Page 3

Rhagair C

roeso i rifyn 6 o @YmchwilCymru. Mae’r rhifyn hwn yn dathlu ac yn dwyn sylw at y partneriaethau a’r cydweithrediadau llwyddiannus y mae ein seilwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n eu datblygu ar lefelau cenedlaethol, y DU a rhyngwladol. Mae gweithio mewn partneriaeth a chydweithredu’n thema allweddol i ni ar gyfer 2019, wrth i ni edrych ymlaen at ddathlu gweithio’n effeithiol ag eraill ar bob gwedd a ffurf amrywiol. Mae hyn yn cynnwys gweithgarwch ar lefel strategol, lle rydyn ni’n parhau i weithio’n agos ag amrywiaeth eang o bartneriaid, gan gynnwys adrannau iechyd eraill llywodraeth y DU, cynghorau ymchwil, elusennau, y cyhoedd a diwydiant. Ar lefel rhaglenni, rydyn ni’n parhau i weithio gydag eraill i ddarparu cyfleoedd ar gyfer ariannu ar y cyd. Mae Partneriaeth Ymchwil Atal y DU, er enghraifft, newydd wneud ei set gyntaf o ddyfarniadau ac mae cyfleoedd newydd ar gynnig gydag arianwyr ymchwil y trydydd sector fel Fight for Sight a’r Scar Free Foundation. Mae’n amser cyffrous wrth i ni groesawu carfan newydd o uwch arweinwyr ymchwil a fydd yn ein helpu ni i siapio dyfodol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, a grŵp newydd o arweinwyr arbenigeddau sy’n barod i helpu i hyrwyddo cyfleoedd i gymryd rhan mewn ymchwil i bobl yng Nghymru (gwelwch dudalen 12).

Pleser o’r mwyaf oedd gweld ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol, a gwaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn cael lle amlwg yn adroddiad blynyddol y Prif Swyddog Meddygol, a gyhoeddwyd ym mis Mai. Roedd hi’n dda gweld Dr Frank Atherton yn cydnabod pa mor hanfodol ydy ymchwil wrth ddiogelu a gwella iechyd y genedl yn y dyfodol. Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n edrych ymlaen at chwarae rhan arwyddocaol eleni wrth gefnogi gweithgareddau fel rhan o ddatganiad o fwriad Llywodraeth Cymru ynglŷn â meddygaeth fanwl, gan gynnwys datblygiadau’n ymwneud ag uwch therapïau a fydd o fudd i gleifion yn y dyfodol. Rydyn ni ar fin dechrau cyfnod prysur wrth i ni baratoi ar gyfer strategaeth 2020, a byddwn ni’n apelio atoch chi, ein cymuned ymchwil, i gefnogi’r gwaith hwnnw. Wrth gwrs, mae llawer o waith eisoes ar y gweill a fydd yn helpu i siapio’r pum mlynedd nesaf, gyda galwad y seilwaith datblygu ymchwil yn fyw ar hyn o bryd (mae cynigion wrthi’n cael eu hasesu wrth i ni ysgrifennu hwn), ac ystyriaeth gynyddol i ofal iechyd seiliedig ar werth fel modd o gryfhau’r seilwaith cefnogi a chyflenwi. Cadwch lygad yn agored am yr amrywiaeth arferol o gynlluniau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gyda galwadau ar gyfer Dyfarniadau Amser Ymchwil Glinigol, Dyfarniadau

Ymchwil Gofal Cymdeithasol, grantiau Ymchwil er Budd Cleifion a’r Cyhoedd a Chymrodoriaethau Ymchwil Iechyd oll ar fin agor yn ystod y misoedd sydd ar ddod. Yn olaf, wrth i ni geisio sicrhau bod aelodau’r cyhoedd yn ganolog i’r holl ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, mae hwn yn gyfle da i ddwyn sylw at ddau ddigwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd a fydd yn cael eu cynnal ym mis Gorffennaf. Bydd y digwyddiadau Sôn am Ymchwil yn gyfle i aelodau’r cyhoedd gyfarfod â’r ymchwilwyr a chael gwybod mwy am yr ymchwil sy’n mynd rhagddi yng Nghymru bob dydd, a sut y gallan nhw fod yn rhan ohoni (gwelwch dudalen 9). Trwy ymgysylltu â mwy o bobl yng Nghymru, gallwn ni ddangos sut y mae ein hymchwil iechyd a gofal cymdeithasol ragorol yn gwneud gwahaniaeth go iawn i iechyd a llesiant. Rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi’n mwynhau darllen y rhifyn hwn o’r cylchgrawn ac yn darganfod mwy am waith gwych y gymuned ymchwil yng Nghymru.

Carys Thomas a Michael Bowdery Cyd-gyfarwyddwyr interim, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Cylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Rhifyn 06 – Mehefin 2019

3

Profile for Health and Care Research Wales

@YmchwilCymru Rhyfin 6  

@YmchwilCymru Rhyfin 6