Page 7

UN ED YM C H W I L A RE N N O L CY M R U

Does unman yn debyg i gartref – sut y gall annog therapïau arennol yn y cartref wella bywydau yng Nghymru Mae clefyd cronig yr arennau’n effeithio ar ryw 15% o boblogaeth y byd, ac mae wedi’i gysylltu â lefel uchel o forbidrwydd

opsiwn cynaliadwy i’r GIG a byddai therapi

ledled Cymru, i helpu i gefnogi mwy o

a marwolaeth. Gyda’r cynnydd sydyn mewn

yn y cartref o bosibl yn fwy priodol i lawer o

gleifion a gofalwyr i gael eu dewis nhw o

diabetes, mae nifer y cleifion sy’n datblygu

gleifion.

driniaeth ac, o bosibl, i wneud therapïau

methiant yr arennau’n debygol o gynyddu

yn y cartref ledled Cymru’n haws i’w cael,

dros y degawd nesaf, gan roi pwysau ar

Er mwyn deall yn well beth sy’n dylanwadu

yn enwedig mewn cymunedau gwledig ac

wasanaethau’r GIG.

ar gleifion wrth ddewis triniaeth, mae’r tîm

ardaloedd o amddifadedd.

astudio ‘Opsiynau a Dewisiadau Dialysis’ yn Gall cleifion sydd â methiant datblygedig yr

Uned Ymchwil Arennol Cymru’n casglu data

Meddai Dr Gareth Roberts, arenegwr

arennau ddewis o nifer o opsiynau triniaeth

o’r setiau data arennol a banc data SAIL yn

ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol

gwahanol, gan gynnwys trawsblannu, gofal

ogystal â chyfweld pobl sydd â chlefyd yr

Caerdydd a’r Fro ac arweinydd yr astudiaeth:

cefnogol a hemodialysis (i hidlo gwastraff

arennau, aelodau o’u teuluoedd a gofalwyr.

yn eu gwaed) yn eu cartref neu mewn uned arbenigol.

“Bydd dysgu o brofiadau a barn pobl yn ein Mae’r tîm eisiau dysgu mwy am faint y

helpu ni i ddeall beth ydy’r peth pwysicaf i

mae pobl yn ei ddeall am yr opsiynau o

bobl wrth iddyn nhw benderfynu ynglŷn â

Mae hemodialysis mewn uned yn cynnig yr

driniaethau sydd ar gael, beth sydd o’r

thriniaeth yr arennau.

ansawdd bywyd gwaelaf i gleifion, lefelau

gwerth mwyaf iddyn nhw wrth wneud

uwch o risg a chostau triniaeth uwch,

penderfyniadau anodd a’r rhwydweithiau

“Bydd hyn yn darparu sail ar gyfer rhaglenni

ond er hynny mae’r mwyafrif o gleifion

cymorth sydd ar gael iddyn nhw.

addysg yng Nghymru yn y dyfodol, yn helpu

yng Nghymru yn dal i ddewis derbyn

eraill i wneud y penderfyniad iawn o ran

hemodialysis mewn unedau arbenigol yn

Mae’r tîm yn disgwyl y bydd canlyniadau

y driniaeth ar eu cyfer nhw a’u teulu ac i

hytrach nag yn eu cartref. Dydy parhau i

uniongyrchol yr astudiaeth yn cefnogi

wneud y defnydd gorau o adnoddau’r GIG.”

ehangu hemodialysis mewn unedau ddim yn

ailgynllunio’r rhaglen addysg bresennol

Mae’r gwerthusiad cyntaf cadarn o’r system feddal o optio allan o roi organau yng Nghymru, a gynhaliwyd gan ymchwilwyr Uned Ymchwil Arennol Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill ledled Cymru, wedi cael ei gyhoeddi yn y BMJ. Gallwch chi ddarllen mwy am yr astudiaeth yn Rhifyn 1 o @YmchwilCymru.

Y D IWED DA RA F A M B ECY N G WY B O DA E T H L E O L Y D U

Cyflwyno dogfennau newydd DU-eang ar gyfer sefydlu astudiaethau Cyflwynwyd Pecyn Gwybodaeth Leol y DU

waith ledled y DU.

ar 5 Mehefin i gefnogi a safoni’r broses o sefydlu ymchwil GIG/Iechyd a Gofal

Mae canllawiau ar ddefnyddio Pecyn

Cymdeithasol yn y DU.

Gwybodaeth Leol y DU wedi’u cyhoeddi ar dudalen Help IRAS Penodol i’r Safle i helpu

Pecyn Gwybodaeth Leol y DU ydy’r set

ymgeiswyr â’r newidiadau.

o ddogfennau y mae sefydliadau’n eu defnyddio i ddechrau paratoi’n ffurfiol i

Mae gwybodaeth ar gyfer noddwyr

gyflawni astudiaeth.

masnachol a sefydliadau ymchwil ar gontract ar gael ar wefan Ymchwil Iechyd a Gofal

Gall ymchwilwyr nawr fanteisio ar gael pecyn

Cymru.

cyson i gefnogi sefydlu astudiaeth a’i rhoi ar

Cylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Rhifyn 06 – Mehefin 2019

7

Profile for Health and Care Research Wales

@YmchwilCymru Rhyfin 6  

@YmchwilCymru Rhyfin 6