Page 1

ISBN:978-974-8072-76-0


∫√√≥“∏‘°“√ 𓬷æ∑¬å ÿ«‘∑¬å

«‘∫ÿ≈º≈ª√–‡ √‘∞

ºŸâ™à«¬∫√√≥“∏‘°“√ πæ.»ÿ¿°‘® π“ß “«ª“≥∫¥’ π“¬π‘∏‘» π“ß√ÿ®‘√“

»‘√‘≈—°…≥å ‡Õ°–®—¡ª°– «—≤π¡–‚π ∑«’√—µπå

ISBN Website

978-974-8072-76-0 http://www.moph.go.th/ops/health_50

®—¥∑”‚¥¬ ®”π«πæ‘¡æå æ‘¡æå∑’Ë

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 1,000 ‡≈à¡ ‚√ßæ‘¡æåÕߧ尓√ à߇§√“–Àå∑À“√ºà“π»÷°

π—∫ πÿπ‚¥¬

°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢  ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ (·ºπß“πæ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ÿ¢¿“æ)


§”π” °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢¥”‡π‘π°“√®—¥∑” ç√“¬ß“π°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬é ·≈–„™â™Õ◊Ë ¿“…“Õ—ß°ƒ…«à“ çThailand Health Profileé ‡ªìπª√–®”∑ÿ° 2 ªï µ—Èß·µà æ.». 2538 ®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π π—∫‡ªìπ‡≈à¡∑’ËÀâ“´÷Ë߉¥âºà“π°√–∫«π°“√ ¡’ à«π√à«¡®“°ºŸâ∑√ߧÿ≥«ÿ≤‘ ºŸâ‡™’ˬ«™“≠·≈–ºŸâ·∑πÀπ૬ߓπ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π ÿ¢¿“æ ‡æ◊ËÕ„Àâ√“¬ß“π¥—ß°≈à“« ‡ªìπ√“¬ß“π∑’Ë𔇠πÕ√–∫∫ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–‡∑»∑’Ë¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ªí®®—¬·«¥≈âÕ¡‰¥âÕ¬à“ß∫Ÿ√≥“°“√ Õ—π®–𔉪 Ÿà °“√æ—≤π“√–∫∫ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–‡∑»‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ √“¬ß“π°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬©∫—∫„À¡à æ.». 2548 - 2550 π’È π”‡ πÕ‡√◊ËÕß√“«∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ √“¬ß“π©∫—∫°àÕπ ·≈–¡’°“√‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡‡√◊ÕË ß‡¥àπ‡©æ“–∑’¡Ë §’ «“¡ ”§—≠ √«¡ 2 ‡√◊ÕË ß §◊Õ À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ„πª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ë߉¥â°≈à“«∂÷ß«‘«—≤π“°“√ º≈ ”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π √â“ßÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·≈–°“√·≈‰ª¢â“ßÀπâ“ ·≈–Õ’°‡√◊ËÕß ∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠‡™àπ°—π§◊Õ √–∫∫‡ΩÑ“√–«—ß §«∫§ÿ¡‚√§·≈–¿—¬∑’ˇªìπ¿“«–©ÿ°‡©‘π∑“ß “∏“√≥ ÿ¢¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ∑’Ë欓¬“¡ª√—∫µ—«‡Õ߇æ◊ËÕµÕ∫‚µâ°—∫¿“«–©ÿ°‡©‘π∑“ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥âÕ¬à“ߥ’ ‚¥¬‡©æ“–„π°√≥’°“√‡°‘¥°“√√–∫“¥ ¢Õß‚√§∑“߇¥‘πÀ“¬„®‡©’¬∫æ≈—π√ÿπ·√ß (SARS) ‚√§‰¢âÀ«—¥π° ·≈–¿—¬∏√√¡™“µ‘§≈◊Ëπ¬—°…å Tsunami °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢À«—߇ªìπÕ¬à“߬‘Ëß«à“√“¬ß“π°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ æ.». 2548 - 2550 π’È ®–‡ªìπ ª√–‚¬™πåµàÕ°“√Õâ“ßÕ‘ß∑“ß«‘™“°“√„π√–¥—∫™“µ‘·≈–π“π“™“µ‘ Õ—π®–𔉪 Ÿà°“√æ—≤π“√–∫∫ ÿ¢¿“æ„Àâ Õ¥§≈âÕß °—∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π¬ÿ§‚≈°“¿‘«—µπå

°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

°


√“¬π“¡ºŸâ®—¥∑”‡©æ“–∫∑ ∫∑∑’Ë 1 æ√–√“™®—°√’«ß»å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ ‚¥¬ ª“≥∫¥’ ‡Õ°–®—¡ª°– √ÿ®‘√“ ∑«’√—µπå ·≈– π‘∏‘» «—≤π¡–‚π ∫∑∑’Ë 2 ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬ ª“≥∫¥’ ‡Õ°–®—¡ª°– ·≈– √ÿ®‘√“ ∑«’√—µπå ∫∑∑’Ë 3 π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õ߉∑¬ ‚¥¬ ª“≥∫¥’ ‡Õ°–®—¡ª°– ·≈– √ÿ®‘√“ ∑«’√—µπå ∫∑∑’Ë 4  ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¢Õßªí®®—¬µà“ßÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ÿ¢¿“æ ‚¥¬ ª“≥∫¥’ ‡Õ°–®—¡ª°– ·≈– π‘∏‘» «—≤π¡–‚π ∫∑∑’Ë 5  ∂“π ÿ¢¿“æ·≈–ªí≠À“ ÿ¢¿“æ¢Õߧπ‰∑¬ ‚¥¬ ª“≥∫¥’ ‡Õ°–®—¡ª°– ·≈– π‘∏‘» «—≤π¡–‚π ∫∑∑’Ë 6 √–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ‰∑¬ ‚¥¬ πæ.æ‘π‘® øÑ“Õ”π«¬º≈ ª“≥∫¥’ ‡Õ°–®—¡ª°– √ÿ®‘√“ ∑«’√—µπå ·≈– π‘∏‘» «—≤π¡–‚π ∫∑∑’Ë 7 °“√Õ¿‘∫“≈√–∫∫ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬ πæ.Õ”æ≈ ®‘𥓫—≤π– ¥√.  ÿ√≥’ æ‘æ—≤πå‚√®π°¡≈ ª“≥∫¥’ ‡Õ°–®—¡ª°– ·≈– √ÿ®‘√“ ∑«’√—µπå ∫∑∑’Ë 8 À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬ πæ. «‘‚√®πå µ—È߇®√‘≠‡ ∂’¬√ ·≈–§≥– ∫∑∑’Ë 9 °“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘·≈–°“√°√–®“¬Õ”𓮥â“π ÿ¢¿“æ ‚¥¬ πæ.Õ”æ≈ ®‘𥓫—≤π– ¥√.  ÿ√≥’ æ‘æ—≤πå‚√®π°¡≈ ·≈–ª“≥∫¥’ ‡Õ°–®—¡ª°– ∫∑∑’Ë 10  ÿ¢¿“æ¿“§ª√–™“™π°—∫°“√æ—≤π“√–∫∫ ÿ¢¿“æ ‚¥¬ πæ. ‚°¡“µ√ ®÷߇ ∂’¬√∑√—æ¬å ·≈–ª“√≥—∞  ÿ¢ ÿ∑∏‘Ï ∫∑∑’Ë 11 √–∫∫‡ΩÑ“√–«—ߧ«∫§ÿ¡‚√§·≈–¿—¬∑’ˇªìπ¿“«–©ÿ°‡©‘π∑“ß “∏“√≥ ÿ¢ ‚¥¬ πæ. §”≥«π Õ÷Èß™Ÿ»—°¥‘Ï ¢


“√∫—≠ §”π” “√∫—≠µ“√“ß  “√∫—≠¿“æ ∫∑∑’Ë 1 æ√–√“™®—°√’«ß»å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ 1. æ—≤π“°“√ “∏“√≥ ÿ¢„π¬ÿ§ ¡—¬¢Õßæ√–√“™®—°√’«ß»å 1.1¬ÿ§øóôπøŸ«‘∑¬“°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ (æ.». 2325 - æ.».2394) 1.2¬ÿ§∫â“π‡¡◊Õ߇®√‘≠√ÿà߇√◊Õß 1.3¬ÿ§∫ÿ°‡∫‘°¢Õß°“√·æ∑¬å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢·ºπªí®®ÿ∫—π (æ.». 2460 - æ.». 2472) 1.4¬ÿ§°”‡π‘¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 2. æ√–√“™°√≥’¬°‘®∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ÿ¢¿“æ

Àπâ“ ° ¶ Ø 1 1 2 4 4 9

∫∑∑’Ë 2 ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“πª√–‡∑»‰∑¬ 1. ∑’˵—Èß Õ“≥“‡¢µ·≈–æ√¡·¥π 2. ≈—°…≥–¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»·≈–¿Ÿ¡‘Õ“°“»¢Õ߉∑¬ 3. ª√–™“°√ ¿“…“·≈–»“ π“ 4. ‡»√…∞°‘® 5. √–∫∫°“√ª°§√ÕߢÕ߉∑¬

13 13 14 15 15 16

∫∑∑’Ë 3 π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õ߉∑¬ 1.  ‘∑∏‘¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π 2. ·π«π‚¬∫“¬æ◊Èπ∞“π·Ààß√—∞¥â“π ÿ¢¿“浓¡√—∞∏√√¡πŸ≠ 3. ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õ߉∑¬

21 21 21 23

∫∑∑’Ë 4 ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¢Õßªí®®—¬µà“ßÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ÿ¢¿“æ 1.  ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π°“√æ—≤𓇻√…∞°‘® 2.  ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π°“√»÷°…“ 3.  ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“πª√–™“°√ §√Õ∫§√—« ·≈–°“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ

35 36 44 52

£


“√∫—≠ (µàÕ) 4. §ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õߧπ‰∑¬ 5. ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√¥”√ß™’«‘µ 6.  ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–°“√ª°§√Õß 7.  ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ 8. 惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ

§

Àπâ“ 65 69 94 103 104

∫∑∑’Ë 5 ∂“π ÿ¢¿“æ·≈–ªí≠À“ ÿ¢¿“æ¢Õߧπ‰∑¬ 1. ¥—™π’™’È«—¥ ¿“«– ÿ¢¿“æ∑—Ë«‰ª 2. ªí≠À“ ÿ¢¿“æ∑’Ë ”§—≠ 3. ∫∑ —߇§√“–Àå

157 157 170 239

∫∑∑’Ë 6 √–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ‰∑¬ 1. °”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ 2.  ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 3. ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß ÿ¢¿“æ 4. √“¬®à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ 5. °“√‡¢â“∂÷ß∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 6. ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√„Àâ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 7. §«“¡‡ªìπ∏√√¡¢Õß∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ

249 250 279 294 302 315 321 325

∫∑∑’Ë 7 °“√Õ¿‘∫“≈√–∫∫ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ 1. ¢Õ∫‡¢µ¢Õß√–∫∫ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ 2. Õߧåª√–°Õ∫¢Õß√–∫∫ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ 3. °≈‰°Õ¿‘∫“≈√–∫∫ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ 4. Àπ૬ߓπ∑’Ë¥”‡π‘πß“π¥â“π ÿ¢¿“æ

335 335 337 342 344

∫∑∑’Ë 8 À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ„πª√–‡∑»‰∑¬ 1. «‘«—≤π“°“√√–∫∫ª√–°—π ÿ¢¿“æ‰∑¬°àÕπ æ.». 2545 2. °“√‡ª≈’ˬπºà“π„π æ.». 2544 ‰ª Ÿà°“√ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“ 3. °“√æ—≤π“√–∫∫¬àÕ¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ√–∫∫À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ 4. º≈ ”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π √â“ßÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ

379 379 384 392 397


“√∫—≠ (µàÕ) ∫∑∑’Ë 9 °“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘·≈–°“√°√–®“¬Õ”𓮥â“π ÿ¢¿“æ 1. °“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ 2. °“√°√–®“¬Õ”𓮥â“π ÿ¢¿“æ

Àπâ“ 403 403 414

∫∑∑’Ë 10 ÿ¢¿“æ¿“§ª√–™“™π°—∫°“√æ—≤π“√–∫∫ ÿ¢¿“æ 1. °√–∫«π°“√ Õ ¡. ∑’Ë’¢¬“¬µ—«·≈–‡ªìπºŸâÀ≠‘ß¡“°¢÷Èπ 2. ∫∑∫“∑¢Õß Õ ¡. 3. »—°¬¿“æ¢Õß™¡√¡ Õ ¡. √–¥—∫®—ßÀ«—¥ 4. ®ÿ¥·¢Áß Õ ¡. 5. √Ÿª·∫∫Õ“ “ ¡—§√ ÿ¢¿“æ∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬„π™ÿ¡™π 6. §ÿ≥§à“ Õ ¡. „πß“πæ—≤π“ ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 7. Õÿª √√§°“√∑”ß“π¢Õß Õ ¡. 8. ∫∑ √ÿª

421 422 423 425 425 426 427 428 428

∫∑∑’Ë 11 √–∫∫‡ΩÑ“√–«—ߧ«∫§ÿ¡‚√§·≈–¿—¬∑’ˇªìπ¿“«–©ÿ°‡©‘π∑“ß “∏“√≥ ÿ¢ 1. ¿“«–©ÿ°‡©‘π∑“ß “∏“√≥ ÿ¢ 2. °ÆÕπ“¡—¬√–À«à“ߪ√–‡∑»·≈–°“√µÕ∫ πÕßµàÕ¿“«–©ÿ°‡©‘π∑“ß “∏“√≥ ÿ¢ 3. √–∫∫°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§µ‘¥µàÕ·≈–æ—≤π“°“√„πª√–‡∑»‰∑¬ 4. Àπ૬À√◊Õ∑’¡‡ΩÑ“√–«—ß Õ∫ «π‡§≈◊ËÕπ∑’ˇ√Á« 5. °√≥’»÷°…“°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§/¿—¬ ÿ¢¿“æ‡æ◊ËÕµÕ∫‚µâ¿“«–©ÿ°‡©‘π∑“ß “∏“√≥ ÿ¢ 6.  √ÿª∫∑‡√’¬π·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–

431 431 431 432 433 435 439

‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß √“¬π“¡§≥–°√√¡°“√®—¥∑”√“¬ß“π Thailand Health Profile 2005-2006

441 454


“√∫—≠µ“√“ß µ“√“ß∑’Ë

Àπâ“

∫∑∑’Ë 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 ¶

—¥ à«π§π®π æ.». 2505 - æ.». 2549 «—¥®“°√“¬®à“¬ ®”·π°µ“¡æ◊Èπ∑’Ë  à«π·∫àß√“¬‰¥â¢Õߪ√–™“°√„πª√–‡∑»‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ Õ—µ√“°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õߧπ‰∑¬ æ.». 2535 - æ.». 2548 ‚§√ß √â“ß°”≈—ß·√ßß“π ®”·π°µ“¡√–¥—∫°“√»÷°…“ æ.». 2538 - æ.». 2563 §«“¡‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡∑“߇滄π°“√»÷°…“√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“·≈–Õÿ¥¡»÷°…“ æ.». 2543 - 2547 º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π·≈–§«“¡∂π—¥∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π„π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ·≈–¡—∏¬¡»÷°…“ ªï 2543 - 2549 ªïæÿ∑∏»—°√“™∑’Ë —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 65 ªï¢÷Èπ‰ªµàÕª√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥ ‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 7 ·≈–√âÕ¬≈– 14 „πª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈⫇ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“ ‡¥Á°·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß æ.». 2536 - æ.». 2549 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢ÕߺŸâ¬â“¬∂‘Ëπ ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑¢Õß°“√¬â“¬∂‘Ëπ ·≈–¿“§∑’ËÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π æ.». 2535 - æ.».2549 ‡«≈“∑’Ë«à“ß‚¥¬‡©≈’ˬ¢Õߪ√–™“°√ ®”·π°µ“¡‡¢µ°“√ª°§√Õß æ.». 2544 ·≈– æ.». 2547 ¥—™π’§ÿ≥¿“æ™’«‘µ (Human Development Index) ¢Õߪ√–‡∑»µà“ßÊ æ.». 2533 - æ.». 2547 ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π¥â“π°“√ ◊ËÕ “√¢Õߪ√–‡∑»µà“ßÊ æ.». 2539 - æ.». 2547 ª√–™“°√∑’Ë„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ®”·π°µ“¡‡¢µ°“√ª°§√Õß·≈–¿“§ æ.». 2544, æ.». 2546, æ.». 2547, æ.». 2548 ·≈– æ.». 2549 °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡·æ√àÀ≈“¬¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»·∂∫‡Õ‡™’¬·ª´‘øî° æ.». 2541, æ.». 2543, æ.». 2545 ·≈– æ.». 2548 √âÕ¬≈–¢Õߧ√—«‡√◊Õπ∑’Ë¡’‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå ‚∑√»—æ∑å æ.». 2533 - æ.». 2547 °“√¡’‰øøÑ“„™â¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π√–À«à“ß æ.». 2535 - æ.». 2548 √âÕ¬≈–¢Õߧÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”∑—Ë«‰ª·≈–·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“ æ.». 2535 - æ.». 2549 §à“„™â®à“¬∑“ߥâ“π‡»√…∞°‘®·≈– ÿ¢¿“æÕ—π‡π◊ËÕß®“°‚√§∑âÕß√à«ß ‚√§∫‘¥·≈–‰∑øÕ¬¥å æ.». 2542 µâπ∑ÿπÕ—π‡π◊ËÕß®“°°“√‡¢â“√—∫°“√√—°…“„π‚√ß欓∫“≈ æ.». 2542 ª√‘¡“≥°“√π”‡¢â“¢Õ߇§¡’«—µ∂ÿ æ.». 2537 - æ.». 2549

40 41 46 48 49 51 58

61 64 66 68 70 71 72 73 74 78 79 79 82


“√∫—≠µ“√“ß (µàÕ) µ“√“ß∑’Ë

Àπâ“ 4.21 ®”π«π/Õ—µ√“≈Ÿ°®â“ß∑’˪√– ∫Õ—πµ√“¬‡π◊ËÕß®“°°“√∑”ß“π„π æ.».2517 -æ.». 2549 4.22 º≈°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå “√ªπ‡ªóôÕπ„πÕ“À“√ ¥®“°µ≈“¥ ¥∑—Ë«ª√–‡∑» µ“¡‚§√ß°“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¥â“πÕ“À“√ æ.». 2546 - 2549 4.23 °“√‡ΩÑ“√–«—ߧ«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õߺ—°·≈–º≈‰¡â ¥ æ.». 2547 - 2549 4.24 √âÕ¬≈–¢Õߪ√–‡¿∑πÈ”∫√‘‚¿§¢Õߧπ‰∑¬ ®”·π°µ“¡‡¢µ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ æ.». 2529 - æ.». 2548 4.25 §ÿ≥¿“æπÈ”∫√‘‚¿§„πª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2538 - æ.». 2549 4.26 °“√‡ΩÑ“√–«—ߧ«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õߧÿ≥¿“æπÈ”∫√‘‚¿§ æ.». 2547 4.27 ª√‘¡“≥¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π æ.». 2535 - æ.». 2549 4.28 √âÕ¬≈–¢Õß惵‘°√√¡°“√„™â â«¡ “∏“√≥–∑’Ë∂Ÿ°µâÕß·≈–‰¡à∂Ÿ°µâÕß æ.». 2549 4.29 °“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√ æ.». 2546-2548 4.30 ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß√–∫∫√“™°“√µàÕ°“√æ—≤π“∏ÿ√°‘®¢Õߪ√–‡∑»µà“ßÊ æ.». 2540 - æ.». 2549 4.31 ¥—™π’§Õ√å√—ª™—Ëπ¢Õߪ√–‡∑»µà“ßÊ æ.». 2541 - æ.». 2549 4.32 ¿“æ≈—°…≥å¢Õß°“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬™à«ßªï 2544 - 2549 4.33 ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß 10 Õ—π¥—∫·√° (√âÕ¬≈–¢Õߪﰓ√ Ÿ≠‡ ’¬ ÿ¢¿“«– (Disability Adjusted Life Years-DALYs) „π 3 °≈ÿࡪ√–‡∑») æ.». 2543 4.34 DALYs ∑’ˇ°‘¥®“°ªí®®—¬‡ ’ˬ߄π§π‰∑¬ æ.». 2542 ·≈– æ.». 2547 4.35 ª√‘¡“≥º—°·≈–º≈‰¡â∑’Ë√—∫ª√–∑“πµàÕ§πµàÕ«—π„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ·≈–‡æ» 4.36 °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß√–¥—∫·≈–§«“¡™ÿ°¢Õßªí®®—¬‡ ’ˬߠ”§—≠µàÕ°“√‡°‘¥‚√§À—«„® ·≈–À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ „πª√–™“°√‰∑¬ (Õ“¬ÿ 35-59 ªï) 4.37 √âÕ¬≈–¢ÕߺŸâ‡ªìπ‚√§øíπºÿ„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿµà“ßÊ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫®“°°“√ ”√«®¿“«–∑—πµ ÿ¢¿“æ ·Ààß™“µ‘ æ.».2527,æ.». 2532,æ.». 2537 ·≈– æ.». 2543 - æ.». 2544 4.38 §à“‡©≈’ˬøíπºÿ ∂Õπ Õÿ¥ (DMFT) „π°≈ÿà¡Õ“¬ÿµà“ß Ê ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫®“°°“√ ”√«® ¿“«– ∑—πµ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ æ.». 2527, æ.». 2532, æ.». 2537 ·≈– æ.». 2543-2544 4.39  ∂“π∑’Ë°√–®“¬¬“¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ (√âÕ¬≈–¢Õß¡Ÿ≈§à“¬“∑—ÈßÀ¡¥) 4.40 °“√„™â¬“ªØ‘™’«π–‚¥¬‰¡à¡’¢âÕ∫àß™’È∑’ˇÀ¡“– ¡ √«∫√«¡®“°√“¬ß“π 11 ©∫—∫ 4.41 √âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√™“¬-À≠‘ß ∑’Ë„™â¬“‡ªìπª√–®” ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–ª√–‡¿∑¢Õ߬“ 4.42 ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§∫ÿÀ√’Ë¢Õߧπ‰∑¬ æ.». 2531 - æ.». 2549 4.43 ®”π«πºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈– —¥ à«π¢Õß°“√‡ªìπºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë æ.». 2519 - æ.». 2549

84 86 87 88 90 91 92 93 95 99 101 102 105 106 108 111 112 112 114 115 116 119 120

ß


“√∫—≠µ“√“ß (µàÕ)

®

µ“√“ß∑’Ë

Àπâ“

4.44 —¥ à«π¢Õß°“√‡ªìπºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇªìπª√–®”„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ·≈–‡æ» æ.». 2542, æ.». 2544, æ.». 2546, æ.». 2547 ·≈– æ.». 2549 4.45 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª ∑’Ë„™âº≈‘µ¿—≥±å¬“ Ÿ∫‡ªìπª√–®” ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë Ÿ∫¡“°∑’Ë ÿ¥ 4.46  —¥ à«π°“√µ≈“¥¢Õß∫ÿÀ√’Ë‚√ßß“π¬“ Ÿ∫·≈–∫ÿÀ√’Ëπ”‡¢â“®“°µà“ߪ√–‡∑» æ.». 2534 - æ.». 2549 4.47 ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å„πª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2531 - æ.». 2549 4.48 ®”π«πºŸâ¥◊Ë¡ ÿ√“À√◊Õ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¡÷π‡¡“ ·≈– —¥ à«π¢Õß°“√‡ªìπºŸâ¥◊Ë¡ ÿ√“ æ.». 2534 - æ.». 2549 4.49 Õ—µ√“°“√¥◊Ë¡ ÿ√“À√◊Õ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¡÷π‡¡“ ¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’Õ“¬ÿµ—Èß·µà 11 ªï ¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ·≈–‡æ» 4.50 √âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¥◊Ë¡ ÿ√“ ®”·π°µ“¡§«“¡∂’Ë¢Õß°“√¥◊Ë¡ ÿ√“ æ.». 2539, æ.». 2544, æ.». 2546, æ.». 2547 ·≈– æ.». 2549 4.51 ¡Ÿ≈§à“°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å æ.».2532-æ.».2549 4.52 ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡º ¡§“‡øÕ’π (‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∫”√ÿß°”≈—ß) æ.». 2535 - æ.». 2549 4.53 ®”π«π·≈–§«“¡™ÿ° (prevalence) ·≈–§«“¡™ÿ°∑’˪√—∫·≈â« (adjusted prevalence) ¥◊Ë¡‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ª√–‡¿∑µà“ßÊ ¢Õß°≈ÿࡵ—«Õ¬à“ß·¬°µ“¡‡æ» 4.54  ∂‘µ‘°“√®—∫°ÿ¡¬“∫â“ æ.». 2536 - æ.». 2549 4.55 ºŸâ‡¢â“√—∫°“√∫”∫—¥√—°…“¬“‡ æµ‘¥„π ∂“π欓∫“≈ ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2530 - æ.». 2549 4.56 Õ—µ√“√âÕ¬≈–°“√„™â¬“/ “√‡ æµ‘¥ ¢Õßπ—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ „π ∂“π»÷°…“ æ.». 2528 - æ.». 2542 4.57 º≈°“√ª√–¡“≥°“√®”π«ππ—°‡√’¬π·≈–π—°»÷°…“∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫¬“‡ æµ‘¥ ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑¢Õ߬“‡ æµ‘¥ æ.». 2544 4.58 ®”π«πª√–™“°√∑—Ë«ª√–‡∑»∑’Ë„™â “√‡ æµ‘¥ ®”·π°µ“¡™π‘¥·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë„™â æ.». 2544 ·≈– æ.». 2546 4.59 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߧπ‰∑¬∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬‡ªìπª√–®” æ.». 2530 - æ.». 2547 4.60 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“™π∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬ ®”·π°µ“¡§«“¡∂’Ë„π°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕ —ª¥“Àå æ.». 2530 - æ.».2547

121

123 124 127 128 128 129 131 132 133 134 135 136 137 138 139 141


“√∫—≠µ“√“ß (µàÕ) µ“√“ß∑’Ë

Àπâ“

4.61 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“™π∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬®”·π°µ“¡√–¬–‡«≈“∑’˪ؑ∫—µ‘„π·µà≈–«—π æ.». 2530 - æ.».2545 4.62 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“™π∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬ ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑¢Õß°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ æ.». 2544, 2547 4.63 ®”π«πª√–™“™π∑’Ë¡“‡¢â“√à«¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬„πß“π¡À°√√¡√«¡æ≈—ß √â“ß ÿ¢¿“æ 4.64 Õ—µ√“ à«π¢Õߪ√–™“°√«—¬·√ßß“π ®”·π°µ“¡√–¬–‡«≈“°“√πÕπÀ≈—∫„π·µà≈–«—π æ.». 2539 - æ.». 2540 4.65 ‡«≈“∑’Ë„™â‚¥¬‡©≈’ˬ„π°“√πÕπ·≈–æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®·µà≈–«—ππ—∫‡ªìπ™—Ë«‚¡ß ®”·π°µ“¡‡æ»·≈–Õ“¬ÿ æ.». 2544 ·≈– æ.». 2547 4.66 Õ—µ√“¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’Õ“¬ÿµ—Èß·µà 14 ªï¢÷Èπ‰ª∑’Ë¢—∫√∂¬πµå ®”·π°µ“¡°“√„™â‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬ 4.67 Õ—µ√“¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’Õ“¬ÿµ—Èß·µà 14 ªï¢÷Èπ‰ª∑’Ë¢—∫¢’Ë√∂®—°√¬“π¬πµå ®”·π°µ“¡ °“√ «¡À¡«°π‘√¿—¬¢≥–¢—∫¢’Ë 4.68 √Ÿª·∫∫°“√„™â∫√‘°“√ ÿ¢¿“懡◊ËÕ‡®Á∫ªÉ«¬ (Àπ૬ : √âÕ¬≈–)

142 143 143 144 145 146 147 155

∫∑∑’Ë 5 5.1 Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ‡¡◊ËÕ·√°‡°‘¥¢Õߪ√–™“°√‰∑¬ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»µà“ßÊ 5.2 Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ¢Õߧπ‰∑¬‡¡◊ËÕ·√°‡°‘¥ (Life Expectancy at Birth) 5.3 Õ—µ√“∑“√°µ“¬·≈–Õ—µ√“µ“¬¢Õ߇¥Á°µË”°«à“ 5 ªïµàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»µà“ßÊ æ.». 2523, æ.». 2544, æ.». 2545, æ.». 2546 ·≈– æ.». 2547 5.4 √âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’˪ɫ¬®”·π°µ“¡°≈ÿà¡‚√§∑’Ë ”§—≠ æ.». 2534 - æ.». 2549 5.5 ®”π«π·≈–√âÕ¬≈–¢Õߧπæ‘°“√‰∑¬ æ.». 2517 - æ.». 2545 5.6  —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢ÕߺŸâæ‘°“√∑’ˇªìπ‚√§À√◊Õ¡’Õ“°“√¢Õß‚√§∑’Ëæ∫∫àÕ¬ ®”·π°µ“¡‡æ» æ.». 2544 5.7 √âÕ¬≈–¢Õß “‡Àµÿ¢Õß Disability Adjusted Life Years (DALYs) Loss ¢Õߪ√–™“°√‰∑¬ æ.». 2547 ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 5.8 ‚√§∑’ˇªì𠓇Àµÿ ”§—≠¢Õß°“√ Ÿ≠‡ ’¬ªï ÿ¢¿“«– (DALYs loss) „πª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2547 ®”·π°µ“¡‡æ» 5.9 √âÕ¬≈–¢Õß°“√§√Õ∫§≈ÿ¡«—§´’πªÑÕß°—π‚√§µ‘¥µàÕ∑’Ë ”§—≠„πª√–™“™π°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬ æ.». 2525 - æ.». 2549

158 159 161

165 166 167 167 169 171 ©


“√∫—≠µ“√“ß (µàÕ)

µ“√“ß∑’Ë

Àπâ“

5.10 Õÿ∫—µ‘°“√°“√ªÉ«¬¥â«¬‚√§µ‘¥µàÕ∑’˪ÑÕß°—π‰¥â¥â«¬«—§´’π∑’Ë ”§—≠ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520 - æ.». 2549 5.11 °“√ªÉ«¬¥â«¬‚√§Õÿ®®“√–√à«ß (episode) §√—Èß/§π/ªï ¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï 5.12 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ÀπÕπ欓∏‘∑’Ëæ∫∫àÕ¬ (√âÕ¬≈–) 5.13 · ¥ßÕ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ÀπÕπ欓∏‘„π®—ßÀ«—¥πà“π (√âÕ¬≈–) 5.14 °“√§“¥ª√–¡“≥®”π«πºŸâµ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å, ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ·≈–ªÉ«¬®“°‚√§‡Õ¥ å æ.». 2546 ·≈– æ.». 2563 5.15 ®”π«πºŸâªÉ«¬¬◊π¬—π‰¢âÀ«—¥π° ·≈–‡ ’¬™’«‘µ¢Õ߉∑¬ æ.». 2546 - æ.». 2549 5.16 ®”π«πºŸâªÉ«¬·≈–º≈°“√µ√«®∑“ßÀâÕߪؑ∫—µ‘°“√‚√§¡◊Õ ‡∑â“ ·≈–ª“° æ.». 2544 - æ.». 2549 (°.¬. 2549) 5.17 Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§¡–‡√Áß∑’Ëæ∫¡“°„π µ√’‰∑¬ æ.». 2533, æ.». 2536, æ.». 2539, æ.». 2542 ·≈– æ.». 2543 5.18 √âÕ¬≈–¢Õß°“√æ∫¡–‡√ÁßÕ«—¬«– ◊∫æ—π∏ÿå„π æ.». 2536, æ.». 2538-2540 ·≈– æ.». 2541-2543 „π®—ßÀ«—¥∑’ˇªìπ»Ÿπ¬å∑–‡∫’¬π¡–‡√Áß 5.19 °“√ª√–¡“≥°“√ºŸâªÉ«¬‚√§¡–‡√Á߇µâ“π¡„π µ√’ À√—∞Õ‡¡√‘°“ ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ æ.». 2540 5.20 · ¥ßÕ“¬ÿºŸâªÉ«¬¡–‡√Á߇µâ“π¡¢Õß µ√’„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2526 - ªï 2549 5.21 √âÕ¬≈–¢Õß µ√’‰∑¬∑’ˇ§¬‰¥â√—∫°“√µ√«®§—¥°√Õß¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°·≈–¡–‡√Á߇µâ“π¡ ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ æ.». 2547 ·≈– æ.». 2549 5.22 Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§¡–‡√Áßµ—∫µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2536, æ.». 2539, æ.». 2542 ·≈– æ.». 2543 5.23 §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡√◊ÈÕ√—ߢÕߪ√–™“™π‰∑¬·≈–°“√«‘π‘®©—¬·≈–°“√√—°…“ æ.». 2547 5.24 ®”π«πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ ®”π«πºŸâ‡ ’¬™’«‘µ ®”π«πºŸâ∫“¥‡®Á∫·≈–§à“ª√–¡“≥∑√—æ¬å ‘π‡ ’¬À“¬ æ.». 2527- æ.». 2549 5.25 ®”π«π·≈–√âÕ¬≈–¢Õß°“√‡ ’¬™’«‘µ¥â«¬Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®“°°“√®√“®√∑“ß∫° ®”·π°µ“¡ °≈ÿà¡Õ“¬ÿ æ.». 2539 - æ.». 2549 5.26 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®”π«πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ°—∫¬Õ¥®”Àπà“¬√∂¬πµå‚¥¬√«¡ æ.». 2533-æ.».2549 5.27 °“√∫“¥‡®Á∫ ·≈–‡ ’¬™’«‘µ ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑¢Õßæ“Àπ– æ.». 2540 - æ.». 2546 5.28 °“√µ√«®À“√–¥—∫ Cholinesterase „π‡°…µ√°√·≈–°“√ªÉ«¬ °“√µ“¬¥â«¬‚√§æ‘… ®“° “√°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™ æ.». 2535 - æ.». 2549 5.29 Õ—µ√“ªÉ«¬¥â«¬‚√§∑“ß®‘µµàÕª√–™“°√ 100,000 §π æ.». 2540 - æ.». 2549

172 175 176 177 191 196 197 199 200 200 201 201 202 206 213 214 216 218 222 226


“√∫—≠µ“√“ß (µàÕ) µ“√“ß∑’Ë

Àπâ“

5.30 Õ—µ√“°“√‡ªìπ‚√§¢“¥ “√Õ“À“√„π‡¥Á°Õ“¬ÿ 0-5 ªï ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2532 - æ.». 2546 5.31 ¿“«–‚¿™π“°“√„π‡¥Á° 0-6 ªï ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2547 - æ.». 2549 5.32  —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬∑’ˇªìπ‚√§À√◊Õ¡’Õ“°“√¢Õß‚√§∑’Ëæ∫∫àÕ¬ ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ æ.». 2537 ·≈– æ.». 2545 5.33  —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬∑’ˇªìπ‚√§À√◊Õ¡’Õ“°“√¢Õß‚√§∑’Ëæ∫∫àÕ¬ ®”·π°µ“¡‡æ» æ.». 2537 ·≈– æ.». 2545 5.34 ·π«‚πâ¡Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß¢Õߪ√–™“°√ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬ „π‡¢µ‡¡◊Õß·≈–‡¢µ™π∫∑ æ.». 2528 - æ.». 2541 5.35 º≈°“√§—¥°√Õß ¿“æ ¡ÕߢÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ·≈–‡æ» 5.36 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ ¡Õ߇ ◊ËÕ¡¢Õߪ√–™“°√ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬°—∫ À√—∞Õ‡¡√‘°“ 5.37 Õ—µ√“°“√µ“¬¥â«¬‚√§‡∫“À«“π À—«„® ¡–‡√Áß Õ—¡æ“µ µ—∫ ‰µ ªÕ¥Õ—°‡ ∫·≈–Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ ®“°°“√¢π àßµàÕª√–™“°√„πª√–™“°√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ 100,000 §π æ.». 2528 - æ.». 2549 5.38 ¿“«–∑ÿææ≈¿“æ¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ µ“¡√–¥—∫§«“¡¢—¥ π 5.39  —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√‡®Á∫ªÉ«¬·∫∫ºŸâªÉ«¬πÕ°·≈–ºŸâªÉ«¬„π√–À«à“ß√–¥—∫√“¬‰¥â 5.40 √âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’√–¥—∫‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈ Ÿß ®”·π°µ“¡¿“§·≈–‡¢µ¿Ÿ¡‘≈”‡π“ 5.41 Õ—µ√“µ“¬∑“√°„π‡¢µ‡∑»∫“≈·≈–πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ æ.». 2507 - 2549 5.42 ®”π«π‡∑à“¢Õß‚Õ°“ ‡°‘¥‚√§‡∫“À«“π (Odds ratio) ¢Õßµ—«·ª√µà“ß Ê

229 229 234 234 235 236 237 239 240 241 244 244 247

∫∑∑’Ë 6 6.1 ®”π«π°“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬å¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ªï°“√»÷°…“ 2540 - 2546 6.2 ·æ∑¬å∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2540 - 2549 6.3 ®”π«π·≈– —¥ à«π°“√ Ÿ≠‡ ’¬·æ∑¬å ÿ∑∏‘‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫·æ∑¬å®∫„À¡à ∫√√®ÿ‡¢â“√—∫√“™°“√ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ªïß∫ª√–¡“≥ 2537 -2549 6.4 ‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2530 - æ.». 2546 ·≈– æ.». 2549 6.5 ¿“√–ß“π¢Õß·æ∑¬å æ.». 2548 6.6  ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¿“§√—∞ æ.». 2550 6.7  ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ„π¿“§‡Õ°™π æ.». 2549 6.8 ®”π«π‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π ®”·π°µ“¡®”π«π‡µ’¬ß ·≈–µ“¡¿“§ æ.». 2549 6.9 °“√°√–®“¬ ∂“π’Õπ“¡—¬ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2522, æ.». 2530, æ.». 2539 æ.». 2546 ·≈– æ.». 2549 6.10 °“√°√–®“¬√â“π¢“¬¬“ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2539 - æ.». 2548

259 259 264 270 278 280 282 284 291 292

´


“√∫—≠µ“√“ß (µàÕ) µ“√“ß∑’Ë

Àπâ“

6.11 ¡Ÿ≈§à“°“√º≈‘µ·≈–°“√π” —Ë߇¢â“¬“·ºπªí®®ÿ∫—π ( ”À√—∫¡πÿ…¬å) æ.». 2526 - æ.». 2548 6.12 Õÿª°√≥å°“√·æ∑¬å∑’Ë ”§—≠·≈–°“√°√–®“¬ 6.13 Õ—µ√“ à«π‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√·æ∑¬å√“§“·æß µàÕª√–™“°√Àπ÷Ëß≈â“π§π ·≈–¥—™π’§«“¡·µ°µà“ß (Discrepancy index) √“¬¿“§ æ.». 2549 6.14 Õ—µ√“ à«π CT Scanner µàÕª√–™“°√Àπ÷Ëß≈â“π§π ·≈–¥—™π’§«“¡·µ°µà“ß (Discrepancy index) √“¬¿“§ æ.». 2537 ·≈– æ.». 2541 - æ.». 2549 6.15 √“¬®à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ ¡Ÿ≈§à“ªí®®ÿ∫—π æ.». 2523 - æ.». 2548 (≈â“π∫“∑) 6.16 √“¬®à“¬¥â“𬓷≈–√“¬®à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ‡∑’¬∫°—∫º≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡„πª√–‡∑» æ.». 2523 - æ.». 2548 (≈â“π∫“∑) 6.17  —¥ à«π¢Õß·À≈àß√“¬®à“¬‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ„π¿“æ√«¡¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2523 - æ.». 2548 „π¡Ÿ≈§à“ æ.». 2531 6.18 √“¬®à“¬¥â“π ÿ¢¿“懪√’¬∫‡∑’¬∫ª√–‡∑»µà“ßÊ „π‡Õ‡´’¬ 6.19 ·∫∫·ºπ√“¬®à“¬‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ¢Õߧ√—«‡√◊Õπ (∫“∑µàÕ‡¥◊Õπ) æ.». 2524 - æ.». 2547 6.20 √âÕ¬≈–°“√¡’À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534, 2539, 2544 ·≈– æ.». 2546 - 2549 6.21 √âÕ¬≈–°“√¡’À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π„π·≈–πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ æ.». 2534, 2539, 2544, 2546, 2547 ·≈– æ.». 2549 6.22 Õ—µ√“ªÉ«¬·≈– —¥ à«π°“√„™â∫√‘°“√„π ∂“π欓∫“≈µ“¡ª√–‡¿∑ «— ¥‘°“√ æ.». 2534, æ.». 2539, æ.». 2544 ·≈– æ.». 2546-2549 6.23  —¥ à«π√“¬®à“¬ ÿ¢¿“æµàÕ√“¬‰¥â§√—«‡√◊Õ𠵓¡°≈ÿࡇ¥‰´¥å¢Õß√“¬‰¥â æ.». 2535 - 2547 6.24 √âÕ¬≈–¢Õߧ√—«‡√◊Õπ ®”·π°µ“¡√âÕ¬≈–¢Õß√“¬®à“¬ ÿ¢¿“æ¢Õߧ√—«‡√◊Õπ „π 10 °≈ÿࡇ¥‰´≈å æ.». 2547

296 298 301 301 304 306 307 308 314 315 316 327 332 333

∫∑∑’Ë 7

¨

7.1 æ.√.∫. ∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢√—∫º‘¥™Õ∫‡Õß‚¥¬µ√ß 7.2 ®”π«π¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ߪ√–®” ·≈–æπ—°ß“π√“™°“√„π —ß°—¥ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ.».2549 7.3 ®”π«πæπ—°ß“π√“™°“√„π —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ®”·π°µ“¡ “¢“/«‘™“™’æ æ.». 2549 7.4 °”≈—ߧπ¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (‰¡à√«¡≈Ÿ°®â“ߪ√–®”·≈–æπ—°ß“π√“™°“√) ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡/ “¬ß“𠔧—≠∑’Ë¡’§π§√Õßµ”·Àπàß®√‘ß æ.». 2549

351 354 355 358


“√∫—≠µ“√“ß (µàÕ) µ“√“ß∑’Ë

Àπâ“ 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

ß∫ª√–¡“≥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¡Ÿ≈§à“ªí®®ÿ∫—π·≈–¡Ÿ≈§à“®√‘ß ß∫ª√–¡“≥√“¬®à“¬¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2543 - æ.». 2550 °“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥µ“¡≈—°…≥–°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë ”§—≠„π™à«ß æ.». 2545 - 2550 ß∫ª√–¡“≥∑’ˉ¥â√—∫¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ªïß∫ª√–¡“≥ 2541 - 2550 (¡Ÿ≈§à“ªí®®ÿ∫—π) ß∫ª√–¡“≥ «— ¥‘°“√√—°…“欓∫“≈ºŸâ¡’√“¬‰¥âπâÕ¬·≈–ºŸâ∑’Ë —ߧ¡§«√™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ æ.». 2522- æ.». 2550 7.10 ¢âÕ¡Ÿ≈Õߧå°√‡Õ°™π∑’Ë¢Õ/‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥®“°°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2535- æ.». 2550 7.11 ¢âÕ¡Ÿ≈Õߧå°√‡Õ°™π¥â“π‡Õ¥ å∑’Ë¢Õ/‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥ ®“°°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2535 - æ.». 2549

363 365 367 369 370

8.1 ≈—°…≥– ”§—≠¢Õß√–∫∫ª√–°—π ÿ¢¿“æª√–‡¿∑µà“ßÊ °àÕπ æ.». 2545 8.2 ª√–‡¥Á𠔧—≠„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ æ.». 2545 8.3 ≈—°…≥– ”§—≠¢Õß√–∫∫ª√–°—π ÿ¢¿“æª√–‡¿∑µà“ßÊ „πª√–‡∑»‰∑¬ ‡¥◊Õπ°—𬓬π æ.». 2545 8.4  —¥ à«π®”π«π∫ÿ§≈“°√∑’ËÀπ૬∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°àÕπ·≈–À≈—ߥ”‡π‘πß“π  √â“ßÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“ (‰¡à√«¡·æ∑¬å ∑—πµ·æ∑¬å ‡¿ —™°√) ªï æ.». 2547

383 387 391

9.1 °“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®¥â“π “∏“√≥ ÿ¢„ÀâÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ®”·π°µ“¡ß“π

415

10.1 · ¥ß —¥ à«π Õ ¡.™“¬ 1 §πµàÕ Õ ¡.À≠‘ß æ.». 2536 - 2549 10.2 √âÕ¬≈–¢Õß°≈ÿࡵ—«Õ¬à“ß Õ ¡. „π°“√∑”Àπâ“∑’˵“¡∫∑∫“∑ß“π¥â“π “∏“√≥ ÿ¢ ¡Ÿ≈∞“π·≈–‡π◊ÈÕÀ“∑’ˉ¥â®“°°“√µÕ∫·∫∫ —¡¿“…≥å ‡√’¬ß®“°¡“°‰ªÀ“πâÕ¬ 10.3 √âÕ¬≈–¢Õß°≈ÿࡵ—«Õ¬à“ß Õ ¡. ®”·π°µ“¡∫∑∫“∑°“√¥”‡π‘πß“π “∏“√≥ ÿ¢¡Ÿ≈∞“π 10.4 √âÕ¬≈–¢Õß°≈ÿࡵ—«Õ¬à“ß Õ ¡. ®”·π°µ“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ°“√¬Õ¡√—∫·≈– °“√∑”ß“π¢ÕßÕ“ “ ¡—§√ “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π

422 424

377 378

∫∑∑’Ë 8

394

∫∑∑’Ë 9

∫∑∑’Ë 10

426 427


∫∑∑’Ë 1 æ√–√“™®—°√’«ß»å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ æ—≤π“°“√¢Õß°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ ¡’§«“¡ —¡æ—π∏凰’ˬ«¢âÕ߇™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å¡“µ—Èß ·µà§√—Èßµ—Èß°√ÿß ÿ‚¢∑—¬ ·≈–‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß„π¬ÿ§°√ÿß√—µπ‚° ‘π∑√å ∫∑π’È®÷ß¡ÿàß«‘‡§√“–À姫“¡ —¡æ—π∏凩擖æ√– √“™«ß»å®—°√’°—∫°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ ´÷Ëß “¡“√∂·∫à߉¥â‡ªìπ¬ÿ§Ê ¥—ßπ’È

1. æ—≤π“°“√ “∏“√≥ ÿ¢„π¬ÿ§ ¡—¬¢Õßæ√–√“™®—°√’«ß»å ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 4 ¬ÿ§ ¥—ßπ’È 1.1 ¬ÿ§øóôπøŸ«‘∑¬“°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ (æ.». 2325 - æ.». 2394)  ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 1 ∂÷ß √—™°“≈∑’Ë 3 ‡ªìπ¬ÿ§‡√‘Ë¡µâπ¢Õß°√ÿß√—µπ‚° ‘π∑√å ‡ªìπ™à«ß¢Õß°“√°àÕ√à“ß √â“ß µ—«¢Õߪ√–‡∑» ¡’§«“¡æ¬“¬“¡„π°“√√«∫√«¡«‘∑¬“°“√·¢πßµà“ßÊ ‡¢â“¡“‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π‡æ◊ËÕ„™â»÷°…“·≈– æ—≤π“ª√–‡∑» 1.1.1  ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 1 (§√Õß√“™¬å æ.». 2325 - æ.». 2352) æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏¬Õ¥øÑ“®ÿÓ‚≈°¡À“√“™ ‰¥â∑√ߪؑ —ߢ√≥å«—¥‚æ∏“√“¡À√◊Õ«—¥ ‚æ∏‘Ï¢÷Èπ‡ªìπæ√–Õ“√“¡À≈«ß„Àâ™◊ËÕ«à“ «—¥æ√–‡™µÿæπ«‘¡≈¡—ߧ≈“√“¡ ∑√ß„Àâ√«∫√«¡·≈–®“√÷°µ”√“¬“ ·≈–ƒÂ…’ ¥—¥µπ‰«âµ“¡»“≈“√“¬  ”À√—∫°“√®—¥À“¬“¢Õß√“™°“√¡’°“√®—¥µ—Èß°√¡À¡Õ‚√ßæ√–‚Õ ∂ §≈⓬°—∫„π ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“ À¡Õ∑’Ë√—∫√“™°“√ ‡√’¬°«à“ À¡ÕÀ≈«ß  à«πÀ¡Õ∑’Ë√—°…“ª√–™“™π∑—Ë«‰ª ‡√’¬°«à“ À¡Õ√“…Æ√ À√◊ÕÀ¡Õ‡™≈¬»—°¥‘Ï 1.1.2  ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 2 (§√Õß√“™¬å æ.». 2352 - æ.». 2367) æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬ ∑√ß„Àâ√«∫√«¡§—¡¿’√å·æ∑¬å∑’Ë°√–®—¥°√–®“¬ µ“¡∑’˵à“ßÊ ‚¥¬‚ª√¥‡°≈â“œ „À⇙‘≠ºŸâ™”π“≠‚√§ ·≈– √√æ§ÿ≥¬“™π‘¥µà“ßÊ ¡“√«¡‰«â ºŸâ„¥¡’µ”√“¬“¥’Ê ∑’Ë∫√√æ ∫ÿ√…ÿ ‰¥â‡°Á∫‰«â „Àâπ”‡¢â“¡“∑Ÿ≈‡°≈â“œ ∂«“¬ ·≈–„Àâ°√¡À¡ÕÀ≈«ß§—¥‡≈◊Õ°®¥‡ªìπ çµ”√“À≈«ß ”À√—∫‚√ßæ√–‚Õ ∂é ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå¢Õߪ√–™“™π æ.». 2359 ¡’æ√–√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâµ√“°ÆÀ¡“¬ ™◊ËÕ °ÆÀ¡“¬æπ—°ß“π æ√–‚Õ ∂∂«“¬ ´÷Ëß„ÀâÕ”π“®æπ—°ß“π¡’Õ”π“®ÕÕ°‰ª§âπÀ“æ√–‚Õ ∂§◊Õ ¡ÿπ‰æ√ ∑’˪√“°Ø¡’Õ¬Ÿà„π·ºàπ¥‘π ºŸâ„¥®– §—¥§â“π¡‘‰¥â æπ—°ß“πæ√–‚Õ ∂®÷ß¡’Õ”π“®„π°“√§âπÀ“¬“ ·≈–¡—°®–‡ªìπºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„πµ√–°Ÿ≈ ◊∫∑Õ¥°—π¡“‡∑à“π—Èπ 1.1.3  ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 3 (§√Õß√“™¬å æ.». 2367 - æ.». 2394) æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–π—ßË ‡°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸÀà «— ‰¥â∑√ߪؑ ß— ¢√≥å«¥— æ√–‡™µÿæπœ ·≈–‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâ ®“√÷°µ”√“¬“‰«â∫π·ºàπÀ‘πÕàÕπ ª√–¥—∫‰«âµ“¡ºπ—ß‚∫ ∂å·≈–»“≈“√“¬„π∫√‘‡«≥«—¥ ¡’µ”√“∫Õ° ¡ÿÆ∞“π¢Õß‚√§ ·≈–«‘∏’∫”∫—¥ ∑√ß„Àâπ” ¡ÿπ‰æ√∑’Ë„™â„π°“√ª√ÿ߬“ ∑’ËÀ“‰¥â¬“°¡“ª≈Ÿ°‰«â ‡æ◊ËÕ„Àâ√“…Æ√‰¥â»÷°…“·≈–𔉪„™â„π°“√ √—°…“µπ ‚¥¬¡‘À«ßÀâ“¡‰«â„πµ√–°Ÿ≈„¥ π—∫‰¥â«à“‡ªìπ ç¡À“«‘∑¬“≈—¬‡ªî¥é ·Ààß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ 1

1


„π æ.». 2371 ´÷Ë߇ªìπªï∑’Ë 5 „π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 3 °≈à“«‰¥â«à“‡ªìπªï·√°∑’Ë°“√·æ∑¬å·ºπ µ–«—πµ°‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑ ”§—≠µàÕ°“√·æ∑¬å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ‚¥¬¥”‡π‘π°“√§«∫§Ÿà°—π‰ª °≈à“«§◊Õ „Àâ°“√√—°…“ 欓∫“≈ºŸâ‡®Á∫ªÉ«¬·≈–∑”°“√ªÑÕß°—π‚√§µ‘¥µàÕ∑’Ë√⓬·√߉ª¥â«¬ „π√—™ ¡—¬π’È π“¬·æ∑¬å·¥π ∫’™ ∫√—¥‡≈¬å (Dan Beach Bradley) ∑’Ë™“«∫â“π‡√’¬°«à“ çÀ¡Õ∫≈—¥‡≈é π—°‡º¬·æ√à §√‘ µ»“ π“™“«Õ‡¡√‘°—π´÷Ëß¡“°—∫ §≥–¡‘™™—Ëπ π“√’‰¥â‡¢â“¡“‡¡◊Õ߉∑¬„π æ.». 2378 ‡ªìπºŸâ√‘‡√‘Ë¡°“√ªÑÕß°—π‚√§µ‘¥µàÕ§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ ¡’°“√ª≈Ÿ°Ωï ªÑÕß°—π‰¢â∑√æ‘…´÷Ë߉¥âº≈¥’ ®π°√–∑—Ëß„π æ.». 2381 ∑√ß‚ª√¥„ÀâÀ¡ÕÀ≈«ß‰ª‡√’¬π«‘∏’ª≈Ÿ°Ωﮓ°À¡Õ∫√—¥‡≈¬å ‡æ◊ËÕ ª≈Ÿ°„Àâ·°à¢â“√“™°“√·≈–ª√–™“™π „π æ.». 2392 𓬷æ∑¬å´“¡Ÿ‡Õ≈ ‡√¬å‚π≈¥å ‡Œ“ å (Samuel Reynolds House) ‡ªìπ À¡Õ¢Õߧ≥–·æ∑¬å‡º¬·æ√໓ π“Õ‡¡√‘°—π ™“«∫â“π‡√’¬°«à“À¡Õ‡Œ“ å ‡ªìπºŸâ∑’Ë𔬓 ≈∫Õ’‡∏Õ√å¡“„™â‡ªìπ§√—Èß ·√°„πª√–‡∑»‰∑¬

1.2 ¬ÿ§∫â“π‡¡◊Õ߇®√‘≠√ÿà߇√◊Õß ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 4 ∂÷ß  ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 6 ‡ªìπ¬ÿ§∑’Ë¡’°“√µ‘¥µàÕ°—∫ª√–‡∑»·∂∫µ–«—πµ° ¡’∑Ÿµ¡“‡®√‘≠  —π∂«‰¡µ√’ §≥–¡‘™™—Ëππ“√’‡¢â“¡“‡º¬·æ√໓ π“§√‘ µå¡“°¢÷Èπ æ√–¡À“°…—µ√‘¬å¢Õ߉∑¬‡ ¥Á®ª√–æ“ µà“ߪ√–‡∑» ‰¥â‡ÀÁ𧫓¡‡®√‘≠„π¥â“πµà“ßÊ ®÷߉¥âπ”¡“ª√–¬ÿ°µå„À⇢⓰—∫ª√–‡∑»‰∑¬ ∑”„Àâ∫â“π‡¡◊Õ߇®√‘≠√ÿà߇√◊Õߢ÷Èπ‡ªìπ≈”¥—∫ ¥â“π°“√·æ∑¬å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢°Á«‘«—≤π“°“√µ“¡‰ª¥â«¬ 1.2.1  ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 4 (§√Õß√“™¬å æ.». 2394 - æ.». 2411) °“√·æ∑¬å¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ¡—¬π’È·¬°ÕÕ°‰¥â‡ªìπ Õß·ºπ §◊Õ °“√·æ∑¬å·ºπ‡¥‘¡À√◊Õ·ºπ ‚∫√“≥ ·≈–°“√·æ∑¬å·ºπªí®®ÿ∫—π ¡’·æ∑¬å™“«Õ‡¡√‘°—π 3 §π §◊Õ À¡Õ∫√—¥‡≈¬å À¡Õ‡Œ“ å ·≈–À¡Õ‡≈π‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„πª√–‡∑» ‰∑¬„π™à«ß‡«≈“Àπ÷Ëß  ”À√—∫À¡Õ‡Œ“ å ‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’∫∑∫“∑„π°“√§«∫§ÿ¡ÕÀ‘«“µ°‚√§·≈–√—°…“§π‰¢â‚¥¬°“√„™â ∑‘߇®Õ√庠¡πÈ”„Àâ¥◊Ë¡´÷Ë߉¥âº≈¥’ ∂÷ß·¡â«à“®–‰¥âπ”°“√·æ∑¬å·ºπµ–«—πµ°¡“„™â¡“°¢÷È𠇙àπ °“√ Ÿµ‘°√√¡ ¡—¬„À¡à ·µà°Á‰¡à  “¡“√∂™—°®Ÿßª√–™“™π„À⇪≈’ˬπ§à“π‘¬¡‰¥â ‡æ√“–°“√√—°…“欓∫“≈·ºπ‰∑¬‡ªìπª√–‡æ≥’·≈–«—≤π∏√√¡∑’Ë ◊∫ ‡π◊ËÕß°—π¡“ ·≈–‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕß™’«‘µ§π‰∑¬ 1.2.2  ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 5 (§√Õß√“™¬å æ.». 2411 - æ.». 2453) ·µà‡¥‘¡¡“ª√–‡∑»‰∑¬‰¡à¡’‚√ß欓∫“≈¢Õß√—∞∑’˵—Èߢ÷Èπ‡æ◊ËÕ√—°…“√“…Æ√∑’˪ɫ¬‰¢â ¡’‡æ’¬ß°“√ ®—¥µ—Èß‚√ß欓∫“≈™—Ë«§√“«„π∑’˵à“ßÊ ‡æ◊ËÕ∑”°“√√—°…“ºŸâªÉ«¬„π‡«≈“∑’ˇ°‘¥‚√§√–∫“¥ ‡¡◊ËÕ‚√§ ß∫·≈â«°Á≈⡇≈‘°‚√ß æ¬“∫“≈π—Èπ‰ª ¥—ßπ—Èπ „π æ.». 2429 æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸàÀ—« ‰¥â‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâµ—Èߧ≥– °√√¡°“√¥”‡π‘π°“√§≥–Àπ÷ßË ™◊ÕË «à“ ç§Õ¡¡‘µµ’®¥— °“√‚√ß欓∫“≈é ¡’æ√–‡®â“πâÕ߬“‡∏Õ°√¡À¡◊πË »‘√«‘ ™—  —ß°“» ‡ªìπ Õߧåª√–∏“π ‡æ◊ËÕ°àÕ √â“ß‚√ß欓∫“≈´÷Ëß·≈⫇ √Á®„π æ.». 2431 ‚¥¬‰¥âæ√–√“™∑“ππ“¡‚√ß欓∫“≈«à“ ç‚√ß欓∫“≈»‘√‘√“™é ‡æ◊ËÕ‡ªìπÕπÿ √≥工ࠡ‡¥Á®‡®â“øÑ“»‘√‘√“™°°ÿ∏¿—≥±å æ√–√“™‚Õ√  ´÷Ëß ‘Èπæ√–™π¡å≈߇π◊ËÕß®“° ‚√§∫‘¥ ·≈–µàÕ¡“‰¥â∑√ßµ—ßÈ ç°√¡æ¬“∫“≈é ¢÷πÈ ‡æ◊ÕË ¥Ÿ·≈°‘®°“√»‘√√‘ “™æ¬“∫“≈ ◊∫·∑π§≥–°√√¡°“√œ ´÷ßË æâπÀπâ“∑’‰Ë ª æ.». 2432 °√¡æ¬“∫“≈‰¥â‡¢â“Õ¬Ÿà„π —ß°—¥°√–∑√«ß∏√√¡°“√ ‚¥¬æ√–‡®â“πâÕ߬“‡∏Õ°√¡À¡◊Ëπ¥”√ß√“™“πÿ¿“æ ∑√ß ¥”√ßµ”·ÀπàߺŸâ∫—ߧ—∫°√¡æ¬“∫“≈ „π™à«ßπ’È¡’°‘®°“√ ”§—≠¥â“π°“√·æ∑¬å‡°‘¥¢÷ÈπÀ≈“¬Õ¬à“ß ‰¥â·°à 2 2


- æ.». 2432 √â“ß‚√߇√’¬π·æ∑¬“°√¢÷Èπ∑’Ë»‘√‘√“™æ¬“∫“≈ ¡’À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π«‘™“ ·æ∑¬å·ºπµ–«—πµ°·≈–·ºπ‰∑¬√à«¡¥â«¬ ·≈–„π æ.». 2438 ‰¥âæ¡‘ æåµ”√“·æ∑¬å ”À√—∫„™â„π‚√߇√’¬π‡≈à¡·√°§◊Õµ”√“ ·æ∑¬»“ µ√å ß‡§√“–Àå ´÷Ëß¡’‡π◊ÈÕÀ“∑—Èß°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–·ºπµ–«—πµ° - æ.». 2439 °“√°àÕµ—Èß‚√߇√’¬ππ“ߺ¥ÿߧ√√¿å ‚¥¬æ√–√“™∑“π∑√—æ¬å à«πæ√–Õߧå¢Õß  ¡‡¥Á®æ√–»√’æ—™√‘π∑√“∫√¡√“™‘π’π“∂ ¢÷Èπ„π∫√‘‡«≥‚√ß欓∫“≈»‘√‘√“™ - æ.». 2440 ®—¥æ‘¡æåµ”√“·æ∑¬å‡≈à¡„À¡à¢÷Èπ‚¥¬„™â™◊ËÕ‡¥‘¡§◊Õ·æ∑¬»“ µ√å ß‡§√“–Àå ·µà ¡’‡π◊ÈÕÀ“‡°’ˬ«°—∫°“√·æ∑¬å·ºπµ–«—πµ°‡°◊Õ∫∑—Èß ‘Èπ - æ.». 2448 ®—¥°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈‡ªìπ°“√∑¥≈Õߢ÷Èπ∑’˵”∫≈∑à“©≈Õ¡ ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ ß§√“¡ ‡ªìπ·Ààß·√° - æ.». 2450 ®—¥æ‘¡æåµ”√“ÕÕ°¡“ 2 ‡≈à¡ §◊Õ ‡«™»“ µ√å«√√≥“ ·≈–µ”√“·æ∑¬»“ µ√å  ß‡§√“–Àå ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπµ”√“¬“·Ààß™“µ‘©∫—∫·√° - µ—Èß°Õß·æ∑¬å‡æ◊ËÕ¥Ÿ·≈ªÑÕß°—π‚√§√–∫“¥·≈–∑”°“√ª≈Ÿ°ΩïªÑÕß°—π‰¢â∑√æ‘…·°àª√–™“™π µ“¡À—«‡¡◊Õß 1.2.3  ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 6 (§√Õß√“™¬å æ.». 2453 - æ.». 2468) „π√—™ ¡—¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–¡ß°ÿƇ°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸàÀ—« ¡’°‘®°√√¡ ”§—≠„π¥â“π°“√·æ∑¬å·≈–  “∏“√≥ ÿ¢∑’ˉ¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡æ√–√“™¥”√‘ ¥—ßπ’È æ.». 2454 ∑√ß √â“ß‚√ß欓∫“≈®ÿÓ≈ß°√≥å‚¥¬„™â∑ÿπ∑√—æ¬å à«πæ√–Õߧ堡∑∫°—∫‡ß‘π ∑ÿπ¢Õß ¿“Õÿ≥“‚≈¡·¥ß æ.». 2455 ∑√ß ∂“ªπ“ª“ µ√ÿ ¿“ ‡æ◊ËÕ∫”∫—¥‚√§°≈—«πÈ” ·≈– √â“ß«™‘√欓∫“≈ æ.». 2457 °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬„Àâ®ß— À«—¥µà“ßÊ ¡’ ∂“π∑’√Ë °— …“ºŸªâ «É ¬·≈–®”Àπà“¬¬“ ‡√’¬° «à“‚Õ ∂ ¿“ ´÷ËßµàÕ¡“‰¥â‡ª≈’ˬπ™◊ËÕ‡ªìπ ÿ¢»“≈“ æ.». 2459 ‡ª≈’ˬπ™◊ËÕ°√¡æ¬“∫“≈‡ªìπ°√¡ª√–™“¿‘∫“≈  —ß°—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ æ.». 2459  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“∫√¡«ß»å‡∏Õ°√¡æ√–¬“‰™¬π“∑π‡√π∑√ ∑√ߪ√—∫ª√ÿß°“√ »÷°…“·æ∑¬å ‚¥¬‡æ‘Ë¡°“√ Õπ«‘™“∑“ߧ≈‘π‘°·≈–°“√Ωñ°À—¥√—°…“欓∫“≈§π‰¢â„Àâ¡“°¢÷Èπ·≈–‰¥â¬°‡≈‘°°“√ Õπ «‘™“°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬‡π◊ÕË ß®“°≈—°…≥–°“√ Õπ‰¡à‡¢â“°—π·≈–À“§√Ÿ·æ∑¬å‰∑¬∑’¡Ë §’ «“¡√Ÿ¥â ·’ ≈–‡µÁ¡„®∂à“¬∑Õ¥«‘™“‰¡à‰¥â æ.». 2460 µ—Èß‚√߇√’¬π°“√·æ∑¬å∑À“√∫° æ.». 2461 √«¡°‘®°“√·æ∑¬å·≈–°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈´÷Ë߬—ß·¬°Õ¬Ÿà¿“¬„µâ 2 °√–∑√«ß §◊Õ °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬·≈–°√–∑√«ßπ§√∫“≈ ·≈–µ—Èß°√¡ “∏“√≥ ÿ¢¢÷Èπ„π«—π∑’Ë 27 惻®‘°“¬π ‚¥¬°√¡æ√–¬“ ™—¬π“∑π‡√π∑√ ∑√߇ªìπÕ∏‘∫¥’æ√–Õߧå·√° æ.». 2463 °àÕµ—Èß ∂“π‡ “«¿“ æ.». 2463 π” ¿“°“™“¥ ¬“¡‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘° ¿“°“™“¥ “°≈‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 8 ‡¡…“¬π æ.». 2465 µ—Èß°ÕßÕπÿ ¿“°“™“¥ ·≈–‚√߇√’¬ππ“ß欓∫“≈¢Õß ¿“°“™“¥ æ.». 2466 ¡’ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√·æ∑¬å ‡ªìπ°“√§«∫§ÿ¡°“√ª√–°Õ∫‚√§ »‘≈ª– ‡æ◊ËÕ‰¡à„À⇰‘¥Õ—πµ√“¬·°àª√–™“™π®“°°“√ª√–°Õ∫°“√¢ÕߺŸâ∑’ˉ¡à¡’§«“¡√Ÿâ·≈–¡‘‰¥âΩñ°À—¥ 3 3


1.3 ¬ÿ§∫ÿ°‡∫‘°¢Õß°“√·æ∑¬å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢·ºπªí®®ÿ∫—π (æ.». 2460 - æ.». 2472)  ¡‡¥Á®æ√–¡À‘µ≈“∏‘‡∫»√Õ¥ÿ≈¬‡¥™«‘°√¡æ√–∫√¡√“™™π° ∑√߇ªìπ ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“æ√–Õߧå·√° ¢Õ߉∑¬∑’Ë∑√ß πæ√–∑—¬„π¥â“π°“√·æ∑¬å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢Õ¬à“ß®√‘ß®—ß ‡π◊ËÕß®“°‰¥â∑√߇ÀÁπ«à“°“√·æ∑¬å·≈–°“√  “∏“√≥ ÿ¢„π ¡—¬π—Èπ¬—߉¡à°â“«Àπâ“ ª√–™“™π¡’§«“¡‡ ’ˬߠŸß„π°“√‡®Á∫ªÉ«¬ ‚¥¬‡©æ“–®“°‚√§µ‘¥µàÕ ‰¥â∑√ß≈“ ÕÕ°®“°√“™°“√°Õß∑—æ‡√◊Õ·≈–‰¥â‡ ¥Á®‰ª»÷°…“«‘™“°“√·æ∑¬å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬Œ“√å«“√å¥ ª√–‡∑»  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ¥â«¬æ√–«‘√‘¬–Õÿµ “À–Õ—π¡—Ëπ§ß∑√ߪ√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π°“√»÷°…“ ‰¥â√—∫ª√–°“»π’¬∫—µ√«‘™“  “∏“√≥ ÿ¢ (C.P.H) ·≈–ª√‘≠≠“·æ∑¬»“ µ√å ™—Èπ‡°’¬√µ‘ª√‘≠≠“ (cum laude) ·≈–‰¥â∑√ߪ√–°Õ∫æ√–√“™ °√≥’¬°‘®„π¥â“π°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬Õ‡π°ª√–°“√ Õ“∑‘ °“√æ√–√“™∑“π∑√—æ¬å à«πæ√–Õߧå„π°“√ °àÕ √â“ß‚√߇√’¬π·æ∑¬å ‚√ß欓∫“≈ ·≈–ÀÕ旰欓∫“≈ æ√–√“™∑“π∑ÿπ à«πæ√–Õߧ巰à·æ∑¬å欓∫“≈‡æ◊ËÕ‰ª »÷°…“µà“ߪ√–‡∑» ∑√߇ªìπºŸâ·∑π√—∞∫“≈‰∑¬„π°“√‡®√®“°—∫¡Ÿ≈π‘∏‘√Õ§°‘‡ø≈‡≈Õ√å ‡æ◊ËÕ„À⧫“¡™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√ ª√—∫ª√ÿß°“√·æ∑¬å‰∑¬ πÕ°®“°π’È∑√ß à߇ √‘¡°“√æ—≤π“§âπ§«â“∑“ß°“√·æ∑¬å ‚¥¬‰¥â®—¥µ—Èß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√§âπ§«â“·≈–  ◊∫ «π∑“ß°“√·æ∑¬å¢÷Èπ„π‚√ß欓∫“≈»‘√‘√“™ ·≈–¬—߉¥â∑√ߪؑ∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π°“√ ÕπΩñ°Õ∫√¡·°àπ—°‡√’¬π·æ∑¬å 欓∫“≈ √«¡∑—ßÈ ∑√ߪؑ∫µ— ß‘ “π‡ªìπ·æ∑¬åª√–®”∫â“π ∑’‚Ë √ß欓∫“≈»‘√√‘ “™ ·≈–‚√ß欓∫“≈·¡§§Õ¡‘§ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ·≈–∑√ß à߇ √‘¡‡√◊ËÕß ç ß‡§√“–Àå¡“√¥“·≈–∑“√°é ‚¥¬∑√ß«“ß‚§√ß°“√¥—¥·ª≈ß«™‘√欓∫“≈‡ªìπ‚√ß欓∫“≈ §≈Õ¥∫ÿµ√¢π“¥„À≠à ‡æ◊ËÕ‡ªìπ»Ÿπ¬åÕ∫√¡ »÷°…“欓∫“≈ º¥ÿߧ√√¿å 欓∫“≈ “∏“√≥ ÿ¢  —ߧ¡ ß‡§√“–Àå ·≈– À¡Õµ”·¬ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â¡’ºŸâ∑”ß“π¥â“π ß‡§√“–Àå¡“√¥“·≈–∑“√°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ µ≈Õ¥æ√–™π¡™’æ¢Õßæ√–Õߧ剥â∑√ߪؑ∫—µ‘æ√–√“™°√≥’¬°‘®„π°“√∫”√ÿß à߇ √‘¡°“√·æ∑¬å·≈–°“√  “∏“√≥ ÿ¢¢Õߪ√–‡∑»·≈–‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ÿ¢¢Õߪ«ß™π™“«‰∑¬Õ¬à“߉滓≈ ¥â«¬æ√–‡°’¬√µ‘§ÿ≥·≈–Õ—®©√‘¬¿“æ¥—ß °≈à“« ®÷ß∑√߉¥â√—∫°“√∂«“¬æ√– ¡—≠≠“π“¡«à“ ç∫‘¥“·Ààß°“√·æ∑¬å·ºπªí®®ÿ∫—π¢Õ߉∑¬é ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬∑’Ë ¡ÿàߺ≈‘µ∫—≥±‘µ¥â“π·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢‡ªìπÀ≈—° ®÷߉¥â√—∫π“¡«à“ ç¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈é

1.4 ¬ÿ§°”‡π‘¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 1.4.1  ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 7 (§√Õß√“™¬å æ.». 2468 - æ.». 2477) „π√—™ ¡—¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª°‡°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸàÀ—« ¡’°“√ÕÕ°°Æ‡ π“∫¥’ ·∫àß°“√ª√–°Õ∫ ‚√§»‘≈ª–‡ªìπ·ºπªí®®ÿ∫—π·≈–·ºπ‚∫√“≥ °”Àπ¥«à“ °. ª√–‡¿∑·ºπªí®®ÿ∫—π §◊Õ ºŸâª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– ‚¥¬§«“¡√Ÿâ®“°µ”√“Õ—π‡ªìπÀ≈—°«‘™“ ‚¥¬ “°≈π‘¬¡ ´÷Ëߥ”‡π‘π·≈–®”‡√‘≠¢÷Èπ Õ“»—¬°“√»÷°…“ µ√«®§âπ ·≈–°“√∑¥≈ÕߢÕߺŸâ√Ÿâ „π∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å∑—Ë«‚≈° ¢. ª√–‡¿∑·ºπ‚∫√“≥ §◊Õ ºŸâª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– ‚¥¬Õ“»—¬§«“¡ —߇°µ§«“¡™”π“≠ Õ—π‰¥â∫Õ°‡≈à“ ◊∫µàÕ°—π¡“‡ªìπ∑’˵—Èß À√◊ÕÕ“»—¬µ”√“∑’Ë¡’¡“·µà‚∫√“≥ ¡‘‰¥â¥”‡π‘π‰ª∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å æ.». 2469 °√¡ “∏“√≥ ÿ¢‰¥âÕπÿ¡—µ‘„Àâª√—∫ª√ÿß à«π∫√‘À“√√“™°“√„À¡à ·∫àß°‘®°“√ÕÕ° ‡ªìπ 13 °Õß §◊Õ °Õß∫—≠™“°“√ °Õß°“√‡ß‘π °Õß∑’˪√÷°…“ °Õß∫√√≥“∏‘°“√ °Õß∫ÿ√“¿‘∫“≈ °Õß«‘»«°√√¡ °Õß  ÿ¢¿“æ °Õß‚Õ ∂»“≈“ °Õ߬“‡ æµ‘¥„Àâ‚∑… ‚√ß欓∫“≈§π‡ ’¬®√‘µ °Õß à߇ √‘¡ ÿ¢“¿‘∫“≈ °Õß·æ∑¬å ÿ¢“¿‘∫“≈ ·Ààßæ√–π§√ ·≈–«™‘√欓∫“≈ 4 4


1.4.2 ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 8 (§√Õß√“™¬å æ.». 2477 - æ.». 2489) „π√—™ ¡—¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«Õ“π—π∑¡À‘¥≈ ¡’°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ (©∫—∫∑’Ë 3) æ.». 2485 ¡’°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢¢÷Èπ πÕ°®“°π’È ‰¥â∑”°“√»÷°…“«‘®—¬  ¡ÿπ‰æ√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ √–À«à“ß æ.». 2485 - 2486 ¢≥–∑’ Ë ߧ√“¡‚≈°§√—ßÈ ∑’Ë 2 ‰¥â¢¬“¬‡¢â“¡“„π‡¢µ‡Õ‡´’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∑”„À⇰‘¥¿“«–¢“¥·§≈𬓠»“ µ√“®“√¬å𓬷æ∑¬åÕ«¬ ‡°µÿ ‘ßÀå ‰¥â∑”«‘®—¬ ¡ÿπ‰æ√∑’Ë„™â√—°…“‰¢â¡“≈“‡√’¬∑’Ë‚√ß æ¬“∫“≈ —µÀ’∫ À≈—ߠߧ√“¡‚≈° ß∫≈߬—ߧߡ’ª≠í À“¢“¥·§≈𬓠√—∞∫“≈®÷ß¡’π‚¬∫“¬„Àâ‚√ßß“π‡¿ —™°√√¡ °√–∑√«ß  “∏“√≥ ÿ¢ π” ¡ÿπ‰æ√¡“º≈‘µ‡ªìπ¬“√—°…“‚√§ 1.4.3  ¡—¬√—™°“≈∑’Ë 9 (§√Õß√“™¬å µ—Èß·µà æ.». 2489 ®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π) 1) æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π ∑√ß πæ√–√“™Àƒ∑—¬·≈–Àà«ß„¬„𠧫“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õߪ√–™“™π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ë߇√◊ËÕß ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ æ√–Õߧå∑√ß√‘‡√‘Ë¡‚§√ß°“√µà“ßÊ §√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èß ß“π¥â“π°“√ªÑÕß°—π‚√§ °“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ °“√√—°…“‚√§ ·≈–°“√øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ ª√–™“™π™“«‰∑¬≈â«π ”π÷° „πæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥‡ªìπ≈âπæâπ ·¡â™“«µà“ߪ√–‡∑»°Áµ√–Àπ—°·≈–™◊Ëπ™¡„πæ√–√“™°√≥’¬°‘®„π¥â“π ÿ¢¿“æ Õπ“¡—¬¥â«¬‡™àπ°—π ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√∑’ÕË ß§å°“√Õπ“¡—¬‚≈°‰¥â∑≈Ÿ ‡°≈â“œ ∂«“¬‡À√’¬≠∑Õß ÿ¢¿“楒∂«â πÀπâ“ ‡¡◊ÕË æ.».2535 ·≈–§≥–°√√¡°“√√–À«à“ߪ√–‡∑»‡æ◊ËÕ°“√§«∫§ÿ¡‚√§¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π∑Ÿ≈‡°≈â“œ ∂«“¬‡À√’¬≠∑Õß ¥ÿ¥’ æ√–‡°’¬√µ‘§ÿ≥„π°“√∑’Ë∑√ßæ√–√“™∑“π·π«§‘¥·≈–∑‘»∑“ß„π°“√‡º¬·æ√à‡°≈◊Õ‡ √‘¡‰Õ‚Õ¥’π ‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡‚√§¢“¥  “√‰Õ‚Õ¥’π¥â«¬‡™àπ°—π πÕ°®“°π’È „π æ.». 2544  ∂“∫—π Franklin and Eleanor Roosevelt Institute ·≈– §≥–°√√¡°“√√–¥—∫‚≈°«à“¥â«¬§πæ‘°“√ ‰¥â∂«“¬√“ß«—≈ çFranklin Delano Roosevelt International Disability Awardé „π∞“π–∑’˪√–‡∑»‰∑¬¡’§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë ”§—≠µ“¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘°“√√–¥—∫ ‚≈°¢ÕßÕߧ尓√ Àª√–™“™“µ‘«à“¥â«¬§πæ‘°“√ ·≈–„π«—π∑’Ë 26 情¿“§¡ 2549 Õߧ尓√ Àª√–™“™“µ‘ ‚¥¬ 𓬠‚§øïò Õ—ππ—π ‡≈¢“∏‘°“√ Àª√–™“™“µ‘ ‡¥‘π∑“ß¡“‡¬◊Õπª√–‡∑»‰∑¬Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√‡æ◊ËÕ∑Ÿ≈‡°≈â“∑Ÿ≈°√–À¡àÕ¡ ∂«“¬√“ß«—≈§«“¡ ”‡√Á® Ÿß ÿ¥¥â“π°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å¢Õß‚§√ß°“√æ—≤π“·Ààß Àª√–™“™“µ‘ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) ·¥àæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡æ◊ËÕ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ºŸâ∑√ß¡’æ√–ª√’™“ “¡“√∂·≈–æ√–√“™°√≥’¬°‘®¥â“π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õßæ °π‘°√ ‰∑¬Õ¬à“߬—Ë߬◊π‚¥¬·∑â®√‘ß¡“‚¥¬µ≈Õ¥√—™ ¡—¬§√Õß ‘√‘√“™ ¡∫—µ‘ ´÷Ëß√“ß«—≈¥—ß°≈à“«π’È∂◊Õ‡ªìπ√“ß«—≈‡°’¬√µ‘¬» Õ—π Ÿß ÿ¥∑’Ë√‘‡√‘Ë¡¢÷Èπ„À¡à ‚¥¬∑“ß Àª√–™“™“µ‘‰¥â∑Ÿ≈‡°≈â“œ ∂«“¬‡æ◊ËÕ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘‡ªìπ°√≥’摇»…„π«‚√°“ ∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ߧ√Õß ‘√‘√“™ ¡∫—µ‘§√∫ 60 ªï ·≈–∑√߇ªìπºŸâ‰¥â√—∫°“√∂«“¬√“ß«—≈‡°’¬√µ‘§ÿ≥摇»… π’ȇªìπæ√–Õߧå·√°„π‚≈° ß“π¥â“π “∏“√≥ ÿ¢∑’ˉ¥â√—∫æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥®“°æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ¡’‡ªìπ Õ‡π°π“𗪪√–°“√  ”À√—∫æ√–√“™°√≥’¬°‘®∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ÿ¢¿“æ∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à (1) °“√°àÕµ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘Õ“π—π∑¡À‘¥≈ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“‚ª√¥°√–À¡àÕ¡„Àâµ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘Õ“ π—π∑¡À‘¥≈¢÷Èπ ‚¥¬ à߇ √‘¡·≈– π—∫ πÿπºŸâ∑’Ë„ΩÉ„®„π°“√»÷°…“ ∑’ˉ¥â· ¥ß§«“¡ “¡“√∂Õ¬à“߬ե‡¬’ˬ¡„À≥⡒ ‚Õ°“ ‰ª»÷°…“«‘™“°“√™—Èπ Ÿß∫“ß«‘™“ ≥ µà“ߪ√–‡∑» ‚¥¬∑√ßÀ«—ß„πæ√–√“™Àƒ∑—¬«à“ ‡¡◊ËÕ ”‡√Á®°“√»÷°…“°≈—∫¡“ ·≈â« ®–‰¥âªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ˇªìπºŸâ‡™’ˬ«™“≠„π«‘™“°“√∑’Ë»÷°…“¡“ ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°°“√∑¥≈Õߥ”‡π‘π°“√°àÕπ¥â«¬ ç∑ÿπÕ“ π—π∑¡À‘¥≈é ‡¡◊ËÕ æ.». 2498 µàÕ¡“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3 ‡¡…“¬π æ.». 2502 æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‰¥â¡’æ√–∫√¡ 5

5


√“™«‘π‘®©—¬„À⇪≈’Ë¬π ¿“æ®“° ç∑ÿπé ‡ªìπ ç¡Ÿ≈π‘∏‘é ™◊ËÕ«à“ ¡Ÿ≈π‘∏‘ çÕ“π—π∑¡À‘¥≈é ‚¥¬∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ ‚ª√¥°√–À¡àÕ¡æ√–√“™∑“πæ√–√“™∑√—æ¬å à«πæ√–Õߧ凪ìπ∑ÿπ‡√‘Ë¡·√° ®”π«π 20,000 ∫“∑ ‡ªìπ°“√®—¥µ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘ ‡æ◊ËÕ‡ªìπæ√–∫√¡√“™“πÿ √≥å„πæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥·Ààß ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‡™…∞“∏‘√“™ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√‡¡π∑ √¡À“Õ“π—π∑¡À‘¥≈ ‚¥¬‰¥âæ√–√“™∑“π∑ÿπ·°àπ—°»÷°…“«‘™“°“√·æ∑¬»“ µ√凪ìπª√–‡¥‘¡ ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π¡’ ¡‡¥Á® æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‡ªìπÕߧåª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘ µ—Èß·µà æ.». 2502 ∂÷ß æ.».2549 ¡’ºŸâ‰¥â√—∫æ√–√“™∑“π∑ÿπ¡Ÿ≈π‘∏‘Õ“π—π∑¡À‘¥≈‰ª »÷°…“µà“ߪ√–‡∑»·≈– ”‡√Á®°“√»÷°…“ 254 √“¬ ·≈–°”≈—ß»÷°…“Õ¬Ÿà 49 √“¬ ‚¥¬ºŸâ ”‡√Á®°“√»÷°…“‡ªìπ·æ∑¬å 74 §π ·≈–∑—πµ·æ∑¬å 7 §π ·≈–ºŸâ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“‡ªìπ·æ∑¬å 5 §π ·≈–∑—πµ·æ∑¬å 7 §π (2) °“√°àÕµ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘√“™ª√–™“ ¡“ —¬ ‡¡◊ËÕ æ.». 2497 æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‰¥âæ√–√“™∑“πæ√–√“™∑√—æ¬å à«π æ√–Õߧå·≈–‡ªìπ∑’Ë¡’ºŸâ‚¥¬‡ ¥Á®æ√–√“™°ÿ»≈‡æ◊ËÕ°àÕ √â“ßµ÷° çÕ“π—π∑¡À‘¥≈é „π∫√‘‡«≥‚√ß欓∫“≈»‘√‘√“™‡æ◊ËÕ‡ªìπ æ√–Õπÿ √≥å ∂“π·°à ¡‡¥Á®æ√–ª√‡¡π∑√“¡À“Õ“π—π∑¡À‘¥≈ ´÷Ë߇¡◊ËÕ°“√°àÕ √â“ßµ÷°¥—ß°≈à“«¢÷Èπ∑’Ë‚√ß欓∫“≈ »‘√‘√“™·≈⫇ √Á® ª√“°Ø«à“¡’‡ß‘π‡À≈◊ÕÕ’° 175,064.75 ∫“∑ ª√–®«∫°—∫√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢„π  ¡—¬π—Èπ‰¥â¡’Àπ—ß ◊Õ°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈¢Õæ√–√“™∑“π‡ß‘π‡æ◊ËÕ √â“ß ∂“∫—πÕ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–§âπ§«â“‚√§‡√◊ÈÕπ ¢÷Èπ∑’Ë  ∂“π欓∫“≈æ√–ª√–·¥ß „π«ß‡ß‘πª√–¡“≥Àπ÷Ëß≈â“π∫“∑ ®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ æ√–√“™∑“π‡ß‘π®”π«π ∑’‡Ë À≈◊Õπ’„È Àâ‡æ◊ÕË °“√√‘‡√‘¡Ë ß“π‡°’¬Ë «°—∫ºŸªâ «É ¬‚√§‡√◊ÕÈ π ·≈–‰¥â∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ æ√–√“™∑“ππ“¡ ∂“∫—π·Ààßπ’«È “à ç ∂“∫—π√“™ª√–™“ ¡“ —¬é πÕ°®“°π’Èæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ¬—ß∑√ßÀà«ß„¬∂÷ß°“√‡≈à“‡√’¬π¢Õ߇¥Á°≈Ÿ° §π‰¢â‚√§‡√◊ÈÕπ∑’ˇªìπª°µ‘‰¡à‰¥âµ‘¥‚√§‡√◊ÈÕπ ´÷Ëß∑“ß√“™°“√·¬°‡≈’Ȭ߉«â„π ∂“π‡≈’Ȭ߇¥Á°¢Õß°√¡Õπ“¡—¬ ®÷߉¥â‚ª√¥ ‡°≈â“œ „Àâ®—¥ √â“ß‚√߇√’¬π√“™ª√–™“ ¡“ —¬ ”À√—∫„Àâ°“√ ß‡§√“–Àå·≈–°“√»÷°…“·°à∫ÿµ√ºŸâªÉ«¬‚√§‡√◊ÈÕπ ‚¥¬ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ·≈– ¡‡¥Á®æ√–∫√¡√“™‘ππ’ “∂ ‰¥â∑√ßæ√–√“™∑“π∑ÿπ∑√—æ¬å «à πæ√–Õߧå‡√‘¡Ë ·√° 1 ≈â“π ∫“∑  ¡∑∫∑ÿπ°“√°àÕ √â“ß·≈–‰¥â‡ ¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘π„πæ‘∏’‡ªî¥·≈–∑√ß¡’æ√–‡¡µµ“∏‘§ÿ≥‡ ¥Á®‡¬’ˬ¡À≈“¬§√—Èß

6

(3) °“√°àÕµ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘√“ß«—≈ ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“¡À‘¥≈„πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å „π«‚√°“ ‡©≈‘¡©≈Õß«—π§≈⓬«—πæ√–√“™ ¡¿æ„π ¡‡¥Á®æ√–¡À‘µ≈“∏‘‡∫»√ Õ¥ÿ≈¬ ‡¥™«‘°√¡ æ√–∫√¡√“™™π° §√∫ 100 ªï „π«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ æ.». 2535 ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√‡º¬·æ√àæ√–√“™‡°’¬√µ‘§ÿ≥ æ√–ºŸâ∑√ß∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πåµàÕ«ß°“√·æ∑¬å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢¢Õ߉∑¬„À⇮√‘≠√ÿà߇√◊Õß∑—¥‡∑’¬¡Õ“√¬–ª√–‡∑» ®÷ß ‰¥â®—¥µ—Èß ç¡Ÿ≈π‘∏‘√“ß«—≈¡À‘¥≈ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿åé ·≈–‰¥â‡ª≈’ˬπ·ª≈߇ªìπ ç¡Ÿ≈π‘∏‘√“ß«—≈ ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“¡À‘¥≈ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿åé ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 °√°Ø“§¡ æ.». 2540 ‚¥¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ßæ√–°√ÿ≥“ ‚ª√¥‡°≈â“œ √—∫‰«â„πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å ¡Ÿ≈π‘∏‘√“ß«—≈ ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“¡À‘¥≈ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ¡Õ∫√“ß«—≈ ·°à∫ÿ§§≈À√◊ÕÕߧå°√∑’˪ؑ∫—µ‘ß“π·≈–/À√◊Õ«‘®—¬¥’‡¥àπ∑“ߥâ“π°“√·æ∑¬å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢ Õ—π°àÕ„À⇰‘¥ ª√–‚¬™πå·°à¡πÿ…¬™“µ‘ ‚¥¬¡’°“√„Àâ√“ß«—≈‡ªìπª√–®”∑ÿ° Ê ªï ≈– 2 √“ß«—≈ ´÷Ëß¡’ ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‡ªìπÕߧåª√–∏“π°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘œ µ—Èß·µà æ.». 2535 ∂÷ß æ.». 2548 ¡’∫ÿ§§≈À√◊ÕÕߧå°√∑’ˉ¥â√—∫æ√–√“™∑“π√“ß«—≈  ¡‡¥Á®‡®â“øÑ“¡À‘¥≈ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å √«¡ 41 √“¬ ®”·π°‡ªìπºŸâ‰¥â√—∫æ√–√“™∑“π√“ß«—≈∫ÿ§§≈À√◊ÕÕߧå°√∑’Ë ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–/À√◊Õ«‘®—¬¥’‡¥àπ∑“ߥâ“π°“√·æ∑¬å 20 √“¬ ·≈–¥â“π “∏“√≥ ÿ¢ 21 √“¬ ´÷Ëß¡’ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫√“ß«—≈π’È 6


·≈–µàÕ¡“º≈ß“π¥—ß°≈à“«π”‰ª Ÿà°“√‰¥â√—∫√“ß«—≈‚π‡∫≈ “¢“°“√·æ∑¬å 1 √“¬ §◊Õ Professor Barry Marshall ®“° ª√–‡∑»ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ (4) ‚§√ß°“√§«∫§ÿ¡°“√¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π æ.». 2534 æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‰¥â∑√ß√‘‡√‘Ë¡‚§√ß°“√π”√àÕ߇°≈◊Õ‡ √‘¡ ‰Õ‚Õ¥’π∑’ËÕ”‡¿Õ –‡¡‘ß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‚√§µà“ßÊ ∑’ˇπ◊ËÕß®“°°“√¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’𠇙àπ ‚√§§ÕæÕ° ·≈–  ¡Õ߇ ◊ËÕ¡ ‡ªìπµâπ æ√–Õߧ嬗ß∑√ß πæ√–∑—¬„π°“√æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’∑’ˇÀ¡“– ¡„π°“√‡ √‘¡‰Õ‚Õ¥’π·°àºŸâº≈‘µ ‡°≈◊Õ√“¬¬àÕ¬ ‚¥¬∑√ß π—∫ πÿπ«‘∑¬“≈—¬‡∑§π‘§‡™’¬ß„À¡à„Àâæ—≤𓇧√◊ËÕß®—°√¢π“¥°≈“߇æ◊ËÕ‡ √‘¡‰Õ‚Õ¥’π ·≈– ‡§√◊ÕË ß®—°√¥—ß°≈à“«π’‰È ¥âπ”¡“„™âß“πÕ¬Ÿ∑à «—Ë ª√–‡∑»„π¢≥–π’µàÈ Õ¡“æ√–Õߧå∑√ß π—∫ πÿπ„Àâ¡°’ “√»÷°…“ 燠âπ∑“߇°≈◊Õé ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫·À≈àߺ≈‘µ‡°≈◊Õ·≈–°“√°√–®“¬‡°≈◊Õ∑—Ë«ª√–‡∑» ´÷Ë߇ªìπº≈„Àâ°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢  “¡“√∂„Àâ°“√™à«¬‡À≈◊Õ·≈–°“√ π—∫ πÿπ·°àºŸâº≈‘µ‡°≈◊Õ„π°“√‡ √‘¡‰Õ‚Õ¥’πÕ¬à“߇À¡“– ¡  ”À√—∫æ√–√“™°√≥’¬°‘®¢Õßæ√–∫√¡«ß»“πÿ«ß»å∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à 1)  ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“ ‘√‘°‘µ‘Ï æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ∑√ß à߇ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ‚§√ß°“√¥â“π ÿ¢¿“æ Õπ“¡—¬¢Õß ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¡“‚¥¬µ≈Õ¥ ∑√ߥ”√ßµ”·Àπàß Õߧ堿“𓬑°“ ¿“°“™“¥‰∑¬ ∑√߇ªìπÕߧå Õÿª∂—¡¿åÕߧ尓√  ¡“§¡·≈–¡Ÿ≈π‘∏µ‘ “à ßÊ ∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫¥â“π°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢¡“°¡“¬À≈“¬·Ààß Õ“∑‘ ¡Ÿ≈π‘∏‘ ™à«¬‡À≈◊Õ§πµ“∫Õ¥ ¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬‡¥Á°ªí≠≠“ÕàÕπ ¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πÀŸÀπ«° ‡ªìπµâπ ·≈–∑’Ë ”§—≠§◊Õ ∑√߇ªìπÕߧå Õÿª∂—¡¿å‚§√ß°“√√≥√ߧå„Àâ«—§´’π‚ª≈‘‚Õ ∑”„À⺟âªÉ«¬¥â«¬‚√§‚ª≈‘‚Õ≈¥≈ß¡“‡ªìπ≈”¥—∫ ·≈–Õ¬Ÿà„π ¿“«–∑’Ë “¡“√∂®– °«“¥≈â“ß‚√§π’‰È ¥âÀ¡¥‰ª®“°ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â„π‰¡à™â“ πÕ°®“°π’¬È —ß¡’æ√–√“™°‘®∑’∑Ë —Ë«‚≈°™◊πË ™¡¬°¬àÕß §◊Õº≈ß“π¥â“π ç √â“ߧ«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“߇∑§‚π‚≈¬’°∫— ∏√√¡™“µ‘é ®÷ß∑√߉¥â√∫— √“ß«—≈ç≈‘π‡∫Õ√å° Õ«Õ√å¥é (Lindbergh Award) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 情¿“§¡ æ.». 2538 ®“° Charles A and Anne Morrow Lindbergh Foundation π—∫‡ªìπ  ÿ¿“æ µ√’æ√–Õߧå·√°∑’ˉ¥â√—∫°“√∑Ÿ≈‡°≈â“œ ∂«“¬√“ß«—≈¥—ß°≈à“« πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’æ√–√“™°√≥’¬°‘®„π¥â“π°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢ Õ“∑‘ ‚§√ß°“√·æ∑¬åÀ≈«ß ‚§√ß°“√ À¡ÕÀ¡Ÿà∫â“π √«¡∑—Èß∑√ßÕÿª∂—¡¿å§π‰¢â„πæ√–∫√¡√“™“πÿ‡§√“–Àå ‡ªìπµâπ 2)  ¡‡¥Á ® æ√–»√’ π §√‘ π ∑√“∫√¡√“™™ππ’ ∑√߇ªì π æ√–∫√¡√“™«ß»å ∑’Ë  ”§— ≠ Õ’ ° æ√–Õߧå ∑’Ë ∑ √ß æ√–√“™°‘®π“π“ª√–°“√‡°’ˬ«°—∫ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π ¥—ßµàÕ‰ªπ’È (1) æ.». 2499 ∑√ß√—∫¡Ÿ≈π‘∏‘Õπÿ‡§√“–Àå§πæ‘°“√‰«â„πæ√–√“™Ÿª∂—¡¿å ‚¥¬∑√ß√“™∑“πæ√–√“™¥”√‘ æ√–√“™∑√—æ¬å·≈–∑√ß√—∫‡ªìπæ√–√“™¿“√–„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫∫ÿ§§≈·≈–Õߧå°√Õ◊ËπÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß∑—Èß„π·≈–πÕ°ª√–‡∑» ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊ÕºŸâæ‘°“√∑ÿ° “¢“ (2) æ.». 2506 ∑√ß√—∫‡ªìπÕߧåÕÿª∂—¡¿å¡Ÿ≈π‘∏‘™à«¬§π‚√§‡√◊ÈÕπ ®—ßÀ«—¥≈”ª“ß ·≈–‚√߇√’¬π®‘µµåÕ“√’ ‚¥¬æ√–√“™∑“πæ√–√“™∑√—æ¬å à«πæ√–Õߧå„π°“√°àÕ √â“ßÕ“§“√‡√’¬π ÀÕæ—° ∑ÿπÕÿª°“√–∫ÿµ√ºŸâªÉ«¬‚√§‡√◊ÈÕπ·≈– æ√–√“™∑√—æ¬å à«πæ√–Õߧå π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π‚√߇√’¬π®‘µµåÕ“√’∑ÿ°ªï ‡ªìπº≈„Àâ∫ÿµ√ºŸâªÉ«¬‚√§‡√◊ÈÕπ·≈–ºŸâ ¬“°®π¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘µ∑’Ë¥’¢÷Èπ (3) æ.». 2510 √—∫¡Ÿ≈π‘∏‘™’«‘µ„À¡à‰«â„πæ√–Õÿª∂—¡¿å ‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊ÕøóôπøŸ ¡√√∂¿“淰ຟâªÉ«¬®“°‚√§ ‡√◊ÈÕπ∑’Ëæ‘°“√ (4) æ.». 2512 ‡√‘Ë¡°àÕµ—ÈßÀπ૬·æ∑¬å‡§≈◊ËÕπ∑’Ë æÕ. «. ´÷Ë߇ªìπ§≥–·æ∑¬åÕ“ “ ¡—§√ª√–°Õ∫¥â«¬ 7 7


8

·æ∑¬å ∑—πµ·æ∑¬å 欓∫“≈ ‡®â“Àπâ“∑’Ë “∏“√≥ ÿ¢·≈–Õ“ “ ¡—§√ π—∫ πÿπ®“° à«π°≈“ß·≈– à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ‰ª ªØ‘∫—µ‘ß“π√—°…“ ªÑÕß°—π  à߇ √‘¡·≈–øóôπøŸ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë„π∑âÕß∂‘Ëπ∑ÿ√°—π¥“√ (5) æ.». 2516 ®—¥µ—ßÈ ç·æ∑¬åÕ“ “∑“ßÕ“°“»é ·≈–µàÕ¡“‰¥â‡ª≈’¬Ë π™◊ÕË ‡ªìπ çÀπ૬·æ∑¬å∑“ß«‘∑¬ÿé ‚¥¬„™â«‘∑¬ÿ√—∫ àß¢à“« ”À√—∫·æ∑¬å„™âµ‘¥µàÕ —Ëß°“√√—°…“ºŸâªÉ«¬‰¥â‚¥¬µ√ßµ“¡ ∂“π’Õπ“¡—¬∑’ËÕ¬ŸàÀà“߉°≈ ‚√ß欓∫“≈ „π‡¢µ∑’ˇªìπ®—ßÀ«—¥ æÕ. «. √«¡ 25 ®—ßÀ«—¥ ∑’ˇÀ≈◊Õ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢´÷Ë߇√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√‡¡◊ËÕ æ.». 2519 ·≈–À≈—ß®“°π—πÈ ‰¥â‚Õπß“πÀπ૬·æ∑¬å∑“ß«‘∑¬ÿ æÕ. «. „Àâ°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ √—∫‰«â¥”‡π‘π°“√À¡¥„π æ.». 2539 (6) æ.». 2517 ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ ®¥∑–‡∫’¬π°àÕµ—È߇ªìπ¡Ÿ≈π‘∏‘·æ∑¬åÕ“ “ ¡‡¥Á®æ√– »√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ ·≈–æ√–√“™∑“π∑ÿπ‡√‘Ë¡·√°·°à¡Ÿ≈π‘∏‘œ ®”π«π 1 ≈â“π∫“∑ ·≈–µàÕ¡“√—∞∫“≈‰∑¬ ¿“§ √—∞·≈–‡Õ°™π®“°µà“ߪ√–‡∑» „Àâ°“√ π—∫ πÿπ∑“ß°“√‡ß‘π Õÿª°√≥å∑“ß°“√·æ∑¬åÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥¡“ æ.». 2529 √‘‡√‘Ë¡‚§√ß°“√√—°…“‚√§‡©æ“–∑“ß ‰¥â·°à ‚√§µ“µâÕ°√–®° ª“°·À«à߇楓π‚À«à ·°â«ÀŸ∑–≈ÿ °“√„ à°“¬Õÿª°√≥å‡∑’¬¡ ‚√§À—«„®√ŸÀå¡“µ‘° ‚√§À—«„®æ‘°“√·µà°”‡π‘¥·≈–‚√§øíπ§ÿ¥ (7) ß“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ æÕ  «. ‚¥¬®—¥°‘®°√√¡„π«—π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢·Ààß™“µ‘ 21 µÿ≈“§¡ ∑ÿ°ªï (8) æ.». 2535 æ√–√“™∑“π∑√—æ¬å à«πæ√–Õߧå 500,000 ∫“∑ ®—¥µ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘¢“‡∑’¬¡¢÷Èπ ·≈–  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“æ’Ëπ“߇∏Õ ‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“ °√¡À≈«ßπ√“∏‘«“ √“™π§√‘π∑√å æ√–√“™∑“π ¡∑∫Õ’° 750,000 ∫“∑ ‡æ◊ËÕ®—¥∑”¢“‡∑’¬¡„ÀⷰຟâªÉ«¬¬“°®π∑ÿ°‡™◊ÈÕ™“µ‘»“ π“‚¥¬‰¡à§‘¥¡Ÿ≈§à“ πÕ°®“°π’È Õߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈°‰¥â¬°¬àÕß·≈–™◊Ëπ™¡æ√–‡°’¬√µ‘§ÿ≥¢Õßæ√–Õߧå∑à“π∑’ˉ¥â∑√ß∫”‡æÁ≠ æ√–√“™°√≥’¬°‘®µà“ßÊ Õ—π‡ªìπª√–‚¬™πå„À≠àÀ≈«ßµàÕ°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π™“«‰∑¬ ®÷߉¥â∑≈Ÿ ‡°≈â“œ ∂«“¬ ‡À√’¬≠∑Õß ÿ¢¿“楒∂â«πÀπâ“·¥àæ√–Õߧå∑à“π „π æ.». 2533 πÕ°®“°π’È Õߧ尓√¬Ÿ‡π ‚°‰¥âª√–°“»‡°’¬√µ‘§ÿ≥ æ√–Õߧå∑à“π‡ªìπªŸ™π’¬∫ÿ§§≈ ”§—≠√–¥—∫‚≈° ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21 µÿ≈“§¡ æ.».2543 ·≈–„π«‚√°“ §√∫ 100 ªï «—π §≈⓬«—πæ√–√“™ ¡¿æ¢Õß ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ æ√–Õߧå∑√߉¥â√—∫°“√∂«“¬æ√– ¡—≠≠“π“¡«à“ çæ√–¡“√¥“·Ààß°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬é 3)  ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘√“™œ  ¬“¡¡°ÿÆ√“™°ÿ¡“√ ∑√߇ªìπÕߧå𓬰°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘‚√ß æ¬“∫“≈ ¡‡¥Á®æ√–¬ÿæ√“™ ‰¥â‡ ¥Á®æ√–√“™¥”‡π‘π∑√߇ªìπª√–∏“π„πæ‘∏’«“ß»‘≈“ƒ°…å·≈–‡ªî¥‚√ß欓∫“≈  ¡‡¥Á®æ√–¬ÿæ√“™®”π«π 21 ·Ààß (‡ªìπ‚√ß欓∫“≈√–¥—∫Õ”‡¿Õ„π∑’ËÀà“߉°≈·≈–°—π¥“√) ·≈–∑√ß πæ√–√“™ Àƒ∑—¬„π°‘®°“√¢Õß‚√ß欓∫“≈ ‚¥¬‰¥â‡ ¥Á®‰ªµ√«®‡¬’ˬ¡‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡º≈°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–‰¥â∑√ß æ√–√“™∑“πæ√–√“‚™∫“¬·°à°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“‚√ß欓∫“≈ ¡‡¥Á®æ√–¬ÿæ√“™ „Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ “¡“√∂„Àâ∫√‘°“√∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·°àª√–™“™π 4)  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ∑√ß„À⧫“¡ πæ√–∑—¬‡ªìπ摇»…µàÕ°“√ ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“ß“π‚¿™π“°“√ ‚¥¬‡©æ“–„π‡¥Á°·≈–‡¬“«™π ®÷ß¡’‚§√ß°“√µ“¡æ√–√“™¥”√‘À≈“¬‚§√ß°“√‡°‘¥¢÷πÈ Õ“∑‘ ‚§√ß°“√‡°…µ√‡æ◊ËÕÕ“À“√°≈“ß«—π‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õ‡¥Á°„π∑âÕß∂‘Ëπ∑ÿ√°—π¥“√„Àâ¡’ ÿ¢¿“楒 ‚¥¬‡πâπ„π‚√߇√’¬π µ”√«®µ√–‡«≥™“¬·¥π ´÷ËßµàÕ¡“°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‰¥â𔉪‡ªìπ√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√Õ“À“√°≈“ß«—π „π‚√߇√’¬πÕ◊Ëπ∑—Ë«ª√–‡∑» ¡’‚§√ß°“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å à߇ √‘¡·≈–æ—≤𓇥Á°«—¬‡µ“–·µ–·≈–»Ÿπ¬åæ—≤𓇥Á°‡≈Á° ´÷Ëß∑√ß æ√–√“™∑“π∑ÿπ∑√—æ¬å à«πæ√–Õߧå‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√·°â‰¢ªí≠À“¥â“π‚¿™π“°“√„π‡¥Á°«—¬°àÕπ‡√’¬π ·≈–‚§√ß°“√ àß ‡ √‘¡‚¿™π“°“√·≈– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬·¡à·≈–‡¥Á°„π∂‘Ëπ∑ÿ√°—π¥“√ πÕ°®“°π’Ȭ—ß∑√߇ªìπÕߧåª√–∏“π§≥–°√√¡°“√§«∫§ÿ¡‚√§¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π·Ààß™“µ‘ ´÷Ë߇ªìπ 8


‚§√ß°“√∑’Ë ”§—≠·≈–∑√ß πæ√–∑—¬·°â‰¢ªí≠À“Õ¬à“ß®√‘ß®—߇ªìπº≈„Àâ¿“«–¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π≈¥≈ß¡“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë §«∫§ÿ¡‰¡à„À⇪ìπªí≠À“Õ’°µàÕ‰ª 5)  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“≈Ÿ°‡∏Õ ‡®â“øÑ“®ÿÓ¿√≥å«≈—¬≈—°…≥åÕ—§√√“™°ÿ¡“√’ ∑√ß¡’∫∑∫“∑‚¥¥‡¥àπ„π∞“π–π—° «‘∑¬“»“ µ√å ´÷Ëßæ√–‡°’¬√µ‘§ÿ≥‡ªìπ∑’ˬա√—∫Õ¬à“ß°«â“ߢ«“ß„π√–¥—∫π“π“™“µ‘ ∑√߉¥â√—∫°“√∑Ÿ≈‡°≈â“∂«“¬‡À√’¬≠ ∑Õ߉Õπå ‰µ¬å ®“° UNESCO ∑√ß𔧫“¡√Ÿâ¡“æ—≤π“ß“π¥â“π°“√·æ∑¬å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢¢Õߪ√–‡∑» ∑√ß°àÕ µ—Èß¡Ÿ≈π‘∏‘®ÿÓ¿√≥å‡æ◊Ëՙ૬‡À≈◊Õ°“√»÷°…“∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢ ‰¥â∑√ß ∂“ªπ“ ∂“∫—π«‘®—¬®ÿÓ¿√≥å‡æ◊ËÕ ‡ªìπ»Ÿπ¬å√«¡·Ààߧ«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õßπ—°«‘∑¬“»“ µ√å„Àâ “¡“√∂º≈‘µº≈ß“πÕ—π‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕª√–‡∑»™“µ‘·≈–‡æ◊ËÕ ·°â‰¢ªí≠À“‡√àߥà«π ‡™àπ ªí≠À“¥â“π “∏“√≥ ÿ¢  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–°“√‡°…µ√ ‡ªìπµâπ πÕ°®“°π’È∑“ß ∂“∫—πœ ¬—ß ‰¥â®—¥∑”‚§√ß°“√øóôπøŸ ¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–™’«‘µ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õߪ√–™“™π „π®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ ·≈–  ÿ√“…Æ√å∏“π’ §◊Õ‚§√ß°“√À¡Ÿà∫â“π®ÿÓ¿√≥åæ—≤π“ ´÷Ëß·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π Õ¥§≈âÕß°—∫·π«§‘¥·≈–À≈—°°“√  “∏“√≥ ÿ¢¡Ÿ≈∞“π §◊Õ°“√æ÷Ëßµπ‡ÕߢÕߪ√–™“™π 6)  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“æ’Ëπ“߇∏Õ ‡®â“øÑ“°—≈¬“≥‘«—≤π“ °√¡À≈«ßπ√“∏‘«“ √“™π§√‘π∑√å ∑√߇ªìπÕß§å ª√–∏“π¡Ÿ≈π‘∏‘‚√§‰µ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬‡ªìπºŸâ à߇ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√√—°…“欓∫“≈ °“√ªÑÕß°—π‚√§‰µ·≈– ∑“߇¥‘πªí  “«– °“√»÷°…“§âπ§«â“·≈–«‘®—¬ µ≈Õ¥®π°“√‡º¬·æ√৫“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß‚√§¥—ß°≈à“« πÕ°®“°π’Ȭ—ß∑√ߪ√–°Õ∫æ√–√“™°√≥’¬°‘®¥â“πµà“ßÊ µ“¡‚§√ß°“√æ√–√“™¥”√‘¢Õß ¡‡¥Á®æ√– »√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ ·≈–‰¥â∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ √—∫‡ªìπÕߧå𓬑°“°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï ¡Ÿ≈π‘∏‘·æ∑¬åÕ“ “  ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’ (æÕ. «.) µ—Èß·µà«—π∑’Ë 18  ‘ßÀ“§¡ æ.». 2538 √«¡∑—È߬—ß∑√ß¡’º≈ß“π  ÿ¢¿“殑µ·≈–¬“‡ æµ‘¥√–À«à“ߪ√–‡∑»¥’‡¥àπ ‚¥¬∑√ß„À⧫“¡ ”§—≠¢Õßæ—≤π“°“√µ—Èß·µà‡¥Á°ÕàÕπ ‚¥¬∑√߇ªìπ ÕߧåÕªÿ ∂—¡¿å¡≈Ÿ π‘∏‡‘ ¥Á°ÕàÕπ„π ≈—¡ ‡¥Á°„π¡Ÿ≈π‘∏Õ‘ π◊Ë Ê ‰¥âæ√–√“™∑“π∑ÿπ∑√—æ¬å‡æ◊ÕË ®—¥µ—ßÈ °Õß∑ÿπÕ“À“√‡ √‘¡ ®—¥À“ Àπ—ß ◊Õ·≈–¢Õ߇≈àπ ”À√—∫‡¥Á°‡ªìπ°“√ à߇ √‘¡„À⇥Á°‰¥â¡’æ—≤π“°“√µ“¡«—¬ ´÷Ëßæ√–‡°’¬√µ‘§ÿ≥‡ªìπ∑’ˬա√—∫ ∑√ß ‰¥â√—∫∑Ÿ≈‡°≈â“∂«“¬√“ß«—≈ WHO/SEARO AWARD ®“°Õߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈° (WHO) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19  ‘ßÀ“§¡ æ.». 2546 7) æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õæ√–Õߧ凮Ⓜ ¡ «≈’ æ√–«√√“™“∑‘π—¥¥“¡“µÿ ∑√ߪؑ∫—µ‘æ√–°√≥’¬°‘®µ“¡ ‡∫◊ÈÕßæ√–¬ÿ§≈∫“∑ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ ·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂œ „π°‘®°√√¡µà“ßÊ ‡ ¡Õ¡“  ”À√—∫æ√–°√≥’¬°‘®„π¥â“π°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢ æ√–Õߧ剥â„À⧫“¡ ”§—≠‡°’ˬ«°—∫‚√§‡Õ¥ å ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√∑’Ëæ√–Õߧ几¥Á®‡ªìπÕߧåª√–∏“π„πß“π‡∑’¬π àÕß„®‡ªìπª√–®”‡°◊Õ∫∑ÿ°ªïÀ“° æ√–Õߧ剡ࡒæ√–°√≥’¬°‘®Õ◊Ëπ„¥ ß“ππ’È ¿“°“™“¥‰∑¬√à«¡°—∫™¡√¡‡æ◊ËÕπ«—πæÿ∏´÷Ë߇ªìπ™¡√¡ºŸâµ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å ‰¥â®—¥ ¢÷Èπ„π«—π∑’Ë 1 ∏—𫓧¡ µ√ß°—∫«—π‡Õ¥ å‚≈°∑ÿ°ªï ‚¥¬®—¥„π æ.». 2534 ‡ªìπªï·√° ·≈–¬—ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“µàÕ‚§√ß°“√ Õ—π‡°’Ë¬«°—∫ ¿“°“™“¥‰∑¬∑ÿ°‚§√ß°“√ ‡™à𠂧√ß°“√ªÑÕß°—π°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å®“°·¡à Ÿà≈Ÿ° ‚§√ß°“√‡æ◊ËÕπæ÷Ëß擬“¡ ¬“°

2 æ√–√“™°√≥’¬°‘®∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ÿ¢¿“æ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°æ√–√“™°√≥’¬°‘®¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ·≈â« ¬—ß¡’æ√–√“™°√≥’¬°‘®∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ÿ¢¿“æ¢Õß æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«·≈– ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ √«¡∑—Èßæ√–∫√¡«ß»“πÿ«ß»å∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß ¥”‡π‘π°“√ „π æ.». 2548-2553 ∑’Ë ”§—≠¡’¥—ßπ’È 9 9


2.1 ‚§√ß°“√æ√–√“™¥”√‘∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ÿ¢¿“æ¢Õßæ√–∫√¡«ß»“πÿ«ß»å ™◊ËÕ‚§√ß°“√

æ√–√“™¥”√‘

1. ‚§√ß°“√‡ΩÑ“√–«—߇æ◊ÕË ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“°“√·æ√à‚√§ÀπÕπ欓∏‘„π æ◊Èπ∑’Ë·§«πâÕ¬Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ ªï 2548-2551 „πæ◊Èπ∑’Ë 2 Õ”‡¿Õ 10 À¡Ÿà∫â“π 2. ‚§√ß°“√ π—∫ πÿπ·≈–µ‘¥µ“¡°“√¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡‡ ’¬ß¥—ß„π ∂“π ∫—π‡∑‘ß 3. ‚§√ß°“√√≥√ߧ堗ª¥“Àå√“™ª√–™“ ¡“ —¬ ªï 2549 4. ‚§√ß°“√√≥√ߧåª√–™“√à«¡„®°”®—¥‚√§‡√◊ÈÕπ∂«“¬‡ªìπæ√–√“™°ÿ»≈∑√ß §√Õß√“™¬å§√∫ 60 ªï 5. »Ÿπ¬å»÷°…“æ—≤π“æ‘°ÿ≈∑Õß (ß“π§«∫§ÿ¡‚√§µ‘¥µàÕ·≈–ß“π “∏“√≥ ÿ¢ ®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“ ) 6. ‚§√ß°“√»÷°…“ ∂“π°“√≥åÕπ“¡—¬™ÿ¡™π®“°°“√°àÕ √â“߇¢◊ËÕ𷧫πâÕ¬ Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘œ ®—ßÀ«—¥æ‘…≥ÿ‚≈° 7. ‚§√ß°“√æ— ≤ π“Õ“À“√ª≈Õ¥¿— ¬ „πæ√–√“™«— ß  «π®‘ µ ≈¥“√‚À∞“π æ√–√“™«—߉°≈°—ß«≈ «—ß»ÿ‚¢∑—¬ ·≈–»Ÿπ¬å»‘≈ª“™’æ 904 8. ‚§√ß°“√§«∫§ÿ¡‚√§ÀπÕπ欓∏‘„π‡¥Á°π—°‡√’¬πµ“¡·ºπæ—≤𓇥Á° ·≈–‡¬“«™π„π∑âÕß∂‘Ëπ∑ÿ√°—π¥“√µ“¡æ√–√“™¥”√‘ ¡‡¥Á®æ√–‡∑æœ 48 ®—ßÀ«—¥ ·≈–‚§√ß°“√§«∫§ÿ¡‚√§ÀπÕπ欓∏‘¿ŸøÑ“æ—≤𓵓¡æ√– √“™¥”√‘ ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπå√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ®—ßÀ«—¥πà“π 62 ·Ààß 9. ‚§√ß°“√»÷°…“¬ÿßæ“π–π”‚√§ : º≈°√–∑∫®“°°“√°àÕ √â“ß‚§√ß°“√ ‡¢◊ËÕ𷧫πâÕ¬ Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ Õ”‡¿Õ«—¥‚∫ ∂å ®—ßÀ«—¥ æ‘…≥ÿ‚≈° 10.‚§√ß°“√ª√–‡¡‘πº≈‚√§ÀπÕπ欓∏‘ ‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°·≈–‚√§ÀŸ‡ ◊ÕË ¡ „𠇥Á°π—°‡√’¬π√“™ª√–™“πÿ‡§√“–Àå 33 ®—ßÀ«—¥≈æ∫ÿ√’ µ“¡‚§√ß°“√æ√– √“™¥”√‘¢Õß ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ 11.‚§√ß°“√‡ΩÑ“√–«—ߪÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡‚√§¡“≈“‡√’¬„πæ◊Èπ∑’Ë‚§√ß°“√ æ—≤𓇥Á°·≈–‡¬“«™π„π∂‘Ëπ∑√ÿ°—π¥“√µ“¡æ√–√“™¥”√‘¢Õß ¡‡¥Á®æ√– ‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ 12.Õ“§“√∫â“π§ÿ≥æÿà¡ ®—ßÀ«—¥¿Ÿ‡°Áµ 13.‚§√ß°“√ à߇ √‘¡‚¿™π“°“√·≈– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬·¡à·≈–‡¥Á°„π∂‘πË ∑ÿ√°—π¥“√ µ“¡æ√–√“™¥”√‘ ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’

- æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ

10 10

- æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ -  ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘√“™œ -  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ

- ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ

- ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ

- ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ

- ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ -  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ


™◊ËÕ‚§√ß°“√

æ√–√“™¥”√‘

14.‚§√ß°“√æ—≤π“»Ÿπ¬å‡¥Á°‡≈Á°πà“Õ¬Ÿà„π‚§√ß°“√æ—≤π“∫â“π∑ÿàß√—°¡Ÿ≈π‘∏‘ ™—¬æ—≤π“ ®—ßÀ«—¥æ—ßß“ 15.‚§√ß°“√‡°…µ√‡æ◊ËÕÕ“À“√°≈“ß«—π 16.‚§√ß°“√§«∫§ÿ¡‚√§¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π 17.‚§√ß°“√ à߇ √‘¡·≈–æ—≤𓇥Á°«—¬‡µ“–·µ– 18.‚§√ß°“√Õπÿ√—°…åæ—π∏ÿ°√√¡æ◊™Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥”√‘ ¡‡¥Á®æ√– ‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ( «π ¡ÿπ‰æ√-‰¡âÀÕ¡) 19.‚§√ß°“√§“√“«“𠓬„¬√—°®“°·¡à ≈Ÿà °Ÿ π¡·¡à∑πÿ  ¡Õß ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ æ√–‡®â“À≈“π‡∏Õæ√–Õߧ凮â“∑’ªíß°√√—»¡’‚™µ‘ §√∫ 1 æ√–™—π…“ æ.». 2549

- ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ -

¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ

- æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õæ√–Õߧ凮ⓠ»√’√—»¡‘Ïœ

2.2 ‚§√ß°“√‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ÿ¢¿“æ¢Õßæ√–∫√¡«ß»“πÿ«ß»å ™◊ËÕ‚§√ß°“√ 1. ‚§√ß°“√µ√«®À“‡™◊È Õ ‰«√—   ¡–‡√Á ß ª“°¡¥≈Ÿ ° „π µ√’ ‰ ∑¬‡æ◊Ë Õ ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ ‡π◊ËÕß„π«‚√°“ ©≈Õß  ‘√‘√“™ ¡∫—µ‘ 60 ªï 2. ‚§√ß°“√øíπ‡∑’¬¡æ√–√“™∑“π‡æ◊ËÕ°“√√≥√ߧå à߇ √‘¡·≈–øóôπøŸ ÿ¢¿“æ ™àÕߪ“°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ „π «“√–¡À“¡ß§≈ 80 æ√√…“ 3. °“√æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√°“√·æ∑¬å©ÿ°‡©‘π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬‡æ◊ËÕ‡©≈‘¡ æ√–‡°’¬√µ‘„π«‚√°“ §√Õß√“™¬å ¡∫—µ‘§√∫ 60 ªï 4. °“√æ— ≤ 𓧫“¡‡ªì π ‡≈‘ » ¥â “ π°“√‰¥â ¬‘ π ·≈– ◊Ë Õ §«“¡À¡“¬ ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ ‡π◊ËÕß„π«‚√°“ ©≈Õß  ‘√‘√“™ ¡∫—µ‘§√∫ 60 ªï 5. æ—≤π“ ÿ¢¿“ææ√– ß¶å- “¡‡≥√„À⬗Ë߬◊π·∫∫Õߧå√«¡‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— œ ‡π◊ÕË ß„π«‚√°“ ©≈Õß ‘√√‘ “™ ¡∫—µ§‘ √∫ 60 ªï 6. ‚§√ß°“√æ—≤π“ ∂“π’Õπ“¡—¬‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ 60 æ√√…“ π«¡‘π∑√“™‘π’ 80 ·Ààß 7. ‚§√ß°“√æ—≤π“‚√ß欓∫“≈ ¡‡¥Á®æ√–¬ÿæ√“™ 40 ·Ààß 8. ‚§√ß°“√¬‘È¡ «¬‡ ’¬ß„  ‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘ 50 æ√√…“  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ √—µπ√“™ ÿ¥“œ 75 ®—ßÀ«—¥

‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘ - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— œ

- æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— œ

- æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— œ - æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— œ

- æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— œ

- ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“ æ√–∫√¡ √“™‘π’π“∂œ -  ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚Õ√ “∏‘√“™œ -  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ 11 11


™◊ËÕ‚§√ß°“√

‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘

9. ‚§√ß°“√π¡ø≈ŸÕÕ‰√¥åªÑÕß°—πæ—πºÿ„π‡¥Á° °∑¡. ‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘ 50 - ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ æ√√…“  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ 10.‚§√ß°“√æ—≤π“√Ÿª·∫∫°“√ªÑÕß°—π·≈– à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ™àÕߪ“°„π»Ÿπ¬å -  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  à߇ √‘¡·≈–æ—≤𓇥Á°«—¬‡µ“–·µ– ®—ßÀ«—¥ °≈π§√ 11.‚§√ß°“√®—¥∑”¢“‡∑’¬¡æ√–√“™∑“π‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 4 ®—ßÀ«—¥ -  ¡‡¥Á ® æ√–‡®â “ æ’Ë π “߇∏Õ‡®â “ øÑ“°√¡À≈«ßπ√“∏‘«“ œ 12.‚§√ß°“√ “¬„¬√—°®“°·¡à Ÿà≈Ÿ°„πæ√–Õÿª∂—¡¿å¢Õßæ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õ - æ√–‡®â“«√«ß»å‡∏Õæ√–Õߧ凮ⓠæ√–Õߧ凮⓻√’√—»¡‘Ïæ√–«√™“¬“„π ¡‡¥Á®æ√–∫√¡‚√ “∏‘√“™ ¬“¡ »√’√—»¡‘Ïœ ¡ß°ÿØ√“™°ÿ¡“√ 13.‚§√ß°“√√≥√ߧå∑“ß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢„π«—π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢·Ààß™“µ‘ 21 - æ√–‡®â “ «√«ß»å ‡ ∏Õæ√–Õß§å µÿ≈“§¡ ∂«“¬‡ªìπæ√–√“™°ÿ»≈‡π◊ËÕß„π«‚√°“ «—π§≈⓬«—πæ√–√“™ ‚ ¡ «≈’œ  ¡¿æ ¡‡¥Á®æ√–»√’π§√‘π∑√“∫√¡√“™™ππ’

12 12


∫∑∑’Ë 2 ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“πª√–‡∑»‰∑¬ 1. ∑’˵—ÈßÕ“≥“‡¢µ ·≈–æ√¡·¥π ª√–‡∑»‰∑¬µ—ÈßÕ¬Ÿà„π¿“§æ◊Èπ∑«’ª‡Õ‡´’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ (Continental Southeast Asia) ‡Àπ◊Õ∫√‘‡«≥ ‡ âπ»Ÿπ¬å Ÿµ√ ‚¥¬‡ªìπ à«πÀπ÷ËߢÕߧ“∫ ¡ÿ∑√Õ‘π‚¥®’π (¿“æ∑’Ë 2.1) ¿“æ∑’Ë 2.1 ·ºπ∑’˪√–‡∑»‰∑¬

13 13


ª√–‡∑»‰∑¬ ¡’æ◊Èπ∑’˪√–¡“≥ 514,000 µ“√“ß°‘‚≈‡¡µ√ ¡’¢π“¥„À≠à ‡ªìπÕ—π¥—∫ 3 „π°≈ÿࡪ√–‡∑» ¡“™‘°‡Õ‡´’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √Õß®“°ª√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬·≈–ª√–‡∑» À¿“ææ¡à“ æ√¡·¥π∑’ˇªìπÕ“≥“‡¢µ√Õ∫ ª√–‡∑»‰∑¬ ¬“«∑—ÈßÀ¡¥ª√–¡“≥ 8,031 °‘‚≈‡¡µ√ ‡ªìπæ√¡·¥π∑“ß∫° 5,326 °‘‚≈‡¡µ√ æ√¡·¥π™“¬Ωíòß∑–‡≈ 2,705 °‘‚≈‡¡µ√ ‚¥¬‡ªì𧫓¡¬“«¢Õß∑–‡≈ΩíòßÕà“«‰∑¬ 1,840 °‘‚≈‡¡µ√ ·≈–§«“¡¬“«∑“ßΩíòß∑–‡≈Õ—π¥“¡—π 865 °‘‚≈‡¡µ√ ¥â“π∑‘»‡Àπ◊Õ ®ÿ¥‡Àπ◊Õ ÿ¥Õ¬Ÿà∑’ˇ¢µÕ”‡¿Õ·¡à “¬ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ µ‘¥µàÕ°—∫æ√¡·¥π¢Õߪ√–‡∑» À¿“æ æ¡à“ ·≈–ª√–‡∑» “∏“√≥√—∞ª√–™“∏‘ª‰µ¬ª√–™“™π≈“« ¥â“π∑‘»„µâ ®ÿ¥„µâ ÿ¥Õ¬Ÿà„π‡¢µÕ”‡¿Õ‡∫µß ®—ßÀ«—¥¬–≈“ µ‘¥µàÕ°—∫æ√¡·¥πª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬·≈–Õà“«‰∑¬ ¥â“π∑‘»µ–«—πÕÕ° ®ÿ¥µ–«—πÕÕ° ÿ¥Õ¬Ÿà„π‡¢µÕ”‡¿Õæ‘∫Ÿ≈¬å¡—ß “À“√ ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ µ‘¥µàÕ°—∫ æ√¡·¥πª√–‡∑» “∏“√≥√—∞ª√–™“∏‘ª‰µ¬ª√–™“™π≈“« ·≈–°—¡æŸ™“ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ¥â“π∑‘»µ–«—πµ° ®ÿ¥µ–«—πµ° ÿ¥Õ¬Ÿà„π‡¢µÕ”‡¿Õ·¡à –‡√’¬ß ®—ßÀ«—¥·¡àŒàÕß Õ𠵑¥µàÕ°—∫æ√¡·¥π ª√–‡∑» À¿“ææ¡à“ ∑–‡≈Õ—π¥“¡—π ·≈–™àÕß·§∫¡–≈–°“ ª√–‡∑»‰∑¬∑—Èߪ√–‡∑»„™â‡«≈“‡¥’¬«°—π·≈–π—∫‡«≈“°àÕπ‡«≈“‡©≈’ˬ∑’Ë°√’π𑙪√–¡“≥ 7 ™—Ë«‚¡ß

2. ≈—°…≥–¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»·≈–¿Ÿ¡‘Õ“°“»¢Õ߉∑¬ 2.1 ¿Ÿ¡‘ª√–‡∑» ®”·π°‰¥â 3 ≈—°…≥– §◊Õ

14

2.1.1 ∑’Ë√“∫ à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π¿“§°≈“ߢÕߪ√–‡∑» ‰¥â·°à ∫√‘‡«≥∑’Ë√“∫≈ÿà¡·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“ ·≈– “¢“§◊Õ ·¡àπÈ”ªîß «—ß ¬¡ πà“π πÕ°®“°π’Ȭ—ß¡’ ∑’Ë√“∫≈ÿà¡πÈ”·¡à°≈Õß ·¡àπÈ”‡æ™√∫ÿ√’ ·¡àπÈ”∫“ߪ–°ß ·¡àπÈ”∑à“®’π ·≈–·¡àπÈ”ªÉ“ —° 2.1.2 ∑’ Ë ߟ  à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‰¥â·°à ∑’Ë Ÿß‚§√“™´÷Ëß∫π∑’Ë Ÿßπ’È¡’∑’Ë√“∫≈ÿà¡ πÈ”∑’Ë ”§—≠ §◊Õ ·¡àπÈ”¡Ÿ≈ ·¡àπÈ”™’ 2.1.3 ¿Ÿ‡¢“  à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π¿“§‡Àπ◊Õ·≈–¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ∑‘«‡¢“∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à ∑‘«‡¢“ ·¥π≈“« À≈«ßæ√–∫“ß ∂ππ∏ß™—¬ ‡æ™√∫Ÿ√≥å ·≈–µ–π“«»√’ 2.2 ¿Ÿ¡‘Õ“°“»¢Õߪ√–‡∑» ¡’ 3 ™π‘¥ §◊Õ 2.2.1 ¿Ÿ¡‘Õ“°“»·∫∫Ωπ‡¡◊Õß√âÕπµ≈Õ¥ªï ‰¥â·°à ∫√‘‡«≥∑“ßΩíòßµ–«—πÕÕ°¢Õß¿“§„µâ ≈—°…≥–¿Ÿ¡‘ Õ“°“»‡ªìπ·∫∫ªÉ“¥ß¥‘∫¡’Ωπµ°™ÿ°µ≈Õ¥ªï ¡’ªÉ“‰¡â¢÷ÈπÀπ“∑÷∫ 2.2.2 ¿Ÿ¡‘Õ“°“»·∫∫¡√ ÿ¡‡¡◊Õß√âÕπ‡°◊Õ∫µ≈Õ¥ªï ‰¥â·°à ∫√‘‡«≥™“¬Ωíòßµ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ·≈–¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ≈—°…≥–¿Ÿ¡‘Õ“°“»‡ªìπ·∫∫¡√ ÿ¡ ª√‘¡“≥πÈ”Ωπ√«¡‡©≈’ˬµ≈Õ¥ªï Ÿß¡“° 2.2.3 ¿Ÿ¡‘Õ“°“»·∫∫Ωπ‡¡◊Õß√âÕπ‡©æ“–ƒ¥ŸÀ√◊Õ¿Ÿ¡‘Õ“°“»·∫∫∑ÿàßÀ≠Ⓡ¡◊Õß√âÕπÀ√◊Õ∑ÿàßÀ≠â“ «—ππ“ ª√‘¡“≥πÈ”Ωπ®–¡“°„πƒ¥Ÿ¡√ ÿ¡µ–«—πµ°‡©’¬ß„µâ ·Àâß·≈âß„πƒ¥ŸÀ𓫧≈ÿ¡æ◊πÈ ∑’ Ë «à π„À≠à¢Õߪ√–‡∑» ‰¥â·°à ¿“§°≈“ß ¿“§‡Àπ◊Õ ·≈–¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ≈¡ª√–®”∑’Ë æ— ¥ ºà “ π ‰¥â · °à ≈¡¡√ ÿ ¡ µ–«— π µ°‡©’ ¬ ß„µâ ‡√‘Ë ¡ ª√–¡“≥°≈“߇¥◊ Õ π情¿“§¡ ∂÷߇¥◊Õπµÿ≈“§¡ ·≈–≈¡¡√ ÿ¡µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‡√‘Ë¡ª√–¡“≥‡¥◊Õπ惻®‘°“¬π ∂÷߇¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å ‚¥¬ √ÿª ª√–‡∑»‰∑¬¡’¿Ÿ¡‘ª√–‡∑»·≈–¿Ÿ¡‘Õ“°“»∑’Ë ß∫ √ࡇ¬Áπ ¡’ªí≠À“‰¡à¡“°„π‡√◊ËÕß ¿—¬æ‘∫—µ‘ µ“¡∏√√¡™“µ‘∑’Ë√ÿπ·√ß ‡™àπ ¿Ÿ‡¢“‰ø√–‡∫‘¥ ·ºàπ¥‘π‰À«À√◊Õ§«“¡À𓫇¬Áπ 14


3. ª√–™“°√ ¿“…“ ·≈–»“ π“ ª√–‡∑»‰∑¬¡’ª√–™“°√ 62,829,000 §π „π æ.». 2550 ª√–™“°√„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥√âÕ¬≈– 98.1 ‡ªìπºŸâ¡’ —≠™“µ‘‰∑¬ ∑’ˇÀ≈◊Õ‡ªìπºŸâ¡’ —≠™“µ‘Õ◊ËπÊ ‡™àπ ®’π æ¡à“·≈–≈“« °“√µ‘¥µàÕ ◊ËÕ “√ „™â¿“…“‰∑¬‡ªìπ¿“…“查 ·≈–¿“…“‡¢’¬π ·µà¢≥–‡¥’¬«°—π·π«‚πâ¡°“√„™â¿“…“ Õ—ß°ƒ…·≈–¿“…“µà“ߪ√–‡∑»Õ◊ËπÊ °Á‡√‘Ë¡¡’∫∑∫“∑¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–„π∑“ß∏ÿ√°‘® ª√–™“°√„πª√–‡∑»‰∑¬ à«π„À≠àπ—∫∂◊Õ»“ π“æÿ∑∏ (√âÕ¬≈– 94.5) √Õß≈ß¡“‡ªìπ»“ π“Õ‘ ≈“¡ (√âÕ¬≈– 4.5) »“ π“§√‘ µå (√âÕ¬≈– 0.7) ·≈–Õ◊ËπÊ (¿“æ∑’Ë 2.2) ¿“æ∑’Ë 2.2 °“√π—∫∂◊Õ»“ π“¢Õߧπ‰∑¬ »“ π“æÿ∑∏ 94.5%

»“ π“Õ◊ËπÊ 0.2% ‰¡à¡’»“ π“ 0.1% »“ π“§√‘ µå 0.7%

»“ π“Õ‘ ≈“¡ 4.5%

∑’Ë¡“ : °“√ ”√«®°“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡∑“ß«—≤π∏√√¡ æ.».2548,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘, 2549 À¡“¬‡Àµÿ: ‡ªìπ°“√ ”√«®ª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡»“ π“

4. ‡»√…∞°‘® ‡»√…∞°‘®‰∑¬„πÕ¥’µπ—Èπ¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫¿“§‡°…µ√‡ªìπÀ≈—° ‡ªìπ°“√‡°…µ√·∫∫æ÷Ëßµπ‡Õ߉¡à‰¥â¡’‡ªÑ“À¡“¬ ‡æ◊ËÕ°“√¢“¬·≈– àßÕÕ° ¥â“πÕÿµ “À°√√¡‡ªìπ°“√º≈‘µÀ—µ∂°√√¡æ◊Èπ∫â“π µàÕ¡“‡¡◊ËÕª√–‡∑»‰∑¬‰¥â¡’°“√∑” π∏‘  —≠≠“‡∫“√‘Ëß°—∫ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… „π æ.». 2399 ·≈–ª√–‡∑»µ–«—πµ°Õ◊ËπÊ Õ’°À≈“¬ª√–‡∑» ´÷Ë߇ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë ∑”„Àâ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡∑“߇»√…∞°‘®·≈–°“√¥”‡π‘π™’«‘µ∑—Èß„π‡¢µ‡¡◊Õß·≈–™π∫∑‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª Ÿà°“√º≈‘µ„π ≈—°…≥–Õÿµ “À°√√¡‡æ◊ËÕ∑¥·∑π°“√π”‡¢â“ ·≈–‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ°„π∑’Ë ÿ¥ √–∫∫‡»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬‰¥â‡√‘Ë¡‡¢â“ Ÿà ¬ÿ§¢Õß°“√æ—≤𓇻√…∞°‘®∑’Ë¡’°“√«“ß·ºπ‡»√…∞°‘®‡ªìπ√–∫∫ ‚¥¬‰¥â®—¥∑”·ºπæ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß 15 15


™“µ‘©∫—∫∑’Ë 1 (æ.». 2504 - æ.». 2509) ®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π´÷ËßÕ¬Ÿà√–À«à“ß®—¥∑”©∫—∫∑’Ë 10 (æ.». 2550 - æ.». 2554) °≈à“«‚¥¬√«¡·≈â« ‰∑¬‡ªìπª√–‡∑»∑’Ë¡’√–∫∫‡»√…∞°‘®·∫∫‡ √’ ·≈–‡ªìπ ¡“™‘°¢ÕßÕߧ尓√°“√§â“‚≈° (WTO) µ—Èß ·µà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2538 º≈®“°°“√æ—≤π“∑”„À⇻√…∞°‘®‰∑¬‡µ‘∫‚µ‡©≈’ˬ√âÕ¬≈– 7.8 µàÕªï „π™à«ß 3 ∑»«√√…∑’˺à“π¡“ ‚¥¬ ‡©æ“–„π™à«ß æ.». 2529-2533 ‡»√…∞°‘®‡µ‘∫‚µ∂÷߇©≈’ˬ√âÕ¬≈– 10.5 µàÕªï ·≈–„π™à«ß æ.». 2534-2538 ‡»√…∞°‘® ‡µ‘∫‚µ‡©≈’ˬ√âÕ¬≈– 8.3 µàÕªï ®π°√–∑—Ëߪ√–‡∑»‰∑¬°≈“¬‡ªìπª√–‡∑»∑’Ë¡’√“¬‰¥âª“π°≈“ß µàÕ¡“„π æ.». 25392540 ‰¥â‡°‘¥¿“«–«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®¢÷Èπ ∑”„À⇻√…∞°‘®∂¥∂Õ¬Õ¬à“ß√ÿπ·√ß ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬µâÕߢÕ√—∫§«“¡™à«¬ ‡À≈◊Õ®“°°Õß∑ÿπ°“√‡ß‘π√–À«à“ߪ√–‡∑» (IMF) ‚¥¬„Àâ«ß‡ß‘π°Ÿ·â °àª√–‡∑»‰∑¬ 17,200 æ—π≈â“π ¥Õ≈≈“√å À√—∞ æ√âÕ¡ °—∫‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√ª√—∫‚§√ß √â“ß∑“߇»√…∞°‘®¡“°¡“¬ π—∫µ—Èß·µà«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®„π æ.». 2540 ‡ªìπµâπ¡“ æ∫«à“ ‡»√…∞°‘®‰∑¬µ‘¥≈∫√âÕ¬≈– 1.7 „π æ.».2540 ·≈–µ‘¥≈∫‡æ‘Ë¡∂÷ß√âÕ¬≈– 10.8 „π æ.». 2541 ·µà„π æ.». 2542-2543 ‡»√…∞°‘®‰∑¬‡√‘Ë¡¡’°“√øóôπµ—« ∑”„ÀâÕ—µ√“ °“√¢¬“¬µ—«∑“߇»√…∞°‘®‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ¡“°°«à“√âÕ¬≈– 4 ·≈–‡√‘¡Ë ™–≈Õµ—«≈ß„π æ.». 2544 ·µà°≈—∫‡√‘¡Ë ¢¬“¬µ—« Ÿß°«à“√âÕ¬≈– 5 „π æ.». 2545 ®π “¡“√∂™”√–‡ß‘π°Ÿ§â π◊ IMF ∑—ßÈ À¡¥‰¥âµß—È ·µà 31 °√°Æ“§¡ æ.». 2546 °àÕπ‡«≈“∑’°Ë ”À𥉫â∂ß÷ 2 ªï ·≈–‡»√…∞°‘®‡√‘Ë¡™–≈Õµ—«Õ’°§√—Èß„π™à«ß æ.».2548-2550 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 4.5-5.0 (¿“æ∑’Ë 4.2) ‡π◊ËÕß®“°¿“«– √“§“πÈ”¡—π∑’Ë Ÿß¢÷Èπ °“√√–∫“¥¢Õ߉¢âÀ«—¥π° ·π«‚πâ¡Õ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ¡’∑‘»∑“ß Ÿß¢÷Èπ ·≈–§«“¡‰¡à ß∫„π 3 ®—ßÀ«—¥ ™“¬·¥π¿“§„µâ

·π«‚π⡇»√…∞°‘®„πªï 2550 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘§“¥°“√≥å«“à ‡»√…∞°‘®‰∑¬„πªï 2550 ®– ™–≈Õµ—«≈ß Õ—π‡ªìπº≈®“°‡»√…∞°‘®‚≈°™–≈Õ°“√¢¬“¬µ—« ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿࡪ√–‡∑» àßÕÕ°∑’Ë ”§—≠¢Õ߉∑¬ Õ“∑‘  À√—∞Õ‡¡√‘°“¡’‡»√…∞°‘®™–≈Õµ—« √“§“πÈ”¡—π≈¥≈ß §à“‡ß‘π∫“∑·¢Áߢ÷Èπ √«¡∑—ÈßÕ—µ√“¥Õ°‡∫’Ȭ∑’Ë Ÿß¢÷Èπ·≈–¡“µ√°“√ ∑“ß°“√§â“¢Õߪ√–‡∑»§Ÿà§â“∑’ˇ¢â¡ß«¥¡“°¢÷Èπ ¡’º≈„ÀâÕ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«∑“߇»√…∞°‘®®–Õ¬Ÿà„π√–¥—∫√âÕ¬≈– 4.5 Õ—µ√“ ‡ß‘π‡øÑÕ§“¥«à“®–‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‡ªìπ√âÕ¬≈– 3.5 ¢≥–∑’¥Ë ≈ÿ ∫—≠™’‡¥‘π –æ—¥¡’·π«‚π⡇°‘π¥ÿ≈ 3.1 æ—π≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞Õ‡¡√‘°“ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ‡°‘π¥ÿ≈√âÕ¬≈– 1.3 ¢Õߺ≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡„πª√–‡∑»

5. √–∫∫°“√ª°§√ÕߢÕ߉∑¬ ª√–‡∑»‰∑¬ª°§√Õß‚¥¬√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å‡ªìπª√–¡ÿ¢ Ÿß ÿ¥ ·≈–Õ¬Ÿà¿“¬„µâ √—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æ.». 2540 ´÷Ëߪ√–°“»„™â‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11 µÿ≈“§¡ 2540 Õ—π∂◊Õ‡ªìπ√—∞∏√√¡πŸ≠ ©∫—∫ª√–™“™π©∫—∫·√°¢Õ߉∑¬ √—∞∏√√¡πŸ≠‰∑¬‰¥â·∫àßÕ”π“®Õ∏‘ª‰µ¬¢Õߪ√–‡∑» ÕÕ°‡ªìπ 3  à«π ·≈–‡ªìπ Õ‘ √–µàÕ°—π §◊Õ Õ”π“®π‘µ‘∫—≠≠—µ‘ Õ”π“®∫√‘À“√·≈–Õ”π“®µÿ≈“°“√ πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’ à«π√“™°“√Õ‘ √–µà“ßÊ ¿“¬ „µâ√—∞∏√√¡πŸ≠ ´÷Ëߧլµ√«® Õ∫·≈–∂à«ß¥ÿ≈Õ”π“®∑—Èß “¡ ‰¥â·°à  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ ª√“¡°“√∑ÿ®√‘µ·Ààß™“µ‘ (ªª™.)  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√‡≈◊Õ°µ—Èß (°°µ.)  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘ ¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘ »“≈√—∞∏√√¡πŸ≠ ‡ªìπµâπ „π¥â“π𑵑∫—≠≠—µ‘π—Èπ°àÕπªØ‘√Ÿª°“√ª°§√Õß„π‡¥◊Õπ°—𬓬π æ.». 2549 ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â¡’°“√‡≈◊Õ° 16 16


µ—Èß«ÿ≤‘ ¡“™‘° √«¡ 200 §π ·≈–°“√‡≈◊Õ° ¡“™‘° ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ ∑—Èß·∫∫‡¢µ‡≈◊Õ°µ—Èß (400 §π) ·≈–·∫∫∫—≠™’ √“¬™◊ËÕ (Party list) √«¡ 100 §π π—∫‡ªìπ§√—Èß∑’Ë Õß∑’Ë¡’°“√‡≈◊Õ°µ—Èß„À≠à¿“¬„µâ√—∞∏√√¡πŸ≠„À¡à æ.». 2540 °“√∫√‘À“√√“™°“√¢Õ߉∑¬„πªí®®ÿ∫π— Õ¬Ÿ¿à “¬„µâæ√–√“™∫—≠≠—µ√‘ –‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». 2534 ·≈–·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ©∫—∫∑’Ë 5 (æ.». 2545) ‚¥¬·∫à߇ªìπ 3  à«π (¿“æ∑’Ë 2.3) §«“¡¢—¥·¬âß∑“ß°“√‡¡◊ÕßÕ¬à“ß√ÿπ·√ß µ—Èß·µà™à«ßµâπªï 2549 ‰¥â𔉪 Ÿà°“√ªØ‘√Ÿª°“√ª°§√Õß ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ°“√ªØ‘√Ÿª°“√ª°§√Õߧ√—Èß·√° ·≈–‰¥â¡’ ∏√√¡πŸ≠°“√ª°§√Õß·ºàπ¥‘π„™â·∑π√—∞∏√√¡πŸ≠ æ.». 2540 ‚¥¬¡’ ¿“π‘µ∫‘ ≠— ≠—µ·‘ Ààß™“µ‘∑‰’Ë ¥â®“°°“√·µàßµ—ßÈ ®”π«π 242 §π ·≈–¡’°“√®—¥µ—Èß ¡—™™“·Ààß™“µ‘ ®”π«π 2,000 §π ‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°°—π‡Õ߇À≈◊Õ 200 §π ·≈–§≥–¡πµ√’§«“¡ ¡—Ëπ§ß·Ààß™“µ‘‡≈◊Õ°‡À≈◊Õ 100 §π ∑”Àπâ“∑’ˇªìπ ¿“√à“ß√—∞∏√√¡πŸ≠ ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ·≈⫇ √Á®¿“¬„π 6 ‡¥◊Õπ ·≈– §“¥«à“®–¡’°“√‡≈◊Õ°µ—Èß„À¡àª√–¡“≥ª≈“¬ªï 2550

5.1 °“√∫√‘À“√√“™°“√ à«π°≈“ß 5.1.1 æ√–¡À“°…—µ√‘¬å ‡ªìπÕߧåæ√–ª√–¡ÿ¢¢Õߪ√–‡∑» ∑√ß„™âÕ”π“®π‘µ∫‘ ≠— ≠—µ∑‘ “ß√—∞ ¿“, Õ”π“® ∫√‘À“√∑“ߧ≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–Õ”π“®µÿ≈“°“√∑“ß»“≈ 5.1.2 §≥–√—∞¡πµ√’ ‡ªìπ√—∞∫“≈ ¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√∫√‘À“√ª√–‡∑» 5.1.3 °“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√ à«π°≈“ß µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µª‘ √—∫ª√ÿß°√–∑√«ß∑∫«ß °√¡ æ.». 2545 ®—¥·∫à߇ªìπ°√–∑√«ß·≈– à«π√“™°“√∑’Ë¡’∞“𖇪ìπ°√–∑√«ß ®”π«π 20 ·Ààß §◊Õ (1)  ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ (2) °√–∑√«ß°≈“‚À¡ (3) °√–∑√«ß°“√§≈—ß (4) °√–∑√«ß°“√µà“ߪ√–‡∑» (5) °√–∑√«ß°“√∑àÕ߇∑’ˬ«·≈–°’Ó (6) °√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å (7) °√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å (8) °√–∑√«ß§¡π“§¡ (9) °√–∑√«ß∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (10) °√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ (11) °√–∑√«ßæ≈—ßß“π (12) °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å (13) °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ (14) °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ (15) °√–∑√«ß·√ßß“π (16) °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ (17) °√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ (18) °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ (19) °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (20) °√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ 17

17


¿“¬„µâ°√–∑√«ß ®–¡’°√¡ ·≈–Àπ૬ߓπ∑’Ë¡’∞“π–‰¡à‡ªìπ°√¡Õ’° √«¡ 156 à«π√“™°“√·≈–¬—ß¡’ à«π √“™°“√´÷Ë߉¡à —ß°—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ßÀ√◊Õ∑∫«ß ®”π«π 10 ·Ààß §◊Õ  ”π—°√“™‡≈¢“∏‘°“√  ”π—° æ√–√“™«—ß  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√摇»…‡æ◊ËÕª√– “πß“π‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß ¡“®“°æ√–√“™¥”√‘  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√«‘®—¬·Ààß™“µ‘ √“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π  ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“π ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√øÕ°‡ß‘π  ”π—°ß“πÕ—¬°“√ Ÿß ÿ¥·≈– ”π—°ß“π ¿“∑’ªË √÷°…“‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘

5.2 °“√∫√‘À“√√“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ √“™°“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ À¡“¬∂÷ß √“™°“√¢Õß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡µà“ßÊ ´÷Ë߉¥â·∫àß·¬°ÕÕ°‰ª ¥”‡π‘π°“√µ“¡‡¢µ°“√ª°§√ÕߢÕߪ√–‡∑» ¿“¬„µâ°“√¥Ÿ·≈¢ÕߺŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ‚¥¬¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√“™°“√  à«π°≈“ß ´÷Ë߉¥â√—∫°“√·µàßµ—ÈßÕÕ°‰ªª√–®”µ“¡‡¢µ°“√ª°§√Õß à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ‡æ◊ËÕ∫√‘À“√√“™°“√¿“¬„µâ°“√∫—ߧ—∫ ∫—≠™“¢Õß√“™°“√ à«π°≈“ß∑’‰Ë ¥â·∫àßÕ”π“®„Àâ®ß— À«—¥‰ª¥”‡π‘π°‘®°“√·∑π‡©æ“–∫“߇√◊ÕË ß ∫“ߪ√–°“√‡∑à“π—πÈ √“™°“√  à«π°≈“ß¡’Õ”π“®∑’Ë®–‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ·°â‰¢§” —ËߢÕß à«π¿Ÿ¡‘¿“§‰¥â ºŸâ¡’Õ”π“® —Ëß°“√¢—Èπ ÿ¥∑⓬°Á§◊Õ ª≈—¥ °√–∑√«ß·≈–√—∞¡πµ√’ °“√®—¥√–‡∫’¬∫√“™°“√∫√‘À“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ ®—ßÀ«—¥ √«¡ 75 ®—ßÀ«—¥ ·≈–Õ”‡¿Õ/°‘Ëß Õ”‡¿Õ √«¡ 796 Õ”‡¿Õ/81 °‘ËßÕ”‡¿Õ

5.3 °“√∫√‘À“√√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ °“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ À¡“¬∂÷ß °“√∑’˪√–™“™π„π∑âÕß∂‘Ëπ¡’Õ”π“®„π°“√ª°§√Õßµπ‡Õß‚¥¬Õ‘ √– ¿“¬„µâ¢Õ∫‡¢µ¢Õß°ÆÀ¡“¬ ‚¥¬µâÕß¡’≈—°…≥–Õ¬à“ßπâÕ¬ 4 ª√–°“√ §◊Õ 5.3.1 ‡ªìπ𑵑∫ÿ§§≈ 5.3.2 ºŸâ∫√‘À“√À√◊Õ ¡“™‘° ¿“∑âÕß∂‘Ë𠉥â√—∫‡≈◊Õ°µ—Èß®“°ª√–™“™π∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ∫“ß à«π 5.3.3 ¡’√“¬‰¥â·≈–ß∫ª√–¡“≥‡ªìπ¢Õßµπ‡Õß 5.3.4 ¡’Õ‘ √–„π°“√∫√‘À“√ß“π ¿“¬„µâ¢Õ∫‡¢µ¢Õß°ÆÀ¡“¬ °“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ¢Õ߉∑¬ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 4 ª√–‡¿∑ §◊Õ Õߧ尓√∫√‘À“√  à«π®—ßÀ«—¥ (75 ·Ààß) ‡∑»∫“≈ (1,158 ·Ààß) °“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ√Ÿª·∫∫摇»… §◊Õ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (1 ·Ààß) ‡¡◊Õßæ—∑¬“ (1 ·Ààß) ·≈–Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ (6,620 ·Ààß)

18 18


19

10.

7. 8. 9.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

à«π√“™°“√‰¡à —ß°—¥ ”𗰠𓬰√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ßÀ√◊Õ 1. ®—ßÀ«—¥ (75 ®—ßÀ«—¥) 1. °√–∑√«ßæ≈—ßß“π ∑∫«ß 2. Õ”‡¿Õ (796 ·Ààß) °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å 1.  ”π—°√“™‡≈¢“∏‘°“√ ·≈–°‘ËßÕ”‡¿Õ(81 ·Ààß) 2. °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ 2.  ”π—°æ√–√“™«—ß °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ 3.  ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“ °√–∑√«ß·√ßß“π ·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ 3. °√–∑√«ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈– 4.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ 摇»…‡æ◊ËÕª√– “πß“π ‡∑§‚π‚≈¬’ ‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ËÕß¡“ 18. °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ®“°æ√–√“™¥”√‘ 19. °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 20. °√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ 5.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ «‘®—¬·Ààß™“µ‘ 6. √“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π 7.  ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘ 8.  ”π—°ß“πªÑÕß°—π·≈– ª√“∫ª√“¡°“√øÕ°‡ß‘π 9.  ”π—°ß“πÕ—¬°“√ Ÿß ÿ¥ 10.  ”π—°ß“π ¿“∑’˪√÷°…“ ‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

À¡“¬‡Àµÿ: *‡ª≈’Ë¬π®“° ÿ¢“¿‘∫“≈‡ªìπ‡∑»∫“≈µ”∫≈∑—ÈßÀ¡¥„π æ.». 2542

°√–∑√«ß ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß°≈“‚À¡ °√–∑√«ß°“√§≈—ß °√–∑√«ß°“√µà“ߪ√–‡∑» °√–∑√«ß°“√∑àÕ߇∑’ˬ«·≈–°’Ó °√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈– §«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å °√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å °√–∑√«ß§¡π“§¡ °√–∑√«ß∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘ ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ °√–∑√«ß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ·≈–°“√ ◊ËÕ “√

√“™°“√∫√‘À“√ à«π¿Ÿ¡‘¿“§

§≥–√—∞¡πµ√’

»“≈

√“™°“√∫√‘À“√ à«π°≈“ß

∫√‘À“√

µÿ≈“°“√

æ√–¡À“°…—µ√‘¬å

¿“æ∑’Ë 2.3 √–∫∫°“√ª°§√Õ߉∑¬„πªí®®ÿ∫—π (°àÕπªØ‘√Ÿª°“√ª°§√Õß 19 °—𬓬π 2549)

19

Àπ૬ߓπÕ‘ √– (‰¡à„™à à«π√“™°“√)

«ÿ≤‘ ¿“

»“≈ª°§√Õß »“≈√—∞∏√√¡πŸ≠ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ ‡≈◊Õ°µ—Èß  ”π—°ß“π»“≈¬ÿµ‘∏√√¡  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ ‘∑∏‘ ¡πÿ…¬™π·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡ °“√∑ÿ®√‘µ·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“πºŸâµ√«®°“√·ºàπ¥‘π ¢Õß√—∞ ¿“  ”π—°ß“π°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π

à«π√“™°“√Õ‘ √–

Àπ૬ߓπÕ‘ √–

Õߧ尓√∫√‘À“√ à«π®—ßÀ«—¥ 1.  ”π—°ß“π∑√—æ¬å ‘π à«π 1. (75 ®—ßÀ«—¥) ¡À“°…—µ√‘¬å 2. ‡∑»∫“≈(1,158 ·Ààß) 2. ∏𓧓√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ 3. 2.1 ‡∑»∫“≈π§√(22 ·Ààß) 3.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ 2.2 ‡∑»∫“≈‡¡◊Õß(117 ·Ààß) °”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥ 4. 2.3 ‡∑»∫“≈µ”∫≈(1,019 ·Ààß)* À≈—°∑√—æ¬å 5. √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë œ≈œ °ØÀ¡“¬°”Àπ¥ (¬—ß¡’Àπ૬ߓπÕ‘ √–µ“¡ 6. 3.1 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√(1 ·Ààß) æ.√.∫.Õߧ尓√¡À“™π ·≈– 3.2 ‡¡◊Õßæ—∑¬“(1 ·Ààß) æ.√.∫.‡©æ“–µà“ßÊÕ’°À≈“¬·Ààß) 3.3 Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ 7. (6,620·Ààß) 8.

√“™°“√∫√‘À“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ

¿“ºŸâ·∑π √“…Ø√

√—∞ ¿“

𑵑∫—≠≠—µ‘


20 20


∫∑∑’Ë 3 π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õ߉∑¬ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å¥â“π ÿ¢¿“æ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë ”§—≠Õ—πÀπ÷ËߢÕß√—∞∫“≈„π°“√¥”‡π‘π °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π¡’ ÿ¢¿“楒 (All for Health) ¥—ßπ—È𠧫“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®‡°’ˬ«°—∫π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å ¥â“π ÿ¢¿“æ ®÷߇ªìπ à«π ”§—≠‡æ√“–®– àߺ≈°√–∑∫µàÕ™’«µ‘ §«“¡‡ªìπÕ¬Ÿ·à ≈– ÿ¢¿“æ¢Õߧπ‰∑¬ ∑—ßÈ ∑“ß∫«°·≈–∑“ß≈∫

1. ‘∑∏‘¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π √—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æ.». 25401 ‡ªìπ∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààß°ÆÀ¡“¬ Ÿß ÿ¥¢Õß√—∞ ´÷Ëß«“ßÀ≈—° ª√–°—πµàÕ ‘∑∏‘‡ √’¿“æ¢Õߪ√–™“™π‰«âÕ¬à“ß√Õ∫¥â“π∑—Èß∑“ß°“¬ ∑“ß®‘µ·≈– —ߧ¡ ´÷Ëß√—∞‰¡à “¡“√∂≈à«ßÀ√◊Õ≈–‡¡‘¥ ‰¥â À“°·µà¡À’ πâ“∑’„Ë Àâ°“√§ÿ¡â §√Õß ‘∑∏‘‡ √’¿“楗߰≈à“«¥â«¬ ‚¥¬„π√—∞∏√√¡πŸ≠‰¥â√–∫ÿ∂ß÷  ‘∑∏‘¥“â π ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π √«¡ 6  ‘∑∏‘ ¥—ßπ’È 1.  ‘∑∏‘∑’Ë®–√—∫√Ÿâ„π‡√◊ËÕß∑’Ë®–°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õߧπ (¡“µ√“ 59 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠) 2.  ‘∑∏‘∑®’Ë –· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π‡√◊ÕË ß∑’®Ë –°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬  ‘ßË ·«¥≈âÕ¡·≈–§ÿ≥¿“æ™’«µ‘ (¡“µ√“ 59 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠) 3.  ‘ ∑ ∏‘ ∑’Ë ® –¡’  à « π√à « ¡„π°“√µ— ¥  ‘ π „®∫”√ÿ ß √— ° …“ ‰¥â ª √–‚¬™πå §ÿâ ¡ §√Õß  à ß ‡ √‘ ¡ ·≈–√— ° …“ ∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘ßË ·«¥≈âÕ¡∑’®Ë –°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬·≈–§ÿ≥¿“æ™’«µ‘ ¢Õߧπ (¡“µ√“ 56 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠) 4.  ‘∑∏‘∑„’Ë Àâª√–™“™πºŸ¡â  ’ ∑‘ ∏‘‡≈◊Õ°µ—ßÈ ‰¡àπÕâ ¬°«à“ 50,000 §π √«¡°—π‡¢â“™◊ÕË ‡ πÕ°ÆÀ¡“¬∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫  ÿ¢¿“æ µ“¡·π«π‚¬∫“¬æ◊Èπ∞“π·Ààß√—∞ „Àâ√—∞ ¿“æ‘®“√≥“‰¥â (¡“µ√“ 170 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠) 5.  ‘∑∏‘„π°“√√à«¡√—∫∫√‘°“√¥â“π ÿ¢¿“æÕ¬à“߇∑à“‡∑’¬¡ ∑—Ë«∂÷ß ·≈–‡ªìπ∏√√¡ (¡“µ√“ 52 ·≈– 86 ¢Õß √—∞∏√√¡πŸ≠) 6.  ‘∑∏‘∑’Ë®–√à«¡µ√«® Õ∫‡æ◊ËÕ§ÿ⡧√ÕߺŸâ∫√‘‚¿§¥â“π ÿ¢¿“æ‚¥¬ºà“πÕߧå°√Õ‘ √–∑’ˇ√’¬°«à“ Õߧå°√ §ÿ⡧√ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ (¡“µ√“ 57 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠)

2. ·π«π‚¬∫“¬æ◊Èπ∞“π·Ààß√—∞¥â“π ÿ¢¿“浓¡√—∞∏√√¡πŸ≠ π‚¬∫“¬æ◊Èπ∞“π·Ààß√—∞∑’˪√“°Ø„π√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æ.». 2540 ∫—≠≠—µ‘‰«â¥â«¬ 1

√—∞∏√√¡πŸ≠©∫—∫π’∂È °Ÿ ¬°‡≈‘°‚¥¬ª√–°“»¢Õߧ≥–ªØ‘√ªŸ °“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬∑å √߇ªìπª√–¡ÿ¢ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 °—𬓬π 2549 ·≈–¡’√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ (©∫—∫™—Ë«§√“«) æ.». 2549 „™â·∑π ´÷Ëߢ≥–π’ÈÕ¬Ÿà √–À«à“ß°“√√à“ß√—∞∏√√¡πŸ≠©∫—∫„À¡à §“¥«à“®–‡ √Á®¿“¬„π°≈“ߪï æ.». 2550

21


‡®µπ“√¡≥å„À⇪ìππ‚¬∫“¬À≈—°¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’˪√–™“™πæ÷ß®–‰¥â√—∫∫√‘°“√®“°√—∞ ∑’Ë∑ÿ°√—∞∫“≈µâÕߥ”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ °“√æ—≤π“ª√–‡∑» ‡ªìπ·π«π‚¬∫“¬À≈—°¢Õߪ√–‡∑»‰¡à„™àπ‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈„¥√—∞∫“≈Àπ÷Ëß ´÷Ëß√—∞∫“≈µâÕß·®âßµàÕ √—∞ ¿“«à“®–¥”‡π‘π°“√„¥Ê ‡æ◊ÕË ®–∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π„À⇪ìπ‰ªµ“¡·π«π‚¬∫“¬æ◊πÈ ∞“π·Ààß√—∞ ‰¥â·∫àßÕÕ°‡ªìπ 4 ¥â“π §◊Õ 1) ¥â“π°“√∫√‘À“√√“™°“√ Õ”π«¬§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡ §«“¡¡—Ëπ§ß ·≈–°“√µà“ߪ√–‡∑» 2) ¥â“π °“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß ∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 3) ¥â“π —ߧ¡ ·≈– 4) ¥â“π‡»√…∞°‘® ´÷Ëß√—∞∫“≈¡’ æ—π∏–µâÕß√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡·π«π‚¬∫“¬æ◊Èπ∞“π·Ààß√—∞µàÕ√—∞ ¿“ªï≈–Àπ÷Ëߧ√—Èß  ”À√—∫π‚¬∫“¬¥â“π ÿ¢¿“æ®—¥Õ¬Ÿà„π·π«π‚¬∫“¬æ◊Èπ∞“π·Ààß√—∞¥â“π —ߧ¡‡ªìπÀ≈—°·≈–¡’∫“ß à«πÕ¬Ÿà „πÕ’° 2 ¥â“π∑’ˇÀ≈◊ե⫬ ´÷Ëßπ‚¬∫“¬¥â“π ÿ¢¿“楗߰≈à“«∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ√“°∞“π¢Õß°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ §π ‰∑¬∑’Ë√—∞®–µâÕߥ”‡π‘π°“√„Àâ°—∫ª√–™“™π ¡’ 5 ¡“µ√“ ·≈–®—¥‰¥â‡ªìπ 2 °≈ÿà¡ ¥—ßπ’È

2.1 π‚¬∫“¬¥â“π°“√ √â“ß√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ∑’ˇ撬ßæÕ “¡“√∂‡¢â“∂÷߉¥â ¡’§ÿ≥¿“æ ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¡’ 1 ¡“µ√“ §◊Õ ¡“µ√“ 82 ¡“µ√“ 82 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ ‰¥â√–∫ÿ«à“ ç√—∞µâÕß®—¥·≈– à߇ √‘¡°“√ “∏“√≥ ÿ¢„Àâª√–™“™π ‰¥â√—∫∫√‘°“√∑’ˉ¥â¡“µ√∞“π·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ‡æ’¬ßæÕé ®÷߉¥â°”Àπ¥µ—«™’È«—¥∑’Ë ”§—≠ √«¡ 35 µ—«™’È«—¥ ‚¥¬‡ªìπµ—«™’È «—¥¥â“π°“√‰¥â√—∫∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢∑’ˉ¥â¡“µ√∞“π∑—Ë«∂÷ß 16 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√¡’À≈—°ª√–°—π¥â“π ÿ¢¿“æ ¡’ 6 µ—«™’È«—¥·≈–µ—«™’È«—¥¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–¢®—¥‚√§µ‘¥µàÕ·≈–‚√§‰¡àµ‘¥µàÕ∑’Ë¡’·π«‚πâ¡√ÿπ·√ß ¡’ 13 µ—«™’È«—¥

2.2 π‚¬∫“¬¥â“π°“√ √â“ß ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’ˇÕ◊ÈÕµàÕ°“√¡’ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥’·≈– √â“߇ √‘¡  ÿ¢¿“æ ¡’ 4 ¡“µ√“ §◊Õ ¡“µ√“ 71, 79, 80 ·≈– 81

22

1) ¡“µ√“ 71 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ ‰¥â√–∫ÿ«à“ ç√—∞µâÕßæ‘∑—°…å√—°…“‰«â´÷Ëß ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ‡Õ°√“™ ·≈–∫Ÿ√≥¿“æ·ÀàßÕ“≥“‡¢µé ´÷ßË ‰¥â°”Àπ¥µ—«™’«È ¥— ∑’ Ë ”§—≠ 1 µ—«™’«È ¥— §◊Õ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√ / °‘®°√√¡ ∂«“¬æ√–‡°’¬√µ‘ ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å 2) ¡“µ√“ 79 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ ‰¥â√–∫ÿ«à“ ç√—∞µâÕß à߇ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ„Àâª√–™“™π¡’ à«π √à«¡„π°“√ ß«π ∫”√ÿß√—°…“·≈–„™âª√–‚¬™π宓°∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘ ·≈–§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈ √«¡∑—Èß°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ à߇ √‘¡ ∫”√ÿß√—°…“ ·≈–§ÿ⡧√Õߧÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µ“¡À≈—°°“√æ—≤π“∑’ˬ—Ë߬◊π µ≈Õ¥ ®π§«∫§ÿ¡·≈–°”®—¥¡≈æ‘…∑’Ë¡’º≈µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬  «— ¥‘¿“æ ·≈–§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õߪ√–™“™πé ®÷߉¥â°”Àπ¥µ—«™’È «—¥∑’Ë ”§—≠ √«¡ 5 µ—«™’È«—¥ ‚¥¬‡ªìπµ—«™’È«—¥¥â“π°“√‡®Á∫ªÉ«¬Õ—π‡π◊ËÕß®“°¡≈¿“«– 2 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π惵‘°√√¡  ÿ¢¿“æ 2 µ—«™’È«—¥ ·≈–µ—«™’È«—¥¥â“π°“√¥”‡π‘πß“π °“√§«∫§ÿ¡¡≈¿“«–∑’Ë°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ 1 µ—«™’È«—¥ 3) ¡“µ√“ 80 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ ‰¥â√–∫ÿ«à“ ç√—∞µâÕߧÿ⡧√Õß·≈–æ—≤𓇥Á°·≈–‡¬“«™π  à߇ √‘¡§«“¡‡ ¡Õ¿“§¢ÕßÀ≠‘ß·≈–™“¬ ‡ √‘¡ √â“ß·≈–æ—≤𓧫“¡‡ªìπªñ°·ºàπ¢Õߧ√Õ∫§√—«·≈–§«“¡‡¢â¡·¢Áß ¢Õß™ÿ¡™π √—∞µâÕߠ߇§√“–Àå§π™√“ ºŸâ¬“°‰√â ºŸâæ‘°“√À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æ ·≈–ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ „Àâ¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘µ∑’Ë¥’·≈–æ÷Ëß µπ‡Õ߉¥âé ´÷Ë߉¥â°”Àπ¥µ—«™’È«—¥∑’Ë ”§—≠√«¡ 10 µ—«™’È«—¥ ‚¥¬‡ªìπµ—«™’È«—¥¥â“π°“√§«∫§ÿ¡ ªÑÕß°—π ·≈–∫”∫—¥√—°…“ºŸâ µ‘¥¬“‡ æµ‘¥ 7 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√æ—≤π“»—°¬¿“懥Á°·≈–‡¬“«™π 2 µ—«™’È«—¥ ·≈– µ—«™’È«—¥¥â“π°“√¥Ÿ·≈ºŸâ Ÿß Õ“¬ÿ 1 µ—«™’È«—¥ 4) ¡“µ√“ 81 ¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ ‰¥â√–∫ÿ«à“ ç√—∞µâÕß®—¥°“√»÷°…“Õ∫√¡ ·≈– π—∫ πÿπ„Àâ ‡Õ°™π®—¥°“√»÷°…“Õ∫√¡„À⇰‘¥§«“¡√Ÿâ§Ÿà§ÿ≥∏√√¡ ®—¥„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬‡°’ˬ«°—∫°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ª√—∫ª√ÿß°“√»÷°…“ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡  √â“߇ √‘¡§«“¡√Ÿâ·≈–ª≈Ÿ°Ωíß®‘µ ”π÷°∑’Ë∂Ÿ°µâÕ߇°’ˬ«°—∫


°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘‡ªìπª√–¡ÿ¢ π—∫ πÿπ°“√§âπ§«â“«‘®—¬„π »‘≈ª«‘∑¬“°“√µà“ßÊ ‡√àß√—¥æ—≤π“«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑» æ—≤π“«‘™“™’æ§√Ÿ·≈– à߇ √‘¡ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ »‘≈ª«—≤π∏√√¡¢Õß™“µ‘é ®÷߉¥â°”Àπ¥µ—«™’È«—¥∑’Ë ”§—≠ 1 µ—«™’È«—¥ §◊Õ ®”π«π·æ∑¬å·ºπ‰∑¬∑’Ë®¥ ∑–‡∫’¬π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

3. ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õ߉∑¬ √—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æ.». 2540 π—∫«à“‡ªìπ°√Õ∫À≈—°¢Õß°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈– ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õ߉∑¬ ´÷Ëß¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√æ—≤π“ª√–‡∑»‚¥¬®—¥∑”‡ªìπ ·ºπæ—≤π“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ¢≥–‡¥’¬«°—πª√–‡∑»‰∑¬√à«¡¡◊Õ°—∫ª√–‡∑»µà“ßÊ ∑—Ë«‚≈°„Àâ°“√√—∫√Õߪؑ≠≠“ “°≈ ·Ààß À— «√√… ‚¥¬°”À𥇪ìπ‡ªÑ“À¡“¬°“√æ—≤π“·Ààß À— «√√… (MDG) ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â√‡‘ √‘¡Ë ·π«§‘¥æ—≤𓇪ìπ MDG Plus ´÷Ëß≈â«π·µà¡ÿàß Ÿà‡ªÑ“À¡“¬√«¡æ≈—ß Ÿà ÿ¢¿“楒∂â«πÀπâ“ (All for Health)  ”À√—∫§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õßπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õ߉∑¬ ¥—ß¿“æ∑’Ë 3.1 ¿“æ∑’Ë 3.1 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õßπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õ߉∑¬ ·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√ 4 ªï °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ «“√–·Ààß™“µ‘‡¡◊Õ߉∑¬ ·¢Áß·√ß ¬ÿ∑∏»“ µ√å ‡¡◊Õ߉∑¬·¢Áß·√ß

·ºπæ—≤π“ ÿ¢¿“æ¢Õß °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (æ.». 2550-2554) ªØ‘≠≠“·Ààß  À— «√√…¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ (MDG Plus) ‡ªÑ“À¡“¬ All for Health

·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õ߉∑¬ ∑’Ë ”§—≠ª√–°Õ∫¥â«¬ 5 ·ºπ ¥—ßπ’È

3.1 ·ºπæ—≤π“ ÿ¢¿“æ©∫—∫∑’Ë 10 (æ.». 2550 - 2554) 1) ·π«§‘¥·≈–‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õß·ºπ ‡ªìπ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑„’Ë À⧫“¡ ”§—≠µàÕ°“√µàÕ¬Õ¥§«“¡§‘¥  √â“ß®‘πµπ“°“√ ÿ¢¿“æ„À¡à ‡æ◊ËÕ¡ÿàß Ÿà®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬∑’ˇªìπ‡Õ°¿“æ„π°“√ √â“ß√–∫∫ ÿ¢¿“æ∑’Ëæ÷ߪ√– ß§å ∑’Ë™—¥‡®π¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ„π°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“«– ∑’ˇªìπÕߧå√«¡∑—Èß∑“ß°“¬ ∑“ß„® ∑“ß —ߧ¡ ·≈–∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥ ·≈–°“√√«¡æ≈—ß∑—Èß —ߧ¡‡æ◊ËÕ √â“ß ÿ¢¿“æ ‚¥¬

23


πâÕ¡π”ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æՇ撬ߡ“„™â‡ªìπ∞“𧑥·≈–¢—∫‡§≈◊ËÕπ Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘ ∑—Èß„π°“√¥”‡π‘π™’«‘µ·≈–°“√æ—≤π“ ∑“ߥâ“π ÿ¢¿“æ„π∑ÿ°¡‘µ‘∑ÿ°√–¥—∫·≈–∑ÿ°¿“§ à«π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑» ‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õß·ºπæ—≤π“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë 10 ®–‡ªìπ°“√ √â“ß√–∫∫ ÿ¢¿“ææÕ ‡æ’¬ß„π —ߧ¡∑’ËÕ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢√à«¡°—π ‚¥¬°“√ √â“ß«—≤π∏√√¡ ÿ¢¿“æ √–∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ·≈–°“√·æ∑¬å∑’˺Ÿâ√—∫ ∫√‘°“√Õÿàπ„® ºŸâ„Àâ∫√‘°“√¡’§«“¡ ÿ¢·≈–°“√ √â“ß√–∫∫¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π‡æ◊ËÕ≈¥º≈°√–∑∫®“°‚√§·≈–¿—¬§ÿ°§“¡ ÿ¢¿“æ 2) ¿“æ≈—°…≥å·≈–§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ëæ÷ߪ√– ß§å¢Õß√–∫∫ ÿ¢¿“æ‰∑¬ √–∫∫ ÿ¢¿“ææՇ撬߿“¬„µâª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπ°“√æ—≤π“Õ¬à“߇ªìπÕߧå√«¡ ‡™◊ËÕ¡‚¬ß¡‘µ‘‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ «—≤π∏√√¡·≈–§ÿ≥∏√√¡ ´÷Ëß¡’§ÿ≥≈—°…≥–¥—ßπ’È (1) ¡’√“°∞“π∑’ˇ¢â¡·¢Áß®“°°“√¡’§«“¡æՇ撬ß∑“ß ÿ¢¿“æ„π√–¥—∫§√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π (2) ¡’§«“¡√Õ∫§Õ∫·≈–√Ÿâ®—°ª√–¡“≥Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈„π¥â“π°“√‡ß‘π°“√§≈—߇æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ„π ∑ÿ°√–¥—∫ (3) ¡’°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’ˇÀ¡“– ¡·≈–„™âÕ¬à“ß√Ÿâ‡∑à“∑—π ‚¥¬‡πâπ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬·≈–°“√æ÷Ëß µπ‡Õß (4) ¡’∫Ÿ√≥“°“√¥â“π°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ ªÑÕß°—π‚√§ √—°…“欓∫“≈ øóôπøŸ ¿“æ·≈– §ÿ⡧√ÕߺŸâ∫√‘‚¿§ (5) ¡’√–∫∫¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π∑’Ë„ÀâÀ≈—°ª√–°—π·≈–§ÿ⡧√Õß ÿ¢¿“æ (6) ¡’§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ §◊Õ ´◊ËÕµ√ß ‰¡à‚≈¿¡“°·≈–√Ÿâ®—°æÕ 3) «‘ —¬∑—»πå√–∫∫ ÿ¢¿“æ‰∑¬ ‰¥â°”À𥫑 ¬— ∑—»π剫⫓à ç¡ÿßà  Ÿ√à –∫∫ ÿ¢¿“ææÕ‡æ’¬ß ‡æ◊ÕË  √â“ß„Àâ ¢ÿ ¿“楒 ∫√‘°“√¥’  —ߧ¡ ¥’ ™’«‘µ¡’§«“¡ ÿ¢Õ¬à“ßæՇ撬ßé 4) æ—π∏°‘®À≈—° ·ºπæ—≤π“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë 10 ‰¥â°”Àπ¥æ—π∏°‘®À≈—°„π°“√æ—≤π“ √«¡ 6 æ—π∏ °‘® §◊Õ  √â“߇հ¿“æ∑“ߧ«“¡§‘¥  √â“ß«—≤π∏√√¡ ÿ¢¿“æ  √â“ߥÿ≈¬¿“æ·≈–∫Ÿ√≥“°“√°“√æ—≤π“  √â“ß®‘µ ”π÷° ∑“ß ÿ¢¿“æ  √â“ß¿“«–ºŸâπ”∑’Ë √â“ß √√§å  √â“ß∏√√¡“¿‘∫“≈„π√–∫∫ ÿ¢¿“æ 5) «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß·ºπæ—≤π“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë 10 (æ.».2550-2554) (1) ‡æ◊ÕË  √â“ß ÿ¢¿“楒„À⇪ìπ«‘∂™’ «’ µ‘ „π∑ÿ°™à«ß«—¬µ—ßÈ ·µàÕ¬Ÿ„à π§√√¿å¡“√¥“∂÷߇™‘ßµ–°Õπ ‚¥¬ ‡πâπ°“√ √â“ß√“°∞“π∑’ˇ¢â¡·¢Áß®“°°“√¡’§«“¡æՇ撬ß∑“ß ÿ¢¿“æ„π√–¥—∫§√Õ∫§√—«·≈–™ÿ¡™π (2) ‡æ◊ËÕ √â“ß√–∫∫∫√‘°“√¥’ ‡ªìπ√–∫∫∫√‘°“√∑’Ë¡’À—«„®¢Õߧ«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å „Àâ∫√‘°“√∑’Ë¡’ §ÿ≥¿“æ ‡ªìπ¡‘µ√ „ à„®„𧫓¡∑ÿ°¢å·≈–¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπµàÕ§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å (3) ‡æ◊ËÕ √â“ß —ߧ¡¥’ ‡ªìπ —ߧ¡∑’ËÕ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢√à«¡°—π‰¥â¥â«¬°“√¡’À≈—°ª√–°—π¥â“π  ÿ¢¿“æ∑’Ë„À⧫“¡Õÿàπ„®·≈–§«“¡¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬„π™’«‘µ∑—È߬“¡ª°µ‘ ¬“¡‡®Á∫ªÉ«¬·≈–¬“¡«‘°ƒµ (4) ‡æ◊ÕË  √â“ß™’«µ‘ ∑’¡Ë §’ «“¡ ÿ¢æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπ«‘∂™’ «’ µ‘ ∑’¡Ë §’ «“¡ ÿ¢ ß∫ ‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π°—𠇵‘∫‚µ ‰¥â„π —ߧ¡·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡’«—≤π∏√√¡∑’ˇ°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ ÿ¢¿“æ  —πµ‘¿“æ ·≈–°“√æ—≤𓉪 Ÿà»—°¬¿“æ Ÿß ÿ¥¢Õߧ«“¡ ‡ªìπ¡πÿ…¬å 24


6) ‡ªÑ“À¡“¬°“√æ—≤π“√–∫∫ ÿ¢¿“ææՇ撬ߢÕß·ºπæ—≤π“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë 10 (æ.».2550-2554) ‰¥â°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬À≈—°„π°“√æ—≤π“√–∫∫ ÿ¢¿“æ‰∑¬∑’Ë¡ÿàß Ÿà√–∫∫ ÿ¢¿“ææՇ撬߉«â 10 ª√–°“√§◊Õ (1) ‡Õ°¿“æ·≈–∏√√¡“¿‘∫“≈„π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ∑’Ë ¡¥ÿ≈·≈–¬—Ë߬◊π (2) ß“π √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“懙‘ß√ÿ°∑’Ë “¡“√∂ √â“ßªí®®—¬æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√¡’ ÿ¢¿“楒 (3) «—≤π∏√√¡ ÿ¢¿“æ·≈–«‘∂’™’«‘µ∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢æՇ撬ßÕ¬à“߇ªìπÕߧå√«¡ (4) √–∫∫ ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π·≈–‡§√◊Õ¢à“¬∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘∑’ˇ¢â¡·¢Áß (5) √–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ·≈–°“√·æ∑¬å∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¡’°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’Õ¬à“ßæÕ ª√–¡“≥µ“¡À≈—°«‘™“°“√Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß ‡À¡“– ¡ ∑”„À⺟â√—∫∫√‘°“√¡’§«“¡Õÿàπ„®·≈–ºŸâ„Àâ∫√‘°“√¡’§«“¡ ÿ¢ (6) À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∑’ˇªìπ∏√√¡ ∑—Ë«∂÷ß ¡’§ÿ≥¿“æ (7) √–∫∫¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π·≈–§«“¡æ√âÕ¡√Õß√—∫‡æ◊ËÕ≈¥º≈°√–∑∫®“°‚√§·≈–¿—¬§ÿ°§“¡  ÿ¢¿“扥âÕ¬à“ß∑—π°“√≥å (8) ∑“߇≈◊Õ° ÿ¢¿“æ∑’ËÀ≈“°À≈“¬º ¡º “π¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬·≈– “°≈Õ¬à“ß√Ÿâ‡∑à“∑—π·≈– æ÷Ëßµπ‡Õ߉¥â (9) √–∫∫ ÿ¢¿“æ∞“𧫓¡√Ÿâ¥â«¬°“√®—¥°“√§«“¡√ŸâÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈√Õ∫¥â“π (10) —ߧ¡∑’ˉ¡à∑Õ¥∑‘Èߧπ∑ÿ°¢å¬“° ‡ªìπ —ߧ¡∑’Ë¥Ÿ·≈√—°…“§π®π §π∑ÿ°¢å§π¬“° ·≈–ºŸâ ¥âÕ¬‚Õ°“ Õ¬à“߇§“√æ„π§ÿ≥§à“·≈–»—°¥‘Ï»√’§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å 7) ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√æ—≤π“√–∫∫ ÿ¢¿“æ‰∑¬ ‡æ◊ËÕ √â“ß√–∫∫ ÿ¢¿“ææՇ撬߄π —ߧ¡∑’ËÕ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢√à«¡°—π ®÷߉¥â°”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å À≈—°„π°“√æ—≤π“ 6 ¬ÿ∑∏»“ µ√å ¥—ßπ’È (¿“æ∑’Ë 3.2) ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 1 °“√ √â“߇հ¿“æ·≈–∏√√¡“¿‘∫“≈„π°“√®—¥√–∫∫ ÿ¢¿“æ ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 2 °“√ √â“ß«—≤π∏√√¡ ÿ¢¿“æ·≈–«‘∂’™’«‘µ∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢„π —ߧ¡·Ààß ÿ¢¿“«– ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 3 °“√ √â“ß√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ·≈–°“√·æ∑¬å∑’˺Ÿâ√—∫∫√‘°“√Õÿàπ„® ºŸâ„Àâ ∫√‘°“√¡’§«“¡ ÿ¢ ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 4 °“√ √â“ß√–∫∫¿Ÿ¡§‘ ¡ÿâ °—π‡æ◊ÕË ≈¥º≈°√–∑∫®“°‚√§·≈–¿—¬§ÿ°§“¡ ÿ¢¿“æ ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 5 °“√ √â“ß∑“߇≈◊Õ° ÿ¢¿“æ∑’ÀË ≈“°À≈“¬º ¡º “π¿Ÿ¡ª‘ ≠í ≠“‰∑¬·≈– “°≈ ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 6 °“√ √â“ß√–∫∫ ÿ¢¿“æ∞“𧫓¡√Ÿâ¥â«¬°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ

25


¿“æ∑’Ë 3.2 °√Õ∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß·π«§‘¥ «‘ —¬∑—»πå ·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“æ·≈–°“√æ—≤π“ª√–‡∑»

¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 1 : °“√ √â“߇հ¿“æ·≈–∏√√¡“¿‘∫“≈ „π°“√®—¥°“√√–∫∫ ÿ¢¿“æ

¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 2 : °“√ √â“ß«—≤π∏√√¡ ÿ¢¿“æ ·≈–«‘∂’™’«‘µ∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢ „π —ߧ¡·Ààß ÿ¢¿“«–

¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 3 : °“√ √â“ß√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢ ¿“æ·≈–°“√·æ∑¬å∑’Ë ºŸâ√—∫∫√‘°“√Õÿàπ„® ºŸâ„Àâ ∫√‘°“√¡’§«“¡ ÿ¢

«‘ —¬∑—»πå 砗ߧ¡Õ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢√à«¡°—πé

§π‡ªìπ »Ÿπ¬å°≈“ß °“√æ—≤π“ ç√–∫∫ ÿ¢¿“ææՇ撬ßé  ÿ¢¿“楒 ∫√‘°“√¥’  —ߧ¡¥’ ™’«‘µ ¡’§«“¡ ÿ¢æՇ撬ßÕ¬à“߬—Ë߬◊π

¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 4 : °“√ √â“ß√–∫∫¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π ‡æ◊ËÕ≈¥º≈°√–∑∫®“°‚√§ ·≈–¿—¬§ÿ°§“¡ ÿ¢¿“æ

¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 5 : °“√ √â“ß∑“߇≈◊Õ° ÿ¢¿“æ ∑’ËÀ≈“°À≈“¬º ¡º “π ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬·≈– “°≈

¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 6 : °“√ √â“ß√–∫∫ ÿ¢¿“æ∞“𧫓¡√Ÿâ¥â«¬°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ ·π«§‘¥À≈—°: ª√—™≠“‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß &  ÿ¢¿“楒‡ªìπº≈®“° —ߧ¡¥’ §≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ©∫—∫∑’Ë 10 æ.». 2550-2554 ≥ 25 ¡°√“§¡ 2550 æ‘¡æå§√—Èß∑’Ë 2, °—𬓬π 2550 8) °≈«‘∏’°“√æ—≤π“ „π¬ÿ∑∏»“ µ√å ·µà≈–¥â“π®–ª√–°Õ∫¥â«¬°≈«‘∏’¥”‡π‘π°“√µà“ß Ê ‰¥â·°à ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 1 °“√ √â“߇հ¿“æ·≈–∏√√¡“¿‘∫“≈„π°“√®—¥√–∫∫ ÿ¢¿“æ (1)  √â“ߧ«“¡‡ªìπÀπ÷Ë߇¥’¬«¢Õß√–∫∫ ÿ¢¿“æ∫𧫓¡À≈“°À≈“¬¢ÕßÀπ૬ߓπ¥â“π  ÿ¢¿“æ∑’Ë “¡“√∂∑”ß“π√à«¡°—π‰¥âÕ¬à“ß¡’∫Ÿ√≥“°“√ (2)  à߇ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√°√–®“¬Õ”𓮥â“π ÿ¢¿“æ„ÀâÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ  “¡“√∂æ—≤π“√–∫∫°“√®—¥°“√¥â“π ÿ¢¿“æ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫∫√‘∫∑¢Õß™ÿ¡™π (3)  √â“ß√–∫∫∏√√¡“¿‘∫“≈·≈– √â“ß«—≤π∏√√¡Õߧå°√∑’ˇ°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ ª√–‚¬™πå “∏“√≥– (4)  √â“߇ √‘¡¿“«–ºŸâπ”¥â“π ÿ¢¿“æ∑ÿ°√–¥—∫„Àâ “¡“√∂ √â“ߧ«“¡√à«¡¡◊Õ ¢Õß¿“§  à«πµà“ßÊ Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∑’Ë¡“:

26


¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 2 °“√ √â“ß«—≤π∏√√¡ ÿ¢¿“æ·≈–«‘∂’™’«‘µ∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢„π —ߧ¡·Ààß ÿ¢¿“«– (1) ‡√àß°“√ √â“ßß“π ÿ¢¿“懙‘ß√ÿ° ‚¥¬¡ÿàß∑’Ëªí®®—¬æ◊Èπ∞“π°“√¡’ ÿ¢¿“楒 ‰¥â·°à §«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß√–∫∫Õ“À“√·≈–¬“ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π º≈‘µ¿—≥±å ÿ¢¿“æ (2) ¢¬“¬ß“πÕ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ ¥â«¬°“√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë„Àâ¡’Õ“ “ ¡—§√ ÿ¢¿“æÀ≈“° À≈“¬√Ÿª·∫∫„π√–∫∫ß“π “∏“√≥ ÿ¢ ‡™àπ Õ“ “ ¡—§√™à«¬¥Ÿ·≈ºŸâªÉ«¬„π‚√ß欓∫“≈ Õ“ “ ¡—§√¥Ÿ·≈‡¥Á° ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ºŸâæ‘°“√ ºŸâªÉ«¬‚√§‡√◊ÈÕ√—ß (3)  à߇ √‘¡™¡√¡ °≈ÿà¡ ÿ¢¿“æ„π™ÿ¡™π ·≈–Õߧå°√ª√–™“ —ߧ¡ ‚¥¬Õ“»—¬ß“π¥â“π  ÿ¢¿“æ π—∫ πÿπ„À⇰‘¥«—≤π∏√√¡°“√√«¡µ—«∑”ß“π à«π√«¡¥â«¬®‘µ “∏“√≥– (4) √≥√ߧåÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕ߇æ◊ËÕ°√–µÿâ𮑵 ”π÷°·≈–«—≤π∏√√¡ ÿ¢¿“æºà“π°“√ ◊ËÕ “√  “∏“√≥– ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑—Èß„π·≈–πÕ°√–∫∫°“√»÷°…“ (5)  à߇ √‘¡ ÿ¢¿“«–∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥·≈– ÿ¢¿“«–∑“ߪí≠≠“‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ§π „Àâ¡’™’«‘µ∑’Ë¥’ß“¡‡µÁ¡»—°¬¿“æ¢Õߧ«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 3 °“√ √â“ß√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ·≈–°“√·æ∑¬å∑’˺Ÿâ√—∫∫√‘°“√Õÿàπ„® ºŸâ„Àâ ∫√‘°“√¡’§«“¡ ÿ¢ (1) ‡√àß√—¥æ—≤π“ß“π ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π·≈–¢¬“¬√–∫∫∫√‘°“√ª∞¡¿Ÿ¡‘‡™‘ß√ÿ°∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ·≈–‡ªìπ∑’Ë»√—∑∏“‡™◊ËÕ∂◊Õ„π™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡·ÕÕ—¥¢Õß‚√ß欓∫“≈ (2) ‡ √‘¡ √â“ߧ«“¡‡¢â¡·¢Áß„Àâ·°à°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ√–∫∫∫√‘°“√ (3) ≈¥§«“¡¢—¥·¬âß∑’Ë𔉪 Ÿà°“√øÑÕß√âÕߥ⫬°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ ◊ËÕ “√ °“√ √â“ß°≈‰° °“√‰°≈à‡°≈’ˬ ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ°√–∫«π°“√ —𵑫‘∏’ (4) ª√— ∫ °“√∫√‘ À “√·≈– √â “ ß√–∫∫ß“π„Àâ   “¡“√∂ √â “ ß°”≈— ß „®·≈–·√ß®Ÿ ß „®„Àâ ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢¡’§«“¡ ÿ¢·≈–‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß°“√∑”ß“π (5)  à߇ √‘¡π«—µ°√√¡¥â“π°“√‡ß‘π°“√§≈—ß ÿ¢¿“æ‡æ◊ËÕ°“√®—¥À“·≈–®—¥ √√∑√—欓°√ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫¿“√–ß“π·≈–§«“¡®”‡ªìπ„π°“√„Àâ∫√‘°“√ª√–™“™π (6) ¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ∫√‘°“√„π√–∫∫À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æµà“ß Ê „À⠟߇ ¡Õ¿“§°—π·≈–  “¡“√∂µÕ∫ πÕßµàÕ§«“¡µâÕß°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬¢ÕߺŸâ„™â∫√‘°“√ (7)  √â“ß√–∫∫°“√·æ∑¬å©ÿ°‡©‘π·≈–°“√·æ∑¬åµµ‘¬¿Ÿ¡‘„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡’√–∫∫°“√ àß µàÕ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ (8)  à߇ √‘¡Õÿ¥¡§µ‘¢Õß«‘™“™’æ¥â“π ÿ¢¿“æ∑—Èß„π√–∫∫°“√»÷°…“·≈–„π°“√∑”ß“π¥â«¬ °“√ π—∫ πÿπÕÿ¥¡°“√≥å‡æ◊ËÕ —ߧ¡ °“√∑”§«“¡¥’ ·≈–§«“¡¿Ÿ¡‘„®„π§ÿ≥§à“¢Õßß“π

¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 4 °“√ √â“ß√–∫∫¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π‡æ◊ËÕ≈¥º≈°√–∑∫®“°‚√§·≈–¿—¬§ÿ°§“¡ ÿ¢¿“æ (1) æ—≤π“√–∫∫°“√·æ∑¬å©ÿ°‡©‘π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ√Õß√—∫ ∂“π°“√≥å∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ (2) ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¥â“π°“√·æ∑¬å·≈–°“√ “∏“√≥ ÿ¢∑ÿ°√–¥—∫ „Àâ “¡“√∂√—∫¡◊Õ °—∫¿—¬æ‘∫—µ‘∑—Èß®“°∏√√¡™“µ‘·≈–«‘π“»¿—¬∑’Ë¡πÿ…¬åÕ“®°àÕ¢÷Èπ

27


(3) √â“ß°≈‰°·≈–°√–∫«π°“√π‚¬∫“¬ “∏“√≥–∑’ˇÕ◊ÈÕµàÕ ÿ¢¿“楒 (Healthy Public Policies) §«∫§Ÿà‰ª°—∫°“√ √â“ß°≈‰°·≈–°√–∫«π°“√‡æ◊ËÕ°“√ª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õßπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ ß“π‚§√ß°“√µà“ßÊ (Health Impact Assessment) Õ¬à“ßæՇ撬߷≈–‡ªìπ√–∫∫ (4)  √â“߇ √‘¡»—°¬¿“æ√–∫∫°“√‡ΩÑ“√–«—ß °“√§«∫§ÿ¡ªÑÕß°—π °“√√—°…“欓∫“≈‚√§Õÿ∫—µ‘ „À¡à/Õÿ∫—µ‘´È” °“√§«∫§ÿ¡ªí®®—¬‡ ’ˬß∑’˧ÿ°§“¡ ÿ¢¿“æ ·≈–°“√§ÿ⡧√ÕߺŸâ∫√‘‚¿§∑“ߥâ“π ÿ¢¿“æ

¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 5 °“√ √â“ß∑“߇≈◊Õ° ÿ¢¿“æ∑’ËÀ≈“°À≈“¬º ¡º “π¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬·≈– “°≈ (1) ‡√àß√—¥°“√æ—≤π“ ¡ÿπ‰æ√  “¬æ—π∏ÿå·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë„™â„π°“√º≈‘µ¬“ Õ“À“√·≈– ‡§√◊ËÕß¡◊Õ·æ∑¬å Õ“À“√‡ √‘¡ ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß ·≈–º≈‘µ¿—≥±å ª“ „Àâ “¡“√∂„™âÕ¬à“߉¥âº≈·≈–æՇ撬ß∑—Èß ”À√—∫§√—« ‡√◊Õπ ™ÿ¡™π ·≈–√–¥—∫ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ°“√æ÷Ëßµπ‡Õ߉¥â (2)  à߇ √‘¡°“√∫Ÿ√≥“°“√°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ °“√·æ∑¬åæ◊Èπ∫â“π·≈–°“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ° „π√–∫∫À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ (3)  à߇ √‘¡¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–√–∫∫ ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π„Àâ¡’»—°¬¿“æ„π°“√¥Ÿ·≈√—°…“  ÿ¢¿“æµπ‡Õß ‚¥¬ √â“ß»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿ°â “√·æ∑¬åæπ◊È ∫â“π·≈–°“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°  √â“ß «π ¡ÿπ‰æ√·≈–‰¡âÀÕ¡  √â“ß »Ÿπ¬å∫”∫—¥ºŸâªÉ«¬‡√◊ÈÕ√—ß ”À√—∫™ÿ¡™π ·≈–√≥√ߧå„Àâª√–™“™π∫√‘‚¿§Õ“À“√‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß ÿ¢¿“æ (4) æ—≤π“«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√·æ∑¬å∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª≈Õ¥¿—¬ ·≈– ¡ª√–‚¬™πå ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂æ÷Ëßµπ‡Õ߉¥âÕ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß ‚¥¬‡πâπ°“√«‘®—¬æ—≤𓇧√◊ËÕß¡◊Õ º≈‘µ¿—≥±å·ª√√Ÿª ¬“  ¡ÿπ‰æ√ Õߧ姫“¡√Ÿâ°“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°·≈– à߇ √‘¡º≈ß“π„Àℙ≥âº≈Õ¬à“ߧÿâ¡§à“µàÕ°“√≈ß∑ÿπÕ¬à“ß®√‘ß®—ß æ√âÕ¡ ∑—Èß·≈°‡ª≈’ˬπÕߧ姫“¡√Ÿâ°—∫µà“ߪ√–‡∑»∑’Ë¡’§«“¡™”π“≠ ‡™àπ ®’π Õ‘π‡¥’¬ µ≈Õ¥®π°“√§ÿ⡧√Õß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·≈–  √â“ß°≈ÿࡇ§√◊Õ¢à“¬ (5)  √â “ ß√–∫∫°“√ª√–‡¡‘ π ‡∑§‚π‚≈¬’ ∑ “ß°“√·æ∑¬å § «∫§Ÿà ‰ ª°— ∫ °“√«“ß·ºπ°“√„™â ª√–‚¬™πå∑’Ë√Ÿâ®—°ª√–¡“≥Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈µ“¡·π«§‘¥‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‚¥¬∏ÿ√°‘®∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¡’°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë ∂Ÿ°À≈—°«‘™“°“√ √“§“∂Ÿ° ‡À¡“– ¡°—∫∑âÕß∂‘Ëπ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¡’°“√„™â∑√—欓°√°“√º≈‘µ∑’ˇªìπæ◊™ ¡ÿπ‰æ√∑âÕß∂‘Ëπ Õ¬à“ߪ√–À¬—¥·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ·≈–¡’¢π“¥°“√º≈‘µ∑’ˇÀ¡“– ¡·≈–§ÿâ¡§à“„π°“√≈ß∑ÿπ √«¡∑—Èß°“√∫√‘À“√ ®—¥°“√«—µ∂ÿ¥‘∫·≈–∫√‘À“√®—¥°“√§«“¡‡ ’ˬ߮“°°“√π”‡¢â“«—µ∂ÿ¥‘∫ „™â¿Ÿ¡‘ªí≠≠“™“«∫â“π·≈–∑âÕß∂‘Ëπ (6)  √â“ß∑“߇≈◊Õ°∑’ËÀ≈“°À≈“¬„π°“√‡¬’¬«¬“√—°…“‚√§ ‡æ◊ËÕ≈¥°“√„™â¬“·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ∑“ß°“√·æ∑¬å∑’ËøÿÉ¡‡øóÕ¬·≈–¡’√“§“·æß ¥â«¬°“√ à߇ √‘¡°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õߪ√–™“™π¥â«¬ ¡ÿπ‰æ√ °“√ √—∫ª√–∑“πÕ“À“√ ÿ¢¿“æ∑’Ë¡’§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√  à߇ √‘¡°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ ∏ÿ√°‘®∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ  ª“ (7) æ—≤π“√–∫∫°“√»÷°…“À≈—° Ÿµ√°“√·æ∑¬åæπ◊È ∫â“π·≈–°“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°∑’¡Ë ¡’ “µ√∞“π ·≈–®—¥√–∫∫ “√ π‡∑»∑’Ë√«∫√«¡Õߧ姫“¡√Ÿâ°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ °“√·æ∑¬åæ◊Èπ∫â“π·≈–°“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ° ·≈– ‡§√◊Õ¢à“¬¿“§’Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫

28

¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 6 °“√ √â“ß√–∫∫ ÿ¢¿“æ∞“𧫓¡√Ÿâ¥â«¬°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ (1) ®—¥√–∫∫‡æ◊ÕË „À⇰‘¥µ√«® Õ∫ µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈π‚¬∫“¬·≈–°“√µ—¥ ‘π„®¥â“π°“√ ∫√‘À“√„Àâ¡’À≈—°ª√–°—π«à“¥”‡π‘π‰ª∫πæ◊Èπ∞“π¢Õߧ«“¡√Õ∫√Ÿâ §«“¡√Õ∫§Õ∫ ·≈–§«“¡√–¡—¥√–«—ß‚¥¬¡’°“√π” «‘™“°“√µà“ßÊ ¡“„™â„π°“√«“ß·ºπ·≈–°“√¥”‡π‘πß“π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ


(2) √â“ß·≈– π—∫ πÿπ„À⇰‘¥Õߧå°√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå„™â·π«§‘¥°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ „πÕߧå°√¥â“π ÿ¢¿“æµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥«—≤π∏√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∑ÿ°√–¥—∫ (3)  π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ ∑—Èß„π¥â“π«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√·æ∑¬å °“√ «‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“√–∫∫°“√®—¥°“√ ÿ¢¿“æ °“√«‘®—¬¥â“π —ߧ¡·≈–惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ ·≈–°“√«‘®—¬¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√  π‡∑»„Àâ “¡“√∂„™âª√–‚¬™πå„π°“√æ—≤π“√–∫∫ ÿ¢¿“ææՇ撬߉¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡·≈–§√∫«ß®√ (4) æ—≤π“√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ “∏“√≥ ÿ¢„Àâ∑—π ¡—¬ ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â·≈–‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡¢â“∂÷ß·≈–°“√𔉪 „™âª√–‚¬™πå

3.2 ·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√ 4 ªï ¥â“π ÿ¢¿“æ2 (æ.». 2548 - 2551) 1) ·π«§‘¥·≈–‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õß·ºπ ‡ªìπ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë¥”‡π‘π°“√µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õß æ.√.Ø. «à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√ ∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ æ.». 2546 ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π¢Õß√—∞∫“≈µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“ 4 ªï ‡°‘¥ §«“¡ Õ¥§≈âÕß ∫Ÿ√≥“°“√·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ªìπ√–∫∫ ´÷Ëß„π¥â“π ÿ¢¿“æπ’È°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‡ªìπ‡®â“¿“æÀ≈—°„π°“√ ¥”‡π‘π°“√®—¥∑”·ºπœ √à«¡°—∫ 10 Àπà«¬ß“π¿“§√—∞∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß ‚¥¬®–¡’°“√√–∫ÿ∂÷ßÀπ૬ߓπ√—∫º‘¥™Õ∫·≈–ß∫ ª√–¡“≥∑’Ë„™â¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß™—¥‡®π  ”À√—∫‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õß·ºπ®–‡ªìπ°“√‡ √‘¡ √â“ß ÿ¢¿“«–¢Õߪ√–™“™π‰∑¬„Àâ·¢Áß·√ß ‚¥¬ ≈¥≈–‡≈‘°æƒµ‘°√√¡‡ ’ˬߵàÕ ÿ¢¿“æ °“√‡æ‘Ë¡§ÿ≥¿“æ¢Õß√–∫∫À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“ ·≈–°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫ ∫√‘°“√∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§√∫«ß®√ 2) ‡ªÑ“ª√– ß§å¢Õß·ºπ ª√–™“™π¡’ ¢ÿ ¿“æ∑’ Ë ¡∫Ÿ√≥å„π∑ÿ°¡‘µ·‘ ≈–‰¥â√∫— ∫√‘°“√∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢∑’¡Ë §’ ≥ ÿ ¿“æ 3) ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß·ºπ ª√–°Õ∫¥â«¬ 53 µ—«™’È«—¥ §◊Õ µ—«™’È«—¥¥â“π≈¥Õ—µ√“ªÉ«¬·≈–µ“¬¥â«¬‚√§∑’ˇªìπªí≠À“ ”§—≠¡’ 11 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π¡’ 6 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√ªÑÕß°—π‚√§·≈– àß ‡ √‘¡ ÿ¢¿“æª√–™“™π¡’ 13 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√§ÿ⡧√ÕߥŸ·≈·√ßß“π„Àâ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß„π°“√∑”ß“π ¡’ 8 µ—«™’È «—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√π”º≈ß“π«‘®—¬‰ª„™âª√–‚¬™πå„π∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢ ¡’ 12 µ—«™’È«—¥·≈–µ—«™’È«—¥¥â“π °“√ √â“ߧ«“¡‡¢â¡·¢Áß·°àª√–™“™π¥â“π ÿ¢¿“æ¡’ 3 µ—«™’È«—¥ 4) ¬ÿ∑∏»“ µ√å¢Õß·ºπ ª√–°Õ∫¥â«¬ 1 ¬ÿ∑∏»“ µ√å §◊Õ °“√‡ √‘¡ √â“ß ÿ¢¿“«–¢Õߪ√–™“¢πÕ¬à“ߧ√∫«ß®√·≈–¡’ §ÿ≥¿“æ¡“µ√∞“π ·≈–¿“¬„µâ¬ÿ∑∏»“ µ√套߰≈à“« ª√–°Õ∫¥â«¬ 4 °≈¬ÿ∑∏åÀ≈—° §◊Õ °≈¬ÿ∑∏åÀ≈—°∑’Ë 1 ‡æ‘Ë¡§ÿ≥¿“æ¢Õß√–∫∫À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“ ·≈–ªØ‘√Ÿª√–∫∫ 2

·ºππ’ȇªìπ·ºπ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ·ºπ∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘𠵓¡ æ√Ø. «à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ æ.». 2546 ®÷߉¥â∂Ÿ°¬°‡«âπ°“√®—¥∑”·ºπ¥—ß°≈à“«µ—Èß·µàªïß∫ª√–¡“≥ 2550 ‡ªìπµâπ‰ª ®π°«à“®–¡’√—∞∏√√¡πŸ≠©∫—∫∂“«√∑’Ë®–‡ªìπ °√Õ∫„ÀâªØ‘∫—µ‘

29


∫√‘À“√®—¥°“√∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢ „Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§√∫«ß®√ ∑—Èß°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ °“√ àß ‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ °“√ªÑÕß°—π‚√§ ‚√§Õÿ∫—µ‘„À¡à °“√√—°…“欓∫“≈ °“√øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ∑“ß°“¬·≈–®‘µ„® µ≈Õ¥®π °“√§ÿ⡧√ÕߺŸâ∫√‘‚¿§‚¥¬„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°°≈ÿà¡Õ“¬ÿ °≈¬ÿ∑∏åÀ≈—°∑’Ë 2 ‡ √‘¡ √â“ߧπ‰∑¬„À⇢⡷¢Áß „Àâ≈¥≈–‡≈‘°æƒµ‘°√√¡ ÿࡇ ’ˬߵàÕ ÿ¢¿“æ  à߇ √‘¡°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬·≈–¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æµπ‡Õß √«¡∑—Èßπ”¡“µ√°“√¿“…’°“√∫√‘‚¿§ ‘π§â“∑’Ë¡’Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æ ¡“µ√°“√°√–µÿâπ°“√ª√—∫‡ª≈’ˬπ惵‘°√√¡∫ÿ§§≈ °≈¬ÿ∑∏åÀ≈—°∑’Ë 3 æ—≤π“∂à“¬∑Õ¥·≈–§ÿ¡â §√Õß¿Ÿ¡ª‘ í≠≠“°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ °“√·æ∑¬åæπ◊È ∫â“π °“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°·≈– ¡ÿπ‰æ√ °≈¬ÿ∑∏åÀ≈—°∑’Ë 4  à߇ √‘¡°“√°’Ó ‡æ◊ËÕ √â“ß‚Õ°“ „À⇬“«™πæ—≤π“∑—°…–¥â“π°’Ó  Ÿà§«“¡ ‡ªìπ‡≈‘»  √â“ßπ‘ —¬√—°°“√°’Ó·≈–„™â‡«≈“«à“ß„À⇪ìπª√–‚¬™πå

3.3 ·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√ 4 ªï ¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2548-25513 1) ·π«§‘¥·≈–‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õß·ºπ ‡ªìπ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë¥”‡π‘π°“√µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–√“™°ƒ…’°“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’ °“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡√◊Õπ∑’Ë¥’ æ.». 2546 ‡™àπ°—π ·µà¥”‡π‘π°“√‡©æ“–°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‡∑à“π—Èπ ´÷Ëß®–¡’°“√ √–∫ÿ∂÷ßÀπ૬ߓπ√—∫º‘¥™Õ∫·≈–ß∫ª√–¡“≥∑’ˉ¥â√—∫Õ¬à“ß™—¥‡®π ‡æ◊ËÕ𔉪®—¥∑”·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√ª√–®”ªï·≈–§” √—∫√Õß°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ª√–®”ªï  ”À√—∫‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õß·ºπ®–‡πâπ°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π„Àâ·¢Áß·√ߥ⫬°“√ ‡ √‘¡ √â“ß惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥’ °“√æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ¡“µ√∞“πµ≈Õ¥®π°“√«‘®—¬æ—≤π“·≈– ∂à“¬∑Õ¥Õߧ姫“¡√Ÿâ¥â“π°“√·æ∑¬å·ºπ„À¡à °“√·æ∑¬åæ◊Èπ∫â“π °“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°  ¡ÿπ‰æ√·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ √«¡∑—Èß°“√‡ √‘¡ √â“ߧ«“¡¡—Ëπ§ß∑“ߥâ“π‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡ ‚¥¬°“√ à߇ √‘¡·≈–æ—≤π“∏ÿ√°‘®∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ·≈– °“√ªÑÕß°—π·≈–∫”∫—¥√—°…“ºŸâµ‘¥¬“‡ æµ‘¥ 2) «‘ —¬∑—»πå°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‡ªìπÕߧå°√À≈—°„π°“√æ—≤π“√–∫∫ ÿ¢¿“æ ‡æ◊ÕË §π‰∑¬∑ÿ°§π¡’ ¢ÿ ¿“楒 π” Ÿà‡ªÑ“À¡“¬ §π‰∑¬·¢Áß·√ß ‡¡◊Õ߉∑¬·¢Áß·√ß æ√âÕ¡∑’Ë®–‡ªìπºŸâπ”°“√·¢àߢ—π¥â“π ÿ¢¿“æ„π√–¥—∫ “°≈ 3) ‡ªÑ“ª√– ß§å¢Õß·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√ 4 ªï æ.». 2548-2551 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¡’ 7 ‡ªÑ“ª√– ß§å ¥—ßπ’È ‡ªÑ“ª√– ß§å∑’Ë 1 ªí≠À“ ÿ¢¿“æ∑’Ë ”§—≠¢Õߪ√–™“™π≈¥≈ß·≈–ª√–™“™π “¡“√∂‡¢â“∂÷ß ∫√‘°“√·≈–À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß ‡ªÑ“ª√– ß§å∑’Ë 2 ª√–™“™π¡’惵‘°√√¡∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ‚¥¬°“√¡’ à«π√à«¡·≈–¡“µ√°“√∑“ß  —ߧ¡∑’ˇÀ¡“– ¡

3

30

·ºππ’ȇªìπ·ºπ∑’ËÕ¬Ÿà¿“¬„µâ·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√ 4 ªï¥â“π ÿ¢¿“æ ¥—ßπ—Èπ ®÷߉¥â∂Ÿ°¬°‡«âπ°“√®—¥∑”·ºπ¥—ß°≈à“«µ—Èß·µàªïß∫ª√–¡“≥ 2550 ‡ªìπµâπ‰ª ®π°«à“®–¡’√—∞∏√√¡πŸ≠©∫—∫∂“«√∑’Ë®–‡ªìπ°√Õ∫„ÀâªØ‘∫—µ‘


‡ªÑ“ª√– ߧå∑’Ë 3 ª√–™“™π‰¥â√—∫°“√ à߇ √‘¡„Àâ√à«¡æ—≤π“ ∂à“¬∑Õ¥·≈–§ÿ⡧√Õß¿Ÿ¡‘ ªí≠≠“°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ °“√·æ∑¬åæ◊Èπ∫â“π °“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°·≈– ¡ÿπ‰æ√Õ¬à“߇À¡“– ¡ ‡ªÑ“ª√– ß§å∑’Ë 4 ª√–™“™πºŸâ‡ æ·≈–ºŸâµ‘¥¬“‡ æµ‘¥ ‰¥â√—∫°“√∫”∫—¥ √—°…“ øóôπøŸ·≈– æ—≤π“„Àâ “¡“√∂ªÑÕß°—π·≈–·°â‰¢ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¬—Ë߬◊π ‡ªÑ“ª√– ß§å∑’Ë 5 „À⧫“¡ ”§—≠°—∫°“√‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â„Àâ·°àª√–‡∑» ‚¥¬°“√ π—∫ πÿπ  à߇ √‘¡·≈–æ—≤π“∏ÿ√°‘® ÿ¢¿“æ º≈‘µ¿—≥±å ÿ¢¿“æ „Àâ¡’¡“µ√∞“π‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–·¢àߢ—π‰¥â ‡ªÑ“ª√– ß§å∑’Ë 6 °ÆÀ¡“¬¥â “ π “∏“√≥ ÿ ¢ ‰¥â √— ∫ °“√æ— ≤ π“„Àâ ∑— π µà Õ  ∂“π°“√≥å ∑’Ë ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß °“√æ—≤π“√–∫∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√·≈–°≈‰° „Àâ‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈– æ—≤π“¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õß∫ÿ§≈“°√·≈–Õߧå°√ „ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“µ√∞“π∑’Ë “¡“√∂¬Õ¡√—∫‰¥â ‡ªÑ“ª√– ß§å∑’Ë 7 ª√–™“™π„π®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ ‚¥¬‡©æ“– 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π ¿“§„µâ¡’ ÿ¢¿“楒 4) ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß·ºπªØ‘∫—µ‘√“™°“√ 4 ªï æ.». 2548-2551 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ª√–°Õ∫¥â«¬ 28 µ—«™’È«—¥ ¥—ßπ’È µ—«™’È«—¥¥â“π≈¥Õ—µ√“ªÉ«¬·≈–µ“¬¥â«¬‚√§∑’ˇªìπªí≠À“ ”§—≠ ¡’ 12 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√∫√‘°“√  ÿ¢¿“æ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“µ√∞“π ¡’ 3 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π‡ √‘¡ √â“ß惵‘°√√¡·≈–°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ ¢Õߪ√–™“™π ¡’ 2 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√ à߇ √‘¡°“√æ—≤π“ ∂à“¬∑Õ¥·≈–§ÿ⡧√Õß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ °“√·æ∑¬åæ◊Èπ∫â“π °“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°·≈– ¡ÿπ‰æ√ ¡’ 1 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–∫”∫—¥√—°…“¬“‡ æµ‘¥ ¡’ 2 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√ à߇ √‘¡·≈–æ—≤π“∏ÿ√°‘®∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ¡’ 2 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√æ—≤π“√–∫∫ ∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π ÿ¢¿“æ¡’ 5 µ—«™’È«—¥ µ—«™’È«—¥¥â“π°“√·°â‰¢ªí≠À“ ÿ¢¿“懩擖æ◊Èπ∑’Ë ¡’ 1 µ—«™’È«—¥ 5) ¬ÿ∑∏»“ µ√å¢Õß·ºπªØ‘∫µ— √‘ “™°“√ 4 ªï æ.». 2548-2551 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¡’ 7 ¬ÿ∑∏»“ µ√å ¥—ßπ’È ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 1 §π‰∑¬·¢Áß·√ß ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 2 °“√‡ √‘¡ √â“ß惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥’¢Õߪ√–™“™π ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 3 °“√æ—≤π“°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬ °“√·æ∑¬åæ◊Èπ∫â“π °“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°  ¡ÿπ‰æ√·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“‰∑¬ ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 4 ‡ √‘¡ √â“ߧ«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß™’«‘µ·≈– —ߧ¡ ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 5 ‡»√…∞°‘®‰∑¬·¢Áß·√ß ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 6 °“√æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ß“π„Àâ¡’§«“¡‡ªìπ‡≈‘» ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë 7 °“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√—∞

3.4 ¬ÿ∑∏»“ µ√凡◊Õ߉∑¬·¢Áß·√ß (æ.». 2547 - 2558) 1) ·π«§‘¥·≈–‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õ߇¡◊Õ߉∑¬·¢Áß·√ß °“√∑’ªË √–‡∑»‰∑¬®–·¢Áß·√߉¥âππ—È µâÕßÕ¬Ÿ∫à πæ◊πÈ ∞“π∑’ªË √–™“™π‰∑¬¡’ ¢ÿ ¿“æÕπ“¡—¬¥’ ·¢Áß·√ß (Healthy) ´÷Ë߇ªì𧫓¡·¢Áß·√ß∑’˧√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èß 4 ¡‘µ‘ §◊Õ ¡‘µ‘∑“ߥâ“π√à“ß°“¬ (Physical Health) ®‘µ„® (Mental Health)  —ߧ¡ (Social Health) ·≈–ªí≠≠“/®‘µ«‘≠≠“≥ (Spiritual Health) ‚¥¬®–‡πâπ°“√√≥√ߧå √â“ß ÿ¢¿“æ „Àâ§π‰∑¬·¢Áß·√ßµ“¡°√Õ∫ 6 Õ. §◊Õ ÕÕ°°”≈—ß°“¬ Õ“À“√ Õ“√¡≥å Õπ“¡—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Õ‚√§¬“·≈–Õ∫“¬¡ÿ¢ ¥—ß¿“æ∑’Ë 3.3

31


¿“æ∑’Ë 3.3 ·π«§‘¥‡¡◊Õ߉∑¬·¢Áß·√ß

‡¡◊Õ߉∑¬ ·¢Áß·√ß ·¢Áß·√ߥâ“π ÿ¢¿“æ°“¬ ®‘µ„®  —ߧ¡¥’ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ·≈–ªí≠≠“¥’ §π‰∑¬·¢Áß·°√àß À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“ À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“ (√—°…“§πªÉ«¬ À“¬ªÉ«¬ ·¢Áß·√ß)

°“√ √â“ß ÿ¢¿“æ/ªÑÕß°—π‚√§ (§πª°µ‘ ·¢Áß·°√àß)

§π‰∑¬ 63 ≈â“π§π ∑’Ë¡“ : ·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡¡◊Õ߉∑¬·¢Áß·√ß, °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢, 2548 2) «‘ —¬∑—»π凡◊Õ߉∑¬·¢Áß·√ß §π‰∑¬Õ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢∑—Èß°“¬ „®  —ߧ¡·≈–ªí≠≠“ ¡’√“¬‰¥â ∑”ß“π¥â«¬§«“¡ ÿ¢  “¡“√∂ ¥”√ß™’æ∫πæ◊Èπ∞“π¢Õߧ«“¡æÕ¥’æÕª√–¡“≥Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈ ¿“¬„µâª√—™≠“¢Õ߇»√…∞°‘®æՇ撬ߵ“¡æ√–√“™¥”√‘ ¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ¡’§√Õ∫§√—« Õ∫Õÿàπ ¡—Ëπ§ß Õ¬Ÿà„π ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’µàÕ ÿ¢¿“æ ™’«‘µ ∑√—æ¬å ‘𠇪ìπ —ߧ¡·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈°—π ¡’ ÿ¢¿“æ·¢Áß·√ß·≈–Õ“¬ÿ¬◊𬓫

32

3) ‡ªÑ“ª√– ߧå / ‡ªÑ“À¡“¬‡¡◊Õ߉∑¬·¢Áß·√ß ¡’‡ªÑ“À¡“¬√«¡∑—ßÈ À¡¥ 17 ‡ªÑ“À¡“¬ ∑—ßÈ ∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫¥â“π ÿ¢¿“æ‚¥¬µ√ß·≈–‚¥¬ÕâÕ¡ ¥—ßπ’È (3.1) §«“¡·¢Áß·√ߢÕß ÿ¢¿“æ„π¡‘µ‘∑“ß°“¬ (Physical Health) ¡’‡ªÑ“À¡“¬¥—ßπ’È (3.1.1) §π‰∑¬∑’Ë¡’Õ“¬ÿ 6 ªï¢÷Èπ‰ª ÕÕ°°”≈—ß°“¬Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ ‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æ·¢Áß·√ß „π∑ÿ°À¡Ÿà∫â“π ∑ÿ°™ÿ¡™π ∑ÿ°Àπ૬ߓπ·≈– ∂“πª√–°Õ∫°“√ (3.1.2) §π‰∑¬‰¥â∫√‘‚¿§Õ“À“√∑’˪≈Õ¥¿—¬ ¡’§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√·≈–‡æ’¬ßæÕµàÕ §«“¡µâÕß°“√¢Õß√à“ß°“¬ ®“°·À≈àߺ≈‘µÕ“À“√∑’˪≈Õ¥ “√æ‘…ªπ‡ªóôÕπ µ≈“¥ ¥ √â“πÕ“À“√·≈–·ºß≈Õ¬ ®”Àπà “ ¬Õ“À“√∑ÿ ° ·Àà ß ‰¥â ¡ “µ√∞“π ÿ ¢ Õπ“¡— ¬  ∂“π∑’Ë º ≈‘ µ Õ“À“√∑ÿ ° ·Àà ß ºà “ π‡°≥±å GMP (Good Manufacturing Practice) (3.1.3) §π‰∑¬¡’Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ¬◊𬓫æ√âÕ¡ ÿ¢¿“æ∑’Ë·¢Áß·√ß Õ—µ√“°“√ªÉ«¬·≈–µ“¬ ¥â«¬‚√§∑’‡Ë ªì𠓇Àµÿ°“√µ“¬Õ—π¥—∫µâπÊ ¢Õߧπ‰∑¬≈¥πâÕ¬≈ßÕ¬à“ß¡’π¬—  ”§—≠ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘ßË ‚√§‡Õ¥ å ‚√§¡–‡√Áß ‚√§À—«„® ‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°·≈–‚√§‡∫“À«“π


(3.1.4) §π‰∑¬≈¥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å·≈–¬“ Ÿ∫ (3.1.5) §π‰∑¬¡’Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫ µ“¬ ¥â«¬Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ≈¥πâÕ¬≈ß

3.5 ªØ‘≠≠“·Ààß À— «√√… (Millenium Declaration) 1) ·π«§‘¥·≈–‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õߪؑ≠≠“·Ààß À— «√√… „π‡¥◊Õπ°—𬓬π æ.». 2543 ºŸâπ”ª√–‡∑»µà“ßÊ ∑—Ë«‚≈° 189 ª√–‡∑» √«¡∑—Èߪ√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â„Àâ°“√√—∫√Õߪؑ≠≠“·Ààß À— «√√… (Millenium Declaration) Õ—π∂◊Õ«à“‡ªìπæ—π∏°‘®¢Õߪ√–™“§¡‚≈°„π°“√ æ—≤π“§πÕ¬à“߬—Ë߬◊π ´÷Ëߪؑ≠≠“¥—ß°≈à“«‡πâπ°“√µàÕ Ÿâ°—∫§«“¡¬“°®π §«“¡Õ¥Õ¬“°À‘«‚À¬ °“√‰¡à√ŸâÀπ—ß ◊Õ ‚√§ ¿—¬‰¢â‡®Á∫ §«“¡‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—π∑“߇滷≈–§«“¡‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡¢Õß∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ´÷Ëß®–‡ªìπ ∑’Ë¡“¢Õ߇ªÑ“À¡“¬°“√æ—≤π“·Ààß À— «√√…µàÕ‰ª  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬πÕ°®“°®–„™â°√Õ∫ªØ‘≠≠“∑’˵°≈ß√à«¡°—π∑—Ë«‚≈°·≈⫬—ßπ”ª√—™≠“ ‡»√…∞°‘®æՇ撬ߡ“‡ªìπ·π«∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»Õ¬à“ß∫Ÿ√≥“°“√ 2) ‡ªÑ“À¡“¬°“√æ—≤π“·Ààß À— «√√… (MDG) ‡ªÑ“À¡“¬°“√æ—≤π“·Ààß À— «√√…®–‡ªìπ°“√·∫àß √√§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫√–À«à“ߪ√–‡∑»∑’Ë æ—≤π“·≈â«·≈–ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“ √–À«à“ß Àª√–™“™“µ‘·≈–Õߧå°√æ—≤π“√–À«à“ߪ√–‡∑»·≈–√—∞∫“≈ª√–‡∑»µà“ßÊ ·≈–√–À«à“ß¿“§’°“√æ—≤π“„π·µà≈–ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”À𥉫â Õ—πª√–°Õ∫¥â«¬‡ªÑ“À¡“¬À≈—° 8 ¢âÕ ·≈–µ—«™’È«—¥ 48 µ—« ‚¥¬¡’°√Õ∫√–¬–‡«≈“ —¡ƒ∑∏‘º≈¿“¬„π æ.». 2558 ¥—ßπ’È ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°∑’Ë 1 ¢®—¥§«“¡¬“°®π·≈–À‘«‚À¬ ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°∑’Ë 2 „À⇥Á°∑ÿ°§π‰¥â√—∫°“√»÷°…“√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°∑’Ë 3  à߇ √‘¡∫∑∫“∑ µ√’·≈–§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡∑“ß‡æ» ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°∑’Ë 4 ≈¥Õ—µ√“°“√µ“¬¢Õ߇¥Á° ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°∑’Ë 5 æ—≤π“ ÿ¢¿“æ µ√’¡’§√√¿å ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°∑’Ë 6 µàÕ Ÿâ‚√§‡Õ¥ å ¡“≈“‡√’¬ ·≈–‚√§ ”§—≠Õ◊ËπÊ ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°∑’Ë 7 √—°…“·≈–®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“߬—Ë߬◊π ‡ªÑ“À¡“¬À≈—°∑’Ë 8  à߇ √‘¡°“√‡ªìπÀÿâπ à«π‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“„πª√–™“§¡‚≈° „π æ.». 2547 ª√–‡∑»‰∑¬ 𔇠πÕº≈°“√æ—≤𓵓¡‡ªÑ“À¡“¬ À— «√√…¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ∫«à“ º≈°“√æ—≤π“¡’§«“¡°â“«Àπâ“·≈–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π‡°◊Õ∫∑ÿ°¥â“π ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß ¥â“𧫓¡¬“°®π §«“¡À‘«‚À¬ §«“¡‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡∑“ß‡æ» ‚√§‡Õ¥ å·≈–¡“≈“‡√’¬ °àÕπ‡«≈“‡°◊Õ∫ 10 ªï ®÷߉¥â°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈– µ—«™’È«—¥°“√æ—≤π“‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë∑â“∑“¬¬‘Ëߢ÷Èπ ‡√’¬°«à“ MDG Plus „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∫√‘∫∑°“√æ—≤π“¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ∑—Èß„π à«π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß‚¥¬µ√ß·≈–‚¥¬ÕâÕ¡°—∫°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¥—ßπ’È - ≈¥ —¥ à«πª√–™“°√¬“°®π≈ß„ÀâµË”°«à“√âÕ¬≈– 4 ¿“¬„π æ.». 2552 - „À⇥Á°∑ÿ°§π ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ¿“¬„π æ.». 2549 ·≈– ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬¿“¬„π æ.». 2558 - ‡æ‘Ë¡ —¥ à«πºŸâÀ≠‘ß„π√—∞ ¿“ Õߧ尓√∫√‘À“√ à«πµ”∫≈ ·≈–µ”·ÀπàߺŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß „π√“™°“√ à«π°≈“߇ªìπ Õ߇∑à“„π™à«ß æ.». 2545-2549 - ≈¥Õ—µ√“°“√µ“¬¢Õß∑“√°„Àâ‡À≈◊Õ 15 µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π ¿“¬„π æ.». 2549

33


- ≈¥Õ—µ√“°“√µ“¬¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“À⓪ï„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë Ÿß ®—ßÀ«—¥¿“§‡Àπ◊Õ∫“ß·Ààß ·≈–  “¡®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ≈ߧ√÷ËßÀπ÷Ëß„π™à«ß æ.». 2548 - 2558 - ≈¥Õ—µ√“°“√µ“¬¢Õß¡“√¥“„Àâ‡À≈◊Õ 18 µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 100,000 §π ¿“¬„π æ.». 2549 - ≈¥Õ—µ√“°“√µ“¬¢Õß¡“√¥“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë Ÿß®—ßÀ«—¥¿“§‡Àπ◊Õ∫“ß·Ààß·≈– “¡®—ßÀ«—¥ ™“¬·¥π¿“§„µâ≈ߧ√÷ËßÀπ÷Ëß„π™à«ß æ.». 2548-2558 - ≈¥Õ—µ√“°“√µ‘¥‡™◊ÕÈ HIV „πª√–™“°√«—¬‡®√‘≠æ—π∏ÿ„å Àâ‡À≈◊Õ√âÕ¬≈– 1 ¿“¬„ æ.». 2549 - ≈¥Õ—µ√“°“√‡°‘¥‚√§¡“≈“‡√’¬„π 30 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π„Àâ‡À≈◊Õ 1.4 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π ¿“¬„π æ.». 2549 - ‡æ‘Ë¡ —¥ à«πæ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π„À⇪ìπ√âÕ¬≈– 8 ¢Õßæ≈—ßß“π‡™‘ßæ“≥‘™¬å¢—Èπµâπ¿“¬„π æ.». 2554 - ‡æ‘Ë¡ —¥ à«π°“√π”¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬¡“„™âª√–‚¬™π凪ìπ√âÕ¬≈– 30 ¿“¬„π æ.». 2549

34


∫∑∑’Ë 4 ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¢Õßªí®®—¬µà“ßÊ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫ ÿ¢¿“æ  ÿ¢¿“æ¡’§«“¡ —¡æ—π∏凙◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ªí®®—¬µà“ßÊ ¡“°¡“¬ ¥—ßπ—Èπ °“√«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡ ªí≠À“ ÿ¢¿“æ¢Õ߉∑¬®÷ßµâÕß«‘‡§√“–Àå·≈– —߇§√“–À宓°°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕßªí®®—¬µà“ßÊ ∑—Èߥâ“πªí®‡®°∫ÿ§§≈ ·≈– ∑“ߥâ“π ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑ÿ°¡‘µ‘∑’Ë®–°√–∑∫µàÕªí≠À“ ÿ¢¿“æ √«¡∑—Èßµ—«√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ‡Õß (¿“æ∑’Ë 4.1)

¿“æ∑’Ë 4.1 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß·≈–æ≈«—µ∑’ˇ°’ˬ«°—∫ ÿ¢¿“æ

‡»√…∞°‘® °“√»÷°…“ ª√–™“°√ §√Õ∫§√—«·≈–°“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ

°√√¡æ—π∏åÿ 惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ

ªí®‡®°∫ÿ§§≈ §«“¡‡™◊ËÕ

ÿ¢¿“æ

®‘µ«‘≠≠“≥

‡ ¡Õ¿“§ / §«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡ ª√–‡¿∑·≈–√–¥—∫∫√‘°“√

√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ

§à“π‘¬¡/§«“¡‡™◊ËÕ·≈–«—≤π∏√√¡ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ °“√‡¡◊Õß/°“√ª°§√Õß  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π ‡∑§‚π‚≈¬’

§ÿ≥¿“æ / ª√– ‘∑∏‘¿“æ √—∞ / ‡Õ°™π

æ≈«—µ

35


1. ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π°“√æ—≤𓇻√…∞°‘® 1.1 °“√‡µ‘∫‚µ∑“߇»√…∞°‘® „π™à«ß 3 ∑»«√√…°àÕπ æ.». 2540 ∑’˺à“π¡“‡»√…∞°‘®¢Õ߉∑¬¡’Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ‡©≈’ˬ°«à“ √âÕ¬≈– 7 µàÕªï ¡’º≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡ª√–™“™“µ‘µÕà À—«‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ∂÷ß 28 ‡∑à“ ‚¥¬‡©æ“–¡’°“√‡æ‘¡Ë Õ¬à“ß√«¥‡√Á«¡“°µ—ßÈ ·µà™«à ß æ.». 2529 ‡ªìπµâπ¡“ ·µàπ—∫µ—Èß·µà«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® „π æ.». 2540 ∑”„ÀâÕ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«∑“߇»√…∞°‘®∑’ˇ§¬ ‡µ‘∫‚µ‡©≈’ˬ°«à“√âÕ¬≈– 7 °≈—∫‡ªì𵑥≈∫√âÕ¬≈– 1.7 „π æ.». 2540 ·≈–µ‘¥≈∫√âÕ¬≈– 10.8 „π æ.». 2541 (¿“æ∑’Ë 4.2) ´÷Ëß àߺ≈°√–∑∫µàÕº≈º≈‘µ¡«≈√«¡µàÕÀ—« (¿“æ∑’Ë 4.3) ¥—ßπ—Èπ ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â·°â‰¢ªí≠À“‡»√…∞°‘®¥â«¬ ¡“µ√°“√∑“ß°“√‡ß‘π·≈–°“√§≈—ß  àߺ≈„À⇻√…∞°‘®‡√‘Ë¡¡’°“√øóôπµ—«‡ªìπ∫«°¥â«¬Õ—µ√“√âÕ¬≈– 4.2 „π æ.». 2542 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 7.1 „π æ.». 2546 ·≈–§“¥«à“®–™–≈Õµ—«≈ß ‡ªìπ√âÕ¬≈– 4.5 „π æ.». 2550 Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«∑“߇»√…∞°‘®‡©≈’ˬ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬

¿“æ∑’Ë 4.2 √âÕ¬≈– 15

10.48 8.28

7.11 7.27

5.5

2534-2538

2504-2508 2509-2513 2514-2518 2519-2523 2524-2528 2529-2533

0 -5

4.2 4.6

5.46

7.1p 6.3p 5.4 4.5p 5.0e 4.5e 2.1

-1.7

-10 -10.8 -15

∑’Ë¡“ : ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ P À¡“¬‡Àµÿ : ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßµâπ, e ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–¡“≥°“√

36

æ.».

2548 2549 2550

8.21

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547

10 7.24 5


∫“∑

25,09.9 27,79.4 35,25.7 38,58.1 40,77.0 44,56.2 69,29.8 81,60.6 11,044.5 14,260.7 17,355.5 19,606.1 21,528.4

GDP / capita

61,414.9 48,987.1 38,786.3 28,602.4 æ.».

2503 2505 2507 2509 2511 2513 2515 2517 2519 2521 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549

140,000 130,000 120,000 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2,238.7 0

76,702.2 75,268.2 79,702.8 87,134.3 108,793.2P P 114,203.2 e 124,997.4

¿“æ∑’Ë 4.3 º≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡„πª√–‡∑»‡©≈’ˬµàÕÀ—« æ.». 2503 - æ.». 2549 (√“§“µ≈“¥)

∑’Ë¡“ : ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : 1. P ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßµâπ, e ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–¡“≥°“√ 2. µ—Èß·µà æ.». 2537 ‡ªìπµâπ¡“¡’°“√ª√—∫¢âÕ¡Ÿ≈º≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡„πª√–‡∑»„À¡à

1.2 ‚§√ß √â“ß∑“߇»√…∞°‘® ‚§√ß √â“ß∑“߇»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª„π≈—°…≥–∑’Ë —¥ à«π¢Õ߇»√…∞°‘®„π¿“§ Õÿµ “À°√√¡·≈–∫√‘°“√‡µ‘∫‚µ‡√Á«°«à“¿“§‡°…µ√°√√¡ (¿“æ∑’Ë 4.4) ‚¥¬µ—Èß·µà æ.». 2533 ‡ªìπµâπ¡“ ‚§√ß √â“ß °“√º≈‘µ„π¿“§‡°…µ√ ¿“§Õÿµ “À°√√¡·≈–¿“§∫√‘°“√ ®–‰¡à¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß —¥ à«π¡“°π—°

37


¿“æ∑’Ë 4.4 —¥ à«π¢Õ߇»√…∞°‘® ¿“§‡°…µ√°√√¡ ¿“§Õÿµ “À°√√¡·≈–¿“§∫√‘°“√µàÕº≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡ ¿“¬„πª√–‡∑» æ.». 2503 - æ.». 2549 ∫√‘°“√

‡°…µ√°√√¡

Õÿµ “À°√√¡

50 47.72 40 39.79 30 20 12.52 10

14.1 13.98 13.72 14.99

60

37.13 48.77 52.53 33.49 36.5 49.78 31.51 53.5 25.89 15.95 58.16 25.36 18.14 56.23 27.01 19.15 53.84 53.64 26.68 19.68 24.5 55.5 20.0 21.51 23.24 55.25 18.55 21.32 60.13 22.91 59.52 17.57 60.46 23.88 15.66 57.98 25.84 16.18 60.09 12.75 27.16 60.2 12.3 27.5 61.3 28.1 10.6 28.3 11.0 60.7 28.8 10.9 60.3 12.2 29.4 58.4 10.7 31.2 58.1 10.3 32.0 57.7 57.5 9.1 33.4 9.4 33.9 56.7P 10.4 P 34.8P 54.8 P 55.2 P 10.3 P 34.5P 55.0 10.2P 34.8P 54.3P 35.0 10.7

√âÕ¬≈– 70

0

2503 2505 2507 2509 2511 2513 2515 2517 2519 2521 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2548 2549

æ.».

∑’Ë¡“ :

√“¬‰¥âª√–™“™“µ‘¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬‰µ√¡“ ∑’Ë 4/2549,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘® ·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘

1.3 °“√°√–®“¬√“¬‰¥â·≈–§«“¡¬“°®π ∂“π°“√≥姫“¡¬“°®π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬‰¥â¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 57.0 „π æ.». 2505 ‡ªìπ √âÕ¬≈– 14.7 „π æ.». 2539 Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“° °“√¢¬“¬µ—«∑“߇»√…∞°‘®¢Õ߉∑¬Õ¬à“ß√«¥‡√Á«„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“« ·µà À≈—ß®“°«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®„π æ.». 2540 ∑”„Àâ —¥ à«π§«“¡¬“°®π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 14.7 „π æ.». 2539 ‡ªìπ√âÕ¬ ≈– 20.9 „π æ.». 2543 ·≈–°≈—∫¡’·π«‚πâ¡≈¥≈߇À≈◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 9.6 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 4.5) Õ—π‡π◊ËÕß ¡“®“°°“√øóôπµ—«∑“߇»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑» ·≈–∂÷ß·¡â«à“§«“¡¬“°®π®–≈¥≈߇ªìπ≈”¥—∫ ·µà —¥ à«π§π®π„π™π∫∑ ¡“°°«à“„π‡¢µ‡¡◊Õß∂÷ß 3 ‡∑à“ (µ“√“ß∑’Ë 4.1)

38


¿“æ∑’Ë 4.5 —¥ à«π§«“¡¬“°®π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬«—¥®“°√“¬®à“¬ æ.». 2505 - æ.». 2549 √âÕ¬≈– 60

57

50

42.2 39.0

40

33.7 31.0

30

28.4 18.9

20 14.7 10

17.5 20.9 14.9

9.6

11.2

2518/2519

2511/2512

2505/2506

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549

æ.».

0

∑’Ë¡“ :

æ.». 2505/2506-2518/2519 ‰¥â®“° ‡Õ◊ÈÕ¬ ¡’ ÿ¢, Income, Consumption and Poverty in Thailand, 1962/63 to 1975/76. æ.». 2531-2549 ‰¥â®“°°“√ ”√«®¿“«–‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߧ√—«‡√◊Õπ ª√–¡«≈º≈ ‚¥¬ ”π—°æ—≤π“ ‡»√…∞°‘®·≈–°“√°√–®“¬√“¬‰¥â  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : °“√»÷°…“¿“«–§«“¡¬“°®π¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬„π·µà≈–™à«ß¡’§«“¡·µ°µà“ß„π ¡¡µ‘∞“π¢Õß°“√»÷°…“

39


µ“√“ß∑’Ë 4.1 —¥ à«π§π®π æ.». 2505 - æ.». 2549 «—¥®“°√“¬®à“¬®”·π°µ“¡æ◊Èπ∑’Ë æ.». 2505/2506 2511/2512 2518/2519 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549

∑’Ë¡“ :

‡¢µ‡¡◊Õß

‡¢µ™π∫∑

ª√–‡∑»

38 16 14 23.7 20.5 12.1 9.9 6.8 7.1 8.6 6.4 4.6 3.6

61 43 35 49.7 39.2 35.3 22.9 18.2 21.9 26.5 18.9 14.2 12.0

57 39 31 42.2 33.7 28.4 18.9 14.7 17.5 20.9 14.9 11.2 9.6

æ.». 2505/2506-2518/2519 ‰¥â®“° ‡Õ◊ÕÈ ¬ ¡’ ÿ¢, Income, Consumption and Poverty in Thailand, 1962/63 to 1975/76 æ.». 2531-2549 ‰¥â®“°°“√ ”√«®¿“«–‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߧ√—«‡√◊Õπ ª√–¡«≈º≈‚¥¬ ”π—° æ—≤𓇻√…∞°‘®·≈–°“√°√–®“¬√“¬‰¥â  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘

”À√—∫°“√°√–®“¬√“¬‰¥â¢Õ߉∑¬ æ∫«à“ ™àÕß«à“ß√–À«à“ߧπ√«¬·≈–§π®π°≈—∫¢¬“¬°«â“ߢ÷Èπ¡“ ‚¥¬µ≈Õ¥ °≈à“«§◊Õ „π æ.». 2505 ª√–™“°√°≈ÿà¡∑’Ë¡’√“¬‰¥â Ÿß ÿ¥Àπ÷Ëß„πÀâ“¢Õߪ√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥¡’ à«π·∫àß√“¬ ‰¥â√âÕ¬≈– 49.8  à«π·∫àßπ’ȇæ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ√âÕ¬≈– 56.7 „π æ.». 2539 ¢≥–∑’Ë„π™à«ß‡«≈“‡¥’¬«°—πª√–™“™π°≈ÿà¡∑’Ë¡’√“¬ ‰¥âµË” ÿ¥Àπ÷Ëß„πÀâ“¢Õߪ√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥¡’ à«π·∫àß√“¬‰¥â≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 7.9 „π æ.». 2505 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 4.2 „π æ.». 2539 (¿“æ∑’Ë 4.6) ´÷Ëßæ∫«à“ °“√°√–®“¬√“¬‰¥â¡’·π«‚πâ¡¥’¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬„π™à«ß æ.». 2537-æ.». 2539

40


‡¡◊ÕË ‡°‘¥«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®∑”„Àâ°“√°√–®“¬√“¬‰¥â¡§’ «“¡‡À≈◊ÕË ¡≈È”¡“°¢÷πÈ °≈à“«§◊Õ §π®π Ÿß ÿ¥ 20% ¡’ —¥ à«π√“¬‰¥â≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 4.2 „π æ.». 2539 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 3.9 „π æ.». 2543 „π¢≥–∑’˧π√«¬ Ÿß ÿ¥ 20%  ÿ¥∑⓬¡’√“¬‰¥â Ÿß¢÷Èπ®“° 56.7 ‡ªìπ 57.6 „π™à«ß‡¥’¬«°—π  à«π æ.». 2544-æ.». 2547 °“√°√–®“¬√“¬‰¥â¡’·π« ‚πâ¡¥’¢π÷È ‡≈Á°πâÕ¬ ·µà„π æ.». 2549 §«“¡·µ°µà“ß∑“ß√“¬‰¥â√–À«à“ߧπ√«¬ ÿ¥·≈–§π®π ÿ¥ °≈—∫‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“° 12.2 ‡∑à“„π æ.». 2547 ‡ªìπ 14.8 ‡∑à“ „π æ.». 2549 ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬°Á¬—ß¡’§«“¡‡À≈◊ËÕ¡≈È”¢Õß°“√°√–®“¬√“¬‰¥â Ÿß °«à“À≈“¬ª√–‡∑»„π‡Õ‡´’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ (µ“√“ß∑’Ë 4.2) µ“√“ß∑’Ë 4.2  à«π·∫àß√“¬‰¥â¢Õߪ√–™“°√„πª√–‡∑»‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ ª√–‡∑» ‰∑¬ (2545)  ‘ߧ‚ª√å (2541) ¡“‡≈‡´’¬ (2540) Õ‘π‚¥π’‡´’¬ (2545) øî≈‘ªªîπ å (2543) ‡«’¬¥π“¡ (2545) °—¡æŸ™“ (2540) ≈“« (2543) ∑’Ë¡“ :

™—Èπ√“¬‰¥â Ÿß ÿ¥ 20% ·√° ™—Èπ√“¬‰¥âµË” ÿ¥ 20%  ÿ¥∑⓬ §«“¡·µ°µà“ß (‡∑à“) 55.2 49.0 54.3 43.3 52.3 45.4 47.6 43.3

4.2 5.0 4.4 8.4 5.4 7.5 6.9 8.1

13.2 9.8 12.3 5.1 9.7 6.0 6.9 5.3

Human Development Report, 2006

41


¿“æ∑’Ë 4.6 à«π·∫àß√“¬‰¥â¢Õߪ√–™“°√‰∑¬ ·¬°‡ªìπ 5 °≈ÿà¡ µ“¡√–¥—∫√“¬‰¥â °≈ÿà¡∑’Ë¡’√“¬‰¥â Ÿß∑’Ë ÿ¥ 20 %

°≈ÿà¡∑’Ë¡’√“¬‰¥âµË”∑’Ë ÿ¥ 20 %

(1)

(1)

7.9 (1)

6.05 (1)

5.41 (1)

55 57.3 59.5 57.7 56.7 56.5 58.5 57.6 55.4 55.2

49.8 (1)

55.63

4.55

4.51 4.1 3.8 4.0 4.2 4.2 3.8 3.9 4.2 4.2

50

49.26

51.47

2524

60

2518

54.9 56.3 (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2)(2) (2) (2)

40 30 20 10

2505

0

4.5 3.8

æ.». (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2)(2)(2)(2)(2)(2) (2)

2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549

à«π·∫àß√“¬‰¥â¢Õߪ√–™“°√‰∑¬(√âÕ¬≈–)

70

æ.». 2505 2518 2524 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 °≈ÿà¡√“¬‰¥âµË” ÿ¥ 20% 7.9 6.05 5.41 4.55 4.51 4.1 3.8 4.0 4.2 4.2 3.8 3.9 4.2 4.2 4.5 3.8 °≈ÿà¡√“¬‰¥â Ÿß ÿ¥ 20% 49.8 49.26 51.47 55.63 55.0 57.3 59.5 57.7 56.7 56.5 58.5 57.6 55.4 55.2 54.9 56.3 §à“§«“¡·µ°µà“ߢÕß 6.3 8.1 9.5 12.2 12.2 14.0 15.6 14.4 13.5 13.5 15.4 14.8 13.2 13.2 12.2 14.8 √“¬‰¥â

∑’Ë¡“ :

(1)

æ.». 2505-2535 ‰¥â®“° ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘·≈–  ∂“∫—π«‘®—¬‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ª√–‡∑»‰∑¬ (2) æ.». 2537-2549 ‰¥â®“°°“√ ”√«®¿“«–‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߧ√—«‡√◊Õπ¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ·‘ Ààß™“µ‘ ª√–¡«≈º≈‚¥¬ ”π—°ª√–‡¡‘πº≈·≈–‡º¬·æ√à°“√æ—≤π“ ·≈– ”π—°æ—≤𓇻√…∞°‘®™ÿ¡™π·≈–°“√ °√–®“¬√“¬‰¥â  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : æ.». 2545 ¡’°“√ª√—∫¢âÕ¡Ÿ≈º≈°“√§”π«≥§«“¡‡À≈◊ËÕ¡≈È”√“¬‰¥âµ“¡°“√ ”√«® ¿“«–‡»√…∞°‘® ·≈– —ߧ¡¢Õߧ√—«‡√◊Õπ ®“°√Õ∫ 6 ‡¥◊Õπ·√°°“√ ”√«® ‡ªìπ√Õ∫ 12 ‡¥◊Õπ¢Õß°“√ ”√«®

42


1.4 §«“¡√à«¡¡◊Õ∑“߇»√…∞°‘®√–¥—∫‚≈°·≈–¿Ÿ¡‘¿“§ °√–· ‚≈°“¿‘«—µπå ∑”„Àâ‚≈°°â“«‡¢â“ Ÿà¬ÿ§°“√§â“‡ √’·≈–¡’°“√√«¡µ—«°—π‡ªìπ°≈ÿà¡°“√§â“¿Ÿ¡‘¿“§ ‡æ◊ËÕ √â“ßÕ”π“®µàÕ√Õß„π°“√·¢àߢ—π ®÷ß¡’§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«„π‡√◊ËÕߧ«“¡√à«¡¡◊Õ∑“߇»√…∞°‘®√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§∑’ˉ∑¬‡¢â“ √à«¡‡ªìπ ¡“™‘°Õ¬Ÿà¥â«¬ ‡™àπ AFTA (ASEAN Free Trade Area), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), ASEM (ASIA-Europe Meeting) §«“¡√à«¡¡◊Õ∑“߇»√…∞°‘® “¡‡À≈’ˬ¡¿“§„µâ, §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ æ—≤π“≈ÿà¡·¡àπÈ”‚¢ß 6 ª√–‡∑» §«“¡√à«¡¡◊Õ∑“߇»√…∞°‘® Õ‘√–«¥’ ‡®â“æ√–¬“ ·¡à‚¢ß ¥â“𧫓¡√à«¡¡◊Õ„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ◊Ëπ ‰¥â·°à NAFTA (North America Free Trade Area), EC (European Community) πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’§«“¡√à«¡ ¡◊Õ√–¥—∫‚≈°°Á‡ªìπ‡√◊ËÕߢâÕµ°≈ß∑“ß°“√§â“√–À«à“ߪ√–‡∑» ´÷Ëß¡’Õߧ尓√°“√§â“‚≈° (World Trade Organization : WTO) ‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈Õ¬Ÿà ∑”„À⇰‘¥°“√‡ªî¥µ≈“¥°“√§â“‡ √’·≈–°“√·¢àߢ—π∑“ß°“√§â“®–∑«’§«“¡√ÿπ·√ߢ÷Èπ ‚¥¬ ‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëߪ√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â«®–¡’¡“µ√°“√°’¥°—π∑“ß°“√§â“√Ÿª·∫∫„À¡àÊ ¡“‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ°’¥°—π∑“ß°“√§â“ °—∫ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“ ‡™àπ ¡“µ√°“√¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ °“√„™â·√ßß“π‡¥Á°  ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π °“√‡°Á∫¿“…’µàÕµâ“π °“√∑ÿࡵ≈“¥ (Anti dumping duty : AD) / ¿“…’ µÕ∫‚µâ°“√Õÿ¥Àπÿπ (Countervailing duty : CVD) „πªí®®ÿ∫—π‰∑¬‡πâπ°“√¢¬“¬‡¢µ°“√§â“‡ √’„π≈—°…≥–∑«‘¿“§’°—∫ª√–‡∑»µà“ßÊ ¡“°¢÷È𠇙àπ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ®’π π‘«´’·≈π¥å Õ‘π‡¥’¬ ≠’˪ÿÉπ  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‡ª√Ÿ·≈–∫“Àå‡√π ‡æ◊ËÕ≈¥Õÿª √√§∑“ß°“√§â“ √«¡∑—Èß°“√  à߇ √‘¡ ∂“π–·≈–√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß™“µ‘„π°√Õ∫æÀÿ¿“§’ ‡™àπ WTO ASEAN ‡ªìπµâπ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߥâ“π‡»√…∞°‘®¥—ß°≈à“«°àÕ„À⇰‘¥º≈°√–∑∫µàÕ√–∫∫ ÿ¢¿“æ‰∑¬ ¥—ßπ’È 1. §à“„™â®à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 3.8 ¢Õß GDP „π æ.». 2523 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 6.14 ¢Õß GDP „π æ.». 2548 ·≈–À“°æ‘®“√≥“§«“¡‡ ¡Õ¿“§„π°“√√—∫¿“√–§à“„™â®à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ ·≈â«®–æ∫«à“ §π®π¡’¿“√–§à“„™â®à“¬¥â“π ÿ¢¿“槑¥‡ªìπ —¥ à«π¢Õß√“¬‰¥â Ÿß°«à“§π√«¬ 2.1 ‡∑à“„π æ.». 2547 ·µà Õ¬à“߉√°Á¥’§«“¡‰¡à‡ ¡Õ¿“§π’È°Á¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß¡“°®“° 6.4 ‡∑à“ „π æ.». 2535 Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°°“√¥”‡π‘π π‚¬∫“¬°“√ √â“ßÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“¢Õß√—∞∫“≈„π æ.». 2544 (¥Ÿ∫∑∑’Ë 6 À—«¢âÕ°“√§≈—ß ÿ¢¿“æ) 2. ∫∑∫“∑∑—Èß¿“§√—∞ / ‡Õ°™π „π°“√®—¥∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °≈à“«§◊Õ „π™à«ß‡»√…∞°‘®øÕß ∫Ÿà §«“¡ µâÕß°“√·æ∑¬å¿“§‡Õ°™π‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«®“°√âÕ¬≈– 6.7 „π æ.». 2514 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 20.5 „π æ.». 2539 ´÷Ëß ¡’º≈∑”„À⇰‘¥¿“«– ¡Õ߉À≈®“°¿“§√—∞‰ª Ÿà¿“§‡Õ°™πÕ¬à“ß√ÿπ·√ß ·µà‡¡◊ËÕ‡°‘¥«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® °”≈—ß´◊ÈÕª√–™“™π ≈¥≈ß ∑”„Àâª√–™“™π à«πÀπ÷Ëß∑’ˉ¡à “¡“√∂®à“¬§à“∫√‘°“√∑’Ë ∂“π欓∫“≈‡Õ°™π‰¥â°ÁÀ—π¡“„™â∫√‘°“√®“° ∂“π 欓∫“≈√—∞¡“°¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ °“√„™â∫√‘°“√∑’Ë ∂“π欓∫“≈‡Õ°™π°Á≈¥≈߇≈Á°πâÕ¬„π√–¬–·√° ·µàµ—Èß·µà æ.». 2544 ‡ªìπµâπ¡“ √—∞∫“≈‰¥â¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√ √â“ßÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«Àπâ“ àߺ≈„À⺟âªÉ«¬πÕ°¡“„™â∫√‘°“√¿“§√—∞‡æ‘Ë¡ ¢÷Èπ¡“° ‚¥¬„π æ.». 2548 ºŸâªÉ«¬πÕ°¡“„™â∫√‘°“√ ∂“π∫√‘°“√¿“§√—∞‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß√âÕ¬≈– 131.7 ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ æ.». 2543 ¢≥–∑’˺ŸâªÉ«¬„π¡“„™â∫√‘°“√¿“§√—∞‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 4.0 „π™à«ß‡«≈“‡¥’¬«°—π 3. °“√°√–®“¬√“¬‰¥â∑’ˇÀ≈◊ËÕ¡≈È”√–À«à“ߧπ√«¬·≈–§π®π ∑”„À⇰‘¥§«“¡‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—π„π °“√°√–®“¬∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ ·¡â«à“∑√—欓°√·≈–‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π„π°“√®—¥∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ®–‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ·µà ªí≠À“§«“¡‡À≈◊ËÕ¡≈È”„π°“√°√–®“¬∑√—欓°√¬—ß¡’ Ÿß¡“° ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß¿“§‡Õ°™π∑’ˇµ‘∫‚µÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ‰¥â ¥Ÿ¥∑√—欓°√∫ÿ§§≈®“°™π∫∑‡¢â“‡¡◊Õß ·≈–®“°§π¬“°®π‰ª Ÿà§π√«¬ (¥Ÿ∫∑∑’Ë 6 À—«¢âÕ∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ) ´÷Ëߧ«“¡ ‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡¥—ß°≈à“« ∑”„Àâ°≈ÿࡺŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ „π™π∫∑∑’ËÀ“à ߉°≈§«“¡‡®√‘≠·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà„π™ÿ¡™π·ÕÕ—¥¡’‚Õ°“ ‰¥â√—∫ °“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“殓°√—∞‰¡à∑—Ë«∂÷ß

43


4. ªí≠À“ ÿ¢¿“殑µ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ·¡â«à“®–ºà“π«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®‰ª·≈â«°Áµ“¡ ªí≠À“ ÿ¢¿“æ ®‘µ°Á¬—ß¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬æ∫ºŸâªÉ«¬‚√§®‘µ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 440.1 µàÕª√–™“°√· π§π „π æ.». 2540 ‡ªìπ 640.6 µàÕª√–™“°√· π§π„π æ.». 2549 (¥Ÿ∫∑∑’Ë 5 À—«¢âÕªí≠À“ ÿ¢¿“殑µ) 5. ß∫ª√–¡“≥¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß√—∞°≈—∫¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ß∫ª√–¡“≥¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß√—∞º—π·ª√ ‰ªµ“¡¿“«–‡»√…∞°‘® °≈à“«§◊Õ „π™à«ß‡»√…∞°‘®øÕß ∫Ÿàß∫ª√–¡“≥¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß√—∞¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â√—∫ß∫ª√–¡“≥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß√âÕ¬≈– 7.7 ¢Õßß∫ª√–¡“≥ª√–‡∑» ¢≥–∑’Ë„π™à«ß‡°‘¥«‘°ƒµ ‡»√…∞°‘®°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â√—∫ß∫ª√–¡“≥≈¥≈ß ®π°√–∑—Ëß µ—Èß·µà æ.». 2544 ‡ªìπµâπ¡“ √—∞∫“≈¡’π‚¬∫“¬  √â“ßÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“  àߺ≈„Àâ¡’°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß√—∞‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–ß∫¥”‡π‘π °“√®÷ß∑”„Àâß∫ª√–¡“≥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 6.7 „π æ.». 2544 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 8.3 „π æ.». 2550 (¥Ÿ∫∑∑’Ë 7 À—«¢âÕß∫ª√–¡“≥¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢) 6. °“√‡ªî¥‡ √’°“√§â“·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“߇»√…∞°‘®√–À«à“ߪ√–‡∑» ∑”„Àâ¡’°“√·¢àߢ—π ∑“ß°“√§â“µ≈Õ¥®π¡’°“√°’¥°—π∑“ß°“√§â“¡“°¢÷Èπ  àߺ≈°√–∑∫µàÕÕÿµ “À°√√¡‡°’ˬ«°—∫º≈‘µ¿—≥±å·≈–∫√‘°“√  ÿ¢¿“æ∫“ß à«π

2. ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π°“√»÷°…“ 2.1 §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–∑—°…–¢Õߧπ‰∑¬ 2.1.1 Õ—µ√“°“√√ŸâÀπ—ß ◊Õ ªí®®ÿ∫—πª√–‡∑»‰∑¬¡’ª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ¡’Õ—µ√“°“√√ŸâÀπ—ß ◊ÕÕà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â‡æ‘Ë¡ ¢÷Èπ ®“°√âÕ¬≈– 78.6 „π æ.». 2513 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 93.5 „π æ.». 2548 (¿“æ∑’Ë 4.7)  Ÿß°«à“§à“‡©≈’ˬ¢Õߪ√–‡∑» °”≈—ßæ—≤π“ (√âÕ¬≈– 67.0) §àÕπ¢â“ß¡“°·≈–‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ 10 ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π ª√–‡∑»‰∑¬¡’ Õ—µ√“°“√√ŸâÀπ—ß ◊Õ Ÿß‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 2 „π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π1 √Õß®“°ª√–‡∑»∫√Ÿ‰π ·µà°Á¬—ß¡’ºŸâÕà“π‰¡àÕÕ°‡¢’¬π‰¡à‰¥â√âÕ¬≈– 6.5 „π æ.». 2548 ·≈–§“¥«à“„πÕ𓧵 æ.». 2553 ®–¡’ª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª √ŸâÀπ—ß ◊Õ∂÷ß√âÕ¬≈– 97

1

44

UNDP. Human Development Report, 2005.


4. ªí≠À“ ÿ¢¿“殑µ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ·¡â«à“®–ºà“π«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®‰ª·≈â«°Áµ“¡ ªí≠À“ ÿ¢¿“æ ®‘µ°Á¬—ß¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬æ∫ºŸâªÉ«¬‚√§®‘µ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 440.1 µàÕª√–™“°√· π§π „π æ.». 2540 ‡ªìπ 640.6 µàÕª√–™“°√· π§π„π æ.». 2549 (¥Ÿ∫∑∑’Ë 5 À—«¢âÕªí≠À“ ÿ¢¿“殑µ) 5. ß∫ª√–¡“≥¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß√—∞°≈—∫¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ß∫ª√–¡“≥¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß√—∞º—π·ª√ ‰ªµ“¡¿“«–‡»√…∞°‘® °≈à“«§◊Õ „π™à«ß‡»√…∞°‘®øÕß ∫Ÿàß∫ª√–¡“≥¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß√—∞¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â√—∫ß∫ª√–¡“≥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß√âÕ¬≈– 7.7 ¢Õßß∫ª√–¡“≥ª√–‡∑» ¢≥–∑’Ë„π™à«ß‡°‘¥«‘°ƒµ ‡»√…∞°‘®°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â√—∫ß∫ª√–¡“≥≈¥≈ß ®π°√–∑—Ëß µ—Èß·µà æ.». 2544 ‡ªìπµâπ¡“ √—∞∫“≈¡’π‚¬∫“¬  √â“ßÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“  àߺ≈„Àâ¡’°“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß√—∞‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–ß∫¥”‡π‘π °“√®÷ß∑”„Àâß∫ª√–¡“≥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 6.7 „π æ.». 2544 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 8.3 „π æ.». 2550 (¥Ÿ∫∑∑’Ë 7 À—«¢âÕß∫ª√–¡“≥¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢) 6. °“√‡ªî¥‡ √’°“√§â“·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“߇»√…∞°‘®√–À«à“ߪ√–‡∑» ∑”„Àâ¡’°“√·¢àߢ—π ∑“ß°“√§â“µ≈Õ¥®π¡’°“√°’¥°—π∑“ß°“√§â“¡“°¢÷Èπ  àߺ≈°√–∑∫µàÕÕÿµ “À°√√¡‡°’ˬ«°—∫º≈‘µ¿—≥±å·≈–∫√‘°“√  ÿ¢¿“æ∫“ß à«π

2. ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π°“√»÷°…“ 2.1 §«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–∑—°…–¢Õߧπ‰∑¬ 2.1.1 Õ—µ√“°“√√ŸâÀπ—ß ◊Õ ªí®®ÿ∫—πª√–‡∑»‰∑¬¡’ª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ¡’Õ—µ√“°“√√ŸâÀπ—ß ◊ÕÕà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â‡æ‘Ë¡ ¢÷Èπ ®“°√âÕ¬≈– 78.6 „π æ.». 2513 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 93.5 „π æ.». 2548 (¿“æ∑’Ë 4.7)  Ÿß°«à“§à“‡©≈’ˬ¢Õߪ√–‡∑» °”≈—ßæ—≤π“ (√âÕ¬≈– 67.0) §àÕπ¢â“ß¡“°·≈–‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ 10 ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π ª√–‡∑»‰∑¬¡’ Õ—µ√“°“√√ŸâÀπ—ß ◊Õ Ÿß‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 2 „π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π1 √Õß®“°ª√–‡∑»∫√Ÿ‰π ·µà°Á¬—ß¡’ºŸâÕà“π‰¡àÕÕ°‡¢’¬π‰¡à‰¥â√âÕ¬≈– 6.5 „π æ.». 2548 ·≈–§“¥«à“„πÕ𓧵 æ.». 2553 ®–¡’ª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª √ŸâÀπ—ß ◊Õ∂÷ß√âÕ¬≈– 97

1

44

UNDP. Human Development Report, 2005.


¿“æ∑’Ë 4.7 Õ—µ√“°“√√ŸâÀπ—ß ◊Õ¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2513 - æ.». 2553

78.6 80 (1)

87.2 (1)

93.1 (1)

92.6 62.8 95.7 92.6 93.5

100

93.5 93.8 94.7 95.0

√âÕ¬≈– 120

(2)(2)(2)(2) (1)(2)(2) (3)

97.0e (4)

Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â Õà“π‰¡àÕÕ°‡¢’¬π‰¡à‰¥â

60

∑’Ë¡“ :

6.9 4.3 7.4 6.5

(2)(2)(2)(2) (1) (2)(2) (3)

3.0e (4) æ.».

2553

2513

0

2543 2544 2546 2548

6.9 (1)

6.5 6.2 5.3 5.0

12.8 (1)

2537 2538 2539 2540

21.4 (1)

2533

20

2523

40

(1) æ.». 2513, 2523, 2533 ·≈– 2543 ‰¥â®“° ”¡–‚πª√–™“°√·≈–‡§À–,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ (2) æ.». 2537 - æ.». 2540, æ.». 2544 ·≈– æ.». 2546 UNDP, Human Development Report, 1997-2003 (3) æ.». 2548 ‰¥â®“°√“¬ß“π≈—°…≥–¢Õߪ√–™“°√®“°°“√ ”√«®°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ߢÕߪ√–™“°√ æ.». 2548-2549,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ (4) UNESCO, Principal Regional Office for Asia and Pacific, Literacy in Asia And the Pacific.

2.1.2 Õ—µ√“°“√‡√’¬π√Ÿâ §π‰∑¬¡’°“√‡√’¬π√Ÿ„â π√–¥—∫§‘¥‡ªìπ∑”‡ªìπ¬—ß¡’ ¥—  à«π§àÕπ¢â“ߵ˔ ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 60.0 „π æ.». 2548 ·≈–¡’§«“¡‡À≈◊ËÕ¡≈È”§àÕπ¢â“ß Ÿß√–À«à“ß¿Ÿ¡‘¿“§·≈–√–À«à“ߧπ„π‡¡◊Õß°—∫§π„π™π∫∑ (µ“√“ß∑’Ë 4.3)

45


µ“√“ß∑’Ë 4.3Õ—µ√“°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õߧπ‰∑¬ æ.». 2535 -æ.». 2548 Àπ૬ : √âÕ¬≈– ¿“§·≈–æ◊Èπ∑’Ë 2535 2539 2540 ‡¢µ‡¡◊Õß 57.1 60.0 61.7 ‡¢µ™π∫∑ 36.5 41.0 42.2 ¿“§ °≈“ß 41.0 48.2 49.4 ‡Àπ◊Õ 36.2 38.6 40.7 µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 39.6 44.1 45.0 „µâ 43.6 47.5 48.5 °√ÿ߇∑æœ 61.6 64.8 66.8 ª√–‡∑» 42.3 47.1 48.5

2542 2544 2545 2546 2547 2548 65.4 67.5 68.6 70.0 70.8 71.2 46.9 49.4 50.8 52.9 54.6 54.3 52.1 43.5 51.0 53.8 72.1 53.0

52.4 46.6 54.8 56.3 73.1 55.3

53.2 48.2 55.7 58.7 73.7 56.6

58.6 49.9 56.5 58.7 75.7 58.7

59.7 51.8 58.3 60.7 75.9 60.1

62.3 50.0 56.0 62.5 76.4 60.0

∑’Ë¡“ :

¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ ”√«®¿“«–°“√¡’ß“π∑”¢Õߪ√–™“°√ (√Õ∫ 3) ¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ ª√–¡«≈ º≈‚¥¬ ”π—°ª√–‡¡‘πº≈·≈–‡º¬·æ√à°“√æ—≤π“,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘® ·≈–  —ߧ¡·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : Õ—µ√“°“√‡√’¬π√Ÿâ §◊Õ √–¥—∫°“√Õà“πÕÕ°‡¢’¬π‰¥â·≈–°“√§‘¥§”π«≥„π‡∫◊ÈÕßµâπ∑’Ë®–∑”„Àâ‡√“ “¡“√∂ ª√—∫„™â∑—°…–¥—ß°≈à“«„π°“√·°âªí≠À“™’«‘µª√–®”«—π «—¥®“° —¥ à«πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª∑’Ë®∫ °“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“ªï∑’Ë 6 À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“µàÕª√–™“°√„π«—¬‡¥’¬«°—π Õ¬à“߉√°Á¥’À“°æ‘®“√≥“∂÷ß°“√Õà“πÀπ—ß ◊Õ¢Õߧπ‰∑¬·≈â« °≈—∫æ∫«à“ §π‰∑¬Õà“π Àπ—ß ◊ÕπâÕ¬¡“°§◊Õ„π æ.». 2546 ¡’ºŸâÕà“πÀπ—ß ◊Õ‡æ’¬ß 35.4 ≈â“π§π §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 61.2 ·µà„π æ.». 2548 °≈—∫ ¡’·π«‚πâ¡¥’¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬ §◊Õ ¡’ºŸâÕà“πÀπ—ß ◊Õ 40.9 ≈â“π§π §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 69.1 (√“¬ß“π°“√ ”√«®°“√Õà“πÀπ—ß ◊Õ ¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2548,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘)

2.2 ‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“ 2.2.1 Õ—µ√“°“√‡√’¬πµàÕ Õ—µ√“°“√‡√’¬πµàÕ®“°ª√–∂¡»÷°…“‰ª Ÿà¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ, ®“°¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ‰ª µàÕ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬‰ªµàÕÕÿ¥¡»÷°…“ ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ„π™à«ß°àÕπ«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® ·µà‡¡◊ËÕ‡°‘¥«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®°≈—∫≈¥≈ß·≈–¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°À≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® (¿“æ∑’Ë 4.8)

46


¿“æ∑’Ë 4.8 Õ—µ√“°“√‡√’¬πµàÕ¢Õßπ—°‡√’¬π ®”·π°µ“¡√–¥—∫°“√»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2537-2549 √âÕ¬≈– 130 ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

120

Õÿ¥¡»÷°…“ 110 96.2

97.2 93.2 92.5 92.8 92.7 92.5 90.0 89.9 90 91.5 94.592.2 91.2 88.3 88.0 90.1 83.3 82.5 80.2 88.2 82.0 81.0 87.2 84.9 87.3 86.0 84.8 80 82.1 80.7 81.1 80.2 83.1 80.8 80.5 78.1 70 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548

100 95.7

∑’Ë¡“ :

94.4 86.8 86.4

æ.». 2549

”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“, °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

Õ—µ√“°“√»÷°…“µàÕ∑’ Ë ßŸ ¢÷πÈ √«¡∑—ßÈ ®”π«πªï∑‰’Ë ¥â√∫— °“√»÷°…“‚¥¬‡©≈’¬Ë ¢Õߧπ‰∑¬„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 6.6 ªï „π æ.». 2539 ‡ªìπ 8.6 ªï „π æ.». 2548 (¿“æ∑’Ë 4.9) ∑”„Àâ·√ßß“π‰∑¬„πªí®®ÿ∫—π æ.». 2549 ¡’°“√»÷°…“√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“≈¥≈߇À≈◊Õ√âÕ¬≈– 59.9 ·≈–§“¥«à“„πÕ𓧵 æ.». 2563 ®–¡’√–¥—∫ °“√»÷°…“ª√–∂¡»÷°…“‡À≈◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 39.9 ¢≥–∑’Ë√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 14.0 „π æ.». 2549 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 22.5 „π æ.». 2563 (µ“√“ß∑’Ë 4.4)

47


µ“√“ß∑’Ë 4.4 ‚§√ß √â“ß°”≈—ß·√ßß“π ®”·π°µ“¡√–¥—∫°“√»÷°…“ æ.». 2538-æ.». 2563 √–¥—∫°“√»÷°…“ 2538(1) 2540(1) ª√–∂¡»÷°…“À√◊յ˔°«à“ 78.0 75.2 ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ 8.9 10.1 ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ 3.3 3.6 Õ“™’«»÷°…“ 4.7* 4.8* Õÿ¥¡»÷°…“ 5.1 6.2 √«¡ 100.0 100.0

2542(1) 2544(1) 2546(1) 2548(1) 2549(1) 2553(2) 69.8 66.3 63.8 61.4 59.9 55.9 12.0 12.7 13.7 13.8 14.1 14.7 5.0 6.2 7.2 8.1 8.8 8.7 5.0* 3.4* 3.3* 3.3* 3.2* 6.6 8.2 11.3 11.9 13.4 14.0 14.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2563(2) 39.9 14.6 14.3 8.7 22.5 100.0

∑’Ë¡“ :

(1)æ.». 2538-2549 ‰¥â®“°√“¬ß“πº≈°“√ ”√«®¿“«–°“√¡’ß“π∑”¢Õߪ√–™“°√‰∑¬ æ.». 25382549 √Õ∫∑’Ë 3,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ (2)æ.». 2553-2563 ‰¥â®“°√“¬ß“πº≈°“√»÷°…“·π«‚π⡇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡‰∑¬, ∂“∫—π«‘®—¬‡æ◊ËÕ °“√æ—≤π“ª√–‡∑»‰∑¬ À¡“¬‡Àµÿ : * µ—«‡≈¢Õ“™’«»÷°…“„π æ.». 2538-2549 ‡ªìπº≈√«¡¢ÕߺŸâ®∫Õ“™’«»÷°…“·≈–ºŸâ®∫Ωñ°À—¥§√Ÿ ¿“æ∑’Ë 4.9 ®”π«πªï∑’ˉ¥â√—∫°“√»÷°…“‚¥¬‡©≈’ˬ¢Õߪ√–™“°√‰∑¬ æ.». 2539-æ.». 2548 ªï 10 8

6.8

7.1

7.2

7.4

7.6

7.8

8.4

8.6

6 4 2 0

æ.». 2539-2541 2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

∑’Ë¡“ : ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ À¡“¬‡Àµÿ : æ.». 2539-2546 ‡ªìπª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ∑’ˉ¥â√—∫°“√»÷°…“‚¥¬‡©≈’ˬ æ.». 2547 ‡ªìπµâπ‰ª ®–‡ªìπª√–™“°√Õ“¬ÿ 15-59 ªï ∑’ˉ¥â√—∫°“√»÷°…“‚¥¬‡©≈’ˬ

48

2.2.2 §«“¡‡ ¡Õ¿“§∑“ß°“√»÷°…“√–À«à“߇¥Á°™“¬·≈–‡¥Á°À≠‘ß ªí®®ÿ∫—π‡¥Á°À≠‘ß·≈–‡¥Á°™“¬¡’§«“¡‡ ¡Õ¿“§∑“ߥâ“π‚Õ°“ ∑“ß°“√»÷°…“ ‚¥¬„π æ.».2547 ¡’‡¥Á°™“¬¡“°°«à“‡¥Á°À≠‘ß„π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“‡≈Á°πâÕ¬·≈– ∂“π°“√≥å°≈—∫°—π„π√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ æ∫ «à“ π—°»÷°…“À≠‘ß¡“°°«à“π—°»÷°…“™“¬ ·µàÕ¬à“߉√°Á¥’§«“¡‡ ¡Õ¿“§∑“ß°“√»÷°…“¢Õ߇¥Á°™“¬·≈–‡¥Á°À≠‘ߢÕß §π‰∑¬°Á¬—ߥâÕ¬°«à“∫“ߪ√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π ·≈–∑ÿ°ª√–‡∑»„π¬ÿ‚√ª·≈–Õ‡¡√‘°“ (µ“√“ß∑’Ë 4.5)


µ“√“ß∑’Ë 4.5 §«“¡‰¡à‡∑à“‡∑’¬¡∑“߇滄π°“√»÷°…“√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“·≈–Õÿ¥¡»÷°…“ æ.». 25432547 °≈ÿࡪ√–‡∑»

WHO/SEAR »√’≈—ß°“ ¡—≈¥’ø å Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ∫—ߧ≈“‡∑» ‰∑¬ Õ‘π‡¥’¬  À¿“ææ¡à“ ‡πª“≈ ¿ŸØ“π ‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ASEAN ¡“‡≈‡´’¬ ‡«’¬¥π“¡ øî≈‘ªªîπ å Õ‘π‚¥π’‡´’¬  ‘ߧ傪√å ∫√Ÿ‰π ‰∑¬ °—¡æŸ™“ ≈“«  À¿“ææ¡à“ Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈° πÕ√凫¬å ‰Õ´·≈π¥å ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ‰Õ√å·≈π¥å  «’‡¥π ·§π“¥“ ≠’ªË πÿÉ  À√—∞Õ‡¡√‘°“  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å ∑’Ë¡“ :

2543 / 2544 2547 Õ—µ√“π—°‡√’¬π Õ—µ√“π—°‡√’¬π Õ—µ√“π—°‡√’¬π Õ—µ√“π—°‡√’¬π Õ—µ√“π—°‡√’¬π Õ—µ√“π—°‡√’¬π À≠‘ßµàÕ™“¬ À≠‘ßµàÕ™“¬ À≠‘ßµàÕ™“¬ À≠‘ßµàÕ™“¬ À≠‘ßµàÕ™“¬ À≠‘ßµàÕ™“¬ √–¥—∫ª√–∂¡ √–¥—∫ √–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ √–¥—∫ª√–∂¡ √–¥—∫ √–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ »÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“ »÷°…“ ¡—∏¬¡»÷°…“

1.00 1.01 0.99 1.02 0.93 NA 0.99 0.87 NA NA

NA 1.13 0.96 1.05 1.01 NA 0.95 NA NA NA

NA NA 0.77 0.55 1.12 0.66 1.75 0.27 NA NA

1.00 1.00 0.98 1.03 0.97 0.94 1.01 0.87 NA NA

NA 1.15 0.99 1.11 1.01 NA 0.95 NA NA NA

NA NA 0.79 0.50 1.17 0.66 1.77 0.41 NA NA

1.00 0.94 1.01 0.99 NA NA 0.93 0.90 0.92 0.99

1.11 NA 1.18 0.96 NA NA 1.01 0.59 0.81 0.95

1.08 0.74 1.10 0.77 NA 1.96 1.12 0.38 0.59 1.75

1.00 0.94 1.02 0.98 NA NA 0.97 0.96 0.73 1.01

1.14 NA 1.20 0.99 NA NA 1.01 0.73 NA 0.95

1.41 0.77 1.28 0.79 NA 1.74 1.17 0.45 0.80 1.77

1.00 1.00 1.01 1.00 0.99 1.00 1.00 1.01 0.99 0.99

1.01 1.05 1.03 NA 1.04 1.01 1.01 1.02 0.95 1.00

1.52 1.74 1.24 1.27 1.52 1.35 0.85 1.32 0.78 1.07

1.00 0.98 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 0.99

1.01 1.04 1.01 1.06 1.03 0.99 1.01 1.02 0.93 1.01

1.54 1.78 1.23 1.28 1.55 1.36 0.89 1.39 0.20 1.08

- Human Development Report 2003 - Human Development Report 2006 - √“¬ß“πº≈µ“¡‡ªÑ“À¡“¬°“√æ—≤π“·Ààß À— «√√…¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2547

49


2.3 §ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“ °√–∫«π°“√®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫‚√߇√’¬π¡ÿà߇πâπ°“√ Õπ·∫∫∑àÕß®”‡π◊ÈÕÀ“°“√ Õπ¡“°°«à“ °“√Ωñ°§‘¥«‘‡§√“–Àå·°âªí≠À“ ·≈–§âπ§«â“§«“¡√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õß ∑”„Àâ§ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“¢Õ߇¥Á°‰∑¬∑—Èß„π√–¥—∫ ª√–∂¡»÷°…“·≈–¡—∏¬¡»÷°…“¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬πÕ¬Ÿà„π‡°≥±å∑’˵˔°«à“√âÕ¬≈– 50 √«¡∑—Èߧ«“¡√Ÿâ§«“¡  “¡“√∂¢Õ߇¥Á°‰∑¬ÕàÕπ≈ß„π¥â“π°“√§‘¥«‘‡§√“–Àå  —߇§√“–ÀåÕ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈·≈–‡ªìπ√–∫∫ (µ“√“ß∑’Ë 4.6) πÕ°®“° π’È §ÿ≥¿“æ°“√»÷°…“‰∑¬°Á¬—߉¡à “¡“√∂·¢àߢ—π°—∫µà“ߪ√–‡∑»‰¥â ´÷Ëß®“°°“√·¢àߢ—π‚Õ≈‘¡ªî°∑“ß«‘™“°“√ æ∫«à“ ‰∑¬¡’§«“¡ “¡“√∂∑“ߥâ“π§≥‘µ»“ µ√å·≈–«‘∑¬“»“ µ√åÕ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫ ÿ¥∑⓬¢Õß 6 ª√–‡∑» „π‡Õ‡™’¬¡“µ≈Õ¥ ¬°‡«âπ„π æ.». 2545-2549 ∑’ˉ∑¬Õ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫∑’Ë 4 ´÷Ëߥ’°«à“ ‘ߧ‚ª√å·≈–‡«’¬¥π“¡ (¿“æ∑’Ë 4.10) ‚¥¬‡¥Á°‰∑¬¡’ ªí≠À“„π°“√µÕ∫¢âÕ Õ∫∑’˵âÕß𔧫“¡√Ÿâ¡“„™â„π°“√§‘¥«‘‡§√“–Àå ·°âªí≠À“·≈–¢âÕ Õ∫∑’Ë«—¥∑—°…–°√–∫«π°“√  àß º≈„Àâ§π‰∑¬¢“¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√«‘‡§√“–Àå Õ—π‡ªìπ∑—°…–æ◊Èπ∞“π∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß°“√ √â“ß∑—°…–™’«‘µ ´÷ËßÕ“®π”‰ª  Ÿà°“√‰¡à “¡“√∂·°âªí≠À“·≈– ∂“π°“√≥å∑’Ë𔉪 Ÿàªí®®—¬‡ ’ˬߵàÕ ÿ¢¿“扥⠿“æ∑’Ë 4.10 º≈°“√·¢àߢ—π‚Õ≈‘¡ªî°∑“ß«‘™“°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ߪ√–‡∑»‰∑¬°—∫ª√–‡∑» Õ◊ËπÊ „π æ.». 2538 - æ.». 2549 §à“‡©≈’ˬ¿“æ√«¡¢Õß∑ÿ°«‘™“ 20 16.2 15 13.67 11.0 10 7.5 7 6.4 5

15.8

15.4 14.75 15.6 14.6 13 11.67 11.75 11.75 13.6 10.25 11.75 9.8 12.4 10 9.4 9.75 7 8.75 8.25 7.2 6.8 6 4.6

17.8 16.4 16.8 16.2 16.5 15.2 15.8 13.8 13.0 15.2 13.0 13.0 12.2 11.8 11.4 11.2 13.0 11.6 11.0 11.2 7.6 9.8 8.8 7.0

18.0 18.75 18.4 16.0 16.8 14.8 15.0 15.4 14.2 14.813.2 11.4 14.0 11.4 11.0 11.8 11.2 10.4

0 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547

®’π

‡°“À≈’

‰µâÀ«—π

‡«’¬¥π“¡

‘ߧ‚ª√å

æ.». 2548 2549

‰∑¬

∑’Ë¡“ : ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“, °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ À¡“¬‡Àµÿ : §à“‡©≈’¬Ë ¿“æ√«¡¢Õß∑ÿ°«‘™“ À¡“¬∂÷ß §à“‡©≈’ˬ¢Õߧ–·ππ√«¡ 5 «‘™“ ‰¥â·°à «‘™“§≥‘µ»“ µ√å ‡§¡’ øî ‘° å ™’««‘∑¬“·≈–§Õ¡æ‘«‡µÕ√å„π·µà≈–ªï

50


µ“√“ß∑’Ë 4.6 º≈ —¡ƒ∑∏‘∑Ï “ß°“√‡√’¬π·≈–§«“¡∂π—¥∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π„π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“·≈–¡—∏¬¡»÷°…“ ªï 2543-2549 √–¥—∫°“√»÷°…“ º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï ∑“ß°“√‡√’¬π 1. ª√–∂¡»÷°…“ 2544 2545 2546 2547 2549 2. ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ 2543 2544 2545 2546 2547 2549 3. ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ 2546 2548 2549

§≥‘µ»“ µ√å

46.9 49.9 41.7 43.8 38.9 31.2 32.4 39.1 35.0 34.8 31.1 34.0 28.5 29.6

§–·ππ‡©≈’ˬ (√âÕ¬≈–) «‘∑¬“»“ µ√å ¿“…“‰∑¬

NA NA 42.4 41.6 43.2 40.4 NA NA 38.1 37.2 39.3 48.8* 34.0 34.9

¿“…“Õ—ß°ƒ…

54.3 50.6 45.2 44.2 42.7 53.0 46.3 46.7 54.0 38.3 43.9 44.5 48.6 50.3

49.6 47.4 41.1 37.3 34.5 38.9 38.9 45.3 37.9 32.3 30.8 39.1 29.8 32.4

√–¥—∫°“√»÷°…“ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡ “¡“√∂ §«“¡ “¡“√∂∑“ß¿“…“ §«“¡∂π—¥∑“ß°“√‡√’¬π ∑“ß°“√§‘¥§”π«≥ ‡™‘ß«‘‡§√“–Àå - ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬

2543 2544 2546 2547

38.3 41.7 38.9 41.6

43.1 39.6 38.3 46.1

37.2 38.7 40.7 39.9

∑’Ë¡“ :

- ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π, °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ -  ∂“∫—π∑¥ Õ∫∑“ß°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘, °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ À¡“¬‡Àµÿ : 1. °“√ª√–‡¡‘πº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“·≈–¡—∏¬¡»÷°…“µÕπµâπ „π æ.». 2544-æ.». 2545 ∑¥ Õ∫‡©æ“– 3 «‘™“ §◊Õ ¿“…“‰∑¬ ¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–§≥‘µ»“ µ√å 2. µ—Èß·µà æ.». 2543 - æ.». 2547 ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈§«“¡∂π—¥∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π√–¥—∫ ¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ ‚¥¬„™â°“√∑¥ Õ∫§«“¡ “¡“√∂√«¡ 3 ¥â“π §◊Õ §«“¡ “¡“√∂∑“ß°“√ §‘¥§”π«≥ §«“¡ “¡“√∂‡™‘ß«‘‡§√“–Àå ·≈–§«“¡ “¡“√∂∑“ß¿“…“‡∑à“π—Èπ 3. æ.». 2546 ‡æ‘Ë¡°“√ª√–‡¡‘πº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ—°‡√’¬π¡—∏¬¡»÷°…“µÕπª≈“¬ 4. * ‡ªìπ«‘™“«‘∑¬“»“ µ√å°“¬¿“æ™’«¿“æ

51


°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߥâ“π°“√»÷°…“¥—ß°≈à“«°àÕ„À⇰‘¥º≈°√–∑∫µàÕ√–∫∫ ÿ¢¿“æ‰∑¬ ¥—ßπ’È 1. ª√–™“™π§π‰∑¬∫“ß à«π¢“¥°“√°≈—Ëπ°√ÕߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥â“π ÿ¢¿“æÕ¬à“ß√Ÿâ‡∑à“∑—π ∑”„À⇰‘¥ 惵‘°√√¡ ÿ¢¿“懠’¬Ë ßµàÕ°“√¡’ ¢ÿ ¿“楒 ´÷ßË æ∫«à“„πªí®®ÿ∫π— §π‰∑¬¡’惵‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√·≈–‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ∑’Ë ‰¡à‡ªìπ§ÿ≥µàÕ√à“ß°“¬ ‡™àπ  ÿ√“ Õ“À“√¢¬– ∫ÿÀ√’Ë ‡ªìπµâπ (¥Ÿ∫∑∑’Ë 4 À—«¢âÕ惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ) 2. °“√∑’Ë√–¥—∫°“√»÷°…“¢Õß·√ßß“π‰∑¬ „π æ.». 2549 √âÕ¬≈– 59.9 ‡ªìπ‡æ’¬ß√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ¡’º≈µàÕ°“√æ—≤π“·√ßß“π·≈–æ—≤π“ ÿ¢¿“æ °≈à“«§◊Õ °≈ÿࡧπß“π‰¡à “¡“√∂¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ·≈–ª°ªÑÕߧÿ⡧√Õß µπ‡Õß®“°°“√∑”ß“π ∑”„Àâ°“√∫“¥‡®Á∫®“°°“√∑”ß“π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ¬à“ß¡“° ·≈–°≈ÿ¡à §π∑’¥Ë Õâ ¬‚Õ°“ „π —ߧ¡ ‡™àπ §π ¬“°®π„π™π∫∑ §π¬“°®π„π‡¡◊Õß∑’ˉ¡à “¡“√∂‡¢â“√—∫°“√»÷°…“ ·¡â·µà™—Èπª√–∂¡»÷°…“°Á¬—ß¡’Õ¬Ÿà‰¡àπâÕ¬ ´÷Ëß°Á®– ‡ªìπ°≈ÿà¡∑’ˉ¡à “¡“√∂‡¢â“∂÷ß∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ·≈–‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë¡’ªí≠À“ ÿ¢¿“æ¡“°

3. ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“πª√–™“°√ §√Õ∫§√—« ·≈–°“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ 3.1 ‚§√ß √â“ߪ√–™“°√‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª·≈–¡’·π«‚π⡇¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√«“ß·ºπ§√Õ∫§√—«∑”„ÀâÕµ— √“°“√§ÿ¡°”‡π‘¥¢Õ߉∑¬¡’·π«‚πâ¡‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“°√âÕ¬≈– 14.4 „π æ.». 2513 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 81.1 „π æ.». 2549  àߺ≈„Àâ‰∑¬ “¡“√∂≈¥√–¥—∫¿“«–‡®√‘≠æ—π∏ÿå√«¡‰¥â¡“°®π µË”°«à“√–¥—∫∑¥·∑π (¡’∫ÿµ√ 2 §π ∑¥·∑πæàÕ·≈–·¡à) ®÷ß∑”„ÀâÕ—µ√“‡æ‘Ë¡¢Õߪ√–™“°√≈¥≈ßµ“¡≈”¥—∫ ®“°√âÕ¬≈– 3.2 „π™à«ß°àÕπ æ.». 2513 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 0.41 „π æ.». 2549 ´÷Ëߢ≥–π’ȵ˔°«à“∑’˧“¥°“√≥åÕ𓧵«à“·π«‚πâ¡ Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢Õߪ√–™“°√®–≈¥≈߇À≈◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 0.53 „π æ.». 2563 (¿“æ∑’Ë 4.11) °“√≈¥≈ߢÕßÕ—µ√“‡æ‘Ë¡ ª√–™“°√¥—ß°≈à“«‰¥â àߺ≈°√–∑∫µàÕ®”π«π·≈–‚§√ß √â“ßÕ“¬ÿ¢Õߪ√–™“°√ ‚¥¬ª√–™“°√‰∑¬„π æ.». 2568 §“¥ «à“®–¡’ª√–¡“≥ 72.3 ≈â“π§π (¿“æ∑’Ë 4.12) ¢≥–‡¥’¬«°—π —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√«—¬‡¥Á°Õ“¬ÿ 0-14 ªï ¡’·π«‚πâ¡≈¥ ≈ß „π¢≥–∑’˪√–™“°√«—¬∑”ß“π·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê (¿“æ∑’Ë 4.13) ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ßÕ—µ√“ à«πæ÷Ëßæ‘ß ¢Õߪ√–™“°√«—¬‡¥Á°¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“Õ—µ√“ à«π°“√æ÷Ëßæ‘ß„π¿“æ√«¡≈¥ ≈߇√◊ËÕ¬Ê ®π∂÷ß æ.». 2553 ·≈–®–°≈—∫‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡π◊ËÕß®“° —¥ à«π¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë Ÿß¡“°¢÷Èπ (¿“æ∑’Ë 4.14) ¢≥– ‡¥’¬«°—πæ’√–¡‘¥ª√–™“°√¢Õ߉∑¬‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª ®“°æ’√–¡‘¥ª√–™“°√∞“π°«â“ß¡“‡ªìπæ’√–¡‘¥ª√–™“°√∞“π·§∫ ´÷Ëß®–§≈⓬§≈÷ß°—∫ª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â« (¿“æ∑’Ë 4.15) ®÷ß¡’·π«‚πâ¡∑’ˉ∑¬°â“«‡¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„πÕ—µ√“∑’ˇ√Á«¡“° §◊Õ „™â‡«≈“ 20 ªï ®“° æ.». 2553-2573 ‚¥¬„π æ.». 2553 ®–‡ªìπªï·√°∑’ˉ∑¬°”≈—߬à“ß°â“«‡¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ2 ´÷ßË ‡À≈◊Õ‡«≈“‡æ’¬ß 4 ªï‡∑à“π—πÈ ¢≥–∑’ªË √–‡∑»∑’æË ≤ — π“·≈⫬°‡«âπ≠’ªË πÿÉ  à«π„À≠à„™â‡«≈“°â“«‡¢â“ Ÿ à ß— §¡ºŸ â ߟ Õ“¬ÿª√–¡“≥ 60 ªï¢÷Èπ‰ª (µ“√“ß∑’Ë 4.7) ∑”„Àâª√–™“°√«—¬∑”ß“πµâÕß·∫°√—∫¿“√–„π°“√‡≈’ȬߥŸºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¡“°¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ √—∞®÷ßµâÕß«“ß·ºπ·≈–°”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å„π°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿµ—Èß ·µà°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·°àÀπÿà¡ “«„À⇪ìπ§π Ÿß«—¬∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ (Active Ageing) ®π∂÷ß°“√‡µ√’¬¡√–∫∫∫√‘°“√  ÿ¢¿“æ∑’Ë√Õß√—∫ªí≠À“‚√§‡√◊ÈÕ√—ß·≈–‚√§∑’ˇ°’ˬ«°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ´÷Ëßπ—∫«—π®–¡“°¢÷È𠇙àπ ‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ‡∫“ À«“π À—«„® œ≈œ √«¡∑—Èß»÷°…“欓°√≥å¿“√–ß∫ª√–¡“≥∑’Ë√—∞µâÕß„™â®à“¬„π°“√∫√‘°“√√—°…“欓∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‚¥¬ ‡©æ“–µ“¡π‚¬∫“¬°“√ √â“ßÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“ ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¡’·π«‚π⡇®Á∫ªÉ«¬·≈–∑ÿææ≈¿“æ∑’Ë 2

52

Õߧ尓√ Àª√–™“™“µ‘𑬓¡«à“ ª√–‡∑»∑’Ë°”≈—ß®–¬à“ß°â“«‡¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ®–æ‘®“√≥“®“° —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 65 ªï ¢÷Èπ‰ªµàÕª√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥Õ¬Ÿà„π™à«ß√âÕ¬≈– 7-14 À“°‡°‘π√âÕ¬≈– 14 ∂◊Õ«à“‡ªìπ —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡µÁ¡µ—«


°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߥâ“π°“√»÷°…“¥—ß°≈à“«°àÕ„À⇰‘¥º≈°√–∑∫µàÕ√–∫∫ ÿ¢¿“æ‰∑¬ ¥—ßπ’È 1. ª√–™“™π§π‰∑¬∫“ß à«π¢“¥°“√°≈—Ëπ°√ÕߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥â“π ÿ¢¿“æÕ¬à“ß√Ÿâ‡∑à“∑—π ∑”„À⇰‘¥ 惵‘°√√¡ ÿ¢¿“懠’¬Ë ßµàÕ°“√¡’ ¢ÿ ¿“楒 ´÷ßË æ∫«à“„πªí®®ÿ∫π— §π‰∑¬¡’惵‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√·≈–‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ∑’Ë ‰¡à‡ªìπ§ÿ≥µàÕ√à“ß°“¬ ‡™àπ  ÿ√“ Õ“À“√¢¬– ∫ÿÀ√’Ë ‡ªìπµâπ (¥Ÿ∫∑∑’Ë 4 À—«¢âÕ惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ) 2. °“√∑’Ë√–¥—∫°“√»÷°…“¢Õß·√ßß“π‰∑¬ „π æ.». 2549 √âÕ¬≈– 59.9 ‡ªìπ‡æ’¬ß√–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ¡’º≈µàÕ°“√æ—≤π“·√ßß“π·≈–æ—≤π“ ÿ¢¿“æ °≈à“«§◊Õ °≈ÿࡧπß“π‰¡à “¡“√∂¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ·≈–ª°ªÑÕߧÿ⡧√Õß µπ‡Õß®“°°“√∑”ß“π ∑”„Àâ°“√∫“¥‡®Á∫®“°°“√∑”ß“π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ¬à“ß¡“° ·≈–°≈ÿ¡à §π∑’¥Ë Õâ ¬‚Õ°“ „π —ߧ¡ ‡™àπ §π ¬“°®π„π™π∫∑ §π¬“°®π„π‡¡◊Õß∑’ˉ¡à “¡“√∂‡¢â“√—∫°“√»÷°…“ ·¡â·µà™—Èπª√–∂¡»÷°…“°Á¬—ß¡’Õ¬Ÿà‰¡àπâÕ¬ ´÷Ëß°Á®– ‡ªìπ°≈ÿà¡∑’ˉ¡à “¡“√∂‡¢â“∂÷ß∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ·≈–‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë¡’ªí≠À“ ÿ¢¿“æ¡“°

3. ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“πª√–™“°√ §√Õ∫§√—« ·≈–°“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ 3.1 ‚§√ß √â“ߪ√–™“°√‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª·≈–¡’·π«‚π⡇¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√«“ß·ºπ§√Õ∫§√—«∑”„ÀâÕµ— √“°“√§ÿ¡°”‡π‘¥¢Õ߉∑¬¡’·π«‚πâ¡‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“°√âÕ¬≈– 14.4 „π æ.». 2513 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 81.1 „π æ.». 2549  àߺ≈„Àâ‰∑¬ “¡“√∂≈¥√–¥—∫¿“«–‡®√‘≠æ—π∏ÿå√«¡‰¥â¡“°®π µË”°«à“√–¥—∫∑¥·∑π (¡’∫ÿµ√ 2 §π ∑¥·∑πæàÕ·≈–·¡à) ®÷ß∑”„ÀâÕ—µ√“‡æ‘Ë¡¢Õߪ√–™“°√≈¥≈ßµ“¡≈”¥—∫ ®“°√âÕ¬≈– 3.2 „π™à«ß°àÕπ æ.». 2513 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 0.41 „π æ.». 2549 ´÷Ëߢ≥–π’ȵ˔°«à“∑’˧“¥°“√≥åÕ𓧵«à“·π«‚πâ¡ Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢Õߪ√–™“°√®–≈¥≈߇À≈◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 0.53 „π æ.». 2563 (¿“æ∑’Ë 4.11) °“√≈¥≈ߢÕßÕ—µ√“‡æ‘Ë¡ ª√–™“°√¥—ß°≈à“«‰¥â àߺ≈°√–∑∫µàÕ®”π«π·≈–‚§√ß √â“ßÕ“¬ÿ¢Õߪ√–™“°√ ‚¥¬ª√–™“°√‰∑¬„π æ.». 2568 §“¥ «à“®–¡’ª√–¡“≥ 72.3 ≈â“π§π (¿“æ∑’Ë 4.12) ¢≥–‡¥’¬«°—π —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√«—¬‡¥Á°Õ“¬ÿ 0-14 ªï ¡’·π«‚πâ¡≈¥ ≈ß „π¢≥–∑’˪√–™“°√«—¬∑”ß“π·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê (¿“æ∑’Ë 4.13) ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ßÕ—µ√“ à«πæ÷Ëßæ‘ß ¢Õߪ√–™“°√«—¬‡¥Á°¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“Õ—µ√“ à«π°“√æ÷Ëßæ‘ß„π¿“æ√«¡≈¥ ≈߇√◊ËÕ¬Ê ®π∂÷ß æ.». 2553 ·≈–®–°≈—∫‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°‡π◊ËÕß®“° —¥ à«π¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë Ÿß¡“°¢÷Èπ (¿“æ∑’Ë 4.14) ¢≥– ‡¥’¬«°—πæ’√–¡‘¥ª√–™“°√¢Õ߉∑¬‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª ®“°æ’√–¡‘¥ª√–™“°√∞“π°«â“ß¡“‡ªìπæ’√–¡‘¥ª√–™“°√∞“π·§∫ ´÷Ëß®–§≈⓬§≈÷ß°—∫ª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â« (¿“æ∑’Ë 4.15) ®÷ß¡’·π«‚πâ¡∑’ˉ∑¬°â“«‡¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ„πÕ—µ√“∑’ˇ√Á«¡“° §◊Õ „™â‡«≈“ 20 ªï ®“° æ.». 2553-2573 ‚¥¬„π æ.». 2553 ®–‡ªìπªï·√°∑’ˉ∑¬°”≈—߬à“ß°â“«‡¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ2 ´÷ßË ‡À≈◊Õ‡«≈“‡æ’¬ß 4 ªï‡∑à“π—πÈ ¢≥–∑’ªË √–‡∑»∑’æË ≤ — π“·≈⫬°‡«âπ≠’ªË πÿÉ  à«π„À≠à„™â‡«≈“°â“«‡¢â“ Ÿ à ß— §¡ºŸ â ߟ Õ“¬ÿª√–¡“≥ 60 ªï¢÷Èπ‰ª (µ“√“ß∑’Ë 4.7) ∑”„Àâª√–™“°√«—¬∑”ß“πµâÕß·∫°√—∫¿“√–„π°“√‡≈’ȬߥŸºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¡“°¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ √—∞®÷ßµâÕß«“ß·ºπ·≈–°”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å„π°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡‡¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿµ—Èß ·µà°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡·°àÀπÿà¡ “«„À⇪ìπ§π Ÿß«—¬∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ (Active Ageing) ®π∂÷ß°“√‡µ√’¬¡√–∫∫∫√‘°“√  ÿ¢¿“æ∑’Ë√Õß√—∫ªí≠À“‚√§‡√◊ÈÕ√—ß·≈–‚√§∑’ˇ°’ˬ«°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ´÷Ëßπ—∫«—π®–¡“°¢÷È𠇙àπ ‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ‡∫“ À«“π À—«„® œ≈œ √«¡∑—Èß»÷°…“欓°√≥å¿“√–ß∫ª√–¡“≥∑’Ë√—∞µâÕß„™â®à“¬„π°“√∫√‘°“√√—°…“欓∫“≈ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‚¥¬ ‡©æ“–µ“¡π‚¬∫“¬°“√ √â“ßÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“ ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¡’·π«‚π⡇®Á∫ªÉ«¬·≈–∑ÿææ≈¿“æ∑’Ë 2

52

Õߧ尓√ Àª√–™“™“µ‘𑬓¡«à“ ª√–‡∑»∑’Ë°”≈—ß®–¬à“ß°â“«‡¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ®–æ‘®“√≥“®“° —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 65 ªï ¢÷Èπ‰ªµàÕª√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥Õ¬Ÿà„π™à«ß√âÕ¬≈– 7-14 À“°‡°‘π√âÕ¬≈– 14 ∂◊Õ«à“‡ªìπ —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡µÁ¡µ—«


µâÕß„™â∫√‘°“√®“° ∂“π欓∫“≈„π√–¬–‡«≈“∑’ˬ“«π“π·≈–„™âß∫ª√–¡“≥ Ÿß°«à“ª√–™“°√«—¬Õ◊ËπÊ Õ—π®–‰¥â‰¡à‡ªìπ ¿“√–∑“ßß∫ª√–¡“≥¢Õߪ√–‡∑»„π√–¬–¬“« πÕ°®“°π’È ®“°°“√∑’ˉ∑¬®–°â“«‡¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ®–‡ªìπ™àÕß∑“ß°“√¢¬“¬µ—«¢Õßµ≈“¥Õ“À“√ ‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ  ¡ÿπ‰æ√·≈–°“√·æ∑¬åæ◊Èπ∫â“π ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡ªìπ«—¬∑’Ë¡’§«“¡‡ ◊ËÕ¡∑“ß√à“ß°“¬ ®÷ßµâÕß°“√∫√‘‚¿§ º≈‘µ¿—≥±åÕ“À“√‡ √‘¡ ÿ¢¿“æ∑’™Ë «à ¬∫”√ÿß°”≈—ß §«“¡®”·≈–∫√√‡∑“ªí≠À“∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ °—∫°√–¥Ÿ°·≈–¢âÕµàÕµà“ßÊ ¥—ßπ—πÈ √—∞®÷ßµâÕß¡’¡“µ√°“√¡“√Õß√—∫‡æ◊ËÕ§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈º≈‘µ¿—≥±å¥—ß°≈à“«∑’Ëπ—∫«—π®–¡’°“√¢¬“¬µ—«¡“°¢÷Èπ„πÕ𓧵 ¿“æ∑’Ë 4.11 Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢Õߪ√–™“°√‰∑¬·≈–°“√§“¥°“√≥å æ.». 2513-æ.». 2563 √âÕ¬≈– 3.5 3.2 3 2.5

2.5 2 1.5 1 0.5 0

2.1 1.7

1.1

0.87e

0.8

0.53e

0.41

2563

2553

‘Èπ·ºπœ 8 2548-2549

‘Èπ·ºπœ 7

‘Èπ·ºπœ 6

‘Èπ·ºπœ 5

‘Èπ·ºπœ 4

‘Èπ·ºπœ 3

æ.».

°àÕπ æ.». 2513

∑’Ë¡“ :

1.4

(1) °àÕπ æ.». 2513 ‰¥â®“° π‘æπ∏å ‡∑æ«—≈¬å, °«à“®–‰¥â¡“´÷Ëßπ‚¬∫“¬ª√–™“°√ ªï 2513 (2) ‘Èπ·ºπœ 3- ‘Èπ·ºπœ 8 ‰¥â®“°°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (3) æ.». 2548/2549 ‰¥â®“°√“¬ß“π°“√ ”√«®°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕߪ√–™“°√ æ.». 2548-2549,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ (4) æ.». 2553-æ.». 2563 ‰¥â®“°°“√§“¥ª√–¡“≥ª√–™“°√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2533- æ.».2563,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘

53


¿“æ∑’Ë 4.12 ®”π«πª√–™“°√‰∑¬∑—Ë«ª√–‡∑»·≈–°“√§“¥°“√≥å∂÷ß æ.». 2568 ®”π«πª√–™“°√(≈â“π§π) 77 74 71 68 65 62 59 56 55.8 53 50

69.1

70.8

72.3

62.4 62.8 62.8

67.0

56.6 57.3 58.1 58.9 59.6

62.2

2561 2563 2565 2567 2568

2555 2557 2558 2559

2547 2548 2549 2550 2551 2553

2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2541 2543 2545

æ.».

∑’Ë¡“ :

°“√§“¥ª√–¡“≥ª√–™“°√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2543-æ.». 2568 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : æ.». 2548 ·≈– æ.». 2549 ‰¥âª√–™“°√®√‘ß®“° ”π—°∫√‘À“√°“√∑–‡∫’¬π °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ æ.». 2550 ‰¥â®“°ª√–™“°√§“¥ª√–¡“≥‡¡◊ËÕ°≈“ߪï 2550 (1 °√°Ø“§¡)  ∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√ ·≈– —ߧ¡, ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈

¿“æ∑’Ë 4.13 —¥ à«π√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√°≈ÿà¡Õ“¬ÿ ”§—≠ æ.». 2480 - æ.».2568 √âÕ¬≈– 80 70

15-59 ªï

0-14 ªï

62.2 60 52.7 50 42.4 40

53.5

52.4

42.3

43.1

60 ªï¢÷Èπ‰ª 66.1 66.0 67.1

64.3 62.1

56.2 50 45.1

38.3 30.6

∑’Ë¡“ :

54

4.2 2490

4.5 2503

4.8 2513

5.4 2523

7.2 2533

2543

18.9 16.8

2563

20 10 4.8 0 2480

24.3 23.1 21.2 9.5 10.9 11.7

2548 2553

30

19.0 18.0 æ.». 2568

- æ.». 2480, 2490, 2503, 2513, 2523, 2533 ·≈– 2543 ‰¥â®“°°“√ ”√«® ”¡–‚πª√–™“°√ ·≈–‡§À–¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ - æ.». 2548 ‰¥â®“°√“¬ß“π°“√ ”√«®°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕߪ√–™“°√ æ.». 2548-2549  ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ - æ.». 2553, 2563 ·≈– 2568 ‰¥â®“°°“√§“¥ª√–¡“≥ª√–™“°√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2543 - æ.». 2568  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘


¿“æ∑’Ë 4.14 Õ—µ√“ à«πæ÷Ëßæ‘ß∑“ßÕ“¬ÿ æ.». 2480-æ.». 2568

86.8

91.5

81.1

82.7

Õ—µ√“ à«πæ÷Ëßæ‘ß«—¬‡¥Á° 0-14 ªï 100.1 90.3

77.8 68.1

∑’Ë¡“ :

61.1

57.7

55.7

51.2

7.8

8.8

9.8

9.7

11.6

49.1 51.4 31.7 36.8 34.9 14.4 16.5 17.4

2490

2503

2513

2523

2533

2543

46.1

40 20 7.8 0 2480

Õ—µ√“ à«πæ÷Ëßæ‘ߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ

32.2 28.9

29.6 26.1

2563

100 86.8 80 79.1 60

Õ—µ√“ à«πæ÷Ë«æ‘ß√«¡

2548 2553

√âÕ¬≈– 120

æ.». 2568

- æ.». 2480, 2490, 2503, 2513, 2523, 2533 ·≈– 2543 ‰¥â®“°°“√ ”√«® ”¡–‚πª√–™“°√ ·≈–‡§À–¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ - æ.». 2548 ‰¥â®“°√“¬ß“π°“√ ”√«®°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕߪ√–™“°√ æ.». 2548-2549  ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ - æ.». 2553-æ.». 2568 ‰¥â®“°°“√§“¥ª√–¡“≥ª√–™“°√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2543-æ.». 2568,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘

55


¿“æ∑’Ë 4.15 æ’√–¡‘¥ª√–™“°√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.».2503, æ.».2533, æ.».2543, æ.».2553, æ.».2563 ·≈– æ.».2568 °—∫ª√–‡∑» «’‡¥π ‡¥π¡“√å° ·≈–≠’˪ÿÉπ „πªí®®ÿ∫—π

æ.». 2503 ª√–‡∑»‰∑¬ 70+ 60-64

™“¬

æ.». 2533 ª√–‡∑»‰∑¬ À≠‘ß

™“¬

45-49 30-34

45-49 30-34

15-19 0-4 10 8

15-19 0-4 10 8 6 4

√âÕ¬≈– 6 4 2

0

2

4

æ.». 2543 ª√–‡∑»‰∑¬ 70+ 60-64

™“¬

6

8

10

™“¬

˭ԧ

15-19

15-19 0-4 10 8

√âÕ¬≈– 4 6 8 10

2 4

√âÕ¬≈– 6 8 10

˭ԧ

√âÕ¬≈– 6 4 2 0 2 4 6 8 10

æ.». 2563 ª√–‡∑»‰∑¬

æ.». 2568 ª√–‡∑»‰∑¬ À≠‘ß

45-49 30-34

™“¬

70+ 60-64 45-49

˭ԧ

30-34 15-19

15-19 0-4 10 8 6 4 2 0

0

70+ 60-64

45-49 30-34

™“¬ 70+ 60-64

2

æ.». 2553 ª√–‡∑»‰∑¬

45-49 30-34 0-4 10 8 6 4 2 0 2

56

˭ԧ

70+ 60-64

√âÕ¬≈– 2

4 6 8 10

0-4 10 8 6

√âÕ¬≈– 4 2 0 2 4 6 8 10


¿“æ∑’Ë 4.15 æ’√–¡‘¥ª√–™“°√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.».2503, æ.».2533, æ.».2543, æ.».2553, æ.».2563 ·≈– æ.».2568 °—∫ª√–‡∑» «’‡¥π ‡¥π¡“√å° ·≈–≠’˪ÿÉπ „πªí®®ÿ∫—π(µàÕ)

ª√–‡∑» «’‡¥π ™“¬

˭ԧ

70+ 60-64

45-49 30-34 15-19 0-4 √âÕ¬≈– 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

ª√–‡∑»‡¥π¡“√å° ™“¬ 70+ À≠‘ß 60-64 45-49 30-34 15-19 0-4 √âÕ¬≈– 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

∑’Ë¡“ :

ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ ™“¬

70+ 60-64

˭ԧ

45-49 30-34 15-19 0-4 √âÕ¬≈– 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

- æ.».2503, æ.».2533 ·≈– æ.».2543 ®“° ”¡–‚πª√–™“°√·≈–‡§À–,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ - æ.».2553 æ.».2563 ·≈– æ.».2568 °“√§“¥ª√–¡“≥ª√–™“°√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.».2543æ.».2568,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ - United Nations (1999). World Population Prospects : The 1998 Revision, Volume II : Sex and age.

57


µ“√“ß∑’Ë 4.7ªïæÿ∑∏»—°√“™∑’Ë —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 65 ªï¢÷Èπ‰ªµàÕª√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 7 ·≈–√âÕ¬ ≈– 14 „πª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈⫇ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“ °≈ÿࡪ√–‡∑» °≈ÿࡪ√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â« - Ω√—Ë߇»  -  «’‡¥π -  À√—∞Õ‡¡√‘°“ - Õ‘µ“≈’ - ≠’˪ÿÉπ °≈ÿࡪ√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“ - ‡°“À≈’ -  ‘ߧ‚ª√å - ‰∑¬ - ®’π ∑’Ë¡“ :

√âÕ¬≈– 7

√âÕ¬≈– 14

®”π«πªï∑’Ë„™â‡«≈“ °â“«‡¢â“ Ÿà —ߧ¡ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ

æ.». 2408 æ.». 2429 æ.». 2484 æ.». 2467 æ.». 2512

æ.». 2523 æ.». 2514 æ.». 2556 æ.». 2530 æ.». 2537

115 85 72 63 26

æ.». 2543 æ.». 2543 æ.». 2553 æ.». 2545

æ.». 2563 æ.». 2560 æ.». 2573 æ.». 2570

20 17 20 25

World Population Prospects, The 2002 Revision Volume I: Comprehensive Table, United Nations. Õâ“ß„π ÿ«√√≥’ §”¡—Ëπ, ç‚Õ°“  ÿ¥∑⓬¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ : 6 ªï∑ÕߢÕß°“√æ—≤π“§π‰∑¬„Àâ °â“«‰°≈Õ¬à“߬—Ë߬◊πé,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘

3.2 ™’«‘µ§√Õ∫§√—«‰∑¬ 3.2.1 ‚§√ß √â“ߢÕߧ√Õ∫§√—« ‚§√ß √â“ߢÕߧ√Õ∫§√—«¡’§«“¡À≈“°À≈“¬·≈– ≈—∫´—∫´âÕπ ‚¥¬ à«π„À≠à®–‡ªìπ §√Õ∫§√—«‡¥’¬Ë «¡“°°«à“§√Õ∫§√—«¢¬“¬ ·≈–ªí®®ÿ∫π— ¡’§√Õ∫§√—«∑’¡Ë  ’ ¡“™‘°‡æ’¬ß§π‡¥’¬«Õ“»—¬Õ¬Ÿ‡à æ‘¡Ë ¢÷πÈ (¿“æ∑’Ë 4.16)  ”À√—∫¢π“¥§√Õ∫§√—«≈¥≈߇À≈◊Õ 3.4 §πµàÕÀπ÷Ëߧ√Õ∫§√—« „π æ.». 2547 ´÷Ëߧ“¥«à“„π æ.». 2563 ®–‡À≈◊Õ ‡æ’¬ß 3.09 §πµàÕÀπ÷Ëߧ√Õ∫§√—« (¿“æ∑’Ë 4.17)

58


¿“æ∑’Ë 4.16 °“√°√–®“¬√âÕ¬≈–¢Õߧ√Õ∫§√—« ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑ æ.». 2503-2553 §√Õ∫§√—«‡¥’ˬ« §√Õ∫§√—«¢¬“¬ Õ¬Ÿà§π‡¥’¬«(‰¡à¡’§√Õ∫§√—«)

√âÕ¬≈– 1,000

100 74.9

72.9

70.6

67.5

24.0

25.1

26.2

23.0 10

50.0

10.0

33.5 16.4

6.1

4.7

2.9

60.2 29.6

2.0 1

∑’Ë¡“ :

2553

2543

2533

2523

2513

2503

æ.».

‚¬∏‘π · «ß¥’, °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß‚§√ß √â“ߪ√–™“°√„π§√—«‡√◊Õπ‰∑¬,  “√ª√–™“°√·≈–°“√æ—≤π“ ªï∑’Ë 25 ©∫—∫∑’Ë 4 ‡¡.¬. - æ.§. 2548

¿“æ∑’Ë 4.17 ¢π“¥¢Õߧ√—«‡√◊Õπ‡©≈’ˬ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬·≈–§“¥°“√≥å∂÷ß æ.». 2563 §à“‡©≈’ˬ 8 5.2 4.4

4

3.8 3.6 3.5 3.4

5.7

6 5.6

3.4e

3.09e

2 æ.».

∑’Ë¡“ :

2563

2553

2543 2544 2545 2547

2533

2523

2513

2503

0

- æ.». 2503-æ.». 2543 ”¡–‚πª√–™“°√·≈–‡§À–,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ - æ.». 2544-æ.». 2547 ‰¥â®“°°“√ ”√«®¿“«–‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߧ√—«‡√◊Õπ  ”π—°ß“π ∂‘µ‘ ·Ààß™“µ‘ - æ.». 2553-æ.». 2563 ‰¥â®“°√“¬ß“πº≈°“√»÷°…“·π«‚π⡇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡‰∑¬,  ∂“∫—π«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ª√–™“°√‰∑¬ 59


3.2.2 §«“¡ —¡æ—π∏å„π§√Õ∫§√—« °“√æ—≤π“ª√–‡∑»¿“¬„µâ√–∫∫∑ÿππ‘¬¡∑’Ë¡ÿà߇πâπ°“√æ—≤π“Õÿµ “À°√√¡ √«¡∑—Èß°√–·  ∫√‘‚¿§π‘¬¡ °“√æ—≤π“·≈–·¢àߢ—π°—π„π∑“ß«—µ∂ÿ àߺ≈„Àâ«‘∂’™’«‘µ§√Õ∫§√—«‰∑¬‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª ºŸâÀ≠‘ßµâÕߙ૬ ∑”ß“πÀ“‡≈’Ȭߧ√Õ∫§√—« ‚¥¬ÕÕ°‰ª∑”ß“ππÕ°∫â“π‡æ‘Ë¡¡“°¢÷È𠇫≈“∑’Ë„Àâ·°à°—π„π§√Õ∫§√—«·≈–°“√™à«¬‡À≈◊Õ ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈°—π„π§√Õ∫§√—«¡’πâÕ¬≈ß ´÷Ëß®“°°“√ ”√«®ºŸâª°§√Õß 1,066 §√Õ∫§√—« „π°√ÿ߇∑æœ æ∫«à“ æàÕ·¡à à«π„À≠à ∑”ß“π«—π≈– 7-9 ™—Ë«‚¡ß æàÕ·¡à√âÕ¬≈– 43 √Ÿâ ÷°Àà“߇À‘π°—∫≈Ÿ°‡π◊ËÕß®“°„π·µà≈–«—π¡’‡«≈“∑”°‘®°√√¡√à«¡°—∫≈Ÿ°‡æ’¬ß 1-3 ™—Ë«‚¡ß3 ∑”„À⧫“¡ —¡æ—π∏å„π§√Õ∫§√—«¢“¥§«“¡Õ∫Õÿàπ·≈–ÕàÕπ·Õ≈ß ®–‡ÀÁπ‰¥â®“°Õ—µ√“°“√À¬à“√â“ß¡’·π« ‚πâ¡ Ÿß¢÷Èπ ®“°√âÕ¬≈– 10.5 „π æ.». 2537 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 25.1 „π æ.». 2549 ‚¥¬¡’¢âÕ —߇°µ«à“·¡âª√–™“°√®– ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·µà®”π«π°“√ ¡√ °≈—∫¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß µ—Èß·µà æ.». 2537 ®“°§Ÿà ¡√  492,683 §π „π æ.». 2537 ‡À≈◊Õ §Ÿà ¡√ ‡æ’¬ß 355,460 §π „π æ.». 2549 ( ”π—°∫√‘À“√°“√∑–‡∫’¬π °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬) ∑—Èßπ’È ‡π◊ËÕß®“°¡’°“√  ¡√ ∑’Ë™â“≈ß√à«¡°—∫°“√Õ¬Ÿà¥â«¬°—π ‚¥¬¡‘‰¥â®¥∑–‡∫’¬π ¡√ ¡“°¢÷Èπ ®÷ß°àÕ„À⇰‘¥º≈°√–∑∫µàÕ√–∫∫ ÿ¢¿“æ ¥—ßπ’È 1) ‡¥Á°·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß¡’·π«‚πâ¡¡“°¢÷Èπ ∑”„À⇰‘¥º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ°“¬ ·≈–®‘µ¢Õ߇¥Á°·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ®“°ªí≠À“°“√À¬à“√â“ß ∑”„Àâ§√Õ∫§√—«·µ°·¬° ®÷߇ªì𠓇Àµÿ„À⇥Á°·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë ∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“° ‚¥¬‡©æ“–„π™à«ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® æ.». 2541-2542 ·≈–À≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® °Á¬—ß ‰¡à¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß (µ“√“ß∑’Ë 4.8) ´÷Ëß„π§«“¡‡ªìπ®√‘߬—ß¡’ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ·≈–‡¥Á°∑’Ë∂Ÿ°∑Õ¥∑‘ÈßÕ’°¡“° ∑”„À≡ࠓ¡“√∂‡¢â“ ∂÷ß∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ·≈– àߺ≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ°“¬·≈–®‘µ¢Õ߇¥Á°·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ¡“°¢÷Èπ

3

60

√“¬ß“π®“°¡Ÿ≈π‘∏‘‡§√◊Õ¢à“¬§√Õ∫§√—«·≈–»Ÿπ¬åª√–™“¡µ‘. ∂“∫—π«‘®—¬·≈–æ—≤π“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß, 2546


µ“√“ß∑’Ë 4.8 ‡¥Á°·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß æ.». 2536 - æ.». 2549

æ.».

®”π«π

2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

5,605 5,748 5,736 5,896 6,049 6,341 6,262 6,096 6,151 6,110 6,192 6,035 6,102 4,366

‡¥Á°∑’Ë∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß —¥ à«πµàÕ‡¥Á° 100,000 §π 30.33 31.19 31.22 32.25 33.38 35.15 35.00 34.42 35.11 35.24 35.71 35.43 36.05 25.92

ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë∂Ÿ°∑Õ¥∑‘Èß ®”π«π  —¥ à«πµàÕºŸâ ŸßÕ“¬ÿ 100,000 §π 2,141 2,200 2,311 2,504 2,624 2,619 2,652 2,896 2,804 2,884 2,991 2,860 2,497 1,390

51.30 49.11 51.60 53.50 53.83 51.47 50.33 53.41 49.94 49.33 51.16 49.75 42.00 22.78

∑’Ë¡“ : °√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å À¡“¬‡Àµÿ : µ—Èß·µàªïß∫ª√–¡“≥ 2548 ‡ªìπµâπ‰ª °√–∑√«ß°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å ‰¥â∂à“¬ ‚Õπ ∂“π ß‡§√“–Àå∫“ß à«π„ÀâÕߧ尓√∫√‘À“√ à«π∑âÕß∂‘πË ®÷ß∑”„À⡪’ ≠í À“„π°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“« 2) ¡’°“√„™â§«“¡√ÿπ·√ß„π§√Õ∫§√—«¡“°¢÷Èπ ∑”„À⇰‘¥º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ°“¬·≈– ®‘µ„®¢ÕߺŸâÀ≠‘ß·≈–‡¥Á° ‡π◊ËÕß®“°¡’°“√„™â™’«‘µ§Ÿà√à«¡°—π‚¥¬‰¡à‰¥â®¥∑–‡∫’¬π ¡√ À√◊Õ‰¡à‰¥â·µàßß“πµ“¡√Ÿª·∫∫ ª√–‡æ≥’ ®÷ß¡‘‰¥â¡°’ “√‡µ√’¬¡µ—«¥â“π°“√„™â™«’ µ‘ §Ÿà ∑”„À⢓¥∑—°…–‡°’¬Ë «°—∫°“√„™â™«’ µ‘ §Ÿ·à ≈–°“√·°âª≠í À“„π§√Õ∫§√—« ´÷Ë߇¡◊ËÕ‡°‘¥ªí≠À“¢÷Èπ„π§√Õ∫§√—«®÷ß¡’°“√„™â§«“¡√ÿπ·√ß∑—Èß°“√∑”√⓬√à“ß°“¬ °“√∑”√⓬∑“ß®‘µ„®·≈–°“√≈à«ß‡°‘π ∑“߇满“°¢÷πÈ ‚¥¬®“°°“√ ”√«® ¿“«–§«“¡√ÿπ·√ß„π§√Õ∫§√—« ®“°æàÕ∫â“π·≈–·¡à∫“â π 2,279 §π „π‡¢µ°√ÿ߇∑æœ  ÿæ√√≥∫ÿ√’ ‡™’¬ß„À¡à π§√√“™ ’¡“·≈–π§√»√’∏√√¡√“™ „π æ.». 2547 æ∫«à“ ¡’·¡à∫â“π∂÷ß 1 „π 5 ∂Ÿ°∑”√ÿπ·√ß (√âÕ¬≈– 20.9) ‚¥¬À“°æ‘®“√≥“‡©æ“–·¡à∫â“π∑’Ë∂Ÿ°∑”√ÿπ·√ß∂÷ߢ—ÈπÀπ—° (∂Ÿ°∫—ߧ—∫∑”√⓬®‘µ„® °√–∑”√ÿπ·√ß∑“ß ‡æ»·≈–∑“ß√à“ß°“¬) ®–¡’Õ—µ√“·¡à∫â“π∑’Ë∂Ÿ°°√–∑”√âÕ¬≈– 8.7 ¢Õß·¡à∫â“π∑—ÈßÀ¡¥  ”À√—∫º≈°√–∑∫∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ æ∫ «à“ ·¡à∫â“π∑’Ë∂Ÿ°°√–∑”√ÿπ·√ß à«π„À≠à¡’§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÿàπ‡§◊Õß §—∫¢âÕß„® ‡»√â“ ≈¥ À«“¥°≈—« ¡’°“√∫“¥‡®Á∫∑“ß √à“ß°“¬·≈–∑’Ëπà“ π„®§◊Õ ·¡à∫â“π∑’Ë∂Ÿ°∑”√ÿπ·√ß √âÕ¬≈– 6.5 §‘¥∑’Ë®–¶à“µ—«µ“¬  ”À√—∫ªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë¡’º≈µàÕ§«“¡ √ÿπ·√ß„π§√Õ∫§√—« §◊Õ °“√¥◊Ë¡‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å ‚¥¬‡©æ“–§√Õ∫§√—«∑’Ë¡’∑—ÈßæàÕ∫â“π·≈–·¡à∫â“𵑥‡§√◊ËÕß ¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å ®–¡’§«“¡√ÿπ·√ß∂÷߇°◊Õ∫§√÷ËßÀπ÷Ëß (√âÕ¬≈– 47.1 ¢Õߧ√Õ∫§√—«∑—ÈßÀ¡¥) 61


¥—ßπ—Èπ √—∞®÷ߧ«√«“ß·ºπ®—¥√–∫∫∫√‘°“√∑“ß°“√·æ∑¬å ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫ µ√’·≈–‡¥Á°∑’Ë∂Ÿ° °√–∑”√ÿπ·√ß®“°§√Õ∫§√—« ´÷Ëßπ—∫«—π®–¡“°¢÷Èπ µ≈Õ¥®πÀ“¡“µ√°“√√≥√ߧå∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘º≈‡æ◊ËÕ„Àâ§√Õ∫§√—«ß¥ ¥◊Ë¡‡À≈â“Õ¬à“ß®√‘ß®—ßµàÕ‡π◊ËÕß 3.2.3 ·∫∫·ºπ°“√‡≈’ȬߥŸ≈Ÿ°„π§√Õ∫§√—« ·∫∫·ºπ°“√‡≈’¬È ߥŸ≈Ÿ°°Á‡ª≈’¬Ë π·ª≈߉ª°≈à“«§◊Õ æàÕ·¡à‰¡à‰¥â‡≈’¬È ß≈Ÿ°‡Õ߇π◊ÕË ß®“°‰¡à¡’‡«≈“ ®÷ß¡—°π”≈Ÿ°‰ª„À⺟âÕ◊Ëπ‡≈’Ȭß∑’ˇªìπ§ππÕ°√–∫∫§√Õ∫§√—«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ´÷Ëß®“°°“√ ”√«®‡¥Á°·≈–‡¬“«™π æ.». 2545 ‚¥¬  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ æ∫«à“ ‡¥Á°Õ“¬ÿ 3-5 ªï ‰¥â√—∫°“√¥Ÿ·≈®“° ∂“π√—∫‡≈’Ȭ߇¥Á°/»Ÿπ¬åæ—≤𓇥Á°‡≈Á°/‚√߇√’¬π ∂÷ß√âÕ¬≈– 53.3 ·≈–®“°æàÕ·¡à‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 28.6 ·≈–®“°°“√ ”√«®¢Õß𑵬 “√ Real Parenting „π æ.». 2549 °Á æ∫„π∑”πÕ߇¥’¬«°—π°≈à“«§◊Õ ‰¥â ”√«®°≈ÿࡵ—«Õ¬à“ßæàÕ·¡àÕ“¬ÿ 21-40 ªï ·≈–¡’∫ÿµ√Õ“¬ÿ 2-12 ªï ®”π«π 388 §π „π°√ÿ߇∑æœ æ∫«à“ æàÕ·¡à‡≈’Ȭß≈Ÿ°‡Õ߇撬ß√âÕ¬≈– 30.2 „π æ.». 25494 ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫Õ—µ√“¢Õߪ√–™“°√‡¥Á°«—¬ 3-5 ªï ∑’ˇ¢â“‡√’¬π„π√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß®“°√âÕ¬≈– 39.3 „π æ.». 2535 ‡ªìπ √âÕ¬≈– 75.0 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 4.18) ¿“æ∑’Ë 4.18 Õ—µ√“¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 3-5 ªï ∑’ˇ¢â“‡√’¬π„π√–¥—∫°àÕπª√–∂¡»÷°…“ æ.». 2535-æ.». 2549

√âÕ¬≈– 90 79.55 74.84 74.29 72.51 71.23 76.75 74.44 74.95 75.02 80 68.63 70 56.9 60.25 60 49.1 50 45.8 40 39.3 30 20 10 0 æ.». 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ :

4

62

∂‘µ‘°“√»÷°…“„π√–∫∫‚√߇√’¬π, °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

√“¬ß“π®“°ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“∫√‘…—∑Õ¡√‘π∑√åæ√‘Èπµ‘Èß·Õπ¥åæ—∫≈‘™™‘Ëß ®”°—¥ (¡À“™π). 𑵬 “√ Real Parenting ©∫—∫ ‡¥◊Õπ °√°Ø“§¡ 2549


®“°°“√∑’ËæàÕ·¡à‰¡à¡’‡«≈“„°≈♑¥¥Ÿ·≈≈Ÿ° ®÷ßµâÕßπ”‡¢â“ Ÿà√–∫∫°“√»÷°…“„Àâ§√Ÿ‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈„π ™à«ß‡«≈“∑’ËæàÕ·¡à‰ª∑”ß“πÀ√◊ÕµâÕß𔉪Ω“°‡≈’Ȭ߄π ∂“π‡≈’Ȭ߇¥Á° ´÷ËßÕ“®®–‰¡à‰¥â¡“µ√∞“π æ’ˇ≈’Ȭ߉¡à¡’§«“¡ ºŸ°æ—π∑“ß®‘µ«‘≠≠“≥°—∫‡¥Á° ®÷ß°√–∑∫µàÕæ—≤π“°“√·≈–‡™“«πåªí≠≠“¢Õ߇¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ ´÷Ëß®“°°“√»÷°…“ ¿“§µ—¥¢«“ß ‡¥Á°Õ“¬ÿ 1-18 ªï „π æ.». 2544 √«¡ 9,488 §π ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ ‚¥¬„™â·∫∫∑¥ Õ∫§—¥ °√Õßæ—≤π“°“√·≈–·∫∫∑¥ Õ∫‡™“«πåªí≠≠“ æ∫«à“ ‡¥Á°Õ“¬ÿπâÕ¬°«à“ 6 ªï ¡’æ—≤π“°“√Õ¬Ÿà„π‡°≥±åª°µ‘·≈–‡√Á« °«à“ª°µ‘‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 63 ·≈–‡¥Á°Õ“¬ÿ 6-18 ªï ¡’√–¥—∫‡™“«πåªí≠≠“Õ¬Ÿà„π‡°≥±å§àÕπ¢â“ߵ˔ (®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“ «√√≥ ‚§√ß°“√«‘®—¬æ—≤π“°“√·∫∫Õߧå√«¡¢Õ߇¥Á°‰∑¬, ‡Õ° “√‡©æ“–‡æ◊ËÕπ‘∑√√»°“√ 10 ªï  °«., 2546) ®÷ß ∑”„À⇰‘¥ªí≠À“ ÿ¢¿“æ ‡™àπ ≈—°‡æ» ‚√§‡Õ¥ å °“√‡ æ¬“‡ æµ‘¥„π«—¬√ÿàπ ·≈–ªí≠À“ ÿ¢¿“殑µ ‡ªìπµâπ

3.3 °“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ 3.3.1 °“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ®“°™ÿ¡™π™π∫∑¡“ Ÿà‡¡◊Õß °“√æ—≤π“ª√–‡∑»∑’Ë¡ÿà߇πâπ à߇ √‘¡Õÿµ “À°√√¡ ∑”„À♓«™π∫∑®”π«π¡“°µâÕßÕæ¬æ‡¢â“  Ÿ‡à ¡◊Õ߇æ◊ÕË ¢“¬·√ßß“π„π¿“§Õÿµ “À°√√¡·≈–∫√‘°“√¡“°¢÷πÈ ´÷ßË æ∫«à“  —¥ à«π¢ÕߺŸÕâ æ¬æ¬â“¬∂‘πË ‡ªìπ√âÕ¬≈– 31.13 „π æ.». 2543 ·≈–§“¥«à“„π æ.». 2563 ª√–™“™π®–Õ¬Ÿà„π‡¢µ‡¡◊Õß∂÷ß√âÕ¬≈– 38 (¿“æ∑’Ë 4.19) ´÷Ëß ‚¥¬ à«π „À≠à¢ÕߺŸâÕæ¬æ®–¬â“¬∂‘Ëπ‡¢â“ Ÿà°√ÿ߇∑æœ ¡“°∑’Ë ÿ¥ √Õß≈ß¡“‡ªìπ‡¢µª√‘¡≥±≈·≈–‡¢µæ—≤π“™“¬Ωíòß∑–‡≈µ–«—πÕÕ° ¿“æ∑’Ë 4.19 °“√§“¥ª√–¡“≥ª√–™“°√‡¢µ‡¡◊Õß·≈–™π∫∑

√âÕ¬≈– 100 80 68.87 60 40 31.13 20 0 2543

∑’Ë¡“ :

‡¢µ™π∫∑ ‡¢µ‡¡◊Õß 67.45

65.73

63.86

62.00

32.55

34.27

36.14

38.00

æ.». 2548

2553

2558

2563

°“√§“¥ª√–¡“≥ª√–™“°√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2543-2568, ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√ ‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘

63


«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®„π æ.». 2540 àߺ≈„Àâ ∂“πª√–°Õ∫°“√µâÕߪ—«‡ÕßÀ√◊Õ≈¥¢π“¥¢Õß °‘®°“√≈ß ·√ßß“π®”π«π¡“°Õæ¬æ°≈—∫∂‘Ëπ∞“π„π™π∫∑ ‚¥¬‡©æ“–„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–¿“§‡Àπ◊Õ ´÷Ëß æ∫«à“ °“√¬â“¬∂‘Ëπ¢Õߪ√–™“°√‰∑¬„π æ.». 2540 ®“°‡¢µ‡¡◊Õß Ÿà™π∫∑¡’ Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 37.2 ·µà°“√¬â“¬®“°™π∫∑  Ÿà‡¡◊Õß ¡’‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 13.4 ‡∑à“π—Èπ ·µà‡¡◊ËÕ‡»√…∞°‘®¢¬“¬µ—«„π æ.». 2545 °≈—∫æ∫«à“ °“√¬â“¬∂‘Ëπ¢Õߪ√–™“°√ ‰∑¬®“°‡¢µ‡¡◊Õß Ÿà™π∫∑≈¥≈߇À≈◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 33.0 ·µà°“√¬â“¬∂‘Ëπ®“°™π∫∑ Ÿà‡¡◊Õß ¡’ Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 19.2 ·µà„π æ.». 2549 °≈—∫æ∫«à“ °“√¬â“¬∂‘Ëπ¢Õߪ√–™“°√‰∑¬®“°‡¢µ‡¡◊Õß Ÿà™π∫∑ Ÿß∂÷ß √âÕ¬≈– 35.6 ¢≥–∑’Ë°“√¬â“¬∂‘Ëπ®“° ™π∫∑ Ÿà‡¡◊Õß¡’‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 14.4 (µ“√“ß∑’Ë 4.9) µ“√“ß∑’Ë 4.9Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢ÕߺŸâ¬â“¬∂‘Ëπ ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑¢Õß°“√¬â“¬∂‘Ëπ ·≈–¿“§∑’ËÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π æ.». 2535æ.».2549 ¿“§∑’ËÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π ª√–‡¿∑¢Õß°“√¬â“¬∂‘Ëπ √«¡ºŸâ¬â“¬∂‘Ëπ√–À«à“߇¢µ‡¡◊Õß ·≈–‡¢µ™π∫∑ ‡¢µ‡¡◊Õß ‡¢µ‡¡◊Õß ‡¢µ™π∫∑ ‡¢µ‡¡◊Õß æ.». 2535 æ.». 2537 æ.». 2540 æ.». 2545 æ.». 2548 æ.». 2549 ‰¡à∑√“∫1 ‡¢µ‡¡◊Õß ‡¢µ™π∫∑ ‡¢µ™π∫∑ ‡¢µ‡¡◊Õß ‡¢µ™π∫∑ æ.». 2535 æ.». 2537 æ.». 2540 æ.». 2545 æ.». 2548 æ.». 2549 ‡¢µ™π∫∑ ‰¡à∑√“∫1 ∑’Ë¡“ : 64

√«¡ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¿“§°≈“ß ¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§µ–«—πÕÕ° ¿“§„µâ ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 100.0 17.6

100.0 33.6

100.0 26.8

100.0 12.4

100.0 11.8

100.0 13.6

15.5 15.0 13.4 19.2 11.7 14.4 0.6 29.7

NA 78.4 74.1 67.0 67.5 64.9 1.5 -

NA 9.8 10.5 21.1 13.4 18.2 0.5 31.2

NA 10.0 8.8 14.1 9.5 10.7 0.6 28.8

NA 6.9 5.9 9.6 5.8 6.3 0.5 26.9

NA 14.4 15.9 18.6 14.8 15.2 0.5 43.5

32.2 33.4 37.2 33.0 39.1 35.6 2.1

NA -

NA 28.2 32.0 24.9 24.6 22.9 0.4

NA 38.1 39.6 38.0 42.0 44.5 3.0

NA 47.0 55.5 47.2 55.5 50.3 4.2

NA 20.9 20.3 24.3 23.7 26.8 0.4

æ.». 2535, 2537, 2540, 2545, 2548 ·≈– 2549 ‰¥â®“°√“¬ß“π°“√ ”√«®°“√¬â“¬∂‘Ëπ¢Õß ª√–™“°√, æ.». 2535, 2537, 2540, 2545, 2548 ·≈– 2549,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 1 À¡“¬‡Àµÿ : √«¡ºŸâ¬â“¬∂‘Ëπ¡“®“°µà“ߪ√–‡∑»


°“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ®“°™π∫∑‰ª Ÿà‡¡◊Õß¡“°¢÷Èπ ∑”„À⺟âÕæ¬æµâÕߪ√—∫‡ª≈’ˬπ«‘∂’™’«‘µ·∫∫ ™π∫∑‰ª‡ªìπ·∫∫‡¢µ‡¡◊Õß ∑”„ÀâºÕŸâ æ¬æ∫“ß à«π‡°‘¥ªí≠À“„π°“√ª√—∫µ—« ´÷ßË π”‰ª Ÿªà ≠í À“ ÿ¢¿“浓¡¡“ ‡™àπ ªí≠À“  ÿ¢¿“殑µ ‚√§°√–‡æ“–Õ“À“√ §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ·≈–‚√§∫“ß‚√§∑’Ë¡—°‡°‘¥„π™ÿ¡™π·ÕÕ—¥ ´÷Ë߉¥â·°à ¿“«–∑ÿæ ‚¿™π“°“√„π‡¥Á° ‚√§∑âÕß√à«ß·≈–«—≥‚√§ πÕ°®“°π’È ºŸâÕæ¬æ à«π„À≠à∑’˵âÕß∑”ß“π„π‚√ßß“π¬—ßµâÕ߇ ’ˬߵàÕ°“√ ‡°‘¥‚√§∑’ËÕ“®‡°’ˬ«¢âÕß°—∫ “√‡§¡’„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ‡™àπ ¡–‡√Áß ‚√§Õ—π‡°‘¥®“° “√æ‘… ·≈–µâÕßÕ¬Ÿà„π ¿“æ ·«¥≈âÕ¡∑’ˉ¡à –Õ“¥  ”À√—∫ºŸâÕæ¬æ∑’Ë¢“¬∫√‘°“√∑“߇滬—ßµâÕ߇ ’ˬߵàÕ°“√‡°‘¥‚√§·≈–·æ√à°√–®“¬‚√§‡Õ¥ å¥â«¬ ‡¡◊ËÕ¡’°“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ‡¢â“ Ÿà‡¡◊Õß¡“°¢÷Èπ®–°àÕ„À⇰‘¥ªí≠À“‡¡◊Õß„À≠à (Mega city) ∑’˵âÕß¡’ °“√«“ß·ºπ°“√æ—≤π“‡¡◊Õß ‚¥¬‡©æ“–µâÕß¡’°“√®—¥∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Ë«∂÷ߪ√–™“™π∑ÿ°°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬ 3.3.2 °“√Õæ¬æ·√ßß“π¢â“¡™“µ‘ ªí®®ÿ∫—π¡’°“√Õæ¬æ·√ßß“π¢â“¡™“µ‘¡“°¢÷Èπ °≈à“«§◊Õ ·√ßß“π‰∑¬Õæ¬æ‰ª∑”ß“πµà“ß ª√–‡∑»¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“°®“° 61,056 §π „π æ.». 2533 ‡ªìπ 202,296 §π „π æ.». 2538 ·≈–°≈—∫≈¥≈ß À≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®‡À≈◊Õ‡æ’¬ß 160,846 §π „π æ.». 2549 ( ”π—°ß“π∫√‘À“√·√ßß“π‰∑¬„πµà“ߪ√–‡∑» °√¡ °“√®—¥À“ß“π) ´÷Ëß∂â“π—∫√«¡∑’ˉª‚¥¬‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ“®¡’¡“°°«à“π’È¡“° ‚¥¬√–¬–À≈—ßπ‘¬¡‰ª∑”ß“π ª√–‡∑»‰µâÀ«—π  ‘ß§‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ µ–«—πÕÕ°°≈“ß¡“°¢÷Èπ πÕ°®“°π’È °Á¡’·√ßß“πµà“ߪ√–‡∑»∑’ËÀ≈—Ë߉À≈‡¢â“¡“ ª√–‡∑»‰∑¬‚¥¬‡©æ“–·√ßß“π√“§“∂Ÿ°∑’Ë¡“®“°ª√–‡∑»¢â“߇§’¬ß ‡™àπ æ¡à“ ≈“« ®’π °—¡æŸ™“ ∑—Èß∑’ˇ¢â“¡“Õ¬à“ß∂Ÿ° °ÆÀ¡“¬·≈–º‘¥°ÆÀ¡“¬‡ªìπ®”π«π¡“° „πªí®®ÿ∫π— √—∞∫“≈‰¥âÕπÿ≠“µ„Àâ¡°’ “√®¥∑–‡∫’¬π·√ßß“πµà“ß™“µ‘‰¥â „π æ.». 2549 ¡’·√ßß“πµà“ß™“µ‘º‘¥°ÆÀ¡“¬∑’ˉ¥â¡“√“¬ß“πµ—«®¥∑–‡∫’¬π 705,293 §π „π®”π«ππ’ȇªìπ·√ßß“π®“° ª√–‡∑»æ¡à“ 539,416 §π (√âÕ¬≈– 76.5) √Õß≈ß¡“‡ªìπ≈“« 90,073 §π (√âÕ¬≈– 12.8) ·≈–°—¡æŸ™“ 75,804 §π (√âÕ¬≈– 10.7) ‚¥¬®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’·√ßß“πµà“ß™“µ‘®“°æ¡à“¡“°§◊Õ °√ÿ߇∑æœ µ“°  ¡ÿ∑√ “§√ ‡™’¬ß„À¡à·≈–√–πÕß ¡’∂÷ß 20,000-90,000 §π (°√¡°“√®—¥À“ß“π) ´÷Ëß¡“√“¬ß“πµ—«®¥∑–‡∫’¬π≈¥≈ß®“° æ.». 2546 ∂÷߇∑à“µ—« ·≈– §“¥«à“¬—ß¡’·√ßß“πº‘¥°ÆÀ¡“¬∑’ˉ¡à‰¥â¡“√“¬ß“πµ—«Õ’°‡ªìπ®”π«π¡“° ·√ßß“πÕæ¬æ¢â“¡∂‘Ëπ∑’ˇ¢â“¡“¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–·√ßß“π∑’ËÕæ¬æ‡¢â“¡“∫√‘‡«≥™“¬·¥π ∑”„Àâ ‡°‘¥°“√·æ√à°√–®“¬¢Õß‚√§√–∫“¥µà“ßÊ ‰¥â·°à ¡“≈“‡√’¬ Õÿ®®“√–√à«ß ‚√§‡Õ¥ å ‚√§‚ª≈‘‚Õ ·≈–‚√§·Õπ·∑√°´å √«¡∑—Èß‚√§∑’˪√–‡∑»‰∑¬‡§¬§«∫§ÿ¡‰¥â·≈â«°ÁÕ“®¡’°“√·æ√à√–∫“¥¢÷Èπ„À¡à ‡™àπ ‚√§‡∑â“™â“ß ´÷Ëßæ∫«à“ §πß“πæ¡à“∑’Ë Õæ¬æ‡¢â“¡“·∂∫™“¬·¥π¡’欓∏‘∑’Ëπ”‚√§‡∑â“™â“ßÕ¬Ÿà∂÷ß°«à“√âÕ¬≈– 3

4. §ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õߧπ‰∑¬ 4.1§à“π‘¬¡°“√∫√‘‚¿§·≈–¥”√ß™’«‘µ ®“°°√–· «—≤π∏√√¡µ–«—πµ°∑”„Àâ√–∫∫§ÿ≥§à“∑’Ë¥’¢Õß —ߧ¡‰∑¬‡ ◊ËÕ¡∂Õ¬≈ß¡“° Õ“∑‘„À⧫“¡  ”§—≠°—∫«—µ∂ÿ𬑠¡¡’§“à π‘¬¡‡≈’¬π·∫∫°“√∫√‘‚¿§µ“¡µà“ß™“µ‘ ‰¡à‡ÀÁπ§ÿ≥§à“§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ‡°‘¥§«“¡øÿßÑ ‡øÑÕ øÿ¡É ‡øóÕ¬ ‚¥¬‡©æ“–‡¥Á°«—¬√ÿàπ¡’∑—»π§µ‘‡ª≈’Ë¬π‰ª µâÕß°“√√«¬‡√Á« ¢“¥§«“¡Õ¥∑π „™â™’«‘µÕ¬à“ß©“∫©«¬ ¢“¥°“√√Ÿâ‡∑à“∑—π °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ´÷Ëß®“°‚§√ß°“√µ‘¥µ“¡ ∂“π°“√≥凥Á°·≈–‡¬“«™π√“¬®—ßÀ«—¥ (Child Watch) ¢Õß ”π—°ß“π °Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬ æ.». 2546 æ∫«à“ °≈ÿà¡«—¬√ÿàπ‚¥¬√«¡√âÕ¬≈– 60 „™â™’«‘µµ“¡Àâ“ß √√æ ‘π§â“ ™Õ∫‡∑’ˬ« °≈“ߧ◊π ¥Ÿ¿“æ¬πµ√å ¡’¡◊Õ∂◊Õ„π§√Õ∫§√Õß π‘¬¡Õ“À“√·¥°¥à«π·≈–„™âÕ‘π‡µÕ√å‡πµ‡æ◊ËÕ°“√查§ÿ¬·≈–‡≈àπ‡°¡ ®÷ß ∑”„Àâ∫√‘‚¿§‡°‘π°”≈—ß∞“π–∑“߇»√…∞°‘®µπ‡Õß √«¡∑—Èß∫√‘‚¿§„π ‘Ëß∑’ˉ¡à‡ªìπ§ÿ≥µàÕ√à“ß°“¬·≈– µ‘ªí≠≠“ ‡™àπ ∫ÿÀ√’Ë  ÿ√“·≈– “√‡ æµ‘¥µà“ßÊ

65


°“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ®“°™π∫∑‰ª Ÿà‡¡◊Õß¡“°¢÷Èπ ∑”„À⺟âÕæ¬æµâÕߪ√—∫‡ª≈’ˬπ«‘∂’™’«‘µ·∫∫ ™π∫∑‰ª‡ªìπ·∫∫‡¢µ‡¡◊Õß ∑”„ÀâºÕŸâ æ¬æ∫“ß à«π‡°‘¥ªí≠À“„π°“√ª√—∫µ—« ´÷ßË π”‰ª Ÿªà ≠í À“ ÿ¢¿“浓¡¡“ ‡™àπ ªí≠À“  ÿ¢¿“殑µ ‚√§°√–‡æ“–Õ“À“√ §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ·≈–‚√§∫“ß‚√§∑’Ë¡—°‡°‘¥„π™ÿ¡™π·ÕÕ—¥ ´÷Ë߉¥â·°à ¿“«–∑ÿæ ‚¿™π“°“√„π‡¥Á° ‚√§∑âÕß√à«ß·≈–«—≥‚√§ πÕ°®“°π’È ºŸâÕæ¬æ à«π„À≠à∑’˵âÕß∑”ß“π„π‚√ßß“π¬—ßµâÕ߇ ’ˬߵàÕ°“√ ‡°‘¥‚√§∑’ËÕ“®‡°’ˬ«¢âÕß°—∫ “√‡§¡’„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ‡™àπ ¡–‡√Áß ‚√§Õ—π‡°‘¥®“° “√æ‘… ·≈–µâÕßÕ¬Ÿà„π ¿“æ ·«¥≈âÕ¡∑’ˉ¡à –Õ“¥  ”À√—∫ºŸâÕæ¬æ∑’Ë¢“¬∫√‘°“√∑“߇滬—ßµâÕ߇ ’ˬߵàÕ°“√‡°‘¥‚√§·≈–·æ√à°√–®“¬‚√§‡Õ¥ å¥â«¬ ‡¡◊ËÕ¡’°“√Õæ¬æ¬â“¬∂‘Ëπ‡¢â“ Ÿà‡¡◊Õß¡“°¢÷Èπ®–°àÕ„À⇰‘¥ªí≠À“‡¡◊Õß„À≠à (Mega city) ∑’˵âÕß¡’ °“√«“ß·ºπ°“√æ—≤π“‡¡◊Õß ‚¥¬‡©æ“–µâÕß¡’°“√®—¥∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Ë«∂÷ߪ√–™“™π∑ÿ°°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬ 3.3.2 °“√Õæ¬æ·√ßß“π¢â“¡™“µ‘ ªí®®ÿ∫—π¡’°“√Õæ¬æ·√ßß“π¢â“¡™“µ‘¡“°¢÷Èπ °≈à“«§◊Õ ·√ßß“π‰∑¬Õæ¬æ‰ª∑”ß“πµà“ß ª√–‡∑»¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“°®“° 61,056 §π „π æ.». 2533 ‡ªìπ 202,296 §π „π æ.». 2538 ·≈–°≈—∫≈¥≈ß À≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®‡À≈◊Õ‡æ’¬ß 160,846 §π „π æ.». 2549 ( ”π—°ß“π∫√‘À“√·√ßß“π‰∑¬„πµà“ߪ√–‡∑» °√¡ °“√®—¥À“ß“π) ´÷Ëß∂â“π—∫√«¡∑’ˉª‚¥¬‰¡à∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬Õ“®¡’¡“°°«à“π’È¡“° ‚¥¬√–¬–À≈—ßπ‘¬¡‰ª∑”ß“π ª√–‡∑»‰µâÀ«—π  ‘ß§‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ µ–«—πÕÕ°°≈“ß¡“°¢÷Èπ πÕ°®“°π’È °Á¡’·√ßß“πµà“ߪ√–‡∑»∑’ËÀ≈—Ë߉À≈‡¢â“¡“ ª√–‡∑»‰∑¬‚¥¬‡©æ“–·√ßß“π√“§“∂Ÿ°∑’Ë¡“®“°ª√–‡∑»¢â“߇§’¬ß ‡™àπ æ¡à“ ≈“« ®’π °—¡æŸ™“ ∑—Èß∑’ˇ¢â“¡“Õ¬à“ß∂Ÿ° °ÆÀ¡“¬·≈–º‘¥°ÆÀ¡“¬‡ªìπ®”π«π¡“° „πªí®®ÿ∫π— √—∞∫“≈‰¥âÕπÿ≠“µ„Àâ¡°’ “√®¥∑–‡∫’¬π·√ßß“πµà“ß™“µ‘‰¥â „π æ.». 2549 ¡’·√ßß“πµà“ß™“µ‘º‘¥°ÆÀ¡“¬∑’ˉ¥â¡“√“¬ß“πµ—«®¥∑–‡∫’¬π 705,293 §π „π®”π«ππ’ȇªìπ·√ßß“π®“° ª√–‡∑»æ¡à“ 539,416 §π (√âÕ¬≈– 76.5) √Õß≈ß¡“‡ªìπ≈“« 90,073 §π (√âÕ¬≈– 12.8) ·≈–°—¡æŸ™“ 75,804 §π (√âÕ¬≈– 10.7) ‚¥¬®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’·√ßß“πµà“ß™“µ‘®“°æ¡à“¡“°§◊Õ °√ÿ߇∑æœ µ“°  ¡ÿ∑√ “§√ ‡™’¬ß„À¡à·≈–√–πÕß ¡’∂÷ß 20,000-90,000 §π (°√¡°“√®—¥À“ß“π) ´÷Ëß¡“√“¬ß“πµ—«®¥∑–‡∫’¬π≈¥≈ß®“° æ.». 2546 ∂÷߇∑à“µ—« ·≈– §“¥«à“¬—ß¡’·√ßß“πº‘¥°ÆÀ¡“¬∑’ˉ¡à‰¥â¡“√“¬ß“πµ—«Õ’°‡ªìπ®”π«π¡“° ·√ßß“πÕæ¬æ¢â“¡∂‘Ëπ∑’ˇ¢â“¡“¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–·√ßß“π∑’ËÕæ¬æ‡¢â“¡“∫√‘‡«≥™“¬·¥π ∑”„Àâ ‡°‘¥°“√·æ√à°√–®“¬¢Õß‚√§√–∫“¥µà“ßÊ ‰¥â·°à ¡“≈“‡√’¬ Õÿ®®“√–√à«ß ‚√§‡Õ¥ å ‚√§‚ª≈‘‚Õ ·≈–‚√§·Õπ·∑√°´å √«¡∑—Èß‚√§∑’˪√–‡∑»‰∑¬‡§¬§«∫§ÿ¡‰¥â·≈â«°ÁÕ“®¡’°“√·æ√à√–∫“¥¢÷Èπ„À¡à ‡™àπ ‚√§‡∑â“™â“ß ´÷Ëßæ∫«à“ §πß“πæ¡à“∑’Ë Õæ¬æ‡¢â“¡“·∂∫™“¬·¥π¡’欓∏‘∑’Ëπ”‚√§‡∑â“™â“ßÕ¬Ÿà∂÷ß°«à“√âÕ¬≈– 3

4. §ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õߧπ‰∑¬ 4.1§à“π‘¬¡°“√∫√‘‚¿§·≈–¥”√ß™’«‘µ ®“°°√–· «—≤π∏√√¡µ–«—πµ°∑”„Àâ√–∫∫§ÿ≥§à“∑’Ë¥’¢Õß —ߧ¡‰∑¬‡ ◊ËÕ¡∂Õ¬≈ß¡“° Õ“∑‘„À⧫“¡  ”§—≠°—∫«—µ∂ÿ𬑠¡¡’§“à π‘¬¡‡≈’¬π·∫∫°“√∫√‘‚¿§µ“¡µà“ß™“µ‘ ‰¡à‡ÀÁπ§ÿ≥§à“§«“¡‡ªìπ‰∑¬ ‡°‘¥§«“¡øÿßÑ ‡øÑÕ øÿ¡É ‡øóÕ¬ ‚¥¬‡©æ“–‡¥Á°«—¬√ÿàπ¡’∑—»π§µ‘‡ª≈’Ë¬π‰ª µâÕß°“√√«¬‡√Á« ¢“¥§«“¡Õ¥∑π „™â™’«‘µÕ¬à“ß©“∫©«¬ ¢“¥°“√√Ÿâ‡∑à“∑—π °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ´÷Ëß®“°‚§√ß°“√µ‘¥µ“¡ ∂“π°“√≥凥Á°·≈–‡¬“«™π√“¬®—ßÀ«—¥ (Child Watch) ¢Õß ”π—°ß“π °Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬ æ.». 2546 æ∫«à“ °≈ÿà¡«—¬√ÿàπ‚¥¬√«¡√âÕ¬≈– 60 „™â™’«‘µµ“¡Àâ“ß √√æ ‘π§â“ ™Õ∫‡∑’ˬ« °≈“ߧ◊π ¥Ÿ¿“æ¬πµ√å ¡’¡◊Õ∂◊Õ„π§√Õ∫§√Õß π‘¬¡Õ“À“√·¥°¥à«π·≈–„™âÕ‘π‡µÕ√å‡πµ‡æ◊ËÕ°“√查§ÿ¬·≈–‡≈àπ‡°¡ ®÷ß ∑”„Àâ∫√‘‚¿§‡°‘π°”≈—ß∞“π–∑“߇»√…∞°‘®µπ‡Õß √«¡∑—Èß∫√‘‚¿§„π ‘Ëß∑’ˉ¡à‡ªìπ§ÿ≥µàÕ√à“ß°“¬·≈– µ‘ªí≠≠“ ‡™àπ ∫ÿÀ√’Ë  ÿ√“·≈– “√‡ æµ‘¥µà“ßÊ

65


·π«‚πâ¡¢Õß ◊ËÕ¡«≈™π®–‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑µàÕ°“√¥”√ß™’«‘µ·≈–°“√„™â‡«≈“«à“ߢÕߧπ‰∑¬¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–‚∑√∑—»πå §Õ¡æ‘«‡µÕ√å ¢≥–∑’Ë«‘∑¬ÿ¡’§«“¡ ”§—≠≈¥≈߉ª (µ“√“ß∑’Ë 4.10) µ“√“ß∑’Ë 4.10 ‡«≈“∑’Ë«à“ß‚¥¬‡©≈’ˬ¢Õߪ√–™“°√ ®”·π°µ“¡‡¢µ°“√ª°§√Õß æ.». 2544 ·≈– æ.». 2547 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ (™—Ë«‚¡ß : «—π)

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ (™—Ë«‚¡ß : «—π)

2544

2547

2544

2547

3.2 2.0 1.7 1.8 1.6 1.5 1.5

2.9 2.0 2.3 2.6 1.9 1.6 1.4

2.7 1.7 1.8 1.7 1.5 1.5 1.4

2.6 1.8 2.5 2.0 1.9 1.5 1.4

ª√–‡¿∑°“√„™â‡«≈“«à“ß

- °“√¥Ÿ‚∑√∑—»πå / «’¥‘‚Õ - °“√√—∫√Ÿâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√®“°§Õ¡æ‘«‡µÕ√å - °“√‡¢â“™¡°’Ó, ¿“æ¬πµ√å ¥πµ√’ - °“√ —ß √√§å - ß“πÕ¥‘‡√° - ‡≈àπ°’Ó - °“√øí߇æ≈ß / «‘∑¬ÿ

∑—Èߪ√–‡∑» (™—Ë«‚¡ß : «—π) 2544 2.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4

2547 2.7 1.9 2.4 2.2 1.9 1.6 1.4

∑’Ë¡“ : √“¬ß“π°“√ ”√«®°“√„™â‡«≈“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2544, 2547,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : ‡ªìπ°“√ ”√«®ª√–™“°√µ—ßÈ ·µàÕ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª

4.2 §«“¡‡™◊ËÕ·≈–«—≤π∏√√¡ §π‡√‘Ë¡Àà“ß»“ π“·≈–¡’§«“¡‡≈◊ËÕ¡„ »√—∑∏“µàÕæ√–¿‘°…ÿ ß¶å≈¥≈ß ´÷Ëß®“°°“√ ”√«®¢Õß  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ „π æ.». 2548 æ∫«à“ §π‰∑¬Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ‰¡à‡§¬ «¥¡πµ√å √âÕ¬≈– 43.5 ‰¡à‡§¬øí߇∑»πå / ¥Ÿ√“¬°“√∏√√¡– ∂÷ß√âÕ¬≈– 54.9 ·≈–¡’§«“¡‡≈◊ËÕ¡„ »√—∑∏“µàÕæ√–¿‘°…ÿ ß¶å‡¡◊ËÕæ∫æ√– ß¶å πÕ°«—¥ √âÕ¬≈– 65.7 πÕ°®“°π’Ȭ—ß¡’§«“¡À¬àÕπ¬“π„π»’≈∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ¡’°“√·¢àߢ—π°—π ‡Õ“√—¥‡Õ“‡ª√’¬∫ µ—«„§√µ—«¡—π ‡æ◊ËÕ · «ßÀ“Õ”π“®∑—Èß∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈–Õ”π“®‡ß‘π¡“°¢÷Èπ ·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬∑’Ë¡’§«“¡‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ‚Õ∫ÕâÕ¡Õ“√’ ·≈–‡§“√æ ºŸâÕ“«ÿ‚ °Á‡√‘Ë¡≈¥≈߇ªìπ≈”¥—∫ ®π∂÷ß¢π“¥µâÕß¡’·ºπøóôπøŸ«—≤π∏√√¡‰∑¬ πÕ°®“°π’È«—≤π∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß ∂‘Ëπ∫“ßÕ¬à“ß¡’°“√∂à“¬∑Õ¥ Ÿà§π√ÿàπ„À¡àπâÕ¬ ¢“¥°“√ ◊∫ “πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡π◊ËÕß®“°§π√ÿàπ„À¡à π„®‡√’¬π√ŸâπâÕ¬ ®÷ß ¢“¥°“√µàÕ¬Õ¥·≈–æ—≤π“¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ„À⇰‘¥ª√–‚¬™πå„π«ß°«â“ß ‡™àπ  ¡ÿπ‰æ√‰∑¬ œ≈œ

66


4.3 ¥—™π’§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õߧπ‰∑¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»µà“ßÊ UNDP (United Nation Development Program) ‰¥â®—¥∑”‡§√◊ËÕß™’È«—¥°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ „π√Ÿª¢Õߥ—™π’ ‡√’¬°«à“ çHuman Development Index : HDIé ´÷Ëß«—¥®“°ªí®®—¬∑“ß —ߧ¡ §◊Õ °“√»÷°…“ Õ“¬ÿ §“¥‡©≈’¬Ë ‡¡◊ÕË ·√°‡°‘¥·≈–ªí®®—¬∑“߇»√…∞°‘® (º≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡ª√–™“™“µ‘‡©≈’¬Ë µàÕÀ—«) æ∫«à“ „π æ.». 2533 §π ‰∑¬¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘µÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ ç°≈“ßé ‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 74 (HDI = 0.715) „π 173 ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈° ·≈–‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 4 „π°≈ÿࡪ√–‡∑»‡Õ‡™’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √Õß®“° ‘ߧ‚ª√å ∫√Ÿ‰π·≈–¡“‡≈‡´’¬ ·≈–„π æ.». 2538 æ∫«à“ ¥—™π’ §ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õߧπ‰∑¬‰¥â¬°√–¥—∫¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«®“°Õ—π¥—∫∑’Ë 74 „π æ.». 2533 ‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 59 ®“° 174 ª√–‡∑» ´÷ËßÕ¬Ÿà„π‡°≥±å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ™’«‘µ√–¥—∫ ç Ÿßé (HDI = 0.838) ´÷Ë߇ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 3 „π°≈ÿࡪ√–‡∑»‡Õ‡™’¬ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ √Õß®“° ‘ߧ‚ª√å·≈–∫√Ÿ‰π (µ“√“ß∑’Ë 4.22) ‚¥¬ªí®®—¬ ”§—≠∑’∑Ë ”„À⧓à HDI ¢Õ߉∑¬¢÷πÈ  Ÿ√à –¥—∫ Ÿß§◊Õ §«“¡‡®√‘≠‡µ‘∫‚µ∑“߇»√…∞°‘® ¿“¬À≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õ߉∑¬µË”≈ß ‚¥¬æ∫«à“ µ—Èß·µà æ.». 2541-2547 ‰∑¬¡’ §ÿ≥¿“æ™’«‘µµ°®“°√–¥—∫ ç Ÿßé ¡“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ ç°≈“ßé (HDI = 0.745-0.784) ·≈–À≈àπ®“°Õ—π¥—∫∑’Ë 59 ‡ªìπ Õ—π¥—∫∑’Ë 66-76 ®“° 174 ª√–‡∑» ´÷Ëßµ°¡“‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 4 „π°≈ÿࡪ√–‡∑»‡Õ‡´’¬µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ 10 ª√–‡∑» √Õß®“° ‘ߧ‚ª√å ∫√Ÿ‰π·≈–¡“‡≈‡´’¬ (µ“√“ß∑’Ë 4.11)

67


WHO/SEAR ‰∑¬ »√’≈—ß°“ ¡—≈¥’ø å Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ Õ‘π‡¥’¬ ¿ŸÆ“π ‡πª“≈ ∫—ߧ≈“‡∑» ‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ASEAN  ‘ߧ‚ª√å ∫√Ÿ‰π ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å ‡«’¬¥π“¡ Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈° ≠’˪ÿÉ𠷧𓥓 πÕ√凫¬å  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å  «’‡¥π  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ Ω√—Ë߇»  ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å  À√“™Õ“≥“®—°√

°≈ÿà¡/ ª√–‡∑»

1 2 3 4 5 7 6 8 10 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43 44 57 74 92 115 108 123 148 141

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

∑’Ë¡“ :

1 2 4 3 5 6 9 8 7 -

74 86 112 108 123 134 159 152 147 -

WHO/SEAR ‰∑¬ »√’≈—ß°“ ¡—≈¥’ø å Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ Õ‘π‡¥’¬ ¿ŸÆ“π ‡πª“≈ ∫—ߧ≈“‡∑» ‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ASEAN  ‘ߧ‚ª√å ∫√Ÿ‰π ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å ‡«’¬¥π“¡ Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈° ·§π“¥“ Ω√—Ë߇»  πÕ√凫¬å  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‰Õ´·≈π¥å øîπ·≈π¥å ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å ≠’˪ÿÉπ π‘«´’·≈π¥å  «’‡¥π

°≈ÿà¡/ ª√–‡∑»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 35 60 59 98 122 96 131 140 136

59 90 95 96 131 139 155 152 147 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 4 3 6 7 5 8 10 9

1 2 3 4 5 6 9 8 7 -

0.960 0.946 0.943 0.943 0.942 0.942 0.941 0.940 0.939 0.936

0.896 0.880 0.834 0.838 0.677 0.560 0.679 0.481 0.422 0.465

0.838 0.716 0.683 0.679 0.481 0.451 0.347 0.351 0.371 -

æ.». 2538 Õ—π Õ—π¥—∫ ¥—™π’ ¥—∫ „π ®√‘ß °≈ÿ¡à WHO/SEAR ‰∑¬ »√’≈—ß°“ ¡—≈¥’ø å Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ Õ‘π‡¥’¬ ¿ŸÆ“π ‡πª“≈ ∫—ߧ≈“‡∑» ‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ASEAN  ‘ߧ‚ª√å ∫√Ÿ‰π ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å ‡«’¬¥π“¡ Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈° ·§π“¥“ πÕ√凫¬å  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ‰Õ´·≈π¥å  «’‡¥π ‡∫≈‡¬’ˬ¡ ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å ≠’˪ÿÉπ  À√“™Õ“≥“®—°√

°≈ÿà¡/ ª√–‡∑»

Human Development Report, 1993-2006

0.983 0.982 0.979 0.978 0.977 0.976 0.972 0.971 0.970 0.964

0.849 0.847 0.790 0.715 0.603 0.472 0.515 0.390 0.186 0.246

0.715 0.663 0.497 0.515 0.390 0.309 0.150 0.170 0.189 -

æ.». 2533 Õ—π Õ—π¥—∫ ¥—™π’ ¥—∫ „π ®√‘ß °≈ÿ¡à

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 32 61 76 77 108 109 125 136 140

74 99 86 112 131 127 136 143 139 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3 2 4 6 5 7 9 8 -

0.935 0.934 0.929 0.929 0.927 0.926 0.925 0.925 0.924 0.918

0.881 0.848 0.772 0.745 0.744 0.671 0.670 0.585 0.512 0.484

0.768 0.730 0.751 0.682 0.549 0.590 0.511 0.499 0.502 -

æ.». 2541 Õ—π Õ—π¥—∫ ¥—™π’ ¥—∫ „π ®√‘ß °≈ÿ¡à WHO/SEAR ‰∑¬ »√’≈—ß°“ ¡—≈¥’ø å Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ Õ‘π‡¥’¬ ¿ŸÆ“π ‡πª“≈ ∫—ߧ≈“‡∑» ‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ASEAN  ‘ߧ‚ª√å ∫√Ÿ‰π ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å ‡«’¬¥π“¡ Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈° πÕ√凫¬å ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ·§π“¥“  «’‡¥π ‡∫≈‡¬’ˬ¡  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ‰Õ´·≈π¥å ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å ≠’˪ÿÉπ øîπ·≈π¥å

°≈ÿà¡/ ª√–‡∑»

1 3 2 4 6 5 8 7 9 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 1 32 2 56 3 66 4 70 5 101 6 102 7 118 8 121 9 131 10

66 81 77 102 118 115 130 129 132 -

0.939 0.936 0.936 0.936 0.935 0.934 0.932 0.931 0.928 0.925

0.876 0.857 0.774 0.757 0.749 0.682 0.677 0.551 0.541 0.476

0.757 0.735 0.739 0.677 0.551 0.571 0.471 0.48 0.47 -

æ.». 2542 Õ—π Õ—π¥—∫ ¥—™π’ ¥—∫ „π ®√‘ß °≈ÿ¡à WHO/SEAR ‰∑¬ »√’≈—ß°“ ¡—≈¥’ø å Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ Õ‘π‡¥’¬ ¿ŸÆ“π ‡πª“≈ ∫—ߧ≈“‡∑» ‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ASEAN  ‘ߧ‚ª√å ∫√Ÿ‰π ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å ‡«’¬¥π“¡ Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈° πÕ√凫¬å ‰Õ´·≈π¥å  «’‡¥π ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å ‡∫≈‡¬’ˬ¡  À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·§π“¥“ ≠’˪ÿÉπ  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å

°≈ÿà¡/ ª√–‡∑»

µ“√“ß∑’Ë 4.11 ¥—™π’§ÿ≥¿“æ™’«‘µ (Human Development Index) ¢Õߪ√–‡∑»µà“ßÊ æ.». 2533-æ.». 2547

68 1 3 2 4 6 5 7 9 8 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 1 31 2 58 3 74 4 85 5 109 6 112 7 131 9 130 8 135 10

74 99 86 112 131 127 136 143 139 -

0.944 0.942 0.941 0.939 0.938 0.937 0.937 0.937 0.932 0.932

0.884 0.872 0.790 0.768 0.751 0.688 0.682 0.549 0.556 0.525

0.768 0.730 0.751 0.682 0.549 0.590 0.511 0.499 0.502 -

æ.». 2544 Õ—π Õ—π¥—∫ ¥—™π’ ¥—∫ „π ®√‘ß °≈ÿ¡à WHO/SEAR ‰∑¬ »√’≈—ß°“ ¡—≈¥’ø å Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ Õ‘π‡¥’¬ ¿ŸÆ“π ‡πª“≈ ∫—ߧ≈“‡∑» ‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ASEAN  ‘ߧ‚ª√å ∫√Ÿ‰π ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å ‡«’¬¥π“¡ Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈° πÕ√凫¬å ‰Õ´·≈π¥å ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ≈—°‡´¡‡∫Õ√å° ·§π“¥“  «’‡¥π  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å ‰Õ√å·≈π¥å ‡∫≈‡¬’ˬ¡  À√—∞Õ‡¡√‘°“

°≈ÿà¡/ ª√–‡∑»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 33 61 73 84 108 110 129 130 133

73 93 96 110 129 127 134 136 139 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 6 5 7 8 9 -

0.963 0.956 0.955 0.949 0.949 0.949 0.947 0.946 0.945 0.944

0.907 0.866 0.796 0.778 0.758 0.704 0.697 0.578 0.571 0.545

0.778 0.751 0.745 0.697 0.578 0.602 0.536 0.526 0.520 -

æ.». 2546 Õ—π Õ—π¥—∫ ¥—™π’ ¥—∫ „π ®√‘ß °≈ÿ¡à WHO/SEAR ‰∑¬ »√’≈—ß°“ ¡—≈¥’ø å Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ Õ‘π‡¥’¬ ¿ŸÆ“π ‡πª“≈ ∫—ߧ≈“‡∑» ‡°“À≈’‡Àπ◊Õ ASEAN  ‘ߧ‚ª√å ∫√Ÿ‰π ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å ‡«’¬¥π“¡ Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈° πÕ√凫¬å ‰Õ´·≈π¥å ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ‰Õ√å·≈π¥å  «’‡¥π ·§π“¥“ ≠’˪ÿÉπ  À√—∞Õ‡¡√‘°“  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å

°≈ÿà¡/ ª√–‡∑»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 34 61 74 84 109 108 130 129 133

74 93 98 108 130 126 135 138 137 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 7 6 9 8 10

1 2 3 4 6 5 7 9 8 -

0.965 0.960 0.957 0.956 0.951 0.950 0.949 0.948 0.947 0.947

0.916 0.871 0.805 0.784 0.763 0.709 0.711 0.581 0.583 0.553

0.784 0.755 0.739 0.711 0.581 0.611 0.538 0.527 0.530 -

æ.». 2547 Õ—π Õ—π¥—∫ ¥—™π’ ¥—∫ „π ®√‘ß °≈ÿ¡à


5. ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√¥”√ß™’«‘µ 5.1 ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π 5.1.1 °“√§¡π“§¡¢π àß 1) °“√¢π àß∑“ß∫° „π æ.». 2548 √–∫∫‚§√ß¢à“¬∂ππ„πª√–‡∑»‰∑¬¡’√–¬–∑“ߪ√–¡“≥ 182,848.726 °‘‚≈‡¡µ√ ‚¥¬‡ªìπ‚§√ß¢à“¬∑“ßÀ≈«ß 64,156.169 °‘‚≈‡¡µ√·≈–‚§√ß¢à“¬∂ππ™π∫∑ 118,692.557 °‘‚≈‡¡µ√ √–∫∫ ‚§√ß¢à“¬∂ππ¢Õ߉∑¬¬—ß¡’‡§√◊Õ¢à“¬‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª∂÷ß¿Ÿ¡‘¿“§µà“ßÊ ∑—Èß ’Ë¿“§ ‚¥¬¡’∂ππ 4 ™àÕß∑“ß®√“®√√«¡ 1,889 °‘‚≈‡¡µ√ ´÷Ëß∂◊Õ«à“‚§√ß¢à“¬∂ππ°√–®“¬§√Õ∫§≈ÿ¡æ◊Èπ∑’Ë¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß  ”À√—∫°√ÿ߇∑æ¡À“π§√¡’∑“ߥà«π∑—Èß ‘Èπ 175.9 °‘‚≈‡¡µ√ ·≈–°”≈—ß®–°àÕ √â“ß ∑“ߥà«π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ’° 146.3 °‘‚≈‡¡µ√ „À⇠√Á®∑—ÈßÀ¡¥¿“¬„π æ.». 2552 √«¡∑—Èß¡’√–∫∫√∂‰øøÑ“¢π àß¡«≈™π„Àâ ∫√‘°“√®”π«π 2  “¬ ·≈–®–¢¬“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ’° 4  “¬ „À⇠√Á®¿“¬„π‡√Á«Ê π’È Õ—π®–™à«¬≈¥ªí≠À“°“√®√“®√„π °√ÿ߇∑æ¡À“π§√≈ß πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’°“√¢π àß∑“ß√∂‰ø¡’√–¬–∑“ß∑—Èß ‘Èπ 5,359.6 °‘‚≈‡¡µ√ 2) °“√¢π àß∑“ßπÈ” „π æ.». 2549 ∑à“‡√◊ÕÀ≈—°¢Õ߉∑¬¡’ 7 ·Ààß ·≈–∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õ 11 ∑à“ ´÷Ëß¡’»—°¬¿“æ „π°“√√Õß√—∫°“√¢π àß ‘π§â“∑“ßπÈ”¢ÕßÕÿµ “À°√√¡‰¥âÕ¬à“߇撬ßæÕ„πªí®®ÿ∫—π ·µàÕ“®µâÕß¡’°“√ª√—∫ª√ÿß ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π¢Õß∑à“‡√◊Õ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√¢¬“¬µ—«∑“߇»√…∞°‘®„πÕ𓧵 3) °“√¢π àß∑“ßÕ“°“» ªí®®ÿ∫—π‰∑¬¡’∑à“Õ“°“»¬“π “°≈´÷Ë߇ªî¥¥”‡π‘π°“√·≈â« ®”π«π 5 ·Ààß ‰¥â·°à ∑à“ Õ“°“»¬“π°√ÿ߇∑æ ‡™’¬ß„À¡à À“¥„À≠à ¿Ÿ‡°Áµ ·≈–‡™’¬ß√“¬ ´÷ßË ∑à“Õ“°“»¬“π°√ÿ߇∑æ “¡“√∂√Õß√—∫ºŸ‚â ¥¬ “√ √–À«à“ß ª√–‡∑»„π™—Ë«‚¡ß§—∫§—Ë߉¥â 10,143 §π/™—Ë«‚¡ß ·≈–ºŸâ‚¥¬ “√¿“¬„πª√–‡∑» 8,685 §π/™—Ë«‚¡ß ¡’¢’¥§«“¡ “¡“√∂ „π°“√√Õß√—∫ºŸâ‚¥¬ “√‰¥âªï≈– 36.5 ≈â“π§π ´÷ËߧàÕπ¢â“ߧ—∫§—Ëß Õ¬à“߉√°Áµ“¡¢≥–π’È√—∞∫“≈‰¥â‡ªî¥∑à“Õ“°“»¬“π  ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß∑à“Õ“°“»¬“π∑’Ë∑—π ¡—¬·Ààß„À¡à„π¿Ÿ¡‘¿“§ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ°—𬓬π æ.». 2549 ·≈–®–  “¡“√∂√Õß√—∫ºŸâ‚¥¬ “√‰¥â∂÷ß 30 ≈â“π§π „πªï·√°·≈–®–√Õß√—∫‰¥â 100 ≈â“π§π‡¡◊ËÕ°àÕ √â“߇ √Á® ¡∫Ÿ√≥å Õ—π∂◊Õ ‰¥â«à“‰∑¬¡’§«“¡æ√âÕ¡„π¥â“π‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π∑“ßÕ“°“» 5.1.2 °“√ ◊ËÕ “√ ¡’°“√¢¬“¬µ—«¥â“π°“√ ◊ÕË  “√¢Õ߉∑¬‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ‚¥¬‡©æ“–„π™à«ß∑»«√√…∑’ºË “à π¡“ „π æ.». 2549 ¡’‚∑√»—æ∑åª√–‡¿∑„™â “¬∑—Èߪ√–‡∑» 7,073,450 ‡≈¢À¡“¬ ‚∑√»—æ∑凧≈◊ËÕπ∑’Ë 40,052,612 ‡≈¢À¡“¬ §‘¥‡ªìπ 112.6 ‡§√◊ËÕßµàÕª√–™“°√ 1,000 §π ·≈– 637.5 ‡§√◊ËÕßµàÕª√–™“°√ 1,000 §π „π æ.». 2549 µ“¡≈”¥—∫ πÕ°®“°π’È ª√–‡∑»‰∑¬¡’‡§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å„™â„π —¥ à«π 66 ‡§√◊ËÕßµàÕª√–™“°√ 1,000 §π (µ“√“ß∑’Ë 4.12) ·≈– ¡’ºŸâ„™âÕ‘π‡µÕ√å‡πÁ∑‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ®“° 30 §π „π æ.». 2534 ‡ªìπ 8.46 ≈â“π§π „π æ.». 2549 §‘¥‡ªìπÕ—µ√“°“√„™â √âÕ¬≈– 13.5 À√◊Õ§‘¥‡ªìπ 14,226.2 µàÕ· πª√–™“°√ „π æ.». 2549 ‚¥¬°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¡’°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ  Ÿß∑’Ë ÿ¥°«à“∑ÿ°¿“§ (µ“√“ß∑’Ë 4.13) ·µà‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ·≈â« æ∫«à“ ‰∑¬¡’‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π∑“ß ¥â“π°“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ¥âÕ¬°«à“À≈“¬ª√–‡∑»„π‡Õ‡™’¬ ‡™àπ  ‘ß§‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ (µ“√“ß∑’Ë 4.12 ·≈– 4.14)

69


µ“√“ß∑’Ë 4.12 ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π¥â“π°“√ ◊ËÕ “√¢Õߪ√–‡∑»µà“ßÊ æ.». 2539-æ.». 2547 ®”π«π‚∑√»—æ∑凧≈◊ËÕπ∑’Ë ®”π«π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ®”π«π‚∑√»—æ∑åª√–‡¿∑ µà Õ ª√–™“°√ 1,000 §π „™â   “¬µà Õ ª√–™“°√ 1,000 §π µà Õ ª√–™“°√ 1,000 §π ª√–‡∑» 2539 2540 2542 2545 2547 2539 2540 2542 2545 2547 2539 2540 2542 2545 2547  ‘ߧ‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å Õ‘π‚¥π’‡´’¬  «’‡¥π  À√—∞Õ‡¡√‘°“ πÕ√凫¬å

498.4 192.5 78.6 30.7 17.8 684.1 636.6 564.9

529.0 192.5 85.5 42.7 24.7 685.4 625.6 609.1

484.1 219.3 101.9 37.9 29.1 694.5 709.8 711.9

472 432 147.5 229 381.45 761.1 894.7 206 174 88.4 101.9 145.05 372.9 571.2 99* 112.6** 27.8 34.5 138.6 346.8* 637.5** 46 42 12.9 17.7 36.97 189.1 398.5 34 45 3.0 5.4 9.83 48.5 134.8 750 715 281.8 358.1 590.08 900.3 1,084.7 701 606 161.9 205.6 314.87 496.9 621.1 754 472 296.1 383.0 627.03 787.0 1,036.0

233 53 22 11 6 286 403 307

∑’Ë¡“ : IMD. The World Competitiveness Yearbook, 1999 ·≈– 2006. À¡“¬‡Àµÿ : 1. * ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ æ.». 2546 2. ** ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ æ.». 2549 3. ¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√åµàÕª√–™“°√ 1,000 §π ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ æ.». 2548

70

316 65 28 13 9 353 450 363

390.9 94.5 40.4 19.5 13.4 510.4 538.9 506.8

596 137 43 25 13 687 739 657

601 216 66 42 19 776 778 743


µ“√“ß∑’Ë 4.13 ª√–™“°√∑’Ë„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ®”·π°µ“¡‡¢µ°“√ª°§√Õß·≈–¿“§ æ.». 2544, æ.». 2546, æ.». 2547, æ.». 2548 ·≈– æ.». 2549 ‡¢µ°“√ª°§√Õß ·≈–¿“§

æ.». 2546(2) æ.». 2547(2) æ.». 2549(2) æ.». 2544(1) æ.». 2548(2) ª√–™“™π Õ—µ√“ ª√–™“™π Õ—µ√“ ª√–™“™π Õ—µ√“ ª√–™“™π Õ—µ√“ ª√–™“™π Õ—µ√“ ∑’Ë„™â µàÕ· π ∑’Ë„™â µàÕ· π ∑’Ë„™â µàÕ· π ∑’Ë„™â µàÕ· π ∑’Ë„™â µàÕ· π Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ª√–™“°√ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ª√–™“°√ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ª√–™“°√ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ª√–™“°√ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ª√–™“°√

∑—Ë«ª√–‡∑» 3,536,001 6,163.7 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 2,341,433 12,361.5 πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 1,194,568 3,108.7 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 1,234,542 16,774.1 ¿“§°≈“ß 830,389 6,322.6 ¿“§‡Àπ◊Õ 516,114 4,988.6 ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 559,193 2,937.4 ¿“§„µâ 395,763 5,283.3 Õ—µ√“§«“¡·æ√àÀ≈“¬¢Õß 5.7 °“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (%)

6,031,300 10,434.1 6,971,528 11,891.8 3,807,900 19,897.3 4,155,737 21,427.9 2,223,400 5,750.2 2,815,791 7,177.6 2,005,700 26,862.3 1,999,943 26,585.4 1,336,300 10,077.3 1,517,514 11,212.0 1,003,200 9,682.4 1,210,949 11,423.6 1,070,100 5,586.5 1,485,725 7,687.2 616,000 8,147.4 757,396 9,914.3 9.5 11.1

7,084,201 11,990.6 8,465,823 14,226.2 3,807,055 21,230.5 4,242,901 23,370.9 3,277,146 7,964.0 4,222,921 10,211.6 1,630,752 25,895.8 1,774,375 27,961.7 1,706,396 11,857.5 2,028,575 13,906.6 1,285,577 11,902.9 1,581,412 14,656.7 1,660,707 8,411.9 2,103,780 10,599.5 800,769 10,200.5 977,680 12,316.2 11.4 13.5

∑’Ë¡“ :

- √“¬ß“π°“√ ”√«®°“√¡’°“√„™â‡§√◊ÕË ß¡◊Õ·≈–Õÿª°√≥å‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π§√—«‡√◊Õπ æ.». 2544 ·≈– 2546,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ - √“¬ß“π°“√ ”√«®‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ (§√—«‡√◊Õπ) ‰µ√¡“  1 æ.». 2547,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ - √“¬ß“π°“√ ”√«®‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ (§√—«‡√◊Õπ) ‰µ√¡“  3 æ.». 2548,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ - √“¬ß“π°“√ ”√«®‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ (§√—«‡√◊Õπ) æ.». 2549,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘ ·Ààß™“µ‘ (1) À¡“¬‡Àµÿ : ª√–™“°√Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª (2) ª√–™“°√Õ“¬ÿ 6 ªï¢÷Èπ‰ª

71


µ“√“ß∑’Ë 4.14 °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡·æ√àÀ≈“¬¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ„πª√–‡∑»·∂∫‡Õ‡™’¬·ª´‘øî° æ.». 2541, æ.». 2543, æ.». 2545 ·≈– æ.». 2548 ª√–‡∑» ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ (2549)  ‘ߧ‚ª√å ŒàÕß°ß π‘«´’·≈π¥å ‰µâÀ«—π ≠’ªË πÿÉ ‡°“À≈’ ‰∑¬ (2549) ¡“‡≈‡´’¬ øî≈‘ªªîπ å ®’π (2549) Õ‘π‚¥π’‡´’¬ Õ‘π‡¥’¬ ‡«’¬¥π“¡ (2549)

ºŸâ„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ (≈â“π§π) 2541 2543 2545 2548

Õ—µ√“§«“¡·æ√àÀ≈“¬ % 2541 2543 2545 2548

4.0 0.55 1.1 0.55 3.0 14.0 2.0 0.67 0.4 0.2 1.5 0.1 0.4 0.15

22.2 18.3 18.3 15.3 14.3 10.8 4.6 1.1 2.0 0.3 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1

8.42 1.85 3.46 1.49 6.4 47.08 16.4 2.3 3.7 2.0 22.5 1.45 5.0 0.04

10.63 14.66 2.31 2.42 4.35 4.88 2.06 3.20 11.6* 13.21 56 86.3 25.6 33.9 4.8 8.46 5.7* 11.02 4.5 7.82 45.8 123.0 4.4 16.0 7.0* 60.6 0.4* 13.10

43.9 44.6 48.7 39.0 28.8 37.2 34.5 3.7 16.9 2.4 1.7 0.6 0.5 < 0.1

54.4 51.9 59.6 52.7 51.8 44.1 53.8 7.7 25.1 7.7 3.5 1.9 0.6 0.5

71.8 53.9 70.3 78.4 59.9 67.7 69.4 13.5 41.2 8.7 9.3 7.3 4.6 15.4

∑’Ë¡“ :

- Internet Users Worldwide, 2001-2002 - The World Fact Book, 2006-2007 À¡“¬‡Àµÿ : 1. Õ—µ√“§«“¡·æ√àÀ≈“¬ ®”π«πºŸâ„™âÕ‘π‡µÕ√å‡πÁµ x 100 = ¢Õß°“√„™âÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ®”π«πª√–™“°√∑—Èߪ√–‡∑» 2. * ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ æ.». 2544 πÕ°®“°π’È ª√–‡∑»‰∑¬¬—ß¡’¥“«‡∑’¬¡‰∑¬§¡¢Õßµπ‡Õß °“√‡ªî¥ ∂“π’‚∑√∑—»π嵓¡ “¬ Cable TV ·≈–‚∑√∑—»π几√’®–¬‘Ëߢ¬“¬¢Õ∫¢à“¬°“√ ◊ËÕ “√„Àâ°«â“ߢ÷Èπ ·µà‚Õ°“ ‡¢â“∂÷ß ◊ËÕµà“ßÊ ‡À≈à“π—Èπ¬—߉¡à‡∑à“ ‡∑’¬¡°—π ·µà¡’·π«‚πâ¡∑’Ë¥’¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 4.15)

72


µ“√“ß∑’Ë 4.15 √âÕ¬≈–¢Õߧ√—«‡√◊Õπ∑’Ë¡’‡§√◊ËÕß√—∫«‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå ‚∑√»—æ∑å æ.». 2533-æ.». 2547 «‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»π墓«¥”·≈– ’ 2533 2537 2541 2545 2547 2533 2537 2541 2545 2547 ∑—Ë«√“™Õ“≥“®—°√ 72.6 70.8 75.5 68.9 63.6 61.3 80.3 88.7 91.6 93.0 °∑¡. ·≈– 3 ®—ßÀ«—¥ 79.4 80.3 86.6 80.8 78.3 80.7 83.8 90.4 92.5 93.5 √Õ∫ °∑¡. „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 81.2 81.1 85.5 76.2 68.6 84.6 89.3 92.9 94.0 95.2 „π‡¢µ ÿ¢“¿‘∫“≈ 76.0 74.6 78.5 - 70.8 86.3 90.5 - πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈- 69.8 67.0 71.4 64.1 58.5 53.6 77.6 87.6 90.6 92.2  ÿ¢“¿‘∫“≈ æ◊Èπ∑’Ë

‚∑√»—æ∑å 2533 2537 2541 2545 2547 5.8 10.1 21.9 29.2 23.9 24.5 33.1 59.2 59.6 50.7 16.5 29.4 49.8 40.8 39.7 4.2 12.2 28.7 0.9 2.4 9.3 11.0 12.9

∑’Ë¡“ :

√“¬ß“π°“√ ”√«®¿“«–‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߧ√—«‡√◊Õπ æ.». 2533, 2537, 2541, 2545, 2547  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : µ—Èß·µà æ.». 2543 ‡ªìπµâπ‰ª ‰¥â√«¡‡¢µ ÿ¢“¿‘∫“≈‡¢â“°—∫‡¢µ‡∑»∫“≈ ®÷߉¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈„π à«π¢Õ߇¢µ  ÿ¢“¿‘∫“≈

°“√¢¬“¬µ—«¢Õ߇§√◊Õ¢à“¬°“√ ◊ËÕ “√¢Õ߉∑¬¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫æ—≤π“°“√√–¥—∫‚≈°‡ªìπ  à«πÀπ÷ËߢÕß«‘«—≤π“°“√¢Õ߬ÿ§ ç‚≈°‰√âæ√¡·¥πé πÕ°®“°π’È ¡’°“√¢¬“¬µ—«¢Õß∏ÿ√°‘®‚¶…≥“ºà“π ◊ËÕµà“ßÊ ¡’¡Ÿ≈§à“ªï≈–À≈“¬À¡◊Ëπ≈â“π∫“∑ ´÷ßË ∏ÿ√°‘®‚¶…≥“‡À≈à“π’ È ßà º≈ Õ¬à“ß√ÿπ·√ßµàÕ惵‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§¢Õߧπ‰∑¬ ·≈–¡’√–∫∫°“√®—¥®”Àπà“¬ ‘π§â“ ·≈– ∫√‘°“√„π√Ÿª·∫∫„À¡àÊ ‡ªìπ°“√®”Àπà“¬‚¥¬ºà“π ◊ËÕµà“ßÊ µ“¡√–∫∫°“√¢“¬µ√ß ´÷Ëߧ«∫§ÿ¡°”°—∫‰¥â¬“°°«à“°“√ ®”Àπà“¬µ“¡√â“π§â“ 惵‘°√√¡√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¢Õߪ√–™“™π‡ª≈’Ë¬π‰ª®“°‡¥‘¡ ´÷Ë߇§¬‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈®“° ◊ËÕ«‘∑¬ÿ ‡ªìπÀ≈—° ‡ª≈’Ë¬π¡“‡ªìπ ◊ËÕ‚∑√∑—»π凪ìπÀ≈—°  ◊ËÕ«‘∑¬ÿ√Õß≈ß¡“ ´÷Ëß®“°°“√ ”√«® ◊ËÕ¡«≈™π¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß ™“µ‘„π æ.». 2546 æ∫«à“ ª√–™“™π∑’Ë™¡‚∑√∑—»πå¡’∂÷ß 54.7 ≈â“π§π (√âÕ¬≈– 94.5) ¢≥–∑’Ëøíß«‘∑¬ÿ ¡’‡æ’¬ß 24.8 ≈â“π§π (√âÕ¬≈– 24.8) πÕ°®“°π’È ª√–™“™π„π‡¢µ‡¡◊Õß¡’§«“¡ π„®∑’®Ë –√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’¬Ë «°—∫‡»√…∞°‘®  —ߧ¡ °“√‡¡◊Õß  ÿ¢¿“æ¡“°¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡∑’Ë√—∫·µà§«“¡∫—π‡∑‘߇∑à“π—Èπ ‚¥¬‡©æ“–√Ÿª·∫∫„À¡àÊ ∑’Ëπ‘¬¡ §◊Õ √Ÿª·∫∫ °“√∂“¡µ√ß·≈– °“√查§ÿ¬ ¥ ‡°‘¥™ÿ¡™π„À¡à∑’ËÕ“»—¬ ◊ËÕ‡ªìπµ—«°≈“ß ‡™àπ ™ÿ¡™π ® . 100 ™ÿ¡™π√“¬°“√‡°¡ å‚™«å·≈–™ÿ¡™π√“¬ °“√«‘∑¬ÿµà“ßÊ

73


5.1.3 °“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§ 1) æ.». 2548 ¡’‰øøÑ“„™â√–¥—∫¥’·≈–ª“π°≈“ß √âÕ¬≈– 99.0 (68,375 À¡Ÿà∫â“π) ·≈– ‰¡à¡’‰øøÑ“„™âÕ’° 721 À¡Ÿà∫â“π (√âÕ¬≈– 1.0) ¥—ßµ“√“ß∑’Ë 4.16 µ“√“ß∑’Ë 4.16 °“√¡’‰øøÑ“„™â¢ÕßÀ¡Ÿà∫â“π√–À«à“ß æ.». 2535-æ.». 2548 æ.».

2535 2537 2539 2542 2544 2546 2548

¡’‰øøÑ“„™â ®”π«πÀ¡Ÿà∫â“π √–¥—∫¥’1 ª“π°≈“ß2 ∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë®—¥‡°Á∫ ·≈–«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– „π‡√◊ËÕßπ’ȉ¥â (À¡Ÿà∫â“π) (À¡Ÿà∫â“π) 59,354 59,059 60,215 63,230 66,193 68,496 69,096

54,719 55,590 57,523 56,483 60,128 60,613 64,807

92.2 94.1 95.5 89.3 90.8 88.5 93.8

2,466 1,675 1,198 5,678 4,698 7,096 3,568

4.2 2.8 2.0 9.0 7.1 10.4 5.2

‰¡à¡’‰øøÑ“„™â ®”π«π √âÕ¬≈– (À¡Ÿà∫â“π) 2,169 1,794 1,494 1,069 1,367 787 721

3.6 3.0 2.5 1.7 2.1 1.1 1.0

∑’Ë¡“ :

À¡Ÿ∫à “â π™π∫∑‰∑¬ ªï 2535-2548 ®“°¢âÕ¡Ÿ≈ °™™. 2§., »Ÿπ¬å¢Õâ ¡Ÿ≈‡æ◊ÕË °“√æ—≤π“™π∫∑ °√–∑√«ß ¡À“¥‰∑¬ 1 À¡“¬‡Àµÿ : √–¥—∫¥’ À¡“¬∂÷ß À¡Ÿà∫â“π∑’Ë¡’§√—«‡√◊Õπ∑’Ë¡’‰øøÑ“¢Õß√—∞„™â¡“°°«à“§√÷ËßÀπ÷ËߢÕßÀ¡Ÿà∫â“π 2 ª“π°≈“ß À¡“¬∂÷ß À¡Ÿà∫â“π∑’Ë¡’§√—«‡√◊Õπ∑’Ë¡’‰øøÑ“¢Õß√—∞„™â‰¡à‡°‘π§√÷ËßÀπ÷ËߢÕßÀ¡Ÿà∫â“π

2) æ.». 2549 §√—«‡√◊Õπ√âÕ¬≈– 97.4 ¡’πÈ” –Õ“¥‡æ’¬ßæÕ·°à°“√∫√‘‚¿§ (¿“æ∑’Ë 4.20) ·≈–„π æ.». 2549 §√—«‡√◊Õπ√âÕ¬≈– 97.5 ¡’πÈ”„™â‡æ’¬ßæÕµ≈Õ¥ªï

74


¿“æ∑’Ë 4.20 Õ—µ√“°“√¡’πÈ”¥◊Ë¡ –Õ“¥‡æ’¬ßæÕ æ.». 2503-æ.». 2549

100 74.42

80

96.9 97.4

92.25 93.21 95.49 95.47 95.51 95.34 94.6

√âÕ¬≈– 120

92.4

65.96 60 40 23.06

∑’Ë¡“ :

8.52

13.56

1.63

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2546 2548 2549

2533

2528

2523

2518

2513

æ.».

2508

2503

20 0.1 0

æ.». 2503-2543 ‰¥â®“°°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2544, æ.». 2546 ·≈– æ.». 2548 ‰¥â®“°À¡Ÿà∫â“π™π∫∑‰∑¬ ªï 2544, 2546, 2548, »Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“™π∫∑ °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ æ.». 2549 ‰¥â®“°√“¬ß“𠮪∞. ªï 2549, »Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“™π∫∑ °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߥâ“π‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π¥—ß°≈à“«°àÕ„À⇰‘¥º≈°√–∑∫µàÕ√–∫∫ ÿ¢¿“æ (1) ªí≠À“Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®“°®√“®√·≈–¬“πæ“Àπ–¡“°¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°¡’°“√¢¬“¬µ—«∑“ߥâ“π°“√ §¡π“§¡¢π àß‚¥¬‡©æ“–°“√¢¬“¬∂π𠇪ìπ°“√‡æ‘Ë¡ª√‘¡“≥¬“πæ“Àπ– (¥Ÿ∫∑∑’Ë 5 À—«¢âÕ 2.6 °“√∫“¥‡®Á∫·≈– Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ) (2) °“√‡¢â“∂÷ߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥â“π ÿ¢¿“欗ߡ’§«“¡‡À≈◊ËÕ¡≈È” ‡π◊ËÕß®“°‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π∑“ߥâ“π °“√ ◊ËÕ “√¢Õ߉∑¬¥âÕ¬°«à“µà“ߪ√–‡∑»¡“° ∑”„Àâª√–™“™π à«πÀπ÷ËßÕ“®‰¡à “¡“√∂‡¢â“∂÷ߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ¥â“π  ÿ¢¿“æ‚¥¬‡©æ“–ª√–™“°√∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µ™π∫∑·≈–¿Ÿ¡‘¿“§®–‡¢â“∂÷ߢâÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥â“π ÿ¢¿“欓°°«à“ª√–™“°√∑’ËÕ¬Ÿà „π‡¡◊Õß

5.2 §«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ ‰∑¬‡ªìπª√–‡∑»∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ ∑—Èß∑“ߥâ“πæ—π∏ÿ°√√¡ ™π‘¥æ—π∏ÿå·≈–√–∫∫ 𑇫» Ÿß¡“° ‚¥¬¡’æ—π∏ÿåæ◊™ 15,000 ™π‘¥ æ—π∏ÿå —µ«åª√–¡“≥ 25,000 ™π‘¥ ·∫§∑’‡√’¬ √“·≈–®ÿ≈‘π∑√’¬å 7,800 ™π‘¥ ·≈–¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß√–∫∫𑇫» 15 √–∫∫ (∑ÿπ∑“ß∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ ∑’ˬ—Ë߬◊π„π·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë 10,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘) ®÷ß¡’°“√„™â°—π Õ¬à“ßøÿÉ¡‡øóÕ¬ ‚¥¬ª√“»®“°¡“µ√°“√°“√®—¥°“√·≈–§ÿ⡧√ÕßÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß®√‘ß®—ß ®π∑”„Àâªí®®ÿ∫π— ∑√—欓°√§«“¡ À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ∂Ÿ°∑”≈“¬·≈–≈¥≈ßÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ®πªí®®ÿ∫—π¡’™π‘¥æ—π∏ÿå —µ«å∑’Ë Ÿ≠æ—π∏ÿå·≈â«∂÷ß 14 ™π‘¥ ·≈– Õ¬Ÿà„π∫—≠™’√“¬™◊ËÕ —µ«å·≈–æ—π∏ÿåæ◊™∑’Ë„°≈â®– Ÿ≠æ—π∏ÿåÕ’° 684 ™π‘¥ √«¡∑—Èß√–∫∫𑇫»πå∫“ß·Àà߇ ◊ËÕ¡‚∑√¡ 75


„π¢≥–‡¥’¬«°—π‰∑¬‰¥â‡¢â“‡ªìπ¿“§’Õπÿ —≠≠“«à“¥â«¬§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ„π≈”¥—∫∑’Ë 188 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ¡°√“§¡ æ.». 2547 ´÷Ëß®–¡’º≈„Àâµà“ߪ√–‡∑»∑’ˇªìπ¿“§’ “¡“√∂‡¢â“∂÷ß∑√—欓°√æ—π∏ÿ°√√¡¢Õ߉∑¬‰¥â ®÷ß¡’ §«“¡æ¬“¬“¡¢Õßµà“ß™“µ‘„π°“√π”‡¢â“æ◊™/ —µ«å ∑’Ë¡’„π∏√√¡™“µ‘®“°‰∑¬‰ª»÷°…“§âπ§«â“«‘®—¬·≈–Õ“®¡’°“√®¥ ‘∑∏‘ ∫—µ√¢÷Èπ √—∞®÷ßµâÕß¡’¡“µ√°“√∑’ˇ¢â¡·¢Áß„π°“√ª°ªÑÕߺ≈ª√–‚¬™πå¢Õߪ√–‡∑»„π√–¬–¬“«·≈–¡’°“√®—¥°“√∑’Ë¥’„π °“√‡™◊ËÕ¡µàÕ√–À«à“ßµà“ß™“µ‘∑’ˇªìπ‡®â“¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’°—∫‰∑¬∑’ˇªìπ‡®â“¢Õß∑√—欓°√§«“¡À≈“°À≈“¬∑“ß™’«¿“æ ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß™“µ‘‰¥â Ÿß ÿ¥ πÕ°®“°π’È °√–· §«“¡π‘¬¡∫√‘‚¿§ ‘π§â“ ÿ¢¿“æ‡æ‘Ë¡¢÷È𠇙àπ °“√„™â ¡ÿπ‰æ√„π°“√¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ·≈–  ¡ÿπ‰æ√‡æ◊ÕË °“√º≈‘µ¬“ ®÷߇ªìπ°“√ √â“ß‚Õ°“ „π°“√¬°√–¥—∫Õߧ姫“¡√Ÿ¥â “â π ÿ¢¿“æ‚¥¬„™â¿¡Ÿ ª‘ í≠≠“∑âÕß∂‘πË ·≈– °“√ √â“ß¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡°—∫ ¡ÿπ‰æ√‰¥â √—∞®÷ßµâÕß à߇ √‘¡ π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ ¡ÿπ‰æ√‰∑¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’ §ÿ≥¿“æ¡“µ√∞“π„π√–¥—∫ “°≈

5.3 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 5.3.1 ¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“» ®“°°“√µ‘ ¥ µ“¡µ√«® Õ∫§ÿ ≥ ¿“æÕ“°“»„πª√–‡∑»‰∑¬ ∑—È ß „π°√ÿ ß ‡∑æ¡À“π§√ ª√‘¡≥±≈·≈–æ◊Èπ∑’˵à“ß®—ßÀ«—¥ æ∫«à“ ΩÿÉπ≈–ÕÕ߬—߇ªìπªí≠À“ ”§—≠  ”À√—∫°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕÕ°‰´¥å·≈–°ä“´ ‚Õ‚´π‡°‘π¡“µ√∞“π‡ªìπ§√—ßÈ §√“«  à«π “√¡≈æ‘…Õ◊πË Ê ‡™àπ µ–°—«Ë ·≈–°ä“´´—≈‡øÕ√剥ÕÕ°‰´¥å¬ß— Õ¬Ÿ„à π‡°≥±å¡“µ√∞“π ªí≠À“À≈—°¢Õß¡≈¿“«–„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ §◊Õ ΩÿÉπ≈–ÕÕß∑—Èß„πæ◊Èπ∑’Ë∑—Ë«‰ª·≈–√‘¡∂ππ ´÷Ëß ®–¡’ªí≠À“√ÿπ·√ß°«à“‡π◊ËÕß®“°Õ¬Ÿà„°≈â·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘… ‡™à𠬓πæ“Àπ– °‘®°√√¡°“√°àÕ √â“ß  ”À√—∫„π ªï 2549 ΩÿÉπ√«¡‡©≈’ˬ 24 ™—Ë«‚¡ß  Ÿß ÿ¥∫√‘‡«≥√‘¡∂ππ„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¡’ª√‘¡“≥≈¥≈ßµ—Èß·µàªï 2540 Õ—π‡π◊ËÕß®“°«‘°ƒµ ‡»√…∞°‘®∑’Ë àߺ≈„Àâ°‘®°√√¡¥â“πÕÿµ “À°√√¡·≈–°“√°àÕ √â“ßµà“ßÊ ≈¥πâÕ¬≈ß  ”À√—∫ΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‡≈Á°°«à“ 10 ‰¡§√Õ𠇩≈’ˬ 24 ™—Ë«‚¡ß Ÿß ÿ¥∫√‘‡«≥√‘¡∂ππ„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√„π ªï 2535-2549 æ∫«à“ ‡°‘π§à“¡“µ√∞“π„π ∑ÿ° ∂“π’∑’˵√«® (¿“æ∑’Ë 4.21)  à«π°ä“´§“√å∫Õπ¡ÕπÕÕ°‰´¥å ´—≈‡øÕ√剥ÕÕ°‰´¥å ·≈– “√µ–°—Ë« æ∫«à“ ¬—ߵ˔°«à“ §à“¡“µ√∞“π

76


ΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‡≈Á°°«à“ 10 ‰¡§√Õπ‡©≈’ˬ 24 ™—Ë«‚¡ß (‰¡‚§√°√—¡/≈∫.¡.)

¿“æ∑’Ë 4.21 ΩÿÉπ≈–ÕÕß¢π“¥‡≈Á°°«à“ 10 ‰¡§√Õπ‡©≈’ˬ 24 ™—Ë«‚¡ß Ÿß ÿ¥∫√‘‡«≥√‘¡∂ππ„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ æ.». 2535-æ.». 2549

∑’Ë¡“ :

450

416 387

400 350 300 250 200

§à“ Ÿß ÿ¥ §à“‡©≈’ˬ §à“µË” ÿ¥ 349.8

341

265 207

268.6 251.3

174

244.4

224.8 216.0 224.8 208.9 ¡“µ√∞“π 120 ‰¡‚§√°√—¡/≈∫.¡.

150 114 80 71 79 84 89 81.6 80.1 79.9 100 67.6 57.8 61.4 78.5 64.1 78.5 49 30 29 23 19 50 10 9.4 13.3 27 21.3 9.3 12.7 21.5 12.2 21.5 21 æ.». 0 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… °√–∑√«ß∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

à«π„πµà“ß®—ßÀ«—¥„π æ.». 2549 °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‰¥â¥”‡π‘π°“√µ√«®«—¥§ÿ≥¿“æÕ“°“»∑—ÈßÀ¡¥ 36  ∂“π’ √«¡ 20 ®—ßÀ«—¥ §√Õ∫§≈ÿ¡∑—Ë«∑ÿ°¿“§¢Õߪ√–‡∑» æ∫«à“ ªí≠À“À≈—°§◊Õ ΩÿÉπ¢π“¥‡≈Á°°«à“ 10 ‰¡§√Õπ ¡’§à“‡©≈’ˬ 24 ™—Ë«‚¡ß Ÿß ÿ¥‡°‘π§à“¡“µ√∞“π‡°◊Õ∫∑ÿ°æ◊Èπ∑’Ë (¡“µ√∞“πΩÿÉπ¢π“¥‡≈Á°§à“‡©≈’ˬ 24 ™—Ë«‚¡ß = 120 ‰¡‚§√°√—¡/≈∫.¡.) ‚¥¬æ∫ª√‘¡“≥ Ÿß ÿ¥∑’Ë®—ßÀ«—¥ √–∫ÿ√’ «—¥‰¥â§à“ Ÿß ÿ¥‡∑à“°—∫ 298.2  à«π°ä“´‰π‚µ√‡®πÕÕ°‰´¥å °ä“´´—≈‡øÕ√剥ÕÕ°‰´¥å §“√å∫Õπ¡ÕπÕÕ°‰´¥å  à«π„À≠ଗߵ˔°«à“§à“¡“µ√∞“π  ”À√—∫¡≈æ‘…∑“ßÕ“°“»„πæ◊Èπ∑’Ë Õ.·¡à‡¡“– ®.≈”ª“ß ∑’ˇªìπªí≠À“À≈—° ‰¥â·°à ´—≈‡øÕ√剥ÕÕ°‰´¥å Õ—π‡°‘¥®“°°“√‡º“∂à“πÀ‘π≈‘°‰πµå ‡æ◊ÕË „™â„π°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“ ´÷ßË æ∫«à“√–¥—∫°ä“´´—≈‡øÕ√剥ÕÕ°‰´¥å‡©≈’¬Ë 1 ™—«Ë ‚¡ß µ—Èß·µà æ.». 2539-2541 æ∫¡’®”π«π§√—Èß∑’ˇ°‘π§à“¡“µ√∞“π¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß ®“° 51 §√—Èß ‡À≈◊Õ 16 §√—Èß ·≈–π—∫ µ—Èß·µà æ.». 2542 - 2549 ‰¡àæ∫®”π«π§√—Èß∑’ˇ°‘π¡“µ√∞“π‡π◊ËÕß®“°  “¡“√∂§«∫§ÿ¡·À≈àß°”‡π‘¥¡≈æ‘…‰¥â ·µà °≈—∫æ∫«à“ ªí≠À“À≈—°§◊ÕΩÿÉπ¢π“¥‡≈Á°°«à“ 10 ‰¡§√Õπ ‚¥¬æ∫ª√‘¡“≥ Ÿß ÿ¥‡∑à“°—∫ 252.6 ‰¡‚§√°√—¡/≈∫.¡. „π æ.». 2549 §ÿ≥¿“æÕ“°“»∑’ˇ ◊ËÕ¡‚∑√¡≈ß¡’º≈µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π ‚¥¬æ∫«à“ °“√ Ÿ¥¥¡ΩÿÉπ ≈–ÕÕß¢π“¥‡≈Á°¢π“¥‰¡à‡°‘π 10 ‰¡§√Õπ „π 6 ‡¡◊Õß„À≠à¢Õ߉∑¬ §◊Õ °√ÿ߇∑æœ ‡™’¬ß„À¡à π§√ «√√§å ¢Õπ·°àπ π§√√“™ ’¡“·≈– ß¢≈“ ∑’∑Ë ”„À⇰‘¥°“√‡ ’¬™’«µ‘ °àÕπ«—¬Õ—π§«√ 2,330 §π ·≈–ªÉ«¬‡ªìπ‚√§À≈Õ¥≈¡ Õ—°‡ ∫ªï≈– 9,626 §π §‘¥‡ªìπ§à“„™â®à“¬∑—Èß ‘Èπ 28,009.6 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ§à“„™â®à“¬µàÕÀ—«ª√–™“°√ ‡∑à“°—∫ 2,000 ∫“∑µàÕ§πµàÕªï ‚¥¬°√ÿ߇∑æ¡À“π§√¡’§à“„™â®à“¬‡ªìπ —¥ à«π Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 65.0 ¢Õß§à“„™â®à“¬∑—Èß 6 ‡¡◊Õß„À≠à5 5

Õâ“ß„π√“¬ß“π°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ æ.». 2545-2547, Àπâ“ 109-110.

77


5.3.2 ¡≈æ‘…∑“ßπÈ” ªí®®ÿ∫—π§ÿ≥¿“æ¢Õß·¡àπÈ” “¬µà“ßÊ ¢Õߪ√–‡∑»¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡≈ß ·µà°Á¬—ßÕ¬Ÿà „π‡°≥±å∑’ˇÀ¡“– ¡°—∫°“√„™âª√–‚¬™πå∑“߇°…µ√°√√¡·≈–Õÿµ “À°√√¡ ¬°‡«âπ·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“µÕπ≈à“ß·≈– ·¡àπÈ”∑à“®’πµÕπ≈à“ß„π¿“§°≈“ß∑’§Ë ≥ ÿ ¿“æπÈ”‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡¡“°  “¡“√∂„™âª√–‚¬™π剥â‡æ’¬ß‡æ◊ÕË °“√§¡π“§¡ ‡∑à“π—πÈ ®“°√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ߧÿ≥¿“æ·¡àπÈ” 49  “¬·≈– 4 ·À≈àßπÈ”π‘Ëß ‰¥â·°à °«â“πæ–‡¬“ ∫÷ß∫Õ√–‡æÁ¥ ÀπÕßÀ“π ·≈–≈ÿà¡πÈ”∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ „π æ.». 2535-2549 æ∫«à“ §ÿ≥¿“æ·¡àπÈ”∑—Ë«‰ª„π ¿“æ√«¡ ∑—Èߪ√–‡∑»Õ¬Ÿà„π‡°≥±å¥’¢÷Èπ §◊Õ §ÿ≥¿“æπȔլŸà„π‡°≥±å¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 6.25 „π æ.». 2535 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 36.67 „π æ.». 2545 ·≈–°≈—∫≈¥≈ß ‡ªìπ√âÕ¬≈– 21.0 „π æ.». 2549 ·≈–§ÿ≥¿“æπȔլŸà„π‡°≥±åæÕ„™â‡æ‘Ë¡®“°√âÕ¬≈– 18.75 „π æ.». 2535 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 53.0 „π æ.». 2549 ´÷ËßπÈ”¥—ß°≈à“«„™â‡æ◊ËÕ°“√Õÿª‚¿§∫√‘‚¿§‰¥â ·µàµâÕߺà“π °√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿߧÿ≥¿“æπÈ”µ“¡ª°µ‘·≈–‡ªìπ摇»…„π∫“ß·Ààß ·≈–ºà“π°“√¶à“‡™◊ÈÕ‚√§°àÕπ‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ µàÕ ÿ¢¿“æ (µ“√“ß∑’Ë 4.17)  ”À√—∫§ÿ≥¿“æ·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“„π æ.». 2535-2548 æ∫«à“ §ÿ≥¿“æπÈ”‡®â“æ√–¬“Õ¬Ÿà„π ‡°≥±å¥’¢÷Èπ´÷Ëߧÿ≥¿“æπȔլŸà„π‡°≥±å¥’·≈–æÕ„™â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 11.68 „π æ.». 2537 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 61.0 „π æ.». 2548 ·≈–°≈—∫‡ ◊ÕË ¡‚∑√¡≈ßÕ¬à“ß¡“° ‡ªìπ√âÕ¬≈– 71.0 „π æ.». 2549 (µ“√“ß∑’Ë 4.17) ´÷ßË ªí≠À“∑’æË ∫§◊Õ ·∫§∑’‡√’¬ °≈ÿà¡‚§≈‘øÕ√å¡·≈–ø≈‚§≈‘øÕ√å¡ ‡°‘π¡“µ√∞“π ª√‘¡“≥§«“¡ °ª√°„π√Ÿª¢Õß “√Õ‘π∑√’¬å‡°‘π¡“µ√∞“π·≈– ª√‘¡“≥ÕÕ°´‘‡®π≈–≈“¬„ππÈ”∑’˵˔°«à“¡“µ√∞“𠵓√“ß∑’Ë 4.17 √âÕ¬≈–¢Õߧÿ≥¿“æπÈ”„π·¡àπÈ”∑—Ë«‰ª·≈–·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“ æ.». 2535-æ.». 2549 §ÿ≥¿“æπÈ”·¡àπÈ”∑—Ë«‰ª æ.». 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 78

∑’Ë¡“ :

¥’

æÕ„™â

6.25 8.33 4.35 10.87 9.43 20.75 30.19 20.75 27.78 18.52 36.67 32.0 23.0 17.0 21.0

18.75 19.44 32.61 21.74 30.19 35.85 49.06 35.85 38.89 40.74 20.00 31.00 51.0 49.0 53.0

§ÿ≥¿“æπÈ”·¡àπÈ”‡®â“æ√–¬“ æÕ„™â ‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡ ‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡ ‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡ ‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡ ¥’ ¡“° ¡“° 75.00 0.00 0.00 5.88 17.65 76.47 61.11 11.11 0.00 12.50 50.00 37.50 60.87 2.17 3.65 8.03 33.58 54.74 56.52 10.87 4.17 15.28 36.11 44.44 56.60 3.77 0.00 15.28 31.94 52.78 37.74 5.66 3.70 16.67 31.48 48.15 15.09 5.66 19.44 26.39 27.78 26.39 39.62 3.77 12.04 24.07 34.26 29.63 27.78 5.56 15.63 31.25 31.25 21.88 33.33 7.41 31.94 22.22 26.39 19.44 40.00 3.33 8.33 31.94 27.78 31.94 31.0 6.0 25.0 32.0 13.0 30.0 21.0 5.0 6.0 17.0 6.8 10.0 29.0 5.0 35.0 26.0 35.0 4.0 23.0 3.0 3.0 26.0 48.0 23.0

°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… °√–∑√«ß∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡


¡≈æ‘…∑“ßπÈ”πÕ°®“°®–°àÕ„À⇰‘¥Õ—πµ√“¬µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π·≈⫬—ß∑”„Àâ ‡°‘¥§à“„™â®à“¬∑“ߥâ“π‡»√…∞°‘®·≈– ÿ¢¿“æ ‚¥¬¡’°“√ª√–¡“≥°“√§à“„™â®à“¬∑“ß ÿ¢¿“殓°®”π«πºŸâªÉ«¬¥â«¬‚√§ ∑âÕß√à«ß ‚√§∫‘¥·≈–‰∑øÕ¬¥å „π æ.». 2542 ‰¥â∑”„Àâ√–∫∫‡»√…∞°‘®¢Õ߉∑¬‰¥â√—∫§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬ª√–¡“≥ 23 ≈â“π ‡À√’¬≠ À√—∞À√◊Õ 0.02% ¢Õߺ≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡„πª√–‡∑» ‚¥¬‡ªìπ§à“„™â®à“¬„π°“√‡¢â“‚√ß欓∫“≈∑—ÈßÀ¡¥ 7.59 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞ (µ“√“ß∑’Ë 4.18) ´÷Ë߇ªìπ§à“„™â®à“¬¢ÕߺŸâªÉ«¬πÕ° 4.96 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞ ·≈–§à“„™â®à“¬¢ÕߺŸâªÉ«¬ „π 2.64 ≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞ (µ“√“ß∑’Ë 4.19) µ“√“ß∑’Ë 4.18 §à“„™â®à“¬∑“ߥâ“π‡»√…∞°‘®·≈– ÿ¢¿“æÕ—π‡π◊ËÕß®“°‚√§∑âÕß√à«ß ‚√§∫‘¥·≈–‰∑øÕ¬¥å æ.». 2542 ‚√§

‚√§∑âÕß√à«ß

‰∑øÕ¬¥å

‚√§∫‘¥

√«¡

§à“„™â®à“¬∑—ÈßÀ¡¥„π‚√ß欓∫“≈ (≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞) §à“·√ß∑’Ë Ÿ≠‡ ’¬®“°°“√‡®Á∫ªÉ«¬ §à“·√ß∑’Ë Ÿ≠‡ ’¬Õ—π‡π◊ËÕß®“°°“√ ‡ ’¬™’«‘µ°àÕπ«—¬Õ—π§«√

6.97

0.17

0.46

7.59

0.45 14.34

0.06 0.06

0.03 0.54

0.53 14.94

21.75

0.28

1.03

23.06

√«¡ (≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞) ∑’Ë¡“ :

Supakankunti Sripen, Pirus Pradithavani, and Tanawat Likitkererat, Valuing Heatlh and Economic Costs of Water Pollution in Thailand 情¿“§¡ æ.». 2544 (√à“ß), Õâ“ß„π√“¬ß“π°“√ µ‘¥µ“¡ ∂“π°“√≥å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡§ÿ≥¿“æ¢Õß∑√—欓°√πÈ”, ∏𓧓√‚≈° 2001

µ“√“ß∑’Ë 4.19 µâπ∑ÿπÕ—π‡π◊ËÕß®“°°“√‡¢â“√—∫°“√√—°…“„π‚√ß欓∫“≈ æ.». 2542 ‚√§

§à“„™â®à“¬°“√ §à“„™â®à“¬°“√ ‡ªìπ§π‰¢âπÕ° ‡ªìπ§π‰¢âπÕ° µàÕ√“¬

∑âÕß√à«ß ‰∑¬øÕ¬¥å ‚√§∫‘¥

4.69 0.03 0.24

√«¡ (≈â“π‡À√’¬≠ À√—∞)

4.96

∑’Ë¡“ :

4.5 9.7 4.5

§à“„™â®à“¬ °“√‡ªìπ§π ‰¢â„π 2.28 0.14 0.22 2.64

§à“„™â®à“¬°“√ §à“„™â®à“¬√«¡ ‡ªìπ§π‰¢â„π §π‰¢âπÕ°·≈– µàÕ√“¬ §π‰¢â„π 24.0 32.5 31.5

6.97 0.17 0.46 7.59

Supakankunti Sripen, Pirus Pradithavani, and Tanawat Likitkererat, Valuing Heatlh and Economic Costs of Water Pollution in Thailand 情¿“§¡ æ.». 2544 (√à“ß), Õâ“ß„π√“¬ß“π°“√ µ‘¥µ“¡ ∂“π°“√≥å ‘Ëß·«¥≈âÕ¡§ÿ≥¿“æ¢Õß∑√—欓°√πÈ”, ∏𓧓√‚≈° 2001 79


5.3.3 ¡≈æ‘…∑“߇ ’¬ß ªí®®ÿ∫—π¡≈æ‘…∑“߇ ’¬ß∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥ªí≠À“¡“°∑’Ë ÿ¥ ‰¥â·°à ‡ ’¬ß®“°°“√®√“®√¬“πæ“Àπ– ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëߪí≠À“¡≈æ‘…∑“߇ ’¬ß ∫√‘‡«≥√‘¡∂π𠓬À≈—°„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ª√‘¡≥±≈·≈–‡¡◊Õß„À≠à„π æ◊Èπ∑’˵à“ß®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’°“√®√“®√Àπ“·πàπ ´÷Ëß®“°°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß¢Õß°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… „π æ.». 2540-æ.». 2549 ∑’Ë ∂“π’µ√«®«—¥§ÿ≥¿“æÕ“°“»·≈–‡ ’¬ß ®”π«π 17  ∂“π’„π 11 ®—ßÀ«—¥ æ∫«à“ √–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’ˬ (Leq)6 24 ™—Ë«‚¡ß  Ÿß ÿ¥‡°‘π¡“µ√∞“π‡°◊Õ∫∑ÿ° ∂“π’ (¿“æ∑’Ë 4.22) ¡≈æ‘…∑“߇ ’¬ß¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¢÷Èπ∑”„Àâª√–™“™π‰¥â√—∫Õ—πµ√“¬µàÕ°“√‰¥â¬‘π·≈–¡’∫“ß à«π∑’Ë  Ÿ≠‡ ’¬§«“¡ “¡“√∂„π°“√‰¥â¬‘π ®“°°“√»÷°…“¢Õß Dr. Andrew W. Smith7 æ∫«à“ ‡ ’¬ß∑’Ë¥—߇°‘π 80 ‡¥´‘‡∫≈ ‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ°“√‰¥â¬‘π·≈– Schuttz (1978)8 æ∫«à“ ‡ ’¬ß∑’Ë¥—߇°‘π°«à“ 70 ‡¥´‘‡∫≈ ®–∑”„Àâª√–™“°√√âÕ¬≈– 22 -95 ¢÷Èπ‰ª ‰¥â√—∫°“√√∫°«π®“°√–¥—∫‡ ’¬ß¥—ß°≈à“«Õ¬à“ß¡“° ¿“æ∑’Ë 4.22 √–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’ˬ (Leq) 24 ™—Ë«‚¡ß Ÿß ÿ¥∫√‘‡«≥√‘¡∂ππ„π°√ÿ߇∑æœ ª√‘¡≥±≈·≈–‡¡◊Õß„À≠à„πæ◊Èπ∑’Ë µà“ß®—ßÀ«—¥ æ.». 2540-æ.». 2549 ‡¥´‘‡∫≈‡Õ 100 95

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√·≈–ª√‘¡≥±≈ µà“ß®—ßÀ«—¥ 90.5

90

88.7 86.8

85

88.1

86.3 83.6

83.7 81.7

82.3 81.4 80.5 80 79.7 79.3 78.4 77.3 77.6 75

90.3 89.8 88.2 80.6

70

¡“µ√∞“π 70 dBA æ.».

65 2540

∑’Ë¡“ :

6 7 8

80

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… °√–∑√«ß∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’ˬ (Leq) 24 ™—Ë«‚¡ß ‡ªìπ§à“‡©≈’ˬ¢Õßæ≈—ßß“π‡ ’¬ßµàÕ‡π◊ËÕß¿“¬„π 24 ™—Ë«‚¡ß Õâ“ß„π√“¬ß“π°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ æ.». 2542- 2543, Àπâ“ 113-114 Õâ“ß„π√“¬ß“π°“√ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ æ.». 2542-2543, Àπâ“ 113-114

2548

2549


5.3.4 ¡≈æ‘…®“° “√Õ—πµ√“¬ ¡’°“√π”‡¢â“ “√Õ—πµ√“¬‡æ◊ËÕ„™â„π°‘®°“√Õÿµ “À°√√¡·≈–°“√‡°…µ√‡ªìπ à«π„À≠à ‚¥¬ À“°§‘¥‡ªìπ —¥ à«π°“√π”‡¢â“¢Õ߇§¡’«—µ∂ÿµ—Èß·µà æ.». 2537-æ.». 2546 æ∫«à“ ‡ªìπ°“√π”‡¢â“‡æ◊ËÕ°“√ Õÿµ “À°√√¡·≈–°“√‡°…µ√ ‚¥¬‡©≈’ˬ√âÕ¬≈– 60.3 ·≈– 38.5 µ“¡≈”¥—∫ ·≈–¡’°“√π”‡¢â“‡æ◊ËÕ°“√Õÿª‚¿§∫√‘‚¿§ ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 1.2  ”À√—∫„π æ.». 2549 ¡’ª√‘¡“≥°“√π”‡¢â“ “√‡§¡’‡æ◊ËÕ„™â„πÕÿµ “À°√√¡·≈–°“√‡°…µ√ 7.4 ·≈– 3.7 ≈â“πµ—𠵓¡≈”¥—∫ (µ“√“ß∑’Ë 4.20) „π¢≥–∑’ˬ—ߢ“¥°“√®—¥°“√∑’Ë¥’„π°“√¢π àß ‡°Á∫√—°…“·≈–„™âª√–‚¬™πå ∑”„Àâ “√‡À≈à“π’È¡’‚Õ°“ ·æ√à°√–®“¬®“°·À≈àß°”‡π‘¥ÕÕ° Ÿà ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ °àÕ„À⇰‘¥º≈°√–∑∫µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–  ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ª√–™“™π ´÷Ëß®“°√“¬ß“π ∂“π°“√≥å¡≈æ‘…¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2547 ¡’°“√µ√«®æ∫°“√ªπ ‡ªóôÕπ¢Õß “√·§¥‡¡’¬¡ Ÿß‡°‘π¡“µ√∞“π„π¥‘π·≈–æ◊™º≈∑“ß°“√‡°…µ√∫√‘‡«≥≈ÿà¡·¡àπÈ”¥“« Õ”‡¿Õ·¡à Õ¥ ®—ßÀ«—¥ µ“° ·≈–‰¥â∑”°“√µ√«® “√·§¥‡¡’¬¡„π√à“ß°“¬¢Õߪ√–™“™π∫√‘‡«≥π—Èπ ®”π«π 9,000 √“¬ æ∫«à“ ª√–¡“≥√âÕ¬ ≈– 13.9 ¢Õߪ√–™“°√∑’Ë ”√«®·≈–∑√“∫º≈«‘‡§√“–Àå·≈â«¡’√–¥—∫ “√·§¥‡¡’¬¡ §àÕπ¢â“ß Ÿß ®÷ß¡’§«“¡‡ ’ˬß∑’Ë®–‡°‘¥ ¿“«–æ‘…®“°·§¥‡¡’¬¡„π‰µ‡√◊ÈÕ√—ß √«¡∑—È߬—ß∑”„À⇰‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ∫àÕ¬§√—Èß·≈–√ÿπ·√ß ´÷Ëß„π æ.». 2549 ¡’Õÿ∫—µ‘¿—¬ ¥â“π “√‡§¡’∂÷ß 23 §√—Èß ¡’ºŸâ∫“¥‡®Á∫ 215 √“¬ ·≈–¡’ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ 3 √“¬ πÕ°®“°π’È º≈°√–∑∫¥â“π ÿ¢¿“殓°°“√„™â “√‡§¡’∑”„Àâ¡’ºŸâªÉ«¬Õ—π‡π◊ËÕß®“°°“√„™â “√ ‡§¡’∑—Èß„π¿“§‡°…µ√·≈–Õÿµ “À°√√¡¡“°¢÷Èπ ‚¥¬ºŸâªÉ«¬®“° “√‡§¡’ à«π„À≠à‡ªìπ‡°…µ√°√ ´÷Ëߪɫ¬¥â«¬‚√§æ‘…®“°  “√°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™ (∫∑∑’Ë 5 À—«¢âÕ 2.7 ‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡) „πÕ𓧵¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â∑’Ë®– ¡’®”π«πºŸªâ «É ¬¡“°¢÷πÈ ‡π◊ÕË ß®“°ºŸ∑â ‰’Ë ¥â√∫—  “√æ‘…‡¢â“ Ÿ√à “à ß°“¬®– – ¡·≈–· ¥ßÕ“°“√„π√–¬–¬“« ‡™àπ ‡°‘¥§«“¡º‘¥ ª°µ‘¢Õß√–∫∫ª√– “∑ √–∫∫¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π‚√§ √–∫∫∑“߇¥‘πÕ“À“√·≈–¡–‡√Áß

81


2549 7,458,183 1,797,061 3,473,087 157,177 43,097 42,709 1,072,864 133,590

54,308 55,700 43,010 55,563 67,381 80,376 75,163 94,774 11,989 20,152 12,345 15,379 23,446 22,022 26,429 32,878 8,293,361 7,950,457 7,576,382 8,707,097 9,526,999 9,197,382 10,226,129 11,732,550 +3.5 - 8.9 - 4.7 +14.9 +9.4 -3.4 +11.2 +14.8

14,895 22,937 NA NA

18,146 23,952 NA NA

30,381 25,673 NA NA

769,223 742,738 744,551 692,559 847,311 935,245 1,218,506 1,075,997 469,460 470,799 738,698 3,188,235 3,033,190 2,905,710 3,610,583 3,378,739 3,510,837 3,736,767 4,787,320 3,993,174 3,666,432 3,782,886 32,248 42,240 32,197 48,995 50,272 54,428 67,414 69,732 99,841 78,654 101,901 3,155,987 2,990,950 2,873,513 3,561,588 3,328,467 3,456,409 3,669,353 4,717,588 3,893,333 3,587,778 3,680,985 84,515 95,225 68,475 89,595 116,333 139,078 132,490 159,910 NA NA NA 9,732 10,592 6,929 10,574 13,726 13,240 19,239 19,958 NA NA NA 3,752 3,763 2,938 3,844 5,223 5,397 5,590 5,783 5,111 6,100 6,526 4,734 5,018 3,253 4,235 6,557 18,043 6,069 6,517 NA NA NA

2538 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 5,020,611 4,822,042 4,602,197 5,006,919 6,031,927 5,547,467 6,356,872 6,785,320 6,699,363 7,118,639 966,346 1,050,327 836,241 1,080,753 1,777,212 1,200,203 1,331,981 1,527,059 1,623,335 1,786,195 2,391,862 2,159,141 2,275,283 2,280,271 2,362,797 2,313,657 2,640,466 2,866,077 3,163,521 3,422,214 99,302 100,151 68,971 87,427 107,855 104,806 125,674 137,679 164,592 155,033 29,628 37,624 21,051 24,866 32,018 133,258 37,672 87,632 64,803 44,873 49,016 44,878 33,058 36,785 34,066 35,157 35,984 38,608 45,335 44,814 656,835 622,876 571,376 712,857 787,681 744,459 875,167 947,317 1,054,543 1,071,108 58,399 64,307 51,666 91,401 82,987 80,682 91,422 104,951 113,774 123,589

ª√‘¡“≥°“√π”‡¢â“ (µ—π)

∑’Ë¡“ : °√¡‡®√®“°“√§â“√–À«à“ߪ√–‡∑» °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å À¡“¬‡Àµÿ :NA= Not Available §◊Õ ‰¡à “¡“√∂À“¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â æ.».2544 ¡’°“√ª√—∫ª√ÿߢâÕ¡Ÿ≈µ“¡√“¬ß“π≈à“ ÿ¥¢Õß°√¡‡®√®“°“√§â“√–À«à“ߪ√–‡∑» °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å æ.».2547 ‡ªìπµâπ‰ª ¡’°“√ª√—∫ª√ÿߢâÕ¡Ÿ≈·≈–®—¥°≈ÿà¡‚§√ß √â“ß ‘π§â“π”‡¢â“„À¡à„πÀ¡«¥‡§¡’¿—≥±åÕ◊ËπÊ  ∫Ÿà ·≈–ºß´—°øÕ° ·≈–‡§√◊ËÕß ”Õ“ß ®÷ß∑”„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß æ.».2547 ‡ªìπµâπ‰ª‰¡à “¡“√∂À“ª√‘¡“≥π”‡¢â“„πÀ¡«¥¬“√—°…“‚√§·≈–º≈‘µ¿—≥±å‡«™°√√¡·≈–‡¿ —™°√√¡Õ◊ËπÊ ‰¥â ‡π◊ËÕß®“°Àπ૬π—∫¢Õß ‘π§â“·µ°µà“ß°—π

2537 1.‡æ◊ËÕÕÿµ “À°√√¡ 4,874,115 ë ‡§¡’¿—≥±åÕπ‘π∑√’¬å 839,228 ë ‡§¡’¿—≥±åÕ‘π∑√’¬å 2,152,448 ë «—µ∂ÿ·µàß ’ 111,468 ë  ’∑“·≈–«“π‘™ 47,112 ë  ‘Ëߪ√ÿß·µàß°—π‡§√◊ËÕ߬πµåπäÕ§ 42,843 ë ‡¡Á¥æ≈“ µ‘° 692,895 ë ·ºàπøî≈å¡ øÕ¬≈å·≈–·∂∫∑”¥â«¬ 54,564 æ≈“ µ‘° ë ‡§¡’¿—≥±åÕ◊Ëπ Ê 933,557 2.‡æ◊ËÕ°“√‡°…µ√ 3,047,576 ë ¬“°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™ 29,718 ë ªÿܬ 3,017,858 3.‡æ◊ËÕÕÿª‚¿§ ∫√‘‚¿§ 90,562 ë ¬“√—°…“‚√§ 7,886 ë «‘µ“¡‘π & ŒÕ√å‚¡π 3,282 ë º≈‘µ¿—≥±å‡«™°√√¡·≈– 15,747 ‡¿ —™°√√¡Õ◊πË Ê ë  ∫Ÿà·≈–ºß´—°øÕ° 48,934 ë ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß 14,713 √«¡‡§¡’«—µ∂ÿ∑’Ëπ”‡¢â“ 8,012,253 Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ (√âÕ¬≈–) NA

‡§¡’«—µ∂ÿ

µ“√“ß∑’Ë 4.20 ª√‘¡“≥°“√π”‡¢â“¢Õ߇§¡’«—µ∂ÿ æ.».2537-æ.».2549

82


5.3.5 ¡≈æ‘…®“°¢Õ߇ ’¬Õ—πµ√“¬ ª√‘¡“≥°“√‡°‘¥¢Õ߇ ’¬Õ—πµ√“¬¢Õ߉∑¬‰¥â‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ®“° 0.9 ≈â“πµ—π „π æ.». 2533 ‡ªìπ 1.8 ≈â“πµ—π „π æ.». 2549 ´÷Ëß„π®”π«ππ’ȇªìπ¢Õ߇ ’¬Õ—πµ√“¬∑’ˇ°‘¥®“°Õÿµ “À°√√¡‡ªìπ à«π„À≠àª√–¡“≥ 1.4 ≈â“πµ—π À√◊Õ√âÕ¬≈– 77.8 ¢ÕߢÕ߇ ’¬∑—ÈßÀ¡¥·≈–®“°™ÿ¡™π 0.4 ≈â“πµ—π À√◊Õ√âÕ¬≈– 22.2 ‚¥¬∑’Ë°“°¢Õ߇ ’¬®“° Õÿµ “À°√√¡π’È¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê „π¢≥–∑’˧«“¡ “¡“√∂„π°“√°”®—¥¢Õ߇ ’¬Õ—πµ√“¬„Àâ∂Ÿ°µ“¡À≈—°  ÿ¢“¿‘∫“≈¬—߉¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ´÷Ëß„π æ.». 2548 °”®—¥¢Õ߇ ’¬Õ—πµ√“¬∑’ˇ°‘¥®“° Õÿµ “À°√√¡‰¥â ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 20 ¢Õߪ√‘¡“≥∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ∑”„À⇰‘¥ªí≠À“°“√≈—°≈Õ∫∑‘ÈߢÕ߇ ’¬Õ—πµ√“¬ Ÿà ‘Ëß ·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ߺ‘¥°ÆÀ¡“¬ ‡ªìπÕ—πµ√“¬µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–‡°‘¥º≈‡ ’¬µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ª√–™“™π

5.4 ÿ¢“¿‘∫“≈ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 5.4.1  ÿ¢“¿‘∫“≈∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ™ÿ¡™πºŸâ¡’√“¬‰¥âπâÕ¬„πª√–‡∑»‰∑¬π—∫«—π¡’·µà‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 1,587 ™ÿ¡™π „π æ.». 2537 ‡ªìπ 1,802 ™ÿ¡™π „π æ.». 2540 ·≈– 2,696 ™ÿ¡™π „π æ.». 2549 À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 13.5 ·≈– 49.6 µ“¡≈”¥—∫ ‚¥¬æ∫«à“„π æ.». 2549 ¡’™¡ÿ ™πºŸ¡â √’ “¬‰¥âπÕâ ¬∑—ßÈ  ‘πÈ 439,235 §√—«‡√◊Õπ „π®”π«ππ’ÕÈ ¬Ÿ„à π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √âÕ¬≈– 34.1 (919 ™ÿ¡™π) „π‡¢µª√‘¡≥±≈√âÕ¬≈– 21.4 (577 ™ÿ¡™π) „π¿Ÿ¡‘¿“§√âÕ¬≈– 44.5 (1,200 ™ÿ¡™π) ‚¥¬æ∫«à“ ®”π«π™ÿ¡™πºŸâ¡’√“¬‰¥âπâÕ¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡°◊Õ∫∑ÿ°¿“§ ¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß (°ÕߢâÕ¡Ÿ≈∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ‡§À–·Ààß™“µ‘)  ”À√—∫∑’ÕË ¬ŸÕà “»—¬„π™π∫∑®“°¢âÕ¡Ÿ≈ ”√«®§«“¡®”‡ªìπæ◊πÈ ∞“π (®ª∞.) „π æ.». 2549 æ∫ «à“ §√—«‡√◊Õπ„π™π∫∑¡’∑Õ’Ë ¬ŸÕà “»—¬·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’‡Ë À¡“– ¡¡“°¢÷πÈ °≈à“«§◊Õ ¡’∫“â π§ß∑π∂“«√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“°√âÕ¬≈– 90.6 „π æ.». 2536 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 98.5 „π æ.». 2549 §√—«‡√◊Õπ π„®°“√®—¥∫â“π‡√◊Õπ„Àâ∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° √âÕ¬≈– 69.4 „π æ.». 2535 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 89.3 „π æ.». 2544 ·≈–°≈—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ√âÕ¬≈– 97.3 „π æ.». 2549 °“√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ¢Õß™ÿ¡™π·ÕÕ—¥Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑”„À⡪’ ≠í À“ ‘ßË ·«¥≈âÕ¡´÷ßË °√–∑∫°—∫ ÿ¢¿“æ ‡™àπ °“√¢“¥·§≈ππÈ”¥◊Ë¡∑’Ë –Õ“¥·≈–‰¥â¡“µ√∞“π ª√–°Õ∫°—∫惵‘°√√¡Õπ“¡—¬∑’ˉ¡à¥’ ∑”„ÀâÕ—µ√“ªÉ«¬¢Õß‚√§Õÿ®®“√– √à«ß¬—ߧ߇æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ„π™à«ß√–¬–‡«≈“ 20 ªï∑’˺à“π¡“ ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿࡇ¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ´÷Ë߇æ‘Ë¡®“° 3,031.3 µàÕª√–™“°√· π§π „π æ.». 2527 ‡ªìπ 10,476.55 µàÕª√–™“°√· π§π „π æ.». 2549 5.4.2 §«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√∑”ß“π ª√–™“°√∑’ËÕ¬Ÿà„π«—¬·√ßß“π·≈–¡’ß“π∑” 36.2 ≈â“π§π (æ.». 2549) ‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 55.6 ¢Õߪ√–™“°√∑—Ë«ª√–‡∑» ´÷Ë߇ªìπ·√ßß“π∑’ËÕ¬Ÿà„π√–∫∫ 13.7 ≈â“π§π (√âÕ¬≈– 37.8) ·≈–·√ßß“ππÕ°√–∫∫ 22.5 ≈â“π§π (√âÕ¬≈– 61.2) ·√ßß“π„π√–∫∫´÷ßË  à«π„À≠à®–‡ªìπ≈Ÿ°®â“ß∑’∑Ë ”ß“π„π ∂“πª√–°Õ∫°“√ ®–¡’°“√»÷°…“ ‡æ’¬ß √–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ ®÷߉¡à “¡“√∂ª°ªÑÕߥŸ·≈µπ‡Õß®“°°“√∑”ß“π ®÷ß∑”„Àâ≈Ÿ°®â“ß„π ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’˪√– ∫ Õ—πµ√“¬‡π◊ËÕß®“°°“√∑”ß“π¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° √âÕ¬≈– 2 „π æ.». 2519 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 4.7 „π æ.». 2536 Õ—µ√“ π’È®÷߇√‘Ë¡§ß∑’Ë·≈–≈¥≈ßµ—Èß·µà æ.». 2537 ®π‡À≈◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 2.4 „π æ.» 2549 ·µà≈Ÿ°®â“ß∑’ˇ ’¬™’«‘µ®“°°“√ ∑”ß“π¡’Õµ— √“≈¥≈ß¡“‚¥¬µ≈Õ¥®“° 44.9 µàÕ§πß“π 100,000 §π „π æ.». 2522 ‡ªìπ 11.19 µàÕ§πß“π 100,000 §π „π æ.». 2546 ·≈–°≈—∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 17.55 „π æ.». 2548 (µ“√“ß∑’Ë 4.21) ·≈–°≈—∫≈¥≈߇ªìπ 9.46 „π æ.». 83


2549 (¿“æ∑’Ë 4.23) ·µà¬—ßπ—∫«à“¬—ß¡’Õ—µ√“ Ÿß¡“° ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»Õÿµ “À°√√¡∑’Ëæ—≤π“·≈â« ‡™àπ Õ—ß°ƒ… ¡’ Õ—µ√“°“√‡ ’¬™’«‘µ‡©≈’ˬ 1.3 §πµàÕ§πß“π 100,000 §π ·≈–øîπ¥å·≈π¥å ¡’Õ—µ√“°“√‡ ’¬™’«‘µ‡©≈’ˬ 4 §π µàÕ§πß“π 100,000 §π (™Ÿ™—¬ »ÿ¿«ß»å,  ∂“π°“√≥å¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ„πª√–‡∑»‰∑¬, 2539) µ“√“ß∑’Ë 4.21 ®”π«π/Õ—µ√“≈Ÿ°®â“ß∑’˪√– ∫Õ—πµ√“¬‡π◊ËÕß®“°°“√∑”ß“π„π æ.».2517-æ.».2549 æ.».

2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ : 84

®”π«πºŸâ∑’Ë Õ¬Ÿà„π¢à“¬ §ÿ⡧√Õß (√“¬) 272,848 349,814 496,700 570,000 590,640 659,041 745,513 797,270 824,565 873,059 994,190 1,091,318 1,179,812 1,232,555 1,346,203 1,661,651 1,826,995 2,751,868 3,020,415 3,355,805 4,248,414 4,903,736 5,425,422 6,084,822 5,418,182 5,679,567 5,417,041 5,884,652 6,541,105 7,033,907 7,831,463 8,225,477 8,537,801

®”π«π≈Ÿ°®â“ß∑’Ë Õ—µ√“°“√ ª√– ∫Õ—πµ√“¬ ª√– ∫ ‡π◊ËÕß®“°°“√ Õ—πµ√“¬ ∑”ß“π % 3,200 1.2 4,605 1.3 10,136 2.0 15,335 2.7 19,134 3.2 24,370 3.7 25,334 3.4 27,723 3.5 28,323 3.4 33,213 3.8 39,182 3.9 39,119 3.7 37,445 3.2 42,811 3.5 48,912 3.6 62,766 3.8 80,065 4.5 102,273 3.9 131,800 4.4 156,543 4.7 186,394 4.4 216,525 4.4 245,616 4.5 230,376 3.8 186,445 3.4 172,087 3.0 179,566 3.3 189,621 3.2 190,979 2.9 210,673 3.0 215,534 2.7 214,235 2.6 204,257 2.4

Ÿ≠‡ ’¬Õ«—¬«– ∫“ß à«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ µàÕ· π (§π) µàÕ· π (§π) µàÕ· π 34.8 401 146.9 ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 35.4 9 1.5 1,119 18.9 44.9 8 1.2 1,104 16.8 39.4 13 1.7 1,191 16.0 39.4 10 1.3 1,275 16.0 33.8 14 1.7 1,085 131.2 31.2 5 0.6 514 62.3 31.7 20 2.0 1,305 131.3 28.9 18 1.7 1,159 106.2 24.2 10 0.8 978 82.9 25.6 10 0.8 1,158 93.9 20.9 7 0.5 1,179 87.6 22.5 15 0.9 1,582 95.2 35.0 30 1.6 1,509 82.6 21.1 9 0.3 2,141 77.8 24.5 15 0.5 2,010 66.5 29.2 10 0.3 5,436 161.9 20.3 23 0.5 4,548 107.0 19.2 17 0.4 5,469 111.5 17.73 18 0.3 5,042 92.93 16.97 29 0.4 5,272 86.64 14.47 19 0.3 3,692 68.14 11.04 14 0.2 3,437 60.51 11.45 16 0.3 3,516 64.91 10.31 20 0.3 3,510 59.65 9.94 14 0.2 3,424 52.54 11.19 17 0.2 3,821 54.32 11.00 23 0.3 3,775 48.20 17.55 19 0.2 3,425 41.64 9.46 21 0.2 3,413 39.97

µ“¬ ®”π«π (§π) 95

209 296 294 314 279 272 315 315 285 315 282 373 640 581 740 980 863 940 962 1,033 784 627 620 607 650 787 861 1,444 808

”π—°ß“π°Õß∑ÿπ‡ß‘π∑¥·∑π, °√–∑√«ß·√ßß“π

∑ÿææ≈¿“æ

À¬ÿ¥ß“π™—Ë«§√“« ®”π«π Õ—µ√“ (§π) µàÕ· π 2,704 991.0

17,797 3,013.2 22,962 3,484.1 23,836 3,197.3 26,124 3,276.7 26,945 3,267.8 32,422 3,713.6 37,542 3,776.1 37,627 3,447.8 36,172 3,065.9 41,328 3,353.0 47,444 3,524.3 60,796 3,658.8 77,886 4,263.1 99,542 3,617.3 129,035 4,272.1 150,122 4,473.5 180,960 4,259.5 209,909 4,280.6 239,574 4,416.1 224,042 3,681.9 181,956 3,358.1 168,009 2,958.1 175,414 3,238.2 185,484 3,152.0 186,891 2,857.2 206,048 2,929.35 210,875 2,692.66 209,347 2,545.10 200,015 2,342.70


¿“æ∑’Ë 4.23 Õ—µ√“°“√µ“¬·≈–°“√ª√– ∫Õ—πµ√“¬ ‡π◊ËÕß®“°°“√∑”ß“π¢Õߧπß“π „π æ.». 2517-æ.». 2549 Õ—µ√“µ“¬ Õ—µ√“°“√ª√– ∫Õ—πµ√“¬ «‘°ƒµ‡»√…∞°‘®

30 20 10

0

∑’Ë¡“ :

2547

2544

2541

2538

2535

2532

2529

2526

2523

2520

2517

0

æ.».

2549

Õ—µ√“µ“¬µàÕ§πß“π 100,000 §π

40

5 4.5 4.4 4.4 4.5 44.9 4.7 4.4 39.439.4 3.9 3.8 3.8 4 3.7 3.7 35.4 3.4 3.5 3.8 3.5 3.4 3.3 3.9 33.8 31.7 3.6 35 29.2 2.9 3.2 3.4 3.2 2.7 3 31.2 3.225.6 3.0 3.0 24.5 28.9 2.4 2.7 22.5 2.6 20.3 24.2 17.55 2 17.73 20.9 21.1 19.2 16.97 14.47 10.3111.19 1.3 11.04 11.45 9.94 11.0 1 1.2 9.46

Õ—µ√“°“√ª√– ∫Õ—πµ√“¬(µàÕ§πß“π 100 §π)

50

°√–∑√«ß·√ßß“π

”À√—∫·√ßß“ππÕ°√–∫∫´÷Ë߇ªìπ·√ßß“π à«π„À≠à¢Õߪ√–‡∑» Õ—π‰¥â·°à ·√ßß“π¿“§‡°…µ√ºŸâ∑”ß“π  à«πµ—« ºŸâ√—∫ß“π‰ª∑”∑’Ë∫â“π œ≈œ ´÷Ë߬—߉¡à‰¥â√—∫°“√¥Ÿ·≈®“°√—∞‡∑à“∑’˧«√ ‚¥¬®“°°“√ ”√«®ºŸâ√—∫ß“π¡“∑”∑’Ë∫â“π ´÷Ë߇ªìπ·√ßß“ππÕ°√–∫∫ª√–‡¿∑Àπ÷Ëß æ∫«à“ ºŸâ√—∫ß“π¡“∑”∑’Ë∫â“π¡’ªí≠À“§«“¡‰¡àª≈Õ¥¿—¬®“°°“√∑”ß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¡“°®“°√âÕ¬≈– 2.8 „π æ.». 2542 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 33.2 „π æ.». 2545 ·≈– 39.9 „π æ.». 2548 ‚¥¬ªí≠À“∑’Ëæ∫ ¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ  “¬µ“ Õ‘√¬‘ “∫∑„π°“√∑”ß“π·≈–°“√ Ÿ¥¥¡ΩÿπÉ ≈–ÕÕß (√“¬ß“π°“√ ”√«® °“√√—∫ß“π¡“∑”∑’∫Ë “â π æ.». 2542, 2545 ·≈– æ.». 2548,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘) ¥—ßπ—πÈ ·¡â«“à ªí®®ÿ∫π— √—∞®–¢¬“¬À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡ª√–™“™π‰¥âª√–¡“≥ √âÕ¬≈– 94 ·≈â« °Áµ“¡ ·µà°Á§«√‡√àߥ”‡π‘π°“√À“¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå„Àâª√–™“™π∑’ˇÀ≈◊Õ∑’ˬ—߉¡à¡’ ‘∑∏‘ª√–°—π ÿ¢¿“æ„¥Ê  “¡“√∂ ‡¢â“∂÷ß ‘∑∏‘‰¥âÕ—π®–‡ªìπ°“√§ÿ⡧√Õß„Àâª√–™“™π‡¢â“∂÷ß∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¡“°¢÷Èπ 5.4.3 §«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕßÕ“À“√·≈–πÈ” 1) §«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕßÕ“À“√ ªí®®ÿ∫—π«—≤π∏√√¡°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√¢Õߪ√–™“™π‰¥â‡ª≈’Ë¬π®“°°“√ª√ÿߪ√–°Õ∫ Õ“À“√∑’Ë∫â“π‰ª‡ªìπ°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√πÕ°∫â“π Õ“À“√ª√ÿß ”‡√Á® Õ“À“√°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª ·≈–Õ“À“√æ√âÕ¡√—∫ª√–∑“π °“√ª√ÿߪ√–°Õ∫Õ“À“√∑’Ë√«¥‡√Á«„πª√‘¡“≥¡“° ®÷ß¡—°æ∫°“√ªØ‘∫—µ‘∑’ˉ¡à∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–¢Õß ∂“πª√–°Õ∫°“√¥â“π Õ“À“√ ´÷Ëß®“°°“√ ÿࡵ—«Õ¬à“ßÕ“À“√ª√ÿß ”‡√Á®æ√âÕ¡∫√‘‚¿§¢Õß°√¡Õπ“¡—¬ æ.». 2548 √«¡ 1,035 µ—«Õ¬à“ß „π 85


·ºß≈Õ¬®”Àπà“¬Õ“À“√·≈–´ÿª‡ªÕ√å¡“√凰Áµ„π 15 ®—ßÀ«—¥ æ∫«à“ Õ“À“√¡’°“√ªπ‡ªóÕô π®ÿ≈π‘ ∑√’¬·å ≈– ‰¡àº“à π‡°≥±å ߟ ∂÷ß √âÕ¬≈– 44.2 πÕ°®“°π’È ®“°°“√»÷°…“ ¿“«–°“√≥å„π ∂“πª√–°Õ∫°“√¥â“πÕ“À“√ æ.». 2549 æ∫«à“ √â“π Õ“À“√·≈–·ºß≈Õ¬®”Àπà“¬Õ“À“√¡’°“√ª√—∫ª√ÿ߉¥âµ“¡‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ (Clean Food Good Taste) ¡’‡æ’¬ß√âÕ¬ ≈– 60.2 (37,393 ·Ààß ®“° 62,140 ·Ààß) ·≈–√âÕ¬≈– 65.2 (56,767 ·Ààß®“° 87,075 ·Ààß)  ”À√—∫µ≈“¥ ¥ æ∫«à“ ºà“π‡°≥±åµ≈“¥ ¥πà“´◊ÈՇ撬ß√âÕ¬≈– 59.6 (928 ·Ààß ®“° 1,557 ·Ààß) πÕ°®“°π’È °“√„™â “√‡§¡’„πÕ“À“√‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ À√◊Õ„™â‚¥¬¢“¥À≈—°«‘™“°“√ √«¡∑—Èß¡’°“√ ≈—°≈Õ∫„ à “√‡§¡’∫“ßµ—«∑’ˇªìπÕ—πµ√“¬ àߺ≈„Àâæ∫ “√æ‘…µ°§â“ß∑—Èß„πæ◊™º—° ¥·≈–º≈‰¡â ¥ ·≈–Õ“À“√ ¥ ‡°‘π ¡“µ√∞“π ´÷Ëß®“°√“¬ß“πº≈‚§√ß°“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¥â“πÕ“À“√„π æ.». 2546-2549 æ∫«à“ °àÕπ‡√‘Ë¡‚§√ß°“√¡’  “√µ°§â“ß„πÕ“À“√ ¥ Ÿß¡“° ·µàÀ≈—ß®“°∑’Ë√≥√ߧå„Àâ¡’°“√≈¥°“√ªπ‡ªóôÕπ¢Õß “√Àâ“¡„™â„πÕ“À“√ 6 ™π‘¥ „π °≈ÿà¡Õ“À“√ ¥ æ∫«à“  “√ªπ‡ªóôÕπ∑ÿ°™π‘¥¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß ·µà “√‡√à߇π◊ÈÕ·¥ß·≈–¬“¶à“·¡≈߬—ßæ∫„πª√‘¡“≥ Ÿß ‚¥¬‡©æ“–„π‡π◊ÈÕ —µ«å·≈–º≈‘µº≈∑“ß°“√‡°…µ√ (µ“√“ß∑’Ë 4.22) µ“√“ß∑’Ë 4.22 º≈°“√µ√«®«‘‡§√“–Àå “√ªπ‡ªóôÕπ„πÕ“À“√ ¥®“°µ≈“¥ ¥∑—Ë«ª√–‡∑»µ“¡‚§√ß°“√§«“¡ ª≈Õ¥¿—¬¥â“πÕ“À“√ æ.». 2546 - 2549 °àÕπ¡’‚§√ß°“√ ‡¡◊ËÕ¡’‚§√ß°“√ (2546)  “√ªπ‡ªóôÕπ ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π æ∫ “√ √âÕ¬≈– µ—«Õ¬à“ß ∑’Ëæ∫ µ—«Õ¬à“ß ªπ‡ªóôÕπ ∑’Ëæ∫ “√ ∑’µË √«® ∑’µË √«® (µ—«Õ¬à“ß) ªπ‡ªóôÕπ 1.  “√‡√à߇π◊ÈÕ·¥ß 2,132 96.0 1,111 115 10.4 2.  “√øÕ°¢“« 3,256 10.0 4,812 83 1.7 3.  “√°—π√“ 2,099 7.2 4,315 206 4.8 4. ∫Õ·√°´å 3,184 42.0 6,695 46 0.7 5. øÕ√å¡“≈‘π 2,471 10.0 3,800 46 1.2 6. ¬“¶à“·¡≈ß 2,268 20.3 8,437 508 6.0

∑’Ë¡“ :

®”π«π µ—«Õ¬à“ß ∑’µË √«® 8,515 46,785 45,614 64,138 38,342 80,540

2547 æ∫ “√ √âÕ¬≈– ªπ‡ªóôÕπ ∑’Ëæ∫ “√ (µ—«Õ¬à“ß) ªπ‡ªóôÕπ 731 8.5 935 2.0 1,260 2.8 538 0.8 735 1.9 4,383 5.4

2549 ®”π«π æ∫ “√ √âÕ¬≈– µ—«Õ¬à“ß ªπ‡ªóôÕπ ∑’Ëæ∫ “√ ∑’µË √«® (µ—«Õ¬à“ß) ªπ‡ªóôÕπ 2,997 65 2.2 14,338 2 0.01 15,378 88 0.6 31,287 160 0.5 13,743 206 1.5 82,049 2,580 3.1

»Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘°“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¥â“πÕ“À“√, °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

·µàÕ¬à“߉√°Á¥’ ·¡â«à“°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢®–¡’¡“µ√°“√°”°—∫¥Ÿ·≈Õ¬à“߇¢â¡·¢Áß ·µà°Á ¬—ß§ß æ∫ªí≠À“ “√æ‘…µ°§â“ß ŸßÕ¬Ÿà¡“° ∑—Èߺ≈‰¡â∑’Ë∫√‘‚¿§„πª√–‡∑»·≈–∑’Ë àßÕÕ°‰ªµà“ߪ√–‡∑» æ∫ “√æ‘…µ°§â“߇°‘π ¡“µ√∞“π √âÕ¬≈– 4.0-8.2 πÕ°®“°π’È æ◊™º—°º≈‰¡â∑’Ëπ”‡¢â“®“°µà“ߪ√–‡∑»°Á¬—ßæ∫ “√µ°§â“ß ‡™àπ°—π ‚¥¬æ∫ “√ µ°§â“߇°‘π¡“µ√∞“π √âÕ¬≈– 2.9 (µ“√“ß∑’Ë 4.23)

86


µ“√“ß∑’Ë 4.23 °“√‡ΩÑ“√–«—ߧ«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õߺ—°·≈–º≈‰¡â ¥ æ.». 2547-2549 ª√–‡¿∑Õ“À“√

µ√«®«‘‡§√“–Àå

“√¶à“·¡≈ß 1) º—° ¥„π °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 2) º—°·≈–º≈‰¡â∑’Ë ®”Àπà“¬‚¥¬ ºŸâ §â“‡√à

3) º—°·≈–º≈‰¡â∑’Ë π”‡¢â“®“°µà“ß ª√–‡∑»

4) º—°·≈–º≈‰¡â 12 ™π‘¥ ∑’Ë àßÕÕ°‰ªµà“ß ª√–‡∑»

∑’Ë¡“ :

®”π«π µ—«Õ¬à“ß ∑’˵√«® (µ—«Õ¬à“ß)

º≈°“√µ√«®

903

æ∫ “√µ°§â “ ߇°‘ π ¡“µ√∞“π74 µ—«Õ¬à“ß (√âÕ¬≈– 8.2)  “√‡§¡’ °”®— ¥ »— µ √Ÿ 2,048 æ∫ “√µ°§â “ ß 677 æ◊™, “√∫Õ·√°´å,  “√ µ—«Õ¬à“ß(√âÕ¬≈– 33.1) °— π √“, “√øÕ°¢“« ‚ ¥ ¬ µ ° §â “ ß ‡ °‘ π ·≈– ’ —߇§√“–Àå ¡“µ√∞“π 40 µ—«Õ¬à“ß (√âÕ¬≈– 5.9)  “√‡§¡’°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™ 1,746 æ∫ “√µ°§â“ß 376 µ—«Õ¬à“ß(√âÕ¬≈– 21.5) ‚ ¥ ¬ µ ° §â “ ß ‡ °‘ π ¡“µ√∞“π 11 µ—«Õ¬à“ß (√âÕ¬≈– 2.9)  “√‡§¡’°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™ 79,343 æ∫ “√µ°§â“ß 18,407 µ— « Õ¬à “ ß (√â Õ ¬≈– 23.2) ‚¥¬µ°§â“߇°‘π ¡“µ√∞“π 737 µ—«Õ¬à“ß (√âÕ¬≈– 4.0)

Àπ૬ߓπ ∑’Ë ”√«®

ªï∑’Ë ”√«®

” π— ° ß “ π § ≥ – ªï 2548 °√√¡°“√Õ“À“√ ·≈–¬“  ∂“∫— π §≈— ß  ¡Õß ªï 2548 ¢Õß™“µ‘

°√¡«‘™“°“√‡°…µ√ ªï25472549

°√¡«‘™“°“√‡°…µ√ ªï25462549

- »Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘°“√§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¥â“πÕ“À“√, °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ - °√¡«‘™“°“√‡°…µ√, °√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å

®“° ∂“π°“√≥套߰≈à“« àߺ≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“溟â∫√‘‚¿§ °≈à“«§◊Õ ∑”„Àâª√–™“™πµâÕß ∫√‘‚¿§Õ“À“√∑’‰Ë ¡àª≈Õ¥¿—¬ ‰¡à∂°Ÿ  ÿ¢≈—°…≥–∑”„Àâª«É ¬‡ªìπ‚√§∑’‡Ë °‘¥®“°Õ“À“√‡ªìπæ‘…∑’¡Ë ·’ π«‚πâ¡‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“° 4.35 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2519 ‡ªìπ 216.26 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 πÕ°®“°π’È À“°  “√æ‘…‡¢â“‰ª„π√à“ß°“¬·≈â« – ¡Õ¬Ÿ„à π√à“ß°“¬¡“°Ê °Á®–∑”„À⇪ìπ‚√§¡–‡√Áß °“√°≈“¬æ—π∏ÿÀå √◊Õ§«“¡æ‘°“√„π∑“√° ‡ªìπµâπ

87


2) §«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢ÕßπÈ” ®“°°“√ ”√«® ∂“π°“√≥åπÈ”∫√‘‚¿§¢Õߧπ‰∑¬ æ.». 2529-2544 æ∫«à“ §π‰∑¬  à«π „À≠à¥◊Ë¡πÈ”Ωπ √Õß≈ß¡“‡ªìππÈ”∫“¥“≈·≈–πÈ”ª√–ª“ ·µà„π æ.». 2548 æ∫«à“ §π‰∑¬ à«π„À≠à¥◊Ë¡πÈ”Ωπ √Õß≈ß¡“ ‡ªìπ πÈ”¥◊Ë¡∫√√®ÿ¢«¥ ´÷Ëß®–¡’∫∑∫“∑ ”§—≠¡“°¢÷ÈπµàÕ‰ª„πÕ𓧵 ·≈–πÈ”ª√–ª“ ‚¥¬§π„π‡¡◊Õ߇°◊Õ∫§√÷Ëßπ‘¬¡¥◊Ë¡ πÈ”∫√√®ÿ¢«¥ √Õß≈ß¡“‡ªìππÈ”ª√–ª“ ¢≥–∑’§Ë π„π™π∫∑§√÷ßË Àπ÷ßË π‘¬¡¥◊¡Ë πÈ”Ωπ √Õß≈ß¡“‡ªìππÈ”¥◊¡Ë ∫√√®ÿ¢«¥ (µ“√“ß ∑’Ë 4.24) µ“√“ß∑’Ë 4.24 √âÕ¬≈–¢Õߪ√–‡¿∑πÈ”∫√‘‚¿§¢Õߧπ‰∑¬ ®”·π°µ“¡‡¢µ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ æ.». 2529 - æ.». 2548 æ.». æ.». 2538 2529 ·À≈àßπÈ”¥◊Ë¡* ∑—Èß ‡¡◊Õß ™π∫∑ √«¡∑—Èß ª√–‡∑» ª√–‡∑» ®”π«π§√—«‡√◊Õπ 3,181 809 ∑’Ë ”√«® (§√—«‡√◊Õπ) πÈ”¥◊Ë¡∫√√®ÿ¢«¥ NA 23.4 πÈ”ª√–ª“ 15.8 27.6 πÈ”Ωπ 39.2 42.2 πÈ”∫“¥“≈ / πÈ”∫àÕ à«πµ—« 26.2 27.0 πÈ”∫“¥“≈ / πÈ”∫àÕ “∏“√≥– ·À≈àßπÈ”µ“¡ 19.0 0.9 ∏√√¡™“µ‘

}

∑’Ë¡“ :

æ.». 2543 ‡¡◊Õß

™π∫∑

æ.». 2544 √«¡∑—Èß ª√–‡∑»

‡¡◊Õß

æ.». 2548

™π∫∑ √«¡∑—Èß ‡¡◊Õß ™π∫∑ √«¡∑—Èß ª√–‡∑» ª√–‡∑»

3,260

4,069 5,291,871 10,645,933 15,937,804 27,183 143,904 171,087 50,000 32,000 82,000

8.2 9.4 52.2

11.2 13.0 50.2

40.6 36.4 16.1

9.2 16.8 51.0

19.5 23.2 39.6

35.5 26.1 27.5

9.7 16.1 51.3

13.7 17.7 47.6

48.8 36.0 10.7

20.0 15.3 49.6

29.0 21.7 37.4

52.5

47.4

6.7

21.9

16.9

9.7

21.8

19.9

3.7

14.2

11.0

2.7

2.3

0.2

1.1

0.8

0.2

0.6

0.5

0.1

0.4

0.2

1. æ.». 2529 ·≈– æ.». 2538 ‰¥â®“°√“¬ß“π°“√ ”√«®¿“«–Õ“À“√·≈–‚¿™π“°“√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 3 ·≈– 4 °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 2. æ.». 2543 ‰¥â®“° ”¡–‚πª√–™“°√·≈–‡§À– æ.». 2543,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 3. æ.». 2544 ‰¥â®“°√“¬ß“π°“√ ”√«®¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ æ.». 2544,  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å 4. æ.». 2548 ‰¥â®“°√“¬ß“π≈—°…≥–ª√–™“°√®“°°“√ ”√«®°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕߪ√–™“°√ æ.». 2548-2549,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : * µÕ∫‰¥â¡“°°«à“ 1 ¢âÕ

88


”À√—∫§ÿ≥¿“æ¢ÕßπÈ”∫√‘‚¿§„πª√–‡∑»‰∑¬ ®“°°“√ ÿࡵ—«Õ¬à“ߢÕß°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2538-æ.». 2548 æ∫«à“ πÈ”Ωπ πÈ”∫àÕ∫“¥“≈ πÈ”∫àÕµ◊Èπ ·≈–πÈ”ª√–ª“  à«π„À≠ଗ߉¡à ‰¥â¡“µ√∞“π ¬°‡«âπ πÈ”ª√–ª“π§√À≈«ß ´÷Ëß°«à“√âÕ¬≈– 70 ‰¥â¡“µ√∞“π ´÷Ëß “‡Àµÿ∑’ˉ¡à‰¥â¡“µ√∞“π‡π◊ËÕß®“°¡’ ∫—§‡µ√’ªπ‡ªóôÕπ‡°‘π¡“µ√∞“π ¡’°“√ªπ‡ªóôÕπ¥â«¬ “√‡§¡’ ‰¥â·°à ·§¥‡¡’¬¡ ‡À≈Á° µ–°—Ë« ·¡ß°“π’ ·≈–¡’ªí≠À“ ∑“ß°“¬¿“扡à‡À¡“– ¡§◊Õ §«“¡¢ÿàπ·≈– ’‡°‘π¡“µ√∞“π (µ“√“ß∑’Ë 4.25)  à«π§ÿ≥¿“æπÈ”¢«¥∑’˺≈‘µ®”Àπà“¬ ®“°°“√ ÿࡵ√«®¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ Õ“À“√·≈–¬“ ·≈– ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ „π æ.». 2538 - 2549 °Áæ∫«à“ ‰¥â¡“µ√∞“π‡©≈’ˬ√âÕ¬≈– 71.7 ∑—Èßπ’È ‰¡à·µ°µà“ß°—π‰¡à«à“®–¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬À√◊Õ‰¡à¡’‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ Õ¬. ·≈–æ∫¥â«¬«à“πÈ”·¢ÁßÀ≈Õ¥‰¥â¡“µ√∞“π‡©≈’ˬ ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 57.3 (µ“√“ß∑’Ë 4.24) πÕ°®“°π’È ®“°√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ߧÿ≥¿“æπÈ”∫√‘‚¿§¢Õß°√¡Õπ“¡—¬ ∑’Ë ¡ÿà µ√«®„π °≈ÿà¡√â“πÕ“À“√ ·ºß≈Õ¬®”Àπà“¬Õ“À“√ §√—«‡√◊Õπ·≈–‚√߇√’¬π æ∫«à“ πÈ”∫√‘‚¿§¬—߉¡à‰¥â¡“µ√∞“π Ÿß‡™àπ°—π ‚¥¬  Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 65-93 (µ“√“ß∑’Ë 4.26) ®“° ¿“æªí≠À“¥—ß°≈à“« ∑”„Àâª√–™“™π∑’Ë∫√‘‚¿§πÈ”∑’ˉ¡à –Õ“¥·≈–‰¡à‰¥â¡“µ√∞“π °Á ®–‡ ’ˬߵàÕ°“√‡®Á∫ªÉ«¬®“°‚√§√–∫∫∑“߇¥‘πÕ“À“√ ‡™àπ Õÿ®®“√–√à«ß ∫‘¥ œ≈œ

89


65

πÈ”∫àÕ∫“¥“≈

æ.». 2540 æ.». 2541 æ.». 2542 æ.». 2543

NA

75

æ.». 2544 æ.». 2545 æ.». 2547

120

-

æ.». 2548 æ.». 2549

-

-

1,507 2,673 2,297 1,318 760 (35.5) (85.9) (57.7) 7 (26.9) 102 - 174 50 46 (36.4) (28.7) 19 30 (27.5) 788 3,551 2,383 2,996 2,121 2,065 (76.3) (67.1) (70.8) 138 299 156 273 170 380 (48.4) (52.2) (62.3)

-

-

-

-

-

-

22

-

1 (4.5) -

-

11 (45.8)

-

22 54 11 6 (47.8) (20.4) 4 15 2 (13.3) (13.3) 1,543 1,113 926 466 381 (74.7) (83.2) (81.7) 248 218 121 129 54 (65.3) (48.8) (41.9)

-

-

-

70 230 180 24 (77.8) (80.4)

-

} } } }

-

92 (76.7) 90 442 570 504 203 171 (49.1) (88.4) (84.2) -

}}

56 118 81 81 70 (74.7) (68.6) (86.4) 547 276 1,470 713 1,568 1,397 532 294 (50.4) (48.5) (89.1) (55.3) 68 10 68 - 51 18 161 89 900 (14.7) (35.3) (55.3) 327 90 496 232 370 164 51 18 (27.5) (46.8) (44.3) (35.3) 1,683 399 465 108 3,925 1,103 5,041 2,039 4,246 (23.7) (23.2) (28.1) (40.4) 365 37 222 28 191 78 125 54 26 (10.1) (12.6) (40.8) (43.2) 438 377 355 15 258 62 277 112 280 (86.1) (4.2) (24.0) (40.4) 495 98 121 6 298 104 90 27 69 (19.8) (5.0) (34.9) (30.0) 407 286 3,225 2,837 4,496 3,167 3,766 2,329 1,033 (70.3) (88.0) (70.4) (61.8) 42 30 187 170 401 203 335 174 285 (71.4) (90.9) (50.6) (51.9)

27

°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °Õß·ºπß“π·≈–«‘™“°“√ ·≈–°Õߧ«∫§ÿ¡Õ“À“√  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“ À¡“¬‡Àµÿ : 1. µ—«‡≈¢„π ( ) À¡“¬∂÷ß √âÕ¬≈– 2. æ.».2549 º≈«‘‡§√“–Àå¢Õß°√¡Õπ“¡—¬‡ªìπ‚§√ß°“√»÷°…“«‘®—¬‡∑à“π—Èπ

∑’Ë¡“ :

πÈ”·¢ÁßÀ≈Õ¥

πÈ”¥◊Ë¡∫√√®ÿ¢«¥

27 (41.5) 65 23 (35.4) 1,462 968 (66.2) 32 9 (28.1)

38 (84.4) ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ 129 95 (73.6) ª√–ª“‡∑»∫“≈ 8 3 (37.5) ª√–ª“ ÿ¢“¿‘∫“≈ 43 22 (51.2) ª√–ª“À¡Ÿà∫â“π 209 102 (48.8) πÈ”∫àÕµ◊Èπ NA NA

45

πÈ”Ωπ

æ.». 2539

®”π«π ‰¥â ®”π«π ‰¥â ®”π«π ‰¥â ®”π«π ‰¥â ®”π«π ‰¥â ®”π«π ‰¥â ®”π«π ‰¥â ®”π«π ‰¥â ®”π«π ‰¥â ®”π«π ‰¥â ®”π«π ‰¥â µ—«Õ¬à“ß ¡“µ√∞“π µ—«Õ¬à“ß ¡“µ√∞“π µ—«Õ¬à“ß ¡“µ√∞“πµ—«Õ¬à“ß ¡“µ√∞“πµ—«Õ¬à“ß ¡“µ√∞“π µ—«Õ¬à“ß ¡“µ√∞“πµ—«Õ¬à“ß ¡“µ√∞“πµ—«Õ¬à“ß ¡“µ√∞“π µ—«Õ¬à“ß ¡“µ√∞“π µ—«Õ¬à“ß ¡“µ√∞“π µ—«Õ¬à“ß ¡“µ√∞“π

æ.». 2538

ª√–ª“π§√À≈«ß

ª√–‡¿∑πÈ” ∫√‘‚¿§

µ“√“ß∑’Ë 4.25 §ÿ≥¿“æπÈ”∫√‘‚¿§„πª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2538-æ.». 2549

90


µ“√“ß∑’Ë 4.26 °“√‡ΩÑ“√–«—ߧ«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õߧÿ≥¿“æπÈ”∫√‘‚¿§ æ.». 2547 µ√«®«‘‡§√“–Àå ®”π«π º≈°“√µ√«® µ—«Õ¬à“ß ∑’˵√«® 1.πÈ”∫√‘‚¿§„π¿“™π–∫√√®ÿ ‡§¡’°“¬ 233 æ∫‰¥â ¡ “µ√∞“π‡æ’ ¬ ß √â Õ ¬≈– 6.9(16 ªî ¥ π‘ ∑ ¢π“¥ 950 ¿“æ ·≈– µ— « Õ¬à “ ß)·≈–‰¡à ‰ ¥â ¡ “µ√∞“π √â Õ ¬≈– ¡‘ ≈ ≈‘ ≈‘ µ √·≈–πÈ” ∫√‘ ‚ ¿§∑’Ë ·∫§∑’‡√’¬ 93.1(217µ— « Õ¬à “ ß)‡π◊Ë Õ ß®“°æ∫°“√ªπ √â“π§â“„Àâ∫√‘°“√ ‚¥¬‰¡à ‡ªóôÕπ¢Õß·∫§∑’‡√’¬ Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 84.5 (197 µ—«Õ¬à“ß) §‘¥§à“„™â®à“¬·°à≈Ÿ°§â“ „π √â “ πÕ“À“√·≈–·ºß≈Õ¬ ®”Àπà“¬Õ“À“√ 2.πÈ”∫√‘‚¿§„π¿“™π–∫√√®ÿ ‡§¡’ 121 æ∫‰¥â¡“µ√∞“π‡æ’¬ß √âÕ¬≈– 14.9 (18 ªî ¥  π‘ ∑ ¢π“¥ 950 °“¬¿“æ·≈– µ—«Õ¬à“ß) ·≈–‰¡à‰¥â¡“µ√∞“π √âÕ¬≈– 85.1 (103 µ—«Õ¬à“ß)‡π◊ËÕß®“°æ∫°“√ªπ‡ªóôÕπ ¡‘≈≈‘≈‘µ√, 20 ≈‘µ√) πÈ” ·∫§∑’‡√’¬ ¢Õß·∫§∑’‡√’¬ Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 71.1 (86 µ—«Õ¬à“ß) ª√–ª“ πÈ” Ωπ πÈ” ∫à Õ ∫“¥“≈·≈–πÈ” ∫à Õ µ◊È π „π §√—«‡√◊Õπ 44 æ∫‰¥â¡“µ√∞“π‡æ’¬ß √âÕ¬≈– 84.1 (37 3.πÈ”ª√–ª“·≈–πÈ”∫√‘‚¿§„𠇧¡’ µ—«Õ¬à“ß) ·≈–‰¡à‰¥â¡“µ√∞“π √âÕ¬≈– 15.9 (7 ¿“™π–∫√√®ÿ ∑’Ë ªî ¥  π‘ ∑ °“¬¿“æ·≈– µ— « Õ¬à “ ß)‡π◊Ë Õ ß®“°æ∫°“√ªπ‡ªóô Õ π¢Õß (¢“¥ 20 ≈‘µ√) „π ‚√߇√’¬π ·∫§∑’‡√’¬ ·∫§∑’‡√’¬„π∑ÿ°µ—«Õ¬à“ß∑’ˉ¡à‰¥â¡“µ√∞“π æ◊Èπ∑’Ë°√ÿ߇∑æœ 294 æ∫‰¥â¡“µ√∞“π‡æ’¬ß √âÕ¬≈– 34.7 (102 4.πÈ”ª√–ª“ πÈ”∫“¥“≈ πÈ” ‡§¡’ µ—«Õ¬à“ß) ·≈–‰¡à‰¥â¡“µ√∞“π √âÕ¬≈– 65.3 ∫à Õ µ◊È π πÈ” Ωπ·≈–πÈ” °“¬¿“æ·≈– (192 µ—«Õ¬à“ß)‡π◊ËÕß®“°æ∫°“√ªπ‡ªóôÕπ ∫√‘ ‚ ¿§„π¿“™π–∫√√®ÿ ∑’Ë ·∫§∑’‡√’¬ ¢Õß·∫§∑’‡√’¬„π∑ÿ°µ—«Õ¬à“ß∑’ˉ¡à‰¥â¡“µ√∞“π ªî¥ π‘∑¢π“¥ (20 ≈‘µ√)„π ‚√߇√’¬πµà“ß®—ßÀ«—¥ ª√–‡¿∑πÈ”∫√‘‚¿§

∑’Ë¡“ :

Àπ૬ߓπ∑’Ë ªï∑’Ë ”√«®  ”√«® °√¡Õπ“¡—¬

2547

°√¡Õπ“¡—¬

2547

°√¡Õπ“¡—¬

2547

°√¡Õπ“¡—¬

2547

- §ÿ≥¿“æπÈ”∫√‘‚¿§„π√â“πÕ“À“√ ·ºß≈Õ¬®”Àπà“¬Õ“À“√·≈–§√—«‡√◊Õπ, °√¡Õπ“¡—¬, 2547 - ∂“π°“√≥å°“√®—¥°“√·≈–§ÿ≥¿“æπÈ”∫√‘‚¿§„π‚√߇√’¬π, °√¡Õπ“¡—¬, 2547

91


5.4.4 ¡Ÿ≈ΩÕ¬·≈– ‘Ëߪؑ°Ÿ≈ „π æ.». 2549 ¡’ª√‘¡“≥¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®“°™ÿ¡™π∑—Ë«ª√–‡∑» 14.59 ≈â“πµ—𠇪ìπ ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π‡¢µ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 3.06 ≈â“πµ—πµàÕªï (√âÕ¬≈– 21.0) „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 4.71 ≈â“πµ—πµàÕªï (√âÕ¬≈– 32.3) ·≈–πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ /  ÿ¢“¿‘∫“≈ 6.82 ≈â“πµ—πµàÕªï (√âÕ¬≈– 46.7) ·≈–‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√‘¡“≥ ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π æ.». 2535-æ.». 2549 æ∫«à“ ª√‘¡“≥¡Ÿ≈ΩÕ¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡©≈’ˬª√–¡“≥√âÕ¬≈– 2.1 µàÕªï ‚¥¬ ¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’‡Ë æ‘¡Ë ¢÷πÈ  à«π„À≠à‡æ‘¡Ë „π‡¢µ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√·≈–‡∑»∫“≈∑—«Ë ª√–‡∑» ·µàµß—È ·µà æ.».2544 ‡ªìπµâπ¡“ ª√‘¡“≥ ¡Ÿ≈ΩÕ¬πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ /  ÿ¢“¿‘∫“≈‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“°°«à“‡∑»∫“≈‡≈Á°πâÕ¬ (µ“√“ß∑’Ë 4.27)  ”À√—∫§«“¡ “¡“√∂„π °“√°”®—¥¢¬–¡Ÿ≈ΩÕ¬¬—ß¡’®”°—¥ °≈à“«§◊Õ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥‡°Á∫¢¬–‰¥â‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥ ¢≥–∑’Ë æ◊Èπ∑’Ë„π‡¢µ‡∑»∫“≈·≈–πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈®—¥‡°Á∫¢¬–‰¥â‡æ’¬ß§√÷Ë߇¥’¬« ´÷Ëß®– àߺ≈°√–∑∫µàÕ§«“¡Õ¬Ÿà¥’¡’ ÿ¢¢Õß ª√–™“™π„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ‡π◊ËÕß®“°∂Ÿ°√∫°«π¥â«¬°≈‘Ëπ‡À¡Áπ¢Õߢ¬–·≈–ªí≠À“¥â“π ÿ¢¿“æ∑’˵“¡¡“ µ“√“ß∑’Ë 4.27 ª√‘¡“≥¡Ÿ≈ΩÕ¬∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π æ.». 2535-æ.». 2549 °.∑.¡.

‡¢µ‡∑»∫“≈√«¡ ‡¢µ ÿ¢“¿‘∫“≈ πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈/ √«¡ æ◊πÈ ∑’Ë ‡¡◊Õßæ—∑¬“  ÿ¢“¿‘∫“≈ ª√‘¡“≥ ‡æ‘Ë¡/≈¥ ª√‘¡“≥ ‡æ‘Ë¡/≈¥ ª√‘¡“≥ ‡æ‘Ë¡/≈¥ ª√‘¡“≥ ‡æ‘Ë¡/≈¥ ª√‘¡“≥ ‡æ‘Ë¡/≈¥ ¡Ÿ≈ΩÕ¬ √âÕ¬≈– ¡Ÿ≈ΩÕ¬ √âÕ¬≈– ¡Ÿ≈ΩÕ¬ √âÕ¬≈– ¡Ÿ≈ΩÕ¬ √âÕ¬≈– ¡Ÿ≈ΩÕ¬ √âÕ¬≈– æ.». (≈â“πµ—π (≈â“πµ—π (≈â“πµ—π (≈â“πµ—π (≈â“πµ—π µàÕªï) µàÕªï) µàÕªï) µàÕªï) µàÕªï) 2535 2536 2537 2538 2839 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

2.19 2.57 + 17.3 2.56 - 0.4 2.63 + 2.7 2.95 + 12.2 3.26 + 10.5 3.10 - 4.9 3.28 + 5.8 3.33 + 1.5 3.40 +2.1 3.51 +3.2 3.41 -2.8 3.41 3.04 -10.8 3.06 +0.6

1.16 1.25 2.05 2.30 2.43 3.0 2.71 4.50 4.3 4.34 4.37 4.42 4.56 4.61 4.71

+ 7.7 + 64.0 + 12.2 + 5.6 + 23.4 - 9.7 + 66.0 - 4.44 +0.9 +0.7 +1.1 +3.2 +1.1 +2.2

1.62 1.51 - 6.8 1.53 + 1.3 1.69 + 10.5 1.78 + 5.3 1.75 - 1.7 1.74 - 0.6 -

5.81 5.85 5.91 5.96 5.97 5.5 6.04 6.04 6.3 6.36 6.43 6.50 6.60 6.67 6.82

+ 0.7 + 1.0 + 0.8 + 0.2 - 7.9 + 9.8 + 4.3 +1.0 +1.1 +1.1 +1.5 +1.1 +2.2

10.78 11.18 12.05 12.58 13.13 13.51 13.59 13.82 13.93 14.10 14.31 14.33 14.57 14.32 14.59

+ 3.7 + 7.8 + 4.4 + 4.4 + 2.9 + 0.6 + 1.7 + 0.8 +1.2 +1.5 +0.1 +1.7 -1.7 +1.9

∑’Ë¡“ : ”π—°®—¥°“√°“°¢Õ߇ ’¬·≈– “√Õ—πµ√“¬ °√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘… À¡“¬‡Àµÿ : æ.». 2542  ÿ¢“¿‘∫“≈‰¥â√—∫°“√¬°∞“𖇪ìπ‡∑»∫“≈∑—ÈßÀ¡¥ ¥—ßπ—Èπ µ—«‡≈¢®÷߉ª√«¡Õ¬Ÿà∑’ˇ∑»∫“≈ 92


à«π ‘ßË ªØ‘°≈Ÿ µ“¡∫â“π‡√◊Õπ„π‡¢µ‡¡◊Õß ®–æ∫ªí≠À“°“√¢π∂à“¬·≈–ª≈àÕ¬∑‘ßÈ Õ¬à“߉¡à∂°Ÿ  ÿ¢≈—°…≥–  ”À√—∫‡¢µ™π∫∑„π æ.». 2549 §√—«‡√◊Õπ¡’ â«¡∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ√âÕ¬≈– 99.1 ¥—ß¿“æ∑’Ë 4.24 ·µà®—ßÀ«—¥ ∑’Ë¡’ â«¡§√Õ∫§≈ÿ¡ 100% ¢ÕßÀ≈—ߧ“‡√◊Õπ ¡’‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 61.3 (46 ®—ßÀ«—¥®“° 75 ®—ßÀ«—¥) (°√¡Õπ“¡—¬, 2542) ·µà惵‘°√√¡°“√„™â â«¡¢Õߪ√–™“™π‰∑¬„π æ.». 2544 æ∫«à“ ∂à“¬Õÿ®®“√–„π â«¡∑’Ë∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥–‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà∫â“π‡ªìπ ª√–®” Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 97.9 (°√¡§«∫§ÿ¡‚√§, 2544) ·µà‡¡◊ËÕÕÕ°‰ª„™â â«¡ “∏“√≥– æ∫«à“ ¡’惵‘°√√¡°“√„™â â«¡ ∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 47.1 (µ“√“ß∑’Ë 4.28)

∑’Ë¡“ :

99.1

73.84 33.87

42.79

47.11

20.09

2548

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

2533

2528

2523

2518

æ.».

2513

2508

2503

√âÕ¬≈– 120 100 80 60 40 20 0.7 5.67 0

96.14 96.92 98.27 98.11 98.18 98.05 96.2

¿“æ∑’Ë 4.24 Õ—µ√“°“√¡’ â«¡∂Ÿ° ÿ¢≈—°…≥– æ.». 2503-æ.». 2548

- æ.». 2503-æ.». 2543 ‰¥â®“°°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ - æ.». 2544 ‰¥â®“°√“¬ß“π°“√ ”√«®¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ æ.». 2544  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å - æ.». 2548 ‰¥â®“°√“¬ß“π≈—°…≥–¢Õߪ√–™“°√®“°°“√ ”√«®°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕߪ√–™“°√ æ.». 2548-2549,  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

µ“√“ß∑’Ë 4.28 √âÕ¬≈–¢Õß惵‘°√√¡°“√„™â â«¡ “∏“√≥–∑’Ë∂Ÿ°µâÕß·≈–‰¡à∂Ÿ°µâÕß æ.». 2549 √“¬°“√ 1. °“√√“¥πÈ” 2. °“√∑‘Èß°√–¥“…™”√– 3. °“√≈â“ß¡◊Õ 4. °“√π—Ëß â«¡π—Ëß√“∫  √ÿªæƒµ‘°√√¡∑’Ë∂Ÿ°µâÕß∑—Èß 4 ª√–‡¥Áπ

∂Ÿ°µâÕß (√âÕ¬≈–)

‰¡à∂Ÿ°µâÕß (√âÕ¬≈–)

94.9 78.3 47.1 83.0 47.1

5.1 21.7 52.9 17.0 52.9

∑’Ë¡“ : °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 93


6. ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π°“√‡¡◊Õß·≈–°“√ª°§√Õß 6.1 √–∫∫°“√‡¡◊Õß ®“°°“√ª√–°“»„™â√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æ.». 2540 ¡“‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 8 ªï π—Èπ ª√“°Ø«à“¬—߉¡à “¡“√∂∫√√≈ÿµ“¡‡®µπ“√¡≥å¢Õß°“√ √â“ß∏√√¡“¿‘∫“≈„À⇰‘¥¢÷Èπ„π —ߧ¡‰∑¬ ‡π◊ËÕß®“°°≈‰°°“√ ∫√‘À“√ª√–‡∑»§◊Õ√—∞∫“≈¡’‡ ∂’¬√¿“æ¡“°Õ¬à“ß∑’ˉ¡à‡§¬ª√“°Ø¡“°àÕπ  “¡“√∂§«∫§ÿ¡√–∫∫√“™°“√ ·≈–Àπ૬ ß“π ”§—≠Ê ¢Õߪ√–‡∑»‰¥âÕ¬à“ß ‘Èπ‡™‘ß Õ’°∑—Èß°≈‰°π‘µ‘∫—≠≠—µ‘ ´÷Ë߇ªìπÕߧå°√À≈—°„π°“√§—¥ √√Õߧå°√Õ‘ √–∂Ÿ° §√Õ∫ß”®“°ΩÉ“¬∫√‘À“√ ∑”„ÀâÕߧå°√µà“ßÊ ¢“¥§«“¡‡ªìπÕ‘ √–µ“¡‡®µπ“√¡≥å¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠ „π¢≥–∑’Ë°“√ ¥”‡π‘πß“π¢Õß°≈‰°°“√∫√‘À“√®—¥°“√¿“§√—∞·≈–¿“§°“√‡¡◊Õß √«¡∑—Èß°≈‰°°“√µ√«® Õ∫¢ÕßÕߧå°√Õ‘ √– ·≈–  “∏“√≥–™πµ°Õ¬Ÿà¿“¬„µâÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß√–∫∫Õÿª∂—¡¿å·≈–«—≤π∏√√¡‡§√◊Õ≠“µ‘¢Õ߉∑¬ °≈ÿà¡„°≈♑¥√—∞∫“≈‰¥â√—∫º≈ ª√–‚¬™π宓°π‚¬∫“¬√—∞∫“≈ „π¢≥–∑’Ë°√–∫«π°“√µ√«® Õ∫‰√âª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√–™“™π‡§≈◊Õ∫·§≈ß ß —¬°“√ ∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘πÕ—π àÕ‰ª„π∑“ß∑ÿ®√‘µª√–惵‘¡‘™Õ∫Õ¬à“ß°«â“ߢ«“ß·≈– ‰¡à¡’æ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–„π°“√· ¥ß §«“¡§‘¥‡ÀÁπ ‡°‘¥§«“¡°¥¥—πµàÕª√–™“™π  —ߧ¡√Ÿâ ÷°§—∫·§âπ ·µ°·¬° ·≈–‡°‘¥°√–· ‡√’¬°√âÕß°“√ªØ‘√Ÿª °“√‡¡◊ÕßÕ’°§√—ßÈ Àπ÷ßË ‡æ◊ÕË π”‰ª Ÿ°à “√‡¡◊Õß∑’¡Ë ®’ √‘¬∏√√¡ ·µà°¬Á ß— ‰¡à “¡“√∂¬ÿµ§‘ «“¡¢—¥·¬âß∑’¡Ë ·’ π«‚πâ¡√ÿπ·√ߢ÷πÈ ≈߉¥â ∑”„Àâ§≥–ªØ‘√Ÿª°“√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬Õ—π¡’æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑√߇ªìπª√–¡ÿ¢ ‰¥â¬÷¥Õ”π“®°“√ª° §√Õß·ºàπ¥‘π ‚¥¬ª√–°“»„Àâ√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æ.». 2540 «ÿ≤‘ ¿“  ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√ §≥– √—∞¡πµ√’·≈–»“≈√—∞∏√√¡πŸ≠ ‘πÈ  ÿ¥≈ß æ√âÕ¡°—∫√—∞∏√√¡πŸ≠·≈–‰¥â¥”‡π‘π°“√√à“ß√—∞∏√√¡πŸ≠ (™—«Ë §√“«) æ.». 2549 ®—¥µ—Èß√—∞∫“≈™—Ë«§√“«‡¢â“¡“∫√‘À“√ª√–‡∑»„π√–¬–‡«≈“ 1 ªï ¢≥–‡¥’¬«°—π‰¥â‡√àߥ”‡π‘π°“√®—¥∑”√à“ß√—∞∏√√¡πŸ≠¢÷Èπ „À¡à ‚¥¬„Àâª√–™“™π¡’ à«π√à«¡ Õ¬à“ß°«â“ߢ«“ß„π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ‡ √Á®‡√’¬∫√âÕ¬·≈–√à“ß√—∞∏√√¡πŸ≠ æ.». 2550 ‰¥â ºà“π°“√≈ߪ√–™“¡µ‘√—∫√à“ß®“°ª√–™“™π·≈â« ·≈–æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«œ ‰¥â∑√ß≈ßæ√–ª√¡“¿‘‰∏¬´÷Ëß¡’º≈ ∫—ߧ—∫„™â‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡ æ.». 2550 µàÕ‰ª®–®—¥„Àâ¡’°“√‡≈◊Õ°µ—Èßµ“¡√–∫Õ∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬¿“¬„µâ √—∞∏√√¡πŸ≠©∫—∫„À¡à¿“¬„π‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2550

6.2 √–∫∫∫√‘À“√ß“π¢Õß√—∞ 6.2.1 °“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√ ‡π◊ËÕß®“° ∂“π°“√≥å¥â“π§à“„™â®à“¬∫ÿ§≈“°√¿“§√—∞ ¡’Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ®π∑”„Àâ¡’ß∫ ª√–¡“≥‡À≈◊Õ ”À√—∫°“√æ—≤π“ª√–‡∑»πâÕ¬¡“°µ≈Õ¥®π√–∫∫√“™°“√‰¡à “¡“√∂ πÕߧ«“¡µâÕß°“√¢Õß ª√–™“™π‰¥â¥’æÕ ‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¬—ß∑”ß“π‰¡à¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ≈à“™â“ ∑ÿ®√‘µ ®÷ß∑”„À⇰‘¥°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫√“™°“√ §√—Èß„À≠à„π æ.». 2544 ‡ªìπµâπ¡“ ‚¥¬‰¥â¡’°“√ª√—∫ª√ÿß‚§√ß √â“ß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ „À⇪ìπ√–∫∫∑’Ë™—¥‡®π ≈¥ §«“¡´È”´âÕπ„π‡™‘ß∫∑∫“∑¿“√°‘®¢ÕßÀπ૬ߓπµà“ß Ê ´÷Ë߉¥âÕÕ°‡ªìπ æ.√.∫. ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ æ.». 2545 ·≈–°“√°”Àπ¥°√Õ∫°“√∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π ¡—¬„À¡à∑’ˇπâπÀ≈—°°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’·≈–°“√ ∫√‘À“√ß“π·π«„À¡à ´÷Ë߉¥âÕÕ°‡ªìπ æ.√.∫. √–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë 5) æ.». 2545 ·≈–µàÕ¡“‰¥â¡’ °“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„Àâ¡ÿà߇πâ𧫓¡º“ ÿ°¢Õߪ√–™“™π·≈– §«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“¢Õߪ√–‡∑» ‚¥¬ ÕÕ°æ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ æ.». 2546 ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ„π °“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√‰∑¬¬ÿ§„À¡à„Àâ¡’¢’¥ ¡√√∂π– Ÿß¢÷Èπ ·≈–‰¥â¥”‡π‘π°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√∑—Èß„π à«π¢Õß °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√ª√–™“™π °“√ª√—∫∫∑∫“∑¿“√°‘®·≈–¢π“¥„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡ °“√¬°√–¥—∫¢’¥ 94


§«“¡ “¡“√∂·≈–¡“µ√∞“π°“√∑”ß“π·≈–°“√‡ªî¥√–∫∫√“™°“√‡¢â“ Ÿà°√–∫«π°“√ª√–™“∏‘ª‰µ¬ ´÷Ë߉¥â¡’°“√ ª√–‡¡‘πº≈ æ∫«à“ „π¿“æ√«¡ à«π√“™°“√¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√„π¥â“πµà“ßÊ ‚¥¬‡©≈’ˬլŸà„π √–¥—∫¥’¢π÷È ‰ª ‚¥¬„πªï 2547 ¡’§«“¡°â“«Àπâ“ Ÿß°«à“ªï 2546 Õ¬à“ß™—¥‡®π §◊Õ¡’§–·ππ‡©≈’¬Ë „π¿“æ√«¡‡æ‘¡Ë ®“° 2.61 „π æ.». 2546 ‡ªìπ 3.82 „π æ.». 2547 ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥º≈ ”‡√Á®°“√æ—≤π“„π·µà≈–¥â“π ¥—ßµ“√“ß∑’Ë 4.29 µ“√“ß∑’Ë 4.29 °“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√ æ.». 2546-2548 ‡ªÑ“À¡“¬ 1. ¥â“πæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√ª√–™“™π - ≈¥¢—ÈπµÕπ·≈–√–¬–‡«≈“°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ„Àâ ∫√‘°“√ª√–™“™π≈¥≈߉¥â¡“°°«à“√âÕ¬≈– 50 ‚¥¬ ‡©≈’ˬ¿“¬„π ªï æ.». 2550 - §«“¡æ÷ßæÕ„®„π§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√ºŸâ√—∫∫√‘°“√ ¢ÕßÀπ૬ߓπ√“™°“√ (µ—«™’È«—¥„À¡à„πªï 2547) 2. ¥â“πª√—∫∫∑∫“∑ ¿“√°‘®·≈–¢π“¥„Àâ¡’ §«“¡‡À¡“– ¡ ë ∫∑∫“∑·≈–¿“√°‘® - ª√‘¡“≥/®”π«π¢Õß¿“√°‘®∑’‰Ë ¡à„™à¿“√°‘®À≈—°¢Õß  à«π√“™°“√ (Non-core Functions) ≈¥≈ß ‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80 ¿“¬„πªï 2550 - Àπ૬ߓπ√“™°“√®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 90 ‰¥â ¥”‡π‘ π °“√„Àâ ‡ ªì 𠉪µ“¡‡®µπ“√¡≥å ¢ Õß ¡“µ√°“√ 3/1 ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ √–‡∫’¬∫ √“™°“√·ºàπ¥‘π (©∫—∫∑’Ë 5) æ.». 2545 À√◊Õ ªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬°“√∫√‘À“√ √“™°“√∑’Ë¥’ æ.». 2546 ¿“¬„πªï æ.». 2550 - °ÆÀ¡“¬∑’ˉ¡à¡’§«“¡®”‡ªìπÀ√◊Õ‡ªìπÕÿª √√§µàÕ °“√æ—≤π“ª√–‡∑»‰¥â√—∫°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢À√◊Õ ¬°‡≈‘° (Deregulation) ®”π«π‰¡àπÕâ ¬°«à“ 100 ©∫—∫¿“¬„πªï æ.». 2550

ë ß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘π - √— ° …“ — ¥  à « π‡ß‘ π ß∫ª√–¡“≥·ºà 𠥑 π µà Õ º≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡√“¬‰¥âª√–™“™“µ‘ ‰¡à„À⇰‘π √âÕ¬≈– 18 ‚¥¬‡©≈’¬Ë „π™à«ßªï æ.». 2546 - 2550

º≈°“√¥”‡π‘πß“π ªï 2546 ªï 2547

ªï 2548

√âÕ¬≈– 44.1

√âÕ¬≈– 47.8 √âÕ¬≈– 51.8

-

√âÕ¬≈– 76.58 √âÕ¬≈– 76.64

-

-

√âÕ¬≈– 73.0

√âÕ¬≈– 68.5

-

√âÕ¬≈– 100.0

∑ÿ° à«π√“™°“√ ª√— ∫ ª√ÿ ß ·°â ‰ ¢ æ.√.∫. 194 ©∫— ∫ ·≈–‡ªì π ª√–°“»/°Æ/ √–‡∫’ ¬ ∫ 447 ©∫—∫

∑ÿ° à«π√“™°“√ ª√— ∫ ª√ÿ ß ·°â ‰ ¢ æ√∫. 89 ©∫—∫ æ√Ø. 22 ©∫—∫ ª√–°“» 301 ©∫—∫ √–‡∫’¬∫ °Æ ·≈–§” —Ëß µà “ ßÊ 1,201 ©∫—∫ √«¡∑—ßÈ  ‘πÈ 1,434 ©∫—∫

∑ÿ° à«π √“™°“√ ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ °ÆÀ¡“¬ 233 ©∫—∫·≈–Õ¬Ÿà„π ¢—ÈπµÕπ√Õ ‡ πÕ ¿“ºŸâ ·∑π√“…Æ√ Õ’° 127 ©∫—∫

√âÕ¬≈– 17.5

√âÕ¬≈– 18.0

√âÕ¬≈– 17.5 95


‡ªÑ“À¡“¬ ë ¢π“¥°”≈—ß§π¿“§√—∞ - ª√—∫≈¥®”π«π¢â“√“™°“√≈ßÕ¬à“ßπâÕ¬√âÕ¬≈– 10 ¿“¬„πªï æ.». 2550

º≈°“√¥”‡π‘πß“π ªï 2546 ªï 2547 √âÕ¬≈– 0.04 √âÕ¬≈– 3.84 (¢â“√“™°“√ (¢â“√“™°“√ ≈¥≈ß 691§π) ≈¥≈ß 45,330 §π)

√âÕ¬≈– 26.2

√âÕ¬≈– 4.35 (¢â“√“™°“√ ≈¥≈ß 50,000 §π ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ æ.». 2545) ∑ÿ° à«π√“™°“√ ¡’ º ≈ ° “ √ ª√–‡¡‘ π Õ¬Ÿà „ π √–¥— ∫ ¥’ ¢÷È π ‰ª √âÕ¬≈– 36.0 √âÕ¬≈– 60.0

√âÕ¬≈– 55.3

√âÕ¬≈– 100

√âÕ¬≈– 80

√âÕ¬≈– 45.6

√âÕ¬≈– 94.7

√âÕ¬≈– 80

√âÕ¬≈– 77.9

√âÕ¬≈– 98.0

-

√âÕ¬≈– 75.2

√âÕ¬≈– 94.0

º≈°“√ª√–‡¡‘π Õ ¬Ÿà „ π √ – ¥— ∫ ¡“°∑’Ë ÿ¥

√âÕ¬≈– 65.4

√âÕ¬≈– 79.3

3. ¥â“π¬°√–¥—∫¢’¥§«“¡ “¡“√∂·≈–¡“µ√∞“π°“√ √âÕ¬≈– 25.5 ∑”ß“π„ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß‡∑’¬∫‡∑à“‡°≥±å “°≈

ë ·µà≈–Àπ૬ߓπ‰¥â√—∫°“√√—∫√Õߧÿ≥¿“æ¡“µ√∞“π Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 °√–∫«πß“πÀ≈—°¿“¬„πªï æ.». 2550 ‡™àπ P.S.O. ·≈– ISO ‡ªìπµâπ ë ¢â “ √“™°“√‰¥â √— ∫ °“√æ— ≤ π“¢’ ¥ §«“¡ “¡“√∂ (Competencies)µ√ßµ“¡∑’Ë°”À𥉫âÕ¬à“ßπâÕ¬ √âÕ¬≈– 80 ‚¥¬‡©≈’ˬ ¿“¬„πªï æ.». 2550 ë  à « π√“™°“√Õ¬à “ ßπâ Õ ¬√â Õ ¬≈– 90 ‰¥â √— ∫ °“√ æ—≤π“°“√„Àâ∫√‘°“√À√◊Õ “¡“√∂¥”‡π‘πß“π„π√Ÿª ·∫∫√—∞∫“≈Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ¿“¬„πªï æ.». 2550 4. ¥â “ πµÕ∫ πÕßµà Õ °“√∫√‘ À “√ª°§√Õß„π√–∫Õ∫ ª√–™“∏‘ª‰µ¬ - ª√–™“™π√âÕ¬≈– 80 ‚¥¬‡©≈’ˬ ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ »√— ∑ ∏“‡°’Ë ¬ «°— ∫ §«“¡‚ª√à ß „ ·≈–„  –Õ“¥„π«ß √“™°“√ ¿“¬„πªï æ.». 2550 ‚¥¬¡’°“√‡ªî¥‡º¬ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µàÕ “∏“√≥–Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ - Àπ૬ߓπ¢â“√“™°“√‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 80 ‰¥â«“ß ¡“µ√°“√À√◊ Õ ¥”‡π‘ π °‘ ® °√√¡∑’Ë ‡ ªî ¥ ‚Õ°“ „Àâ ª√–™“™π‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡ ¿“¬„πªï æ.». 2550 - ªí ≠ À“§«“¡¢— ¥ ·¬â ß À√◊ Õ °√≥’ æ‘ æ “∑√â Õ ß‡√’ ¬ π √–À«à“ßΩÉ“¬ª°§√Õß·≈–ª√–™“™π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¡à‡°‘π √âÕ¬≈– 20 µàÕªï ‚¥¬‡©≈’ˬ „π™à«ßªï æ.». 25462550

∑’Ë¡“ : 96

ªï 2548

º≈°“√ª√–‡¡‘π Õ ¬Ÿà „ π √ – ¥— ∫ ¡“° º≈°“√ª√–‡¡‘π æ∫«à“ ¡’®”π«π ≈¥≈ßÀ√◊Õ‰¡à¡’ ªí ≠ À“§«“¡ ¢—¥·¬âßÕ¬Ÿà„π √–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥ 1. √“¬ß“𧫓¡°â“«Àπâ“°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√„π√Õ∫ 3 ªï¢Õß ”π—°ß“π °.æ.√. Õâ“ß„π√“¬ß“π°“√ µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√æ—≤𓇻√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߪ√–‡∑»„π√–¬–·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë 9 (æ.». 2545-2549),  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ 2.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“√–∫∫√“™°“√, 2550


°“√ª√—∫‡ª≈’ˬπ√–∫∫√“™°“√‡¢â“ Ÿà°“√∫√‘À“√ß“πµ“¡·π«∑“ߢÕß√“™°“√¬ÿ§„À¡ ®– àß º≈„Àâ ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¿“§√—∞µâÕ߇√àßæ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√ª√–™“™πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“欑Ëߢ÷Èπ 6.2.2 ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß√–∫∫√“™°“√µàÕ°“√æ—≤π“∏ÿ√°‘®¢Õ߉∑¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»µà“ßÊ ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÀπà«¬ß“π¿“§√—∞∑’˵˔ ¡’º≈∑”„Àâµâπ∑ÿπ„π°“√ª√–°Õ∫ ∏ÿ√°‘®¢Õß¿“§‡Õ°™π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ´÷Ëß®“°°“√»÷°…“¢Õß ‡ “«π’¬å ‰∑¬√ÿàß‚√®πå ·≈–§≥– æ∫«à“ ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®µâÕß ‘È𠇪≈◊Õ߇«≈“„π°“√µ‘¥µàÕ°—∫Àπ૬ߓπ√“™°“√¡“° ‡©≈’ˬ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 14 ¢Õ߇«≈“∑—Èßªï ‚¥¬Àπ૬∏ÿ√°‘®¢π“¥‡≈Á° ‡ ’¬‡«≈“¡“°°«à“∏ÿ√°‘®¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥„À≠à9 ®÷ß∑”„ÀâµâÕß¡’°“√®à“¬ ‘π∫π„Àâ°—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë¿“§√—∞‡æ◊ËÕÕ”π«¬ §«“¡ –¥«°„Àâ√«¥‡√Á«Õ—π‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡¿“√–§à“„™â®à“¬„π°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß¿“§‡Õ°™π ·µàÕ¬à“߉√°Á¥’À≈—ß®“° °“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫√“™°“√ ‡¡◊ËÕ æ.». 2544 ‡√‘Ë¡¡’·π«‚πâ¡¥’¢÷Èπ °≈à“«§◊Õ ®“°°“√ ”√«®§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àߢ—π °—∫µà“ߪ√–‡∑»¢Õß ∂“∫—π IMD „π æ.». 2540-2548 æ∫«à“ √–∫∫√“™°“√‰∑¬¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√æ—≤π“ ∏ÿ√°‘®‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 2.91 §–·ππ „π æ.». 2540 ‡ªìπ 3.86 §–·ππ „π æ.». 2548 À√◊Õ®“°≈”¥—∫∑’Ë 28 „π æ.». 2540 ‡ªìπ≈”¥—∫∑’Ë 16 „π æ.». 2548 ·≈–≈¥≈߇≈Á°πâÕ¬‡ªìπ 3.64 §–·ππ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë 21 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 4.25) ·µàÕ¬à“߉√°Á¥°’ ¬Á ß— ¥âÕ¬°«à“ª√–‡∑»∑’æË ≤ — π“·≈â«·≈–ª√–‡∑»„π°≈ÿ¡à Õ“‡´’¬π§◊Õ  ‘ߧ‚ª√å·≈–¡“‡≈‡´’¬ (µ“√“ß∑’Ë 4.30)

9

‡ “«π’¬å ‰∑¬√ÿàß‚√®πå ·≈–§≥–.  ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑“ß∏ÿ√°‘®·≈–∑—»π–¢ÕߺŸâª√–°Õ∫°“√µàÕ°“√„Àâ∫√‘°“√¢Õß¿“§√—∞, §≥– ‡»√…∞»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ÀÕ°“√§â“‰∑¬, 2542

97


¿“æ∑’Ë 4.25 ¢’¥§«“¡ “¡“√∂·≈–Õ—π¥—∫„π°“√·¢àߢ—π¥â“πª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß√–∫∫√“™°“√‰∑¬µàÕ°“√æ—≤π“∏ÿ√°‘® æ.». 2540-æ.». 2549 §–·ππ 4.5 4 3.5 3 2.91 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2540

3.93 3.86 3.14

3.49

3.64

2545

2547 2548 2549

2.86

æ.». 2542 2543

2540 2542 2543 Õ—π¥—∫§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àߢ—π¢Õ߉∑¬ ¥â“πª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß√–∫∫√“™°“√‰∑¬ 28 µàÕ°“√æ—≤π“∏ÿ√°‘® ∑’Ë¡“ :

98

24

31

IMD. The World Competitiveness Yearbook, 1997-2006

2545 2547 2548 2549 24

19

16

21


99

∑’Ë¡“ :

1 2 4 3 5 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 15 28 27 32 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.88 6.63 6.49 6.09 6.08 5.89 5.80 5.67 5.41 5.38

6.88 4.69 2.91 2.96 2.67 -

ASEAN ‘ߧ‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ∫√Ÿ‰π ‡«’¬¥π“¡  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈°  ‘ߧ‚ª√å øîπ·≈π¥å ŒàÕß°ß ‡¥π¡“√å°  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å ≈—°‡´¡‡∫‘√å° ‰Õ´·≈π¥å ‰Õ√å·≈π¥å ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 16 24 34 39 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 -

7.45 7.03 6.28 5.87 5.54 5.33 5.19 5.16 4.98 4.97

7.45 4.20 3.14 2.32 1.80 -

ASEAN ‘ߧ‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ∫√Ÿ‰π ‡«’¬¥π“¡  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈°  ‘ߧ‚ª√å øîπ·≈π¥å ‰Õ´·≈π¥å ≈—°‡´¡‡∫‘√å° ‡¥π¡“√å°  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å  «’‡¥π ‰Õ√å·≈π¥å ŒàÕß°ß ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å

IMD. The World Competitiveness Yearbook, 1997-2006

ASEAN ‘ߧ‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ∫√Ÿ‰π ‡«’¬¥π“¡  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈°  ‘ߧ‚ª√å ŒàÕß°ß øîπ·≈π¥å ‡¥π¡“√å° π‘«´’·≈π¥å ‰Õ´·≈π¥å ‰Õ√å·≈π¥å πÕ√凫¬å ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 13 24 41 32 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 5 4 -

7.46 6.83 6.09 5.95 5.77 5.71 5.70 5.32 5.21 5.06

7.46 4.59 3.49 2.00 2.83 -

ASEAN ‘ߧ‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ∫√Ÿ‰π ‡«’¬¥π“¡  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈° ‡¥π¡“√å° ‰Õ´·≈π¥å øîπ·≈π¥å  ‘ߧ‚ª√å ŒàÕß°ß ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ·§π“¥“  «’‡¥π ‡Õ ‚∑‡π’¬ ¡“‡≈‡´’¬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 10 19 49 56 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 -

6.41 6.40 6.09 5.95 5.45 5.11 4.89 4.85 4.84 4.82

5.95 4.82 3.93 1.86 1.50 -

ASEAN ‘ߧ‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ∫√Ÿ‰π ‡«’¬¥π“¡  À¿“ææ¡à“ °—¡æŸ™“ ≈“« Õ—π¥—∫ 1-10 ¢Õß‚≈° ‰Õ´·≈π¥å  ‘ߧ‚ª√å ŒàÕß°ß øîπ·≈π¥å ‡¥π¡“√å° πÕ√凫¬å ‡Õ ‚∑‡π’¬ ‰Õ√å·≈π¥å ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ «’‡¥π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 11 21 53 48 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3 2 4 5 -

6.74 6.67 6.62 6.54 6.54 5.66 5.22 5.07 5.02 4.97

6.67 4.87 3.64 1.67 1.83 -

æ.». 2540 æ.». 2542 æ.». 2545 æ.». 2547 æ.». 2549 °≈ÿࡪ√–‡∑» Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ §–·ππ °≈ÿࡪ√–‡∑» Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ §–·ππ °≈ÿࡪ√–‡∑» Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ §–·ππ °≈ÿࡪ√–‡∑» Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ §–·ππ °≈ÿࡪ√–‡∑» Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ §–·ππ ®√‘ß „π°≈ÿà¡ ®√‘ß „π°≈ÿà¡ ®√‘ß „π°≈ÿà¡ ®√‘ß „π°≈ÿà¡ ®√‘ß „π°≈ÿà¡

µ“√“ß∑’Ë 4.30 ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß√–∫∫√“™°“√µàÕ°“√æ—≤π“∏ÿ√°‘®¢Õߪ√–‡∑»µà“ßÊ æ.». 2540 - æ.». 2549


6.2.3 §«“¡‚ª√àß„ ·≈–°“√∑ÿ®√‘µ§Õ√—ª™—Ëπ¢ÕßÀπà«¬ß“π¿“§√—∞ ‡π◊ËÕß®“°√—∞‡ªìπºŸâºŸ°¢“¥∫√‘°“√ “∏“√≥–®÷߬“°·°à°“√µ√«® Õ∫·≈–‡°‘¥°“√√—Ë«‰À≈ ‘È𠇪≈◊Õß ª√–°Õ∫°—∫°“√∑’Ë¢â“√“™°“√¡’√“¬‰¥â §à“µÕ∫·∑πµË”·≈–¡’¿“√–Àπ’È ‘π√ÿß√—ß ∑”„À⇰‘¥æƒµ‘°√√¡°“√∑”ß“π ∑’ˇªìπ°“√À“√“¬‰¥â„π∑“ß∑ÿ®√‘µ °àÕ„À⇰‘¥ªí≠À“¥â“𧫓¡‚ª√àß„ ·≈–°“√∑ÿ®√‘µ§Õ√å√—ª™—Ëπ„π√–∫∫√“™°“√ ‚¥¬ √–∫∫µ√«® Õ∫ ‡™àπ  ”π—°ß“πµ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡°“√ª√–惵‘¡‘ ™Õ∫„π«ß√“™°“√ ‰¡à‡¢â¡·¢Á߇撬ßæÕ ´÷Ëß®“°°“√ ”√«®¢ÕßÕߧå°√‡æ◊ËÕ§«“¡‚ª√àß„ π“π“™“µ‘ „π æ.». 25232548 æ∫«à“ ‰∑¬¡’§«“¡‚ª√àß„ ·≈–¡’¿“æ≈—°…≥å°“√∑ÿ®√‘µ§Õ√å√ª— ™—πË ¡’·π«‚πâ¡¥’¢π÷È ®“° 2.42 „π æ.». 2523-2528 ‡ªìπ 3.8 „π æ.». 2548 ·≈–À≈àπ≈ß¡“‡≈Á°πâÕ¬‡ªìπ 3.6 „π æ.». 2549 ´÷ËßÕ¬Ÿà„π≈”¥—∫∑’Ë 63 ®“° 163 ª√–‡∑» ∑’Ë¡’°“√®—¥≈”¥—∫ (¿“æ∑’Ë 4.26) ·µàÕ¬à“߉√°Á¥’À“°‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â«·≈–ª√–‡∑»„π°≈ÿà¡Õ“‡´’¬π æ∫«à“ ‰∑¬¬—ß¡’§«“¡‚ª√àß„ §àÕπ¢â“ߵ˔·≈–¡’¿“æ≈—°…≥å°“√∑ÿ®√‘µ§Õ√å√—ª™—Ëπ Ÿß°«à“ª√–‡∑» ‘ߧ‚ª√å·≈–¡“‡≈‡´’¬ (µ“√“ß∑’Ë 4.31) ¿“æ∑’Ë 4.26 ¥—™π’§Õ√å√—ª™—Ëπ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2523-2549

¥—™π’

∑’Ë¡“ :

100

3.8 3.33 3.06 3.0

2.79

3.6

3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3

Transparency International, 1998-2006

2548 2549

2547

2545 2546

2544

2543

2542

2540 2541

2539

2538

1.85

2531-2535

2523-2528

4 3.5 3 2.5 2.42 2 1.5 1 0.5 0

æ.».


∑’Ë¡“ : Transparency International ·≈– Dr. Johann Graf Lambsdarff Gottingen University, Germany, 1998-2006 À¡“¬‡Àµÿ : 1. ¥—™π’§Õ√å√—ª™—Ëπ (Corruption Perceptions Index) ¡“®“°¡ÿ¡¡ÕߢÕßπ—°∏ÿ√°‘® π—°«‘‡§√“–À姫“¡‡ ’ˬ߷≈–ª√–™“™π∑—Ë«‰ª ‚¥¬∑’Ë¡’§–·ππ√–À«à“ß 1-10 ´÷Ëß ç0é À¡“¬∂÷ß ¡’§Õ√å√—ª™—Ëπ Ÿß¡“° ·≈– ç10é À¡“¬∂÷ß ç·∑∫®–‰¡à¡’§Õ√å√—ª™—Ëπé 2. √“¬ß“π°“√ ”√«®∑’Ë„™â«—¥¥—™π’§Õ√å√—ª™—Ëπ ª√–‡¡‘π®“°º≈ß“π¢Õß·µà≈–ª√–‡∑» ´÷ËßµâÕß„™â√“¬ß“π°“√ ”√«®Õ¬à“ßπâÕ¬µ—Èß·µà 3 √“¬ß“π¢÷Èπ‰ª

æ.». 2541 æ.». 2543 æ.». 2545 æ.». 2547 æ.». 2548 æ.». 2549 °≈ÿࡪ√–‡∑» Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ §–·ππ °≈ÿࡪ√–‡∑» Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ §–·ππ °≈ÿࡪ√–‡∑» Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ §–·ππ °≈ÿࡪ√–‡∑» Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ §–·ππ °≈ÿࡪ√–‡∑» Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ §–·ππ °≈ÿࡪ√–‡∑» Õ—π¥—∫ Õ—π¥—∫ §–·ππ ®√‘ß „π ®√‘ß „π ®√‘ß „π ®√‘ß „π ®√‘ß „π ®√‘ß „π °≈ÿà¡ °≈ÿà¡ °≈ÿà¡ °≈ÿà¡ °≈ÿà¡ °≈ÿà¡ ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ‘ߧ‚ª√å 7 1 9.1  ‘ߧ‚ª√å 6 1 9.1  ‘ߧ‚ª√å 5 1 9.3  ‘ߧ‚ª√å 5 1 9.3  ‘ߧ‚ª√å 5 1 9.4  ‘ߧ‚ª√å 5 1 9.4 ¡“‡≈‡´’¬ 29 2 5.3 ¡“‡≈‡´’¬ 36 2 4.8 ¡“‡≈‡´’¬ 33 2 4.9 ¡“‡≈‡´’¬ 39 2 5.0 ¡“‡≈‡´’¬ 39 2 5.1 ¡“‡≈‡´’¬ 44 2 5.0 ‰∑¬ 61 4 3.0 ‰∑¬ 60 3 3.2 ‰∑¬ 64 3 3.2 ‰∑¬ 64 3 3.6 ‰∑¬ 59 3 3.8 ‰∑¬ 65 3 3.6 øî≈‘ªªîπ å 55 3 3.3 øî≈‘ªªîπ å 69 4 2.8 øî≈‘ªªîπ å 77 4 2.6 øî≈‘ªªîπ å 102 4 2.6 øî≈‘ªªîπ å 117 5 2.5 øî≈‘ªªîπ å 126 5 2.5 Õ‘π‚¥π’‡´’¬ 80 6 2.0 Õ‘π‚¥π’‡´’¬ 85 6 1.7 Õ‘π‚¥π’‡´’¬ 96 6 1.9 Õ‘π‚¥π’‡´’¬ 133 6 2.0 Õ‘π‚¥π’‡´’¬ 137 7 2.2 Õ‘π‚¥π’‡´’¬ 134 6 2.4 ∫√Ÿ‰π - - - ∫√Ÿ‰π - - - ∫√Ÿ‰π - - - ∫√Ÿ‰π - - ∫√Ÿ‰π - - - ∫√Ÿ‰π - - ‡«’¬¥π“¡ 74 5 2.5 ‡«’¬¥π“¡ 76 5 2.5 ‡«’¬¥π“¡ 85 5 2.4 ‡«’¬¥π“¡ 102 4 2.6 ‡«’¬¥π“¡ 107 4 2.6 ‡«’¬¥π“¡ 118 5 2.6  À¿“ææ¡à“ - - -  À¿“ææ¡à“ - - -  À¿“ææ¡à“ - - -  À¿“ææ¡à“ 142 7 1.7  À¿“ææ¡à“ 155 8 1.8  À¿“ææ¡à“ 162 8 1.9 °—¡æŸ™“ - - - °—¡æŸ™“ - - - °—¡æŸ™“ - - - °—¡æŸ™“ - - °—¡æŸ™“ 130 6 2.3 °—¡æŸ™“ 152 7 2.1 ≈“« - - - ≈“« - - - ≈“« - - - ≈“« - - ≈“« - - - ≈“« 114 4 2.6 Õ—π¥—∫ 10¢Õß‚≈° Õ—π¥—∫ 10 ¢Õß‚≈° Õ—π¥—∫ 10 ¢Õß‚≈° Õ—π¥—∫ 10 ¢Õß‚≈° Õ—π¥—∫ 10 ¢Õß‚≈° Õ—π¥—∫ 10 ¢Õß‚≈° ‡¥π¡“√å° 1 1 10.0 øîπ·≈π¥å 1 1 10.0 øîπ·≈π¥å 1 1 9.7 øîπ·≈π¥å 1 1 9.7 ‰Õ´·≈π¥å 1 1 9.7 øîπ·≈π¥å 1 1 9.6 øîπ·≈π¥å 2 2 9.6 ‡¥π¡“√å° 2 2 9.8 ‡¥π¡“√å° 2 2 9.5 π‘«´’·≈π¥å 2 2 9.6 øîπ·≈π¥å 2 2 9.6 ‰Õ´·≈π¥å 2 2 9.6  «’‡¥π 3 3 9.5 π‘«´’·≈π¥å 3 3 9.4 π‘«´’·≈π¥å 2 2 9.5 ‡¥π¡“√å° 3 3 9.5 π‘«´’·≈π¥å 2 2 9.6 π‘«´’·≈π¥å 3 3 9.6 π‘«´’·≈π¥å 4 4 9.4  «’‡¥π 3 3 9.4 ‰Õ´·≈π¥å 4 4 9.4 ‰Õ´·≈π¥å 3 3 9.5 ‡¥π¡“√å° 4 4 9.5 ‡¥π¡“√å° 4 4 9.5 ‰Õ´·≈π¥å 5 5 9.3 ·§π“¥“ 5 5 9.2  ‘ߧ‚ª√å 5 5 9.3  ‘ߧ‚ª√å 5 5 9.3  ‘ߧ‚ª√å 5 5 9.4  ‘ߧ‚ª√å 5 5 9.4 ·§π“¥“ 6 6 9.2 ‰Õ´·≈π¥å 6 6 9.1  «’‡¥π 5 5 9.3  «’‡¥π 6 6 9.2  «’‡¥π 6 6 9.2  «’‡¥π 6 6 9.2  ‘ߧ‚ª√å 7 7 9.1 πÕ√凫¬å 6 6 9.1 ·§π“¥“ 7 7 9.0  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å 7 7 9.1  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å 7 7 9.1  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å 7 7 9.1 ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å 8 8 9.0  ‘ߧ‚ª√å 6 6 9.1 ≈—°‡´¡‡∫‘√å° 7 7 9.0 πÕ√凫¬å 8 8 8.9 πÕ√凫¬å 8 8 8.9 πÕ√凫¬å 8 8 8.8 πÕ√凫¬å 8 8 9.0 ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å 9 9 8.9 ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å 7 7 9.0 ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ 9 9 8.8 ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ 9 9 8.8 ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ 9 9 8.7  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å 10 10 8.9  À√“™Õ“≥“®—°√ 10 10 8.7  À√“™Õ“≥“®—°√ 10 10 8.7 ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å 10 10 8.7 ÕÕ ‡µ√’¬ 10 10 8.7 ‡π‡∏Õ√å·≈π¥å 10 10 8.7

µ“√“ß∑’Ë 4.31 ¥—™π’§Õ√å√—ª™—Ëπ¢Õߪ√–‡∑»µà“ßÊ æ.». 2541 - æ.». 2549

101


πÕ°®“°π’È ¢âÕ¡Ÿ≈®“° The Global Competitiveness Report ªï 2544/45 ∂÷ß 2548/49 ´÷Ëß ®—¥∑”‚¥¬ World Economic Forum (WEF) ∫àß™’È«à“ „𧫓¡‡ÀÁπ¢ÕߺŸâ∫√‘À“√Õߧå°√ (Chief Executive Office: CEO) ·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß®“°∏ÿ√°‘®‡Õ°™π„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡√◊ËÕß°“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫ 7 ≈—°…≥– „π¿“æ √«¡¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß„π∑ÿ°√Ÿª·∫∫ ·µà√Ÿª·∫∫°“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬√—∞‡Õ◊ÈÕª√–‚¬™πå à«π µ—« ‡æ◊ÕË „À≥â ≠— ≠“ —¡ª∑“π‚§√ß°“√‡ªìπ‡√◊ÕË ß∑’æË ∫‡ÀÁπ°—π∫àÕ¬∑’ Ë ¥ÿ ¢≥–∑’°Ë “√§Õ√—ª™—πË ∑’‰Ë ¡à§Õà ¬æ∫·≈â«¡“°π—° §◊Õ °“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫‡æ◊ÕË „À≥â√∫— ∫√‘°“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§ · ¥ß«à“ºŸ∫â √‘À“√¡’§«“¡√Ÿ â °÷ «à“ ¡’°“√§Õ√—ª™—πË „π à«ππ’πÈ Õâ ¬≈ß ´÷ËßÕ“®‡ªìπ‡æ√“–°“√„Àâ∫√‘°“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§æ◊Èπ∞“π¢Õ߉∑¬¡’§«“¡∑—Ë«∂÷ß¡“°¢÷Èπ ∑”„Àâ∏ÿ√°‘®‡Õ°™π‰¡à®”‡ªìπµâÕß ®à“¬‡ß‘π‡æ‘Ë¡‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫∫√‘°“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§‡À≈à“π—Èπ·≈â« (µ“√“ß∑’Ë 4.32) µ“√“ß∑’Ë 4.32 ¿“æ≈—°…≥å¢Õß°“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬™à«ßªï 2544-2549 ¿“æ≈—°…≥å

2544-45

2545-46

2546-47

2547-48

2548-49

1. °“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â —≠≠“‚§√ß°“√≈ß∑ÿπ¢Õß√—∞ 2. °“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫‡æ◊ËÕ„À≥â √—∫Õπÿ≠“µπ”‡¢â“- àßÕÕ° ‘π§â“ 3. °“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫‡æ◊ËÕ„Àâ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬√—∞∫“≈‡Õ◊ÈÕ ª√–‚¬™πå à«πµ—« 4. °“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫‡æ◊ËÕ‡Õ◊ÈÕ ª√–‚¬™πå„π°“√æ‘®“√≥“§¥’ 5. °“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫‡æ◊ËÕ‡≈’Ë¬ß °“√®à“¬¿“…’ª√–®”ªï 6. °“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫‡æ◊ËÕ„À≥â √—∫‡ß‘π°Ÿâ 7. °“√®à“¬‡ß‘π‚¥¬¡‘™Õ∫‡æ◊ËÕ„À≥â √—∫∫√‘°“√ “∏“√≥Ÿª‚¿§

3.7 (-) 3.7 (-) -

3.8 (-) 4.3 (-) 4.3 (-)

4.1 (+) 4.3 (-) 4.4 (+)

4.3

4.5 (+) 4.8 (+) -

4.2 (-) 4.6 (-) 4.7 (-)

4.7 (-) 4.8 (-) 5.1 (+) 5.5 (+)

5.0 (+) 5.1 (+) 5.3 (+) 5.8 (+)

∑’Ë¡“ :

4.1 (-) 4.1 (-) 4.7 5.2 (+) 5.3 (+) 5.7 (+)

5.2 (+) 5.4 (+) 5.6 (+)

World Economic Forum 2544-2549 Õâ“ß„π√“¬ß“π°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈°“√æ—≤π“ ‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߪ√–‡∑»„π√–¬–·ºπæ—≤π“œ ©∫—∫∑’Ë 9 æ.». 2545-2549,  ”π—°ß“π§≥– °√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ (-) À√◊Õ (+) À¡“¬∂÷ß ‰∑¬¡’¿“æ≈—°…≥å°“√√—∫ ‘π∫π·≈–°“√§Õ√—ª™—Ëπ·¬à°«à“ (-) À√◊Õ ¥’°«à“ (+) §–·ππ‡©≈’ˬ√«¡¢Õߪ√–‡∑»∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë∑”°“√ ”√«®

102


6.3 °“√°√–®“¬Õ”π“® Ÿà∑âÕß∂‘Ëπ ∂÷ß·¡â«“à æ.√.∫. °”Àπ¥·ºπ·≈–¢—πÈ µÕπ°“√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°àÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘πË æ.». 2542 ®–‰¡à‰¥â ‘Èπ ÿ¥≈߇À¡◊Õπ°—∫√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æ.». 2540 ·µàÕ¬à“߉√°Á¥’ „πÕ𓧵 æ.√.∫. ¥—ß°≈à“«°ÁÕ“®µâÕß¡’°“√ª√—∫„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫√—∞∏√√¡πŸ≠©∫—∫„À¡à ´÷ËßµâÕß„™â√–¬–‡«≈“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1-2 ªï Õ—π®– àß º≈„Àâ°“√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°àÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ¡’§«“¡≈à“™â“·≈–™–ß—° ‚¥¬‡©æ“–°“√°√–®“¬Õ”π“® ¥â“π ÿ¢¿“æ ´÷Ëß ≥ ªí®®ÿ∫—π°Á·∑∫‰¡à¡’§«“¡§◊∫Àπâ“„π°“√¥”‡π‘π°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®¥—ß°≈à“«„ÀâÕߧå°√ª°§√Õß à«π ∑âÕß∂‘Ëπ

7. ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ 7.1 æ—≤π“°“√¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ §«“¡°â“«Àπâ“¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’‰¥â∂Ÿ°æ—≤π“¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈–°àÕ„À⇰‘¥π«—µ°√√¡„À¡à Ê ´÷Ëß àߺ≈ °√–∑∫µàÕ°“√æ—≤π“∑“ߥâ“π “∏“√≥ ÿ¢ ‡π◊ËÕß®“°‰¥â¡’°“√π”‡Õ“‡∑§‚π‚≈¬’ ¡—¬„À¡à‡¢â“¡“„™â„π°“√√—°…“ 欓∫“≈·≈–°“√ªÑÕß°—π‚√§¡“°¢÷ÈπÕ¬à“߇ √’ Õ—π‰¥â·°à 7.1.1 ‡∑§‚π‚≈¬’¢Õâ ¡Ÿ≈¢à“« “√ (Information and Communication Technology: ICT) ‚¥¬ „π¥â“π “∏“√≥ ÿ¢¡’°“√π”‡Õ“‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√¡“„™â„π°“√„À⧔ª√÷°…“∑“ß°“√·æ∑¬å ·≈–  “∏“√≥ ÿ¢ √«¡∑—Èß°“√µ√«®«‘π‘®©—¬·≈–√—°…“¥â«¬«‘∏’°“√„À¡àÊ ¥â«¬ ‡™àπ Telemedicine, Diagnostic Imaging Technology 7.1.2 ‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ (Genetics & Biotechnology) ∑’Ë¡’°“√æ—≤π“‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ‡™àπ Digital-Genomics Convergence ∑’˺ “π‡∑§‚π‚≈¬’§Õ¡æ‘«‡µÕ√å°—∫™’««‘∑¬“ ´÷ËßÕ“®‡ªìπ¡‘µ‘„À¡à¢Õß°“√√—°…“‚√§ ®“°‡¥‘¡∑’ˇªìπ·∫∫ Treatment ‡ªìπ Preventive ∑’ËÕ“®¡’°“√π”‡Õ“√–∫∫ªÑÕß°—π‚√§µà“ßÊ º ¡‡¢â“‰ª„πÕ“À“√  ∫Ÿà Õ“∫πÈ”À√◊Õ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß·∑π°“√°‘𬓇æ◊ËÕ√—°…“‚√§, °“√ª≈Ÿ°∂à“¬Õ«—¬«–µà“ßÊ ‡™àπ ‰¢°√–¥Ÿ°, √—°…“‚√§¥â«¬ ‡´≈≈åµâ𰔇𑥠(Stem cell) ‡æ◊Ëՙ૬ºŸâªÉ«¬‚√§À—«„® ¡–‡√Á߇¡Á¥‡≈◊Õ¥¢“« ‡ªìπµâπ °“√ Recombinant DNA, Polymerase Chain Reaction (PCR), Genomics ∑”„À⇰‘¥«—§´’π·≈–¬“„À¡à ·≈–°“√ª≈Ÿ°æ◊™¥—¥·ª√æ—π∏ÿ°√√¡ ‡ªìπµâπ 7.1.3 ‡∑§‚π‚≈¬’«— ¥ÿ (Material Technology) ∑”„Àâ “¡“√∂º≈‘µ«— ¥ÿ„À¡àÊ µÕ∫ πÕߧ«“¡ µâÕß°“√„™âß“π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ  ”À√—∫„π¥â“π “∏“√≥ ÿ¢®–¡’°“√π”¡“„™â„π°“√º≈‘µ«— ¥ÿ·≈– Õÿª°√≥å°“√·æ∑¬å ‡™àπ «— ¥ÿ∑¥·∑π°√–¥Ÿ°¢“‡∑’¬¡ / ‡∑Ⓡ∑’¬¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√√—°…“·°àºŸâªÉ«¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“° ¢÷Èπ Õ—π‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡§ÿ≥¿“æ™’«‘µª√–™“™π 7.1.4 π“‚π‡∑§‚π‚≈¬’ (Nanotechnology) ´÷Ëß®–‡ªìπ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë°”≈—߇¢â“¡“¡’∫∑∫“∑¡“°¢÷Èπ ·≈–„πÕ𓧵‡™◊ËÕ°—π«à“®– “¡“√∂º≈‘µ‡§√◊ËÕß®—°√‚¡‡≈°ÿ≈∑’˪√–°Õ∫‰ª¥â«¬Õ–µÕ¡¢Õß∏“µÿµà“ßÊ ∑’Ë “¡“√∂ àß ‡¢â“‰ª„π√à“ß°“¬‡æ◊ËÕ∑”≈“¬‡´≈≈å¡–‡√ÁßÀ√◊Õ‡¢â“‰ª¢®—¥‰¢¡—πÕÿ¥µ—π„π‡ âπ‡≈◊Õ¥ ‚¥¬‰¡àµâÕßºà“µ—¥À√◊Õ √â“ßÕπÿ¿“§ ¢π“¥‡≈Á°¡“„™â„π°“√𔬓‰ª√—°…“„π®ÿ¥∑’ˇªìπ‚√§‚¥¬‰¡à¡’º≈¢â“߇§’¬ßµàÕ à«πÕ◊Ëπ Ê ¢Õß√à“ß°“¬ ‡ªìπµâπ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“߇∑§‚π‚≈¬’¥—ß°≈à“« àߺ≈„Àâ‰∑¬¡’°“√π”‡¢â“‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√·æ∑¬å·≈–  “∏“√≥ ÿ¢Õ¬à“ßÕ‘ √–·≈–‰√⢒¥®”°—¥ ‚¥¬‰¡à¡’°≈‰°°“√°≈—Ëπ°√Õßµ√«® Õ∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’√“§“ ·æß∑’Ëπ”‡¢â“¡“ Õ’°∑—ÈߺŸâ°”Àπ¥π‚¬∫“¬°Á¢“¥¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’À≈—°∞“π‡æ◊ËÕ¡“ª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„®„π°“√‡≈◊Õ°„™â 103


6.3 °“√°√–®“¬Õ”π“® Ÿà∑âÕß∂‘Ëπ ∂÷ß·¡â«“à æ.√.∫. °”Àπ¥·ºπ·≈–¢—πÈ µÕπ°“√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°àÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘πË æ.». 2542 ®–‰¡à‰¥â ‘Èπ ÿ¥≈߇À¡◊Õπ°—∫√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ æ.». 2540 ·µàÕ¬à“߉√°Á¥’ „πÕ𓧵 æ.√.∫. ¥—ß°≈à“«°ÁÕ“®µâÕß¡’°“√ª√—∫„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫√—∞∏√√¡πŸ≠©∫—∫„À¡à ´÷ËßµâÕß„™â√–¬–‡«≈“Õ¬à“ßπâÕ¬ 1-2 ªï Õ—π®– àß º≈„Àâ°“√°√–®“¬Õ”π“®„Àâ·°àÕߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ¡’§«“¡≈à“™â“·≈–™–ß—° ‚¥¬‡©æ“–°“√°√–®“¬Õ”π“® ¥â“π ÿ¢¿“æ ´÷Ëß ≥ ªí®®ÿ∫—π°Á·∑∫‰¡à¡’§«“¡§◊∫Àπâ“„π°“√¥”‡π‘π°“√∂à“¬‚Õπ¿“√°‘®¥—ß°≈à“«„ÀâÕߧå°√ª°§√Õß à«π ∑âÕß∂‘Ëπ

7. ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ 7.1 æ—≤π“°“√¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’ §«“¡°â“«Àπâ“¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’‰¥â∂Ÿ°æ—≤π“¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈–°àÕ„À⇰‘¥π«—µ°√√¡„À¡à Ê ´÷Ëß àߺ≈ °√–∑∫µàÕ°“√æ—≤π“∑“ߥâ“π “∏“√≥ ÿ¢ ‡π◊ËÕß®“°‰¥â¡’°“√π”‡Õ“‡∑§‚π‚≈¬’ ¡—¬„À¡à‡¢â“¡“„™â„π°“√√—°…“ 欓∫“≈·≈–°“√ªÑÕß°—π‚√§¡“°¢÷ÈπÕ¬à“߇ √’ Õ—π‰¥â·°à 7.1.1 ‡∑§‚π‚≈¬’¢Õâ ¡Ÿ≈¢à“« “√ (Information and Communication Technology: ICT) ‚¥¬ „π¥â“π “∏“√≥ ÿ¢¡’°“√π”‡Õ“‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√¡“„™â„π°“√„À⧔ª√÷°…“∑“ß°“√·æ∑¬å ·≈–  “∏“√≥ ÿ¢ √«¡∑—Èß°“√µ√«®«‘π‘®©—¬·≈–√—°…“¥â«¬«‘∏’°“√„À¡àÊ ¥â«¬ ‡™àπ Telemedicine, Diagnostic Imaging Technology 7.1.2 ‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ (Genetics & Biotechnology) ∑’Ë¡’°“√æ—≤π“‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ‡™àπ Digital-Genomics Convergence ∑’˺ “π‡∑§‚π‚≈¬’§Õ¡æ‘«‡µÕ√å°—∫™’««‘∑¬“ ´÷ËßÕ“®‡ªìπ¡‘µ‘„À¡à¢Õß°“√√—°…“‚√§ ®“°‡¥‘¡∑’ˇªìπ·∫∫ Treatment ‡ªìπ Preventive ∑’ËÕ“®¡’°“√π”‡Õ“√–∫∫ªÑÕß°—π‚√§µà“ßÊ º ¡‡¢â“‰ª„πÕ“À“√  ∫Ÿà Õ“∫πÈ”À√◊Õ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß·∑π°“√°‘𬓇æ◊ËÕ√—°…“‚√§, °“√ª≈Ÿ°∂à“¬Õ«—¬«–µà“ßÊ ‡™àπ ‰¢°√–¥Ÿ°, √—°…“‚√§¥â«¬ ‡´≈≈åµâ𰔇𑥠(Stem cell) ‡æ◊Ëՙ૬ºŸâªÉ«¬‚√§À—«„® ¡–‡√Á߇¡Á¥‡≈◊Õ¥¢“« ‡ªìπµâπ °“√ Recombinant DNA, Polymerase Chain Reaction (PCR), Genomics ∑”„À⇰‘¥«—§´’π·≈–¬“„À¡à ·≈–°“√ª≈Ÿ°æ◊™¥—¥·ª√æ—π∏ÿ°√√¡ ‡ªìπµâπ 7.1.3 ‡∑§‚π‚≈¬’«— ¥ÿ (Material Technology) ∑”„Àâ “¡“√∂º≈‘µ«— ¥ÿ„À¡àÊ µÕ∫ πÕߧ«“¡ µâÕß°“√„™âß“π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ  ”À√—∫„π¥â“π “∏“√≥ ÿ¢®–¡’°“√π”¡“„™â„π°“√º≈‘µ«— ¥ÿ·≈– Õÿª°√≥å°“√·æ∑¬å ‡™àπ «— ¥ÿ∑¥·∑π°√–¥Ÿ°¢“‡∑’¬¡ / ‡∑Ⓡ∑’¬¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√√—°…“·°àºŸâªÉ«¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“° ¢÷Èπ Õ—π‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡§ÿ≥¿“æ™’«‘µª√–™“™π 7.1.4 π“‚π‡∑§‚π‚≈¬’ (Nanotechnology) ´÷Ëß®–‡ªìπ‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë°”≈—߇¢â“¡“¡’∫∑∫“∑¡“°¢÷Èπ ·≈–„πÕ𓧵‡™◊ËÕ°—π«à“®– “¡“√∂º≈‘µ‡§√◊ËÕß®—°√‚¡‡≈°ÿ≈∑’˪√–°Õ∫‰ª¥â«¬Õ–µÕ¡¢Õß∏“µÿµà“ßÊ ∑’Ë “¡“√∂ àß ‡¢â“‰ª„π√à“ß°“¬‡æ◊ËÕ∑”≈“¬‡´≈≈å¡–‡√ÁßÀ√◊Õ‡¢â“‰ª¢®—¥‰¢¡—πÕÿ¥µ—π„π‡ âπ‡≈◊Õ¥ ‚¥¬‰¡àµâÕßºà“µ—¥À√◊Õ √â“ßÕπÿ¿“§ ¢π“¥‡≈Á°¡“„™â„π°“√𔬓‰ª√—°…“„π®ÿ¥∑’ˇªìπ‚√§‚¥¬‰¡à¡’º≈¢â“߇§’¬ßµàÕ à«πÕ◊Ëπ Ê ¢Õß√à“ß°“¬ ‡ªìπµâπ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“߇∑§‚π‚≈¬’¥—ß°≈à“« àߺ≈„Àâ‰∑¬¡’°“√π”‡¢â“‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√·æ∑¬å·≈–  “∏“√≥ ÿ¢Õ¬à“ßÕ‘ √–·≈–‰√⢒¥®”°—¥ ‚¥¬‰¡à¡’°≈‰°°“√°≈—Ëπ°√Õßµ√«® Õ∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õ߇∑§‚π‚≈¬’√“§“ ·æß∑’Ëπ”‡¢â“¡“ Õ’°∑—ÈߺŸâ°”Àπ¥π‚¬∫“¬°Á¢“¥¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’À≈—°∞“π‡æ◊ËÕ¡“ª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π„®„π°“√‡≈◊Õ°„™â 103


‡∑§‚π‚≈¬’µà“ßÊ ∑”„À⢓¥°“√æ‘®“√≥“‡≈◊Õ°√—∫Õ¬à“߇À¡“– ¡ª√–°Õ∫°—∫¬—߉¡à¡’°ÆÀ¡“¬∑’Ë¡“§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈°“√„™â ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢∑’ˇÀ¡“– ¡  àߺ≈„Àâ§à“„™â®à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ‚¥¬ ‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß°“√¥Ÿ·≈√—°…“ºŸâªÉ«¬„π‚√ß欓∫“≈ ´÷Ëßæ∫¡Ÿ≈§à“°“√π”‡¢â“‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–Õÿª°√≥å∑“ß°“√·æ∑¬å ‡æ‘Ë¡ ¢÷Èπ®“° 2,493.2 ≈â“π∫“∑ „π æ.». 2534 ‡ªìπ 15,799.1 ≈â“π∫“∑ „π æ.». 2548

7.2 ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√„™â °“√°√–®“¬ §«“¡‡ ¡Õ¿“§·≈–°“√‡¢â“∂÷߇∑§‚π‚≈¬’ §«“¡ÕàÕπ·Õ¢Õß¿“§√—∞„π°“√§«∫§ÿ¡°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡§√◊ËÕß¡◊Õ·æ∑¬å√“§“·æß  àߺ≈„Àâ¡’°“√ „™âß“πÕ¬à“߉¡à§¡ÿâ §à“µàÕ°“√≈ß∑ÿπ∑”„Àâ·æ∑¬å ß—Ë °“√µ√«®√—°…“‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ߧ«“¡§ÿ¡â §à“‡ªìπº≈≈∫µàÕ ®√‘¬∏√√¡ «‘™“™’æ √«¡∑—Èߧ«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õߪ√–™“™πºŸâ√—∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ·≈–¬—ßµâÕß≈ß∑ÿπ„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ √«¡∑—ÈßµâÕ߇ΩÑ“ √–«—ßæ‘…¿—¬Õ—πµ√“¬∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®“°°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡§√◊ËÕß¡◊Õ·æ∑¬å√“§“·æß πÕ°®“°π’È ∑”„À⇰‘¥ªí≠À“°“√ °√–®“¬‡§√◊ÕË ß¡◊Õ·æ∑¬å∑‰’Ë ¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—π ‚¥¬¡’°“√°√–®ÿ°µ—«Õ¬Ÿ„à π‡¡◊Õß„À≠à·≈–Õ¬Ÿ„à π¿“§‡Õ°™π¡“°°«à“¿“§√—∞ (¥Ÿ ∫∑∑’Ë 6 À—«¢âÕ 3 ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß ÿ¢¿“æ) ·≈– àߺ≈µàÕ°“√‡¢â“∂÷ß∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¢ÕߺŸâ¡’√“¬‰¥âπâÕ¬·≈–ºŸâ‰¡à¡’À≈—° ª√–°—π ÿ¢¿“æ∑’˵âÕß¡’°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’„À¡àÊ ∑’Ë¡’√“§“·æß ‡™àπ ºŸâ¡’√“¬‰¥âπâÕ¬‰¡à¡’ ‘∑∏‘√—∫∫√‘°“√≈â“߉µ „π°√≥’∑’Ë ‡ªìπ‚√§‰µ«“¬‡√◊ÈÕ√—ß√–¬– ÿ¥∑⓬ „π¢≥–∑’˺Ÿâª√–°—πµπ¿“¬„π√–∫∫ª√–°—π —ߧ¡·≈– «— ¥‘°“√¢â“√“™°“√·≈–æπ—° ß“π¢Õß√—∞®–‰¥â√—∫ ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«

8. 惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ  ∂“π°“√≥凰’ˬ«°—∫惵‘°√√¡‡ ’ˬߵà“ßÊ ¡’º≈°√–∑∫µàÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π™’«‘µ¢Õߪ√–™“™π ·≈–‡ªìπ ªí≠À“√–¥—∫™“µ‘∑’Ë¡’º≈µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¥â“π‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߪ√–‡∑»„π∑ÿ°°≈ÿࡪ√–‡∑»π—Èπ®–‡ÀÁπ‰¥â™—¥«à“ ªí®®—¬‡ ’ˬߥâ“π惵‘°√√¡ √â“ß¿“√–‚√§Õ¬à“ß™—¥‡®π„π°≈ÿࡪ√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√µ“¬ Ÿß ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß Õ—π¥—∫·√°Ê ‡°‘¥®“°°“√¢“¥ “√Õ“À“√ ¢≥–‡¥’¬«°—π„π°≈ÿࡪ√–‡∑»∑’Ë¡’°“√æ—≤π“¡“°°«à“ ªí®®—¬‡ ’ˬߠ”§—≠ ∑’Ë ÿ¥‡√‘Ë¡‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª‡ªìπªí≠À“∑“ߥâ“π惵‘°√√¡ ‡™àπ °“√¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å·≈– Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ·≈–„π°≈ÿࡪ√–‡∑»∑’Ë æ—≤π“·≈â«≈â«π¡’ªí®®—¬‡ ’ˬß∑“ߥâ“π惵‘°√√¡∑—Èß ‘Èπ (µ“√“ß∑’Ë 4.33)  ”π—°ß“πæ—≤π“π‚¬∫“¬ ÿ¢¿“æ√–À«à“ߪ√–‡∑» ‰¥â∑”°“√»÷°…“¿“√–‚√§®“°ªí®®—¬‡ ’¬Ë ߢÕߧπ‰∑¬ æ.». 2542 ·≈– æ.». 2547 ‚¥¬§—¥‡≈◊Õ°ªí®®—¬‡ ’ˬß∑’Ë ”§—≠ ´÷Ë߇ªìπªí®®—¬‡ ’ˬß√à«¡∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥‚√§À≈“¬™π‘¥¡“»÷°…“√«¡ 15 ªí®®—¬ º≈°“√»÷°…“ ‡¡◊ËÕ®”·π°¿“√–‚√§¢Õ߇滙“¬°—∫‡æ»À≠‘ß·≈â«æ∫«à“ °“√¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å ·≈–¡’‡æ»  —¡æ—π∏å∑’ˉ¡àª≈Õ¥¿—¬‡ªìπªí®®—¬‡ ’ˬß∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥¿“√–‚√§¡“°∑’Ë ÿ¥„π‡æ»™“¬ ¢≥–∑’Ë°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å ∑’Ë ‰ ¡à ª≈Õ¥¿—¬·≈–¥—™π’¡«≈°“¬ Ÿß ‡ªìπªí®®—¬‡ ’ˬß∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥¿“√–‚√§¡“°∑’Ë ÿ¥„π‡æ»À≠‘ß (µ“√“ß∑’Ë 4.34) ®–‡ÀÁπ‰¥â«“à ªí®®—¬‡ ’¬Ë ß∑’°Ë Õà „À⇰‘¥¿“√–‚√§ à«π„À≠à‡ªìπªí®®—¬∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫°“√¡’惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ ∑’‡Ë  ’¬Ë ß ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π·µà≈–惵‘°√√¡ æ∫¥—ßπ’È

104


‡∑§‚π‚≈¬’µà“ßÊ ∑”„À⢓¥°“√æ‘®“√≥“‡≈◊Õ°√—∫Õ¬à“߇À¡“– ¡ª√–°Õ∫°—∫¬—߉¡à¡’°ÆÀ¡“¬∑’Ë¡“§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈°“√„™â ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢∑’ˇÀ¡“– ¡  àߺ≈„Àâ§à“„™â®à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ‚¥¬ ‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß°“√¥Ÿ·≈√—°…“ºŸâªÉ«¬„π‚√ß欓∫“≈ ´÷Ëßæ∫¡Ÿ≈§à“°“√π”‡¢â“‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–Õÿª°√≥å∑“ß°“√·æ∑¬å ‡æ‘Ë¡ ¢÷Èπ®“° 2,493.2 ≈â“π∫“∑ „π æ.». 2534 ‡ªìπ 15,799.1 ≈â“π∫“∑ „π æ.». 2548

7.2 ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√„™â °“√°√–®“¬ §«“¡‡ ¡Õ¿“§·≈–°“√‡¢â“∂÷߇∑§‚π‚≈¬’ §«“¡ÕàÕπ·Õ¢Õß¿“§√—∞„π°“√§«∫§ÿ¡°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡§√◊ËÕß¡◊Õ·æ∑¬å√“§“·æß  àߺ≈„Àâ¡’°“√ „™âß“πÕ¬à“߉¡à§¡ÿâ §à“µàÕ°“√≈ß∑ÿπ∑”„Àâ·æ∑¬å ß—Ë °“√µ√«®√—°…“‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ߧ«“¡§ÿ¡â §à“‡ªìπº≈≈∫µàÕ ®√‘¬∏√√¡ «‘™“™’æ √«¡∑—Èߧ«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õߪ√–™“™πºŸâ√—∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ·≈–¬—ßµâÕß≈ß∑ÿπ„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ √«¡∑—ÈßµâÕ߇ΩÑ“ √–«—ßæ‘…¿—¬Õ—πµ√“¬∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®“°°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’‡§√◊ËÕß¡◊Õ·æ∑¬å√“§“·æß πÕ°®“°π’È ∑”„À⇰‘¥ªí≠À“°“√ °√–®“¬‡§√◊ÕË ß¡◊Õ·æ∑¬å∑‰’Ë ¡à‡∑à“‡∑’¬¡°—π ‚¥¬¡’°“√°√–®ÿ°µ—«Õ¬Ÿ„à π‡¡◊Õß„À≠à·≈–Õ¬Ÿ„à π¿“§‡Õ°™π¡“°°«à“¿“§√—∞ (¥Ÿ ∫∑∑’Ë 6 À—«¢âÕ 3 ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß ÿ¢¿“æ) ·≈– àߺ≈µàÕ°“√‡¢â“∂÷ß∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¢ÕߺŸâ¡’√“¬‰¥âπâÕ¬·≈–ºŸâ‰¡à¡’À≈—° ª√–°—π ÿ¢¿“æ∑’˵âÕß¡’°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’„À¡àÊ ∑’Ë¡’√“§“·æß ‡™àπ ºŸâ¡’√“¬‰¥âπâÕ¬‰¡à¡’ ‘∑∏‘√—∫∫√‘°“√≈â“߉µ „π°√≥’∑’Ë ‡ªìπ‚√§‰µ«“¬‡√◊ÈÕ√—ß√–¬– ÿ¥∑⓬ „π¢≥–∑’˺Ÿâª√–°—πµπ¿“¬„π√–∫∫ª√–°—π —ߧ¡·≈– «— ¥‘°“√¢â“√“™°“√·≈–æπ—° ß“π¢Õß√—∞®–‰¥â√—∫ ‘∑∏‘¥—ß°≈à“«

8. 惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ  ∂“π°“√≥凰’ˬ«°—∫惵‘°√√¡‡ ’ˬߵà“ßÊ ¡’º≈°√–∑∫µàÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π™’«‘µ¢Õߪ√–™“™π ·≈–‡ªìπ ªí≠À“√–¥—∫™“µ‘∑’Ë¡’º≈µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß¥â“π‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡¢Õߪ√–‡∑»„π∑ÿ°°≈ÿࡪ√–‡∑»π—Èπ®–‡ÀÁπ‰¥â™—¥«à“ ªí®®—¬‡ ’ˬߥâ“π惵‘°√√¡ √â“ß¿“√–‚√§Õ¬à“ß™—¥‡®π„π°≈ÿࡪ√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√µ“¬ Ÿß ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß Õ—π¥—∫·√°Ê ‡°‘¥®“°°“√¢“¥ “√Õ“À“√ ¢≥–‡¥’¬«°—π„π°≈ÿࡪ√–‡∑»∑’Ë¡’°“√æ—≤π“¡“°°«à“ ªí®®—¬‡ ’ˬߠ”§—≠ ∑’Ë ÿ¥‡√‘Ë¡‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª‡ªìπªí≠À“∑“ߥâ“π惵‘°√√¡ ‡™àπ °“√¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å·≈– Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ·≈–„π°≈ÿࡪ√–‡∑»∑’Ë æ—≤π“·≈â«≈â«π¡’ªí®®—¬‡ ’ˬß∑“ߥâ“π惵‘°√√¡∑—Èß ‘Èπ (µ“√“ß∑’Ë 4.33)  ”π—°ß“πæ—≤π“π‚¬∫“¬ ÿ¢¿“æ√–À«à“ߪ√–‡∑» ‰¥â∑”°“√»÷°…“¿“√–‚√§®“°ªí®®—¬‡ ’¬Ë ߢÕߧπ‰∑¬ æ.». 2542 ·≈– æ.». 2547 ‚¥¬§—¥‡≈◊Õ°ªí®®—¬‡ ’ˬß∑’Ë ”§—≠ ´÷Ë߇ªìπªí®®—¬‡ ’ˬß√à«¡∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥‚√§À≈“¬™π‘¥¡“»÷°…“√«¡ 15 ªí®®—¬ º≈°“√»÷°…“ ‡¡◊ËÕ®”·π°¿“√–‚√§¢Õ߇滙“¬°—∫‡æ»À≠‘ß·≈â«æ∫«à“ °“√¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å ·≈–¡’‡æ»  —¡æ—π∏å∑’ˉ¡àª≈Õ¥¿—¬‡ªìπªí®®—¬‡ ’ˬß∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥¿“√–‚√§¡“°∑’Ë ÿ¥„π‡æ»™“¬ ¢≥–∑’Ë°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å ∑’Ë ‰ ¡à ª≈Õ¥¿—¬·≈–¥—™π’¡«≈°“¬ Ÿß ‡ªìπªí®®—¬‡ ’ˬß∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥¿“√–‚√§¡“°∑’Ë ÿ¥„π‡æ»À≠‘ß (µ“√“ß∑’Ë 4.34) ®–‡ÀÁπ‰¥â«“à ªí®®—¬‡ ’¬Ë ß∑’°Ë Õà „À⇰‘¥¿“√–‚√§ à«π„À≠à‡ªìπªí®®—¬∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫°“√¡’惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ ∑’‡Ë  ’¬Ë ß ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π·µà≈–惵‘°√√¡ æ∫¥—ßπ’È

104


µ“√“ß∑’Ë 4.33 ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß 10 Õ—π¥—∫·√° (√âÕ¬≈–¢Õߪﰓ√ Ÿ≠‡ ’¬ ÿ¢¿“«– (Disability Adjusted Life YearsDALYs) „π 3 °≈ÿࡪ√–‡∑») æ.». 2543 ≈”¥—∫ °≈ÿࡪ√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“ √âÕ¬≈– °≈ÿࡪ√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“ √âÕ¬≈– °≈ÿࡪ√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â« √âÕ¬≈– ∑’Ë¡’Õ—µ√“°“√µ“¬ Ÿß ∑’¡Ë ’Õ—µ√“°“√µ“¬µË” 1 2 3

14.9 ·Õ≈°ÕŒÕ≈å 10.2 §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß 5.5  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë

6.2 Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë 5.0 §«“¡¥—π‚≈À‘µ 4.0 ·Õ≈°ÕŒÕ≈å

12.2 10.9 9.2

3.6 πÈ”Àπ—°µË”°«à“‡°≥±å

3.1 ‰¢¡—π„π‡≈◊Õ¥

7.6

5 6

πÈ”Àπ—°µ—«µË”°«à“‡°≥±å ‡æ» —¡æ—π∏å∑’ˉ¡àª≈Õ¥¿—¬ πÈ”·≈– ÿ¢Õπ“¡—¬∑’Ë ‰¡à –Õ“¥ °≈ÿࡧ«—π¿“¬„πÕ“§“√ ®“°°“√‡º“∂à“π °“√¢“¥∏“µÿ —ß°– ’ °“√¢“¥∏“µÿ‡À≈Á°

3.2 πÈ”Àπ—°µ—«‡°‘π 3.1 ‰¢¡—π„π‡≈◊Õ¥

7.4 3.9

7

°“√¢“¥«‘µ“¡‘π‡Õ

3.3

8

§«“¡¥—π‚≈À‘µ

3.0 °“√∫√‘‚¿§º—°·≈– º≈‰¡âπâÕ¬ 2.5 °≈ÿࡧ«—π¿“¬„πÕ“§“√ ®“°°“√‡º“∂à“π 2.0 °“√¢“¥∏“µÿ‡À≈Á° 1.9 πÈ”·≈– ÿ¢Õπ“¡—¬∑’Ë ‰¡à –Õ“¥ 49.9

2.7 πÈ”Àπ—°µ—«‡°‘π 2.1 °“√∫√‘‚¿§º—°·≈– º≈‰¡âπâÕ¬ 1.9 °‘®°√√¡∑“ß°“¬ 1.9 “√º‘¥°ÆÀ¡“¬

1.8

4

9 Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë 10 ‰¢¡—π„π‡≈◊Õ¥ ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß 10 Õ—π¥—∫·√° ∑’Ë¡“ :

1.8 ‡æ» —¡æ—π∏å∑’ˉ¡àª≈Õ¥¿—¬ 0.8 1.8 °“√¢“¥∏“µÿ‡À≈Á° 0.7 30.5

57.8

World Health Report 2002

105


∑’Ë¡“ :

5.4 5.0 3.6 2.9 1.4 1.2 1.1 0.7 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1 9 9 6 5 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 8.6 4.4 3.3 2.6 1.3 1.1 0.9 3.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4 0.2

5.1 16 8 6 5 2 2 2 6 1 1 1 1 1 0

9 1 ‡æ» —¡æ—π∏å∑’ˉ¡à ª≈Õ¥¿—¬ 2 §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß 3 ¥—™π’¡«≈°“¬ Ÿß 4 ‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈ Ÿß 5 ‰¡à «¡À¡«°π‘√¿—¬ 6 ¢“¥°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ 7  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë 8 ∫√‘‚¿§º—°·≈–º≈‰¡âπâÕ¬ 9 ¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å 10 ¡≈¿“«–∑“ßÕ“°“» 11 °“√ ÿ¢“¿‘∫“≈πÈ” 12 ‡ æ¬“‡ æµ‘¥ 13 ¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√ “°≈ 14 ¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√-‰∑¬ 15 ‰¡à§“¥‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬

ªí®®—¬‡ ’ˬß

˭ԧ

2.5 2.5 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0

3.9 6 6 3 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0

9

2.4 2.3 1.1 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.7 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1

4.5

6 6 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0

11

æ.».2547 æ.».2542 DALYs DALYs (X100,000) √âÕ¬≈– (X100,000) √âÕ¬≈–

* Male DALYs: N = 5.3 Million, Female DALYs: N = 3.9 Million §≥–∑”ß“π®—¥∑”¿“√–‚√§·≈–ªí®®—¬‡ ’ˬߢÕߪ√–‡∑»‰∑¬  ”π—°ß“πæ—≤π“π‚¬∫“¬ ÿ¢¿“æ√–À«à“ߪ√–‡∑», 2549

‡æ» —¡æ—π∏å∑’ˉ¡àª≈Õ¥¿—¬  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ‰¡à «¡À¡«°π‘√¿—¬ §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ¥—™π’¡«≈°“¬ Ÿß ‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈ Ÿß ∫√‘‚¿§º—°·≈–º≈‰¡âπâÕ¬ ‡ æ¬“‡ æµ‘¥ ¢“¥°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ ¡≈¿“«–∑“ßÕ“°“» °“√ ÿ¢“¿‘∫“≈πÈ” ‰¡à§“¥‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬ ¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√ “°≈ ¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√-‰∑¬

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13

≈”¥—∫ æ.».2547 æ.».2542 ∑’Ë DALYs DALYs (X100,000) √âÕ¬≈– (X100,000) √âÕ¬≈–

7.6

ªí®®—¬‡ ’ˬß

1 ¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å

≈”¥—∫ ∑’Ë

™“¬

µ“√“ß∑’Ë 4.34 DALYs ∑’ˇ°‘¥®“°ªí®®—¬‡ ’ˬ߄π§π‰∑¬ æ.». 2542 ·≈–æ.». 2547

106


8.1 °“√∫√‘‚¿§Õ“À“√ °“√∫√‘‚¿§Õ“À“√¢Õߧπ‰∑¬‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ªµ“¡«‘∂’™’«‘µ∑’ˇª≈’ˬπ·ª≈ß·≈–¡’§«“¡·µ°µà“ß √–À«à“ߪ√–™“°√„π‡¢µ‡¡◊Õß·≈–™π∫∑ ‚¥¬ª√–™“™π‡¢µ‡¡◊Õß¡’°“√∫√‘‚¿§‡π◊ÈÕ —µ«å·≈–‰¢¡—π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·µà∫√‘‚¿§º—° º≈‰¡â°≈—∫≈¥≈ß ‡¥Á°«—¬√ÿàππ‘¬¡∫√‘‚¿§Õ“À“√·π«µ–«—πµ°¡“°°«à“Õ“À“√∑âÕß∂‘ËπÀ√◊ÕÕ“À“√‰∑¬ √«¡∂÷ß«‘∂’™’«‘µ∑’Ë ‡√àß√’∫¡“°¢÷πÈ ®÷ß¡’°“√¬â“¬‰ªæ÷ßË Õ“À“√æ√âÕ¡ª√ÿß Õ“À“√°÷ßË  ”‡√Á®√Ÿª¡“°¢÷πÈ ´÷ßË ¡’·π«‚πâ¡æ∫∑—ßÈ „π ‡¢µ‡¡◊Õß·≈–™π∫∑ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“°“√„™â®à“¬‡√◊ËÕßÕ“À“√æ∫«à“ §π°√ÿ߇∑æœ „™â®à“¬ ”À√—∫Õ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª À√◊Õª√ÿß ”‡√Á®ª√–¡“≥√âÕ¬ ≈– 50 ¢Õß°“√„™â®à“¬¥â“πÕ“À“√ ¢≥–∑’ˇ¢µ™π∫∑æ∫√âÕ¬≈– 2010 ®“°°“√ ”√«®¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘„π æ.». 2548 æ∫«à“ °≈ÿà¡Õ“À“√∑’˪√–™“°√Õ“¬ÿ 6 ªï ¢÷Èπ‰ª∫√‘‚¿§µàÕ —ª¥“Àå °«à“√âÕ¬≈– 80 §◊Õ °≈ÿࡺ—°·≈–º≈‰¡â (√âÕ¬≈– 98.9) °≈ÿࡇπ◊ÈÕ —µ«å·≈–º≈‘µ¿—≥±å (√âÕ¬≈– 97.4) °≈ÿà¡Õ“À“√‰¢¡—π Ÿß (√âÕ¬≈– 86.3) ·≈–°≈ÿà¡Õ“À“√·ª√√Ÿªµà“ßÊ (√âÕ¬≈– 83.2) √Õß≈ß¡“‡ªìπ°≈ÿࡇ§√◊ËÕß ¥◊Ë¡ª√–‡¿∑πȔ՗¥≈¡·≈–‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’√ À«“π √âÕ¬≈– 71.7 ·≈–°≈ÿà¡¢π¡ ”À√—∫°‘π‡≈àπ √âÕ¬≈– 49.0 „π¢≥–∑’Ë °≈ÿà¡Õ“À“√ª√–‡¿∑®“π¥à«π ·≈–°≈ÿࡺ≈‘µ¿—≥±å‡ √‘¡Õ“À“√¡’ —¥ à«ππâÕ¬°«à“ §◊Õ √âÕ¬≈– 15.3 ·≈– 10.1 µ“¡ ≈”¥—∫ (¿“æ∑’Ë 4.27) ¿“æ∑’Ë 4.27 √âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 6 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡æƒµ‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√·≈–°≈ÿà¡Õ“À“√ °≈ÿà¡Õ“À“√ °≈ÿࡺ≈‘µ¿—≥±å‡ √‘¡Õ“À“√

10.1

89.9

°≈ÿà¡Õ“À“√·ª√√Ÿªµà“ßÊ 16.8 °≈ÿࡇ§√◊ËÕߥ◊Ë¡ª√–‡¿∑πȔ՗¥≈¡ 28.3 ·≈–‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’√ À«“π

83.2 ‰¡à°‘π 71.7 °‘π

°≈ÿࡺ—°·≈–º≈‰¡â 1.1

98.9

°≈ÿà¡Õ“À“√ª√–‡¿∑®“π¥à«π

84.7

°≈ÿà¡¢π¡ ”À√—∫°‘π‡≈àπ

15.3 48.9

51.1

°≈ÿà¡Õ“À“√‰¢¡—π Ÿß 13.7 °≈ÿࡇπ◊ÈÕ —µ«å·≈–º≈‘µ¿—≥±å

10

97.4

2.1 0

∑’Ë¡“ :

86.3

20

40

60

80

100

√âÕ¬≈– 120

√“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡¥Ÿ·≈ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“°√‰∑¬ æ.». 2548 (惵‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√),  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

æ—µ∏π’ «‘π‘®®–°Ÿ≈ ·≈–«ß «“∑ ‚°»—≈«—≤πå. Õ“À“√·≈–‚¿™π“°“√ „π‚§√ß°“√∑∫∑«π·≈–ª√—∫‡ª≈’ˬπ·ºπ°≈¬ÿ∑∏å°“√«‘®—¬  ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬, 2546 107


Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ®“°°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬§√—Èß∑’Ë 3 æ.». 2546-2547 æ∫«à“ §π‰∑¬Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß ¬—ß∫√‘‚¿§º—°·≈–º≈‰¡â„πª√‘¡“≥µàÕ«—π µË”°«à“ ¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ·≈–ªÑÕß°—π‚√§ (400-800 °√—¡µàÕ«—π) °≈à“«§◊Õ ‡æ»™“¬∫√‘‚¿§º—°·≈–º≈‰¡â ª√–¡“≥ 268 °√—¡µàÕ«—π ¢≥–∑’ˇæ»À≠‘ß∫√‘‚¿§º—°·≈–º≈‰¡âª√–¡“≥ 283 °√—¡µàÕ«—π ·≈–°“√∫√‘‚¿§º—°·≈– º≈‰¡â≈¥≈ßµ“¡Õ“¬ÿ ‚¥¬„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 80 ªï¢÷Èπ‰ª®–∫√‘‚¿§πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ª√–¡“≥ 200 °√—¡µàÕ«—π (µ“√“ß∑’Ë 4.35) µ“√“ß∑’Ë 4.35 ª√‘¡“≥º—°·≈–º≈‰¡â∑√’Ë ∫— ª√–∑“πµàÕ§πµàÕ«—π„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ·≈–‡æ» Õ“¬ÿ (ªï) 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80 ªï¢÷Èπ‰ª √«¡ ∑’Ë¡“ :

§à“‡©≈’ˬª√‘¡“≥º—°·≈–º≈‰¡â∑’Ë√—∫ª√–∑“π (°√—¡ /«—π) ™“¬

˭ԧ

285 272 261 238 216 203 268

300 293 283 245 215 193 283

√“¬ß“π°“√ ”√«® ¿“«–Õπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬ §√—Èß∑’Ë 3 (æ.». 2546-2547), °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

Õπ÷Ëß ®“°°“√ ”√«®™’«®‘µ‚æ≈¢Õߧπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ æ.». 2549 æ∫«à“ „π¿“«–∑’Ë√à“ß°“¬‡ªìπª°µ‘ √âÕ¬≈– 38.7 ¡’惵‘°√√¡°‘πµ“¡„®ª“° √—∫ª√–∑“πÕ“À“√‰¡à¡’ª√–‚¬™πåµàÕ√à“ß°“¬ ‚¥¬ª√–‡¿∑Õ“À“√ / ‡§√◊ËÕß ¥◊Ë¡∑’ˬա√—∫«à“¢“¥‰¡à‰¥â µâÕß√—∫ª√–∑“π‡ªìπª√–®” §◊Õ πȔ՗¥≈¡ ™“ °“·ø √Õß≈ß¡“·ªìπ Õ“À“√ªîôß / ¬à“ß∑’Ë ‰À¡â‡°√’¬¡ (¿“æ∑’Ë 4.28) ∑—Èßπ’È æ∫«à“ §π à«π„À≠à®–ª√—∫‡ª≈’ˬπ惵‘°√√¡°“√√—∫ª√–∑“πÕ“À“√¢Õßµπ‡¡◊ËÕ¡’Õ“°“√ªÉ«¬ ‚¥¬ °“√ߥ√—∫ª√–∑“πÕ“À“√√ ®—¥ Õ“À“√∑Õ¥ Õ“À“√‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈ Ÿß ‡π◊ÕÈ  —µ«å∫“ß™π‘¥·≈–√—∫ª√–∑“πº—° º≈‰¡â ‡æ‘¡Ë ¢÷Èπ Õ’°∑—Èß√—∫ª√–∑“πÕ“À“√‡ √‘¡ «‘µ“¡‘π´’ «‘µ“¡‘π∫’√«¡ ·§≈‡´’¬¡·≈– ¡ÿπ‰æ√ ‡™àπ øÑ“∑–≈“¬‚®√ ¥Õ°§”ΩÕ¬ ¡–¢“¡·¢° ¬“®’𠧫∫§Ÿà‰ª¥â«¬ ·µàªí≠À“πà“‡ªìπÀà«ß∑’Ëæ∫§◊Õ§π°√ÿß √âÕ¬≈– 37.5 ®–°≈—∫‰ª°‘πÕ“À“√µ“¡„®™Õ∫ ¡“°°«à“§ÿ≥§à“∑“ß‚¿™π“°“√ À≈—ß®“°∑’ËÀ“¬ªÉ«¬·≈â«

108


¿“æ∑’Ë 4.28 · ¥ß√“¬°“√ª√–‡¿∑Õ“À“√∑’˵âÕß√—∫ª√–∑“π‡ªìπª√–®”

πȔ՗¥≈¡ ™“ °“·ø Õ“À“√ªîôß ¬à“ß ‰À¡â‡°√’¬¡ ≈Ÿ°Õ¡ À¡“°Ω√—Ëß

56.7 54.6 54.1 37.9

º≈‰¡â¥Õß

35.1

ºß™Ÿ√ ø“ µåøŸÑ¥ Õ“À“√∑Õ¥πÈ”¡—π‡°à“ ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å

34.8 33.4 23.1 18.5 √âÕ¬≈– 0

∑’Ë¡“ :

10

20

30

40

50

60

™’«®‘µ‚æ≈ ‚§√ß°“√ 3, ∫√‘…—∑Õ¡√‘π∑√åæ√‘Èπµ‘Èß·Õπ¥åæ—∫≈‘™™‘Ëß ®”°—¥ (¡À“™π)

πÕ°®“°π’È ¬—ßæ∫«à“ §π‰∑¬¡’·π«‚πâ¡°“√∫√‘‚¿§πÈ”µ“≈·≈–Õ“À“√∑’˪√–°Õ∫¥â«¬·ªÑß·≈–πÈ”µ“≈¡“° ¢÷Èπ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°Õ—µ√“°“√∫√‘‚¿§πÈ”µ“≈µàÕ§π„π™à«ß 2 ∑»«√√…∑’˺à“π¡“ ‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ‡ªìπ 2.6 ‡∑à“ ®“° 12.7 °‘‚≈°√—¡/§π/ªï „π æ.». 2526 ‡ªìπ 33.2 °‘‚≈°√—¡/§π/ªï „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 4.29) ¿“æ∑’Ë 4.29 ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§πÈ”µ“≈∑√“¬¿“¬„πª√–‡∑» æ.». 2526-æ.». 2549

2549

°‘‚≈°√—¡/§π 35 30.5 32.433.2 29.1 28.5 30 26.7 25.8 29.3 29.6 27.9 25 27.2 26.5 21.7 18.9 23.0 20 20.3 15.9 17.8 12.9 14.8 15 12.7 12.9 12.8 14.6 10 5 æ.». 0 2526 2528 2530 2532 2534 2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548

∑’Ë¡“ : »Ÿπ¬å∫√‘À“√°“√º≈‘µ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ÕâÕ¬·≈–πÈ”µ“≈∑√“¬ 109


°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√∑’Ë¡’ª√‘¡“≥‰¢¡—π·≈–·§≈Õ√’Ë Ÿß°àÕ„À⇰‘¥ªí®®—¬‡ ’ˬߠ”§—≠∑’Ë∑”„À⇰‘¥‚√§À—«„®·≈– À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ®“°√“¬ß“π°“√ ”√«®¿“«–Õ“À“√·≈–‚¿™π“°“√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ §√—Èß∑’Ë 3 - §√—Èß∑’Ë 5 æ∫Õ—µ√“§«“¡ ™ÿ°¢Õß¿“«–Õâ«π„π§π‰∑¬¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 20-29 ªï, 30-39 ªï ·≈– 60 ªï¢÷Èπ‰ª (¿“æ∑’Ë 4.30) ·≈–®“°°“√»÷°…“ ∂“π°“√≥åªí®®—¬‡ ’ˬß∑’Ë ”§—≠µàÕ°“√‡°‘¥‚√§À—«„®·≈–À≈Õ¥‡≈◊Õ¥¢Õߪ√–™“°√‰∑¬Õ“¬ÿ √–À«à“ß 35-59 ªï æ∫«à“ ¡’·π«‚πâ¡¢Õ߉¢¡—π‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈ √–¥—∫πÈ”µ“≈„π‡≈◊Õ¥ ¿“«–πÈ”Àπ—°‡°‘π·≈–Õâ«π‡æ‘Ë¡ ¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 4.36) ‚¥¬ª√–™“°√„π‡¢µ°√ÿ߇∑æœ ∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß¡’§«“¡™ÿ°¢Õß πÈ”Àπ—°‡°‘π·≈–Õâ«π Ÿß ÿ¥ „π ¢≥–∑’Ë¿“§‡Àπ◊Õ¡’§«“¡™ÿ°¥—ß°≈à“«µË” ÿ¥ ·≈–ª√–™“°√∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π‡¢µ‡∑»∫“≈¡’§«“¡™ÿ°¢ÕßπÈ”Àπ—°‡°‘π·≈–Õâ«π  Ÿß°«à“πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈11 ¿“æ∑’Ë 4.30 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¿“«–Õâ«π„πª√–‡∑»‰∑¬ ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ æ.».2529, æ.». 2538 ·≈– æ.». 2546 °“√ ”√«®§√—Èß∑’Ë 3 æ.». 2529 °“√ ”√«®§√—Èß∑’Ë 4 æ.». 2538 °“√ ”√«®§√—Èß∑’Ë 5 æ.». 2546 √âÕ¬≈– 45 40.2 38.1

40

35.0 35

33.2

32.1 29.8

28.6

30 25 20.4

23.8

21.7

20

19.4

19.1

15

12.1

10 5

2.9 0 Õ“¬ÿ(ªï)

0 20-29 ªï

30-39 ªï

40-49 ªï

50-59 ªï

60 ªï¢÷Èπ‰ª

∑’Ë¡“ : °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : ¿“«–Õâ«π„πª√–™“°√Õ“¬ÿ >20 ªï = BMI > 25 °‘‚≈°√—¡/µ“√“߇¡µ√ 11

110

ªî¬–¡‘µ√ »√’∏√“ ·≈–§≥–. °≈ÿà¡«‘®—¬‚√§À—«„®·≈–À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ „π‚§√ß°“√∑∫∑«π·≈–ª√—∫‡ª≈’ˬπ·ºπ°≈¬ÿ∑∏å°“√«‘®—¬ ÿ¢¿“æ ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬, 2546


µ“√“ß∑’Ë 4.36 °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß√–¥—∫·≈–§«“¡™ÿ°¢Õßªí®®—¬‡ ’ˬߠ”§—≠µàÕ°“√‡°‘¥‚√§À—«„®·≈–À≈Õ¥‡≈◊Õ¥„π ª√–™“°√‰∑¬ (Õ“¬ÿ 35-59 ªï) ªï∑’Ë ”√«®

°“√ ”√«® ÿ¢¿“æ §√—Èß∑’Ë 1 (æ.».2534-2535)

°“√ ”√«® ÿ¢¿“æ §√—Èß∑’Ë 2 (æ.».2539-2540)

°“√»÷°…“ Inter ASIA (æ.».2543-2544)

°“√ ”√«® ÿ¢¿“æ §√—Èß∑’Ë 3 (æ.».2546-2547)

‰¢¡—π‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈ (mg/dl) √–¥—∫πÈ”µ“≈„π‡≈◊Õ¥ (mg/dl) ¥—™π’¡«≈°“¬ (BMI) (kg/m2) πÈ”Àπ—°‡°‘π (%) ¿“«–Õâ«π (%)

189

198

201

207

87

92

99

100

22.8

23.8

24.4

24.6

20 5

25 8

30 9

38 10

∑’Ë¡“ :

1. ªî¬–¡‘µ√ »√’∏√“ ·≈–§≥–. °≈ÿà¡«‘®—¬‚√§À—«„®·≈–À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ „π‚§√ß°“√∑∫∑«π·≈–ª√—∫ ‡ª≈’ˬπ·ºπ°≈¬ÿ∑∏å°“√«‘®—¬ ÿ¢¿“æ‰∑¬, 2546 2. √“¬ß“π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ª√–™“™π‰∑¬‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬ §√—ßÈ ∑’Ë 3 æ.». 25462547,  ∂“∫—π«‘®—¬√–∫∫ “∏“√≥ ÿ¢, °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : ª√–™“°√ª√—∫∞“πªï 2543

°“√∫√‘‚¿§¢π¡¢∫‡§’Ȭ«µà“ß Ê ¢Õ߇¥Á°¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ‚¥¬‡©æ“–‡¥Á°‰∑¬Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ·≈–‡¥Á° ª√–∂¡»÷°…“ ´÷Ëß ∂“π°“√≥套߰≈à“« àߺ≈„Àâªí≠À“∑—πµ ÿ¢¿“æ¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¢÷Èπ °≈à“«§◊Õ „π æ.». 2543 - æ.». 2544 æ∫«à“ ‡¥Á°Õ“¬ÿ 6 ªï ´÷Ë߇ªìπ«—¬∑’Ë®–‡¢â“ Ÿà√–∫∫°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’‚√§øíπºÿ„πøíππÈ”π¡∂÷ß√âÕ¬≈– 87.4 ‚¥¬ ¡’§à“‡©≈’ˬ DMFT 6.0 ´’Ë/§π ´÷Ëß Ÿß°«à“°“√ ”√«®„π æ.». 2527 ∑’Ë¡’‡¥Á°‡ªìπ‚√§øíπºÿ„πøíππÈ”π¡ √âÕ¬≈– 71.6 ‚¥¬ ¡’§à“‡©≈’ˬ DMFT 4.9 ´’Ë/§π (µ“√“ß∑’Ë 4.37 ·≈– 4.38) ·≈–„π æ.». 2538-æ.». 2544 °√¡Õπ“¡—¬‰¥â¥”‡π‘π °“√ ”√«®∑—πµ ÿ¢¿“æ¢Õß®—ßÀ«—¥µà“ßÊ æ∫«à“ ¡’ºŸâª√“»®“°øíπºÿ„π‡¥Á°Õ“¬ÿ 5-6 ªï ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 6-15 ‡∑à“π—Èπ ·≈–æ∫‡¥Á°Õ“¬ÿ 12 ªï¡’§à“‡©≈’ˬ DMFT 1.6-2 ´’Ë/§π πÕ°®“°π’È ®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√√  À«“π¢Õ߇¥Á°‰∑¬Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï „π æ.». 2549 æ∫«à“ ‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï π‘¬¡∫√‘‚¿§¢π¡¢∫‡§’Ȭ«·≈–‡§√◊ËÕß ¥◊Ë¡∑’Ë¡’°“√‡µ‘¡πÈ”µ“≈ Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 61.7 ‚¥¬§à“‡©≈’ˬª√‘¡“≥πÈ”µ“≈®“°¢π¡·≈–‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’ˇ¥Á°∫√‘‚¿§‡∑à“°—∫ 40.4 °√—¡µàÕ«—π ´÷Ëß Ÿß°«à“‡°≥±å∫√‘‚¿§πÈ”µ“≈∑’ˇÀ¡“– ¡ §◊Õ ‰¡à§«√‡°‘π 24 °√—¡µàÕ«—π  àߺ≈µàÕ ÿ¢¿“懥Á°§◊Õ æ∫ ªí≠À“øíπºÿ√âÕ¬≈– 46.1 ·≈–‚¿™π“‡°‘π√âÕ¬≈– 10.612 ·≈–®“°°“√ ”√«® ¿“«–°“√≥凥Á°·≈–‡¬“«™π„π æ.». 2547-æ.». 2548 æ∫«à“ ‡¥Á°ª√–∂¡»÷°…“∑’Ë√—∫ª√–∑“π¢π¡°√ÿ∫°√Õ∫·≈–‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡πȔ՗¥≈¡‡ªìπª√–®”¡’ Õ—µ√“ à«π√âÕ¬≈– 26.95 ·≈– 20.28 µ“¡≈”¥—∫13 12 13

ÿ≥’ «ß»å§ß§“‡∑æ ·≈–§≥–. 惵‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√√ À«“π¢Õ߇¥Á°‰∑¬Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï, 2549  ∂“∫—π√“¡®‘µµ‘.  ¡ÿ¥√“¬ß“π ¿“«°“√≥凥Á°·≈–‡¬“«™πªï 2547-2548, 2549

111


µ“√“ß∑’Ë 4.37 √âÕ¬≈–¢ÕߺŸâ‡ªìπ‚√§øíπºÿ„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿµà“ßÊ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫®“°°“√ ”√«®¿“«–∑—πµ ÿ¢¿“æ ·Ààß™“µ‘ æ.».2527,æ.». 2532,æ.». 2537 ·≈– æ.». 2543-æ.». 2544 °≈ÿà¡Õ“¬ÿ (ªï) 3* 6* 6** 6 12 18 35 - 44 60 ªï¢÷Èπ‰ª

√âÕ¬≈– 2527

2532

2537

2543-2544

71.6 74.4 30.3 45.8 63.1 80.2 95.2

66.5 83.1 82.8 19.2 49.2 63.3 76.8 93.9

61.7 85.1 85.3 11.1 53.9 63.7 85.7 95.0

65.7 87.4 87.5 57.3 62.1 85.6 95.6

∑’Ë¡“ : √“¬ß“π°“√ ”√«® ¿“«–∑—πµ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 2, 3, 4,5 °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : * øíππÈ”π¡ ** øíπº ¡ (øíπ·∑â·≈–øíππÈ”π¡) °≈ÿà¡∑’ˇÀ≈◊Õ‡©æ“–øíπ·∑â

µ“√“ß∑’Ë 4.38 §à“‡©≈’ˬøíπºÿ ∂Õπ Õÿ¥ (DMFT) „π°≈ÿà¡Õ“¬ÿµà“ßÊ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫®“°°“√ ”√«® ¿“«– ∑—πµ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ æ.». 2527, æ.». 2532, æ.». 2537 ·≈– æ.». 2543-2544 °≈ÿà¡Õ“¬ÿ (ªï) 3* 6* 6** 12 18 35 - 44 60 ªï¢÷Èπ‰ª

√âÕ¬≈– 2527

2532

2537

2543-2544

4.9 0.5 1.5 3.0 5.4 16.3

4.0 5.6 0.3 1.5 2.7 5.4 16.2

3.4 5.7 0.3 1.6 2.4 6.5 15.8

3.6 6.0 1.6 2.1 6.1 14.4

∑’Ë¡“ : √“¬ß“π°“√ ”√«® ¿“«–∑—πµ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 2, 3, 4, 5 °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : * øíππÈ”π¡ ** øíπº ¡ (øíπ·∑â·≈–øíππÈ”π¡) °≈ÿà¡∑’ˇÀ≈◊Õ‡©æ“–øíπ·∑â 112


8.2 °“√∫√‘‚¿§¬“ ¡Ÿ≈§à“°“√∫√‘‚¿§¬“¢Õߧπ‰∑¬ „π æ.». 2548 ª√–¡“≥ 103,517 ≈â“π∫“∑ (√“§“¢“¬ àß) À√◊Õ ª√–¡“≥ 186,331 ≈â“π∫“∑ (√“§“¢“¬ª≈’°) §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 42.8 ¢Õß√“¬®à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ∑—ßÈ À¡¥ (¥Ÿ∫∑∑’Ë 6 À—«¢âÕ 3 ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß ÿ¢¿“æ) ´÷Ëßπ—∫«à“ Ÿß¡“° ‡æ√“–ª√–‡∑»∑’Ëæ—≤π“·≈â« —¥ à«ππ’È®–ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 10-20 ‡∑à“π—Èπ (¿“æ∑’Ë 4.31) „π™à«ß æ.». 2531-2548 ¡Ÿ≈§à“°“√∫√‘‚¿§π’È¡’Õ—µ√“‡æ‘Ë¡ Ÿß°«à“Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢Õß√“¬®à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ ·≈–Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ∑“߇»√…∞°‘® °“√∫√‘‚¿§¬“¢Õߧπ‰∑¬æ∫«à“ ∫√‘‚¿§‚¥¬ºà“π°“√µ—¥ ‘π„®À√◊Õ·π–π”®“°ºŸªâ √–°Õ∫«‘™“™’æ (·æ∑¬å ‡¿ —™°√ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë “∏“√≥ ÿ¢Õ◊ËπÊ ) ª√–¡“≥ 2 „π 3 ·≈–∫√‘‚¿§‚¥¬°“√µ—¥ ‘π„®¢Õߪ√–™“™π ‚¥¬Õ“»—¬ §”·π–π”®“°≠“µ‘ ‡æ◊ËÕπ À√◊Õ°“√‚¶…≥“ ª√–¡“≥ 1 „π 3 ‚¥¬¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–∫√‘‚¿§ºà“π°“√µ—¥ ‘π„®·≈– ·π–π”®“°ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê (µ“√“ß∑’Ë 4.39) ¿“æ∑’Ë 4.31  —¥ à«π§à“„™â®à“¬¥â“𬓵àÕ§à“„™â®à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ „πª√–‡∑»µà“ßÊ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»‰∑¬ √âÕ¬≈– 40 35 30 25 20 15 10 5 0

42.8

17.7

18.9

16.3

18.9 12.8

12.3

ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·§π“¥“

≠’˪ÿÉπ

Õ—ß°ƒ…

Ω√—Ë߇»

ÕÕ ‡µ√‡≈’¬

‰∑¬

∑’Ë¡“ : OECD Health Data 2006 À¡“¬‡Àµÿ : OECD ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈°“√„™â¬“ OTC ·≈–°√≥’ºŸâªÉ«¬πÕ°‡∑à“π—Èπ ·µàª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπ°“√„™â¬“ ∑—ÈߺŸâ ªÉ«¬πÕ° ºŸâªÉ«¬„π ·≈– OTC

113


34 46

15 2 3

40 43

10 2 5 9 2 3

34 52 9 2 3

34 52 9 2 3

34 52

3

}7

32 58 30 60

3

2

}7 }8

32 58

26 64

2

1

}8 }9

30 60

1

}9

26 64

24 66

1

2

}9 }8

26 64

æ.».2537 æ.».2538 æ.».2539 æ.».2540 æ.».2541 æ.».2542 æ.».2543 æ.».2544 æ.».2545 æ.».2546 æ.».2547 æ.».2548 æ.».2549 (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–) (√âÕ¬≈–)

∑’Ë¡“ : ∫√‘…—∑ IMS Thailand

√â“π¢“¬¬“ ‚√ß欓∫“≈√—∞ ·≈–‡Õ°™π §≈‘π‘°‡Õ°™π Õߧ尓√‡¿ —™°√√¡ Õ◊Ëπ Ê

ª√–‡¿∑

µ“√“ß∑’Ë 4.39 ∂“π∑’Ë°√–®“¬¬“¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ (√âÕ¬≈–¢Õß¡Ÿ≈§à“¬“∑—ÈßÀ¡¥)

114


·µà‰¡à«à“®–∫√‘‚¿§¬“ºà“π„§√ °Á¡’À≈—°∞“πÕ¬à“ß™—¥‡®π«à“ ¡’°“√∫√‘‚¿§¬“Õ¬à“߉¡à‡À¡“– ¡·≈–‡°‘𠧫“¡®”‡ªìπ„π∑ÿ°Ê √–¥—∫ ‚¥¬‡©æ“–°“√∫√‘‚¿§¬“ªØ‘™’«π– ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°æƒµ‘°√√¡°“√„™â¬“¢ÕߺŸâªÉ«¬‚√§µ‘¥ ‡™◊ÈÕ‡©’¬∫æ≈—π¢Õß√–∫∫∑“߇¥‘πÀ“¬„®„π‡¥Á°∑’Ë»÷°…“„π‚√ß欓∫“≈∑—Ë«ª√–‡∑»æ∫«à“ ºŸâªÉ«¬√âÕ¬≈– 38.6 ¡’ ª√–«—µ‘°“√„™â¬“ªØ‘™’«π–°àÕπ¡“‚√ß欓∫“≈ πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’°“√»÷°…“Õ◊ËπÊ ∑’Ë· ¥ß«à“ª√–™“™π®”π«π ‰¡àπâÕ¬ µ—¥ ‘π„®„™â¬“µâ“π®ÿ≈™’æ¥â«¬µπ‡Õß°àÕπ®–‰ªæ∫·æ∑¬åÀ√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë “∏“√≥ ÿ¢ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß°√≥’∑’Ë¡’Õ“°“√ ¢Õß‚√§√–∫∫∑“߇¥‘πÀ“¬„®·≈–√–∫∫∑“߇¥‘πÕ“À“√ ´÷Ëß à«π„À≠à‡ªìπ°“√„™â¬“‚¥¬‰¡à®”‡ªìπÀ√◊Õ¡’°“√„™â¬“‰¡à §√∫¢π“¥14 √«¡∑—ßÈ ¬—ßæ∫°“√„™â¬“ªØ‘™«’ π–„πºŸªâ «É ¬‚√§µ‘¥‡™◊ÕÈ ∑’√Ë ∫— ‰«â„π‚√ß欓∫“≈‚¥¬‰¡à¡¢’ Õâ ∫àß™’∑È ‡’Ë À¡“– ¡ (µ“√“ß ∑’Ë 4.40) ∑—Èßπ’È  à«πÀπ÷Ë߇°‘¥®“°Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß°“√‚¶…≥“ (¿“æ∑’Ë 4.32) „π¢≥–∑’˧«“¡æ¬“¬“¡„π°“√‡º¬·æ√à §«“¡√Ÿâ¥â“𬓷°àª√–™“™πºà“π ◊ËÕµà“ßÊ ∑—ÈßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå «‘∑¬ÿ ∑’«’ «“√ “√ ¡’πâÕ¬¡“° ·¡â®–¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ°Áµ“¡ ®÷ß∑”„Àâª√–™“™πºŸâ∫√‘‚¿§‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√¥â“𬓠à«π„À≠ஓ°ºŸâª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∑“߬“ πÕ°®“°π’È ®“°°“√ ”√«®¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ª√–™“™π‰∑¬‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬ §√—Èß∑’Ë 3 æ.». 25462547 æ∫«à“ ª√–¡“≥ 8-9 ≈â“π§π∑’ËÕ“¬ÿµ—Èß·µà 15 ªï¢÷Èπ‰ª¡’°“√„™â¬“Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëßµ‘¥µàÕ°—𠇪ìπ‡«≈“‰¡àπâÕ¬ °«à“ 1 ‡¥◊Õπ ‚¥¬§π∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¡“°¢÷Èπ¡’ —¥ à«π¢Õß°“√„™â¬“‡ªìπª√–®”‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπµ“¡Õ“¬ÿ ·≈– ‡ªìπ‡æ»À≠‘ß¡“° °«à“‡æ»™“¬ πÕ°®“°π’È ¬—ßæ∫«à“ „πª√–™“°√∑ÿ°‡æ»∑ÿ°«—¬ ¬“∑’Ë„™âª√–®”¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ ¬“·°âª«¥ ·≈–¬‘ËßÕ“¬ÿ¡“° ¢÷Èπ°“√„™â¬“·°âª«¥°Á‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ¥â«¬ √Õß≈ß¡“§◊Õ¬“∫”√ÿß ´÷Ëߧ«“¡™ÿ°¢Õß°“√„™â¬“π’È°Á‡æ‘Ë¡¢÷Èπµ“¡Õ“¬ÿ¢Õß ª√–™“°√‡™àπ°—π (µ“√“ß∑’Ë 4.41) µ“√“ß∑’Ë 4.40 °“√„™â¬“ªØ‘™’«π–‚¥¬‰¡à¡’¢âÕ∫àß™’È∑’ˇÀ¡“– ¡ √«∫√«¡®“°√“¬ß“π 11 ©∫—∫ °≈ÿ࡬“

Ceftriaxone Parenteral antibiotics Ciprofloxacin Parenteral ntibiotics Ceftazidime Ceftazidime Cephalosporins Ceftazidime Ceftazidime Ceftriaxone Cephalosporins ∑’Ë¡“ : 14

∂“π∑’Ë»÷°…“

√æ.æ√–ª°‡°≈â“ √æ. ∫â“πÀ¡’Ë √æ. ≈”ª“ß √æ. ™—¬π“∑ √æ. ¬‚ ∏√ √æ. ≈”ª“ß √æ. µ“° ‘π √æ. ¡À“√“™π§√√“™ ’¡“ √æ. æ√–æÿ∑∏™‘π√“™ √æ. ≈”ª“ß √æ. Õÿµ√¥‘µ∂å

™à«ß‡«≈“∑’Ë»÷°…“

®”π«π ºŸâªÉ«¬

‰¡à¡’¢âÕ∫àß™’È∑’Ë ‡À¡“– ¡ (√âÕ¬≈–)

µ.§. 41-°.¬. 42 ¡‘.¬.-æ.¬. 40 æ.¬.-∏.§. 38 ¡.§.-¡‘.¬. 36 °.§.-°.¬. 42 °.§.-°.¬. 39 ¡’.§. 34- °.æ. 35 æ.§.- .§. 39 ¡’.§.-‡¡.¬. 43 µ.§. 37 µ.§. 38-°.¬. 39

9 203 24 219 48 49 144 114 59 17 258

77.8 39.4 50.0 44.7 60.4 40.0 13.2-15.3 25.0 37.5 41.0 70.2

√–∫∫¬“¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬, 2545

§≥–°√√¡°“√‚§√ß°“√»÷°…“√–∫∫¬“¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬. √–∫∫¬“¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬, 2545

115


µ“√“ß∑’Ë 4.41 √âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√™“¬-À≠‘ß ∑’Ë„™â¬“‡ªìπª√–®” ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–ª√–‡¿∑¢Õ߬“ Õ“¬ÿ (ªï)

™“¬ 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ √«¡∑ÿ°Õ“¬ÿ À≠‘ß 15-29 30-44 45-59 60-69 70-79 80+ √«¡∑ÿ°Õ“¬ÿ

∑’Ë¡“ :

116

·°âª«¥

√âÕ¬≈–°“√„™â¬“ª√–‡¿∑µà“ßÊ °≈àÕ¡ª√– “∑ πÕπÀ≈—∫ ≈¥§«“¡Õâ«π

¬“∫”√ÿß

¬“Õ◊ËπÊ

1.4 3.6 5.2 7.9 8.0 8.4 3.8

0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.3 0.4

0.4 0.8 0.7 1.3 1.8 2.7 0.7

0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1

1.5 0.8 1.5 4.0 6.2 6.6 1.7

3.3 7.8 15.8 27.6 29.8 34.4 10.6

2.2 3.8 6.5 10.0 12.7 10.6 4.9

0.1 0.4 0.8 1.5 1.1 0.5 0.5

0.1 0.5 2.1 2.9 2.7 2.2 1.0

0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2

2.6 2.1 3.3 6.7 8.4 10.6 3.4

8.9 14.4 26.1 33.3 36.7 30.2 18.1

√“¬ß“π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ ‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬§√—Èß∑’Ë 3 (æ.». 25462547), °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢


¿“æ∑’Ë 4.32 ¡Ÿ≈§à“°“√‚¶…≥“¬“ Õ“À“√·≈–‡§√◊ËÕß ”Õ“ß æ.». 2532-æ.». 2549

‚¶…≥“¬“ ≈â“π∫“∑ ‚¶…≥“Õ“À“√ 16,716 18,000 16,500 ‚¶…≥“‡§√◊ËÕß ”Õ“ß 16,000 14,615 15,932 13,708 14,000 12,505 13,723 12,000 12,544 9,62710,055 11,141 10,000 10,209 7,653 8,004 7,635 8,000 6,566 5,722 6,000 4,791 6,5557,290 4,470 3,381 2,915 4,8055,590 4,000 2,2812,6773,0733,792 2,496 2,423 1,823 1,769 1,335 2000 1,2201,4641,8212,835 3,3151,013 1,127 1,012 2,402 2,346 1,026 1,503 1,197 æ.». 0 1,053 375 511 619 650 714 842 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ : Media Data Resources (MDR) À¡“¬‡Àµÿ : 1. Õ“À“√ À¡“¬∂÷ß ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å π¡ ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡„Àâæ≈—ßß“π ¢π¡¢∫‡§’Ȭ« πȔ՗¥≈¡ ≈Ÿ°Õ¡ ‡§√◊ËÕߪ√ÿß√ ∫–À¡’Ë°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª °“·ø Õ“À“√ πÈ”¡—π ”À√—∫ª√ÿßÕ“À“√ Õ“À“√°√–ªÜÕß º≈‘µ¿—≥±åπ¡ ™äÕ°‚°·≈µ ∫ÿÀ√’Ë Õ“À“√·∫∫¥◊Ë¡·≈–Õ“À“√Õ◊ËπÊ 2. ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß À¡“¬∂÷ß ·™¡æŸ  ∫Ÿà ‡§√◊ËÕß ”Õ“ß∑—Ë«‰ª ·ªÑß∑“µ—«·≈–§√’¡∫”√ÿߺ‘«

8.3 °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ·¡â«à“ª√–‡∑»‰∑¬®–¡’°ÆÀ¡“¬§«∫§ÿ¡º≈‘µ¿—≥±å¬“ Ÿ∫√«¡∑—Èß°ÆÀ¡“¬§ÿ⡧√Õß ÿ¢¿“æ¢Õß ºŸâ‰¡à  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈â«°Áµ“¡ ·µà°Á¬—ߧߡ’ºŸâ∑’Ë Ÿ∫∫ÿÀ√’ËÕ¬Ÿà‡ªìπ®”π«π¡“° „π æ.».2549 æ∫«à“ §π‰∑¬∫√‘‚¿§∫ÿÀ√’Ë∑—Èß ‘Èπ 36,367 ≈â“π¡«π ‚¥¬¡’°“√∫√‘‚¿§∫ÿÀ√’‡Ë ©≈’¬Ë §π≈–ª√–¡“≥ 87.6 ´Õß/ªï (µ“√“ß∑’Ë 4.42) ´÷ßË ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“° ™à«ßªï æ.». 25442545 ∑’Ë¡’°“√∫√‘‚¿§‡©≈’ˬª√–¡“≥ 71 ´Õß/§π/ªï ‚¥¬ —¥ à«π¢Õß°“√‡ªìπºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈߉¡à¡“° ®“° √âÕ¬≈– 20.5 „π æ.». 2542 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 20.3 „π æ.». 2549 ‚¥¬ºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ‡ªìπª√–®”∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß¡’Õ—µ√“ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ´÷Ëß¡’¢âÕ —߇°µ«à“Õ—µ√“°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¢Õß°≈ÿࡇ¬“«™π (Õ“¬ÿ 15-24 ªï) µË”°«à“°≈ÿà¡«—¬∑”ß“π (Õ“¬ÿ 25-59 ªï) ·≈–«—¬ ŸßÕ“¬ÿ (Õ“¬ÿ 60 ªï¢π÷È ‰ª) °Á®√‘ß ·µà‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“∂÷ß°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ߢÕßÕ—µ√“°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’¢Ë Õ߇¬“«™π√–À«à“ß æ.». 2542-æ.». 2544 ·≈– æ.». 2544-2549 ®–æ∫«à“ ¡’Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“∫ÿÀ√’ˉ¥â ·æ√àÀ≈“¬‰ª¬—ß°≈ÿࡇ¬“«™π‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“Õ“¬ÿ‡©≈’ˬ∑’ˇ√‘Ë¡ Ÿ∫∫ÿÀ√’˧√—Èß·√°®–‡ÀÁπ«à“ ™“¬®–‡√‘Ë¡ Ÿ∫∫ÿÀ√’˧√—Èß·√° ‡√Á«°«à“À≠‘ß ·µà·π«‚πâ¡¢ÕßÕ“¬ÿ∑’ˇ√‘Ë¡ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¢Õß™“¬‡√‘Ë¡™â“≈ß  à«πÀ≠‘ß°≈—∫¡’Õ“¬ÿ∑’ˇ√‘Ë¡ Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇ√Á«¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 4.43 ·≈– 4.44) ´÷Ëß„°≈⇧’¬ß°—∫∑’ËÕߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈°§“¥‰«â«à“ Õ—µ√“°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¢ÕߺŸâÀ≠‘ß„πª√–‡∑»∑’Ë°”≈—ß æ—≤π“‡¡◊ËÕ∂÷ß ªï §.». 2025 ®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°‡¥‘¡√âÕ¬≈– 8 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 20 ‚¥¬‡æ»™“¬®–≈¥≈ß®“°‡¥‘¡√âÕ¬≈– 60 ‡ªìπ 117


√âÕ¬≈– 45 πÕ°®“°π’È º≈®“°°“√ ”√«®¢Õß»Ÿπ¬å«‘®—¬° ‘°√‰∑¬15 æ.». 2546 æ∫«à“ ·√ß°√–µÿâπ„À⇰‘¥§«“¡Õ¬“°  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¢Õߧπ°√ÿ߇∑æœ §◊Õ §«“¡‡§√’¬¥ °“√¥◊Ë¡ ÿ√“ ‚¡‚À/Àßÿ¥Àß‘¥ ‡∑’ˬ«°≈“ߧ◊π·≈–¥Ÿ¿“æ¬πµ√å∑’Ë¡’°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ë߬—ßæ∫«à“ 1 „π 3 ¢Õ߇¬“«™π∑’Ë¡’Õ“¬ÿπâÕ¬°«à“ 13 ªï √–∫ÿ«à“ °“√¥Ÿ¿“æ¬πµ√å∑’Ë¡’°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇªìπ ªí®®—¬°√–µÿâπ„À⇰‘¥§«“¡Õ¬“° Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ºŸâ∑’Ë Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇªìπª√–®”®– Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇ©≈’ˬµàÕ«—πª√–¡“≥ 9.0-10.6 ¡«π ‚¥¬ ™“¬ Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇ©≈’ˬµàÕ«—π Ÿß°«à“À≠‘ß (¿“æ∑’Ë 4.33)  ”À√—∫ª√–‡¿∑∫ÿÀ√’Ë∑’Ë Ÿ∫¡“°∑’Ë ÿ¥ æ∫«à“ À≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® ª√–™“™π∫√‘‚¿§∫ÿÀ√’Ë´Õß∑’˺≈‘µ„πª√–‡∑»≈¥≈ß ·µàÀ—π‰ª∫√‘‚¿§∫ÿÀ√’Ë´Õߺ≈‘µ®“°µà“ߪ√–‡∑» √«¡∑—Èß∫ÿÀ√’Ë¡«π ‡Õ߇æ‘Ë¡¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 4.45) ∑—Èßπ’ȇπ◊ËÕß¡“®“° —¥ à«π °“√µ≈“¥¢Õß∫ÿÀ√’Ëπ”‡¢â“®“°µà“ߪ√–‡∑»∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 4.1 „π æ.». 2540 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 22.6 „π æ.». 2549 À√◊Õ„π∑“ß°≈—∫°—π —¥ à«π°“√µ≈“¥¢Õß∫ÿÀ√’Ë‚√ßß“π¬“ Ÿ∫ ∑’Ë≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 95.9 „π æ.». 2540 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 77.4 „π æ.». 2549 (µ“√“ß∑’Ë 4.46) ·≈–°“√∑’˪√–™“™π ∫√‘‚¿§∫ÿÀ√’Ë¡«π‡Õ߇æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ“®°≈à“«‰¥â«à“‡ªìπº≈¡“®“°«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®∑”„Àâª√–™“™π¡’√“¬‰¥â≈¥≈ß ª√–™“™π∑’Ë  Ÿ∫∫ÿÀ√’ËÀ—π¡“∫√‘‚¿§∫ÿÀ√’Ë¡«π‡Õ߇æ‘Ë¡¢÷Èπ ∫ÿÀ√’ˬ—ß àߺ≈°√–∑∫∑“߇»√…∞°‘® ®“°°“√»÷°…“¢Õß»Ÿπ¬å«‘®—¬° ‘°√‰∑¬15 æ∫«à“ §à“„™â®à“¬‡©≈’ˬ ¥â“π∫ÿÀ√’Ë¢Õߧπ°√ÿ߇∑æœ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 15.07 ¢Õß√“¬‰¥â∑—ÈßÀ¡¥„π·µà≈–‡¥◊Õπ ‚¥¬‡©≈’ˬ§π°√ÿ߇∑æœ ¡’§à“„™â ®à“¬„π°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë 150 ∫“∑µàÕ§π ´÷Ë߇¡◊ËÕ§”π«≥·≈â«®–æ∫«à“„πªï 2546 µ≈“¥∫ÿÀ√’Ë„π°√ÿ߇∑æœ ¡’¡Ÿ≈§à“ª√–¡“≥ 500 ≈â“π∫“∑ ·≈–∂Ⓡª√’¬∫‡∑’¬∫„π™à«ß 2 ∑»«√√…∑’˺à“π¡“æ∫«à“ ·¡â«à“®–¡’°“√√≥√ߧå„π‡√◊ËÕß°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’ËÕ¬à“ß µàÕ‡π◊ËÕß·µà§à“„™â®à“¬‡©≈’ˬµàÕ§π„π°“√´◊ÈÕº≈‘µ¿—≥±å¬“ Ÿ∫¬—ß¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß πÕ°®“°π’È®“° √“¬ß“π¢Õß∏𓧓√‚≈°√–∫ÿ«“à ∫ÿÀ√’°Ë Õà „À⇰‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬∑“߇»√…∞°‘®Õ¬à“ßπâÕ¬ 200,000 ≈â“π¥Õ≈≈à“√å À√—∞µàÕªï ´÷Ë߇ªìπ®”π«π∑’Ë¡“°°«à“√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬∫ÿÀ√’Ë ‚¥¬ 1 „π 3 ¢Õߧ«“¡‡ ’¬À“¬π—Èπ‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“16 „π·µà≈–ªï§π‰∑¬‡ ’¬™’«‘µ®“°‚√§∑’ˇ°‘¥®“°°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’˪ï≈–ª√–¡“≥ 42,000 §π À√◊Õ«—π≈– 115 §π À√◊Õ™—Ë«‚¡ß≈– 6 §π17 ´÷Ëß®“°ß“π«‘®—¬∑’˺à“π¡“· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇªì𠓇Àµÿ„À⇰‘¥‚√§√⓬ ‚¥¬æ∫«à“ √âÕ¬≈– 90 ¢ÕߺŸâ™“¬∑’˪ɫ¬‡ªìπ¡–‡√Áߪե √âÕ¬≈– 82 ¢ÕߺŸâªÉ«¬¡–‡√Áß°≈àÕ߇ ’¬ß ·≈–√âÕ¬≈– 80 ¢ÕߺŸâªÉ«¬¡–‡√Áß À≈Õ¥Õ“À“√≈â«π¡’ “‡Àµÿ¡“®“°°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë∑—Èß ‘Èπ

15 16 17

118

»Ÿπ¬å«‘®—¬° ‘°√‰∑¬. 惵‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¢Õߧπ°√ÿ߇∑æœ, 2546 ª√–°‘µ «“∑’ “∏°°‘®. ®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ°—∫∫ÿÀ√’Ë„πÕ𓧵 „π«“√ “√‡æ◊ËÕ§π√ÿàπ„À¡à‰¡à Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ©∫—∫∑’Ë 7 (¡.§.-°.æ. 2543) ®“°°“√§”π«≥¢Õß ».πæ. ª√–°‘µ «“∑’ “∏°°‘®. „π ∂‘µ‘ ”§—≠°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¢Õߧπ‰∑¬ ¡Ÿ≈π‘∏‘√≥√ߧå‡æ◊ËÕ°“√‰¡à Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë (Õ—¥  ”‡π“)


2531

∑’Ë¡“ :

2534

98.4 -

95.8 12 -

38,887 38,825

2533 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543

96.5 51 716.8 101.7 60 968.5 108.0 71 787.0 110.2 71 1,032.1 113.8 77 952.2

2545

71.5 262 6,136

29,502 29,682

2544

116.4 98.8 87.1 87.8 71.0 99 172 261 239 261 907.3 2,755.6 4,289.8 4,586.3 6,151.9

40,068 42,245.2 44,849.6 45,755.3 47,235.9 48,336.6 39,057.1 36,166.1 36,469.7

2535

75.5 293 6,472

31,366

2546

2548

2549

82.3 82.4 87.6 508 574 454 8,698.7 9,810.3 9,548.8

34,174 34,237 36,367

2547

12,989 14,785 17,060 2,595 2,064 2,244 35-56.5 35-56.5 55 16,991 3,202 55 17,439 22,375 2,802 2,954 60 60 22,911 26,134 3,588 3,445 62 68

28,296 25,816 23,100.6 23,540.2 23,912.2 25,641 3,600 4,657 5,000 5,310 5,232 4,958 70 70 71.5 71.5 75 75

26,349 5,948 75

33,922 34,936 32,250 6,232 6,090 5,211 75 79 79

37,198.47 38,235.21 39,719.55 39,591.40 41,219.63 44,542.46 43,183.83 47,751.79 47,125.75 34,568.73 32,023.63 31,796.45 29,742.35 29,598.67 31,498.95 33,685.42 34,030.0 29,148.80 1,859.92 1,911.76 1,986.0 1,979.57 2,060.98 2,227.12 2,159.19 2,387.59 2,356.28 1,728.44 1,601.18 1,589.82 1,487.12 1,479.93 1,574.95 1,684.27 1,701.50 1,457.44 20,996 23,640 26,910 27,613 28,890 35,117 34,869 40,340 46,977 44,670 40,700 42,600 42,617 45,219 46,739 45,062 44,541 42,273

100.6 -

38,718

2532

- ‚√ßß“π¬“ Ÿ∫ ·≈–°√¡ √√æ “¡‘µ °√–∑√«ß°“√§≈—ß -  ∂‘µ‘°“√§â“·≈–‡§√◊ËÕß™’È«—¥¿“«–‡»√…∞°‘®¢Õ߉∑¬, °√¡‡»√…∞°‘®°“√æ“≥‘™¬å

°“√∫√‘‚¿§∫ÿÀ√’Ë∑—Èß ‘Èπ 34,090 (≈â“π¡«π) °“√∫√‘‚¿§ (´Õß/§π/ªï) 91.5 ª√‘¡“≥π”‡¢â“ (≈â“π´Õß) ¡Ÿ≈§à“π”‡¢â“ (≈â“π∫“∑) ∫ÿÀ√’Ë∑’˺≈‘µ„πª√–‡∑» ≈â“π¡«π 32,505.41 ≈â“π´Õß 1,625.27 ¡Ÿ≈§à“°“√®”Àπà“¬ 18,674 (≈â“π∫“∑) ¿“…’∫ÿÀ√’Ë (≈â“π∫“∑) 11,467 °”‰√ àß°√–∑√«ß 1,069 ¿“…’ √√æ “¡‘µ (%) 35-56.5

√“¬°“√

µ“√“ß∑’Ë 4.42 ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§∫ÿÀ√’Ë¢Õߧπ‰∑¬ æ.». 2531 - æ.». 2549

119


µ“√“ß∑’Ë 4.43 ®”π«πºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈– —¥ à«π¢Õß°“√‡ªìπºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë æ.». 2519- æ.». 2549 æ.». 2519 2524 2529 2531 2534 2536 2539 2542 2544 2546 2547 2549 ∑’Ë¡“ :

®”π«πª√–™“°√ (≈â“π§π) 28.7(1) 35.1(1) 38.0(2) 40.5(2) 43.3(2) 38.3(3) 45.7(2) 40.7(3) 48.0(2) 49.9(2) 51.2(2) 35.8(2) 49.4(3) 54.5(2)

√«¡ 8.6 9.8 10.4 10.1 11.4 11.3 10.4 10.4 11.2 10.2 10.5 7.7 11.3 11.0

®”π«πºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ™“¬ À≠‘ß 7.7 0.9 9.0 0.8 9.6 0.8 9.4 0.7 10.6 0.8 10.5 0.8 9.8 0.6 9.8 0.6 10.6 0.6 9.6 0.6 10.0 0.5 7.1 0.6 10.7 0.6 10.3 0.7

—¥ à«π¢Õß°“√‡ªìπºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë (%) √«¡ ™“¬ À≠‘ß 30.1 54.7 6.1 27.8 51.2 4.4 27.4 50.4 4.2 25.0 46.7 3.5 26.3 49.0 3.8 29.7 55.3 4.3 22.8 43.2 2.5 25.5 48.5 2.8 23.4 44.6 2.5 20.5 38.9 2.4 20.6 39.3 2.2 21.6 44.1 2.9 21.1 40.1 2.4 20.3 38.8 2.6

1. °“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 2.  √ÿªº≈°“√ ”√«®‡∫◊ÕÈ ßµâπ°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’·Ë ≈–°“√¥◊¡Ë  ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2544,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 3. °“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√¥◊Ë¡ ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2547,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘ ·Ààß™“µ‘ (1) À¡“¬‡Àµÿ : 1. ª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª (2) ª√–™“°√Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª (3) ª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª 2. °“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√ æ.». 2546 ‰¥â∑”°“√ —¡¿“…≥凩擖ºŸâµÕ∫ —¡¿“…≥å¥â«¬ µπ‡Õ߇∑à“π—Èπ ∂Ⓣ¡àæ∫ºŸâµÕ∫ —¡¿“…≥å°Á®–‰¡à∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ ®÷ß∑”„Àâ®”π«πª√–™“°√∑’ˉ¥â®“°°“√  ”√«®§√—Èßπ’ÈπâÕ¬°«à“®”π«πª√–™“°√∑—Èߪ√–‡∑»

120


∑’Ë¡“ :

1. 2. 3. 4.

æ.». 2549 √«¡ ™“¬ À≠‘ß 0.4 0.6 0.2 14.1 26.4 1.3 25.0 48.3 3.0 19.2 38.1 4.0 20.3 38.8 2.6 18.3 18.2 20.2

√“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2542,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√¥◊Ë¡ ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2544,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ √“¬ß“π°“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√ æ.». 2546 ·≈– æ.». 2549,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√¥◊Ë¡ ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2547,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

°≈ÿà¡Õ“¬ÿ æ.». 2542 (ªï) √«¡ ™“¬ À≠‘ß 11-14 0.2 0.5 15-24 12.3 24.0 0.3 25-59 26.3 49.8 3.0 60 ªï¢÷Èπ‰ª 23.3 45.1 4.8 √«¡ 20.5 38.9 2.4 Õ“¬ÿ‡©≈’ˬ 18.2 17.9 22.2 ‡√‘Ë¡ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë (ªï)

—¥ à«π¢Õß°“√‡ªìπºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë æ.». 2547 æ.». 2544 æ.». 2546 √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 13.5 26.0 0.6 15.2 32.1 0.9 15.1 29.0 0.8 26.2 49.9 2.6 25.3 51.8 3.4 26.3 49.6 3.0 21.1 40.9 4.3 21.5 43.3 4.6 20.6 40.3 3.9 20.6 39.3 2.2 21.6 44.1 2.9 21.1 40.1 2.4 18.5 18.3 21.9 18.4 18.2 21.5 18.4 18.2 21.7

°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕßÕ—µ√“ºŸâ∑’Ë Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇªìπª√–®” æ.». 2542-2544 æ.». 2544-2549 √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß -0.1 -0.3 +0.1 +0.3 +0.4 +0.1 +1.2 +2.0 +0.3 +0.6 +0.4 +0.7 -0.1 +0.1 -0.4 -1.2 -1.6 +0.4 -2.2 -4.2 -0.5 -1.9 -2.8 -0.3 +0.1 +0.4 -0.2 -0.3 -0.5 +0.4

µ“√“ß∑’Ë 4.44 —¥ à«π¢Õß°“√‡ªìπºŸâ Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇªìπª√–®”„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ·≈–‡æ» æ.». 2542, æ.». 2544, æ.». 2546, æ.». 2547 ·≈– æ.». 2549

121


¿“æ∑’Ë 4.33 §à“‡©≈’ˬ®”π«π∫ÿÀ√’Ë∑’Ë Ÿ∫µàÕ«—π¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» æ.». 2544, æ.». 2546, æ.». 2547 ·≈– æ.». 2549 æ.». 2544 æ.». 2546

14

æ.». 2547 æ.». 2549

12 10.7 9.9

10.6 9.7 10.4

§à“‡©≈’ˬ (¡«π/«—π)

10

9.0

9.0

8

8.8 7.4

7.0

6 4 2 0

‡æ» √«¡

∑’Ë¡“ :

™“¬

˭ԧ

1. √ÿªº≈°“√ ”√«®‡∫◊ÕÈ ßµâπ°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’·Ë ≈–°“√¥◊¡Ë  ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2544,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 2. √“¬ß“π°“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√ æ.». 2546 ·≈– æ.». 2549  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 3. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√¥◊Ë¡ ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2547,  ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : æ.». 2547  ”√«®„π°≈ÿࡪ√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ·µà‰¡à‰¥â¡’°“√«‘‡§√“–Àå®”·π°µ“¡‡æ»

122


µ“√“ß∑’Ë 4.45 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª ∑’Ë„™âº≈‘µ¿—≥±å¬“ Ÿ∫‡ªìπª√–®” ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑ º≈‘µ¿—≥±å∑’Ë Ÿ∫¡“°∑’Ë ÿ¥ ª√–‡¿∑º≈‘µ¿—≥±å¬“ Ÿ∫ ∑’Ë„™â¡“°∑’Ë ÿ¥

∫ÿÀ√’Ë´Õߺ≈‘µ„πª√–‡∑» ∫ÿÀ√’Ë´Õߺ≈‘µ®“°µà“ߪ√–‡∑» ∫ÿÀ√’Ë¡«π‡Õß ∫ÿÀ√’Ë´‘°“√å ‰ªªá ‰¡à∑√“∫ ∑’Ë¡“ :

°àÕπ«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®

À≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®

æ.». 2536

æ.». 2539

æ.». 2542

æ.». 2544

æ.». 2547

44.9 0.9 54.0 πâÕ¬°«à“ 0.1 0.1 0.1

55.6 1.1 42.5 0.2 0.2 0.4

44.3 1.3 54.1 0.1 0.2 -

46.0 1.2 52.7

46.2 1.3 50.0

} 0.1

} 2.5

1. √“¬ß“π°“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 2. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë¢Õߪ√–™“°√ æ.».2542,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 3.  √ÿªº≈°“√ ”√«®‡∫◊ÈÕßµâπ°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√¥◊Ë¡ ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2544,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 4. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√¥◊Ë¡ ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2547,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘ ·Ààß™“µ‘

123


µ“√“ß∑’Ë 4.46 —¥ à«π°“√µ≈“¥¢Õß∫ÿÀ√’Ë‚√ßß“π¬“ Ÿ∫·≈–∫ÿÀ√’Ëπ”‡¢â“®“°µà“ߪ√–‡∑» æ.». 2534 -æ.». 2549  —¥ à«π°“√µ≈“¥ (√âÕ¬≈–) ªïß∫ª√–¡“≥ ∫ÿÀ√’Ë‚√ßß“π¬“ Ÿ∫

∫ÿÀ√’Ëπ”‡¢â“®“°µà“ߪ√–‡∑»

99.4 97.4 97.2 97.0 96.7 96.8 95.9 91.5 86.4 86.7 85.0 84.7 85.9 80.1 77.7 77.4

0.6 2.5 2.8 3.0 3.2 3.1 4.1 8.4 13.5 13.3 15.0 15.3 14.1 19.9 22.3 22.6

2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 ∑’Ë¡“ :

‚√ßß“π¬“ Ÿ∫ °√–∑√«ß°“√§≈—ß

8.4 °“√¥◊Ë¡‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å °“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å„πª√–‡∑»‰∑¬ æ∫«à“ ¡’¿“√–‚√§®“°°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’ ·Õ≈°ÕŒÕ≈凪ìπ¥—∫¥—∫ 1 „π‡æ»™“¬·≈–Õ—π¥—∫ 9 „π‡æ»À≠‘ß (µ“√“ß∑’Ë 4.34) ‚¥¬§π‰∑¬¡’·π«‚πâ¡∫√‘‚¿§ ‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ∑’¡Ë ·’ Õ≈°ÕŒÕ≈å‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ „π∑»«√√…∑’ºË “à π¡“ ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ∑’¡Ë ·’ Õ≈°ÕŒÕ≈å ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“° 721.8 ≈â“π≈‘µ√ „π æ.».2531 ‡ªìπ 1,604.3 ≈â“π≈‘µ√ „π æ.».2540 À√◊Õª√–¡“≥°«à“ 2 ‡∑à“ ®π°√–∑—Ëß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å®÷ß¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß®“° 1,689.8 ≈â“π≈‘µ√ „π æ.». 2541 ‡ªìπ 1,340.9 ≈â“π≈‘µ√ „π æ.». 2542 Õ¬à“߉√°Áµ“¡‡¡◊ËÕ‡»√…∞°‘®øóôπµ—«„π æ.». 2549 °“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å °≈—∫‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷È𠇪ìπ 2,479.70 ≈â“π≈‘µ√ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈°®“°¢âÕ¡Ÿ≈¢ÕßÕߧ尓√Õ“À“√·≈– °“√‡°…µ√·Ààß Àª√–™“™“µ‘ (FAO) ‰¥â§”π«≥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ∑’¡Ë ·’ Õ≈°ÕŒÕ≈å∫√‘ ∑ÿ ∏‘µÏ Õà À—«µàÕªï¢Õߪ√–™“°√ æ∫«à“ „π æ.».2543 §π‰∑¬∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈堟߇ªìπÕ—π¥—∫ 5 ¢Õß‚≈° ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑» Ω√—Ë߇»   À√—∞Õ‡¡√‘°“ ≠’˪ÿÉπ ·≈–øî≈‘ªªîπ å18 (¿“æ∑’Ë 4.34)

18

124

¬ß¬ÿ∑∏ ¢®√∏√√¡. °“√‚¶…≥“∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å·≈–§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬.  ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ, 2547


‡¡◊ÕË ®”·π°ª√–‡¿∑¢Õ߇§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ∑’¡Ë ·’ Õ≈°ÕŒÕ≈å æ∫«à“ °“√∫√‘‚¿§ ÿ√“¡’·π«‚π⡧àÕπ¢â“ߧß∑’Ë ¢≥– ∑’°Ë “√∫√‘‚¿§‡∫’¬√å·≈–‰«πå¡·’ π«‚πâ¡‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ (µ“√“ß∑’Ë 4.47 ·≈–¿“æ∑’Ë 4.35) ∑—ßÈ π’‡È π◊ÕË ß®“° „π æ.». 2535 √—∞∫“≈ ª√–°“»π‚¬∫“¬°“√§â“‡ √’ ∑”„À⇰‘¥·√ß°√–µÿâπ„Àâ¡’‚√ßß“πº≈‘µ‡∫’¬√å·≈–‰«π凰‘¥¢÷ÈπÕ’°À≈“¬·Ààß (¿“æ∑’Ë 4.36) √«¡∑—Èß√“§“∑’Ë∂Ÿ°°«à“∑”„Àâ¬Õ¥®”Àπà“¬À√◊Õª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡∫’¬√å‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®π Ÿß°«à“ ÿ√“ πÕ°®“°π’È º≈°“√ ”√«®¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘æ∫ Õ¥§≈âÕß°—π§◊Õ  —¥ à«π¢Õß°“√‡ªìπºŸâ ¥◊Ë¡ ÿ√“À√◊Õ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¡÷π‡¡“¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 31.5 „π æ.».2534 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 35.3 „π æ.». 2547 ·µà ≈¥≈߇≈Á°πâÕ¬‡ªìπ√âÕ¬≈– 29.2 „π æ.». 2549 (µ“√“ß∑’Ë 4.48) ‡ªìπ∑’Ëπà“ —߇°µ«à“ „π™à«ß√–¬–‡«≈“ 10 ªï (æ.». 2539 - æ.». 2549) ºŸâÀ≠‘ß¡’·π«‚πâ¡°“√¥◊Ë¡ ÿ√“À√◊Õ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¡÷π‡¡“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π∑ÿ°°≈ÿà¡Õ“¬ÿ ‚¥¬‡©æ“–«—¬√ÿàπÀ≠‘ß (Õ“¬ÿ 15-19 ªï) ∑’ËÀ—π¡“¥◊Ë¡ ÿ√“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ®“°√âÕ¬≈– 1.0 „π æ.». 2539 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 2.9 „π æ.». 2549 (µ“√“ß∑’Ë 4.49) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“§«“¡∂’Ë¢Õß°“√¥◊Ë¡ ÿ√“À√◊Õ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¡÷π‡¡“„π°≈ÿࡺŸâ∑’Ë¥◊Ë¡ ÿ√“ æ∫«à“ ¡’ª√–¡“≥§√÷Ëß Àπ÷Ëß∑’Ë¥◊Ë¡π“π Ê §√—Èß ·µà‡ªìπ∑’Ëπà“ —߇°µ«à“ °≈ÿࡺŸâ∑’Ë¥◊Ë¡∑ÿ°«—π¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ®“°√âÕ¬≈– 8.6 „π æ.».2539 ‡ªìπ √âÕ¬≈– 13.0 „π æ.».2549 (µ“√“ß∑’Ë 4.50) ´÷Ëß°“√ ”√«®¿“«– ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬ æ.». 2546-2547 æ∫«à“ ª√–™“°√™“¬Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª √âÕ¬≈– 16.6 ·≈–ª√–™“°√À≠‘ß √âÕ¬≈– 2.1 ¥◊Ë¡‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’ ·Õ≈°ÕŒÕ≈å„π√–¥—∫Õ—πµ√“¬ ‚¥¬‡æ»™“¬¥◊¡Ë ‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ∑’¡Ë ·’ Õ≈°ÕŒÕ≈凩≈’¬Ë 39.7 °√—¡/«—π „π¢≥–∑’‡Ë æ»À≠‘ߥ◊¡Ë ‡©≈’¬Ë 6.3 °√—¡/«—π πÕ°®“°π’È π.æ.«’√–»—°¥‘Ï ®ß Ÿà«‘«—≤πå«ß»å §≥–·æ∑¬»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å ‰¥â∑”°“√ »÷°…“ ∂“π°“√≥å„πÕ𓧵®“°¢âÕ¡Ÿ≈°“√ ”√«®¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ æ∫«à“ °“√¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å¢Õߧπ‰∑¬ ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ„π∑ÿ°‡æ»·≈–∑ÿ°«—¬ ·≈–¡’‚Õ°“ ∑’˺ŸâÀ≠‘ß®–¥◊Ë¡ ÿ√“Àπ—°¡“°¢÷Èπ §◊Õ ¡“°°«à“ 3-4 §√—ÈßµàÕ —ª¥“Àå  “‡Àµÿ¢Õß°“√¥◊¡Ë  ÿ√“°Á‡æ√“–‡æ◊ÕË ‡¢â“ —ߧ¡ µ“¡‡æ◊ÕË π·≈–Õ¬“°∑¥≈Õß √«¡∑—ßÈ Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß°“√‚¶…≥“Õ¬à“߉¡àÀ¬ÿ¥¬—ßÈ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°¡Ÿ≈§à“‚¶…≥“‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å∑’Ë¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–„π™à«ß æ.».2543-2549 ¡’¡Ÿ≈§à“ °“√‚¶…≥“‡©≈’ˬ Ÿß°«à“ 2,000 ≈â“π∫“∑µàÕªï (µ“√“ß∑’Ë 4.51)  àߺ≈„Àâ „π æ.».2549 √—∞∫“≈®÷ߺ≈—°¥—π√à“ß æ.√.∫. §«∫§ÿ¡‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å æ.». ....‡¢â“ Ÿà ¿“𑵑∫—≠≠—µ‘·Ààß™“µ‘‚¥¬¡’ “√– ”§—≠§◊Õ Àâ“¡°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ ·Õ≈°ÕŒÕ≈å„π ◊ËÕµà“ßÊ ·≈–Àâ“¡‰¡à„Àâ¡’°“√¢“¬‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈巰ຟâ∑’Ë¡’Õ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï

125


·Õ≈°ÕŒÕ≈åµàÕ§πµàÕªï (≈‘µ√)

¿“æ∑’Ë 4.34 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°“√∫√‘‚¿§·Õ≈°ÕŒÕ≈åµàÕ§π æ.». 2543

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

13.59

9.08 6.26 3.33

ª√–‡∑» ‰∑¬

∑’Ë¡“ :

126

13.31

Ω√—Ë߇»

À√—∞Õ‡¡√‘°“

≠’˪ÿÉπ

øî≈‘ªîπ å

®“°∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ WHO-alcohol consumption database Õâ“ß„π ¬ß¬ÿ∑∏ ¢®√∏√√¡ °“√‚¶…≥“ °“√ ∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å·≈–§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬;  ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ°“√ √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ, 2546


2531

2532

2533 2534 2535 2536 2537 2538

∑’Ë¡“ : °√¡ √√æ “¡‘µ °√–∑√«ß°“√§≈—ß À¡“¬‡Àµÿ : - °“√∫√‘‚¿§‡©≈’¬Ë µàÕª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª

°“√∫√‘‚¿§ ÿ√“∑—Èß ‘Èπ 561.85 499.61 611.92 681.76 670.92 678.01 557.63 743.82 (≈â“π≈‘µ√) °“√∫√‘‚¿§ ÿ√“‡©≈’ˬµàÕ§π 15.7 13.9 16.3 17.6 17.0 16.7 13.8 17.4 (≈‘µ√) °“√∫√‘‚¿§‡∫’¬√å∑—Èß ‘Èπ 157.80 178.53 260.80 278.47 320.15 419.75 509.36 616.38 (≈â“π≈‘µ√) °“√∫√‘‚¿§‡∫’¬√凩≈’ˬ 4.4 5.0 6.9 7.2 8.1 10.3 12.1 14.4 µàÕ§π (≈‘µ√) °“√∫√‘‚¿§‰«πå∑—Èß ‘Èπ 2.14 0.89 0.83 1.49 1.52 1.51 1.39 2.39 (≈â“π≈‘µ√) °“√∫√‘‚¿§‰«π凩≈’ˬµàÕ§π 0.06 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.06 (≈‘µ√) °“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ 721.80 679.04 873.56 961.73 992.59 1,099.28 1,088.39 1,362.60 ·Õ≈°ÕŒÕ≈å √«¡∑—Èß ‘Èπ (≈â“π≈‘µ√) °“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ 20.2 18.9 23.3 24.8 25.2 27.1 25.9 31.9 ·Õ≈°ÕŒÕ≈å ‡©≈’ˬµàÕ§π (≈‘µ√) ª√‘¡“≥π”‡¢â“ ÿ√“ - 12,783.3 14,801.3 18,165.9 20,700.4 µà“ߪ√–‡∑» (æ—π≈‘µ√) ¿“…’ ÿ√“µà“ߪ√–‡∑» - 1,105.5 1,227.2 1,671.1 1,603.3 (≈â“π∫“∑)

ª√–‡¿∑‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2547

2548

2549

16.7 16.5 14.7 14.0 16.4 14.7

12.6

12.2

9.7

3.85 0.09

4.40 0.10 0.10

4.30

21.3

0.20

8.39

14.7

0.30

12.91

25.1

25.8

0.35

0.40

16.34 19.20

24.8

33.3

40.3

0.55

0.54

0.38

27.04 26.50 18.80

31.5

39.3

41.6

NA

46.1

NA

50.3

2,536.6 2,525.0 1,959.9 2,998.5 3,358.3 5,377.7 6,146.1 7,918.24 7,741.39 8,245.50

NA

29.5

33,334.5 32,749.2 17,467.4 28,728.5 39,728.3 48,921.7 57,154.1

37.9

44.7

36.4

40.9

35.0

1,514.93 1,604.38 1,689.87 1,340.94 1,802.81 1,926.08 1,979.03 2,170.95 2,242.76 2,479.70

19.6

16.5

714.89 863.91 950.69 666.27 1,148.40 1,149.18 1,248.55 1,535.99 1,620.68 1,983.67

18.4

795.63 736.61 734.87 666.27 641.48 760.55 711.28 616.93 595.57 477.95

2539

µ“√“ß∑’Ë 4.47 ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å„πª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2531 - æ.». 2549

127


µ“√“ß∑’Ë 4.48 ®”π«πºŸâ¥◊Ë¡ ÿ√“À√◊Õ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¡÷π‡¡“ ·≈– —¥ à«π¢Õß°“√‡ªìπºŸâ¥◊Ë¡ ÿ√“ æ.».2534- æ.». 2549 ®”π«π ª√–™“°√ (≈â“π§π)

æ.».

2534 2539 2544 2546 2547 2549

39.5 43.4 46.9 35.8 49.4 54.5

—¥ à«π¢Õß°“√‡ªìπºŸâ¥◊Ë¡ ÿ√“ À√◊Õ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¡÷π‡¡“ (%)

®”π«πºŸâ¥◊Ë¡ ÿ√“À√◊Õ ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¡÷π‡¡“ (≈â“π§π) √«¡ ™“¬ À≠‘ß

√«¡

™“¬

˭ԧ

12.4 13.7 15.3 12.7 16.1 15.9

31.5 31.6 32.6 35.5 35.3 29.2

53.7 55.4 55.9 60.8 59.3 50.3

9.5 8.1 9.8 14.5 11.7 9.1

10.5 11.9 13.0 9.8 13.6 13.3

1.8 1.7 2.3 2.8 2.5 2.6

∑’Ë¡“ :

1. √“¬ß“π°“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√ æ.». 2534, 2539, 2544, 2546 ·≈– æ.». 2549 ,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 2. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√¥◊Ë¡ ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2547,  ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : °“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√„π æ.». 2546 ‰¥â∑”°“√ —¡¿“…≥凩擖ºŸâ∑’˵Õ∫ —¡¿“…≥å¥â«¬ µπ‡Õ߇∑à“π—Èπ ∂Ⓣ¡àæ∫ºŸâµÕ∫ —¡¿“…≥å°Á®–‰¡à∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ ®÷ß∑”„Àâ®”π«πª√–™“°√∑’ˉ¥â®“°°“√  ”√«®§√—Èßπ’ÈπâÕ¬°«à“®”π«πª√–™“°√∑—Èߪ√–‡∑» µ“√“ß∑’Ë 4.49 Õ—µ√“°“√¥◊Ë¡ ÿ√“À√◊Õ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¡÷π‡¡“ ¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’Õ“¬ÿµ—Èß·µà 11 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡ Õ“¬ÿ·≈–‡æ» °≈ÿà¡Õ“¬ÿ (ªï)

11-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60 ªï¢÷Èπ‰ª √«¡ ∑’Ë¡“ : 128

2534

2539

2544

2546

2547

2549

™“¬

˭ԧ

™“¬

˭ԧ

™“¬

˭ԧ

™“¬

˭ԧ

™“¬

˭ԧ

™“¬

˭ԧ

21.7 59.5 66.7 68.6 66.2 65.1 56.1 38.0 53.7

2.1 5.4 9.2 11.9 15.3 15.6 14.2 8.5 9.5

0.2 20.8 56.0 67.6 67.7 69.0 65.8 59.9 36.8 50.1

0.05 1.0 5.7 6.9 9.5 12.2 12.9 10.1 6.3 7.4

19.9 55.8 68.1 67.0 69.2 67.5 58.7 37.0 55.9

1.9 7.2 10.2 12.3 14.2 14.2 11.5 5.7 9.8

0.5 33.5 70.4 75.7 76.5 73.3 73.0 64.5 41.9 60.8

0.4 5.6 11.8 16.8 20.0 19.2 21.7 14.4 8.6 14.5

0.5 25.5 59.7 72.8 72.9 73.6 73.7 70.2 62.7 59.3

0.3 0.9 3.3 24.2 10.1 58.1 13.1 64.2 13.5 66.1 17.6 64.8 17.4 64.6 13.5 56.3 10.4 33.2 11.7 50.3

0.4 2.9 8.2 9.8 12.0 14.3 13.2 10.0 5.9 9.1

«‘‡§√“–Àå„À¡à®“°∞“π¢âÕ¡Ÿ≈°“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘


µ“√“ß∑’Ë 4.50 √âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¥◊Ë¡ ÿ√“ ®”·π°µ“¡§«“¡∂’Ë¢Õß°“√¥◊Ë¡ ÿ√“ æ.». 2539,æ.». 2544, æ.». 2546, æ.». 2547 ·≈– æ.». 2549 §«“¡∂’Ë¢Õß°“√¥◊Ë¡ ÿ√“

¥◊Ë¡∑ÿ°«—π ¥◊Ë¡§àÕπ¢â“ß∫àÕ¬ (3-4 §√—Èß / —ª¥“Àå) ¥◊Ë¡‡ªìπ∫“ß«—π (1-2 §√—Èß /  —ª¥“Àå) ¥◊Ë¡‡¥◊Õπ≈– 1-2 §√—Èß ¥◊Ë¡π“πÊ §√—Èß ‰¡à∑√“∫

æ.». 25391 æ.». 25442 æ.». 25461 æ.». 25472 æ.». 25492

8.6 10.7 17.4 16.4 46.2 0.6

7.9 9.9 17.2 15.3 49.4 0.3

9.4 10.7 17.7 12.2 50.0 -

9.5 10.2 18.6 16.3 45.5 -

13.0 11.2 21.1 13.2 41.5 -

∑’Ë¡“ :

1. √“¬ß“π°“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√ æ.». 2539, æ.». 2546 ·≈– æ.». 2549,  ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 2. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√¥◊Ë¡ ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2544,  ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : 1ª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª 2 ª√–™“°√Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª ¿“æ∑’Ë 4.35 ª√‘¡“≥®”Àπà“¬ ÿ√“ ‡∫’¬√å·≈–‰«πå ·≈–ª√‘¡“≥·Õ≈°ÕŒÕ≈åµàÕª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª æ.». 2531æ.». 2549

50.3 44.7 46.1 39.3

41.6 40.9

40.3 31.5 33.3

25.1 24.8 25.8 14.0

16.4 14.7

0.30 0.35 0.4

12.6 12.2

9.7

0.55 0.54 0.38 æ.».

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

°“√∫√‘‚¿§ ÿ√“ °“√∫√‘‚¿§‡∫’¬√å 50 °“√∫√‘‚¿§‰«πå °“√∫√‘‚¿§·Õ≈°ÕŒÕ≈å 37.9 40 35.0 36.4 31.9 30 27.1 25.9 23.3 24.8 25.2 21.3 20 20 18.916.3 17.6 17.0 16.7 17.4 18.4 19.6 13.8 15.7 13.9 16.5 16.7 16.5 10.3 8.1 12.1 14.4 10 7.2 6.9 5.0 4.4 0.02 0 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.06 0.10 0.09 0.10 0.06

2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541

ª√‘¡“≥®”Àπà“¬ (≈‘µ√/§π)

60

∑’Ë¡“ : °√¡ √√æ “¡‘µ °√–∑√«ß°“√§≈—ß À¡“¬‡Àµÿ : °“√∫√‘‚¿§‡©≈’¬Ë µàÕª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª 129


®”π«π‚√ßß“πº≈‘µ ÿ√“ ‡∫’¬√å ·≈–‰«πå æ.». 2530-æ.». 2549

¿“æ∑’Ë 4.36

ÿ√“

‡∫’¬√å

‰«πå

100 25

9 80

21

6 6 6

19

®”π«π‚√ßß“π

5

60 40

18 5 5 3 16 15 3 3 3 6 9 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

20 21 22 22

26 26 19

18 19 20 20 42 42 42 43 43 44 45 45 45 45 46 47 50 61 50 51

29 24 25 24

0

2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

æ.».

∑’Ë¡“ : °√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ °√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ À¡“¬‡Àµÿ : æ.». 2546- 2549 ‚√ßß“π ÿ√“¡’®”π«π≈¥≈߇π◊ËÕß®“°¡’°“√ªî¥°‘®°“√·≈–¡’°“√¬ÿ∫√«¡°—π

130


µ“√“ß∑’Ë 4.51 ¡Ÿ≈§à“°“√‚¶…≥“‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å æ.».2532-æ.».2549

∑’Ë¡“ :

æ.».

¡Ÿ≈§à“°“√‚¶…≥“ (≈â“π∫“∑)

Õ—µ√“‡æ‘Ë¡ (√âÕ¬≈–)

2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

255 347 460 514 705 772 1,318 2,169 1,859 1,264 1,812 2,522 1,910 2,180 2,025 2,007 2,302 2,000

+36.1 +32.6 +11.7 +37.2 +9.5 +70.7 +64.6 -14.3 -32.0 +43.4 +39.2 -24.3 +14.1 -7.1 -0.9 +14.7 -13.1

Media Data Resources (MDR)

8.5 °“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’˺ ¡§“‡øÕ’π °“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’˺ ¡§“‡øÕ’π ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á«Õ—π‡ªìπº≈¡“®“°°“√ à߇ √‘¡ °“√¢“¬∑ÿ°√Ÿª·∫∫ ®“° 131.10 ≈â“π≈‘µ√ „π æ.». 2535 ‡ªìπ 310.05 ≈â“π≈‘µ√ „π æ.». 2540 ®π °√–∑—Ëß«‘°ƒµ ‡»√…∞°‘® ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡º ¡§“‡øÕ’π¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß Õ¬à“߉√°Áµ“¡‡¡◊ËÕ‡»√…∞°‘®øóôπµ—« °“√∫√‘‚¿§ ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡º ¡§“‡øÕ’π°≈—∫‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ‡ªìπ 991.06 ≈â“π≈‘µ√ „π æ.». 2549 (µ“√“ß∑’Ë 4.52)

131


µ“√“ß∑’Ë 4.52 ª√‘¡“≥°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡º ¡§“‡øÕ’π (‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∫”√ÿß°”≈—ß) æ.». 2535 - æ.». 2549 æ.».

ª√‘¡“≥ °“√º≈‘µ (≈â“π≈‘µ√)

ª√‘¡“≥ °“√®”Àπà“¬ (≈â“π≈‘µ√)

ª√‘¡“≥°“√ ∫√‘‚¿§µàÕ§π (≈‘µ√/ªï)

Õ—µ√“°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß °“√∫√‘‚¿§‡©≈’ˬµàÕ§π (√âÕ¬≈–)

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

138.40 173.75 183.62 209.31 180.87 308.08 134.73 174.59 337.56 364.84 366.30 445.47 741.35 1,020.81 1,003.80

131.10 329.26 181.84 217.08 182.92 310.05 126.12 155.44 332.47 355.14 433.59 433.21 786.80 968.07 991.06

3.32 8.10 4.33 5.08 4.22 7.03 2.82 3.42 7.25 7.66 8.95 8.90 16.14 19.88 20.12

+144.0 -46.5 +17.3 -16.9 +66.6 -59.9 +21.3 +112.0 +5.6 +16.8 -0.6 +81.3 +23.2 +1.2

∑’Ë¡“ : °√¡ √√æ “¡‘µ °√–∑√«ß°“√§≈—ß À¡“¬‡Àµÿ : °“√∫√‘‚¿§‡©≈’¬Ë µàÕª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª „π æ.». 2543  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“  ∂“∫—π«‘®—¬‚¿™π“°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡À‘¥≈·≈– ∂“∫—π«‘®—¬√–∫∫ “∏“√≥ ÿ¢ ‰¥â∑”°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’˺ ¡§“‡øÕ’π æ∫«à“ §π ‰∑¬Õ“¬ÿ 12 ªï¢÷Èπ‰ª ª√–¡“≥ 2 „π 5 ¥◊Ë¡‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’˺ ¡§“‡øÕ’π (√âÕ¬≈– 38.6) ª√–¡“≥ 2 „π 3 ¥◊Ë¡‡§√◊ËÕß ¥◊Ë¡°“·ø ™“ (√âÕ¬≈– 66.6) ·≈–ª√–¡“≥ 3 „π 4 ¥◊Ë¡πȔ՗¥≈¡º ¡§“‡øÕ’π (√âÕ¬≈– 77.0) πÕ°®“°π’È ¬—ßæ∫«à“ §π‰∑¬¡’§«“¡™ÿ°¢Õß°“√∫√‘‚¿§√«¡∑—Èß 3 ª√–‡¿∑ ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 23.7 ‚¥¬‡ªìπ‡æ»™“¬ (√âÕ¬≈– 36.6)  Ÿß °«à“‡æ»À≠‘ß (√âÕ¬≈– 11.1) ª√–¡“≥‡°◊Õ∫ 4 ‡∑à“ (µ“√“ß∑’Ë 4.53)  ”À√—∫‡Àµÿº≈∑’Ë¥◊Ë¡‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’§“‡øÕ’π ª√–‡¿∑µà“ßÊ ‡æ√“–·°âßà«ßπÕπ ∑”„Àâ ¥™◊Ëπ ™Õ∫„π√ ™“µ‘

132


µ“√“ß∑’Ë 4.53 ®”π«π·≈–§«“¡™ÿ° (prevalence) ·≈–§«“¡™ÿ°∑’˪√—∫·≈â« (adjusted prevalence) ¥◊Ë¡‡§√◊ËÕß ¥◊Ë¡ª√–‡¿∑µà“ßÊ ¢Õß°≈ÿࡵ—«Õ¬à“ß·¬°µ“¡‡æ» 惵‘°√√¡°“√¥◊Ë¡

¥◊¡Ë ¥◊Ë¡·µà‡≈‘°·≈â« ‰¡à‡§¬¥◊Ë¡ √«¡ §«“¡™ÿ° ¥◊¡Ë ¥◊Ë¡·µà‡≈‘°·≈â« ‰¡à‡§¬¥◊Ë¡ §«“¡™ÿ° (adjusted)* ¥◊¡Ë ¥◊Ë¡·µà‡≈‘°·≈â« ‰¡à‡§¬¥◊Ë¡

‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡º ¡§“‡øÕ’π ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ °“·ø ™“ ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡πȔ՗¥≈¡º ¡§“‡øÕ’π ™“¬ À≠‘ß §π‰∑¬ ™“¬ À≠‘ß §π‰∑¬ ™“¬ À≠‘ß §π‰∑¬ (Õ“¬ÿ (Õ“¬ÿ (Õ“¬ÿ 13-70) 13-70) 13-70)

1,257 442 1,699 1,541 1,592 3,133 1,656 1,925 3,581 266 192 458 202 209 411 175 200 375 648 1,830 2,478 428 663 1,091 338 337 675 2,171 2,464 4,635 2,171 2,464 4,635 2,169 2,462 4,631 57.9% 17.9% 36.7% 71.0% 64.6% 67.6% 76.3% 78.2% 77.3% 12.3% 7.8% 9.9% 9.3% 8.5% 8.9% 8.1% 8.1% 8.1% 29.8% 74.3% 53.5% 19.7% 26.9% 23.5% 15.6% 13.7% 14.6% 59.8% 17.8% 38.6% 70.1% 63.1% 66.6% 76.3% 77.6% 77.0% 10.9% 7.5% 9.2% 9.1% 8.3% 8.7% 7.6% 7.7% 7.6% 29.3% 74.7% 52.3% 20.8% 28.6% 24.8% 16.1% 14.7% 15.4%

∑’Ë¡“ :

”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“,  ∂“∫—π«‘®—¬‚¿™π“°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ ·≈–  ∂“∫—π«‘®—¬√–∫∫ “∏“√≥ ÿ¢. √“¬ß“π°“√«‘®—¬æƒµ‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’ à«πº ¡§“‡øÕ’π ¢Õߧπ‰∑¬, 2543 À¡“¬‡Àµÿ : * §«“¡™ÿ°∑’˪√—∫·≈â« (Adjusted Prevalence) ª√—∫µ“¡ —¥ à«π∞“πª√–™“°√·¬°µ“¡‡æ»

8.6 °“√‡ æ “√‡ æµ‘¥ ªí≠À“¬“‡ æµ‘¥¡’§«“¡¬ÿà߬“° ≈—∫´—∫´âÕπµ“¡°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕ߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡ ‚¥¬®– ≈ÿ°≈“¡‡¢â“ Ÿà™ÿ¡™π  ∂“πª√–°Õ∫°“√ µ≈Õ¥®π ∂“π»÷°…“  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬·¡â«à“®–¡’¡“µ√°“√∑“ß°ÆÀ¡“¬ ÕÕ°¡“§«∫§ÿ¡ ¡’°“√ª√“∫ª√“¡ √«¡∑—Èß°“√√≥√ߧåµà“ßÊ ¡“‚¥¬µ≈Õ¥ ·µà ∂“π°“√≥å¢Õߪí≠À“ “√‡ æµ‘¥°Á¬—ß ‰¡à≈¥≈ß  “√‡ æµ‘¥ ”§—≠∑’Ë°”≈—ß·æ√à√–∫“¥Õ¬Ÿà„π¢≥–π’È∑’Ë ”§—≠ §◊Õ ¬“∫â“ ·¡âª√–‡∑»°”≈—߇º™‘≠°—∫«‘°ƒµ ‡»√…∞°‘®°Áµ“¡ ·µà°“√≈—°≈Õ∫®”Àπà“¬°Á‰¡à≈¥≈ß°≈—∫¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“° ∂‘µ‘°“√®—∫°ÿ¡¬“∫â“∑’Ë¡’ ®”π«π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‡√◊ÕË ¬Ê ‚¥¬‡©æ“–™“¬·¥π¿“§‡Àπ◊Õ¢Õߪ√–‡∑»∑’¡Ë  ’ ¥—  à«π°“√®—∫°ÿ¡‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“°√âÕ¬≈– 16.7 „π æ.». 2538 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 46.0 „π æ.». 2549 (µ“√“ß∑’Ë 4.54)

133


µ“√“ß∑’Ë 4.54 ∂‘µ‘°“√®—∫°ÿ¡¬“∫â“ æ.». 2536-æ.». 2549 ¿“§‡Àπ◊Õ æ.».

∑—Ë«ª√–‡∑» (‡¡Á¥) ‡¡Á¥

2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 ∑’Ë¡“ :

7,000,000 4,000,000 6,000,000 9,000,000 15,000,000 31,770,127 49,887,050 83,000,000 93,800,000 95,900,000 71,400,000 31,169,919 17,225,511 13,480,000

40,000 600,000 1,000,000 3,500,000 9,000,000 17,689,136 33,137,431 34,000,000 55,670,540 37,810,500 33,227,800 10,021,603 7,375,668 6,195,800

√âÕ¬≈– 0.6 15.0 16.7 38.9 60.0 55.7 66.4 41.0 59.3 39.4 46.5 32.1 42.8 46.0

”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥

πÕ°®“°π’È „π æ.». 2546 ¡’®”π«πºŸµâ ¥‘ ¬“·≈– “√‡ æµ‘¥‡¢â“√—∫°“√∫”∫—¥¡“°∑’ Ë ¥ÿ ∑—ßÈ π’È ‡π◊ÕË ß®“° „πªïπ√’È ∞— ∫“≈‰¥â¡π’ ‚¬∫“¬°«¥¢—π„À⺵Ÿâ ¥‘ ¬“·≈– “√‡ æµ‘¥‡¢â“¡“√—∫°“√√—°…“¡“°°«à“„π™à«ßªï 2544-2545 (µ“√“ß ∑’Ë 4.55) ·≈–∑’Ëπà“‡ªìπÀà«ßÕ¬à“߬‘Ëß°Á§◊Õ ¡’·π«‚πâ¡«à“π—°‡√’¬π‡ æ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ °≈à“«§◊Õ ¡’°“√‡ æ¬“°√–µÿâπÀ√◊Õ¬“∫â“ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 0.2 „π æ.».2528 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 1.5 „π æ.».2542 À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß 7.5 ‡∑à“ (µ“√“ß∑’Ë 4.56)

134


µ“√“ß∑’Ë 4.55 ºŸâ‡¢â“√—∫°“√∫”∫—¥√—°…“¬“‡ 浑¥„π ∂“π欓∫“≈ ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2530 -æ.». 2549

æ.».

2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

ºŸâ‡¢â“√—∫°“√√—°…“√“¬„À¡à

®”π«πºŸâ‡¢â“√—∫°“√ √—°…“∑—ÈßÀ¡¥

ºŸâ‡¢â“√—∫°“√√—°…“ √“¬‡°à“

®”π«π

√âÕ¬≈–¢ÕߺŸâ‡¢â“√—∫ °“√√—°…“∑—ÈßÀ¡¥

57,874 61,218 60,000 58,327 66,465 63,978 82,620 80,618 101,145 81,050 62,362 73,079 64,232 67,155 72,646 68,623 319,748 41,499 43,343 49,772

42,748 46,766 44,048 41,942 46,253 44,816 51,053 49,644 61,490 50,774 39,075 45,001 37,150 38,778 41,265 32,772 NA NA NA 11,323

14,895 13,779 13,723 13,984 18,398 19,162 29,468 30,189 38,565 29,223 21,956 28,060 27,082 28,377 31,381 35,851 NA NA NA 38,449

25.7 22.5 22.9 24.0 27.7 30.0 35.7 37.4 38.1 36.1 35.2 38.4 42.2 42.3 43.2 52.2 NA NA NA 77.2

∑’Ë¡“ :

1. °√¡°“√·æ∑¬å °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 2. °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : æ.». 2546-æ.». 2548 ¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß°“√√“¬ß“π√–∫∫µ‘¥µ“¡·≈–‡ΩÑ“√–«—ߪí≠À“¬“ ‡ æµ‘¥„À¡à ‚¥¬‰¡à¡’°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√–‡¿∑ºŸâ‡¢â“√—∫°“√√—°…“∑—ÈßÀ¡¥

135


µ“√“ß∑’Ë 4.56 Õ—µ√“√âÕ¬≈–°“√„™â¬“/ “√‡ æµ‘¥ ¢Õßπ—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ „π ∂“π»÷°…“ æ.». 2528æ.». 2542 ™π‘¥¢Õ߬“/  “√‡ æµ‘¥

æ.». 2528 (n=155,541)

æ.». 2530 (n=30,097)

æ.». 2532 (n=4,986)

æ.». 2539 (n=15,306)

æ.». 2542 (n=24,110)

∫ÿÀ√’Ë ÿ√“ °—≠™“  “√√–‡À¬ ¬“°√–µÿâπ/¬“∫â“ ‡À≈â“·Àâß ¬“°≈àÕ¡ª√– “∑ ‡Œ‚√Õ’π

9.16 9.79 1.05 0.52 0.18 0.19 0.12 0.74

6.73 5.96 0.92 1.78 0.73 0.28 0.26 0.12

7.62 7.97 1.78 2.38 0.60 0.28 0.40 0.46

7.60 14.00 1.18 0.85 1.64 0.55 0.92 0.33

5.28 13.56 0.80 0.44 1.52 0.37 0.42 0.19

∑’Ë¡“ :

°“√ ”√«® ¿“æªí≠À“°“√„™â¬“„π∑“ß∑’˺‘¥¢Õßπ—°‡√’¬π¡—∏¬¡»÷°…“  —ß°—¥°√¡ “¡—≠»÷°…“, °√¡  “¡—≠»÷°…“ ·≈– ”π—°ß“π ª.ª. .,2542

πÕ°®“°π’È ®“°°“√ª√–¡“≥°“√®”π«ππ—°‡√’¬π-π—°»÷°…“∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫¬“‡ 浑¥¢Õß ”π—°«‘®¬— ‡Õ·∫§‡§‡Õ ´’Õ‘π‡µÕ√å‡πÁµ (‡Õ·∫§‚æ≈≈å) „π æ.». 2544 ∑’ˉ¥â∑”°“√ ”√«®®“° ∂“∫—π°“√»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥∑—Ë«ª√–‡∑» æ∫«à“ √âÕ¬≈– 6.2 ¢Õßπ—°‡√’¬π-π—°»÷°…“¡’惵‘°√√¡∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕ߬“‡ æµ‘¥  ”À√—∫ª√–‡¿∑¢Õ߬“‡ æµ‘¥∑’πË °— ‡√’¬ππ—°»÷°…“‡°’ˬ«¢âÕß Ÿß ÿ¥§◊Õ ¬“∫â“ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 58.5 ¢Õßπ—°‡√’¬π∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫¬“‡ æµ‘¥ (µ“√“ß∑’Ë 4.57)

136


µ“√“ß∑’Ë 4.57 º≈°“√ª√–¡“≥°“√®”π«ππ—°‡√’¬π·≈–π—°»÷°…“∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫¬“‡ 浑¥®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑¢Õß ¬“‡ æµ‘¥ æ.». 2544 ≈”¥—∫∑’Ë

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ª√–‡¿∑¢Õ߬“‡ 浑¥ ∑’Ëπ—°‡√’¬π π—°»÷°…“‡°’ˬ«¢âÕß

¬“∫â“ °—≠™“ ¬“°≈àÕ¡ª√– “∑ ‡™àπ ‚¥¡’§ÿà¡ / ·«‡≈’ˬ¡  “√√–‡À¬ / °“« / ·≈§ ¬“Õ’ ¬“‡≈‘ø ¬“‡§ ‡Œ‚√Õ’π Ωîò𠂧‡§π ¡Õ√åøïπ

º≈°“√ª√–¡“≥°“√ ®”π«ππ—°‡√’¬π-π—°»÷°…“ (§π)

√âÕ¬≈–

219,284 158,065 125,918 62,354 42,443 39,349 32,655 28,402 20,807 18,249 18,231

58.5 42.2 33.6 16.6 11.3 10.5 8.7 7.6 5.6 4.9 4.9

∑’Ë¡“ :

°“√ª√–¡“≥°“√®”π«ππ—°‡√’¬π-π—°»÷°…“∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß°—∫¬“‡ 浑¥ : °√≥’µ«— Õ¬à“ßπ—°‡√’¬π-π—°»÷°…“ ®“° ∂“∫—π°“√»÷°…“∑ÿ° —ß°—¥∑—Ë«ª√–‡∑»,  ”π—°«‘®—¬‡Õ·∫§-‡§‡Õ ´’Õπ‘ ‡µÕ√å‡πÁµ (‡Õ·∫§‚æ≈≈å), 2544 À¡“¬‡Àµÿ : ®”π«ππ—°‡√’¬π π—°»÷°…“∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫¬“‡ æµ‘¥ 374,653 §π Õ¬à“߉√°Áµ“¡ À≈—ß®“°∑’Ë√—∞∫“≈¡’π‚¬∫“¬‡√àߥà«π¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥Õ¬à“ß ®√‘ß®—ß „π æ.». 2544  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥®÷߉¥â∑”°“√ª√–¡“≥°“√®”π«πºŸâ ‡°’¬Ë «¢âÕß°—∫ “√‡ æµ‘¥„πª√–‡∑»‰∑¬ æ∫«à“ ®”π«πºŸ„⠙⠓√‡ æµ‘¥¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 16.4 „π æ.». 2544 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 6.9 „π æ.». 2546 À√◊Õ≈¥≈ߵ˔°«à“§√÷Ëß (µ“√“ß∑’Ë 4.58)

137


µ“√“ß∑’Ë 4.58 ®”π«πª√–™“°√∑—Ë«ª√–‡∑»∑’Ë„™â “√‡ æµ‘¥ ®”·π°µ“¡™π‘¥·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë„™â æ.». 2544 ·≈– æ.». 2546 æ.». 2544  “√‡ æµ‘¥

®”π«πª√–™“°√„™â “√‡ æµ‘¥ x 1,000 (√âÕ¬≈–) ®”π«πª√–™“°√„™â “√‡ æµ‘¥ x 1,000 (√âÕ¬≈–) ‡§¬„™â

“√™π‘¥„¥™π‘¥Àπ÷Ëß 7,312.2(16.4) ¬“∫â“ 3,491.6(7.8) ¬“Õ’ / ¬“‡≈‘ø 360.1(0.8) ¬“‡§ 40.7(0.1) ‚§‡§π 52.8(0.1) 5,425.3(12.1) °—≠™“ °√–∑àÕ¡ 2,105.8(4.7) Ωîòπ 907.0(2.0) ºß¢“« / ‡Œ‚√Õ’π 274.2(0.6) ∑‘π‡πÕ√å /°“«/‡∫π´‘π 933.9(2.1) ∑’Ë¡“ :

æ.». 2546

„™â„π 1 ªï „™â„π 30 «—π

‡§¬„™â

„™â„π 1 ªï „™â„π 30 «—π

1,942.1(4.3) 998.7(2.2) 3,155.5(6.9) 455.5(1.0) 1,092.5(2.4) 490.3(1.1) 1,094.0(2.4) 83.8(0.2) 46.5(0.1) 17.7(0.0) 19.7(0.3) 13.3(0.0) 7.2(0.0) 1.2(0.0) 23.4(0.1) 1.0(0.0) 4.9(0.0) 1.1(0.0) 29.4(0.1) 7.4(0.0) 667.2(1.5) 210.0(0.5) 2,019.1(4.4) 83.4(0.2) 643.8(1.4) 364.2(0.8) 1,160.0(2.6) 344.7(0.8) 38.6(0.1) 12.3(0.0) 323.7(0.7) 0.6(0.0) 22.7(0.1) 9.4(0.0) 192.6(0.4) 1.4(0.0) 199.7(0.4) 101.2(0.2) 447.9(1.1) 21.2(0.1)

257.8(0.6) 34.1(0.1) 7.4(0.0) 0.04(0.0) 1.0(0.0) 18.7(0.0) 221.6(0.5) 0.3(0.0) 13.2(0.0)

√“¬ß“πº≈‚§√ß°“√ª√–¡“≥°“√®”π«πºŸâ ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß°— ∫ “√‡ æµ‘ ¥ „πª√–‡∑»‰∑¬,  ”π— ° ß“π §≥–°√√¡°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥

8.7 °“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬·≈–æ—°ºàÕπ 8.7.1 °“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ ®“°°“√ ”√«®¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ·‘ Ààß™“µ‘ æ.».2547 æ∫«à“ ¡’§π‰∑¬ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 29.1 ∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬‡ªìπª√–®”19 (µ“√“ß∑’Ë 4.59) Õ¬à“߉√°Áµ“¡À“°æ‘®“√≥“∂÷ß·π«‚πâ¡¢Õß°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬‡ªìπ ª√–®”„π™à«ß æ.». 2530-2547 æ∫«à“ §π‰∑¬¡’·π«‚πâ¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬‰¡à§ß∑’Ë ‡©≈’ˬªï≈–ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 20-30 (µ“√“ß∑’Ë 4.59) ‚¥¬‡æ»™“¬ÕÕ°°”≈—ß°“¬¡“°°«à“‡æ»À≠‘ß (¿“æ∑’Ë 4.37) ·≈–¡“°°«à“§√÷ËߢÕߺŸâ∑’ËÕÕ°°”≈—ß °“¬¡’Õ“¬ÿµË”°«à“ 15 ªï °“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬®–≈¥≈ßµ“¡Õ“¬ÿ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ (¿“æ∑’Ë 4.37)

19

138

°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ À¡“¬∂÷ß °“√°√–∑”„¥ Ê ∑’Ë∑”„Àâ¡’°“√‡§≈◊ËÕπ‰À« à«πµà“ßÊ ¢Õß√à“ß°“¬‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß ÿ¢¿“æ ‡æ◊ËÕ§«“¡  πÿ° π“π ‡æ◊ËÕ —ߧ¡ ‚¥¬„™â°‘®°√√¡ßà“¬Ê À√◊Õ¡’°Æ°µ‘°“°“√·¢àߢ—πßà“¬ Ê ‡™à𠇥‘π «‘Ëß °√–‚¥¥‡™◊Õ° °“√∫√‘À“√√à“ß°“¬ °“√¬°πÈ”Àπ—° ‡ªìπµâπ (¬°‡«âπ°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬„πÕ“™’æ·≈–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«„π™’«‘µª√–®”«—π)


µ“√“ß∑’Ë 4.59 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߧπ‰∑¬∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬‡ªìπª√–®” æ.». 2530-æ.». 2547 √âÕ¬≈–¢Õß°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ ÕÕ°°”≈—ß°“¬‡ªìπª√–®” Õ—µ√“°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß

æ.».

2530 2535 2540 2545 2547 ∑’Ë¡“ :

21.3 25.7 30.7 29.6 29.1

+20.7 +19.5 -3.6 -1.7

1. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√‡≈àπ°’Ó·≈–°“√¥Ÿ°Ã’ “¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 6 ªï¢π÷È ‰ª æ.».2530, 2535, 2540 ·≈– æ.».2545,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 2. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª æ.». 2547  ”π—°ß“π ∂‘µ‘ ·Ààß™“µ‘

¿“æ∑’Ë 4.37 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߧπ‰∑¬∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬‡ªìπª√–®” ®”·π°µ“¡‡æ» æ.». 2530-æ.». 2547 √âÕ¬≈–

À≠‘ß ™“¬ √«¡

50

40

36.6 31.8

30

27.2 21.3

25.7

35.7 32.8

30.7

29.6 24.8

29.1 23.7

25.4

19.7

20 15.6 10

0

æ.».

æ.». 2530 ∑’Ë¡“ :

æ.». 2535

æ.». 2540

æ.». 2545

æ.». 2547

1. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√‡≈àπ°’Ó·≈–°“√¥Ÿ°’Ó¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 6 ªï¢÷Èπ‰ª æ.». 2530, æ.». 2535, æ.». 2540 ·≈– æ.».2545,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 2. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª æ.». 2547,  ”π—°ß“π 139  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘


¿“æ∑’Ë 4.38 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߧπ‰∑¬∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬‡ªìπª√–®” ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ æ.». 2530-æ.». 2547 √âÕ¬≈– 100

0.6 11.4

1.1 14

2.1 6.6

3.3 8.7 20

80

31.9

30.7

33.8

60

43 34.4

40 20

56.1

53.9

30.8

56.9 42.3

17.5 0

æ.».

æ.». 2530

∑’Ë¡“ :

æ.». 2535

æ.». 2540

æ.». 2545

6-14 ªï

25-59 ªï

15-24 ªï

60 ªï¢÷Èπ‰ª

æ.». 2547

1. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√‡≈àπ°’Ó·≈–°“√¥Ÿ°’Ó¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 6 ªï¢÷Èπ‰ª æ.». 2530, æ.». 2535, æ.». 2540 ·≈– æ.». 2545  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 2. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª æ.». 2547,  ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

πÕ°®“°π’È ®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬¢Õߪ√–™“™π„π‡¢µ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß æ.». 2548 ·≈– æ.». 2549 ¢Õß™’«®‘µ‚æ≈ æ∫«à“ ¡’Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡©≈’ˬ√âÕ¬≈– 4.2 ·≈–„™â ‡«≈“§√—Èß≈– 2.44 ™—Ë«‚¡ß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2548 ∂÷ß 2 ‡∑à“ ·µà‡¡◊ËÕ®”·π°µ“¡™à«ßÕ“¬ÿ æ∫«à“ «—¬√ÿàπ§√Õß·™¡ªá¢’ȇ°’¬® ÕÕ°°”≈—ß Ÿß ÿ¥ ‚¥¬¡’Õ—µ√“‡æ‘Ë¡‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 2.0 (¿“æ∑’Ë 4.39) ∑—Èßπ’È π—°‡√’¬π π—°»÷°…“ à«π„À≠à¡Õߢⓡ°“√¥Ÿ·≈  ÿ¢¿“æ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“µπ‡Õß√à“ß°“¬·¢Áß·√ßÕ¬Ÿà·≈â« ®÷߉¡à„ à„®°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬‡∑à“∑’˧«√·µ°µà“ß®“°°≈ÿࡧπ ∑”ß“π´÷Ëß„ à„®°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬‡ªìπ摇»… ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡√à“ß°“¬„Àâæ√âÕ¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ·≈–‡ªìπ°“√§≈“¬§«“¡µ÷߇§√’¬¥ ®“°ß“πÕ’°«‘∏’Àπ÷Ëß

140


¿“æ∑’Ë 4.39 —¥ à«π°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬¢Õߪ√–™“™π„π‡¢µ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ æ.». 2548 -æ.». 2549 √âÕ¬≈– 100 79.2 75.0

80 60

64.8 64.6 59.4 57.4 57.0 56.4

70.9 66.7

74.7 67.7 65.5 60.7

84.4 79.5

40 20 Õ“¬ÿ

0

< 20 ªï 21-25 ªï 26-30 ªï 31-36 ªï 36-40 ªï 41-45 ªï 46-50 ªï > 50 ªï æ.». 2548

∑’Ë¡“ :

æ.». 2549

™’«®‘µ‚æ≈ ‚§√ß°“√ 3, ∫√‘…—∑Õ¡√‘π∑√åæ√‘Èπµ‘Èß·Õπ¥åæ—∫≈‘™™‘Ëß ®”°—¥ (¡À“™π)

‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“惵‘°√√¡°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬‚¥¬„™â‡°≥±å°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬‡æ◊ÕË ÿ¢¿“ææ∫«à“ ª√–™“™π °«à“√âÕ¬≈– 60 ÕÕ°°”≈—ß°“¬¡“°°«à“ —ª¥“Àå≈– 3 «—π ·≈–¡’ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 80-90 ÕÕ°°”≈—ß°“¬ ·µà≈– §√—Èßπ“π 30 π“∑’¢÷Èπ‰ª (µ“√“ß∑’Ë 4.60 ·≈– 4.61) πÕ°®“°π’È ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“√–¬–‡«≈“„π°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬Õ¬à“ß µàÕ‡π◊ËÕß æ∫«à“ ª√–™“™π à«π„À≠àÕÕ°°”≈—ß°“¬µ‘¥µàÕ°—ππ“π°«à“ 7 ‡¥◊Õ𠧑¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 67.5 √Õß≈ß¡“√âÕ¬≈– 18.1 ‡ªìπºŸâ∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬¡“π“π 1-3 ‡¥◊Õπ (¿“æ∑’Ë 4.40) µ“√“ß∑’Ë 4.60 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“™π∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬ ®”·π°µ“¡§«“¡∂’Ë„π°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕ —ª¥“Àå æ.». 2530 - æ.».2547 ®”π«π«—π∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬ µàÕ —ª¥“Àå

æ.».2530

æ.».2535

æ.».2545

æ.».2547

πâÕ¬°«à“ 3 «—π 3 «—π¢÷Èπ‰ª √«¡

38.4 61.6 100.0

37.0 62.9 100.0

31.8 68.2 100.0

34.2 65.8 100.0

∑’Ë¡“ :

1. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√‡≈àπ°’Ó·≈–°“√¥Ÿ°’Ó¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 6 ªï¢÷Èπ‰ª æ.».2530, æ.». 2535 ·≈– æ.».2545,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 2. √“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª æ.». 2547,  ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 141


µ“√“ß∑’Ë 4.61 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“™π∑’ËÕÕ°°”≈—ß°“¬®”·π°µ“¡√–¬–‡«≈“∑’˪ؑ∫—µ‘„π·µà≈–«—π æ.». 2530æ.».2545 √–¬–‡«≈“∑’ËÕÕ° °”≈—ß°“¬ ‡©≈’ˬµàÕ«—π

æ.».2530

æ.».2535

æ.».2545

√«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß

πâÕ¬°«à“ 30 π“∑’ 25.8 21.3 34.9 21.1 30 π“∑’¢÷Èπ‰ª 74.2 78.7 65.1 78.8 ‰¡à√–∫ÿ - - 0.1 √«¡ 100.0 100.0 100.0100.0 ∑’Ë¡“ :

æ.».2540

17.7 26.5 12.0 10.3 14.7 4.1 3.0 5.7 82.2 73.5 87.9 89.6 85.2 95.9 97.0 94.3 0.1 - 0.1 0.1 0.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 100.0

√“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√‡≈àπ°’Ó·≈–°“√¥Ÿ°’Ó¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 6 ªï¢÷Èπ‰ª æ.».2530, æ.». 2535, æ.». 2540 ·≈– æ.». 2545,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

¿“æ∑’Ë 4.40 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߧπ‰∑¬∑’ÕË Õ°°”≈—ß°“¬‡ªìπª√–®” ®”·π°µ“¡√–¬–‡«≈“∑’ÕË Õ°°”≈—ß°“¬Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß æ.». 2547 √âÕ¬≈– 80 70 60 50 40 30 20 10 0

67.5

18.1 11.0 3.4 √–¬–‡«≈“µàÕ‡π◊ËÕß 7 ‡¥◊Õπ¢÷Èπ‰ª

∑’Ë¡“ :

142

1-3 ‡¥◊Õπ

4-6 ‡¥◊Õπ

πâÕ¬°«à“ 1 ‡¥◊Õπ

√“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª æ.». 2547,  ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘


”À√—∫ª√–‡¿∑¢Õß°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬∑’˪√–™“™π à«π„À≠à π‘¬¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ§◊Õ «‘Ëß ‡µâπ·Õ‚√∫‘§ ¢≥– ∑’Ë°“√‡≈àπ°’Ó∑—Ë«‰ª·≈–°“√‡¥‘π≈¥≈ß®“°‡¥‘¡ (µ“√“ß∑’Ë 4.62)  ∂“π∑’Ë∑’˪√–™“™ππ‘¬¡‰ªÕÕ°°”≈—ß°“¬¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫ ª√–‡¿∑¢Õß°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ √«¡∑—Èߧ«“¡æ√âÕ¡·≈–§«“¡ –¥«° ∫“¬¢Õß ∂“π∑’Ë Õ¬à“߉√°Áµ“¡æ∫«à“  π“¡ °’Ó¢Õß ∂“π»÷°…“ ®–‡ªìπ ∂“π∑’ËÀ≈—°„π°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ √Õß≈ß¡“§◊Õ ∑’Ë«à“ß·≈–∫√‘‡«≥∫â“𠵓√“ß∑’Ë 4.62 Õ—µ√“√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“™π∑’ÕË Õ°°”≈—ß°“¬ ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑¢Õß°“√ ÕÕ°°”≈—ß°“¬ æ.». 2544, 2547 ª√–‡¿∑

æ.». 2544 55 16 4 16

‡≈àπ°’Ó «‘Ëß ·Õ‚√∫‘§ ‡¥‘π ∑’Ë¡“ :

æ.». 2547 51 18 14 12

√“¬ß“π°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 11 ªï¢÷Èπ‰ª æ.». 2547,  ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

Õπ÷Ëß ®“°°“√∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â¡’π‚¬∫“¬ à߇ √‘¡„Àâª√–™“™πÕÕ°°”≈—ß°“¬æ√âÕ¡°—π ∑—Ë«ª√–‡∑»‚¥¬‰¥â®—¥ß“π¡À°√√¡√«¡æ≈—ß √â“ß ÿ¢¿“æ 4 §√—Èß √«¡∑—È߉¥â π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√®—¥°‘®°√√¡ à߇ √‘¡°’Ó ·≈–°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß º≈®“°°“√¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«∑”„Àâ¡’ª√–™“™π π„®‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡°“√ÕÕ° °”≈—ß°“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ®“° 0.3 ≈â“π§π „π æ.». 2545 ‡ªìπ 8.6 ≈â“π§π „π æ.». 2546 ·≈– ‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ‡ªìπ 43.1 ≈â“π §π „π æ.». 2547 ∑—Èßπ’È ‡π◊ËÕß®“°°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â¡’π‚¬∫“¬‡√àß√—¥°“√¥”‡π‘πß“π ‚¥¬‰¥â°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ ∑’Ë®–„Àâ¡’ºŸâ√à«¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬„πß“π¡À°√√¡√«¡æ≈—ß √â“ß ÿ¢¿“æ §√—Èß∑’Ë 3 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 33 ≈â“π§π ·µàÀ≈—ß®“°π—Èπ °≈—∫≈¥≈ß¡“‡À≈◊Õ‡æ’¬ß 8.8 ≈â“π§π „π æ.». 2548 (µ“√“ß∑’Ë 4.63) µ“√“ß∑’Ë 4.63 ®”π«πª√–™“™π∑’Ë¡“‡¢â“√à«¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬„πß“π¡À°√√¡√«¡æ≈—ß √â“ß ÿ¢¿“æ ®”π«π ª√–™“™π∑’Ë¡“ ÕÕ°°”≈—ß°“¬

à«π°≈“ß  à«π¿Ÿ¡‘¿“§ √«¡ ∑’Ë¡“ :

§√—Èß∑’Ë 1 (æ.». 2545)

46,894 271,873 318,767

ß“π¡À°√√¡√«¡æ≈—ß √â“ß ÿ¢¿“æ §√—Èß∑’Ë 2 §√—Èß∑’Ë 3 (æ.». 2546) (æ.». 2547)

§√—Èß∑’Ë 4 (æ.». 2548)

76,986 8,584,103 8,661,089

83,719 8,717,208 8,801,017

290,100 42,820,543 43,110,643

1. ”π—° à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ °√¡Õπ“¡—¬ 2. °Õß ÿ¢»÷°…“ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 3.  ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√°√¡ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ 143


8.8.1 °“√æ—°ºàÕπ º≈®“°°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æª√–™“°√«—¬·√ßß“π æ.».2539-2540 æ∫«à“ ª√–™“°√«—¬ ·√ßß“ππÕπÀ≈—∫‡©≈’ˬ«—π≈– 7.6 ™—Ë«‚¡ß ¡’ª√–¡“≥§√÷ËßÀπ÷ËߢÕߪ√–™“°√«—¬·√ßß“π∑’ËπÕπÀ≈—∫√–À«à“ß 7-8 ™—Ë«‚¡ß ‚¥¬æ∫«à“ ‡¡◊ËÕ¡’Õ“¬ÿ¡“°¢÷Èπ√–¬–‡«≈“„π°“√πÕπÀ≈—∫¡“°°«à“ 8 ™—Ë«‚¡ß®–≈¥≈ß ·≈–®“°°“√ ”√«® ¢Õß ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ æ.». 2547 æ∫„°≈⇧’¬ß°—π °≈à“«§◊Õ ª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª ∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß„™â‡«≈“πÕπÀ≈—∫ ‡©≈’ˬ«—π≈– 8.3 ™—Ë«‚¡ß ‚¥¬‡¥Á°„™â‡«≈“„π°“√πÕπ¡“°∑’Ë ÿ¥‡©≈’ˬ«—π≈– 9.3 ™—Ë«‚¡ß √Õß≈ß¡“‡ªìπºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ‡¬“«™π ·≈–«—¬∑”ß“π µ“¡≈”¥—∫ (µ“√“ß∑’Ë 4.64 ·≈–µ“√“ß∑’Ë 4.65)  ”À√—∫°“√„™â‡«≈“«à“ß„π°“√æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„® æ∫«à“ „π æ.». 2547 §π‰∑¬„™â‡«≈“«à“ß„π °“√æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®‡©≈’ˬ«—π≈– 3.6 ™—Ë«‚¡ß ´÷Ëß Ÿß°«à“ æ.». 2544 ∂÷ß 1.8 ‡∑à“ ‚¥¬ºŸâ™“¬„™â‡«≈“æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„® ¡“°°«à“ºŸâÀ≠‘ß (µ“√“ß∑’Ë 4.65) µ“√“ß∑’Ë 4.64 Õ—µ√“ à«π¢Õߪ√–™“°√«—¬·√ßß“π ®”·π°µ“¡√–¬–‡«≈“°“√πÕπÀ≈—∫„π·µà≈–«—π æ.». 2539æ.». 2540 Õ“¬ÿ

13-19 ªï 20-34 ªï 35-44 ªï 45-59 ªï ∑’Ë¡“ :

144

πÕπÀ≈—∫πâÕ¬°«à“ 6 ™¡.

πÕπÀ≈—∫ 6-7 ™¡.

πÕπÀ≈—∫ 8 ™¡.¢÷Èπ‰ª

™“¬

˭ԧ

™“¬

˭ԧ

™“¬

˭ԧ

1.8 6.3 7.6 9.9

2.0 6.7 8.2 13.8

17.8 37.5 39.5 36.6

23.6 34.1 41.1 43.4

80.4 56.2 52.9 53.5

74.5 59.2 50.7 42.8

«‘‡§√“–Àå„À¡à®“°∞“π¢âÕ¡Ÿ≈°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æª√–™“°√«—¬·√ßß“π æ.».2539-2540,  ∂“∫—π«‘®¬—  “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬·≈– ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å, 2541


µ“√“ß∑’Ë 4.65 ‡«≈“∑’„Ë ™â‚¥¬‡©≈’¬Ë „π°“√πÕπ·≈–æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®·µà≈–«—ππ—∫‡ªìπ™—«Ë ‚¡ß®”·π°µ“¡‡æ»·≈–Õ“¬ÿ æ.». 2544 ·≈– æ.». 2547 °‘®°√√¡

10-14

15-24

25-59

60+

√«¡

2544 2547 2544 2547 2544 2547 2544 2547 2544 2547

™“¬ °“√πÕπ °“√æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®* À≠‘ß °“√πÕπ °“√æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®* √«¡ °“√πÕπ °“√æ—°ºàÕπÀ¬àÕπ„®*

9.2 2.2

9.3 4.6

8.4 2.4

8.5 4.4

8.4 2.0

8.2 10.6 3.3 2.4

8.8 4.3

8.7 2.2

8.4 3.8

9.2 1.7

9.1 4.2

8.4 1.6

8.2 3.5

8.4 1.8

7.9 10.6 3.1 2.4

8.8 4.1

8.7 1.8

8.2 3.4

9.3 2.0

9.2 4.4

8.6 2.1

8.4 4.0

8.5 1.9

8.0 10.4 3.2 2.4

8.8 4.2

8.8 2.0

8.3 3.6

∑’Ë¡“ : √“¬ß“π°“√ ”√«®°“√„™â‡«≈“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2544 ·≈– æ.». 2547,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : * √«¡°‘®°√√¡‡™‘ß —ߧ¡·≈–«—≤π∏√√¡¥â«¬

8.8 惵‘°√√¡°“√¢—∫¢’Ë√∂ 8.8.1 °“√„™â‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬¢≥–¢—∫¢’Ë√∂¬πµå º≈®“°°“√ ”√«®°“√„™â‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬¢ÕߺŸâ¢—∫¢’Ë√∂¬πµå∑ÿ°ª√–‡¿∑ æ∫«à“ ·¡â®–¡’°ÆÀ¡“¬ ∫—ߧ—∫„À⺢Ÿâ ∫— À√◊ÕºŸ‚â ¥¬ “√√∂¬πµåµÕâ ߧ“¥‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬∑ÿ°§√—ßÈ ·µà°≈—∫æ∫«à“¡’º∑Ÿâ „’Ë ™â‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬∑ÿ°§√—ßÈ ∑’¢Ë ∫— √∂≈¥≈ß®“° √âÕ¬≈– 35.8 „π æ.». 2539 ‡À≈◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 31.3 „π æ.». 2549 µ“¡≈”¥—∫ (µ“√“ß∑’Ë 4.66) 9.8.2 °“√ «¡À¡«°π‘√¿—¬¢≥–¢—∫¢’Ë√∂®—°√¬“π¬πµå  ”À√— ∫ °“√ «¡À¡«°π‘ √ ¿— ¬ ∑ÿ ° §√—È ß ¢Õߪ√–™“™π¢≥–¢— ∫ ¢’Ë √ ∂®— ° √¬“π¬πµå ¡’ ° “√ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π∑“ß∑’Ë·¬à≈߇™àπ‡¥’¬«°—π°—∫°“√§“¥‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬ °≈à“«§◊Õ ¡’Õ—µ√“°“√ «¡À¡«°π‘√¿—¬∑ÿ°§√—Èߢ≥– ¢—∫¢’Ë≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 29.0 „π æ.». 2539 ´÷Ë߇ªìπªï∑’Ë¡’°“√ª√–°“»„™âæ√–√“™°ƒ…Æ’°“À¡«°π‘√¿—¬„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπ§√—Èß·√° ‡ªìπ√âÕ¬≈– 18.6 „π æ.». 2549 (µ“√“ß∑’Ë 4.67)

145


µ“√“ß∑’Ë 4.66 Õ—µ√“¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’Õ“¬ÿµ—Èß·µà 14 ªï¢÷Èπ‰ª∑’Ë¢—∫√∂¬πµå ®”·π°µ“¡°“√„™â‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬ °“√„™â‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬

√∂¡’‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬ - „™â∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¢—∫√∂ - „™â‡ªìπ∫“ߧ√—Èß - ‰¡à‡§¬„™â √∂∑’Ë¢—∫‰¡à¡’‡¢Á¡¢—¥ π‘√¿—¬ ∑’Ë¡“ :

æ.». æ.». æ.». æ.». æ.». æ.». æ.». æ.». (1) (1) (2) (3) (1) (1) (4) 2534 2539 2540 2543 2544 2546 2547 2549(1)

4.3 11.7 12.6 64.6

35.8 28.0 6.3 29.9

35.7 29.6 34.7 -

25.9 32.2 13.9 -

27.1 44.2 12.1 4.4

23.5 39.7 32.2 2.4

30.4 16.9 11.5 -

31.3 45.2 21.9 1.6

(1) æ.». 2534, æ.». 2539, æ.». 2544, æ.». 2546 ·≈– æ.». 2549 ‰¥â®“°√“¬ß“π°“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ (2) æ.». 2540 ‰¥â®“° ª√–¿“‡æÁ≠  ÿ«√√≥ ·≈–§≥–. °“√»÷°…“惵‘°√√¡·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢ ‘Ëß ·«¥≈âÕ¡‡æ◊ËÕ°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π„π°≈ÿࡇ¬“«™π ·¡à∫â“π ·≈–§πß“π„π‚√ßß“π, 2540. §≥– “∏“√≥ ÿ¢»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ (3) æ.». 2543 ‰¥â®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π«—¬∑”ß“π (Õ“¬ÿ 15-59 ªï), °Õß  ÿ¢»÷°…“ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ (4) æ.». 2547 ‰¥â®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√¥◊Ë¡ ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2547,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : æ.». 2544  Õ∫∂“¡°“√„™â‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬¢ÕߺŸâ∑’Ë¢—∫·≈–ºŸâ∑’Ë‚¥¬ “√√∂¬πµåµÕπÀπâ“ Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª

146


µ“√“ß∑’Ë 4.67 Õ—µ√“¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’Õ“¬ÿµ—Èß·µà 14 ªï¢÷Èπ‰ª∑’Ë¢—∫¢’Ë√∂®—°√¬“π¬πµå ®”·π°µ“¡°“√ «¡À¡«°π‘√¿—¬ ¢≥–¢—∫¢’Ë æ.».

æ.». 2539(1)

æ.». 2543(2)

æ.». 2544(1)

æ.». 2546(1)

æ.». 2547(3)

æ.». 2549(1)

7.2

29.0

32.0

16.1

16.0

34.4

18.6

21.7

55.4

44.2

64.3

49.5

31.0

59.7

11.0

6.0

15.8

10.3

32.8

15.9

21.7

59.8

9.3

-

9.1

-

-

-

°“√ «¡À¡«°π‘√¿—¬¢≥–¢—∫¢’Ë 2534(1) -  «¡À¡«°π‘√¿—¬ ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¢—∫¢’Ë -  «¡À¡«°π‘√¿—¬ ‡ªìπ∫“ߧ√—Èß - ¡’À¡«°π‘√¿—¬ ·µà‰¡à‡§¬„™â - ‰¡à¡’À¡«°π‘√¿—¬ ∑’Ë¡“ :

À¡“¬‡Àµÿ :

(1)æ.». 2534, æ.». 2539, æ.». , æ.». 2544, æ.». 2546 ·≈– æ.». 2549 ‰¥â®“°√“¬ß“π °“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ (2)æ.». 2543 ‰¥â®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π«—¬∑”ß“π (Õ“¬ÿ 15-59 ªï), °Õß  ÿ¢»÷°…“ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ (3)æ.». 2547 ‰¥â®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√¥◊Ë¡ ÿ√“¢Õߪ√–™“°√ æ.». 2547,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ æ.». 2544  Õ∫∂“¡°“√ «¡À¡«°π‘√¿—¬¢ÕߺŸâ∑’Ë¢—∫¢’Ë·≈–ºŸâ∑’Ë´âÕπ∑⓬√∂®—°√¬“π¬πµå Õ“¬ÿ 15 ªï ¢÷Èπ‰ª

°“√¢—∫√∂¿“¬À≈—ß°“√¥◊¡Ë ÿ√“À√◊Õ‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ¡÷π‡¡“‡ªìπªí®®—¬Àπ÷ßË ∑’°Ë Õà „À⇰‘¥Õÿ∫µ— ‡‘ Àµÿ∑“ß®√“®√ ·¡â«à“ª√–‡∑»‰∑¬‰¥â¡’°“√√≥√ߧå√«¡∑—Èß¡’°ÆÀ¡“¬§«∫§ÿ¡Àâ“¡¡‘„À⺟â∑’Ë¥◊Ë¡ ÿ√“ ®π¡’ª√‘¡“≥·Õ≈°ÕŒÕ≈å„π‡≈◊Õ¥ Ÿß °«à“∑’Ë°”Àπ¥¢—∫√∂·≈â«°Áµ“¡ ·µà°Á¬—ߧßæ∫ —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¢—∫√∂¿“¬À≈—ߥ◊Ë¡ ÿ√“‡æ‘Ë¡¢÷Èπª√–¡“≥√âÕ¬≈– 30 À√◊Õ‡æ‘Ë¡®“°√âÕ¬≈– 40.5 „π æ.». 2544 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 41.1 „π æ.». 2549 ‚¥¬‡ªì𙓬„π —¥ à«π∑’Ë Ÿß°«à“À≠‘ß°«à“ 2 ‡∑à“ (¿“æ∑’Ë 4.41)

147


¿“æ∑’Ë 4.41 —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¢—∫√∂¿“¬À≈—ß°“√¥◊Ë¡ ÿ√“ ®”·π°µ“¡‡æ» æ.». 2544 √âÕ¬≈– 80

æ.». 2545 æ.». 2549

60

53.5 48.2 44.1

41.1

40.5

36.6

40 24.7

21.2

15.2

20

‡æ»

0 √«¡

∑’Ë¡“ :

˭ԧ

™“¬

√“¬ß“π°“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√ æ.». 2544,æ.». 2546 ·≈– æ.». 2549,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

8.9 惵‘°√√¡∑“ß‡æ» º≈°√–∑∫®“°°“√¡’惵‘°√√¡‡ ’ˬß∑“߇滇ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë°àÕ„À⇰‘¥°“√·æ√à√–∫“¥¢Õß‚√§ µ‘¥µàÕ∑“߇滠—¡æ—π∏å‚¥¬‡©æ“–°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å ·≈–®“°°“√√≥√ߧå∑’˺à“π¡“∑”„Àâª√–™“™π√–¡—¥√–«—ßµπ‡Õß„π °“√‡∑’ˬ«À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√¡“°¢÷Èπ ®÷ß∑”„ÀâÕ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬„πÀ≠‘ߢ“¬∫√‘°“√¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ®“°√âÕ¬≈– 25 „π æ.». 2532 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 97.9 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 4.42) ·µàÕ¬à“߉√°Áµ“¡°≈—∫æ∫«à“ ª√–™“™π¡’‡æ»  —¡æ—π∏å°—∫§ŸàπÕπÕ◊Ëπ∑’Ë¡‘„™àÀ≠‘ߢ“¬∫√‘°“√¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿà¡«—¬√ÿàπ∑’Ë¡’‡æ» —¡æ—π∏å§√—Èß·√°∑’ˇ√Á«¢÷Èπ ·≈–‡ªìπ 惵‘°√√¡∑’ˉ¡àª≈Õ¥¿—¬ ®“°°“√‡ΩÑ“√–«—ß惵‘°√√¡‡ ’ˬߵàÕ°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬„π™à«ß 12 ªï ∑’˺à“π¡“ (æ.».2538-æ.».2549) æ∫«à“ ∑À“√‡°≥±å·≈–§πß“π™“¬„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫À≠‘ߢ“¬ ∫√‘°“√≈¥≈ß ¬°‡«âπ„π æ.». 2546 ∑’Ë¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬¢≥–∑’Ë°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫ºŸâÀ≠‘ßÕ◊Ëπ ‚¥¬‡©æ“–„π ∑À“√‡°≥±å°≈—∫¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ (¿“æ∑’Ë 4.43 ·≈– 4.44) Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ¡’·π«‚πâ¡°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬∑ÿ°§√—Èß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·µà —¥ à«π°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬°—∫À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√¡“°°«à“∫ÿ§§≈∑’Ë√Ÿâ®—°°—πº‘«‡º‘π (¿“æ∑’Ë 4.45 ·≈– 4.46)  à«π§πß“πÀ≠‘ß„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–À≠‘ß∑’¡Ë “Ω“°§√√¿å ¡’·π«‚πâ¡¡’‡æ» —¡æ—π∏å °—∫§Ÿπà Õπª√–‡¿∑µà“ßÊ ≈¥ ≈ß (¿“æ∑’Ë 4.47 ·≈– 4.48) ·≈–¡’°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬∑ÿ°§√—Èß„π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¬°‡«âπ„π æ.». 2546 ∑’Ë æ∫ —¥ à«π¢Õߧπß“πÀ≠‘ß„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡„™â∂ßÿ ¬“ßÕπ“¡—¬∑ÿ°§√—ßÈ ‡¡◊ÕË ¡’‡æ» —¡æ—π∏å°∫— ™“¬Õ◊πË ≈¥≈ß (¿“æ∑’Ë 4.49 ·≈– 4.48)  ”À√—∫°≈ÿà¡«—¬√ÿàπ æ∫«à“ °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫°≈ÿࡵà“ßÊ (·øπ §π√—° ‡æ◊ËÕπ π‘∑ À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√ 148


·≈–ºŸâÀ≠‘ßÕ◊Ëπ) ≈¥≈߇≈Á°πâÕ¬ (¿“æ∑’Ë 4.50) ·≈–¡’°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬∑ÿ°§√—Èß„π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫À≠‘ߢ“¬ ∫√‘°“√ Ÿß°«à“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬‡¡◊ËÕ¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫§ŸàπÕπÕ◊ËπÊ (¿“æ∑’Ë 4.51) ·µà®“°°“√»÷°…“¢Õß ”π—°«‘®—¬ ‡Õ·∫§‚æ≈≈å ¡À“«‘∑¬“≈—¬Õ—  —¡™—≠ (2549) ∑’Ë»÷°…“惵‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ«—¬Õ—π§«√ ‚¥¬º≈ ”√«® „π§√—Èßπ’Èæ∫«à“ ‡¬“«™πÕ“¬ÿ 15-24 ªï „π‡¢µ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√·≈–ª√‘¡≥±≈ ‡°‘π°«à“ 2 „π 3 §◊Õ √âÕ¬≈– 45.0 √–∫ÿ ‡§¬¡’‡æ» —¡æ—π∏å „π¢≥–∑’Ë√âÕ¬≈– 55.0 √–∫ÿ‰¡à‡§¬¡’‡æ» —¡æ—π∏å ∑—Èßπ’È „π°≈ÿࡧπ∑’ˇ§¬¡’‡æ» —¡æ—π∏åπ—Èπ  à«π „À≠à§◊Õ √âÕ¬≈– 85.0 √–∫ÿ¡’‡æ» —¡æ—π∏å§√—Èß·√°°—∫·øπ / §Ÿà√—° √Õß≈ß¡“§◊Õ √âÕ¬≈– 7.5 √–∫ÿ‡æ◊ËÕπ√à«¡‚√߇√’¬π/  ∂“∫—π √âÕ¬≈– 3.5 √–∫ÿ‡æ◊ËÕπµà“ß‚√߇√’¬π/ ∂“∫—𠵓¡≈”¥—∫ ‚¥¬ ∂“π°“√≥å∑’ˇªìπµ—«º≈—°¥—π„Àâ¡’‡æ» —¡æ—π∏å §√—Èß·√°π—Èπ æ∫«à“ √âÕ¬≈– 66.9 √–∫ÿ¡’‡æ» —¡æ—π∏å§√—Èß·√°‡æ√“–§«“¡√Ÿâ ÷°√—° /™Õ∫ √Õß≈ß¡“§◊Õ √âÕ¬≈– 34.2 √–∫ÿ°“√∑’‰Ë ¥âÕ¬Ÿ„à °≈♥‘ °—∫‡æ»µ√ߢⓡ √âÕ¬≈– 28.8 √–∫ÿ¡‡’ æ» —¡æ—π∏å§√—ßÈ ·√°‡æ√“–§«“¡Õ¬“°≈Õß √âÕ¬≈– 9.9 √–∫ÿ ®“°°“√¥◊Ë¡‡À≈â“ √âÕ¬≈– 7.1 √–∫ÿ¥ŸÀπ—ß‚ªÖ /  ◊ËÕ≈“¡° ·≈–√âÕ¬≈– 4.9 √–∫ÿ‡æ◊ËÕπ™«π µ“¡≈”¥—∫ πÕ°®“°π’È ®“° °“√»÷°…“¢Õß ∂“∫—π«‘®—¬ª√–™“°√·≈– —ߧ¡  ”√«®„πªï æ.». 2549 ¬—ßæ∫Õ’°«à“ «—¬√ÿàπÕ“¬ÿ 18-19 ªï „π °√ÿ߇∑æ¡À“π§√¡’‡æ» —¡æ—π∏å·≈â«∂÷ß√âÕ¬≈– 67 „πºŸâ™“¬ ·≈–√âÕ¬≈– 44 „πºŸâÀ≠‘ß ·≈–„π°≈ÿà¡∑’Ë¡’‡æ» —¡æ—π∏åπ’È Õ“¬ÿ‡©≈’ˬ„π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å§√—Èß·√° §◊Õ 15.5 ªï„πºŸâ™“¬·≈– 16.5 ªï „πºŸâÀ≠‘ß (¿“æ∑’Ë 4.52) ¿“æ∑’Ë 4.42 Õ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬„πÀ≠‘ߢ“¬∫√‘°“√ æ.». 2532- æ.». 2549 √âÕ¬≈– 120 100 84

90 93 94 95 92

98 97 98.7

97.6 98 98.9 96.9 97.3

96.6 97.9

73

80 65 60 50 56 40 25 20 0

æ.». ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ ∏§ ¡‘¬ 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49

∑’Ë¡“ :

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

149


¿“æ∑’Ë 4.43 —¥ à«π¢ÕߧŸàπÕπ„π√Õ∫ 1 ªï∑’˺à“π¡“¢Õß∑À“√‡°≥±å®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡‡ ’ˬߵàÕ°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ ‡Õ¥ å„πª√–‡∑»‰∑¬ √Õ∫∑’Ë 1-12 æ.».2538-æ.». 2549 À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√ ºŸâÀ≠‘ßÕ◊Ëπ √âÕ¬≈– 60 52.8 50 48.8 40

55.7

52.0

45.0 41.6

38.7

37.8

43.9

44.2

35.7 29.4

30

28.9 25.9 23.0

24.9 16.8

20

27.2 22.3

24.0

22.1 18.8

19.5

10 0 2538 2539

2540

2541 2542

2543 2544 2545

æ.». 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ :  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“¡’°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß«‘∏°’ “√«‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈„À¡à µ—ßÈ ·µà√Õ∫∑’Ë 1-12 (æ.». 2538-2549) ¿“æ∑’Ë 4.44  —¥ à«π¢ÕߧŸàπÕπ„π√Õ∫ 1 ªï∑’˺à“π¡“¢Õߧπß“π™“¬„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ®“°°“√ ”√«® 惵‘°√√¡‡ ’ˬߵàÕ°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å„πª√–‡∑»‰∑¬ √Õ∫∑’Ë 1-11 æ.».2538-æ.». 2548 √âÕ¬≈– 50 45.2 40 30.6 30

À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√ ºŸâÀ≠‘ßÕ◊Ëπ ºŸâ™“¬ 39.5 28.4

20 10 2.9 0 2538

37.6 29.4

29.5

25.6

21.6

29.7 27.3 17.3

25.7

25.4 22.1

21.8

15.1

14.6

14.7

13.3

14.4

3.3

2.3

3.6

4.2

3.3

2547

æ.». 2548

18.5

6.8 3.0 2539

2540

2.5 2541

6.1 2542

2543

2544

2545

2546

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ :  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“¡’°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß«‘∏°’ “√«‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈„À¡à µ—ßÈ ·µà√Õ∫∑’Ë 1-11 (æ.». 2538-2548) 150


¿“æ∑’Ë 4.45 Õ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬∑ÿ°§√—Èß „π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫§ŸàπÕπª√–‡¿∑µà“ßÊ „π√Õ∫ 1 ªï∑’˺à“π¡“ ¢Õß∑À“√‡°≥±å ®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡‡ ’ˬߵàÕ°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å„πª√–‡∑»‰∑¬ √Õ∫∑’Ë 1-12 æ.».2538-æ.». 2549 À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√ ºŸâÀ≠‘ßÕ◊Ëπ

√âÕ¬≈– 80 60.1 60 50.4

54.7

63.4 56.7

60.1

56.1

55.6

59.5

63.1

66.6

35.3

35.7

67.0

39.7 36.6

40 23.9 20 0

20.1

19.9

20.9

32.6

30.9 25.0

25.5

æ.». 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ :  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“¡’°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß«‘∏°’ “√«‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈„À¡à µ—ßÈ ·µà√Õ∫∑’Ë 1-12 (æ.». 2538-2549) ¿“æ∑’Ë 4.46 Õ—µ√“°“√„™â∂ßÿ ¬“ßÕπ“¡—¬∑ÿ°§√—ßÈ „π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°∫— §Ÿπà Õπª√–‡¿∑µà“ß Ê „π√Õ∫ªï∑º’Ë “à π¡“ ¢Õß §πß“π™“¬„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡‡ ’ˬߵàÕ°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å„πª√–‡∑»‰∑¬ √Õ∫∑’Ë 1-11 æ.».2538-æ.». 2548 À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√ ºŸâÀ≠‘ßÕ◊Ëπ √âÕ¬≈– 80 60 53.1

ºŸâ™“¬Õ◊Ëπ

54.6

40 28.8 26.2 20 13.4

26.3

60.5

63.4

62.4

66.7

63.4

61.9

61.5 47.1

56.3 49.3

41.7

33.3

2543 2544 2545 2546 2547

æ.». 2548

53.5 32.1

35.9 33.3

30.0

32.6

38.3

33.4

36.4 25.8

27.9

38.6

33.9

30.0

0 2538 2539 2540 2541

2542

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ :  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“¡’°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß«‘∏°’ “√«‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈„À¡à µ—ßÈ ·µà√Õ∫∑’Ë 1-11 (æ.». 2538- 2548) 151


¿“æ∑’Ë 4.47 —¥ à«π¢Õߧπß“πÀ≠‘ß„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ∑’ˇ§¬¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫§ŸàπÕπª√–‡¿∑µà“ßÊ „π√Õ∫ªï ∑’˺à“π¡“ ®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡‡ ’ˬߵàÕ°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å„πª√–‡∑»‰∑¬ √Õ∫∑’Ë 1-11 æ.».2538æ.». 2548 ·øπ §π√—° ‡æ◊ËÕπ π‘∑

√âÕ¬≈– 80

ºŸâ™“¬Õ◊Ëπ

60

55.1

40 38.6

26.6 22.5 20 16.8

24.5

11.5

10.7 4.6

0 2538

2539

2540

2541

2542

2543

13.3

11.0 3.0

6.6

6.3

6.0

2547

æ.». 2548

5.3 2544

2545

2546

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ :  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“¡’°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß«‘∏°’ “√«‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈„À¡à µ—ßÈ ·µà√Õ∫∑’Ë 1-11 (æ.». 2538-2548) ¿“æ∑’Ë 4.48  —¥ à«π¢Õß°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ™“¬Õ◊Ëπ„π√Õ∫ªï∑’˺à“π¡“¢ÕßÀ≠‘ß∑’Ë¡“Ω“°§√√¿å·≈–Õ—µ√“°“√„™â ∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬∑ÿ°§√—ßÈ ®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡‡ ’¬Ë ßµàÕ°“√µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡Õ¥ å„πª√–‡∑»‰∑¬√Õ∫∑’Ë 1-8 æ.». 2538- æ.». 2545 ‡§¬¡’‡æ» —¡æ—π∏å √âÕ¬≈–

„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬∑ÿ°§√—Èß

25

19.2

20 16.7 13.8

15 10

8.5

7.4 5.0

5 3.1

1.5

2.7

3.2

3.5

3.7

0.9

2.8

0.9

0 2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

æ.». 2545

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ : 1.  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß«‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„À¡à µ—Èß·µà√Õ∫∑’Ë 1-8 (æ.». 25382545) 152 2. µ—Èß·µà æ.». 2546 ‰¡à¡’°“√ ”√«®„π°≈ÿà¡À≠‘ß∑’Ë¡“Ω“°§√√¿å


¿“æ∑’Ë 4.49 Õ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬∑ÿ°§√—Èß „π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫§ŸàπÕπª√–‡¿∑µà“ß Ê „π√Õ∫ªï∑’Ë ºà“π¡“¢Õߧπß“πÀ≠‘ß„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡‡ ’ˬߵàÕ°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å„π ª√–‡∑»‰∑¬ √Õ∫∑’Ë 1-11 æ.». 2538-æ.». 2548 ·øπ §π√—° ‡æ◊ËÕπ π‘∑

√âÕ¬≈– 25

ºŸâ™“¬Õ◊Ëπ 19.3

20

17.5 14.7

15 10 6.5 5 5.3

9.0

8.8

7.3 5.8

9.1 8.8

10.4

9.4

6.6 4.3

4.1

0 2538 2539

2540

2541 2542

2543

2544

æ.». 2545 2546 2547 2548

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ :  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“¡’°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß«‘∏°’ “√«‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈„À¡à µ—ßÈ ·µà√Õ∫∑’Ë 1-11 (æ.». 2538-2548) ¿“æ∑’Ë 4.50  —¥ à«π¢Õßπ—°‡√’¬π™“¬™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 5 ∑’Ë¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫§ŸàπÕπª√–‡¿∑µà“ßÊ „π√Õ∫ ªï∑º’Ë “à π¡“ ®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡‡ ’¬Ë ßµàÕ°“√µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡Õ¥ å„πª√–‡∑»‰∑¬ √Õ∫∑’Ë 2-11 æ.».2539æ.». 2548 À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√ ·øπ §π√—° ‡æ◊ËÕπ π‘∑ ºŸâÀ≠‘ßÕ◊Ëπ ºŸâ™“¬

√âÕ¬≈– 14

13.2 12.0

12

10.9

10 8

8.6

8.9

8.8

4.6

4.3

2.4 1.9

2.2 2.2

2544

2545

8.0

7.2

6 5.9 4 2.5 3.0 2 1.8 2.1 1.3 0 2539 2540

4.7 2.2

4.4 2.8

1.5

2.1

3.6 1.9 1.6

2541

2542

2543

4.0 2.6

2546

5.20 3.5

4.20 2.3

2547

1.30 æ.». 2548

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ :  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“¡’°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß«‘∏°’ “√«‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈„À¡à µ—ßÈ ·µà√Õ∫∑’Ë 2-11 (æ.». 2539-2548) 153


¿“æ∑’Ë 4.51 Õ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬∑ÿ°§√—Èß„π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫§ŸàπÕπª√–‡¿∑µà“ßÊ „π√Õ∫ªï∑’˺à“π¡“ ¢Õß π—°‡√’¬π™“¬™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 5 ®“°°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡‡ ’ˬߵàÕ°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å„πª√–‡∑»‰∑¬ √Õ∫∑’Ë 2-11 æ.».2539-æ.». 2548

√âÕ¬≈– 80 73.9 70 60 51.9 50 37.5 40 30.0 25.0 25.0 30 20 22.7 25.0 10 16.4 0 2539 2540 2541

À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√ ·øπ §π√—° ‡æ◊ËÕπ π‘∑ ºŸâÀ≠‘ßÕ◊Ëπ ºŸâ™“¬

73.9 56.3

50.0

50.0

50.0 43.1

37.5

38.9

30.8 19.7 22.2 16.4 16.7 14.3 9.4

24.4 13.1 3.9

2542

2544

2543

25.7 17.5 15.4

33.3

38.3 25.7 19.0

21.9 æ.».

2545

2546

2547

2548

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ :  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“¡’°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß«‘∏°’ “√«‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈„À¡à µ—ßÈ ·µà√Õ∫∑’Ë 2-11 (æ.». 2539-2548) ¿“æ∑’Ë 4.52 √âÕ¬≈–¢Õß«—¬√ÿàπÕ“¬ÿ 18-19 ªï ∑’ˇ§¬¡’‡æ» —¡æ—π∏å ·≈–Õ“¬ÿ‡©≈’ˬ‡¡◊ËÕ¡’‡æ» —¡æ—π∏å§√—Èß·√° (¢ÕߺŸâ‡§¬¡’‡æ» —¡æ—π∏å) „π°√ÿ߇∑æœ ®”·π°µ“¡‡æ» æ.». 2549 √âÕ¬≈– 100 ™“¬

80

˭ԧ

67 60 40

¡’‡æ» —¡æ—π∏å §√—Èß·√°‡¡◊ËÕ Õ“¬ÿ 15.5 ªï

20

44 ¡’‡æ» —¡æ—π∏å §√—Èß·√°‡¡◊ËÕ Õ“¬ÿ 16.5 ªï ‡æ»

0 ™“¬

∑’Ë¡“ : 154

˭ԧ

°“√ ”√«®æƒµ‘°√√¡‡ ’ˬ߂√§‡Õ¥ å·≈–§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕ߬“µâ“π‡Õ¥ å„πª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2549


8.10 惵‘°√√¡°“√¥Ÿ·≈µπ‡Õߥâ“π ÿ¢¿“æ·≈–°“√„™â∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °“√„™â∫√‘°“√ ÿ¢¿“懡◊ËÕ‡®Á∫ªÉ«¬¢Õߪ√–™“™π¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª °≈à“«§◊Õ „π¿“æ√«¡ ∑—ßÈ ª√–‡∑»ª√–™“™π„™â∫√‘°“√√—°…“欓∫“≈®“° ∂“π∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢¢Õß√—∞¡“°¢÷πÈ ®“°√âÕ¬≈– 15.5 „π æ.».2513 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 33.7 „π æ.».2539 ·≈–´◊ÈÕ¬“°‘π‡ÕßπâÕ¬≈ß®“° √âÕ¬≈– 51.4 „π æ.».2513 ‡À≈◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 37.9 „π æ.».2539 „π¢≥–∑’Ë„™â∫√‘°“√®“°§≈‘π‘°·≈–‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π„π —¥ à«π∑’Ë≈¥≈ß ®“°√âÕ¬≈– 22.7 „π æ.».2513 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 18.7 „π æ.».2539 Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ®“°°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√À≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“ ∑”„À⇰‘¥°“√ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ‚¥¬æ∫«à“ ª√–™“™π„™â∫√‘°“√®“° ∂“π∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢¢Õß√—∞¡“°¢÷Èπ®“° √âÕ¬≈– 33.7 „π æ.». 2539 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 46.2 „π æ.». 2549 ¢≥–∑’Ë°“√´◊ÈÕ¬“°‘π‡Õß≈¥≈ßÕ¬à“ß™—¥‡®π ®“°√âÕ¬≈– 37.9 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 25.1 „π™à«ß‡«≈“‡¥’¬«°—π (µ“√“ß∑’Ë 4.68) µ“√“ß∑’Ë 4.68 √Ÿª·∫∫°“√„™â∫√‘°“√ ÿ¢¿“懡◊ËÕ‡®Á∫ªÉ«¬ (Àπ૬ : √âÕ¬≈–) °“√„™â∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ‡¡◊ËÕ‡®Á∫ªÉ«¬ √«∫‡¢µ™π∫∑·≈–‡¢µ‡¡◊Õß ‰¡à∑”Õ–‰√ °“√√—°…“·∫∫æ◊Èπ∫â“π·≈–Õ◊ËπÊ ´◊ÈÕ¬“°‘π‡Õß  ∂“π’Õπ“¡—¬/»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ‚√ß欓∫“≈¢Õß√—∞ §≈‘π‘°/‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π ‡¢µ™π∫∑ ‰¡à∑”Õ–‰√ °“√√—°…“·∫∫æ◊Èπ∫â“π·≈–Õ◊ËπÊ ´◊ÈÕ¬“°‘π‡Õß  ∂“π’Õπ“¡—¬/»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ‚√ß欓∫“≈¢Õß√—∞ §≈‘π‘°/‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π ‡¢µ‡¡◊Õß ‰¡à∑”Õ–‰√ °“√√—°…“·∫∫æ◊Èπ∫â“π·≈–Õ◊ËπÊ ´◊ÈÕ¬“°‘π‡Õß  ∂“π’Õπ“¡—¬/»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π ‚√ß欓∫“≈¢Õß√—∞ §≈‘π‘°/‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π

∑’Ë¡“ :

1. 2. 3. À¡“¬‡Àµÿ : 1. 2.

2513 2522 2528 2534 2539 2539 2544 2546 2547 2549 IPSR IPSR IPSR HWS PHS HWS HWS HWS HWS HWS 2.7 7.7 51.4 4.4 11.1 22.7

4.2 6.3 42.3 16.8 10.0 20.4

15.9 2.4 28.6 14.7 32.5 21.8

15.9 5.7 38.3 14.8 12.9 12.4

0.5 4.2 17.1 34.5 19.4 24.2

6.9 2.8 37.9 20.8 12.9 18.7

5.4 2.5 24.2 17.4 34.8 15.0

5.9 2.9 21.5 23.9 33.1 19.4

5.3 4.4 20.9 24.6 30.2 22.7

15.6 5.8 38.6 17.0 12.8 10.2

0.4 6.2 11.6 49.6 20.0 12.3

6.7 2.5 38.4 24.6 13.8 14.0

5.8 2.6 22.1 22.3 35.2 11.4

6.0 3.0 19.9 29.5 34.4 15.4

5.0 4.4 18.7 30.8 31.0 19.5

17.9 4.7 36.9 2.7 13.1 24.7

0.7 1.3 25.2 12.8 18.5 41.6

7.5 4.3 36.0 3.5 8.9 39.8

4.4 2.1 29.4 5.5 33.9 24.0

5.4 2.6 25.6 9.6 30.2 29.8

6.1 4.7 27.0 7.1 28.3 32.0

5.1 2.3 25.1 16.3 29.9 26.3

IPSR : Institute for Population and Social Research, Mahidol University, 2531 HWS : The Health and Welfare Survey, NSO, 2534, 2539, 2544, 2546, 2547, 2549 PHS: Provincial Health Survey, BHPP 2539 Different definition of illness in different sources µÕ∫‰¥â¡“°°«à“ 1 §”µÕ∫ 155


8.11 ·π«‚πâ¡æƒµ‘°√√¡ ÿ¢¿“æ¢Õߧπ‰∑¬ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“ ∂“π°“√≥凰’ˬ«°—∫惵‘°√√¡ ÿ¢¿“æ¢Õߧπ‰∑¬ µ“¡°√Õ∫¢Õßªí®®—¬‡ ’ˬß∑’Ë °àÕ„À⇰‘¥¿“√–‚√§ Õ—π‰¥â·°à 惵‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√ °“√∫√‘‚¿§¬“ °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë °“√¥◊¡Ë ‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë ∑’¡Ë ·’ Õ≈°ÕŒÕ≈å ·≈–‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’˺ ¡§“‡øÕ’π °“√‡ æ “√‡ æµ‘¥ °“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬·≈–°“√æ—°ºàÕ𠧫“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√¢—∫¢’Ë√∂ 惵‘°√√¡∑“ß‡æ» ·≈–°“√¥Ÿ·≈µπ‡Õߥâ“π ÿ¢¿“æ√«¡∑—Èß°“√„™â∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ æ∫·π«‚πâ¡„π·µà≈–ªí®®—¬ ¥—ßπ’È °“√∫√‘‚¿§Õ“À“√ æ∫«à“ §π‰∑¬∫√‘‚¿§º—°·≈–º≈‰¡â„πª√‘¡“≥µàÕ«—π‰¡à∂÷ß¡“µ√∞“π∑’Ë °”Àπ¥‰«â ”À√—∫°“√ √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ·≈–ªÑÕß°—π‚√§ (400-800 °√—¡µàÕ«—π) ·µà¡’·π«‚πâ¡∫√‘‚¿§Õ“À“√∑’Ë ª√–°Õ∫¥â«¬·ªÑß·≈–πÈ”µ“≈¡“°¢÷Èπ √«¡∑—Èß°“√∫√‘‚¿§¢π¡¢∫‡§’Ȭ«µà“ßÊ „π‡¥Á°∑’Ë¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ °“√∫√‘‚¿§¬“ §π‰∑¬¬—ß¡’°“√∫√‘‚¿§¬“Õ¬à“߉¡à‡À¡“– ¡ ‚¥¬‡©æ“–¬“ªØ‘™’«π–∑’Ë ∫√‘‚¿§‡°‘𧫓¡®”‡ªìπ·≈–¡’°“√„™â¬“‰¡à§√∫¢π“¥ √«¡∑—Èß°“√„™â¬“Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ‡™à𠬓·°âª«¥ µ‘¥µàÕ°—𠇪ìπ√–¬–‡«≈“π“π Ê °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë Õ—µ√“°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇªìπª√–®”¢Õߧπ‰∑¬¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß ‚¥¬‡©æ“–‡æ»À≠‘ß∑’Ë¡’Õ“¬ÿ‡√‘Ë¡ Ÿ∫∫ÿÀ√’˧√—Èß·√°‡√Á«¢÷Èπ °“√¥◊Ë¡‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å Õ—µ√“°“√¥◊Ë¡‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’Ë¡’·Õ≈°ÕŒÕ≈å¢Õߧπ‰∑¬¡’·π« ‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß‚¥¬‡©æ“–°“√∫√‘‚¿§‡∫’¬√å·≈–‰«πå∑’Ë¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷È𠇙àπ‡¥’¬«°—π°—∫°“√∫√‘‚¿§ ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡∑’˺ ¡§“‡øÕ’π∑’Ë¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á« °“√‡ æ “√‡ æµ‘¥ ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“‚¥¬µ≈Õ¥ ‚¥¬‡©æ“–°“√‡ æ¬“∫â “ „π°≈ÿà ¡ ‡¬“«™π ·µà¿“¬À≈—ß®“°∑’Ë√—∞∫“≈¡’π‚¬∫“¬‡√àߥà«π¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–ª√“∫ª√“¡¬“‡ æµ‘¥Õ¬à“ß®√‘ß®—ß∑”„Àâ ®”π«πºŸâ‡ æ¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß °“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬ §π‰∑¬¡’·π«‚πâ¡ÕÕ°°”≈—ß°“¬‰¡à§ß∑’Ë ·µà¡’ª√–¡“≥ 2 „π 3 ¢Õß °≈ÿࡺŸâÕÕ°°”≈—ß°“¬‡ªìπª√–®”∑’˪ؑ∫—µ‘Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ‘¥µàÕ°—π‡ªìπ√–¬–‡«≈“π“π‡°‘π°«à“ 7 ‡¥◊Õπ °“√æ—°ºàÕπ ¡’ª√–¡“≥§√÷ËßÀπ÷ËߢÕߪ√–™“°√«—¬·√ßß“π∑’ËπÕπÀ≈—∫√–À«à“ß 7-8 ™—Ë«‚¡ß ‚¥¬æ∫«à“ ‡¡◊ËÕ¡’Õ“¬ÿ¡“°¢÷Èπ√–¬–‡«≈“„π°“√πÕπÀ≈—∫®–≈¥≈ß §«“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√¢—∫¢’Ë√∂ ¡’·π«‚πâ¡°“√„™â‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬¢≥–¢—∫¢’Ë√∂¬πµå ·≈– «¡ À¡«°π‘√¿—¬¢≥–¢—∫¢’Ë√∂®—°√¬“π¬πµå≈¥≈ß √«¡∑—Èß°“√¢—∫√∂¿“¬À≈—ß°“√¥◊Ë¡ ÿ√“À√◊Õ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡¡÷π‡¡“∑’Ë¡·’ π«‚πâ¡ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 惵‘°√√¡∑“ß‡æ» Õ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬„πÀ≠‘ߢ“¬∫√‘°“√∑“߇满’·π«‚πâ¡ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·µà·π«‚πâ¡°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬¢Õß∑À“√‡°≥±å §πß“π™“¬·≈–§πß“πÀ≠‘ß„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ „π§Ÿà πÕπª√–‡¿∑µà“ß Ê (∑’ˉ¡à„™âºŸâ¢“¬∫√‘°“√) ‰¡à§ß∑’Ë ‚¥¬‡©æ“–«—¬√ÿàπ∑’Ë¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ«—¬Õ—π§«√ °“√¥Ÿ·≈µπ‡Õߥâ“π ÿ¢¿“æ·≈–°“√„™â∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ‡¡◊ËÕ‡®Á∫ªÉ«¬ §π‰∑¬„™â∫√‘°“√ √—°…“欓∫“≈®“° ∂“π∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢¢Õß√—∞¡“°¢÷Èπ ·µà„™â∫√‘°“√®“°§≈‘π‘° ·≈–‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π √«¡∑—Èß ´◊ÈÕ¬“°‘π‡Õß≈¥≈ß

156


∫∑∑’Ë 5 ∂“π ÿ¢¿“æ·≈–ªí≠À“ ÿ¢¿“æ¢Õߧπ‰∑¬

1. ¥—™π’™’È«—¥ ¿“«– ÿ¢¿“æ∑—Ë«‰ª æ∫«à“ ¡’·π«‚πâ¡¥’¢÷Èπ µ≈Õ¥ 3 ∑»«√√…∑’˺à“π¡“ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°µ—«™’È«—¥¥—ßπ’È

1.1 Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ‡¡◊ËÕ·√°‡°‘¥¢Õߧπ‰∑¬ æ.».2547 §π‰∑¬¡’Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ‡¡◊ËÕ·√°‡°‘¥‡∑à“°—∫ 70.3 ªï ∂÷ß·¡â«à“Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ¢Õߧπ‰∑¬ Ÿß°«à“Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ¢Õߪ√–™“°√ª√–‡∑»°”≈—ßæ—≤π“·≈–ª√–™“°√‚≈°°Áµ“¡ ·µà°Áæ∫«à“¬—ߥâÕ¬°«à“°≈ÿࡪ√–‡∑» Õ“‡´’¬πÀ≈“¬ª√–‡∑» (µ“√“ß∑’Ë 5.1) ·µàÕ¬à“߉√°Áµ“¡ µ—Èß·µà æ.». 2507-2549 Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ¢Õߧπ‰∑¬‡¡◊ËÕ ·√°‡°‘¥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬∑’˺Ÿâ™“¬‡æ‘Ë¡®“° 55.9 ªï ‡ªìπ 69.9 ªï ·≈–ºŸâÀ≠‘߇æ‘Ë¡®“° 62.0 ªï ‡ªìπ 77.6 ªï ·≈–‡¡◊ËÕ∂÷ß æ.». 2568 ºŸâ™“¬‰∑¬®–¡’Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ‡ªìπ 74.8 ªï ºŸâÀ≠‘߇ªìπ 80.3 ªï (µ“√“ß∑’Ë 5.2) πÕ°®“°π’È ®“°√“¬ß“π ÿ¢¿“æ‚≈°¢ÕßÕߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈° æ.». 2546 √–∫ÿ«à“ „π æ.». 2545 ª√–‡∑»‰∑¬¡’Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ¢Õß¿“«– ÿ¢¿“楒 (Healthy Life Expectancy - HALE) ‡∑à“°—∫ 60.1 ªï ‚¥¬∑’Ë ºŸ™â “¬¡’Õ“¬ÿ‡ªìπ 57.7 ªï ·≈–ºŸÀâ ≠‘ß¡’Õ“¬ÿ‡ªìπ 62.4 ªï ´÷ßË °Á¬ß— ¥âÕ¬°«à“ª√–‡∑»„π°≈ÿ¡à Õ“‡´’¬πÀ≈“¬ª√–‡∑» (µ“√“ß ∑’Ë 5.1)

157


µ“√“ß∑’Ë 5.1 Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ‡¡◊ËÕ·√°‡°‘¥¢Õߪ√–™“°√‰∑¬ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»µà“ßÊ °≈ÿࡪ√–‡∑»

Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ¢Õß¿“«– ÿ¢¿“楒 (æ.».2545)(6)

Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ‡¡◊ËÕ·√°‡°‘¥ æ.».2541(1) æ.».2544(2) æ.».2545(3) æ.».2546(4) æ.».2547(5)

WHO / SEAR »√’≈—ß°“ ‰∑¬ Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ¡—≈¥’ø å Õ‘π‡¥’¬ ¿ŸÆ“π  À¿“ææ¡à“ ∫—ߧ≈“‡∑» ‡πª“≈ ASEAN  ‘ߧ‚ª√å ∫√Ÿ‰π ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å ‡«’¬¥π“¡ Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ ≈“« °—¡æŸ™“ High human development ≠’ªË πÿÉ ·§π“¥“ ‰Õ´å·≈π¥å  «’‡¥π  «‘ ‡´Õ√å·≈π¥å World High human development Medium human development Source :

(1)

158

™“¬

˭ԧ

73.3 68.9 65.6 65.0 62.9 61.2 60.6 58.6 57.8

72.3 68.9 66.2 66.8 63.3 62.5 57.0 60.5 59.1

72.5 69.1 66.6 67.2 63.7 63.0 57.2 61.1 59.6

74.0 70.0 66.8 66.6 63.3 62.9 60.2 62.8 61.6

74.3 70.3 67.2 67.0 63.6 63.4 60.5 63.3 62.1

61.6 60.1 58.1 57.8 53.5 52.9 51.7 54.3 51.8

59.2 57.7 57.4 59.0 53.3 52.9 49.9 55.3 52.5

64.0 62.4 58.9 56.6 53.6 52.9 53.5 53.3 51.1

77.3 75.7 72.2 68.9 68.6 67.8 65.6 60.6 53.7 53.5

77.8 76.1 72.8 68.9 69.5 68.6 66.2 57.0 53.9 57.4

78.0 76.2 73.0 69.1 69.8 69.0 66.6 57.2 54.3 57.4

78.7 76.4 73.2 70.0 70.4 70.5 66.8 60.2 54.7 56.2

78.9 76.6 70.3 70.7 70.8 67.2 60.5 55.1 56.5

70.1 65.3 63.2 60.1 59.3 61.3 58.1 51.7 47.0 47.5

68.8 65.1 61.6 57.7 57.1 59.8 57.4 49.9 47.1 45.6

71.3 65.5 64.8 62.4 61.5 62.9 58.9 53.5 47.0 49.5

80.0 79.1 79.1 78.7 78.7 66.9 77.0 66.9

81.3 79.2 79.6 79.9 79.0 66.7 77.1 67.0

81.5 79.3 79.9 80.0 79.1 66.9 77.4 67.2

82.0 80.0 80.7 80.2 80.5 67.1 78.0 67.2

82.2 80.2 80.9 80.3 80.7 67.3 78.0 67.3

75.0 72.0 72.8 73.3 73.2 -

72.3 70.1 72.1 71.9 71.1 -

77.7 74.0 73.6 74.8 75.3 -

UNDP, Human Development Report 2000. UNDP, Human Development Report 2003. (3) UNDP, Human Development Report 2004. (4) UNDP, Human Development Report 2005. (5) UNDP, Human Development Report 2006. (6) WHO, World Health Report 2003. (2)

√«¡


µ“√“ß∑’Ë 5.2 Õ“¬ÿ§“¥‡©≈’ˬ¢Õߧπ‰∑¬‡¡◊ËÕ·√°‡°‘¥ (Life Expectancy at Birth) æ.». 2507-2508(1) 2517-2519(1) 2528-2529(1) 2532(1) 2534(1) 2538-2539(1) 2548-2549(1) 2548-2553(2) 2553-2558(2) 2558-2563(2) 2563-2568(2)

∑’Ë¡“ :

(1)

(2)

™“¬ 55.9 58.0 63.8 65.6 67.7 69.9 69.9 69.6 71.3 73.1 74.8

˭ԧ

À≠‘ß-™“¬

62.0 63.8 68.9 70.9 72.4 74.9 77.6 76.2 77.5 78.9 80.3

6.1 5.8 5.1 5.3 4.7 5.0 7.7 6.6 6.3 5.8 5.5

√“¬ß“π°“√ ”√«®°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߢÕߪ√–™“°√ æ.». 2507-2508, 2517-2519, 2528-2529, 2532, 2534, 2538, 2539 ·≈– æ.». 2548-2549  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ °“√§“¥ª√–¡“≥ª√–™“°√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.».2543 - æ.». 2568,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√ æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘, 2546

1.2 Õ—µ√“¡“√¥“µ“¬ Õ—µ√“µ“¬¢Õß¡“√¥“µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 100,000 §π „πª√–‡∑»‰∑¬ ‰¥â≈¥≈ß®“° 374.3 µàÕ°“√ ‡°‘¥¡’™’æ 100,000 §π „π æ.». 2505 ‡À≈◊Õ 9.8 µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 100,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.1) Õ¬à“߉√°Áµ“¡¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥â®“°°“√ ”√«®Õ◊ËπÊ æ∫«à“ Õ—µ√“¡“√¥“µ“¬ Ÿß°«à“∑’Ë¡’„π√“¬ß“𠇙àπ °“√ ”√«®°“√µ“¬ ¢Õß µ√’«—¬‡®√‘≠æ—π∏ÿå‚¥¬«‘∏’ RAMOS1 ‡¡◊ËÕ æ.». 2538-2539 æ∫Õ—µ√“µ“¬¢Õß¡“√¥“‡∑à“°—∫ 44.1 ¢≥–∑’Ë ‚§√ß°“√≈Ÿ°‡°‘¥√Õ¥·¡àª≈Õ¥¿—¬2 ‡¡◊ËÕ æ.». 2538-2539 æ∫‡∑à“°—∫ 16.3 ·≈–°“√»÷°…“¢Õ߬߇®◊Õ ‡À≈à“»‘√‘∂“«√3 (2546) æ∫‡∑à“°—∫ 52.2 µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 100,000 §π „π æ.». 2538-2539

1 2 3

°“√ ”√«®°“√µ“¬¢Õß µ√’«—¬‡®√‘≠æ—π∏ÿå‚¥¬«‘∏’ Reproductive Age Mortality Survey ‚¥¬ ”π—° à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ °√¡Õπ“¡—¬  ”π—° à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ °√¡Õπ“¡—¬. √“¬ß“π°“√µ“¬¡“√¥“„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚§√ß°“√≈Ÿ°‡°‘¥√Õ¥·¡àª≈Õ¥¿—¬ æ.». 2538-2539 ¬ß‡®◊Õ ‡À≈à“»‘√‘∂“«√.  ∂“π°“√≥å·≈–°“√√“¬ß“π°“√‡ ’¬™’«‘µ®“°°“√µ—Èߧ√√¿å·≈–°“√§≈Õ¥ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2538-2539, 2546

159


300 250 200 150 100 50

317.3 311.6 298.2 282.1 266.6 260.9 226.1 209.5 222.4 184.5 171.5 171.7 149.0 128.9 130.3 102.9 98.5 81.2 69.6 63.5 48.0 42.0 34.7 37.2 27.1 22.7 24.8 19.4 14.2 12.5 10.8 10.7 15.6 10.6 7.02 12.04 13.2 12.9 14.7 13.7 13.0 12.2 9.8

Õ—µ√“¡“√¥“µ“¬µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 100,000 §π

400 374.3 350

360.2

¿“æ∑’Ë 5.1 Õ—µ√“¡“√¥“µ“¬µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 100,000 §π ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2505- æ.». 2549

æ.».

2505 2507 2509 2511 2513 2515 2517 2519 2521 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549

0

∑’Ë¡“ :

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

1.3 ¿“«–°“√µ“¬¢Õß∑“√° Õ—µ√“∑“√°µ“¬„πª√–‡∑»‰∑¬ ¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß ®“° 84.3 µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π „π æ.».2507 ‡À≈◊Õ 40.7 „π æ.». 2527 ·≈–≈¥≈߇ªìπ 11.3 „π æ.». 2548-2549 (¿“æ∑’Ë 5.2) ·µàÕ¬à“߉√°Á¥’ ·¡â«“à Õ—µ√“∑“√°µ“¬¢Õ߉∑¬®–µË”°«à“§à“‡©≈’¬Ë ∑—«Ë ‚≈° ·µà°¬Á ß— Ÿß°«à“∫“ߪ√–‡∑»„π·∂∫¿Ÿ¡¿‘ “§‡¥’¬«°—𠇙àπ  ‘ß§‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ (µ“√“ß∑’Ë 5.3)

160


µ“√“ß∑’Ë 5.3 Õ—µ√“∑“√°µ“¬·≈–Õ—µ√“µ“¬¢Õ߇¥Á°µË”°«à“ 5 ªïµàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ ª√–‡∑»µà“ßÊ æ.». 2523, æ.». 2544, æ.». 2545, æ.». 2546 ·≈– æ.». 2547 Õ—µ√“µ“¬¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π

Õ—µ√“∑“√°µ“¬µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π

°≈ÿࡪ√–‡∑»

æ.».2523 æ.».2544 æ.».2545 æ.».2546 æ.».2547 æ.».2523 æ.».2544 æ.».2545 æ.».2546 æ.».2547

WHO / SEAR ‡°“À≈’‡Àπ◊Õ »√’≈—ß°“ ‰∑¬ Õ‘π‚¥π’‡´’¬ À¿“ææ¡à“ Õ‘π‡¥’¬ ‡πª“≈ ∫—ߧ≈“‡∑» ASEAN  ‘ߧ‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ ‰∑¬ øî≈‘ªªîπ å ‡«’¬¥π“¡ Õ‘π‚¥π’‡´’¬  À¿“ææ¡à“ ≈“« High income  «’‡¥π ≠’ªË πÿÉ  «‘ ‡´Õ√å·≈π¥å ·§π“¥“ ‰Õ√å·≈π¥å Word High income Middle income Low income ∑’Ë¡“ :

32 34 49 90 109 115 132 132

42 17 24 33 77 67 66 51

42 16 24 32 77 65 62 48

42 13 23 31 76 63 61 46

42 12 18 30 76 62 59 56

43 48 58 125 134 173 195 205

55 19 28 45 109 93 91 77

65 19 28 43 108 90 83 73

55 15 26 41 107 87 82 69

55 14 21 38 106 85 76 77

12 30 49 52 57 90 109 127

3 8 24 29 30 33 77 87

3 8 24 28 20 32 77 87

3 7 23 27 19 31 76 82

3 10 18 26 17 30 76 65

13 42 58 81 70 125 134 200

4 8 28 38 38 45 109 100

4 8 28 37 26 43 108 100

5 7 26 36 23 41 107 91

3 12 21 34 23 38 106 83

7 8 9 10 11 80 13 57 116

3 3 5 5 6 56 5 31 80

3 3 5 5 6 55 5 30 79

3 3 4 5 5 57 5 30 80

3 3 5 5 5 54 6 30 79

8 10 11 13 14 121 15 80 171

3 5 6 7 6 81 7 38 121

3 5 6 7 6 81 7 37 121

4 5 6 7 7 86 7 37 123

4 4 5 6 6 79 7 37 122

World Bank, World Development Indicators, 1999, 2000/2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 161


¿“æ∑’Ë 5.2 Õ—µ√“∑“√°µ“¬µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2507 - æ.». 2549

84.3 80 70 60

51.8

50 40.7 40

∑’Ë¡“ :

38.8 34.5 26.1

30 20

2548-2549

2538-2539

æ.».

2532 2534

0

2528-2529

11.3

2517

10

2507

Õ—µ√“∑“√°µ“¬µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π

90

®“°°“√§“¥°“√≥å ‚¥¬Õ“»—¬¢âÕ¡Ÿ≈ ”√«®„π√“¬ß“π°“√ ”√«®°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ߢÕߪ√–™“°√  ”π—°ß“π  ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

1.4 Õ—µ√“µ“¬‡¥Á°µË”°«à“ 5 ªï Õ—µ√“µ“¬¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈߉¡à¡“°π—°®“° 12.8 µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π „π æ.». 2533 ‡ªìπ 10.4 µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π „π æ.». 2549 ‡ªìπ∑’Ëπà“ —߇°µ«à“«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®„π √–¬–·√°Õ“® àߺ≈°√–∑∫µàÕÕ—µ√“µ“¬‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ∑’Ëæ∫‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 16.7 µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π „π æ.». 2541 ·≈–¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ßµ—Èß·µà æ.». 2542 ‡ªìπµâπ¡“ (¿“æ∑’Ë 5.3) ·µàÕ¬à“߉√°Á¥’·¡â«à“Õ—µ√“µ“¬‡¥Á°Õ“¬ÿ µË”°«à“ 5 ªï ¢Õ߉∑¬®–µË”°«à“§à“‡©≈’ˬ∑—Ë«‚≈° ·µà°Á¬—ß Ÿß°«à“ª√–‡∑»„π·∂∫¿Ÿ¡‘¿“§‡¥’¬«°—𠇙àπ  ‘ß§‚ª√å ¡“‡≈‡´’¬ (µ“√“ß∑’Ë 5.3) ¡’¢âÕ —߇°µ«à“µ—«‡≈¢Õ—µ√“µ“¬¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ∑’Ë√“¬ß“π®“° ”π—°∑–‡∫’¬π√“…Æ√åπ’È¡’·π« ‚πâ¡∑’Ë®–µË”°«à“§«“¡‡ªìπ®√‘ß ´÷Ëßµ—«‡≈¢®“°°“√ ”√«®°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߪ√–™“°√æ∫Õ—µ√“µ“¬¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ‡∑à“°—∫ 15.7 µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π „π æ.». 2549

162


«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® 16.7

20 15 12.8 11.7 11.6 11.4 11.6 12.8 10

14.5 11.0 12.3 11.7 12.0 11.3 10.8 10.4

5 æ.».

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

2535

2534

0

2533

Õ—µ√“µ“¬‡¥Á°µË”°«à“ 5 ªïµàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.3 Õ—µ√“µ“¬‡¥Á°µË”°«à“ 5 ªï µàÕ°“√‡°‘¥¡’™’æ 1,000 §π ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2533 - æ.». 2549

∑’Ë¡“ : ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : „π æ.». 2539-2540 ¡’°“√ª√—∫√–∫∫°“√ª√–¡«≈º≈¢Õß ”π—°∑–‡∫’¬π√“…Ø√å„À¡à∑”„À≡ࡒ°“√ ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈°“√µ“¬¢Õ߇¥Á°„πªï¥—ß°≈à“« ·≈–Õ“®¡’º≈°√–∑∫µàÕÕ—µ√“°“√µ“¬∑’Ë Ÿß¢÷Èπ„π æ.». 2541 ¥â«¬

1.5 “‡Àµÿ°“√µ“¬ ®“°°“√»÷°…“ “‡Àµÿ°“√µ“¬¢Õߪ√–™“°√‰∑¬∑’ˇ ’¬™’«‘µ„π 1 ªï √–À«à“ß æ.». 2540 - 2542 „π 16 ®—ßÀ«—¥¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬‚¥¬«‘∏’ Verbal autopsy ¢Õß ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ∫«à“ ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕߢÕß “‡Àµÿ°“√µ“¬√–À«à“ß°“√»÷°…“§√—Èßπ’È°—∫¡√≥∫—µ√‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 29.3 ‡∑à“π—Èπ °≈ÿà¡‚√§ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—π¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ  “‡Àµÿ‰¡à™—¥·®âß √Õß≈ß¡“§◊Õ °≈ÿà¡‚√§¡–‡√Áß·≈–‡π◊ÈÕßÕ° °≈ÿà¡ “‡Àµÿ¿“¬πÕ°·≈– °≈ÿà¡‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕ  à«π°≈ÿà¡‚√§Õ◊ËπÊ ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕߵ˔  “‡Àµÿ°“√µ“¬∑’æË ∫®“°°“√»÷°…“§√—ßÈ π’„È π¿“æ√«¡∑ÿ°°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ Õ—π¥—∫ 1 §◊Õ ‚√§√–∫∫‰À≈‡«’¬π ‚≈À‘µ √âÕ¬≈– 18.6 ¢Õß°“√µ“¬∑—ÈßÀ¡¥ ´÷Ëß°«à“§√÷Ë߇ªìπ°“√µ“¬¢Õß‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß Õ—π¥—∫ 2 §◊Õ °≈ÿà¡‚√§ ¡–‡√Áß·≈–‡π◊ÈÕßÕ° √âÕ¬≈– 16.2 ´÷Ë߇°◊Õ∫§√÷ËßÀπ÷Ëߧ◊Õ ¡–‡√Áßµ—∫/∑àÕπÈ”¥’ ·≈–¡–‡√Áߪե  “‡Àµÿ°“√µ“¬ Õ—π¥—∫∑’Ë 3 §◊Õ °≈ÿà¡‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕ √âÕ¬≈– 15.5 ´÷Ëß à«π„À≠à§◊Õ°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ ‚¥¬‡©æ“–„π‡æ»™“¬«—¬√ÿàπ ·≈–«—¬ºŸâ„À≠àµÕπ µâπ √Õß≈ß¡“®“°°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ §◊Õ «—≥‚√§  “‡ÀµÿÕ—π¥—∫∑’Ë 4 §◊Õ °“√µ“¬®“° “‡Àµÿ¿“¬πÕ°´÷Ë߇°‘¥¢÷Èπ„π«—¬ ‡¥Á°®π∂÷ßÀπÿà¡ “« √âÕ¬≈– 12.4 „π°≈ÿࡇ¥Á°ª∞¡«—¬·≈–«—¬‡√’¬π à«π¡“°µ“¬®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®¡πÈ”  à«π«—¬√ÿàπ·≈–«—¬ ºŸâ„À≠൓¬®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫° ·≈–„π°≈ÿà¡Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫°π’È ‡ªìπÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ®“°√∂®—°√¬“π¬πµå¡“° ∑’Ë ÿ¥ 163


°“√»÷°…“æ∫¡’§«“¡·µ°µà“ߢÕß “‡Àµÿ°“√µ“¬√–À«à“߇滙“¬·≈–À≠‘ß °≈à“«§◊Õ ‡æ»À≠‘ßµ“¬ ®“°‚√§√–∫∫‰À≈‡«’¬π‚≈À‘µ Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 21.4 √Õß≈ß¡“§◊Õ °≈ÿà¡‚√§¡–‡√Áß·≈–‡π◊ÈÕßÕ°√âÕ¬≈– 16.5 „π¢≥–∑’Ë‡æ» ™“¬µ“¬®“°‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕ¡“°∑’Ë ÿ¥√âÕ¬≈– 18.2 √Õß≈ß¡“§◊Õ ‚√§√–∫∫‰À≈‡«’¬π‚≈À‘µ√âÕ¬≈– 16.6  à«π°≈ÿà¡ “‡Àµÿ ¿“¬πÕ°¡’§«“¡ ”§—≠‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 3 „π‡æ»™“¬·≈–Õ—π¥—∫∑’Ë 5 „π‡æ»À≠‘ß ‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå “‡Àµÿ°“√µ“¬√“¬‚√§µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ·≈–‡æ» æ∫¥—ßπ’È  “‡Àµÿ°“√µ“¬À≈—° °≈ÿà¡Õ“¬ÿ 0 5 15 30 45 60 70 80

+

4 14 29 44 59 69 79

™“¬

˭ԧ

πÈ”Àπ—°·√°‡°‘¥µË”, ¢“¥ÕÕ°´‘‡®π„π√–¬–·√°‡°‘¥ Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫°, Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®¡πÈ” Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫°, ‡Õ™‰Õ«’ / ‡Õ¥ å ‡Õ™‰Õ«’ / ‡Õ¥ å, Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫° ¡–‡√Áßµ—∫, ‡Õ™‰Õ«’ / ‡Õ¥ å ¡–‡√Áßµ—∫, À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß, À≈Õ¥≈¡Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß, À≈Õ¥≈¡Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß

πÈ”Àπ—°·√°‡°‘¥µË”, À—«„®æ‘°“√·µà°”‡π‘¥ Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®¡πÈ”, ‡Õ™‰Õ«’ / ‡Õ¥ å ‡Õ™‰Õ«’ / ‡Õ¥ å, Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫° ‡Õ™‰Õ«’ / ‡Õ¥ å, Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫° À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß, ¡–‡√Áßµ—∫ À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß, ‡∫“À«“π À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß, ‡∫“À«“π À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß, À—«„®¢“¥‡≈◊Õ¥

1.6 “‡Àµÿ°“√ªÉ«¬ º≈®“°°“√ ”√«®¿“«–°“√‡®Á∫ªÉ«¬¢Õߪ√–™“™π√–À«à“ß æ.». 2534 - æ.». 2549 ¢Õß  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ æ∫«à“ ª√–™“™π‡®Á∫ªÉ«¬¥â«¬¿“«–¢Õß‚√§∑’ˇ°’ˬ«°—∫∑“߇¥‘πÀ“¬„®‡ªìπÕ—π¥—∫·√° √Õß≈ß ¡“§◊Õ ‚√§√–∫∫°≈â“¡‡π◊ÈÕ ‡ âπ‡ÕÁπ°√–¥Ÿ°·≈–¢âÕ ·≈–‚√§√–∫∫∑“߇¥‘πÕ“À“√µ“¡≈”¥—∫ Õ¬à“߉√°Áµ“¡‡¡◊ËÕ æ‘®“√≥“∂÷ß·π«‚πâ¡°“√‡®Á∫ªÉ«¬¢Õߪ√–™“™π æ∫«à“¿“«–°“√‡®Á∫ªÉ«¬¥â«¬‚√§À—«„®·≈–À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ‚√§¢ÕßµàÕ¡‰√â∑Õà ‚√§¿Ÿ¡‘·æâ·≈–‚√§√–∫∫ª√– “∑®‘µ‡«™¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 5.4)

164


µ“√“ß∑’Ë 5.4

√âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’˪ɫ¬®”·π°µ“¡°≈ÿà¡‚√§∑’Ë ”§—≠ æ.». 2534 - æ.». 2549 °≈ÿà¡‚√§

‚√§√–∫∫∑“߇¥‘πÀ“¬„® ‚√§√–∫∫°≈â“¡‡π◊ÈÕ ‡ âπ‡ÕÁπ °√–¥Ÿ°·≈–¢âÕ ‚√§√–∫∫∑“߇¥‘πÕ“À“√ ‚√§À—«„®·≈–À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ‚√§¢ÕßµàÕ¡‰√â∑àÕ ‚√§¢Õߪ“° ÀŸ §Õ ®¡Ÿ° µ“ øíπ ‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕ ‚√§√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«– ‚√§¿Ÿ¡‘·æâ ‚√§√–∫∫ª√– “∑®‘µ‡«™ ‚√§º‘«Àπ—ß ‚√§Õ«—¬«– ◊∫æ—π∏ÿå¢Õß µ√’ ∑’Ë¡“ :

2534

2539

2544

2546

2547

2548

2549

38.1 15.7

45.7 13.2

39.6 14.0

40.2 14.9

44.8 11.8

45.0 12.2

44.3 11.4

15.4 3.0 1.4 4.7 2.2 1.4 0.7 0.8 3.2 1.4

11.3 6.6 3.3 3.2 2.1 1.8 1.5 1.3 1.2 0.8

10.0 6.6 4.7 3.6 1.8 1.3 1.8 1.5 1.5 0.9

10.3 6.3 4.4 2.6 1.3 1.3 2.1 1.7 1.1 0.9

9.1 5.2 3.1 3.3 2.1 1.1 1.8 1.6 1.0 0.8

9.3 5.9 4.4 3.2 1.7 0.9 1.9 1.9 1.2 0.8

9.4 6.3 4.1 2.7 0.9 1.0 2.3 2.1 1.4 0.7

√“¬ß“π°“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√ æ.». 2534, 2539, 2544, 2546, 2547, 2548 ·≈– 2549,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

1.7 §«“¡æ‘°“√ ®“°°“√ ”√«®¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ æ∫«à“  —¥ à«πºŸâæ‘°“√¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 0.5 „π æ.». 2517 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 1.7 „π æ.». 2545 (µ“√“ß∑’Ë 5.5) Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥â®“°°“√ ”√«®Õ◊Ëπ Ê æ∫ §«“¡™ÿ°¢Õߧ«“¡æ‘°“√ Ÿß°«à“√“¬ß“π¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ ‡™àπ °“√ ”√«® ∂“π–∑“ß ÿ¢¿“æª√–™“°√ ‰∑¬¥â«¬«‘∏’°“√µ√«®√à“ß°“¬ (æ.». 2534-2535) æ∫ºŸâ¡’§«“¡æ‘°“√4 √âÕ¬≈– 6.3 ∑—Èßπ’È ¬—߉¡à√«¡§«“¡º‘¥ª°µ‘ À√◊Õæ‘°“√∑“ß®‘µ·≈– µ‘ª≠í ≠“ ´÷ßË À“°§‘¥√«¡∑—ßÈ À¡¥‚¥¬°“√ª√–¡“≥°“√·≈⫺Ÿæâ °‘ “√®–¡’§«“¡™ÿ°‡∑à“°—∫√âÕ¬≈– 8.1 ¢Õߪ√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥ πÕ°®“°π’È  ÿ«‘∑¬å «‘∫ÿ≈º≈ª√–‡ √‘∞ ·≈–§≥– (2540) §“¥°“√≥å«à“ Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢Õߧπæ‘°“√ ¡“°°«à“Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢Õߪ√–™“°√ ‚¥¬¡’§«“¡æ‘°“√∑“ß°“¬·≈–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«‡ªìπ≈—°…≥–§«“¡æ‘°“√∑’Ëæ∫¡“°∑’Ë ÿ¥ ´÷Ëß —¡æ—π∏å°—∫°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡ ·≈–°“√‡ª≈’ˬπºà“π∑“ß√–∫“¥«‘∑¬“¢Õߪ√–‡∑»5 ‡¡◊ËÕ ®”·π°≈—°…≥–¢Õߧ«“¡æ‘°“√ ®“°√“¬ß“πº≈°“√ ”√«®§«“¡æ‘°“√·≈–¿“«–∑ÿææ≈¿“æ æ.». 2545 æ∫«à“  à«π „À≠à¡’§«“¡æ‘°“√∑“ß “¬µ“‡≈◊Õπ≈“ß∑—Èß 2 ¢â“ß ÀŸµ÷ß Õ—¡æƒ°…å ·¢π≈“≈’∫/‡À¬’¬¥ßÕ ‰¡à‰¥â ·≈– “¬µ“‡≈◊Õπ ≈“ߢâ“߇¥’¬« (¿“æ∑’Ë 5.4)

4

5

®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥ (∫√√≥“∏‘°“√). √“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬¥â«¬°“√ Õ∫∂“¡·≈– µ√«®√à“ß°“¬∑—Ë«ª√–‡∑»§√—Èß∑’Ë 1 æ.». 2534 - 2535.  ∂“∫—π«‘®—¬ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬·≈– ∂“∫—π«‘®—¬√–∫∫ “∏“√≥ ÿ¢, 2535  ÿ«‘∑¬å «‘∫ÿ≈º≈ª√–‡ √‘∞ ·≈–§≥–. √–∫∫∫√‘°“√∑“ß°“√·æ∑¬å‡æ◊ËÕ°“√øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ§πæ‘°“√, 2540

165


¿“æ∑’Ë 5.4 —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√∑’Ëæ‘°“√ ®”·π°µ“¡≈—°…≥–§«“¡æ‘°“√ 5 ≈”¥—∫·√° ≈—°…≥–§«“¡æ‘°“√ 6.8

“¬µ“‡≈◊Õπ≈“ߢâ“߇¥’¬«

7.6

·¢π ¢“≈’∫/‡À¬’¬¥ßÕ‰¡à‰¥â Õ—¡æƒ°…å

10.2

ÀŸµ÷ß 2 ¢â“ß

10.3 21.9

“¬µ“‡≈◊Õπ≈“ß 2 ¢â“ß

√âÕ¬≈– 0

∑’Ë¡“ :

5

10

15

20

25

√“¬ß“πº≈°“√ ”√«®§«“¡æ‘°“√·≈–¿“«–∑ÿææ≈¿“æ æ.». 2545,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

πÕ°®“°π’È ®“°°“√ ”√«®§«“¡‡®Á∫ªÉ«¬„π°≈ÿࡺŸâæ‘°“√ „π æ.». 2544 æ∫ºŸâæ‘°“√‡®Á∫ªÉ«¬¥â«¬‚√§À—«„® À≈Õ¥‡≈◊Õ¥¡’ —¥ à«π¡“°∑’Ë ÿ¥ √âÕ¬≈– 22.2 √Õß≈ß¡“§◊Õ √–∫∫°≈â“¡‡π◊ÈÕ ‡ âπ‡ÕÁπ °√–¥Ÿ°·≈–¢âÕ √âÕ¬≈– 19.4 ‚√§ √–∫∫∑“߇¥‘πÀ“¬„® √âÕ¬≈– 14.8 ·≈– √–∫∫ª√– “∑®‘µ‡«™ √âÕ¬≈– 11.8 µ“¡≈”¥—∫ ‡ªìπ∑’Ëπà“ —߇°µ«à“°“√ ‡®Á∫ªÉ«¬¥â«¬‚√§À—«„®À≈Õ¥‡≈◊Õ¥·≈–√–∫∫ª√– “∑®‘µ‡«™  à«π„À≠àæ∫¡“°„πºŸâæ‘°“√™“¬ „π¢≥–∑’Ë°“√‡®Á∫ªÉ«¬ ¥â«¬‚√§√–∫∫°≈â“¡‡π◊ÈÕ ‡ âπ‡ÕÁπ °√–¥Ÿ°·≈–¢âÕ æ∫¡“°„πºŸâæ‘°“√À≠‘ß (µ“√“ß∑’Ë 5.6) µ“√“ß∑’Ë 5.5

®”π«π·≈–√âÕ¬≈–¢Õߧπæ‘°“√‰∑¬ æ.». 2517 - æ.». 2545 ®”π«πÀπ૬ : æ—π§π

∑’Ë¡“ : 166

ªï ”√«®

ª√–™“°√

§πæ‘°“√

Õ—µ√“√âÕ¬≈–µàÕª√–™“°√

2517 2519 2520 2521 2524 2529 2534 2539 2544 2545

39,796.9 42,066.9 44,211.5 45,344.2 47,621.4 51,960.0 57,046.5 59,902.8 62,871.0 63,303.0

209.0 245.0 296.2 324.6 367.5 385.9 1,057.0 1,024.1 1,100.8 1,098.0

0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 1.8 1.7 1.8 1.7

‚§√ß°“√ ”√«®‡°’ˬ«°—∫Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√ æ.». 2517 - 2545,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘


µ“√“ß∑’Ë 5.6 —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢ÕߺŸâæ‘°“√∑’ˇªìπ‚√§À√◊Õ¡’Õ“°“√¢Õß‚√§∑’Ëæ∫∫àÕ¬ ®”·π°µ“¡‡æ» æ.». 2544

‚√§ / Õ“°“√¢Õß‚√§ -

‚√§À—«„®À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ √–∫∫°≈â“¡‡π◊ÈÕ ‡ âπ‡ÕÁπ °√–¥Ÿ°·≈–¢âÕ ‚√§√–∫∫∑“߇¥‘πÀ“¬„® √–∫∫ª√– “∑®‘µ‡«™

∑’Ë¡“ :

‡æ»

√«¡ 22.2 19.4 14.8 11.8

™“¬

˭ԧ

25.6 17.6 14.6 14.1

18.3 21.6 14.9 9.0

√“¬ß“π°“√ ”√«®§πæ‘°“√ æ.». 2544,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

1.8 °“√‡ª≈’ˬπºà“π∑“ß√–∫“¥«‘∑¬“ (Epidemiological Transition) À“°æ‘®“√≥“„π¿“æ√«¡®“° “‡Àµÿ°“√µ“¬¢Õߧπ‰∑¬ (®“°¡√≥∫—µ√) ®–æ∫«à“‚√§∑’ˇªìπ  “‡Àµÿ°“√µ“¬∑’Ë ”§—≠·≈–¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¢÷Èπ ‰¥â·°à °≈ÿà¡‚√§‰¡àµ‘¥µàÕ Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ √«¡∑—Èß‚√§‡Õ¥ å∑’Ë°”≈—߇ªìπªí≠À“  ”§—≠¢Õߪ√–‡∑»  à«π‚√§µ‘¥µàÕ∑’‡Ë §¬‡ªìπªí≠À“ ”§—≠ ªí®®ÿ∫π— ¡’·π«‚πâ¡≈¥≈߬°‡«âπ‚√§µ‘¥µàÕÕÿ∫µ— „‘ À¡à ‡™àπ «—≥‚√§ ´÷Ëß¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫‚√§‡Õ¥ å (¿“æ∑’Ë 5.5) ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫°“√»÷°…“¿“√–‚√§ (Burden of Diseases Study) ∑’Ë æ∫«à“°“√ Ÿ≠‡ ’¬ªï∑’Ë¡’ ÿ¢¿“楒 (DALYs loss) ®“°‚√§‰¡àµ‘¥µàÕ Ÿß°«à“‚√§µ‘¥µàÕ°«à“ 3 ‡∑à“ ·≈–ª√–™“°√¬‘Ëß ¡’Õ“¬ÿ¡“°¢÷Èπ¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–‡ªìπ‚√§‰¡àµ‘¥µàÕ¡“°¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 5.7) µ“√“ß∑’Ë 5.7 √âÕ¬≈–¢Õß “‡Àµÿ¢Õß Disability Adjusted Life Years (DALYs) Loss ¢Õߪ√–™“°√‰∑¬ æ.». 2547 ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ °≈ÿà¡Õ“¬ÿ - ‚√§µ‘¥µàÕ - ‚√§‰¡àµ‘¥µàÕ - Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ ∑’Ë¡“ :

0-4

5 - 14

15 - 44

55.3 32.9 11.7

33.6 34.7 31.6

25.6 50.7 23.7

45 - 59

60+

√«¡

14.6 73.7 11.7

10.3 85.8 3.9

20.2 65.1 14.8

§≥–∑”ß“π®—¥∑”¿“√–‚√§·≈–ªí®®—¬‡ ’ˬߢÕߪ√–‡∑»‰∑¬,  ”π—°ß“πæ—≤π“π‚¬∫“¬ ÿ¢¿“æ√–À«à“ß ª√–‡∑», 2549

167


∑’Ë¡“ :

69.2

72.1 61.5

58.5

58.61

54.7

(1)

(3)

30.29 36.54 38.5 24.6 27.7 26.8 28.2 28.4

7.6 6.5 6.1 7.0 6.1 8.6 10.1 10.8 11.1 9.7 8.9 8.3

16.67 12.0 10.2 7.8 4.0 4.9 2.5 2.5 0.7 0.60.3 0.3 0.3 2.7 1.4 1.20.581.20 6.7 3.1 0.35 0.33 0.26 0.4 0.14 0.001 3.33 2.1 1.7 1.93 0.21 0.18 0.13 æ.».

2530 2532 2534 2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 2549

16.5 12.6

23.1 22.4 19.3 15.2 19.7 13.1 16.0 14.9 10.9 11.3

2520

26.2

30.3

52.7 49.7 49.85 49.5 48.47 50.9 42.7 45.6 45 42.72 43.8 40.6 41.8 36.8 41.2 37.4 33.5 35.1 32.2 31.5 26.1 27.9

2525

33 27.6

(2)

168

68.72

84.83 68.44 88.5 73.3 86.02 56.9 78.9 81.69 58.9 81.45 81.3 80.12 81.4 57.6 59.8 78.99 83.1

‚√§À—«„® (1) Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑ÿ°ª√–‡¿∑ (1) ¡–‡√Áß (1) ‡Õ¥ å (3) ¡“≈“‡√’¬ (1) «—≥‚√§ (1) ∑âÕß√à«ß (2)

2515

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 28.1 25 20 15 12.9 10 5 0

2510

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.5 Õ—µ√“µ“¬¥â«¬ “‡Àµÿ∑’Ë ”§—≠µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2510 - æ.». 2549

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ §≥–∑”ß“π§“¥ª√–¡“≥®”π«πºŸµâ ‘¥‡™◊ÕÈ ‡Õ¥ å. °“√§“¥ª√–¡“≥®”π«πºŸµâ ‘¥‡™◊ÕÈ ‡Õ¥ å„πª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2543-2563, 2544


1.9 °“√ Ÿ≠‡ ’¬ªï ÿ¢¿“«–¢Õߧπ‰∑¬ ®“°°“√«—¥ªí≠À“ ÿ¢¿“æ¢Õߧπ‰∑¬ ‚¥¬„™â°“√ Ÿ≠‡ ’¬ªï ÿ¢¿“«– (DALYs loss)6 ‡ªìπ¥—™π’ ∫àß™’Ȫí≠À“ æ∫«à“ ‚√§‡Õ¥ å‡ªìπªí≠À“ ”§—≠¢Õß°“√ Ÿ≠‡ ’¬ªï ÿ¢¿“«–¢Õߧπ‰∑¬≈”¥—∫·√° „π‡æ»™“¬¢≥– ∑’‡Ë æ»À≠‘ߧ◊Õ À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß ‚¥¬≈”¥—∫∑’Ë 2 ·≈– 3 „π‡æ»™“¬§◊Õ Õÿ∫µ— ‡‘ Àµÿ®√“®√·≈–µ‘¥ ÿ√“  ”À√—∫‡æ»À≠‘ߧ◊Õ ‚√§‡Õ¥ å·≈–‡∫“À«“𠵓¡≈”¥—∫ (µ“√“ß∑’Ë 5.8) πÕ°®“°π’È ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π·µà≈–°≈ÿà¡«—¬ æ∫«à“ ¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π„πªí≠À“∑’˧ÿ°§“¡µàÕ ÿ¢¿“æ ¥—ßπ’È ë °≈ÿà¡Õ“¬ÿ 0-14 ªï æ∫ªí≠À“ ÿ¢¿“æ∑’Ë ”§—≠ §◊Õ ∑“√°§≈Õ¥πÈ”Àπ—°πâÕ¬·≈–∑“√°¢“¥ Õ“°“»·√°‡°‘¥ ë °≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 15-29 ªï æ∫ªí≠À“ ÿ¢¿“æ∑’ Ë ”§—≠§◊Õ ‚√§‡Õ¥ å Õÿ∫µ— ‡‘ Àµÿ®√“®√ ¬“‡ æµ‘¥ ‚√§®‘µ‡¿∑ ·≈–æ‘… ÿ√“‡√◊ÈÕ√—ß ë °≈ÿà¡Õ“¬ÿ 30-59 ªï æ∫ªí≠À“ ÿ¢¿“æ∑’Ë ”§—≠§◊Õ ‚√§‡Õ¥ å Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√ ‚√§‡∫“À«“π·≈– ¡–‡√Áßµ—∫ ë °≈ÿà¡Õ“¬ÿ 60 ªï¢÷Èπ‰ª æ∫ªí≠À“ ÿ¢¿“æ∑’Ë ”§—≠§◊Õ ‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß ∂ÿß≈¡‚ªÉßæÕß ·≈–‡∫“À«“𠵓√“ß∑’Ë 5.8 ‚√§∑’ˇªì𠓇Àµÿ ”§—≠¢Õß°“√ Ÿ≠‡ ’¬ªï ÿ¢¿“«– (DALYs loss) „πª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2547 ®”·π° µ“¡‡æ» ‚√§

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

‡Õ™‰Õ«’/‡Õ¥ å Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫° µ‘¥ ÿ√“ À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß ¡–‡√Áßµ—∫ À—«„®¢“¥‡≈◊Õ¥ À≈Õ¥≈¡Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß ‡∫“À«“π ´÷¡‡»√â“ µ—∫·¢Áß

∑’Ë¡“ :

6

‡æ»™“¬ DALYs loss √âÕ¬≈–

≈”¥—∫ ∑’Ë

645,426 600,004 329,068 305,105 294,868 178,011 175,549 168,702 136,895 133,046

12.1 11.3 6.2 5.7 5.5 3.3 3.3 3.2 2.6 2.5

‚√§

‡æ»À≠‘ß DALYs loss √âÕ¬≈–

À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß ‡Õ™‰Õ«’/‡Õ¥ å ‡∫“À«“π ´÷¡‡»√â“ ¡–‡√Áßµ—∫ Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫° À—«„®¢“¥‡≈◊Õ¥ ¢âÕ‡¢à“‡ ◊ËÕ¡ À≈Õ¥≈¡Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß µâÕ°√–®°

307,131 290,711 267,549 191,490 140,480 135,832 117,790 117,042 112,663 110,572

7.9 7.5 6.9 4.9 3.6 3.5 3.0 3.0 2.9 2.8

§≥–∑”ß“π®—¥∑”¿“√–‚√§·≈–ªí®®—¬‡ ’ˬߢÕߪ√–‡∑»‰∑¬,  ”π—°ß“πæ—≤π“π‚¬∫“¬ ÿ¢¿“æ√–À«à“ß ª√–‡∑», 2549

°“√ Ÿ≠‡ ’¬ªï ÿ¢¿“«– (DALY-Disability Adjusted Life Year) ´÷ËßÀπ÷ËßÀπ૬‡∑à“°—∫°“√ Ÿ≠‡ ’¬™à«ßÕ“¬ÿ¢Õß°“√¡’ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥’ ‰ª®”π«π 1 ªï ‚¥¬§”π«≥®“° DALY = ªï∑’Ë Ÿ≠‡ ’¬‰ª‡æ√“–µ“¬°àÕπ∂÷ß«—¬Õ—π§«√ + ªï∑’Ë Ÿ≠‡ ’¬‡æ√“–‡®Á∫ªÉ«¬À√◊Õæ‘°“√

169


2 ªí≠À“ ÿ¢¿“æ∑’Ë ”§—≠ 2.1 ‚√§µ‘¥µàÕ∑—Ë«‰ª 2.1.1 ‚√§µ‘¥µàÕ∑’˪ÑÕß°—π‰¥â¥â«¬«—§´’π ®“°°“√∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â‡√‘Ë¡‚§√ß°“√¢¬“¬°“√ √â“߇ √‘¡¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π‚√§ ‚¥¬°“√„Àâ «—§´’πªÑÕß°—π‚√§µ‘¥µàÕ∑’Ë ”§—≠„π°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬ ∑”„ÀâÕ—µ√“§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡¢Õß°“√‰¥â√—∫«—§´’π à«π„À≠à ¡’·π« ‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 5.9 ·≈–¿“æ∑’Ë 5.6) ¿“æ∑’Ë 5.6 Õ—µ√“§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡°“√„Àâ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π‚√§ BCG DPT3 OPV3 HB3 Measles ·≈– TT2 + Booster „πÀ≠‘ß¡’§√√¿å æ.». 2525 - æ.». 2549 120

√âÕ¬≈–¢Õߧ«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡

100

80

60 BCG DPT3 OPV3 Measles HB3 TT2 + Booster

40

20

0

2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

æ.».

∑’Ë¡“ :

(1) (2)

170

°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢


∑’Ë¡“ :

(4)

(3)

(2)

(1)

‡¥Á°Õ“¬ÿ µË”°«à“ 1 ªï BCG (%) DPT3 (%) OPV3 (%) Measles (%) HB3 (%) À≠‘ß¡’§√√¿å TT2 + Booster (%)

°‘®°√√¡

38

30

40

76 53 53 -

48 50

96.3 89.4 89.3 78.4 96.8 89.8 89.8 81.5 97.4 91.5 91.5 86.3 15.4 98.1 92.2 92.2 86.1 57.1 97.9 92.9 92.7 86.0 65.5 98.4 93.7 93.7 89.8 79.3* 98.4 94.3 94.3 90.8 90.7 96.9 92.5 92.3 73.0 88.5 96.5 95.9 95.8 87.2 93.0

53.1 59.6 75.9 81.6 81.6 87.8 86.4 86.9 92.8 93.0 82.5 85.7

78.4 89.5 87.4 88.6 94.1 60.5 73.9 72.8 74.8 84.2 59.3 71.8 71.3 73.8 83.2 - 48.2 51.1 61.4 -

98.8 94.4 94.5 83.8 94.9

89.4 89.1 89.3 83.1 87.9

98.1 89.8 89.7 83.7 88.8

99.5 97.6 97.6 96.1 96.0

98.0 97.1 97.6 91.4 88.3 80.4 74.0 75.5 74.5 93.3 89.2

95.6 92.1 93.0 90.5 90.4

æ.». 2525 - 2538 ‰¥â®“° °√¡§«∫§ÿ¡‚√§µ‘¥µàÕ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2539 - 2545 ‰¥â®“°  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ *‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ª√–™“°√√–¥—∫®—ßÀ«—¥§√—Èß∑’Ë 1 æ.». 2546 ‰¥â®“°°“√ ”√«®§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡¢Õß°“√‰¥â√—∫«—§´’π¢—Èπæ◊Èπ∞“π·≈–«—§´’π‚ª≈‘‚Õ„π°“√√≥√ߧå æ.». 2546, °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2549 ‰¥â®“°°“√ ”√«® ∂“π°“√≥凥Á°„πª√–‡∑»‰∑¬ ∏—𫓧¡ æ.». 2548 - °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». 2549,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

75 48 40 -

73 21 34 -

2525(1) 2526(1) 2527(1) 2528(1) 2529(1) 2530(1) 2531(1) 2532(1) 2533(1) 2534(1) 2535(1) 2536(1) 2537(1) 2538(1) 2539(1) 2540(1) 2541(2)2542(2) 2543(2) 2544(2)2545(2) 2546(3) 2549(4)

ªïß∫ª√–¡“≥ (√âÕ¬≈–)

µ“√“ß∑’Ë 5.9 √âÕ¬≈–¢Õß°“√§√Õ∫§≈ÿ¡«—§´’πªÑÕß°—π‚√§µ‘¥µàÕ∑’Ë ”§—≠„πª√–™“™π°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬ æ.». 2525 - æ.». 2549

171


·≈–®“°º≈°√–∑∫¢Õß°“√„Àâ«—§´’πªÑÕß°—π‚√§¥—ß°≈à“« ∑”„ÀâÕ—µ√“ªÉ«¬¥â«¬‚√§µ‘¥µàÕ∑’Ë ªÑÕß°—π‰¥â¥â«¬«—§´’π¥—ß°≈à“«¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß (µ“√“ß∑’Ë 5.10 ·≈–¿“æ∑’Ë 5.8) ·µà‡ªìπ∑’Ëπà“ —߇°µ«à“ „π æ.». 2544 ·≈– æ.». 2545 Õÿ∫—µ‘°“√¥â«¬‚√§À—¥¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ∑—Èßπ’È  à«πÀπ÷Ë߇°‘¥®“°°“√·æ√à√–∫“¥¢Õß‚√§À—¥„π™“«‡¢“ (¿“æ∑’Ë 5.7) πÕ°®“°π’È ¬—ßæ∫«à“ ‚√§µ—∫Õ—°‡ ∫®“°‰«√— ∫’ (¿“æ∑’Ë 5.9) ∑’Ë¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ´÷Ëßπà“®–‡°‘¥ ®“°√–∫∫°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§∑’Ë¡’§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡¡“°¢÷È𠵓√“ß∑’Ë 5.10 Õÿ∫µ— °‘ “√°“√ªÉ«¬¥â«¬‚√§µ‘¥µàÕ∑’ªË ÕÑ ß°—π‰¥â¥«â ¬«—§´’π∑’ Ë ”§—≠ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520-æ.». 2549 Õÿ∫—µ‘°“√‚√§∑’˪ÑÕß°—π‰¥â¥â«¬«—§´’πµàÕª√–™“°√ 100,000 §π æ.».

À—¥

∫“¥∑–¬—°„𠇥Á°·√°‡°‘¥

§Õµ’∫

‰Õ°√π

‚ª≈‘‚Õ

µ—∫Õ—°‡ ∫ ®“°‰«√— ∫’

2520 2522 2524 2526 2528 2530 2532 2534 2536 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

20.2 28.9 51.1 70.2 66.2 78.3 22.5 46.9 25.2 16.4 9.5 22.03 22.39 5.38 6.67 11.86 16.48 7.17 6.66 5.67 5.31

72.1 70.0 59.8 53.6 60.4 47.9 28.1 14.5 4.7 6.4 0.05 0.04 0.03 1.55 0.03 0.36 1.14 0.01 0.02 0.01 0.00

5.2 4.4 1.6 2.1 1.4 1.0 0.1 0.09 0.04 0.03 0.08 0.06 0.08 0.08 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00

7.2 11.2 6.2 9.8 4.8 2.7 2.2 0.5 0.6 0.2 0.13 0.17 0.16 0.08 0.16 0.12 0.02 0.04 0.03 0.04 0.11

2.1 2.3 0.5 0.3 0.1 0.04 0.03 0.009 0.015 0.003 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NA 0.09 0.14 0.12 0.55 1.57 3.30 5.98 4.39 3.13 2.20 2.27 2.53 2.60 2.71 2.80 3.44 3.68 4.54 4.41 5.48

∑’Ë¡“ : 172

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§


¿“æ∑’Ë 5.7 Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§∫“¥∑–¬—°„π‡¥Á°·√°‡°‘¥·≈–‚√§À—¥ ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520 -æ.». 2549 90 ∫“¥∑–¬—°„π‡¥Á°·√°‡°‘¥ À—¥

Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

80 70 60 50 40 30 20 10

æ.».

∑’Ë¡“ :

2544 2545 2546 2547 2548 2549

2542

2540

2538

2536

2534

2532

2530

2528

2526

2524

2522

2520

0

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

¿“æ∑’Ë 5.8 Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§‰Õ°√π §Õµ’∫·≈–‚ª≈‘‚Õ ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520-æ.». 2549 12 ‰Õ°√π §Õµ’∫

Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

10

‚ª≈‘‚Õ 8 6 4 2 0

∑’Ë¡“ :

2544 2545 2546 2547 2548 2549

2542

2540

2538

2536

2534

2532

2530

2528

2526

2524

2522

2520

æ.».

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ 173


¿“æ∑’Ë 5.9 Õÿ∫—µ‘°“√·≈–Õ—µ√“µ“¬¢Õß‚√§µ—∫Õ—°‡ ∫®“°‰«√—  ∫’ ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2522 - æ.». 2549

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

0.02 0.02 0.020

5.98 6 5.48

5.61 5.35

5

4.52

4.54

0.008 0.008 0.005 0.005 0.0

0.49

1.43

1.00

3 2 1

2537

2534

0 æ.».

2531

2528

2525

2522

0.55 0.14 0.14 0.12 0.0

4.41 4

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

0.09 0.000

0.002

0.004 0.002 0.002

0.005

1.57

3.68 3.44

3.13 2.71 2.20 2.53 2.80 2.60 2.27

3.30

0.006

0.010

0.01

0.01 0.01

4.39

0.008 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.00 0.003 0.004 0.004 0.006

0.015

∑’Ë¡“ :

7

‡√‘Ë¡„Àâ«—§´’πªÑÕß°—π‚√§µ—∫Õ—°‡ ∫‰«√—  ∫’

Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

0.025

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

2.1.2 ‚√§Õÿ®®“√–√à«ß ‚√§Õÿ®®“√–√à«ß‡©’¬∫æ≈—π¬—ߧ߇ªìπªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢ ”§—≠ ‚¥¬¡’Õÿ∫—µ‘°“√∑’ˉ¡à‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ¡“°π—°∑—Èß„π‡¥Á°·≈–ºŸâ„À≠à ‚¥¬‡©æ“–„π‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ∑’Ëæ∫Õÿ∫—µ‘°“√ Ÿß°«à“„πºŸâ„À≠à (¿“æ∑’Ë 5.10) ´÷Ëß ®“°°“√ ”√«®¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬√–¥—∫®—ßÀ«—¥ æ∫«à“ ·π«‚πâ¡°“√ªÉ«¬¥â«¬‚√§Õÿ®®“√–√à«ß„π‡¥Á°≈¥≈ß„π√–¬– 5 ªï ®“°Õ—µ√“°“√ªÉ«¬ 6.0 §√—Èß/§π/ªï „π æ.». 2538 ‡ªìπ 3.6 §√—Èß/§π/ªï „π æ.». 25447 ·µà°Á¬—ß Ÿß°«à“ ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”À𥉫â„Àâ‡À≈◊Õ‰¡à‡°‘π 1 §√—Èß/§π/ªï (µ“√“ß∑’Ë 5.11) Õ¬à“߉√°Áµ“¡Õ—µ√“µ“¬¥â«¬‚√§Õÿ®®“√–√à«ß¡’ ·π«‚πâ¡≈¥≈ß ‡π◊ËÕß®“°∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ∑’Ë¥’¢÷Èπ·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Ë«∂÷ß √«¡∑—Èß §«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√√≥√ߧ尓√„™âºß πÈ”µ“≈‡°≈◊Õ·√à·≈– ORT (Oral Rehydration Therapy)

7

174

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢. «‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈‡™‘ß≈÷°°“√ ”√«®¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ª√–™“™π√–¥—∫®—ßÀ«—¥, 2546


¿“æ∑’Ë 5.10 Õÿ∫µ— °‘ “√¢Õß‚√§Õÿ®®“√–√à«ß·≈–Õ—µ√“µ“¬¢Õß‚√§Õÿ®®“√–√à«ßµàÕª√–™“°√ 100,000 §π ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520 - æ.». 2549

12000

10,639.40 10,140.23

Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§Õÿ®“√–√à«ß„π‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§Õÿ®“√–√à«ß„π∑ÿ°°≈ÿà¡Õ“¬ÿ Õ—µ√“µ“¬¢Õß‚√§Õÿ®“√–√à«ß„π‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï Õ—µ√“µ“¬¢Õß‚√§Õÿ®“√–√à«ß„π∑ÿ°°≈ÿà¡Õ“¬ÿ

7,140.9

7,753.8

6,794.6

1.71

1,945.7 1,667.2 1,719.49 2,150.21 2,097.83

2544 2545 2546 2547 2548 2549

1.22

2

1.04

1.56

2.64

5,804.7 2.2

4,285.8

2.5

1.5

2540

2538

2536

2534

2532

2530

2528

2526

2524

2520

224.66 0

2522

0.86 0.83 0.88 1 0.7 1,686.0 1,741.3 0.64 0.55 1,988.11 858.3 1,207.3 1,488.50.62 1,564.30.820.72 0.620.40 0.62 0.5 513.19 1,398.7 1,258.1 0.58 383.52 0.22 0.35 0.14 852.68 0.33 0.26 0 0.26 0.18 0.13 æ.».

2000

∑’Ë¡“ :

3.5 3

2542

1.17

5,741.4

4000 1.19

3,031.3 3,135.7

6000

5,095.6 3.02

3.03 2.89

8000

4.5 10,476.55 4

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

10000

7,193.6 8,483.6 7,242.3

4.59

5

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

µ“√“ß∑’Ë 5.11 °“√ªÉ«¬¥â«¬‚√§Õÿ®®“√–√à«ß (episode) §√—Èß/§π/ªï ¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï æ.». 2538

æ.». 2539

æ.». 2544

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈

4.9 5.2

3.1 3.4

3.4 3.9

√«¡

6.0

3.4

3.6

∑’Ë¡“ :

‡ªÑ“À¡“¬·ºπœ 8

‰¡à‡°‘π 1

°“√ ”√«®¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ª√–™“™π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ æ.». 2538, 2539 ·≈– 2544

175


2.1.3 ‚√§æ¬“∏‘ ‚√§ÀπÕπ欓∏‘≈”‰ â‚¥¬√«¡¡’·π«‚πâ¡≈¥≈߬°‡«âπ欓∏‘„∫‰¡âµ—∫∑’Ëæ∫§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡æ‘Ë¡ ¢÷Èπ„πæ◊Èπ∑’Ë¿“§‡Àπ◊Õ¢Õߪ√–‡∑» (µ“√“ß∑’Ë 5.12) ·µà‡¡◊ËÕ∑”°“√«‘‡§√“–À姫“¡√ÿπ·√ߢÕß‚√§æ¬“∏‘„∫‰¡âµ—∫‚¥¬ °“√µ√«®Õÿ®®“√–·≈–π—∫‰¢à¥â«¬«‘∏’ Modified Kato-Katz æ∫«à“ √âÕ¬≈– 90.6 ¢ÕߺŸâ∑’ˇªìπ‚√§æ¬“∏‘„∫‰¡âµ—∫ à«π „À≠à¡’®”π«π‰¢à欓∏‘„πÕÿ®®“√–Õ¬Ÿà„π√–¥—∫µË”8 (µË”°«à“ 1,000 øÕßµàÕÕÿ®®“√– 1 °√—¡) ·µàÕ¬à“߉√°Á¥’À“°æ‘®“√≥“®“°√“¬ß“π‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ÀπÕπ欓∏‘„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë¢Õß®—ßÀ«—¥πà“π ¿“¬„µâ·ºπ¿ŸøÑ“æ—≤𓵓¡æ√–√“™¥”√‘ ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ √–À«à“ß æ.». 2545 æ.». 2547 ´÷Ëߥ”‡π‘π°“√ ”√«®„π 3 °≈ÿà¡ §◊Õ π—°‡√’¬πª√–∂¡»÷°…“ »Ÿπ¬å°“√‡√’¬π™ÿ¡™π‰∑¬¿Ÿ‡¢“·≈–ª√–™“™π æ∫«à“ ª√–™“™π„πæ◊Èπ∑’ˬ—ß¡’ªí≠À“‚√§ÀπÕπ欓∏‘¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ÀπÕπ欓∏‘¬—ß Ÿß°«à“‡°≥±å∑’Ë °”À𥉫â§◊Õ √âÕ¬≈– 20 (µ“√“ß∑’Ë 5.13)

µ“√“ß∑’Ë 5.12 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ÀπÕπ欓∏‘∑’Ëæ∫∫àÕ¬ (√âÕ¬≈–) ‚√§

ªï 2524

ªï 2534

ªï 2539

ªï 2544

欓∏‘ª“°¢Õ 欓∏‘‰ ⇥◊Õπ 欓∏‘· â¡â“ 欓∏‘„∫‰¡âµ—∫ √«¡∑—Èߪ√–‡∑» - 欓∏‘„∫‰¡âµ—∫„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ - 欓∏‘„∫‰¡âµ—∫„π¿“§‡Àπ◊Õ

40.56 4.04 4.46 14.7 34.6 5.6

27.69 1.46 4.34 15.2 24.01 22.9

21.6 1.9 3.9 11.8 15.3 29.7

11.4 1.2 1.5 9.6 15.7 19.3

∑’Ë¡“ :

8

176

°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

°√¡§«∫§ÿ¡‚√§µ‘¥µàÕ. ‚§√ß°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π§«∫§ÿ¡‚√§ÀπÕπ欓∏‘¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ‡¡◊ËÕ ‘Èπ ÿ¥·ºπæ—≤π“°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ©∫—∫∑’Ë 8 æ.». 2544, °Õß‚√§µ‘¥µàÕ∑—Ë«‰ª °√¡§«∫§ÿ¡‚√§µ‘¥µàÕ, 2544


µ“√“ß∑’Ë 5.13 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ÀπÕπ欓∏‘„π®—ßÀ«—¥πà“π (√âÕ¬≈–) ™π‘¥ 欓∏‘„∫‰¡âµ—∫·≈–„∫‰¡â≈”‰ â 欓∏‘ª“°¢Õ 欓∏‘‰ â‡¥◊Õπ 欓∏‘· â¡â“ 欓∏‘‡¢Á¡À¡ÿ¥ µ◊¥À¡Ÿ - «—«

∑’Ë¡“ :

æ.». 2545 1 2 3 22.5 1.0 41.4 37.0 35.5 88.0 37.9 62.5 1.9 0.8 0.2 0.0

65.3 45.8 12.4 6.8 1.2 4.2

æ.». 2546 1 2 3 19.6 25.0 38.1 37.3 1.2 0.4

3.4 14.1 86.9 48.3 0.2 0.0

58.4 44.1 19.5 12.1 0.2 3.6

æ.». 2547 1 2 3 5.5 21.5 49.3 47.3 1.5 0.1

1.6 9.1 60.5 63.4 0.3 0.0

42.1 38.3 27.3 13.7 0.9 4.2

1 = π—°‡√’¬πª√–∂¡»÷°…“ 2 = »Ÿπ¬å°“√‡√’¬π™ÿ¡™π‰∑¬¿Ÿ‡¢“ 3 = ª√–™“™π √“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‚§√ß°“√§«∫§ÿ¡‚√§ÀπÕπ欓∏‘¿“¬„µâ·ºπ¿ŸøÑ“æ—≤𓵓¡æ√–√“™¥”√‘ ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ®—ßÀ«—¥πà“π ªï 2545-2547

2.1.4 ‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕ‡©’¬∫æ≈—π√–∫∫À“¬„®„π‡¥Á° (ARI) ªí®®ÿ∫π— ‚√§µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡©’¬∫æ≈—π√–∫∫À“¬„®„π‡¥Á°¬—ߧ߇ªìπªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢∑’ Ë ”§—≠„π‰∑¬ ‚¥¬ æ∫«à“ ‚√§ªÕ¥∫«¡‡ªì𠓇Àµÿ°“√µ“¬Õ—π¥—∫Àπ÷ËߢÕß°≈ÿà¡‚√§µ‘¥‡™◊ÈÕ„π‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï æ∫Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß ‚√§ªÕ¥∫«¡„π‡¥Á°≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 5.2 „π æ.». 2538 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 1.85 „π æ.». 2549 √«¡∑—ÈßÕ—µ√“µ“¬ °Áæ∫ «à“¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß®“° 15.1 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2533 ‡ªìπ 1.78 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.11)

177


¿“æ∑’Ë 5.11 Õÿ∫—µ‘°“√ (√âÕ¬≈–) ·≈–Õ—µ√“µ“¬¢Õß‚√§ªÕ¥∫«¡µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2533 - æ.». 2549 Õÿ∫—µ‘°“√ (√âÕ¬≈–) Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π 6

30

5.6

5 4.7 4.5 19.2 4 3

25 4.6 20

4.0 2.73

15.1 10.78 9.58 9.57 8.97

2

15

9.05 1.83 1.96 1.63 3.75 3.74 2.94

1

1.60 1.58 1.33 1.74

1.92

2.59 2.14 1.77 1.59 1.10

10 1.85 5 1.78

0

2549

2548

2547

2546

2544 2545

2542 2543

2541

2540

2538 2539

2537

2536

2535

2534

0 æ.».

2533

∑’Ë¡“ :

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

Õÿ∫—µ‘°“√ (√âÕ¬≈–)

5.2

(1) °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (2)  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

2.1.5 ‚√§‡≈ª‚µ ‰ª‚√´‘  ‚√§‡≈ª‚µ ‰ª‚√´’ ‡ªìπ‚√§µ‘¥µàÕ∑’°Ë ≈—∫¡“‡ªìπªí≠À“„À¡à ‚¥¬æ∫Õÿ∫µ— °‘ “√¢Õß‚√§Õ¬Ÿ√à –À«à“ß 0.2-0.7 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2524 - 2539 ·µà„π√–¬– 4 ªï∑’˺à“π¡“ Õÿ∫—µ‘°“√·≈–Õ—µ√“µ“¬¢Õß ‚√§‡≈ª‚µ ‰ª‚√´’ °≈—∫¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ °≈à“«§◊Õ Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§ ®“° 0.67 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2539 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 23.2 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2543 ·≈–≈¥≈ß ‡ªìπ 6.29 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.12) ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß°«à“√âÕ¬≈– 90 ‡ªìπºŸâªÉ«¬∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà„π¿“§µ–«—π ÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¢Õߪ√–‡∑» (¿“æ∑’Ë 5.13) Õ¬à“߉√°Áµ“¡„π æ.». 2544-2549 æ∫«à“ ∑—ÈßÕÿ∫—µ‘°“√·≈–Õ—µ√“µ“¬ ¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß

178


¿“æ∑’Ë 5.12 Õÿ∫—µ‘°“√·≈–Õ—µ√“µ“¬¢Õß‚√§‡≈ª‚µ ‰ª‚√´‘  ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2524 -æ.». 2549

0.6

0.59

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π 0.5 Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

20

16.31

0.43

15

0.4 10.97

0.3

9.87 0.27

10 7.79 5.12 6.29 5 0.15 4.61 0.11 0.13 0.070.06 0 æ.».

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

2536

2534

2532

2530

2528

2526

0.19 0.2 3.86 0.1 0.67 3.65 0.26 0.23 0.23 0.51 0.37 0.28 0.18 0.24 0.03 0 0 0 0 0 0.01 0.003 0 0.01

2524

∑’Ë¡“ :

25

23.2

Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

0.7

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

¿“æ∑’Ë 5.13 Õ—µ√“ªÉ«¬‚√§‡≈ª‚µ ‰ª‚√´‘  ®”·π°µ“¡¿“§ ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2528 - æ.». 2549

Õ—µ√“ªÉ«¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¿“§‡Àπ◊Õ

¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

¿“§„µâ

100 10 1 0.1 0.01

æ.». 25 28 29 30 31 32 33 ¿“§‡Àπ◊Õ 0.27 0.78 0.89 0.67 0.66 0.7 ¿“§°≈“ß 0.23 0.2 0.4 0.21 0.18 0.1 ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 0.22 0.23 0.19 0.41 0.32 0.3 ¿“§„µâ 0.23 0.23 0.4 1.2 0.58 0.4

∑’Ë¡“ :

¿“§°≈“ß

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 0.49 0.36 0.32 0.36 0.58 0.33 0.37 0.94 3.08 8.7213.916.43 6.76 3.48 4.55 7.87 0.1 0.11 0.07 0.06 0.1 0.12 0.18 0.38 0.07 2.00 1.43 0.99 1.17 0.85 0.71 1.95 0.33 0.38 0.2 0.11 0.18 1.59 10.979.42 25.0254.6036.3026.48 17.711.289.0210.20 0.28 0.38 0.15 0.32 0.22 0.1 0.19 0.39 1.08 4.55 5.61 2.08 1.9 2.21 3.1 4.93

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ 179


2.1.6 ‚√§‡√◊ÈÕπ °“√§«∫§ÿ¡‚√§‡√◊ÈÕπ„πª√–‡∑»‰∑¬‰¥â¥”‡π‘π°“√¡“‡ªìπ‡«≈“°«à“ 40 ªï ‚¥¬‡√‘Ë¡®“°‚§√ß°“√ æ√–√“™¥”√‘„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ·≈–°“√ π—∫ πÿπ¢ÕßÕߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈°·≈–Õߧå°√¿“§‡Õ°™πµà“ßÊ ®π∑”„Àâª√– ∫º≈ ”‡√Á®„π°“√§«∫§ÿ¡‚√§‡√◊ÕÈ π‡ªìπÕ¬à“ߥ’ °≈à“«§◊Õ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µ—ßÈ ·µà‡√‘¡Ë ‚§√ß°“√§«∫§ÿ¡‚√§‡√◊ÕÈ π„π ªï 2498 ´÷Ëß¡’Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ 5 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π °—∫ªí®®ÿ∫—π ªï 2549 ¡’Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡À≈◊Õ ‡æ’¬ß 0.02 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π ´÷ËßÕ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§≈¥≈ß∂÷ß 100 ‡∑à“ (¿“æ∑’Ë 5.14) ·≈–∂◊Õ«à“‰¡à‡ªìπ ªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢Õ’°µàÕ‰ª §«“¡ ”‡√Á®„π°“√¥”‡π‘πß“π§«∫§ÿ¡‚√§‡√◊ÈÕπ¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢  à«πÀπ÷Ëß¡“®“° °“√π”«‘∏’°“√√—°…“‚√§‡√◊ÈÕπ√–¬– —Èπ ‚¥¬„™â¬“º ¡µ“¡À≈—°‡°≥±å¢ÕßÕߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈° (MDT WHO Regimens) ¡“„™âµ—Èß·µàªïß∫ª√–¡“≥ 2527

0.08 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02

1 0.9 0.89 0.81 0.8 0.81 0.9 0.8 0.8 0.83 0.88 0.65 MDT 0.6 0.54 0.41 0.4 0.3 0.23 0.2 0.14 0.12 0.13 0

2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

Õ—µ√“§«“¡™ÿ°µàÕª√–™“°√ 1,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.14 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡√◊ÈÕπµàÕª√–™“°√ 1,000 §π ª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2520 - ªï 2549

∑’Ë¡“ :

180

°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ MDT = Multiple Drug Therapy

æ.».


2.1.7 ‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“ ®“°º≈°“√§«∫§ÿ¡‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢√à«¡°—∫°√¡ª»ÿ —µ«å °√–∑√«ß ‡°…µ√·≈– À°√≥å ∑”„Àâ “¡“√∂≈¥Õ—µ√“ªÉ«¬/µ“¬¥â«¬‚√§æ‘… ÿπ—¢∫â“®“° 0.53 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2520 ‡ªìπ 0.04 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π„π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.15)

0.6 0.53 0.510.53 0.48 0.5 0.44 0.42 0.5 0.4 0.45 0.4 0.42 0.38 0.33 0.35 0.3 0.3 0.26 0.2 0.2 0.16 0.1 0.12

0.13 0.11 0.09 0.09 0.11 0.07 0.05 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04

Õ—µ√“ªÉ«¬/µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.15 Õ—µ√“ªÉ«¬/µ“¬¢Õß‚√§æ‘… ÿπ—¢∫⓵àÕª√–™“°√ 100,000 §π ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520 - æ.». 2549

æ.».

2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

0

∑’Ë¡“ :

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

181


2.2 ‚√§µ‘¥µàÕ∑’Ëπ”‚¥¬·¡≈ß 2.2.1 ‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° ‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°¬—ߧ߇ªìπªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë ”§—≠¢Õߪ√–‡∑»µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“°«à“ 30 ªï ∑’˺à“π¡“ ‚¥¬¬—߉¡à¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß ‚¥¬‡©æ“–™à«ß æ.». 2540, 2541 ·≈– æ.». 2544, 2545 °≈—∫¡’·π«‚πâ¡ Ÿß ¢÷Èπ¥â«¬ ≈—°…≥–§≈⓬¡’°“√√–∫“¥ 2 ªï ‡«âπ 2 ªï Õ¬à“߉√°Áµ“¡Õ—µ√“ªÉ«¬µ“¬ æ∫«à“ ¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß (¿“æ∑’Ë 5.16) ¿“æ∑’Ë 5.16 Õÿ∫—µ‘°“√·≈–Õ—µ√“µ“¬¢Õ߉¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ°µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520 æ.». 2549

1.74

1.8

1.85

2 325.13

350 Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

300

1.2 1

0.8 0.6 0.4 0.2 0

∑’Ë¡“ :

182

2520 2521 28.22 89.24 0.69 0.28 2522 25.25 2523 0.87 93.48 54.06 2524 0.54 0.55 2525 45.89 0.46 2526 60.71 0.99 2527 137.27 154.94 1.05 2528 0.45 52.88 2529 2530 49.38 2531 0.33 120.42 0.47 2532 0.75 163.43 2533 0.24 2534 77.27 71.16 0.24 2535 111.92 0.31 2536 0.21 40.09 2537 101.46 0.31 2538 63.09 2539 0.19 167.21 0.42 2540 0.69 211.42 2541 0.09 2542 40.39 2543 0.05 30.19 226.53 0.39 2544 0.28 2545 187.52 0.12 2546 99.56 0.08 62.59 2547 0.11 73.79 2548 74.89 0.09 2549

1.4

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

250 200 150 100

Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

1.6

50 0 æ.».


¿“æ∑’Ë 5.17 Õ—µ√“ªÉ«¬µ“¬¥â«¬‚√§‰¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° æ.». 2520 - æ.». 2549 √âÕ¬≈– 2.5 2.0 1.95 1.5 1.00

∑’Ë¡“ :

2548 2549

2546

2544

2542

2540

2530

2528

2526

2524

2522

2520

0

0.39 0.31 0.44 0.31 0.25 0.22 0.18 0.12 0.15 0.13 0.33 æ.». 0.17 0.15 0.12

2538

0.5

2536

0.76 0.68 0.57

2534

1

2532

1.11

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

2.2.2 ‰¢â¡“≈“‡√’¬ ªí®®ÿ∫—πª√–‡∑»‰∑¬ª√– ∫º≈ ”‡√Á®„π°“√§«∫§ÿ¡‰¢â¡“≈“‡√’¬√–¥—∫Àπ÷Ëß ∑”„ÀâÕÿ∫—µ‘°“√ ·≈–Õ—µ√“µ“¬≈¥≈ß (¿“æ∑’Ë 5.18) ·µà°Á¬—ßæ∫ªí≠À“„π∫“ßæ◊Èπ∑’Ë‚¥¬‡©æ“–∫√‘‡«≥®—ßÀ«—¥™“¬·¥π‰∑¬-æ¡à“ ·≈– ‰∑¬-°—¡æŸ™“ √«¡∑—Èߪí≠À“‡™◊ÈÕ‚√§¥◊ÈÕ¬“ Õπ÷Ë߇ªìπ∑’Ëπà“ —߇°µ«à“„π™à«ßªï 2540-2542 Õÿ∫—µ‘°“√¢Õ߉¢â¡“≈“‡√’¬ ¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¢÷πÈ ‡≈Á°πâÕ¬ ·µàÕµ— √“µ“¬‰¡à‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ª√“°Æ°“√≥åπ’ȧ“¥«à“πà“®–‡°’¬Ë «¢âÕß°—∫°“√¬°‡≈‘°°“√„™â¥¥’ ∑’ ’ µ—ßÈ ·µàªï 2538 ª√“°Æ°“√≥å EI NiNo ·≈–°“√ª√—∫‚§√ß √â“ß°“√¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡‚√§ ‚¥¬√«¡Àπ૬ߓπ¡“≈“‡√’¬ ‡ªìπÀπ૬ߓπ§«∫§ÿ¡‚√§µ‘¥µàÕπ”‚¥¬·¡≈ß ´÷Ëß√«¡∂÷߉¢â‡≈◊Õ¥ÕÕ° ‡∑â“™â“ß·≈– ‰¢â ¡ÕßÕ—°‡ ∫¥â«¬ „π√–¬–·√°®÷ß Õ“®¡’ªí≠À“Õ¬Ÿà∫â“ß Õ¬à“߉√°Áµ“¡ µ—Èß·µàªï 2543 Õÿ∫—µ‘°“√·≈–Õ—µ√“µ“¬¢Õ߉¢â¡“≈“‡√’¬¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß

183


¿“æ∑’Ë 5.18 Õÿ∫—µ‘°“√·≈–Õ—µ√“µ“¬®“°‰¢â¡“≈“‡√’¬ ª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2520 - ªï 2549

10

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

8 6

«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®

12 10 8 6

4

4

2

2

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π 7.7 10.9 7.9 10.2 7.1 8.2 8.1 8.9 8.0 10.0 7.8 10.1 5.9 5.7 6.1 4.4 3.9 5.6 5.1 2.9 5.9 3.1 6.8 2.7 5.7 2.5 2.3 5.2 2.1 3.9 1.8 3.2 1.7 2.1 1.6 2 2 1.4 1.5 1.3 1.2 1.8 0.9 2.2 1.2 2.1 1.0 1.6 1.2 0.82 0.64 0.51 0.45 0.48

12

0.6 0 0.7 0.3 0.40.30.3 æ.».

2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

0

∑’Ë¡“ :

”π—°‚√§µ‘¥µàÕπ”‚¥¬·¡≈ß °√¡§«∫§ÿ¡‚√§  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

2.2.3 ‰¢â ¡ÕßÕ—°‡ ∫ º≈®“°°“√æ—≤π“∑“߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·≈–°“√√≥√ߧå„Àâ«—§´’πªÑÕß°—π‚√§‰¢â ¡Õß Õ—°‡ ∫·°à‡¥Á°„π°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬ ‚¥¬‡©æ“–„πæ◊Èπ∑’ˇ ’ˬߵàÕ°“√‡°‘¥‚√§ ∑”„ÀâÕÿ∫—µ‘°“√·≈–Õ—µ√“µ“¬¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß Õ¬à“ß¡“° (¿“æ∑’Ë 5.19) ‚¥¬„π æ.». 2549 æ∫Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§‰¢â ¡ÕßÕ—°‡ ∫ ‡∑à“°—∫ 0.44 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ·≈–Õ—µ√“µ“¬‡∑à“°—∫ 0.02 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

184


¿“æ∑’Ë 5.19 Õÿ∫—µ‘°“√·≈–Õ—µ√“µ“¬¢Õß‚√§‰¢â ¡ÕßÕ—°‡ ∫ ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520 - æ.». 2549

2.0

Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π 0.97 4.0 3.38 0.8 4.58 1.08 0.96 5.19 0.5 3.29 0.55 3.18 0.75 4.21 0.46 3.21 0.52 3.83 0.44 3.25 0.37 3.18 0.36 2.91 0.31 2.75 0.23 2.22 0.19 1.72 0.2 1.65 0.18 1.34 0.13 1.2 0.98 0.89 0.96 0.75 0.59 0.76 0.7 0.67 0.51 0.47 0.56 0.44

6 Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 1000,000 §π Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 1000,000 §π

1.5

‡√‘Ë¡„Àâ«—§´’πªÑÕß°—π‚√§ ‰¢â ¡ÕßÕ—°‡ ∫

4 3

1.0

2 1

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

5

0.5

0.12 0.10 0.08 0.05 0.050.070.03 0.04 0.02 0.0 0.07 0.07 0.07 0.02 æ.».

2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

0

∑’Ë¡“ :

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

2.2.4 ‚√§‡∑â“™â“ß ∂÷ß·¡â°“√¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡‚√§‡∑â“™â“ß∑’ºË “à π¡“ “¡“√∂≈¥Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§≈ß ®“° 8.46 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π ªï 2535 ‡À≈◊Õ 0.35 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π ªï 2549 (¿“æ∑’Ë 5.20) ·≈–≈¥Õ—µ√“ºŸâ¡’‡™◊ÈÕ欓∏‘‚√§‡∑â“™â“ß„π°√–· ‚≈À‘µ „πºŸâªÉ«¬·√ßß“πµà“ß™“µ‘ ‰¥âµË”°«à“√âÕ¬≈– 1 „π√–¬–‡°◊Õ∫ 30 ªï∑’˺à“π¡“ (ªï 2520 - 2549) ¬°‡«âπ„πªï 2539 ∑’Ëæ∫¡“°°«à“√âÕ¬≈– 1 ‡π◊ËÕß®“°‰¥â¡’°“√√≥√ߧåµ√«® ÿ¢¿“æ „π·√ßß“πµà“ß™“µ‘ (¿“æ∑’Ë 5.21) ·µà°Á¬—ß¡’∫“ßæ◊Èπ∑’Ë∑’ˬ—ߧ߇ªìπªí≠À“Õ¬Ÿà ‚¥¬‡©æ“–„π®—ßÀ«—¥™“¬·¥π‡¢µ µ‘¥µàÕ√–À«à“ߪ√–‡∑»‰∑¬-æ¡à“ ·≈–‰∑¬-¡“‡≈‡´’¬ ∑—Èßπ’ȇπ◊ËÕß®“° ¿“æ·«¥≈âÕ¡‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√‡ªìπ·À≈à߇擖æ—π∏ÿå¬ÿß æ“À–·≈–‡ªìπ·À≈àß∑’Ë™“«µà“ß™“µ‘ ‚¥¬‡©æ“–æ¡à“‡¢â“¡“ª√–‡∑»‰∑¬‡æ◊ËÕ¢“¬·√ßß“π

185


Õ—µ√“§«“¡™ÿ°µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.20 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°‚√§‡∑â“™â“ßµàÕª√–™“°√ 100,000 §π ª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2535 - ªï 2549

10 8 6

8.46 6.93 6.11 5.83 4.91

4 1.45

2

2.08

0.99 0.71 0.58 0.53 0.57 0.43 0.40 0.35

æ.». 0 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ :

°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

¿“æ∑’Ë 5.21 Õ—µ√“ºŸâ¡’‡™◊ÈÕ欓∏‘‚√§‡∑â“™â“ß„π‚≈À‘µ „πºŸâªÉ«¬·√ßß“πµà“ß™“µ‘ ªï 2520 - ªï 2549 MPR% 1.2 1.09 1

MPR 0.79

0.8 0.63 0.6

0.44 0.44 0.42 0.42 0.42 0.44 0.36 0.34 0.29 0.38 0.34 0.36 0.20 0.34 0.16 0.18 0.3 0.25 0.2 0.21 0.03 0.20 0.02 0.03 0.0 0.02 0.04 æ.». 0 0.43

2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

0.4

∑’Ë¡“ :

186

°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢


2.2.5 ‚√§‡Õ¥ å «—≥‚√§ ·≈–‚√§µ‘¥µàÕ∑“߇滠—¡æ—π∏å 1) ‚√§‡Õ¥ å (1)  ∂“π°“√≥å°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ HIV ®“°√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ߧ«“¡™ÿ°¢Õß°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ HIV „πª√–™“°√°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬ 7 °≈ÿà¡  ”§—≠ ¥”‡π‘π°“√„π∑ÿ°®—ßÀ«—¥ „π™à«ß‡«≈“ 18 ªï µ—Èß·µà æ.». 2532-2549 æ∫ ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡ ¥—ßπ’È °≈ÿࡺŸâ∫√‘®“§‚≈À‘µ (Donors) §«“¡™ÿ°‡æ‘Ë¡®“°√âÕ¬≈– 0.28 „π æ.». 2532 ®π ∂÷ß Ÿß ÿ¥ √âÕ¬≈– 0.81 „π æ.». 2535 ·≈⫧àÕ¬Ê ≈¥≈ß ®π∂÷ß√âÕ¬≈– 0.29 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.22) °≈ÿà¡À≠‘ß∑’Ë¡“Ω“°§√√¿å (ANC) §«“¡™ÿ°‡æ‘Ë¡®“°√âÕ¬≈– 0.68 „π æ.». 2534 ®π∂÷ß  Ÿß ÿ¥ √âÕ¬≈– 2.29 „π æ.». 2538 ·≈⫧àÕ¬Ê ≈¥≈ß®π∂÷ß√âÕ¬≈– 0.87 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.22) °≈ÿࡺŸâ©’¥¬“‡ æµ‘¥ (IVDU) ¡’§«“¡™ÿ°ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 30-43 µ≈Õ¥™à«ß æ.». 25322540 ·≈–‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ≈—ß æ.». 2540 ®π‡ªì𧫓¡™ÿ°√âÕ¬≈– 50.77 „π æ.». 2542 ·≈–°≈—∫≈¥≈߇À≈◊Õ 36.33 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.23) °≈ÿà¡™“¬∑’Ë¡“µ√«®°“¡‚√§ (STDs) §«“¡™ÿ°‡æ‘Ë¡®“°√âÕ¬≈– 2.50 „π æ.». 2533 ®π∂÷ß  Ÿß ÿ¥∑’Ë√âÕ¬≈– 8.50 „π æ.». 2537 ·≈â«∑√ßµ—«Õ¬Ÿà„π™à«ß√âÕ¬≈– 7-9 „π æ.». 2538-2542 ®π °√–∑—Ëß≈¥≈߇ªìπ √âÕ¬≈– 3.39 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.23) À≠‘ß‚ ‡¿≥’µ√ß (Direct CSWs) §«“¡™ÿ°‡æ‘Ë¡®“°√âÕ¬≈– 3.47 „π æ.». 2532 ®π∂÷ß  Ÿß ÿ¥∑’Ë√âÕ¬≈– 33.15 „π æ.». 2537 ·≈â«≈¥≈߇ªìπ√âÕ¬≈– 4.59 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.23) À≠‘ß‚ ‡¿≥’·Ωß (Indirect CSWs) §«“¡™ÿ°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 2.00 „π æ.». 2533 ®π∂÷ß Ÿß ÿ¥∑’Ë√âÕ¬≈– 10.14 „π æ.». 2539 ·≈⫧àÕ¬Ê ≈¥≈߇ªìπ√âÕ¬≈– 2.27 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.23) °≈ÿà¡∑À“√‡°≥±å §«“¡™ÿ°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 1.6 „π æ.». 2533  Ÿß ÿ¥∑’Ë√âÕ¬≈– 4 „π æ.». 2536 ·≈â«≈¥≈߇À≈◊Õ√âÕ¬≈– 0.4 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.24) ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ °“√·æ√à√–∫“¥¢Õß°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ HIV „πª√–‡∑»‰∑¬‡√‘Ë¡∑’Ë°≈ÿà¡√—°√à«¡‡æ» „π ™à«ß æ.». 2529 - 2530 ·≈â«·æ√ࢬ“¬‰ª Ÿà°≈ÿà¡©’¥¬“‡ æµ‘¥ °≈ÿà¡À≠‘ß∫√‘°“√∑“ß‡æ» °≈ÿà¡™“¬π—°‡∑’ˬ« ·≈–·æ√à √–∫“¥‡¢â“‰ª Ÿà§√Õ∫§√—«„π∑’Ë ÿ¥ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ·π«‚πâ¡°“√·æ√à√–∫“¥„π°≈ÿ¡à ‡ ’¬Ë ß∑’‡Ë °‘¥®“°‡æ» —¡æ—π∏嵓à ß‡æ» (Heterosexual) ≈¥≈ßµ—Èß·µà æ.». 2538-2539 ´÷Ëßπà“®– —¡æ—π∏å°—∫°“√√≥√ߧå„À⧫“¡√Ÿâ·°à°≈ÿࡇ ’Ë¬ß ·≈–°“√√≥√ߧå ∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬ 100% „πÀ≠‘ß∫√‘°“√∑“ß‡æ» (¥Ÿ¿“æ∑’Ë 5.29)

187


¿“æ∑’Ë 5.22 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™ ‰Õ «’ „π°≈ÿࡺŸâ∫√‘®“§‚≈À‘µ·≈–À≠‘ßµ—Èߧ√√¿å∑’Ë¡“Ω“°§√√¿å„π ‚√ß欓∫“≈¢Õß√—∞ æ.». 2532 - æ.». 2549 3 À≠‘ß∑’Ë¡“Ω“°§√√¿å

§«“¡™ÿ° (√âÕ¬≈–)

°≈ÿࡺŸâ∫√‘®“§‚≈À‘µ 2

1

0

∑’Ë¡“ :

188

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

¡‘.¬. 2548 ¡‘.¬. 2549

¡‘.¬. 2547

¡‘.¬. 2546

¡‘.¬. 2544 ¡‘.¬. 2545

¡‘.¬. 2543

¡‘.¬. 2541 ¡‘.¬. 2542

¡‘.¬. 2540

¡‘.¬. 2537 ¡‘.¬. 2538 ¡‘.¬. 2539

¡‘.¬. 2535 ¡‘.¬. 2536

¡‘.¬. 2534

¡‘.¬. 2533

¡‘.¬. 2532

æ.».


¿“æ∑’Ë 5.23 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™ ‰Õ «’„π°≈ÿà¡À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√∑“߇滂¥¬µ√ß À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√∑“ß ‡æ»‚¥¬·Ωß °≈ÿà¡™“¬∑’Ë¡“µ√«®°“¡‚√§ ·≈–ºŸâµ‘¥¬“‡ 浑¥™π‘¥©’¥, ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2532 æ.». 2549 ‚ ‡¿≥’µ√ß ™“¬∑’Ë¡“µ√«®°“¡‚√§

60

‚ ‡¿≥’·Ωß ºŸâµ‘¥¬“‡ æµ‘¥

§«“¡™ÿ° (√âÕ¬≈–)

50 40 30 20 10 æ.».

°≈ÿà¡

¡‘.¬. 2549

¡‘.¬. 2548

¡‘.¬. 2546 ¡‘.¬. 2547

¡‘.¬. 2545

¡‘.¬. 2544

¡‘.¬. 2541

¡‘.¬. 2538

¡‘.¬. 2535

¡‘.¬. 2532

0

¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. ¡‘¬. 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√ 3.47 ∑“߇滂¥¬µ√ß À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√ 0.00 ∑“߇滷Ωß ™“¬∑’Ë¡“µ√«® 0.00 °“¡‚√§ ºŸâ©’¥¬“‡ 浑¥ 40.09 À≠‘ß∑’Ë¡“ 0.00 Ω“°§√√¿å ‚≈À‘µ∫√‘®“§ 0.28

9.30 15.24 22.97 28.25 27.64 33.15(1)27.78 26.14 21.13 16.00 18.46 16.56 12.34 10.63 7.36 6.80 4.59 2.00 4.34 5.02 7.58 8.00 9.48(1)10.14 8.22 6.74 6.56 5.51 5.03 4.07 3.88 4.00 3.37 2.27 2.50 5.05 5.71 8.00 8.50 8.16 8.00 7.07 9.30 8.71 5.96 5.08 4.76 4.00 5.00 4.13 3.39 34.51 34.04 37.50 35.21 34.27 37.00 43.26 40.00 46.88 50.77 47.17 50.00 44.91 33.33 42.22 37.64 36.33 0.00 0.68 1.00 1.39 1.80 2.29 1.81 1.71 1.53 1.74 1.46 1.37 1.39 1.23 1.04 1.01 0.87 0.43 0.45 0.81 0.74 0.68 0.63 0.56 0.56 0.39 0.44 0.31 0.30 0.24 0.27 0.23 0.22 0.29

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ (1) ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õ߇¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2537 À¡“¬‡Àµÿ

189


∑’Ë¡“ :

æ¬. 2545 æ¬. 2546 æ¬. 2547 æ¬. 2548 æ¬. 2549

æ¬. 2542 æ¬. 2543 æ¬. 2544

æ¬. 2540 æ¬. 2541

æ¬. 2539

æ¬. 2538

æ¬. 2536 æ¬. 2537

æ¬. 2535

æ¬. 2534

æ¬. 2533

4.5 4.0 4 3.6 º≈—¥ 1 º≈—¥ 2 3.5 3.3 3.5 2.9 3 3.2 3.0 2.9 2.5 2.2 2.2 2.5 2.4 1.9 2.1 2 1.6 1.6 1.4 1.9 1.5 1.6 0.8 0.9 0.6 1 1.2 0.5 0.5 0.4 1.0 0.8 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 æ.». 0

æ¬. 2532

§«“¡™ÿ° (√âÕ¬≈–)

¿“æ∑’Ë 5.24 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å„𙓬‰∑¬∑’ˇ¢â“‡ªìπ∑À“√°Õߪ√–®”°“√ 惻®‘°“¬π 2532 惻®‘°“¬π 2549

∂“∫—π«‘®—¬«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å∑À“√ °√¡·æ∑¬å∑À“√∫°  ∂“∫—π欓∏‘«‘∑¬“ »Ÿπ¬åÕ”π«¬°“√·æ∑¬åæ√–¡ß°ÿƇ°≈â“

(2) ∂“π°“√≥废âªÉ«¬‚√§‡Õ¥ å ®“°√“¬ß“πºŸâªÉ«¬‚√§‡Õ¥ å µ—Èß·µà æ.». 2527 ®π∂÷ß æ.». 2549 ‚¥¬·¬°‡ªìπ√“¬¿“§ æ∫«à“ Õ—µ√“√“¬ß“πºŸªâ «É ¬‚√§‡Õ¥ åµÕà ª√–™“°√· π§π  Ÿß ÿ¥Õ¬Ÿ„à π¿“§‡Àπ◊Õ ·≈–µË” ÿ¥Õ¬Ÿ∑à ¿’Ë “§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ (¿“æ ∑’Ë 5.25) Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ®”π«πºŸâªÉ«¬‡Õ¥ å∑’ˉ¥â√—∫√“¬ß“π¬—ߧߵ˔°«à“§«“¡‡ªìπ®√‘ß §◊Õ¡’°“√√“¬ß“πºŸâ ªÉ«¬Õ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫ √âÕ¬≈– 30-60 ‡∑à“π—Èπ9 ·≈–¡’§«“¡≈à“™â“¢Õß°“√√“¬ß“πª√–¡“≥ 3 ‡¥◊Õπ (3) °“√§“¥ª√–¡“≥ºŸâµ‘¥‡™◊ÈÕ·≈–ºŸâªÉ«¬‚√§‡Õ¥ å °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡·Ààß™“µ‘ ‰¥â„™â «‘∏’ª√–¡“≥°“√∑’ˇ√’¬°«à“ Asian Epidemic Model (AEM) §“¥°“√≥å«à“„π æ.». 2563 ®”π«π√«¡ – ¡¢Õß §π‰∑¬®–µ‘¥‡™◊ÕÈ ‡Õ¥ å 1,250,000 §π (ºŸ„â À≠à 1,180,000 §π ‡¥Á° 70,000 §π) ®”π«πºŸ‡â  ’¬™’«µ‘  – ¡ 1,100,000 §π µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å·≈–¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà 157,000 §π ‚¥¬¡’®”π«πºŸâµ‘¥‡™◊ÈÕ‡æ‘Ë¡ªï≈– 8,000 §π ‡ªìπ‡¥Á° 500 §π ¡’ºŸâ µ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ¥ å∑’ˇ√‘Ë¡ªÉ«¬‡ªìπ‚√§‡Õ¥ å 16,500 §π ‡ªìπ‡¥Á° 1,500 §π ·≈–¡’ºŸâ∑’ˇªìπ‡Õ¥ å‡ ’¬™’«‘µ ªï≈– 18,000 §π (¿“æ∑’Ë 5.26) 9

190

°Õß√–∫“¥«‘∑¬“ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢, °“√ª√–‡¡‘𧫓¡§√∫∂â«π¢Õß°“√√“¬ß“πºŸâªÉ«¬‡Õ¥ å, 2543


µ“√“ß∑’Ë 5.14 °“√§“¥ª√–¡“≥®”π«πºŸµâ ¥‘ ‡™◊ÕÈ ‡Õ¥ å, ºŸ‡â  ’¬™’«µ‘ ·≈–ªÉ«¬®“°‚√§‡Õ¥ å æ.». 2546 ·≈– æ.». 2563 2546 ºŸâµ‘¥‡™◊ÈÕ – ¡ ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ – ¡ µ‘¥‡™◊ÈÕ·≈–¬—ß¡’™’«‘µÕ¬Ÿà Õÿ∫—µ‘°“√ (µ‘¥‡™◊ÈÕ„À¡à) µ‘¥‡™◊ÈÕ‡√‘Ë¡¡’Õ“°“√ ‡ ’¬™’«‘µ ∑’Ë¡“ :

2563

1,055,000 450,000 604,000 21,000 50,500 52,000

1,250,000 1,100,000 157,000 8,000 16,500 18,000

°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

¿“æ∑’Ë 5.25 ·π«‚πâ¡Õ—µ√“°“√√“¬ß“πºŸªâ «É ¬‚√§‡Õ¥ åµÕà ª√–™“°√ 100,000 §π ·¬°µ“¡¿“§µà“ßÊ ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2527 - æ.». 2549 90 ‡Àπ◊Õ

Õ—µ√“µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

80

°≈“ß 70 „µâ 60 µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √«¡

50 40 30 20 10 0

∑’Ë¡“ :

2548 2549

2545

2542

2539

2536

2533

2530

2527

æ.».

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ ¿“§

2527 ‡Àπ◊Õ °≈“ß 0.01 „µâ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √«¡ -

2529 0.01 -

2531 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02

2533 0.61 0.40 0.07 0.11 0.30

2535 7.76 2.85 1.35 1.14 3.06

2537 55.08 23.97 12.46 8.82 23.49

2539 76.66 47.15 25.81 20.15 40.89

2541 71.17 54.22 36.06 23.27 44.66

2543 62.86 53.65 35.98 21.74 42.06

2545 45.73 44.83 29.15 18.16 33.71

2546 54.26 44.76 39.84 27.12 40.85

2547 57.15 49.28 43.88 29.66 43.32

2548 41.31 35.73 32.18 18.15 30.29

2549 15.7 16.51 8.63 5.06 11.36

À¡“¬‡Àµÿ : √“¬ß“πÕ¬Ÿà∑’Ë√–¥—∫ 30-60% ¢Õߧ«“¡‡ªìπ®√‘ß 191


¿“æ∑’Ë 5.26 ·π«‚πâ¡®”π«πºŸâªÉ«¬·≈–ºŸâµ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™ ‰Õ «’ ∑’Ë¡’™’«‘µ„π·µà≈–ªï ®”π«πºŸâµ‘¥‡™◊ÈÕ – ¡ ·≈–®”π«πµ‘¥ ‡™◊ÈÕ„À¡à„π·µà≈–ªï ®“°°“√§“¥ª√–¡“≥∂÷ß æ.». 2563 ®”π«π (æ—π§π) 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 æ.».

0 2528

2533

2538

Living w/HIV and AIDS

∑’Ë¡“ :

2543

2548

Cumulative HIV

2553

2563

New HIV

°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

2) «—≥‚√§ Õ—µ√“ºŸªâ «É ¬«—≥‚√§≈¥≈ß®“° 150 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2528 ‡À≈◊Õ 80 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2532 ·µà„π™à«ß∑»«√√…∑’˺à“π¡“ (æ.». 2533 - 2548) Õ—µ√“ºŸâªÉ«¬«—≥‚√§¡‘‰¥â≈¥≈ß·≈– ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬¥â«¬ (¿“æ∑’Ë 5.27) «—≥‚√§°”≈—ß°≈“¬¡“‡ªìπªí≠À“ ”§—≠∑“ߥâ“π “∏“√≥ ÿ¢ ‡π◊ËÕß®“°º≈°√–∑∫¢Õß‚√§‡Õ¥ å ‚¥¬ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“ºŸâªÉ«¬‡Õ¥ å„π¿“§‡Àπ◊ÕµÕπ∫π∑ÿ°®—ßÀ«—¥ æ∫Õ—µ√“°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ «—≥‚√§√à«¡¥â«¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 4.1 „π æ.». 2534 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 15.1 „π æ.». 2548  ”À√—∫„π¿“æ√«¡¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬„π√–¬–‡«≈“ 10 °«à“ªï ¡’ Õ—µ√“°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ«—≥‚√§„πºŸâªÉ«¬‡Õ¥ å‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 14.5 „π æ.». 2532 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 28.7 „π æ.». 2548 (¿“æ ∑’Ë 5.28)

192


Õߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈°‰¥â§“¥§–‡π‰«â«à“ º≈°√–∑∫¢Õß‚√§‡Õ¥ å∑”„Àâ®”π«πºŸâªÉ«¬«—≥‚√§‡æ‘Ë¡¢÷Èπªï≈– 4% ´÷Ëß„π√–¬– 5 ªï∑’˺à“π¡“π’Èæ∫ºŸâªÉ«¬«—≥‚√§‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡©≈’ˬª√–¡“≥ 2% µàÕªï ·≈–·π«‚πâ¡¢Õß«—≥‚√§„π√–À«à“ß æ.». 2538 - æ.». 2545 ®–¬—߉¡à≈¥≈ß ·µà®“°√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß°“√¥◊ÈÕ¬“À≈“¬™π‘¥„πºŸâªÉ«¬„À¡à∑’ˉ¡à‡§¬‰¥â√—∫°“√ √—°…“ (Multidrug Resistant Tuberculosis) „π æ.». 2540-2541 æ∫‡©≈’ˬ∑—Èߪ√–‡∑»√âÕ¬≈– 2.02 ‚¥¬‡©æ“– „πæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’ªí≠À“‚√§‡Õ¥ å Ÿß ‡™àπ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬ æ∫√âÕ¬≈– 6 ´÷Ëß∂◊Õ«à“§àÕπ¢â“ߵ˔ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ∑’Ë ¡’º≈°√–∑∫¢Õß‚√§‡Õ¥ å ´÷Ëßæ∫ Ÿß°«à“√âÕ¬≈– 10 ( ∂“∫—π«‘®—¬«—≥‚√§ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ Õâ“ß„π°Õß«—≥‚√§) ¿“æ∑’Ë 5.27 Õ—µ√“ºŸâªÉ«¬«—≥‚√§„πºŸâªÉ«¬∑’Ë¢÷Èπ∑–‡∫’¬π„À¡à¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2528 - æ.». 2549

Õ—µ√“µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

160 150 140

ºŸâªÉ«¬∑—ÈßÀ¡¥ µ√«®‡ ¡À–æ∫‡™◊ÈÕ

120

100

99 98

80 60

62 62

92

80 79 76 83 85 79 76 81 76 76 78 79 78 70

56 53 52 53 49 49 45

40

94 93 94 83

45 45 49 48 48 44 40 37 38 34 34 34 33

20 æ.».

2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

0

∑’Ë¡“ :

°√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

193


¿“æ∑’Ë 5.28 √âÕ¬≈–¢Õß°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ«—≥‚√§„πºŸâªÉ«¬‡Õ¥ å¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2532 - æ.». 2548

∑—Ë«ª√–‡∑» ¿“§‡Àπ◊Õ

√âÕ¬≈–°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ«—≥‚√§„πºŸâªÉ«¬‡Õ¥ å

35 30

26.2 26.2 26.6

28.6

30.2 29.9 30.1

25

31.8 28.7 25.4 24.3 24.5 24.6

20 14.5 15 12.0 10.4 10 12.0

16.5 19.3 19.0

20.9 21.7 22.2 21.8 21.8

23.5 21.4 15.1

8.8 10.9

5 0.0

4.1 4.3

æ.». 0 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ :  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“¡’°“√ª√—∫¢âÕ¡Ÿ≈„À¡àµ—Èß·µà æ.». 2532 - 2546 3) ‚√§µ‘¥µàÕ∑“߇滠—¡æ—π∏å (STI)  ∂“π°“√≥å¢Õß‚√§µ‘¥µàÕ∑“߇滠—¡æ—π∏å (STI) „π¿“æ√«¡¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520 æ.». 2548 ¡’·π«‚πâ¡∑’Ë¥’‚¥¬‡©æ“–µ—Èß·µàÀ≈—ß æ.».2529 Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§µ‘¥µàÕ∑“߇滠—¡æ—π∏å ≈¥≈ß®“° 7.85 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π „π æ.». 2529 ‡ªìπ 0.17 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.29) Õ—π ‡ªìπº≈‡π◊ËÕß¡“®“°°“√√≥√ߧ姫∫§ÿ¡·≈–ªÑÕß°—π‚√§‡Õ¥ å

194


¿“æ∑’Ë 5.29 Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§µ‘¥µàÕ∑“ß‡æ» —¡æ—π∏åµàÕª√–™“°√ 1,000 §π ·≈–Õ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬„π À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√∑“ß‡æ» ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520 - æ.». 2549 Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 1,000 §π Õ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬ (%)

æ∫§π„™â AIDS §π·√°

6 5 4 3 2

25

120 98 98.7 98.0 96.9 96.6 97.9 100 97 98.0 98.9 97.3 80 60 40

2.07 1.64 1.13 0.38 0.73 0.49

0.31 0.27 0.25 0.25 0.22 0.17 0.21 0.2

7

‚§√ß°“√∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬ 100% 7.79 7.8 7.85 7.55 7.23 7.6 94 7.04 7.23 7.04 6.93 90 92 6.05 6.44 5.95 °“√√≥√ߧå‡√àß√—¥§«∫§ÿ¡ 73 ·≈–ªÑÕß°—π‚√§‡Õ¥ å 4.48 56 3.21

1

20 0.17 0 æ.».

2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

0

Õ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬ (%)

Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 1,000 §π

9 8

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“·≈–°≈ÿà¡‚√§µ‘¥µàÕ∑“߇滠—¡æ—π∏å °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ: ‚√§µ‘¥µàÕ∑“߇滠—¡æ—π∏å À¡“¬∂÷ß ´‘øî≈‘  ÀπÕß„π ·º≈√‘¡ÕàÕπ °“¡‚√§µàÕ¡πÈ”‡À≈◊Õß·≈–∑àÕπÈ” ‡À≈◊Õß ·º≈°“¡‚√§‡√◊ÈÕ√—ß∑’Ë¢“Àπ’∫·≈–ÀπÕß„π‡∑’¬¡∑ÿ°™π‘¥√«¡°—π

2.4 ªí≠À“‚√§Õÿ∫—µ‘„À¡à 2.4.1 ‚√§‰¢âÀ«—¥π° ∂“π°“√≥å°“√·æ√à√–∫“¥‰¢âÀ«—¥π° µ—Èß·µàªï 2546 ®π∂÷ß«—π∑’Ë 28 °—𬓬π 2549 „π À≈“¬ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈°√“¬ß“π®“°Õߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈° æ∫‡ªìπ‰¢âÀ«—¥π°„π§π 251 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 148 √“¬  ”À√—∫ ª√–‡∑»‰∑¬æ∫ºŸâªÉ«¬¬◊π¬—π‚√§‰¢âÀ«—¥π° – ¡√«¡ 25 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 17 √“¬ §‘¥‡ªìπÕ—µ√“ªÉ«¬µ“¬ √âÕ¬≈– 68.0 ‚¥¬„π æ.». 2549 (≥ ‡¥◊Õπ°—𬓬π) ª√–‡∑»‰∑¬æ∫ºŸâªÉ«¬¬◊π¬—π‰¢âÀ«—¥π° 3 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 3 √“¬ ·≈– ªí®®ÿ∫—π¬—߉¡àæ∫°“√ªÉ«¬∑’ˇ°‘¥®“°°“√µ‘¥µàÕ®“°§π Ÿà§π (µ“√“ß∑’Ë 5.15)

195


¿“æ∑’Ë 5.29 Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§µ‘¥µàÕ∑“ß‡æ» —¡æ—π∏åµàÕª√–™“°√ 1,000 §π ·≈–Õ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬„π À≠‘ߢ“¬∫√‘°“√∑“ß‡æ» ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520 - æ.». 2549 Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 1,000 §π Õ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬ (%)

æ∫§π„™â AIDS §π·√°

6 5 4 3 2

25

120 98 98.7 98.0 96.9 96.6 97.9 100 97 98.0 98.9 97.3 80 60 40

2.07 1.64 1.13 0.38 0.73 0.49

0.31 0.27 0.25 0.25 0.22 0.17 0.21 0.2

7

‚§√ß°“√∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬ 100% 7.79 7.8 7.85 7.55 7.23 7.6 94 7.04 7.23 7.04 6.93 90 92 6.05 6.44 5.95 °“√√≥√ߧå‡√àß√—¥§«∫§ÿ¡ 73 ·≈–ªÑÕß°—π‚√§‡Õ¥ å 4.48 56 3.21

1

20 0.17 0 æ.».

2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

0

Õ—µ√“°“√„™â∂ÿ߬“ßÕπ“¡—¬ (%)

Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 1,000 §π

9 8

∑’Ë¡“ : ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“·≈–°≈ÿà¡‚√§µ‘¥µàÕ∑“߇滠—¡æ—π∏å °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ: ‚√§µ‘¥µàÕ∑“߇滠—¡æ—π∏å À¡“¬∂÷ß ´‘øî≈‘  ÀπÕß„π ·º≈√‘¡ÕàÕπ °“¡‚√§µàÕ¡πÈ”‡À≈◊Õß·≈–∑àÕπÈ” ‡À≈◊Õß ·º≈°“¡‚√§‡√◊ÈÕ√—ß∑’Ë¢“Àπ’∫·≈–ÀπÕß„π‡∑’¬¡∑ÿ°™π‘¥√«¡°—π

2.4 ªí≠À“‚√§Õÿ∫—µ‘„À¡à 2.4.1 ‚√§‰¢âÀ«—¥π° ∂“π°“√≥å°“√·æ√à√–∫“¥‰¢âÀ«—¥π° µ—Èß·µàªï 2546 ®π∂÷ß«—π∑’Ë 28 °—𬓬π 2549 „π À≈“¬ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈°√“¬ß“π®“°Õߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈° æ∫‡ªìπ‰¢âÀ«—¥π°„π§π 251 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 148 √“¬  ”À√—∫ ª√–‡∑»‰∑¬æ∫ºŸâªÉ«¬¬◊π¬—π‚√§‰¢âÀ«—¥π° – ¡√«¡ 25 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 17 √“¬ §‘¥‡ªìπÕ—µ√“ªÉ«¬µ“¬ √âÕ¬≈– 68.0 ‚¥¬„π æ.». 2549 (≥ ‡¥◊Õπ°—𬓬π) ª√–‡∑»‰∑¬æ∫ºŸâªÉ«¬¬◊π¬—π‰¢âÀ«—¥π° 3 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 3 √“¬ ·≈– ªí®®ÿ∫—π¬—߉¡àæ∫°“√ªÉ«¬∑’ˇ°‘¥®“°°“√µ‘¥µàÕ®“°§π Ÿà§π (µ“√“ß∑’Ë 5.15)

195


µ“√“ß∑’Ë 5 .15 ®”π«πºŸâªÉ«¬¬◊π¬—π‰¢âÀ«—¥π° ·≈–‡ ’¬™’«‘µ¢Õ߉∑¬ æ.». 2546 - æ.». 2549 ®”π«π (§π)

2546

2547

2548

2549

√«¡

ºŸâªÉ«¬¬◊π¬—π‰¢âÀ«—¥π° ‡ ’¬™’«‘µ Õ—µ√“ªÉ«¬µ“¬√âÕ¬≈–

0 0 0.0

17 12 70.6

5 2 40.0

3 3 100.0

25 17 68.0

∑’Ë¡“ :

∂“∫—π«‘®—¬«‘∑¬“»“ µ√å “∏“√≥ ÿ¢ °√¡«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å

2.4.2 ‚√§´“√å (SARS) ‚√§∑“߇¥‘πÀ“¬„®‡©’¬∫æ≈—π√ÿπ·√ßÀ√◊Õ‚√§´“√å  (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) ‡ªìπ‚√§µ‘¥µàÕÕÿ∫—µ‘„À¡à ∑’ˇ°‘¥°“√√–∫“¥„π™à«ß‡¥◊Õπ惻®‘°“¬π 2545 „π¡≥±≈°«“ßµÿâß ∑“ßµÕπ„µâ ¢Õß “∏“√≥√—∞ª√–™“™π®’π·≈–µàÕ¡“∂Ÿ°§«∫§ÿ¡„Àâ ß∫≈߉¥â„π‡¥◊Õπ¡‘∂πÿ “¬π 2546 ¡’√“¬ß“πºŸªâ «É ¬„π 29 ª√–‡∑» ®”π«π 8,437 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 813 √“¬ Õ—µ√“ªÉ«¬µ“¬√âÕ¬≈– 9.64 æ◊Èπ∑’Ë∑’Ëæ∫¡’°“√√–∫“¥¢Õß‚√§¡“° ‰¥â·°à ®’π (ªí°°‘Ëß·≈–°«“ßµÿâß) ŒàÕß°ß ‰µâÀ«—π  ‘ß§‚ª√å ·§π“¥“ (°√ÿß‚µ√Õπ‚µ) ·≈– ‡«’¬¥π“¡ (°√ÿߌ“πÕ¬)  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ ¡’ºŸâªÉ«¬‡¢â“¢à“¬‡ªìπ‚√§´“√å  (¡’Õ“°“√ªÕ¥∫«¡) 9 √“¬ ‡ ’¬™’«‘µ 2 √“¬ ·≈–¡’ºŸâªÉ«¬∑’Ë ß —¬ (‰¡à¡’Õ“°“√ªÕ¥∫«¡) Õ’° 31 √“¬ ‰¡à‡ ’¬™’«‘µ ∑ÿ°√“¬µ‘¥‡™◊ÈÕ¡“®“°µà“ߪ√–‡∑» ª√–‡∑» ‰∑¬‰¥â¥”‡π‘π¡“µ√°“√‡ΩÑ“√–«—ß ªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡‚√§Õ¬à“߇¢â¡ß«¥ ‡ªìπº≈„Àâ “¡“√∂ªÑÕß°—π‰¡à„À⇰‘¥°“√·æ√à √–∫“¥¢Õß‚√§´“√å „πª√–‡∑»‰¥â ”‡√Á® 2.4.3 ‚√§¡◊Õ ‡∑â“ ª“° ‚√§¡◊Õ ‡∑â“ ª“°‡ªìπ‚√§µ‘¥µàÕÕÿ∫—µ‘„À¡à ¡’°“√√–∫“¥„π æ.». 2540 ∑’˪√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬¡’°“√√“¬ß“πºŸâªÉ«¬‚√§¡◊Õ ‡∑â“ ª“° ¡“µ—Èß·µà æ.». 2543 ‡ªìπµâπ¡“ ‚¥¬„π æ.». 2549 æ∫ ºŸâªÉ«¬∑—Èß ‘Èπ 3,961 √“¬ ‡ ’¬™«‘µ 7 √“¬ §‘¥‡ªìπÕ—µ√“ªÉ«¬ 6.33 µàÕª√–™“°√· π§π (¿“æ∑’Ë 5.30)

196


¿“æ∑’Ë 5.30 Õ—µ√“ªÉ«¬‚√§¡◊Õ ‡∑â“·≈–ª“° æ.». 2544 - æ.». 2549 7

6.33 5.65

Õ—µ√“ªÉ«¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

6 5

3.65

4 3

2.49 1.94

2

1.23

1 æ.».

0 2544

∑’Ë¡“ :

2545

2546

2547

2548

2549

”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

„π æ.». 2549 º≈®“°°“√‡ΩÑ“√–«—ß∑“ßÀâÕߪؑ∫—µ‘°“√®“° ∂“∫—π«‘®—¬«‘∑¬“»“ µ√å “∏“√≥ ÿ¢ °√¡ «‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å æ∫ Enterovirus 71 √âÕ¬≈– 13.5 (26 √“¬) (µ“√“ß∑’Ë 5.16) µ“√“ß∑’Ë 5.16 ®”π«πºŸâªÉ«¬·≈–º≈°“√µ√«®∑“ßÀâÕߪؑ∫—µ‘°“√‚√§¡◊Õ ‡∑â“ ·≈–ª“° æ.». 2544 - æ.». 2549 (°.¬. 2549)  ∂“π°“√≥å°“√‡ΩÑ“√–«—ß

º≈°“√µ√«®·¬°‡™◊ÈÕ·≈–µ√«®¿Ÿ¡‘¢Õ߇™◊ÈÕ

æ.».

2544 2545 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ :

ªÉ«¬

µ“¬

æ∫ Enterovirus 71

æ∫ Echovirus

1,545 3,533 871 474 2,270 3,961

0 2 2 0 0 7

2 3 10 51 40 26

2 0 4 0 0 0

∂“∫—π«‘®—¬«‘∑¬“»“ µ√å “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 197


2.5 ‚√§‰¡àµ‘¥µàÕ 2.5.1 ‚√§¡–‡√Áß 1) ¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°·≈–¡–‡√Á߇µâ“π¡ ¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°·≈–¡–‡√Á߇µâ“π¡‡ªìπ‚√§√⓬∑’Ë∑”„Àâ µ√’‰∑¬‡ ’¬™’«‘µ°àÕπ«—¬Õ—π§«√ ·≈– π—∫«—π ∂“π°“√≥å¢Õß‚√§®–¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 5.17) ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß µ√’„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¡’·π« ‚πâ¡°“√‡ªìπ¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°·≈–¡–‡√Á߇µâ“π¡‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê (¿“æ∑’Ë 5.31) ·≈–‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“ ‡©æ“–¡–‡√Áß∑’Ë æ∫¡“°„π µ√’„π 5 ®—ßÀ«—¥ „π¢à“¬ß“π¢Õß»Ÿπ¬å∑–‡∫’¬π¡–‡√Áß æ∫«à“ Õ—µ√“°“√‡ªìπ¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°æ∫ Ÿß ÿ¥„π ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à  à«π¡–‡√Á߇µâ“π¡æ∫ Ÿß ÿ¥∑’Ë°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (µ“√“ß∑’Ë 5.18) ‡¡◊ËÕ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ·≈â«æ∫«à“  µ√’∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¡“°°«à“ 35 ªï¢÷Èπ‰ª ¡’Õ—µ√“°“√‡°‘¥‚√§¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°·≈–¡–‡√Á߇µâ“π¡ Ÿß°«à“ µ√’∑’Ë¡’Õ“¬ÿµË”°«à“ 35 ªï ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‚√§¡–‡√Á߇µâ“π¡√–À«à“ß µ√’„πª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“·≈–ª√–‡∑»‰∑¬ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ºŸâªÉ«¬¡–‡√Áß ‡µâ“π¡„πª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“  à«π¡“°‡ªìπ‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ¡“°°«à“ 50 ªï (√âÕ¬≈– 77) „π¢≥–∑’˪√–‡∑»‰∑¬ æ∫‡æ’¬ß √âÕ¬≈– 40-45 ‡∑à“π—Èπ (µ“√“ß∑’Ë 5.19 ·≈– 5.20) πÕ°®“°π’Ȭ—ßæ∫«à“  µ√’„πª√–‡∑»‰∑¬∑’ˇªìπ¡–‡√Áß √âÕ¬≈– 80 ‡ªìπ¡–‡√Á߇µâ“π¡„π√–¬–∑’Ë‚√§‡ªìπ¡“°·≈â« (Invasive)10 ®“°°“√ ”√«®¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬ „π æ.». 2547 ·≈–°“√ ”√«®Õπ“¡—¬°“√‡®√‘≠æ—π∏å æ.». 2549 æ∫«à“  µ√’Õ“¬ÿ 15-59 ªï∑—Ë«ª√–‡∑» ‡§¬‰¥â√—∫°“√µ√«®§âπÀ“ ¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°µ—Èß·µà‡√‘Ë¡·√°ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 49 „π®”π«ππ’È µ√’∑’Ë¡’Õ“¬ÿ 30-44 ªï ¡“√—∫∫√‘°“√µ√«®§âπÀ“ ¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°¡“°°«à“°≈ÿà¡Õ◊Ëπ ¢≥–∑’Ë°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 15-29 ªï ¡“√—∫∫√‘°“√¥—ß°≈à“«πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ (µ“√“ß∑’Ë 5.21)  ”À√—∫°“√µ√«®‡µâ“π¡¥â«¬µπ‡Õß æ∫«à“ „π æ.». 2547  µ√’‰∑¬Õ“¬ÿ 15-59 ªï ª√–¡“≥ √âÕ¬≈– 50 ‡§¬µ√«®‡µâ“π¡¥â«¬µπ‡Õß ¢≥–∑’Ë°“√ ”√«®„π æ.». 2549 °≈—∫æ∫«à“ ¡’°“√µ√«®‡µâ“π¡ ¥â«¬µπ‡Õß ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 25  à«π°“√‰¥â√—∫°“√µ√«®‡µâ“π¡®“°‡®â“Àπâ“∑’Ë “∏“√≥ ÿ¢„π æ.». 2547 ·≈– æ.». 2549 ¡’ ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 23-24 ‚¥¬ µ√’∑’Ë¡’Õ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª‡ªìπ°≈ÿà¡∑’ˉ¥â√—∫°“√µ√«®¡“°∑’Ë ÿ¥ ¢≥–∑’Ë µ√’ Õ“¬ÿ 15-29 ªï ¡’°“√µ√«®‡µâ“π¡¥â«¬µπ‡ÕßπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ (µ“√“ß∑’Ë 5.21) Õ¬à“߉√°Áµ“¡°“√µ√«®«—¥¥â«¬ Mammogram „π µ√’Õ“¬ÿ 40-59 ªï æ∫«à“ ¡’‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 4 ¢Õß µ√’∑—Ë«ª√–‡∑»∑’ˇ§¬‰¥â√—∫°“√µ√«®¥â«¬«‘∏’¥—ß°≈à“« (µ“√“ß∑’Ë 5.21)

10

198

∏√√¡π‘µ¬å Õ—ß»ÿ ‘ßÀå. Screening Mammography, »Ÿπ¬å∂—π¬√—°…å ‚√ß欓∫“≈»‘√‘√“™


µ“√“ß∑’Ë 5.17 Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§¡–‡√Áß∑’Ëæ∫¡“°„π µ√’‰∑¬ æ.». 2533, æ.». 2536, æ.». 2539, æ.». 2542 ·≈– æ.». 2543 Õ—µ√“Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ≈”¥—∫

™π‘¥ æ.». 2533 æ.». 2536 æ.». 2539 æ.». 2542 æ.». 2543

1 2 3 4 5 ∑’Ë¡“ :

¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ° ¡–‡√Á߇µâ“π¡ ¡–‡√Áßµ—∫ ¡–‡√Áߪե ¡–‡√Áß√—߉¢à

23.4 13.5 16.3 12.1 4.5

20.9 16.3 15.5 11.1 4.7

19.5 17.2 16.0 10.0 5.2

19.8 19.9 14.3 9.9 6.2

24.7 20.5 12.3 9.3 6.0

∂“∫—π¡–‡√Áß·Ààß™“µ‘ °√¡°“√·æ∑¬å

¿“æ∑’Ë 5.31 Õ— µ √“Õÿ ∫— µ‘ ° “√¢Õß‚√§¡–‡√Á ß ª“°¡¥≈Ÿ ° ·≈–¡–‡√Á ß ‡µâ “ π¡„π µ√’ ° √ÿ ß ‡∑æ¡À“π§√√–À«à “ ß æ.». 2536 - æ.». 2540

50

Õ—µ√“Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¡–‡√Á߇µâ“π¡

¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ° 38.7

40 30 26.2 20 23.9

28.8 25.4

31.4

32.1 28.7

30.0

2539

æ.». 2540

25.1

10 0 2536

∑’Ë¡“ :

2537

2538

∂“∫—π¡–‡√Áß·Ààß™“µ‘ °√¡°“√·æ∑¬å

199


µ“√“ß∑’Ë 5.18 √âÕ¬≈–¢Õß°“√æ∫¡–‡√ÁßÕ«—¬«– ◊∫æ—π∏ÿå„π æ.». 2536, æ.». 2538-2540 ·≈– æ.». 2541-2543 „π®—ßÀ«—¥∑’ˇªìπ»Ÿπ¬å∑–‡∫’¬π¡–‡√Áß ¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ° ¡–‡√Á߇µâ“π¡ ¡–‡√Áß√—߉¢à æ.». æ.». æ.». æ.». æ.». æ.». æ.». æ.». æ.». 2536 2538-40 2541-43 2536 2538-40 2541-43 2536 2538-40 2541-43

®—ßÀ«—¥

‡™’¬ß„À¡à ≈”ª“ß ¢Õπ·°àπ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ߢ≈“ ∑’Ë¡“ :

25.7 23.1 18.0 18.5 15.8

25.6 23.6 15.0 20.7 16.1

29.4 22.3 15.9 19.3 20.6

15.2 15.0 8.6 20.6 11.5

17.6 16.4 11.6 25.4 12.1

20.7 20.8 13.7 24.3 17.2

6.0 4.4 4.5 4.2 3.1

4.7 3.7 5.6 5.9 4.6

∂“∫—π¡–‡√Áß·Ààß™“µ‘ °√¡°“√·æ∑¬å

µ“√“ß∑’Ë 5.19 °“√ª√–¡“≥°“√ºŸâªÉ«¬‚√§¡–‡√Á߇µâ“π¡„π µ√’ À√—∞Õ‡¡√‘°“ ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ æ.». 2540

∑’Ë¡“ :

200

Õ“¬ÿ

ª√–¡“≥°“√

√âÕ¬≈–

< 30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+

600 8,600 32,600 33,000 36,600 43,500 25,300

0.3 4.8 18.1 18.3 20.3 24.2 14.0

√«¡

180,200

100.0

American Cancer Society, Surveillance Research, 1997.

6.9 4.6 6.2 6.1 5.7


µ“√“ß∑’Ë 5.20 · ¥ßÕ“¬ÿºŸâªÉ«¬¡–‡√Á߇µâ“π¡¢Õß µ√’„πª√–‡∑»‰∑¬ ªï 2526 - ªï 2549

‚√ß欓∫“≈»‘√‘√“™·ºπ°»—≈¬»“ µ√å 1,353 √“¬ (ªï 2526-2537) Õ“¬ÿ

< 40 40-49 50-59 60-69 70 ªï¢÷Èπ‰ª √«¡

∑’Ë¡“ :

»Ÿπ¬å∂—π¬√—°…å 5,994 √“¬ (ªï 2538-2547)

»Ÿπ¬å∂—π¬√—°…å 219 √“¬ (ªï 2548)

»Ÿπ¬å∂—π¬√—°…å 499 √“¬ (ªï 2549)

√“¬

√âÕ¬≈–

√“¬

√âÕ¬≈–

√“¬

√âÕ¬≈–

√“¬

√âÕ¬≈–

311 437 353 162 90

23.0 32.3 26.1 12.0 6.6

996 2,487 1,721 597 193

16.6 41.5 28.7 10.0 3.2

39 97 92 37 26

13.4 33.4 31.6 12.7 8.9

53 158 139 68 31

11.8 32.2 31.0 15.1 6.9

1,353

100

5,994

100

291

100

449

100

∏√√¡π‘µ¬å Õ—ß»ÿ ‘ßÀå, Screening Mammography, »Ÿπ¬å∂—π¬√—°…å

µ“√“ß∑’Ë 5.21 √âÕ¬≈–¢Õß µ√’‰∑¬∑’ˇ§¬‰¥â√—∫°“√µ√«®§—¥°√Õß¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°·≈–¡–‡√Á߇µâ“π¡ ®”·π°µ“¡ °≈ÿà¡Õ“¬ÿ æ.». 2547 ·≈–æ.». 2549 æ.». 2547 (1) æ.». 2549 (2)

°“√µ√«®§—¥°√Õß

- °“√µ√«®¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°‚¥¬„™â «‘∏’ Pap smear - °“√µ√«®‡µâ“π¡¥â«¬µπ‡Õß - °“√µ√«®‡µâ“π¡‚¥¬‡®â“Àπâ“∑’Ë “∏“√≥ ÿ¢ - °“√µ√«®‡µâ“π¡‚¥¬ Mammogram (Õ“¬ÿ 40-59 ªï) ∑’Ë¡“ :

15-29 ªï

30-44 ªï

45-59 ªï

√«¡

29.0

62.2

55.0

48.5

49.8

35.0 13.2

58.3 28.1

53.5 27.9

48.7 22.7

24.6 24.5

-

-

-

4.0

-

1. √“¬ß“π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬ §√—Èß∑’Ë 3 æ.». 2546 2547,  ∂“∫—π«‘®—¬√–∫∫ “∏“√≥ ÿ¢, °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 2. √“¬ß“π°“√ ”√«®Õπ“¡—¬°“√‡®√‘≠æ—π∏ÿå æ.». 2549,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ 201


2) ¡–‡√Áßµ—∫ °“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß·∫∫·ºπ°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√‰ª‡ªìπ°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√πÕ°∫â“πÀ√◊ÕÕ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª ‚¥¬À“´◊ÈÕ®“°√â“πÕ“À“√·ºß≈Õ¬Õ—πÕ“®®–‡°‘¥°“√ªπ‡ªóôÕπ‡™◊ÈÕ‚√§À√◊Õ “√æ‘…µ≈Õ¥®π ÿ¢≈—°…≥–¢ÕߺŸâ ª√ÿߪ√–°Õ∫Õ“À“√‰¥â ´÷Ëß∑”„À⺟â∫√‘‚¿§µâÕ߇ ’ˬ߰—∫°“√‡°‘¥‚√§∑’Ë¡’ “‡Àµÿ®“°Õ“À“√‡ªìπ ◊ËÕ √«¡∑—Èß°“√∫√‘‚¿§ Õ“À“√∑’ªË √ÿ߉¡à °ÿ ¥â«¬§«“¡√âÕπ ‚¥¬‡©æ“–Õ“À“√∑’∑Ë ”®“°ª≈“πÈ”®◊¥ ∑”„À⇠’¬Ë ßµàÕ°“√‡°‘¥‚√§æ¬“∏‘„∫‰¡âµ∫— (µ“√“ß ∑’Ë 5.12) ´÷Ë߇ªì𠓇Àµÿ ”§—≠∑’Ë∑”„À⇰‘¥‚√§¡–‡√Áßµ—∫ (µ“√“ß∑’Ë 5.22) ‚¥¬æ∫«à“ ª√–‡∑»‰∑¬¡’Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§ ¡–‡√Áßµ—∫ Ÿß∑’Ë ÿ¥„π‚≈°11 µ“√“ß∑’Ë 5.22 Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§¡–‡√Áßµ—∫µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2536, æ.». 2539, æ.». 2542 ·≈– æ.». 2543 Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π æ.». ‡æ»™“¬

2536 2539 2542 2543 ∑’Ë¡“ :

37.4 40.5 38.6 31.2

‡æ»À≠‘ß

15.5 16.0 14.3 11.5

Cancer in Thailand, 1995 - 2000

3) ¡–‡√Áߪե Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß¡–‡√Áߪե¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ∂÷ß 7 ‡∑à“ ®“° 3.96 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2528 ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‡ªìπ 26.8 µàÕ 100,000 ª√–™“°√ „π æ.». 2540 ·≈–≈¥≈߇ªìπ 18.6 µàÕ 100,000 ª√–™“°√ „π æ.». 2543 ´÷Ëߧ“¥«à“®–¡’ à«π —¡æ—π∏å°—∫°“√∫√‘‚¿§¬“ Ÿ∫·≈–¡≈¿“«–∑“ßÕ“°“» (¿“æ∑’Ë 5.32)

11

202

Vatanasapt, V., Sriamporn, S. (1999). Cancer in Thailand 1992-1994. (IARC Technical Report No. 34), Lyon, IARC.


Õ—µ√“Õÿ∫—µ‘°“√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.32 Õ—µ√“Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§¡–‡√Áߪե ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2528 - æ.». 2543 30 26.8(1) ‡ªî¥µ≈“¥ „™â¡“µ√°“√∑“ß°ØÀ¡“¬ ∫ÿÀ√’˵à“ß ·≈–¿“…’∫ÿÀ√’Ë ª√–‡∑» 18.3

25 20

18.6(1)

15 12.94

10 5 3.96

0

2528

2533

2536

æ.». 2543

2540

∑’Ë¡“ : ∂“∫—π¡–‡√Áß·Ààß™“µ‘ °√¡°“√·æ∑¬å À¡“¬‡Àµÿ : (1) ‡ªìπÕÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§¡–‡√Áߪե„π‡æ»™“¬ πÕ°®“°π’È ®“°√“¬ß“πºŸâªÉ«¬¡–‡√Áߪե∑’ˇ¢â“√—∫°“√√—°…“„π  ∂“∫—π¡–‡√Áß·Ààß™“µ‘ √–À«à“ß æ.». 2529 - æ.». 2548 æ∫«à“ ‡ªìπ¡–‡√Áߪե™“¬ ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 15-23 ´÷Ëß Ÿß°«à“¡–‡√ÁߪեÀ≠‘ß ª√–¡“≥ 3-8 ‡∑à“ (¿“æ∑’Ë 5.33) ¿“æ∑’Ë 5.33 √âÕ¬≈–¢ÕߺŸâªÉ«¬‚√§¡–‡√Áߪե∑’ˇ¢â“√—∫°“√√—°…“„π ∂“∫—π¡–‡√Áß·Ààß™“µ‘√–À«à“ß æ.». 2529 æ.». 2548

20.9 15.2

18.0

19.3

19.3 20.0 19.6 16.8 21.0 17.8 17.6 21.0 19.1 21.9 18.7 23.4

20

19.1 20.7 18.9 21.2

√âÕ¬≈– 25

¡–‡√Áߪե™“¬ ¡–‡√ÁߪեÀ≠‘ß

3.9 3.3 3.8

æ.».

∑’Ë¡“ : ∂“∫—π¡–‡√Áß·Ààß™“µ‘ °√¡°“√·æ∑¬å À¡“¬‡Àµÿ : ‡ªìπ√âÕ¬≈–¢ÕߺŸâªÉ«¬¡–‡√Áß∑—ÈßÀ¡¥

2542 2543 2544 2545

2541

2536 2537 2538 2539 2540

2533 2534 2535

2529 2530 2531 2532

0

2546 2547 2548

5

3.7 4.5 3.0 4.8 3.2 3.0 2.8 4.0 3.8 3.3 4.5 4.3

10

3.8 3.7 5.4 5.8

8.1

15

203


2.5.2 À—«„® ‡∫“À«“𠧫“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ªí®®ÿ∫—π‚√§‰¡àµ‘¥µàÕ ∑’ˇªìπÕ—π¥—∫µâπ¢Õß “‡Àµÿ°“√ªÉ«¬·≈–µ“¬¢Õߪ√–™“™π™“«‰∑¬ Õ—π‰¥â·°à À—«„® ¡–‡√Áß·≈–‡∫“À«“π ¡’·π«‚πâ¡‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ—π‡π◊ÕË ß¡“®“°æƒµ‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§ ·≈–°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬∑’Ë ‰¡à‡À¡“– ¡ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°Õ—µ√“°“√‡¢â“æ—°√—°…“µ—«„π‚√ß欓∫“≈∑’Ëæ∫¥—ßπ’È - ‚√§À—«„® ¡’Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 56.5 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2528 ‡æ‘Ë¡‡ªìπ 109.4 „π æ.». 2537 ·≈–‡ªìπ 618.5 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 - ‚√§¡–‡√Áß ¡’Õ—µ√“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 34.7 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2537 ‡æ‘Ë¡‡ªìπ 124.4 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 - ‚√§‡∫“À«“π°Á¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ®“° 33.3 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2528 ‡æ‘Ë¡ ‡ªìπ 91.0 „π æ.». 2537 ·≈–‡ªìπ 586.8 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.34) ¿“æ∑’Ë 5.34 Õ—µ√“°“√‡¢â“æ—°√—°…“µ—«„π‚√ß欓∫“≈ (µàÕª√–™“°√ 100,000 §π) ¢Õß‚√§À—«„® ‚√§¡–‡√Áß·≈– ‚√§‡∫“À«“π æ.». 2528 - æ.». 2549

Õ—µ√“µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

600

2528 63.4 67.9 2529 73.6 2530 78.6 2531 76.5 2532 99.6 2533 114.4 2534 125.6 2535 101.7 2536 109.4 2537 129.7 2538 158.0 2539 48.6 173.6 2540 60.4 194.8 2541 62.6 252.6 2542 66.9 285.4 71.1 2543 376.4 80.4 2544 458.4 99.0 2545 101.7 451.4 2546 503.1 107.0 2547 530.7 114.3 2548 618.5 124.4 2549

700

À—«„® ¡–‡√Áß ‡∫“À«“π

586.8 490.5 444.2 400 380.7 277.7 300 218.9257.59 200 175.7 149.8 100.1127.5 100 104.2 69.3 91.0 56.5 33.8 53.873.6 48.268.4 72.3 56.1 æ.». 0 33.3 33.8 41.2 43.5 34.741.2 500

∑’Ë¡“ : √“¬ß“πºŸâªÉ«¬„π ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ: §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§¡–‡√Áß µ—Èß·µà æ.». 2537 · ¥ß‡©æ“–¡–‡√Áßµ—∫ ªÕ¥ ¡¥≈Ÿ°·≈–‡µâ“π¡ ‡∑à“π—Èπ

204


πÕ°®“°π’È ®“°°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬ æ.». 25462547 æ∫Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 5.4 „π æ.». 2534 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 11.0 „π æ.». 2539 ·≈–‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ‡ªìπ√âÕ¬≈– 22 À√◊Õª√–¡“≥ 10.1 ≈â“π§π „π æ.». 2547 ‡™àπ‡¥’¬«°—∫Õ—µ√“§«“¡ ™ÿ°¢Õß‚√§‡∫“À«“π°Á¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 2.3 „π æ.». 2534 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 4.6 „π æ.». 2539 ·≈–‡æ‘Ë¡ Ÿß ¢÷Èπ‡ªìπ√âÕ¬≈– 6.9 À√◊Õª√–¡“≥ 3.2 ≈â“π§π „π æ.». 2547 Õ—π· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß·π«‚πâ¡¢Õß°“√‡ªìπ‚√§‰¡àµ‘¥µàÕ ¢Õߧπ‰∑¬∑’ˇæ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ·≈–∑’Ë ”§—≠§◊Õ ºŸâªÉ«¬∑’ˉ¡à‡§¬‰¥â√—∫°“√«‘π‘®©—¬æ∫„π —¥ à«π∑’Ë Ÿß ´÷Ëß àߺ≈„Àâ —¥ à«π¢ÕߺŸâ ªÉ«¬∑’ˉ¥â√—∫°“√√—°…“§àÕπ¢â“ߵ˔ ∑”„Àâ°≈ÿࡇ ’ˬßπ’È¢“¥‚Õ°“ ∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√ªÑÕß°—π‚√§·∑√°´âÕπ∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπµ“¡ À≈—ß®“°°“√‡ªìπ‚√§π’ȥ⫬ (¿“æ∑’Ë 5.35 ·≈– µ“√“ß∑’Ë 5.23) ¿“æ∑’Ë 5.35 §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡∫“À«“π ·≈–§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß·≈–°“√√—°…“∑’‡Ë À¡“– ¡¢Õߪ√–™“°√‰∑¬ æ.». 2534 - æ.». 2539 2534

2539

§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß 5.4% 10.2%

§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß 11.0% 26.6%

61.5%

50.8%

‰¥â√—∫°“√√—°…“∑’ˇÀ¡“– ¡

2534

2539

§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡∫“À«“π 2.3%

§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡∫“À«“π 4.6%

42.6% 17.6%

∑’Ë¡“ :

∑√“∫«à“ªÉ«¬

∑√“∫«à“ªÉ«¬

48.7%

‰¥â√—∫°“√√—°…“∑’ˇÀ¡“– ¡

¡Ÿ≈π‘∏‘ “∏“√≥ ÿ¢·Ààß™“µ‘, 2541

205


µ“√“ß∑’Ë 5.23 §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡√◊ÈÕ√—ߢÕߪ√–™“™π‰∑¬·≈–°“√«‘π‘®©—¬·≈–°“√√—°…“ æ.». 2547 §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß

‰¢¡—π„π‡≈◊Õ¥ Ÿß

‡∫“À«“π

™“¬

˭ԧ

™“¬

˭ԧ

™“¬

˭ԧ

23.3 78.6 4.5 11.2 5.7

20.9 63.8 5.4 19.0 11.7

13.7 87.6 3.1 2.7 6.7

17.1 86.8 4.1 3.3 5.9

6.4 65.5 1.9 24.1 8.5

7.3 49.2 1.7 33.9 15.2

Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–)

§«“¡™ÿ° - ‰¡à‡§¬‰¥â√—∫°“√«‘π‘®©—¬ - ‰¥â√—∫°“√«‘π‘®©—¬·µà‰¡à√—°…“ - √—°…“·µà§«∫§ÿ¡‰¡à‰¥â - √—°…“·≈–§«∫§ÿ¡‰¥â

∑’Ë¡“ :

√“¬ß“π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬ §√—Èß∑’Ë 3 æ.». 2546 2547,  ∂“∫—π«‘®—¬√–∫∫ “∏“√≥ ÿ¢, °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

2.5.3 ‚√ß∂ÿß≈¡‚ªÉßæÕß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 0.07 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2532 ‡ªìπ 4.3 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.36)

∑’Ë¡“ :

206

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

4.4 4.4 4.3

2549

2548

2547

æ.».

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

2535

2533 2534

7 6.5 6.3 6 5.5 5 4.6 4.5 4.1 4 3.6 3.5 3 2.32 2.5 1.93 2 1.52 1.43 1.18 1.5 1.12 1 0.5 0.07 0.12 0.13 0.2 0.26 0

2532

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.36 Õ—µ√“µ“¬¥â«¬‚√§∂ÿß≈¡‚ªÉßæÕß æ.». 2532 - æ.». 2549


2.5.4 ‚√§∑“߇¥‘πÀ“¬„®Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß °Á‡ªìπ‚√§∑’¡Ë ’ “‡Àµÿ ”§—≠®“°°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’‡Ë ªìπ√–¬–‡«≈“π“πÊ ´÷Ëß®“°°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æª√–™“™π‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬ „π æ.». 2534 æ∫«à“ ª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ªÉ«¬‡ªìπ‚√§∑“߇¥‘πÀ“¬„®Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß √âÕ¬≈– 1.5 ‚¥¬æ∫«à“ºŸâªÉ«¬∑’Ë¡’ª√–«—µ‘°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë„πª√‘¡“≥∑’Ë Ÿß¢÷Èπ®–‡ªìπ ‚√§∑“߇¥‘πÀ“¬„®Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ (¿“æ∑’Ë 5.37) ·≈–®“°°“√§“¥ª√–¡“≥§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§À≈Õ¥≈¡Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß æ∫«à“ „π æ.». 2553 ®–¡’§π‰∑¬ªÉ«¬¥â«¬‚√§π’È∂÷ß 7,035 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π12 (¿“æ∑’Ë 5.38) ¿“æ∑’Ë 5.37 Õ—µ√“°“√‡°‘¥‚√§∑“߇¥‘πÀ“¬„®Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß (√âÕ¬≈–) „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ ®”π«π∫ÿÀ√’Ë∑’Ë Ÿ∫µàÕ«—π ·≈–‡æ» ™“¬

˭ԧ

√«¡

16

14.3

14

Õ—µ√“§«“¡™ÿ° (√âÕ¬≈–)

12 10 8 6 4

3.3 1.8

2.9 2.1

2.2

3.4 2.3

2.3

2 ®”π«π∫ÿÀ√’˵àÕ«—π

0 1-10 ¡«π

∑’Ë¡“ :

12

11-20 ¡«π

21 ¡«π¢÷Èπ‰ª

∂“∫—π«‘®—¬ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ ·≈– ∂“∫—π«‘®—¬√–∫∫ “∏“√≥ ÿ¢ °“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π ‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬§√—Èß∑’Ë 1ªï æ.». 2534, 2539

®“°ª√–¡“≥°“√§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§À≈Õ¥≈¡Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß„πÕ’° 10 ªï¢“â ßÀπâ“ ‚¥¬„Àâ‡æ»™“¬¡’Õµ— √“°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’≈Ë ¥≈ß√âÕ¬≈– 0.42 µàÕªï ·≈–‡æ»À≠‘ß≈¥≈ß√âÕ¬≈– 0.16 µàÕªï

207


Õ—µ√“§«“¡™ÿ°µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.38 ª√–¡“≥°“√§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§À≈Õ¥≈¡Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß ª√–‡∑»‰∑¬ √–À«à“ß æ.». 2544 - æ.». 2553

8,000

7,035 5,820

6,000

4,888 3,592 4,152

4,000 2,268 2,000

æ.». 2544

∑’Ë¡“ :

2,866 2,583 2,814 3,154

2545 2546

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

«à“ß · ßÀ‘√—≠«—≤π“, ‚√§À≈Õ¥≈¡Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß  ∂“π°“√≥å„πªí®®ÿ∫—π·≈–·π«‚πâ¡, 2542

2.5.5 ‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–„π‡æ»À≠‘ß¡’·π«‚πâ¡°“√‡®Á∫ªÉ«¬ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (¿“æ∑’Ë 5.39 ·≈– 5.40) ´÷Ëß‚√§π’ÈπÕ°®“°‡°’ˬ«°—∫惵‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈⫬—߇°’ˬ«°—∫°“√¢“¥°“√ÕÕ° °”≈—ß°“¬ °“√¡’‰¢¡—π„π‡≈◊Õ¥ Ÿß·≈–°“√¡’πÈ”Àπ—°‡°‘π¥â«¬ ¿“æ∑’Ë 5.39 ®”π«πºŸªâ «É ¬‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π∑’‡Ë ¢â“√—∫°“√√—°…“„π ∂“∫—π‚√§À—«„® æ.». 2538 - æ.». 2549 ®”π«π(√“¬) 2,500 2,064 2,000 1,473 1,500 1,185

1,120 991

957 876

1,000 616

655 624

824

706

500

0

208 ∑’Ë¡“ :

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

∂“∫—π‚√§À—«„® °√¡°“√·æ∑¬å

æ.».


¿“æ∑’Ë 5.40 —¥ à«πºŸâªÉ«¬‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π∑’ˇ¢â“√—∫°“√ºà“µ—¥„π ∂“∫—π‚√§À—«„® ®”·π°µ“¡ ‡æ» æ.». 2538 - æ.». 2549 √âÕ¬≈– ™“¬

100 80 60 40 20

˭ԧ

75.9 77.4

69.9 71.7 71.0 69.9 71.1 68.6 70.8 64.8 58.5 41.5 40.3 31.4 29.2 35.2 30.1 28.3 29.0 30.4 28.9 24.1 22.6 59.7

0

æ.». 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ :

∂“∫—π‚√§À—«„® °√¡°“√·æ∑¬å

2.5.6 ‚√§µ—∫·¢Áß °“√¥◊¡Ë ÿ√“‡ªìπ√–¬–‡«≈“π“πÊ ¡’º≈‡ ’¬µàÕµ—∫ ‚¥¬æ∫«à“ Õ—µ√“µ“¬®“°‚√§µ—∫·≈–µ—∫·¢Á߇√◊ÕÈ √—ß √–À«à“ß æ.». 2520 - æ.». 2549 Õ¬Ÿà√–À«à“ß 4.3 - 13.2 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π®”π«ππ’ȇªì𙓬ª√–¡“≥ 6-19 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ·≈–À≠‘ߪ√–¡“≥ 2-7 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ´÷Ëßæ∫„π‡æ»™“¬ Ÿß°«à“ ‡æ»À≠‘ß 2-4 ‡∑à“ (¿“æ∑’Ë 5.41) Õπ÷Ëß ‚√§µ—∫·¢Áßπ’È¡’ à«π ”§—≠∑’ˇ°‘¥®“°°“√µ‘¥‡™◊ÈÕ‰«√— µ—∫Õ—°‡ ∫∫’ ´÷Ëß¡’·π« ‚πâ¡≈¥≈ߥ⫬

‡æ»™“¬ √«¡ ‡æ»À≠‘ß

∑’Ë¡“ :

2548 2549

2546

2544

2542

2540

2538

2536

2534

2532

2530

2528

2526

2524

2522

22 19.1 18.6 20 16.7 17.317.617.0 18 16.3 16.6 13.813.7 16 14.4 14.17 15.013.0 13.3 12.83 14.4 14 12.912.1 11.6 12.1 12.6 11.3 12.213.1 12.3 12.2 11.7 11.4 11.0 11.210.9 12 13.2 9.59.4 9.2 12.2 11.69.9 9.9 11.6 10.6 9.1 9.1 10.0 8.7 8.6 8.7 10 8.2 8.0 8.0 7.8 7.5 7.2 6.3 8.649.55 6.4 6.6 7.0 6.3 7.5 7.5 8 8.6 7.4 6.9 5.1 5.2 5.1 5.2 4.8 4.9 4.7 4.2 6 4.48 5.4 6.8 5.3 4.3 5.4 4.98 4 5.1 5.1 4.9 4.4 5.2 5.1 3.8 2 2.2 2.7 0 æ.».

2520

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.41 Õ—µ√“µ“¬®“°‚√§µ—∫·≈–µ—∫·¢Á߇√◊ÈÕ√—ß ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520 - æ.». 2549

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 209


2.6 °“√∫“¥‡®Á∫·≈–Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ 2.6.1 Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√ ∂“π°“√≥åÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√„πª√–‡∑»‰∑¬  “¡“√∂®”·π°µ“¡Õÿ∫—µ‘°“√≥凪ìπ™à«ß‡«≈“ ¥—ßπ’È ™à«ß·√°°àÕπ æ.». 2529 ™à«ß‡»√…∞°‘®µ°µË”ª√‘¡“≥°“√‡°‘¥Õÿ∫µ— ‡‘ ÀµÿÕ¬Ÿ„à π√–¥—∫‰¡à ßŸ ¡“°π—° °≈à“«§◊Õ ¡’Õÿ∫—µ‘‡Àµÿª√–¡“≥ 18,000 - 25,000 √“¬  à«πª√‘¡“≥°“√‡ ’¬™’«‘µ 2,000 - 4,000 √“¬ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ Õ—µ√“µ“¬√–À«à“ß 3.9 - 5.7 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π  ”À√—∫ºŸâ∫“¥‡®Á∫¡’ª√‘¡“≥√–À«à“ß 8,000-9,000 √“¬ „π ·µà≈–ªï À√◊Õ§‘¥‡ªìπÕ—µ√“ºŸâ∫“¥‡®Á∫ 17.2 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ™à«ß∑’Ë 2 æ.». 2530-2535 ™à«ß‡»√…∞°‘®øóπô µ—« ¡’Õ∫ÿ µ— ‡‘ Àµÿ‡°‘¥¢÷πÈ ª√–¡“≥ 40,000-60,000 √“¬µàÕªï ´÷ßË æ∫«à“ª√‘¡“≥Õÿ∫µ— ‡‘ Àµÿ„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“«π’ È ߟ ¢÷πÈ ®“°™à«ß‡¥‘¡‡°◊Õ∫ 2 ‡∑à“ ‚¥¬¡’º‡Ÿâ  ’¬™’«µ‘ ª√–¡“≥ 8,0009,000 √“¬µàÕªï À√◊Õ§‘¥‡ªìπÕ—µ√“µ“¬ 7.4-16.0 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ª√‘¡“≥°“√‡ ’¬™’«‘µ®“° Õÿ∫µ— ‘‡Àµÿ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“°‡¥‘¡‡°◊Õ∫ 3 ‡∑à“‡™àπ‡¥’¬«°—π  à«πª√‘¡“≥ºŸ∫â “¥‡®Á∫°Á‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ®“°‡¥‘¡ ‡ªìπ 20,000-25,000 √“¬ µàÕªï À√◊Õ§‘¥‡ªìπÕ—µ√“ºŸâ∫“¥‡®Á∫Õ¬Ÿà√–À«à“ß 24.0-43.9 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π À√◊Õ‡æ‘Ë¡ª√–¡“≥ 2 ‡∑à“ ™à«ß∑’Ë 3 æ.». 2536-2539 ‡ªìπ™à«ß‡»√…∞°‘®øÕß ∫Ÿà ¡’Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ‡°‘¥¢÷Èπª√–¡“≥ 80,000100,000 √“¬µàÕªï ‚¥¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°™à«ß‡«≈“∑’˺à“π¡“ 2 ‡∑à“ ¡’ª√‘¡“≥°“√‡ ’¬™’«‘µ 14,000-16,000 √“¬µàÕªïÀ√◊Õ ¡’Õ—µ√“µ“¬ 16.3-28.2 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°™à«ß∑’˺à“π¡“ª√–¡“≥‡°◊Õ∫ 2 ‡∑à“  à«πª√‘¡“≥ºŸâ ∫“¥‡®Á∫¡’ª√–¡“≥ 40,000-50,000 √“¬µàÕªï À√◊Õ§‘¥‡ªìπÕ—µ√“ºŸâ∫“¥‡®Á∫Õ¬Ÿà√–À«à“ß 43.4-85.6 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°™à«ß∑’˺à“π¡“ª√–¡“≥ 2 ‡∑à“ ™à«ß∑’Ë 4 æ.». 2540-2544 ‡ªìπ™à«ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ‡°‘¥¢÷Èπ≈¥≈߇ªìπª√–¡“≥ 70,000-80,000 √“¬µàÕªï ‚¥¬¡’ª√‘¡“≥°“√‡ ’¬™’«‘µ 12,000 √“¬µàÕªï À√◊Õ¡’Õ—µ√“µ“¬ 20.0-22.7 µàÕ ª√–™“°√ 100,000 §π ·≈–ª√‘¡“≥ºŸâ∫“¥‡®Á∫¡’ª√–¡“≥ 48,000-52,000 √“¬µàÕªï À√◊Õ§‘¥‡ªìπÕ—µ√“ºŸâ∫“¥‡®Á∫ 77.5-86.9 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ‚¥¬¡’·π«‚π⡇√‘Ë¡≈¥≈ß®“°„π™à«ß∑’˺à“π¡“ ™à«ß∑’Ë 5 æ.». 2545 ‡ªìπµâπ¡“ ‡ªìπ™à«ß‡»√…∞°‘®øóπô µ—« ¡’Õ∫ÿ µ— ‡‘ Àµÿ‡°‘¥¢÷πÈ ª√–¡“≥ 90,000125,000 √“¬µàÕªï ‚¥¬¡’ª√‘¡“≥°“√‡ ’¬™’«‘µ 13,000-14,000 √“¬µàÕªï À√◊Õ¡’Õ—µ√“µ“¬ 21 - 22.26 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ·≈–ª√‘¡“≥ºŸ∫â “¥‡®Á∫¡’ª√–¡“≥ 70,000-95,000 √“¬µàÕªï À√◊Õ§‘¥‡ªìπÕ—µ√“ºŸ∫â “¥‡®Á∫ 110.8-151.72 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π (¿“æ∑’Ë 5.42) ‚¥¬æ∫«à“ ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π«—¬∑”ß“π¡’Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15-34 ªï ‡ªìπºŸâ™“¬ ¡“°°«à“À≠‘ß∂÷ß 4-5 ‡∑à“ (µ“√“ß∑’Ë 5.25 ·≈–¿“æ∑’Ë 5.43)  “‡ÀµÿÀ≈—°¢Õß°“√‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√  à«π„À≠à‡°‘¥®“°§π∂÷ß√âÕ¬≈– 69.6 ‚¥¬ “‡Àµÿ®“° √∂·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡æ∫‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 1.2 ·≈– 0.6 µ“¡≈”¥—∫ (¿“æ∑’Ë 5.44) ‡¡◊ËÕ®”·π°ª√–‡¿∑¢Õß “‡Àµÿ¢Õß°“√ ‡°‘¥Õÿ∫µ— ‡‘ Àµÿ∑“ß∂ππ æ∫«à“ °“√¢—∫√∂‡√Á«‡°‘πÕ—µ√“∑’°Ë ”À𥇪ì𠓇ÀµÿÕπ— ¥—∫·√° (√âÕ¬≈– 17.3) √Õß≈ß¡“§◊Õ °“√ µ—¥Àπâ“°√–™—Èπ™‘¥ ‡¡“ ÿ√“ ·´ß√∂º‘¥°ÆÀ¡“¬·≈–µ“¡°√–™—Èπ™‘¥ µ“¡≈”¥—∫ (¿“æ∑’Ë 5.45) ‡ªìπ∑’Ëπà“ —߇°µ«à“ ∑—Èß®”π«πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ ºŸâ∫“¥‡®Á∫·≈–‡ ’¬™’«‘µ®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ªï∑’˺à“π¡“ ∑—Èßπ’È Õ“®‡π◊ËÕß¡“®“°°“√¢¬“¬µ—«∑“߇»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑» Õ—π‡ªìπº≈¡“®“°°“√ ¥”‡π‘ππ‚¬∫“¬°“√°√–µÿâπ‡»√…∞°‘®√–¥—∫√“°À≠â“ ‚¥¬‡©æ“–π‚¬∫“¬°“√‡ß‘π∑’˺àÕπ§≈“¬ (Õ—µ√“¥Õ°‡∫’ȬµË”) ·≈– ¡“µ√°“√¿“…’‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡Õ”π“®´◊ÈÕ¢Õߪ√–™“™π ∑”„Àâª√–™“™π¡’Õ”π“®„π°“√„™â®à“¬´◊ÈÕ ‘π§â“ Ÿß¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“– 210


¬Õ¥®”Àπà“¬√∂¬πµå‚¥¬√«¡∑’Ë¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπµ—Èß·µàÀ≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®‡ªìπµâπ¡“ ‡π◊ËÕß®“°√∂¬πµå‰¥â°≈“¬¡“ ‡ªìπªí®®—¬∑’ËÀâ“ ”À√—∫°“√¥”√ß™’æ ·µà°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß®”π«πæ“Àπ–¥—ß°≈à“«‡ªìπªí®®—¬Àπ÷Ëß∑’Ë àߺ≈°√–∑∫µàÕ°“√ ‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ∫π∑âÕß∂ππ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√»÷°…“∂÷ߧ«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®”π«πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ°—∫¬Õ¥°“√ ®”Àπà“¬√∂¬πµå æ∫«à“ °“√‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ√◊Õ≈¥≈ߢÕß°“√®”Àπà“¬√∂¬πµå¡’º≈µàÕ®”π«πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„π∑“ß∫«° ( r = 0.818) (µ“√“ß∑’Ë 5.26) πÕ°®“°π’È ®“°°“√»÷°…“¢Õ߬եº≈ ∏π“∫√‘∫Ÿ√≥å ·≈–§≥– (2549) æ∫«à“ ®”π«πºŸâ‡ ’¬™’«‘µ ®“°°“√‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑“ß∂ππ¡’·π«‚π⡵“¡¿“«–∑“߇»√…∞°‘® √«¡∑—Èߪ√‘¡“≥°“√„™âπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ߢÕߪ√–‡∑»13 (¿“æ∑’Ë 5.46) ®“° ∂“π°“√≥套߰≈à“«‰¥â°àÕ„À⇰‘¥§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬ ç‚¥¬µ√ßé ¢Õß∑√—æ¬å ‘πÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“° Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ‡ªìπ‡ß‘πª√–¡“≥ 3,643.7 ≈â“π∫“∑ „π æ.». 2549 (µ“√“ß∑’Ë 5.24) ·µà·∑â®√‘ß·≈⫬—ß¡’§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬∑’Ë ¬“°®–ª√–¡“≥§à“Õ’°¡“°∑—Èß„π·ßà¢Õß™’«‘µ ¿“√–§à“√—°…“欓∫“≈ §«“¡∑ÿææ≈¿“æ œ≈œ ´÷Ëß®“°°“√»÷°…“¡Ÿ≈§à“ §«“¡ Ÿ≠‡ ’¬∑“߇»√…∞°‘®®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∫π∑âÕß∂ππ„π æ.». 2543 - 2545 æ∫«à“ ¡’¡Ÿ≈§à“§«“¡ Ÿ≠‡ ’¬∑“ß ‡»√…∞°‘® 106,994-115,337 ≈â“π∫“∑ ´÷Ëߧ‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 2-2.3 ¢Õߺ≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡¿“¬„πª√–‡∑» 14,15

13 14

15

¬Õ¥æ≈ ∏π“∫√‘∫Ÿ√≥å ·≈–§≥–. ∂“π°“√≥åÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑“ß∂ππ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬, 2549 »Ÿπ¬å»÷°…“π‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“ §≥–‡»√…∞»“ µ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬. §«“¡ Ÿ≠‡ ’¬‡π◊ËÕß®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫° „πª√–‡∑»‰∑¬, 2548 »Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“°“√®√“®√·≈–¢π àß ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’æ√–®Õ¡‡°≈â“∏π∫ÿ√’. ‚§√ß°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå “‡Àµÿ¢Õß Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ¥â“π°“√®√“®√∑“ß∫°, 2545

211


¿“æ∑’Ë 5.42 Õ—µ√“µ“¬·≈–Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫®“°Õÿ∫µ— ‡‘ Àµÿ®√“®√µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2527æ.». 2549

µ°µË”

80,000 60,000

150.60 151.72

160 140 133.00 120

126.62 110.8

85.91 85.98 85.56 86.90 80.09 77.58 73.68 83.24

43.42

40.7 41.14 41.3 43.8835.82 20,000 17.18 24.03 16.04 15.11 17.34 17.45 15.74 14.2 14.16 5.74 7.41 0 5.38 3.94 40,000

øóôπµ—«

2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

®”π«πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ (√“¬)

100,000

Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫ Õ—µ√“µ“¬

µ°µË”

8,334 18,995 24,432 25,639 43,439 43,557 43,646 49,625 61,329 84,892 16.28 25.68 102,610 94,362 28.22 23.96 88,556 22.75 82,386 20.00 73,725 19.55 67,800 19.41 73,737 18.76 77,616 20.97 91,623 22.26 107,565 124,530 22.01 20.67 122,040 110,686 22.27

120,000

øÕß ∫Ÿà

∑’Ë¡“ :

212

»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈¢âÕ π‡∑»  ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘

100 80 60 40 20 0 æ.».

Õ—µ√“µ“¬·≈–Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

140,000

øóôπµ—«


µ“√“ß∑’Ë 5.24 ®”π«πÕÿ ∫— µ‘ ‡ Àµÿ ®”π«πºŸâ ‡ ’ ¬ ™’ «‘ µ ®”π«πºŸâ ∫ “¥‡®Á ∫ ·≈–§à “ ª√–¡“≥∑√— æ ¬å  ‘ π ‡ ’ ¬ À“¬ æ.». 2527- æ.». 2549

æ.».

2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 ∑’Ë¡“ :

ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ ®”π«πª√–™“°√ ®”π«πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ ®”π«π Õ—µ√“ (√“¬) (§π) µàÕ· π

50,583,105 51,795,651 52,696,204 53,873,172 54,960,917 55,888,393 56,303,273 56,961,030 57,788,965 58,336,072 59,095,419 59,277,900 60,116,182 60,816,227 61,155,888 61,577,827 61,770,259 62,093,855 62,554,482 62,939,819 62,526,693 62,195,839 62,623,416

18,334 18,955 24,432 25,639 43,439 43,557 43,646 49,625 61,329 84,892 102,610 94,362 88,556 82,386 73,725 67,800 73,737 77,616 91,623 107,565 124,530 122,040 110,686

2,904 2,788 2,086 3,991 8,651 8,967 7,997 8,608 8,184 9,496 15,176 16,727 14,405 13,836 12,234 12,040 11,988 11,652 13,116 14,012 13,766 12,858 12,693

5.74 5.38 3.94 7.41 15.74 16.04 14.20 15.11 14.16 16.28 25.68 28.22 23.96 22.75 20.00 19.55 19.41 18.76 20.97 22.26 22.01 20.67 20.27

ºŸâ∫“¥‡®Á∫ ®”π«π (§π)

Õ—µ√“ µàÕ· π

8,770 8,901 9,242 12,947 22,370 23,083 23,161 24,995 20,702 25,330 43,541 50,718 50,044 48,711 52,538 47,770 53,111 53,960 69,313 79,692 94,164 94,364 83,290

17.34 17.18 17.45 24.03 40.70 41.30 41.14 43.88 35.82 43.42 73.68 85.56 83.24 80.09 85.91 77.58 85.98 86.90 110.80 126.62 150.60 151.72 133.00

∑√—æ¬å ‘π‡ ’¬À“¬ (∫“∑)

56,265,453 60,645,504 55,061,650 129,539,616 329,527,667 439,028,000 477,603,000 639,616,000 607,793,000 1,021,464,000 1,408,216,000 1,631,117,000 1,561,708,187 1,571,786,469 1,378,673,826 1,345,985,811 1,242,205,524 1,240,801,187 1,494,936,815 1,750,964,040 1,623,081,112 3,238,226,110 3,643,747,912

»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈¢âÕ π‡∑»  ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘

213


∑’Ë¡“ :

291 389 599 2,786 2,995 2,262 1,733 1,410 1,017 870 594 546 421 304 162 112 39 26

1.7 2.3 3.6 16.6 17.8 13.5 10.3 8.4 6.1 5.2 3.6 3.3 2.5 1.8 1.0 0.6 0.2 0.1

175 227 392 2,052 2,236 1,743 1,343 1,177 904 750 484 468 371 209 157 67 37 21

1.3 210 2.6 254 2.2 287 2.2 1.8 146 1.8 261 2.2 287 2.2 3.0 237 3.0 300 2.6 387 2.9 15.8 1,075 13.5 1,501 13.0 1,647 12.5 17.3 1,184 14.8 1,702 14.6 1,861 14.1 13.5 1,051 13.2 1,470 12.6 1,641 12.4 10.4 830 10.4 1,286 11.1 1,452 11.0 9.1 742 9.3 1,113 9.6 1,221 9.3 7.0 665 8.3 914 7.9 1,092 8.3 5.8 488 6.1 785 6.8 884 6.7 3.7 329 4.1 561 4.8 638 4.8 3.6 320 4.0 444 3.8 507 3.8 2.9 287 3.6 392 3.4 448 3.4 1.6 205 2.6 283 2.4 352 2.7 1.2 115 1.5 168 1.4 241 1.8 0.5 66 0.8 83 0.7 135 1.0 0.3 22 0.3 56 0.5 59 0.5 0.1 10 0.1 26 0.2 46 0.3

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 -39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 ªï¢÷Èπ‰ª 243 256 356 1,623 1,810 1,575 1,437 1,306 1,063 912 650 463 450 341 204 124 65 60 1.9 2.0 2.7 12.5 14.0 12.2 11.1 10.1 8.2 7.0 5.0 3.6 3.5 2.6 1.6 1.0 0.5 0.5 205 214 428 1,869 2,003 1,686 1,415 1,225 1,086 903 697 488 408 355 222 139 56 39 1.5 1.6 3.2 13.9 14.9 12.6 10.5 9.1 8.1 6.7 5.2 3.6 3.0 2.7 1.7 1.0 0.4 0.3 164 196 363 1,829 2,040 1,623 1,279 1,198 1,030 847 651 493 371 316 225 116 43 27 1.3 1.5 2.8 14.3 15.9 12.7 10.0 9.4 8.0 6.6 5.1 3.8 2.9 2.5 1.8 0.9 0.3 0.2 154 183 425 1,811 1,819 1,530 1,233 1,094 950 832 654 510 422 295 232 126 43 27 1.3 1.5 3.4 14.7 14.7 12.4 10.0 8.9 7.7 6.8 5.3 4.1 3.4 2.4 1.9 1.0 0.3 0.2 158 151 359 1,534 1,598 1,334 1,103 1,016 891 759 614 449 395 272 201 123 52 32

1.5 1.4 3.3 13.9 14.5 12.1 10.0 9.2 8.1 6.9 5.6 4.0 3.5 2.4 1.8 1.1 0.5 0.2

135 149 375 1,408 1,405 1,244 986 956 886 745 648 421 352 277 233 125 45 31

1.3 1.4 3.6 13.5 13.5 11.9 9.5 9.2 8.5 7.2 6.2 4.0 3.4 2.7 2.2 1.2 0.4 0.3

°≈ÿà¡Õ“¬ÿ æ.». 2539 æ.». 2540 æ.». 2541 æ.». 2542 æ.». 2543 æ.». 2544 æ.». 2545 æ.». 2546 æ.». 2547 æ.». 2548 æ.». 2549 (ªï) ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈–

µ“√“ß∑’Ë 5.25 ®”π«π·≈–√âÕ¬≈–¢Õß°“√‡ ’¬™’«‘µ¥â«¬Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®“°°“√®√“®√∑“ß∫° ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ æ.». 2539 - æ.». 2549

214


¿“æ∑’Ë 5.43 Õ—µ√“µ“¬¥â«¬Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®“°°“√®√“®√∑“ß∫° ®”·π°µ“¡‡æ» æ.». 2539 - æ.». 2549 √âÕ¬≈– 90 82.4 81.7 80

™“¬ 81.0

80.0

79.8 80.5

80.7 82.0

˭ԧ 80.4 81.3

80.6

70 60 50 40 30 20

17.6 18.3 19.0 20.0

20.2 19.5

19.3 18.0

19.6 18.7 19.4

10 0 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ :

æ.».

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

¿“æ∑’Ë 5.44 “‡ÀµÿÀ≈—°¢Õß°“√‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑“ß∂ππ æ.». 2549

§π 69.6 %

Õ◊ËπÊ 25.3 %

√∂ 1.2 % ∂ππ 0.0 % ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 0.6 % ‰¡à·®âß 3.3 %

∑’Ë¡“ : ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘

215


¿“æ∑’Ë 5.45 “‡Àµÿ°“√‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑“ß∂ππ ®”·π°µ“¡§¥’Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫° æ.». 2549  “‡Àµÿ°“√‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ ¢—∫√∂‡√Á«‡°‘πÕ—µ√“∑’Ë°”Àπ¥ µ—¥Àπâ“°√–™—Èπ™‘¥ ‡¡“ ÿ√“ ·´ß√∂º‘¥°ØÀ¡“¬ µ“¡°√–™—Èπ™‘¥ ‰¡à„Àâ —≠≠“≥‰ø®√“®√ ΩÉ“Ωóπ —≠≠“≥‰ø®√“®√ ΩÉ“ΩóπªÑ“¬À¬ÿ¥ ‰¡à¢—∫√∂„π™àÕߴ⓬ ÿ¥ ¢—∫√∂º‘¥™àÕß∑“ß ¢—∫√∂‰¡à™”π“≠ ‰¡à„Àâ√∂¡’ ‘∑∏‘ωª°àÕπ Õÿª°√≥å™”√ÿ¥  —µ«å«‘Ëßµ—¥Àπâ“ À≈—∫„π ¢—∫√∂‰¡à‡ªî¥‰ø √∂‡ ’¬‰¡à· ¥ß —≠≠“≥ ∫√√∑ÿ°‡°‘πÕ—µ√“ ‡ æ “√ÕÕ°ƒ∑∏‘ϵàÕ®‘µ Õ◊ËπÊ ‰¡à·®âß

17.35 12.94 7.64 6.93 5.73 4.18 3.82 2.73 2.45 1.99 1.38 1.2 0.84 0.59 0.5 0.48 0.34 0.26 0.06 25.27 3.31

√âÕ¬≈– 0

5

10

15

20

25

30

∑’Ë¡“ : ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘ µ“√“ß∑’Ë 5.26 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß®”π«πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ°—∫¬Õ¥®”Àπà“¬√∂¬πµå‚¥¬√«¡ æ.». 2533 - æ.».2549 æ.».

2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 216 ∑’Ë¡“ :

(1) (2)

®”π«πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ (1) (√“¬)

¬Õ¥®”Àπà“¬ (2) √∂¬πµå∑ÿ°ª√–‡¿∑ (§—π)

43,646 48,625 61,329 84,892 102,610 94,362 88,556 82,386 73,725 67,800 73,737 77,616 91,623 107,565 124,530 122,040 110,686 §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï À —¡æ—π∏å =  ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘ ®“°∫√‘…—∑‚µ‚¬µâ“¡Õ‡µÕ√å ª√–‡∑»‰∑¬ ®”°—¥

304,062 268,560 362,987 456,461 485,105 571,580 589,126 363,156 144,065 218,330 262,189 289,000 410,000 533,176 626,026 703,432 682,500 0.818

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï∑’Ë·≈â«

+46% -11.7% +35.2% +25.8% +6.4% +17.7% +3.1% -38.4% -60.3% +51.5% +20.1% +10.2% +41.9% +30.0% +17.4% +12.4% -3.1%


¿“æ∑’Ë 5.46 ·π«‚πâ¡ GDP, °“√„™âπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ߥâ“π°“√¢π àß, ºŸâ∫“¥‡®Á∫·≈–ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ®“°Õÿ∫—µ‡‘ Àµÿ∑“ß∂ππ æ.». 2537 - 2546 GDP

ºŸâ∫“¥‡®Á∫

°“√„™âπÈ”¡—𠇙◊ÈÕ‡æ≈‘ß

ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ

(§π-ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ) (3 §π-ºŸâ∫“¥‡®Á∫) (≈â“π≈‘µ√-°“√„™âπÈ”¡—π) (√âÕ¬≈â“π∫“∑-GDP)

70,000 59,290 60,000 49,233 46,110 47,326 46,265 46,371

50,000

51,338

54,519

41,862 40,000 36,293 26,564 23,104 20,450 20,366 18,429 18,395 17,720 17,354 17,896 18,914 20,000 16,707 18,777 16,681 17,987 16,254 17,704 17,513 15,923 16,727 14,405 13,836 12,234 12,040 11,988 11,652 13,116 14,012 16,906 10,000 15,176 14,514 30,000

æ.».

0 2537 2538 2539 2540 2541 2542

∑’Ë¡“ :

2543 2544 2545 2546

¬Õ¥æ≈ ∏π“∫√‘∫Ÿ√≥å ·≈–§≥–. ∂“π°“√≥åÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑“ß∂ππ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬, 2549

”À√—∫ª√–‡¿∑√∂∑’ˇ°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿπ—Èπ æ∫«à“ √∂®—°√¬“π¬πµå √∂ªî°Õ—æ/√∂µŸâ √∂‡°ãß à«π∫ÿ§§≈ ·≈–®—°√¬“π/ “¡≈âÕ∂’∫°àÕ„À⇰‘¥°“√∫“¥‡®Á∫·≈–°“√µ“¬ Ÿß°«à“√∂ª√–‡¿∑Õ◊ËπÊ ·µà∂â“æ‘®“√≥“∂÷ߧ«“¡√ÿπ·√ß ¢Õß°“√‡°‘¥Õÿ∫µ— ‡‘ Àµÿ·≈â«®–‡ÀÁπ‰¥â«“à ª√–‡¿∑√∂∑’∑Ë ”„Àâº∫Ÿâ “¥‡®Á∫®“°Õÿ∫µ— ‡‘ Àµÿ∂ß÷ ·°à™«’ µ‘ ¡“°∑’ Ë ¥ÿ „π√–¬– 3 ªï (æ.». 2544 - 2546) §◊Õ √∂‡°ãß à«π∫ÿ§§≈ √∂ªî°Õ—æ / √∂µŸâ ·≈–®—°√¬“π¬πµå (µ“√“ß∑’Ë 5.27)

217


2.2 172 5 2.5 411 13 2.9 385 10 2.2 173 10 6.3 201 3 3.6 52,792 1,677

1.4 137 3 4.6 317 8 1.4 377 11 8.8 139 3 6.8 223 14 3.8 53,945 1,944 2.9 215 9 3.2 738 19 2.6 966 25 5.8 413 22 1.5 269 12 3.2 115,385 3,956

2,183 45 2.1 14,450 118 41,947 1,274 3.0 84,378 3,129 407 10 2.5 1,160 42 1,064 58 5.5 2,700 102 5,172 221 4.3 8,584 402 677 28 4.1 1,512 76

2.3 3.4 5.5 7.2 4.7 5.6

2.5 1,888 43 3.5 43,274 1,469 6.1 401 22 6.0 1,169 84 5.2 5,373 251 5.0 647 36

6.0 72 7 9.7 7.4 199 13 6.5 3.7 204 11 55.4 4.7 390 20 5.1 7.2 184 10 5.4 7.3 50,774 3,866 7.6

127 5.5 1,812 108 6.0 3,525 7.7 42,048 3,144 7.5 36 7.4 431 34 7.9 107 10.5 886 90 10.2 403 8.6 3,743 359 9.6 58 6.0 805 70 8.7

4.2 70 6 8.6 83 5 2.6 186 9 4.8 270 20 2.6 232 19 8.2 406 15 5.3 367 19 5.2 428 20 4.5 193 8 4.1 195 14 3.451,153 3,755 7.3 59,565 4,330

0.8 2,037 124 6.1 2,296 3.7 41,817 3,045 7.3 48,740 3.6 429 36 8.4 488 3.8 891 91 10.2 1,020 4.7 4,008 335 8.4 4,668 5.0 923 63 6.8 971

∑’Ë¡“ : √“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß°“√∫“¥‡®Á∫„πª√–‡∑»‰∑¬, ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ À¡“¬‡Àµÿ : æ.». 2544 - 2546 ‡ªìπ°“√√“¬ß“π‡©æ“–ºŸâ∫“¥‡®Á∫√ÿπ·√ß (ºŸâ∫“¥‡®Á∫µ“¬°àÕπ∂÷ß‚√ß欓∫“≈ µ“¬∑’ËÀâÕߪؑ∫—µ‘‡Àµÿ©ÿ°‡©‘π·≈–ºŸâ∫“¥‡®Á∫∑’˵âÕß√—∫‰«â  —߇°µÕ“°“√À√◊Õ√—∫‰«â√—°…“‡ªìπºŸâªÉ«¬„π‡∑à“π—Èπ)

®—°√¬“π·≈– “¡≈âÕ∂’∫ 1,817 45 ®—°√¬“π¬πµå 48,440 1,707  “¡≈âÕ‡§√◊ËÕß 393 24 √∂‡°ãß à«π∫ÿ§§≈ 1,075 65 √∂ªî°Õ—æ /√∂µŸâ 6,628 348 √∂∫√√∑ÿ°Àπ—° 856 43 6 ≈âÕ¢÷Èπ‰ª √∂æà«ß 140 2 √∂‚¥¬ “√ Õß·∂« 437 20 √∂∫— ‚¥¬ “√ 627 9 √∂„™âß“π‡°…µ√°√√¡ 147 13 √∂Õ’·µãπ 206 14 √«¡ 60,766 2,290

ª√–‡¿∑æ“Àπ–

æ.». 2540 æ.». 2541 æ.». 2542 æ.». 2543 æ.». 2544 æ.». 2545 æ.». 2546 ®”π«π ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π ®”π«π Õ—µ√“ ∫“¥‡®Á∫ ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ ºŸâ∫“¥‡®Á∫ ∫“¥‡®Á∫ ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ ºŸâ∫“¥‡®Á∫ ∫“¥‡®Á∫ ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ ºŸâ∫“¥‡®Á∫ ∫“¥‡®Á∫ ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ ºŸâ∫“¥‡®Á∫ ∫“¥‡®Á∫ ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ ºŸâ∫“¥‡®Á∫ ∫“¥‡®Á∫ ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ ºŸâ∫“¥‡®Á∫ ∫“¥‡®Á∫ ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ ºŸâ∫“¥‡®Á∫ ‡ ’¬™’«‘µ ‡ ’¬™’«‘µ ‡ ’¬™’«‘µ ‡ ’¬™’«‘µ ‡ ’¬™’«‘µ ‡ ’¬™’«‘µ ‡ ’¬™’«‘µ (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

µ“√“ß∑’Ë 5.27 °“√∫“¥‡®Á∫ ·≈–‡ ’¬™’«‘µ ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑¢Õßæ“Àπ– æ.».2540 - æ.». 2546

218


·¡â«à“‰¥â¡’°“√ÕÕ°æ√–√“™°ƒ…Æ’°“À¡«°π‘√¿—¬„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡’º≈∫—ߧ—∫„™â„π∑ÿ°®—ßÀ«—¥∑—Ë« ª√–‡∑» µ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2539 ·≈â«°Áµ“¡ ´÷ËߢâÕ¡Ÿ≈®“°°“√‡ΩÑ“√–«—ß°“√∫“¥‡®Á∫„πª√–‡∑»‰∑¬ æ∫«à“ºŸâ¢—∫¢’Ë ·≈–ºŸâ‚¥¬ “√√∂®—°√¬“π¬πµå∑’ˉ¡à «¡À¡«°π‘√¿—¬√«¡∑—ÈߺŸâ¢—∫¢’Ë√∂·≈–ºŸâ‚¥¬ “√√∂¬πµå∑’ˉ¡à§“¥‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬¡’ Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫√ÿπ·√ß®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√¡“°°«à“√âÕ¬≈– 80 (¿“æ∑’Ë 5.47) πÕ°®“°π’Ȭ—ßæ∫«à“ºŸâ¢—∫¢’Ë ®—°√¬“π¬πµå∑’Ë∫“¥‡®Á∫√ÿπ·√ß®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√‡°◊Õ∫§√÷ËßÀπ÷Ëߥ◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å°àÕπ¢—∫¢’Ë (¿“æ∑’Ë 5.48) ¿“æ∑’Ë 5.47 Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫√ÿπ·√ß®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√¢ÕߺŸâ¢—∫¢’Ë·≈–ºŸâ‚¥¬ “√ ®”·π°µ“¡°“√§“¥‡¢Á¡¢—¥ π‘√¿—¬·≈–°“√ «¡À¡«°π‘√¿—¬ æ.». 2543 - æ.». 2548 °“√∫“¥‡®Á∫√ÿπ·√ß„π°≈ÿࡺŸâ‰¡à§“¥‡¢Á¡¢—¥π‘√¿—¬ °“√∫“¥‡®Á∫√ÿπ·√ß„π°≈ÿࡺŸâ‰¡à «¡À¡«°π‘√¿—¬

√âÕ¬≈– 120 100

97.4

91.6

89.4

84.1

92.9 83.8

89.2 85.7 85.0 82.4

83.6 83.1

80 60 40 20 æ.».

0 2543

∑’Ë¡“ :

2544

2545

2546

2547

2548

√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß°“√∫“¥‡®Á∫„πª√–‡∑»‰∑¬, ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

¿“æ∑’Ë 5.48 —¥ à«π¢ÕߺŸâ∫“¥‡®Á∫√ÿπ·√ß®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑’ˇªìπºŸâ¢—∫¢’Ë√∂®—°√¬“π¬πµå ®”·π°µ“¡ ¿“æ°“√„™â ·Õ≈°ÕŒÕ≈å æ.». 2543 - æ.». 2548 °“√∫“¥‡®Á∫„π°≈ÿࡺŸâ‰¡à¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å °“√∫“¥‡®Á∫„π°≈ÿࡺŸâ¥◊Ë¡·Õ≈°ÕŒÕ≈å

√âÕ¬≈– 80 60

58.3

58.1

57.8 41.7

42.2

55.0 41.9

45.0

50.3 49.7

55.1 44.9

40 20 0

æ.». 2543

∑’Ë¡“ :

2544

2545

2546

2547

2548

√“¬ß“π°“√‡ΩÑ“√–«—ß°“√∫“¥‡®Á∫„πª√–‡∑»‰∑¬, ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§

219


2.6.2 Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑“ßπÈ” Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑“ßπÈ”‡ªìπªí≠À“ ”§—≠∑’ˬ—߉¡à‰¥â√—∫§«“¡ π„®‡∑à“∑’˧«√ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªí≠À“ Õÿ∫µ— ‡‘ Àµÿ∑“ß∫° ∑—ßÈ Ê ∑’ªË √–‡∑»‰∑¬¡’Õµ— √“µ“¬¢Õ߇¥Á°®“°°“√®¡πÈ” Ÿß°«à“ª√–‡∑»∑’æË ≤ — π“·≈â« 5-15 ‡∑à“µ—«16 ‚¥¬ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“Õ—µ√“µ“¬®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ°“√®¡πÈ”·≈–µ°πÈ” „π™à«ß æ.». 2520 - æ.». 2549 æ∫√–À«à“ß 4.4 - 7.5 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π (¿“æ∑’Ë 5.49) ·≈–®“°°“√»÷°…“√–∫“¥«‘∑¬“°“√µ“¬®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑“ßπÈ”„πª√–‡∑» ‰∑¬ √–À«à“ß æ.». 2539 - æ.». 2549 æ∫«à“ ºŸâ∑’˵“¬®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ∑“ßπÈ” ‡ªì𙓬¡“°°«à“À≠‘ߪ√–¡“≥ 3 ‡∑à“ ‚¥¬ æ∫°“√µ“¬ Ÿß ÿ¥„π°≈ÿࡇ¥Á°«—¬‡√’¬π (¿“æ∑’Ë 5.50) ∑—Èßπ’È Õ“®¡’ “‡Àµÿ¡“®“° °“√¢“¥ª√– ∫°“√≥å„π°“√‡≈àπ πÈ”∑’˪≈Õ¥¿—¬ ·≈– “¡“√∂™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õ߉¥âπâÕ¬

6.22 5.6 6.21 5.44 5.26 5.69 4.74 4.39 4.67 4.7 5.85 4.84 5.42 5.63 5.86 5.85 6.11 6.67 5.98 5.21 4.76 4.96 6.25 6.16 6.7 6.6 6.7 6.8 7.5

5.04

8 7 6 5 4 3 2 1 0

æ.».

2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.49 Õ—µ√“µ“¬®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ°“√®¡πÈ”·≈–µ°πÈ” ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2520 - æ.». 2549

∑’Ë¡“ :

16

220

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

Õ¥‘»—°¥‘Ï º≈‘µº≈°“√æ‘¡æå. »Ÿπ¬å«‘®—¬‡æ◊ËÕ √â“߇ √‘¡·≈–ªÑÕß°—π°“√∫“¥‡®Á∫„π‡¥Á°, 2549


¿“æ∑’Ë 5.50 √âÕ¬≈–¢Õß√“¬ß“π°“√µ“¬®“°Õÿ∫µ— ‡‘ Àµÿ∑“ßπÈ” ®”·π°µ“¡°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ·≈–‡æ»¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2539 - æ.». 2549 2539 2541 2543 2545 2546 2547 2548 2549

√âÕ¬≈– 30

20

10

0

<4 13.8 17.2 15.2 14.3 14.3 13.0 11.8 11.2

2539 2541 2543 2545 2546 2547 2548 2549

5-14 25.3 24.2 21.3 23.4 21.3 22.0 22.9 20.6

15-24 15.7 12.9 10.8 9.6 10.7 9.8 9.7 8.7

25-34 12.7 13.6 13.4 12.2 11.9 12.2 12.1 11.5

√âÕ¬≈– 100 80

35-44 12.5 11.7 13.1 13.1 14.7 14.4 15.2 15.5

™“¬ 73.2

71.5

71.9

73.2

73.4

74.9

74.3

> 64 5.7 6.3 8.9 8.8 9.8 9.0 9.5 10.4

45-64 14.2 14.1 17.3 18.6 17.2 19.6 18.8 22.1

Õ“¬ÿ(ªï)

˭ԧ

74.9

74.8

75.6

76.4

60 40 26.8

28.5

28.1

26.8

26.6

25.1

25.7

25.1

25.2

24.4

23.6

20 0

æ.». 2539

∑’Ë¡“ :

2540

2541 2542 2543 2544

2545

2546

2547

2548

2549

√“¬ß“π°“√µ“¬ ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 221


2.7 ‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ®“°°“√‡ΩÑ“√–«—ß∑“ß√–∫“¥«‘∑¬“¢Õß‚√§∑’ˇ°‘¥®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë ”§—≠¡’¥—ßπ’È 2.7.1 ‚√§æ‘…®“° “√°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™ ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß°√¡Õπ“¡—¬ „π°“√µ√«®À“√–¥—∫ Cholinesterase „π‡°…µ√°√ √–À«à“ß æ.». 25352549 æ∫«à“ ¡’ºŸâ‰¥â√—∫æ‘… “√°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™ ∂÷ߢ—Èπ¡’√–¥—∫‡Õπ‰´¡åº‘¥ª°µ‘ √–À«à“ß√âÕ¬≈– 13-31 ‚¥¬∑’ˬ—߉¡à¡’·π« ‚πâ¡≈¥≈ß·≈–Õ—µ√“ªÉ«¬¥â«¬‚√§æ‘…®“° “√°”®—¥»—µ√Ÿæ™◊ Õ¬Ÿ√à –À«à“ß 2-6 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π (µ“√“ß∑’Ë 5.28) µ“√“ß∑’Ë 5.28 °“√µ√«®À“√–¥—∫ Cholinesterase „π‡°…µ√°√·≈–°“√ªÉ«¬ °“√µ“¬¥â«¬‚√§æ‘…®“° “√°”®—¥ »—µ√Ÿæ◊™ æ.». 2535 - æ.». 2549 æ.».

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 ∑’Ë¡“ :

(1) (2)

222

°“√µ√«®À“√–¥—∫ Cholinesterase (1)

æ‘…®“° “√°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™ (2)

®”π«π∑’˵√«® (§π)

æ∫º‘¥ª°µ‘ (§π)

%

ªÉ«¬ (§π)

µ“¬ (§π)

Õ—µ√“ªÉ«¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

42,471 242,820 411,998 460,521 156,315 563,354 369,573 360,411 278,612 89,945 115,105 NA NA 84,046 133,255

8,669 48,500 72,590 78,481 40,520 89,926 77,789 48,217 52,604 21,758 33,858 NA NA 26,034 36,776

20.41 19.97 17.62 17.04 25.92 15.96 21.05 13.38 18.88 24.19 29.4 NA NA 31.0 27.6

3,599 3,299 3,143 3,398 3,196 3,297 4,398 4,169 3,109 2,652 2,571 2,342 1,864 1,321 1,183

31 44 41 21 31 27 15 31 21 15 14 9 9 0 0

6.23 5.65 5.32 5.71 5.32 5.42 7.16 6.78 5.03 4.27 4.11 3.72 2.98 2.12 1.90

°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢  ”π—°√–∫“¥«‘∑¬“ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§


2.7.2 ‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π¿“§Õÿµ “À°√√¡ ºŸ„â ™â·√ßß“π¡’Õµ— √“°“√ªÉ«¬¥â«¬‚√§®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π¿“§Õÿµ “À°√√¡‡æ‘¡Ë ¡“°¢÷πÈ ‚¥¬ æ‘®“√≥“®“°ºŸ∑â ‡’Ë ¢â“√—∫°“√√—°…“·≈–¢Õ‡∫‘°‡ß‘π§à“√—°…“欓∫“≈®“°°Õß∑ÿπ‡ß‘π∑¥·∑π  ”π—°ß“πª√–°—π —ߧ¡ ‡æ‘¡Ë ¢÷Èπ®“°√âÕ¬≈– 1.2 „π æ.». 2517 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 4.5 „π æ.». 2539 ·≈–≈¥≈߇ªìπ√âÕ¬≈– 2.4 „π æ.». 2549 (µ“√“ß ∑’Ë 4.20) ∑—Èßπ’È¡’ “‡Àµÿ∑’Ë ”§—≠¡“®“°°“√¢¬“¬µ—«¢ÕßÕÿµ “À°√√¡°“√º≈‘µ·≈–∫√‘°“√ °“√π”‡∑§‚π‚≈¬’·∫∫„À¡à ¡“„™â ¢“¥°“√Ωñ°Õ∫√¡ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ¡’∑—°…–°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ Õÿª°√≥å √«¡∑—Èß°“√∫—ߧ—∫„™â°ÆÀ¡“¬¬—߉¡à‰¥âº≈ ‡∑à“∑’˧«√ πÕ°®“°π’È ¡’°“√»÷°…“∑’Ë ”§—≠∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßÕ—πµ√“¬¢Õß‚√§∑’ˇ°’ˬ«°—∫°“√ª√–°Õ∫ Õ“™’懩擖∫“ß‚√§ ‡™àπ 1) ‚√§´‘≈‘‚§ ‘  (‚√§ªÕ¥®“°ΩÿÉπÀ‘π) ‡ªìπ‚√§ªÕ¥∑’ˇ°‘¥®“°°“√∑”ß“π √“¬ß“π®“° ª√–‡∑» À√—∞Õ‡¡√‘°“ æ∫«à“ °àÕπ æ.». 2513 ¡’ºŸâ‡ ’¬™’«‘µ‡©≈’ˬ¡“°°«à“ 1,000 √“¬µàÕªï À≈—ß æ.». 2539 ¡’ºŸâ ‡ ’¬™’«‘µ‡©≈’ˬπâÕ¬°«à“ 250 √“¬µàÕªï  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬  ∂“π°“√≥åªí®®ÿ∫—π¡’ ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’ˇ ’ˬߵàÕ‚√§´‘≈‘ ‚§ ‘ ∑—Èߪ√–‡∑»ª√–¡“≥ 7,845 ·Ààß ‚¥¬¡’ª√–™“°√°≈ÿࡇ ’ˬߪ√–¡“≥ 211,796 §π ®“°°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§´‘≈‘‚§ ‘ „πª√–™“°√°≈ÿà¡Õ“™’æ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕßµ“¡ª√–‡¿∑Õÿµ “À°√√¡ ¢Õß°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡·≈–°√¡∑√—欓°√∏√≥’√–À«à“ß æ.». 2538 -æ.». 2541 æ∫Õÿ∫—µ‘°“√°“√‡°‘¥‚√§´‘≈‘ ‚§ ‘ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 16.9 „π æ.». 2538 ‡ªìπ 20.7 µàÕª√–™“°√°≈ÿࡇ ’Ë¬ß 1,000 §π „π æ.». 2541 ‚¥¬§“¥«à“®– ¡’º¡Ÿâ Õ’ “°“√‡¢â“‰¥â°∫— ‚√§´‘≈‚‘ § ‘ √“¬„À¡à∑ß—È À¡¥µàÕ®”π«πª√–™“°√°≈ÿ¡à ‡ ’¬Ë ßµàÕ°“√‡°‘¥‚√§´‘≈‚‘ § ‘  „π æ.». 2541 ®”π«π 4,393 §π ®“° ∂“π°“√≥套߰≈à“« „π æ.». 2543 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â≈ßπ“¡§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫°√¡ ∑√—欓°√∏√≥’ °√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ·≈–°√¡ «— ¥‘°“√·≈–§ÿ¡â §√Õß·√ßß“π °√–∑√«ß·√ßß“π·≈– «— ¥‘°“√ —ߧ¡ ¥”‡π‘π‚§√ß°“√§«∫§ÿ¡ªÑÕß°—π‚√§´‘≈‘‚§ ‘  ‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 10 ªï (æ.». 2544 - æ.». 2553) ·≈–„π æ.». 2545 ‰¥â¥”‡π‘π°“√µ√«® ÿ¢¿“æ§πß“π„π ∂“πª√–°Õ∫°“√∑—Ë«ª√–‡∑» ®”π«π 3,263 §π æ∫‚√§´‘≈‘‚§ ‘ ®“° ¿“æ∂à“¬√—ß ’ªÕ¥ ®”π«π 30 §π À√◊Õ§‘¥‡ªìπÕÿ∫—µ‘°“√°“√‡°‘¥‚√§´‘≈‘‚§ ‘ ‡∑à“°—∫ 9.19 µàÕª√–™“°√°≈ÿࡇ ’Ë¬ß 1,000 §π 2) ‚√§∫‘  ‘‚π ‘  (ΩÿÉπΩÑ“¬) ®“°°“√»÷°…“‚¥¬ °ÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬√à«¡°—∫𓬷æ∑¬å ª√–æ“à ¬ß„®¬ÿ∑∏ ·≈–§≥– (æ.». 2530) ∑”°“√»÷°…“„π§πß“π·ºπ°ªíòπ¥â“¬ 229 §π ¢Õß‚√ßß“π∑պ⓷Ààß Àπ÷Ëß„π®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ æ∫Õ—µ√“™ÿ°¢Õß‚√§√«¡ √âÕ¬≈– 19.7 ·≈–æ∫«à“ ¡’Õ—µ√“™ÿ°¢ÕßÕ“°“√·≈–§«“¡º‘¥ ª°µ‘¢Õß ¡√√∂¿“æªÕ¥‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π°≈ÿࡧπß“π∑’Ë¡’Õ“¬ÿß“π¡“°¢÷Èπ ·≈–®“°°“√»÷°…“¢Õß°ÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬„π æ.». 2545 „π‚√ßß“π ‘Ëß∑Õ 43 ·Ààß æ∫‚√ßß“π∑’Ë¡’ΩÿÉπ‡°‘π¡“µ√∞“π 4 ·Ààß πÕ°®“°π’È ‰¥â∑”°“√µ√«® ÿ¢¿“æ§πß“π 5,282 §π æ∫ºŸâ¡’Õ“°“√º‘¥ª°µ‘ 86 §π ·≈–¬—ßæ∫«à“§πß“π¡’°“√„™âÕÿª°√≥媰ªÑÕß√–∫∫∑“߇¥‘πÀ“¬„®µ≈Õ¥ √–¬–‡«≈“°“√∑”ß“π‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 21.6 (1,140 §π ®“° 5,282 §π) πÕ°®“°π’È ®“°°“√»÷°…“ ∂“π°“√≥å°“√  —¡º— ΩÿÉπΩÑ“¬¢Õߧπß“π„πÕÿµ “À°√√¡ ‘Ëß∑Õ ¢Õß ¡“≈’ æß…å‚ ¿≥ ·≈–§≥– „π æ.». 2545 ‚¥¬∑”°“√‡°Á∫ µ—«Õ¬à“ß∑’·Ë ºπ°º ¡≈â“ß ªíπò °√Õ·≈–∑Õ „π‚√ßß“π 6 ·Ààß æ∫«à“ ∑ÿ°·ºπ°¡’ª√‘¡“≥ΩÿπÉ ‡°‘π¡“µ√∞“𧫓¡ª≈Õ¥¿—¬ 28 µ—«Õ¬à“ß ®“° 87 µ—«Õ¬à“ß (√âÕ¬≈– 32.18) 3) ‚√§æ‘…µ–°—Ë« ®“°¢âÕ¡Ÿ≈„π æ.». 2536 ¢Õß°√¡‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ æ∫«à“ ¡’§π ß“π∑’ËÕ¬Ÿà„π ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’Ë¡’°“√„™â “√µ–°—Ë«„π°√–∫«π°“√º≈‘µª√–¡“≥ 558,839 §π„π ∂“πª√–°Õ∫°“√ 223


∑—Èß ‘Èπ 14,440 ·Ààß ∑—Ë«ª√–‡∑» ´÷Ëß®“°º≈°“√¥”‡π‘π°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§æ‘…µ–°—Ë«¢Õß°ÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬„π ∂“π ª√–°Õ∫°“√ 16 ª√–‡¿∑ „πæ◊Èπ∑’Ë 16 ®—ßÀ«—¥ √«¡ ∂“πª√–°Õ∫°“√ 56 ·Ààß „π™à«ß æ.». 2533-2536 æ∫«à“  ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’Ë¡’§«“¡‡ ’ˬߵàÕ°“√‡°‘¥‚√§æ‘…µ–°—Ë« Ÿß¡“° §◊Õ ‚√ßß“π·∫µ‡µÕ√’Ë ‚√ß∂≈ÿß·√à ‡À¡◊Õßµ–°—Ë« ·≈– ‚√ßÀ≈Õ¡µ–°—Ë« æ∫§πß“π∑’Ë¡’√–¥—∫ “√µ–°—Ë«„π‡≈◊Õ¥º‘¥ª°µ‘ (‡°‘π 40 ‰¡‚§√°√—¡/‡¥´‘≈‘µ√) ¡“°°«à“√âÕ¬≈– 80 ¢Õߧπß“π∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–§πß“π∑’Ë¡’√–¥—∫µ–°—Ë«„π‡≈◊Õ¥‡°‘π 60 ‰¡‚§√°√—¡/‡¥´‘≈‘µ√ ¡“°°«à“√âÕ¬≈– 20 ¢Õߧπ ß“π∑—ßÈ À¡¥  ∂“πª√–°Õ∫°“√∑’¡Ë §’ «“¡‡ ’¬Ë ßµàÕ°“√‡°‘¥‚√§æ‘…µ–°—«Ë  Ÿß√Õß≈ß¡“§◊Õ ‚√ßæ‘¡æå ÕŸ´à Õà ¡√∂ ÕŸµà Õà ‡√◊Õ ·≈– ‚√ßß“π‡§√◊ËÕߪ√–¥—∫ ´÷Ëßæ∫§πß“π∑’Ë¡’√–¥—∫ “√µ–°—Ë«„π‡≈◊Õ¥‡°‘π 40 ‰¡‚§√°√—¡/‡¥´‘≈‘µ√ ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 2030 ·≈–æ∫§πß“π∑’Ë¡’√–¥—∫µ–°—Ë«„π‡≈◊Õ¥‡°‘π 60 ‰¡‚§√°√—¡/‡¥´‘≈‘µ√ πâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 5 ¢Õߧπß“π∑—ÈßÀ¡¥ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ „π æ.». 2545 °ÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‰¥â¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ‡ΩÑ“√–«—ßæ‘…µ–°—Ë«®“°°“√∑”ß“π ‚¥¬∑”°“√µ√«®À“√–¥—∫ “√µ–°—Ë«„π‡≈◊Õ¥§πß“π ®”π«π 3,876 §π æ∫§π ß“π∑’Ë¡’√–¥—∫µ–°—Ë«„π‡≈◊Õ¥º‘¥ª°µ‘ (‡°‘π 40 ‰¡‚§√°√—¡/‡¥´‘≈‘µ√) 257 §π À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 6.6 ·≈–§πß“π∑’Ë ¡’√–¥—∫µ–°—Ë«„π‡≈◊Õ¥‡°‘π 60 ‰¡‚§√°√—¡/‡¥´‘≈‘µ√ 73 §π À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 1.9 ¢Õߧπß“π∑—ÈßÀ¡¥ 4) §«“¡‡ ’ˬ߮“° “√∑”≈–≈“¬Õ‘π∑√’¬å ®“°°“√»÷ ° …“§«“¡‡ ’Ë ¬ ßµà Õ Õ— π µ√“¬ ®“° “√‡§¡’ ¢Õß ¥√.π≈‘π’ »√’æ«ß17 „π æ.». 2542 ‚¥¬∑”°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈®“°§πß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ªî‚µ√ ‡§¡’ Õÿµ “À°√√¡°“√º≈‘µ√∂¬πµå·≈–Õÿµ “À°√√¡Õ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å æ∫«à“ §πß“π¡’§«“¡‡ ’ˬ߄π√–¥—∫ ŸßµàÕ°“√‰¥â √—∫ “√∑”≈–≈“¬Õ‘π∑√’¬å„π°≈ÿà¡ Õ–‚√¡“µ‘°‰Œ‚¥√-§“√å∫Õπ ‚¥¬æ∫«à“§πß“π‡æ»À≠‘ß¡’√–¥—∫§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß “√ ‡¡µ“‚∫‰≈∑å„πªí  “«–¡“°°«à“§πß“π‡æ»™“¬ πÕ°®“°π’È °ÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‰¥â∑”°“√»÷°…“‡√◊ËÕß°“√ —¡º—  “√µ—« ∑”≈–≈“¬Õ‘π∑√’¬å (‡∫π´‘π ‚∑≈ŸÕ‘π ‰´≈’π) ¢Õߧπß“π„ππ‘§¡Õÿµ “À°√√¡¡“∫µ“æÿ¥ 3 ·Ààß æ∫§πß“π∫“ß  à«π∑’∑Ë ”ß“πÕ¬Ÿ„à π ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’‰Ë ¡àª≈Õ¥¿—¬·≈–‡ ’¬Ë ßµàÕ°“√‡°‘¥‚√§æ‘… “√∑”≈–≈“¬Õ‘π∑√’¬å ( – ¡ Phenol ‡°‘π ¡“µ√∞“π√âÕ¬≈– 0.5 ·≈–√–¥—∫ Hippuric acid ‡°‘π¡“µ√∞“π√âÕ¬≈– 1.4) „π æ.». 2546 ¥√.π≈‘π’ »√’æ«ß18 ·≈–§≥– ‰¥â∑”°“√»÷°…“º≈°√–∑∫¢Õß “√∑”≈–≈“¬ ®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µàÕ ÿ¢¿“æ„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬∑”°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈™π‘¥¢Õß “√‡§¡’Õ—πµ√“¬∑’Ë„™â «‘∏’°“√®—¥°“√Õ—µ√“¬®“° “√‡§¡’  “√‡§¡’Õ—πµ√“¬ª√–‡¿∑ “√∑”≈–≈“¬∑’ˇªìπªí≠À“À≈—°„πæ◊Èπ∑’Ë·≈–ªí≠À“  ÿ¢¿“æ∑’ˇªìπªí≠À“À≈—°„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë®—ßÀ«—¥ 62 ®—ßÀ«—¥ æ∫«à“  “√∑”≈–≈“¬®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ ·≈– ‘Ëß ·«¥≈âÕ¡∑’ˇªìπªí≠À“À≈—°π—Èπ §◊Õ “√∑”≈–≈“¬Õ‘π∑√’¬å (Organic Solvents) „π 4 °≈ÿà¡ ´÷Ëß “√‡À≈à“π’È¡’º≈°√–∑∫ µàÕ ÿ¢¿“æ 3 ª√–°“√ §◊Õ 1) °àÕ„À⇰‘¥Õÿ∫µ‘¿—¬ 2) °àÕ„À⇰‘¥°“√‡®Á∫ªÉ«¬ ·≈– 3) °àÕ„À⇰‘¥‡Àµÿ√”§“≠ ·≈– °‘®°“√∑’¡Ë §’ «“¡‡ ’¬Ë ß ŸßµàÕ°“√‰¥â√∫— Õ—πµ√“¬®“° “√∑”≈–≈“¬Õ‘π∑√’¬å ‰¥â·°à °“√™–≈â“ß °“√ °—¥ °“√º≈‘µ‡§¡’¿≥ — ±å °“√∫√‘°“√πÈ”¡—π °‘®°“√´àÕ¡√∂¬πµå °‘®°“√‚√ßæ‘¡æå º≈‘µ ’ µ≈Õ¥®π°“√º≈‘µ °“√ – ¡·≈–®”Àπà“¬ “√‡§¡’ °”®—¥»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å

17

18

224

π≈‘π’ »√’æ«ß. °“√ª√–‡¡‘𧫓¡‡ ’¬Ë ßµàÕÕ—πµ√“¬®“° “√‡§¡’„πß“π‡ΩÑ“√–«—ߥâ“πÕ“™’«Õπ“¡—¬ : °√≥’»°÷ …“ “√∑”≈–≈“¬Õ‘π∑√’¬,å 2542 π≈‘π’ »√’æ«ß ·≈–§≥–. º≈°√–∑∫¢Õß “√∑”≈–≈“¬®“°°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µàÕ ÿ¢¿“æ„πª√–‡∑»‰∑¬, 2546


5) ‚√§ª√– “∑ÀŸ‡ ◊ËÕ¡ °ÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬ °√¡Õπ“¡—¬ ‰¥â∑”°“√»÷°…“ ¡√√∂¿“æ°“√ ‰¥â¬‘π¢Õߧπß“π∑’Ë —¡º— ‡ ’¬ß¥—ߢ≥–∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ æ∫§πß“π¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õß√–¥—∫°“√‰¥â¬‘π ∂÷ß√âÕ¬≈– 69.3 „π æ.». 254119

2.8 ªí≠À“ ÿ¢¿“殑µ æ‘®“√≥“®“°¿“«–°“√‡®Á∫ªÉ«¬¥â«¬‚√§∑“ß®‘µ·≈–°“√¶à“µ—«µ“¬ æ∫«à“  ÿ¢¿“殑µ§π‰∑¬¡’·π« ‚πâ¡·¬à≈ß·≈–¡’°“√‡¢â“√—°…“µ—«„π·ºπ°ºŸâªÉ«¬πÕ°¡“°¢÷Èπ ®“° 24.6 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π „π æ.». 2534 ‡ªìπ 42.4 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.51) ‚¥¬‡©æ“–ºŸâªÉ«¬¥â«¬‚√§®‘µ ‚√§´÷¡‡»√â“·≈–‚√§≈¡™—° ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 5.29) ·≈–æ∫Õ—µ√“°“√‡¢â“æ—°√—°…“µ—«„π‚√ß欓∫“≈¥â«¬‚√§®‘µ·≈–§«“¡º‘¥ª°µ‘ ∑“ß®‘µ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷È𠇙àπ‡¥’¬«°—π®“° 90.74 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2524 ‡ªìπ 227.2 µàÕ ª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.52) ¿“æ∑’Ë 5.51 Õ—µ√“°“√‡¢â“√—°…“„π·ºπ°ºŸâªÉ«¬πÕ°®“°¿“«–·ª√ª√«π∑“ß®‘µ·≈–惵‘°√√¡ æ.». 2526 æ.». 2549

15.8 16.7 16.4 21.0 21.7 20.2 19.5 21.0 24.6 24.8 26.4 27.2 28.2 29.4 30.7 32.3 33.4 34.5 35.6 34.0 37.1 35.9 37.6 42.4

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

æ.».

2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

Õ—µ√“µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®

∑’Ë¡“ :

19

√“¬ß“πºŸâªÉ«¬πÕ° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

«‘°√¡ ‡ ߧ堑√‘. °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√– ‘∑∏‘º≈°“√µ√«® ¡√√∂¿“æ°“√‰¥â¬‘π√–À«à“ß°“√À¬ÿ¥ —¡º— ‡ ’¬ß¥—ß 16 ™—Ë«‚¡ß°—∫°“√„™â ∑’ËÕÿ¥ÀŸµ≈Õ¥ 4 ™—Ë«‚¡ß°“√∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ªï 2541, 2542

225


5) ‚√§ª√– “∑ÀŸ‡ ◊ËÕ¡ °ÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬ °√¡Õπ“¡—¬ ‰¥â∑”°“√»÷°…“ ¡√√∂¿“æ°“√ ‰¥â¬‘π¢Õߧπß“π∑’Ë —¡º— ‡ ’¬ß¥—ߢ≥–∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ æ∫§πß“π¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õß√–¥—∫°“√‰¥â¬‘π ∂÷ß√âÕ¬≈– 69.3 „π æ.». 254119

2.8 ªí≠À“ ÿ¢¿“殑µ æ‘®“√≥“®“°¿“«–°“√‡®Á∫ªÉ«¬¥â«¬‚√§∑“ß®‘µ·≈–°“√¶à“µ—«µ“¬ æ∫«à“  ÿ¢¿“殑µ§π‰∑¬¡’·π« ‚πâ¡·¬à≈ß·≈–¡’°“√‡¢â“√—°…“µ—«„π·ºπ°ºŸâªÉ«¬πÕ°¡“°¢÷Èπ ®“° 24.6 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π „π æ.». 2534 ‡ªìπ 42.4 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.51) ‚¥¬‡©æ“–ºŸâªÉ«¬¥â«¬‚√§®‘µ ‚√§´÷¡‡»√â“·≈–‚√§≈¡™—° ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 5.29) ·≈–æ∫Õ—µ√“°“√‡¢â“æ—°√—°…“µ—«„π‚√ß欓∫“≈¥â«¬‚√§®‘µ·≈–§«“¡º‘¥ª°µ‘ ∑“ß®‘µ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷È𠇙àπ‡¥’¬«°—π®“° 90.74 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2524 ‡ªìπ 227.2 µàÕ ª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.52) ¿“æ∑’Ë 5.51 Õ—µ√“°“√‡¢â“√—°…“„π·ºπ°ºŸâªÉ«¬πÕ°®“°¿“«–·ª√ª√«π∑“ß®‘µ·≈–惵‘°√√¡ æ.». 2526 æ.». 2549

15.8 16.7 16.4 21.0 21.7 20.2 19.5 21.0 24.6 24.8 26.4 27.2 28.2 29.4 30.7 32.3 33.4 34.5 35.6 34.0 37.1 35.9 37.6 42.4

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

æ.».

2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

Õ—µ√“µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®

∑’Ë¡“ :

19

√“¬ß“πºŸâªÉ«¬πÕ° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

«‘°√¡ ‡ ߧ堑√‘. °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√– ‘∑∏‘º≈°“√µ√«® ¡√√∂¿“æ°“√‰¥â¬‘π√–À«à“ß°“√À¬ÿ¥ —¡º— ‡ ’¬ß¥—ß 16 ™—Ë«‚¡ß°—∫°“√„™â ∑’ËÕÿ¥ÀŸµ≈Õ¥ 4 ™—Ë«‚¡ß°“√∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ªï 2541, 2542

225


90.74 68.85 70.81 68.22 62.09 63.16 62.45 60.67 60.29 79.35 80.03 84.17 62.92 98.23 93.07 107.67 118.25 110.33 132.39 151.1 151.0 174.35 160.7 186.43 222.2 227.2

240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

æ.».

2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

Õ—µ√“µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.52 Õ—µ√“°“√‡¢â“æ—°√—°…“„π‚√ß欓∫“≈¥â«¬‚√§®‘µ·≈–§«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß®‘µ ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2524 æ.». 2549

∑’Ë¡“ :

√“¬ß“πºŸâªÉ«¬πÕ° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

µ“√“ß∑’Ë 5.29 Õ—µ√“ªÉ«¬¥â«¬‚√§∑“ß®‘µµàÕª√–™“°√ 100,000 §π æ.». 2540-æ.». 2549 ‚√§

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

- ‚√§®‘µ 440.1 435.3 424.8 - ‚√§«‘µ°°—ß«≈ 789.9 822.6 764.7 - ‚√§´÷¡‡»√â“ 55.9 74.3 99.5 - ¿“«–ªí≠≠“ÕàÕπ 44.7 52.9 58.2 - ‚√§≈¡™—° 109.3 125.8 NA ∑’Ë¡“ :

451.0 519.6 828.0 751.4 682.7 812.2 776.0 862.5 865.6 667.6 130.3 94.9 134.8 163.8 140.6 52.4 51.7 62.3 56.6 55.5 149.8 182.5 200.3 193.5 180.5

572.3 596.8 149.9 51.7 195.2

640.6 548.8 186.0 60.8 172.1

°√¡ ÿ¢¿“殑µ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

à«π°“√¶à“µ—«µ“¬°Á‡ªìπ¥—™π’Õ’°µ—«∑’Ë®– –∑âÕπ∂÷ߪí≠À“ ÿ¢¿“殑µ¢—Èπ√⓬·√ß ¢âÕ¡Ÿ≈®“°  ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘ æ∫«à“ À≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®°“√¶à“µ—«µ“¬¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“° ‚¥¬Õ—µ√“°“√¶à“µ—«µ“¬ ¢Õ߇滙“¬¡“°°«à“‡æ»À≠‘ß∂÷߇°◊Õ∫ 4 ‡∑à“ (¿“æ∑’Ë 5.53) 226


¿“æ∑’Ë 5.53 Õ—µ√“°“√¶à“µ—«µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π æ.». 2535 - æ.». 2549

™“¬ À≠‘ß

10

∑’Ë¡“ :

10.5 9.66 7.22

8

8.05 7.79

9.9 9.4

7.83 6.95

5.77

6

4.79 5.01 3.29 3.75

«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® 2.37 2.02 2.09 2.18 2.64 1.58 1.05 1.19 1.43 1.83 2.30

3.3

2.9 2.4

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

æ.».

2536

4 2.81 2 1.08 0

2535

Õ—µ√“µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

12

æ.». 2535 - 2546 ‰¥â®“°∞“π¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ æ.». 2547 - 2549 ‰¥â®“° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

2.9 ‚√§∑“ß‚¿™π“°“√ 2.9.1 ‚√§¢“¥ “√Õ“À“√ ¿“«–‚¿™π“°“√¢Õ߇¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π„π¿“æ√«¡¡’·π«‚πâ¡¥’¢÷Èπ (¿“æ∑’Ë 5.54) ·µà ‡¡◊ËÕ æ‘®“√≥“®”·π°µ“¡æ◊Èπ∑’Ëæ∫«à“ ‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–¿“§‡Àπ◊Õ¡’Õ—µ√“°“√‡ªìπ‚√§¢“¥  “√Õ“À“√ Ÿß°«à“¿“§Õ◊ËπÊ ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿࡧπ‰∑¬„πæ◊Èπ∑’Ë Ÿß (™“«‡¢“) ®–æ∫Õ—µ√“°“√¢“¥ “√Õ“À“√ Ÿß°«à“‡¥Á° „π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√∂÷߇°◊Õ∫ 8 ‡∑à“ (µ“√“ß∑’Ë 5.30 ·≈– 5.31) ®“°√“¬ß“π ÿ¢¿“æ‚≈°20 §“¥°“√≥å«à“ „π §.». 2000 ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 27 À√◊Õ 168 ≈â“π §π¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï∑—Ë«‚≈° ¡’¿“«–πÈ”Àπ—°µË”°«à“‡°≥±å ´÷Ë߇ªìπªí®®—¬‡ ’ˬߠ”§—≠∑’Ë∑”„À⇰‘¥°“√µ“¬ ®“° ‚√§∑âÕß√à«ß·≈–ªÕ¥∫«¡ Ÿß¢÷Èπ

20

ª∞¡ «√√§åªí≠≠“‡≈‘» (∫√√≥“∏‘°“√). √“¬ß“π ÿ¢¿“æ‚≈° 2002. ≈¥ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß  √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ, 2546

227


5) ‚√§ª√– “∑ÀŸ‡ ◊ËÕ¡ °ÕßÕ“™’«Õπ“¡—¬ °√¡Õπ“¡—¬ ‰¥â∑”°“√»÷°…“ ¡√√∂¿“æ°“√ ‰¥â¬‘π¢Õߧπß“π∑’Ë —¡º— ‡ ’¬ß¥—ߢ≥–∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ æ∫§πß“π¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õß√–¥—∫°“√‰¥â¬‘π ∂÷ß√âÕ¬≈– 69.3 „π æ.». 254119

2.8 ªí≠À“ ÿ¢¿“殑µ æ‘®“√≥“®“°¿“«–°“√‡®Á∫ªÉ«¬¥â«¬‚√§∑“ß®‘µ·≈–°“√¶à“µ—«µ“¬ æ∫«à“  ÿ¢¿“殑µ§π‰∑¬¡’·π« ‚πâ¡·¬à≈ß·≈–¡’°“√‡¢â“√—°…“µ—«„π·ºπ°ºŸâªÉ«¬πÕ°¡“°¢÷Èπ ®“° 24.6 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π „π æ.». 2534 ‡ªìπ 42.4 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.51) ‚¥¬‡©æ“–ºŸâªÉ«¬¥â«¬‚√§®‘µ ‚√§´÷¡‡»√â“·≈–‚√§≈¡™—° ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 5.29) ·≈–æ∫Õ—µ√“°“√‡¢â“æ—°√—°…“µ—«„π‚√ß欓∫“≈¥â«¬‚√§®‘µ·≈–§«“¡º‘¥ª°µ‘ ∑“ß®‘µ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷È𠇙àπ‡¥’¬«°—π®“° 90.74 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2524 ‡ªìπ 227.2 µàÕ ª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.52) ¿“æ∑’Ë 5.51 Õ—µ√“°“√‡¢â“√—°…“„π·ºπ°ºŸâªÉ«¬πÕ°®“°¿“«–·ª√ª√«π∑“ß®‘µ·≈–惵‘°√√¡ æ.». 2526 æ.». 2549

15.8 16.7 16.4 21.0 21.7 20.2 19.5 21.0 24.6 24.8 26.4 27.2 28.2 29.4 30.7 32.3 33.4 34.5 35.6 34.0 37.1 35.9 37.6 42.4

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

æ.».

2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

Õ—µ√“µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®

∑’Ë¡“ :

19

√“¬ß“πºŸâªÉ«¬πÕ° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

«‘°√¡ ‡ ߧ堑√‘. °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√– ‘∑∏‘º≈°“√µ√«® ¡√√∂¿“æ°“√‰¥â¬‘π√–À«à“ß°“√À¬ÿ¥ —¡º— ‡ ’¬ß¥—ß 16 ™—Ë«‚¡ß°—∫°“√„™â ∑’ËÕÿ¥ÀŸµ≈Õ¥ 4 ™—Ë«‚¡ß°“√∑”ß“π„π‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡ ªï 2541, 2542

225


90.74 68.85 70.81 68.22 62.09 63.16 62.45 60.67 60.29 79.35 80.03 84.17 62.92 98.23 93.07 107.67 118.25 110.33 132.39 151.1 151.0 174.35 160.7 186.43 222.2 227.2

240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

æ.».

2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

Õ—µ√“µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

¿“æ∑’Ë 5.52 Õ—µ√“°“√‡¢â“æ—°√—°…“„π‚√ß欓∫“≈¥â«¬‚√§®‘µ·≈–§«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß®‘µ ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2524 æ.». 2549

∑’Ë¡“ :

√“¬ß“πºŸâªÉ«¬πÕ° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

µ“√“ß∑’Ë 5.29 Õ—µ√“ªÉ«¬¥â«¬‚√§∑“ß®‘µµàÕª√–™“°√ 100,000 §π æ.». 2540-æ.». 2549 ‚√§

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

- ‚√§®‘µ 440.1 435.3 424.8 - ‚√§«‘µ°°—ß«≈ 789.9 822.6 764.7 - ‚√§´÷¡‡»√â“ 55.9 74.3 99.5 - ¿“«–ªí≠≠“ÕàÕπ 44.7 52.9 58.2 - ‚√§≈¡™—° 109.3 125.8 NA ∑’Ë¡“ :

451.0 519.6 828.0 751.4 682.7 812.2 776.0 862.5 865.6 667.6 130.3 94.9 134.8 163.8 140.6 52.4 51.7 62.3 56.6 55.5 149.8 182.5 200.3 193.5 180.5

572.3 596.8 149.9 51.7 195.2

640.6 548.8 186.0 60.8 172.1

°√¡ ÿ¢¿“殑µ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

à«π°“√¶à“µ—«µ“¬°Á‡ªìπ¥—™π’Õ’°µ—«∑’Ë®– –∑âÕπ∂÷ߪí≠À“ ÿ¢¿“殑µ¢—Èπ√⓬·√ß ¢âÕ¡Ÿ≈®“°  ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘ æ∫«à“ À≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®°“√¶à“µ—«µ“¬¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“° ‚¥¬Õ—µ√“°“√¶à“µ—«µ“¬ ¢Õ߇滙“¬¡“°°«à“‡æ»À≠‘ß∂÷߇°◊Õ∫ 4 ‡∑à“ (¿“æ∑’Ë 5.53) 226


¿“æ∑’Ë 5.53 Õ—µ√“°“√¶à“µ—«µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π æ.». 2535 - æ.». 2549

™“¬ À≠‘ß

10

∑’Ë¡“ :

10.5 9.66 7.22

8

8.05 7.79

9.9 9.4

7.83 6.95

5.77

6

4.79 5.01 3.29 3.75

«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® 2.37 2.02 2.09 2.18 2.64 1.58 1.05 1.19 1.43 1.83 2.30

3.3

2.9 2.4

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

æ.».

2536

4 2.81 2 1.08 0

2535

Õ—µ√“µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

12

æ.». 2535 - 2546 ‰¥â®“°∞“π¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ æ.». 2547 - 2549 ‰¥â®“° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

2.9 ‚√§∑“ß‚¿™π“°“√ 2.9.1 ‚√§¢“¥ “√Õ“À“√ ¿“«–‚¿™π“°“√¢Õ߇¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π„π¿“æ√«¡¡’·π«‚πâ¡¥’¢÷Èπ (¿“æ∑’Ë 5.54) ·µà ‡¡◊ËÕ æ‘®“√≥“®”·π°µ“¡æ◊Èπ∑’Ëæ∫«à“ ‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–¿“§‡Àπ◊Õ¡’Õ—µ√“°“√‡ªìπ‚√§¢“¥  “√Õ“À“√ Ÿß°«à“¿“§Õ◊ËπÊ ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿࡧπ‰∑¬„πæ◊Èπ∑’Ë Ÿß (™“«‡¢“) ®–æ∫Õ—µ√“°“√¢“¥ “√Õ“À“√ Ÿß°«à“‡¥Á° „π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√∂÷߇°◊Õ∫ 8 ‡∑à“ (µ“√“ß∑’Ë 5.30 ·≈– 5.31) ®“°√“¬ß“π ÿ¢¿“æ‚≈°20 §“¥°“√≥å«à“ „π §.». 2000 ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 27 À√◊Õ 168 ≈â“π §π¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï∑—Ë«‚≈° ¡’¿“«–πÈ”Àπ—°µË”°«à“‡°≥±å ´÷Ë߇ªìπªí®®—¬‡ ’ˬߠ”§—≠∑’Ë∑”„À⇰‘¥°“√µ“¬ ®“° ‚√§∑âÕß√à«ß·≈–ªÕ¥∫«¡ Ÿß¢÷Èπ

20

ª∞¡ «√√§åªí≠≠“‡≈‘» (∫√√≥“∏‘°“√). √“¬ß“π ÿ¢¿“æ‚≈° 2002. ≈¥ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß  √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ, 2546

227


¿“æ∑’Ë 5.53 Õ—µ√“°“√¶à“µ—«µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π æ.». 2535 - æ.». 2549

™“¬ À≠‘ß

10

∑’Ë¡“ :

10.5 9.66 7.22

8

8.05 7.79

9.9 9.4

7.83 6.95

5.77

6

4.79 5.01 3.29 3.75

«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® 2.37 2.02 2.09 2.18 2.64 1.58 1.05 1.19 1.43 1.83 2.30

3.3

2.9 2.4

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

æ.».

2536

4 2.81 2 1.08 0

2535

Õ—µ√“µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

12

æ.». 2535 - 2546 ‰¥â®“°∞“π¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ æ.». 2547 - 2549 ‰¥â®“° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

2.9 ‚√§∑“ß‚¿™π“°“√ 2.9.1 ‚√§¢“¥ “√Õ“À“√ ¿“«–‚¿™π“°“√¢Õ߇¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π„π¿“æ√«¡¡’·π«‚πâ¡¥’¢÷Èπ (¿“æ∑’Ë 5.54) ·µà ‡¡◊ËÕ æ‘®“√≥“®”·π°µ“¡æ◊Èπ∑’Ëæ∫«à“ ‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ·≈–¿“§‡Àπ◊Õ¡’Õ—µ√“°“√‡ªìπ‚√§¢“¥  “√Õ“À“√ Ÿß°«à“¿“§Õ◊ËπÊ ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿࡧπ‰∑¬„πæ◊Èπ∑’Ë Ÿß (™“«‡¢“) ®–æ∫Õ—µ√“°“√¢“¥ “√Õ“À“√ Ÿß°«à“‡¥Á° „π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√∂÷߇°◊Õ∫ 8 ‡∑à“ (µ“√“ß∑’Ë 5.30 ·≈– 5.31) ®“°√“¬ß“π ÿ¢¿“æ‚≈°20 §“¥°“√≥å«à“ „π §.». 2000 ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 27 À√◊Õ 168 ≈â“π §π¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï∑—Ë«‚≈° ¡’¿“«–πÈ”Àπ—°µË”°«à“‡°≥±å ´÷Ë߇ªìπªí®®—¬‡ ’ˬߠ”§—≠∑’Ë∑”„À⇰‘¥°“√µ“¬ ®“° ‚√§∑âÕß√à«ß·≈–ªÕ¥∫«¡ Ÿß¢÷Èπ

20

ª∞¡ «√√§åªí≠≠“‡≈‘» (∫√√≥“∏‘°“√). √“¬ß“π ÿ¢¿“æ‚≈° 2002. ≈¥ªí®®—¬‡ ’Ë¬ß  √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ, 2546

227


¿“æ∑’Ë 5.54 ∂“π°“√≥å‚√§¢“¥‚ª√µ’π·≈–°”≈—ßß“π„π‡¥Á°Õ“¬ÿ 0-5 ªï ª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2531- æ.». 2546

Õ—µ√“°“√‡ªìπ‚√§¢“¥ “√Õ“À“√(√âÕ¬≈–)

25 20.0 20

Õ—µ√“°“√‡ªìπ‚√§¢“¥ “√Õ“À“√√–¥—∫ 1 18.9 17.3

15

Õ—µ√“°“√‡ªìπ‚√§¢“¥ “√Õ“À“√√–¥—∫ 2+3 15.6 14.7 14.1 12.4

10.9

9.7

10

8.5 7.9 7.7 8.5

8.6 8.0 8.0

5 2.0 0.9

0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7

0.6

0.7 æ.».

∑’Ë¡“ :

228

°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

2535

2534

2533

2532

2531

0


µ“√“ß∑’Ë 5.30 Õ—µ√“°“√‡ªìπ‚√§¢“¥ “√Õ“À“√„π‡¥Á°Õ“¬ÿ 0-5 ªï ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2532 - æ.». 2546 µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‡Àπ◊Õ „µâ ™“«‡¢“ °∑¡. °≈“ß æ.». √–¥—∫ 1 √–¥—∫ √–¥—∫ 1 √–¥—∫ √–¥—∫ 1 √–¥—∫ √–¥—∫ 1 √–¥—∫ √–¥—∫ 1 √–¥—∫ √–¥—∫ 1 √–¥—∫ 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3

2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 Õ—µ√“‡∑’¬∫ °—∫ °∑¡. æ.». 2544

13.08 5.65 5.10 4.33 3.56 3.66 3.76 2.89 4.50 4.01 4.01 4.66 4.54 1

1.25 0.43 0.37 0.19 0.19 0.31 0.33 0.23 0.45 0.38 0.38 0.31 0.39 1

9.45 8.19 7.30 6.82 6.11 5.56 4.62 4.35 4.04 3.86 3.79 4.19 4.94 3.89 3.62 1.1

0.28 0.18 0.34 0.18 0.18 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12 0.16 0.16 0.29 0.24 0.21 0.7

24.91 23.46 21.52 20.88 19.51 17.55 14.48 12.56 10.82 10.26 10.20 10.61 10.53 9.93 9.82 2.3

1.67 1.12 0.89 0.96 0.94 0.99 0.87 0.71 0.65 0.65 0.65 0.85 0.92 0.83 0.95 2.4

18.76 17.50 16.78 15.87 15.28 14.77 13.56 10.67 10.05 9.52 9.33 8.95 7.81 8.52 8.49 1.7

1.33 0.96 0.97 1.07 1.12 0.92 1.14 0.83 0.81 0.78 0.63 0.73 0.42 0.69 0.73 1.1

16.38 14.80 12.56 11.87 11.29 10.47 9.25 8.21 7.27 6.55 6.61 7.35 6.09 7.06 7.28 1.3

1.37 0.58 0.56 0.54 0.62 0.68 0.62 0.52 0.44 0.44 0.44 0.59 0.53 0.56 0.71 1.4

30.3 18.92 23.2 17.24 14.00 3.1

10.6 2.84 2.48 2.55 3.02 7.7

∑’Ë¡“ :

(1) °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (2)  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : æ.». 2532 - æ.». 2539 ·≈– æ.». 2545 - æ.». 2546 ‰¡à¡’°“√ ”√«®™“«‡¢“ æ.». 2545 - æ.». 2546 ‰¡à¡’°“√ ”√«®„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ µ“√“ß∑’Ë 5.31 ¿“«–‚¿™π“°“√„π‡¥Á° 0-6 ªï ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2547 - æ.». 2549 °≈“ß æ.».

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

‡Àπ◊Õ

㵉

√«¡

πÈ”Àπ—° πÈ”Àπ—° πÈ”Àπ—° πÈ”Àπ—° πÈ”Àπ—° πÈ”Àπ—° πÈ”Àπ—° πÈ”Àπ—° πÈ”Àπ—° πÈ”Àπ—° §àÕπ¢â“ß πâÕ¬°«à“ §àÕπ¢â“ß πâÕ¬°«à“ §àÕπ¢â“ß πâÕ¬°«à“ §àÕπ¢â“ß πâÕ¬°«à“ §àÕπ¢â“ß πâÕ¬°«à“ πâÕ¬ ‡°≥±å πâÕ¬ ‡°≥±å πâÕ¬ ‡°≥±å πâÕ¬ ‡°≥±å πâÕ¬ ‡°≥±å

2547 2.68 1.35 8.02 3.03 7.56 2.67 5.24 2.81 6.23 2.53 2548 3.01 1.91 6.58 3.23 5.98 3.39 4.99 2.68 5.30 2.83 2549 2.90 2.81 6.44 2.98 4.74 2.72 4.36 3.27 5.19 2.94 ∑’Ë¡“ : °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : µ—Èß·µà æ.». 2547 °√¡Õπ“¡—¬¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈߇°≥±å°“√ª√–‡¡‘π¿“«–‚¿™π“°“√„π‡¥Á°„À¡à 229


Õ—µ√“°“√¡’πÈ”Àπ—°µË”°«à“‡°≥±å¢Õ߇¥Á°π—°‡√’¬πª√–∂¡»÷°…“¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß¡“‚¥¬µ≈Õ¥ ®“° √âÕ¬≈– 17.8 „π æ.». 2532 ‡À≈◊Õ√âÕ¬≈– 10.5 „π æ.». 2537 Õ¬à“߉√°Áµ“¡ „π™à«ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® æ∫«à“ ‡¥Á°π—°‡√’¬πª√–∂¡»÷°…“¡’πÈ”Àπ—°µË”°«à“‡°≥±å‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬ (¿“æ∑’Ë 5.55) ¿“æ∑’Ë 5.55  —¥ à«π¢Õ߇¥Á°π—°‡√’¬πª√–∂¡»÷°…“∑’ËπÈ”Àπ—°µË”°«à“‡°≥±å æ.». 2532 - æ.». 2548 √âÕ¬≈–

10

8.3

8.3

11.5

11.5

10.6

12.2

12.2

10.5

15

14.0 14.1

16.0

«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®

15.2

20

17.8

25

5 æ.».

2547-2548

2546

2544

2542

2540

2538

2536

2534

2532

0

∑’Ë¡“ : °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : æ.». 2538, æ.». 2539 ·≈– æ.». 2545 ‰¡à¡’°“√ ”√«®πÈ”Àπ—°¢Õ߇¥Á°π—°‡√’¬πª√–∂¡»÷°…“ æ.». 2546 ‰¥â®“°√“¬ß“π°“√ ”√«®¿“«–Õ“À“√·≈–‚¿™π“°“√¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬§√—ßÈ ∑’Ë 5, °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ æ.». 2548 ‰¥â®“°√“¬ß“π ¿“«°“√≥凥Á°·≈–‡¬“«™π ªï 2547-2548,  ”π—°ß“π°Õß∑ÿπ  π—∫ πÿπ°“√ √â“߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ, 2549 2.9.2 ¿“«–‚≈À‘µ®“ß„πÀ≠‘ß¡’§√√¿å ¿“«–‚≈À‘µ®“ß„πÀ≠‘ß¡’§√√¿å¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß¡“‚¥¬µ≈Õ¥ ®“°√âÕ¬≈– 27.3 „π æ.».2531 ‡À≈◊Õ√âÕ¬≈– 12.9 „π æ.».2539 ·µà„π™à«ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® ¿“«–‚≈À‘µ®“ß„πÀ≠‘ß¡’§√√¿å¡’·π«‚πâ¡  Ÿß¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ „π æ.». 2548 ¿“«–‚≈À‘µ®“ß„πÀ≠‘ß¡’§√√¿å≈¥≈߇À≈◊Õ√âÕ¬≈– 10.6 (¿“æ∑’Ë 5.56)

230


¿“æ∑’Ë 5.56 —¥ à«πÀ≠‘ß¡’§√√¿å∑’Ë¡’¿“«–‚≈À‘µ®“ß (Hct < 33%) æ.». 2531 - æ.». 2548

√âÕ¬≈–

25 20 15

«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®

21.6 18.8 18.3 16.1 15.3 14.1 13.4 12.9 13.0 13.9 13.3 12.6 11.9 12.0 13.0 14.8 10.6

30

27.3

35

10 5 æ.».

2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548

0

∑’Ë¡“ : °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 2.9.3 ‚√§¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π º≈®“°°“√‡√àß√—¥°“√°”®—¥‚√§¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π ∑”„À⧫“¡™ÿ°¢Õß‚√§¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π„π‡¥Á° π—°‡√’¬πª√–∂¡»÷°…“ „π 15 ®—ßÀ«—¥ ∑’Ë¡’Õ—µ√“§ÕæÕ°√ÿπ·√ß ≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 19.31 „π æ.». 2532 ‡À≈◊Õ√âÕ¬≈– 1.59 „π æ.». 2545 (¿“æ∑’Ë 5.57) ·≈–Õ—µ√“§ÕæÕ°‚¥¬‡©≈’ˬ¢Õߪ√–‡∑» „πªï æ.». 2546 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 1.3 ·µà ®“°°“√¥”‡π‘πß“π‡ΩÑ“√–«—ß¿“«–¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π„πÀ≠‘ß¡’§√√¿å ‡æ◊ÕË ªÑÕß°—πªí≠À“√–¥—∫ µ‘ª≠í ≠“¢Õß∑“√°·√°‡°‘¥ æ∫«à“ À≠‘ß¡’§√√¿å ¡’·π«‚πâ¡¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ (¿“æ∑’Ë 5.58) ¿“æ∑’Ë 5.57 ¿“«–‚√§¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π„π‡¥Á°π—°‡√’¬π™—Èπª√–∂¡»÷°…“ æ.». 2532 - æ.». 2545 25

15

14.86 13.53

12.96 10.93

10

8.19

7.12 5.28 3.87 3.16 2.81 3.31

5

2537 2538 2539 2540 2541 2542

2535 2536

2532 2533 2534

0

∑’Ë¡“ : °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈‡©æ“– 15 ®—ßÀ«—¥ ∑’Ë¡’ªí≠À“Õ—µ√“§ÕæÕ°√ÿπ·√ß

1.59 æ.».

2543 2544 2545

√âÕ¬≈–

20 19.31 16.78

231


¿“æ∑’Ë 5.58 √âÕ¬≈–¢ÕßÀ≠‘ß¡’§√√¿å¢“¥ “√‰Õ‚Õ¥’π <10 µg/dl æ.». 2543-2548 √âÕ¬≈– 70 57.4

60 45.1

50

47.0

49.4 44.5

40 30

34.5

20 10 0 2543

∑’Ë¡“ :

2544

2545

2546

2547

æ.». 2548

°√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

2.9.4 ∑“√°·√°‡°‘¥∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°πâÕ¬°«à“ 2,500 °√—¡ ∂÷ß·¡â«à“Õ—µ√“∑“√°·√°‡°‘¥∑’Ë¡’πÈ”Àπ—°πâÕ¬°«à“ 2,500 °√—¡ „π¿“æ√«¡‰¥â≈¥≈ß®“°√âÕ¬≈– 10.2 „π æ.». 2533 ‡ªìπ√âÕ¬≈– 9.3 „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.59) Õ¬à“߉√°Áµ“¡ µ—Èß·µà«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®‡ªìπµâπ ¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π æ∫«à“ ªí≠À“πÈ”Àπ—°∑“√°·√°‡°‘¥µË”°«à“‡°≥±å¢Õߪ√–‡∑»¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿà¡ ¬“°®π·≈–µ°ß“π∑’Ë Ÿß°«à“°≈ÿࡉ¡à¬“°®πÕ¬à“ß™—¥‡®π ´÷Ëßæ∫«à“ ¿“§„µâ·≈–¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¡’ªí≠À“ Ÿß ÿ¥ ¿“æ∑’Ë 5.59 √âÕ¬≈–¢Õß∑“√°·√°‡°‘¥¡’πÈ”Àπ—°πâÕ¬°«à“ 2,500 °√—¡ æ.». 2533 - æ.». 2549 √âÕ¬≈– 12 10.2 10

9.4

8.7

8.8 8.9 8.9 8.5 8.7 9.3 8.2 8.5 8.6 8.5 8.1

8 6 4 2 0

∑’Ë¡“ :

232

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

2539 2540 2541 2542

2533 2534 2535 2536 2537 2538

æ.».

1. °√¡Õπ“¡—¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 2. æ.». 2549 ‰¥â®“°°“√ ”√«® ∂“π°“√≥凥Á°„πª√–‡∑»‰∑¬ ∏—𫓧¡ æ.». 2548 - °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». 2549,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘


2.10 ªí≠À“ ÿ¢¿“æ¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ 2.10.1 ‚√§·≈–¿“«–∫°æ√àÕߢÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ ®“°°“√ ”√«®§ÿ≥¿“æ™’«‘µºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬∑’Ë¡’Õ“¬ÿµ—Èß·µà 60 ªï¢÷Èπ‰ª æ.». 2544 æ∫«à“ ‚√§ ∑’ˇªìπªí≠À“„πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à ‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ‚√§‡∫“À«“π ‚√§¢âÕµà“ßÊ ‚√§ÀÕ∫À◊¥ ‚√§Õ—¡æƒ°…å (¿“æ∑’Ë 5.60) πÕ°®“°π’È ®“°°“√ ”√«®¢Õß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ „π æ.». 2545 æ∫«à“ ‚√§À√◊Õ Õ“°“√¢Õß‚√§∑’˺Ÿâ ŸßÕ“¬ÿ à«π„À≠à‡ªìπ°—π¡“° 5 Õ—π¥—∫·√° ‰¥â·°à ª«¥‡¡◊ËÕ¬µ“¡√à“ß°“¬ ª«¥À≈—ß ª«¥¢âÕ πÕπ ‰¡àÀ≈—∫ ‡«’¬π»’√…– ‚√§‡°’ˬ«°—∫µ“ §«“¡®”‡ ◊ËÕ¡·≈–§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß µ“¡≈”¥—∫ ‚¥¬æ∫«à“ ‚√§À√◊ÕÕ“°“√¢Õß ‚√§µà“ßÊ ‡À≈à“π’Èæ∫¡“°¢÷Èπµ“¡Õ“¬ÿ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ (µ“√“ß∑’Ë 5.32) √«¡∑—È߬—ßæ∫«à“ ºŸâ ŸßÕ“¬ÿÀ≠‘ß¡’ —¥ à«π°“√‡ªìπ‚√§ À√◊ÕÕ“°“√¢Õß‚√§¡“°°«à“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ™“¬ (µ“√“ß∑’Ë 5.33) ·≈–®“°°“√ ”√«®§«“¡‡ ’ˬߢÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬ °√–∑√«ß æ—≤π“ —ß§¡·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß¡πÿ…¬å „π æ.». 2549 æ∫«à“ ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡°◊Õ∫ 3 „π 4 ¡’‚√§ª√–®”µ—« ‚√§∑’˺Ÿâ ŸßÕ“¬ÿ  à«π„À≠à‡ªìπ°—π¡“° §◊Õ ‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ‚√§°√–¥Ÿ°/‰¢¢âÕ ‚√§‡∫“À«“π ‚√§‡°’ˬ«°—∫µ“·≈–‚√§À—«„®·≈– À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¿“æ∑’Ë 5.60 §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§∑’ˇªìπªí≠À“ ”§—≠¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬ æ.». 2544 §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß 14.0%

§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡∫“À«“π 7.9%

‰¥â√—∫°“√√—°…“ 90.9%

‰¥â√—∫°“√√—°…“ 93.1%

§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§¢âÕ 26.0%

§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ÀÕ∫À◊¥ 5.3%

‰¥â√—∫°“√√—°…“ 83.6%

‰¥â√—∫°“√√—°…“ 86.9%

§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§Õ—¡æƒ°…å 2.5%

‰¥â√—∫°“√√—°…“ 85.5%

∑’Ë¡“ :

∂“∫—π‡«™»“ µ√废⠟ßÕ“¬ÿ, °“√ ”√«®§ÿ≥¿“æ™’«‘µºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬ ªï 2544 233


µ“√“ß∑’Ë 5.32 —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬∑’ˇªìπ‚√§À√◊Õ¡’Õ“°“√¢Õß‚√§∑’Ëæ∫∫àÕ¬ ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ æ.». 2537 ·≈– æ.». 2545 æ.». 2537 ‚√§ / Õ“°“√¢Õß‚√§

- ª«¥‡¡◊ËÕ¬µ“¡√à“ß°“¬ ª«¥À≈—ß - ª«¥¢âÕ (¢âÕ‡ ◊ËÕ¡) - πÕπ‰¡àÀ≈—∫ - ‡«’¬π»’√…– - ‚√§‡°’ˬ«°—∫µ“ - §«“¡®”‡ ◊ËÕ¡ - §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß / µË” ∑’Ë¡“ :

æ.». 2545

√«¡ 60-64 65-69 70-74 75 ªï √«¡ 60-64 65-69 70-74 75 ªï ªï ªï ªï ¢÷Èπ‰ª ªï ªï ªï ¢÷Èπ‰ª

-

-

-

-

-

72.4 44.7 49.2 43.0 27.2 25.0

68.5 40.2 46.8 35.6 21.7 22.3

73.7 44.8 45.7 40.6 22.9 25.7

73.8 46.6 51.6 48.5 32.1 27.4

76.9 52.0 56.9 56.0 40.2 26.8

75.1 72.7 74.7

77.8 77.3

47.5 38.7 36.8 33.2 29.8 20.0

49.8 42.0 38.7 37.3 33.2 21.9

42.8 34.1 34.4 27.5 22.3 17.7

46.7 38.1 35.6 31.1 26.5 20.3

54.9 44.9 41.2 42.8 45.2 21.6

√“¬ß“π°“√ ”√«®ª√–™“°√ ŸßÕ“¬ÿ„πª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2537 ·≈– æ.». 2545,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘

µ“√“ß∑’Ë 5.33 —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬∑’ˇªìπ‚√§À√◊Õ¡’Õ“°“√¢Õß‚√§∑’Ëæ∫∫àÕ¬®”·π°µ“¡‡æ» æ.». 2537 ·≈– æ.». 2545 æ.». 2537

æ.». 2545

‚√§ / Õ“°“√¢Õß‚√§

-

ª«¥‡¡◊ËÕ¬µ“¡√à“ß°“¬ ª«¥À≈—ß ª«¥¢âÕ (¢âÕ‡ ◊ËÕ¡) πÕπ‰¡àÀ≈—∫ ‡«’¬π»’√…– ‚√§‡°’ˬ«°—∫µ“ §«“¡®”‡ ◊ËÕ¡ §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß / µË”

∑’Ë¡“ : 234

√«¡

™“¬

˭ԧ

√«¡

™“¬

˭ԧ

72.4 44.7 49.2 43.0 27.2 25.0

67.3 36.5 38.9 39.1 23.8 22.1

76.5 51.4 57.6 46.1 30.0 27.3

75.1 47.5 38.7 36.8 33.2 29.8 20.0

73.0 43.5 33.7 27.8 30.6 26.6 17.6

76.8 50.8 42.9 44.4 35.3 32.5 22.0

√“¬ß“π°“√ ”√«®ª√–™“°√ ŸßÕ“¬ÿ„πª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2537 ·≈– æ.». 2545,  ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘


2.10.2 ªí≠À“ ÿ¢¿“溟⠟ßÕ“¬ÿ∑’Ë¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚√§∑’ˇªìπªí≠À“ ”§—≠·≈–¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à 1) ‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ‡ªìπªí≠À“ ”§—≠¢ÕߺŸ â ߟ Õ“¬ÿ∑¡’Ë ·’ π«‚πâ¡‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ (µ“√“ß∑’Ë 5.34) ·≈–¡’≈—°…≥– —¡æ—π∏å°—∫æ—≤π“°“√∑“߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡ °≈à“«§◊Õ ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µ‡¡◊Õß®–‡ªìπ‚√§π’È Ÿß°«à“ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π ‡¢µ™π∫∑ πÕ°®“°π’È ®“°√“¬ß“π ÿ¢¿“æ‚≈°ª√–¡“≥°“√‰«â«à“ „πªï §.». 2000 §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß‡ªì𠓇Àµÿ°“√ µ“¬ 7.1 ≈â“π§πÀ√◊Õª√–¡“≥√âÕ¬≈– 13 ¢Õß°“√µ“¬∑—ÈßÀ¡¥ Õ’°∑—È߬—ß∑”„À⇰‘¥°“√ Ÿ≠‡ ’¬ ÿ¢¿“«–∑’ˉ¡à∑”„Àⵓ¬ ¥â«¬ µ“√“ß∑’Ë 5.34 ·π«‚πâ ¡ Õ— µ √“§«“¡™ÿ ° ¢Õß‚√§§«“¡¥— π ‚≈À‘ µ  Ÿ ß ¢Õߪ√–™“°√ Ÿ ß Õ“¬ÿ ‰ ∑¬„π‡¢µ‡¡◊ Õ ß·≈– ‡¢µ™π∫∑ æ.». 2528 - æ.». 2541 ‡¢µ ‡¢µ‡¡◊Õß ‡¢µ™π∫∑

2528

2529

28

2531

2532

26 23.3

*

18

2534 15.8+# 11.1+#

2535 *

8.8

2538

2539

26**# 44.4# 15.3**# 23.6#

2541 36.5

∑’Ë¡“ :

ÿ∑∏‘™—¬ ®‘µ–æ—π∏å°ÿ≈, ç°“√¢¬“¬µ—«¢Õß‚√§‡√◊ÈÕ√—ß·≈–¿“«–∑ÿææ≈¿“æ„πª√–‡∑»‰∑¬é :  ¡¡µ‘∞“π∑’Ë ‡√‘Ë¡®“°¢âÕ¡Ÿ≈ß“π«‘®—¬„πª√–™“°√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ, 2543. + Õ“¬ÿ 65+ ªï À¡“¬‡Àµÿ : * ‡°≥±å„™â‡©æ“–°“√«—¥§«“¡¥—π‚≈À‘µ ** ‡°≥±å„™â‡©æ“–°“√ —¡¿“…≥åª√–«—µ‘ # °“√»÷°…“√–¥—∫™“µ‘

2) °≈ÿà¡Õ“°“√ ¡Õ߇ ◊ËÕ¡ ‡ªìπªí≠À“∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠¡“°¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“° àߺ≈°√–∑∫µàÕ §ÿ≥¿“æ™’«‘µ·°à∑—ÈߺŸâªÉ«¬ ºŸâ¥Ÿ·≈ ·≈– —ߧ¡Õ¬à“ß¡“° ´÷Ëß®“°°“√»÷°…“§«“¡™ÿ°¢Õß°≈ÿà¡Õ“°“√ ¡Õ߇ ◊ËÕ¡„π ª√–™“°√ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬ æ∫«à“ ªí®®ÿ∫—π¡’§«“¡™ÿ°ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 3.04 ·≈–§“¥«à“„πÕ𓧵 „π æ.». 2573 ®–¡’ºŸâ  ŸßÕ“¬ÿ¡’ªí≠À“®“°°≈ÿà¡Õ“°“√ ¡Õ߇ ◊ËÕ¡ √âÕ¬≈– 3.4 „π®”π«ππ’È®–‡ªìπºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‡æ»À≠‘ß¡“°°«à“™“¬ª√–¡“≥ 2 ‡∑à“ (¿“æ∑’Ë 5.61) πÕ°®“°π’È ¬—ßæ∫«à“ §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ ¡Õ߇ ◊ËÕ¡®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπµ“¡Õ“¬ÿ∑’ˠߟ ¢÷Èπ πÕ°®“°π’È ®“° °“√µ√«®§—¥°√Õß ¿“æ ¡ÕߢÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ æ∫ —¥ à«π¢ÕߺŸâ¡’¿“«–§«“¡∫°æ√àÕߢÕß ¿“æ ¡Õß´÷ËßÕ“®‡ªìπ¿“«–  ¡Õ߇ ◊ÕË ¡ Ÿß¢÷πÈ µ“¡Õ“¬ÿ∑ß—È ‡æ»™“¬·≈–À≠‘ß ‚¥¬‡æ»À≠‘ß®–¡’ ¥—  à«π Ÿß°«à“‡æ»™“¬ (µ“√“ß∑’Ë 5.35) Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ºŸâ ŸßÕ“¬ÿÕ‡¡√‘°“·≈â« æ∫«à“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬¡’Õ—µ√“‚√§ ¡Õ߇ ◊ËÕ¡µË”°«à“ºŸâ ŸßÕ“¬ÿÕ‡¡√‘°“ ·µà‡¡◊ËÕ æ‘®“√≥“§«“¡™ÿ°„π·µà≈–™à«ßÕ“¬ÿ·≈â«®–‡ÀÁπ«à“¡’Õ—µ√“‡æ‘Ë¡„°≈⇧’¬ß°—∫§πÕ‡¡√‘°“ (µ“√“ß∑’Ë 5.36)

235


¿“æ∑’Ë 5.61 °“√§“¥ª√–¡“≥ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑’Ë¡’ªí≠À“®“°°≈ÿà¡Õ“°“√ ¡Õ߇ ◊ËÕ¡„π æ.». 2543 - æ.». 2573 ™“¬

˭ԧ

√«¡

√âÕ¬≈– 5 4 3 2

4.08

4.26

4.24

4.22

4.23

4.3

3.87 3.04

3.2

3.35

3.33

3.33

3.32

3.36

2.01

2.1

2.2

2.18

2.21

2.2

2.22

1 0 2543

∑’Ë¡“ :

2548

2553

2558

2563

2568

æ.». 2573

∂“∫—π«‘®¬—  “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ ¡Ÿ≈π‘∏ ‘ “∏“√≥ ÿ¢·Ààß™“µ‘, ·≈– ”π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß  “∏“√≥ ÿ¢, √“¬ß“π°“√»÷°…“ªí≠À“ ÿ¢¿“æ¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬, æ.». 2541

µ“√“ß∑’Ë 5.35 º≈°“√§—¥°√Õß ¿“æ ¡ÕߢÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ·≈–‡æ» ‡æ» ™“¬

˭ԧ

∑’¡“ :

236

Õ“¬ÿ (ªï)

¡Õ߇ ◊ËÕ¡ (%)

60-69 70-79 80 ªï¢÷Èπ‰ª √«¡ 60-69 70-79 80 ªï¢÷Èπ‰ª √«¡

16.3 27.0 47.2 23.8 22.1 38.6 70.3 35.2

√“¬ß“π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ ¢ ¿“æÕπ“¡— ¬ ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬°“√µ√«®√à “ ß°“¬ §√—È ß ∑’Ë 3 æ.». 2546 - 2547,  ∂“∫—π«‘®—¬√–∫∫ “∏“√≥ ÿ¢


µ“√“ß∑’Ë 5.36 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ ¡Õ߇ ◊ËÕ¡¢Õߪ√–™“°√ ŸßÕ“¬ÿ‰∑¬°—∫ À√—∞Õ‡¡√‘°“ Õ“¬ÿ (ªï) 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90+ ∑’Ë¡“ :

‰∑¬ 1% 2% 3% 5% 7.5% 12.5% 30%

À√—∞Õ‡¡√‘°“ 2.5% 5% 10% 15% 30% -

Sutthichai Jitapunkul, Napaporn Chayovan and Jiraporn Kespichaywattana. çNational Policies on Ageing and Long-term Care Provision for Older Persons in Thailandé in David R. Phillips and Alfred C.M. Chan (eds), Ageing and Long-term Care: National Policies in the Asia-Pacific. Bestprint Printing Co., Singapore. 2002.

2.10.3 “‡Àµÿ°“√µ“¬∑’Ë ”§—≠„πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ  ”À√—∫°“√µ“¬„πª√–™“°√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ æ∫«à“ ‚√§∑’˺Ÿâ ŸßÕ“¬ÿµ“¬¡“°∑’Ë ÿ¥‡√’¬ßµ“¡≈”¥—∫ §◊Õ ¡–‡√Áß À—«„® À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß ªÕ¥Õ—°‡ ∫ ‰µ ·≈–‡∫“À«“π ‚¥¬æ∫«à“ ºŸâ ŸßÕ“¬ÿµ“¬¥â«¬‚√§¡–‡√Á߇æ‘Ë¡¢÷Èπ ¡’ Õ—µ√“µ“¬‡æ‘Ë¡®“° 169.1 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2528 ‡ªìπ 402.5 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß¡’Õ—µ√“µ“¬‡æ‘Ë¡®“° 54.9 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2539 ‡ªìπ 110.9 µàÕ ª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 ‡∫“À«“π¡’Õ—µ√“µ“¬‡æ‘Ë¡®“° 28.8 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π ‡ªìπ 71.3 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 ·≈–‚√§ªÕ¥Õ—°‡ ∫ ¡’Õ—µ√“µ“¬‡æ‘Ë¡®“° 42.0 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2534 ‡ªìπ 110.3 µàÕª√–™“°√ 100,000 §π „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 5.62 ·≈–µ“√“ß∑’Ë 5.37)

237


¿“æ∑’Ë 5.62 Õ—µ√“°“√µ“¬¥â«¬‚√§∑’Ë ”§—≠„πºŸâ ŸßÕ“¬ÿ æ.». 2528 - æ.». 2549 ‚√§À—«„® ‚√§‡∫“À«“π ‚√§Õ—¡æ“µ ‚√§‰µ ‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß

Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π

500

‚√§¡–‡√Áß ‚√§µ—∫ ‚√§ªÕ¥Õ—°‡ ∫ ‚√§Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®“°°“√¢π àß ‚√§∂ÿß≈¡‚ªÉßæÕß

450 400 350 300 250 200 150 100 50 æ.».

∑’Ë¡“ :

238

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

2546 2547 2548 2549

2544

2542

2540

2538

2536

2534

2532

2530

2528

0


µ“√“ß∑’Ë 5.37 Õ—µ√“°“√µ“¬¥â«¬‚√§‡∫“À«“π À—«„® ¡–‡√Áß Õ—¡æ“µ µ—∫ ‰µ ªÕ¥Õ—°‡ ∫·≈–Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®“°°“√ ¢π àßµàÕª√–™“°√„πª√–™“°√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ 100,000 §π æ.». 2528 - æ.». 2549 Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π„π°≈ÿࡺŸâ ŸßÕ“¬ÿ æ.». ‡∫“À«“π

À—«„®

¡–‡√Áß

µ—∫

‰µ

Õ—¡æ“µ

ªÕ¥ Õ—°‡ ∫

2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

245.0 259.3 304.3 331.1 372.3 379.2 386.7 400.3 389.7 412.2 440.7 407.5 356.1 310.0 257.7 179.9 182.2 149.4 177.1 163.8 172.3 175.3

169.1 177.6 199.1 209.6 231.9 248.8 253.9 266.8 262.9 283.9 242.1 236.2 199.4 213.0 273.7 297.6 218.2 342.6 399.5 393.1 393.6 402.5

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 62.6 63.4 57.1 56.3 52.2 41.4 33.1 34.4 34.0 34.0 40.6 35.5 38.3 30.7 39.5 39.2

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 38.3 48.0 45.9 47.5 55.3 38.2 40.5 46.7 56.1 75.5 89.6 87.2 108.0 98.9 100.3 83.0

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 49.5 51.5 42.4 44.9 45.5 37.4 32.0 31.3 32.3 33.9 34.8 29.2 26.8 32.8 26.6 25.9

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 42.0 16.9 42.3 20.1 45.3 19.5 56.0 24.1 51.0 26.3 46.8 22.4 33.7 17.1 28.9 13.3 61.1 18.5 59.9 22.6 73.0 21.5 85.5 18.9 107.4 16.7 119.2 17.3 107.8 16.2 110.3 15.2

∑’Ë¡“ :

28.8 24.9 30.3 32.4 37.2 39.4 39.9 49.5 50.8 57.2 56.2 57.4 48.5 47.7 74.8 82.1 88.4 72.1 66.7 75.8 73.0 71.3

Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ∂ÿß≈¡ ®“°°“√ ¡Õß ‚ªÉßæÕß ¢π àß

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 54.9 49.1 38.0 63.8 79.7 110.1 118.7 166.8 166.3 134.3 110.9

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 18.4 13.3 11.0 23.0 29.5 38.8 40.2 54.9 37.7 37.4 35.1

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

3 ∫∑ —߇§√“–Àå 3.1 §«“¡‡ªìπ∏√√¡¢Õß ∂“π– ÿ¢¿“æ 3.1.1  ∂“π– ÿ¢¿“浓¡ªí®®—¬∑“߇»√…∞°‘® —ߧ¡√–¥—∫ªí®‡®° ªí®®—¬∑“߇»√…∞°‘® —ߧ¡„π√–¥—∫ªí®‡®° À√◊Õ√–¥—∫§√—«‡√◊Õπ ¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ ÿ¢¿“æ ‡π◊ËÕß®“° ¡’º≈µàÕ°“√‡¢â“∂÷ßªí®®—¬„π°“√¥”√ß™’«‘µ ·≈–°“√∫√‘°“√‚¥¬‡©æ“–¥â“π ÿ¢¿“æ∑’Ë®”‡ªìπ 239


µ“√“ß∑’Ë 5.37 Õ—µ√“°“√µ“¬¥â«¬‚√§‡∫“À«“π À—«„® ¡–‡√Áß Õ—¡æ“µ µ—∫ ‰µ ªÕ¥Õ—°‡ ∫·≈–Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®“°°“√ ¢π àßµàÕª√–™“°√„πª√–™“°√ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ 100,000 §π æ.». 2528 - æ.». 2549 Õ—µ√“µ“¬µàÕª√–™“°√ 100,000 §π„π°≈ÿࡺŸâ ŸßÕ“¬ÿ æ.». ‡∫“À«“π

À—«„®

¡–‡√Áß

µ—∫

‰µ

Õ—¡æ“µ

ªÕ¥ Õ—°‡ ∫

2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

245.0 259.3 304.3 331.1 372.3 379.2 386.7 400.3 389.7 412.2 440.7 407.5 356.1 310.0 257.7 179.9 182.2 149.4 177.1 163.8 172.3 175.3

169.1 177.6 199.1 209.6 231.9 248.8 253.9 266.8 262.9 283.9 242.1 236.2 199.4 213.0 273.7 297.6 218.2 342.6 399.5 393.1 393.6 402.5

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 62.6 63.4 57.1 56.3 52.2 41.4 33.1 34.4 34.0 34.0 40.6 35.5 38.3 30.7 39.5 39.2

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 38.3 48.0 45.9 47.5 55.3 38.2 40.5 46.7 56.1 75.5 89.6 87.2 108.0 98.9 100.3 83.0

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 49.5 51.5 42.4 44.9 45.5 37.4 32.0 31.3 32.3 33.9 34.8 29.2 26.8 32.8 26.6 25.9

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 42.0 16.9 42.3 20.1 45.3 19.5 56.0 24.1 51.0 26.3 46.8 22.4 33.7 17.1 28.9 13.3 61.1 18.5 59.9 22.6 73.0 21.5 85.5 18.9 107.4 16.7 119.2 17.3 107.8 16.2 110.3 15.2

∑’Ë¡“ :

28.8 24.9 30.3 32.4 37.2 39.4 39.9 49.5 50.8 57.2 56.2 57.4 48.5 47.7 74.8 82.1 88.4 72.1 66.7 75.8 73.0 71.3

Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ∂ÿß≈¡ ®“°°“√ ¡Õß ‚ªÉßæÕß ¢π àß

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 54.9 49.1 38.0 63.8 79.7 110.1 118.7 166.8 166.3 134.3 110.9

‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈ 18.4 13.3 11.0 23.0 29.5 38.8 40.2 54.9 37.7 37.4 35.1

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

3 ∫∑ —߇§√“–Àå 3.1 §«“¡‡ªìπ∏√√¡¢Õß ∂“π– ÿ¢¿“æ 3.1.1  ∂“π– ÿ¢¿“浓¡ªí®®—¬∑“߇»√…∞°‘® —ߧ¡√–¥—∫ªí®‡®° ªí®®—¬∑“߇»√…∞°‘® —ߧ¡„π√–¥—∫ªí®‡®° À√◊Õ√–¥—∫§√—«‡√◊Õπ ¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ ÿ¢¿“æ ‡π◊ËÕß®“° ¡’º≈µàÕ°“√‡¢â“∂÷ßªí®®—¬„π°“√¥”√ß™’«‘µ ·≈–°“√∫√‘°“√‚¥¬‡©æ“–¥â“π ÿ¢¿“æ∑’Ë®”‡ªìπ 239


®“°°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æ¥â«¬°“√µ√«®√à“ß°“¬„πªï æ.». 2539 ¡’°“√»÷°…“‡ª√’¬∫ ‡∑’¬∫§«“¡‡∑à“‡∑’¬¡°—π¢Õß ¿“«– ÿ¢¿“æ¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ „π°≈ÿࡇ»√…∞“π–µà“ßÊ ‚¥¬·∫àߺŸâ ŸßÕ“¬ÿµ“¡ ∂“π–°“√ ‡ß‘π¢Õߧ√Õ∫§√—«‡ªìπ ºŸâ‰¡à¢—¥ π‡≈¬ ¢—¥ π‡ªìπ∫“ߧ√—Èß ¢—¥ π∫â“ß ·≈–¢—¥ π¡“° æ∫«à“ ¿“槫“¡¢—¥ π∑“ß°“√ ‡ß‘π¡’§«“¡ —¡æ—π∏åÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠°—∫¿“«–∑ÿææ≈¿“æ ‚¥¬ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ∑—Ë«‰ª∑’ˉ¡à¢—¥ π∑“ß°“√‡ß‘π¡’¿“«–∑ÿææ≈¿“æ √âÕ¬≈– 22 ∂â“¡’§«“¡¢—¥ π∑“߇»√…∞°‘®¡“° ®–¡’¿“«–∑ÿææ≈¿“æ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ√âÕ¬≈– 35 À√◊Õ¡’‚Õ°“ ∑ÿææ≈¿“æ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 1.5-3 ‡∑à“ (Odds ratio) ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫°≈ÿà¡∑’ˉ¡à¢—¥ π (µ“√“ß∑’Ë 5.38) µ“√“ß∑’Ë 5.38 ¿“«–∑ÿææ≈¿“æ¢ÕߺŸâ ŸßÕ“¬ÿ µ“¡√–¥—∫§«“¡¢—¥ π ∑ÿææ≈¿“æ√–¬–¬“«

∑ÿææ≈¿“æ∑—ÈßÀ¡¥

∂“π–∑“ß°“√‡ß‘π

¢—¥ π¡“° (n=188) ¢—¥ π∫â“ß (n=591) ¢—¥ π∫“ߧ√—Èß (n=1,056) ‰¡à¢—¥ π (n=2,213) ∑’Ë¡“ :

√âÕ¬≈–

Odds ratio

√âÕ¬≈–

Odds ratio

25.5 20.8 19.6 17.7

1.63-3.4 1.12-1.83 1.08-1.61 1.0

34.6 28.9 27.0 22.2

1.59-3.09 1.22-1.88 1.15-1.65 1.0

ÿ∑∏‘™—¬ ®‘µ–æ—π∏å°ÿ≈ ·≈–§≥–, 2542

®“°¢âÕ¡Ÿ≈°“√ ”√«®Õπ“¡—¬·≈– «— ¥‘°“√ ªï æ.». 2547 æ∫«à“ —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√µ“¡ √–¥—∫√“¬‰¥â ∑’Ë√“¬ß“π°“√‡®Á∫ªÉ«¬·∫∫∑’ˉ¡àµâÕ߇¢â“√—∫°“√√—°…“„π‚√ß欓∫“≈ ¡’≈—°…≥–„°≈⇧’¬ß°—∫°“√‡®Á∫ªÉ«¬ ∑’˵âÕ߇¢â“√—∫°“√√—°…“„π‚√ß欓∫“≈ °≈à“«§◊Õ ª√–™“°√ °≈ÿà¡√“¬‰¥âµË” ÿ¥ ¡’√“¬ß“π«à“‡®Á∫ªÉ«¬∑—Èß Õß≈—°…≥–„π  —¥ à«π Ÿß∑’Ë ÿ¥ (√âÕ¬≈– 26) „π¢≥–∑’˪√–™“°√°≈ÿà¡√“¬‰¥â Ÿß ÿ¥ ¡’ —¥ à«π®“°°“√√“¬ß“π«à“‡®Á∫ªÉ«¬‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 15 (µ“√“ß∑’Ë 5.39) ´÷ßË ∂â“¡’°“√√“¬ß“π«à“ªÉ«¬‡∑à“°—π„π·µà≈–°≈ÿ¡à √“¬‰¥â §«√®–¡’ ¥—  à«π‡∑à“°—π§◊Õ√âÕ¬≈– 20 ‡π◊ÕË ß®“° °“√·∫àß°≈ÿà¡√“¬‰¥â‡ªìπ 5 °≈ÿࡇ∑à“°—π ®–¡’ —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√·µà≈–°≈ÿࡇ∑à“°—∫√âÕ¬≈– 20

240


µ“√“ß∑’Ë 5.39 —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√‡®Á∫ªÉ«¬·∫∫ºŸâªÉ«¬πÕ°·≈–ºŸâªÉ«¬„π √–À«à“ß√–¥—∫√“¬‰¥â √–¥—∫√“¬‰¥â

√âÕ¬≈–°“√‡®Á∫ªÉ«¬·∫∫ ∑’ˉ¡àµâÕßπÕπ√—°…“ „π‚√ß欓∫“≈ (ºŸâªÉ«¬πÕ°)

√âÕ¬≈–°“√‡®Á∫ªÉ«¬ ∑’˵âÕßπÕπ√—°…“µ—« „π‚√ß欓∫“≈ (ºŸâªÉ«¬„π)

26.4 21.0 20.4 17.2 15.0 100

25.6 21.1 19.3 19.0 15.0 100

µË” ÿ¥ µË” ª“π°≈“ß  Ÿß  Ÿß ÿ¥ √«¡ ∑’Ë¡“ :

ÿæ≈ ≈‘¡«—≤π“ππ∑å ·≈–§≥–, 2548

¥—ßπ—Èπ®÷ßÕ“®°≈à“«‰¥â«à“ ∞“π–∑“߇»√…∞°‘® —ߧ¡¢Õßªí®‡®°À√◊Õ§√—«‡√◊Õπ  à«π„À≠à¡’·π« ‚πâ¡∑’ Ë ¡— æ—π∏å°∫— ¿“«–°“√‡®Á∫ªÉ«¬‚¥¬∑—«Ë ‰ª ´÷ßË ‡ªìπ°“√√“¬ß“π«à“ªÉ«¬ (self-reported illness) √«¡∑—ßÈ ¿“«–∑ÿææ≈¿“æ ∑’ˇªìπº≈¡“®“°°“√¢“¥°“√¥Ÿ·≈∑’ˇÀ¡“– ¡ 3.1.2  ∂“π– ÿ¢¿“浓¡ªí®®—¬∑“߇»√…∞°‘® —ߧ¡„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë ®“°°“√«‘‡§√“–Àå §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß∞“𖇻√…∞°‘® —ߧ¡¢Õßæ◊Èπ∑’Ë°—∫°“√µ“¬ ‚¥¬·∫àß Õ”‡¿Õ®”π«π∑—ÈßÀ¡¥ 926 Õ”‡¿Õ (√«¡°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ÕÕ°‡ªìπ 5 °≈ÿࡇ∑à“Ê °—π (Quintile) ‚¥¬„™â¥—™π’ ‡»√…∞°‘® —ߧ¡¢Õßæ◊Èπ∑’Ë (Õ”‡¿Õ) ∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ®“°µ—«·ª√∑“߇»√…∞°‘® —ߧ¡ 5 µ—« ®“°¢âÕ¡Ÿ≈ ”¡–‚πª√–™“°√ ·≈–‡§À– ‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ—µ√“ à«π°“√µ“¬¡“µ√∞“π√–À«à“ß°≈ÿà¡Õ”‡¿Õ º≈°“√«‘‡§√“–Àåæ∫«à“ Õ—µ√“ à«π°“√ µ“¬¡“µ√∞“π (Standardized Mortality Ratio-SMR) √–À«à“ß°≈ÿà¡Õ”‡¿Õ¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π ‚¥¬¡’≈—°…≥–∑’Ë ·µ°µà“ß°—π√–À«à“ß °“√µ“¬√«¡ °“√µ“¬√“¬‡æ» ·≈–°“√µ“¬√“¬‚√§ ‚¥¬°“√µ“¬√«¡ °“√µ“¬„π‡æ»™“¬ °“√ µ“¬®“°Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ ·≈–°“√µ“¬®“°°“√¶à“µ—«µ“¬ ¡’°“√µ“¬ Ÿß ÿ¥„π°≈ÿà¡Õ”‡¿Õ∑’Ë¡’∞“π–∑“߇»√…∞°‘®ª“π°≈“ß∂÷ß  Ÿß (Quintile ∑’Ë 4) ‚¥¬°≈ÿà¡Õ”‡¿Õ∑’ˬ“°®π¡’°“√µ“¬µË”°«à“  ”À√—∫°“√µ“¬®“°‚√§¡–‡√Áßµ—∫ ¡’°“√µ“¬ Ÿß ÿ¥„π °≈ÿà¡Õ”‡¿Õ∑’ˬ“°®π (Quintile ∑’Ë 1 ·≈– 2) ‡π◊ËÕß®“° à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ∑’Ë¡’§«“¡™ÿ°¢Õß ‚√§¡–‡√Áß∑àÕπÈ”¥’µ—∫ Ÿß¡“°°«à“¿“§Õ◊Ëπ  ”À√—∫‚√§¡–‡√Áߪե ‚√§‡∫“À«“π ‚√§À—«„®¢“¥‡≈◊Õ¥ ·≈–‚√§À≈Õ¥ ‡≈◊Õ¥ ¡Õß ¡’°“√µ“¬ Ÿß ÿ¥„π°≈ÿà¡Õ”‡¿Õ∑’Ë¡’∞“π–√Ë”√«¬ (Quintile ∑’Ë 5) „π¢≥–∑’Ë ‚√§¡–‡√Á߇¡Á¥‡≈◊Õ¥¢“« ·≈– Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®¡πÈ” ‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π√–À«à“ß°≈ÿà¡Õ”‡¿Õ (¿“æ∑’Ë 5.63 - 5.66)

241


105.68

96.71 99.26

98.83 99.60

91.14

150

94.03

SMR(%)

200

99.86

104.80

97.58 101.19 99.2 103.42 98.54

250

101.58

¿“æ∑’Ë 5.63 Õ—µ√“ à«π°“√µ“¬¡“µ√∞“π¢Õß°“√µ“¬√«¡·≈–√“¬‡æ»√–À«à“ß√–¥—∫‡»√…∞°‘® —ߧ¡¢ÕßÕ”‡¿Õ

100 50 0 SMR √«¡

SMR ™“¬

SMR ˭ԧ

Quintile 1

94.03

91.14

97.58

Quintile 2

98.83

96.71

101.19

Quintile 3 Quintile 4

99.60 104.80

99.26 105.68

99.2 103.42

Quintile 5

99.86

101.58

98.54

Quintile 1 = ®π∑’Ë ÿ¥

5

=

√«¬∑’Ë ÿ¥

100

76.4 71.99 69.43

150

96.15 115.34 104.67 91.44 97.33

133.99

200

70.92 88.45 77.07 87.52

250

163.94 177.32

Õ—µ√“ à«π°“√µ“¬¡“µ√∞“π¢Õß‚√§¡–‡√Áß 3 ™π‘¥ √–À«à“ß√–¥—∫‡»√…∞°‘® —ߧ¡¢ÕßÕ”‡¿Õ

¿“æ∑’Ë 5.64

SMR(%)

Quintile

50 0 ¡–‡√Áßµ—∫

¡–‡√Áߪե

¡–‡√Á߇¡Á¥‡≈◊Õ¥¢“«

Quintile 1

163.94

70.92

96.15

Quintile 2

177.32

88.45

115.34

Quintile 3 Quintile 4

76.4 71.99

77.07 87.52

104.67 91.44

Quintile 5

69.43

133.99

97.33

Quintile 1 = ®π∑’Ë ÿ¥ 242

Quintile

5

=

√«¬∑’Ë ÿ¥


46.5 64.08 85.15 95.04

51.08 61.33 88.83 96.38

100

84.36 100.28 74.78 80.03 130.74

SMR(%)

150

142.52

200

145.42

¿“æ∑’Ë 5.65 Õ—µ√“ à«π°“√µ“¬¡“µ√∞“π¢Õß‚√§‡√◊ÈÕ√—ß 3 ‚√§ √–À«à“ß√–¥—∫‡»√…∞°‘® —ߧ¡¢ÕßÕ”‡¿Õ

50 0 ‡∫“À«“π

À—«„®¢“¥‡≈◊Õ¥

À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß

Quintile 1

84.36

51.08

46.3

Quintile 2

100.28

61.33

64.08

Quintile 3

74.78

88.83

85.15

Quintile 4

80.3

96.38

95.04

Quintile 5

130.74

142.52

145.42

Quintile 1 = ®π∑’Ë ÿ¥

Quintile 5

=

√«¬∑’Ë ÿ¥

¿“æ∑’Ë 5.66 Õ—µ√“ à«π°“√µ“¬¡“µ√∞“π¢ÕßÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ·≈–¶à“µ—«µ“¬ √–À«à“ß√–¥—∫‡»√…∞°‘® —ߧ¡¢ÕßÕ”‡¿Õ 81.31 94.52 117.82 127.21 87.24

97.43 105.33 102.57 110.86 90.96

83.04 94.35 118.41 124.73 88.03

200

Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√

®¡πÈ”

¶à“µ—«µ“¬

Quintile 1

81.31

97.43

83.04

Quintile 2

94.52

105.33

94.35

Quintile 3

117.82

102.57

118.41

Quintile 4

127.21

110.86

124.41

Quintile 5

87.24

90.96

88.03

SMR(%)

150 100 50 0

Quintile 1 = ®π∑’Ë ÿ¥ Quintile 5 = √«¬∑’Ë ÿ¥ ∑’Ë¡“ : æ‘π‘® øÑ“Õ”π«¬º≈ ·≈–ªí∑¡“ «à“æ—≤π«ß»å, 2548

243


‡Àµÿº≈Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß∑’Ë„™âÕ∏‘∫“¬§«“¡·µ°µà“ߢÕß°“√ªÉ«¬·≈–°“√µ“¬ √–À«à“ßæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë ¡’∞“π–∑“߇»√…∞°‘® —ߧ¡µà“ß°—π °Á§◊Õ°“√¡’ªí®®—¬‡ ’ˬß∑’˵à“ß°—π√–À«à“ßæ◊Èπ∑’Ë ‡™àπ √–À«à“ßæ◊Èπ∑’Ë„π‡¢µ‡∑»∫“≈·≈– πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ®“°¢âÕ¡Ÿ≈°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æ‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬ §√—Èß∑’Ë 2 æ.». 2539-2540 æ∫«à“§π∑’Ë Õ“»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ¡’ —¥ à«π¢Õߧπ∑’Ë¡’√–¥—∫‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈ Ÿß (¡“°°«à“ 200 mg%)  Ÿß°«à“§π∑’ËÕ“»—¬Õ¬ŸàπÕ° ‡¢µ‡∑»∫“≈ ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 18 (µ“√“ß∑’Ë 5.40) µ“√“ß∑’Ë 5.40 √âÕ¬≈–¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¡’√–¥—∫‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈ Ÿß ®”·π°µ“¡¿“§·≈–‡¢µ¿Ÿ¡‘≈”‡π“ ¿Ÿ¡‘≈”‡π“

°∑¡.

°≈“ß

‡Àπ◊Õ

Õ’ “π

㵉

√«¡

Cholesterol >200 mg% „π‡¢µ‡∑»∫“≈ πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈

56.1

48.4 43.2 49.3

36.1 43.3 35.5

15. 7 42.6 13.9

41.7 50.4 40.3

35.8 51.5 33.9

∑’Ë¡“ :

√“¬ß“π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“殓°°“√µ√«®√à“ß°“¬§√—Èß∑’Ë 2

®“°¢âÕ¡Ÿ≈™ÿ¥‡¥’¬«°—π æ∫«à“ §π∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ¡’‚Õ°“ æ∫‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ‡ªìπ 1.2 ‡∑à“¢Õߧπ∑’ËÕ“»—¬Õ¬ŸàπÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ πÕ°®“°π’ȧ«“¡‡ ’ˬߵàÕ°“√‡°‘¥‚√§µà“ßÊ ‡™àπ ‚√§À—«„® ‚√§À≈Õ¥ ‡≈◊Õ¥ ¡Õß œ≈œ ´÷Ë߇ªì𠓇Àµÿ¢Õß°“√ªÉ«¬·≈–°“√µ“¬∑’Ë ”§—≠ °Á¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π¥â«¬ πÕ°®“°π’È Õ—µ√“µ“¬¢Õß∑“√°‡ªìπ‡§√◊ËÕß™’È«—¥§«“¡·µ°µà“ߢÕß¿“«– ÿ¢¿“æ„πª√–™“™π °≈ÿࡵà“ßÊ ‰¥â™—¥‡®π °≈à“«§◊Õ Õ—µ√“µ“¬∑“√°πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈¡“°°«à“„π‡¢µ‡∑»∫“≈∂÷ß 1.56 ‡∑à“ ∂÷ß·¡â«à“Õ—µ√“ µ“¬∑“√°®–≈¥πâÕ¬≈ß∂÷߇∑à“µ—«„π™à«ß‡«≈“ 30 ªï∑’˺à“π¡“ ·µà§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß„π‡¢µ‡∑»∫“≈°—∫πÕ°‡¢ ‡∑»∫“≈°≈—∫‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê (µ“√“ß∑’Ë 5.41) µ“√“ß∑’Ë 5.41 Õ—µ√“µ“¬∑“√°„π‡¢µ‡∑»∫“≈·≈–πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ æ.». 2507 - 2549

SPC 1 (2507 - 2508) SPC 2 (2517 - 2519) SPC 3 (2528 - 2529) SPC 4 æ.». 2532 SPC 5 æ.». 2534 SPC 6 æ.». 2538 - 2539 SPC 7 æ.». 2548 - 2549

√«¡

„π‡¢µ‡∑»∫“≈

84.3 51.8 40.7 38.8 34.5 26.05 11.26

67.6 39.6 27.6 23.6 21.0 15.24 7.92

∑’Ë¡“ : ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ À¡“¬‡Àµÿ : SPC = Survey of Population Changes 244

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ πÕ°‡¢µ : „π‡¢µ

85.5 58.7 42.6 41.4 37.0 28.23 12.39

1.26 1.48 1.54 1.75 1.76 1.85 1.56


3.2 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßªí®®—¬‡ ’ˬ߰—∫ªí≠À“ ÿ¢¿“æ ®“°°“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßªí®®—¬‡ ’ˬ߰—∫ªí≠À“ ÿ¢¿“æ æ∫«à“ °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–°“√¥◊Ë¡  ÿ√“‡ªìπªí®®—¬‡ ’ˬß√à«¡∑’Ë ”§—≠µàÕ¿“√–‚√§∑’Ë ”§—≠„π‡æ»™“¬ °≈à“«§◊Õ °“√¥◊Ë¡ ÿ√“‡ªìπªí®®—¬‡ ’ˬߠ”§—≠µàÕ°“√ ‡°‘¥Õÿ∫—µ‘‡Àµÿ®√“®√∑“ß∫°, µ‘¥ ÿ√“, ¡–‡√Áßµ—∫ ¿“«–´÷¡‡»√â“·≈–‚√§µ—∫·¢Áß ¢≥–∑’Ë°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇªìπªí®®—¬‡ ’Ë¬ß  ”§—≠µàÕ°“√‡°‘¥‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß, ¡–‡√Áßµ—∫ À—«„®¢“¥‡≈◊Õ¥·≈–À≈Õ¥≈¡Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß ‡ªìπµâπ (¿“æ∑’Ë 5.67)  ”À√—∫ªí®®—¬‡ ’ˬߠ—¡æ—π∏å°—∫¿“√–‚√§∑’Ë ”§—≠„π‡æ»À≠‘ß æ∫«à“ ¿“«–πÈ”Àπ—°‡°‘π‡ªìπªí®®—¬ ‡ ’ˬß√à«¡∑’Ë ”§—≠¢Õß°“√‡°‘¥‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ¡Õß ´÷¡‡»√â“ À—«„®¢“¥‡≈◊Õ¥·≈–¢âÕ‡¢à“‡ ◊ËÕ¡ ‡ªìπµâπ (¿“æ∑’Ë 5.68) ¿“æ∑’Ë 5.67 ‚√§·≈–ªí®®—¬‡ ’ˬ߄π‡æ»™“¬¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2547

Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

∑’Ë¡“ :

Rank factors Alcohol Unsafe Sex Tobacco Non-Helmet Blood pressure Obesity Cholesterol Fruit & Vegetable Illicit Drugs Air Pollution Physical Inactivity WSH Non-Seatbelt Malnutrition-Inter Malnutrition-Thai

Rank

Males

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HIV/AIDS Traffic accidents Alcohol dependence/harmful use Stroke Liver and bile duct cancer Depression Ischaemic heart disease COPD Diabetes Cirrhosis

DALYs (x 100,000) % 6.5 6.0 3.3 3.1 2.9 2.6 1.8 1.8 1.7 1.3

12 11 6 6 5 5 3 3 3 2

§≥–∑”ß“π®—¥∑”¿“√–‚√§·≈–ªí®®—¬‡ ’ˬߢÕߪ√–‡∑»‰∑¬,  ”π—°ß“πæ—≤π“π‚¬∫“¬ ÿ¢¿“æ√–À«à“ß ª√–‡∑», 2549

245


¿“æ∑’Ë 5.68 ‚√§·≈–ªí®®—¬‡ ’ˬ߄π‡æ»À≠‘ߢÕߪ√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2547 DALYs Rank

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑’Ë¡“ :

Rank factors

Unsafe Sex Obesity Blood pressure Cholesterol Non-Helmet Tobacco Physical Inactivity Fruit & Vegetable Alcohol Air Pollution WSH Illicit Drugs Malnutrition-Inter Malnutrition-Thai Non-Seatbelt

Rank

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Males

Stroke HIV/AIDS Diabetes Depression Liver and bile duct cancer Traffic accidents Ischaemic heart disease Osteoarthritis COPD Cirrhosis

(x 100,000) %

3.1 2.9 2.9 1.9 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1

8 7 7 5 4 3 3 3 3 3

§≥–∑”ß“π®—¥∑”¿“√–‚√§·≈–ªí®®—¬‡ ’ˬߢÕߪ√–‡∑»‰∑¬,  ”π—°ß“πæ—≤π“π‚¬∫“¬ ÿ¢¿“æ√–À«à“ß ª√–‡∑», 2549

3.3 ªí®®—¬‡ ’ˬ߰—∫°“√‡°‘¥‚√§ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°ªí®®—¬‡ ’ˬß∑’ˇªìπ惵‘°√√¡‡ ’ˬߵà“ßÊ ·≈â« ªí®®—¬√–¥—∫ªí®‡®°∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√‡°‘¥‚√§ °Á¡—°®– àߺ≈µàÕ‚√§∑’ˇªìπ‚√§‡√◊ÈÕ√—ß À√◊Õ‚√§‰¡àµ‘¥µàÕµà“ßÊ ‡™à𠧫“¡Õâ«π °√√¡æ—π∏ÿå (ª√–«—µ‘§√Õ∫§√—«) √–¥—∫ ¢Õß “√‡§¡’„π‡≈◊Õ¥ ‡™àπ √–¥—∫‰¢¡—π·≈–√–¥—∫πÈ”µ“≈ ‡ªìπµâπ ®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈√–¬–¬“« (Cohort study) ¢Õß°≈ÿ¡à ºŸªâ Ø‘∫µ— ß‘ “π„π∫√‘…∑— °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬®”°—¥ ¡À“™π (EGAT) ‚¥¬µ‘¥µ“¡µ—Èß·µàªï æ.». 2528 - 2540 ‡ªìπ‡«≈“ 12 ªï æ∫«à“¡’ªí®®—¬ À≈“¬ªí®®—¬∑’ˇªìπµ—«°”Àπ¥‚Õ°“ „π°“√‡ªìπ‚√§‡∫“À«“𠇙àπ Õ“¬ÿ ‡æ» ¥—™π’¡«≈°“¬ (BMI) §«“¡¬“«√Õ∫‡Õ« §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß ª√–«—µ‘°“√‡ªìπ‚√§‡∫“À«“π„π§√Õ∫§√—« °“√¡’ Impaired glucose tolerance √–¥—∫ Triglyceride ·≈–√–¥—∫ HDL-Cholesterol ‚¥¬®“°°“√»÷°…“æ∫«à“ °“√¡’ BMI √–À«à“ß 23- 27.5 ‡æ‘Ë¡‚Õ°“ ‡ªìπ‚√§ ‡∫“À«“π‡ªìπ 1.7 ‡∑à“ „π¢≥–∑’Ë BMI ∑’Ë¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 27.5 ‡æ‘Ë¡‚Õ°“ ‡ªìπ‚√§‡∫“À«“π 2.9 ‡∑à“ ‡¡◊ËÕ ‡∑’¬∫°—∫ BMI ∑’ËπâÕ¬°«à“ 23 §«“¡¬“«√Õ∫‡Õ«∑’ˇ°‘π¡“µ√∞“π (90 ‡´Á𵑇¡µ√„π‡æ»™“¬ ·≈– 80 ‡´Á𵑇¡µ√„π ‡æ»À≠‘ß) ‡æ‘Ë¡‚Õ°“ ‡ªìπ‚√§‡∫“À«“π 1.7 ‡∑à“ §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß‡æ‘Ë¡‚Õ°“ ‡ªìπ‚√§‡∫“À«“π 1.7 ‡∑à“ ·≈–°“√¡’ ª√–«—µ‘§√Õ∫§√—«‡æ‘Ë¡‚Õ°“ ‡ªìπ‡∫“À«“π 2.7 ‡∑à“ (µ“√“ß∑’Ë 5.42) ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ªí®®—¬‡ ’ˬߵà“ßʇÀ≈à“π’È °”Àπ¥ 246 ‚Õ°“ „π°“√‡°‘¥‚√§„πÕ𓧵 ´÷Ëß∫“ßªí®®—¬π—Èπ  “¡“√∂§«∫§ÿ¡À√◊Õ‡ª≈’ˬπ·ª≈߉¥â


µ“√“ß∑’Ë 5.42 ®”π«π‡∑à“¢Õß‚Õ°“ ‡°‘¥‚√§‡∫“À«“π (Odds ratio) ¢Õßµ—«·ª√µà“ßÊ µ—«·ª√

Õ“¬ÿ 35-39 40-44 45-49 >=50 ‡æ» (ºŸâ™“¬=1, ºŸâÀ≠‘ß=0) BMI (kg/m2) 23 - < 27.5 >= 27.5 ‡ âπ√Õ∫«ß‡Õ« >=90 ´¡„πºŸâ™“¬, >=80 „πºŸâÀ≠‘ß §«“¡¥—π‡≈◊Õ¥ Ÿß ¡’ª√–«—µ‘ æàÕ À√◊Õ·¡à À√◊Õ æ’Ë À√◊Õ πâÕß ‡ªìπ‡∫“À«“π Impaired Glucose tolerance Triglyceride >=200 HDL-C <40 ºŸâ™“¬, < 50 ºŸâÀ≠‘ß ∑’Ë¡“ :

Odds ratio (95% CI)

1 0.86 (0.60, 1.25) 1.06 (0.72, 1.57) 1.43 (0.81, 2.49) 1.64 (1.09, 2.47) 1.73 (1.26, 2.47) 2.93 (1.59, 5.54) 1.69 (1.12, 2.57) 1.67 (1.18, 2.35) 2.72 (2.03, 3.66) 4.10 (2.97, 5.64) 1.57 (1.11, 2.23) 1.30 (0.85, 1.98)

«‘™—¬ ‡Õ°æ≈“°√, 2548

247


248


∫∑∑’Ë 6 √–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ‰∑¬

√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ¡’æ—≤π“°“√‡√◊ËÕ¬¡“„π¥â“π°“√‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ¢Õß°“√„Àâ∫√‘°“√ ‚¥¬ ‡©æ“–Õ¬à“߬‘ßË °“√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ¢Õß∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ ‰¡à«“à ®–‡ªìπ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ °“√¢¬“¬ ∂“π∫√‘°“√¥â“π ÿ¢¿“æ ‡∑§‚π‚≈¬’·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑“ß°“√·æ∑¬å ·≈–ß∫ª√–¡“≥À√◊Õ·À≈àß°“√‡ß‘π¥â“π ÿ¢¿“æ ‚¥¬Õߧåª√–°Õ∫¢Õß°“√ æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ·∫àßÕÕ°‰¥â‡ªìπ 3  à«π ‰¥â·°à 1) ªí®®—¬π”‡¢â“¢Õß√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 2) °“√®—¥ ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ·≈– 3)  ¡√√∂π–¢Õß√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ´÷Ë߇ªìπº≈º≈‘µ¢Õß√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ‚¥¬ªí®®—¬π”‡¢â“ ª√–°Õ∫¥â«¬ °≈‰°∫√‘À“√®—¥°“√ ∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ ·≈–°“√‡ß‘π°“√§≈—ß ÿ¢¿“æ ´÷Ëß àߺ≈µàÕ°“√®—¥∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ·≈– ¡√√∂π–√–∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ¥—ß¿“æ∑’Ë 6.1 ¿“æ∑’Ë 6.1 §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßªí®®—¬π”‡¢â“ °“√®—¥∫√‘°“√ ·≈– ¡√√∂π–√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ªí®®—¬π”‡¢â“

°“√®—¥∫√‘°“√

¡√√∂π–√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ

°“√®—¥∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ -√–¥—∫¢Õß∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ -ª√–‡¿∑¢Õß∫√‘°“√

¡√√∂π–√–∫∫∫√‘°“√  ÿ¢¿“æ -°“√‡¢â“∂÷ß∫√‘°“√ -§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡∫√‘°“√ -ª√– ‘∑∏‘¿“æ√–∫∫∫√‘°“√ -§ÿ≥¿“æ∫√‘°“√ -§«“¡‡ªìπ∏√√¡¢Õß∫√‘°“√

°“√∫√‘À“√®—¥°“√ -π‚¬∫“¬ ÿ¢¿“æ -‚§√ß √â“ßÕߧå°√ -√–∫∫·≈–°≈‰° π—∫ πÿπ

∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ -°”≈—ߧπ - ∂“π∫√‘°“√ -‡«™¿—≥±å/‡§√◊ËÕß¡◊Õ·æ∑¬å -Õߧ姫“¡√Ÿâ °“√‡ß‘π°“√§≈—ß ÿ¢¿“æ -¿“§√—∞ -¿“§‡Õ°™π -¿“§§√—«‡√◊Õπ

249


„π∫∑∑’Ë 6 π’È ®–𔇠πÕ¢âÕ¡Ÿ≈„π à«π¢Õß∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ °“√‡ß‘π°“√§≈—ß ÿ¢¿“æ ·≈– ¡√√∂π–√–∫∫ ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ‚¥¬·∫à߇π◊ÕÈ À“‡ªìπ 7  à«π ª√–°Õ∫¥â«¬ 1) °”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ 2)  ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 3) ‡∑§‚π‚≈¬’ ∑“ß ÿ¢¿“æ 4) √“¬®à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ 5) °“√‡¢â“∂÷ß∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 6) ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√„Àâ∫√‘°“√  ÿ¢¿“æ 7) §«“¡‡ªìπ∏√√¡¢Õß∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È

1. °”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ °”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ π—∫«à“‡ªìπªí®®—¬π”‡¢â“∑’Ë ”§—≠Õ¬à“߬‘ËßµàÕ√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ∑’˺à“π¡“¡’°“√º≈‘µ ∫ÿ§≈“°√ ÿ¢¿“æ¡“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ∑”„Àâ®”π«π¢Õß∫ÿ§≈“°√ ÿ¢¿“æ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·≈–¡’°“√°√–®“¬‰ª¬—ß ∂“π∫√‘°“√ √–¥—∫µà“ßÊ ∑—Èß„π·≈–πÕ°°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ·µàÕ¬à“߉√°Á¥’ ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ ¬—ߧߪ√– ∫ ªí≠À“∫“ߪ√–°“√ ‚¥¬‡©æ“–°“√¢“¥·§≈π∫ÿ§≈“°√ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫¡“µ√∞“π∑’˧«√®–‡ªìπ ªí≠À“°“√°√–®“¬ ∫ÿ§≈“°√‰ª¬—ßæ◊Èπ∑’˵à“ßÊ∑’Ë∑—Ë«∂÷ß √«¡∑—Èߪí≠À“§ÿ≥¿“æ¢Õß∫ÿ§≈“°√ ´÷ËßÕ“®®– —¡æ—π∏å°—∫¿“√–ß“π¢Õß∫ÿ§≈“°√ „π°“√«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å¥â“π°”≈—ß§π ®–ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬ °“√«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥åª√‘¡“≥∫ÿ§≈“°√ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà  ∂“π°“√≥å°“√º≈‘µ  ∂“π°“√≥å°“√ Ÿ≠‡ ’¬ ·≈– ∂“π°“√≥å°“√°√–®“¬∫ÿ§≈“°√ ‚¥¬Õߧåª√–°Õ∫ ”§—≠ „π°“√«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å∫ÿ§≈“°√ ÿ¢¿“æ ¥—ß„π¿“æ∑’Ë 6.2 ¿“æ∑’Ë 6.2 Õߧåª√–°Õ∫¢Õß°“√«‘‡§√“–Àå ∂“π°“√≥å°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ

°“√º≈‘µ·≈–°“√®”Àπà“¬ °”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ

ª√‘¡“≥°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà -µ“¡ª√–‡¿∑°”≈—ߧπ -µ“¡ —ß°—¥ ∂“π∫√‘°“√ -µ“¡§«“¡‡™’ˬ«™“≠‡©æ“–∑“ß

°“√ Ÿ≠‡ ’¬°”≈—ߧπ¥â“π  ÿ¢¿“æ

°“√°√–®“¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ -°√–°√–®“¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“浓¡¿Ÿ¡‘»“ µ√å -°“√°√–®“¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“浓¡√–¥—∫¢Õß∫√‘°“√

1.1 ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚π⡪√‘¡“≥°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ 1.1.1 ·π«‚πâ¡Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ ®”·π°µ“¡ª√–‡¿∑∫ÿ§≈“°√ À“°æ‘®“√≥“ ∂“π°“√≥å‚¥¬√«¡¢Õß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ„π™à«ß‡«≈“∑’˺à“π¡“ ‚¥¬„™â Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ß§π ®–‡ÀÁπ«à“ª√‘¡“≥°”≈—ß§π¡’·π«‚πâ¡∑’Ë¥’¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·µàÀ“°æ‘®“√≥“∂÷ß°“√ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π™à«ß√–¬–‡«≈“ —ÈπÊ µ—Èß·µàæ.». 2541 ∂÷ß 2548 ®–æ∫«à“°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈߇°‘¥¢÷Èπ‰¡à¡“°π—° (¿“æ∑’Ë 6.3) Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ欓∫“≈«‘™“™’æ≈¥≈ß „π¢≥–∑’ËÕ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ欓∫“≈ ‡∑§π‘§‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ∑—ßÈ π’ È «à πÀπ÷ßË ‡ªìπº≈¡“®“°°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß ∂“π¿“殓°æ¬“∫“≈‡∑§π‘§‡ªìπ欓∫“≈«‘™“™’æÕ¬à“߉√ °Áµ“¡ ¢âÕ¡Ÿ≈·π«‚πâ¡¥—ß°≈à“«¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß„π æ.». 2545 ∑’Ë¡’Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ‡æ‘Ë¡ 250 ¢÷ÈπÕ—π‡ªìπº≈¡“®“°°“√ª√—∫∞“π¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢


¿“æ∑’Ë 6.3 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ æ.». 2541-2548 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2541 2542 ·æ∑¬å 3,406 3,395 ∑—πµ·æ∑¬å 15,613 15,295 ‡¿ —™°√ 10,346 10,158 欓∫“≈«‘™“™’æ 960 905 欓∫“≈‡∑§π‘§ 1,806 1,952

ª√—∫∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ªï æ.». 2545

2543 3,427 14,917 9,676 870 2,096

2544 2545 3,277 3,569 14,384 17,606 9,054 9,948 796 739 2,080 2,233

2546 2547 2548 3,476 3,305 3,182 17,182 15,143 14,901 8,807 8,432 7,847 687 652 613 2,625 3,085 3,910

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å ¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ Õ“®¡’§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ ‡π◊ËÕß®“°§«“¡ §√Õ∫§≈ÿ¡‰¡à§√∫∂â«π ‚¥¬‡©æ“–¢âÕ¡Ÿ≈∑—πµ·æ∑¬å ´÷Ëß®“°√“¬ß“π∫ÿ§≈“°√∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢¢Õß°√¡Õπ“¡—¬ °≈—∫ æ∫«à“Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ∑—πµ·æ∑¬å ¡’§à“∑’Ë„°≈⇧’¬ß°—∫Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡¿ —™°√ ·≈–¡’·π«‚πâ¡∑’Ë¥’¢÷Èπ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (¿“æ∑’Ë 6.4) ∑’Ë¡“:

¿“æ∑’Ë 6.4 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ æ.». 2542-2548 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ·æ∑¬å ∑—πµ·æ∑¬å ‡¿ —™°√ 欓∫“≈«‘™“™’æ 欓∫“≈‡∑§π‘§

∑’Ë¡“:

2542 3,395 9,436 10,158 905 1,952

2543 3,427 9,074 9,676 870 2,096

2544 3,277 8,624 9,054 796 2,080

2545 3,569 8,252 9,948 739 2,233

2546 3,476 8,022 8,807 687 2,625

2547 3,305 7,811 8,432 652 3,085

2548 3,182 7,340 7,847 613 3,910

- √“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å - √“¬ß“π∫ÿ§≈“°√¥â“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ª√–®”ªï 2542-2548, °√¡Õπ“¡—¬ 251


1.1.2 °”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ®”·π°µ“¡ —ß°—¥ 1) ·æ∑¬å ·π«‚πâ¡ —¥ à«π¢Õß·æ∑¬åµ“¡ —ß°—¥„π æ.». 2541 - 2548 ¡’·π«‚πâ¡∑’ˇª≈’ˬπ·ª≈߉ª∫â“ß ‚¥¬ ·æ∑¬å∑’ËÕ¬Ÿà„π —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¡’ —¥ à«π∑’Ë≈¥≈ß „π¢≥–∑’Ë —¥ à«π¢Õß·æ∑¬å —ß°—¥°√–∑√«ßÕ◊ËπÊ ¡’·π« ‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈– —¥ à«π¢Õß·æ∑¬å∑’ËÕ¬Ÿà¿“§‡Õ°™π¡’ —¥ à«π∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬ (¿“æ∑’Ë 6.5) ‚¥¬·æ∑¬å à«π„À≠à„π °√ÿ߇∑æœ ®–Õ¬Ÿà —ß°—¥°√–∑√«ßÕ◊ËπÊ √Õß≈ß¡“§◊Õ¿“§‡Õ°™π „π¢≥–∑’Ë¿“§Õ◊ËπÊ ·æ∑¬å à«π„À≠à —ß°—¥°√–∑√«ß  “∏“√≥ ÿ¢ (¿“æ∑’Ë 6.6) ¿“æ∑’Ë 6.5  —¥ à«π·æ∑¬åµ“¡ —ß°—¥ æ.». 2541-2548  —¥ à«π(%) 120 100 80 60 40 20 0 ‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

2541 19.8 2.8 4.0 19.7 53.7

2542 18.7 3.0 4.0 20.3 54.0

2543 21.7 3.2 4.3 18.9 51.9

2544 23.1 2.9 2.0 18.8 53.1

2545 21.0 3.0 2.0 19.0 55.0

2546 21.1 4.0 1.4 22.1 51.5

2547 18.9 3.3 0.7 27.5 49.6

2548 21.6 3.4 0.6 23.5 50.8

∑’Ë¡“: √“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å ¿“æ∑’Ë 6.6  —¥ à«π·æ∑¬åµ“¡ —ß°—¥ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2548  —¥ à«π(%) 120 100 80 60 40 20 0 ‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

∑’Ë¡“: 252

°√ÿ߇∑æ

¿“§°≈“ß

33.8 9.9 1.5 42.5 12.4

23.4 0.1 1.5 8.9 65.9

¿“§‡Àπ◊Õ

¿“§„µâ

12.9 0.3 0.3 22.5 64.0

13.9 0.2 0.0 14.5 71.4

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 7.0 0.1 0.03 10.9 81.9


2) ∑—πµ·æ∑¬å ·π«‚πâ¡ —¥ à«π¢Õß∑—πµ·æ∑¬åµ“¡ —ß°—¥„π æ.». 2541-2548 ¡’·π«‚πâ¡∑’‡Ë ª≈’¬Ë π·ª≈߉ª∫â“ß ‚¥¬ ∑—πµ·æ∑¬å„π —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢¡’ —¥ à«π∑’ˇª≈’ˬπ·ª≈߉¡à¡“°π—° „π¢≥–∑’Ë —¥ à«π¢Õß∑—πµ·æ∑¬å —ß°—¥ °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈– —¥ à«π¢Õß∑—πµ·æ∑¬å∑’ËÕ¬Ÿà¿“§‡Õ°™π¡’ —¥ à«π∑’Ë≈¥≈ß (¿“æ∑’Ë 6.7) Õ¬à“߉√ °Á¥’„π™à«ß 8 ªï∑’˺à“π¡“  —¥ à«π¢Õß∑—πµ·æ∑¬åµ“¡ —ß°—¥ ¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑’ˉ¡à§ß∑’Ë  ”À√—∫∑—πµ·æ∑¬å à«π„À≠à „π°√ÿ߇∑æœ ®–Õ¬Ÿ à ß— °—¥°√–∑√«ßÕ◊πË Ê √Õß≈ß¡“§◊Õ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘πË À√◊Õ°∑¡. ·≈–¿“§‡Õ°™π „π¢≥–∑’¿Ë “§Õ◊πË Ê ∑—πµ·æ∑¬å à«π„À≠à —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (¿“æ∑’Ë 6.8) ¿“æ∑’Ë 6.7  —¥ à«π∑—πµ·æ∑¬åµ“¡ —ß°—¥ æ.». 2541-2548  —¥ à«π(%) 120 100 80 60 40 20 0 2541 ‡Õ°™π 13.0 √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ 3.4 √—∞«‘ “À°‘® 1.5 °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ 16.6 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 65.5

2542 12.6 3.5 1.6 16.2 66.1

2543 11.1 3.9 1.8 15.0 68.1

2544 13.1 3.1 2.0 12.0 69.8

2545 2546 11.6 10.5 3.6 4.3 1.9 2.1 12.9 16.6 70.0 66.6

2547 8.3 5.9 0.6 23.8 61.5

2548 9.4 6.3 0.6 19.6 64.2

∑’Ë¡“: √“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å ¿“æ∑’Ë 6.8  —¥ à«π∑—πµ·æ∑¬åµ“¡ —ß°—¥ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2548  —¥ à«π(%) 120 100 80 60 40 20 0 ‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

∑’Ë¡“:

°√ÿ߇∑æ

¿“§°≈“ß

¿“§‡Àπ◊Õ

¿“§„µâ

19.6 20.6 1.8 51.2 6.8

8.8 1.3 1.3 5.9 82.7

5.5 0.6 0.5 2.4 91.0

6.3 1.6 0.0 5.5 86.5

¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 2.0 0.9 0.0 14.5 82.7

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å 253


Õ¬à“߉√°Á¥’ À“°„™â·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈Õ◊πË ‚¥¬‡©æ“–®“°¢âÕ¡Ÿ≈√“¬ß“π∫ÿ§≈“°√¥â“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢¢Õß°√¡Õπ“¡—¬ ®–æ∫«à“ —¥ à«π¢Õß∑—πµ·æ∑¬å «à π„À≠àÕ¬Ÿ„à π¿“§‡Õ°™π „π¢≥–∑’∑Ë π— µ·æ∑¬å ß— °—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢¡’‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 30.7 ‚¥¬ —¥ à«π¢Õß∑—πµ·æ∑¬åµ“¡ —ß°—¥ ¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈߉¡à¡“°π—° (¿“æ∑’Ë 6.9) ¿“æ∑’Ë 6.9  —¥ à«π∑—πµ·æ∑¬åµ“¡ —ß°—¥ æ.». 2542-2548 (¢âÕ¡Ÿ≈°√¡Õπ“¡—¬)  —¥ à«π(%) 120 100 80 60 40 20 0 ‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

∑’Ë¡“:

2542 51.0 1.9 0.7 17.1 29.3

2543 49.8 2.0 0.7 16.7 30.8

2544 51.0 1.8 0.7 15.2 31.3

2545 51.4 1.7 0.7 13.8 32.4

2546 53.2 1.6 0.6 13.3 31.3

2547 53.4 1.7 0.6 13.5 30.8

2548 53.9 1.6 0.5 13.2 30.7

√“¬ß“π∫ÿ§≈“°√¥â“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ª√–®”ªï 2542-2548, °√¡Õπ“¡—¬

3) ‡¿ —™°√ ‡¿ —™°√∑’Ë —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¡’ —¥ à«π∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬ ·≈– —¥ à«π¢Õ߇¿ —™°√∑’ËÕ¬Ÿà¿“§ ‡Õ°™π¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß ·µàÀ“°æ‘®“√≥“·π«‚π⡵—ßÈ ·µà æ.». 2545 ®–æ∫«à“ —¥ à«π‡¿ —™°√„π¿“§‡Õ°™π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ (¿“æ ∑’Ë 6.10) ‡¿ —™°√ à«π„À≠à„π°√ÿ߇∑æœ ®–Õ¬Ÿà —ß°—¥‡Õ°™π ´÷Ëß„°≈⇧’¬ß°—∫ —ß°—¥°√–∑√«ßÕ◊ËπÊ „π¢≥–∑’Ë¿“§Õ◊ËπÊ ‡¿ —™°√ à«π„À≠à —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (¿“æ∑’Ë 6.11) ¿“æ∑’Ë 6.10  —¥ à«π‡¿ —™°√µ“¡ —ß°—¥ æ.». 2541-2548  —¥ à«π(%) 120 100 80 60 40 20 0 ‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

∑’Ë¡“: 254

2541 17.2 2.0 1.7 7.4 71.7

2542 15.7 2.0 1.7 5.8 74.8

2543 12.2 2.0 1.7 5.6 78.5

2544 11.4 1.7 1.6 5.6 79.7

2545 10.8 1.8 1.7 3.9 81.8

2546 13.7 1.9 3.0 6.8 74.6

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

2547 12.7 2.1 0.8 8.6 75.8

2548 14.6 2.3 0.7 9.7 72.8


¿“æ∑’Ë 6.11 —¥ à«π‡¿ —™°√µ“¡ —ß°—¥ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2548  —¥ à«π(%) 120 100 80 60 40 20 0

°√ÿ߇∑æ

¿“§°≈“ß

¿“§‡Àπ◊Õ

36.4 10.2 5.8 29.2 18.4

14.3 0.2 0.9 4.1 80.5

7.4 0.4 0.1 4.0 88.2

‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

∑’Ë¡“:

¿“§„µâ 7.4 0.4 0.0 3.0 89.2

¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 4.6 0.3 0.0 4.0 91.1

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

4) 欓∫“≈«‘™“™’æ 欓∫“≈«‘™“™’æ∑’ËÕ¬Ÿà„π —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¡’ —¥ à«π∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ „π¢≥–∑’Ë —ß°—¥°√–∑√«ßÕ◊ËπÊ ¡’·π«‚πâ¡≈¥≈߇≈Á°πâÕ¬ ‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫¿“§‡Õ°™π∑’Ë¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßÕ¬Ÿà„π™à«ß·§∫Ê (¿“æ∑’Ë 6.12) ‚¥¬ 欓∫“≈«‘™“™’æ à«π„À≠à„π°√ÿ߇∑æœ ®–Õ¬Ÿà —ß°—¥°√–∑√«ßÕ◊ËπÊ √Õß≈ß¡“§◊Õ‡Õ°™π „π¢≥–∑’Ë¿“§Õ◊ËπÊ æ¬“∫“≈ «‘™“™’æ à«π„À≠à —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (¿“æ∑’Ë 6.13) ¿“æ∑’Ë 6.12  —¥ à«π欓∫“≈«‘™“™’浓¡ —ß°—¥ æ.». 2541-2548  —¥ à«π(%) 120 100 80 60 40 20 0 ‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

∑’Ë¡“:

2541 12.6 4.4 3.7 15.2 64.1

2542 12.1 4.2 3.5 15.0 65.2

2543 12.6 4.4 3.7 14.4 64.9

2544 12.6 3.7 3.3 14.4 65.9

2545 11.7 4.0 3.0 12.9 68.3

2546 12.2 3.7 1.1 14.5 68.5

2547 10.9 3.7 0.7 15.0 69.8

2548 12.2 2.6 0.7 14.1 70.4

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å 255


¿“æ∑’Ë 6.13 —¥ à«π欓∫“≈«‘™“™’浓¡ —ß°—¥ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2548  —¥ à«π(%) 120 100 80 60 40 20 0

°√ÿ߇∑æ

¿“§°≈“ß

¿“§‡Àπ◊Õ

¿“§„µâ

32.4 10.7 8.6 34.2 14.0

11.4 0.9 1.5 7.4 78.7

6.8 0.5 1.0 9.8 82.8

6.2 1.0 0.1 7.5 85.2

‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 3.3 0.3 0.1 5.1 91.2

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å Õ’°ª√–‡¥Áπ∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠„π¥â“π°“√®—¥°“√°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ °Á§◊Õ≈—°…≥–¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¡à‡µÁ¡ ‡«≈“„π¿“§‡Õ°™π¢Õß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ ´÷Ëß à«π„À≠à°Á¬—ߧߪؑ∫—µ‘ß“π„π¿“§√—∞ ‚¥¬·π«‚πâ¡ —¥ à«π¢Õß·æ∑¬å ∑’Ë¡’°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¡à‡µÁ¡‡«≈“„π¿“§‡Õ°™π  Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 55.4 „πæ.». 2546 ·≈–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ√âÕ¬≈– 73.1 „πæ.». 2548 „π¢≥–∑’Ë∑—πµ·æ∑¬å ‡¿ —™°√ 欓∫“≈«‘™“™’æ ·≈–欓∫“≈‡∑§π‘§ ¡’ —¥ à«π¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¡à‡µÁ¡‡«≈“ „π¿“§‡Õ°™π≈¥À≈—Ëπ°—π≈ß¡“ ·≈– à«π„À≠à¡’·π«‚πâ¡¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‰¡à‡µÁ¡‡«≈“„π¿“§‡Õ°™π∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ (¿“æ ∑’Ë 6.14) ¿“æ∑’Ë 6.14  —¥ à«π°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ∑’Ë∑”ß“π ‰¡à‡µÁ¡‡«≈“„π‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π æ.». 2546-2548 ∑’Ë¡“:

—¥ à«π(%) 100 80 60

73.1 55.4

57.1 36.3

40 26.5

25.5 20

12.9 8.2

13.3 2.6

17.6 9.5

7.5 3.9

0

æ.». 2546

·æ∑¬å ∑’Ë¡“: 256

4.7

∑—πµ·æ∑¬å

2547

‡¿ —™

2548

欓∫“≈«‘™“™’æ

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

欓∫“≈‡∑§π‘§


1.1.3 §«“¡‡™’ˬ«™“≠‡©æ“–∑“ߢÕß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ §«“¡‡™’ˬ«™“≠‡©æ“–∑“ߢÕß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ  –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∑‘»∑“ߢÕß°”≈—ߧπ ¥â“π ÿ¢¿“æ∑’Ë°”≈—ß°â“«‰ª Ÿà§«“¡‡ªìπºŸâ‡™’ˬ«™“≠‡©æ“–∑“ß¡“°°«à“°“√∫√‘°“√·∫∫º ¡º “π ‚¥¬·æ∑¬å„π ª√–‡∑»‰∑¬ ¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡ªìπ·æ∑¬å‡©æ“–∑“ß„π —¥ à«π∑’Ë Ÿß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ‚¥¬„π æ.». 2549 ¡’ ·æ∑¬å∑’ˉ¥â√—∫Àπ—ß ◊ÕÕπÿ¡—µ‘·≈–«ÿ≤‘∫—µ√·æ∑¬å‡©æ“–∑“ß “¢“µà“ßÊ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 77.5 ¢Õß·æ∑¬å∑—ÈßÀ¡¥ (¿“æ∑’Ë 6.15) ¿“æ∑’Ë 6.15  —¥ à«π·æ∑¬å∑—Ë«‰ª ·≈–·æ∑¬å‡©æ“–∑“ß æ.». 2541-2549  —¥ à«π(%) 100

·æ∑¬å∑—Ë«‰ª ·æ∑¬å‡©æ“–∑“ß

80

69.8 55.4

56.6

58.0

61.8

60 54.9 40 45.1

44.6

43.4

42.0

38.2

76.5

77.0

77.5

23.5

23.0

22.5

30.2

20 0

æ.». 2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

∑’Ë¡“: ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√·æ∑¬ ¿“ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑—πµ·æ∑¬å„πª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ëß¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡ªìπ∑—πµ·æ∑¬å‡©æ“–∑“ß„π  —¥ à«π∑’Ë Ÿß¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬ Ê ‚¥¬„π æ.». 2548 ¡’∑—πµ·æ∑¬å∑’ˉ¥â√—∫Àπ—ß ◊ÕÕπÿ¡—µ‘·≈–«ÿ≤‘∫—µ√∑—πµ·æ∑¬å‡©æ“–∑“ß  “¢“µà“ßÊ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 27.0 ¢Õß∑—πµ·æ∑¬å∑—ÈßÀ¡¥ (¿“æ∑’Ë 6.16) ¿“æ∑’Ë 6.16  —¥ à«π∑—πµ·æ∑¬å∑—Ë«‰ª ·≈–∑—πµ·æ∑¬å‡©æ“–∑“ß æ.». 2541-2548 ∑—πµ·æ∑¬å∑—Ë«‰ª ∑—πµ·æ∑¬å‡©æ“–∑“ß

—¥ à«π(%) 100 80 76.1

75.2

74.8

72.6

68.9

64.8

31.1

35.2

27.4 2544

2545

71.5

73.0

28.5

27.0

60 40 20 23.9

24.8

25.2

æ.».

0 2541

∑’Ë¡“:

2542

2543

2546

2547

2548

°Õß∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ °√¡Õπ“¡—¬, °—𬓬π 2549 257


1.2 ∂“π°“√≥å°“√º≈‘µ·≈–°“√®”Àπà“¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ 1.2.1 °“√º≈‘µ·æ∑¬å ªí®®ÿ∫π— ª√–‡∑»‰∑¬¡’°“√º≈‘µ·æ∑¬å ‚¥¬ ∂“∫—π°“√»÷°…“∑—ßÈ ¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π√«¡∑—ßÈ  ‘πÈ 14 ·Ààß ‚¥¬‡ªìπ ∂“∫—π°“√»÷°…“¢Õß√—∞ 13 ·Ààß ·≈–‡Õ°™π 1 ·Ààß ‚¥¬µ—Èß·µà æ.». 2550 ‡ªìπµâπ‰ª ¡’ ∂“∫—π °“√»÷°…“¢Õß√—∞Õ’° 4 ·Ààß ®–‡√‘Ë¡º≈‘µ·æ∑¬å Õ—π‰¥â·°à ¡À“«‘∑¬“≈—¬∫Ÿ√æ“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬π√“∏‘«“ √“™π§√‘π∑√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬«≈—¬≈—°…≥å·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å °“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬å ·≈–®”π«π·æ∑¬å∑’Ë®∫°“√»÷°…“„π·µà≈–ªï ¡’·π«‚πâ¡∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬ ‡©æ“–°“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬å„π™à«ßæ.». 2542 ∂÷ß æ.». 2544 ∑’Ë¡’°“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬å‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß™—¥‡®π®“° ‚§√ß°“√º≈‘µ·æ∑¬å‡æ‘Ë¡‡æ◊ËÕ™“«™π∫∑ ´÷Ëß∑”„Àâ¡’°“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬åªï≈–ª√–¡“≥ 1,600 §π ·≈–®”π«π·æ∑¬å ∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“°Á¡’®”π«π‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬‡©æ“–„π æ.». 2545 ‡ªìπµâπ‰ª ¡’·æ∑¬å∑’Ë®∫°“√»÷°…“‡°‘π ªï≈– 1,500 §π Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ®”π«π°“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬å„π√–¬–À≈—߇√‘Ë¡¡’·π«‚πâ¡∑’Ë≈¥≈ß ‚¥¬¡’®”π«π·æ∑¬å ∑’Ë√—∫„π·µà≈–ªïª√–¡“≥ 1,400 §π (¿“æ∑’Ë 6.17) ¿“æ∑’Ë 6.17 ®”π«π°“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬å ·≈–®”π«π·æ∑¬å∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ æ.». 2540-2549 ®”π«π(§π) 2,000 1,800

1,730 1,635

1,600 1,528 1,482 1,400

1,595

1,656 1,578 1,583 1,338

1,200 1,178

1,235

1,262

2541

2542

2543

1,417

1,478 1,374 ®”π«π√—∫π—°»÷°…“ ®”π«π ”‡√Á®°“√»÷°…“

1,000 914 800 2540

∑’Ë¡“:

258

1,752

æ.». 2544

2545

2546

2547

2548

2549

¢âÕ¡Ÿ≈°“√√—∫π—°»÷°…“ ®“° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√Õÿ¥¡»÷°…“,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ Õÿ¥¡»÷°…“ À¡“¬‡Àµÿ: ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈°“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬å®√‘ß ¢âÕ¡Ÿ≈°“√®∫°“√»÷°…“ ®“°·æ∑¬ ¿“·≈–‚§√ß°“√º≈‘µ·æ∑¬å‡æ‘Ë¡‡æ◊ËÕ™“«™π∫∑ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ: ‡ªìπ®”π«π·æ∑¬å∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“·≈–¡“¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°—∫·æ∑¬ ¿“


À“°æ‘®“√≥“·¬°Àπ૬ߓπºŸâº≈‘µ·æ∑¬å ®–‡ÀÁπ«à“°“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬å„π à«π¢Õß ”π—°ß“π§≥– °√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ¡’·π«‚πâ¡∑’Ë≈¥≈ß„π æ.». 2545 ·≈– æ.». 2546 „π¢≥–∑’Ë°“√º≈‘µ„π à«πÕ◊ËπÊ ¡’·π« ‚π⡧àÕπ¢â“ߧß∑’Ë „π¢≥–∑’·Ë π«‚πâ¡°“√ ”‡√Á®°“√»÷°…“ ®–æ∫«à“¡’·π«‚πâ¡∑’‡Ë æ‘¡Ë ¢÷πÈ „π∑ÿ°Àπ૬º≈‘µ ·µà„π√–¬–À≈—ß µ—Èß·µà æ.». 2545 ‡ªìπµâπ¡“ ¡’·π«‚π⡧àÕπ¢â“ߧß∑’Ë (µ“√“ß∑’Ë 6.1 ·≈–µ“√“ß∑’Ë 6.2) µ“√“ß∑’Ë 6.1 ®”π«π°“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬å¢Õߪ√–‡∑»‰∑¬ ªï°“√»÷°…“ 2540-2546 Àπ૬ : §π Àπ૬ߓπº≈‘µ

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 √«¡

1,426 1,382 1,539 1,498 1,501 1,315 1,274 9,935 1. ¿“§√—∞ 1.1 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ 1,152 1,147 1,169 1,132 1,130 959 911 7,600 1.2°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ √à « ¡°— ∫  ”π— ° ß“π 150 143 277 272 276 293 301 1,712 §≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ 1.3 —ß°—¥Àπ૬ߓπÕ◊ËπÊ 124 92 93 94 95 63 62 623 2. ¿“§‡Õ°™π 102 100 96 97 77 102 100 674 1,528 1,482 1,635 1,595 1,578 1,417 1,37410,609 √«¡ ∑’Ë¡“:  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√Õÿ¥¡»÷°…“,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ À¡“¬‡Àµÿ: 1. ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈°“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬å®√‘ß 2. Àπà « ¬ß“πÕ◊Ë π Ê À¡“¬∂÷ ß «‘ ∑ ¬“≈— ¬ ·æ∑¬»“ µ√å æ √–¡ß°ÿ Æ ·≈–«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ·æ∑¬»“ µ√å °√ÿ߇∑æ¡À“π§√·≈–«™‘√欓∫“≈ µ“√“ß∑’Ë 6.2 ·æ∑¬å∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2540-2549 Àπ૬ : §π Àπ૬ߓπº≈‘µ

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 √«¡

1. ¿“§√—∞ 1.1 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ Õÿ¥¡»÷°…“ 1.2 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢√à«¡°—∫  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ Õÿ¥¡»÷°…“ 1.3  —ß°—¥Àπ૬ߓπÕ◊ËπÊ 2. ¿“§‡Õ°™π

877 1,148 1,177 1,222 1,272 1,504 1,422 1,575 1,659 1,677 13,533 852 1,073 1,089 1,124 1,140 1,250 1,206 1,231 1,296 1,291 11,552

√«¡

914 1,178 1,235 1,262 1,338 1,583 1,478 1,656 1,730 1,752 14,126

-

-

-

8

31

134

137

249

255

25 37

75 30

88 58

90 40

101 66

120 79

79 56

95 81

108 71

292 1,106

94 75

875 593

∑’Ë¡“: ·æ∑¬ ¿“·≈–‚§√ß°“√º≈‘µ·æ∑¬å‡æ‘Ë¡‡æ◊ËÕ™“«™π∫∑ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ: 1. ªï°“√»÷°…“ 2540-2549 ‡ªìπ®”π«π·æ∑¬å∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“·≈–¡“¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°—∫·æ∑¬ ¿“ 2.  —ß°—¥Àπ૬ߓπÕ◊ËπÊ À¡“¬∂÷ß «‘∑¬“≈—¬·æ∑¬»“ µ√åæ√–¡ß°ÿÆ·≈–«‘∑¬“≈—¬·æ∑¬»“ µ√å °√ÿ߇∑æ¡À“π§√·≈–«™‘√欓∫“≈ ·≈–µà“ߪ√–‡∑» 259


°“√º≈‘µ·æ∑¬å„π‰∑¬ æ.». 2540 -2546 º≈‘µ‰¥âªï≈– 1,300 - 1,500 §π ·µàÕ’° 10 ªï¢â“ßÀπâ“ æ.». 2547-2556 ®–¡’·π«‚πâ¡°“√º≈‘µ·æ∑¬å‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„Àâ‡æ’¬ßæÕ°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õߪ√–‡∑»Õ¬à“߇√àߥà«π ‚¥¬®– º≈‘µµ“¡·ºπ°“√√—∫ª°µ‘ ªï≈–ª√–¡“≥ 1,000-1,400 §π ·≈–¡’·ºπ‡√àß√—¥º≈‘µ·æ∑¬å‡æ‘Ë¡Õ’°ªï≈–‰¡àµË”°«à“ 600 §π (¿“æ∑’Ë 6.18) ¿“æ∑’Ë 6.18 ·ºπ°“√√—∫π—°»÷°…“·æ∑¬å¢Õ߉∑¬ æ.». 2547-2556 ®”π«π(§π) 3,000 2,500 2,000 1,500

2,020

·ºπ°“√√—∫√«¡ ·ºπ°“√√—∫ª°µ‘ ·ºπº≈‘µ·æ∑¬å‡æ‘Ë¡ 2,247 2,139 2,179

1,424 1,458

2,282

2,282

2,282

2,282

2,282

1,215

1,215

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,032

1,032

1,032

1,032

1,032

1,032

1,032

1,458

1,000 596

2,247

681 721 æ.».

500 2547

∑’Ë¡“ :

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

”π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√Õÿ¥¡»÷°…“,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

1.2.2 °“√º≈‘µ∑—πµ·æ∑¬å ªí®®ÿ∫—πª√–‡∑»‰∑¬¡’°“√º≈‘µ∑—πµ·æ∑¬å ‚¥¬ ∂“∫—π°“√»÷°…“¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π √«¡∑—Èß ‘Èπ 10 ·Ààß ‡ªìπ ∂“∫—π°“√»÷°…“¿“§√—∞ 9 ·Ààß ·≈–‡Õ°™π 1 ·Ààß §◊Õ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√—ß ‘µ ´÷Ë߇√‘Ë¡º≈‘µ ∑—πµ·æ∑¬å„π æ.». 2548 ‡ªìπµâπ‰ª °“√º≈‘µ∑—πµ·æ∑¬å„πªí®®ÿ∫—πº≈‘µª√–¡“≥ªï≈– 500 §π ·µàµ—Èß·µà æ.». 2548 ®–¡’°“√ º≈‘µ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°‡¥‘¡Õ’°ªï≈– 200 §π  à«π ∂“∫—π°“√º≈‘µ¿“§‡Õ°™π®–º≈‘µªï≈– 80 §π  ”À√—∫®”π«π°“√√—∫π—° »÷°…“·≈–®”π«π∑—πµ·æ∑¬å∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ ¥—ß¿“æ∑’Ë 6.19

260


¿“æ∑’Ë 6.19 ®”π«π°“√√—∫π—°»÷°…“∑—πµ·æ∑¬å ·≈–®”π«π∑—πµ·æ∑¬å∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ æ.». 2540-2549 ®”π«π(§π) 800 750 700 650 600

793 ®”π«π√—∫π—°»÷°…“ ®”π«π ”‡√Á®°“√»÷°…“

550 500 450 400 350

793

528 504 469

478 358

318

486

528 502

453

460 332

349

383

2543

2544

420

423

437

2545

2546

2547

410 æ.».

300 2540

∑’Ë¡“:

2541

2542

2548

2549

¢âÕ¡Ÿ≈°“√√—∫π—°»÷°…“ ®“° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√Õÿ¥¡»÷°…“,  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ Õÿ¥¡»÷°…“ À¡“¬‡Àµÿ : ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈°“√√—∫π—°»÷°…“∑—πµ·æ∑¬å®√‘ß ¢âÕ¡Ÿ≈°“√®∫°“√»÷°…“ ®“°∑—πµ·æ∑¬ ¿“ À¡“¬‡Àµÿ : ‡ªìπ®”π«π∑—πµ·æ∑¬å∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“·≈–¡“¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°—∫∑—πµ·æ∑¬ ¿“

1.2.3 °“√º≈‘µ‡¿ —™°√ ªí®®ÿ∫—πª√–‡∑»‰∑¬¡’°“√º≈‘µ‡¿ —™°√ ‚¥¬ ∂“∫—π°“√»÷°…“∑—Èß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √«¡ ∑—Èß ‘Èπ 13 ·Ààß ‚¥¬‡ªìπ ∂“∫—π°“√»÷°…“¢Õß√—∞ 11 ·Ààß ·≈–‡Õ°™π 3 ·Ààß °“√º≈‘µ‡¿ —™°√„π™à«ß æ.». 2540 - 2549 æ∫«à“ ¡’·ºπ°“√º≈‘µ‡¿ —™°√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π¿“§ √—∞‡≈Á°πâÕ¬ ·µà„π¿“§‡Õ°™π°≈—∫‡√‘Ë¡¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ßµ—Èß·µà æ.». 2546 ‡ªìπµâπ‰ª ®“°ªï≈–ª√–¡“≥ 300 §π ‡À≈◊Õ ªï≈–ª√–¡“≥ 220 §π  ”À√—∫®”π«π°“√√—∫π—°»÷°…“·≈–®”π«π‡¿ —™°√∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ ¥—ß¿“æ∑’Ë 6.20

261


¿“æ∑’Ë 6.20 ®”π«π°“√√—∫π—°»÷°…“‡¿ —™°√ ·≈–®”π«π‡¿ —™°√∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ æ.». 2540-2549 ®”π«π (§π) 2,000

®”π«π√—∫π—°»÷°…“

1,800

®”π«π ”‡√Á®°“√»÷°…“

1,802 1,692

1,600 1,487 1,400 1,310 1,200

1,349

1,509

1,577

1,374 1,221 1,164 1,027

1,000

876

800 763 600 2540

∑’Ë¡“:

2541

960

947

2542

2543

2544

2545

2546

1,152

1,200

2548

æ.». 2549

990

2547

¢âÕ¡Ÿ≈°“√√—∫π—°»÷°…“ ®“° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√Õÿ¥¡»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ À¡“¬‡Àµÿ : 1. ªï°“√»÷°…“ 2540 -2545 ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈√—∫π—°»÷°…“‡¿ —™»“ µ√å®√‘ß 2. ªï°“√»÷°…“ 2546 -2549 ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈·ºπ°“√√—∫π—°»÷°…“‡¿ —™»“ µ√å ¢âÕ¡Ÿ≈°“√®∫°“√»÷°…“ ®“° ¿“‡¿ —™°√√¡ À¡“¬‡Àµÿ : ªï°“√»÷°…“ 2540 -2549 ‡ªìπ®”π«π‡¿ —™°√∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“·≈–¡“¢÷Èπ ∑–‡∫’¬π°—∫ ¿“‡¿ —™°√√¡

1.2.4 °“√º≈‘µæ¬“∫“≈«‘™“™’æ ªí®®ÿ∫π— ª√–‡∑»‰∑¬¡’°“√º≈‘µæ¬“∫“≈«‘™“™’æ ‚¥¬ ∂“∫—π°“√»÷°…“∑—ßÈ ¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π √«¡∑—Èß ‘Èπ 74 ·Ààß ‚¥¬‡ªìπ ∂“∫—π°“√»÷°…“¢Õß√—∞ 64 ·Ààß ·≈–‡Õ°™π 10 ·Ààß ‚¥¬µ—Èß·µà æ.». 2547 ‡ªìπµâ𠉪 ¡’ ∂“∫—π°“√»÷°…“¢Õß√—∞Õ’° 2 ·Ààß ®–‡√‘Ë¡º≈‘µæ¬“∫“≈«‘™“™’æ Õ—π‰¥â·°à ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å·≈– ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’ ÿ√π“√’ °“√º≈‘µæ¬“∫“≈«‘™“™’æ æ∫«à“ µ—Èß·µà æ.». 2548 ‡ªìπµâπ¡“  ∂“∫—π°“√º≈‘µ¿“§√—∞ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢¡’·π«‚πâ¡°“√º≈‘µ‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’° ªï≈– 1,000 §π ®“°·ºπ°“√º≈‘µ‡¥‘¡∑’Ë º≈‘µ‡æ’¬ßªï≈– 1,500 §π ‡π◊ËÕß®“°¬—߉¡à‡æ’¬ßæÕ°—∫§«“¡µâÕß°“√  ”À√—∫®”π«π°“√√—∫π—°»÷°…“·≈–®”π«π 欓∫“≈«‘™“™’æ∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ ¥—ß¿“æ∑’Ë 6.21

262


¿“æ∑’Ë 6.21 ®”π«π°“√√—∫π—°»÷°…“欓∫“≈·≈–®”π«π欓∫“≈∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ æ.». 2540 - 2549 ®”π«π (§π) 8,000

7,000 6,741

7,770 6,936

®”π«π√—∫π—°»÷°…“

6,741 6,458

®”π«π ”‡√Á®°“√»÷°…“ 5,902

6,000

4,973 5,000

4,760

4,730

4,200 4,000 2540

∑’Ë¡“ :

5,175

4,380

4,740 4,294 2541

2542

4,514 2543

4,428 2544

4,319

4,400

2545

2546

4,505 2547

4,627 2548

æ.». 2549

¢âÕ¡Ÿ≈°“√√—∫π—°»÷°…“ ®“° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√Õÿ¥¡»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ¢âÕ¡Ÿ≈°“√®∫°“√»÷°…“ ®“° ¿“°“√欓∫“≈·≈– ∂“∫—πæ√–∫√¡√“™™π° °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : ªï°“√»÷°…“ æ.». 2540 - 2549 ‡ªìπ®”π«π欓∫“≈∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“·≈–¡“ ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°—∫ ¿“°“√欓∫“≈

1.3 °“√ Ÿ≠‡ ’¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ ª√–‡¥Áπ°“√ Ÿ≠‡ ’¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ„π∑’Ëπ’È ®–‡πâπª√–‡¥Áπ°“√≈“ÕÕ°®“°√“™°“√‡ªìπÀ≈—° ´÷Ëß  –∑âÕπ∂÷ß°“√‡ª≈’ˬπ —ß°—¥¢Õß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“扪¬—ß¿“§‡Õ°™π À√◊Õ‡ª≈’ˬπ‰ª∑”Õ“™’æÕ◊Ëπ ∑—Èßπ’È∂÷ß·¡â«à“°“√ ‡ª≈’¬Ë π —ß°—¥‰ª¬—ß¿“§‡Õ°™π ®–‰¡à‰¥âÀ¡“¬∂÷ß°“√ Ÿ≠‡ ’¬„π¿“æ√«¡¢Õß√–∫∫ ·µà°¡Á º’ ≈°√–∑∫Õ¬Ÿ‰à ¡à„™àπÕâ ¬ ‡π◊ÕË ß®“° ª√–™“™π„π™π∫∑ à«π„À≠ଗߵâÕßæ÷Ëß∫√‘°“√¢Õß¿“§√—∞ ‚¥¬‡©æ“–„π à«π¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë¡’ªí≠À“  ”§—≠°Á§◊Õ°“√≈“ÕÕ°¢Õß·æ∑¬å æ∫«à“ °“√ Ÿ≠‡ ’¬ ÿ∑∏‘¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¢÷Èπ „π™à«ß‡»√…∞°‘®øÕß ∫Ÿà‚¥¬∂÷ß√–¥—∫ Ÿß ÿ¥ „π æ.». 2539 (°àÕπ«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®) ´÷Ëßæ∫«à“¡’‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π∂÷ß 21 ·Ààß ∑’ˉ¡à¡’·æ∑¬åª√–®”‡≈¬ (µ“√“ß∑’Ë 6.3) ¿“¬À≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® æ.». 2540  ∂“π°“√≥奒¢÷Èπ¡“° ´÷Ë߇ªìπ‰ª‰¥â«à“‡°‘¥®“°¿“«–´∫‡´“ ¢Õß¿“§‡Õ°™π ®π‡¡◊ËÕ‡»√…∞°‘®‡√‘Ë¡øóôπµ—«„À¡à„π æ.». 2544 -2546  ∂“π°“√≥å°“√≈“ÕÕ°¢Õß·æ∑¬å„π °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°≈—∫√ÿπ·√ß„À¡àÕ’°§√—Èß (¿“æ∑’Ë 6.22) Õ¬à“߉√°Á¥’ °“√≈“ÕÕ°¢Õß·æ∑¬å≈¥≈ß„πªï æ.». 2547 ·µà°≈—∫‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°„πªï æ.». 2548 ·≈– æ.». 2549 ´÷Ëßπà“®–‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈ à«πÀπ÷Ëß¡“®“°°“√øóôπµ—«¢Õß¿“§‡Õ°™π

263


¿“æ∑’Ë 6.21 ®”π«π°“√√—∫π—°»÷°…“欓∫“≈·≈–®”π«π欓∫“≈∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“ æ.». 2540 - 2549 ®”π«π (§π) 8,000

7,000 6,741

7,770 6,936

®”π«π√—∫π—°»÷°…“

6,741 6,458

®”π«π ”‡√Á®°“√»÷°…“ 5,902

6,000

4,973 5,000

4,760

4,730

4,200 4,000 2540

∑’Ë¡“ :

5,175

4,380

4,740 4,294 2541

2542

4,514 2543

4,428 2544

4,319

4,400

2545

2546

4,505 2547

4,627 2548

æ.». 2549

¢âÕ¡Ÿ≈°“√√—∫π—°»÷°…“ ®“° ”π—°π‚¬∫“¬·≈–·ºπ°“√Õÿ¥¡»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ¢âÕ¡Ÿ≈°“√®∫°“√»÷°…“ ®“° ¿“°“√欓∫“≈·≈– ∂“∫—πæ√–∫√¡√“™™π° °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : ªï°“√»÷°…“ æ.». 2540 - 2549 ‡ªìπ®”π«π欓∫“≈∑’Ë ”‡√Á®°“√»÷°…“·≈–¡“ ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°—∫ ¿“°“√欓∫“≈

1.3 °“√ Ÿ≠‡ ’¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ ª√–‡¥Áπ°“√ Ÿ≠‡ ’¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ„π∑’Ëπ’È ®–‡πâπª√–‡¥Áπ°“√≈“ÕÕ°®“°√“™°“√‡ªìπÀ≈—° ´÷Ëß  –∑âÕπ∂÷ß°“√‡ª≈’ˬπ —ß°—¥¢Õß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“扪¬—ß¿“§‡Õ°™π À√◊Õ‡ª≈’ˬπ‰ª∑”Õ“™’æÕ◊Ëπ ∑—Èßπ’È∂÷ß·¡â«à“°“√ ‡ª≈’¬Ë π —ß°—¥‰ª¬—ß¿“§‡Õ°™π ®–‰¡à‰¥âÀ¡“¬∂÷ß°“√ Ÿ≠‡ ’¬„π¿“æ√«¡¢Õß√–∫∫ ·µà°¡Á º’ ≈°√–∑∫Õ¬Ÿ‰à ¡à„™àπÕâ ¬ ‡π◊ÕË ß®“° ª√–™“™π„π™π∫∑ à«π„À≠ଗߵâÕßæ÷Ëß∫√‘°“√¢Õß¿“§√—∞ ‚¥¬‡©æ“–„π à«π¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë¡’ªí≠À“  ”§—≠°Á§◊Õ°“√≈“ÕÕ°¢Õß·æ∑¬å æ∫«à“ °“√ Ÿ≠‡ ’¬ ÿ∑∏‘¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¢÷Èπ „π™à«ß‡»√…∞°‘®øÕß ∫Ÿà‚¥¬∂÷ß√–¥—∫ Ÿß ÿ¥ „π æ.». 2539 (°àÕπ«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®) ´÷Ëßæ∫«à“¡’‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π∂÷ß 21 ·Ààß ∑’ˉ¡à¡’·æ∑¬åª√–®”‡≈¬ (µ“√“ß∑’Ë 6.3) ¿“¬À≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® æ.». 2540  ∂“π°“√≥奒¢÷Èπ¡“° ´÷Ë߇ªìπ‰ª‰¥â«à“‡°‘¥®“°¿“«–´∫‡´“ ¢Õß¿“§‡Õ°™π ®π‡¡◊ËÕ‡»√…∞°‘®‡√‘Ë¡øóôπµ—«„À¡à„π æ.». 2544 -2546  ∂“π°“√≥å°“√≈“ÕÕ°¢Õß·æ∑¬å„π °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢°≈—∫√ÿπ·√ß„À¡àÕ’°§√—Èß (¿“æ∑’Ë 6.22) Õ¬à“߉√°Á¥’ °“√≈“ÕÕ°¢Õß·æ∑¬å≈¥≈ß„πªï æ.». 2547 ·µà°≈—∫‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°„πªï æ.». 2548 ·≈– æ.». 2549 ´÷Ëßπà“®–‰¥â√—∫Õ‘∑∏‘æ≈ à«πÀπ÷Ëß¡“®“°°“√øóôπµ—«¢Õß¿“§‡Õ°™π

263


µ“√“ß∑’Ë 6.3 ®”π«π·≈– —¥ à«π°“√ Ÿ≠‡ ’¬·æ∑¬å ÿ∑∏‘‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫·æ∑¬å®∫„À¡à∫√√®ÿ‡¢â“√—∫√“™°“√  ”π—°ß“π ª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ªïß∫ª√–¡“≥ 2537 - 2549 ®”π«π·æ∑¬å ªïß∫ ª√–¡“≥

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ®∫„À¡à °≈—∫‡¢â“√—∫ √“™°“√„À¡à

√«¡

526 576 568 579 618 830 893 883 878 1,013 998 741 1,188

526 576 568 609 711 887 991 952 916 1,052 1,030 778 1,298

30 93 57 98 82 38 39 32 37 110

≈¥≈ß (≈“ÕÕ°) ¢â“√“™°“√ æπ—°ß“π √«¡ ¢Õß√—∞

42 260 344 336 299 204 201 193 401 287 468 663 777

83 163 508 -

42 260 344 336 299 204 201 276 564 795 468 663 777

Ÿ≠‡ ’¬ ÿ∑∏‘ (®”π«π / √âÕ¬≈–)

42 / 8.0 260 / 45.1 344 / 60.6 306 / 52.8 206 / 33.3 147 / 17.7 103 / 11.5 194 / 22.0 526 / 59.9 756 / 74.6 436 / 43.7 626 / 84.5 667 /56.1

∑’Ë¡“ : ”π—°∫√‘À“√°≈“ß  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : 1. Àπ૬ߓπ‡®â“¢Õ߇√◊ÕË ß¡’°“√ª√—∫¢âÕ¡Ÿ≈„À¡àÀ¡¥µ—ßÈ ·µàªïß∫ª√–¡“≥ 2538 - ªïß∫ª√–¡“≥ 2546 2. µ—Èß·µà æ.». 2542 ‡ªìπµâπ¡“ ¡µ‘ §√¡. „Àâ°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ √—∫π—°‡√’¬π∑ÿπ∑’Ë®∫°“√»÷°…“ ªï 2542 ‡ªìπæπ—°ß“π¢Õß√—∞„π —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ·∑π∫√√®ÿ‡ªìπ¢â“√“™°“√ 3. æ.». 2547 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â∫√√®ÿæπ—°ß“π¢Õß√—∞°≈—∫‡ªìπ¢â“√“™°“√∑—ÈßÀ¡¥

264


¿“æ∑’Ë 6.22 ®”π«π·æ∑¬å∑’Ë®∫„À¡à °≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√ ·≈–≈“ÕÕ° æ.». 2540-2549 ®”π«π (§π) 1,400

®∫„À¡à ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√ °≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√

1,200

1,188 1,013

1,000 830

800

893

883

∑’Ë¡“ :

878 795

618 600 579 400 336 200 30 0 2540

998 741 663

777

564 468

299

276 204

93 2541

57 2542

201 98 2543

82 2544

110 38 2545

39 2546

32 2547

37 2548

æ.». 2549

”π—°∫√‘À“√°≈“ß  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

1.4 °“√°√–®“¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ 1.4.1 °“√°√–®“¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“浓¡¿Ÿ¡‘»“ µ√å 1) Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ ®”·π°µ“¡¿“§ ·π«‚πâ¡¢ÕßÕ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ·æ∑¬å „π™à«ß æ.». 2541 - 2548 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ √–À«à“ß¿“§ ®–æ∫«à“Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ·æ∑¬å¢Õß¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ≈¥≈ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·µà°Á¬—ß Ÿß°«à“ ¿“§Õ◊ËπÊ ‚¥¬¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§„µâ ·≈–¿“§°≈“ß¡’Õ—µ√“ à«π∑’Ë„°≈⇧’¬ß°—π (¿“æ∑’Ë 6.23)

265


¿“æ∑’Ë 6.22 ®”π«π·æ∑¬å∑’Ë®∫„À¡à °≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√ ·≈–≈“ÕÕ° æ.». 2540-2549 ®”π«π (§π) 1,400

®∫„À¡à ≈“ÕÕ°®“°√“™°“√ °≈—∫‡¢â“√—∫√“™°“√

1,200

1,188 1,013

1,000 830

800

893

883

∑’Ë¡“ :

878 795

618 600 579 400 336 200 30 0 2540

998 741 663

777

564 468

299

276 204

93 2541

57 2542

201 98 2543

82 2544

110 38 2545

39 2546

32 2547

37 2548

æ.». 2549

”π—°∫√‘À“√°≈“ß  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

1.4 °“√°√–®“¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ 1.4.1 °“√°√–®“¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“浓¡¿Ÿ¡‘»“ µ√å 1) Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ ®”·π°µ“¡¿“§ ·π«‚πâ¡¢ÕßÕ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ·æ∑¬å „π™à«ß æ.». 2541 - 2548 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ √–À«à“ß¿“§ ®–æ∫«à“Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ·æ∑¬å¢Õß¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ≈¥≈ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·µà°Á¬—ß Ÿß°«à“ ¿“§Õ◊ËπÊ ‚¥¬¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§„µâ ·≈–¿“§°≈“ß¡’Õ—µ√“ à«π∑’Ë„°≈⇧’¬ß°—π (¿“æ∑’Ë 6.23)

265


¿“æ∑’Ë 6.23 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ·æ∑¬å ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2541-2548 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ·æ∑¬å 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2541 762 3,614 5,050 4,814 8,218

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

∑’Ë¡“:

2542 760 3,653 4,869 4,888 8,116

2543 793 3,576 4,501 5,194 8,311

2544 760 3,375 4,488 5,127 7,614

2545 952 3,566 4,499 4,984 7,251

2546 924 3,301 4,766 4,609 7,409

2547 879 3,134 4,534 3,982 7,466

2548 867 3,124 3,724 4,306 7,015

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ∑—πµ·æ∑¬å ∑’Ë¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¡’ Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ∑—πµ·æ∑¬å∑’Ë≈¥≈ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ®π„π æ.». 2548 ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¡’Õ—µ√“ à«π ª√–™“°√µàÕ∑—πµ·æ∑¬å ∑’Ë„°≈⇧’¬ß°—∫¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§„µâ ·≈–¿“§°≈“ß (¿“æ∑’Ë 6.24) ¿“æ∑’Ë 6.24 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ∑—πµ·æ∑¬å ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2541-2548 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ∑—πµ·æ∑¬å 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

2542 2,991 17,494 27,225 25,663 38,487

2543 3,529 16,813 17,037 22,549 35,476

2544 3,190 16,588 20,993 19,963 32,499

2545 6,614 17,810 17,824 20,105 28,432

2546 6,920 16,851 17,694 19,578 26,351

2547 5,583 15,775 16,039 15,620 24,699

2548 5,064 15,176 17,897 16,595 18,157

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å Õ¬à“߉√°Áµ“¡ À“°„™â·À≈àߢâÕ¡Ÿ≈Õ◊Ëπ ®“°√“¬ß“π∫ÿ§≈“°√∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢¢Õß°√¡Õπ“¡—¬ °≈—∫æ∫«à“ Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ∑—πµ·æ∑¬å∑’˵˔°«à“ (∑—πµ·æ∑¬å¡“°°«à“) ‚¥¬¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¬—ߧߡ’ Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ∑—πµ·æ∑¬å∑’Ë Ÿß°«à“¿“§Õ◊ËπÊ „π æ.». 2548 (¿“æ∑’Ë 6.25)

∑’Ë¡“:

266

2541 3,033 16,800 27,310 26,954 44,484


¿“æ∑’Ë 6.25 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ∑—πµ·æ∑¬å ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2542-2548 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ∑—πµ·æ∑¬å 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

∑’Ë¡“:

2542 1,722 12,864 14,956 14,640 28,005

2543 1,690 12,042 14,468 14,032 25,034

2544 1,605 11,524 13,566 13,383 24,462

2545 1,506 11,474 13,471 13,852 22,112

2546 1,458 11,259 13,137 13,443 21,739

2547 1,422 11,235 12,752 12,160 21,967

2548 1,305 10,494 11,830 11,877 21,120

√“¬ß“π∫ÿ§≈“°√¥â“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ª√–®”ªï 2542-2548, °√¡Õπ“¡—¬

”À√—∫Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡¿ —™°√ ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¡’·π«‚πâ¡¢ÕßÕ—µ√“ à«π ª√–™“°√µàÕ‡¿ —™°√∑’Ë≈¥≈ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈– ”À√—∫Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡¿ —™°√¢Õß¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§„µâ·≈– ¿“§°≈“ß ¡’Õ—µ√“ à«π∑’Ë„°≈⇧’¬ß°—π (¿“æ∑’Ë 6.26) ¿“æ∑’Ë 6.26 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡¿ —™°√ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2541-2548 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡¿ —™°√ 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2541 2542 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 2,221 2,132 °≈“ß 10,346 11,458 ‡Àπ◊Õ 17,780 16,610 „µâ 14,094 13,382 µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 28,988 25,954

∑’Ë¡“:

2543 2544 2545 2,551 2,485 4,667 11,058 10,213 9,557 11,012 11,082 10,115 10,575 9,712 9,569 21,740 17,979 14,987

2546 4,765 7,169 9,743 8,801 13,183

2547 2548 4,632 3,562 6,819 6,852 9,037 8,273 8,292 8,125 13,032 12,869

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å 267


·π«‚πâ¡¢ÕßÕ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ欓∫“≈«‘™“™’æ¡’·π«‚πâ¡≈¥≈ß ‚¥¬¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °Á¡’Õ—µ√“ à«π∑’Ë≈¥≈ß¡“„°≈⇧’¬ß°—∫¿“§Õ◊Ëπ¡“°¢÷Èπ (¿“æ∑’Ë 6.27) ¿“æ∑’Ë 6.27 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ欓∫“≈«‘™“™’æ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2541-2548 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ欓∫“≈«‘™“™’æ 2,000 1,500 1,000 500 0 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

∑’Ë¡“:

2541 311 922 1,100 1,037 1,849

2542 305 855 1,022 973 1,707

2543 309 825 908 884 1,702

2544 287 749 856 807 1,498

2545 279 684 785 765 1,278

2546 285 631 734 692 1,145

2547 289 593 684 659 1,045

2548 285 562 621 622 968

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

à«π欓∫“≈‡∑§π‘§π—Èπ Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ欓∫“≈‡∑§π‘§ ¡’·π«‚πâ¡∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ„π∑ÿ° ¿“§ ‡π◊ËÕß®“°°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π¿“懪ìπ欓∫“≈«‘™“™’æ ‚¥¬¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¡’Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ æ¬“∫“≈‡∑§π‘§∑’Ë Ÿß∑’Ë ÿ¥ ·≈–¿“§°≈“ß·≈–¿“§„µâ ¡’Õ—µ√“ à«π∑’˵˔∑’Ë ÿ¥ (¿“æ∑’Ë 6.28) ¿“æ∑’Ë 6.28 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ欓∫“≈‡∑§π‘§ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2541-2548 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ欓∫“≈‡∑§π‘§ 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

∑’Ë¡“: 268

2541 1,425 1,466 1,849 1,466 1,857

2542 1,477 1,597 1,994 1,609 2,821

2543 2,208 1,555 2,078 1,612 3,183

2544 1,535 1,686 2,160 1,639 3,130

2545 1,511 1,848 2,449 1,791 3,257

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

2546 1,960 2,187 2,737 2,137 3,730

2547 3,250 2,402 3,228 2,481 4,141

2548 3,900 3,047 3,944 3,042 5,761


”À√—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬π—Èπ Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬ ¡’·π« ‚πâ¡≈¥≈ß„π æ.». 2549 ‚¥¬¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¡’Õ—µ√“ à«π∑’Ë Ÿß∑’Ë ÿ¥ ·≈–¿“§„µâ¡’Õ—µ√“ à«π∑’˵˔∑’Ë ÿ¥ (¿“æ ∑’Ë 6.29) ´÷ËßÀ“°æ‘®“√≥“‚¥¬√«¡ °Á®–‡ÀÁπ«à“§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß¿“§ °Á¡’·π«‚πâ¡∑’Ë≈¥≈ߥ⫬ ¿“æ∑’Ë 6.29 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2541 - 2549 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬ 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √«¡

∑’Ë¡“:

2541 1,207 1,389 1,129 1,681 1,390

2542 1,180 1,349 1,127 1,655 1,366

2543 1,059 1,292 1,141 1,666 1,324

2544 1,453 1,572 1,378 1,938 1,628

2545 1,470 1,603 1,416 1,971 1,657

2546 1,552 1,713 1,511 2,097 1,762

2549 1,562 1,547 1,484 1,832 1,637

µ“√“ß∑’Ë 6.4

269


µ“√“ß∑’Ë 6.4 ‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬ æ.». 2530 - æ.». 2546 ·≈– æ.». 2549 ¿“§ æ.». 2530 °≈“ß 4,217 ‡Àπ◊Õ 3,233 „µâ 2,318 µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 4,573 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√–™“°√ : 1:1.73 ‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬ √–À«à“ß¿“§°≈“ß·≈– µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √«¡

®”π«π‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬ æ.». æ.». æ.». æ.». æ.». æ.». 2539 2540 2541 2542 2543 2544 7,724 7,917 8,928 9,017 8,769 8,150 5,734 6,826 6,970 7,167 7,068 6,558 4,628 5,038 5,152 5,264 5,146 4,843 9,114 10,430 10,236 10,569 10,248 9,693 1:1.59 1:1.43 1:1.39 1:1.40 1:1.57 1:1.3

æ.». 2545 8,027 6,456 4,761 9,591 1:1.3

æ.». æ.». 2546 2549 7,604 8,502 6,043 6,823 4,463 4,837 9,015 10,279 1:1.4 1: 1.2

14,341 27,200 30,211 31,286 32,017 31,231 29,244 28,835 27,125 30,441

∑’Ë¡“ :

æ.». 2530 - æ.». 2543 ‰¥â®“° ”π—°æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ æ.». 2544 - æ.». 2546 ·≈– 2549 ‰¥â®“° ”π—°∫√‘À“√°≈“ß  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : 1. µ—Èß·µàªïß∫ª√–¡“≥ 2542 ‡ªìπµâπ‰ª ¢âÕ¡Ÿ≈‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡∫—≠™’∂◊Õ®à“¬ ‡ß‘π‡¥◊Õπ¢â“√“™°“√ (®.18) ¢Õß ”π—°∫√‘À“√°≈“ß  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 2. ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–™“°√πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ „πªï 2544 „™â¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ 31 ∏—𫓧¡ 2544 ·≈– æ.». 2545 2546„™â¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ 1 ¡°√“§¡ 2546 ·≈– æ.». 2549 „™â¢âÕ¡Ÿ≈ ≥ 31 ∏—𫓧¡ 2549 ®“°  ”π—°ß“π∫√‘À“√°“√∑–‡∫’¬π °√¡°“√ª°§√Õß ª√–¡«≈º≈‡®â“Àπâ“∑’Ë ∂“π’Õπ“¡—¬µàÕª√–™“°√ ‚¥¬ √ÿ®‘√“ ∑«’√—µπå  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

À“°‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ—µ√“ à«π§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ߪ√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß°√ÿ߇∑朰—∫¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ æ∫·π«‚πâ¡¢ÕßÕ—µ√“ à«π¥—ß°≈à“«∑’≈Ë ¥≈ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿ¡à ∑—πµ·æ∑¬å·≈–‡¿ —™°√ ∑’Ë¡’§«“¡·µ°µà“ß∑’Ë≈¥≈ß®“° 13-14 ‡∑à“ „π æ.». 2541 ‡ªìπ 3.5 ‡∑à“„π æ.». 2548 ‚¥¬·æ∑¬å¬—ß¡’§«“¡·µ° µà“ߪ√–¡“≥ 8 ‡∑à“ ·≈–欓∫“≈«‘™“™’æ·µ°µà“ß°—π 3.4 ‡∑à“ „π æ.». 2548 (¿“æ∑’Ë 6.30) ·µàÀ“°‡ª≈’ˬπ·À≈àß ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß∑—πµ·æ∑¬å ‚¥¬„™â¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß°√¡Õπ“¡—¬ æ∫«à“§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß°√ÿ߇∑朰—∫¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß ‡Àπ◊Õ¬—ߧߠŸßÕ¬Ÿà ‚¥¬µà“ß°—π 15 ‡∑à“ „π æ.». 2548 (¿“æ∑’Ë 6.31)

270


¿“æ∑’Ë 6.30 §«“¡·µ°µà“ߢÕߪ√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß°√ÿ߇∑æ¡À“π§√‡∑’¬∫°—∫¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ Õ—µ√“ à«π°”≈—ߧπ°√ÿ߇∑æ : ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2541 2542 2543 ·æ∑¬å ∑—πµ·æ∑¬å ‡¿ —™°√ 欓∫“≈«‘™“™’æ

∑’Ë¡“:

10.8 14.7 13.1 5.9

10.7 12.9 12.2 5.6

10.5 10.1 8.5 5.5

2544 10.0 10.2 7.2 5.2

2545 7.6 4.3 3.2 4.6

2546 8.0 3.8 2.8 4.0

2547 8.5 4.4 2.8 3.6

2548 8.1 3.6 3.6 3.4

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

¿“æ∑’Ë 6.31 §«“¡·µ°µà“ߢÕߪ√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß°√ÿ߇∑æ¡À“π§√‡∑’¬∫°—∫¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ (¢âÕ¡Ÿ≈°√¡Õπ“¡—¬) Õ—µ√“ à«π°”≈—ߧπ°√ÿ߇∑æ : ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 20 15 10 5 0 ·æ∑¬å ∑—πµ·æ∑¬å ‡¿ —™°√ 欓∫“≈«‘™“™’æ

∑’Ë¡“:

2542 10.7 16.3 12.2 5.6

2543 10.5 14.7 8.5 5.5

2544 10.0 15.2 7.2 5.2

2545 7.6 14.7 3.2 4.6

2546 8.0 14.9 2.8 4.0

2547 8.5 15.4 2.8 3.6

2548 8.1 16.2 3.6 3.4

- √“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å - √“¬ß“π∫ÿ§≈“°√¥â“π∑—πµ “∏“√≥ ÿ¢ ª√–®”ªï 2542-2548, °√¡Õπ“¡—¬ 271


2) Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ®”·π°√“¬®—ßÀ«—¥ °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“懪ìπ√“¬®—ßÀ«—¥ ·≈â«π”¡“ · ¥ß„π·ºπ∑’Ë°“√°√–®“¬„π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ‚¥¬π”®—ßÀ«—¥∑—Èß 76 ®—ßÀ«—¥¡“‡√’¬ß°—π ®“°πâÕ¬‰ªÀ“¡“° ·≈â«·∫àß ®—ßÀ«—¥ÕÕ°‡ªìπ 5 °≈ÿࡇ∑à“Ê°—π (Quintile) ‡æ◊ËÕ· ¥ß‡©¥ ’∑’Ë·µ°µà“ß°—π °Á®–‰¥â·ºπ∑’Ë∑’Ë· ¥ß≈—°…≥–°“√°√–®“¬ ¢Õß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ„π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ¿“æ∑’Ë 6.32 ·≈– ¿“æ∑’Ë 6.33 ®–‡ÀÁπ«à“®—ßÀ«—¥ à«π„À≠à„π¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¡’Õµ— √“ à«πª√–™“°√µàÕ°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ∑’ Ë ߟ °«à“¿“§Õ◊πË Ê ¬°‡«âπ®—ßÀ«—¥∑’¡Ë ‚’ √ß欓∫“≈¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬®—ßÀ«—¥„π¿“§°≈“ß√Õ∫Ê°√ÿ߇∑æœ ·≈–¿“§µ–«—πÕÕ° √«¡∑—Èß¿“§„µâµÕπ∫π∫“ß®—ßÀ«—¥ ‡™àπ ¿Ÿ‡°Áµ ¡’°”≈—ß §π¥â“π ÿ¢¿“æ¡“°°«à“®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ ¿“æ∑’Ë 6.32 °“√°√–®“¬∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å¢Õߪ√–™“°√µàÕ·æ∑¬å ·≈–ª√–™“°√µàÕ∑—πµ·æ∑¬å æ.». 2547

∑’Ë¡“:

272

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å


¿“æ∑’Ë 6.33 °“√°√–®“¬∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å¢Õߪ√–™“°√µàÕ‡¿ —™°√ ·≈–ª√–™“°√µàÕ欓∫“≈«‘™“™’æ æ.». 2547

∑’Ë¡“:

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

1.4.2 °“√°√–®“¬°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“浓¡√–¥—∫¢Õß∫√‘°“√·≈–¿“√–ß“π¢Õß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ 1)  —¥ à«π°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“浓¡√–¥—∫¢Õß∫√‘°“√ À“°æ‘®“√≥“ —¥ à«π¢Õß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ®”·π°µ“¡√–¥—∫·≈–ª√–‡¿∑¢Õß ∂“π 欓∫“≈·≈â« æ∫«à“·æ∑¬å¡’ —¥ à«π¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π Ÿß°«à“«‘™“™’æÕ◊ËπÊ ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π„π‚√ß æ¬“∫“≈™ÿ¡™π ¬—ß¡’ ¥—  à«π∑’πË Õâ ¬°«à“∑ÿ°«‘™“™’æ  ”À√—∫∑—πµ·æ∑¬å ‡¿ —™°√ 欓∫“≈«‘™“™’æ·≈–欓∫“≈‡∑§π‘§π—πÈ  à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π (¿“æ∑’Ë 6.34)

273


¿“æ∑’Ë 6.34 —¥ à«π°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“浓¡ª√–‡¿∑‚√ß欓∫“≈ æ.». 2548  —¥ à«π(%) 120 100 80 60 40 20 0 Õ◊ËπÊ √æ.‡Õ°™π √æ». √æ∑. √æ™.

∑’Ë¡“:

ᾷŒ 36.9 21.6 12.6 12.4 16.5

∑—πµ·æ∑¬å 37.7 9.4 6.6 11.4 34.9

‡¿ —™°√ 31.9 14.6 8.8 12.1 32.6

欓∫“≈«‘™“™’æ 29.5 12.2 12.7 17.7 28.0

欓∫“≈‡∑§π‘§ 27.9 1.9 17.6 25.2 27.4

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

°“√«‘‡§√“–ÀåÕ—µ√“ à«π‡µ’¬ßµàÕ·æ∑¬å·≈–®”π«π·æ∑¬å‡©≈’ˬµàÕ‚√ß欓∫“≈ ®– –∑âÕπ∂÷ß°“√¡’ ·æ∑¬å‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫¢π“¥¢Õß‚√ß欓∫“≈ ‚¥¬„π æ.». 2548 æ∫«à“‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π¡’Õ—µ√“ à«π‡µ’¬ßµàÕ·æ∑¬å  Ÿß ÿ¥ ·≈–„°≈⇧’¬ß°—∫‚√ß欓∫“≈∑—Ë«‰ª √Õß≈ß¡“§◊Õ‚√ß欓∫“≈»Ÿπ¬å ·≈–‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π ·≈–À“°‡ª√’¬∫ ‡∑’¬∫®”π«π·æ∑¬å‡©≈’ˬµàÕ‚√ß欓∫“≈ ®–æ∫«à“‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π¡’·æ∑¬å‡©≈’ˬ 4.5 §π ‚√ß欓∫“≈∑—Ë«‰ª¡’·æ∑¬å 35 §π ‚√ß欓∫“≈»Ÿπ¬å¡’·æ∑¬å 98 §π ·≈–‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π¡’·æ∑¬å 14 §π (¿“æ∑’Ë 6.35) Õ¬à“߉√°Á¥’ À“°æ‘®“√≥“·π«‚πâ¡¢ÕßÕ—µ√“ à«π‡µ’¬ßµàÕ·æ∑¬å¢Õß‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π ‚¥¬„™â ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß°√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ®–æ∫«à“„π™à«ß°àÕπ«‘°ƒµ‡»√…∞°‘® Õ—µ√“ à«π‡µ’¬ßµàÕ·æ∑¬å¢Õß‚√ß æ¬“∫“≈™ÿ¡™π ‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ß™—¥‡®π · ¥ß∂÷ß ∂“π°“√≥å°“√¢“¥·§≈π·æ∑¬å„π™à«ß‡«≈“¥—ß°≈à“« ·µà¿“¬À≈—ß«‘°ƒµ ‡»√…∞°‘® Õ—µ√“ à«π‡µ’¬ßµàÕ·æ∑¬å¢Õß‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π °Á‡√‘¡Ë ≈¥≈ß ‡π◊ÕË ß®“°®”π«π·æ∑¬å∑‡’Ë æ‘¡Ë ¢÷πÈ (¿“æ∑’Ë 6.36)

274


¿“æ∑’Ë 6.35 Õ—µ√“ à«π‡µ’¬ßµàÕ·æ∑¬å ·≈–·æ∑¬åµàÕ‚√ß欓∫“≈ µ“¡ª√–‡¿∑‚√ß欓∫“≈ æ.». 2548 Õ—µ√“ à«π 120 98.2

√æ™.

100

√æ∑. 80

√æ».

60

√æ.‡Õ°™π

52.6

√æ.Õ◊ËπÊ

34.6

40 20

9.9

9.9

13.7 7.2

6.4

4.5

4.5

0 ‡µ’¬ßµàÕ·æ∑¬å

∑’Ë¡“:

·æ∑¬åµàÕ‚√ß欓∫“≈

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

¿“æ∑’Ë 6.36 ®”π«π‡µ’¬ß ®”π«π·æ∑¬å ·≈–Õ—µ√“ à«π‡µ’¬ßµàÕ·æ∑¬å ‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π æ.». 2520-2550 «‘°ƒµ ‡»√…∞ ®”π«π·æ∑¬å Õ—µ√“ à«π ‡»√…∞°‘® °‘®øóôπµ—« 5,000 18 32,755 ®”π«π‡µ’¬ß 4,500 16 ®”π«π·æ∑¬å 13.7 13.9 4,514 27,180 ·æ∑¬å : ‡µ’¬ß 4,084 4,000 14 11.8 3,758 3,500 10.8 12 22,830 10.9 9.8 3,000 9.6 2,725 10 8.9 18,560 2,500 8.1 8.1 8.0 8 7.5 15,740 1,956 7.1 11,910 2,000 7.3 7.3 10,80011,090 1,766 1,665 6 9,460 1,500 1,592 1,574 1,549 7,220 1,339 4 1,000 5,540 1,162 4,750 736 2 500 441 580 0 æ.». 0 ‡»√…∞°‘®øÕß ∫Ÿà

29,780 29,930 29,930 31,279 31,275 31,435

2546 2548 2550

2520

5,000 2,540 0

2544

10,000

2542

15,000

2532 2534 2536 2538 2540

20,000

2530

25,000

2524 2526 2528

30,000

2522

®”π«π‡µ’¬ß 35,000

∑’Ë¡“ :

”π—°æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ  ”π—°∫√‘À“√°≈“ß  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (‡©æ“–®”π«π·æ∑¬å„π‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π µ—Èß·µà æ.». 2544 ‡ªìπµâπ‰ª) À¡“¬‡Àµÿ : „π æ.». 2544 - 2550 ‰¡à¡’°“√ ”√«®·æ∑¬å∑’˪ؑ∫—µ‘ß“π®√‘ß„π‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π ®÷ß„™â¢âÕ¡Ÿ≈ ®“°∫—≠™’∂◊Õ®à“¬‡ß‘π‡¥◊Õπ¢â“√“™°“√ (® 18) ´÷Ëß¡’¢âÕ®”°—¥®÷ß∑”„Àâµ—«‡≈¢ Ÿß°«à“§«“¡‡ªìπ®√‘ß

275


À“°‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π °—∫‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π ®–æ∫«à“Õ—µ√“ à«π‡µ’¬ßµàÕ·æ∑¬å ¢Õß‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π Ÿß°«à“¢Õß‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π ‚¥¬„π™à«ß æ.». 2539 - 2544 ·≈–À≈—ß®“°π—ÈπÕ—µ√“ à«π¥—ß °≈à“«¢Õß‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π°≈—∫πâÕ¬°«à“¢Õß‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π (¿“æ∑’Ë 6.37) ·≈–À“°‡ª√’¬∫‡∑’¬∫®”π«π·æ∑¬å ‡©≈’ˬµàÕ‚√ß欓∫“≈ ®–æ∫«à“‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π¡’®”π«π·æ∑¬å‡©≈’ˬ∑’Ë Ÿß°«à“‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π (¿“æ∑’Ë 6.38) ¿“æ∑’Ë 6.37 Õ—µ√“ à«π‡µ’¬ßµàÕ·æ∑¬å ‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π ·≈–‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π æ.». 2539-2550 ®”π«π (§π) 18 16 14 12.3 12 10.5 10 8

√æ™. √æ.‡Õ°™π

15.3 13.7

13.9

11.8

12.0 11.3

10.6 10.9 10.3 9.0

10.7 9.1

9.9

8.0

8.4

7.3 7.3 6 æ.». 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

∑’Ë¡“:

276

- ”π—°∫√‘À“√°≈“ß  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ -  ”π—°æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ - °Õß°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ


¿“æ∑’Ë 6.38 ®”π«π·æ∑¬å‡©≈’ˬµàÕ‚√ß欓∫“≈ ¢Õß‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π·≈–‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π æ.». 2539-2550 ®”π«π (§π) 14

√æ™.

12.3

12

11.0

√æ.‡Õ°™π

10.1

10

10.4

8 7.0 6

7.2

8.8

8.6

7.5 6.6 5.2

4 2.4 2

3.7 2.5

2.7

0 2539 2540 2541

2542

2.4

2543

6.2

5.6

3.8

2544 2545 2546

2547

2548

2549

æ.». 2550

À¡“¬‡Àµÿ : 1.

∑’Ë¡“:

”π—°æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ  ”π—°∫√‘À“√°≈“ß  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °Õß°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¢âÕ¡Ÿ≈·æ∑¬å„π‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π æ.». 2520 - æ.». 2544 ‰¥â®“°°“√ ”√«® ¢Õß ”π—°æ—≤π“ √–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 2. ¢âÕ¡Ÿ≈·æ∑¬å„π‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™πµ—Èß·µà æ.». 2545 ‡ªìπµâπ¡“ ‰¥â®“° ”π—°∫√‘À“√°≈“ß  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‚¥¬π—∫®“°¢â“√“™°“√·≈–æπ—°ß“π¢Õß√—∞µ“¡∫—≠™’∂◊Õ®à“¬ ‡ß‘π‡¥◊Õπ¢â“√“™°“√ (®. 18) ´÷Ëß¡’¢âÕ®”°—¥ ∑”„Àâµ—«‡≈¢ Ÿß°«à“§«“¡‡ªìπ®√‘ß 3. ®”π«π‡µ’¬ß¢Õß‚√ß欓∫“≈‡Õ°™πµ“¡∑’Ë¢ÕÕπÿ≠“µ ·µà‡ªî¥∑”°“√®√‘ß®–πâÕ¬°«à“π’È·≈–Õ—µ√“ §√Õ߇µ’¬ß µË”°«à“√âÕ¬≈– 50 4. „π æ.». 2545 ‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ ”√«® ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ‡Õ°™π √âÕ¬≈– 77.3

277


2) ¿“√–ß“π¢Õß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“浓¡√–¥—∫¢Õß∫√‘°“√ °“√«‘‡§√“–Àå¿“√–ß“π¢Õß·æ∑¬å ∑’˵âÕß°√–®“¬‰ª„Àâ∫√‘°“√„π ∂“π欓∫“≈√–¥—∫µà“ßÊ ®–™à«¬ –∑âÕπ ∂“π°“√≥å¢Õß¿“√–ß“π∑’Ë·æ∑¬å„π‚√ß欓∫“≈·µà≈–√–¥—∫µâÕß√—∫ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ „π°“√§”π«≥ ¿“√–ß“π Õ“®®–§≈“¥‡§≈◊ËÕπ‰¥â‡π◊ËÕß®“°§«“¡´—∫´âÕπ¢ÕߺŸâªÉ«¬„π‚√ß欓∫“≈·µà≈–√–¥—∫Õ“®®–·µ°µà“ß°—π ‚¥¬ ºŸâªÉ«¬∑’ˇªìπ‚√§‡©æ“–∑’Ë´—∫´âÕπ °ÁÕ“®®–‡ªìπ¿“√– ”À√—∫·æ∑¬åºŸâ√—°…“ ¡“°°«à“ºŸâªÉ«¬∑’ˇ®Á∫ªÉ«¬‚¥¬∑—Ë«‰ª ®“°√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ æ.». 2548 æ∫«à“·æ∑¬åª√–®”‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π ®–¡’¿“√–ß“π¡“°∑’Ë ÿ¥ √Õß≈ß¡“§◊Õ·æ∑¬å„π‚√ß欓∫“≈∑—Ë«‰ª „π¢≥–∑’Ë·æ∑¬åª√–®”‚√ß欓∫“≈¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®– ¡’¿“√–ß“πµË”∑’Ë ÿ¥  ”À√—∫·æ∑¬å‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π®–¡’¿“√–ß“π„°≈⇧’¬ß°—∫·æ∑¬å‚√ß欓∫“≈»Ÿπ¬å ‚¥¬ ¡¡µ‘„Àâ µ—«§Ÿ≥ ”À√—∫ºŸâªÉ«¬„π °√≥’‚√ß欓∫“≈∑—Ë«‰ª ‚√ß欓∫“≈»Ÿπ¬å ·≈–‚√ß欓∫“≈¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡’πÈ”Àπ—°‡∑à“°—π ·≈– µ—«§Ÿ≥ ”À√—∫°√≥’‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π ·≈–‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π¡’πÈ”Àπ—°‡∑à“°—π ·≈– ¡¡µ‘„ÀâπÈ”Àπ—°¢ÕߺŸâªÉ«¬πÕ° ‡∑à“°—π∑ÿ°√–¥—∫¢Õß‚√ß欓∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 6.5) µ“√“ß∑’Ë 6.5 ¿“√–ß“π¢Õß·æ∑¬å æ.». 2548  —ß°—¥

√æ™. √æ∑. √æ». √æ. ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡Õ°™π √«¡

ºŸâªÉ«¬πÕ° (§√—Èß) (1)

ºŸâªÉ«¬„π (§π) (2)

ºŸâªÉ«¬„π∑’Ë √«¡¿“√–ß“π ·æ∑¬å ¿“√–ß“π ¥—™π’ ª√—∫§à“ * (1) + (3) (§π) µàÕ·æ∑¬å ‡ª√’¬∫ (3) (4) (1)+(3)/(4) ‡∑’¬∫

54,005,596 15,623,960 10,954,499 6,396,731 35,299,555

3,061,014 1,552,186 1,171,450 317,878 1,790,142

42,854,196 27,939,348 21,086,100 5,721,804 25,061,988

96,859,792 43,563,308 32,040,599 12,118,535 60,361,543

3,229 2,422 2,456 3,179 4,229

29,997 17,987 13,046 3,812 14,273

1.9 1.14 0.83 0.24 0.9

122,280,341 7,892,670 122,663,436 244,943,777 15,515

15,788

1

∑’Ë¡“ : √“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å À¡“¬‡Àµÿ : * °“√ª√—∫§à“ºŸâªÉ«¬„π¢Õß‚√ß欓∫“≈·µà≈–ª√–‡¿∑‡æ◊ËÕ„À⇪ìπº≈º≈‘µ‡¥’¬«°—π ‚¥¬°”Àπ¥¥—ßπ’È 1. √æ™. ·≈– √æ. ‡Õ°™π ª√—∫§à“®”π«π§π‰¢â„π X 14 2. √æ». / √æ∑. √æ. ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈– °∑¡. ª√—∫§à“®”π«π§π‰¢â„π X 18

278


2. ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 2.1  ∂“π°“√≥å·≈–·π«‚πâ¡ ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ  ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ª√–°Õ∫¥â«¬ ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ∑—Èß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π ‚¥¬¡’·π«‚πâ¡ ¥—ßπ’È 2.1.1  ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¿“§√—∞  ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¿“§√—∞ ¡’∫∑∫“∑ ”§—≠Õ¬à“߬‘Ëß„π√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπºŸâ ®—¥∫√‘°“√„Àâª√–™“™π„π∑âÕß∂‘Ëπµà“ßÊ  “¡“√∂‡¢â“∂÷ß·≈–„™â∫√‘°“√ ÿ¢¿“扥âÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß ‚¥¬‡©æ“–„πæ◊Èπ∑’Ë™π∫∑ ∑’ËÀà“߉°≈ ‚¥¬°“√®—¥∫√‘°“√¢Õß√—∞π—Èπ ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√®—¥∫√‘°“√‚¥¬°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ª√–°Õ∫¥â«¬ ‚√ß æ¬“∫“≈‡©æ“–∑“ß ‚√ß欓∫“≈»Ÿπ¬å ‚√ß欓∫“≈∑—Ë«‰ª ‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π  ∂“π’Õπ“¡—¬ πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’ ∂“π ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¢Õß°√–∑√«ßÕ◊πË Ê ‰¥â·°à °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ (‚√߇√’¬π·æ∑¬å) °√–∑√«ß°≈“‚À¡ °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ √—∞«‘ “À°‘® Õߧå°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘πË (√«¡°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) √«¡∑—ßÈ »Ÿπ¬å “∏“√≥ ÿ¢¡Ÿ≈∞“π™ÿ¡™π ∑—ßÈ π’È  “¡“√∂ ·∫àß ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¢Õß√—∞µ“¡√–¥—∫¢Õ߇¢µ°“√ª°§√Õ߉¥â¥—ßπ’È (µ“√“ß∑’Ë 6.6) „π‡¢µ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¡’‚√ß欓∫“≈‚√߇√’¬π·æ∑¬å 5 ·Ààß ‚√ß欓∫“≈∑—Ë«‰ª 26 ·Ààß ‚√ß æ¬“∫“≈‡©æ“–‚√§·≈– ∂“∫—π‡©æ“–‚√§ 14 ·Ààß ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢§√∫∑ÿ°‡¢µ √«¡ 68 »Ÿπ¬å / 77  “¢“ √–¥—∫¿“§ ¡’‚√ß欓∫“≈‚√߇√’¬π·æ∑¬å 6 ·Ààß ‚√ß欓∫“≈»Ÿπ¬å 25 ·Ààß ‚√ß欓∫“≈ ‡©æ“–∑“ß 47 ·Ààß √–¥—∫®—ßÀ«—¥ ¡’‚√ß欓∫“≈∑—Ë«‰ª§√Õ∫§≈ÿ¡§√∫∑ÿ°®—ßÀ«—¥√«¡ 70 ·Ààß (‡¥‘¡¡’‚√ß欓∫“≈ ∑—Ë«‰ª 67 ·Ààß ·µà¡’°“√µ—¥‚Õπ‚√ß欓∫“≈™≈ª√–∑“π °√¡™≈ª√–∑“π °√–∑√«ß‡°…µ√·≈– À°√≥å·≈–‚√ß æ¬“∫“≈‚√§µ‘¥µàÕ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °√¡§«∫§ÿ¡‚√§ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ Õ’° 2 ·Ààß ·≈–¬°∞“π–‚√ß æ¬“∫“≈™ÿ¡™π (√æ™. À—«À‘π) Õ’° 1 ·Ààß √«¡‡ªìπ 70 ·Ààß) ‚√ß欓∫“≈§à“¬·≈–‚√ß欓∫“≈ª√–®”Àπ૬√∫  —ß°—¥ °√–∑√«ß°≈“‚À¡ 59 ·Ààß √–¥—∫Õ”‡¿Õ ¡’‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π§√Õ∫§≈ÿ¡Õ”‡¿Õ√âÕ¬≈– 91.7 √«¡ 730 ·Ààß ‚√ß欓∫“≈  “¢“ 1 ·Ààß ·≈–»Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢‡∑»∫“≈ 214 ·Ààß √–¥—∫µ”∫≈ ¡’ ∂“π’Õπ“¡—¬ 9,762 ·Ààß §√Õ∫§≈ÿ¡§√∫∑ÿ°µ”∫≈·≈â« ·≈–À≈“¬µ”∫≈¡’  ∂“π’Õπ“¡—¬¡“°°«à“ 1 ·Ààß √–¥—∫À¡Ÿà∫â“π ¡’ ∂“π∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 311 ·Ààß »Ÿπ¬å “∏“√≥ ÿ¢¡Ÿ≈∞“π™ÿ¡™π„π ‡¢µ™π∫∑ 66,223 ·Ààß »Ÿπ¬å “∏“√≥ ÿ¢¡Ÿ≈∞“π™ÿ¡™π„π‡¢µ‡¡◊Õß 3,108 ·Ààß

279


µ“√“ß∑’Ë 6.6 ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¿“§√—∞ æ.». 2550 √–¥—∫°“√ª°§√Õß

∂“π∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√

‚√ß欓∫“≈‚√߇√’¬π·æ∑¬å ‚√ß欓∫“≈∑—Ë«‰ª °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢  ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß¬ÿµ‘∏√√¡ °√–∑√«ß°≈“‚À¡ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √—∞«‘ “À°‘® ‚√ß欓∫“≈‡©æ“–‚√§·≈– ∂“π∫—π‡©æ“–‚√§ »Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ /  “¢“ ‚√ß欓∫“≈‚√߇√’¬π·æ∑¬å ‚√ß欓∫“≈»Ÿπ¬å ‚√ß欓∫“≈‡©æ“–∑“ß ‰¥â·°à ‚√ß欓∫“≈ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ ‚√ß欓∫“≈®‘µ‡«™ ‚√ß欓∫“≈ª√– “∑  ∂“∫—π√“™ª√–™“ ¡“ —¬  ∂“∫—π∫”√“»π√“¥Ÿ√  ∂“∫—π‚√§∑√«ßÕ° »Ÿπ¬åªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡‚√§¡–‡√Áß »Ÿπ¬å∫”∫—¥√—°…“¬“‡ æµ‘¥ ‚√ß欓∫“≈‡¡µµ“ª√–™“√—°…å »Ÿπ¬åœ ‡æ◊ËÕºŸâ ŸßÕ“¬ÿ »Ÿπ¬åœ ‚√§º‘«Àπ—ß  ∂“∫—π∑—πµ°√√¡ »Ÿπ¬å ‘√‘∏√‡æ◊ËÕ°“√øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ  ∂“∫—π∏—≠≠“√—°…å »Ÿπ¬å¡À“«™‘√“≈ß°√≥å∏—≠∫ÿ√’ ‚√ß欓∫“≈∑—Ë«‰ª  —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‚√ß欓∫“≈§à“¬·≈–‚√ß欓∫“≈ ª√–®”Àπ૬√∫ —ß°—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ‚√ß欓∫“≈ —ß°—¥ ”π—°ß“πµ”√«®·Ààß™“µ‘ ‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π (¡’§. 50) ‚√ß欓∫“≈ “¢“

¿“§ 4 ¿“§ ·≈– “¢“µà“ß Ê

75 ®—ßÀ«—¥

796 Õ”‡¿Õ 81 °‘ËßÕ”‡¿Õ 280

®”π«π

§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡

5 26 4 1 4 5 8 4 14 68/77 §√∫∑ÿ°‡¢µ„π °∑¡. 6 25 47 12 13 1 1 1 1 6 5 1 1 1 1 1 1 1 70 100% 59 1 730 1

91.7%


√–¥—∫°“√ª°§√Õß

∂“π∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ »Ÿπ¬å∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ‡∑»∫“≈ (µ.§. 2546)  ∂“π’Õπ“¡—¬ (æ.». 2549)  ∂“π∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π »Ÿπ¬å “∏“√≥ ÿ¢¡Ÿ≈∞“π™ÿ¡™π(™π∫∑)(æ.». 2546) »Ÿπ¬å “∏“√≥ ÿ¢¡Ÿ≈∞“π™ÿ¡™π(‡¡◊Õß) (æ.». 2546)

7,255 µ”∫≈ 74,435 À¡Ÿà∫â“π

∑’Ë¡“ : 1. 2. 3. 4. 5.

®”π«π

§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡

214 9,762 311 66,223 3,108

100% 89.0%

”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢  ”π—°æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °Õß π—∫ πÿπ ÿ¢¿“æ¿“§ª√–™“™π °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °√¡°“√ª°§√Õß °√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬  ”π—°Õπ“¡—¬ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√

‚√ß欓∫“≈√–¥—∫Õ”‡¿Õ ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π ∑’Ë¡’®”π«π‡µ’¬ß 10-150 ‡µ’¬ß ·≈–°√–®“¬Õ¬Ÿà µ“¡Õ”‡¿Õµà“ßÊ∑—Ë«ª√–‡∑»π—Èπ ∑’˺à“π¡“¡’°“√¢¬“¬¢π“¥¢Õß‚√ß欓∫“≈Õ¬ŸàÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß°“√ ¢¬“¬¢π“¥®“°‚√ß欓∫“≈¢π“¥ 10 ‡µ’¬ß ‡ªìπ 30 ‡µ’¬ß ‚¥¬≈à“ ÿ¥‡À≈◊Õ‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π¢π“¥ 10 ‡µ’¬ß ‡æ’¬ß 34 ·Ààß (æ.». 2550) ·≈–¡’‚√ß欓∫“≈¢π“¥ 30 ‡µ’¬ß∂÷ß 408 ·Ààß ®“° 730 ·Ààß ‚¥¬ —¥ à«π¢Õß‚√ß欓∫“≈ ™ÿ¡™π¢π“¥ 10 ‡µ’¬ß ‡À≈◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 4.7 „π æ.». 2550 „π¢≥–∑’Ë —¥ à«π¢Õß‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π¢π“¥ 30 ‡µ’¬ß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ√âÕ¬≈– 55.9 „π æ.». 2550 ‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß —¥ à«π‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π¢π“¥ 60 ‡µ’¬ß 90 ‡µ’¬ß 120 ‡µ’¬ß ·≈– 150 ‡µ’¬ß (¿“æ∑’Ë 6.39) ¿“æ∑’Ë 6.39  —¥ à«π®”π«π‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π ®”·π°µ“¡¢π“¥¢Õß‚√ß欓∫“≈ æ.». 2540-2550  —¥ à«π (%) 120 100 80 60 40 20 0

2540 150 ‡µ’¬ß 0.0 120 ‡µ’¬ß 1.3 90 ‡µ’¬ß 5.3 60 ‡µ’¬ß 14.6 30 ‡µ’¬ß 47.6 10 ‡µ’¬ß 31.1

2541 0.0 1.3 6.5 15.9 56.2 20.1

2542 0.0 1.5 7.3 17.5 59.3 14.3

2543 0.0 1.7 7.3 19.0 58.5 13.4

2544 0.3 2.5 8.2 20.5 56.9 11.5

2545 0.3 2.5 8.1 20.4 57.2 11.4

2546 2547 2548 2549 0.3 1.1 1.1 1.1 2.5 3.3 3.3 3.3 8.1 8.3 8.3 8.4 20.4 22.7 22.7 22.8 57.2 57.4 57.4 57.4 11.4 7.2 7.2 7.0

2550 1.4 3.7 8.9 25.5 55.9 4.7

∑’Ë¡“ : ”π—°æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 281


2.1.2 ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¿“§‡Õ°™π  ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¿“§‡Õ°™π ¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√®—¥∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ëß „π‡¢µ‡¡◊Õß ∑’Ë¿“«–‡»√…∞°‘®¥’ ª√–™“™π¡’°”≈—ß´◊ÈÕ∫√‘°“√ ∑”„À⇰‘¥°“√≈ß∑ÿπ„π¿“§‡Õ°™π‡æ◊ËÕ®—¥∫√‘°“√„Àâ°—∫ ª√–™“™π„πæ◊Èπ∑’Ë Õ¬à“߉√°Á¥’  ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¿“§‡Õ°™π¡‘‰¥â¡’Õ¬Ÿà„π‡©æ“–„π°√ÿ߇∑朇∑à“π—Èπ ·µà¬—ß¡’Õ¬Ÿà„π µà“ß®—ßÀ«—¥ ∑—Èß„π‡¢µÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß·≈–Õ”‡¿Õ√Õ∫πÕ° ‚¥¬‡©æ“–√â“π¢“¬¬“ ·≈– ∂“π欓∫“≈∑’ˉ¡à¡’‡µ’¬ß√—∫ºŸâªÉ«¬ ‰«â§â“ߧ◊π À√◊Õ §≈‘π‘° ‚¥¬„π æ.». 2549  ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ¿“§‡Õ°™π  “¡“√∂·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3 ª√–‡¿∑ (µ“√“ß ∑’Ë 6.7) ¥—ßπ’È (1) √â“π¢“¬¬“ ¡’ 3 ª√–‡¿∑ §◊Õ √â“π¢“¬¬“·ºπªí®®ÿ∫—π 8,801 ·Ààß √â“π¢“¬¬“·ºπ ªí®®ÿ∫π— ‡©æ“–¬“∫√√®ÿ‡ √Á®∑’‰Ë ¡à„™à¬“Õ—πµ√“¬ 4,528 ·Ààß ·≈–√â“π¢“¬¬“·ºπ‚∫√“≥ 2,096 ·Ààß (2)  ∂“π欓∫“≈∑’ˉ¡à¡’‡µ’¬ß√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ߧ◊π (§≈‘π‘°) ¡’ 16,800 ·Ààß (3)  ∂“π欓∫“≈∑’Ë¡’‡µ’¬ß√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ߧ◊π(‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π) ¡’ 344 ·Ààß µ“√“ß∑’Ë 6.7  ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ„π¿“§‡Õ°™π æ.». 2549  ∂“π∫√‘°“√

°∑¡. ®”π«π

1. √â“π¢“¬¬“ 1.1 √â“π¢“¬¬“·ºπªí®®ÿ∫—π 1.2 √â“π¢“¬¬“·ºπªí®®ÿ∫—π‡©æ“– ¬“∫√√®ÿ‡ √Á®œ 1.3 √â“π¢“¬¬“·ºπ‚∫√“≥ √«¡∑—ÈßÀ¡¥ 2.  ∂“π欓∫“≈∑’ˉ¡à¡’‡µ’¬ß √—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ߧ◊π (§≈‘π‘°) 3.  ∂“π欓∫“≈∑’Ë¡’‡µ’¬ß√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ߧ◊π (‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π) - ®”π«π‚√ß欓∫“≈ - ®”π«π‡µ’¬ß ∑’Ë¡“:

282

%

¿Ÿ¡‘¿“§ ®”π«π %

√«¡

3,615 497

41.1 11.0

5,186 4,031

58.9 89.0

8,801 4,528

400 4,512 3,687

19.1 29.2 21.9

1,696 10,913 13,113

80.9 70.8 78.1

2,096 15,425 16,800

3,603

21.8

12,944

78.2

16,547

102 15,500

29.7 43.3

242 20,306

70.3 56.7

344 35,806

1. °Õߧ«∫§ÿ¡¬“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“ 2. °Õß°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ


À“°«‘‡§√“–Àå ¥—  à«π¢Õß ∂“π欓∫“≈∑’‰Ë ¡à¡‡’ µ’¬ß√—∫ºŸªâ «É ¬‰«â§“â ߧ◊π ®”·π°‡ªìπ°√ÿ߇∑朷≈–¿Ÿ¡¿‘ “§ ®–æ∫«à“ ∂“π欓∫“≈ à«π„À≠à (√âÕ¬≈– 78) ∑’ËÕ¬Ÿà„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ∑’ˇÀ≈◊ÕÕ’° √âÕ¬≈– 22 Õ¬Ÿà„π°√ÿ߇∑æœ (¿“æ∑’Ë 6.40) ‡™àπ‡¥’¬«°—∫ ∂“π欓∫“≈∑’Ë¡’‡µ’¬ß√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ߧ◊π ∑’Ë à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§ (√âÕ¬≈– 70) ·≈–∑’Ë ‡À≈◊Õ√âÕ¬≈– 30 Õ¬Ÿà„π°√ÿ߇∑æœ (¿“æ∑’Ë 6.41) ¿“æ∑’Ë 6.40  —¥ à«π¢Õß ∂“π欓∫“≈∑’ˉ¡à¡’‡µ’¬ß√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ߧ◊π (§≈‘π‘°) ®”·π°°√ÿ߇∑æœ ·≈–¿Ÿ¡‘¿“§ æ.». 2534 - æ.». 2549

2548 2549

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2540 2541

2539

2538

2536 2537

2534 2535

—¥ à«π (%) 90 79.3 79.3 78.9 78.2 78.1 80 75.0 78.6 74.3 73.0 71.6 66.7 71.4 70 64.8 64.4 60.6 61.5 60 ¿Ÿ¡‘¿“§ 50 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 40 39.4 38.5 35.2 35.6 33.3 30 28.6 27.0 25.7 28.4 25.0 21.4 20 20.7 20.7 21.1 21.8 21.9 10 0 æ.».

∑’Ë¡“ : °Õß°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ¿“æ∑’Ë 6.41  —¥ à«π¢Õß ∂“π欓∫“≈∑’¡Ë ‡’ µ’¬ß√—∫ºŸªâ «É ¬‰«â§“â ߧ◊π ®”·π°°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ·≈–¿Ÿ¡¿‘ “§ æ.». 2537 - æ.». 2549  —¥ à«π (%) 80 72.3 72.6 67.3 68.6 69.4 70 68.8 60 50 40 31.2 32.7 31.4 30.6 27.7 27.4 30 20 10 0 2537 2538 2539 2540 2541 2542

73.5 73.2 73.3 71.1 69.6 70.0 70.3 ¿Ÿ¡‘¿“§ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 30.4 30.0 29.7 26.5 26.8 26.7 28.9

æ.». 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ : °Õß°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 283


”À√—∫ ∂“π欓∫“≈‡Õ°™π∑’Ë¡’‡µ’¬ß√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ߧ◊π (‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π) „π æ.». 2549 æ∫«à“ ‚√ß欓∫“≈ à«π„À≠à®–¡’¢π“¥ 51-100 ‡µ’¬ß ´÷Ë߇ªìπ‚√ß欓∫“≈¢π“¥°≈“ß ·µàÀ“°§‘¥µ“¡®”π«π‡µ’¬ß ®–æ∫ «à“‡µ’¬ß à«π„À≠à ®–Õ¬Ÿà„π‚√ß欓∫“≈¢π“¥„À≠à (‡°‘π 200 ‡µ’¬ß) ¿“æ∑’Ë 6.42 ¿“æ∑’Ë 6.42  —¥ à«π‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π ®”·π°µ“¡¢π“¥¢Õß‚√ß欓∫“≈ æ.». 2549  —¥ à«π (%) 40

33.7 29.4

30

25.4

20 10

14.8 16.5

28.8

18.9 10.2

10.2

7.4 0.9

3.8

0 % µ“¡®”π«π‚√ß欓∫“≈

% µ“¡®”π«π‡µ’¬ß

1-10 ‡µ’¬ß 31-50 ‡µ’¬ß 101-200 ‡µ’¬ß

11-30 ‡µ’¬ß 51-100 ‡µ’¬ß

> 200 ‡µ’¬ß

∑’Ë¡“ : °Õß°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ À“°®”·π°®”π«π‚√ß欓∫“≈·≈–®”π«π‡µ’¬ßµ“¡¢π“¥¢Õß‚√ß欓∫“≈ ‚¥¬®”·π°µ“¡¿“§ ®– æ∫«à“„π æ.». 2549 ‚√ß欓∫“≈∑’Ë¡’¢π“¥‡°‘π 200 ‡µ’¬ß  à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π°√ÿ߇∑æœ (25 ·Ààß®“° 35 ·Ààß) (µ“√“ß ∑’Ë 6.8) µ“√“ß∑’Ë 6.8 ®”π«π‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π ®”·π°µ“¡®”π«π‡µ’¬ß ·≈–µ“¡¿“§ æ.». 2549 ¿“§

1-10 ‡µ’¬ß 11-30 ‡µ’¬ß 31-50 ‡µ’¬ß 51-100 ‡µ’¬ß 101-200‡µ’¬ß >200 ‡µ’¬ß √«¡ ·Ààß ‡µ’¬ß ·Ààß ‡µ’¬ß ·Ààß ‡µ’¬ß ·Ààß ‡µ’¬ß ·Ààß ‡µ’¬ß ·Ààß ‡µ’¬ß ·Ààß ‡µ’¬ß

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ °≈“ß µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‡Àπ◊Õ „µâ

5 57 14 136 4 39 6 60 6 47

16 20 4 6 5

412 516 112 168 136

√«¡∑—Èߪ√–‡∑»

35 339

51 1,344

15 11 15 7 9

673 488 716 336 432

57 2,645

21 38 16 21 5

101 9,097

∑’Ë¡“ : °Õß°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 284

1,912 3,499 1,440 1,798 448

20 24 4 9 8

3,318 3,910 560 1,224 1,299

65 10,311

25 7 1 2 -

9,128 102 15,500 2,108 114 10,657 214 44 3,081 620 51 4,206 - 33 2,362

35 12,070 344 35,806


À“°§‘¥‡ªìπ —¥ à«π¢Õß‚√ß欓∫“≈µ“¡¢π“¥¢Õß‚√ß欓∫“≈ „π·µà≈–¿“§ ®–æ∫«à“ 1 „π 4 ¢Õß‚√ß æ¬“∫“≈‡Õ°™π„π°√ÿ߇∑æœ ¡’¢π“¥‡°‘π 200 ‡µ’¬ß ‚¥¬¡’‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 5 ‡∑à“π—Èπ∑’Ë¡’¢π“¥ 10 ‡µ’¬ß≈ß¡“ „π¢≥–∑’Ë ¿“§°≈“ß‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π à«π„À≠à ∂÷ß 1 „π 3 ∑’Ë¡’¢π“¥ 51-100 ‡µ’¬ß ‡™àπ‡¥’¬«°—∫¿“§‡Àπ◊Õ∑’Ë√âÕ¬≈– 41 ¢Õß ‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π ¡’¢π“¥ 51-100 ‡µ’¬ß  ”À√—∫¿“§„µâ ‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π à«π„À≠à¡’¢π“¥ 31-50 ‡µ’¬ß √Õß ≈ß¡“§◊Õ‚√ß欓∫“≈¢π“¥ 101-200 ‡µ’¬ß „π¢≥–∑’Ë¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¡’‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 11 ∑’Ë¡’¢π“¥¢Õß‚√ß æ¬“∫“≈ 101 ‡µ’¬ß¢÷Èπ‰ª (¿“æ∑’Ë 6.43) ¿“æ∑’Ë 6.43  —¥ à«π®”π«π‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π ®”·π°µ“¡®”π«π‡µ’¬ß·≈–¿“§ æ.». 2549  —¥ à«π (%) 120 100 80 60 40 20 0 > 200 ‡µ’¬ß 101-200 ‡µ’¬ß 51-100 ‡µ’¬ß 31-50 ‡µ’¬ß 11-30 ‡µ’¬ß 1-10 ‡µ’¬ß

°√ÿ߇∑æ

¿“§°≈“ß

¿“§‡Àπ◊Õ

¿“§„µâ

24.5 19.6 20.6 14.7 15.7 4.9

6.1 21.1 33.3 9.7 17.5 12.3

3.9 17.6 41.2 13.7 11.8 11.8

0.0 24.1 15.2 27.3 15.2 18.2

¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 2.3 9.1 36.3 34.1 9.1 9.1

∑’Ë¡“ : °Õß°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ πÕ°®“°π’È ∂“π°“√≥å°“√¢¬“¬µ—«·≈–‡≈‘°°‘®°“√¢Õß ∂“π欓∫“≈¿“§‡Õ°™π °Á‡ªìπª√–‡¥Áπ∑’Ë¡’ §«“¡ ”§—≠‡™àπ°—π ‚¥¬¢âÕ¡Ÿ≈°“√¢Õµ—Èß ∂“π欓∫“≈„À¡à (ª√–‡¿∑¡’‡µ’¬ß√—∫ºŸâªÉ«¬‰«â§â“ߧ◊π) æ∫«à“¡’·π«‚πâ¡∑’Ë ≈¥≈ß ·≈–°“√‡≈‘°°‘®°“√°Á‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π™à«ß æ.». 2541- æ.». 2546 ´÷Ëß¡’‚√ß欓∫“≈∑’ˇ≈‘°°‘®°“√∂÷ß 70 ·Ààß„πªï ‡¥’¬« ·≈â«À≈—ß®“°π—Èπ®”π«π‚√ß欓∫“≈∑’ˇ≈‘°°‘®°“√°Á≈¥≈ß Õ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë„°≈⇧’¬ß°—∫®”π«π∑’Ë¢Õµ—Èß„À¡à (¿“æ∑’Ë 6.44)  –∑âÕπ∂÷ß¿“«–‡»√…∞°‘®∑’ˇ√‘Ë¡°≈—∫¡“Õ¬Ÿà„π¿“«– ¡¥ÿ≈

285


¿“æ∑’Ë 6.44 ®”π«π ∂“π欓∫“≈‡Õ°™πª√–‡¿∑¡’‡µ’¬ß√—∫ºŸªâ «É ¬‰«â§“â ߧ◊π ∑’¢Ë Õµ—ßÈ „À¡à·≈–‡≈‘°°‘®°“√ æ.». 2537 - æ.». 2549 ®”π«π (·Ààß) 80

70

¢Õµ—Èß„À¡à ‡≈‘°°‘®°“√

60 51 42

43

39

40

29 20 1

26

25

12 3

37 9 11 11

30 10

1

11

6

10 6 6 5 6 9

0

æ.». 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

∑’Ë¡“ :

°Õß°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª–

°√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ

3) —¥ à«π ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ ®”·π°µ“¡ —ß°—¥ ·π«‚πâ¡ —¥ à«π¢Õß‚√ß欓∫“≈ —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‡æ‘Ë¡¢÷Èπ „π¢≥–∑’Ë‚√ß欓∫“≈ ‡Õ°™π¡’ —¥ à«π∑’Ë≈¥≈ß ‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫ —¥ à«π‡µ’¬ß‚√ß欓∫“≈ (¿“æ∑’Ë 6.45 ·≈– ¿“æ∑’Ë 6.46) ¿“æ∑’Ë 6.45  —¥ à«π®”π«π‚√ß欓∫“≈ ®”·π°µ“¡ —ß°—¥ æ.». 2541-2548  —¥ à«π (%) 120 100 80 60 40 20 0 ‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

∑’Ë¡“: 286

2541 27.9 0.7 1.6 6.3 63.5

2542 27.8 0.8 1.6 6.2 63.6

2543 25.6 1.1 0.7 5.5 67.1

2544 24.9 0.8 0.8 6.1 67.4

2545 24.6 0.9 0.8 6.0 67.8

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

2546 24.9 0.8 0.8 6.2 67.3

2547 23.3 1.0 0.6 6.6 68.5

2548 24.4 0.8 0.6 6.5 67.7


¿“æ∑’Ë 6.46 —¥ à«π‡µ’¬ß‚√ß欓∫“≈ ®”·π°µ“¡ —ß°—¥ æ.». 2541-2548  —¥ à«π (%) 120 100 80 60 40 20 0 ‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

∑’Ë¡“:

2541 23.2 1.7 1.9 12.8 60.4

2542 23.1 1.7 1.9 12.6 60.7

2543 21.6 1.6 1.8 10.6 64.4

2544 21.0 1.6 1.8 11.8 63.7

2545 21.0 1.7 1.9 11.3 64.1

2546 21.5 1.7 0.7 12.0 64.1

2547 19.8 1.8 0.6 12.9 65.0

2548 20.2 1.9 0.5 11.8 65.6

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

πÕ°®“°π’ÈÀ“°‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡ªìπ√“¬¿“§ ®–æ∫«à“‚√ß欓∫“≈ à«π„À≠à„π°√ÿ߇∑æœ ‡ªìπ‚√ß æ¬“∫“≈‡Õ°™π √Õß≈ß¡“§◊Õ°√–∑√«ßÕ◊ËπÊ „π¢≥–∑’Ë à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ‚√ß欓∫“≈ à«π„À≠à§◊Õ‚√ß欓∫“≈ —ß°—¥ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ (¿“æ∑’Ë 6.47)  ”À√—∫ —¥ à«π‡µ’¬ß‚√ß欓∫“≈®”·π°µ“¡¿“§ °Á¡’≈—°…≥–∑’˧≈⓬§≈÷ß°—∫  —¥ à«π‚√ß欓∫“≈ ·µà‚√ß欓∫“≈ —ß°—¥°√–∑√«ßÕ◊ËπÊ „π°√ÿ߇∑æœ ¡’ —¥ à«π‡µ’¬ß‚√ß欓∫“≈∑’Ë Ÿß∑’Ë ÿ¥ „°≈⇧’¬ß °—∫‡µ’¬ß‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π (¿“æ∑’Ë 6.48)  –∑âÕπ«à“‚√ß欓∫“≈ —ß°—¥°√–∑√«ßÕ◊ËπÊ„π°√ÿ߇∑æœ ‡ªìπ‚√ß欓∫“≈ ¢π“¥„À≠à ¿“æ∑’Ë 6.47  —¥ à«π‚√ß欓∫“≈ ®”·π°µ“¡ —ß°—¥ ·≈–¿“§ æ.». 2548  —¥ à«π (%) 120 100 80 60 40 20 0 °√ÿ߇∑æ ‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

∑’Ë¡“:

66.9 7.3 4.0 12.1 9.7

¿“§°≈“ß

¿“§‡Àπ◊Õ

30.1 0.0 1.7 6.2 62.0

20.2 0.4 0.0 6.0 73.4

¿“§„µâ 15.4 0.0 0.5 6.1 78.0

¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 11.4 0.0 0.0 4.1 84.5

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å 287


¿“æ∑’Ë 6.48 —¥ à«π®”π«π‡µ’¬ß‚√ß欓∫“≈ ®”·π°µ“¡ —ß°—¥ ·≈–¿“§ æ.». 2548  —¥ à«π (%) 120 100 80 60 40 20 0 °√ÿ߇∑æ ‡Õ°™π √“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ √—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ßÕ◊ËπÊ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

∑’Ë¡“:

39.8 9.8 7.1 24.5 18.9

¿“§°≈“ß

¿“§‡Àπ◊Õ

¿“§„µâ

21.7 0.0 1.6 7.0 69.7

16.5 0.1 0.0 9.3 74.0

11.1 0.0 0.1 6.7 82.2

¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 9.3 0.0 0.0 6.3 84.4

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

°“√«‘‡§√“–ÀåÕ—µ√“°“√§√Õ߇µ’¬ß ®–‡ªìπ‡§√◊ËÕß –∑âÕπ∂÷ߪ√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√„™â‡µ’¬ß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà ·≈–  –∑âÕπ∂÷ß¿“√–¢Õß‚√ß欓∫“≈∑’˵âÕß√—∫ºŸâªÉ«¬„ππÕπ„π‚√ß欓∫“≈ ®“°¢âÕ¡Ÿ≈ æ.». 2548 æ∫«à“ ‚√ß欓∫“≈  —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¡’Õ—µ√“°“√§√Õ߇µ’¬ß Ÿß∑’Ë ÿ¥ √Õß≈ß¡“§◊Õ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‚¥¬‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π ·≈–‚√ß欓∫“≈ —ß°—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ¡’Õ—µ√“°“√§√Õ߇µ’¬ßµË”∑’Ë ÿ¥ (¿“æ∑’Ë 6.49) ¿“æ∑’Ë 6.49 Õ—µ√“°“√§√Õ߇µ’¬ß ®”·π°µ“¡ —ß°—¥ æ.». 2546-2548 Õ—µ√“°“√§√Õ߇µ’¬ß 100 83 80 62 60 40

82

86

81

70

75

69 59 49 51

40

48 46

69 54

65 55

20 æ.».

0 2546 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‡∑»∫“≈

∑’Ë¡“: 288

2547 °√–∑√«ß»÷°…“ ‡Õ°™π

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

2548 °√–∑√«ß°≈“‚À¡ Õߧå°√Õ‘ √–


2.2 °“√°√–®“¬ ∂“π∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ 2.2.1 °“√°√–®“¬‚√ß欓∫“≈µ“¡¿Ÿ¡‘»“ µ√å ·π«‚πâ¡Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡µ’¬ß‚√ß欓∫“≈ æ.». 2541 - 2548 æ∫«à“ Õ—µ√“ à«π ª√–™“°√µàÕ‡µ’¬ß¢Õß¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¡’·π«‚πâ¡≈¥≈߇≈Á°πâÕ¬ (¡’‡µ’¬ß¡“°¢÷Èπ) „π¢≥–∑’Ë¿“§Õ◊ËπÊ √«¡ ∑—Èß°√ÿ߇∑æœ ¡’·π«‚π⡧àÕπ¢â“ߧß∑’Ë À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬ (¿“æ∑’Ë 6.50) ¿“æ∑’Ë 6.50 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡µ’¬ß ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2541-2548  —¥ à«π (%) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2541 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¿“§°≈“ß ¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§„µâ ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √«¡

∑’Ë¡“:

199 377 475 507 790 456

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

199 376 478 509 780 455

202 369 493 494 766 454

205 368 474 492 771 451

213 391 496 496 759 465

210 401 501 499 752 467

224 390 503 501 747 469

223 388 498 498 740 468

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

πÕ°®“°π’È ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¡’Õ—µ√“°“√§√Õ߇µ’¬ß Ÿß∑’Ë ÿ¥ (¿“æ∑’Ë 6.51) · ¥ß„Àâ ‡ÀÁπ∂÷ß¿“√–¢Õß‚√ß欓∫“≈„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ∑’Ë¡’¡“°°«à“¿“§Õ◊ËπÊ ¿“æ∑’Ë 6.51

Õ—µ√“°“√§√Õ߇µ’¬ß ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2546-2548 Õ—µ√“°“√§√Õ߇µ’¬ß 100 82 70 74 73

80

81 72

70 71 72 72

60

73

67 71

75 77 79 73

60 40 20 æ.».

0 2546 °√ÿ߇∑æœ

∑’Ë¡“:

¿“§°≈“ß

¿“§‡Àπ◊Õ

2547

2548

¿“§„µâ

¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √«¡

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

289


‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå°“√°√–®“¬¢Õ߇µ’¬ß‚√ß欓∫“≈‡ªìπ√“¬®—ßÀ«—¥ æ∫«à“®—ßÀ«—¥ à«π„À≠à„π ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¬—ߧߡ’Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡µ’¬ß∑’Ë Ÿß°«à“®—ßÀ«—¥„π¿“§Õ◊Ëπ ‚¥¬°“√°√–®“¬¢Õ߇µ’¬ßπ—Èπ ¡’§«“¡§≈⓬§≈÷ß°—∫°“√°√–®“¬¢Õß°”≈—ߧπ¥â“π ÿ¢¿“æ (¿“æ∑’Ë 6.52) ¿“æ∑’Ë 6.52 °“√°√–®“¬∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å¢ÕßÕ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ‡µ’¬ß√–¥—∫®—ßÀ«—¥ æ.». 2547

∑’Ë¡“:

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

2.2.2 °“√°√–®“¬ ∂“π’Õπ“¡—¬µ“¡¿Ÿ¡‘»“ µ√å  ∂“π’Õπ“¡—¬¡’°“√ √â“ß·≈–°√–®“¬‰ª∑—Èߪ√–‡∑»§√Õ∫§≈ÿ¡µ”∫≈µà“ßÊ §√∫∑ÿ°µ”∫≈ ¡“µ—Èß·µà™à«ß∑»«√√…∑’˺à“π¡“ ªí®®ÿ∫—π æ.». 2549 ¡’ ∂“π’Õπ“¡—¬ ∑—Èß ‘Èπ ®”π«π 9,762 ·Ààß Õ—µ√“ à«π ∂“π’Õπ“¡—¬µàÕª√–™“°√„π™à«ß∑»«√√…∑’˺à“π¡“ ¡’·π«‚πâ¡¥’¢÷Èπ„π∑ÿ°¿“§ ·≈–∑—Ë«ª√–‡∑» °≈à“«§◊Õ ‡ª≈’Ë¬π®“° 1 : 10,064 §π„π æ.». 2522 ‡ªìπ 1 : 5,106 §π „π æ.». 2549 ·≈–·¡â«à“  ∂“π’Õπ“¡—¬®–°√–®ÿ°µ—«Õ¬Ÿà„π¿“§°≈“ß¡“°∑’Ë ÿ¥ ·µà™àÕß«à“ß√–À«à“ß¿“§°Á≈¥≈ߥ—ßµ“√“ß∑’Ë 6.9 ·≈–¿“æ∑’Ë 6.53

290


µ“√“ß∑’Ë 6.9 °“√°√–®“¬ ∂“π’Õπ“¡—¬ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2522, æ.». 2530, æ». 2539- æ.». 2546 ·≈– æ.». 2549 ¿“§

®”π«π ∂“π’Õπ“¡—¬µàÕª√–™“°√

2522 2530 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2549 °≈“ß

1,219 1,635 2,377 (1:7,781) (1:4,729) (1:3,654) ‡Àπ◊Õ 914 1,616 1,965 (1:10,748)(1:4,775) (1:4,412) „µâ 688 1,252 1,400 (1:8,230) (1:3,821) (1:3,839) µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 1,277 2,489 3,100 (1:12,747)(1:5,818) (1:5,248) ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ª√–™“°√ 1:1.64 1:1.23 1:1.44 µàÕ ∂“π’Õπ“¡—¬√–À«à“ß ¿“§°≈“ß·≈–¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √«¡

2,471 (1:3,554) 2,151 (1:4,103) 1,488 (1:3,653) 3,367 (1:4,900) 1:1.38

2,508 2,523 (1:4,298) (1:4,219) 2,203 2,225 (1:4,393) (1:4,345) 1,505 1,513 (1:3,864) (1:3,922) 3,398 3,428 (1:5,063) (1:5,102) 1:1.18 1:1.21

2,524 (1:3,681) 2,231 (1:4,093) 1,516 (1:3,872) 3,433 (1:4,972) 1:1.21

2,559 2,559 2,549 2,564 (1:4,628) (1:4,611) (1:4,629) (1:5,179) 2,210 2,216 2,220 2,227 (1:4,667) (1:4,670) (1:4,662) (1:4,739) 1,507 1,526 1,521 1,510 (1:4,427) (1:4,418) (1:4,433) (1:4,753) 3,462 3,509 3,475 3,461 (1:5,427) (1:5,387) (1:5,440) (1:5,442) 1:1.17 1:1.17 1:1.18 1:1.05

4,088 6,992 8,842 9,477 9,614 9,689 9,704 9,738 9,810 9,765 9,762 (1:10,064)(1:4,964) (1:4,411) (1:4,173) (1:4,522) (1:4,514) (1:4,262) (1:4,890) (1:4,872) (1:4,895) (1:5,106)

∑’Ë¡“ :

”π—°∫√‘À“√°≈“ß  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ª√–¡«≈º≈ ‚¥¬ √ÿ®‘√“ ∑«’√—µπå  ”π—° π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å À¡“¬‡Àµÿ : 1. µ—«‡≈¢„π ( ) À¡“¬∂÷ß  —¥ à«π ∂“π’Õπ“¡—¬ 1 ·Ààß µàÕª√–™“°√πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈·≈– ÿ¢“¿‘∫“≈ 2. ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–™“°√πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈„πªï 2544, 2545 ·≈– 2549 „™â¢âÕ¡Ÿ≈®“° ”π—°ß“π∫√‘À“√ °“√∑–‡∫’¬π °√¡°“√ª°§√Õß ª√–¡«≈º≈‚¥¬ √ÿ®‘√“ ∑«’√—µπå  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å 3. æ.». 2546 „™â¢âÕ¡Ÿ≈ª√–™“°√πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ªï 2545 ®“° ”π—°ß“π∫√‘À“√°“√∑–‡∫’¬π °√¡ °“√ª°§√Õß

291


¿“æ∑’Ë 6.53 Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ ∂“π’Õπ“¡—¬ ®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2522 - æ.». 2549 14,000

Õ—µ√“ à«πª√–™“°√µàÕ ∂“π’Õπ“¡—¬

8,000 7,781 6,000

8,230 5,818 4,775 4,729 3,821

4,000

5,248 4,412 3,839 3,654

2,000

5,427 5,387 5,440

¿“§°≈“ß ¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§„µâ ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

12,747 12,000 10,748 10,000

5,442 5,179 4,753 4,739

5,440 4,9724,6674,670 4,662 4,093 4,628 4,629 3,872 4,427 4,433 3,681 4,611 4,418

æ.».

2549

2543 2544 2545 2546

2539

2530

2522

0

∑’Ë¡“ : - ”π—°æ—≤π“√–∫∫∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ °√¡ π—∫ πÿπ∫√‘°“√ ÿ¢¿“æ -  ”π—°∫√‘À“√°≈“ß  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 2.2.3 √â“π¢“¬¬“µ“¡¿Ÿ¡‘»“ µ√å Õ—µ√“ à«π√â“π¢“¬¬“µàÕª√–™“°√„π∑»«√√…∑’˺à“π¡“¡’·π«‚πâ¡¥’¢÷Èπ„π∑ÿ°¿“§·≈–∑—Ë« ª√–‡∑» °≈à“«§◊Õ ‡ª≈’Ë¬π®“° 1: 4,931 §π „π æ.». 2539 ‡ªìπ 1: 4,032 §π „π æ.». 2548 ‚¥¬√â“π¢“¬ ¬“ à«π„À≠àÕ¬Ÿà„π°√ÿ߇∑æœ ·≈–¿“§°≈“ß (µ“√“ß∑’Ë 6.10) µ“√“ß∑’Ë 6.10 °“√°√–®“¬√â“𬓠®”·π°µ“¡¿“§ æ.». 2539 - æ.». 2548 æ.».

¿“§

2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 ¿“§°≈“ß ¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§„µâ ¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √«¡ª√–‡∑»

6,644 6,690 (1:2,908) (1:2,925) 1,989 1,958 (1:6,004) (1:6,149) 1,189 1,152 (1:6,534) (1:6,837) 2,303 2,396 (1:9,019) (1:8,759) 12,125 12,196 (1:4,931) (1:4,958)

6,904 (1:2,869) 2,029 (1:5,976) 1,237 (1:6,472) 2,378 (1:8,923) 12,548 (1:4,874)

7,465 7,534 (1:2,675) (1:2,665) 2,029 2,045 (1:5,984) (1:5,923) 1,243 1,273 (1:6,524) (1:6,430) 2,536 2,253 (1:8,423) (1:9,445) 13,273 13,105 (1:4,639) (1:4,713)

7,826 7,895 8,821 (1:2,590) (1:2,547) (1:2,350) 1,982 1,964 2,087 (1:6,111) (1:6,180) (1:5,808) 1,354 1,398 1,510 (1:6,104) (1:5,983) (1:5,601) 2,148 2,166 2,566 (1:9,986) (1:9,950) (1:8,431) 13,310 13,423 14,984 (1:4,665) (1:4,660) (1:4,200)

8,696 8,960 (1:2,373) (1:2,295) 2,103 2,179 (1:5,690) (1:5,444) 1,507 1,535 (1:5,618) (1:5,521) 2,574 2,751 (1:8,339) (1:7,742) 14,880 15,425 (1:4,202) (1:4,032)

∑’Ë¡“ : ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ À¡“¬‡Àµÿ : 1. µ—«‡≈¢„π ( ) §◊Õ ®”π«π√â“π¢“¬¬“µàÕª√–™“°√ 2. √â“π¢“¬¬“ À¡“¬∂÷ß √â“π¢“¬¬“·ºπªí®®ÿ∫—π ·ºπªí®®ÿ∫—π‡©æ“–¬“∫√√®ÿ‡ √Á®·≈–·ºπ‚∫√“≥ 3. ¿“§°≈“ß√«¡°√ÿ߇∑æ¡À“π§√¥â«¬ 292


2.3 °“√°√–®“¬‚√ß欓∫“≈µ“¡√–¥—∫¢Õß‚√ß欓∫“≈ °“√«‘‡§√“–Àå —¥ à«π®”π«π‡µ’¬ß¢Õß‚√ß欓∫“≈µ“¡√–¥—∫¢Õß‚√ß欓∫“≈ ®–™à«¬ –∑âÕπ°“√ °√–®“¬¢Õß‚√ß欓∫“≈µ“¡»—°¬¿“æ¢Õß‚√ß欓∫“≈ ´÷Ëßæ∫«à“ ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¡’ —¥ à«π¢Õ߇µ’¬ß‚√ß æ¬“∫“≈™ÿ¡™π Ÿß∑’Ë ÿ¥ ·≈– ”À√—∫‡µ’¬ß¢Õß‚√ß欓∫“≈‡Õ°™ππ—Èπ ¡’ —¥ à«π Ÿß∑’Ë ÿ¥„π¿“§°≈“ß (¿“æ∑’Ë 6.54) ‡¡◊ËÕ «‘‡§√“–Àå ¥—  à«π¢Õ߇µ’¬ß‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π√“¬®—ßÀ«—¥ æ∫«à“®—ßÀ«—¥„π¿“§°≈“ß ®—ßÀ«—¥¢π“¥„À≠à„π¿“§‡Àπ◊Õ √«¡ ∑—Èß®—ßÀ«—¥„π¿“§µ–«—πÕÕ°·≈–¿“§„µâ ¡’ —¥ à«π¢Õ߇µ’¬ß‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π  Ÿß°«à“®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ (¿“æ∑’Ë 6.55) ¿“æ∑’Ë 6.54  —¥ à«π®”π«π‡µ’¬ß ®”·π°µ“¡√–¥—∫¢Õß‚√ß欓∫“≈ √“¬¿“§ æ.». 2548  —¥ à«π (%) 120 100 80 60 40 20 0 √æ™. √æ∑. √æ». √æ.‡Õ°™π Õ◊ËπÊ

∑’Ë¡“:

¿“§°≈“ß 19.2 21.8 15.0 23.1 20.9

¿“§‡Àπ◊Õ

¿“§„µâ

14.4 16.6 15.7 23.1 30.2

14.8 11.1 18.9 24.9 30.2

¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 13.2 9.3 17.3 19.1 41.2

√«¡ 15.8 15.6 16.4 22.3 29.9

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

293


¿“æ∑’Ë 6.55 °“√°√–®“¬∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å¢Õß —¥ à«π‡µ’¬ß‚√ß欓∫“≈‡Õ°™πµàÕ‡µ’¬ß∑—ÈßÀ¡¥√“¬®—ßÀ«—¥ æ.». 2548

∑’Ë¡“:

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

3. ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß ÿ¢¿“æ ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß ÿ¢¿“æ ∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à ¬“·≈–‡«™¿—≥±å √«¡∑—È߇∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë „™â„π°“√√—°…“‚√§

3.1 ¬“·≈–‡«™¿—≥±å §ÿ≥¿“æ¢Õ߬“∑’˺≈‘µ„πª√–‡∑» à«πÀπ÷Ëß¡“®“°‚√ßß“πº≈‘µ¬“∑’ˉ¥â√—∫°“√ à߇ √‘¡À≈—°‡°≥±å·≈– «‘∏’°“√∑’Ë¥’„π°“√º≈‘µ (Good Manufacturing Practice, GMP) ´÷Ëß„π æ.». 2546 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥âÕÕ° °ÆÀ¡“¬„Àâ‚√ßß“πº≈‘µ¬“∑ÿ°·ÀàßµâÕ߉¥â¡“µ√∞“πµ“¡À≈—°‡°≥±å«‘∏’°“√∑’Ë¥’„π°“√º≈‘µ‚¥¬ ≥ ªí®®ÿ∫—π¡’‚√ßß“π º≈‘µ¬“‰¥â√—∫√Õß¡“µ√∞“π GMP √âÕ¬≈– 94.4 „π æ.». 2549

294


¿“æ∑’Ë 6.55 °“√°√–®“¬∑“ß¿Ÿ¡‘»“ µ√å¢Õß —¥ à«π‡µ’¬ß‚√ß欓∫“≈‡Õ°™πµàÕ‡µ’¬ß∑—ÈßÀ¡¥√“¬®—ßÀ«—¥ æ.». 2548

∑’Ë¡“:

√“¬ß“π°“√ ”√«®∑√—欓°√ ÿ¢¿“æ  ”π—°π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å

3. ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß ÿ¢¿“æ ‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß ÿ¢¿“æ ∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à ¬“·≈–‡«™¿—≥±å √«¡∑—È߇∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë „™â„π°“√√—°…“‚√§

3.1 ¬“·≈–‡«™¿—≥±å §ÿ≥¿“æ¢Õ߬“∑’˺≈‘µ„πª√–‡∑» à«πÀπ÷Ëß¡“®“°‚√ßß“πº≈‘µ¬“∑’ˉ¥â√—∫°“√ à߇ √‘¡À≈—°‡°≥±å·≈– «‘∏’°“√∑’Ë¥’„π°“√º≈‘µ (Good Manufacturing Practice, GMP) ´÷Ëß„π æ.». 2546 °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥âÕÕ° °ÆÀ¡“¬„Àâ‚√ßß“πº≈‘µ¬“∑ÿ°·ÀàßµâÕ߉¥â¡“µ√∞“πµ“¡À≈—°‡°≥±å«‘∏’°“√∑’Ë¥’„π°“√º≈‘µ‚¥¬ ≥ ªí®®ÿ∫—π¡’‚√ßß“π º≈‘µ¬“‰¥â√—∫√Õß¡“µ√∞“π GMP √âÕ¬≈– 94.4 „π æ.». 2549

294


¿“æ∑’Ë 6.56 √âÕ¬≈–¢Õß ∂“π∑’˺≈‘µ¬“‰¥â GMP æ.». 2532 - æ.». 2549 √âÕ¬≈– 100

91.0 94.4

80 60

51.6

72.0 73.8 73.8 73.0 76.2 77.0 75.6 67.8 68.1 65.7 58.3 62.2

82.5

42.0 40 30.4 20 0

2549

2547 2548

2546

2545

2544

2543

2541 2542

2540

2539

2538

2537

2535 2536

2534

2532 2533

æ.».

∑’Ë¡“ : °Õߧ«∫§ÿ¡¬“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“ „π™à«ß æ.». 2531-2539 ‡»√…∞°‘®¡’°“√‡µ‘∫‚µ„πÕ—µ√“ Ÿß √«¡∑—Èß°“√ºŸ°¢“¥¬“„À¡à Ê ∑”„Àâ  —¥ à«π¢Õ߬“ ”‡√Á®√Ÿªπ”‡¢â“ ¡’·π«‚π⡇æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–·¡âÀ≈—ß«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®„π™à«ß æ.». 2545 ‡ªìπµâπ¡“  —¥ à«π ¢Õ߬“ ”‡√Á®√Ÿªπ”‡¢â“°Á¬—ß¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕ߇ªìπ√âÕ¬≈– 56.3 „πæ.». 2548 (µ“√“ß∑’Ë 6.11 ·≈–¿“æ∑’Ë 6.57) À“°æ‘®“√≥“¡Ÿ≈§à“¢Õß°“√º≈‘µ·≈–π”‡¢â“¬“·ºπªí®®ÿ∫π— ®–æ∫«à“¡’·π«‚πâ¡∑’‡Ë æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ÕË ß ¬°‡«âπ¡Ÿ≈§à“°“√º≈‘µ„π æ.». 2548 ∑’Ë¡’·π«‚πâ¡≈¥≈߇≈Á°πâÕ¬ „π¢≥–∑’Ë°“√π”‡¢â“¡’¡Ÿ≈§à“∑’Ë Ÿß¢÷Èπ®π Ÿß°«à“¡Ÿ≈§à“ °“√º≈‘µ„πªïæ.». 2548 ‚¥¬¡’¡Ÿ≈§à“∑’˵à“ß°—πª√–¡“≥ 9 æ—π≈â“π∫“∑ (¿“æ∑’Ë 6.58) πÕ°®“°º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬¬“‡æ◊ËÕ°“√∫√‘‚¿§„πª√–‡∑»·≈â« ¬—ß àßÕÕ°‰ª®”Àπà“¬¬—ßµà“ߪ√–‡∑» ¥â«¬ ‚¥¬ª√–‡∑»‰∑¬ “¡“√∂ àßÕÕ°¬“‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“° 480.8 ≈â“π∫“∑ „π æ.». 2532 ‡ªìπ 6,958.3 ≈â“π∫“∑ „π æ.». 2549 (¿“æ∑’Ë 6.59)

295


¡Ÿ≈§à“º≈‘µ √âÕ¬≈– ¿“¬„π ª√–‡∑»

¡Ÿ≈§à“ π” —Ë߇¢â“

√âÕ¬≈–

ª√–¡“≥ ª√–¡“≥°“√∫√‘‚¿§ °“√µ“¡ ¡Ÿ≈§à“ æ.». 2548 ¡Ÿ≈§à“¢“¬ √“§“ √“§“ ª≈’°„π ¢“¬ àß ¢“¬ª≈’° ª√–‡∑» X