Page 1

ISSUE 144 NOVEMBER 2017

www.healthchannel.co.th

“มะเร็งเตานม” เพราะการคัดกรองและเฝ้าระวัง.. สำ�คัญกว่ารักษา

เข้าใจภูมิแพ้ (ขึ้นตา) ในเด็ก อย่างถูกต้อง!!

l

เพียงรอยยิ้ม..ความเข้าใจ สู่ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน

l

“ไม้เท้า” อุปกรณ์ประจำ�กาย ของคนวัย 60++

l

l

“ส้วม” นั้น...สำ�คัญฉะนี้

รู้ก่อนปลอดภัย รักษาได้ไม่ลุกลาม ประชาชื่น MRI

MRI Check up ราคาพิเศษ เมือ ่ จองตรวจทาง Online @mrithailand

MRI ประชาชื่น MRI Call Center : 0-899-898-777 www.mrithailand.com

สามารถเข้าตรวจ MRI ทุกอวัยวะได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องรอใบสั่งแพทย์


Health Channel

April 2017

11


Issue 144 Nov 2017  

“มะเร็งเต้านม” เพราะการคัดกรองและเฝ้าระวัง...สำคัญกว่าการรักษา - เข้าใจภูมิแพ้ (ขึ้นตา) ในเด็กอย่างถูกต้อง!! - เพียงรอยยิ้ม...ความเข้าใจสู่...

Advertisement