Page 1

ISSUE 142 SEPTEMBER 2017

www.healthchannel.co.th

โรค “ออฟฟศซินโดรม” Ãٌ෋ҷѹ à¾×èÍ¡Òû‡Í§¡Ñ¹áÅÐÃÑ¡ÉÒ ●

¿ÅàÅÍÏàÍ¿à¿š¡«... ÁËѹµÀÑÂÀÒÂ㵌¤ÇÒÁÊÇ äÍ - ¨ÒÁ º‹ÍÂæ ÃÐÇѧ âä䫹ÑÊÍÑ¡àʺ »ÃÐ⪹¢Í§ “àÁÅç´áÁ§ÅÑ¡” ·ÕèÁÒ¡¡Ç‹ÒÅ´¹éíÒ˹ѡ..Ŵ͌ǹ à¤Ã×èͧ´×èÁáÅÐÍÒËÒà ·ÕèËŒÒÁ·Ò¹¾ÃŒÍÁÂÒ

รูกอนปลอดภัย รักษาไดไมลุกลาม ประชาชื่น MRI

MRI Check up ราคาพิเศษ เมือ ่ จองตรวจทาง Online @mrithailand

MRI »ÃЪҪ×è¹ MRI Call Center : 0-899-898-777 www.mrithailand.com

ÊÒÁÒöࢌҵÃǨ MRI ·Ø¡ÍÇÑÂÇÐä´Œ´ŒÇµÑÇàͧ â´ÂäÁ‹µŒÍ§ÃÍãºÊÑè§á¾·Â


Issue 142 Sep 2017  

โรค"ออฟฟิศซินโดรม"รู้เท่าทันเพื่อป้องกันและรักษา -ฟิลเลอร์เอฟเฟ็กซ์...มหันตภัยภายใต้ความสวย -ไอ - จาม บ่อยๆ ระวัง โรคไซนัสอักเสบ -ประโยชน์ขอ...