Page 1

ISSUE 145 DECEMBER 2017

www.healthchannel.co.th

● ●

● ●

ÍÂÒ¡¨Ð “ÇÔ觔 (ÂÔè§) µŒÍ§ÃÙŒ “áÍÊä¾ÃÔ¹” ¤ÇÒÁËÇѧãËÁ‹ ã¹°Ò¹ÐÂÒ»‡Í§¡Ñ¹âäÁÐàÃç§? ËÇÑ´¢Öé¹ËÙ...àÊÕè§ËÙ˹ǡ ¨ÃÔ§ËÃ×Í? ¼ÅÔµÀѳ±ÍÒËÒÃà¾×èͼٌÊÙ§ÇÑ (Í‹Òãˌ໚¹á¤‹) §Ò¹ÇԨѠ·ÕèÃÍ¡Òõ‹ÍÂÍ´

รูกอนปลอดภัย รักษาไดไมลุกลาม ประชาชื่น MRI

MRI Check up ราคาพิเศษ เมือ ่ จองตรวจทาง Online @mrithailand

MRI »ÃЪҪ×è¹ MRI Call Center : 0-899-898-777 www.mrithailand.com

ÊÒÁÒöࢌҵÃǨ MRI ·Ø¡ÍÇÑÂÇÐä´Œ´ŒÇµÑÇàͧ â´ÂäÁ‹µŒÍ§ÃÍãºÊÑè§á¾·Â


Issue 145 Dec 2017  
Issue 145 Dec 2017  

“โรคกระดูกสันหลังในผู้สูงอายุ ” กับทางเลือกการรักษาแบบ (ไม่ผ่าตัด ) - “ แอสไพริน” ความหวังใหม่ในฐานะยาป้องกันโรคมะเร็ง? - หวัดขึ้นหู...เสี่...

Advertisement