Page 1


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬


‡ªìπ§√—ßÈ ·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ ∑’¡Ë °’ “√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ ¥â«¬°“√µ√«®√à“ß°“¬‚¥¬·æ∑¬å·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√·æ∑¬å ‡æ◊ËÕÀ“¿“æ√«¡¢Õß  ∂“π– ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡√◊ÈÕ√—ß∑’Ë ”§—≠ ·≈–Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß °“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π·≈–°“√∫“¥‡®Á∫∑’ˇªìπªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë ”§—≠¢Õß ª√–‡∑» ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ß °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ®ÿÓ≈ß°√≥å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°à𠇙’¬ß„À¡à ∏√√¡»“ µ√å ¡À‘¥≈  ß¢≈“π§√‘π∑√å «‘∑¬“≈—¬·æ∑¬»“ µ√åæ√–¡ß°ÿƇ°≈â“  ”π—°Õπ“¡—¬°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ·≈–  ∂“∫—π«‘®—¬ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬ (§≥–°√√¡°“√ √–∫“¥«‘∑¬“·Ààß™“µ‘) ‚¥¬°“√ π—∫ πÿπ®“° √“™«‘∑¬“≈—¬Õ“¬ÿ√·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡·æ∑¬å‚√§À—«„®·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡Õÿ√‡«™·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ «‘∑¬“≈—¬æ¬“∏‘·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √—ß ’«‘∑¬“ ¡“§¡·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡·æ∑¬å√–∫∫∑“߇¥‘πÕ“À“√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡‚√§‰µ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡µàÕ¡‰√â∑àÕ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ·≈– ¡“§¡√Ÿ¡“µ‘ ´—Ë¡·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“¬ß“ππ’È ‰¥â· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈‚√§·≈–¿“«–‡√◊ÈÕ√—ß„πª√–™“™π‰∑¬ ¥—ßπ’È • °“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π • °“√∫“¥‡®Á∫ • ∑ÿæ‚¿™π“°“√ • πÈ”Àπ—°‡°‘π·≈–Õâ«π • §«“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß√à“ß°“¬ • §«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õß°“√¡Õ߇ÀÁπ • §«“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√‰¥â¬‘π·≈–°“√ ◊ËÕ§«“¡À¡“¬ • ≈¡™—° • Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß • §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß • ‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈„π‡≈◊Õ¥ Ÿß • ‡∫“À«“π • ‚≈À‘µ®“ß • ªÕ¥Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß • Õ“°“√ªí  “«–º‘¥ª°µ‘Õ—π∫àß™’È¿“«–π‘Ë«„π√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«– • µ—∫·¢Áß • ‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π • ¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ° • §«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õ߇µâ“π¡ • 惵‘°√√¡°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë·≈–¥◊Ë¡ ÿ√“ • æ—≤π“°“√‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï º≈ß“π«‘®¬— ™ÿ¥ç ∂“π°“√≥å ¢ÿ ¿“æé ISBN: 974-8191-24-9


∂“∫— π «‘ ®— ¬ √–∫∫ “∏“√≥ ÿ ¢

√“¬ß“π°“√ ”√«®  ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ ¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ ¥â«¬°“√ Õ∫∂“¡·≈– µ√«®√à“ß°“¬∑—Ë«ª√–‡∑» §√—Èß∑’Ë 1 æ.». 2534-2535

∂“∫—π«‘®¬—  “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬


°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ ®ÿ à “≈ß°√≥å ¡ À“«‘ ∑ ¬“≈— ¬ ‡ªì π √“¬ß“π©∫— ∫  ¡∫Ÿ √ ≥å · ≈â « §â π À“¢â Õ ¡Ÿ ≈ ‚√§·≈–¿“«–‡√◊È Õ √— ß 18 ™π‘ ¥ ‰¥â ® “°Àπ— ß  ◊ Õ ‡≈à ¡ π’È

§ √—È ß · √ ° „ π ª √ – ‡ ∑ » ‰ ∑ ¬


∂“∫— π «‘ ®— ¬ √–∫∫ “∏“√≥ ÿ ¢

√“¬ß“π°“√ ”√«®  ∂“π– ÿ¢¿“æ ¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ ¥â«¬°“√ Õ∫∂“¡·≈– µ√«®√à“ß°“¬∑—«Ë ª√–‡∑» §√—Èß∑’Ë 1 æ.». 2534-2535

∂“∫—π«‘®¬—  “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬


1. ∫∑π”

1 ○

1. ∫∑π” π—∫·µà‚∫√“≥°“≈ ¡’ ß‘Ë  –∑âÕ𧫓¡®”‡ªìπæ◊πÈ ∞“π„π™’«µ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬ªí®®—¬ 4 §◊Õ πÈ”·≈–Õ“À“√ ∑’ÕË ¬ŸÕà “»—¬ ‡§√◊ÕË ßπÿßà Àà¡ ·≈–¬“√—°…“‚√§ °“√∫√√®ÿ¬“√—°…“‚√§ ‡¢â“„πªí®®—¬ ’πË  ’È –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß°“√¡’ ¢ÿ ¿“楒 ·‹ ≈–°“√√—°…“ ÿ¢¿“æµπ ‡Õß ∑—Èßπ’È®–‡ÀÁπ«à“À“°ª√–™“™π‡°‘¥°“√‡®Á ∫‰¢â‰¥âªÉ«¬¢÷Èπ °Á®–µâÕß· «ßÀ“°“√√—°…“ ‰¡à∑“ß„¥°Á∑“ßÀπ÷Ëß ¿“§√—∞®÷߉¥â„À⧫“¡ ”§—≠µàÕ°“√«“ß·ºπ “∏“√≥ ÿ¢ ‡æ◊Ë Õ æ—≤π“„Àâª√–™“™π‰∑¬ à«π„À≠à¡’ ÿ¢¿“楒·≈–§ÿ≥¿“æ™’«‘µ∑’Ë¥’ À“°µâÕß°“√«“ß ·ºπ “∏“√≥ ÿ¢‰¥â¥’°Á®–µâÕß„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ªí≠À“∑’ˇªìπ®√‘ߢÕߧπ à«π„À≠à¢Õß ª√–‡∑» π—πË §◊Õ®–µâÕß¡’¢Õâ ¡Ÿ≈ ∂“π– ÿ¢¿“æ µ≈Õ¥®π∑√“∫¢π“¥¢Õߪí≠À“ ÿ¢¿“æ ∑’Ë ”§—≠Ê ‡æ◊Ë Õ„Àâ “¡“√∂®—¥∫√‘°“√∑—Èߥâ“π°“√ªÑÕß°—π‚√§  à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ ·≈– ∫√‘°“√√—°…“欓∫“≈ øóπô øŸ ¢ÿ ¿“扥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’„Ë ™â∫Õ° ∂“π– ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π ∑’ºË “à π¡“¡’ 2 ≈—°…≥– §◊Õ 1. ¢âÕ¡Ÿ≈√“¬ß“π°“√‡°‘¥ °“√µ“¬ °“√ªÉ«¬ ·≈–∫√‘°“√µà“ßÊ ®“°‚√ß欓∫“≈„π  —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢∑—Ë«ª√–‡∑» ´÷Ë߇ªìπ∑’Ë∑√“∫°—π¥’«à“¡’§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊ÕπâÕ¬ ‡π◊ËÕß®“°¢âÕ®”°—¥¢Õß√–∫∫√“¬ß“π Õ’°∑—È߬—ߢ“¥¢âÕ¡Ÿ≈®“° ∂“π欓∫“≈∑’ËÕ¬ŸàπÕ°  —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢·≈–¿“§‡Õ°™π 2.

¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ ”√«®ª√–™“°√ ∑’ Ë ”§—≠Ê ‰¥â·°à 2.1 °“√ ”√«® «— ¥‘°“√·≈–Õπ“¡—¬ ´÷Ëß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘¥”‡π‘π°“√  —¡¿“…≥åª√–™“™π∑ÿ°§π„π§√—«‡√◊Õπµ—«Õ¬à“ß„π‡√◊ÕË ß°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π °“√∫“¥‡®Á∫„π√Õ∫ 2  —ª¥“Àå∑º’Ë “à π¡“ °“√· «ßÀ“°“√√—°…“欓∫“≈  ”À√—∫°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π °“√‡®Á∫ªÉ«¬‡√◊ÕÈ √—ß §«“¡æ‘°“√·≈–§«“¡ µâÕß°“√°“√™à«¬‡À≈◊Õ ·≈–惵‘°√√¡‡ ’¬Ë ß Õ—π‰¥â·°à °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ¥◊¡Ë  ÿ√“ °“√¢—∫¢’Ë√∂ ·≈–„™âÕÿª°√≥姫“¡ª≈Õ¥¿—¬„π°“√¢—∫¢’Ë√∂ °“√ ”√«®π’È °√–∑”∑ÿ° 5 ªï §√—ßÈ  ÿ¥∑â“à ¬‡¡◊ÕË æ.». 2534 ·µà‡π◊ÕË ß®“°°“√ ”√«®π’È ¥”‡π‘ π °“√‚¥¬ Õ∫∂“¡®“°ª√–™“™πµ— « Õ¬à “ ߇∑à “ π—È π ®÷ ß ¬— ߉¡à §√Õ∫§≈ÿ¡§«“¡º‘¥ª°µ‘À√◊Õ‚√§¿—¬µà“ßÊ ∑’˺ŸâµÕ∫‰¡à√—∫√Ÿâ À“°¡‘‰¥â√—∫ °“√µ√«®«‘π®‘ ©—¬®“°·æ∑¬å 2.2 °“√ ”√«® ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π ‚¥¬π—°«‘®¬— „π ∂“∫—πµà“ßÊ ‡∑à“∑’¡Ë Õ’ ¬Ÿà  à«π„À≠à‡ªìπ°“√ —¡¿“…≥å¿“«–°“√‡®Á∫ªÉ«¬§≈⓬§≈÷ß°—∫°“√ ”√«®


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 2

«— ¥‘°“√·≈–Õπ“¡—¬ À√◊Õ ‡ªìπ°“√ ”√«®‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬·µà ‡æ’¬ß‡©æ“–¿“«–§«“¡º‘¥ª°µ‘À√◊Õ‚√§™π‘¥„¥™π‘¥Àπ÷Ë߇∑à“π—È𠇙à π °“√ ”√«®¿“«–µ“∫Õ¥ ¿“«–‚¿™π“°“√ ‡ªìπµâπ ®–‡ÀÁπ«à“¢âÕ¡Ÿ≈∑—ßÈ 2 ª√–‡¿∑ ¬—߉¡à “¡“√∂∫Õ° ∂“π– ÿ¢¿“æ¢Õߧπ‰∑¬„π ¿“æ√«¡‰¥âÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ‡π◊ÕË ß®“°¢âÕ¡Ÿ≈ª√–‡¿∑·√°‡ªìπ°“√ª√–¡«≈®“°ºŸ∑⠇˒ ®Á∫ªÉ«¬ ‡¢â“√—°…“„π ∂“π欓∫“≈‡∑à“π—Èπ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈ª√–‡¿∑∑’Ë Õ߇ªìπ°“√ª√–‡¡‘π ∂“π–  ÿ¢¿“殓°§«“¡√—∫√Ÿâ¢Õߪ√–™“°√µ—«Õ¬à“ß À√◊Õ ‡ªìπ°“√µ√«®æ∫‚√§À√◊Õ¿“«– §«“¡º‘¥ª°µ‘‡©æ“–Õ¬à“߇∑à“π—Èπ ·µà¬—ß¢“¥¢âÕ¡Ÿ≈°“√‡®Á∫ªÉ«¬∑’˵âÕߧâπæ∫¥â«¬°“√ µ√«®√à“ß°“¬‚¥¬·æ∑¬åÀ√◊Õ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√·æ∑¬å ¥â«¬‡Àµÿ¥ß— °≈à“«¢â“ßµâπ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°à𠇙’¬ß„À¡à ∏√√¡»“ µ√å ¡À‘¥≈  ß¢≈“π§√‘π∑√å  ”π—°Õπ“¡—¬ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ·≈–§≥–°√√¡°“√√–∫“¥«‘∑¬“·Ààß™“µ‘ ( ∂“∫—π«‘®—¬ “∏“√≥ ÿ¢ ‰∑¬„πªí®®ÿ∫—π) ‚¥¬°“√ π—∫ πÿπ®“°√“™«‘∑¬“≈—¬Õ“¬ÿ√·æ∑¬å ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡·æ∑¬å‚√§À—«„®·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡Õÿ√‡«™™å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ «‘∑¬“≈—¬ 欓∏‘·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √—ß ’«‘∑¬“ ¡“§¡·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡·æ∑¬å‚√§ ∑“߇¥‘πÕ“À“√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡‚√§‰µ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡µàÕ¡‰√â∑àÕ ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ·≈– ¡“§¡√Ÿ¡“µ‘ ´—Ë¡·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ®÷ß®—¥°“√ ”√«® ¿“«–  ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π‰∑¬¥â«¬°“√µ√«®√à“ß°“¬¢÷Èπ‡ªìπ§√—Èß·√°„πª√–‡∑» ‡æ◊Ë Õ„Àâ ∑√“∫§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡√◊ÈÕ√—ß∑’Ë ”§—≠Ê ·≈–Õÿ∫—µ‘°“√¢Õß‚√§‡©’¬∫æ≈—π∑’ˬ—ߧ߇ªìπ ªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë ”§—≠¢Õߪ√–‡∑» Õ—π®–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕºŸâ°”Àπ¥π‚¬∫“¬„π °“√«“ß·ºπªÑÕß°—𠧫∫§ÿ¡‚√§ ·≈–°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ„π√–¥—∫ª√–‡∑»·≈–¿“§µà“ßÊ ¢Õߪ√–‡∑»µàÕ‰ª


2. √–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«®

3 ○

2. √–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«® 2.1 ‡µ√’¬¡‚§√ß°“√ §≥–°√√¡°“√√–∫“¥«‘∑¬“·Ààß™“µ‘√à«¡°—∫π—°«‘™“°“√®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬µà“ßÊ ®—¥µ—Èߧ≥–∑”ß“π‡©æ“–°‘®¢÷Èπ§≥–Àπ÷Ëß ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπ¢Õß°“√  ”√«® ∑∫∑«π√–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«®∑—Èß„π·≈–µà“ߪ√–‡∑» æ‘®“√≥“¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠∑’Ë µâÕß°“√°“√ ”√«® ‚¥¬∑’ÀË “°¢âÕ¡Ÿ≈„¥∑’¡Ë ‚’ §√ß°“√Õ◊πË Ê  ”√«®Õ¬Ÿ·à ≈â« Õ“∑‘‡™àπ °“√ ”√«®∑—πµ ÿ¢¿“æ œ≈œ ®–‰¡à¥”‡π‘π°“√ ”√«®„π§√—ßÈ π’È ¢—πÈ ‡µ√’¬¡°“√π’„È ™â‡«≈“∑—ßÈ  ‘πÈ 6 ‡¥◊Õπ „π√–À«à“߇¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». 2533 ∂÷ß ¡°√“§¡ æ.». 2534

2.2 ‡ πÕ‚§√ß°“√·≈–®—¥µ—Èߧ≥–°√√¡°“√œ ‚¥¬§≥–∑”ß“π„π¢âÕ 1 ®—¥∑”√à“ß‚§√ß°“√‡ πÕµàÕÀπ૬ߓπµà“ßÊ ·≈– °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢¡’§” —Ëß®—¥µ—Èߧ≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æ Õπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ‚¥¬¡’𓬷æ∑¬å¡√°µ °√‡°…¡ √Õߪ≈—¥ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‡ªìπª√–∏“π ·≈–§≥–°√√¡°“√œ ‰¥â®¥— µ—ßÈ §≥–Õπÿ°√√¡°“√¢÷πÈ 2 §≥– ª√–°Õ∫¥â«¬ 2.2.1 §≥–Õπÿ°√√¡°“√®—¥∑”‡§√◊ËÕß¡◊Õ §Ÿà¡◊Õ ·≈–‡°≥±å™’È«—¥¢Õß°“√ ”√«® ‚¥¬¡’𓬷æ∑¬åÀ∑—¬ ™‘µ“ππ∑å ‡ªìπª√–∏“π 2.2.2 §≥–Õπÿ°√√¡°“√«“ß·ºπ ®—¥‡µ√’¬¡∫ÿ§≈“°√ ·≈–æ◊Èπ∑’Ë ”√«® ¡’𓬠·æ∑¬å¡√°µ °√‡°…¡ ‡ªìπª√–∏“π (¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥‚§√ß°“√·≈–§” —ßË ·µàßµ—ßÈ „π‡Õ° “√¿“§ºπ«°À¡“¬‡≈¢ 1) ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ ° √–∑√«ß “∏“√≥ ÿ ¢ ‡ªì π ºŸâ ¥”‡π‘ π °“√¿“§ π“¡„π®— ß À«— ¥ µ—«Õ¬à“ß∑—Ë«ª√–‡∑» ¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √—∫º‘¥™Õ∫‚¥¬ ”π—°Õπ“¡—¬ °√ÿ߇∑æ ¡À“π§√ ∑—Èßπ’È°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‰¥â®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥‡ªìπ°√≥’摇»… π—∫ πÿπ °“√¥”‡π‘πß“π§√—ßÈ π’È πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√„™âß∫ª√–¡“≥ª°µ‘¢Õß®—ßÀ«—¥µà“ßÊ


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 4

2.3 °”Àπ¥√–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«® ·≈–‡µ√’¬¡ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π„πæ◊Èπ∑’Ë ”√«® §≥–Õπÿ°√√¡°“√ 2 §≥– ‰¥âª√–™ÿ¡‡æ◊ÕË °”Àπ¥√–‡∫’¬∫«‘∏°’ “√ ”√«®·≈–®—¥ ‡µ√’¬¡°“√ ”√«® ¥—ßπ’È 2.3.1 ¥â“π«‘™“°“√ §≥–Õπÿ°√√¡°“√«‘™“°“√æ‘®“√≥“°”Àπ¥¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë µâÕß°“√ ”√«® «‘∏°’ “√ ”√«® ®”π«π§√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß °“√ ÿ¡à µ—«Õ¬à“ß ®—¥∑”·∫∫øÕ√å¡„π°“√ ”√«® °”À𥇧√◊ÕË ß¡◊Õ ®—¥∑”¡“µ√∞“π‡§√◊ÕË ß¡◊Õ ®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ°“√ ”√«® ·≈–°”À𥫑∑¬“°√„π°“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ªØ‘∫µ— ß‘ “π¿“§ π“¡ ¢—πÈ ‡µ√’¬¡°“√∑“ß«‘™“°“√√–À«à“߇¥◊Õπ¡°√“§¡ ∂÷ß ¡‘∂πÿ “¬π 2534 ‡ªìπ‡«≈“ 6 ‡¥◊Õπ §≥–Õπÿ°√√¡°“√œ ‰¥âÕÕ°∑”°“√∑¥ Õ∫‡§√◊ÕË ß¡◊Õ §Ÿ¡à Õ◊ ·≈–«‘∏∫’ √‘À“√®—¥°“√ „πæ◊πÈ ∑’®Ë ”π«π 2 §√—ßÈ §◊Õ ∑’‚Ë √ß欓∫“≈™ÿ¡™π Õ.‡™’¬ß¬◊π ®.¡À“ “√§“¡ ·≈–‚√ß æ¬“∫“≈ª√–™“∏‘ªµí ¬å Õ”‡¿Õ√—ß ‘µ ®.ª∑ÿ¡∏“π’ ·≈–¥”‡π‘π°“√Õ∫√¡∑’¡¿“§ π“¡„™â‡«≈“ 2 ‡¥◊Õπ √–À«à“ß ¡‘∂πÿ “¬π ·≈– °√°Æ“§¡ 2534 2.3.2 °“√‡µ√’¬¡∑’¡·≈–æ◊πÈ ∑’ Ë ”√«® §≥–Õπÿ°√√¡°“√®—¥‡µ√’¬¡æ◊πÈ ∑’Ë ·≈– ®—¥‡µ√’¬¡∫ÿ§≈“°√„πæ◊Èπ∑’Ë ‰¥â°”Àπ¥®—¥∑’¡ ”√«®„π√–¥—∫®—ßÀ«—¥‚¥¬ ª√– “π°—∫ ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ ·≈–‚√ß欓∫“≈®—ßÀ«—¥∑’ˇªìπ µ—«Õ¬à“ß §—¥‡≈◊Õ°∑’¡ ”√«®Õ—πª√–°Õ∫¥â«¬·æ∑¬å 欓∫“≈ ‡®â“Àπâ“∑’Ë æ¬“∫“≈ ‡®â“æπ—°ß“π√—ß ’ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’ÕË π◊Ë Ê ∑’¡≈– 15-18 §π ªØ‘∫µ— ‘ ß“π ”√«®µ≈Õ¥®π‡ √Á ®  ‘È π‚§√ß°“√ ‚¥¬‰¡à ‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈ß∫ÿ § ≈“°√ ®—¥°“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’ Ë ”√«®„π√–À«à“ß 2  —ª¥“Àå ¥ÿ ∑â“à ¬¢Õ߇¥◊Õπ °√°Æ“§¡ æ.». 2534 (√“¬π“¡∑’¡®—ßÀ«—¥ ·≈– µ“√“ß°“√Ωñ°Õ∫√¡„π ¿“§ºπ«°À¡“¬‡≈¢ 2) ·∫àß°“√ª√–™ÿ¡Ωñ°Õ∫√¡‡ªìπ 8 §√—ßÈ §◊Õ (1) °“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’ Ë ”√«®¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ (2) °“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’ Ë ”√«®¿“§‡Àπ◊Õ (3) °“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’ Ë ”√«®¿“§„µâ (4) °“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’ Ë ”√«®¿“§°≈“ß (5) °“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’ Ë ”√«®„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (6) °“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’µË √«®§≈◊πË ‰øøÑ“À—«„® (7) °“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’≈Ë ß√À— ·≈–∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈≈ߧա摫‡µÕ√å (8) °“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ∑§π‘§ª√–®”ÀâÕߪؑ∫µ— °‘ “√ ¢—πÈ ‡µ√’¬¡∑’¡·≈–æ◊πÈ ∑’ Ë ”√«®„™â‡«≈“ 4 ‡¥◊Õπ√–À«à“߇¥◊Õπ¡’π“§¡ ∂÷ß °√°Æ“§¡ æ.». 2534 2.3.3 ß∫ª√–¡“≥ ß∫ª√–¡“≥À≈—°„π°“√ ”√«®·∫à߇ªìπ 2  à«π  à«πÀπ÷ßË ‰¥â®“°ß∫ª√–¡“≥摇»…¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ‡ªìπ‡ß‘π‚Õπ„Àâ · °à


2. √–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«®

5

®—ßÀ«—¥„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√„πæ◊Èπ∑’Ë√«¡®”π«π∑—Èß ‘Èπ 1,699,620 ∫“∑ ·≈–ß∫ª√–¡“≥®“°§≥–°√√¡°“√√–∫“¥«‘∑¬“·Ààß™“µ‘  ”À√—∫§à“„™â ®à“¬∑’ˉ¡à “¡“√∂‡∫‘°®à“¬µ“¡√–‡∫’¬∫ß∫ª√–¡“≥¢Õß∑“ß√“™°“√‰¥â §≥–°√√¡°“√√–∫“¥«‘∑¬“·Ààß™“µ‘‰¥â®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥„À⇪ìπ√“¬®ÿ¥  ”√«®®ÿ¥≈– 2,000 ∫“∑ √«¡∑—Èßß∫ª√–¡“≥∑’Ë„™â„π°“√ª√–™ÿ¡·≈– ∫√‘À“√®—¥°“√Õ◊πË Ê ∑—ßÈ  ‘πÈ 2,032,008 ∫“∑ ∑—ßÈ π’¬È ß— ‰¡à√«¡ß∫ª√–¡“≥∑’Ë „™â®à“¬„π°“√‡¥‘π∑“ߢÕߺŸâª√– “πß“π¿“§µà“ßÊ ∑’ˇ∫‘°®à“¬®“°µâπ  —ß°—¥´÷ßË ‰¡à‰¥âª√–‡¡‘π‰«â„π∑’πË ’È 2.3.4 √–¬–‡«≈“ ”√«® „πæ◊πÈ ∑’√Ë –À«à“ß 1  ‘ßÀ“§¡ ∂÷ß 31 ∏—𫓧¡ 2534 √«¡ 6 ‡¥◊Õπ ‡π◊ÕË ß®“°§«“¡¬“°≈”∫“°„π°“√µ‘¥µ“¡°≈ÿ¡à µ—«Õ¬à“ß„π°√ÿ߇∑æ ¡À“π§√ ®÷߬◊¥‡«≈“„π°“√ ”√«®‡©æ“–„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ÕÕ°‰ª®π ∂÷ß«—π∑’Ë 31 ¡’π“§¡ 2535 2.3.5 °“√µ‘¥µ“¡·≈–°”°—∫§ÿ≥¿“æ°“√ ”√«® Õπÿ°√√¡°“√®“°∑—Èß Õß §≥–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ˇªìπºŸâª√– “πß“π¿“§‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡ °”°—∫ ·≈–™à«¬ ‡À≈◊ÕºŸªâ Ø‘∫µ— ß‘ “π„π®—ßÀ«—¥µà“ßÊ √–À«à“ß°“√ ”√«® Õ¬à“ßπâÕ¬®—ßÀ«—¥≈– 2 §√—ßÈ §◊Õ ™à«ß —ª¥“Àå∑’Ë 1-3 ¢Õß°“√ ”√«® ·≈–™à«ß‡¥◊Õπ∑’Ë 3 ¢Õß°“√ ”√«® (·ºπ¿Ÿ¡‘°“√¥”‡π‘πß“π·≈–ª√– “πß“π„π√–¥—∫µà“ßÊ · ¥ß„π¿“§ ºπ«°À¡“¬‡≈¢ 3)

2.4 °“√§—¥‡≈◊Õ°°≈ÿࡵ—«Õ¬à“ß §≥–∑”ß“π«‘™“°“√‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“° ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘  ”𗰠𓬰√—∞¡πµ√’ „π°“√ ÿࡵ—«Õ¬à“ß®“°ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß∑’Ë ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ ¥”‡π‘π°“√ ”√«® «— ¥‘°“√·≈–Õπ“¡—¬ª√–®”ªï æ.». 2534 ‚¥¬∑’Ë°“√ ”√«®  «— ¥‘°“√·≈–Õπ“¡—¬¥”‡π‘π°“√„π¢Õ∫‡¢µ∑—«Ë ª√–‡∑»∑—ßÈ 73 ®—ßÀ«—¥ ‚¥¬·∫àß°“√ ÿ¡à ‰¥â‡ªìπ 2 ¢—πÈ §◊Õ • ¢—πÈ ·√°  ”π—°ß“π ∂‘µ·‘ Ààß™“µ‘ „™â«∏‘ °’ “√ ÿ¡à µ—«Õ¬à“ß·∫∫ Stratified Two Stage Sampling ‚¥¬¡’°“√ ÿà¡™ÿ¡√ÿ¡Õ“§“√ („π‡¢µ‡∑»∫“≈) ·≈–À¡Ÿà∫â“π („π‡¢µ  ÿ¢“¿‘∫“≈À√◊ÕπÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈- ÿ¢“¿‘∫“≈) ‡ªìπÀπ૬µ—«Õ¬à“ߢ—πÈ ∑’ÀË π÷ßË ·≈–  ÿࡧ√—«‡√◊Õπµ—«Õ¬à“ß ‡ªìπÀπ૬µ—«Õ¬à“ߢ—Èπ∑’Ë Õß ‡√‘Ë¡¥â«¬ °“√®—¥ µ√“µ√—¡ ‡ªìπ°≈ÿà¡¢Õß®—ßÀ«—¥„π·µà≈–¿“§ ·≈–°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ÕÕ°‡ªìπ µ√“µ√—¡ √«¡∑—ßÈ  ‘πÈ 5  µ√“µ√—¡ §◊Õ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¿“§°≈“ß (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ·≈–¿“§„µâ „π°“√ ÿ¡à ‡≈◊Õ°¢—πÈ ∑’ÀË π÷ßË ‰¥â ®—¥·∫àß∑âÕß∑’„Ë π·µà≈– µ√“µ√—¡ÕÕ°‡ªìπ 3 ‡¢µ µ“¡≈—°…≥–°“√ª°§√Õß §◊Õ „π‡¢µ‡∑»∫“≈ „π‡¢µ ÿ¢“¿‘∫“≈ ·≈–πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈- ÿ¢“¿‘∫“≈ ·≈â«®÷ß∑”


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 6

°“√‡≈◊Õ°™ÿ¡√ÿ¡Õ“§“√/À¡Ÿ∫à “àâ π µ—«Õ¬à“ß®“°·µà≈–‡¢µª°§√ÕßÕ¬à“ßÕ‘ √–µàÕ°—π ‚¥¬„À⧫“¡πà“®–‡ªìπ„π°“√‡≈◊Õ°‡ªìπªØ‘¿“§°—∫®”π«π§√—«‡√◊Õπ¢Õß™ÿ¡√ÿ¡Õ“§“√/ À¡Ÿ∫à “â ππ—πÈ Ê ·≈â«®÷߇≈◊Õ°µ—«Õ¬à“ߢ—πÈ ∑’ Ë Õß §◊Õ‡≈◊Õ°§√—«‡√◊Õπ à«π∫ÿ§§≈µ—«Õ¬à“ß ®“°∫—≠™’√“¬™◊ÕË §√—«‡√◊Õπ‚¥¬®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫√“¬™◊ÕË §√—«‡√◊Õπµ“¡¢π“¥¢Õߧ√—«‡√◊Õπ ´÷ßË «—¥¥â«¬®”π«π ¡“™‘°¢Õߧ√—«‡√◊Õπ ·≈â«®÷ß ÿ¡à ·∫∫¡’√–∫∫ °“√ ÿࡵ—«Õ¬à“ߢÕß ”π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘ ”À√—∫°“√ ”√«® «— ¥‘°“√ ·≈–Õπ“¡—¬ªï æ.». 2534 ‰¥â®”π«πµ—«Õ¬à“ß∑—ßÈ  ‘πÈ 2,600 ™ÿ¡√ÿ¡Õ“§“√/À¡Ÿ∫à “â π ®“° 76,899 ™ÿ¡√ÿ¡Õ“§“√/À¡Ÿ∫à “â π ∑—«Ë ª√–‡∑» °√–®“¬‰ª„π∑ÿ°‡¢µ°“√ª°§√Õß ¢—πÈ ∑’Ë 2 §≥–°√√¡°“√«‘™“°“√§”π«≥¢π“¥µ—«Õ¬à“߇æ◊ÕË „™â„π°“√ ”√«® §√—ßÈ π’„È ™â µŸ √°“√§”π«≥·∫∫ Simple Random Sampling (§◊Õ n = Z2 P [1-P] /∆2) ·≈â«π”§à“∑’‰Ë ¥â¡“ª√—∫§à“ design effect ‡π◊ÕË ß®“°°“√ ÿ¡à ·∫∫ cluster (design effect = 2) §Ÿ≥°—∫®”π«π∑’§Ë ”π«≥‰¥â °”Àπ¥„À⧓à P §◊Õ §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§ ∑’®Ë –µ√«®æ∫‰¥âµË” ÿ¥‡ªìπ 1 % ‚¥¬¡’ precision of estimation (∆) 20% ‰¥â ®”π«πµ—«Õ¬à“ß∑—ßÈ À¡¥ 19,014 ·µà‡π◊ÕË ß®“°‚√§∑’µË Õâ ß°“√®–µ√«®æ∫®–Õ¬Ÿ„à π ™à«ßÕ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ´÷ßË ¡’ª√–™“°√Õ¬Ÿªà √–¡“≥√âÕ¬≈– 63.8 ¢Õߪ√–™“°√∑—ßÈ À¡¥ ¥—ßπ—πÈ ®÷ßµâÕß°“√µ—«Õ¬à“ß∑—ßÈ À¡¥ 29,802 §π À√◊Õ ª√–¡“≥ 6,340 §√Õ∫§√—« §◊Õª√–¡“≥ 20% ¢Õß®”π«πµ—«Õ¬à“ߢÕß°“√ ”√«® «— ¥‘°“√·≈–Õπ“¡—¬

”π—°ß“π ∂‘µ·‘ Ààß™“µ‘ ¡àÿ µ—«Õ¬à“ß„Àⵓ¡∑’§Ë ≥–∑”ß“πµâÕß°“√ ·≈–®—¥∑”‡≈¢ ∑’∫Ë “â π∑’‰Ë ¥â®“°°“√ ”√«® ‡¢µ∑’ÕË ¬ŸÕà “»—¬ µ”∫≈ Õ”‡¿Õ ·≈–®—ßÀ«—¥ ·≈–™◊ÕË À—«Àπâ“ §√Õ∫§√—« ®—¥ àß„Àâ·°à§≥–°√√¡°“√œ ‡æ◊ËÕ®—¥ àß„Àâ°—∫®—ßÀ«—¥µ—«Õ¬à“߉ª¥”‡π‘π°“√ §âπÀ“µ√«® Õ∫‡≈¢∑’Ë∫â“π·≈–™◊ËÕÀ—«Àπⓧ√—«‡√◊Õπ‰«â≈à«ßÀπâ“°àÕπ∂÷ß«—π ”√«®®√‘ß  √ÿª‡ªÑ“À¡“¬°“√ ”√«®®“°°“√ ÿ¡à µ—«Õ¬à“ߢÕß ”π—°ß“π ∂‘µ·‘ Ààß™“µ‘‡ªìπ¥—ßπ’È


2. √–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«®

7

¿“§

®—ßÀ«—¥

®”π«π™ÿ¡√ÿ¡/Õ“§“√ ‡∑»∫“≈ ÿ¢“ πÕ° ¿‘∫“≈ ‡¢µ

µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

‡≈¬ π§√æπ¡ √âÕ¬‡ÕÁ¥ ¡À“ “√§“¡ Õÿ∫≈√“™∏“π’

°≈“ß

®”π«π§√Õ∫§√—«

√«¡ ‡∑»∫“≈ ÿ¢“ πÕ° ¿‘∫“≈ ‡¢µ

√«¡

3 3 4 5 14

3 4 6 3 10

13 15 36 26 46

19 22 46 34 70

36 36 48 60 168

36 48 72 36 120

117 135 324 234 414

189 219 444 330 702

√“™∫ÿ√’ ™—¬π“∑ π§√ª∞¡ ª∑ÿ¡∏“π’

7 2 3 1

18 1 10 12

16 10 17 9

41 13 30 22

84 24 36 12

216 12 120 144

144 90 153 81

444 126 309 237

‡Àπ◊Õ

πà“𠵓° π§√ «√√§å ‡æ™√∫Ÿ√≥å

3 6 18 5

4 4 6 7

13 8 23 20

20 18 47 32

36 72 216 60

48 48 72 84

117 72 207 180

201 192 495 324

㵉

™ÿ¡æ√ π§√»√’∏√√¡√“™ π√“∏‘«“

3 12 9

7 11 6

13 29 11

23 52 26

36 144 108

84 132 72

117 261 99

237 537 279

420

-

-

420 1,128

-

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√

- 1,128

„π°√≥’∑’Ë®—ßÀ«—¥µ—«Õ¬à“߉¡à “¡“√∂æ∫§√—«‡√◊Õπ∑’Ë√–∫ÿ‰«â „π°√≥’µàÕ‰ªπ’È §◊ Õ æ∫∫â“π·µà∫“â π«à“ß ‰¡à¡§’ πÕ¬Ÿà À√◊Õ ‰¡à “¡“√∂À“‡≈¢∫â“π∑’√Ë –∫ÿ‰¥â À√◊Õ ∫â“π‡≈¢∑’Ë µ√ß°—π·µà™◊ËÕ‡®â“¢Õß∫â“π‰¡àµ√ß°—∫√“¬™◊ËÕ∫â“π∑’Ë√–∫ÿ‰«â „À⥔‡π‘π°“√ ÿࡵ—«Õ¬à“ß ∑¥·∑π¥â«¬°“√§—¥‡≈◊Õ°§√—«‡√◊Õπ∑’ËÕ¬Ÿà„°≈â∫â“πµ—«Õ¬à“߇¥‘¡¡“°∑’Ë ÿ¥ ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ ‡≈◊Õ°∫â“π∑’ÕË ¬Ÿ¥à “â π¢«“¢Õß∫â“πµ—«Õ¬à“߇¥‘¡ À“°‰¡à¡∫’ “â πÕ¬Ÿ‡à ≈¬ ®÷ß„ÀℙⰓ√®—∫ ≈“° ‡≈¢∫â“π∑’‡Ë À≈◊ÕÕ¬Ÿ„à π™¡√¡/À¡Ÿ∫à “â ππ—πÈ ¡“∑¥·∑π∫â“π∑’¢Ë “¥‰ª


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 8

2.5 ·∫∫øÕ√å¡°“√ ”√«® ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ·≈–«‘∏’°“√ ”√«® 2.5.1 ·∫∫øÕ√å¡°“√ ”√«® ¡’∑ß—È À¡¥ 7 ™π‘¥ §◊Õ (µ—«Õ¬à“ß·∫∫øÕ√å¡„π¿“§ ºπ«°À¡“¬‡≈¢ 4) (1) ·∫∫øÕ√塧«∫§ÿ¡°‘®°√√¡ ¡’ 1 Àπâ“ ‡√’¬°«à“ HES1 ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√ ∫— π ∑÷ ° °‘ ® °√√¡ °”°— ∫„Àâ µ— « Õ¬à “ ß·µà ≈ –§π‰¥â √— ∫ °“√µ√«®§√∫µ“¡∑’Ë °”À𥉫â ∑ÿ°§π∑’‡Ë ªìπµ—«Õ¬à“ß®–¡’·∫∫øÕ√å¡π’ªÈ √–®”µ—« (2) ·∫∫øÕ√å¡°“√ —¡¿“…≥å ·∫à߇ªìπ 2 ™ÿ¥ §◊Õ ·∫∫ HES2,3 ·∫∫øÕ√å¡ HES 2 §◊Õ·∫∫ —¡¿“…≥åÀ«— Àπⓧ√Õ∫§√—« „π‡√◊ÕË ß®”π«π ¡“™‘°„π§√—«‡√◊Õπ¢Õßµπ Õ“™’æ ·≈–√“¬‰¥â¢Õߧ√Õ∫§√—«  à«π HES3 ‡ªìπ·∫∫ —¡¿“…≥å‚¥¬·∫à߇ªìπ 3 °≈ÿ¡à Õ“¬ÿ §◊Õ - HES3/1  —¡¿“…≥嵫— Õ¬à“ßÕ“¬ÿµË”°«à“ 10 ªï ¡’ 6 Àπâ“ ‡ªìπ·∫∫  —¡¿“…≥å‡√◊ÕË ß°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π·≈–°“√„™â∫√‘°“√√—°…“欓∫“≈ °“√∫“¥‡®Á∫ ·≈–ª√–«—µ‚‘ √§≈¡™—° - HES3/2  —¡¿“…≥嵫— Õ¬à“ßÕ“¬ÿ 10-15 ªï ¡’ 10 Àπâ“ ‡ªìπ·∫∫  —¡¿“…≥å‡√◊ÕË ß°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π·≈–°“√„™â∫√‘°“√√—°…“欓∫“≈ °“√∫“¥‡®Á∫ ª√–«—µ‘‚√§≈¡™—° ·≈–ªí®®—¬‡ ’ˬߥâ“π ÿ¢¿“æµà“ßÊ ‰¥â·°à°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ·≈–¥◊¡Ë  ÿ√“ - HES3/3  —¡¿“…≥åµ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµ—Èß·µà 15 ªï¢÷Èπ‰ª ¡’ 18 Àπâ“  —¡¿“…≥å‡√◊ÕË ß°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π·≈–°“√„™â∫√‘°“√√—°…“欓∫“≈ °“√∫“¥‡®Á∫ ª√–«—µ‚‘ √§≈¡™—° ·≈–ªí®®—¬‡ ’¬Ë ߥâ“π ÿ¢¿“æµà“ßÊ ‰¥â·°à °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ·≈–¥◊¡Ë  ÿ√“ §”∂“¡‡æ◊ÕË §—¥°√Õß¿“«–µ—∫·¢Áß π‘«Ë „π∑“ß ‡¥‘πªí  “«– Õ“°“√ª«¥¢âÕ·≈–À≈—ß §«“¡º‘¥ª°µ‘¢ÕßÕ«—¬«– ◊∫æ—π∏åÿ „π‡æ»À≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª °“√‰¥â√—∫¬“·≈–°“√«‘π‘®©—¬‚√§‡√◊ÈÕ√—ß ®“°·æ∑¬å °“√§— ¥ °√Õß°≈ÿà ¡‚√§ªÕ¥Õÿ ¥ °—È π ‡√◊È Õ √— ß ·≈–·∫∫  —¡¿“…≥åÕ“°“√· ¥ß¢Õß‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π (3) ·∫∫øÕ√å¡∫—π∑÷°°“√µ√«®√à“ß°“¬ HES4 ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß∑ÿ°§π ®– ‰¥â√∫— °“√µ√«®√à“ß°“¬®“°·æ∑¬å‡æ◊ÕË §âπÀ“§«“¡º‘¥ª°µ‘ ·≈–§«“¡æ‘°“√¢Õß√à“ß°“¬ °“√µ√«®À“¿“«–µ—∫·¢Áß ·≈– ”À√—∫ºŸÀâ ≠‘ßÕ“¬ÿµß—È ·µà 30 ªï¢π÷È ‰ª ®–‰¥â√∫— °“√µ√«® ‡µâ“π¡‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡¥â«¬ ·∫∫øÕ√å¡ HES4/1 „™â„π°“√µ√«®«—¥æ—≤π“°“√‡¥Á°Õ“¬ÿµß—È ·µà 2-60 ‡¥◊Õπ (4) ·∫∫øÕ√å¡∫—π∑÷°°“√«—¥πÈ”Àπ—° à«π Ÿß·≈–«—¥§«“¡¥—π‚≈À‘µ‡√’¬°«à“ HES5  ”À√—∫µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµß—È ·µà 15 ªï¢π÷È ‰ª (5) ·∫∫øÕ√å¡∫—π∑÷°°“√«—¥ Peak Flow Rate (PEFR) ‡√’¬°«à“ HES6 ´÷ßË ‡ªìπ°“√µ√«® ¡√√∂¿“æ°“√∑”ß“π¢Õߪե  ”À√—∫µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµß—È ·µà 15 ªï¢π÷È ‰ª (6) ·∫∫øÕ√å¡∫—π∑÷°°“√µ√«®«—¥§≈◊πË ‰øøÑ“À—«„® À√◊Õ HES7  ”À√—∫°≈ÿ¡à


2. √–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«®

9

µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµß—È ·µà 30 ªï¢π÷È ‰ª (7) ·∫∫øÕ√å¡∫—π∑÷°º≈°“√µ√«®‡≈◊Õ¥∑“ßÀâÕߪؑ∫µ— °‘ “√§◊Õ HES8 ®—¥∑” ‡ªìπ‡≈ࡧ≈⓬„∫‡ √Á®√—∫‡ß‘π ¡’µπâ ¢—«È  ”À√—∫‡°Á∫‰«â∑ÀË’ Õâ ߪؑ∫µ— °‘ “√ ·≈– à«π∑’∫Ë π— ∑÷° º≈®—¥ àß„À⺪Ÿâ √– “πß“π¢Õß®—ßÀ«—¥ ‚¥¬µ√«®‡≈◊Õ¥„Àâ·°à°≈ÿ¡à µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµß—È ·µà 15 ªï¢π÷È ‰ª °‘®°√√¡∑’¥Ë ”‡π‘π°“√„π°≈ÿ¡à µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµ“à ßÊ · ¥ß„πµ“√“ßµàÕ‰ªπ’È

«‘∏°’ “√ ”√«®

°≈ÿ¡à µ—«Õ¬à“ß (Õ“¬ÿ‡ªìπªï)

°“√ —¡¿“…≥å HES2 ¢âÕ¡Ÿ≈§√Õ∫§√—«·≈–√“¬‰¥â

15 ¢÷πÈ ‰ª

10-14

µË”°«à“ 10

À—«Àπⓧ√Õ∫§√—«

HES3/1 ∑—«Ë ‰ª °“√‡®Á∫ªÉ«¬ ∫“¥‡®Á∫

X

HES3/2 ∑—«Ë ‰ª ‡®Á∫ªÉ«¬ ∫“¥‡®Á∫ ≈¡™—° Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ¥◊¡Ë ‡À≈â“ HES3/3 ∑—«Ë ‰ª ‡®Á∫ªÉ«¬ ∫“¥‡®Á∫ ≈¡™—°  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ¥◊¡Ë ‡À≈â“

°“√´—°ª√–«—µ‘ HES3/3 §—¥°√Õß‚√§µà“ßÊ ¥â«¬Õ“°“√ - ¿“«–µ—∫·¢Áß - π‘«Ë „π∑“߇¥‘πªí  “«– - ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß - ¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ° (À≠‘ß 30 ªï¢π÷È ‰ª) - ·æ∑¬å«π‘ ®‘ ©—¬‚√§‡√◊ÕÈ √—ß - °“√‰¥â√∫— ¬“√—°…“‚√§‡√◊ÕÈ √—ß - °≈ÿ¡à ‚√§ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß - Õ“°“√‡®Á∫Àπâ“Õ°·∫∫·Õ߉®π“

X X

X X X X X X X X


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 10

≈”¥—∫¢—πÈ µÕπ

°“√µ√«®√à“ß°“¬ HES4 - §«“¡æ‘°“√ µ—∫·¢Áß - ‡µâ“π¡ (À≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï) - πÈ”Àπ—° à«π Ÿß

°≈ÿ¡à µ—«Õ¬à“ß (Õ“¬ÿ‡ªìπªï) 30 ¢÷πÈ ‰ª

15-29

X X X

X X

HES4/1 æ—≤π“°“√‡¥Á°

0-5

X

X X

HES5 §«“¡¥—π‚≈À‘µ

X

X

HES6 PEAK FLOW RATE

X

X

HES7 §≈◊πË ‰øøÑ“À—«„®

X

°“√µ√«®∑“ßÀâÕߪؑ∫µ— °‘ “√ HES8 µ√«®‡≈◊Õ¥ (Venous blood) - Haematocrit - Serum Protein - Serum Creatinine - Fasting Blood Sugar - Total Cholesterol - Total Bilirubin

X X X X X X

°“√µ√«®√—ß ’«∑‘ ¬“ CHEST X-RAY PLAIN KUB

5-14

X X X X X X

‡©æ“–ºŸ∑â ’Ë PEFR º‘¥ª°µ‘ ‡©æ“–ºŸ∑â ¡’Ë ª’ √–«—µª‘ í  “«–º‘¥ª°µ‘

2.5.2 ‡∑§π‘§ ·≈–«‘∏°’ “√ ”√«® (1) °“√‡°Á∫·≈– àßµ√«®‡≈◊Õ¥∑“ßÀâÕߪؑ∫µ— °‘ “√ „Àâª√–™“°√µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµß—È ·µà 15 ªï¢π÷È ‰ª ߥՓÀ“√·≈–πȔլà“ßπâÕ¬ 12 ™—«Ë ‚¡ß°àÕπ‡®“–‡≈◊Õ¥ „π«—ππ—¥µ√«® ‡≈◊Õ¥‡®â“Àπâ“∑’ˇ¢â“‰ª‡®“–·≈–‡°Á∫‡≈◊Õ¥µ“¡À¡Ÿà∫â“π„πµÕπ‡™â“√–À«àà“߇«≈“ 06.0007.00 π. ‚¥¬‡®“–‡≈◊Õ¥®“°‡ âπ‡≈◊Õ¥¥”Àπâ“·¢π´â“¬‡∑à“π—Èπ ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ∂Ÿ°‡®“– ‡≈◊Õ¥®–µâÕß¡“√—∫°“√µ√«®«—¥§«“¡¥—π‚≈À‘µ®“°·¢π¢â“ߢ«“ À“°∂Ÿ°‡®“–‡≈◊Õ¥®“° ·¢π¢«“Õ“®∑”„Àâ‡≈◊Õ¥‰À≈ÕÕ°¡“Õ’°√–À«à“ß°“√«—¥§«“¡¥—π‚≈À‘µ ‡°Á∫µ—«Õ¬à“ß ‡≈◊Õ¥§π≈– 15 ´’´’ ‡®â“Àπâ“∑’·Ë ∫à߇≈◊Õ¥ÕÕ°‡ªìπ 3  à«π§◊Õ -  à«π∑’Ë 1 ®”π«π 1 ´’´’ „ à„π¢«¥∑’¡Ë ’ Sodium fluoride ‡ªìπ “√°—π‡≈◊Õ¥ ·¢Áßµ—«º ¡„À⇢⓰—π‚¥¬‡¢¬à“‡∫“Ê ªíπò ·¬° Plasma ∑—π∑’  ”À√—∫µ√«®


2. √–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«®

11

À“πÈ”µ“≈„π‡≈◊Õ¥ - à«π∑’Ë 2 ‡°Á∫„π Capillary tube ‡æ◊ÕË µ√«®À“ Haematocrit -  à«π∑’Ë 3 ®”π«π∑’‡Ë À≈◊Õª√–¡“≥ 13 ´’´’ „ à„π¢«¥À√◊ÕÀ≈Õ¥∑’·Ë Àâß·≈– –Õ“¥ µ—ßÈ ‰«â„Àâ‡≈◊Õ¥·¢Áßµ—« ·≈â«π”‰ªªíπò ·¬° Serum  ”À√—∫µ√«®À“√–¥—∫™’«‡§¡’µ“à ßÊ ·≈–·¬° à«π∑’‡Ë À≈◊Õ‡°Á∫‰«â„π§≈—ß´’√¡— µàÕ‰ª „π à«π°“√µ√«®∑“ßÀâÕߪؑ∫—µ‘°“√π—Èπ °√¡«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å ‚¥¬°Õß æ¬“∏‘«‘∑¬“§≈‘π‘° ‰¥â®—¥‡µ√’¬¡ “√≈–≈“¬¡“µ√∞“π (Standard solution) ·≈–πÈ” ‡À≈◊Õߧ«∫§ÿ¡ (Control serum)  àß„Àâ·°àÀÕâ ߪؑ∫µ— °‘ “√¢Õß‚√ß欓∫“≈»Ÿπ¬å·≈–‚√ß æ¬“∫“≈∑—«Ë ‰ªª√–®”®—ßÀ«—¥∑’ Ë ”√«® ‡æ◊ÕË „Àâ¡¡’ “µ√∞“π°“√µ√«®‡¥’¬«°—π  “√≈–≈“¬ ¡“µ√∞“πª√–°Õ∫¥â«¬ - πÈ”¬“ ”À√—∫µ√«®«—¥√–¥—∫ Creatinine µ“¡«‘∏’ Jaffe reaction ‚¥¬À≈—° °“√¢Õߪؑ°‘ √‘ ¬‘ “√–À«à“ß Creatinine + Alkaline picrate ®–‰¥â Yellow-red complex («—¥∑’Ë 520 nm) - πÈ”¬“ ”À√—∫µ√«®À“πÈ”µ“≈„π‡≈◊Õ¥ µ“¡«‘∏’ O-toluidine ‚¥¬À≈—°°“√¢Õß °“√∑”ªØ‘°√‘ ¬‘ “√–À«à“ß Glucose + O-toluidine ¿“¬„µâ ¿“«–‡ªìπ°√¥ (‡µ‘¡ Glacial acetic acid ∑’ÕË ≥ ÿ À¿Ÿ¡‘ 100 Õß»“‡´≈‡´’¬ ) ®–‰¥â “√ N-glucosylamine (Blue-green product «—¥∑’Ë 630 nm) - πÈ”¬“µ√«®À“√–¥—∫ Total Bilirubin µ“¡«‘∏’ Jendrassik & Grof ‚¥¬À≈—° °“√¢Õß°“√∑”ªØ‘°√‘ ¬‘ “√–À«à“ß Total Bilirubin + Diazotized sulfanilic acid ¿“¬„µâ caffeine ·≈– ¿“«–§«“¡‡ªìπ¥à“ß ®–‰¥â “√ Azobilirubin «—¥∑’Ë 600 nm - πÈ”¬“µ√«®À“√–¥—∫ Total Cholesterol µ“¡«‘∏’ Enzymatic ‚¥¬À≈—°°“√∑’Ë ‡°‘¥ªØ‘°√‘ ¬‘ “√–À«à“ß Cholesterol ester + πÈ” (‚¥¬‡µ‘¡ Cholesterol esterase) ®–‰¥â Cholesterol °—∫°√¥‰¢¡—π, Cholesterol + ÕÕ°´‘‡®π (‚¥¬‡µ‘¡ Cholesterol oxidase) ®–‰¥â Cholestene -3- one °—∫πÈ”, ·≈–ªØ‘°√‘ ¬‘ “ peroxidase ¢Õß 2H2 O2 + 4 -aminoantipyrine + phenol ®–‰¥â quinonemine ·≈–πÈ” («—¥∑’Ë 500 nm) - πÈ”¬“µ√«®À“√–¥—∫ Total Protein ‚¥¬«‘∏’ Biuret ∫πÀ≈—°°“√¢Õß°“√∑” ªØ‘°√‘ ¬‘ “√–À«à“ß Protein + Copper ions „π ¿“«–∑’‡Ë ªìπ¥à“ß ®–‰¥â Violet blue complex «—¥∑’Ë 540 nm (2) °“√µ√«®§«“¡æ‘°“√¢Õß√à“ß°“¬ „π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 5 ªï¢π÷È ‰ª ª√–°Õ∫¥â«¬ - °“√¡Õ߇ÀÁπ „Àâπ∫— π‘«È ¡◊Õ (Finger count) ‚¥¬ªî¥µ“∑’≈–¢â“ß„π√–¬–Àà“ß 1 øÿµ ∑”´È”Ê 5 §√—ßÈ µ‘¥µàÕ°—π (‡ª≈’¬Ë π®”π«ππ‘«È ∑ÿ°§√—ßÈ ) ®–µâÕßπ—∫‰¥â∂°Ÿ µâÕß∑—ßÈ 5 §√—ßÈ ®÷ß®–∂◊Õ«à“ª°µ‘ - °“√‰¥â¬‘π‡ ’¬ß查 „π√–¬–Àà“ß 1 øÿµ „À⺟â∂Ÿ°µ√«®æŸ¥µ“¡ºŸâµ√«®™â“Ê À“°æŸ¥µ“¡‰¡à‰¥â„Àâ∑¥≈Õß„À¡à ®÷ß∫—π∑÷°≈ß«à“ª°µ‘À√◊Õ‰¡à


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 12

- °“√查 ‚¥¬ºŸµâ √«®´—°∂“¡™◊ÕË °ÿ≈ ∑’ÕË ¬Ÿà ¥Ÿ°“√查‚µâµÕ∫«à“‡À¡“– ¡ ª°µ‘ À√◊Õ‰¡à - °“√µ√«®ª“°·À«àß ‡æ¥“π‚À«à ‚¥¬¥Ÿ≈°— …≥–ª“° µ√«®¥Ÿ¿“¬„𪓰‚¥¬ „Àâº∂Ÿâ °Ÿ µ√«®‡ß¬Àπâ“ Õ⓪“°„Àâ‡ÀÁπ‡æ¥“𪓰 À“°¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘ ·µà‰¥â √—∫°“√ºà“µ—¥·°â‰¢‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«∂◊Õ«à“ª°µ‘ - °“√∑¥ Õ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À« ·¢π¢“ ·≈–≈”µ—« ‚¥¬ Õ∏‘∫“¬·≈–„Àâº∂Ÿâ °Ÿ µ√«®∑”µ“¡∑’≈–¢âÕ ®”π«π 6 °‘®°√√¡§◊Õ (°) ¬°·¢π Õߢâ“߉ª¢â“ßÀπâ“ ·≈–™Ÿ¢π÷È ‡Àπ◊Õ»’√…– (¢) ßÕ»Õ°∑—ßÈ  Õߢâ“ߢ÷πÈ ¡“ „™âª≈“¬π‘«È ™’È À√◊Õπ‘«È °≈“ß·µ–∑’√Ë ¡‘ Ω望° (§) ºŸâ∂Ÿ°µ√«®°”√Õ∫π‘È«™’È·≈–π‘È«°≈“ߢÕߺŸâµ√«®„Àâ·πàπ 欓¬“¡‰¡à„Àâ ºŸµâ √«®¥÷ßÕÕ°‰¥â (ß) µ‘¥°√–¥ÿ¡‡ ◊ÕÈ ¢π“¥ 1.5 ‡´πµ‘‡¡µ√ µàÕ‡π◊ÕË ß°—π 2 ‡¡Á¥ (®) „Àâº∂Ÿâ °Ÿ µ√«®π—ßË ¬ÕßÊ≈߉ª∑’æË π◊’È ®πΩÉ“¡◊Õ∑—ßÈ  Õß·µ–æ◊πÈ ‰¥â·≈â«≈ÿ°¢÷πÈ ¬◊π (©) „Àâº∂⟠°Ÿ µ√«®‡¥‘π®“°®ÿ¥∑’¬Ë π◊ Õ¬Ÿ‰à ª¬—ßΩ“ºπ—ßÕ’°¥â“π À√◊Õ æ◊πÈ ∑’«Ë “à ß ∑’ÀË “à ßÕÕ°‰ª„π√–¬–‡¥‘πª√–¡“≥ 10 °â“« (3) °“√µ√«®¿“«–µ—∫·¢Áß „π°≈ÿ¡à µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµßÈ— ·µà 15 ªï¢πÈ÷ ‰ª „Àâº∂⟠°Ÿ µ√«®πÕπ∫π‡µ’¬ß µ√«®„π∑à“πÕπÀß“¬∏√√¡¥“ ‡æ◊ÕË µ√«®Õ“°“√µàÕ‰ªπ’È - µ√«®¿“«–∫«¡πÈ” (Ascites) ‰¥â·°à Fluid thrill, Shifting dullness - µ√«®¢“∫«¡πÈ” (Pitting edema) µ”·Àπàß∑’µË √«®æ∫¿“«–∫«¡‰¥âß“à ¬·≈– ™—¥‡®π§◊Õ∑’ËÀ≈—߇∑â“ ¢âÕ‡∑â“ ·≈–∑’Ë¢“¥â“π medial ¢Õß°√–¥Ÿ°Àπâ“·¢âß ¿“«–∫«¡¬—ßÕ“®µ√«®æ∫‰¥â∑µ’Ë πâ ¢“ ·≈–„πºŸªâ «É ¬∑’πË Õππ“πÊ Õ“®æ∫‰¥â∑À’Ë ≈—ß °âπ°∫ ‚¥¬∑’Ë¢“Õ“®‰¡à∫«¡ «‘∏’µ√«®§◊Õ„™âπ‘È«¡◊Õ°¥∑’Ë∫√‘‡«≥¥—ß°≈à“«·√ß ·≈–π“πæÕ§«√ ·≈â«¥Ÿ«à“∫ÿ㡵“¡√Õ¬π‘È«À√◊Õ‰¡à „™âπ‘È«≈Ÿ∫¥Ÿ∑—π∑’À≈—ß°¥ Õ“®∑”„Àâµ√«®æ∫°“√∫«¡πâÕ¬Ê ‰¥â - µ√«®Õ“°“√‡À≈◊Õß (Jaundice) ‚¥¬¥Ÿ ¢’ Õßµ“¢“« ‡¬◊ÕË ∫ÿ ·≈–º‘«Àπ—ß∑—«Ë Ê ‰ª - µ√«®À“ Spider nevi §◊Õ°“√µ√«®æ∫≈—°…≥–‡ªìπ¢¬ÿ¡â ¢ÕßÀ≈Õ¥‡≈◊Õ¥ΩÕ¬ °¥·≈â«®“ßÀ“¬‰ª ‡¡◊ËÕª≈àÕ¬®–¡’≈—°…≥–°√–®“¬ÕÕ°§≈⓬„¬·¡ß¡ÿ¡ ¡—° ª√“°Ø∑’∫Ë √‘‡«≥Àπâ“Õ° À√◊Õ ·ºàπÀ≈—ß ¡“°°«à“ 1 ®ÿ¥ - µ√«®¥Ÿ Palma erythema µ√«®æ∫ΩÉ“¡◊Õ∑—ßÈ  Õߢâ“߇ªìπ ’·¥ß ‚¥¬‡©æ“– ∑’‡Ë π‘π¢ÕßΩÉ“¡◊Õ·≈–‚¥¬√Õ∫ (4) °“√µ√«®°âÕπ„π‡µâ“π¡ ¢ÕßÀ≠‘ßÕ“¬ÿµß—È ·µà 30 ªï¢π÷È ‰ª ª√–°Õ∫¥â«¬ - °“√¥Ÿ„π 3 ∑à“ §◊Õ ºŸ∂â °Ÿ µ√«®«“ß¡◊Õ∑—ßÈ  Õߢâ“ß≈ß∫π»’√…– ºŸ∂⟠°Ÿ µ√«®™Ÿ¡Õ◊ ∑—ßÈ  Õߢâ“ߢ÷πÈ ‡Àπ◊Õ»’√…– ·≈–ºŸ∂â °Ÿ µ√«®„™â¡Õ◊ ∑—ßÈ  Õß∑â“«‡Õ«  ‘ßË ∑’®Ë –µâÕߥŸ§Õ◊ √–¥—∫¢Õ߇µâ“π¡ °“√∫ÿã¡¢Õߺ‘«Àπ—ß ¥Ÿ§√“∫∑’ËÀ—«π¡ ·≈–∂“¡«à“¡’πÈ” ‡À≈◊ÕßÕÕ°®“°À—«π¡À√◊Õ‰¡à (¬°‡«âπºŸâ∑’˵—Èߧ√√¿åÀ√◊Õ°”≈—ß„Àâπ¡∫ÿµ√ ·≈– ¡’°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ߢÕߺ‘«Àπ—ß·µ°µà“ß°—π√–À«à“߇µâ“π¡∑—ßÈ  Õߢâ“ßÀ√◊Õ‰¡à


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 14

µ”·Àπàß °√≥’‡¥Á°‡≈Á°„™â‡§√◊ÕË ß™—ßË ∑’„Ë ™â„π§≈‘π°‘ ÿ¢¿“懥Á° (Well baby clinic) - °“√«—¥ à«π Ÿß ‡§√◊ËÕß«—¥„Àâ¡’‡ °≈„π·π«¥‘Ëßµ—Èß©“°°—∫æ◊Èπ∑’ˇ√’¬∫·≈–·¢Áß ‚¥¬‡√‘Ë¡∑’Ë√–¥—∫æ◊Èπ√“∫‡ ¡Õ ¥â“π∫π‡ªìπ‰¡â “¡‡À≈’ˬ¡µ‘¥°—∫‡§√◊ËÕß«—¥‡æ◊ËÕ „™â∑“∫°—∫ à«π∫π ÿ¥¢Õß»’√…– „À⺟â∂Ÿ°µ√«®¬◊π∫πæ◊Èπ√“∫‡√’¬∫·¢Áß ‰¡à¡’ «— ¥ÿÕÕà ππ‘¡Ë √Õß√—∫ ºŸ∂â °Ÿ µ√«®∂Õ¥√Õ߇∑â“ ·≈–‰¡à «¡‡ ◊ÕÈ ºâ“√ÿ¡à √à“¡ ºŸ∂â °Ÿ µ√«®¬◊π™‘¥ºπ—ß∑’¡Ë’ ‡’ §√◊ÕË ß«—¥µ‘¥Õ¬Ÿà ‚¥¬„À⥓â πÀ≈—ߢÕß»’√…– À≈—ß  –‚æ° πàÕß·≈– âπ‡∑â“ —¡º— °—∫ºπ—ßµ≈Õ¥ ‡∑â“ Õߢâ“ß™‘¥°—π „À⺟â∂Ÿ°µ√«®¡Õß µ√߉ª¢â“ßÀπâ“ ≥ ®ÿ¥„¥®ÿ¥Àπ÷Ëß„π√–¥—∫ “¬µ“ ‚¥¬∑’Ë®–∑”„Àâ√–¥—∫∫π ¢Õß√ŸÀŸÕ¬Ÿà√–¥—∫‡¥’¬«°—∫°√–¥Ÿ°‡∫⓵“¥â“π≈à“ß ¥÷߉¡â “¡‡À≈’ˬ¡¥â“π∫π≈ß ¡“®π°√–∑—Ëß —¡º— æÕ¥’°—∫»’√…– „À⺡·∫π√“∫®πµ‘¥»’√…– ºŸâµ√«®Õà“π ¡“µ√«—¥·≈–®¥∫—π∑÷°µ—«‡≈¢„Àâ≈–‡Õ’¬¥ ∑»π‘¬¡ 1 µ”·Àπàß (6) °“√«—¥§«“¡¥—π‚≈À‘µ „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß«—¥ §«“¡¥—π‚≈À‘µ¡“µ√∞“π™π‘¥ª√Õ∑ ∂ÿ߬“ß∑’Ëæ—π·¢π®–µâÕß¡’¢π“¥§«“¡°«â“ßæÕ ‡À¡“–°—∫¢π“¥¢Õß·¢πºŸ∂â °Ÿ µ√«® §◊Õ æ—π‰¥â 2/3 ¢Õß√Õ∫·¢π à«π∫π ·≈–¢Õ∫ ≈à“ߢÕß∂ÿßæ—π·¢π Ÿß®“°¢âÕæ—∫‡°‘π 2-3 ‡´πµ‘‡¡µ√ ·≈–¡’°“√µ√«® Õ∫‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑ÿ°«—π ºŸ∂â °Ÿ µ√«®®–µâÕß≈–‡«âπ ‘ßË µàÕ‰ªπ’°È Õà π°“√µ√«®Õ¬à“ßπâÕ¬ 1 ™—«Ë ‚¡ß §◊Õ ∑”ß“πÀ√◊Õ ÕÕ°°”≈—ß°“¬Àπ—° √—∫ª√–∑“πÕ“À“√ ¥◊¡Ë ™“ °“·ø  ÿ√“ À√◊Õ ‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë º ¡§“‡øÕ’π  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë À√◊Õ√—∫ª√–∑“π¬“∑’Ë¡’º≈µàÕ§«“¡¥—π‚≈À‘µ (¬°‡«âπºŸâ∑’Ë√—∫ª√–∑“π¬“≈¥ §«“¡¥—π‚≈À‘µ‡ªìπª√–®”) „À⺟â∂Ÿ°µ√«®ªí  “«–∑‘Èß°àÕπµ√«® „ à‡ ◊ÈÕ‰¡à¡’·¢π æ—° ºàÕπµ“¡ ∫“¬ 5 π“∑’°Õà π«—¥§«“¡¥—π ¢≥–«—¥§«“¡¥—π®–µâÕ߉¡à楟 §ÿ¬°—π „Àâ«¥— §«“¡¥—π‚≈À‘µ®“°·¢π¢«“ ¬°·¢π¢«“‰«â∫π‚µä–∑’Ë®–µ√«®‚¥¬æ—∫¢âÕ»Õ°„ÀâÕ¬Ÿà„π √–¥—∫‡¥’¬«°—∫À—«„® („™âÀ¡ÕπÀπÿπ) æ—π∂ÿ߬“ß√Õ∫·¢π„Àâ·πàπ‚¥¬„Àâ “¬¬“ß∑—Èß  Õߢâ“ßÕ¬Ÿ¢à “â ßµ”·Àπàß∑’®Ë –µ√«®  à«π°≈“ߢÕß∂ÿ߬“ßÕ¬Ÿ∫à πÀ≈Õ¥‡≈◊Õ¥·¥ß‡∫√‡§’¬≈ µàÕ “¬∂ÿ߬“ß°—∫‡§√◊ÕË ß«—¥·≈⫧լլà“ßπâÕ¬ 30 «‘π“∑’ À√◊Õ¬°·¢π¢÷πÈ π“π 5-6 «‘π“∑’ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡≈◊Õ¥¥”‰À≈°≈—∫ ®“°π—Èπ„™â¡◊Õ§≈”™’æ®√∑’Ë¢âÕæ—∫„À≥ⵔ·Àπàß™—¥∑’Ë ÿ¥ ∫’∫ ≈¡‡¢â“∂ÿ߬“ß®π§≈”™’æ®√‰¡à‰¥â Õà“𧫓¡ Ÿß‡ªìπ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑‰«â ‡™àπ ™’æ®√À“¬ ‰ª∑’Ë√–¥—∫ 120 ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ ‡ªìπµâπ ·≈⫪≈àÕ¬≈¡ÕÕ°„ÀâÀ¡¥ „™âÀŸøíß«“ß∑’Ë µ”·Àπàß™’æ®√∑’§Ë ≈”‰¥â (√–«—ߪ≈“¬ÀŸøßí ¡‘„Àâ∂°Ÿ °—∫¬“ß  “¬¬“ßÀ√◊Õ‡ ◊ÕÈ ºâ“) ∫’∫≈¡ ‡¢â“∂ÿ߬“ß®π‡≈¬µ”·Àπàß∑’™Ë æ’ ®√À“¬‰ªÕ’°ª√–¡“≥ 30 ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ ‡™àπ∂÷ß 150 ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ ‡ªìπµâπ ª≈àÕ¬≈¡ÕÕ°®“°∂ÿ߬“ß™â“Ê ‚¥¬„Àâª√Õ∑≈¥≈ß 2 ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑µàÕ«‘π“∑’ øí߇ ’¬ß®“°ÀŸøßí ®–‰¥â¬π‘ ‡ ’¬ß¥—ß µÿ∫ä µÿ∫ä .... ‡ ’¬ß µÿ∫ä ·√° À√◊ÕøŸÉ·√°∑’ˉ¥â¬‘π®–µ√ß°—∫§«“¡¥—πµ—«∫π (Systolic) øí߇ ’¬ßπ’ȇ√◊ËÕ¬≈ß¡“®–‰¥â¬‘π ‡ ’¬ß‡ª≈’ˬπ‡∫“§àÕ¬≈ß¡“·≈–À“¬„π∑’Ë ÿ¥ µ√ß®ÿ¥∑’ˇ ’¬ßÀ“¬‰ª„ÀâÕà“π§à“®–‡ªìπ§à“ §«“¡¥—πµ—«≈à“ß (Diastolic) °“√Õà“π§à“§«“¡¥—π„ÀâÕ“à π„°≈⇧’¬ß 2 ¡‘≈≈‘‡¡µ√ª√Õ∑ ‡¡◊ÕË «—¥§«“¡¥—π§√—ßÈ ·√°‡ √Á®·≈â« „Àâª≈àÕ¬≈¡ÕÕ°®“°≈Ÿ°∫’∫„ÀâÀ¡¥ „Àâº∂Ÿâ °Ÿ µ√«®¬°·¢π¢÷πÈ


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 16

‡À¡◊Õπ‡§√◊ËÕßµ√«®§≈◊Ëπ‰øøÑ“À—«„®∑’Ë¡’„™âÕ¬Ÿà∑—Ë«‰ª ‡§√◊ËÕß∑ÿ°‡§√◊ËÕß®–‰¥â√—∫°“√ª√—∫ „À⇢⓵“¡‡°≥±å¡“µ√∞“π°àÕπ„™â∑ÿ°§√—Èß ‚¥¬∑’˺Ÿâµ√«®∑ÿ°§π‰¥â√—∫°“√Õ∫√¡«‘∏’°“√ µ√«®æ√âÕ¡∑—Èß¡’§Ÿà¡◊Õ‡°’ˬ«°—∫«‘∏’°“√µ√«®∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ¢âÕ√–«—ß·≈–«‘∏’°“√·°â‰¢¢âÕº‘¥ æ≈“¥µà“ßÊ ‰«â„™â∑∫∑«π¥â«¬´÷ßË ºŸµâ √«® à«π„À≠à®–¡’§«“¡§ÿπâ ‡§¬°—∫°“√„™â‡§√◊ÕË ß¥’Õ¬Ÿ·à ≈â« ·ºàπ°√“ø∫—π∑÷°§≈◊πË ‰øøÑ“∑’‰’Ë ¥âºŸµâ √«®®–µâÕßµ—¥µ‘¥∫π·∫∫∑’‡Ë µ√’¬¡‰«â„Àâµ√ßµ“¡ leads ∑’∂Ë °Ÿ µâÕßæ√âÕ¡∑—ßÈ ¡’ «à π¢Õߧ≈◊πË ∑’·Ë  ¥ß√–¥—∫¡“µ√∞“𧫓¡‰«¢Õߧ≈◊πË ∑’µË √«® (Sensitivity standardization) µ—¥µ‘¥¡“¥â«¬∑ÿ°√“¬ æ√âÕ¡∑—Èß≈ß√À— ·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¢ÕߺŸ√â ∫— °“√µ√«®§≈◊πË ‰øøÑ“∑’ Ë ßà ‡¢â“¡“®“°·µà≈–Àπ૬µ√«®π—πÈ À≈—ß®“°≈ß∑–‡∫’¬π ·≈â«®– àß„Àâ欓∫“≈ 5 §π ‡ªìπºŸâ«—¥¢π“¥§≈◊Ëπ‰øøÑ“·≈–≈ߺ≈„π·∫∫°√Õ°¢âÕ¡Ÿ≈ 欓∫“≈∑—ßÈ 5 §π ‡ªìπºŸ∑â ∑’Ë ”ß“π„πÀπ૬À—«„®·≈–À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ ·≈–‡§¬∑”ß“π„πÀÕ ¥Ÿ·≈ºŸªâ «É ¬√–¬–«‘°ƒµ (‰Õ´’¬)Ÿ ¡“°àÕπ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’‰Ë ¥â®–∂Ÿ°∫—π∑÷°‡¢â“‡§√◊ÕË ßª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈ ®“°π—πÈ §≈◊πË ‰øøÑ“¢ÕߺŸ√â ∫— °“√µ√«®∑’¡Ë §’ «“¡º‘¥ª°µ‘®–∂Ÿ°§—¥ÕÕ°¡“ ‚¥¬„™â Minnesota code criteria §◊Õ code 1.1, 1.2, 4 ·≈– 5.1 ‚¥¬≈¥‡°≥±å≈߉ª‡æ◊ÕË „À⇰≥±å„π°“√ ‡≈◊Õ°¡’§«“¡‰« Ÿß¢÷πÈ „π°“√§—¥°√Õߧ≈◊πË ∑’ºË ¥‘ ª°µ‘‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ ‡™àπ Q-wave ∑’°Ë ”À𥇪ìπ 0.03 second „π code 1.1 °Á®–≈¥≈߇ªìπ 0.02 second ‡ªìπµâπ §≈◊πË ∑’ºË ¥‘ ª°µ‘‡À≈à“π’®È –∂Ÿ°∂à“¬‡Õ° “√‡ªìπ 5 ™ÿ¥ ·≈â«®—¥ àß„ÀâÀ∑—¬·æ∑¬å 5 §π ®“° 4  ∂“∫—π (ª√– ∫°“√≥å·µà≈–§π¡“°°«à“ 10 ªï) Õà“πº≈‚¥¬Õ“»—¬§«“¡√Ÿâ minesota code criteria ·≈– pattern reading µ“¡ª√– ∫°“√≥å¢ÕßÀ∑—¬·æ∑¬å ·≈–„Àâ°“√ «‘π®‘ ©—¬ √ÿªº≈Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷ßË „π 4 ™π‘¥µàÕ‰ªπ’§È Õ◊ 1. Ischemic Heart Disease 2. Myocardial Infarction 3. Uncertain Diagnosis 4. Other Diagnosis ‡°≥±å„π°“√ √ÿªº≈°“√Õà“π¢Õß·æ∑¬å §◊Õ „π§πÕà“π§π‡¥’¬«°—π (intra-observer agreement) ®–‡Õ“¢âÕ √ÿª∑’Ë√ÿπ·√ß°«à“‡ªìπ¢âÕ √ÿª¢Õß°“√Õà“π∑—Èß Õߧ√—Èß ‡™àπ ∂â“ Õà“π§√—ßÈ ·√°‡ªìπ 2 Õà“π§√—ßÈ ∑’Ë 2 ‡ªìπ 3 ®– √ÿª‡ªìπ 2 ·≈–‡π◊ÕË ß®“°∑—ßÈ Ischemic Heart Disease ·≈– Myocardial Infarction ∂◊Õ‡ªìπ Coronary Heart Disease ¥—ßπ—πÈ ®÷ß √ÿª«à“ 1 À√◊Õ 2 ¡’§“à ‡∑à“°—π®÷ß √ÿª‡ªìπ 2 „π√–À«à“ߧπÕà“πÀ≈“¬§π (inter-observer agreement) ®–‡Õ“¢âÕ √ÿª∑’ˇÀ¡◊Õπ°—π 3 §πÀ√◊Õ¡“°°«à“¢÷Èπ‰ª ‡ªìπ¢âÕ √ÿª ÿ¥∑⓬¢Õß °“√Õà“πº≈§≈◊Ëπ‰øøÑ“·ºàππ—ÈπÊ ®“°¢âÕ √ÿª¥—ß°≈à“«π”¡“§”π«≥À“Õ—µ√“§«“¡™ÿ° ¢Õß‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π„πª√–™“°√‰∑¬ ‡°≥±å°“√«‘π®‘ ©—¬Õ“°“√‡®Á∫Àπâ“Õ°∑’‡Ë ¢â“°—∫Õ“°“√¢Õß Angina pectoris ·≈– Pain of possible infarction π—πÈ „™â‡°≥±åµ“¡ Rose GA °“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√»÷°…“°√–∑”‚¥¬ - ºŸâµ√«®§≈◊Ëπ‰øøÑ“‰¥â√—∫°“√Õ∫√¡∂÷ß«‘∏’°“√µ√«®‚¥¬„™â‡§√◊ËÕßµ√«®§≈◊Ëπ‰ø


2. √–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«®

17

øÑ“∑ÿ°¢—πÈ µÕπµ—ßÈ ·µà°“√µàÕ “¬µ√«®¢Õ߇§√◊ÕË ß°—∫µ—«‡§√◊ÕË ß ·≈–°—∫µ—«ºŸ√â ∫— °“√µ√«® ·≈–°“√ª√—∫‡§√◊ÕË ß„À⇢Ⓡ°≥±å¡“µ√∞“π¢Õß°“√µ√«® - ºŸâ«—¥§≈◊Ëπ‰øøÑ“·≈–∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπ欓∫“≈∑’˧ÿâπ‡§¬°—∫°“√µ√«®§≈◊Ëπ‰ø øÑ“À—«„®¡“°àÕπ §≈◊πË ‰øøÑ“ 500 ·ºàπ·√°®–π”‡¢â“∑’ªË √–™ÿ¡°≈ÿ¡à ¢Õß·æ∑¬åº∑⟠”«‘®¬— √à«¡‡æ◊ÕË «‘®“√≥å·π–π” ·°â‰¢«‘∏°’ “√«—¥ ·≈–∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ∂°Ÿ µâÕßµ“¡‡°≥±å∑°ÿ §√—ßÈ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ¢Õߧ≈◊’Ë π‰øøÑ “ À— «„® 500 ·ºàππ’È À≈—ß®“°·°â‰¢·≈â«®–√«¡‡¢â“¡“„π°“√ «‘‡§√“–Àåº≈¥â«¬ ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õߧ≈◊Ëπ‰øøÑ“·µà≈–·ºàπ®–∂Ÿ°∫—π∑÷°‚¥¬‡®â“Àπâ“∑’Ë 2 §π ·≈–µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕߢÕߢâÕ¡Ÿ≈‚¥¬‡§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å „π°√≥’∑’Ë¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß §≈◊Ëπ‰øøÑ“∑’Ë∫—π∑÷° 2 §√—È߉¡àµ√ß°—π ®–π”¡“µ√«® Õ∫‡æ◊ËÕ¬◊π¬—𧫓¡∂Ÿ°µâÕߢÕß ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–·°â‰¢Õ’°§√—ßÈ Àπ÷ßË - À∑—¬·æ∑¬å∑ß—È 5 §π ∑’ÕË “à π§≈◊πË ‰øøÑ“®–‰¡à∑√“∫‡æ», Õ“¬ÿ À√◊Õ™◊ÕË ¢ÕߺŸâ √—∫°“√µ√«® ·æ∑¬å·µà≈–§π®–Õà“π§≈◊πË ‰øøÑ“·≈– √ÿªº≈·µà≈–·ºàπ 2 §√—ßÈ ‚¥¬∑‘ßÈ ™à«ß√–¬–‡«≈“Õà“πº≈Àà“ß°—πÕ¬à“ßπâÕ¬ 1  —ª¥“Àå ‡æ◊ÕË ªÑÕß°—πÕ§µ‘∑‡’Ë °‘¥®“°°“√®”§≈◊πË ‰¥â (9) °“√∂à“¬¿“æ√—ß ’ ®–¥”‡π‘π°“√„π 2 ‡ß◊ÕË π‰¢§◊Õ - °“√∂à“¬¿“æ√—ß ’¢Õߪե „À⥔‡π‘π°“√‡¡◊ËÕº≈°“√µ√«® PEFR µË”°«à“ ‡°≥±å¡“µ√∞“π®“°°“√µ√«®„π¢âÕ (7) - °“√∂à“¬¿“æ√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«– ‚¥¬ Plain KUB °√–∑”‡¡◊ÕË º≈®“°°“√ ´—°ª√–«—µ„‘ π·∫∫øÕ√å¡ HES3/3 æ∫«à“¡’Õ“°“√ªí  “«–º‘¥ª°µ‘ °“√ àßµ√«®¿“æ√—ß ’‚¥¬π”ºŸâ∂Ÿ°µ√«®‡¢â“∂à“¬¿“æ√—ß ’„π‚√ß欓∫“≈™ÿ¡™π À√◊Õ‚√ß欓∫“≈®—ßÀ«—¥∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„πæ◊Èπ∑’Ë ”√«®π—Èπ ‚¥¬√—ß ’«‘∑¬“ ¡“§¡·Àà ß ª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ„π°“√©“¬¿“æ√—ß ’„À⇪ìπ¡“µ√∞“π‡¥’¬«°—π ∑—È߇∑§π‘§„π °“√∂à“¬¿“æ ·≈–°“√≈â“ßøî≈塥⫬¡◊Õ·∫∫¡“µ√∞“π øî≈å¡∑’ˉ¥â®—¥ àß„Àâ ¡“§¡œ ‡ªìπºŸÕâ “à π·≈–«‘π®‘ ©—¬ (10) °“√µ√«®«—¥æ—≤π“°“√‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑’„Ë ™â„π°“√µ√«®«—¥ æ— ≤ π“°“√‡¥Á °  à « π„À≠à ® –ª√— ∫ ®“°‡°≥±å ¡ “µ√∞“π¢Õßµà “ ߪ√–‡∑» ‡π◊Ë Õ ß®“° ª√–‡∑»‰∑¬¬— ߉¡à ¡’ ° “√»÷ ° …“‡°≥±å ¡ “µ√∞“πæ— ≤ π“°“√¢Õ߇¥Á °‰∑¬‚¥¬‡©æ“– ‡π◊ËÕß®“°®–µâÕß¡’°“√»÷°…“µ‘¥µ“¡æ—≤π“°“√¢Õ߇¥Á°‰ª„π√–¬–¬“«‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫ «à“‡°≥±å∑„Ë’ ™â«¥— π—πÈ ‡ªìπ®√‘ß Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“ææ◊πÈ ∞“π¢Õߧπ‰∑¬À√◊Õ‰¡à °“√ ”√«® §√—Èßπ’È®÷ß„™â‡°≥±å∑¥ Õ∫¢Õ߇¥π‡«Õ√å (Denver Developmental Screening Test) ´÷ßË ‡ªìπ‡°≥±å∑¡’Ë §’ «“¡®”‡æ“– Ÿß·µà§«“¡‰«µË” ·≈– Positive Predictive Value µË” ´÷Ëß· ¥ß«à“À“°‡¥Á°‰¡àºà“π‡°≥±å°“√∑¥ Õ∫π’È®–¡’‚Õ°“ º‘¥ª°µ‘ Ÿß ·µàÀ“°ºà“π ‡°≥±å°Á¬—ß¡’‚Õ°“ º‘¥ª°µ‘‰¥â °“√æ—≤𓇧√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√ ”√«®π’È„™â°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ ‡™’¬Ë «™“≠¥â“𮑵«‘∑¬“·≈–æ—≤π“°“√‡¥Á°‚¥¬»÷°…“§«“¡‡À¡“– ¡¢Õ߇§√◊ÕË ß¡◊ÕÀ≈“¬Ê ™π‘¥‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π ®÷ߧ—¥‡≈◊Õ°„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’ˉ¥â√—∫°“√¥—¥·ª≈ß‚¥¬°Õß ÿ¢¿“殑µ °√¡°“√·æ∑¬å ·≈–§≥–欓∫“≈»“ µ√å‚√ß欓∫“≈√“¡“∏‘∫¥’ ‡ªìπÀ≈—° ‚¥¬æ‘®“√≥“


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 18

§—¥‡≈◊Õ°‡°≥±åµ“à ßÊ ¥—ßπ’È - ‡ªìπ‡°≥±åæ≤ — π“°“√∑’Ë 75-90 Percentile ¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿππ—È Ê §«√°√–∑”‰¥â - ‡ªìπ‡°≥±å∑µ’Ë √«®«—¥‰¥â™¥— ‡®π (Objectivity) À≈’°‡≈’¬Ë ß°“√„™â§«“¡√Ÿ â °÷ - ‡ªìπ‡°≥±å∑ ’Ë “¡“√∂ —߇°µ‰¥â (Observability) - ‡ªìπ‡°≥±å∑ß’Ë “à ¬ (Simplicity) ‰¡àµÕâ ß„™â‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑’´Ë ∫— ´âÕπ - ¡’§«“¡‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ æ◊πÈ ∞“π∑“ß —ߧ¡·≈–«—≤π∏√√¡‰∑¬ °“√∑¥ Õ∫æ—≤π“°“√·µà≈–¥â“π „™â‡°≥±å°“√µ√«®‡æ’¬ß 1-2 «‘∏’ ‡æ◊ÕË „Àâß“à ¬ µàÕ°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«®‡¥Á°‡ªìπ®”π«π¡“° ·≈–‡ªìπ‡æ’¬ß°“√§—¥°√Õ߇∫◊ÈÕßµâπ ¥—ß √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õ߇°≥±å°“√µ√«®„π·µà≈–°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ (‡¥◊Õπ) ¥—ßπ’È Õ“¬ÿ °≈â“¡‡π◊ÕÈ ¡—¥„À≠à (‡¥◊Õπ) Gross Motor

°≈â“¡‡π◊ÕÈ ¡—¥‡≈Á° Fine Motor

¿“…“·≈– ◊ÕË  “√ Language

Personal, Social and Self-help Skill

2

™—π§Õ‰¥â

¡Õßµ“¡«—µ∂ÿ∑’Ë ‡§≈◊ÕË π‰À«

øí߇ ’¬ß查

®âÕßÀπâ“

3

πÕπ§«Ë” ¬°»’√…–

¡Õßµ“¡«—µ∂ÿ∑’Ë ‡§≈◊ÕË π‰À«

øí߇ ’¬ß查

¬‘¡È √—∫ (¬‘¡È ‡¡◊ÕË ·¡à ¬‘¡È °—∫‡¥Á°)

4

™—π§Õ‰¥â 90 Õß»“

‡Õ◊ÕÈ ¡¡◊Õ§«â“«—µ∂ÿ∑’Ë ‡§≈◊ÕË π‰À« 2 ¡◊Õ

√—∫√Ÿ·â ≈– à߇ ’¬ß µÕ∫

¬‘¡È ∑—° (¬‘¡È ‡¡◊ÕË ‡ÀÁπ §π)

5

æ≈‘°§«Ë”À√◊Õ Àß“¬‰¥â‡Õß

‡Õ◊ÕÈ ¡¡◊Õ°”≈Ÿ°ªîߪÕß ¥â«¬ΩÉ“¡◊Õ‡¥’¬«

√—∫√Ÿ·â ≈– à߇ ’¬ßµÕ∫

¬‘¡È ∑—°

6

π—ßË ‡Õ“¡◊Õ¬—πæ◊πÈ

‡Õ◊ÕÈ ¡¡◊Õ°”≈Ÿ°ªîߪÕß ¥â«¬ΩÉ“¡◊Õ‡¥’¬«

À—«‡√“–·≈– à߇ ’¬ß ∑’·Ë µ°µà“ß°—π

À¬‘∫¢Õß„ ઓ°

7

®—∫π—ßË ‰¥â

‡Õ◊ÕÈ ¡¡◊Õ°”≈Ÿ°ªîߪÕß ¥â«¬ΩÉ“¡◊Õ‡¥’¬«

À—«‡√“–·≈– à߇ ’¬ß ∑’·Ë µ°µà“ß°—π

·¬àߢÕß®“°¡◊Õ‡¥Á° ·µà‡¥Á°¢◊π‰«â

8

π—ßË ‡Õ߉¥â

°”¢Õ߉«â„πΩÉ“¡◊Õ 2 À—«‡√“–·≈– à߇ ’¬ß ¢â“ß ¢â“ß≈–™‘πÈ æ√âÕ¡°—π ∑’·Ë µ°µà“ß°—π

¡’∑“à ∑’µÕà §π·ª≈°Àπâ“

9

§≈“π

¢¬ÿ¡â À¬‘∫¢Õߥ⫬ π‘«È ¡◊Õ

∑”‡ ’¬ß ª“ª“ ¡“¡“ ¥“¥“

¡’∑“à ∑’µÕà §π·ª≈°Àπâ“

10

‡°“–¬◊π

„™âπ«‘È À—«·¡à¡Õ◊ √à«¡°—∫ π‘«È „¥π‘«È Àπ÷ßË ‡æ’¬ß 2 π‘«È À¬‘∫‡¡≈Á¥∂—«Ë

∑”‡ ’¬ß ª“ª“ ¡“¡“ ¥“¥“

‡≈àπ®ä–‡Õã


2. √–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«®

19

Õ“¬ÿ °≈â“¡‡π◊ÕÈ ¡—¥„À≠à (‡¥◊Õπ) Gross Motor

°≈â“¡‡π◊ÕÈ ¡—¥‡≈Á° Fine Motor

¿“…“·≈– ◊ÕË  “√ Language

Personal, Social and Self-help Skill

‡°“–¬◊π

„™âπ«‘È À—«·¡à¡Õ◊ √à«¡°—∫ π‘«È „¥π‘«È Àπ÷ßË ‡æ’¬ß 2 π‘«È À¬‘∫‡¡≈Á¥∂—«Ë

‡≈’¬π‡ ’¬ß查 ‡™àπ À¡Ë” ®ä–®ã“

‡≈àπ®ä–‡Õã

12-14 ¬◊π‡Õ߉¥â

„™âπ«‘È À—«·¡à¡Õ◊ √à«¡°—∫ π‘«È ™’ÀÈ ¬‘∫‡¡≈Á¥∂—«Ë ¥â«¬ª≈“¬π‘«È

‡≈’¬π‡ ’¬ß查 ‡™àπ À¡Ë” ®ä–®ã“

¥◊¡Ë πÈ”®“°·°â« À√◊Õ ®“°¢—π

15-17 ‡¥‘π‡Õ߉¥â

„™âπ«‘È À—«·¡à¡Õ◊ √à«¡°—∫ π‘«È ™’ÀÈ ¬‘∫‡¡≈Á¥∂—«Ë ¥â«¬ª≈“¬π‘«È

查‰¥â 1 §” ∑’¡Ë §’ «“¡À¡“¬

· ¥ß∑à“∑“ߥ⫬¡◊Õ (‚¥¬ —ßË „Àâ∑”æ√âÕ¡ ∑”∑à“ª√–°Õ∫ ‡™àπ ‚∫°¡◊Õ ‰À«â)

18-21 ¢«â“ß ‘ßË ¢Õ߉ª ¢â“ßÀπâ“

¢’¥‡¢’¬πµ“¡Õ¬à“ß (‡¢’¬πÕ–‰√°Á‰¥â)

∫Õ° ‘ßË ∑’µË Õâ ß°“√ (∂“¡®“°·¡à)

À¬‘∫¢π¡®“°¿“™π– ∑√ß≈÷°

22-24 ‡¥‘π∂Õ¬À≈—ß

¢’¥‡¢’¬π‡≈àπµ“¡‰¥â (‡¢’¬πÕ–‰√°Á‰¥â)

∑”µ“¡§” —ßË (‚¥¬‰¡à µâÕß∑”∑à“„À⥟ ‡™àπ „Àâ‚∫°¡◊Õ)

°‘π¥â«¬™âÕπ‰¥â‡Õß

25-29 ‡¥‘π∂Õ¬À≈—ß

¥÷߉¡â°≈—¥ÕÕ°®“° ÀàÕ¢π¡

∫Õ°™◊ÕË —µ«å‡≈’¬È ß ‡§√◊ÕË ß„™â„π∫â“π

°‘π¥â«¬™âÕπ‰¥â‡Õß

30-32 ¬◊π¢“‡¥’¬« („π‡«≈“ 3 «‘π“∑’)

¥÷߉¡â°≈—¥ÕÕ°®“° ÀàÕ¢π¡

∫Õ°™◊ÕË —µ«å‡≈’¬È ß ‡§√◊ÕË ß„™â„π∫â“π

≈â“ß¡◊Õ

33-35 ¬◊π¢“‡¥’¬« („π‡«≈“ 3 «‘π“∑’)

¥÷߉¡â°≈—¥ÕÕ°®“° ÀàÕ¢π¡

∫Õ°™◊ÕË —µ«å‡≈’¬È ß ‡§√◊ÕË ß„™â„π∫â“π

≈â“ßÀπâ“/ªÕ° â¡

36-39 °√–‚¥¥¢“‡¥’¬«

≈“°‡ âπµ√ß

‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢π“¥ „À≠à ‡≈Á°

≈â“ßÀπâ“/ªÕ° â¡

40-42 °√–‚¥¥¢“‡¥’¬«

≈“°‡ âπµ√ß

‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢π“¥ „À≠à ‡≈Á°

∑‘ßÈ ¢¬–∂Ÿ°∑’Ë

43-45 °√–‚¥¥¢“‡¥’¬«

≈“°‡ âπµ√ß

∫Õ°‡æ»

∑‘ßÈ ¢¬–∂Ÿ°∑’Ë

46-51 ‡¥‘πµàÕ‡∑Ⓣ¥â (4 °â“«)

≈Õ°·∫∫«ß°≈¡

‡≈à“‡√◊ÕË ß

«¡‡ ◊ÕÈ À√◊Õ°“߇°ß ‰¥â‡Õß

11


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 20

Õ“¬ÿ °≈â“¡‡π◊ÕÈ ¡—¥„À≠à (‡¥◊Õπ) Gross Motor

°≈â“¡‡π◊ÕÈ ¡—¥‡≈Á° Fine Motor

¿“…“·≈– ◊ÕË  “√ Language

Personal, Social and Self-help Skill

52-57 °√–‚¥¥¬“ß Ÿß (‡æ’¬ß‡¢à“)

≈Õ°·∫∫ ’‡Ë À≈’¬Ë ¡

∫Õ°™◊ÕË ·≈–π“¡ °ÿ≈

≈â“ß°âπ/™à«¬‡À≈◊Õ ºŸÕâ π◊Ë

58-60 ‡¥‘πµàÕ‡∑â“∂Õ¬À≈—ß (4 °â“«)

≈Õ°·∫∫ ’‡Ë À≈’¬Ë ¡

√Ÿ®â ”π«π‡≈¢À≈—°‡¥’¬« (∂“¡ 3 §√—ßÈ )

≈â“ß°âπ/™à«¬‡À≈◊Õ ºŸÕâ π◊Ë /π—ßË Õ¬Ÿ‰à ¥âπ“π„πæ‘∏’

(¥—ß√Ÿª°“√«—¥æ—≤π“°“√‡¥Á° 2-60 ‡¥◊Õπ„π¿“§ºπ«°À¡“¬‡≈¢ 5)

2.6 ‡°≥±å«‘π‘®©—¬„π°“√ ”√«® ‡°≥±å«π‘ ®‘ ©—¬„π°“√ ”√«®‰¥â®“°°“√ª√–™ÿ¡æ‘®“√≥“¢ÕߺŸ‡â ™’¬Ë «™“≠„π·µà≈– “¢“ ·≈–‡ªì π µ— « ·∑π¢Õß ¡“§¡«‘ ™ “™’ æ µà “ ßÊ √à « ¡°— ∫ §≥–·æ∑¬»“ µ√å ¢Õß ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑ÿ°·Ààß ¥—ßπ’È 2.6.1 ‡°≥±å«π‘ ®‘ ©—¬¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß (Chronic Airflow Obstruction) „™âº≈°“√´—°ª√–«—µ®‘ “°·∫∫§—¥°√Õß„π HES3/3 ´÷ßË ¡’∑ß—È À¡¥ 4 µÕπ µÕπ∑’ÀË π÷ßË ´—° ª√–«—µÕ‘ “°“√‰Õ·≈–‡ ¡À–¡’ 6 ¢âÕ (¢âÕ 1-6) µÕπ∑’ Ë ÕßÕ“°“√‡Àπ◊ÕË ¬ßà“¬¡’ 3 ¢âÕ (¢âÕ 79) µÕπ∑’ Ë “¡Õ“°“√ÀÕ∫¡’ 13 ¢âÕ (¢âÕ 10-22) ·≈–µÕπ∑’ Ë ª’Ë √–«—µÕ‘ “°“√¿Ÿ¡·‘ æâ¡’ 6 ¢âÕ (¢âÕ 23-28) ®—¥°≈ÿ¡à Õ“°“√‡ªìπ 5 √–¥—∫ §◊Õ - A À¡“¬∂÷ß µÕ∫√—∫¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷ßË „π¢âÕ 1-4 ·≈–µÕ∫√—∫¢âÕ 5 ·≈–¢âÕ 9 - B À¡“¬∂÷ß µÕ∫√—∫¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷ßË „π¢âÕ 1-4 ·≈–µÕ∫√—∫Õ¬à“ßπâÕ¬ 5 ¢âÕ„π¢âÕ 10-18 - C À¡“¬∂÷ß µÕ∫√—∫¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷ßË „π¢âÕ 1-4 ·≈–µÕ∫√—∫¢âÕ 9 - D À¡“¬∂÷ß µÕ∫√—∫Õ¬à“ßπâÕ¬ 3 ¢âÕ„π¢âÕ 10-18 ·≈–µÕ∫√—∫¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷ßË „π¢âÕ 23-28 - E ¡’§“à Peak flow rate µË”«à“ 80% ¢Õߪ°µ‘ (∑’ªË √—∫·≈â« ”À√—∫§π‰∑¬) ‚¥¬∑’ºË ≈°“√©“¬√—ß ’ªÕ¥‰¡à‡¢â“°—∫«—≥‚√§À√◊Õ¡–‡√Áߪե „π°“√·ª≈º≈π—Èπ ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß®–µâÕ߉¡à ¡’ ª √–«— µ‘ À √◊ Õ ‡§¬‰¥â √— ∫ °“√ «‘π‘®©—¬®“°·æ∑¬å«à“‡ªìπ«—≥‚√§ À√◊Õ ‰¥â√—∫¬“«—≥‚√§Õ¬Ÿà ®÷ß®–π”¡“«‘π‘®©—¬¿“«– ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ßµ“¡‡°≥±åµÕà ‰ªπ’§È Õ◊ ‰¡àπ“à ®–‡ªìπ (Unlikely) ‰¡à¡’ A ·≈– B ·≈– E Õ“®®–‡ªìπ (Possible) ¡’ A À√◊Õ B À√◊Õ E πà“®–‡ªìπ (Likely/Possible) §◊Õ ¡’ E ·≈– C À√◊Õ ¡’ E ·≈– D πà“®–‡ªìπ¡“° (Most Likely) ¡’ A ·≈– B ·≈– E


2. √–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«®

21

2.6.2 ‡°≥±å«π‘ ®‘ ©—¬§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß „™â‡°≥±å¢ÕßÕߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈° §◊Õ - Systolic Blood Pressure  Ÿßµ—ßÈ ·µà 160 ¢÷πÈ ‰ª ‚¥¬∑’§Ë “à Diastolic Blood Pressure µË”°«à“ 95 mmHg. - ∂â“ Diastolic Blood Pressure Õ¬Ÿ√à –À«à“ß 95-105 mmHg ∂◊Õ‡ªìπ Mild Hypertension Diastolic Blood Pressure ‡°‘π°«à“ 105 ·µàµË”°«à“ 114 mmHg ∂◊Õ‡ªìπ Moderate Hypertension Diastolic Blood Pressure  Ÿßµ—ßÈ ·µà 115 mmHg ¢÷πÈ ‰ª ∂◊Õ‡ªìπ Severe Hypertension - ¡’ª√–«—µ‘‰¥â√—∫°“√«‘π‘®©—¬®“°·æ∑¬å«à“‡ªìπ‚√§§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß À√◊Õ°”≈—ß „™â¬“≈¥§«“¡¥—π‚≈À‘µ∑’√Ë ∫— ®“°·æ∑¬åº«Ÿâ π‘ ®‘ ©—¬ 2.6.3 ‡°≥±å«π‘ ®‘ ©—¬‡∫“À«“π „™âÀ≈—°¢ÕßÕߧ尓√Õπ“¡—¬‚≈° §◊Õ - ‡¡◊ÕË ¡’√–¥—∫ Fasting Blood Glucose  Ÿß°«à“ 6.7 mmol/L À√◊Õ - ‡¡◊ÕË ¡’√–¥—∫ Fasting Blood Glucose  Ÿß°«à“ 140 mg/dl 2.6.4 ‡°≥±å«π‘ ®‘ ©—¬¿“«–‚≈À‘µ®“ß (Anemia) ‚¥¬„™â§“à §«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õ߇≈◊Õ¥ (Haematocrit) ‚¥¬¡’‡°≥±å„π°≈ÿ¡à µà“ßÊ §◊Õ -  ”À√—∫À≠‘ßµ—ßÈ §√√¿å„™â§“à Haematocrit µË”°«à“ 33% À√◊Õ 11g% -  ”À√—∫‡æ»À≠‘ß„™â§“à µË”°«à“ 36% À√◊Õ 12 g% -  ”À√—∫‡æ»™“¬„™â§“à µË”°«à“ 39% À√◊Õ 13 g% 2.6.5 ‡°≥±å«π‘ ®‘ ©—¬Õ“°“√‡®Á∫Àπâ“Õ°·∫∫ Angina Pain „π·∫∫ —¡¿“…≥å HES3/3 ¡’§”∂“¡‡æ◊ÕË §—¥°√ÕßÕ“°“√‡®Á∫Àπâ“Õ° 9 ¢âÕ À“°ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß√–∫ÿ«“à ‡§¬¡’Õ“°“√‡®Á∫ À√◊Õ·πàπ∫√‘‡«≥∑√«ßÕ° ®–∂“¡§”∂“¡‡æ◊Ë Õ„Àâ∑√“∫∫√‘‡«≥∑’Ë ¡’ Õ“°“√‡®Á∫Àπâ“Õ° §◊Õ - ‡¡◊ÕË ‡®Á∫·πàπÀπâ“Õ°¢≥–∑’°Ë ”≈—߇¥‘π ®–µâÕßÀ¬ÿ¥À√◊Õ‡¥‘π™â“≈ß ·≈– Õ“°“√ ‡®Á∫·πàπÀπâ“Õ°‰¡àÀ“¬‰ª¿“¬„π‡«≈“ 10 π“∑’ ‚¥¬∑’Ë√–∫ÿµ”·Àπàß∑’ˇ®Á∫ ·πàπÀπâ“Õ°∑’Ë 4 À√◊Õ 6 À√◊Õ 7 (µ“¡√Ÿª) „Àâ°“√«‘π®‘ ©—¬«à“ Angina - ‡¡◊ÕË ‡®Á∫·πàπÀπâ“Õ°¢≥–∑’°Ë ”≈—߇¥‘π ®–µâÕßÀ¬ÿ¥À√◊Õ‡¥‘π™â“≈ß À√◊Õ Õ“°“√ ‡®Á∫·πàπÀπâ“Õ°À“¬‰ª¿“¬„π‡«≈“ 10 π“∑’ ‚¥¬∑’√Ë –∫ÿµ”·Àπàß∑’‡Ë ®Á∫·πàπ Àπâ“Õ°∑’Ë 4 À√◊Õ 6 À√◊Õ 7 (µ“¡√Ÿª) „Àâ°“√«‘π®‘ ©—¬«à“ Probable - ‰¡à¡Õ’ “°“√‡®Á∫„π≈—°…≥–¢Õß 2 ·∫∫·√° ·µà™µ’È ”·Àπàß∑’‡Ë ®Á∫·πàπ‡ªìπ 4 À√◊Õ 6 À√◊Õ 7 „Àâ°“√«‘π®‘ ©—¬«à“ Possible


2. √–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«®

23

‡¡◊ÕË √«¡§–·ππ·≈â«„π°“√«‘π®‘ ©—¬‚¥¬√–¥—∫§–·ππ¥—ßπ’È - §–·πππâÕ¬°«à“ 4 ∂◊Õ«à“ ‰¡àπ“à ®–‡ªìπ (Unlikely) - §–·ππ¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 4 ∂◊Õ«à“ Õ“®®–‡ªìπ (Possible) - §–·ππ¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 7 ∂◊Õ«à“ πà“®–‡ªìπ (Likely Probably) - §–·ππ¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 9 ∂◊Õ«à“ πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË (Most Likely) 2.6.9 ‡°≥±å«π‘ ®‘ ©—¬¿“«–‚¿™π“°“√ ·∫à߇ªìπ 3 °≈ÿ¡à §◊Õ (°) ‡¥Á°Õ“¬ÿ 0-60 ‡¥◊Õπ „™â‡°≥±å·≈–¡“µ√∞“π¢Õß°Õß‚¿™π“°“√ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ §◊Õ„™â Weight-for-age modified Gomezûs Classification µ“¡¡“µ√∞“π¢Õ߇¥Á°‰∑¬ ‚¥¬®—¥√–¥—∫¿“«–‚¿™π“°“√‡ªìπ 4 √–¥—∫§◊Õ ª°µ‘ ∑ÿæ ‚¿™π“°“√√–¬–∑’Ë 1 À√◊Õ 2 À√◊Õ 3 (¢) Õ“¬ÿ 5-20 ªï „™â§“à Percentile ∑’Ë 10 (P10) ‡ªìπ®ÿ¥µ—¥µ“¡‡°≥±å Weightfor-age ®—¥√–¥—∫‚¿™π“°“√‡ªìπ 2 √–¥—∫ §◊Õ ª°µ‘ ·≈–∑ÿæ‚¿™π“°“√ (§) ºŸ„â À≠àÕ“¬ÿµßÈ— ·µà 20 ªï¢πÈ÷ ‰ª∑—ßÈ ™“¬·≈–À≠‘ß „™â§“à ¡«≈πÈ”Àπ—° À√◊Õ Body Mass Index (BMI) ´÷ßË §”π«≥‰¥â®“° (πÈ”Àπ—°µ—«‡ªìπ°‘‚≈°√—¡)/ ( à«π Ÿß‡ªìπ‡¡µ√)2 ®—¥¿“«–‚¿™π“°“√‡ªìπ 4 √–¥—∫§◊Õ - §à“ BMI µË”°«à“ 20 ∂◊Õ«à“ πÈ”Àπ—°µË”°«à“ª°µ‘ - §à“ BMI Õ¬Ÿ„à π™à«ß 20-25 ∂◊Õ«à“ ª°µ‘ - §à“ BMI Õ¬Ÿ√à –À«à“ß 25.1-30 ∂◊Õ«à“ πÈ”Àπ—°‡°‘πª°µ‘ - §à“ BMI ‡°‘π 30 ¢÷πÈ ‰ª ∂◊Õ«à“ ¡’¿“«–Õâ«π 2.6.10 ‡°≥±å«‘π‘®©—¬¿“«–ª«¥¢âÕ·≈–ª«¥ —πÀ≈—ß „™âª√–«—µ‘®“°·∫∫  —¡¿“…≥å HES3/3 À“°¡’Õ“°“√ª«¥ ‡®Á∫ ¢âÕ ¢Õß·¢πÀ√◊Õ¢“À√◊Õ —πÀ≈—ß Õ¬à“ßπâÕ¬ 1.5 ‡¥◊Õπ À√◊Õ 6  —ª¥“Àå„π‡«≈“ 3 ‡¥◊Õπ ∂◊Õ«à“ ‡ªìπ‚√§ª«¥¢âÕÀ√◊Õª«¥ —πÀ≈—ß 2.6.11 ‡°≥±å «‘ π‘ ® ©— ¬ §«“¡æ‘ ° “√ ‚¥¬·æ∑¬å ºŸâ µ √«®®–ª√–‡¡‘ 𠧫“¡  “¡“√∂¢ÕßÕ«—¬«–µà“ßÊ ∑’µË √«®‡ªìπ 3 √–¥—∫§◊Õ - ∑”°‘®°√√¡‰¡à‰¥â À¡“¬∂÷ß∑”°‘®°√√¡π—ÈπÊ ‰¡à‰¥â‡≈¬ (‡™àπÕà“π ®”π«ππ‘«È ‰¡à‰¥â À√◊Õ π—ßË ¬ÕßÊ ‰¡à‰¥â) À√◊Õ‰¥â‰¡à§√∫∂â«πµ“¡∑’°Ë ”Àπ¥ - ∑”°‘®°√√¡‰¥âª°µ‘ §◊Õ®–µâÕß∑”‰¥â§√∫∂â«π ‚¥¬°“√‡§≈◊ËÕπ‰À« ª°µ‘∑—Èß∑à“∑“ß §«“¡‡√Á« §«“¡·¡à𬔠‰¡à¡’Õ“°“√‡®Á∫ª«¥À√◊Õ §«“¡º‘¥ª°µ‘Õπ◊Ë Ê ‡™àπ ‡°√Áß  —πË  –¥ÿ¥ ßÿ¡à ßà“¡ ‡ªìπµâπ - ∑”°‘®°√√¡‰¥â·µàº‘¥ª°µ‘ §◊Õ ∑”°‘®°√√¡∑’Ë°”Àπ¥‰¥â·µà¡’§«“¡º‘¥ ª°µ‘¢Õß∑à“∑“ß §«“¡‡√Á« À√◊Õ§«“¡·¡àπ¬”¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À« À√◊Õ¡’§«“¡‡®Á∫ª«¥„π¢≥–∑’Ë∑”°‘®°√√¡π—Èπ À√◊Õ µâÕß„™âÕÿª°√≥å ™à«¬À√◊Õ¡’≈°— …≥–º‘¥ª°µ‘Õπ◊Ë Ê ‡™àπ ‡°√Áß  –¥ÿ¥  —πË ßÿ¡à ßà“¡ À√◊Õ µâÕß„™â‡∑§π‘§æ‘‡»… ‡ªìπµâπ „π∑’Ëπ’È„À⇪ìπ«‘®“√≥≠“≥¢ÕߺŸâµ√«® ‚¥¬Õ“®‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§πÕ◊πË Ê „π§√Õ∫§√—« À√◊Õ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„π µ—«¢Õßµ—«‡Õß ‡™àπ ·¢π Õߢâ“߇ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 24

2.7 °“√ª√–¡«≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈ ‡®â“Àπâ“∑’Ë∫—π∑÷°·≈–≈ß√À— ¢âÕ¡Ÿ≈®–¡’Õ¬Ÿàª√–®”∑ÿ°∑’¡ ‚¥¬‰¥â√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡ ®“°π—°™’« ∂‘µ‘¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°àπ æ√âÕ¡∑—Èß·®°§Ÿà¡◊Õ°“√≈ß√À— ¢Õß·∫∫ øÕ√å¡∑ÿ°™ÿ¥ ·≈–·ºà𥑠°å ”À√—∫°“√∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ 3 ·ºàπ ( ”À√—∫Àπ૬ª√–¡«≈º≈  à«π°≈“ß)  ”√ÕߢâÕ¡Ÿ≈Õ’° 3 ·ºàπ ( ”À√—∫®—ßÀ«—¥‡°Á∫‰«âª√–¡«≈º≈„™â‡Õß) √«¡ 6 ·ºàπ °àÕπ°“√∫—π∑÷°·≈–≈ß√À— „π‡§√◊ËÕߧա摫‡µÕ√å ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫∑’¡®–µâÕßµ√«® Õ∫ §«“¡∂Ÿ°µâÕߢÕߢâÕ¡Ÿ≈„πæ◊Èπ∑’Ë„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬°àÕπ ®÷ß®–„À⺟â∫—π∑÷°·≈–≈ß√À— ¥”‡π‘π °“√∫—π∑÷°√À— ¢âÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥≈ß„π·ºà𥑠°å ·≈–®—¥ àß„Àâ∑’¡«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°à𥔇π‘π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈√«¡∑—ÈßÀ¡¥  à«π¢âÕ¡Ÿ≈√“¬®—ßÀ«—¥π—Èπ ®–¡’„π·ºàπ ”√Õß´÷ËßÀ“°®—ßÀ«—¥µâÕß°“√„™â¢âÕ¡Ÿ≈¢Õßµπ‡Õß°Á “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â ∑—π∑’‚¥¬¡‘µÕâ ß√Õº≈°“√ª√–¡«≈¢Õß∑—ßÈ ª√–‡∑» °“√«‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈„™â‚ª√·°√¡ SPSS ‡æ◊ÕË À“Õ—µ√“ Õ—µ√“ à«π  —¥ à«π ·≈– ®—¥∑”µ“√“ß«‘‡§√“–Àå¢Õâ ¡Ÿ≈„Àâº√Ÿâ ∫— º‘¥™Õ∫„π·µà≈– à«π·ª≈º≈·≈–®—¥∑”√“¬ß“πµàÕ‰ª


3. º≈°“√ ”√«®

2 ○

5 ○

3. º≈°“√ ”√«® 3.1 ≈—°…≥–ª√–™“°√∑’Ë ”√«® ®”π«π§√Õ∫§√— « µ— « Õ¬à “ ß∑’Ë  ”√«®∑—È ß À¡¥ 5,882 §√Õ∫§√— « ¡’ ®”π«π ª√–™“°√√«¡„π§√Õ∫§√—«∑—ÈßÀ¡¥ 23,884 §π  ”√«®‰¥â‡æ’¬ß 22,217 (§«“¡ §√Õ∫§≈ÿ¡√âÕ¬≈– 93.0) √âÕ¬≈– 63.4 ¢Õߧ√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß¡’®”π«π ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«πâÕ¬°«à“ 5 §π µË” ÿ¥ 1 §π  Ÿß ÿ¥ 30 §π (µ“√“ß∑’Ë 1) ‡©≈’¬Ë ¡’ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«≈– 4.1 §π (SD 2.26) ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß¿“§ æ∫«à“¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¡’§√Õ∫§√—«¢π“¥„À≠à ¡“°°«à“¿“§Õ◊ËπÊ ·≈–‡ªìπ¿“§‡¥’¬«∑’Ë¡’®”π«π ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« Ÿß∂÷ß 30 §π  à«π¿“§°≈“ß ‡ªìπ¿“§∑’¡Ë ∫’ §ÿ §≈§π‡¥’¬«Õ“»—¬„π§√—«‡√◊Õπ¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ√âÕ¬≈– 26.9 (µ“√“ß∑’Ë 2)

µ“√“ß∑’Ë 1

®”π«π ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß∑’Ë ”√«®∑—Ë«ª√–‡∑» 17 ®—ßÀ«—¥ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534

®”π«π ¡“™‘°

§√Õ∫§√—«

√âÕ¬≈–

√âÕ¬≈– – ¡

1

718

12.2

12.2

2

746

12.7

24.9

3

995

16.9

41.8

4

1,269

21.6

63.4

5

919

15.6

79.0

6

558

9.5

88.5

7

287

4.9

93.4

8

168

2.9

96.3

9

102

1.7

98.0

10-30

120

2.0

100.0


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 2

6

µ“√“ß∑’Ë 2 ®”π«π·≈– —¥ à«π (√âÕ¬≈–) §à“‡©≈’ˬ·≈–æ‘ —¬¢Õß®”π«π ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 §πµàÕ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ §√Õ∫§√—« §√Õ∫§√—« √âÕ¬≈– §√Õ∫§√—« √âÕ¬≈– §√Õ∫§√—« √âÕ¬≈– §√Õ∫§√—« √âÕ¬≈– §√Õ∫§√—« √âÕ¬≈– 1 81 4.4 451 40.0 95 8.5 46 4.4 45 6.3 2 184 9.9 168 14.9 167 14.9 136 12.9 91 12.6 3 320 17.2 155 13.8 214 19.1 184 17.5 122 16.9 4 465 25.0 142 12.6 275 24.6 223 21.2 164 22.8 5 354 19.0 95 8.4 170 15.2 191 18.1 109 15.1 6 211 11.3 54 4.8 107 9.6 118 11.2 68 9.4 7 101 5.4 32 2.8 35 3.1 74 7.0 45 6.3 8 66 3.5 8 0.7 28 2.5 33 3.1 33 4.6 9 36 1.9 7 0.6 14 1.3 27 2.6 18 2.5 10-30 44 2.6 15 1.3 14 1.2 21 2.0 25 3.5 √«¡ 1,862 1,127 1,119 1,054 720 <5 56.4 81.3 67.1 55.9 58.2 5+ 43.6 18.7 32.9 44.0 41.4 ‡©≈’¬Ë (§π) 4.5 2.8 3.9 4.4 4.5 æ‘ ¬— (§π) 1-30 1-19 1-12 1-13 1-19

§√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß¡’Õ“™’懰…µ√°√√¡√âÕ¬≈– 46.7 (2,746 §√Õ∫§√—«) „π°≈ÿ¡à ‡°…µ√°√√âÕ¬≈– 56.4 „™â∑¥’Ë π‘ „π°“√∑”‡°…µ√°√√¡√–À«à“ß 1-15 ‰√à‚¥¬‡©≈’¬Ë §√Õ∫§√—«≈– 18.6 ‰√à ‡°…µ√°√√âÕ¬≈– 87.8 ¡’∑¥’Ë π‘ ‡ªìπ¢Õßµπ‡Õß ‚¥¬ à«π„À≠à√Õâ ¬≈– 62.9 ¡’∑’Ë ¥‘πÕ¬Ÿ„à π§√Õ∫§√Õß√–À«à“ß 1-20 ‰√à (µ“√“ß∑’Ë 3) „π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¬—ß§ß ¡’§√Õ∫§√—«∑’ªË √–°Õ∫Õ“™’懰…µ√°√√¡ Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 69.2 √Õß≈ß¡“§◊Õ ¿“§‡Àπ◊Õ√âÕ¬≈– 52.2 ¿“§„µâ√âÕ¬≈– 49.4  à«π¿“§°≈“ߵ˔∑’Ë ÿ¥§◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 19.1 ‡∑à “ π—È π ≈—°…≥–°“√„™â∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡°Á§≈⓬§≈÷ß°—π„π∑ÿ°¿“§ ‡°…µ√°√¿“§µ–«—π ÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ∑”°“√‡æ“–ª≈Ÿ°∫π∑’¥Ë π‘ ¢Õßµπ‡Õß Ÿß∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ√âÕ¬≈– 90.5 √Õß≈ß¡“ §◊Õ¿“§„µâ√Õâ ¬≈– 89.4 ¿“§‡Àπ◊Õ√âÕ¬≈– 87.7 ·≈–µË”∑’ Ë ¥ÿ ∑’¿Ë “§°≈“ß√âÕ¬≈– 75.9 (µ“√“ß ∑’Ë 4)


3. º≈°“√ ”√«®

2

µ“√“ß∑’Ë 3

®”π«π·≈– —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√„™â∑’Ë¥‘π‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡¢Õߧ√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534

®”π«π∑’¥Ë π‘ (‰√à) 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 50+

µ“√“ß∑’Ë 4

7

∑”‡°…µ√°√√¡ §√Õ∫§√—« √âÕ¬≈– 497 18.1 620 22.6 430 15.7 357 13.0 171 6.2 234 8.5 66 2.4 122 4.4 22 0.8 84 3.1 112 4.0

‡ªìπ¢Õßµπ‡Õß §√Õ∫§√—« √âÕ¬≈– 458 16.7 563 20.5 397 14.5 307 11.2 144 5.2 207 7.5 53 1.9 100 3.6 18 0.7 72 2.6 92 3.2

°“√„™â∑’Ë¥‘π·≈–°“√∂◊Õ§√Õß∑’Ë¥‘π (‰√à) ‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√√¡ ®”·π°µ“¡¢π“¥§√Õ∫§√—« µ“¡√“¬¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534  ¡“™‘°

µË”°«à“ 5 §π ¿“§ „™â®√‘ß SD ∂◊Õ§√Õß ‰√à ‰√à µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 18.4 14.6 18.1 °≈“ß 17.0 16.4 13.1 ‡Àπ◊Õ 15.9 15.0 16.7 „µâ 14.4 13.9 14.9 √«¡ 17.0 15.0 16.5

„™â®√‘ß ‰√à 22.8 21.4 21.8 15.1 20.8

5 §π¢÷πÈ ‰ª SD ∂◊Õ§√Õß ‰√à 16.4 22.3 18.7 18.5 20.7 20.4 13.3 15.1 16.8 20.2

„™â®√‘ß ‰√à 20.5 18.8 17.3 14.7 18.6

√«¡ Õ—µ√“°“√ SD ∂◊Õ§√Õß „™â∑¥Ë’ π‘ ‰√à ¢Õßµπ‡Õß 15.6 20.2 90.5 17.5 14.2 87.7 16.6 18.3 75.9 13.5 15.0 89.4 15.9 18.1 87.8


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 2

8

√“¬‰¥â‡©≈’¬Ë ¢Õߧ√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ߧ◊Õ 67,756.36 ∫“∑µàÕªï (SD 182,937.30) √“¬‰¥âµË” ÿ¥ 30 ∫“∑µàÕªï √“¬‰¥â ßŸ  ÿ¥ 7.8 ≈â“π∫“∑µàÕªï  à«π√“¬‰¥â‡©≈’¬Ë µàÕ§π§◊Õ 22,537.60 ∫“∑µàÕªï (SD 61,695.78) µË” ÿ¥ 30 ∫“∑µàÕªï ·≈– Ÿß ÿ¥ 3,003,600 ∫“∑µàÕªï  à«π„À≠à√Õâ ¬≈– 80 ¡’√“¬‰¥âµË”°«à“ 100,000 ∫“∑µàÕªï (µ“√“ß∑’Ë 5) ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¡’√“¬‰¥â‡©≈’¬Ë µàÕ§√Õ∫§√—« ·≈–µàÕ§πµË”°«à“∑ÿ°¿“§ √“¬‰¥â‡©≈’ˬ Ÿß∑’Ë ÿ¥„π¿“§°≈“ß §«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ߧ√Õ∫§√—«·≈–∫ÿ§§≈ºŸâ¡’√“¬‰¥â  Ÿß ÿ¥·≈–µË” ÿ¥ „π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ Ÿß¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ 67,000 ‡∑à“ ·≈– 19,167 ‡∑à“µ“¡≈”¥—∫ §«“¡·µ°µà“ߵ˔ ÿ¥„π¿“§‡Àπ◊Õ‡æ’¬ß 1,343 ·≈– 1,470 ‡∑à“ µ“¡≈”¥—∫ (µ“√“ß∑’Ë 6 ·≈–√Ÿª∑’Ë 1) πÕ°®“°π’§È «“¡·µ°µà“ߢÕß√“¬‰¥â°™Á ¥— ‡®π„π°≈ÿ¡à Õ“™’æµà“ßÊ ‚¥¬∑’˺ŸâªØ‘∫—µ‘«‘™“™’æ (‡™àπ ·æ∑¬å «‘»«°√) ¡’√“¬‰¥â Ÿß°«à“°≈ÿà¡Õ“™’æÕ◊ËπÊ ·≈– Õ“™’懰…µ√°√√¡¡’√“¬‰¥âµË” ÿ¥ (√Ÿª∑’Ë 2)

µ“√“ß∑’Ë 5 √âÕ¬≈– ·≈– √âÕ¬≈– – ¡¢Õß√“¬‰¥â§√Õ∫§√—«µàÕªï °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 √“¬‰¥â (∫“∑) µË”°«à“ 35,000 35,001-70,000 70,001-105,000 105,001-140,000 140,001-175,000 175,001-210,000 210,001-245,000 ‡°‘π 245,000 ¢÷πÈ ‰ª

§√Õ∫§√—« 2,812 1,428 623 335 142 133 84 325

√âÕ¬≈– 47.8 24.3 10.6 5.7 2.4 2.3 1.4 5.5

√âÕ¬≈– – ¡ 47.8 72.1 82.7 88.4 90.8 93.1 94.5 100.0

µ“√“ß∑’Ë 6 √“¬‰¥â‡©≈’ˬ (∫“∑µàÕªï) ¢Õߧ√Õ∫§√—«·≈–ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 √“¬‰¥â µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ (∫“∑) §√Õ∫§√—« ∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« ∫ÿ§§≈ ‡©≈’¬Ë * 45.1 12.2 77.9 40.6 59.9 18.5 74.6 19.6 µË” ÿ¥* 30.0 30.0 1,000.0 300.0 1,200.0 275.0 400.0 75.0  Ÿß ÿ¥* 2,010.0 575.0 2,880.0 1,050.0 1,611.6 402.9 7,800.0 975.0   : µ** 67,000.0 19,167.0 2,880.0 3,500.0 1,343.0 1,470.0 19,500.0 13,000.0 À¡“¬‡Àµÿ * ®”π«π x 1000 **   : µ À¡“¬∂÷ß √“¬‰¥â ßŸ  ÿ¥/√“¬‰¥âµ”Ë  ÿ¥ Àπ૬‡ªìπ‡∑à“

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ §√Õ∫§√—« ∫ÿ§§≈ 111.5 31.1 1,000.0 333.3 6,007.2 3,003.6 6,007.0 9,012.0


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 3

0

ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß„π°“√ ”√«®∑—«Ë ª√–‡∑»®”π«π 22,217 §π ‡ªì𙓬√âÕ¬≈– 44.5 (9,894 §π) À≠‘ß√âÕ¬≈– 55.5 (12,323 §π) ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ßÕ“»—¬Õ¬Ÿ„à π¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ√âÕ¬≈– 35.2 (7,815 §π) ¿“§°≈“ß 18.2 (4,045 §π) ¿“§‡Àπ◊Õ 17.5 (3,892 §π) ¿“§„µâ√Õâ ¬≈– 19.7 (4,367 §π) ·≈–°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √âÕ¬≈– 9.4 (2,099 §π) ‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 15 ªï ¡’ ¥—  à«π√âÕ¬≈– 32.0 «—¬√ÿπà ·≈–«—¬∑”ß“π‡ªìπ √âÕ¬≈– 58.5  à«π∑’‡Ë À≈◊ÕÕ’°√âÕ¬≈– 9.8 ‡ªìπºŸ â ߟ Õ“¬ÿ (Õ“¬ÿ 60 ªï¢π÷È ‰ª) °“√°√–®“¬ ª√–™“°√√“¬®—ßÀ«—¥· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 7 ·≈–°“√°√–®“¬µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ¢Õߪ√–™“°√ „π°≈ÿ¡à π’‡È ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫‚§√ß √â“ߪ√–™“°√®“°°“√ ”¡–‚π„πªï æ.». 2533 · ¥ß„π√Ÿª ∑’Ë 3 æ∫«à“ °“√ ÿà¡ ”√«®§√—Èßπ’ȉ¥âµ—«Õ¬à“ߪ√–™“°√„π«—¬∑”ß“πµË”°«à“„π ”¡–‚π ¿“§„µâ‡ªìπ¿“§∑’¡Ë  ’ ¥—  à«π¢Õ߇¥Á° Ÿß∑’ Ë ¥ÿ  à«π¿“§°≈“ß¡’º Ÿâ ߟ Õ“¬ÿ ßŸ °«à“¿“§Õ◊πË (√Ÿª ∑’Ë 4) ®”π«πª√–™“°√∑’ÕË “»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈¡’ 9,799 §π (√âÕ¬≈– 44.1) ·≈–Õ¬Ÿπà Õ° ‡¢µ‡∑»∫“≈ ®”π«π 12,408 §π (√âÕ¬≈– 55.8) ‚¥¬∑’ Ë ¥—  à«π‡æ»À≠‘߇∑’¬∫°—∫™“¬ ∑’ËÕ“»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈ Ÿß°«à“πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß„π¿“§µ–«—πÕÕ° ‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ÿ¡à ‰¥â®“°πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ Ÿß°«à“¿“§Õ◊πË (µ“√“ß∑’Ë 8) ·≈– —¥ à«π‡¥Á°Õ“¬ÿµË” °«à“ 15 ªï„π‡¢µ‡∑»∫“≈µË”°«à“πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ (√âÕ¬≈– 29.6 ·≈– 33.8 µ“¡≈”¥—∫) ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 9

µ“√“ß∑’Ë 7 ®”π«π∑’˵—Èß §√Õ∫§√—« ·≈–ª√–™“°√ ®”·π°µ“¡®—ßÀ«—¥ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ®—ßÀ«—¥ ‡≈¬ π§√æπ¡ √âÕ¬‡ÕÁ¥ Õÿ∫≈√“™∏“π’ ¡À“ “√§“¡ √“™∫ÿ√’ ™—¬π“∑ π§√ª∞¡ ª∑ÿ¡∏“π’ πà“𠵓° π§√ «√√§å ‡æ™√∫Ÿ√≥å ™ÿ¡æ√ π§√»√’∏√√¡√“™ π√“∏‘«“  °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √«¡ 17 ®—ßÀ«—¥

Õ”‡¿Õ 12 10 16 22 11 9 7 6 7 13 8 11 10 8 16 11 35 212

µ”∫≈ 17 20 43 60 30 35 12 27 16 18 16 28 29 21 47 19 71 509

À¡Ÿ∫à “â π 19 22 46 70 34 41 14 30 22 20 18 47 32 23 52 26 516

§√Õ∫§√—« 189 220 440 685 328 460 126 310 231 202 187 416 314 229 556 268 720 5,881

ª√–™“°√ 794 921 1,793 3,059 1,248 1,668 449 1,141 787 766 665 1,298 1,163 884 2,290 1,192 2,099 22,217

% ™“¬ 47.9 44.7 47.1 46.7 47.1 43.1 44.3 43.0 42.6 47.8 47.2 43.4 45.7 43.7 44.5 45.7 44.5 44.5


3. º≈°“√ ”√«®

3

µ“√“ß∑’Ë 8

3

®”π«π·≈– —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢Õߪ√–™“°√µ—«Õ¬à“ß®”·π°µ“¡√“¬¿“§ ‡æ» ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.».‹ 2534

¿“§

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 939 1,221 °≈“ß 831 1,201 ‡Àπ◊Õ 773 937 „µâ 790 1,008 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 770 1,329 √«¡ 4,103 5,696 —¥ à«π 1:1.36

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 2,717 2,938 912 1,101 1,002 1,170 1,160 1,408 5,791 6,617 1:1.14

√«¡ ™“¬ À≠‘ß 3,656 4,159 1,743 2,302 1,775 2,107 1,950 2,416 770 1,329 9,894 12,313 1:1.23

„π‡¢µµàÕ πÕ°‡¢µ 1:2.61 1:0.99 1:1.27 1:1.43 1:0 1:1.27

™“¬µàÕ À≠‘ß 1:1.14 1:1.32 1:1.18 1:1.23 1:1.72 1:1.23

µ“√“ß∑’Ë 9 ®”π«π·≈– —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢Õߪ√–™“°√∑’Ë ”√«® ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.».‹ 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 0-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+  —¥ à«π‡¥Á° Õ“¬ÿ <15 ªï

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 450 482 492 507 483 487 512 724 562 1,070 557 915 418 617 365 521 264 373 √âÕ¬≈– 29.6

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 580 613 774 735 784 706 815 1,019 797 1,066 785 937 566 650 405 509 284 392 √âÕ¬≈– 33.8

À¡“¬‡Àµÿ ‰¡à∑√“∫‡æ»·≈–Õ“¬ÿ 1 §π ·≈–‰¡à∑√“∫∑’ÕË ¬ŸÕà “»—¬ 1 §π

√«¡ ™“¬ À≠‘ß 1.030 1.095 1,266 1,242 1,267 1,193 1,327 1,743 1,359 2,136 1,342 1,852 984 1,267 770 1,030 548 765 √âÕ¬≈– 31.9

—¥ à«π ™“¬µàÕÀ≠‘ß 1:1.06 1:0.98 1:0.94 1:1.31 1:1.57 1:1.38 1:1.29 1:1.34 1:1.40


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 3

4

„πª√–™“°√Õ“¬ÿµßÈ— ·µà 10 ªï¢πÈ÷ ‰ª à«π„À≠à√Õâ ¬≈– 69.2 ¡’°“√»÷°…“√–¥—∫ ª√–∂¡»÷°…“ √Õß≈ß¡“§◊Õ ¡—∏¬¡»÷°…“ (√âÕ¬≈– 14.4) Õ“™’«–»÷°…“√âÕ¬≈– 4.6 √–¥—∫ª√‘≠≠“√âÕ¬≈– 3.6 ·≈–‰¡à‡§¬√—∫°“√»÷°…“ √âÕ¬≈– 8.1 „π¿“æ√«¡‡æ»™“¬ „π∑ÿ°¿“§‰¥â√∫— °“√»÷°…“ Ÿß°«à“À≠‘ß (µ“√“ß∑’Ë 10) ‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“ª√–™“°√‡ªìπ√“¬ ∫ÿ§§≈®–¡’Õ“™’æ·µ°µà“߉ª®“°¢âÕ¡Ÿ≈¢Õߧ√Õ∫§√—« °≈à“«§◊Õ ª√–™“°√ª√–°Õ∫ Õ“™’懰…µ√°√√¡‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 28.7‡∑à“π—πÈ ·µà°¬Á ß— π—∫«à“¡“°°«à“Õ“™’æÕ◊πË Ê √Õß ≈ß¡“§◊Õ∫√‘°“√√âÕ¬≈– 9.7 √—∫®â“ß√âÕ¬≈– 8.9 ·≈–‰¡à‰¥âª√–°Õ∫Õ“™’æ√âÕ¬≈– 7.8 ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ“™’浓¡√“¬¿“§ æ∫«à“ ‡°◊Õ∫∑ÿ°¿“§ª√–°Õ∫Õ“™’懰…µ√°√√¡ ¡“°∑’ Ë ¥ÿ  Ÿß ÿ¥„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ (√âÕ¬≈– 41.9) ·≈–„π¿“§„µâ¡ ’ ¥—  à«π ¢Õ߇¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ·≈–°≈ÿ¡à ∑’°Ë ”≈—߇√’¬πÀπ—ß ◊Õ¡“°°«à“¿“§Õ◊πË Ê (µ“√“ß∑’Ë 11) ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫≈—°…≥–°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ√–À«à“ßÀ≠‘ß·≈–™“¬ „π¿“æ√«¡ ‡æ» ™“¬®–ª√–°Õ∫Õ“™’懰…µ√°√√¡ ·≈–√—∫®â“ß„π —¥ à«π Ÿß°«à“À≠‘ß  à«π‡æ»À≠‘ß®– ª√–°Õ∫Õ“™’æ∫√‘°“√ ·≈–‡ªìπ·¡à∫“â π Ÿß°«à“™“¬ (√Ÿª∑’Ë 5)  ”À√—∫ ∂“π– ¡√ „πª√–™“°√Õ“¬ÿµß—È ·µà 15 ªï¢π÷È ‰ª ·®°·®ßµ“¡√“¬¿“§æ∫ «à“ ¿“§°≈“ß‚ ¥¡“°°«à“¿“§Õ◊πË (√âÕ¬≈– 21.2) „π¢≥–∑’¿Ë “§‡Àπ◊Õ ¡√ ¡“°°«à“¿“§ Õ◊πË (√âÕ¬≈– 68.3)  à«π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ®–¡’ ¥—  à«π°“√·¬°·≈–À¬à“¡“°°«à“¿“§Õ◊πË §◊Õ ·¬°√âÕ¬≈– 4.6 À¬à“√âÕ¬≈– 2.4  à«π¿“§„µâ¡Õ’ µ— √“°“√‡ªìπÀ¡â“¬ Ÿß°«à“¿“§Õ◊πË §◊Õ√âÕ¬≈– 12.5 (µ“√“ß∑’Ë 12)

µ“√“ß∑’Ë 10 √âÕ¬≈–¢Õß√–¥—∫°“√»÷°…“„πª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß ®”·π°µ“¡‡æ»·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§

ª√–∂¡ ™“¬ À≠‘ß µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 69.2 72.1 °≈“ß 63.7 64.3 ‡Àπ◊Õ 66.1 64.2 „µâ 59.1 59.3 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 59.0 59.6 √«¡ 65.0 65.5

¡—∏¬¡ ™“¬ À≠‘ß 23.2 17.2 25.9 19.7 23.3 17.3 28.2 22.2 26.1 19.7 25.0 19.0

Õ“™’«– ™“¬ À≠‘ß 2.9 3.4 4.4 4.1 2.9 2.6 4.2 4.5 7.1 6.9 3.7 4.0

¡À“«‘∑¬“≈—¬ ™“¬ À≠‘ß 2.5 3.3 2.2 2.3 2.8 2.7 2.8 2.0 4.9 4.1 2.8 2.9

‰¡à‰¥â‡√’¬π ™“¬ À≠‘ß 1.8 4.0 3.7 9.6 4.8 13.1 5.5 11.9 2.5 9.3 3.5 8.7


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 3

6

µ“√“ß∑’Ë 12 √âÕ¬≈–¢Õß ∂“π– ¡√ ¢Õߪ√–™“°√µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡√“¬¿“§·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§

‚ ¥

™“¬ À≠‘ß µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 22.3 18.7 °≈“ß 20.1 21.2 ‡Àπ◊Õ 21.0 16.8 „µâ 23.1 17.5 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 22.7 18.1 √«¡ 22.4 18.5 √«¡∑—ßÈ Õß‡æ» 20.1

¡√  ™“¬ À≠‘ß 74.4 66.6 74.6 62.2 74.5 68.3 73.3 66.3 72.4 64.7 73.6 65.8 69.1

·¬° ™“¬ 0.6 2.0 0.8 1.2 2.0 1.1

À¬à“ À≠‘ß 2.5 3.9 2.4 1.2 4.6 2.8

2.1

™“¬ 0.4 0.5 0.8 0.8 0.2 0.6

˭ԧ 1.7 1.5 1.5 2.4 2.4 1.9 1.3

À¡â“¬ ™“¬ À≠‘ß 2.2 10.5 2.8 11.2 2.8 11.0 1.6 12.5 2.6 10.1 2.3 11.0 7.4


3. º≈°“√ ”√«®

3 ○

7 ○

¿“«–°“√‡®Á∫ªÉ«¬·≈–§«“¡º‘¥ª°µ‘µà“ßÊ 3.2 °“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® °“√ —¡¿“…≥凰’¬Ë «°—∫§«“¡‡®Á∫ªÉ«¬∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ „π√–¬–‡«≈“ 2  —ª¥“Àå°Õà π°“√ ”√««® „π°≈ÿ¡à µ—«Õ¬à“ß∑—ßÈ À¡¥®”π«π 22,217§π ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß¡’Õ“°“√ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π ®”π«π 9,317 √“¬ À√◊Õ√âÕ¬≈– 41.9 ¿“§°≈“ß¡’Õµ— √“ªÉ«¬ Ÿß ÿ¥∂÷ß√âÕ¬≈– 50.1 √Õß ≈ß¡“§◊Õ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √âÕ¬≈– 49.2 ·≈–µË” ÿ¥„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ √âÕ¬≈– 37.3 (µ“√“ß∑’Ë 13) ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß„Àâª√–«—µ°‘ “√ªÉ«¬¥â«¬‚√§·≈–Õ“°“√ ”§—≠ ∑—ßÈ À¡¥ 105 ™π‘¥ √«¡ 10,078 §√—ßÈ ‚¥¬∑’ªË «É ¬¥â«¬Õ“°“√À«—¥ ‰¢âÀ«—¥ µ—«√âÕπ ·≈–πÈ”¡Ÿ°‰À≈ ¡“°∑’ Ë ¥ÿ ∂÷ß√âÕ¬≈– 39.0 ¢Õß°“√ªÉ«¬∑—ßÈ À¡¥ √Õß≈ß¡“§◊Õ Õ“°“√ª«¥»’√…– ‡«’¬π»’√…– «‘߇«’¬π Àπâ“¡◊¥ µ“≈“¬ √âÕ¬≈– 16.0 ´÷Ë߇¡◊ËÕ√«¡∑—Èß Õß°≈ÿà¡Õ“°“√π’È·≈â«°Á®–‡°‘π°«à“§√÷Ëß ¢Õß°“√ªÉ«¬∑—ßÈ À¡¥ (µ“√“ß∑’Ë 14) ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¿“«–°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π√–À«à“߇滷≈â« æ∫«à“ ‡æ»À≠‘ß ¡’Õµ— √“°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π¡“°°«à“™“¬ §◊Õ‡æ»À≠‘ߪɫ¬√âÕ¬≈– 45.1  Ÿß°«à“‡æ» ™“¬‡≈Á°πâÕ¬„πÕ—µ√“ 1.2 µàÕ 1 ·≈–‡¡◊ÕË ®”·π°µ“¡√“¬¿“§·≈â« æ∫«à“∑ÿ°¿“§ ‡æ» À≠‘ß¡’Õµ— √“ªÉ«¬ Ÿß°«à“‡æ»™“¬ (µ“√“ß∑’Ë 15)

µ“√“ß∑’Ë 13 ®”π«π§√—Èß·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ √«¡∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√

®”π«πªÉ«¬ (§√—ßÈ ) 9,317 2,913 2,027 1,682 1,664 1,031

Õ—µ√“ªÉ«¬ (√âÕ¬≈–) 41.9 37.3 50.1 43.2 38.1 49.2


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 3

8

µ“√“ß∑’Ë 14 ®”π«π (§√—Èß) —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ·≈–Õ—µ√“ (µàÕ 100) ¢Õß‚√§À√◊ÕÕ“°“√‡©’¬∫æ≈—π∑’Ë ”§—≠ „π™à«ß 2  —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ‚√§À√◊ÕÕ“°“√‡©’¬∫æ≈—π À«—¥ ‰¢âÀ«—¥ µ—«√âÕπ ·≈–πÈ”¡Ÿ°‰À≈ ª«¥»’√…– ‡«’¬π»’√…– «‘߇«’¬π Àπâ“¡◊¥ µ“≈“¬ ·πàπ∑âÕß Õ“À“√‰¡à¬Õà ¬ ∑âÕßÕ◊¥ ª«¥∑âÕß ‡®Á∫≈‘πÈ ªïò ®ÿ°‡ ’¬¥ ‰¢âÕÕ°µÿ¡à ‰¢â µ—«√âÕ𠪫¥‡¡◊ÕË ¬µ“¡µ—« ª«¥°≈â“¡‡π◊ÕÈ ª«¥·¢π¢“ ‰Õ ‰Õ‡ªìπ‡≈◊Õ¥ ‰Õ‡√◊ÕÈ √—ß ‰Õ·≈–Õ“‡®’¬π ª«¥À≈—ß ‡®Á∫‡ âπ —πÀ≈—ß ª«¥µ“¡¢âÕ ‰¢¢âÕ ª«¥µ“µÿ¡à ‡®Á∫À—«‡¢à“ ¢âÕ‡∑â“ ∑âÕ߇ ’¬ ∑âÕß√à«ß ∂à“¬∑âÕß ∑âÕ߇¥‘𠇪ìπ≈¡ ‡Àπ◊ÕË ¬ßà“¬ ÕàÕπ‡æ≈’¬ ‰¡à¡·’ √ß ≈¡¥—π¢÷πÈ ‚√§√–∫∫°≈â“¡‡π◊ÕÈ ‡ âπ‡ÕÁπ °√–¥Ÿ° Õ◊πË Ê À“¬„®‰¡à –¥«° À“¬„®¢—¥ ·πàπÀπâ“Õ° ‡®Á∫Àπâ“Õ° ‚√§º‘«Àπ—ß º¥ º◊πË §—π ¡’µ¡ÿà µ“¡µ—« º‘«Àπ—ß·Àâß ∑Õπ´‘≈Õ—°‡ ∫ ‡®Á∫§Õ §ÕÕ—°‡ ∫ ª«¥øí𠪫¥‡Àß◊Õ° ‡Àß◊Õ°∫«¡ °√–‡æ“– °√–‡æ“–‡ªìπ·º≈ ·º≈‡ªìªµ‘° ª«¥µ“ µ“·¥ß µ“Õ—°‡ ∫ µ“∫«¡ Õ“°“√Õ◊πàË Ê √«¡

®”π«π §√—ßÈ 3,929 1,612 696 500 394 324 292 169 167 140 138 137 122 112 97 95 90 1,064 10,078

—¥ à«π √âÕ¬≈– 39.0 16.0 6.9 4.9 3.9 3.2 2.9 1.7 1.7 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 10.5 100.0

Õ—µ√“ µàÕ 100 17.7 7.3 3.1 2.3 1.8 1.5 1.3 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 4.8 45.4

À¡“¬‡Àµÿ Õ—µ√“§√—ßÈ ¢Õß°“√ªÉ«¬∑—ßÈ À¡¥®“°ª√–™“°√ 22,217 §π

µ“√“ß∑’Ë 15 ®”π«π (§√—Èß) ·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ®”·π°µ“¡‡æ» ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ ∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√

™“¬ ®”π«π 3,764 1,223 798 697 713 333

À≠‘ß Õ—µ√“ 38.1 33.5 45.8 39.3 36.6 43.4

®”π«π 5,553 1,690 1,229 985 951 698

Õ—µ√“ 45.1 40.6 53.4 46.5 39.4 52.6


3. º≈°“√ ”√«®

3

9

„πµ“√“ß∑’Ë 16 · ¥ßÕ—µ√“°“√‡®Á∫ªÉ«¬µ“¡°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ·≈–¿“§ æ∫«à“ Õ—µ√“°“√ ‡®Á∫ªÉ«¬®– Ÿß„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿµË”°«à“ 10 ªï ·≈–≈¥≈ß„π™à«ßÕ“¬ÿ 10-54 ªï ®÷ß°≈—∫ Ÿß¢÷πÈ ™—¥‡®πÕ’°§√—ßÈ „π°≈ÿ¡à ºŸ â ߟ Õ“¬ÿ (54 ªï¢π÷È ‰ª) „π°≈ÿ¡à ‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 10 ªï ‡æ»™“¬®– ªÉ«¬¡“°°«à“‡æ»À≠‘ß (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√)  à«π„π°≈ÿ¡à Õ◊πË Ê ‡æ»À≠‘ß®–ªÉ«¬ ¡“°°«à“™“¬ Õ—µ√“ªÉ«¬√«¡∑—ßÈ ª√–‡∑» ”À√—∫‡æ»™“¬®–ªÉ«¬ Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à 1-4 ªï (√âÕ¬≈– 55.8) µË” ÿ¥„π°≈ÿ¡à 15-24 ªï (√âÕ¬≈– 28.3)  à«π‡æ»À≠‘ß®–ªÉ«¬¡“°∑’ Ë ¥ÿ „π°≈ÿ¡à 5564 ªï (√âÕ¬≈– 56.0) ·≈–µË” ÿ¥„π°≈ÿ¡à 10-14 ªï (√âÕ¬≈– 30.3)

µ“√“ß∑’Ë 16 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π∑’Ë ”§—≠„π™à«ß 2  —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ·≈–‡æ» ‡ªìπ√“¬¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ ªï <1 1-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß ™“¬ À≠‘ß 55.4 53.4 42.6 52.1 55.7 53.8 49.8 44.1 42.7 39.6 39.9 33.6 29.3 30.3 23.8 27.1 28.3 34.9 24.7 28.8 34.0 45.7 31.7 41.6 37.2 46.7 33.6 44.9 36.8 51.9 32.4 49.9 40.5 56.0 36.7 55.0 49.3 55.9 43.4 54.0

°≈“ß ™“¬ À≠‘ß 72.2 46.7 59.2 63.7 52.1 44.9 35.8 37.3 41.8 46.8 38.9 53.6 45.0 54.0 41.1 54.7 64.4 62.1 64.1 67.7

‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 83.3 61.5 56.2 51.0 44.4 48.1 35.9 33.5 24.1 35.7 28.4 43.9 41.0 46.2 38.7 57.2 46.7 56.9 51.5 56.1

„µâ ™“¬ 61.1 57.6 38.9 27.2 28.1 35.8 30.9 37.3 35.4 41.3

˭ԧ 47.3 52.7 35.5 28.2 31.8 39.5 39.4 43.3 48.5 48.0

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ™“¬ À≠‘ß 50.0 72.7 63.4 63.3 43.3 48.1 37.0 31.1 28.8 39.6 42.9 55.9 41.3 51.2 42.2 56.7 38.0 59.4 49.1 53.6

‡¡◊ËÕ®”·π°°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—πµ“¡∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ æ∫«à“ ∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß ‡°◊Õ∫∑ÿ°°≈ÿà¡Õ“¬ÿ∑’ËÕ“»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈®–¡’Õ—µ√“°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π Ÿß°«à“ºŸâ∑’Ë Õ“»—¬πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 17) ·≈–„π√“¬¿“§°Á‡™àπ‡¥’¬«°—π ¬°‡«âπ ‡æ»™“¬ „π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ·≈–¿“§„µâ∑’ËÕ“»—¬πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈®–¡’Õ—µ√“°“√‡®Á∫ ªÉ«¬ Ÿß°«à“„π‡¢µ‡∑»∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 18)


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 4

0

µ“√“ß∑’Ë 17 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π∑’Ë ”§—≠„π™à«ß 2  —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 °≈ÿ¡à Õ“¬ÿ (ªï) 0-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ ∑ÿ°Õ“¬ÿ

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 58.4 45.5 31.7 29.7 33.6 38.4 35.9 41.9 49.2 38.8

˭ԧ 58.1 40.2 32.2 40.5 46.9 49.3 52.5 56.6 54.4 47.6

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 53.6 50.4 40.9 39.2 27.8 28.9 27.4 30.9 34.1 44.6 36.3 44.2 37.5 51.4 39.3 55.4 48.9 57.1 36.9 42.9

µ“√“ß∑’Ë 18 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π∑’Ë ”§—≠„π™à«ß 2  —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ®”·π°µ“¡¿“§ ∂‘Ëπ∑’ËÕ“»—¬ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§

„π‡¢µ‡∑»∫“≈

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √«¡

™“¬ 32.2 47.4 40.5 31.8 43.3 38.8

˭ԧ 41.2 54.6 47.1 40.8 52.6 47.6

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 33.9 40.4 44.3 52.1 38.4 46.1 36.8 38.3 36.9 42.9

„π¿“æ√«¡¢Õߪ√–‡∑» °≈ÿ¡à ·¡à∫“â π¡’Õµ— √“°“√‡®Á∫ªÉ«¬ Ÿß ÿ¥ §◊Õ√âÕ¬≈– 50.1 √Õß≈ß¡“§◊Õ °≈ÿ¡à ∑’‰Ë ¡à¡Õ’ “™’æ√âÕ¬≈– 48.0 ´÷ßË ¡’≈°— …≥–§≈⓬§≈÷ß°—π„π∑ÿ°¿“§ ‚¥¬‡©≈’¬Ë ·≈â« ºŸ∑â ¡’Ë Õ’ “°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π®πµâÕßÀ¬ÿ¥°‘®«—µ√ª√–®”«—π∑—ßÈ À¡¥ √âÕ¬≈– 23.1 ·≈–®”π«π«—π‡©≈’ˬ∑’ËÀ¬ÿ¥°‘®«—µ√ª√–®”«—π ”À√—∫°“√‡®Á∫ªÉ«¬§√—Èß∑’Ë Àπ÷ßË „π√–¬–‡«≈“ 2  —ª¥“Àå §◊Õ 4.2 «—π §√—ßÈ ∑’ Ë Õß 4.7 «—π ·≈–§√—ßÈ ∑’ Ë “¡ 13.3 «—π


3. º≈°“√ ”√«®

4

1

ºŸ∑â √Ë’ “¬ß“π«à“¡’Õ“°“√ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π ®–‡√‘¡Ë ¥Ÿ·≈√—°…“µπ‡Õߥ⫬°“√´◊ÕÈ ¬“√—∫ ª√–∑“π‡Õß¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ √âÕ¬≈– 33.0 ‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫ ‘Ëß∑’˺ŸâªÉ«¬√“¬ß“π«à“∑”„Àâ À“¬®“°Õ“°“√‡®Á∫ªÉ«¬¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ ´◊ÕÈ ¬“°‘π‡Õß√âÕ¬≈– 35.8  ”À√—∫°≈ÿ¡à ∑’¬Ë ß— §ß¡’ Õ“°“√ªÉ«¬Õ¬Ÿàπ—Èπ  à«π„À≠à√âÕ¬≈– 35.7 ‰¡à‰¥â√—°…“¥â«¬«‘∏’°“√„¥‡≈¬ ºŸâªÉ«¬∑’ˇ¢â“ √—°…“‡¡◊ÕË ‡√‘¡Ë ¡’Õ“°“√ªÉ«¬§√—ßÈ ·√°‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 13.7 ‡∑à“π—πÈ ∑’„Ë ™â∫√‘°“√ ∂“π’Õπ“¡—¬ ·≈–√âÕ¬≈– 12.5 „™â∫√‘°“√®“°‚√ß欓∫“≈√—∞  à«π§≈‘π°‘ ·≈–‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π¡’ºâŸ „™â∫√‘°“√√âÕ¬≈– 16.4 ·≈–„π°≈ÿ¡à ∑’¬Ë ß— ‰¡àÀ“¬®“°Õ“°“√ªÉ«¬π—πÈ √âÕ¬≈– 15.5 ¬—ß§ß „™â∫√‘°“√¢Õß¿“§√—∞ (µ“√“ß∑’Ë 19)

µ“√“ß∑’Ë 19 —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√¥Ÿ·≈√—°…“µπ‡Õ߇¡◊ËÕ‡°‘¥Õ“°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π„π™à«ß 2  —ª¥“Àå°àÕπ °“√ ”√«® ®”·π°µ“¡™à«ß‡«≈“¢Õß°“√‡®Á∫ªÉ«¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 «‘∏°’ “√√—°…“ ´◊ÕÈ ¬“√—∫ª√–∑“π‡Õß ‰¡à‰¥â∑”Õ–‰√ §≈‘π°‘ /√.æ.‡Õ°™π ‡®â“Àπâ“∑’ÕË π“¡—¬ ‚√ß欓∫“≈√—∞ „™â¬“ ¡ÿπ‰æ√ Õ ¡./º  . À¡Õæ◊πÈ ∫â“π Õ◊πË Ê

°“√√—°…“§√—ßÈ ·√° ®”π«π √âÕ¬≈– 3,329 33.0 1,858 18.4 1,657 16.4 1,383 13.7 1,257 12.5 119 1.2 116 1.1 96 0.9 263 2.6

°“√√—°…“∑’∑Ë ”„ÀâÀ“¬ ®”π«π √âÕ¬≈– 2,313 35.8 936 4.5 1,108 17.1 936 14.5 725 11.2 73 1.1 84 1.3 63 0.9 216 3.3

°“√√—°…“„πªí®®ÿ∫π— ®”π«π √âÕ¬≈– 747 19.7 1,352 35.6 512 13.5 359 9.5 586 15.5 64 1.7 22 0.6 25 0.7 121 3.2

°“√¥Ÿ·≈√—°…“Õ“°“√ªÉ«¬§√—Èß·√°‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡‡°‘¥Õ“°“√ ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫«‘∏°’ “√√—°…“§√—ßÈ ·√°¢Õߪ√–™“™π„π¿“§µà“ßÊ æ∫«à“ „π∑ÿ°¿“§ ª√–™“™π‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡‡°‘¥Õ“°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π®–¥Ÿ·≈√—°…“µπ‡Õߧ√—Èß·√°¥â«¬°“√ ´◊ÈÕ¬“¡“√—∫ª√–∑“π‡Õß ‚¥¬¿“§„µâ¡’ —¥ à«π°“√´◊ÈÕ¬“√—∫ª√–∑“π‡ÕßπâÕ¬∑’Ë ÿ¥‡¡◊ËÕ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¿“§Õ◊ËπÊ §◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 28.3 ∑ÿ°¿“§¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ·≈– ®—ßÀ«—¥„π¿“§°≈“ß ¡’ —¥ à«π°“√„™â∫√‘°“√®“°‚√ß欓∫“≈√—∞„°≈⇧’¬ß°—π§◊Õ√âÕ¬≈– 13 „π¿“§°≈“ß·≈–°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ®–‰ª√—∫∫√‘°“√®“°‚√ß欓∫“≈√—∞πâÕ¬°«à“¿“§ Õ◊πË Ê (√âÕ¬≈– 9.9 ·≈– 10.4 µ“¡≈”¥—∫) „π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ª√–™“™ππ‘¬¡„™â ∫√‘°“√®“°§≈‘π°‘ À√◊Õ‚√ß欓∫“≈‡Õ°™π¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ √âÕ¬≈– 25.7  à«π„π¿Ÿ¡¿‘ “§ „°≈⇧’¬ß°—π„π  —¥ à«π√âÕ¬≈– 14-16 (µ“√“ß∑’Ë 20)


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 4

2

µ“√“ß∑’Ë 20 √âÕ¬≈–¢Õß°“√¥Ÿ·≈√—°…“µπ‡Õ߇¡◊ËÕ‡°‘¥°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ®”·π°√“¬¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 «‘∏°’ “√¥Ÿ·≈√—°…“µπ‡Õß ∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ´◊ÕÈ ¬“√—∫ª√–∑“π‡Õß 33.0 31.5 ‰¡à‰¥â∑”Õ–‰√ 18.4 19.9 §≈‘π°‘ /√.æ.‡Õ°™π 16.4 14.2 ‡®â“Àπâ“∑’ÕË π“¡—¬ 13.7 14.6 ‚√ß欓∫“≈√—∞ 12.4 13.8 „™â¬“ ¡ÿπ‰æ√ 1.1 0.7 Õ ¡./º  . 1.1 1.6 À¡Õæ◊πÈ ∫â“π 0.9 0.7 Õ◊πË Ê 2.6 2.7

°≈“ß 39.4 16.4 16.0 11.8 9.9 1.4 0.6 1.3 2.9

‡Àπ◊Õ 31.3 17.9 16.3 14.9 13.4 0.8 1.4 0.8 2.9

„µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 28.3 33.8 21.3 14.4 15.3 25.7 15.3 10.4 13.8 10.4 1.5 1.8 1.2 0.4 1.5 0.2 1.6 2.5

3.3 °“√∫“¥‡®Á∫„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® °“√ ”√«®ª√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥¡’ºŸâ„Àâª√–«—µ‘«à“‡°‘¥°“√∫“¥‡®Á∫„π™à«ß 2  —ª¥“Àå °àÕπ°“√ ”√«® ®”π«π 2,331 √“¬ √«¡ 2,464 §√—ßÈ Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫√«¡√âÕ¬≈– 11.1 ‚¥¬ºŸ∫â “¥‡®Á∫‡°◊Õ∫∑—ßÈ À¡¥√âÕ¬≈– 95.6 ‰¥â√∫— ∫“¥‡®Á∫‡æ’¬ß 1 §√—ßÈ ¡’√“¬ß“π°“√ ∫“¥‡®Á∫ 2 §√—ßÈ √âÕ¬≈– 3.0 ·≈– 3 §√—ßÈ ®”π«π 31 √“¬ (√âÕ¬≈– 1.3) Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫„π‡æ»™“¬ Ÿß°«à“À≠‘ß (√âÕ¬≈– 13.1 ·≈– 9.4 µ“¡≈”¥—∫) ‡¡◊ÕË ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ æ∫«à“ Ÿß ÿ¥∑’¿Ë “§°≈“ß (√âÕ¬≈– 16.1) √Õß≈ß¡“§◊Õ ¿“§‡Àπ◊Õ √âÕ¬≈– 12.7  à«π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ¿“§„µâ ·≈–°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¡’Õµ— √“ „°≈⇧’¬ß°—π (µ“√“ß∑’Ë 21) ‡¡◊ÕË ®”·π°°“√∫“¥‡®Á∫µ“¡°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ·≈–‡æ» æ∫«à“ °“√∫“¥‡®Á∫ Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à ‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 15 ªï ·≈–Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫≈¥≈ßµ“¡Õ“¬ÿ∑ ’Ë ßŸ ¢÷πÈ „π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿµË”°«à“ 55 ªï ®–æ∫°“√∫“¥‡®Á∫„π‡æ»™“¬ Ÿß°«à“À≠‘ß ·µàÀ≈—ß®“°Õ“¬ÿ 55 ªï·≈â« ®–æ∫„π‡æ» À≠‘ß Ÿß°«à“™“¬ ´÷ßË °“√°√–®“¬µ“¡Õ“¬ÿ·≈–‡æ»®–§≈⓬§≈÷ß°—π„π∑ÿ°¿“§ ®“°µ“√“ß∑’Ë 22 ®”·π°°“√∫“¥‡®Á∫µ“¡√–¥—∫°“√»÷°…“ æ∫«à“„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿπÕâ ¬°«à“ 10 ªïππ—È ®–æ∫°“√∫“¥‡®Á∫¡“°„°≈⇧’¬ß°—π∑—ßÈ ‡¥Á°‡≈Á°·≈–‡¥Á°‚µ  à«π„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ‡°‘π 10 ªï‰ª·≈â« æ∫«à“ °≈ÿ¡à ∑’‡Ë √’¬π¡—∏¬¡»÷°…“¡’Õµ— √“°“√∫“¥‡®Á∫ Ÿß ÿ¥ §◊Õ√âÕ¬≈– 10.0 Õ¬à“߉√°Áµ“¡°“√∫“¥‡®Á∫¢Õß·µà≈–√–¥—∫°“√»÷°…“π’¡’È §«“¡·µ°µà“ßÕ¬Ÿ∫à “â ß„π·µà≈–¿“§ ∑—ÈߢâÕ¡Ÿ≈√«¡∑—Èߪ√–‡∑»·≈–√“¬¿“§ æ∫Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫„π°≈ÿà¡Õ“™’æµà“ßÊ ·µ° µà“ß°—π‰ª‰¡à¡“°π—° (µ“√“ß∑’Ë 23) °“√∑’æË ∫°“√∫“¥‡®Á∫ Ÿß„π°≈ÿ¡à ‡¥Á° ·≈–π—°‡√’¬π/ π—°»÷°…“ ®÷ß∑”„Àâæ∫Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫ Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à §π‚ ¥


3. º≈°“√ ”√«®

4

3

À“°‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫µ“¡∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ æ∫«à“ °≈ÿà¡∑’ËÕ“»—¬„π ‡¢µ‡∑»∫“≈∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß®–¡’Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫ Ÿß°«à“πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈„π‡°◊Õ∫ ∑ÿ°°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ (µ“√“ß∑’Ë 24) ·≈–„π‡°◊Õ∫∑ÿ°¿“§ ¬°‡«âπ ‡æ»À≠‘ß„π¿“§„µâ∑æ’Ë ∫ºŸ∑â ’Ë Õ“»—¬πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈¡’Õµ— √“∫“¥‡®Á∫ Ÿß°«à“°≈ÿ¡à ∑’ÕË “»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 25) ‡¡◊ËÕ®”·π°Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫µ“¡¿“«–°“√¥◊Ë¡ ÿ√“ æ∫«à“„π°≈ÿà¡∑’Ë¥◊Ë¡ ÿ√“ ‰¡à «à“®–¥◊¡Ë ‡ªìπª√–®”π“πÊ §√—ßÈ À√◊Õ‡§¬¥◊¡Ë ·µàÀ¬ÿ¥·≈â« Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫„π‡æ»À≠‘ß ¡—°®– Ÿß°«à“‡æ»™“¬ ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿ¡à ∑’¥Ë ¡◊Ë  ÿ√“‡ªìπª√–®”  à«π„π°≈ÿ¡à ∑’‰Ë ¡à‡§¬¥◊¡Ë  ÿ√“‡≈¬ Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫„π‡æ»™“¬æ∫ Ÿß°«à“‡æ»À≠‘ß (µ“√“ß∑’Ë 26)

µ“√“ß∑’Ë 21 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕ 100) ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ Õ“¬ÿ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ ∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ·≈–‡æ» ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ 0-4 ™“¬ 236 22.9 82 23.1 53 31.2 45 27.3 36 15.8 20 17.9 À≠‘ß 203 18.5 60 15.5 54 27.8 35 20.5 35 15.8 19 15.8 5-14 ™“¬ 542 21.4 165 16.5 128 28.4 124 29.1 106 19.7 19 15.7 À≠‘ß 320 13.1 76 8.8 86 20.4 62 14.7 72 12.2 24 17.1 15-24 ™“¬ 167 12.6 53 9.8 44 20.5 31 13.8 23 9.1 16 16.5 À≠‘ß 147 8.4 44 7.0 46 14.0 24 8.5 22 6.4 11 6.9 25-34 ™“¬ 130 9.6 56 11.5 21 9.0 24 9.1 19 7.4 10 8.7 À≠‘ß 129 6.0 34 4.8 43 10.7 24 6.0 12 3.3 16 5.9 35-44 ™“¬ 95 7.1 34 6.8 23 10.0 18 7.0 11 4.7 9 7.4 À≠‘ß 124 6.7 30 4.7 35 10.0 25 8.2 13 4.0 21 8.8 45-54 ™“¬ 58 5.9 19 5.2 8 4.3 20 10.8 8 4.6 3 4.2 À≠‘ß 95 7.5 25 6.0 32 13.1 16 7.2 9 4.3 13 7.6 55-64 ™“¬ 37 4.8 8 3.2 11 7.1 13 8.6 5 3.5 ‰¡àæ∫ À≠‘ß 85 8.3 15 5.0 33 16.3 16 8.6 11 5.2 10 7.5 65+ ™“¬ 34 6.2 8 5.0 16 15.5 7 6.9 2 1.7 1 1.6 À≠‘ß 59 7.7 15 6.7 19 12.3 10 7.7 8 5.1 7 7.2 √«¡ ™“¬ 1,299 13.1 425 11.6 304 17.4 282 15.9 210 10.8 78 10.1 À≠‘ß 1,162 9.4 299 7.2 348 15.1 212 10.0 182 7.5 121 9.1 √«¡* 2,464 11.1 724 9.3 652 16.1 494 12.7 395 9.0 199 9.5 *√«¡‰¡à∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 4

4

µ“√“ß∑’Ë 22 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕ 100) ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ®”·π°µ“¡¿“§ ·≈–√–¥—∫°“√»÷°…“ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 °“√»÷°…“

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈–

Õ“¬ÿ <10 ªï ‰¡à∂ß÷ ‡°≥±å 468 °”≈—߇√’¬π 443 ‰¡à‰¥â‡√’¬π 9 √«¡ 920 Õ“¬ÿ 10 ªï¢πÈ÷ ‰ª ª√–∂¡»÷°…“ 1,032 ¡—∏¬¡»÷°…“ 253 Õ“™’«»÷°…“ 70 ¡À“«‘∑¬“≈—¬ 48 ‰¡à‰¥â‡√’¬π 105 √«¡ 1,544 √«¡∑—ßÈ À¡¥* 2,464 *√«¡‰¡à∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈

20.3 19.5 18.0 19.9

159 104 1 264

19.3 12.9 14.3 16.1

111 121 6 238

29.9 28.2 35.3 29.1

83 95 1 179

22.5 24.2 12.5 23.2

79 94 1 174

14.9 19.5 6.7 16.9

36 29

16.9 18.4 ‰¡àæ∫ 65 17.2

8.5 10.0 8.6 7.7 7.4 8.8 11.1

312 66 16 22 11 460 724

6.6 8.7 6.7 9.6 4.7 7.5 9.3

286 66 24 7 31 414 652

12.9 13.9 15.6 7.7 10.9 12.8 16.1

222 46 10 8 29 315 494

10.3 11.9 10.2 7.5 8.0 10.1 12.7

138 49 6 4 21 221 395

6.7 8.1 3.4 3.8 5.3 6.7 9.0

74 26 14 7 13 134 199

7.2 8.5 9.7 7.5 9.1 7.8 9.5

µ“√“ß∑’Ë 23 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕ 100) ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï ¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ ·≈–Õ“™’æ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“™’æ

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ «‘™“™’æ 71 6.8 29 7.2 19 9.9 12 7.1 3 1.7 8 7.6 §â“¢“¬/∫√‘°“√ 176 8.2 36 8.1 56 10.9 27 7.8 27 5.8 30 7.7 ‡°…µ√°√√¡ 447 7.0 181 5.5 103 12.9 115 8.9 47 4.8 1 6.7 ™à“ß·≈–°√√¡°√174 8.9 23 8.3 70 11.1 32 9.8 22 5.7 27 8.1 ∑”ß“π∫â“π 160 7.0 16 4.5 35 10.7 16 8.3 20 6.3 19 6.1 °”≈—ß»÷°…“ 424 15.3 122 12.5 98 20.2 87 19.8 88 13.2 29 14.1 ‰¡à‰¥â∑”ß“π 107 6.2 20 4.6 33 11.9 26 7.3 8 2.7 20 5.5 √«¡∑—ßÈ À¡¥* 1,544 8.8 460 7.5 414 12.8 315 10.1 221 6.7 134 7.8 *√«¡‰¡à∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈


3. º≈°“√ ”√«®

4

5

µ“√“ß∑’Ë 24 Õ—µ√“ (µàÕ 100) ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà Õ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 °≈ÿ¡à Õ“¬ÿ (ªï) 0-4 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ √«¡

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 22.9 26.8 19.9 14.4 8.2 7.9 4.1 4.4 5.7 13.0

˭ԧ 18.0 16.4 12.1 8.7 7.5 7.0 8.1 9.2 8.6 9.9

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 21.4 16.6 18.9 13.5 17.9 11.0 9.3 7.7 9.0 4.6 6.0 6.2 6.4 6.5 5.7 7.1 5.6 5.6 11.8 8.5

µ“√“ß∑’Ë 25 Õ—µ√“ (µàÕ 100) ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ ∂‘Ëπ∑’ËÕ“»—¬ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 12.1 17.4 15.9 11.0 9.8

˭ԧ 7.4 15.9 10.7 7.2 8.4

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 10.2 6.8 16.4 13.5 14.0 9.5 4.5 9.9 -


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 4

6

µ“√“ß∑’Ë 26 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕ 100) ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï ¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ ·≈–ª√–«—µ‘°“√¥◊Ë¡ ÿ√“ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 °“√¥◊¡Ë ∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√  ÿ√“/‡æ» ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ª√–®” ™“¬ 63 8.3 21 9.6 17 10.0 14 10.4 6 4.0 5 5.7 À≠‘ß 28 18.2 6 27.3 13 23.2 1 4.8 1 7.1 7 17.1 π“π§√—ßÈ ™“¬ 254 7.7 93 6.5 56 10.8 61 9.4 20 4.6 24 9.9 À≠‘ß 192 9.0 53 6.9 61 12.9 41 8.9 9 6.1 28 9.8 À¬ÿ¥¥◊¡Ë ™“¬ 79 8.1 27 7.5 20 10.4 22 9.3 5 4.2 5 7.1 À≠‘ß 77 9.9 15 7.9 43 13.8 8 5.0 4 7.1 7 12.7 ‰¡à‡§¬ ™“¬ 346 13.5 93 11.8 80 16.7 78 21.4 82 11.1 13 6.8 À≠‘ß 468 6.8 119 5.0 124 12.1 90 8.2 91 5.5 44 5.9 √«¡ ™“¬ 742 9.8 234 8.3 173 12.7 175 12.6 113 7.8 47 8.0 À≠‘ß 765 7.7 193 5.7 241 12.9 140 8.1 105 5.6 86 7.6 √«¡∑—ßÈ À¡¥* 1,544 8.8 460 7.5 414 12.8 315 10.1 221 6.7 134 7.8 *√«¡‰¡à∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈

“‡Àµÿ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫ ®“°µ“√“ß∑’Ë 27 æ∫«à“ √“¬ß“π°“√∫“¥‡®Á∫®“°°“√æ≈—¥µ°À°≈â¡ Ÿß∑’ Ë ¥ÿ (√âÕ¬≈– 40.2) √Õß≈߉ª‰¥â·°à ¢Õß¡’§¡∫“¥ (√âÕ¬≈– 29.5) °“√∫“¥‡®Á∫®“°¬“πæ“Àπ– (√âÕ¬≈– 11.2) ·≈–°“√∫“¥‡®Á∫®“°Õÿª°√≥å∑„Ë’ ™â„π°“√∑”ß“π (√âÕ¬≈– 10.5) ´÷ßË Õ—µ√“§«“¡ ™ÿ°¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫ ®”·π°µ“¡ “‡Àµÿπ¡’È ≈’ °— …≥–§≈⓬°—π„π∑ÿ°¿“§ ‡¡◊ÕË ®”·π° “‡Àµÿ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫µ“¡Õ“¬ÿ·≈–‡æ» (µ“√“ß∑’Ë 28) æ∫ “‡Àµÿ °“√∫“¥‡®Á∫®“°°“√æ≈—¥µ°À°≈â¡ Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à ‡¥Á°‡≈Á° 0-4 ªï ·≈–√Õß≈߉ª„π°≈ÿ¡à ‡¥Á° 5-14 ªï ·≈–æ∫‡æ»™“¬¡’Õµ— √“ Ÿß°«à“‡æ»À≠‘ß ´÷ßË µ√ß°—π¢â“¡°—∫°≈ÿ¡à ºŸ â ߟ Õ“¬ÿ 55 ªï¢π÷È ‰ª ´÷Ëßæ∫‡æ»À≠‘ß¡’Õ—µ√“°“√∫“¥‡®Á∫®“°°“√æ≈—¥µ°À°≈â¡ Ÿß°«à“‡æ»™“¬  à«π °“√∫“¥‡®Á∫®“°¢Õß¡’§¡∫“¥ æ∫ Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à ‡¥Á° 5-14 ªï ·≈–æ∫‡æ»™“¬¡’Õµ— √“  Ÿß°«à“‡æ»À≠‘߇≈Á°πâÕ¬  à«π°“√∫“¥‡®Á∫®“°¬“πæ“Àπ–·≈–®“°Õÿª°√≥å∑’Ë„™â„π °“√∑”ß“πæ∫„π°≈ÿà¡ 15-24 ªï  Ÿß°«à“°≈ÿà¡Õ“¬ÿÕ◊ËπÊ ·≈–æ∫‡æ»™“¬¡’Õ—µ√“°“√ ∫“¥‡®Á∫ Ÿß°«à“‡æ»À≠‘߇™àπ‡¥’¬«°—π  ”À√—∫ ∂“π∑’‡Ë °‘¥‡ÀµÿππÈ— æ∫«à“√âÕ¬≈– 60.9 ∫“¥‡®Á∫®“°°“√æ≈—¥µ°À°≈â¡ ·≈–√âÕ¬≈– 66.9 ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫®“°¢Õß¡’§¡∫“¥ ‡°‘¥¿“¬„π∫â“πÀ√◊Õ∫√‘‡«≥∫â“π  à«π°“√∫“¥‡®Á∫®“°¬“πæ“Àπ–√âÕ¬≈– 73.6 ‡°‘¥∫π∂ππ °“√∫“¥‡®Á∫®“°Õÿª°√≥å∑’Ë„™â„π°“√∑”ß“π æ∫«à“‡°‘¥¿“¬„π∫â“π√âÕ¬≈– 32.3 ‡°‘¥ ¢÷πÈ „π∫√‘‡«≥∫â“π√âÕ¬≈– 16.8 ·≈–„π∑ÿßà π“/‰√à √âÕ¬≈– 23.2


3. º≈°“√ ”√«®

4

7

µ“√“ß∑’Ë 27 ®”π«π·≈– —¥ à«π (µàÕ 100) ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫„π™à«ß 2  —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ ·≈– “‡Àµÿ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õß ª√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534  “‡Àµÿ

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ æ≈—¥µ°À°≈â¡ 990 40.2 274 37.8 286 39.9 207 41.9 176 44.6 47 35.1 ¢Õß¡’§¡∫“¥ 726 29.5 174 24.0 212 29.6 169 34.2 133 33.7 38 28.4 ¬“πæ“Àπ– 276 11.2 85 11.7 79 11.0 58 11.7 32 8.1 22 16.4 °“√∑”ß“π 258 10.5 119 16.4 64 8.9 33 6.7 28 7.1 14 10.4 —µ«å¡æ’ …‘ 92 3.7 31 4.3 40 5.6 12 2.4 8 2.0 1 0.7 ∂Ÿ°‰ø/πÈ”√âÕπ 59 2.4 17 2.3 16 2.2 9 1.8 7 1.8 10 7.5 °“√‡≈àπ°’Ó 53 2.2 20 2.8 18 2.5 5 1.0 9 2.3 1 0.7 µ°πÈ”/®¡πÈ” 5 0.2 1 0.1 1 0.1 1 0.2 1 0.3 1 0.7 ‰øøÑ“™âÕµ 5 0.2 3 0.4 1 0.1 ‰¡àæ∫ 1 0.3 ‰¡àæ∫ √«¡∑—ßÈ À¡¥ 2,464 724 717 494 395 134

µ“√“ß∑’Ë 28 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕ 100) ¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ®”·π°µ“¡ “‡Àµÿ Õ“¬ÿ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ æ≈—¥µ°À°≈â¡ ·≈–‡æ» ®”π«π Õ—µ√“ 0-4 ™“¬ 188 18.3 À≠‘ß 140 12.8 5-14 ™“¬ 261 10.3 À≠‘ß 149 6.1 15-24 ™“¬ 23 1.7 À≠‘ß 23 1.3 25-54 ™“¬ 41 1.1 À≠‘ß 87 1.7 55+ ™“¬ 19 1.4 À≠‘ß 59 3.3 √«¡ ™“¬ 532 5.4 À≠‘ß 458 3.7 √«¡∑—ßÈ À¡¥* 990 4.5 *√«¡‰¡à∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈

¢Õß¡’§¡∫“¥ ®”π«π Õ—µ√“ 24 2.3 36 3.3 134 5.3 111 4.6 42 3.2 61 3.5 104 2.8 140 2.7 26 2.0 48 2.7 330 3.3 396 3.2 726 3.3

¬“πæ“Àπ– ®”π«π Õ—µ√“ 6 0.6 9 0.8 70 2.8 22 0.9 39 2.9 26 1.5 53 1.4 43 0.8 4 0.3 4 0.2 172 1.7 104 0.8 276 1.2

°“√∑”ß“π ®”π«π Õ—µ√“ 5 0.5 6 0.5 41 1.6 12 0.5 38 2.9 15 0.9 64 1.7 41 0.8 16 1.2 17 0.9 164 1.7 91 0.7 258 1.2

Õ◊πË Ê ®”π«π Õ—µ√“ 13 1.3 12 1.1 36 1.4 26 1.1 25 1.9 22 1.3 21 0.6 37 0.7 6 0.5 16 0.9 101 1.0 113 0.9 214 1.0


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 4

8

3.4 ¿“«–‚¿™π“°“√ °“√ ”√«®¿“«–‚¿™π“°“√®“°°“√«—¥ à«π Ÿß·≈–™—ßË πÈ”Àπ—°„π§√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß 17 ®—ßÀ«—¥∑—«Ë ª√–‡∑»√«¡ 214 Õ”‡¿Õ 509 µ”∫≈ 5,881 §√—«‡√◊Õπ ®”π«πµ—«Õ¬à“ß∑—ßÈ  ‘πÈ 23,884 §π  ”√«®‰¥â∑ß—È  ‘πÈ 22,217 §π Õ—µ√“§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°“√ ”√«®‡ªìπ√âÕ¬≈– 93.0 ®“°‡ªÑ“À¡“¬ º≈°“√ ”√«®µ“¡°≈ÿ¡à Õ“¬ÿµ“à ßÊ ¡’¥ß— π’È 3.4.1 ¿“«–‚¿™π“°“√„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï ®“°°“√™—ßË πÈ”Àπ—°ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï ∑—ßÈ À¡¥ 8,651 §π ‡¡◊ÕË „™â‡°≥±å«¥— ¿“«–‚¿™π“°“√„π°≈ÿ¡à ‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ‚¥¬ Modified Gomez ·≈– „π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 5-20 ªï „™â§“à πÈ”Àπ—° Percentile 10 ¡’ª√–™“°√∑’¡Ë ¿’ “«–‚¿™π“°“√ª°µ‘ √âÕ¬≈– 82.6 ¡’¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√√–¥—∫ 1 √âÕ¬≈– 15.9 √–¥—∫ 2 √âÕ¬≈– 0.8 ·≈–√–¥—∫ 3 √âÕ¬≈– 0.6 (µ“√“ß∑’Ë 29) ‡¡◊ÕË ®”·π°µ“¡°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ·≈â«æ∫«à“ °≈ÿ¡à Õ“¬ÿπÕâ ¬°«à“ 1 ªï ‡ªìπ°≈ÿ¡à ∑’¡Ë ¿’ “«–‚¿™π“°“√ª°µ‘¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ √âÕ¬≈– 97.8 √Õß≈ß¡“§◊Õ 15-19 ªï √âÕ¬≈– 91.2 °≈ÿà¡Õ“¬ÿ 1-4 ªï ‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë¡’¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√¡“°∑’Ë ÿ¥ §◊Õ ¡’¿“«– ‚¿™π“°“√ª°µ‘‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 72.0 ¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√√–¥—∫ 1 √âÕ¬≈– 22.0 √–¥—∫ 2 √âÕ¬≈– 1.1 ·≈–√–¥—∫ 3 ∂÷ß√âÕ¬≈– 2.6 ‡¡◊ÕË ®”·π°µ“¡‡æ» ∑—ßÈ ¿“«–‚¿™π“°“√ª°µ‘ ·≈–∑ÿæ‚¿™π“°“√ ∑—ßÈ ‡æ»™“¬·≈–À≠‘ß„°≈⇧’¬ß°—π (µ“√“ß∑’Ë 30) Õ—µ√“∑ÿæ‚¿™π“°“√„π°≈ÿà¡π’È∑—È߇滙“¬·≈–À≠‘ß∑’ËÕ“»—¬Õ¬ŸàπÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈  Ÿß°«à“°≈ÿ¡à ∑’ÕË “»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈Õ¬à“ß™—¥‡®π„π∑ÿ°°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ (µ“√“ß∑’Ë 31) ·≈–„π∑ÿ° ¿“§ ‚¥¬‡©æ“–„π¿“§‡Àπ◊Õ ¬°‡«âπ‡æ»™“¬„π¿“§°≈“߇∑à“π—Èπ∑’Ëæ∫«à“ °≈ÿà¡∑’Ë Õ“»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈¡’Õµ— √“∑ÿæ‚¿™π“°“√ Ÿß°«à“πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 32)

µ“√“ß∑’Ë 29 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß¿“«–‚¿™π“°“√„πª√–™“°√Õ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) <1 1-4 √«¡ <5 5-9 10-14 15-19 √«¡ <20

ª°µ‘ √–¥—∫ 1 √–¥—∫ 2 √–¥—∫ 3 √«¡ ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 265 97.8 4 1.5 ‰¡àæ∫ 2 0.7 271 100.0 1,336 72.1 409 22.1 61 3.3 48 2.6 1,854 100.0 1,601 75.3 413 19.4 61 2.9 50 2.3 2,125 100.0 2,041 81.4 452 13.0 10 0.4 5 0.2 2,508 100.0 2,086 84.8 374 15.2 ‰¡à‰¥â®”·π° ‰¡à‰¥â®”·π° 2,460 100.0 1,421 91.2 137 8.8 ‰¡à‰¥â®”·π° ‰¡à‰¥â®”·π° 1,558 100.0 7,149 82.6 1,376 15.9 71 0.8 55 0.6 8,651 100.0


3. º≈°“√ ”√«®

4

9

µ“√“ß∑’Ë 30 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß¿“«–‚¿™π“°“√„πª√–™“°√Õ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï ®”·π°µ“¡‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ‡æ» ™“¬ À≠‘ß √«¡

ª°µ‘ √–¥—∫ 1 √–¥—∫ 2 √–¥—∫ 3 ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 3,550 82.9 665 15.5 35 0.8 28 0.6 3,599 82.3 711 16.2 36 0.8 27 0.6 7,149 82.6 1,376 15.9 71 0.8 55 0.6

√«¡ ®”π«π √âÕ¬≈– 4,278 100.0 4,373 100.0 8,651 100.0

µ“√“ß∑’Ë 31 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ∑ÿæ‚¿™π“°“√„πª√–™“°√Õ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 °≈ÿ¡à Õ“¬ÿ (ªï) 0-4 5-9 10-14 15-19 √«¡

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 20.9 16.1 12.2 6.7 14.0

˭ԧ 21.6 16.6 13.1 8.2 15.4

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 24.8 29.7 19.4 20.9 17.7 15.9 10.0 9.1 18.5 19.3

µ“√“ß∑’Ë 32 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ∑ÿæ‚¿™π“°“√„πª√–™“°√Õ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ ∂‘Ëπ∑’ËÕ“»—¬ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§

„π‡¢µ‡∑»∫“≈

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√

™“¬ 11.1 15.3 16.2 16.7 15.4

˭ԧ 12.4 18.2 10.5 17.7 12.9

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 19.7 20.9 12.2 20.7 19.9 21.9 19.3 20.0 -

‡¡◊ÕË ®”·π°µ“¡Õ“™’æ„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ√–À«à“ß 10-20 ªï ¬°‡«âπ°≈ÿ¡à ∑’‰Ë ¡à∑√“∫Õ“™’æ ·≈–°≈ÿ¡à «‘™“™’æ ´÷ßË ¡’®”π«πµ—«Õ¬à“ßπâÕ¬·≈â« °≈ÿ¡à ·¡à∫“â π¡’¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√ Ÿß ∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ √âÕ¬≈– 17.1 √Õß≈ß¡“§◊Õ°≈ÿ¡à ∑’‰Ë ¡à¡Õ’ “™’æ¡’¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√√âÕ¬≈– 14.5 ·≈–°≈ÿ¡à ∑’°Ë ”≈—ß»÷°…“¡’¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√√âÕ¬≈– 12.5 (µ“√“ß∑’Ë 33)


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 5

0

„π°≈ÿ¡à ∑’ÕË “¬ÿπÕâ ¬°«à“ 10 ªï (¬°‡«âπ°≈ÿ¡à ∑’‰Ë ¡à∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈°“√»÷°…“) æ∫«à“ °≈ÿ¡à ∑’‰Ë ¡à‰¥â√∫— °“√»÷°…“¡’¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ ¡’√–¥—∫ 1 √âÕ¬≈– 26.0 √–¥—∫ 2 √âÕ¬≈– 2.0 ·≈–√–¥—∫ 3 √âÕ¬≈– 4.0 √Õß≈ß¡“§◊Õ‡¥Á°°àÕπ«—¬‡√’¬π¡’¿“«–∑ÿæ ‚¿™π“°“√√–¥—∫ 1 √âÕ¬≈– 21.0 √–¥—∫ 2 √âÕ¬≈– 2.7 ·≈–√–¥—∫ 3 √âÕ¬≈– 1.9 (µ“√“ß∑’Ë 34) ‡™à 𠇥’ ¬ «°— π„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 10-20 ªï °≈ÿà¡∑’ˉ¡à‰¥â√—∫°“√»÷°…“¡’¿“«–∑ÿæ ‚¿™π“°“√¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ√âÕ¬≈– 26.8 √Õß≈ß¡“§◊Õ °≈ÿ¡à ª√–∂¡»÷°…“√âÕ¬≈– 14.6 (√Ÿª∑’Ë 6)

µ“√“ß∑’Ë 33 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß¿“«–‚¿™π“°“√„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 10-20 ªï ®”·π°µ“¡Õ“™’æ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“™’æ

ª°µ‘

«‘™“™’æ ∫√‘°“√ ‡°…µ√ √—∫®â“ß ·¡à∫“â π °”≈—ß»÷°…“ ‰¡à¡Õ’ “™’æ ‰¡à∑√“∫ √«¡

®”π«π 11 116 655 181 63 1,935 159 3 3,123

√âÕ¬≈– 100.0 88.5 90.2 89.1 82.9 87.5 85.5 50.0 87.9

∑ÿæ‚¿™π“°“√ ®”π«π √âÕ¬≈– ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 15 11.4 71 9.8 22 10.8 13 17.1 277 12.5 2 14.5 3 50.0 428 12.0

√«¡ ®”π«π 11 131 726 203 76 2,212 186 6 3,551

√âÕ¬≈– 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

µ“√“ß∑’Ë 34 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß¿“«–‚¿™π“°“√„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿµË”°«à“ 10 ªï ®”·π°µ“¡√–¥—∫°“√»÷°…“ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 °“√ »÷°…“ °àÕπ«—¬‡√’¬π °”≈—ß»÷°…“ ‰¡à‡¢â“»÷°…“ ‰¡à∑√“∫ √«¡

ª°µ‘ √–¥—∫ 1 √–¥—∫ 2 √–¥—∫ 3 ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 1,716 74.3 485 21.0 64 2.7 44 1.9 1,887 83.2 365 16.1 6 0.2 9 0.4 34 68.0 13 26.0 1 2.0 2 4.0 5 71.4 2 28.9 0 0.0 0 0.0 3,642 78.6 865 12.6 71 1.5 55 1.2

√«¡ ®”π«π √âÕ¬≈– 2,309 100.0 2,267 100.0 50 100.0 7 100.0 4,633 100.0


3. º≈°“√ ”√«®

5

7

µ“√“ß∑’Ë 38 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß¿“«–¡«≈πÈ”Àπ—° (BMI 4 Classes) „πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 20 ªï ¢÷Èπ‰ª ®”·π° µ“¡Õ“¬ÿ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ √«¡

µË” 38.8 33.9 29.0 25.7 26.5 28.5 29.3 34.4 35.1 36.4 49.3 55.6 69.2 68.8 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 31.7

™“¬ ª°µ‘ Ÿß 56.5 4.3 59.9 5.9 58.2 11.9 58.9 12.5 55.3 15.6 51.2 17.6 51.1 16.5 45.5 18.3 50.4 12.3 48.3 14.0 39.9 10.8 33.3 11.1 23.1 7.7 25.0 6.3 100.0 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 52.6 12.0

Õâ«π 0.3 0.3 1.0 2.9 2.7 2.6 3.0 1.8 2.2 1.3 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 1.7

µË” 37.5 27.3 24.1 20.3 16.5 16.1 20.3 26.0 31.1 35.0 40.0 50.4 51.4 63.2 100.0 66.7 25.5

À≠‘ß ª°µ‘ Ÿß 53.7 7.0 55.7 13.4 54.9 16.0 50.8 22.6 47.4 27.6 47.8 27.7 42.2 29.0 42.3 25.6 40.1 21.9 37.9 20.4 33.0 22.0 37.0 8.4 32.9 12.9 31.6 5.3 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 33.3 ‰¡àæ∫ 47.5 19.5

√«¡ Õâ«π 1.8 3.6 5.0 6.2 8.4 8.4 8.4 6.1 6.8 6.7 5.0 4.2 2.9 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 5.6

µË” 37.3 29.2 25.7 22.2 20.4 21.2 23.7 29.2 32.4 34.6 42.3 50.2 54.3 59.0 62.5 ‰¡àæ∫ 27.8

ª°µ‘ 53.7 56.0 55.6 53.1 49.9 48.5 45.1 43.2 44.0 41.1 34.5 33.8 27.6 25.6 37.5 ‰¡àæ∫ 49.6

Ÿß 5.8 10.4 14.2 18.0 22.2 22.9 23.2 22.3 17.3 17.1 16.6 9.1 10.3 5.1 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 16.7

Õâ«π 1.2 2.3 3.3 4.8 5.9 5.8 6.0 4.3 4.7 4.2 2.8 2.3 1.7 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 4.0

µ“√“ß∑’Ë 39 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß¿“«–¡«≈πÈ”Àπ—° (BMI 4 Classes) „π°≈ÿà¡Õ“¬ÿµ—Èß·µà 20 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ Õ“¬ÿ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§

πÈ”Àπ—°µË” ™“¬ À≠‘ß µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 30.9 28.5 °≈“ß 27.6 19.4 ‡Àπ◊Õ 36.6 31.6 „µâ 34.1 25.0 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 24.7 15.0

πÈ”Àπ—°ª°µ‘ ™“¬ À≠‘ß 55.4 49.9 52.0 46.9 50.6 44.0 49.8 47.7 52.6 48.4

πÈ”Àπ—°‡°‘π ™“¬ À≠‘ß 10.4 16.4 16.9 24.1 8.5 15.9 11.7 20.4 20.4 26.7

Õâ«π ™“¬ 1.6 1.9 1.0 2.0 2.3

˭ԧ 3.9 8.2 4.7 5.0 10.0


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 5

8

µ“√“ß∑’Ë 40 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß¿“«–¡«≈πÈ”Àπ—° (BMI 4 Classes) „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 20 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“™’æ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.».‹ 2534 Õ“™’æ «‘™“™’æ ∫√‘°“√ ‡°…µ√°√√¡ √—∫®â“ß ·¡à∫“â π °”≈—ß»÷°…“ ‰¡à‰¥â∑”ß“π ‰¡à∑√“∫ √«¡

µË”°«à“ª°µ‘ ®”π«π √âÕ¬≈– 225 25.0 325 16.4 1,822 32.8 517 29.9 282 20.1 50 49.5 545 36.7 14 41.2 3,810 28.6

ª°µ‘ ®”π«π √âÕ¬≈– 582 57.1 962 48.6 2,933 52.8 921 53.3 661 47.2 44 43.6 608 40.9 15 44.1 6,726 50.6

¡“°°«à“ª°µ‘ ®”π«π √âÕ¬≈– 152 14.9 551 27.9 671 12.1 235 13.6 351 25.1 7 6.9 256 17.2 2 5.9 2,225 16.7

Õâ«π √«¡ ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π 31 3.0 1,020 141 7.1 1,979 125 2.3 5,551 56 3.2 1,729 107 7.6 1,401 ‰¡àæ∫ 101 76 5.1 1,485 3 8.8 34 539 4.1 13,300

µ“√“ß∑’Ë 41 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–¡«≈πÈ”Àπ—° (BMI 4 Classes) „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 20 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“«–‚¿™π“°“√ πÈ”Àπ—°πâÕ¬ ª°µ‘ πÈ”Àπ—°‡°‘π Õâ«π

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 29.9 50.9 16.9 2.3

˭ԧ 23.4 44.1 24.6 7.9

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 33.5 29.7 56.7 49.7 8.6 16.2 1.2 4.4


3. º≈°“√ ”√«®

5

µ“√“ß∑’Ë 42 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß¿“«–πÈ”Àπ—°‡°‘π·≈–Õâ«π „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 20 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ πÈ”Àπ—°‡°‘π Õâ«π °≈“ß πÈ”Àπ—°‡°‘π Õâ«π ‡Àπ◊Õ πÈ”Àπ—°‡°‘π Õâ«π „µâ πÈ”Àπ—°‡°‘π Õâ«π °√ÿ߇∑æ πÈ”Àπ—°‡°‘π Õâ«π

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬

˭ԧ

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß

16.4 2.6 33.2 4.1 10.0 1.6 14.0 2.7 20.4 2.3

17.2 5.7 51.2 17.7 16.8 5.2 19.3 5.5 26.7 10.0

6.4 0.9 12.6 2.2 6.0 0.4 7.7 1.3 -

13.4 2.5 17.7 6.2 11.3 3.5 17.7 3.8 -

9


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 6

2

µ“√“ß∑’Ë 43 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√ºà“π‡°≥±å°“√µ√«®«—¥æ—≤π“°“√·µà≈–¥â“π „π‡¥Á°Õ“¬ÿ 2-60 ‡¥◊Õπ ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ·≈–«‘∏’°“√µ√«® °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ ®”π«π °≈â“¡‡π◊ÕÈ ¡—¥„À≠à ‡¥◊Õ𠇥Á°  —߇°µ ·¡à∫Õ° √«¡ 2 39 64.1 7.7 71.8 3 37 64.9 24.3 69.2 4 30 80.0 13.3 93.3 5 29 55.2 34.5 89.7 6 41 78.0 9.8 87.8 7 34 76.5 11.8 88.3 8 38 81.6 13.2 94.7 9 34 64.7 20.6 85.3 10 28 82.1 17.9 100.0 11 33 81.8 18.2 100.0 12-14 111 79.3 7.2 86.5 15-17 109 86.9 6.5 93.4 18-21 144 75.0 20.8 95.8 22-24 137 60.0 27.4 87.4 25-29 175 67.2 22.4 89.6 30-32 120 62.6 14.8 77.4 33-35 96 67.4 16.8 84.2 36-39 185 52.5 24.9 77.3 40-42 100 68.4 18.4 86.7 43-45 84 67.9 18.5 86.7 46-51 240 79.8 8.4 88.2 52-57 204 66.5 21.0 87.5 58-60 91 84.4 6.7 91.1 ‡©≈’¬Ë 2,139 87.4

°≈â“¡‡π◊ÕÈ ¡—¥‡≈Á° —߇°µ ·¡à∫Õ° √«¡ 64.1 23.1 87.2 78.4 16.2 94.6 70.0 16.7 86.7 89.7 3.4 93.1 95.1 2.4 97.5 85.3 11.8 97.1 78.9 18.4 97.3 88.2 8.8 97.0 96.4 3.6 100.0 93.9 3.0 96.9 87.4 7.2 94.6 90.8 4.6 95.4 69.9 15.4 85.3 60.7 29.6 90.4 71.3 25.3 96.6 77.3 20.2 97.5 75.0 22.9 97.9 82.6 9.8 92.4 83.8 8.1 91.9 79.8 9.5 89.3 78.5 7.6 86.1 66.8 10.0 76.8 62.6 4.4 67.0 89.7

°“√„™â¿“…“ ◊ÕË  “√  —߇°µ ·¡à∫Õ° √«¡ 51.3 33.3 84.6 70.3 27.0 97.3 66.7 30.0 96.7 79.3 17.2 96.5 53.7 41.4 95.1 67.7 32.3 100.0 57.9 42.1 100.0 52.9 35.3 88.2 35.7 57.1 92.8 57.6 33.3 90.9 52.2 36.9 89.2 55.9 36.7 92.6 35.2 57.4 93.6 71.5 27.0 98.5 52.3 40.8 93.1 50.8 43.3 94.1 61.5 35.4 96.9 72.9 16.8 89.7 79.0 14.0 93.0 72.3 14.5 86.8 50.0 38.8 88.7 80.9 9.3 90.2 63.3 7.8 71.1 91.4

∫ÿ§≈‘°¿“æ ·≈– —ߧ¡  —߇°µ ·¡à∫Õ° √«¡ 56.4 30.8 87.2 52.8 41.7 94.4 73.3 23.3 96.6 82.8 17.2 100.0 85.4 12.2 97.6 85.3 11.8 97.0 76.3 21.0 97.3 81.8 15.1 96.9 53.6 42.9 96.4 66.7 27.3 93.9 38.7 53.1 91.8 71.3 25.0 96.3 84.6 11.9 96.5 39.0 52.9 91.9 32.6 61.1 93.7 31.7 60.0 91.7 40.6 54.2 94.8 35.1 56.2 91.4 53.0 39.0 92.0 61.9 31.0 92.9 37.1 50.4 87.5 37.0 58.1 95.1 27.8 66.7 94.5 93.2

¥â“πæ—≤π“°“√°“√„™â°≈â“¡‡π◊ÕÈ ¡—¥„À≠à (Gross motor) æ∫«à“ √âÕ¬≈–¢Õß ‡¥Á°∑’ºË “à π‡°≥±å∑ß—È À¡¥ §◊Õ ‡¥Á°™à«ßÕ“¬ÿ 10 ·≈– 11 ‡¥◊Õπ ·≈– ∑’ºË “à π‡°≥±åπÕâ ¬∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ ™à«ßÕ“¬ÿ 2 ‡¥◊Õπ §à“‡©≈’¬Ë ¢Õß√âÕ¬≈–‡¥Á°∑’ºË “à π‡°≥±åæ≤ — π“°“√¥â“ππ’√È Õâ ¬≈– 87.4 (√Ÿª∑’Ë 14)


3. º≈°“√ ”√«®

6

µ“√“ß∑’Ë 44 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√ºà“π‡°≥±å°“√µ√«®«—¥æ—≤π“°“√ 2 ¥â“π√à«¡°—π „π‡¥Á°Õ“¬ÿ 2-60 ‡¥◊Õπ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (‡¥◊Õπ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-14 15-17 18-21 22-24 25-29 30-32 33-35 36-39 40-42 43-45 46-51 52-57 58-60 ‡©≈’¬Ë

®”π«π‡¥Á° 39 37 30 29 41 34 38 34 28 33 111 109 145 137 176 120 96 185 100 84 240 206 91

°≈â“¡‡π◊ÕÈ „À≠à °≈â“¡‡π◊ÕÈ ‡≈Á° ·≈–°≈â“¡‡π◊ÕÈ ‡≈Á° ·≈–¿“…“ 71.8 82.1 86.5 91.9 86.7 83.3 89.7 89.7 87.8 92.7 88.2 97.1 92.1 97.4 85.3 88.2 100.0 92.9 97.0 90.9 82.9 86.5 90.8 89.9 84.8 81.8 81.0 90.5 87.5 92.0 77.5 92.5 84.4 95.8 75.7 84.3 82.0 85.0 77.4 78.6 80.3 80.0 71.9 74.0 65.9 56.0 81.3 84.7

¿“…“ ·≈– —ߧ¡ 84.6 91.9 93.3 96.6 95.1 97.1 97.4 88.2 89.3 84.8 83.8 90.8 91.6 91.2 89.1 90.0 92.7 83.2 87.0 80.9 80.8 86.4 69.2 86.9

∑—ßÈ 4 ¥â“π 71.8 81.1 80.0 86.2 85.4 88.2 89.5 76.5 89.3 84.8 71.2 83.5 81.4 76.6 80.7 80.7 81.3 67.6 75.0 65.5 71.2 68.0 53.8 74.7

7


3. º≈°“√ ”√«®

6

9

µ“√“ß∑’Ë 45 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√ºà“π‡°≥±å«—¥æ—≤π“°“√∑—Èß 4 ¥â“π„π‡¥Á°Õ“¬ÿµ—Èß·µà 2-60 ‡¥◊Õπ ®”·π°µ“¡ √“¬¿“§·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§

„π‡¢µ

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ∑—ßÈ ª√–‡∑» √«¡∑—ßÈ ‡¢µ

™“¬ 76.0 78.2 66.7 72.0 82.7 75.8

˭ԧ 82.5 73.4 75.4 70.4 83.8 77.3 76.3

πÕ°‡¢µ ™“¬ À≠‘ß 70.9 73.1 73.9 84.2 72.6 73.9 65.9 80.0 70.4 76.3 73.4

√«¡ ™“¬ 72.1 76.0 69.9 68.4 82.7 72.8

˭ԧ 75.2 78.0 74.5 76.2 83.8 76.8 74.7

3.6 §«“¡æ‘°“√„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 5 ªï¢÷Èπ‰ª °“√µ√«®√à“ß°“¬ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß∑’¡Ë Õ’ “¬ÿ 5 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π 20,089 §π æ∫ ºŸ∑â ¡’Ë §’ «“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß√à“ß°“¬∑—ßÈ ‘πÈ 1,259 √“¬ Õ—µ√“§«“¡æ‘°“√√âÕ¬≈– 6.3  à«π „À≠ࡧ’ «“¡º‘¥ª°µ‘ª√–‡¿∑‡¥’¬«¡’®”π«π 1,136 √“¬ (√âÕ¬≈– 90.2 ¢ÕߺŸ∑â ¡’Ë §’ «“¡ º‘¥ª°µ‘∑ß—È À¡¥) ¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘¡“°°«à“Àπ÷ßË ª√–‡¿∑®”π«π 123 √“¬ (√âÕ¬≈– 9.8 ¢ÕߺŸæâ °‘ “√∑—ßÈ À¡¥) „π°≈ÿ¡à ∑’µË √«®æ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘‡æ’¬ßª√–‡¿∑‡¥’¬« ®–‡ªìπºŸ∑â ¡Ë’ ’ §«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“¬À√◊Õ°“√‡§≈◊ÕË π‰À«¡“°∑’ Ë ¥ÿ „πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 4.1 ¢Õߪ√–™“°√∑—ßÈ À¡¥ √Õß≈ß¡“§◊ÕºŸâ∑’Ë¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“√¡Õ߇ÀÁπ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 1.1) ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡º‘¥ ª°µ‘∑“ß°“√‰¥â¬π‘ À√◊Õ°“√ ◊ÕË §«“¡À¡“¬ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 0.3) ·≈–æ∫πâÕ¬∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ ª“°·À«àß ‡æ¥“π‚À«à‡æ’¬ß 39 √“¬ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 0.2 ¢Õߪ√–™“°√∑—ßÈ À¡¥) „π°√≥’∑¡’Ë §’ «“¡ º‘¥ª°µ‘√à«¡¡“°°«à“Àπ÷Ëߪ√–‡¿∑ æ∫ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“¬À√◊Õ°“√‡§≈◊ËÕπ‰À« √à«¡°—∫§«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“√¡Õ߇ÀÁπ¡“°∑’ Ë ¥ÿ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 0.4 ¢Õߪ√–™“°√∑—ßÈ À¡¥ À√◊Õ√âÕ¬≈– 65.9 ¢ÕߺŸ¡â §’ «“¡º‘¥ª°µ‘∑ß—È À¡¥) √Õß≈ß¡“§◊Õ ºŸ∑â ¡’Ë §’ «“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß °“¬À√◊Õ°“√‡§≈◊ÕË π‰À«√à«¡°—∫ºŸ∑â ¡Ë’ §’ «“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“√‰¥â¬π‘ À√◊Õ°“√ ◊ÕË §«“¡À¡“¬ ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 46 ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“√“¬¿“§ æ∫ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘ Ÿß ÿ¥∑’Ë°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ „π Õ—µ√“√âÕ¬≈– 9.0 √Õß≈ß¡“§◊Õ¿“§„µâ„πÕ—µ√“√âÕ¬≈–6.7µË”∑’ Ë ¥ÿ ∑’¿Ë “§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 5.1) À“°æ‘®“√≥“µ“¡°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ æ∫ºŸ∑â ¡’Ë §’ «“¡º‘¥ª°µ‘ ßŸ  ÿ¥„π°≈ÿ¡à ºŸÕâ “¬ÿ 65 ªï¢π÷È ‰ª „πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 33.5 ·≈–≈¥µË”≈ß„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ∑π’Ë Õâ ¬≈ß‚¥¬æ∫µË” ÿ¥„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 5-14 ªï „πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 1.9 (√Ÿª∑’Ë 19) „π¿“§µà“ßÊ ¡’°“√°√–®“¬¢Õߧ«“¡™ÿ°µ“¡ °≈ÿ¡à Õ“¬ÿ§≈⓬§≈÷ß°—π (µ“√“ß∑’Ë 47)


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 7

0

‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µ“¡∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ æ∫«à“ Õ—µ√“‡©æ“–Õ“¬ÿ·≈–‡æ» ¡’§«“¡ ·µ°µà“ß°—π‰¡à¡“°π—°√–À«à“ߺŸâ∑’ËÕ“»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈·≈–πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ „π‡¥Á° Õ“¬ÿµ”Ë °«à“ 15 ªï ®–æ∫§«“¡æ‘°“√„π°≈ÿ¡à ∑’ÕË ¬Ÿπà Õ°‡¢µ‡∑»∫“≈„πÕ—µ√“ Ÿß°«à“°≈ÿ¡à ∑’ËÕ“»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈ Õ—µ√“§«“¡æ‘°“√„°≈⇧’¬ß°—π„π«—¬∑”ß“π ·≈–‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ¡“° ¢÷πÈ ®–æ∫«à“„πª√–™“°√∑’ÕË “»—¬Õ¬Ÿ„à π‡¢µ‡∑»∫“≈®–¡’Õµ— √“ Ÿß°«à“∑—ßÈ ‡æ»™“¬·≈–À≠‘ß (µ“√“ß∑’Ë 48) ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß¿“§ ‰¡àæ∫§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∂‘πË ∑’ÕË “»—¬ „π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ  à«π¿“§°≈“ß·≈–¿“§„µâæ∫§«“¡æ‘°“√„π‡¢µ‡∑»∫“≈ Ÿß °«à“ ¿“§‡Àπ◊Õæ∫„πÕ—µ√“„°≈⇧’¬ß°—π∑—Èß„π·≈–πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ‚¥¬¿“æ√«¡®– æ∫«à“„π‡¢µ‡∑»∫“≈®–¡’Õµ— √“§«“¡æ‘°“√ Ÿß°«à“πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈‡≈Á°πâÕ¬ (µ“√“ß∑’Ë 49)

µ“√“ß∑’Ë 46 ®”π«π Õ—µ√“ (µàÕª√–™“°√ 100 §π) ·≈– —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢Õߧ«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß√à“ß°“¬„π ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµ—Èß·µà 5 ªï¢÷Èπ‰ª °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ª√–‡¿∑¢Õߧ«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß√à“ß°“¬®“°°“√µ√«®

®”π«π

√«¡§«“¡º‘¥ª°µ‘∑ß—È À¡¥ 1,259 º‘¥ª°µ‘‡æ’¬ßª√–‡¿∑‡¥’¬« 1,136 • §«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“√‡§≈◊ÕË π‰À« 816 • §«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“√¡Õ߇ÀÁπ 228 • §«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“√‰¥â¬π‘ ·≈– ◊ÕË §«“¡À¡“¬ 53 • ª“°·À«àß ‡æ¥“π‚À«à 39 §«“¡º‘¥ª°µ‘¡“°°«à“ 1 ª√–‡¿∑ 123 • °“√‡§≈◊ÕË π‰À« √à«¡°—∫ °“√¡Õ߇ÀÁπ 81 • °“√‡§≈◊ÕË π‰À« √à«¡°—∫ °“√‰¥â¬π‘ ·≈– ◊ÕË §«“¡À¡“¬ 21 • °“√¡Õ߇ÀÁπ √à«¡°—∫ °“√‰¥â¬π‘ ·≈– ◊ÕË §«“¡À¡“¬ 9 • °“√‡§≈◊ÕË π‰À« °“√¡Õ߇ÀÁπ°—∫°“√‰¥â¬π‘ ·≈– ◊ÕË §«“¡À¡“¬ 8 • Õ◊πË Ê 4 À¡“¬‡Àµÿ

Õ—µ√“ (µàÕ√âÕ¬) 6.3 5.7 4.1 1.1 0.3 0.2 0.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0

—¥ à«π (√âÕ¬≈–) 100.0 90.2* 71.8** 20.1** 4.7** 3.4** 9.8* 65.8*** 17.1*** 7.3*** 6.5*** 3.3***

* —¥ à«π¢ÕߺŸ∑â ¡Ë’ §’ «“¡º‘¥ª°µ‘∑ßÈ— À¡¥ **  —¥ à«π¢ÕߺŸ∑â ¡Ë’ §’ «“¡º‘¥ª°µ‘ª√–‡¿∑‡¥’¬« ***  à«π¢ÕߺŸ∑â ¡Ë’ §’ «“¡º‘¥ª°µ‘¡“°°«à“ 1 ª√–‡¿∑


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 7

2

µ“√“ß∑’Ë 48 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) §«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õß√à“ß°“¬„πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 5 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈– ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 2.0 0.4 2.3 1.8 4.5 7.9 13.4 24.6

˭ԧ 2.6 0.6 1.7 2.2 3.6 10.5 21.7 41.2

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 3.7 3.0 0.9 1.1 2.2 1.8 1.9 2.2 3.4 3.1 5.6 9.1 8.4 18.1 22.2 40.3

µ“√“ß∑’Ë 49 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) §«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õß√à“ß°“¬ „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 20 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» √“¬¿“§ ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √«¡

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 4.5 5.5 5.1 5.7 7.8 5.6

˭ԧ 5.7 8.7 7.5 8.2 9.7 8.0

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 4.4 5.7 3.4 7.2 4.6 7.8 4.6 7.9 4.3 6.8


3. º≈°“√ ”√«®

7

3

≈—°…≥–§«“¡º‘¥ª°µ‘‡©æ“–ª√–‡¿∑ 3.6.1 §«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“¬À√◊Õ°“√‡§≈◊ÕË π‰À« æ∫ºŸ∑â ¡’Ë §’ «“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“√‡§≈◊ÕË π‰À«ª√–‡¿∑‡¥’¬«®”π«π 816 √“¬ ·≈–ºŸâ ∑’¡Ë §’ «“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“√‡§≈◊ÕË π‰À«√à«¡°—∫§«“¡º‘¥ª°µ‘ª√–‡¿∑Õ◊πË Õ’° 111 √“¬ √«¡‡ªìπ 927 √“¬ (√âÕ¬≈– 4.6 ¢Õߪ√–™“°√∑—ßÈ À¡¥) ‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“µ“¡Õ“¬ÿæ∫¡“°„π™à«ßÕ“¬ÿµß—È ·µà 45 ªï¢π÷È ‰ª Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à ºŸ â ߟ Õ“¬ÿ 65 ªï ¢÷πÈ ‰ª „πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 26.3 æ‘®“√≥“µ“¡¿“§ ®–æ∫¡“°„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¿“§°≈“ß ·≈–¿“§„µâ „πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 7.1, 5.2 ·≈– 4.8 µ“¡≈”¥—∫ µË” ÿ¥„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ„πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 3.5 (µ“√“ß∑’Ë 50) µ√«® æ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘‡æ’¬ß°‘®°√√¡‡¥’¬« 568 √“¬ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 2.8) ´÷ßË „π°≈ÿ¡à π’È  à«π „À≠à®–¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õߢ“∑—ßÈ  Õߢâ“ߧ◊Õ‰¡à “¡“√∂π—ßË ¬ÕßÊ ‰¥â (√âÕ¬≈– 51.8 ¢Õß°≈ÿ¡à ) √Õß≈ß¡“§◊Õ ¢“º‘¥ª°µ‘¢“â ß„¥¢â“ßÀπ÷ßË „π —¥ à«π√âÕ¬≈– 15.3 πÕ°®“°π’¬È ß— æ∫§«“¡ º‘¥ª°µ‘¡“°°«à“Àπ÷ßË °‘®°√√¡ 359 √“¬ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 1.8) ´÷ßË √âÕ¬≈– 66.6 ‡ªì𧫓¡ º‘¥ª°µ‘¢Õߢ“∑—ßÈ  Õߢâ“ß„π°“√π—ßË ¬ÕßÊ ‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫°≈ÿ¡à ·√°

µ“√“ß∑’Ë 50 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õߧ«“¡º‘¥ª°µ‘∑“ß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À« „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 5 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π° µ“¡Õ“¬ÿ ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ √«¡

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 47 1.0 17 0.9 6 0.7 5 0.6 13 1.1 6 2.3 34 1.1 16 1.4 5 0.9 4 0.8 6 1.0 3 1.2 39 1.1 15 1.3 10 1.6 6 0.9 3 0.5 5 1.3 84 2.6 21 1.8 20 3.4 9 1.6 19 3.4 15 4.2 147 6.5 42 5.3 24 5.6 26 6.4 33 8.6 22 9.1 231 12.8 56 10.3 53 14.8 40 11.8 53 15.0 29 14.2 345 26.3 83 21.5 73 28.3 75 32.5 61 22.0 53 33.3 927 4.6 250 3.5 191 5.2 165 4.6 188 4.8 133 7.1


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 7

4

3.6.2 §«“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√¡Õ߇ÀÁπ ”√«®æ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√¡Õ߇ÀÁπ‡æ’¬ßÕ¬à“߇¥’¬«®”π«π 228 √“¬ À√◊Õ Õ—µ√“√âÕ¬≈– 1.1 ¢Õߪ√–™“°√∑—ÈßÀ¡¥ ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√¡Õ߇ÀÁπ√à«¡°—∫ §«“¡º‘¥ª°µ‘Õπ◊Ë Õ’° 99 √“¬ √«¡ 327 √“¬ (√âÕ¬≈– 1.6 ¢Õߪ√–™“°√∑—ßÈ À¡¥) ∑—ßÈ π’È ¡’ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√¡Õ߇ÀÁπ¢â“߇¥’¬«®”π«π 222 √“¬ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 1.1) ·≈–ºŸ∑â ¡’Ë §’ «“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√¡Õ߇ÀÁπ∑—ßÈ  Õߢâ“ß®”π«π 105 √“¬ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 0.5) ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 51 ∑ÿ°¿“§æ∫ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√¡Õ߇ÀÁπ‡æ’¬ß¢â“߇¥’¬« „πÕ—µ√“∑’˧àÕπ¢â“ß„°≈⇧’¬ß°—π „π¿“§„µâæ∫ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√¡Õ߇ÀÁπ Õß ¢â“ß¡“°°«à“¿“§Õ◊πË Ê (Õ—µ√“√«¡√âÕ¬≈– 2.0) ‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“µ“¡Õ“¬ÿ æ∫ºŸ∑â ¡Ë’ §’ «“¡ º‘¥ª°µ‘„π°“√¡Õ߇ÀÁπ¢â“߇¥’¬«¡“°„πºŸ â ߟ Õ“¬ÿ 65 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π 94 √“¬ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 7.2) ¿“§µà“ßÊ „°≈⇧’¬ß°—π µË” ÿ¥„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (µ“√“ß∑’Ë 52) ‡™àπ‡¥’¬«°—π °—∫ºŸ∑â ¡’Ë §’ «“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√¡Õ߇ÀÁπ Õߢâ“ß°Á‡ªìπ°≈ÿ¡à ºŸ â ߟ Õ“¬ÿ 65 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π 36 √“¬ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 2.7)  Ÿß ÿ¥„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (√Ÿª∑’Ë 20)

µ“√“ß∑’Ë 51 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õߧ«“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√¡Õ߇ÀÁπ „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 5 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ √“¬¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 °“√‡ÀÁπ 1 ¢â“ß 2 ¢â“ß √«¡

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 222 1.1 72 1.0 39 1.1 43 1.2 44 1.1 24 1.3 105 0.5 33 0.5 9 0.2 18 0.5 35 0.9 10 0.5 327 1.6 105 1.5 48 1.3 61 1.7 79 2.0 34 1.8

µ“√“ß∑’Ë 52 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õߧ«“¡º‘¥ª°µ‘„π°“√¡Õ߇ÀÁπ¢â“߇¥’¬« „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 5 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ ·≈–Õ“¬ÿ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ √«¡

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 5 0.1 3 0.2 ‰¡àæ∫ 1 0.1 1 0.1 ‰¡àæ∫ 10 0.3 1 0.1 2 0.4 3 0.6 3 0.5 1 0.4 11 0.3 3 0.2 2 0.3 2 0.3 4 0.6 ‰¡àæ∫ 20 0.6 7 0.6 2 0.3 4 0.7 3 0.5 4 1.1 29 1.3 8 1.0 5 1.1 8 2.0 3 0.8 5 2.1 53 2.9 20 3.7 10 2.8 7 2.1 10 2.8 6 2.9 94 7.2 30 7.8 18 7.0 18 7.8 20 7.2 8 5.0 222 1.1 72 1.0 39 1.1 43 1.2 44 1.1 24 1.3


3. º≈°“√ ”√«®

7

7

‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√ ”√«®§«“¡æ‘°“√∑“ß√à“ß°“¬‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬„π °“√ ”√«®§√—Èßπ’È °—∫°“√ —¡¿“…≥å„π°“√ ”√«® «— ¥‘°“√·≈–Õπ“¡—¬„πªï‡¥’¬«°—π ´÷ßË ¥”‡π‘π°“√‚¥¬ ”π—°ß“π ∂‘µ·‘ Ààß™“µ‘ æ∫«à“ ®“°°“√µ√«®®–æ∫§«“¡æ‘°“√¡“°°«à“ °“√∂“¡Õ¬à“ß™—¥‡®π„π∑ÿ°ªí≠À“

µ“√“ß∑’Ë 54 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕª√–™“°√ 1000 §π) ¢Õß¿“«–ª“°·À«àß ‡æ¥“π‚À«à ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 º‘¥ª°µ‘

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ª“°·À«àß 3 0.1 ‰¡àæ∫ 1 0.2 1 0.3 1 0.2 ‰¡àæ∫ ‡æ¥“π‚À«à 3 0.1 1 0.1 1 0.2 ‰¡àæ∫ 1 0.2 ‰¡àæ∫ ÕßÕ¬à“ß 36 1.6 12 1.5 5 1.2 7 1.8 3 0.7 9 4.3 √à«¡°—∫Õ◊πË Ê 6 0.3 3 0.4 2 0.5 ‰¡àæ∫ 1 0.2 ‰¡àæ∫ √«¡ 48 2.2 16 2.0 7 1.6 10 2.6 6 1.3 9 4.3

µ“√“ß∑’Ë 55 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕª√–™“°√ 1000 §π) ¢Õß¿“«–ª“°·À«àß ‡æ¥“π‚À«à ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 0-4 5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ √«¡

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ 5 2.4 2 2.7 ‰¡àæ∫ 2 6.0 ‰¡àæ∫ 1 4.3 13 2.6 6 3.2 2 2.3 1 1.2 2 1.8 2 7.7 5 1.6 ‰¡àæ∫ 1 1.8 2 3.9 1 1.7 1 3.9 10 2.9 1 0.8 2 3.1 2 3.0 2 3.2 3 7.5 7 2.2 3 2.6 1 1.7 2 3.6 ‰¡àæ∫ 1 2.8 5 2.2 1 1.3 1 2.3 1 2.5 1 2.6 1 4.1 1 0.6 1 1.8 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 2 1.5 2 5.2 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 48 2.2 16 2.0 7 1.7 10 2.6 6 1.4 9 4.3


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 7

8

3.7 ¿“«–≈¡™—°„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 5 ªï¢÷Èπ‰ª °“√ ”√«®¿“«–≈¡™—°„π°“√ —¡¿“…≥åª√–™“°√ 2 °≈ÿ¡à §◊Õ °≈ÿ¡à ·√° ‡ªìπ°≈ÿ¡à ∑’¡Ë Õ’ “¬ÿ 5 ªï¢π÷È ‰ª ‡æ◊ÕË ·¬°¿“«–°“√™—°®“°‰¢â (Febrile convulsion) ´÷ßË ‡ªì𠓇Àµÿ ∑’æË ∫∫àÕ¬„π‡¥Á°Õ“¬ÿµ”Ë °«à“ 5 ªï ‚¥¬ —¡¿“…≥åª√–«—µÕ‘ “°“√™—° ‡°√ÁßÀ√◊ÕÀ¡¥ µ‘∑Ë’ ºà“π¡“ (‰¡à«“à π“π‡∑à“„¥¡“·≈â«) °√≥’∑‡’Ë §¬‡ªìπ·≈â«À“¬ ®–∂“¡Õ“¬ÿ∑™’Ë °— §√—ßÈ  ÿ¥∑⓬ °√≥’∑¬’Ë ß— §ß¡’Õ“°“√™—°Õ¬Ÿ®à –∂“¡®”π«π§√—ßÈ °“√™—°„π 1 ªï °≈ÿ¡à ∑’ Ë Õß ‡ªìπ°≈ÿ¡à ∑’¡Ë Õ’ “¬ÿ 15 ªï¢πÈ÷ ‰ª  —¡¿“…≥凰’¬Ë «°—∫ª√–«—µ°‘ “√‰¥â√∫— °“√«‘π®‘ ©—¬‚√§≈¡™—°®“°·æ∑¬å ·≈– ª√–«—µ°‘ “√‰¥â√∫— ¬“°—π™—°„π√Õ∫ 1 ªï∑º’Ë “à π¡“ 3.7.1 ª√–«—µ°‘ “√™—°„πÕ¥’µ ª√–«—µ°‘ “√™—°¿“¬„π 2 ªï ª√–«—µ‰‘ ¥â√∫— °“√ «‘π®‘ ©—¬‚√§≈¡™—°®“°·æ∑¬å ·≈–°“√‰¥â√∫— ¬“°—π™—° ®“°°“√ —¡¿“…≥åª√–™“°√°≈ÿ¡à ∑’¡Ë Õ’ “¬ÿ 5 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π 20,091 §π æ∫«à“ ¡’º∑Ÿâ ‡’Ë §¬¡’Õ“°“√™—°‡°√ÁßÀ√◊ÕÀ¡¥ µ‘ ®”π«π 586 √“¬ (Õ—µ√“ 29.2 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π) „π°≈ÿ¡à π’¡È º’ ∑Ÿâ „’Ë Àâª√–«—µ«‘ “à ¬—ß¡’Õ“°“√™—°„π√Õ∫ 2 ªï∑º’Ë “à π¡“®”π«π 118 √“¬ À√◊Õ√âÕ¬≈– 20 ¢ÕߺŸ¡â ª’ √–«—µ™‘ °— ∑—ßÈ À¡¥ „π°≈ÿ¡à ª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢πÈ÷ ‰ª∑’ Ë ”√«®®”π«π 15,121 §π ¡’º‰âŸ ¥â√∫— °“√ «‘π®‘ ©—¬‚√§≈¡™—°®“°·æ∑¬å 43 √“¬ (Õ—µ√“ 2.8 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π) ·≈–¡’ºŸâ °”≈—ß„™â¬“°—π™—° 32 √“¬ (Õ—µ√“ 2.1 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π) „πµ“√“ß∑’Ë 56 · ¥ß®”π«π·≈–Õ—µ√“ºŸ∑â ¡’Ë ª’ √–«—µ™‘ °— „πÕ¥’µ ºŸ∑â ™’Ë °— ¿“¬„π 2 ªï ∑’ºË “à π¡“ √«¡∑—ßÈ ºŸ∑⠉˒ ¥â√∫— °“√«‘π®‘ ©—¬‚√§≈¡™—°®“°·æ∑¬å ·≈–ºŸ°â ”≈—߉¥â√∫— ¬“°—π™—° æ∫„π‡æ»™“¬¡“°°«à“À≠‘ß∑—ßÈ  ‘πÈ °≈à“«§◊Õ „πª√–™“°√™“¬ 1,000 §π ®–æ∫ºŸ∑â ¡’Ë ’ ª√–«—µ™‘ °— 33.6 §π ºŸ∑â ¡’Ë ª’ √–«—µ™‘ °— ¿“¬„π 2 ªï 6.5 §π ºŸ∑â ·’Ë æ∑¬å«π‘ ®‘ ©—¬‚√§≈¡™—° 3.5 §π ºŸ∑â °’Ë ”≈—߉¥â√∫— ¬“°—π™—° 2.1 §π „π¢≥–∑’æË ∫„πÀ≠‘ß‡æ’¬ß 25.7, 5.3, 2.4 ·≈– 1.6 µ“¡≈”¥—∫ „π°≈ÿ¡à ºŸ∑â ¡Ë’ ª’ √–«—µ™‘ °— „πÕ¥’µ æ∫«à“¡’·π«‚πâ¡ Ÿß¢÷πÈ µ“¡Õ“¬ÿ ‚¥¬¡’Õµ— √“ Ÿß ÿ¥ „π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 45-54 ªï æ∫ 41.8 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π ®“°π—πÈ ≈¥≈ßµ“¡≈”¥—∫  à«πºŸ∑â ‡’Ë §¬™—°¿“¬„π 2 ªï æ∫„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 5-14 ªï  Ÿß ÿ¥„πÕ—µ√“ 10.5 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π ®“°π—πÈ ≈¥≈ß·≈â«®÷ß Ÿß¢÷πÈ Õ’°„πÕ“¬ÿ 55-64 ªï (6.1 µàÕæ—πª√–™“°√)  à«πºŸ∑â Ë’ ·æ∑¬å‡§¬«‘π‘®©—¬«à“‡ªìπ‚√§≈¡™—° ‰¡àæ∫§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫Õ“¬ÿ™—¥‡®π ·µàæ∫ Ÿß ÿ¥ „π«—¬ ŸßÕ“¬ÿ §◊Õ °≈ÿ¡à 65-74 ªï ·≈– 75 ªï¢π÷È ‰ª „πÕ—µ√“ 5.4 ·≈– 5.2 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π ºŸ∑â °’Ë ”≈—߉¥â√∫— ¬“°—π™—°¡’≈°— …≥–§≈⓬§≈÷ß°—∫°≈ÿ¡à ∑’·Ë æ∑¬å«π‘ ®‘ ©—¬‚√§≈¡™—° °≈à“«§◊Õ ‰¡àæ∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢ÕßÕ—µ√“°“√√—∫¬“°—π™—°°—∫Õ“¬ÿ ‚¥¬∑’°Ë ≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 65-74 ªï ‰¥â√∫— ¬“°—π™—° Ÿß ÿ¥„πÕ—µ√“ 4.3 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π (µ“√“ß∑’Ë 57)


3. º≈°“√ ”√«®

7

9

µ“√“ß∑’Ë 56 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕ 1,000 ª√–™“°√) ºŸâ∑’Ë¡’ª√–«—µ‘≈¡™—°„πÕ¥’µ ª√–«—µ‘°“√™—°„π 2 ªï „π°≈ÿà¡ ª√–™“°√Õ“¬ÿ 5 ªï¢÷Èπ‰ª ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫°“√«‘π‘®©—¬‚√§≈¡™—°®“°·æ∑¬å ·≈–ºŸâ‰¥â√—∫¬“°—π™—° „πª√–™“°√ Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ‡æ»

™“¬ À≠‘ß √«¡

ºŸ∑â ¡’Ë ª’ √–«—µ‘ °“√™—°„πÕ¥’µ Õ“¬ÿ 5 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π Õ—µ√“ 298 33.6 288 25.7 586 29.2

ºŸ∑â ¡’Ë ª’ √–«—µ°‘ “√™—° ºŸ∑â ·’Ë æ∑¬å‡§¬ ¿“¬„π 2 ªïπ’È «‘π®‘ ©—¬‚√§≈¡™—° Õ“¬ÿ 5 ªï¢π÷È ‰ª Õ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ 58 6.5 22 3.5 60 5.3 21 2.4 118 5.9 43 2.8

ºŸ∑â °’Ë ”≈—߉¥â√∫— ¬“°—π™—° Õ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π Õ—µ√“ 18 2.8 14 1.6 32 2.1

µ“√“ß∑’Ë 57 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕª√–™“°√ 1,000 §π) ºŸâ∑’Ë¡’ª√–«—µ‘≈¡™—°„πÕ¥’µ ª√–«—µ‘°“√™—°„π 2 ªï „π°≈ÿà¡ ª√–™“°√Õ“¬ÿ 5 ªï¢÷Èπ‰ª ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫°“√«‘π‘®©—¬‚√§≈¡™—°®“°·æ∑¬å ·≈–ºŸâ‰¥â√—∫¬“°—π™—° „πª√–™“°√ Õ“¬ÿ 15 ªï¢πÈ÷ ‰ª ®”·π°µ“¡°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï)

5-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ √«¡

ºŸ∑â ¡’Ë ª’ √–«—µ‘ °“√™—°„πÕ¥’µ Õ“¬ÿ 5 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π Õ—µ√“ 115 23.1 66 21.5 94 26.9 108 33.8 94 41.8 69 38.8 31 33.4 9 23.4 586 29.2

ºŸ∑â ¡’Ë ª’ √–«—µ°‘ “√™—° ºŸ∑â ·’Ë æ∑¬å‡§¬ ¿“¬„π 2 ªïπ’È «‘π®‘ ©—¬‚√§≈¡™—° Õ“¬ÿ 5 ªï¢π÷È ‰ª Õ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ 52 10.5 ‰¡à‰¥â Õ∫∂“¡ 14 4.6 7 2.3 17 4.9 11 3.1 11 3.4 6 1.9 6 2.7 8 3.6 11 6.1 4 2.2 5 5.4 5 5.4 2 5.2 2 5.2 118 5.9 43 2.8

ºŸ∑â °’Ë ”≈—߉¥â√∫— ¬“°—π™—° Õ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π Õ—µ√“ ‰¡à‰¥â Õ∫∂“¡ 6 2.0 7 2.0 4 1.3 6 2.7 4 2.2 4 4.3 1 1.1 32 2.1


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 8

0

¿“§∑’Ëæ∫ºŸâ∑’Ë¡’ª√–«—µ‘°“√™—° Ÿß ÿ¥ 3 Õ—π¥—∫·√° §◊Õ ¿“§°≈“ß ¿“§‡Àπ◊Õ ·≈–°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ „πÕ—µ√“ 36.7, 36.0 ·≈– 33.2 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π  à«π¿“§„µâ ·≈– ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ æ∫ 28.6 ·≈– 21.1 µ“¡≈”¥—∫ „πºŸ∑â ¡’Ë ª’ √–«—µ≈‘ ¡™—°¿“¬„π 2 ªï ¬—ߧßæ∫«à“¿“§°≈“ß·≈–¿“§‡Àπ◊Õ¡’Õµ— √“™—° Ÿß∂÷ß 9.2 ·≈– 7.6 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π  à«π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ·≈–¿“§„µâ æ∫ 4.7, 4.3 ·≈– 4.1 (µàÕæ—πª√–™“°√ µ“¡≈”¥—∫)  à«πºŸ∑â ·’Ë æ∑¬å‡§¬«‘π®‘ ©—¬‚√§≈¡™—° æ∫„π °√ÿ߇∑æ ¡À“π§√  Ÿß ÿ¥∂÷ß 6.9 √Õß≈ß¡“§◊Õ ¿“§°≈“ß ·≈–¿“§‡Àπ◊Õ „πÕ—µ√“ 4.3 ·≈– 2.6  à«π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ·≈–¿“§„µâ æ∫‰¥âπÕâ ¬„πÕ—µ√“ 1.9 ·≈– 1.1 (µàÕæ—π ª√–™“°√) ºŸâ∑’Ë°”≈—߉¥â√—∫¬“°—π™—° æ∫¡“°„π °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¿“§°≈“ß ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ·≈–¿“§„µâ „πÕ—µ√“ 5.6, 2.5, 2.1, 1.5 ·≈– 0.4 (µàÕª√–™“°√ 1000§π) µ“¡≈”¥—∫ (µ“√“ß∑’Ë 58) ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¿“«–≈¡™—°„π√–¬–‡«≈“ 2 ªï∑º’Ë “à π¡“ æ∫«à“ ∑—È߇滙“¬·≈–À≠‘ß∑’ËÕ“»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ¡’Õ—µ√“¿“«–≈¡™—° Ÿß°«à“ºŸâ∑’Ë Õ“»—¬πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈„π‡°◊Õ∫∑ÿ°°≈ÿ¡à Õ“¬ÿÕ¬à“߉√°Áµ“¡§«“¡·µ°µà“ß°Á‰¡à™¥— ‡®π‡∑à“‰√π—° (√Ÿª∑’Ë 22)

µ“√“ß∑’Ë 58 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕ 1,000 ª√–™“°√) ºŸâ∑’Ë¡’ª√–«—µ‘≈¡™—°„πÕ¥’µ ª√–«—µ‘°“√™—°„π 2 ªï „π°≈ÿà¡ ª√–™“°√Õ“¬ÿ 5 ªï¢÷Èπ‰ª ºŸâ∑’ˉ¥â√—∫°“√«‘π‘®©—¬‚√§≈¡™—°®“°·æ∑¬å ·≈–ºŸâ‰¥â√—∫¬“°—π™—° „πª√–™“°√ Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§

ºŸ∑â ¡’Ë ª’ √–«—µ‘ °“√™—°„πÕ¥’µ Õ“¬ÿ 5 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π Õ—µ√“ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 149 21.1 °≈“ß 135 36.7 ‡Àπ◊Õ 128 36.0 „µâ 112 28.6 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 62 33.2 √«¡ 586 29.2

ºŸ∑â ¡’Ë ª’ √–«—µ°‘ “√™—° ºŸ∑â ·’Ë æ∑¬å‡§¬ ¿“¬„π 2 ªïπ’È «‘π®‘ ©—¬‚√§≈¡™—° Õ“¬ÿ 5 ªï¢π÷È ‰ª Õ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ 33 4.7 10 1.9 34 9.2 12 4.3 27 7.6 7 2.6 16 4.1 3 1.1 8 4.3 11 6.9 118 5.9 43 2.8

ºŸ∑â °’Ë ”≈—߉¥â√∫— ¬“°—π™—° Õ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ®”π«π Õ—µ√“ 11 2.1 7 2.5 4 1.5 1 0.4 9 5.6 32 2.1


3. º≈°“√ ”√«®

8

3

ª√–™“°√™“¬πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈¡’Õµ— √“°“√§ß Ÿ∫∫ÿÀ√’„Ë π¢≥–∑’ Ë ”√«®∂÷ß√âÕ¬≈–41.3 ´÷ßË  Ÿß°«à“ª√–™“°√™“¬∑’ÕË “»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈ (√âÕ¬≈– 35.7) πÕ°®“°π’È ™“¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ¬—ß¡’Õµ— √“°“√À¬ÿ¥ Ÿ∫∫ÿÀ√’ Ë ߟ °«à“Õ’°¥â«¬ (√âÕ¬≈– 12.2)  ”À√—∫‡æ»À≠‘ß„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ¡’Õµ— √“°“√§ß Ÿ∫∫ÿÀ√’ Ë ߟ °«à“πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ (√âÕ¬≈– 5.6 ·≈– 4.6 µ“¡≈”¥—∫) ·µà°Á ¡’Õ—µ√“°“√‡≈‘° Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë Ÿß°«à“‡™àπ°—π ·µà‚¥¬¿“æ√«¡·≈â«À≠‘ßπÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ¡’ Õ—µ√“°“√‰¡à ∫Ÿ ∫ÿÀ√’ Ë ߟ °«à“„π‡¢µ‡∑»∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 59) „π‡°◊Õ∫∑ÿ°¿“§ ™“¬πÕ°‡¢µ ‡∑»∫“≈ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë Ÿß°«à“™“¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ¬°‡«âπ¿“§‡Àπ◊Õ∑’Ë™“¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈ Ÿ∫ ∫ÿÀ√’Ë¡“°°«à“  à«πÀ≠‘ß∑’ËÕ¬ŸàπÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈„π∑ÿ°¿“§ (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√)  Ÿ∫∫ÿÀ√’ Ë ߟ °«à“∑’ÕË ¬Ÿ„à π‡¢µ‡∑»∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 60) ‚¥¬¿“æ√«¡™“¬„π¿“§„µâ ·≈–ºŸÀâ ≠‘ß „π¿“§‡Àπ◊Õ¡’Õ—µ√“°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë∫àլʠŸß°«à“¿“§Õ◊Ëπ ·µà‡æ»™“¬„π¿“§°≈“ß ·≈–ºŸâ À≠‘ß„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¡’Õµ— √“°“√‰¡à ∫Ÿ ∫ÿÀ√’ Ë ߟ °«à“°≈ÿ¡à Õ◊πË Ê (µ“√“ß∑’Ë 61)

µ“√“ß∑’Ë 59 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë  Ÿ∫ ‡§¬ Ÿ∫·µàÀ¬ÿ¥·≈â« ‰¡à‡§¬

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 35.7 12.2 52.1

˭ԧ 5.6 3.3 91.1

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 41.3 4.6 10.3 1.2 48.4 94.2

µ“√“ß∑’Ë 60 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ‡æ» ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 35.9 36.0 36.6 39.4 35.2

˭ԧ 1.7 6.1 6.9 3.9 9.3

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 44.1 1.8 37.9 6.4 32.1 9.3 38.6 5.0 -


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 8

6

„π°≈ÿ¡à ºŸ∑â ÀË’ ¬ÿ¥ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë æ∫«à“ «—¬ ŸßÕ“¬ÿ¡ ’ ¥—  à«π∑’ÀË ¬ÿ¥ Ÿ∫∫ÿÀ√’√Ë Õâ ¬≈– 18.9 „π¢≥–∑’«Ë ¬— ∑”ß“πÀ¬ÿ¥ Ÿ∫∫ÿÀ√’‡Ë æ’¬ß√âÕ¬≈– 8.0 √–¬–‡«≈“∑’ÀË ¬ÿ¥ Ÿ∫∫ÿÀ√’‡Ë ©≈’¬Ë §◊Õ 15.8 ªï (SD 25.7) √âÕ¬≈– 22.2 ¢ÕߺŸ™â “¬∑’ Ë ∫Ÿ ∫ÿÀ√’Ë ·≈–√âÕ¬≈– 35.0 ¢ÕߺŸÀâ ≠‘ß∑’ Ë ∫Ÿ ∫ÿÀ√’Ë ªí®®ÿ∫π— À¬ÿ¥ Ÿ∫∫ÿÀ√’·Ë ≈⫇Àµÿº≈∑’ÀË ¬ÿ¥ Ÿ∫∫ÿÀ√’¡Ë “°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ√Ÿ â °÷ «à“°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’‡Ë ªìπ ‘ßË ∑’‰Ë ¡à ¥’ (√âÕ¬≈– 53.0) √Õß≈ß¡“§◊Õ ·æ∑¬å∫Õ°„Àâ‡≈‘° (√âÕ¬≈– 13.2) ·≈–°≈—«‚∑…¢Õß∫ÿÀ√’Ë (√âÕ¬≈– 12.8)  ”À√—∫‡Àµÿº≈∑’‡Ë √‘¡Ë  Ÿ∫∫ÿÀ√’∑Ë æ’Ë ∫∫àÕ¬∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ µ“¡Õ¬à“߇æ◊ÕË π (√âÕ¬≈– 37.7) ·≈–Õ¬“°∑¥≈Õß (√âÕ¬≈– 34.3) ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 63

µ“√“ß∑’Ë 63 —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢Õ߇Àµÿº≈∑’ËÀ¬ÿ¥ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ·≈–‡√‘Ë¡ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ‡Àµÿº≈∑’‡Ë √‘¡Ë  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë Õ¬“°∑¥≈Õß µ“¡Õ¬à“߇æ◊ÕË π ‡§√’¬¥ ‡æ◊ÕË ‡¢â“ —ߧ¡ ‡π◊ÕË ß®“°°“√∑”ß“π µ“¡Õ¬à“ߥ“√“À√◊ÕºŸ∑â ¡’Ë ™’ Õ◊Ë ‡ ’¬ß √Ÿ â °÷ ‡∑à Õ◊πË Ê

√âÕ¬≈– 33.5 31.4 10.1 7.8 3.9 3.8 2.1 6.4

‡Àµÿº≈∑’ÀË ¬ÿ¥ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’‡Ë ªìπ ‘ßË ∑’‰Ë ¡à¥’ °≈—«‚∑…¿—¬®“°∫ÿÀ√’Ë ·æ∑¬å·π–π”„Àâ‡≈‘° Ÿ∫ ª√–À¬—¥‡ß‘π §Ÿ à ¡√ ¢Õ„Àâ‡≈‘° Ÿ∫ ∫ÿµ√¢Õ„Àâ‡≈‘° Ÿ∫ ∫‘¥“¡“√¥“¢Õ„Àâ‡≈‘° Ÿ∫ ‡æ◊ÕË π·≈–≠“µ‘·π–π” Õ◊πË Ê

√âÕ¬≈– 59.4 11.2 9.4 3.3 1.1 1.1 1.1 0.4 12.7

3.8.2 °“√∫√‘‚¿§ ÿ√“ ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµß—È ·µà 10 ªï¢π÷È ‰ª®”π«π 17,556 §π æ∫«à“ ¥◊¡Ë  ÿ√“∫àÕ¬Ê ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 5.2 „π®”π«ππ’√È Õâ ¬≈– 81.7 ¥◊¡àË ∑ÿ°«—π ºŸ™â “¬¥◊¡Ë ¡“°°«à“ºŸÀâ ≠‘ߪ√–¡“≥ 9 ‡∑à“ (9.9 µàÕ 1.5) ¿“§°≈“ß∑—ßÈ ™“¬·≈–À≠‘ß¡’Õµ— √“°“√¥◊¡Ë  ÿ√“¡“°°«à“§π‰∑¬¿“§Õ◊πË Ê (µ“√“ß∑’Ë 64) §π«—¬∑”ß“π¡’Õµ— √“°“√¥◊¡Ë  ÿ√“∫àÕ¬Ê „°≈⇧’¬ß°—∫«—¬ ŸßÕ“¬ÿ§Õ◊ √âÕ¬≈– 6.1 ·≈– 5.6 µ“¡≈”¥—∫ (µ“√“ß∑’Ë 65) °≈ÿ¡à Õ“™’æ„™â·√ßß“π¥◊¡Ë  ÿ√“∫àÕ¬Ê „πÕ—µ√“ Ÿß ∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ√âÕ¬≈– 11.3 °≈ÿ¡à π—°»÷°…“πâÕ¬∑’ Ë ¥ÿ §◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 0.1 (µ“√“ß∑’Ë 66) ºŸâ  ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬¥◊¡Ë  ÿ√“∫àÕ¬Ê „πÕ—µ√“∑’µË Ë”∑’ Ë ¥ÿ §◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 3.3 „π¢≥–∑’°Ë ≈ÿ¡à  ”‡√Á®°“√»÷°…“√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“¥◊¡Ë ¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ√âÕ¬≈– 5.5 (µ“√“ß∑’Ë 67) æ‘®“√≥“®“° ∂“π– ¡√  ª√“°Æ«à“°≈ÿà¡∑’Ë·¬°°—πÕ¬Ÿà¡’Õ—µ√“°“√¥◊Ë¡∫àÕ¬Ê  Ÿß∑’Ë ÿ¥ §◊Õ√âÕ¬≈– 8.4 ∑’πË Õâ ¬∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ°≈ÿ¡à §π‚ ¥ (µ“√“ß∑’Ë 68) ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫∂‘πË ∑’ÕË “»—¬ æ∫«à“ ∑—ßÈ ‡æ»™“¬·≈–À≠‘ß∑’ÕË “»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈®–¡’Õµ— √“°“√¥◊¡Ë  ÿ√“∫àÕ¬Ê ¡“°°«à“ ∑’ËÕ¬ŸàπÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 69) ·≈–‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“√“¬¿“§°Á‡ªìπ‡™àπ‡¥’¬«°—π


3. º≈°“√ ”√«®

8

7

¬°‡«â𙓬„π¿“§°≈“ß∑’ÕË “»—¬πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈®–¥◊¡Ë ÿ√“∫àÕ¬Ê ¡“°°«à“„π‡¢µ‡∑»∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 70)

µ“√“ß∑’Ë 64 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) °“√¥◊Ë¡ ÿ√“„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ √«¡∑—ßÈ ª√–‡∑»

™“¬ À≠‘ß µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß °≈“ß ™“¬ À≠‘ß ‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß „µâ ™“¬ À≠‘ß °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ™“¬ À≠‘ß

¥◊¡Ë ‡ªìπª√–®” 10.0 1.5 7.8 0.6 12.5 3.0 9.6 1.2 10.3 0.7 14.7 3.6

¥◊¡Ë ‡ªìπ∫“ߧ√—ßÈ 43.2 21.4 51.1 22.9 38.2 25.3 46.8 26.5 30.2 7.8 41.2 25.3

À¬ÿ¥¥◊¡Ë ·≈â« 12.9 7.7 12.9 5.6 14.1 16.7 17.1 9.3 8.1 2.9 11.9 4.9

‰¡à‡§¬¥◊¡Ë ‡≈¬ 33.8 69.2 28.1 70.6 35.2 55.1 26.3 62.9 51.3 88.5 32.2 66.2

µ“√“ß∑’Ë 65 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) °“√¥◊Ë¡ ÿ√“∫àÕ¬Ê à„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 10-14 15-59 60+ ∑ÿ°Õ“¬ÿ

√«¡ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 6.1 4.9 5.6 3.1 5.2 3.9

°≈“ß ‰¡àæ∫ 7.6 9.0 7.0

‡Àπ◊Õ ‰¡àæ∫ 6.2 2.6 5.0

„µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 5.9 7.3 5.4 11.2 4.9 7.5


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 8

8

µ“√“ß∑’Ë 66 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) °“√¥◊Ë¡ ÿ√“∫àÕ¬Ê „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“™’æ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“™’æ «‘™“™’æ ∫√‘°“√ ‡°…µ√°√√¡ √—∫®â“ß/°√√¡°√ ·¡à∫“â π °”≈—ß»÷°…“ ‰¡à¡Õ’ “™’æ

√«¡ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 7.6 7.4 45.5 6.1 5.3 4.4 11.3 11.2 2.4 0.3 0.1 ‰¡àæ∫ 4.3 1.8

°≈“ß 8.3 6.1 8.8 11.2 5.8 ‰¡àæ∫ 6.8

‡Àπ◊Õ 7.1 8.4 4.9 11.3 1.6 0.2 2.8

㵉 8.4 7.3 5.7 12.0 0.9 0.2 2.7

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 5.9 10.9 13.3 11.1 3.5 0.5 8.1

µ“√“ß∑’Ë 67 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) °“√¥◊Ë¡ ÿ√“∫àÕ¬Ê „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡°“√»÷°…“·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 °“√»÷°…“ ª√–∂¡ ¡—∏¬¡ Õ“™’«– Õÿ¥¡»÷°…“ ‰¡à¡’

√«¡ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 5.4 3.9 5.6 5.1 4.6 5.0 3.4 3.0 4.4 0.9

°≈“ß 7.9 5.5 2.6 ‰¡àæ∫ 7.0

‡Àπ◊Õ 4.8 6.2 4.1 7.5 4.4

㵉 4.8 5.7 6.8 2.9 3.8

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 9.0 5.9 3.5 3.2 6.3

µ“√“ß∑’Ë 68 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) °“√¥◊Ë¡ ÿ√“∫àÕ¬Ê „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ ∂“π– ¡√ ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534  ¡√  ‚ ¥ §ŸÕà ¬Ÿ¥à «â ¬°—π ·¬° À¬à“ À¡â“¬

√«¡ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 2.0 2.1 7.0 5.1 8.4 8.1 2.5 ‰¡àæ∫ 2.9 1.1

°≈“ß 1.9 9.8 8.1 6.7 5.2

‡Àπ◊Õ 2.5 6.4 4.4 6.3 2.0

„µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 1.8 1.4 7.0 9.7 8.8 12.3 ‰¡àæ∫ 3.7 1.8 7.4


3. º≈°“√ ”√«®

8

9

µ“√“ß∑’Ë 69 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) °“√¥◊Ë¡ ÿ√“„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 °“√¥◊¡Ë  ÿ√“

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 8.8 30.2 9.7 51.3

¥◊¡Ë ∫àÕ¬Ê ¥◊¡Ë ‡ªìπ∫“ߧ√—ßÈ À¬ÿ¥¥◊¡Ë ·≈â« ‰¡à‡§¬¥◊¡Ë ‡≈¬

˭ԧ 1.8 18.8 6.4 73.0

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 6.7 0.8 34.8 16.1 9.9 6.1 48.6 77.0

µ“√“ß∑’Ë 70 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) °“√¥◊Ë¡ ÿ√“∫àÕ¬Ê „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 10 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§

„π‡¢µ‡∑»∫“≈

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√

™“¬ 7.7 9.0 9.4 8.1 11.3

˭ԧ 0.9 2.9 0.8 0.6 3.1

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 5.4 0.3 10.4 1.9 6.1 1.1 7.3 0.6 -

æ‘®“√≥“¢âÕ¡Ÿ≈°≈ÿ¡à ∑’¥Ë ¡Ë◊ ÿ√“æ∫«à“ 惵‘°√√¡°“√¥◊¡Ë π’‡È √‘¡Ë ¢÷πÈ µ—ßÈ ·µàÕ“¬ÿµ”Ë °«à“ 10 ªï  à«π„À≠à§Õ◊ √âÕ¬≈– 62.9 ‡√‘¡Ë ‡¡◊ÕË Õ“¬ÿ√–À«à“ß 15 ∂÷ß 24 ªï ¥â«¬‡Àµÿº≈ ”§—≠ §◊Õµ“¡Õ¬à“߇æ◊ÕË π ·≈–‡æ◊ÕË ‡¢â“ —ߧ¡ ª√–‡¿∑ ÿ√“∑’¥Ë ¡◊Ë °—π¡“°µ“¡≈”¥—∫‰¥â·°à ‡À≈â“ ‚√ßß“π ‡À≈⓵⡇Õß ¬“¥Õ߇À≈â“ ·≈–‡∫’¬√å °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß¿Ÿ¡¿‘ “§æ∫«à“ ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¡’ —¥ à«π¢Õߪ√–™“°√∑’Ë¥◊Ë¡‡À≈⓵⡇Õß¡“°∑’Ë ÿ¥ „π¢≥–∑’Ë  —¥ à«π¢ÕߺŸ∑â ¥’Ë ¡◊Ë ‡∫’¬√å æ∫¡“°∑’ Ë ¥ÿ „π¿“§°≈“ß (√Ÿª∑’Ë 27)  à«π„À≠à√Õâ ¬≈– 62.7 ¢Õߧπ∑’¥Ë ¡◊Ë  ÿ√“ ¥◊¡Ë πâÕ¬°«à“ 1 ∂÷ß 2 §√—ßÈ µàÕ‡¥◊Õπ æ«°∑’¥Ë ¡◊Ë ‡ªìπª√–®”∑ÿ°«—π¡’‡æ’¬ß √âÕ¬≈– 9.2 ∑’πË “à  π„®§◊Õ√âÕ¬≈– 10.2 ¢ÕßÀ≠‘ß∑’µË ß—È §√√¿å„Àâª√–«—µ«‘ “à ¥◊¡Ë  ÿ√“¢≥–µ—ßÈ §√√¿å ºŸÀâ ≠‘ß¿“§°≈“ß¡’ ¥—  à«π°“√¥◊¡Ë ¢≥–µ—ßÈ §√√¿åπÕâ ¬∑’ Ë ¥ÿ (√Ÿª∑’Ë 28) ´÷ßË µ√ߢⓡ °—∫¿“«–°“√¥◊¡Ë ‡¡◊ÕË ‰¡àµß—È §√√¿å ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 78.6 ¢Õߪ√–™“°√∑’¥Ë ¡◊Ë  ÿ√“‡√‘¡Ë ¥◊¡Ë  ÿ√“ ‡¡◊ÕË Õ“¬ÿµË”°«à“ 30 ªï (√Ÿª∑’Ë 29)


3. º≈°“√ ”√«®

9

5

3.9 Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï ¢÷Èπ‰ª °“√ ”√«®ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµßÈ— ·µà 15 ªï¢πÈ÷ ‰ª ¥â«¬°“√´—°ª√–«—µÕ‘ “°“√ ª«¥¢âÕ¢Õß·¢π/¢“ ·≈– /À√◊Õª«¥À≈—ß„π√Õ∫√–¬–‡«≈“ 1 ªï°Õà π«—π∑’ Ë ”√«® æ∫«à“ §«“¡™ÿ°¢ÕßÕ“°“√ª«¥¢âÕ‡√◊ÕÈ √—߇ªìπÊ À“¬Ê  Ÿß∂÷ß√âÕ¬≈– 42.7 ·≈–ª«¥À≈—߇√◊ÕÈ √—ß √âÕ¬≈– 43.1 ‡ªìπÀ≠‘ß¡“°°«à“™“¬„πÕ—µ√“ à«π 1.2 µàÕ 1 (µ“√“ß∑’Ë 71) „π°≈ÿ¡à ∑’„Ë Àâ ª√–«—µª‘ «¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇ªìπÊ À“¬Ê π—πÈ √âÕ¬≈– 35.5 ®–¡’Õ“°“√ª«¥¢âÕ¡“°°«à“ 3 ‡¥◊Õπ ¢÷πÈ ‰ª ·≈–√âÕ¬≈– 35.9 °Á¡Õ’ “°“√ª«¥À≈—߇°‘π 3 ‡¥◊Õπ¢÷πÈ ‰ª Õ“°“√ª«¥¢âÕ ‡ªìπ‡«≈“π“π®–æ∫„πÀ≠‘ß¡“°°«à“™“¬ à«πÕ“°“√ª«¥À≈—ß®–§≈⓬°—π∑—ßÈ ™“¬·≈–À≠‘ß (µ“√“ß∑’Ë 72)

µ“√“ß∑’Ë 71 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ ¿“æÕ“°“√ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“°“√ ª«¥¢âÕ ‰¡à‡§¬ §√—ßÈ ‡¥’¬« ‡ªìπÊ À“¬Ê ‰¡à·πà„® Õ“°“√ ª«¥À≈—ß ‰¡à‡§¬ §√—ßÈ ‡¥’¬« ‡ªìπÊ À“¬Ê ‰¡à·πà„®

™“¬ ®”π«π 3,468 408 2,405 24

À≠‘ß √âÕ¬≈– 54.8 6.4 38.0 0.4

®”π«π 4,163 514 4,049 45

™“¬ ®”π«π 3,198 345 2,730 32

√«¡ √âÕ¬≈– 47.3 5.8 46.0 0.5

®”π«π 7,631 922 6,454 69

À≠‘ß √âÕ¬≈– 50.5 5.4 43.1 0.5

®”π«π 4,504 430 3,793 40

√âÕ¬≈– 50.5 6.1 42.7 0.5 √«¡

√âÕ¬≈– 51.2 4.9 43.1 0.5

®”π«π 7,702 775 6,523 72

√âÕ¬≈– 50.9 5.1 43.1 0.5


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 9

6

µ“√“ß∑’Ë 72 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇ªìπÊ À“¬Ê „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π° µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë¡’Õ“°“√ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 √–¬–‡«≈“ ª«¥¢âÕ ( —ª¥“Àå) µ—ßÈ ·µà 6 ≈ß¡“ 6 ¢÷πÈ ‰ª - 12 ¡“°°«à“ 12 √–¬–‡«≈“ ª«¥À≈—ß ( —ª¥“Àå) µ—ßÈ ·µà 6 ≈ß¡“ 6 ¢÷πÈ ‰ª - 12 ¡“°°«à“ 12

™“¬ ®”π«π 132 232 2,011

À≠‘ß √âÕ¬≈– 2.1 3.7 31.8

®”π«π 251 364 3,364

™“¬ ®”π«π 129 239 2,312

√«¡ √âÕ¬≈– 2.9 4.1 38.3

®”π«π 383 596 5,375

À≠‘ß √âÕ¬≈– 2.0 3.8 36.5

®”π«π 235 380 3,112

√âÕ¬≈– 2.5 3.9 35.5 √«¡

√âÕ¬≈– 2.7 4.3 35.4

®”π«π 364 619 5,425

√âÕ¬≈– 2.4 4.1 35.9

°≈ÿ¡à ª√–™“°√∑’„Ë Àâª√–«—µÕ‘ “°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÕÈ √—ß¡“°°«à“ 6 —ª¥“Àå¢π÷È ‰ªπ’È ®–¡’Õµ— √“ Ÿß¢÷πÈ ‡¡◊ÕË Õ“¬ÿ¡“°¢÷πÈ  Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 65 ªï¢π÷È ‰ª §◊Õ √âÕ¬≈– 57.4, 52.8 „π°≈ÿ¡à ª«¥¢âÕ ·≈– 49.8, 45.6 „π°≈ÿ¡à ª«¥À≈—ß µ“¡≈”¥—∫ (µ“√“ß∑’Ë 73)  ”À√—∫  ∂“π–¿“æ ¡√ ∑’µË “à ß°—π ¡’Õµ— √“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÕÈ √—ß ‰¡à·µ°µà“ß°—π¡“°π—° ¬°‡«âπ°≈ÿ¡à §π‚ ¥ (µ“√“ß∑’Ë 74) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“Õ“™’æ·≈â« „π°≈ÿࡪ«¥¢âÕ‡√◊ÈÕ√—ß®–æ∫§«“¡™ÿ° Ÿß„π°≈ÿࡉ¡à‰¥â ª√–°Õ∫Õ“™’æ¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ √âÕ¬≈– 50.3  ”À√—∫Õ“°“√ª«¥∑’‡Ë °‘π 6  —ª¥“Àå ·≈– 45.7  ”À√—∫Õ“°“√ª«¥‡°‘π 12  —ª¥“Àå  à«π„π°≈ÿࡪ«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß ®–æ∫¡“°∑’Ë ÿ¥„π ‡°…µ√°√√âÕ¬≈– 44.1 ·≈– 40.1 (µ“√“ß∑’Ë 75) „π à«π¢Õß ∂“π¿“æ°“√»÷°…“π—Èπæ∫«à“ °≈ÿà¡∑’ˉ¡à‰¥â√—∫°“√»÷°…“‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë „Àâª√–«—µ‘ Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ßÈ √—ß¡“°∑’ Ë ¥ÿ (√âÕ¬≈– 46.4 ·≈– 43.6) √Õß≈߉ª §◊Õ°≈ÿ¡à ª√–∂¡»÷°…“ (µ“√“ß∑’Ë 76) ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¡’√“¬ß“π¿“«–ª«¥¢âÕ‡√◊ÕÈ √—ß¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ√âÕ¬≈– 47.1 ·≈– 42.6 √Õß≈ß¡“§◊Õ ¿“§°≈“ß ·≈–¿“§‡Àπ◊Õ  à«π¿“«–ª«¥À≈—߇√◊ÕÈ √—ßæ∫¡“° ∑’ Ë ¥ÿ ∑’¿Ë “§°≈“ß (√âÕ¬≈– 48.2 ·≈– 40.8) ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 77


3. º≈°“√ ”√«®

9

7

µ“√“ß∑’Ë 73 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ Õ“¬ÿ·≈–§«“¡∂’Ë¢ÕßÕ“°“√ª«¥ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

ª«¥¢âÕ‡√◊ÕÈ √—ß >6 —ª¥“Àå >12  —ª¥“Àå ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 701 22.8 611 19.9 1,086 31.0 984 28.1 1,288 40.3 1,162 36.3 1,148 51.0 1,032 45.9 997 55.4 895 49.7 752 57.4 692 52.8

ª«¥À≈—߇√◊ÕÈ √—ß >6 —ª¥“Àå >12  —ª¥“Àå ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 677 22.0 576 18.8 1,341 38.4 1,180 33.8 1,435 44.9 1,307 40.9 1,085 48.2 984 43.7 853 47.4 780 43.3 653 49.8 598 45.6

µ“√“ß∑’Ë 74 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ ∂“π– ¡√  ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë¡’Õ“°“√ª«¥ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534  ¡√ 

‚ ¥ §Ÿà ·¬° À¬à“ À¡â“¬

ª«¥¢âÕ‡√◊ÕÈ √—ß ª«¥À≈—߇√◊ÕÈ √—ß >6 —ª¥“Àå >12  —ª¥“Àå >6  —ª¥“Àå >12  —ª¥“Àå ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 715 23.8 622 20.7 698 23.3 605 20.2 4,377 41.7 3,957 37.7 4,543 43.3 4,094 39.0 159 51.1 144 46.3 151 48.5 134 43.1 82 41.1 62 35.3 86 43.4 75 37.9 638 57.4 582 52.3 564 50.7 515 46.3


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 9

8

µ“√“ß∑’Ë 75 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ Õ“™’æ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë¡’Õ“°“√ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“™’æ

ª«¥¢âÕ‡√◊ÕÈ √—ß ª«¥À≈—߇√◊ÕÈ √—ß >6 —ª¥“Àå >12  —ª¥“Àå >6  —ª¥“Àå >12  —ª¥“Àå ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– «‘™“™’æ 305 29.2 274 26.2 344 32.9 314 30.0 ∫√‘°“√ 813 38.0 732 34.3 794 37.2 707 33.1 ‡°…µ√°√√¡ 2,651 43.1 2,422 39.4 2,714 44.1 2,468 40.1 √—∫®â“ß/°√√¡°√ 654 34.2 556 29.1 830 43.4 708 37.0 ·¡à∫“â π 620 41.8 552 37.2 585 39.4 523 35.2 °”≈—ß»÷°…“ 106 20.6 92 17.9 80 15.6 67 13.0 ‰¡à¡Õ’ “™’æ 811 50.3 737 45.7 685 42.5 627 38.9

µ“√“ß∑’Ë 76 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ √–¥—∫°“√»÷°…“·≈–√–¬–‡«≈“∑’¡Ë Õ’ “°“√ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 °“√»÷°…“

ª√–∂¡ ¡—∏¬¡ Õ“™’«– Õÿ¥¡»÷°…“ ‰¡à‡√’¬π

ª«¥¢âÕ‡√◊ÕÈ √—ß ª«¥À≈—߇√◊ÕÈ √—ß >6 —ª¥“Àå >12  —ª¥“Àå >6  —ª¥“Àå >12  —ª¥“Àå ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 4,368 42.4 3,940 38.2 4,453 43.2 3,991 38.7 541 27.6 477 24.3 528 26.9 471 24.0 175 21.6 155 19.1 207 25.6 187 23.1 166 26.6 153 24.5 175 28.0 162 25.9 719 51.5 648 46.4 676 48.4 609 43.6


3. º≈°“√ ”√«®

9

9

µ“√“ß∑’Ë 77 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ √“¬¿“§ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë¡’Õ“°“√ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§

ª«¥¢âÕ‡√◊ÕÈ √—ß >6 —ª¥“Àå >12  —ª¥“Àå ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 2,415 47.1 2,181 42.6 °≈“ß 1,205 42.9 994 35.4 ‡Àπ◊Õ 1,065 39.3 866 32.0 „µâ 837 30.0 795 28.5 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 550 34.2 524 32.6

ª«¥À≈—߇√◊ÕÈ √—ß >6 —ª¥“Àå >12  —ª¥“Àå ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 2,111 41.2 2,004 39.1 1,355 48.2 1,146 40.8 1,130 41.7 902 33.3 869 31.2 828 29.7 579 36.0 545 33.9

‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“∂÷ß∂‘πË ∑’ÕË ¬ŸÕà “»—¬ æ∫«à“ „π∑ÿ°°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ∑ßÈ— ‡æ»™“¬·≈–À≠‘ß °≈ÿ¡à ∑’ÕË “»—¬Õ¬Ÿπà Õ°‡¢µ‡∑»∫“≈®–æ∫Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—ß Ÿß°«à“°≈ÿ¡à ∑’ÕË ¬Ÿ„à π‡¢µ‡∑»∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 78) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“¥Ÿ¿“æ√«¡„π√“¬¿“§ ®–æ∫«à“ ‡°◊Õ∫∑ÿ°¿“§ºŸâ∑’ËÕ“»—¬ πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈®–¡’Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—ß Ÿß°«à“„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ¬°‡«âπ ‡æ»À≠‘ß ∑’ÕË ¬Ÿ„à π‡¢µ‡∑»∫“≈¢Õß¿“§‡Àπ◊Õ®–¡’Õµ— √“ Ÿß°«à“πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 79) πÕ°®“°π’È ¬—ßæ∫«à“ §«“¡∂’¢Ë ÕßÕ“°“√ª«¥¢âÕ·≈–ª«¥À≈—߇√◊ÕÈ √—ß ¡—°®–¡’Õ“°“√ 2-4 §√—ÈßµàÕ‡¥◊Õπ ·µà°≈—∫æ∫«à“¡’ª√–«—µ‘°“√√—∫ª√–∑“𬓷°âª«¥‡æ◊ËÕ∫√√‡∑“ Õ“°“√„π°≈ÿ¡à ∑’„Ë Àâª√–«—µª‘ «¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÕÈ √—߇ªìπª√–®” ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 7 ‡∑à“π—πÈ


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 0 0

µ“√“ß∑’Ë 78 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 15-24 ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß 25-34 ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß 35-44 ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß 45-54 ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß 55-64 ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß 65+ ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 12.8 5.0 22.4 13.7 28.7 15.2 37.1 26.8 41.4 19.9 45.1 21.2

˭ԧ 17.9 8.1 26.8 15.9 38.3 20.5 46.0 19.6 52.0 19.8 55.5 21.0

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 22.4 23.5 13.7 11.1 26.6 33.7 20.9 17.3 34.8 40.4 26.8 19.6 44.0 52.9 27.0 22.8 46.7 55.8 24.3 22.9 46.8 59.7 25.0 24.2

µ“√“ß∑’Ë 79 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) Õ“°“√ª«¥¢âÕ/ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» ¿“§ ·≈– ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß °≈“ß ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß ‡Àπ◊Õ ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß „µâ ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß √«¡ ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—ß

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 36.3 39.3 27.9 48.1 27.7 35.5 23.9 26.4 27.4 41.5 29.0 38.5

˭ԧ 41.5 35.1 37.7 40.3 36.2 33.5 28.4 25.8 35.2 30.1 36.2 33.3

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 39.2 46.8 41.7 37.0 31.3 41.0 56.2 57.4 30.5 32.4 35.3 30.3 26.3 32.6 31.4 32.8 42.3 40.2 40.8 38.4


3. º≈°“√ ”√«®

1 0 3

µ“√“ß∑’Ë 81 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–∂‘Ëπ∑’Ë Õ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 1.8 3.0 6.5 14.8 13.7 13.6

˭ԧ 0.5 2.1 5.6 14.1 16.5 17.5

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 0.7 0.3 1.4 2.1 3.3 3.0 3.4 6.8 5.7 7.1 11.3 11.0

µ“√“ß∑’Ë 82 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» ¿“§ ·≈–∂‘Ëπ∑’Ë Õ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √«¡

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 8.2 18.6 9.4 5.6 13.2 11.1

˭ԧ 6.7 22.5 9.6 5.9 9.3 11.0

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 1.8 2.4 8.9 10.0 2.0 3.7 2.8 1.9 3.2 3.8


3. º≈°“√ ”√«®

1 0 7

µ“√“ß∑’Ë 85 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈„π‡≈◊Õ¥ Ÿß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) Õ“¬ÿ (ªï) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 3.9 9.4 16.1 16.4 20.4 14.4

˭ԧ 7.8 11.8 13.9 25.8 32.0 28.8

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 2.3 6.5 5.0 6.7 8.5 7.7 10.4 13.2 8.6 18.7 10.9 15.3

µ“√“ß∑’Ë 86 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈„π‡≈◊Õ¥ Ÿß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» ¿“§ ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ¿“§

„π‡¢µ‡∑»∫“≈

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ √«¡

™“¬ 14.1 16.4 8.8 15.2 13.7

˭ԧ 12.0 19.6 13.8 23.1 16.9

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 4.5 6.7 9.1 13.1 6.7 8.5 10.9 15.0 6.9 9.9

3.12 ‡∫“À«“π„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ®“°µ—«Õ¬à“ߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª®”π«π 15,125 §π “¡“√∂µ√«®πÈ”µ“≈ „π‡≈◊Õ¥‰¥â‡©æ“– 16 ®—ßÀ«—¥ ®÷ßµ—¥¢âÕ¡Ÿ≈∑’‰Ë ¡à§√∫∂â«π¢Õß°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ÕÕ°‰ª §ß¡’®”π«πµ—«Õ¬à“ß‡æ’¬ß 13,519 §π (√âÕ¬≈– 89.4 ¢Õߪ√–™“°√‡ªÑ“À¡“¬) „π ®”π«ππ’æÈ ∫ºŸ∑⠇˒ ªìπ‡∫“À«“π√âÕ¬≈– 2.3 (§◊ÕπÈ”µ“≈„π‡≈◊Õ¥‡°‘π 140 ¡°. µàÕ¥≈) ¥—ß√Ÿª∑’Ë 40 ‚¥¬∑’ËÕ—µ√“°“√‡ªìπ‡∫“À«“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπµ“¡Õ“¬ÿ ‚¥¬‡©æ“–®–‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π ™—¥‡®π„πÕ“¬ÿµß—È ·µà 40 ªï ‡™àπ‡¥’¬«°—π‡¡◊ÕË πÈ”Àπ—°µ—«‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ §«“¡™ÿ°¢Õ߇∫“À«“π °Á‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ (µ“√“ß∑’Ë 87)


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 1 0

µ“√“ß∑’Ë 88 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–‡∫“À«“π „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) Õ“¬ÿ (ªï) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 0.7 0.2 1.4 5.5 6.4 4.0

˭ԧ 0.2 2.0 1.6 6.3 8.8 8.8

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 0.6 0.2 1.2 0.7 1.0 1.7 1.4 4.5 2.7 4.1 4.2 3.6

µ“√“ß∑’Ë 89 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–‡∫“À«“π „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» ¿“§ ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ¿“§

„π‡¢µ‡∑»∫“≈

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ √«¡

™“¬ 2.6 3.3 1.6 2.7 2.6

˭ԧ 3.7 4.0 3.1 3.5 2.9

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 1.5 1.6 1.5 2.5 0.7 2.0 2.1 2.2 1.5 1.9

3.13 ¿“«–‚≈À‘µ®“ß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ®“°°“√µ√«®√–¥—∫§«“¡‡¢â¡¢âπ¢Õß‚≈À‘µ‚¥¬«—¥√–¥—∫ Haematocrit ‡æ◊Ë Õ «‘π®‘ ©—¬¿“«–‚≈À‘µ®“ß„πª√–™“°√µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµß—È ·µà 15 ªï¢π÷È ‰ª„π 16 ®—ßÀ«—¥∑—«Ë ª√–‡∑» (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ´÷Ë߉¡à “¡“√∂µ√«®‰¥â§√∫®÷ßµ—¥ÕÕ°®“°°“√«‘‡§√“–Àåº≈) ∑—ßÈ À¡¥®”π«π 13,519 §π æ∫¿“«–‚≈À‘µ®“ß√«¡ 2,934 √“¬ À√◊ÕÕ—µ√“√âÕ¬≈– 21.7 ‡æ»À≠‘ß¡’¿“«–‚≈À‘µ®“ß¡“°°«à“™“¬„πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 25.0 ·≈– 17.3 µ“¡≈”¥—∫ ¿“§„µâ¡¿’ “«–‚≈À‘µ®“ß¡“°°«à“¿“§Õ◊πË Ê Õ¬à“ß™—¥‡®π √Õß≈ß¡“§◊Õ ¿“§‡Àπ◊Õ (√âÕ¬≈– 26.8) µË” ÿ¥„π¿“§°≈“ß (√âÕ¬≈– 14.9) ‡æ»À≠‘ß„π∑ÿ°¿“§¡’¿“«–‚≈À‘µ®“ß¡“° °«à“‡æ»™“¬ (µ“√“ß∑’Ë 90)


3. º≈°“√ ”√«®

1 1 1

µ“√“ß∑’Ë 90 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–‚≈À‘µ®“ß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ¿“§ √«¡∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ‡Àπ◊Õ „µâ

™“¬ 17.3 13.2 10.8 22.4 26.3

˭ԧ 25.0 19.2 17.6 30.3 38.2

√«¡ 21.7 16.5 14.9 26.8 33.2

‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“µ“¡°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–√“¬¿“§·≈â« æ∫«à“ „π√–¥—∫ª√–‡∑»π—πÈ ‡æ»À≠‘ß¡’Õµ— √“¿“«–‚≈À‘µ®“ß Ÿß°«à“™“¬„π∑ÿ°°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ ¬°‡«âπ„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿµßÈ— ·µà 70 ªï¢πÈ÷ ‰ª ·≈–∑—ßÈ  Õ߇滮–‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ µ“¡Õ“¬ÿ ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿµßÈ— ·µà 70 ªï¢πÈ÷ ‰ª ®–¡’¿“«–‚≈À‘µ®“ߪ√–¡“≥§√÷ßË Àπ÷ßË ¢Õß°≈ÿ¡à ∑’µË √«® (√Ÿª∑’Ë 42) À“°æ‘®“√≥“·µà≈– °≈ÿà¡Õ“¬ÿ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µ“¡√“¬¿“§ ‡æ»À≠‘ß„π¿“§„µâ®–¡’Õ—µ√“¿“«–‚≈À‘µ®“ß Ÿß„π ‡°◊Õ∫∑ÿ°°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ ¬°‡«âπ °≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 15-19 ·≈– 25-29 ªï ‡∑à“π—πÈ ∑’ Ë ߟ ∑’ Ë ¥ÿ „π¿“§‡Àπ◊Õ ·≈–æ∫¿“«–‚≈À‘µ®“ß¡“°∑’ Ë ¥ÿ „π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿµßÈ— ·µà 65 ªï¢πÈ÷ ‰ª „π‡æ»™“¬¢Õß¿“§„µâ (53.8 „π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 65-69 ªï ·≈– 66.1 „π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿµß—È ·µà 70 ªï ¢÷πÈ ‰ª) ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 91 πÕ°®“°π’È ¿“«–‚≈À‘µ®“ßæ∫¡“°„π°≈ÿ¡à ºŸ∑⠉˒ ¡à‰¥âª√–°Õ∫Õ“™’æ·≈–·¡à∫“â π ´÷ßË °Á ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ‰¡à‰¥âª√–°Õ∫Õ“™’æ à«π„À≠à‡ªìπºŸâ ŸßÕ“¬ÿ ·≈–·¡à∫â“π‡ªìπ‡æ»À≠‘ß À“°‰¡àπ∫— √«¡ 2 °≈ÿ¡à π’·È ≈â« °≈ÿ¡à ‡°…µ√°√®–¡’¿“«–‚≈À‘µ®“ß Ÿß∑’ Ë ¥ÿ √Õß≈ß¡“§◊Õ Õ“™’æ∫√‘°“√ §â“¢“¬ ·≈–°√√¡°√ µ“¡≈”¥—∫ (µ“√“ß∑’Ë 92) ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ß∑—È߇滙“¬·≈–‡æ»À≠‘ß∑’ËÕ“»—¬Õ¬ŸàπÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈®–¡’ ¿“«–‚≈À‘µ®“ß Ÿß°«à“°≈ÿ¡à ∑’ÕË “»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈Õ¬à“ß™—¥‡®π„π∑ÿ°¿“§ (µ“√“ß∑’Ë 93) ·≈–„π∑ÿ°°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ (µ“√“ß∑’Ë 94)


3. º≈°“√ ”√«®

1 1 3

µ“√“ß∑’Ë 92 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–‚≈À‘µ®“ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“™’æ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) Õ“™’æ «‘™“™’æ §â“¢“¬/∫√‘°“√ ‡°…µ√°√√¡ √—∫®â“ß/°√√¡°√ ·¡à∫“â π °”≈—ß»÷°…“ ‰¡à¡Õ’ “™’æ

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 15.1 11.1 20.1 12.5 22.2 16.9 17.4 6.7 23.1 17.9 14.2 9.4 34.0 32.1

°≈“ß 6.2 13.2 18.0 12.6 16.9 8.9 21.3

‡Àπ◊Õ 26.0 26.2 25.0 23.2 27.5 26.3 37.6

㵉 23.4 30.3 38.7 27.9 32.6 17.2 44.3

µ“√“ß∑’Ë 93 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–‚≈À‘µ®“ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡¿“§ ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ √«¡

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 11.4 10.0 18.6 20.8 14.9

˭ԧ 14.8 16.6 25.8 28.6 20.5

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 13.8 21.4 11.6 18.9 25.1 33.9 30.1 45.4 18.7 28.1


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 1 4

µ“√“ß∑’Ë 94 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–‚≈À‘µ®“ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) Õ“¬ÿ (ªï) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 7.4 12.3 10.5 14.9 17.7 40.6

˭ԧ 14.9 17.8 17.4 19.9 29.4 36.5

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 12.9 20.0 11.5 24.0 14.5 26.0 22.6 29.9 27.6 38.3 46.8 48.9

3.14 ¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª °“√ ”√«®ª√–™“°√µ—«Õ¬à“ßÕ“¬ÿµßÈ— ·µà 15 ªï¢πÈ÷ ‰ª∑—ßÈ À¡¥ 15,125 §π (√âÕ¬≈– 63.2 ¢Õߪ√–™“°√µ—«Õ¬à“ß∑—ßÈ À¡¥) ‚¥¬°“√ —¡¿“…≥凰’¬Ë «°—∫Õ“°“√À◊¥ ·æâÕ“°“» ·≈–¿Ÿ¡·‘ æâ æ∫«à“Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢ÕߺŸ∑⠇˒ §¬‰¥â√∫— °“√«‘π®‘ ©—¬®“°·æ∑¬å«“à ‡ªìπ‚√§À◊¥, ‚√§·æâÕ“°“» ·≈–¿Ÿ¡·‘ æâ (√âÕ¬≈– 1.8, 7.9 ·≈– 5.5 µ“¡≈”¥—∫)  ”À√—∫Õ“°“√‰Õ¡’‡ ¡À– ·πàπÀπâ“Õ° À“¬„®ÀÕ∫‡Àπ◊ÕË ¬ ‡π◊ÕË ß®“° ‘ßË °√–µÿπâ æ∫‰¥âª√–¡“≥√âÕ¬≈– 20-60 Õ“°“√À«—¥‡√◊ÈÕ√—ßæ∫¡“°„π™à«ßƒ¥ŸΩπ·≈–ƒ¥ŸÀπ“« æ∫πâÕ¬∑’Ë ÿ¥„πƒ¥Ÿ√âÕ𠧑¥‡ªìπ Õ—µ√“§«“¡™ÿ°√âÕ¬≈– 35.9, 29.5 ·≈– 4.2 µ“¡≈”¥—∫ (µ“√“ß∑’Ë 95)

µ“√“ß∑’Ë 95 ®”π«π·≈–√âÕ¬≈–¢ÕߺŸâ∑’Ë¡’Õ“°“√‰Õ·≈–¡’‡ ¡À– ‡Àπ◊ËÕ¬ßà“¬ ÀÕ∫ ¿Ÿ¡‘·æâ „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“°“√ Õ“°“√· ¥ß ®”π«π ‰Õ∫àÕ¬Ê (>4-6 §√—ßÈ /«—π) À√◊ÕÀ≈“¬Ê«—π/ —ª¥“Àå 861 ‡«≈“¡’‰¢âÀ«—¥®–‰Õ·≈–·πàπÀπâ“Õ°À√◊ÕÀÕ∫‡Àπ◊ÕË ¬ 1,126 ‰Õ¡’‡ ¡À–‡°◊Õ∫∑ÿ°«—𵑥µàÕ°—πÕ¬à“ßπâÕ¬ 3 ‡¥◊Õπ 657 ‰Õ·≈–·πàπÀπâ“Õ°À√◊ÕÀÕ∫‡Àπ◊ÕË ¬‡«≈“‰¥â°≈‘πË §«—π∫ÿÀ√’Ë §«—π‰ø §«—π√∂ À√◊Õ°≈‘πË ·√ßÊ 875 ‡«≈“Õ“°“»‡ª≈’¬Ë π¡’Õ“°“√‰Õ·≈–·πàπÀπâ“Õ° ÀÕ∫‡Àπ◊ÕË ¬ 820 ‰Õ·≈–·πàπÀπâ“Õ° À√◊ÕÀÕ∫‡Àπ◊ÕË ¬‡«≈“°«“¥∫â“π 521 ¡’Õ“°“√À«—¥‡√◊ÕÈ √—ßµ‘¥µàÕ°—π‡ªìπ‡¥◊ÕπÊ 1,254 ·æ∑¬å‡§¬∫Õ°«à“‡ªìπ‚√§·æâÕ“°“» 1,199 ·æ∑¬å‡§¬∫Õ°«à“‡ªìπ¿Ÿ¡·‘ æâ 820 ‡§¬‰¥â√∫— °“√«‘π©‘ ¬— ®“°·æ∑¬å«“à ‡ªìπ çÀ◊¥é 273

√âÕ¬≈– 66.7 49.7 39.2 38.5 36.2 23.1 12.3 7.9 5.5 1.8


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 1 6

µ“√“ß∑’Ë 96 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» ·≈– ¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß √«¡ °≈“ß ™“¬ À≠‘ß √«¡ ‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß √«¡ „µâ ™“¬ À≠‘ß √«¡ √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡

‰¡àπ“à ®–‡ªìπ ®”π«π √âÕ¬≈– 1,800 89.4 2,360 90.0 4,160 90.3 1,443 89.6 2,464 90.5 3,907 90.2 1,039 89.1 1,356 89.9 2,395 89.5 734 86.7 1,049 88.7 1,783 87.9 5,016 89.0 7,229 90.3 12,245 89.7

Õ“®®–‡ªìπ ®”π«π √âÕ¬≈– 190 9.4 201 7.7 391 8.5 140 8.7 225 8.3 365 8.4 108 9.3 131 8.7 239 8.9 87 10.3 113 9.6 200 9.8 525 9.3 670 8.4 1,195 8.7

πà“®–‡ªìπ ®”π«π √âÕ¬≈– 23 1.1 30 1.1 53 1.1 23 1.4 28 1.0 51 1.2 15 1.3 20 1.1 35 1.3 21 2.5 19 1.6 40 2.0 82 1.5 97 1.2 179 1.3

πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË √«¡ ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π 1 0.1 2,014 3 0.1 2,594 4 0.1 4,608 4 0.3 1,610 6 0.2 2,723 1 0.2 4,333 4 0.3 1,166 3 0.2 1,510 7 0.3 2,676 5 0.6 847 1 0.1 1,182 6 0.3 2,029 4 0.2 5,637 13 0.2 8,009 7 0.2 13,646

„πµ“√“ß∑’Ë 97 ·≈–√Ÿª∑’Ë 44 · ¥ßÕ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ߢÕß∑—ßÈ 2 ‡æ» ´÷ßË ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ µ“¡Õ“¬ÿ ‚¥¬Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§π’‡È ªìπ√âÕ¬≈– 0.2 „π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 15-19 ªï ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ¬à“ß™â“Ê ®π‡ªìπ√âÕ¬≈– 2.0 „π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 50-54 ªï À≈—ß®“°π—πÈ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ¬à“ß√«¥‡√Á«®π‡ªìπ√âÕ¬≈– 6.9 „π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 70 ªï¢π÷È ‰ª ·≈–æ∫«à“Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß ¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ߢÕ߇滙“¬·≈–‡æ»À≠‘߇æ‘Ë¡¢÷Èπ‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ¡“°¢÷Èπ‡™àπ‡¥’¬«°—π ‚¥¬Õ—µ√“§«“¡™ÿ°„π‡æ»™“¬¡’§“à  Ÿß°«à“‡æ»À≠‘ß„π‡°◊Õ∫∑ÿ°°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ ‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“√“¬Õ“™’ææ∫«à“°≈ÿ¡à ∑’‰Ë ¡à¡Õ’ “™’æ (´÷ßË  à«π„À≠à‡ªìπºŸ â ߟ Õ“¬ÿ) ¡’Õµ— √“ §«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß Ÿß∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ√âÕ¬≈– 4.5 √Õß≈ß¡“‰¥â·°à Õ“™’æ·¡à∫“â π √âÕ¬≈– 2.1 ºŸ„â ™â·√ßß“π√âÕ¬≈– 1.4 ‡°…µ√°√√¡√âÕ¬≈– 1.2 ·≈–æ∫πâÕ¬∑’ Ë ¥ÿ „π°≈ÿ¡à π—°‡√’¬π/π—°»÷°…“ (´÷ßË  à«π„À≠à‡ªìπ°≈ÿ¡à «—¬√ÿπà ) ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 0.2 ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 98


3. º≈°“√ ”√«®

1 1 7

µ“√“ß∑’Ë 97 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.».‹ 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) Õ“¬ÿ (ªï) 15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70+

‡æ» ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡

‰¡àπ“à ®–‡ªìπ Õ“®®–‡ªìπ πà“®–‡ªìπ πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 690 95.6 29 4.0 3 0.4 ‰¡àæ∫ 893 97.0 28 3.0 0 0.0 ‰¡àæ∫ 1,588 96.4 57 3.5 3 0.2 ‰¡àæ∫ 518 95.1 26 2.5 1 0.2 ‰¡àæ∫ 801 95.7 35 4.2 1 0.1 ‰¡àæ∫ 1,319 95.4 61 4.9 2 0.2 ‰¡àæ∫ 581 93.4 39 6.3 2 0.3 ‰¡àæ∫ 944 94.8 49 4.9 3 0.3 ‰¡àæ∫ 1,525 94.3 88 5.4 5 0.3 ‰¡àæ∫ 589 94.2 34 5.4 2 0.3 ‰¡àæ∫ 913 94.6 48 5.0 4 0.7 ‰¡àæ∫ 1,502 94.5 82 5.2 6 0.4 ‰¡àæ∫ 629 93.5 42 6.2 2 0.3 0 0.0 842 93.5 50 5.5 7 0.8 2 0.2 1,471 93.5 92 5.8 9 0.6 2 0.1 463 92.2 33 6.6 6 1.2 0 0.0 665 92.4 48 6.8 4 0.6 2 0.3 1,118 92.3 81 6.7 10 0.8 2 0.2 399 87.5 50 11.0 6 1.3 1 0.2 527 90.1 52 8.9 5 0.9 1 0.2 926 89.0 102 9.8 11 1.1 2 0.2 347 85.1 52 12.8 7 1.7 2 0.5 493 86.3 67 11.7 10 1.8 1 0.2 840 85.8 119 12.2 17 1.7 3 0.3 297 84.1 45 12.7 10 2.8 1 0.3 440 84.1 60 11.5 21 4.0 2 0.4 737 84.1 105 12.0 31 3.5 3 0.3 247 78.4 50 15.9 16 5.1 2 0.6 315 79.2 69 17.3 14 3.5 0 0.0 562 78.8 119 16.7 30 4.2 2 0.3 124 67.8 45 24.6 11 6.0 3 1.6 189 73.3 55 21.3 12 4.7 2 0.8 313 70.9 100 22.7 23 5.2 5 1.1 127 55.7 80 35.1 16 7.0 5 2.2 217 62.9 109 31.6 16 4.6 3 0.9 344 60.0 189 33.0 31 5.6 8 1.4

√«¡ ®”π«π 722 921 1,648 545 837 1,382 622 996 1,618 625 965 1,590 673 901 1,574 502 709 1,211 456 585 1,041 408 571 979 353 523 876 315 398 713 163 258 441 228 345 573


3. º≈°“√ ”√«®

1 1 9

‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√«‘π®‘ ©—¬¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß°—∫°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë æ∫«à“ ºŸ∑â ’Ë ‡§¬ Ÿ∫∫ÿÀ√’·Ë µàª®í ®ÿ∫π— À¬ÿ¥ Ÿ∫·≈â«¡’§«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß Ÿß ÿ¥ §◊Õ√âÕ¬≈– 3.2 √Õß≈ß¡“‰¥â·°àº∑⟠ªË’ ®í ®ÿ∫π— ¬—ß Ÿ∫∫ÿÀ√’ÕË ¬Ÿ‡à ªìπª√–®”§◊Õ√âÕ¬≈– 1.9 ·≈–πâÕ¬∑’ Ë ¥ÿ „πºŸ∑â ‰’Ë ¡à‡§¬ Ÿ∫∫ÿÀ√’‡Ë ≈¬√âÕ¬≈– 1.1 æ∫§«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ߧ≈⓬°—π∑—ßÈ 2 ‡æ» ºŸ∑â π’Ë “à ®–‡ªìπ¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß ¡’®”π«π°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’‡Ë ©≈’¬Ë µàÕ«—π Ÿß∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ 10.9 ± 8.6 ¡«π √Õß≈ß¡“‰¥â·°àº∑Ÿâ Õ’Ë “®®–‡ªìπ·≈–ºŸ∑â π’Ë “à ®–‡ªìπ ¡’®”π«π„°≈⇧’¬ß°—π §◊Õ 9.6 ± 7.8 ·≈– 9.5 ± 8.1 ¡«π µ“¡≈”¥—∫ (µ“√“ß∑’Ë 99) ºŸ∑â  ’Ë ∫Ÿ ∫ÿÀ√’Ë ¡’Õµ— √“§«“¡™ÿ° ¢Õß¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß Ÿß¢÷πÈ ‡¡◊ÕË  Ÿ∫∫ÿÀ√’„Ë π®”π«π¡“°¢÷πÈ §◊Õ®“°√âÕ¬≈– 2.1 ‡ªìπ √âÕ¬≈– 2.3 ·≈– 3.4 ‡¡◊ÕË  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë 1-10 ¡«π, 11-20 ¡«π ·≈– 21 ¡«π¢÷πÈ ‰ª ‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬‡æ» æ∫«à“ ‡æ»À≠‘ß∑’ Ë ∫Ÿ ∫ÿÀ√’¡Ë Õ’ µ— √“§«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß¡“°°«à“‡æ»™“¬„π∑ÿ°ª√‘¡“≥∫ÿÀ√’∑Ë  Ë’ ∫Ÿ µàÕ«—π ·≈–‡æ‘¡Ë  Ÿßµ“¡®”π«π∫ÿÀ√’∑Ë  Ë’ ∫Ÿ ¥â«¬ (µ“√“ß∑’Ë 100) µ“√“ß∑’Ë 101 æ∫«à“ ‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“‡©æ“–ºŸ∑â  ’Ë ∫Ÿ ∫ÿÀ√’Ë ºŸ∑â  ’Ë ∫Ÿ ∫ÿÀ√’¡Ë «π‡Õß¡’§«“¡ ™ÿ°¢Õß°“√‡ªìπªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß Ÿß∑’ Ë ¥ÿ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 2.9 √Õß≈ß¡“‰¥â·°àº∑⟠ Ë’ ∫Ÿ ∫ÿÀ√’Ë ∑’ºË ≈‘µ„πª√–‡∑»·≈–ºŸ∑â  ’Ë ∫Ÿ ∫ÿÀ√’™Ë π‘¥∑’ºË ≈‘µ„πµà“ߪ√–‡∑»¡’§«“¡™ÿ°‡∑à“°—∫ √âÕ¬≈– 1.6 ·≈– 1.1 µ“¡≈”¥—∫  ”À√—∫ºŸ∑â  ’Ë ∫Ÿ ‰ªªá¡‡’ æ’¬ß 6 §π ®÷߉¡à‰¥âπ”¡“√à«¡«‘‡§√“–Àå„π∑’πË ’È

µ“√“ß∑’Ë 99 ®”π«π∫ÿÀ√’Ë∑’Ë Ÿ∫‡©≈’ˬµàÕ«—π ®”·π°µ“¡¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß ‰¡àπ“à ®–‡ªìπ Õ“®®–‡ªìπ πà“®–‡ªìπ πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË

®”π«πµ—«Õ¬à“ß 4,486 568 96 16

®”π«π∫ÿÀ√’µË Õà «—π 9.5 9.6 10.6 6.1

à«π‡∫’¬Ë ߇∫π¡“µ√∞“π 8.2 7.8 8.6 7.7


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 2 0

µ“√“ß∑’Ë 100 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡®”π«π ∫ÿÀ√’Ë∑’Ë Ÿ∫µàÕ«—π·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.».‹ 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ¡«π µàÕ«—π 1-10

11-20

21+

‡æ» ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡

‰¡àπ“à ®–‡ªìπ Õ“®®–‡ªìπ πà“®–‡ªìπ πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 2,700 88.6 293 9.6 43 1.4 12 0.4 623 81.8 114 15.0 23 3.0 2 0.3 3,323 87.2 407 10.7 66 1.7 14 0.4 978 86.9 123 10.9 23 2.0 2 0.2 52 74.3 16 22.9 2 2.9 0 0.0 1,030 86.1 139 11.6 25 2.1 2 0.2 145 84.3 139 11.6 25 2.1 2 0.2 4 57.1 2 28.6 1 14.3 ‰¡àæ∫ 149 83.2 24 13.4 6 3.4 ‰¡àæ∫

µ“√“ß∑’Ë 101 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡™π‘¥¢Õß ∫ÿÀ√’Ë∑’Ë Ÿ∫ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.».‹ 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ™π‘¥∫ÿÀ√’Ë „πª√–‡∑» µà“ߪ√–‡∑» ¡«π‡Õß ‰ªªá, ´‘°“√å

‰¡àπ“à ®–‡ªìπ Õ“®®–‡ªìπ πà“®–‡ªìπ πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË ODD ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– RATIO 2,580 90.2 236 8.3 40 1.4 5 0.2 1.4 162 89.0 18 9.9 2 1.1 0 0.0 1,834 82.5 323 14.5 54 2.4 11 0.5 2.7 4 66.6 1 16.7 1 16.7 0 0.0 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—Èπ‡√◊È Õ √— ß„πºŸâ ∑’Ë Ÿ ∫ ∫ÿ À √’Ë ® –‡æ‘Ë ¡ ¢÷È π µ“¡√–¬– ‡«≈“∑’ Ë ∫Ÿ ∫ÿÀ√’Ë §◊Õ ®“°√âÕ¬≈– 0.3 „π°≈ÿ¡à ∑’ Ë ∫Ÿ ∫ÿÀ√’¡Ë “πâÕ¬°«à“ 5 ªï ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‡ªìπ√âÕ¬≈– 0.8, 1.3, 0.6 ‡¡◊ÕË  Ÿ∫∫ÿÀ√’πË “π 6-10, 11-15, 16-20 ªïµ“¡≈”¥—∫ ·≈–‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ Õ¬à“ß¡“° ‡¡◊ÕË  Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë 21 ªï¢π÷È ‰ª (√âÕ¬≈– 3.7) ‡¡◊ÕË ·¬°æ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬‡æ» æ∫°“√‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ¢ÕßÕ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß„π‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ߧ≈⓬§≈÷ß°—π ·µàÕµ— √“§«“¡™ÿ°„π‡æ»À≠‘ß®– Ÿß°«à“‡æ»™“¬‡≈Á°πâÕ¬ (µ“√“ß∑’Ë 102)


3. º≈°“√ ”√«®

1 2 1

µ“√“ß∑’Ë 102 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—Èπ‡√◊ÈÕ√—ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ®”π«π ªï∑ ’Ë ∫Ÿ 0-5

6-10

11-15

16-20

20+

‡æ» ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡ ™“¬ À≠‘ß √«¡

‰¡àπ“à ®–‡ªìπ Õ“®®–‡ªìπ πà“®–‡ªìπ πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 648 95.4 28 4.1 3 0.4 ‰¡àæ∫ 197 89.9 22 10.1 0 0.0 ‰¡àæ∫ 845 94.1 50 5.6 3 0.3 ‰¡àæ∫ 485 95.1 25 4.9 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 96 85.7 11 9.8 4 3.6 1 0.9 581 93.4 36 5.8 4 0.6 1 0.2 530 90.9 47 8.1 6 1.0 ‰¡àæ∫ 73 87.9 7 8.4 3 3.6 ‰¡àæ∫ 603 90.5 54 8.1 9 1.4 ‰¡àæ∫ 496 91.7 43 8.0 2 0.4 ‰¡àæ∫ 63 81.8 12 15.6 2 2.6 ‰¡àæ∫ 559 90.4 55 8.9 4 0.7 ‰¡àæ∫ 1,639 82.3 281 14.1 59 3.0 13 0.7 251 72.1 81 23.3 15 4.3 1 0.3 1,890 80.8 362 15.5 74 3.2 14 0.6

3.15 π‘Ë«„π√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«–„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª °“√ Õ∫∂“¡ª√–«—µ‘§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õßªí  “«– ´÷Ëߧ≥–ºŸâ ”√«®°”Àπ¥„À⇪ìπ ¢âÕ∫àß™’„È π°“√§—¥°√Õß¿“«–π‘«Ë „π√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«– §◊Õªí  “«–¡’‡≈◊Õ¥ À√◊Õ/·≈– ¡’°√«¥∑√“¬ªπ æ∫«à“¡’º„⟠Àâª√–«—µª‘  í  “«–µ“¡¢âÕ∫àß™’∑È ßÈ—  ‘πÈ 279 √“¬ Õ—µ√“°“√ ∫àß™’‡È ªìππ‘«Ë „π√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«–√âÕ¬≈– 1.8 ™“¬ Ÿß°«à“À≠‘ß∂÷ß 3.6 ‡∑à“ (™“¬√âÕ¬≈– 3.2 À≠‘ß√âÕ¬≈– 0.9) §«“¡™ÿ°‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ µ“¡Õ“¬ÿ ·≈– Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 65 ªï¢π÷È ‰ª ¥—ß · ¥ß„π√Ÿª 45 Õ“™’懰…µ√°√√¡¡’Õµ— √“§«“¡™ÿ° Ÿß∑’ Ë ¥ÿ (√âÕ¬≈– 2.8) √Õß≈ß¡“§◊Õ ºŸªâ √–°Õ∫«‘™“™’æ/∫√‘À“√/∫√‘°“√ (√âÕ¬≈– 1.8) °≈ÿ¡à ∑’¡Ë °’ “√»÷°…“µË”¡’Õµ— √“§«“¡º‘¥ ª°µ‘¡“°°«à“°“√»÷°…“ Ÿß §◊Õ µË” ÿ¥„π°≈à¡ÿ ∑’‰Ë ¡à‰¥â‡√’¬π (√âÕ¬≈– 2.2) √Õß≈ß¡“§◊Õ √–¥—∫ª√–∂¡»÷°…“ (√âÕ¬≈– 2.1) ¥—ß√Ÿª∑’Ë 46 ·≈– 47


3. º≈°“√ ”√«®

1 2 5

µ“√“ß∑’Ë 104 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢ÕßÕ“°“√ªí  “«–º‘¥ª°µ‘ Õ—π∫àß™’È¿“«–π‘Ë«„π√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«– „πª√–™“°√ Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡¿“§·≈–°“√»÷°…“ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ ª√–∂¡ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 3.2 °≈“ß 1.1 ‡Àπ◊Õ 2.0 „µâ 1.4 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 0.5

¡—∏¬¡ 2.4 0.5 0.3 0.7 ‰¡àæ∫

Õ“™’«– 1.2 ‰¡àæ∫ 2.1 2.8 ‰¡àæ∫

Õÿ¥¡»÷°…“ 2.2 ‰¡àæ∫ 0.9 1.9 ‰¡àæ∫

‰¡à‰¥â‡√’¬π 5.3 ‰¡àæ∫ 3.1 1.6 0.7

µ“√“ß∑’Ë 105 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢ÕßÕ“°“√ªí  “«–º‘¥ª°µ‘ Õ—π∫àß™’È¿“«–π‘Ë«„π√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«– „πª√–™“°√ Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ Õ“¬ÿ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π ‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 0.2 1.8 3.2 2.4 0.6 3.0

˭ԧ 0.3 0.1 0.6 1.1 0.4 2.1

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 2.7 1.0 4.0 0.8 4.5 2.0 4.6 0.7 5.7 1.9 5.9 2.0

µ“√“ß∑’Ë 106 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢ÕßÕ“°“√ªí  “«–º‘¥ª°µ‘ Õ—π∫àß™’È¿“«–π‘Ë«„π√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«– „πª√–™“°√ Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ¿“§ ·≈–‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õß ª√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √«¡

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 3.3 0.9 3.4 0.7 0.4 1.8

˭ԧ 0.9 0.6 0.7 0.5 0.4 0.6

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 3.2 0.9 6.1 2.2 2.1 0.3 2.5 0.8 4.2 1.3


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 2 6

µ“√“ß∑’Ë 107 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√µ√«®‚√§π‘Ë«„π√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«–¥â«¬°“√∂à“¬¿“æ√—ß ’ (Plain KUB) °—∫ ª√–«—µ‘ªí  “«–º‘¥ª°µ‘ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ‡≈¬ ·≈–π√“∏‘«“  ‰¡à¡’º≈°“√µ√«®¿“æ√—ß ’) ª√–«—µª‘  í  “«–º‘¥ª°µ‘ ®”π«π∑’ Ë ßà µ√«®∑“ß√—ß ’ º‘¥ª°µ‘√«¡ 659 ¡’°√«¥∑√“¬ªπ 126 ¡’‡≈◊Õ¥ªπ 399 ¡’°√«¥∑√“¬·≈–¡’‡≈◊Õ¥ªπ 134

æ∫π‘«Ë (√“¬) 33 6 15 8

√âÕ¬≈–∑’æË ∫π‘«Ë 5.0 4.8 3.8 6.0

º≈°“√«‘π®‘ ©—¬¥â«¬¿“æ√—ß ’ (Plain KUB) ®—¥·∫àß≈—°…≥–π‘«Ë ∑’µË √«®æ∫‰¥â‡ªìπ 3 °≈ÿ¡à §◊Õ π‘«Ë „π‰µ (Renal Stones) 35 √“¬ ‡ªìπ Bilateral 8 √“¬ Unilateral 27 √“¬ π‘«Ë „π∑àÕ‰µ 7 √“¬‡ªìπ Bilateral 2 √“¬ Unilateral 5 √“¬ ·≈– Vesical Stones 3 √“¬ („π 1 √“¬ Õ“®æ∫‰¥â¡“°°«à“ 1 ™π‘¥) πÕ°®“°π’È ¬—ßæ∫«à“Õ’° 17 √“¬ ¡’ª≠ í À“∑’°Ë √–¥Ÿ°  —πÀ≈—ß ´÷ßË  à«π„À≠à‡ªìπ Chronic Spondylitis À√◊Õ Old fracture of spine ™π‘¥ Compression fracture ·≈– Gall Stone 5 √“¬

3.16 ¿“«–µ—∫·¢Áß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) °“√ ”√«®ª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï ¢÷πÈ ‰ª®”π«π 13,515 §π (‰¡à√«¡‡¢µ°√ÿ߇∑æ ¡À“π§√ ‡π◊ËÕß®“°‰¡à¡’º≈‡≈◊Õ¥„™â„π°“√«‘‡§√“–Àå) ‚¥¬§≥–ºŸâ ”√«®°”Àπ¥¢âÕ∫àß™’È ¿“«–µ—∫·¢Áß®“°°“√µ√«®√à“ß°“¬·≈–º≈‡≈◊Õ¥ æ∫ºŸ∑â π’Ë “à ®–‡ªìπµ—∫·¢ÁßÕ¬à“߬‘ßË ‡æ’¬ß 4 §π (0.3 µàÕæ—πª√–™“°√) ºŸ∑â π’Ë “à ®–‡ªìπµ—∫·¢Áß®”π«π 113 §π (8.4 µàÕæ—π) ·≈–ºŸ∑â ’Ë Õ“®®–‡ªìπµ—∫·¢Áß®”π«π 1,230 §π (91.0 µàÕæ—πª√–™“°√) ºŸ™â “¬°—∫ºŸÀâ ≠‘ß¡’‚Õ°“  ∑’πË “à ®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË ·≈–∑’πË “à ®–‡ªìπ „πÕ—µ√“„°≈⇧’¬ß°—π (µ“√“ß∑’Ë 108) ‡¡◊ÕË ®”·π° µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ æ∫«à“‰¡àæ∫§«“¡·µ°µà“ß™—¥‡®ππ—° Õ¬à“߉√°Áµ“¡¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–æ∫ °≈ÿ¡à ∑’∫Ë ßà ™’«È “à πà“®–‡ªìπµ—∫·¢Áß Ÿß¢÷πÈ „π™à«ßÕ“¬ÿµß—È ·µà 45ªï¢π÷È ‰ª (µ“√“ß∑’Ë 109) „π°≈ÿ¡à ‰¡à‰¥âª√–°Õ∫Õ“™’ææ∫Õ—µ√“ Ÿß ÿ¥ √Õß≈ß¡“§◊Õ°≈ÿà¡∫√‘°“√ ·≈–°√√¡°√ µË” ÿ¥„π °≈ÿ¡à π—°»÷°…“ (µ“√“ß∑’Ë 110) æ∫«à“√–¥—∫°“√»÷°…“µË”®–¡’Õµ— √“°“√æ∫¿“«–µ—∫·¢Áß ¡“°°«à“°≈ÿà¡∑’Ë¡’°“√»÷°…“ Ÿß°«à“ (µ“√“ß∑’Ë 111) ·≈–æ∫·π«‚πâ¡¿“«–µ—∫·¢Áß„π ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¡“°°«à“¿“§Õ◊πË Ê (µ“√“ß∑’Ë 112) „π‡°◊Õ∫∑ÿ°°≈ÿà¡®–æ∫«à“ª√–™“°√∑’ËÕ“»—¬πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ®–¡’Õ—µ√“°“√¡’ ¿“«–µ—∫·¢Áß (πà“®–‡ªìπ·≈–πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË )  Ÿß°«à“„π‡¢µ‡∑»∫“≈∑—ßÈ ‡æ»™“¬·≈– À≠‘ß ¬°‡«âπ‡æ’¬ß°≈ÿ¡à ‡¥’¬«‡∑à“π—πÈ §◊ÕÕ“¬ÿ 45-54 ªï ∑’æË ∫«à“„π‡¢µ‡∑»∫“≈ Ÿß°«à“ ∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß (µ“√“ß∑’Ë 113) „π¿“æ√«¡°≈ÿà¡∑’ËÕ¬ŸàπÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈∑—Èß™“¬·≈– À≠‘ß®–¡’·π«‚πâ¡°“√«‘π‘®©—¬¿“«–µ—∫·¢Áß (πà“®–‡ªìπ·≈–πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß)  Ÿß°«à“


3. º≈°“√ ”√«®

1 2 7

∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µ‡∑»∫“≈¬°‡«âπ„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ´÷ËßÀ≠‘ß∑’ËÕ¬Ÿà„π¿“§π’È®–æ∫ ¿“«–µ—∫·¢Áß Ÿß∑’ Ë ¥ÿ (15.5 µàÕæ—πª√–™“°√) ·≈– Ÿß°«à“‡æ»™“¬¥â«¬ (µ“√“ß∑’Ë 114) ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ—µ√“°“√æ∫¿“«–µ—∫·¢Áß°—∫ Õ—µ√“°“√¥◊¡Ë  ÿ√“ æ∫«à“ °≈ÿ¡à ∑’Ë ‰¡à¥¡◊Ë  ÿ√“‡≈¬ ®–¡’Õµ— √“°“√æ∫¿“«–µ—∫·¢ÁßπâÕ¬°«à“°≈ÿ¡à ∑’¥Ë ¡◊Ë ∫àÕ¬Ê ª√–¡“≥ 2.8 ‡∑à“ (µ“√“ß∑’Ë 115) ·µà‡π◊ËÕß®“°®”π«π∑’Ëæ∫¿“«–µ—∫·¢ÁßπâÕ¬ ®÷ßÕ“®®–¬—߉¡à “¡“√∂  √ÿª‰¥â™¥— ‡®π„π°“√ ”√«®§√—ßÈ π’È

µ“√“ß∑’Ë 108 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕæ—πª√–™“°√) ¿“«–µ—∫·¢Áß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) °“√«‘π®‘ ©—¬ µ—∫·¢Áß πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË πà“®–‡ªìπ Õ“®®–‡ªìπ ‰¡àπ“à ®–‡ªìπ

™“¬ ®”π«π 2 49 460 5,283

À≠‘ß Õ—µ√“ 0.3 8.5 79.4 911.8

®”π«π 2 64 770 6,888

√«¡ Õ—µ√“ 0.3 8.3 99.7 891.8

®”π«π 4 113 1230 12,172

Õ—µ√“ 0.3 8.4 91.0 900.4

À¡“¬‡Àµÿ ‰¡à¡¢’ Õâ ¡Ÿ≈ 1,607 √“¬ ®“°°√ÿ߇∑æ¡À“π§√

µ“√“ß∑’Ë 109 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕæ—πª√–™“°√) ¿“«–µ—∫·¢Áß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) Õ“¬ÿ (ªï) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+

πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË πà“®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ‰¡àæ∫ 7 2.5 1 0.3 17 5.5 1 0.4 18 6.3 1 0.5 30 14.9 0 0.0 23 14.4 1 1.2 10 12.3 ‰¡àæ∫ 8 23.2

Õ“®®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ 232 82.4 226 72.7 216 76.2 207 103.0 188 117.8 109 134.4 52 150.7

‰¡àπ“à ®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ 2,575 915.1 2,865 921.5 2,600 917.1 1,771 881.5 1,385 867.8 691 852.0 285 826.1


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 2 8

µ“√“ß∑’Ë 110 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕæ—πª√–™“°√) ¿“«–µ—∫·¢Áß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“™’æ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) Õ“™’æ ∫√‘À“√ ∫√‘°“√ ‡°…µ√°√√¡ √—∫®â“ß/°√√¡°√ ·¡à∫“â π °”≈—ß»÷°…“ ‰¡à¡Õ’ “™’æ

πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË πà“®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ ‰¡àæ∫ 3 3.2 1 0.6 17 9.7 1 0.2 49 8.0 1 0.6 15 9.5 ‰¡àæ∫ 9 7.7 ‰¡àæ∫ 1 1.7 1 0.8 19 14.8

Õ“®®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ 63 66.8 109 62.3 709 115.5 67 42.4 96 82.0 31 51.8 153 119.1

‰¡àπ“à ®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ 877 930.0 1,624 927.5 5,380 876.4 1,498 947.5 1,066 910.3 567 946.6 1,112 865.4

µ“√“ß∑’Ë 111 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕæ—πª√–™“°√) ¿“«–µ—∫·¢Áß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡°“√»÷°…“ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) °“√»÷°…“ ª√–∂¡ ¡—∏¬¡ Õ“™’«– Õÿ¥¡»÷°…“ ‰¡à‰¥â‡√’¬π

πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË πà“®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ 3 0.3 84 9.0 ‰¡àæ∫ 12 7.1 ‰¡àæ∫ 1 1.5 ‰¡àæ∫ 2 3.8 1 0.8 14 11.2

Õ“®®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ 935 100.0 104 61.4 34 51.1 49 92.1 106 84.5

‰¡àπ“à ®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ 8,332 890.7 1,577 931.5 631 947.4 481 904.0 1,133 903.5

µ“√“ß∑’Ë 112 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕæ—πª√–™“°√) ¿“«–µ—∫·¢Áß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡√“¬¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ¿“§

πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË πà“®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ ®”π«π Õ—µ√“ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 2 0.4 62 11.9 °≈“ß 1 0.4 16 5.7 ‡Àπ◊Õ ‰¡àæ∫ 20 7.4 „µâ 1 0.4 15 5.4

Õ“®®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ 911 174.8 51 18.2 84 31.0 184 66.0

‰¡àπ“à ®–‡ªìπ ®”π«π Õ—µ√“ 4,238 813.0 2,741 975.8 2,605 961.6 2,588 928.3


3. º≈°“√ ”√«®

1 2 9

µ“√“ß∑’Ë 113 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–µ—∫·¢Áß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) Õ“¬ÿ (ªï) 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ ‰¡àæ∫ 2.2 2.3 20.2 10.2 14.9

˭ԧ 1.8 5.0 5.9 17.9 18.0 21.9

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 2.5 3.9 6.3 7.5 8.9 7.5 10.6 15.4 24.7 5.9 21.1 10.3

* ‡©æ“–∑’«Ë π‘ ®‘ ©—¬«à“πà“®–‡ªìπ ·≈–πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË

µ“√“ß∑’Ë 114 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–µ—∫·¢Áß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡‡æ» ¿“§ ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ ∑—ßÈ ª√–‡∑»

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ 12.8 ‰¡àæ∫ 6.0 8.3 7.0

˭ԧ 15.1 5.6 5.9 10.6 9.5

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 9.5 13.1 10.3 1.3 13.1 4.7 7.1 5.3 9.9 7.8

* ‡©æ“–∑’«Ë π‘ ®‘ ©—¬«à“πà“®–‡ªìπ ·≈–πà“®–‡ªìπÕ¬à“߬‘ßË

µ“√“ß∑’Ë 115 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–µ—∫·¢Áß „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–«—µ‘°“√∫√‘‚¿§ ÿ√“ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) ª√–«—µ‘ ¥◊¡Ë  ÿ√“ ∫àÕ¬Ê ‰¡à∫Õà ¬ À¬ÿ¥¥◊¡Ë ·≈â« ‰¡à‡§¬

πà“®–‡ªìπ ®”π«π √âÕ¬≈– 15 1.9 34 0.7 26 1.6 42 0.7

Õ“®®–‡ªìπ ®”π«π √âÕ¬≈– 59 7.5 394 8.1 139 8.6 637 10.2

‰¡àπ“à ®–‡ªìπ ®”π«π √âÕ¬≈– 711 90.6 4,426 91.2 1,452 89.8 5,566 89.1


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 3 0

3.17 ‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª (¬°‡«âπ®—ßÀ«—¥π§√æπ¡) °“√ ”√«®ª√–™“°√∑’¡Ë Õ’ “¬ÿ 30 ªï¢π÷È ‰ª¥â«¬°“√µ√«®§≈◊πË ‰øøÑ“À—«„®®”π«π 9,958 √“¬ ‡ªì𙓬√âÕ¬≈– 42.2  à«π„À≠à¢Õߪ√–™“°√√âÕ¬≈– 72.4 ¡’°“√»÷°…“√–¥—∫ ª√–∂¡·≈–√âÕ¬≈– 12.8 ‰¡à‰¥â√—∫°“√»÷°…“ ª√–™“°√∑’˵√«®ª√–°Õ∫Õ“™’æ ‡°…µ√°√√¡√âÕ¬≈– 45.8 √âÕ¬≈– 7.4 ª√–‡¿∑„™â«™‘ “™’æÀ√◊Õ∫√‘À“√, ∏ÿ√°“√À√◊Õ∫√‘°“√ ·≈–√âÕ¬≈– 11.5 ‰¡à¡Õ’ “™’æ §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π¢Õߪ√–™“°√Õ“¬ÿ 30 ªï¢πÈ÷ ‰ª∑—ßÈ À¡¥ (¬°‡«âπ®—ßÀ«—¥π§√æπ¡ ¢âÕ¡Ÿ≈°“√µ√«®§≈◊Ëπ‰øøÑ“À—«„®‰¡à§√∫∂â«π®÷ßµ—¥ÕÕ°®“° °“√«‘‡§√“–Àå) ®”·π°µ“¡‡æ»·≈–°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 116 æ∫‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥ À—«„®µ’∫µ—π 10.5 µàÕª√–™“°√æ—π§π ‚¥¬∑’™Ë “¬ Ÿß°«à“À≠‘߇≈Á°πâÕ¬§◊Õ 10.7 ·≈– 10.4 µàÕæ—πª√–™“°√ µ“¡≈”¥—∫§«“¡™ÿ° Ÿß¢÷πÈ µ“¡°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ ·≈– Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 75 ªï¢π÷È ‰ª „π∑—ßÈ  Õß‡æ» §«“¡™ÿ°¢Õß‚√§„πÀ≠‘ß°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 35-44 ªï ·≈– 65-74 ªï ®– Ÿß°«à“ ‡æ»™“¬°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ‡¥’¬«°—π ‡¡◊Ë Õ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π„π¿“§µà“ßÊ ¢Õß ª√–‡∑»°—∫√“¬‰¥â‡©≈’¬Ë ¢Õß°≈ÿ¡à ª√–™“°√∑’»Ë °÷ …“ (µ“√“ß∑’Ë 117) æ∫«à“√“¬‰¥â‡©≈’¬Ë ¢Õߪ√–™“°√„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√œ  Ÿß ÿ¥·≈–§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§æ∫ Ÿß ÿ¥„π°√ÿ߇∑æ ¡À“π§√œ ‡™àπ°—π §◊Õ 19.7 µàÕª√–™“°√ 1,000 §π ¿“§∑’¡Ë §’ «“¡™ÿ°µË” ÿ¥§◊Õ¿“§„µâ (8.0 ) µË”°«à“¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Շ撬߇≈Á°πâÕ¬ (8.2) ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µ“¡∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ®–æ∫«à“ Õ—µ√“°“√‡ªìπ‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—« „®µ’∫µ—π„π°≈ÿà¡∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢µ‡∑»∫“≈·≈–πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈„°≈⇧’¬ß°—π∑—È߇滙“¬·≈–

µ“√“ß∑’Ë 116 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (µàÕæ—πª√–™“°√) ‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π° µ“¡‡æ» ·≈–°≈ÿà¡Õ“¬ÿ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ ®—ßÀ«—¥π§√æπ¡) °≈ÿ¡à Õ“¬ÿ (ªï) 30-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ √«¡

™“¬ ®”π«π* 712 1,286 938 747 382 142 4,207

À≠‘ß Õ—µ√“ 4.2 1.6 13.9 17.4 20.9 42.3 10.7

®”π«π* 1,043 1,769 1,219 987 511 222 5,751

À¡“¬‡Àµÿ * À¡“¬∂÷ß®”π«πª√–™“°√∑’µË √«®„π·µà≈–°≈ÿ¡à

√«¡ Õ—µ√“ 3.8 5.7 5.7 14.2 33.3 36.0 10.4

®”π«π* 1,755 3,055 2,157 1,734 893 364 9,958

Õ—µ√“ 4.0 3.9 9.3 15.6 28.0 38.5 10.5


3. º≈°“√ ”√«®

1 3 1

‡æ»À≠‘ß ‡æ»À≠‘ß∑’ÕË “»—¬Õ¬Ÿπà Õ°‡¢µ‡∑»∫“≈®–¡’Õµ— √“µË”°«à“°≈ÿ¡à Õ◊πË ‡æ’¬ß‡≈Á°πâÕ¬ (µ“√“ß∑’Ë 118 ·≈– 119)

µ“√“ß∑’Ë 117 Õ—µ√“ (µàÕæ—πª√–™“°√) ¢Õß‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ ¿“§ √“¬‰¥â‡©≈’ˬ¢Õß¿“§ ·≈–°≈ÿà¡Õ“¬ÿ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ®—ßÀ«—¥π§√æπ¡) ¿“§

√“¬‰¥â ‡©≈’¬Ë µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 45,153 °≈“ß 77,966 ‡Àπ◊Õ 59,901 „µâ 74,633 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 111,535 √«¡ 67,756

30-34 1.7 ‰¡àæ∫ 9.1 3.3 9.8 4.0

°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ (ªï) 45-54 55-64 65-74 8.7 10.5 25.7 9.3 16.8 5.5 4.9 14.8 42.7 2.6 2.8 41.9 28.9 49.0 25.4 9.3 15.6 28.0

35-44 4.0 5.2 5.3 1.8 2.8 3.9

>75 √«¡ 33.3 8.2 51.9 9.1 59.7 12.8 34.9 8.0 ‰¡àæ∫ 19.7 38.5 10.5

µ“√“ß∑’Ë 118 Õ—µ√“ (µàÕæ—πª√–™“°√) ¢Õß‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ ‡æ» Õ“¬ÿ ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ®—ßÀ«—¥π§√æπ¡) Õ“¬ÿ (ªï) 30-34 35-44 45-54 55-64 65+

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ ‰¡àæ∫ 1.9 20.0 19.6 23.6

˭ԧ 7.4 4.5 10.1 17.9 36.0

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 7.6 ‰¡àæ∫ 1.3 6.8 9.3 1.6 15.4 10.4 29.6 32.3


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 3 2

µ“√“ß∑’Ë 119 Õ—µ√“ (µàÕæ—πª√–™“°√) ¢Õß‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ ‡æ» ¿“§ ·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ®—ßÀ«—¥π§√æπ¡) ¿“§

„π‡¢µ‡∑»∫“≈

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √«¡

™“¬ 10.7 2.5 7.8 15.3 23.3 11.8

˭ԧ 7.3 7.8 21.1 6.8 17.9 12.5

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ ™“¬ À≠‘ß 7.0 8.7 14.8 11.4 11.1 10.7 10.4 3.2 9.8 8.4

®“°°“√ —¡¿“…≥å∂÷ßÕ“°“√‡®Á∫Àπâ“Õ° æ∫«à“¡’ºŸâµÕ∫·≈–‡¢â“‡°≥±å°“√‡®Á∫ Àπâ“Õ°·∫∫ Angina pectoris ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 1.4 ·≈–°“√‡®Á∫Àπâ“Õ°·∫∫°≈â“¡‡π◊ÕÈ À—« „®µ“¬‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 2.2 ¢ÕߺŸµâ Õ∫∑—ßÈ À¡¥ (µ“√“ß∑’Ë 120) ´÷ßË „πª√–™“°√ Õß°≈ÿ¡à π’È ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 1.1 ·≈– 1.5 ∑’¡Ë §’ ≈◊πË ‰øøÑ“À—«„®‡¢â“°—∫‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π ·≈–æ∫ «à“°“√ —¡¿“…≥凰’ˬ«°—∫Õ“°“√‡®Á∫Àπâ“Õ°∑—Èß Õß™π‘¥ ‰¡à “¡“√∂„™âµ√«®§âπºŸâ∑’Ë¡’ §≈◊Ëπ‰øøÑ“À—«„®º‘¥ª°µ‘™π‘¥∑’ˇªìπ‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π„πª√–™“°√¿“§µ–«—π ÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ‰¥â·¡â·µà√“¬‡¥’¬« ·≈–‰¥âº≈‰¡à§àÕ¬¥’π—°„πª√–™“°√¿“§„µâ ·≈–À“° µ√«® Õ∫¥Ÿ §ÿ ≥ §à “ ¢Õß°“√„™â ·∫∫ — ¡ ¿“…≥å Õ “°“√‡®Á ∫ Àπâ “ Õ°„π°“√«‘ π‘ ® ©— ¬‚√§ À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π (µ“√“ß∑’Ë 121) ®–æ∫«à“°“√ —¡¿“…≥å‡√◊ÕË ß‡®Á∫Àπâ“Õ° ®–¡’ §«“¡‰« (sensitivity) „π°“√µ√«®§â π ºŸâ ∑’Ë ¡’ § ≈◊Ë π‰øøÑ “ º‘ ¥ ª°µ‘ ™ π‘ ¥‚√§À≈Õ¥ ‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π‰¥âµË”¡“° §◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 6.7 ·≈–‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 4.8  ”À√—∫Õ“°“√ ‡®Á∫Àπâ“Õ°·∫∫ Angina pectoris ·≈–‚√§°≈â“¡‡π◊ÕÈ À—«„®µ“¬µ“¡≈”¥—∫ „π¢≥–∑’Ë °“√ —¡¿“…≥å ”À√—∫Õ“°“√‡®Á∫Àπâ“Õ° ∑—ßÈ  Õß™π‘¥ ¡’§«“¡®”‡æ“– Ÿß¡“°§◊Õ √âÕ¬≈– 94.9 ·≈– 97.9 µ“¡≈”¥—∫  ”À√—∫°≈ÿ¡à ª√–™“°√∑’ Ë ¡— ¿“…≥å·¬°‰¥â«“à ¡’ Angina pectoris ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 1.4 À√◊Õ °≈â“¡‡π◊ÕÈ À—«„®µ“¬‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 2.3 ∑’®Ë –¡’‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—« „®µ’∫®√‘ß (positive predictive value = PPV) „π∑“ßµ√ß°—π¢â“¡„π°≈ÿ¡à ª√–™“°√∑’Ë °“√ —¡¿“…≥å·¬°™π‘¥°“√‡®Á∫Àπâ“Õ°‰¥â«à“‰¡à„™àÕ“°“√¢Õß Angina pectoris ·≈– °≈â“¡‡π◊ÕÈ À—«„®µ“¬ √âÕ¬≈– 99.0 ·≈– 99.0 ®–‰¡à¡‚’ √§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π


3. º≈°“√ ”√«®

1 3 3

µ“√“ß∑’Ë 120 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ Õ“°“√‡®Á∫ Àπâ“Õ° 2 ª√–‡¿∑ ®”·π°µ“¡¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ®—ßÀ«—¥π§√æπ¡) ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √«¡

Õ“°“√‡®Á∫Àπâ“Õ° Angina „™à ‰¡à„™à 0.0 0.9 1.7 0.8 1.9 1.2 1.5 0.7 4.8 1.8 1.4 1.0

∫àß™’°È ≈â“¡‡π◊ÕÈ À—«„®µ“¬ „™à ‰¡à„™à 0.0 0.8 1.5 0.9 5.4 1.2 0.0 0.8 8.7 1.8 2.3 1.0

µ“√“ß∑’Ë 121 §ÿ≥§à“°“√«‘π‘®©—¬‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥µ’∫µ—π‚¥¬°“√ —¡¿“…≥åÕ“°“√‡®Á∫Àπâ“Õ°„π™ÿ¡™π „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ®—ßÀ«—¥π§√æπ¡) ‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„® + + 7 498 98 9,356 Õ“°“√ 105 9,854 ‡®Á∫Àπâ“Õ° Angina

‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„® + + 5 211 100 9,643 ∫àß™’¿È “«– 105 9,854 °≈â“¡‡π◊ÕÈ À—«„®µ“¬ À¡“¬‡Àµÿ *PPV = Positive Predictive Value

505 9,454 9,959

§«“¡‰« SENSITIVITY = 6.7 §«“¡®”‡æ“– SPECIFICITY = 94.9 PPV* = 1.4 NPV** = 99.0

216 9,743 9,959

§«“¡‰« SENSITIVITY = 4.8 §«“¡®”‡æ“– SPECIFICITY = 97.9 PPV* = 2.3 NPV** = 99.0 **NPV = Negative Predictive Value


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 3 4

3.18 §«“¡º‘¥ª°µ‘‡©æ“–‡æ»À≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª „πª√–™“°√‡æ»À≠‘ßÕ“¬ÿµßÈ— ·µà 30 ªï¢πÈ÷ ‰ª ´÷ßË ‡ªìπ°≈ÿ¡à ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√ ”√«® §√—ßÈ π’¡È ®’ ”π«π∑—ßÈ  ‘πÈ 5,992 §π À√◊Õ√âÕ¬≈– 48.6 ¢Õ߇æ»À≠‘ß∑ÿ°°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ ¡’∂πË‘ Õ“»—¬Õ¬Ÿ„à π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ√âÕ¬≈– 32.3 ¿“§‡Àπ◊Õ√âÕ¬≈– 17.3 ¿“§°≈“ß 19.5 ¿“§„µâ 17.8 ·≈–°√ÿ߇∑æ¡À“π§√œ 13.1  ∂“π¿“æ ¡√ ‡ª≈’¬Ë π·ª≈߉ªµ“¡Õ“¬ÿ ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 122 3.18.1 §«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õߪ“°¡¥≈Ÿ°´÷ßË Õ“®∫àß™’¿È “«–¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ° „π°“√ ”√«®π’È æ∫«à“ À≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢π÷È ‰ª √âÕ¬≈– 8.3 ¡’Õ“°“√µ°¢“« ¡’ °≈‘πË ‡À¡Áπ ¡’‡≈◊Õ¥ÕÕ°∑“ß™àÕߧ≈Õ¥ º‘¥ª°µ‘√Õâ ¬≈– 2.0 ¡’‡≈◊Õ¥ÕÕ°∑“ß™àÕߧ≈Õ¥ À≈—ß√à«¡‡æ» ‡°‘π 3 §√—ßÈ √âÕ¬≈– 0.4 ·≈–¡’Õ“°“√√à«¡°—πµ—ßÈ ·µà 2 Õ“°“√¢÷πÈ ‰ª√âÕ¬≈– 1.8 À√◊Õ∑—ßÈ À¡¥®”π«π 107 √“¬π’È ‡ªìπ°≈ÿ¡à ∑’πË “à  ß —¬«à“Õ“®®–¡’ª≠ í À“¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ° ¡“°∑’ Ë ¥ÿ ‚¥¬∑’§Ë «“¡™ÿ°¢Õß°≈ÿ¡à π’ È ߟ ∑’ Ë ¥ÿ „πÕ“¬ÿ 45-49 ªï (√âÕ¬≈– 3.1) ¥—ß· ¥ß„π√Ÿª ∑’Ë 49 ·≈–‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß ∂“π¿“æ ¡√ ·≈â« °≈ÿ¡à ∑’¡Ë §’ «“¡º‘¥ª°µ‘¡“°∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ °≈ÿ¡à ∑’¬Ë ß— Õ“»—¬Õ¬Ÿ°à ∫— §Ÿ à ¡√  (√âÕ¬≈– 2.1) √Õß≈ß¡“§◊Õ °≈ÿ¡à ·¬° À¬à“ À¡â“¬ √âÕ¬≈– 1.0 ·≈–µË”∑’ Ë ¥ÿ „π°≈ÿ¡à ‚ ¥ (√âÕ¬≈– 0.7) ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 124 ‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“√–¥—∫ °“√»÷°…“‰¡àæ∫§«“¡·µ°µà“ß∑’™Ë ¥— ‡®π ‡™àπ‡¥’¬«°—π‰¡àæ∫§«“¡·µ°µà“ß„π°≈ÿ¡à Õ“™’æ Õ¬à“߉√°Áµ“¡ æ∫§«“¡™ÿ°·µ°µà“ß°—π√–À«à“ß¿“§ §◊Õæ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘ Ÿß ∑’ Ë ¥ÿ „π¿“§‡Àπ◊Õ (√âÕ¬≈– 2.0) √Õß≈ß¡“§◊Õ¿“§°≈“ß ·≈–¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ „°≈⇧’¬ß°—π „πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 1.8 ¿“§„µâ√Õâ ¬≈– 1.7 ·≈–°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ µË” ÿ¥ (√âÕ¬≈– 1.4) ·≈–‡π◊ËÕß®“°¡’¢âÕ¡Ÿ≈πâÕ¬®÷߉¡à«‘‡§√“–Àå√“¬≈–‡Õ’¬¥„π√–¥—∫¿“§ ‡¡◊ËÕ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß∂‘ËπÕ“»—¬ æ∫«à“À≠‘ßπÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈¡’§«“¡™ÿ° Ÿß°«à“∑’ËÕ¬Ÿà„π ‡¢µ‡∑»∫“≈„π‡°◊Õ∫∑ÿ°°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ ·≈–‡°◊Õ∫∑ÿ°¿“§ (µ“√“ß∑’Ë 125 ·≈– 126)


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 3 6

µ“√“ß∑’Ë 123 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–∫àß™’È¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°„πÀ≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡ ∂“π– ¡√  °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“°“√º‘¥ª°µ‘´ß÷Ë Õ“® ‚ ¥ ∫àß™’¡È –‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ° ®”π«π √âÕ¬≈– µ°¢“«·≈–‡≈◊Õ¥ÕÕ° 2 0.5 µ°¢“«·≈–√à«¡‡æ»¡’‡≈◊Õ¥ ‰¡àæ∫ ‡≈◊Õ¥ÕÕ°·≈–√à«¡‡æ»¡’‡≈◊Õ¥ 1 0.3 ∑—ßÈ 3 Õ“°“√ ‰¡àæ∫ √«¡ 3 0.8

§Ÿà ®”π«π 69 7 5 10 91

√âÕ¬≈– 1.6 0.2 0.1 0.2 2.2

·¬° À¬à“ À¡â“¬ ®”π«π √âÕ¬≈– 11 0.4 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 2 0.1 13 1.0

µ“√“ß∑’Ë 124 ®”π«π·≈–Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–∫àß™’È¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°„πÀ≠‘ßÕ“¬ÿµ—Èß·µà 30 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡√–¥—∫ °“√»÷°…“ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“°“√ ∑’ÕË “®∫àß™’¡È –‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ° µ°¢“«·≈–¡’‡≈◊Õ¥ÕÕ° µ°¢“«·≈–√à«¡‡æ»¡’‡≈◊Õ¥ ‡≈◊Õ¥ÕÕ°·≈–√à«¡‡æ»¡’‡≈◊Õ¥ ∑—ßÈ 3 Õ“°“√ √«¡

ª√–∂¡ ¡—∏¬¡ Õ“™’«– Õÿ¥¡»÷°…“ ‰¡à‡√’¬π ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– ®”π«π √âÕ¬≈– 60 1.4 4 1.2 1 0.6 2 0.9 15 1.5 5 0.1 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 1 0.5 1 0.1 4 0.1 ‰¡àæ∫ 1 0.6 ‰¡àæ∫ 1 0.1 10 0.2 1 0.3 1 0.6 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 79 1.8 5 1.5 3 1.8 3 1.4 17 1.7

µ“√“ß∑’Ë 125 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢ÕßÕ“°“√∫àß™’È¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°„πÀ≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈– ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 30-34 35-44 45-54 55-64 65+

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ 2.2 1.6 2.6 1.3 0.3

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.9 2.1 2.3 1.6 0.8


3. º≈°“√ ”√«®

1 3 7

µ“√“ß∑’Ë 126 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢ÕßÕ“°“√º‘¥ª°µ‘∫àß™’È¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°„πÀ≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡¿“§ ∂‘Ëπ ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √«¡

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ 2.2 1.6 1.5 1.8 1.2 1.6

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.6 2.1 2.5 1.6 1.9

3.18.2 §«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õ߇µâ“π¡À≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢π÷È ‰ª ®“°°“√ ”√«®§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õ߇µâ“π¡‚¥¬·æ∑¬åµ√«®√à“ß°“¬¢ÕßÀ≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢π÷È ‰ª æ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘√«¡ 99 √“¬ (Õ—µ√“√âÕ¬≈– 1.6)  Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 70-74 ªï (√âÕ¬≈– 2.9) ‰¡àæ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘‡≈¬„π°≈ÿ¡à ºŸ â ߟ Õ“¬ÿ 85 ªï¢π÷È ‰ª ·≈–Õ—µ√“µË” ÿ¥„π°≈ÿ¡à 50-54 ªï (√âÕ¬≈– 0.8) ¥—ß· ¥ß„π√Ÿª∑’Ë 50 ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¿“«–°“√ ¡√ ·≈â« æ∫«à“ °≈ÿ¡à ‚ ¥æ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘ ßŸ ∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ Õ—µ√“√âÕ¬≈– 2.3  à«π°≈ÿ¡à ·¬° À¬à“·≈–À¡â“¬ (√âÕ¬≈– 1.7) „°≈⇧’¬ß°—∫°≈ÿ¡à  ¡√  (√âÕ¬≈– 1.6) Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ‡¡◊ÕË ‡ª√’∫∫‡∑’¬∫ Õ—µ√“§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õß°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ·≈–¿“«–°“√ ¡√ ·≈â«æ∫«à“À“°‰¡àπ∫— √«¡°≈à¡ÿ ºŸ â ߟ Õ“¬ÿ (70 ªï¢π÷È ‰ª) °≈ÿ¡à ∑’¡Ë §’ «“¡º‘¥ª°µ‘ ßŸ ∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ °≈ÿ¡à ·¬° À¬à“ ·≈–À¡â“¬ ∑’¡Ë Õ’ “¬ÿ„π™à«ß 40-44 ªï ‡ªìπ∑’πË “à  —߇°µ«à“ À≠‘ß‚ ¥Õ“¬ÿ 50 ªï¢π÷È ‰ª ‡°◊Õ∫®–‰¡àæ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘ ¢Õ߇µâ“π¡‡≈¬ „π¢≥–∑’°Ë ≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 30-49 ªï æ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘§Õà π¢â“ß Ÿß (µ“√“ß∑’Ë 127)  ”À√—∫§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß¿“§π—Èπ ‰¡à𔇠πÕ‡π◊ËÕß®“°æ∫ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘ ®”π«ππâÕ¬ ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß∂‘πË ∑’ÕË “»—¬·≈â« æ∫«à“ °≈ÿ¡à ∑’æË ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘ ßŸ ∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ À≠‘ßÕ“¬ÿ 30-34 ªï ∑’ÕË “»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈ √Õß≈ß¡“§◊Õ°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 35-44 ªï ∑’ÕË “»—¬ πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ (µ“√“ß∑’Ë 128) À≠‘ß∑’ËÕ“»—¬„π‡¢µ‡∑»∫“≈„π¿“§°≈“ßæ∫Õ—µ√“ §«“¡º‘¥ª°µ‘ ßŸ ∑’ Ë ¥ÿ  à«π°≈à¡ÿ ∑’ÕË ¬Ÿπà Õ°‡¢µ‡∑»∫“≈π—πÈ æ∫ Ÿß∑’ Ë ¥ÿ „π¿“§„µâ (µ“√“ß ∑’Ë 129) „πÀ≠‘ß 99 √“¬∑’æË ∫§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õ߇µâ“π¡π’È µ√«®æ∫®“°°“√∑’·Ë æ∑¬å§≈” ‡µâ“π¡¡“°∑’ Ë ¥ÿ (√âÕ¬≈– 61.6) √Õß≈ß¡“§◊Õ °“√¥Ÿ (√âÕ¬≈– 13.1) ¥—ßµ“√“ß∑’Ë 130


3. º≈°“√ ”√«®

1 3 9

µ“√“ß∑’Ë 128 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õߧ«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õ߇µâ“π¡„πª√–™“°√À≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡Õ“¬ÿ ·≈– ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 30-34 35-44 45-54 55-64 65+

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ 2.8 1.4 1.0 1.0 1.6

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 0.9 2.2 1.4 1.4 2.0

µ“√“ß∑’Ë 129 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õߧ«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õ߇µâ“π¡„πª√–™“°√À≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡¿“§ ·≈– ∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √«¡

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.7 2.6 1.1 0.9 1.0 1.5

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.7 1.7 1.1 2.1 1.7

µ“√“ß∑’Ë 130 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õߧ«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õ߇µâ“π¡„πª√–™“°√À≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ®”·π°µ“¡«‘∏’µ√«® ¢Õß·æ∑¬å °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 «‘∏°’ “√µ√«® °“√§≈”Õ¬à“߇¥’¬« °“√¥ŸÕ¬à“߇¥’¬« °“√¥Ÿ·≈–°“√§≈” µ√«®√—°·√âÕ¬à“߇¥’¬« ¥Ÿ §≈” ·≈–µ√«®√—°·√â §≈” ·≈–µ√«®√—°·√â

®”π«π 61 13 11 10 3 1

√âÕ¬≈– 61.6 13.1 11.1 10.1 3.0 1.0


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 4 0

3.19 ¿“«–°“√‡®Á∫ªÉ«¬·≈–‚√§‡√◊ÈÕ√—ߢÕߧ√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß∑’Ë ”√«® „π™à«ß°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬„π√–À«à“߇¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». 2534 ∂÷ß ¡’π“§¡ æ.». 2535 §√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß„π 17 ®—ßÀ«—¥∑—«Ë ª√–‡∑»∑’‰Ë ¥â √—∫°“√´—°ª√–«—µ‘°“√‡®Á∫ªÉ«¬ ·≈–µ√«®√à“ß°“¬∑—ÈßÀ¡¥ 5,882 §√Õ∫§√—« ‚¥¬ §√Õ∫§≈ÿ¡¿“«–·≈–‚√§‡√◊ÕÈ √—ßµàÕ‰ªπ’§È Õ◊ ● æ—≤π“°“√‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï ● ‚¿™π“°“√∑ÿ°°≈ÿ¡ à Õ“¬ÿ ● ‚≈À‘µ®“ßÕ“¬ÿ 15 ªï¢π ÷È ‰ª ● §«“¡¥—π‚≈À‘µ ŸßÕ“¬ÿ 15 ªï¢π ÷È ‰ª ● ‡∫“À«“πÕ“¬ÿ 15 ªï¢π ÷È ‰ª ● §«“¡æ‘°“√Õ“¬ÿ 5 ªï¢π ÷È ‰ª ● ‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈„π‡≈◊Õ¥ ŸßÕ“¬ÿ 15 ªï¢π ÷È ‰ª ● µ—∫·¢ÁßÕ“¬ÿ 15 ªï¢π ÷È ‰ª ● À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—πÕ“¬ÿ 30 ªï¢π ÷È ‰ª ● ªÕ¥Õÿ¥°—π È ‡√◊ÕÈ √—ßÕ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ● π‘« Ë „π√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«–Õ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ● ª«¥¢âÕ/À≈—߇√◊ÕÈ √—ßÕ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ● ª√–«—µ° ‘ “√¡’≈¡™—°„πÕ“¬ÿ 5 ªï¢π÷È ‰ª ● ¿“«–§«“¡º‘¥ª°µ‘„π™àÕߧ≈Õ¥ ·≈–°âÕπ„π‡µâ“π¡À≠‘ßÕ“¬ÿµß —È ·µà 30 ªï¢π÷È ‰ª æ∫«à“ ¡’§√Õ∫§√—«®”π«π 693 §√Õ∫§√—« (√âÕ¬≈– 11.8) ‡∑à“π—πÈ ∑’µË √«®‰¡àæ∫ ‚√§‡√◊ÕÈ √—ß„π°≈ÿ¡à ∑’°Ë ≈à“«¢â“ßµâπ  à«π„À≠à®–¡’ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—« 1-2 §π ∑’µË √«® æ∫«à“¡’¿“«–‚√§‡√◊ÕÈ √—ß (√Ÿª∑’Ë 51) ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√“¬¿“§·≈â« æ∫«à“ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¡’§√Õ∫§√—«∑’µË √«®‰¡àæ∫‚√§‡√◊ÕÈ √—ß„π —¥ à«π Ÿß∑’ Ë ¥ÿ (√âÕ¬≈– 21.9) „π¢≥–∑’¿Ë “§°≈“ß ·≈–¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¡’§√Õ∫§√—«∑’µË √«®‰¡àæ∫‚√§πâÕ¬∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ √âÕ¬≈– 6.8 ·≈– 8.3 µ“¡≈”¥—∫ (√Ÿª∑’Ë 52) §√Õ∫§√—«∑’ÕË “»—¬Õ¬Ÿπà Õ°‡¢µ‡∑»∫“≈¡’ ¥—  à«π°“√µ√«® æ∫‚√§‡√◊ÕÈ √—ß¡“°°«à“°≈ÿ¡à ∑’ÕË ¬Ÿ„à π‡¢µ‡∑»∫“≈ §◊Õ √âÕ¬≈– 13.9 ·≈– 9.7 µ“¡≈”¥—∫ À√◊Õ ª√–¡“≥ 1.4 ‡∑à“ ´÷ßË §√Õ∫§√—«„π‡¢µ‡∑»∫“≈ à«π„À≠à®–¡’ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«‡æ’¬ß 1 §π ∑’Ëæ∫«à“¡’ªí≠À“‚√§‡√◊ÈÕ√—ß „π¢≥–∑’˧√Õ∫§√—«πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈®–æ∫«à“°«à“§√÷Ëß ∑’®Ë –¡’ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«µ—ßÈ ·µà 2 §π¢÷πÈ ‰ªæ∫«à“¡’ª≠ í À“‚√§‡√◊ÕÈ √—ß (µ“√“ß∑’Ë 131) ‚¥¬‡©≈’¬Ë ·≈â«„π§√Õ∫§√—«∑’æË ∫‚√§‡√◊ÕÈ √—ß®–¡’®”π«π‚√§ª√–¡“≥ 1.6 ‚√§µàÕ§√Õ∫§√—«  Ÿß∑’ Ë ¥ÿ „π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ§◊Õ 2.4 ‚√§µàÕ§√Õ∫§√—« µË” ÿ¥„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (µ“√“ß∑’1Ë 32)


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 4 2

µ“√“ß∑’Ë 131 —¥ à«π (√âÕ¬≈–) ¢Õߧ√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß®”·π°µ“¡®”π«π ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«∑’˵√«®æ∫¿“«–‚√§ ‡√◊ÈÕ√—ß ®”·π°µ“¡√“¬¿“§·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √«¡∑ÿ°¿“§

∂‘πË ∑’Ë Õ“»—¬ „π‡¢µ πÕ°‡¢µ „π‡¢µ πÕ°‡¢µ „π‡¢µ πÕ°‡¢µ „π‡¢µ πÕ°‡¢µ „π‡¢µ „π‡¢µ πÕ°‡¢µ

‰¡àæ∫ √âÕ¬≈– 10.6 7.2 7.7 5.8 12.4 12.9 16.1 14.8 21.9 13.9 9.7

1 32.9 25.1 38.5 32.5 38.1 37.4 37.9 36.6 50.1 40.1 31.2

®”π«π§π∑’æË ∫‚√§‡√◊ÕÈ √—ß 2 3 4 §π¢÷πÈ ‰ª 34.5 13.6 8.4 35.6 20.4 11.8 36.4 11.5 5.9 34.1 15.8 11.8 33.9 10.6 5.0 30.3 13.6 5.8 28.3 12.1 5.6 30.2 12.8 5.6 20.6 5.5 1.8 30.4 10.4 5.2 33.1 16.6 9.3

µ“√“ß∑’Ë 132 ®”π«π‚√§‡©≈’ˬµàÕ§√Õ∫§√—« „π°≈ÿà¡∑’˵√«®æ∫«à“¡’¿“«–‚√§‡√◊ÈÕ√—ß ®”·π°µ“¡¿“§ ·≈–‡¢µ∑’ËÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§/‡¢µ∑’ÕË ¬ŸÕà “»—¬

‚√§‡©≈’¬Ë *

S.D.

®”π«π√«¡

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 2.02 1.27 1,862 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.83 1.33 586 πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 2.10 1.23 1,276 °≈“ß 1.86 1.17 1,127 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.73 1.11 626 πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 2.01 1.23 501 ‡Àπ◊Õ 1.62 1.08 1,119 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.59 1.05 501 πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.64 1.11 618 „µâ 1.58 1.13 1,054 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.56 1.15 428 πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.59 1.11 626 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 1.16 0.91 720 √«¡∑ÿ°¿“§ 1.73 1.18 5,882 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.56 1.14 2,861 πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.88 1.20 3,021 * ®”π«π‚√§‡√◊ÕÈ √—߇©≈’¬Ë µàÕ§√Õ∫§√—« §‘¥‡©≈’¬Ë ®“°§√Õ∫§√—«∑—ßÈ À¡¥∑’ Ë ”√«®

‰¡àæ∫ 154 62 92 77 48 29 142 62 80 162 69 93 158 693 399 294


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 4 4

µ“√“ß∑’Ë 133 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß°“√µ√«®æ∫‚√§‡√◊ÈÕ√—ß ®”·π°µ“¡∂‘Ëπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ¿“§ ·≈–®”π«π‚√§À√◊Õ¿“«– µàÕ§π °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§ µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ‡Àπ◊Õ „µâ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ √«¡∑—ßÈ ª√–‡∑» √«¡®”π«π§π

„π‡¢µ‡∑»∫“≈ ‰¡àæ∫ 1 ¿“«– ¡“°°«à“ 1 50.3 21.5 28.2 46.5 22.8 30.6 53.4 20.3 26.3 62.9 18.9 18.2 60.3 21.2 18.5 54.5 21.0 24.5 5,342 2,060 2,397

‰¡àæ∫ 52.6 50.1 53.6 61.1 54.2 6,726

πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 1 ¿“«– ¡“°°«à“ 1 20.9 26.4 21.7 28.2 22.7 23.7 19.3 19.6 21.0 24.8 2,612 3,081

µ“√“ß∑’Ë 134 ®”π«π‚√§‡©≈’ˬµàÕ§π „π°≈ÿà¡∑’˵√«®æ∫«à“¡’¿“«–‚√§‡√◊ÈÕ√—ß ®”·π°µ“¡¿“§·≈–∂‘Ëπ∑’ËÕ“»—¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¿“§/‡¢µ∑’ÕË ¬ŸÕà “»—¬ ‚√§‡©≈’¬Ë * S.D. µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 0.86 1.08 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 0.92 1.14 πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 0.84 1.06 °≈“ß 0.94 1.12 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 1.00 1.17 πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 0.89 1.08 ‡Àπ◊Õ 0.80 1.03 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 0.83 1.06 πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 0.78 1.00 „µâ 0.64 0.96 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 0.62 0.94 πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 0.66 0.98 °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 0.62 0.88 √«¡ 0.80 1.05 „π‡¢µ‡∑»∫“≈ 0.80 1.06 πÕ°‡¢µ‡∑»∫“≈ 0.80 1.04 * ®”π«π‚√§‡©≈’¬Ë µàÕ§π §‘¥®“°®”π«πª√–™“°√∑’ Ë ”√«®∑—ßÈ À¡¥

®”π«π√«¡ 7,815 2,160 5,655 4,045 2,032 2,031 3,892 1,710 2,182 4,367 1,798 2,569 2,099 22,218 9,799 12,419

‰¡àæ∫ 1,086 2,977 946 1,008 913 1,170 1,131 1,571 1,266 5,342 6,726


4. §«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–º‘¥ª°µ‘µà“ßÊ ª√—∫¥â«¬∞“πª√–™“°√‚≈°

147 ○

4. §«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–º‘¥ª°µ‘µà“ßÊ ª√—∫¥â«¬∞“πª√–™“°√‚≈° °“√π”¢âÕ¡Ÿ≈Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¿“«–º‘¥ª°µ‘µà“ßÊ ∑’Ëæ∫®“°°“√ ”√«® ÿ¢¿“æ Õπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬∑—«Ë ª√–‡∑»„πªï æ.». 2534 ´÷ßË √“¬ß“π‰«â„πµÕπµâπÊ ‡æ◊ÕË · ¥ßªí≠À“ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π‰∑¬π—Èπ ®–µâÕߧ”π÷ß∂÷ß≈—°…≥–¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ ‚¥¬ ‡©æ“–‡¡◊ËÕµâÕß°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë»÷°…“®“°∞“πª√–™“°√Õ◊Ëπ∑’Ë·µ°µà“ß°—π ·¡â·µà®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈¢Õߪ√–™“°√‰∑¬‡Õß ·µàÀ“°°“√»÷°…“°√–∑”„πªïµà“ß°—π °àÕπ ®–π”¡“‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫§«√®–µâ Õ ßª√— ∫ ¢â Õ ¡Ÿ ≈‚¥¬„™â ∞ “πª√–™“°√¡“µ√∞“π‡æ◊Ë Õ„Àâ  “¡“√∂‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π‰¥â ‡æ◊ÕË ≈¥Õ§µ‘Õπ— ‡π◊ÕË ß®“°§«“¡·µ°µà“ߢÕß‚§√ß √â“ߪ√–™“°√ §≥–«‘®¬— ®÷߉¥âª√—∫Õ—µ√“§«“¡™ÿ°‚¥¬„™â∞“πª√–™“°√¢Õß‚≈° ¥—ßπ’È

4.1 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π„π 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈° „π°≈ÿ¡à ‡¥Á°Õ“¬ÿµ”Ë °«à“ 10 ªï ∑—«Ë ª√–‡∑» ‡æ»™“¬√“¬ß“π°“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫ æ≈—π„π√–¬– 2  —ª¥“Àå°Õà π°“√ ”√«® Ÿß°«à“À≠‘߇撬߇≈Á°πâÕ¬ §◊Õ ™“¬√âÕ¬≈– 49.8 À≠‘ß√âÕ¬≈– 47.4  Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à ‡¥Á°À≠‘ß∑’ÕË “»—¬„π‡¢µ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ·≈–¿“§°≈“ß ·≈–‡¥Á°™“¬„π¿“§°≈“ß (√âÕ¬≈– 56.9, 56.8 ·≈– 56.7 µ“¡≈”¥—∫) √Õß≈ß¡“§◊Õ ‡¥Á°™“¬„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (√âÕ¬≈– 53.8) „π°≈ÿ¡à ‡¥Á°‚µÕ“¬ÿ 10-14 ªï ‡¥Á°À≠‘ß °≈—∫ Ÿß°«à“‡¥Á°™“¬ (À≠‘ß√âÕ¬≈– 30.2 ·≈–™“¬√âÕ¬≈– 29.4)  Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à ‡¥Á°À≠‘ß „π¿“§°≈“ß (√âÕ¬≈– 38.2) √Õß≈ß¡“§◊Õ‡¥Á°™“¬„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (√âÕ¬≈– 37.0) ·≈–‡¥Á°™“¬„π¿“§‡Àπ◊Õ (√âÕ¬≈– 36.1)  ”À√—∫°≈ÿ¡à Õ“¬ÿµß—È ·µà 15 ªï¢π÷È ‰ªπ—πÈ ‡æ» À≠‘ß Ÿß°«à“™“¬ 1.3 ‡∑à“  Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à À≠‘ß¿“§°≈“ß (√âÕ¬≈– 54.6) ·≈–À≠‘ß„π°√ÿß ‡∑æ¡À“π§√ (√âÕ¬≈– 51.2) ¥—ß√Ÿª∑’Ë 56 ·≈–µ“√“ß∑’Ë 136


4. §«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–º‘¥ª°µ‘µà“ßÊ ª√—∫¥â«¬∞“πª√–™“°√‚≈°

149

4.2 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫¿“¬„π 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈° „π°≈ÿ¡à ‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 10 ªï Õ—µ√“™ÿ°¢Õß°“√∫“¥‡®Á∫„π√–¬– 2  —ª¥“Àå°Õà π °“√ ”√«® „π√–¥—∫ª√–‡∑»æ∫«à“ ‡æ»™“¬ Ÿß°«à“À≠‘ß 1.4 ‡∑à“ §◊Õ ™“¬√âÕ¬≈– 22.0 À≠‘ß√âÕ¬≈– 16.1  Ÿß ÿ¥„π‡æ»™“¬∑’ÕË “»—¬„π¿“§°≈“ß (√âÕ¬≈– 30.2) √Õß≈ß¡“§◊Õ ™“¬„π¿“§‡Àπ◊Õ (√âÕ¬≈– 25.6)  ”À√—∫°≈ÿ¡à ‡¥Á°‚µÕ“¬ÿ 10-14 ªï ™“¬ Ÿß°«à“À≠‘ß 1.6 ‡∑à“  Ÿß∑’Ë ÿ¥„π‡æ»™“¬„π¿“§‡Àπ◊Õ (√âÕ¬≈– 27.1) √Õß≈ß¡“§◊Õ™“¬„π¿“§°≈“ß „πÕ—µ√“√âÕ¬≈– 20.2  à«π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 15 ªï¢π÷È ‰ª ‡æ»™“¬ Ÿß°«à“À≠‘߇≈Á°πâÕ¬  Ÿß∑’ Ë ¥ÿ „π‡æ»À≠‘ß∑’ÕË “»—¬„π¿“§°≈“ß (√âÕ¬≈– 12.3) ·≈–™“¬„π¿“§‡¥’¬«°—π (√âÕ¬≈– 11.7) ¥—ß· ¥ß„π√Ÿª∑’Ë 57 ·≈–µ“√“ß∑’Ë 137

µ“√“ß∑’Ë 137 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢Õß¿“«–°“√∫“¥‡®Á∫„π™à«ß 2 —ª¥“Àå°àÕπ°“√ ”√«® ª√—∫¥à⫬∞“πª√–™“°√‚≈° ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ √«¡

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 22.6 14.9 18.2 11.4 17.1 87.8 9.7 5.8 6.5 7.0 11.0 4.8 7.9 4.8 7.4 4.6 6.0 4.6 3.1 5.2 6.4 7.1 0.7 4.5 5.8 6.3 3.2 6.8 4.3 7.3 6.6 5.7

°≈“ß ™“¬ 30.6 33.8 20.2 20.0 18.9 10.6 6.9 8.2 12.8 4.0 5.8 9.5 5.0 20.5 12.5 11.7

‡Àπ◊Õ À≠‘ß 25.3 22.1 18.3 16.0 12.2 9.6 12.1 11.7 7.6 12.4 13.7 15.1 15.5 6.7 13.7 12.3

™“¬ 25.0 26.4 27.1 14.9 12.7 12.5 6.7 4.8 5.6 9.0 12.5 14.3 6.3 0.0 11.4 9.9

㵉 ˭ԧ 22.6 16.1 12.2 10.1 6.9 8.8 3.8 11.2 7.8 5.4 7.9 10.1 11.6 3.3 4.8 7.9

™“¬ 16.2 17.9 16.4 12.8 5.4 6.5 7.4 5.3 2.9 0.0 8.2 3.9 3.0 1.5 1.8 5.6

˭ԧ 14.9 14.1 11.0 6.2 6.1 2.6 4.7 5.1 3.4 3.6 3.0 6.1 4.2 0.0 6.9 4.5

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ™“¬ À≠‘ß 17.9 12.5 16.5 13.7 14.8 14.7 19.6 7.6 7.8 6.4 13.0 4.7 4.9 6.3 9.0 8.7 5.6 8.1 9.1 8.2 0.0 7.0 0.0 4.8 2.6 9.9 0.0 4.4 2.9 9.6 7.8 7.1


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 152

µ“√“ß∑’Ë 138 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) °“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’ˇªìπª√–®”„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈° ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ √«¡

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß ™“¬ À≠‘ß 22.1 0.5 23.5 0.3 50.3 2.1 56.0 0.3 56.3 2.2 60.4 0.6 57.3 3.1 58.1 0.8 57.8 4.1 60.6 1.4 55.7 5.9 65.2 2.1 58.7 5.9 64.6 0.5 57.7 8.3 59.0 2.4 54.0 6.9 61.0 1.3 51.6 8.3 56.0 0.7 46.7 7.4 42.5 5.8 42.1 7.5 48.9 4.9 50.0 4.5 53.9 1.4

°≈“ß ™“¬ À≠‘ß 17.5 0.6 44.2 1.3 51.9 3.7 53.8 1.9 49.2 4.4 48.6 4.6 57.6 5.8 61.6 10.5 53.7 5.9 48.3 8.3 51.3 6.7 45.3 8.4 46.9 4.7

‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 18.5 0.0 42.9 4.6 49.2 2.0 52.9 6.2 50.7 10.5 56.1 12.7 51.5 7.8 60.0 13.2 46.7 11.9 48.1 11.7 48.7 5.0 32.3 9.9 45.3 7.1

„µâ ™“¬ 19.9 56.8 63.1 69.6 69.7 55.8 63.2 58.2 58.4 59.7 50.8 44.6 54.8

˭ԧ 1.2 1.7 1.6 1.8 1.7 4.8 9.9 10.1 11.4 13.5 9.1 5.0 5.0

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ™“¬ À≠‘ß 41.3 0.0 35.3 6.5 50.0 5.5 44.3 7.7 55.2 5.5 27.8 6.3 39.4 11.8 36.8 11.6 34.4 6.5 35.9 12.7 39.3 13.3 32.4 13.5 40.1 7.4

4.4 Õ—µ√“°“√¥◊Ë¡ ÿ√“„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈° 惵‘°√√¡°“√¥◊Ë¡ ÿ√“¢Õߪ√–™“°√‰∑¬Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª‡¡◊ËÕª√—∫‚¥¬∞“π¢Õß ª√–™“°√‚≈°·≈â« æ∫«à“ „π¿“æ√«¡™“¬‰∑¬√âÕ¬≈– 62.3 ·≈–À≠‘ß√âÕ¬≈– 24.7 ¥◊¡Ë  ÿ√“ ‡æ»™“¬„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ¥◊¡Ë  ÿ√“„πÕ—µ√“ Ÿß∑’ Ë ¥ÿ (√âÕ¬≈– 69.4)  à«π‡æ» À≠‘ß„π¿“§°≈“ß ¿“§‡Àπ◊Õ ·≈–°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¥◊¡Ë „πÕ—µ√“„°≈⇧’¬ß°—π µË” ÿ¥§◊Õ À≠‘ß„π¿“§„µâ‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 9.7 ‡∑à“π—πÈ ∑’√Ë “¬ß“π«à“¥◊¡Ë  ÿ√“ (√Ÿª∑’Ë 60 ·≈– 61) ‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“‡©æ“–°≈ÿ¡à ∑’¥Ë ¡◊Ë ‡ªìπª√–®”·≈â« Õ—µ√“°“√¥◊¡Ë  ÿ√“≈¥≈߇À≈◊Շ撬ß√âÕ¬≈– 11.4 „𙓬 ·≈– 1.7 „πÀ≠‘ß ∑—ßÈ ™“¬·≈–À≠‘ß„π‡¢µ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¥◊¡Ë  ÿ√“‡ªìπª√–®” Ÿß∑’ Ë ¥ÿ (√âÕ¬≈– 14.7 ·≈– 3.4 µ“¡≈”¥—∫) „π°≈ÿ¡à ºŸ™â “¬Õ“¬ÿ 35-39 ªï ¡’Õµ— √“°“√¥◊¡Ë  ÿ√“ ‡ªìπª√–®” Ÿß∑’ Ë ¥ÿ ∂÷ß√âÕ¬≈– 17.6  à«π‡æ»À≠‘ߥ◊¡Ë „π°≈ÿ¡à ºŸ â ߟ Õ“¬ÿ§Õ◊ 50-55 ªï·≈– 60-64 ªï (√âÕ¬≈– 3.2) ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 139


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 154

µ“√“ß∑’Ë 139 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) °“√¥◊Ë¡ ÿ√“‡ªìπª√–®”„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈° ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ √«¡

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß ™“¬ À≠‘ß 2.8 0.0 3.5 0.0 10.5 0.6 11.6 0.3 11.4 0.6 14.7 0.6 14.9 2.1 11.4 0.3 17.6 2.0 13.3 1.4 14.3 1.9 7.7 1.1 13.3 2.3 9.2 1.4 14.0 3.2 11.0 0.5 14.4 2.7 8.9 1.3 12.2 3.2 10.4 2.1 8.6 2.2 4.1 0.0 6.6 2.7 0.0 0.8 11.4 1.7 9.2 0.7

°≈“ß ™“¬ À≠‘ß 1.7 0.0 8.4 0.0 9.6 1.6 22.3 4.2 21.3 3.9 18.3 2.9 14.1 1.7 20.9 7.3 22.1 5.9 21.7 6.0 15.4 3.3 4.7 7.4 13.9 3.1

‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 1.7 0.0 14.3 1.3 9.5 0.5 17.4 2.1 18.7 0.6 14.0 1.5 13.9 2.6 9.4 3.8 12.0 0.9 5.2 1.3 0.0 1.7 4.8 1.4 10.5 1.3

„µâ ™“¬ 2.8 9.9 10.7 11.9 17.4 22.1 19.7 12.2 15.6 10.4 7.7 14.3 12.5

˭ԧ 0.0 0.6 0.0 0.6 0.6 1.4 1.8 1.0 1.8 2.1 3.6 0.0 0.9

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ™“¬ À≠‘ß 4.3 0.0 2.0 1.1 7.4 0.0 16.4 5.6 25.4 4.7 20.4 3.6 18.2 5.9 26.3 5.8 15.6 4.8 20.5 5.6 25.0 4.4 17.6 5.8 14.7 3.4

4.5 ¿“«–‚¿™π“°“√ ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈° ‡¡◊ËÕª√—∫º≈°“√ ”√«®¿“«–‚¿™π“°“√‚¥¬„™â∞“πª√–™“°√‚≈°·≈â« æ∫«à“ °≈ÿ¡à ∑’¡Ë ∑’ æÿ ‚¿™π“°“√„π√–¥—∫ 2 À√◊Õ 3 π—πÈ æ∫ Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 1 ªï ∑—ßÈ ™“¬·≈–À≠‘ß (™“¬√âÕ¬≈– 7.4 À≠‘ß√âÕ¬≈– 8.7) ¥—ß√Ÿª∑’Ë 62 ‡æ»™“¬Õ“¬ÿ 2 ªï „π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¡’Õµ— √“∑ÿæ‚¿™π“°“√ Ÿß ÿ¥ (√âÕ¬≈– 17.6)  à«π‡æ»À≠‘ßÕ“¬ÿ 2 ªï„π¿“§‡Àπ◊Õ¡’Õµ— √“ Ÿß  ÿ¥ (√âÕ¬≈– 18.4) ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 140  ”À√—∫Õ—µ√“∑ÿæ‚¿™π“°“√„π‡¥Á°Õ“¬ÿµË”°«à“ 5 ªï √«¡∑—ßÈ 3 √–¥—∫„π‡æ»™“¬ Ÿß ÿ¥„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 3 ªï (√âÕ¬≈– 33.0)  à«π‡æ»À≠‘ß  Ÿß∑’ Ë ¥ÿ „π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 4 ªï (√âÕ¬≈– 34.0)  Ÿß∑’ Ë ¥ÿ „πÀ≠‘ßÕ“¬ÿ 2 ªï∑Õ’Ë “»—¬„π¿“§‡Àπ◊Õ (√âÕ¬≈– 60.5) √Õß≈ß¡“§◊ÕÀ≠‘ßÕ“¬ÿ 4 ªï„π¿“§‡Àπ◊Õ (√âÕ¬≈– 46.5)  à«π°≈ÿ¡à ‡¥Á°Õ“¬ÿ 5-19 ªï „π¿“æ√«¡™“¬ Ÿß°«à“À≠‘߇≈Á°πâÕ¬ (™“¬√âÕ¬≈– 14.2 À≠‘ß√âÕ¬≈– 13.9) ¿“§µ–«—π ÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ·≈–¿“§„µâ¡Õ’ µ— √“∑ÿæ‚¿™π“°“√ Ÿß°«à“§πÕ◊πË ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 141


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 156

µ“√“ß∑’Ë 141 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√∑—Èß 3 √–¥—∫ „π°≈ÿà¡Õ“¬ÿµË”°«à“ 20 ªï ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈° ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 0 1 2 3 4 5 6-9 10-14 15-19 √«¡ 6-19

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß ™“¬ À≠‘ß 1.8 0.0 0.0 4.2 22.1 8.7 19.2 14.1 23.3 7.3 20.7 37.2 33.0 2.8 39.0 23.2 22.2 3.4 26.8 29.9 18.9 2.7 20.0 30.7 17.6 17.8 19.9 19.0 15.6 14.7 16.4 15.2 8.8 8.8 9.0 8.7 14.2 13.9 15.3 14.5

°≈“ß ™“¬ À≠‘ß 0.0 0.0 31.4 27.9 17.4 23.9 23.1 20.0 12.5 31.1 14.6 28.6 13.9 17.1 12.7 12.6 6.7 9.2 11.2 13.1

‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 0.0 0.0 19.0 20.6 29.3 60.5 44.7 36.7 21.9 46.5 24.1 20.9 18.6 18.9 14.8 12.9 9.2 8.5 14.3 13.6

„µâ ™“¬ 0.0 18.9 25.9 28.8 27.4 17.4 17.7 19.2 8.5 15.2

˭ԧ 0.0 28.6 30.9 41.0 37.5 17.0 17.9 17.4 9.8 15.1

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ™“¬ À≠‘ß 25.0 0.0 27.8 27.6 29.4 10.8 25.9 14.3 8.3 20.0 18.7 15.4 7.8 10.6 7.4 11.5 13.0 6.1 9.4 9.4

¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√„π°≈ÿà¡Õ“¬ÿ 20 ªï¢÷Èπ‰ª®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπµ“¡Õ“¬ÿ ‚¥¬‡©æ“–„π °≈ÿ¡à ºŸ â ߟ Õ“¬ÿ „π¿“æ√«¡∑ÿæ‚¿™π“°“√„π‡æ»™“¬ Ÿß°«à“À≠‘ß 1.2 ‡∑à“ (™“¬√âÕ¬≈– 32.4 À≠‘ß√âÕ¬≈– 26.1) ¿“§‡Àπ◊Õ¡’¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√ Ÿß°«à“¿“§Õ◊πË ·≈–°√ÿ߇∑æ ¡À“π§√ µË”°«à“¿“§Õ◊πË ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 142

µ“√“ß∑’Ë 142 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√„πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 20 ªï¢÷Èπ‰ª ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈° ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ √«¡

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß ™“¬ À≠‘ß 37.7 37.0 37.6 35.7 33.2 26.7 26.7 28.1 28.5 23.8 26.5 29.4 25.2 20.0 24.6 20.9 26.0 16.3 27.0 17.7 28.0 15.9 32.8 20.1 28.3 20.2 30.6 21.9 34.1 25.6 34.1 34.8 35.0 30.3 32.8 40.7 35.2 34.1 32.9 37.9 52.8 43.7 52.8 50.0 32.5 26.1 31.8 29.4

°≈“ß ™“¬ À≠‘ß 38.9 36.5 39.4 28.2 23.1 20.5 22.9 16.1 22.0 11.8 18.2 11.6 20.9 13.7 37.9 21.8 23.3 22.6 41.0 35.0 48.4 41.7 30.2 23.3

‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 34.3 38.6 24.6 28.8 37.7 28.5 30.7 31.0 30.8 20.9 36.6 22.4 43.5 34.0 37.3 31.2 46.7 41.6 46.1 41.7 58.1 58.1 36.8 32.4

„µâ ™“¬ 40.5 41.0 34.1 25.0 27.9 25.0 23.5 35.1 44.8 35.4 55.4 34.8

˭ԧ 35.7 22.4 19.4 20.3 24.1 13.5 18.2 24.6 26.0 32.7 43.5 24.9

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ™“¬ À≠‘ß 37.2 41.9 50.0 24.2 16.4 14.0 19.4 7.9 16.7 3.6 9.1 5.9 13.2 10.5 12.5 1.6 20.5 12.7 17.9 15.6 47.1 23.1 25.1 16.1


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 160

µ“√“ß∑’Ë 144 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–‚≈À‘µ®“ß „πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 15 ªï¢÷Èπ‰ª ª√—∫¥à⫬∞“πª√–™“°√‚≈° ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) Õ“¬ÿ (ªï) 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ √«¡

ª√–‡∑» ™“¬ À≠‘ß 12.1 16.9 9.8 19.4 11.8 21.3 11.8 21.4 11.8 20.8 14.6 24.3 20.0 26.9 19.5 24.7 20.5 31.4 26.7 38.3 36.6 41.0 50.2 45.6 17.8 25.3

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 10.0 11.6 8.4 13.5 7.8 13.9 5.1 17.1 7.6 13.0 12.0 19.5 16.9 19.6 17.3 18.6 14.6 25.3 24.0 28.6 24.7 38.8 50.6 57.4 14.3 20.2

°≈“ß ™“¬ 6.7 9.6 18.1 14.9 15.6 18.8 15.7 17.7 21.0 28.6 35.0 27.1 17.6

‡Àπ◊Õ À≠‘ß 11.6 9.6 18.1 14.9 15.6 18.8 15.7 17.7 21.0 28.6 35.0 27.1 17.6

™“¬ 17.6 12.4 16.7 21.0 16.0 17.8 24.7 24.7 24.0 27.3 46.1 56.4 22.6

㵉 ˭ԧ 27.7 26.8 30.7 26.4 26.9 29.1 31.0 24.5 33.0 45.4 43.3 38.0 30.6

™“¬ 16.3 16.2 18.8 15.6 20.4 25.0 36.8 25.5 31.2 37.3 53.8 66.1 26.7

˭ԧ 23.8 32.4 27.6 32.9 36.2 35.9 48.6 46.4 49.1 55.2 49.1 54.5 38.1

4.7 §«“¡™ÿ°¢Õ߇∫“À«“π„πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 15 ªï¢÷Èπ‰ª ª√—∫‚¥¬∞“π ª√–™“°√‚≈° (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) „πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 15 ªï¢÷Èπ‰ª∑’ˉ¥â√—∫°“√µ√«®À“√–¥—∫πÈ”µ“≈„π‡≈◊Õ¥ æ∫«à“„π¿“æ√«¡ (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ´÷ßË ‰¡à¡º’ ≈µ√«®‡≈◊Õ¥) §«“¡™ÿ°¢Õ߇∫“ À«“π„πÀ≠‘ß Ÿß°«à“™“¬ (√âÕ¬≈– 2.8 ·≈– 2.0 µ“¡≈”¥—∫) ¥—ß√Ÿª∑’Ë 67 ¿“«–‡∫“ À«“π‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ µ“¡Õ“¬ÿ ßŸ  ÿ¥„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ 55-59 ªï ∑—ßÈ ™“¬·≈–À≠‘ß ‡æ»À≠‘ß„π¿“§°≈“ß ¡’Õµ— √“§«“¡™ÿ° Ÿß ÿ¥ (√âÕ¬≈– 3.3)  à«π‡æ»™“¬ Ÿß ÿ¥„π¿“§„µâ (√âÕ¬≈– 2.8) ¥—ß√Ÿª∑’Ë 68 ‡¡◊ÕË «‘‡§√“–Àå„π√“¬≈–‡Õ’¬¥√–¥—∫¿“§ ‡æ» ·≈–Õ“¬ÿ ®–æ∫§«“¡™ÿ° Ÿß„πÀ≈“¬°≈ÿ¡à Õ“¬ÿ„π¿“§°≈“ß ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 145


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 162

µ“√“ß∑’Ë 145 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–‡∫“À«“π „πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 15 ªï¢÷Èπ‰ª ª√—∫¥à⫬∞“πª√–™“°√‚≈° ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 (¬°‡«âπ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√) Õ“¬ÿ (ªï) 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ √«¡

ª√–‡∑» ™“¬ À≠‘ß 0.6 0.1 0.8 0.3 0.7 1.1 1.1 1.5 0.6 1.2 1.8 2.4 3.1 5.0 3.1 5.8 4.8 7.8 4.1 4.4 4.3 6.8 4.2 5.5 2.0 2.8

µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 0.7 0.3 0.8 0.3 0.5 0.9 0.8 0.9 0.0 0.9 2.2 1.5 2.6 5.4 3.1 5.8 7.6 7.8 1.7 2.2 5.6 3.0 4.8 7.4 2.0 2.5

°≈“ß ™“¬ 0.0 1.1 0.0 0.8 0.9 1.0 4.0 6.0 4.4 10.2 2.6 4.8 2.4

‡Àπ◊Õ À≠‘ß 0.0 0.7 2.2 1.0 1.7 4.3 3.4 7.8 12.7 1.0 10.9 4.6 3.3

™“¬ 0.0 1.1 0.0 0.0 1.4 1.9 2.1 0.0 0.0 2.7 2.7 4.9 1.1

㵉 ˭ԧ 0.0 0.0 1.1 1.7 1.2 2.4 5.4 7.1 1.9 4.0 10.7 6.4 2.7

™“¬ 1.6 0.0 2.6 3.1 0.8 2.0 4.3 3.3 5.6 4.8 4.7 1.9 2.5

˭ԧ 0.0 0.0 0.6 3.0 1.2 2.1 5.5 2.1 8.3 10.7 5.8 3.2 2.8

4.8 §«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ‡¡◊ËÕ ª√—∫¥â«¬∞“πª√–™“°√‚≈° „πª√–™“°√∑’ Ë ”√«®Õ“¬ÿ 15 ªï¢πÈ÷ ‰ª æ∫«à“‡¡◊ÕË ª√—∫Õ—µ√“™ÿ°¢Õß¿“«–§«“¡ ¥—π‚≈À‘µ Ÿß¥â«¬∞“πª√–™“°√‚≈°·≈â« À≠‘ß¡’¿“«–§«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß¡“°°«à“™“¬‡≈Á°πâÕ¬ (À≠‘ß√âÕ¬≈– 5.7 ™“¬√âÕ¬≈– 5.2)  Ÿß∑’ Ë ¥ÿ „π¿“§°≈“ß∑—ßÈ ‡æ»™“¬·≈–À≠‘ß (√Ÿª∑’Ë 69) §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß¡“°¢÷πÈ µ“¡Õ“¬ÿ ‚¥¬‡©æ“–µ—ßÈ ·µàÕ“¬ÿµß—È ·µà 40 ªï¢π÷È ‰ª ¥—ß· ¥ß„π√Ÿª ∑’Ë 70 À≠‘ß„π¿“§°≈“ß¡’Õµ— √“ Ÿß∑’ Ë ¥ÿ §◊Õ √âÕ¬≈– 12.6 √Õß≈ß¡“§◊Õ ™“¬„π¿“§°≈“ß √âÕ¬≈– 10.8 µË”∑’ Ë ¥ÿ „πÀ≠‘ß∑’ÕË “»—¬„π¿“§„µâ (√âÕ¬≈– 2.6) ·≈–™“¬„π¿“§„µâ (√âÕ¬≈– 3.2) µ“√“ß∑’Ë 146


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 164

µ“√“ß∑’Ë 146 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) §«“¡¥—π‚≈À‘µ Ÿß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈° ®”·π°µ“¡ ‡æ» Õ“¬ÿ ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ √«¡

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß ™“¬ À≠‘ß 0.8 0.5 0.3 0.6 1.5 0.3 0.8 0.3 1.9 1.2 1.4 0.6 2.2 2.9 0.7 2.0 4.2 4.2 2.6 2.2 5.1 4.4 3.0 2.5 8.3 8.9 7.7 6.2 8.1 11.8 5.2 5.2 10.7 11.2 4.1 5.7 8.1 12.6 3.2 8.6 8.2 10.8 6.8 7.8 15.7 16.5 10.1 8.2 5.2 5.7 3.2 3.3

°≈“ß ™“¬ À≠‘ß 4.2 1.2 6.3 1.3 4.8 4.8 6.1 7.0 10.7 13.3 7.3 8.8 16.2 17.4 14.0 25.0 16.8 26.0 20.0 26.2 17.9 20.0 26.6 34.4 10.8 12.6

‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.7 2.1 4.7 2.3 5.6 3.7 5.9 9.5 3.5 11.3 16.0 8.3 6.5 13.0 2.6 11.7 6.4 15.5 3.7 5.0

„µâ ™“¬ 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.9 1.3 9.2 3.9 4.5 6.1 19.6 3.2

˭ԧ 0.0 0.0 0.5 0.6 1.1 3.4 3.6 3.0 4.4 7.3 3.6 11.9 2.6

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ™“¬ À≠‘ß 0.0 0.0 2.0 0.0 3.7 0.8 4.9 2.8 3.0 3.2 13.0 4.5 12.1 9.4 15.8 19.8 21.9 14.5 15.4 11.3 10.7 13.3 20.6 13.5 8.5 6.1

4.9 ‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ‡¡◊ËÕª√—∫¥â«¬ ∞“πª√–™“°√‚≈° „π°“√µ√«®§≈◊Ëπ‰øøÑ“À—«„®„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 30 ªï¢÷Èπ‰ª ‚¥¬ª√—∫¥â«¬∞“π ª√–™“°√‚≈° æ∫«à“Õ—µ√“°“√æ∫‚√§À≈Õ¥‡≈◊Õ¥À—«„®µ’∫µ—π‡∑à“°—π∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß §◊Õ√âÕ¬≈– 1.1 Õ—µ√“°“√æ∫‚√§‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ µ“¡Õ“¬ÿ Ÿß ÿ¥„π‡æ»À≠‘ßÕ“¬ÿ 65-69 ªï (√âÕ¬≈– 4.3) ¥—ß· ¥ß„π√Ÿª∑’Ë 71 „π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ∑—ßÈ ™“¬·≈–À≠‘ßæ∫¡’‚√§À—«„®µ’∫µ—π Ÿß °«à“¿“§Õ◊πË §◊Õ ™“¬√âÕ¬≈– 2.6 À≠‘ß√âÕ¬≈– 1.9 (√Ÿª∑’Ë 72)


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 170

4.12 ¿“«–≈¡™—°„πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 5 ªï¢÷Èπ‰ª (‡©æ“–ª√–«—µ‘°“√™—° √–¬– 2 ªï°àÕπ°“√ ”√«®) ‡¡◊ËÕª√—∫¥â«¬∞“πª√–™“°√‚≈° ‡¡◊ÕË ª√—∫Õ—µ√“¿“«–≈¡™—° (‡©æ“–∑’„Ë Àâª√–«—µ°‘ “√™—°„π√–¬– 2 ªï°Õà π°“√ ”√«®) ‚¥¬„™â‚§√ß √â“ߪ√–™“°√‚≈° æ∫«à“ ª√–™“°√Õ“¬ÿµßÈ— ·µà 5 ªï¢πÈ÷ ‰ª ‡æ»™“¬·≈– ‡æ»À≠‘ß„Àâª√–«—µ°‘ “√™—°„πÕ—µ√“„°≈⇧’¬ß°—π §◊Õ √âÕ¬≈– 0.6 ·≈– 0.5 µ“¡≈”¥—∫ ª√–«—µ°‘ “√™—° Ÿß„π°≈ÿ¡à ‡¥Á°µË”°«à“ 15 ªï „π∑ÿ°¿“§  Ÿß ÿ¥„π¿“§°≈“ß∑—ßÈ ‡æ»™“¬·≈–À≠‘ß ¥—ß· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 149

µ“√“ß∑’Ë 149 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¿“«–≈¡™—°„π√–¬– 2 ªï°àÕπ°“√ ”√«® „πª√–™“°√Õ“¬ÿ 5 ªï¢÷Èπ‰ª ª√—∫‚¥¬∞“π ª√–™“°√‚≈° ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ √«¡

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ °≈“ß ™“¬ À≠‘ß ™“¬ À≠‘ß ™“¬ À≠‘ß 1.4 0.8 1.4 0.0 2.8 1.2 1.1 0.8 1.4 0.9 1.3 0.0 0.1 0.7 0.0 0.6 0.0 0.6 0.5 0.4 0.0 0.3 1.0 0.0 0.2 0.7 0.0 0.3 0.0 1.6 0.5 0.5 0.4 0.0 1.5 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 1.6 0.6 0.2 0.6 0.4 0.3 0.0 1.2 0.4 0.3 0.5 0.5 1.0 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 ‰¡àæ∫ 0.7 0.4 1.6 0.0 1.0 0.8 1.1 0.4 1.6 0.0 0.0 2.4 0.4 0.0 ‰¡àæ∫ 2.6 0.0 0.3 1.1 0.0 0.8 0.0 3.3 0.6 0.5 0.6 0.3 1.0 0.8

‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 0.9 0.9 2.0 1.4 0.0 1.5 1.9 0.6 0.8 0.5 0.7 1.5 0.0 0.0 0.0 0.7 ‰¡àæ∫ 1.2 0.0 0.0 0.9 1.3 0.0 ‰¡àæ∫ 0.0 1.4 0.7 0.8

„µâ ™“¬ À≠‘ß 0.7 1.6 0.0 1.0 0.7 0.6 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 1.8 0.0 0.2 0.5

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ™“¬ À≠‘ß 1.5 0.0 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 0.0 1.6 0.0 0.7 1.5 0.0 0.0 0.9 0.0 1.2 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 2.6 0.0 ‰¡àæ∫ ‰¡àæ∫ 0.4 0.3


4. §«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–º‘¥ª°µ‘µà“ßÊ ª√—∫¥â«¬∞“πª√–™“°√‚≈°

171

4.13 §«“¡™ÿ°¢ÕßÕ“°“√ª«¥¢âÕ ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß„π°≈ÿࡪ√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï ¢÷Èπ‰ª ‡¡◊ËÕª√—∫¥â«¬∞“πª√–™“°√‚≈° ¿“æ√«¡„πª√–™“°√Õ“¬ÿµ—Èß·µà 15 ªï¢÷Èπ‰ª ‡¡◊ËÕª√—∫∞“πª√–™“°√¥â«¬‚§√ß √â“ߪ√–™“°√‚≈°·≈â« æ∫«à“ Õ—µ√“°“√æ∫Õ“°“√ª«¥¢âÕ‡√◊ÕÈ √—ß (ª«¥Ê À“¬Ê ‡°‘π 6  —ª¥“Àå¢π÷È ‰ª) „π‡æ»À≠‘ß√âÕ¬≈– 4.6 ™“¬√âÕ¬≈– 3.8 °“√ª«¥‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ µ“¡Õ“¬ÿ (√Ÿª∑’Ë 77) ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√“¬¿“§æ∫«à“ ‡æ»™“¬ Ÿß ÿ¥„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ (√âÕ¬≈– 42.6) ·≈–À≠‘ß Ÿß ÿ¥„π¿“§°≈“ß (√âÕ¬≈– 53.5) ¥—ß· ¥ß„π√Ÿª∑’Ë 78 Õ—µ√“§«“¡™ÿ°‡©æ“–Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–¿“§· ¥ß„πµ“√“ß∑’Ë 150

µ“√“ß∑’Ë 150 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢ÕßÕ“°“√ª«¥¢âÕ‡√◊ÈÕ√—ß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈° ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ ·≈–¿“§ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ √«¡

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß ™“¬ À≠‘ß 22.1 22.5 27.0 24.5 26.8 29.3 29.6 30.7 28.6 31.5 33.6 33.3 31.0 42.0 32.0 47.9 34.0 43.0 39.8 48.2 40.7 53.3 48.1 55.0 47.8 57.2 53.3 59.3 50.2 63.4 53.8 69.0 52.0 62.3 57.7 69.0 51.9 64.5 56.8 63.6 52.5 69.4 60.3 67.0 55.7 64.9 60.7 70.5 37.8 45.7 42.6 48.6

°≈“ß ™“¬ À≠‘ß 28.3 30.1 34.7 39.7 28.8 38.8 42.3 52.6 36.9 42.8 37.6 65.3 53.5 65.3 50.0 67.7 49.5 70.6 55.0 76.2 48.7 81.7 56.2 66.7 40.9 53.5

‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 19.3 30.0 28.6 34.6 27.0 33.7 30.4 38.9 29.3 40.3 47.7 61.3 51.5 61.2 58.8 65.1 61.3 62.4 49.3 63.6 66.7 75.0 61.3 77.5 39.9 49.1

„µâ ™“¬ 8.5 16.2 18.8 23.7 28.0 29.8 25.0 40.8 41.6 43.3 38.5 44.6 26.5

˭ԧ 9.1 18.4 19.8 22.3 32.8 33.8 46.8 53.5 48.2 57.3 60.0 54.5 33.2

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ™“¬ À≠‘ß 23.9 12.1 17.7 19.3 33.3 29.7 19.7 39.2 28.4 46.5 22.2 46.8 39.4 48.2 39.5 52.3 40.6 54.8 51.3 63.4 50.0 62.2 50.0 51.9 31.8 39.3


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 174

µ“√“ß∑’Ë 151 Õ—µ√“ (√âÕ¬≈–) ¢ÕßÕ“°“√ª«¥À≈—߇√◊ÈÕ√—ß„πª√–™“°√Õ“¬ÿ 15 ªï¢÷Èπ‰ª ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈° ®”·π°µ“¡‡æ» Õ“¬ÿ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 Õ“¬ÿ (ªï) 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+ √«¡

∑—ßÈ ª√–‡∑» µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß ™“¬ À≠‘ß 16.8 17.6 21.1 16.1 31.7 31.7 31.6 27.9 43.5 39.3 44.2 31.6 41.4 43.5 37.9 38.9 49.0 47.0 55.7 47.6 50.2 48.6 57.1 47.5 52.2 49.1 49.7 45.0 50.6 53.3 46.8 52.9 50.5 50.7 57.7 50.0 49.5 52.6 51.2 46.4 53.7 52.6 54.7 48.5 50.2 54.7 56.2 50.0 42.4 42.2 44.3 39.0

°≈“ß ™“¬ À≠‘ß 17.5 22.0 40.0 41.0 60.6 53.2 56.9 54.9 59.8 62.8 58.7 61.2 58.6 59.5 58.1 58.9 51.6 63.9 60.0 67.9 59.0 65.0 60.9 63.5 51.1 52.9

‡Àπ◊Õ ™“¬ À≠‘ß 18.5 24.6 37.1 39.2 46.8 45.8 44.2 45.1 42.7 44.4 54.2 50.0 61.4 52.6 62.4 61.3 52.0 56.0 54.5 59.7 71.8 58.3 53.2 66.2 46.6 47.3

„µâ ™“¬ 6.4 21.6 27.0 34.8 35.6 29.8 38.2 45.9 41.6 37.3 47.7 33.9 30.4

˭ԧ 6.7 23.5 34.4 32.3 32.2 32.4 37.8 46.5 37.7 44.8 45.4 43.6 32.0

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ™“¬ À≠‘ß 15.2 15.2 27.4 27.4 37.0 37.0 32.8 32.8 43.3 43.3 35.2 35.2 51.5 51.5 36.8 36.8 37.5 37.5 38.5 38.5 32.1 32.1 35.3 35.3 34.1 34.1

4.14 Õ“°“√º‘¥ª°µ‘„πÕ«—¬«– ◊∫æ—π∏ÿåÀ≠‘ßÕ“¬ÿ 30ªï ¢÷Èπ‰ª ‡¡◊ËÕª√—∫¥â«¬ ∞“πª√–™“°√‚≈° „π°“√∂“¡ª√–«—µÕ‘ “°“√º‘¥ª°µ‘¢Õß™àÕߧ≈Õ¥À≠‘ßÕ“¬ÿ 30 ªï¢π÷È ‰ª ‡¡◊ÕË ª√—∫ ‚¥¬„™â∞“πª√–™“°√‚≈° æ∫«à“ ‚¥¬√«¡¡’Õµ— √“§«“¡º‘¥ª°µ‘√Õâ ¬≈– 13.8  Ÿß„π°≈ÿ¡à Õ“¬ÿπÕâ ¬ ·≈–≈¥≈߇¡◊ÕË Õ“¬ÿ¡“°¢÷πÈ ¿“§°≈“ß¡’Õµ— √“§«“¡º‘¥ª°µ‘ ‘ ߟ  ÿ¥§◊Õ√âÕ¬≈– 18.5 µË” ÿ¥„π¿“§„µâ (√âÕ¬≈– 9.6)  ”À√—∫°“√µ√«®‡µâ“π¡„πÀ≠‘ß°≈ÿࡇ¥’¬«°—ππ’È Õ—µ√“ §«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õ߇µâ“π¡∑’µË √«®æ∫ ´÷ßË ª√—∫‚¥¬∞“πª√–™“°√‚≈°§◊Õ √âÕ¬≈– 1.6  Ÿß ∑’ Ë ¥ÿ „π¿“§°≈“ß (√âÕ¬≈– 2.4) µË” ÿ¥„π°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ §◊Õ√âÕ¬≈– 0.8 ¥—ß· ¥ß„𠵓√“ß∑’Ë 152 ‡¡◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡º‘¥ª°µ‘¢Õ߇µâ“π¡„π°≈ÿ¡à ‚ ¥·≈–∑’ Ë ¡√  æ∫«à“ °≈ÿ¡à ‚ ¥¡’Õµ— √“§«“¡º‘¥ª°µ‘ ßŸ °«à“°≈ÿ¡à ∑’ Ë ¡√  ‚¥¬‡©æ“–„πÀ≠‘ßÕ“¬ÿπÕâ ¬°«à“ 50 ªï (√Ÿª∑’Ë 81) ·≈–¿“§°≈“ß„π°≈ÿ¡à ‚ ¥¡’Õµ— √“§«“¡º‘¥ª°µ‘ ßŸ ∑’ Ë ¥ÿ (√Ÿª∑’Ë 82)


5. ¢âÕ®”°—¥ ªí≠À“ ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–

1 7 7 ○

5. ¢âÕ®”°—¥ ªí≠À“ ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– §≥–ºŸâ ¥”‡π‘ π °“√œ ‰¥â   √ÿ ª ª√– ∫°“√≥å „π°“√¥”‡π‘ π °“√ ”√«® ∂“π–  ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬∑—Ë«ª√–‡∑»‚¥¬°“√µ√«®√à“ß°“¬‡ªì π §√—È ß ·√°„π ª√–‡∑»‰∑¬„π√–À«à“ߪï æ.». 2534-2535 ‰¥â¥ß— π’È

5.1 ¢âÕ®”°—¥ ·≈–ªí≠À“¢Õß°“√ ”√«®§√—Èßπ’È 1. °“√ ”√«®π’È®”°—¥‡©æ“–‚√§À√◊Õ¿“«–‡√◊ÈÕ√—ß ´÷Ë߉¡à¡’„π√–∫∫√“¬ß“πª°µ‘ „π ¿“æ√«¡®÷߇ªìπ°“√ –∑âÕπªí≠À“ ÿ¢¿“æ‡æ’¬ß∫“ß à«π¢Õߪ√–‡∑»‡∑à“π—Èπ °“√ „™â¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ –∑âÕπ ∂“π– ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π®÷ß®–µâÕßæ‘®“√≥“√à«¡°—∫¢âÕ¡Ÿ≈ ®“°·À≈àßÕ◊πË Ê ª√–°Õ∫°—π 2. „π√–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«® ‰¥â°”Àπ¥√–¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ ”À√—∫¿“«–À√◊Õ‚√§ ‡√◊ÕÈ √—ß∑’¡Ë §’ «“¡™ÿ°µ—ßÈ ·µà√Õâ ¬≈– 1 ¢÷πÈ ‰ª „π°“√„™â¢Õâ ¡Ÿ≈°“√µ√«®æ∫‚√§∑’¡Ë §’ «“¡ ™ÿ°µË”°«à“√âÕ¬≈– 1 ®÷ß®–µâÕߧ”π÷ß∂÷ߢâÕ®”°—¥∑’‰Ë ¥â°”À𥉫âµß—È ·µàµπâ 3. ¿“«–À√◊Õ‚√§‡√◊ÈÕ√—ß∫“ß™π‘¥∑’Ë¡’§«“¡™ÿ°µË”„π¿“æ√«¡¢Õߪ√–‡∑»®– “¡“√∂π” ‰ª„™â‰¥â√–¥—∫Àπ÷ßË À“°®–π”¢âÕ¡Ÿ≈°“√®”·π°√“¬≈–‡Õ’¬¥∂÷ß√–¥—∫¿“§·≈–®—ßÀ«—¥ ®–µâÕßæ‘®“√≥“¥â«¬§«“¡√–¡—¥√–«—ß ‡æ√“–Õ“®¡’Õ§µ‘Õ—π‡π◊ËàÕß®“°®”π«π∑’˵√«® æ∫µË”‡π◊ÕË ß¥â«¬«‘∏°’ “√µ√«® À√◊Õ ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑’„Ë ™â¬ß— ‰¡à¡§’ «“¡‰«‡æ’¬ßæÕ∑’®Ë –µ√«®æ∫‰¥â 4. ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°“√ ”√«®§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ ®÷ß¡’¢âÕ®”°—¥ ”§—≠Ê Õ—π‰¥â·°à ß∫ª√–¡“≥ °”≈—ߧπ ª√– ∫°“√≥å¢Õߧ≥–ºŸâ ”√«® ºŸâ„™â¢âÕ¡Ÿ≈æ÷ßµ√–Àπ—°∂÷ß Õ§µ‘∑ ’Ë ”§—≠Ê µàÕ‰ªπ’È 4.1 §≥– ”√«®‡ªìπ∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√·æ∑¬å·≈– “∏“√≥ ÿ¢ ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ ®—ßÀ«—¥§—¥‡≈◊Õ°∑’¡µ√«®®—ßÀ«—¥≈– 1-2 §≥– ®”π«π∫ÿ§≈“°√Õ¬Ÿ√à –À«à“ß 15-45 §πµàÕ®—ßÀ«—¥ (¢÷Èπ°—∫¢π“¥¢Õß®—ßÀ«—¥) Õ§µ‘®“°§«“¡·ª√ ª√«π¢ÕߺŸµâ √«®®÷߇°‘¥¢÷πÈ ‰¥â¡“° 4.2 §«“¡‰¡à‡∑’¬Ë ߢÕߺŸ„⠙⇧√◊ÕË ß¡◊Õ ‡π◊ÕË ß®“°‰¡à‰¥âªØ‘∫µ— µ‘ “¡§Ÿ¡à Õ◊ ·≈– ‘ßË ∑’Ë ‰¥â√∫— °“√Ωñ°Õ∫√¡‰«â 4.3 §«“¡‰¡à‡∑’ˬߢÕ߇§√◊ËàÕß¡◊Õ À√◊Õ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‰¡à‰«æÕ∑’Ë®–µ√«®æ∫¿“«– À√◊Õ‚√§‰¥â


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 7 8

5. „π√–À«à“ß°“√ ”√«® §≥– ”√«®®“° à«π°≈“ß´÷Ëß∑”Àπâ“∑’ˇªìπ∑’˪√÷°…“ π‘‡∑» ·≈–°”°—∫°“√ ”√«®„π√–¥—∫®—ßÀ«—¥·≈–√–¥—∫¿“§ ‰¥âµ√«®æ∫¢âÕº‘¥æ≈“¥Õ—π ‡°‘¥®“°°“√ —¡¿“…≥å µ√«® ·≈–°“√≈ß∫—π∑÷°¢âÕà ¡Ÿ≈Õ¬Ÿ√à –¥—∫Àπ÷ßË ·¡à®â –‰¥â¡°’ “√ °”°—∫Õ¬à“ß„°≈♑¥·≈–·°â‰¢·≈â« ·µàºŸâ„™â¢âÕ¡Ÿ≈°Á¬—ߧ߮–µâÕß√–¡—¥√–«—ß·≈–æ÷ß µ√–Àπ—°∂÷ߢâÕ®”°—¥„π‡√◊ËÕߧ«“¡·µ°µà“ߢÕߧÿ≥¿“æ¢Õߧ≥– ”√«®„π·µà≈– ®—ßÀ«—¥¥â«¬ 6. ·¡â«à“Õ—µ√“§«“¡§√∫∂â«π¢Õß°“√ ”√«®„π¿“æ√«¡®–Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’ ·µà‡π◊ËÕß®“° ≈—°…≥–°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬ ¢Õߪ√–™“™π‰∑¬„π√–À«à“ß¿“§·≈–®—ßÀ«—¥¡’ Ÿß °“√ ·ª≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈®÷ß®–µâÕߧ”π÷ß∂÷ßÕ§µ‘Õ—π‡°‘¥®“°°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬π’È„Àâ¡“°  —߇°µ‰¥â ®“°≈—°…≥–‚§√ß √â“ߪ√–™“°√∑’Ë ”√«® ®–‰¥âª√–™“°√„π«—¬∑”ß“πµË”°«à“‚§√ß  √â“ߢÕߪ√–‡∑» √«¡∑—Èß¡’ª√–™“°√‡æ»À≠‘ß¡“°°«à“™“¬„π∑ÿ°®—ßÀ«—¥·≈–¿“§ °“√„™â¢Õâ ¡Ÿ≈∑’ªË √—∫‚¥¬„™â∞“πª√–™“°√‚≈°°Á®–™à«¬„π°“√·ª≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈π’‰È ¥â√–¥—∫Àπ÷ßË

5.2 ¢âÕ‡ πÕ·π–„π‡√◊ËÕß√–‡∫’¬∫«‘∏’°“√ ”√«® 1. °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬∑—Ë«ª√–‡∑»‚¥¬°“√µ√«®√à“ß °“¬∂◊Õ‡ªìπ«‘∏’§âπÀ“ªí≠À“‚√§¿—¬‰¢â‡®Á∫∑’Ë´àÕπ‡√âπÕ¬Ÿà„π™ÿ¡™π‰¥â¥’«‘∏’Àπ÷Ëß Õ—π ‡ªìπ∑’ˬա√—∫°—π∑—Ë«‚≈° ´÷Ëß„πÀ≈“¬ª√–‡∑»‰¥â®—¥∑”°“√ ”√«®‡ªìπ°“√ª√–®” ‚¥¬„™â°“√ ”√«®π’„È π°“√§âπÀ“ªí≠À“∑’‡Ë ©æ“–‡®“–®ß ·≈–„™â√«à ¡°—∫∞“π¢âÕ¡Ÿ≈Õ◊πË Ê ‡æ◊ÕË ª√–‡¡‘π ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π„À≥ℰ≈⇧’¬ß°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß¡“°¢÷πÈ ·∑π∑’Ë®–„™â‡æ’¬ß¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥â®“°°“√√“¬ß“π°“√µ“¬ °“√ªÉ«¬ ®“°√–∫∫ª°µ‘·µà ‡æ’¬ß·À≈à߇¥’¬« 2. ¢—ÈπµÕπ°“√‡µ√’¬¡°“√ ”√«® ∂◊Õ‡ªìπ¢—ÈπµÕπ∑’Ë ”§—≠·≈–®–™à«¬„Àâà¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥â¡’ §«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¡“° ª√– ∫°“√≥宓°°“√ ”√«®§√—Èßπ’È ‰¥â„Àâ¢âÕ √ÿª∑’Ë™—¥‡®π„π ‡√◊ÕË ß¢—πÈ ‡µ√’¬¡°“√ ”√«®¥—ßπ’È 2.1 √–¬–‡«≈“„π°“√¢—πÈ ‡µ√’¬¡°“√Õ¬à“ßπâÕ¬ 12-18 ‡¥◊Õπ 2.2 §≥–°√√¡°“√ ”√«®®–µâÕß°”À𥫗µ∂ÿª√– ß§å ·≈–™π‘¥¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈∑’Ë µâ Õ ß°“√„Àâ ™— ¥ ‡®π ‡æ◊Ë Õ °”Àπ¥√–‡∫’ ¬ ∫«‘ ∏’ ° “√ ”√«®∑’Ë ™— ¥ ‡®π·≈–¡’ §«“¡πà“‡™◊ÕË ∂◊Õ Ÿß 2.3 §≥–°√√¡°“√§«√√–¥¡§«“¡§‘¥∑—Èß®“°ºŸâ„™â¢âÕ¡Ÿ≈·≈–ºŸâ‡™’ˬ«™“≠„π ·¢πßµà“ßÊ ‡æ◊Ë Õ„Àâ ‰ ¥â ™ π‘ ¥ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ Õ— 𠇪ì π ∑’Ë µâ Õ ß°“√¢ÕߺŸâ „™â ·≈–ºŸâ ‡™’¬Ë «™“≠‰¥â„Àâ·π«§‘¥„π¥â“π√–‡∫’¬∫«‘∏°’ “√ ”√«®∑’¡Ë §’ «“¡πà“‡™◊ÕË ∂◊Õ Ÿß 2.4 ‡π◊ËÕß®“°‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë®–„™â ”√«®∂◊Õ‡ªìπ®ÿ¥ ”§—≠µàÕ§ÿ≥¿“æ¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ ®÷ß®–µâÕß„™â‡«≈“„π°“√§‘¥§âπ ∑¥ Õ∫ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–°—𧫓¡∂Ÿ°µâÕß·≈– §ÿ≥¿“æ¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈ Ÿß ÿ¥ ∂÷ß·¡â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∫“ß™π‘¥Õ“®‡§¬π”¡“„™âÀ√◊Õ ∑¥ Õ∫·≈â« À“°‡ªì π‰ª‰¥â°Á§«√®–π”¡“∑¥ Õ∫§«“¡‡∑’ˬߵ√ß·≈–


5. ¢âÕ®”°—¥ ªí≠À“ ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–

1 7 9

3.

4.

5.

6.

7.

§«“¡πà“‡™◊ÕË ∂◊ÕÕ’°§√—ßÈ Àπ÷ßË 2.5 °“√ ”√«®À¡Ÿà∫â“π·≈–§√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß°àÕπ°“√ ”√«®®√‘ß ®–™à«¬„Àâ °“√∫√‘À“√®—¥°“√ ·≈–°“√ ”√«®√“∫√◊πË ∑—ßÈ ¬—ß “¡“√∂µ‘¥µ“¡°≈ÿ¡à ‡ªÑ“ À¡“¬‰¥â≈«à ßÀπâ“°àÕπ∂÷ß«—π ”√«®®√‘ß °“√§—¥‡≈◊Õ°ªí≠À“∑’®Ë – ”√«® ®–µâÕßæ‘®“√≥“ªí®®—¬À≈“¬ª√–°“√ ‡π◊ÕË ß®“°‚√§ ‡√◊ÕÈ √—ßÀ≈“¬™π‘¥‰¡à®”‡ªìπ®–µâÕß ”√«®∫àÕ¬Ê (∑ÿ° 5 ªï) Õ“® ”√«®∑ÿ° 10-15 ªï À“°‡ÀÁπ«à“‰¡à¡’°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ßÕ¬à“ß√«¥‡√Á«∑’Ë®– àߺ≈∂÷ß°“√‡°‘¥‚√§π—ÈπÊ °“√  ”√«®·µà≈–√Õ∫®÷ßÕ“®·µ°µà“߉ªµ“¡§«“¡µâÕß°“√·≈–§«“¡®”‡ªìπ πÕ°®“°π’È °“√ ”√«®Õ“®°√–∑”‰¥â À ≈“¬«‘ ∏’ §◊ Õ ‡ªì π °“√ ”√«®¿“§µ— ¥ ¢«“߇æ◊Ë Õ ¥Ÿ  ¿“æªí≠À“„π¢≥–π—Èπ À√◊Õ °“√ ”√«®„π≈—°…≥–∑’ˇªìπ°“√µ‘¥µ“¡„π√–¬–¬“« ‚¥¬ ÿà¡ ”√«®µ—«Õ¬à“ß®”π«ππâÕ¬ ·≈–µ‘¥µ“¡‰ª‡ªìπ√–¬–‡«≈“¬“«π“πæÕ∑’Ë®– æ∫§«“¡‡ª≈’¬Ë π·ª≈ßÀ√◊Õªí®®—¬°”Àπ¥∑’ Ë ”§—≠‰¥â™¥— ‡®π ·¡â«à“„πªí®®ÿ∫—π ¢âÕ¡Ÿ≈‚√§µ‘¥µàÕ®”π«π¡“°®–‰¥â®“°√–∫∫°“√‡ΩÑ“√–«—ß‚√§ª°µ‘ ∑’Ë°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢®—¥‡°Á∫Õ¬Ÿà°Áµ“¡ §≥– ”√«®‡ÀÁπ«à“„π√Õ∫µàÕ‰ª§«√®–§—¥ ‡≈◊Õ°‚√§µ‘¥µàÕ∫“ß™π‘¥∑’ˇÀÁπ«à“‡ªìπªí≠À“ ”§—≠ ·≈–/À√◊Õ ¡’·π«‚πâ¡®–‡ªìπ ªí≠À“ ”§—≠¢Õߪ√–‡∑» ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ ”√«®ª√–‡¡‘π ¿“æªí≠À“ ·≈–ªí®®—¬ °”Àπ¥°“√‡°‘¥‚√§µ‘¥µàÕ‡À≈à“π—Èπ„Àâ™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ¥â«¬ ∑—Èßπ’ȇæ‘◊ËÕª√–‚¬™πåµàÕ °“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–°≈«‘∏°’ “√§«∫§ÿ¡‚√§„À≥âº≈¡“°¬‘ßË ¢÷πÈ °“√„™â∑’¡ ”√«®‡ªìπ√“¬®—ßÀ«—¥®–∑”„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¡’§«“¡·ª√ª√«π¡“° ·≈–¡’§«“¡ ¬“°≈”∫“°„π°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ ‡π◊ËÕß®“°§«“¡·ª√ª√«πÕ—π‡°‘¥®“°§«“¡ ·µ°µà“ߢÕߺŸ‡â °Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ ∑—ßÈ ¬—ß¡’ª≠ í À“„π‡√◊ÕË ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õ¬Ÿ¡à “°æÕ ¡§«√ §≥– ”√«®¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“À“°®–¡’°“√ ”√«®„π§√—ÈßµàÕ‰ª §«√≈¥ª√‘¡“≥ºŸâ‡°Á∫ ¢âÕ¡Ÿ≈≈߇À≈◊Õ‡æ’¬ß ç§≥– ”√«®√–¥—∫¿“§é À√◊Õ ∂Ⓡªìπ‰ª‰¥â∑¥’Ë ∑’  ’Ë ¥ÿ §◊Õ ç§≥–  ”√«® à«π°≈“ßé ‡æ’¬ß§≥–‡¥’¬« √«¡∑—ßÈ „™â‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑’‡Ë ªìπ¢Õß à«π°≈“߇撬ߙÿ¥‡¥’¬« ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂ª√—∫·µàß„À⇪ìπ¡“µ√∞“π‰¥â∑ÿ°§√—Èß∑’Ë ”√«® Õ¬à“߉√°Áµ“¡°Á®–µâÕß æ‘®“√≥“‡ß◊ÕË π‰¢¥â“π‡«≈“ ß∫ª√–¡“≥ ·≈–§«“¡πà“‡™◊ÕË ∂◊Õ¢ÕߢâÕ¡Ÿ≈„Àâ ¡¥ÿ≈¬å°π— ·≈– “¡“√∂°√–∑”‰¥à®â √‘ß °“√Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’˺Ÿâ‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈®–µâÕß∂◊Õ‡ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë ”§—≠ª√–°“√Àπ÷Ëß„π°“√ ∑”„Àâ¢Õâ ¡Ÿ≈¡’§≥ ÿ ¿“æ Ÿß §≥–°√√¡°“√ à«π°≈“ߺŸ®â ¥— ∑”‡§√◊ÕË ß¡◊Õ ®–µâÕߥ”‡π‘π °“√Ωñ°Õ∫√¡∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ßπâÕ¬‰¡àµ”Ë °«à“ 10 «—π ‚¥¬‡©æ“–‡πâπ¥â“π°“√ªØ‘∫µ— ‘ ·≈–·°â‰¢ªí≠À“§«“¡·ª√ª√«π¢Õß∫ÿ§≈“°√ Õ¬à“ßπâÕ¬„Àâ∑¡’ ºŸ â ”√«®‰¥âΩ°ñ ªØ‘∫µ— ‘ 2 §√—Èß ·≈–„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ √ÿª∫∑‡√’¬π¢Õß°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘„π·µà≈–§√—Èß ∑∫∑«π ®π¡—πË „®«à“ºŸ â ”√«®¡’§«“¡·¡à𬔄π°“√µ√«® „π¢—Èπ°“√ ”√«® ®–µâÕß°”Àπ¥„Àâ¡’§≥–ºŸâ«‘‡§√“–Àå·≈–®—¥∑”√“¬ß“π„Àâ™—¥‡®π °àÕπ‡√‘Ë¡°“√ ”√«® ‡π◊ËÕß®“°æ∫«à“ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈®–µâÕß„™â‡«≈“¡“° ‚¥¬


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 8 0

‡©æ“–„π°“√µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß µ‘¥µ“¡·≈–·°â‰¢¢âÕ¡Ÿ≈ √«¡∑—Èß°“√®—¥∑” √“¬ß“π°Á®–µâÕߥ”‡π‘π°“√‡ªìπ§≥–‡æ◊ËÕ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ “¡“√∂π”¡“„™â‰¥â√«¥‡√Á« ∑—𠧫“¡µâÕß°“√ 8. √—∞∫“≈§«√°”À𥇪ì π π‚¬∫“¬„π°“√®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπ°“√ª√–®” Õ—π®–‡°‘¥ ª√–‚¬™πåµàÕ°“√ª√–‡¡‘π ¿“æªí≠À“∑’Ë´àÕπ‡√âπÕ¬Ÿà„π™ÿ¡™π ·≈–‡ªìπ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë  ”§— ≠„π°“√°”Àπ¥·ºπ°“√®—¥∫√‘°“√·°àª√–™“™π µ≈Õ¥®π§‘¥§âπ«‘∏’°“√ ªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡ªí≠À“„À≥âº≈¡“°¬‘Ëߢ÷Èπ ´÷Ëß„π√–¬– —ÈπÕ“®®—¥‡ªìπ‚§√ß°“√ ¿“¬„µâ°“√∫√‘À“√®—¥°“√„π√Ÿª§≥–°√√¡°“√œ ·≈–®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥∑’˧≈àÕßµ—« „π°“√¥”‡π‘π°“√æÕ ¡§«√ „π√–¬–¬“«Õ“®®—¥„Àâ¡’Õߧå°√√Õß√—∫„À⇪ìπ°‘®°√√¡ ª√–®”„π√–∫∫ª°µ‘  ”À√—∫§≥–°√√¡°“√œ ·≈–/À√◊Õ Õߧå°√∑’Ë®–∑”Àπâ“∑’Ëπ’È §«√®–‡ªìπ‰ª„π√Ÿª„¥ (√—∞ ‡Õ°™π À√◊Õ °÷Ë߇հ™π) π—È𠧫√®–‰¥âæ‘®“√≥“ ∂÷ߪ√–‡¥Áπ¥â“πª√– ‘∑∏‘¿‘ “æ¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√‡ªì𠔧—≠ 9.  ”À√—∫¢âÕ‡ πÕ„π‡√◊ËÕߪí≠À“∑’˧«√®–µâÕß ”√«®„π√Õ∫µàÕ‰ª (5 ªï π—∫®“°°“√  ”√«®§√—ßÈ ·√° À√◊Õªïæ.». 2539-2540) π—πÈ §≥–ºŸ â ”√«®¡’§«“¡‡ÀÁπ¥—ßπ’È 9.1 æ— ≤ π“°“√‡¥Á °‰∑¬¬— ß ¡’ ° “√»÷ ° …“ ”√«®πâ Õ ¬·≈–æ∫«à “ ‡¥Á °‰∑¬¡’ ªí≠À“„π‡√◊ÕË ßæ—≤π“°“√™â“Õ¬Ÿ§à Õà π¢â“ß¡“° πÕ°®“°π’È ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑’„Ë ™â„π °“√ ”√«®§√—ßÈ π’¬È ß— ¡’ª≠ í À“„π‡√◊ÕË ß°“√µ√«®Õ¬Ÿæà Õ ¡§«√ ®÷ßπà“®–‰¥â®¥— ∑”´È”‚¥¬æ‘®“≥“®—¥∑”·∫∫∑¥ Õ∫∑’¡Ë §’ «“¡‰«·≈–·¡àπ¬”¡“°¢÷πÈ °«à“‡¥‘¡ πÕ°®“°π’§È «√®–°”Àπ¥„Àâ¡°’ “√ ”√«®æ—≤π“°“√‡¥Á°„π√–¬–¬“« πÕ°‡Àπ◊Õ ®“°°“√ ”√«®„π¿“§µ—¥¢«“ß ‡π◊ÕË ß®“°æ—≤π“°“√‡¥Á°¡’≈°— …≥–‡§≈◊ÕàË π ‰À«‡ª≈’Ë ¬ π·ª≈߉ªµ“¡ ¿“æ°“√‡≈’È ¬ ߥŸ  ‘Ë ß ·«¥≈â Õ ¡ ·≈–°“√ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß∑“ß —ߧ¡¢Õ߉∑¬ °Á‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á«¡“° °“√§âπæ∫ ªí≠À“„π°“√ ”√«®·∫∫µ—¥¢«“߉¡àÕ“® –∑âÕπªí≠À“∑’Ë·∑â®√‘߉¥â ·≈– ¬—ß¡’§«“¡πà“‡™◊ÕË◊ ∂◊յ˔°«à“°“√ ”√«®„π√–¬–¬“« 9.2 ªí≠À“¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°·≈–¡–‡√Á߇µâ“π¡„π µ√’ ‡∑à“∑’Ë¡’°“√√“¬ß“π·≈– »÷°…“„πª√–‡∑»‰∑¬ æ∫«à“ ‡ªìπ¡–‡√Áß∑’¡Ë Õ’ µ— √“™ÿ° Ÿß∑’ Ë ¥ÿ „π°≈ÿ¡à ¡–‡√Áß µ√’ „π°“√ ”√«®π’È„™â°“√´—°∂“¡ª√–«—µ‘‡ªìπÀ≈—° ´÷Ëß¡’§«“¡·¡π¬”πâÕ¬ ·≈–‰¡àÕ“®√–∫ÿ«à“‡ªìπ¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°‰¥â·πà™—¥ √«¡∑—Èß‹°“√µ√«®‡µâ“π¡ °Á ¡’§«“¡·ª√ª√«π Ÿß §≥–ºŸâ ”√«®®÷߇ÀÁ π «à “„π√Õ∫µàÕ‰ª §«√®– ¥”‡π‘π°“√ ”√«®¡–‡√Áߪ“°¡¥≈Ÿ°·≈–¡–‡√Á߇µà“â π¡„π µ√’‰∑¬Õ’°§√—ßÈ Àπ÷ßË ‚¥¬„™â«∏‘ °’ “√µ√«®∑’‰Ë « ®‹ ”‡æ“–‡®“–®ß·≈–‡™◊ÕË ∂◊Õ‰¥â ßŸ °«à“‡¥‘¡ 9.3 °“√ ”√«®‚√§µ—∫·¢Áß‚¥¬„™â°“√´—°ª√–«—µ‘ ·≈–°“√µ√«®√à“ß°“¬‚¥¬ ·æ∑¬å„π§√—ßÈ π’È ¬—ߢ“¥§«“¡·¡àπ¬”Õ¬Ÿà ‡π◊ÕË ß®“°¢âÕ°”Àπ¥∑’„Ë ™â¬ß— ‰¡à‰¥â ∑¥ Õ∫„À⇪ìπ¡“µ√∞“π Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ¬‹ ß— ®–µâÕß¡’°“√æ—≤𓇧√◊ÕË ß¡◊Õ ·≈–«‘∏’°“√ ”À√—∫µ√«®‚√§µ—∫·¢Áß∑’ˇÀ¡“– ¡¢÷Èπ„™â‹ „πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬


5. ¢âÕ®”°—¥ ªí≠À“ ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–

1 8 1

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

‡©æ“– ”À√—∫°“√ ”√«®„π√–¥—∫™“µ‘ ´÷Ëß°“√µ√«®¥â«¬‡§√◊ËÕß¡◊Õ‹∑’Ë‹´—∫ ´âÕπ‰¡à “¡“√∂°√–∑”‰¥âà °“√ ”√«®¿“«–‚≈À‘µ®“ߥ⫬°“√µ√«®√–¥—∫ Haematocrit „π‡≈◊Õ¥ ∂◊Õ ‰¥â «à “ ‡ªì π ‡æ’ ¬ ß°“√§— ¥ °√Õß∑’Ë §à Õ π¢â “ ßÀ¬“∫ ´÷Ë ß  “¡“√∂∫Õ°  ∂“π°“√≥剥â‡æ’¬ß§√à“«Ê ‡∑à“π—πÈ §≥–‹º‹ ‹  âŸ ”√«®‡ÀÁπ«à“ ¿“«–‚≈À‘µ®“ß ‡ªìπªí≠À“„À≠à∑’Ë∫—Ëπ∑Õπ∑√—欓°√¡πÿ…¬å¢Õߪ√–‡∑» ª√–°Õ∫°—∫°“√ µ√«®æ∫¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√ ¬—ß¡’Õ¬Ÿ à ߟ ¡“°∑—ßÈ „π‡¥Á°·≈–ºŸ„â À≠à ®÷ߧ«√ ®–¡’°“√»÷°…“«‘®—¬„π√–¥—∫≈÷° ·≈–¡’°“√ ÿà¡ ”√«®¿“«–‚≈À‘µ®“ß„π √–¥—∫ª√–‡∑»‡ªìπ°“√ª√–®”∑ÿ° 5 ªï ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘𠂧√ß°“√æ—≤𓬰√–¥—∫§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õߪ√–™“¢π‰∑¬‰¥â√–¥—∫Àπ÷Ëß „πÕ’°¥â“πÀπ÷Ë߇æ◊ËÕª√–‡¡‘π»—°¬¿“æ¥â“π√à“ß°“¬¢Õß∑√—欓°√¡πÿ…¬å ¢Õߪ√–‡∑»·≈–§‘¥§âπ°≈¬ÿ∑∏„π°“√·°â‰¢ªí≠À“π’‰È ¥âÕ¬à“ß∑—π°“√≥å ¿“«–ªÕ¥Õÿ¥°—πÈ ‡√◊ÕÈ √—ß∑’‰Ë ¥â®“°°“√´—°ª√–«—µ‘ ·≈–µ√«® ¡√√∂¿“æ¢Õß ªÕ¥‚¥¬„™â Peak‹‹ Flow Wright Meter  “¡“√∂§—¥°√Õߪí≠À“‰¥â„π√–¥—∫Àπ÷ßË ·µà‡π◊ËÕß®“°°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ‹¬—ß¡’¢âÕ®”°—¥∫“ߪ√–°“√ ‡™àπ ªí≠À“°“√ ‡ª≈’ˬπÕÿª°√≥åª√–°Õ∫„π°“√‡ªÉ“≈¡‡¢â“‡§√◊ËÕß ∑”„À⢓¥¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫ ∫“ßæ◊πÈ ∑’§Ë Õà π¢â“ß¡“°‚¥¬‡©æ“–„π°√ÿ߇∑æœ ®÷ßÕ“®æ‘®“√≥“°√–∑”´È” „π√Õ∫µàÕ‰ª ‚¥¬æ‘®“√≥“ª√—∫«‘∏°’ “√µ√«®„À⡧’ «“¡πà“‡™◊ÕË ∂◊Õ¡“°¢÷πÈ ‡™àπ Õ“®„™â S‹ pirometer À√◊Õ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ∑’¡Ë §’ «“¡‡∑’¬Ë ßµ√ß¡“∑¥·∑π «‘∏°’ “√§—¥°√Õß‚√§π‘«Ë „π√–∫∫∑“߇¥‘πªí  “«– ¬—߉¡à‰«æÕ∑’®Ë –µ√«®æ∫π‘«Ë ‰¥â ‡π◊Ë Õ ß®“°‹‹ „™âÕ“°“√∑“ßªí  “«–‡ªìπÀ≈—°„π°“√§—¥°√Õ߇æ◊ËÕ𔉪µ√«® ¥â«¬°“√©“¬¿“æ√—ß ’ §≥–‹‹ ºŸâ ”√«®‡ÀÁπ«à“„π√Õ∫µàÕ‰ª §«√∑”´È”·≈– ‡ª≈’Ë¬π¡“„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’§«“¡‰«·≈–®”‡æ“– Ÿß ‡™àπ Ultra Soundœ Õ¬à“߉√°Áµ“¡®–µâÕßæ‘®“√≥“°“√∫√‘À“√®—¥°“√·≈–„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë‹‡À¡“–  ¡°—∫°“√µ√«®„πæ◊πÈ ∑’√Ë –¥—∫ª√–‡∑»§«∫§Ÿ‰à ª¥â«¬ „π°“√ ”√«®§√—Èßπ’È ¬—߉¡à‰¥â‡®“–≈÷°‰ª„πªí≠À“∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß°—∫°“√¡’ ª√–®”‡¥◊Õπ 惵‘°√√¡∑“ß‡æ» °“√¡’§√√¿å °“√§≈Õ¥∫ÿµ√·≈–Õ“°“√ ¢â“߇§’¬ß„π√Õ∫°“√ ”√«®µàÕ‰ª §«√®–‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ª√–«—µ‘‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π  ∂“π°“√≥å„π‡√◊ÕË ß ÿ¢¿“æ¢ÕßÀ≠‘ß«—¬‡®√‘≠æ—π∏ÿ·≈–°“√Õπ“¡— å ¬·¡à·≈–‡¥Á° ¿“«–∑ÿæ‚¿™π“°“√∑’Ëæ∫«à“¬—ߧ߇ªìπªí≠À“ ”§—≠Õ¬Ÿà¡“°„πª√–‡∑» ‰∑¬‚¥¬‡©æ“–„π‡¥Á° «—¬√ÿàπ ·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ √«¡∑—Èß°“√¡’¿“«–Õâ«π·≈– πÈ”Àπ—°‡°‘π§àÕπ¢â“ß Ÿß„π°≈ÿà¡«—¬°≈“ߧπ πà“®–‹‹‡ªìπ¿“æ –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ ªí≠À“„π‡√◊ËÕß惵‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§¢Õߧπ‰∑¬„π°≈ÿࡵà“ßÊ „π‹‹ ° “√  ”√«®√Õ∫µàÕ‰ª ®÷ߧ«√®—¥∑”°“√ ”√«®≈—°…≥–°“√∫√‘‚¿§¢Õߧπ‰∑¬ ‚¥¬æ‘®“√≥“§«“¡·µ°µà“ߢÕß‡æ» Õ“¬ÿ ∂‘πË ∑’ÕË “»—¬ ¿“§ ·≈–Õ“™’æ


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 1 8 2

‡æ◊Ë Õ„Àâ ‡¢â “„®∂÷ßªí®®—¬Õ—π àߺ≈‹µàÕ ¿“«–‚¿™π“°“√ ·≈–‡ πÕ·π–„π ‡√◊ËÕß°“√ª√—∫ª≈’ˬπÀ√◊Õ à߇ √‘¡æƒµ‘°√√¡°“√∫√‘‚¿§Õ“À“√¢Õߧπ‰∑¬ „π°≈ÿ¡à ª√–™“°√‡©æ“–µà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“߇À¡“– ¡ 9.9 ªí≠À“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–ªí≠À“ ÿ¢¿“æÕ—π‡°‘¥®“°¡≈¿“«–µà“ßÊ ¬—߉¡à‰¥â √—∫°“√ ”√«®„π§√—ßÈ π’È ‡π◊ÕË ß®“°§«“¡¬“°≈”∫“°„π°“√®—¥À“‡§√◊ÕË ß¡◊Õ À√◊Õ «‘∏’°“√µ√«®∑’ˇÀ¡“– ¡ ´÷Ëߧ«√®–æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√„π√–¬–¬“«·≈– ‚¥¬‡©æ“–°“√æ—≤𓇧√◊ËÕß¡◊Õ∑’ˇÀ¡“– ¡„π°“√§âπÀ“ À√◊Õ ª√–‡¡‘π  ¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µàÕ§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õߧπ‰∑¬ πà“®–‰¥âæ‘®“√≥“∫√√®ÿ„π °“√ ”√«®√Õ∫µàÕÊ ‰ª 9.10 À“°®– π„® ”√«®§«“¡æ‘°“√„π√Õ∫µàÕ‰ª §≥–ºŸâ ”√«®‡ πÕ«à“ §«√ ®–∫√√®ÿ‡√◊ËÕß “‡Àµÿ¢Õߧ«“¡æ‘°“√ ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ëæ‘°“√À√◊Õ°√–∑” °‘®°√√¡µà“ßÊ ‰¡à‰¥â√à«¡‰ª¥â«¬ ‡æ◊Ë Õ„À⋉¥â¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˇ©æ“–‡®“–®ß·≈– ‡ πÕ·π–¥â“π°“√ªÑÕß°—π·≈–øóôπøŸ ¡√√∂¿“æ§πæ‘°“√¥â«¬ Õ¬à“߉√ °Áµ“¡À“°√—∞∫“≈À√◊ÕÀπ૬ߓπ∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫®–¡’°“√ ”√«®‡®“–≈÷°„π ‡√◊ÕË ßπ’∫È √√®ÿÕ‹ ¬Ÿ„à π·ºπß“π·≈â« °Á‰¡à®”‡ªìπµâÕß ”√«®„π√Õ∫µàÕ‰ª 9.11 °“√µ√«®À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ °“√µ√«®‡≈◊Õ¥ °“√«—¥ ¡√√∂¿“æªÕ¥ ‰¡à  “¡“√∂°√–∑”‰¥â„π‹‹ ° √ÿ ß ‡∑æ¡À“π§√œ ‡π◊ËÕߥ⫬ªí≠À“§«“¡√à«¡¡◊Õ ·≈–∫ÿ§≈“°√∑’˵√«®¬—߉¡à‡À¡“– ¡ §≥–‹‹ºŸâ ”√«®‡ÀÁπ«à“„π§√—ÈßµàÕ‰ª §«√æ‘®“√≥“°√–∫«π°“√·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ”√«®„π‹°‹ √ÿ߇∑æ¡À“π§√œ „Àâ√—¥°ÿ¡¬‘Ëߢ÷Èπ´÷Ëß®–µâÕß·µ°µà“߉ª®“°°“√ ”√«®„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ◊ËπÊ ´÷Ëß ‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õߪ√–™“™π·µ°µà“ß°—πÕÕ°‰ª ·≈–§«√®–¥”‡π‘π°“√´È”„π ªí≠À“∑’ˉ¡à “¡“√∂‹‹°√–∑”‰¥â„π√Õ∫π’È ‰¥â·°à °“√µ√«®‡≈◊Õ¥∑ÿ°™π‘¥ °“√«—¥ ¡√√∂¿“æ¢Õߪե ·≈–°“√µ√«®‚¥¬„™â‡§√◊ÕË ß¡◊Õ摇»…Õ◊πË Ê 9.12 °“√ ”√«®´÷ßË §≥–ºŸ â ”√«®‡ÀÁπ«à“ §«√®–¥”‡π‘π°“√‡ªìπª√–®”∑ÿ°√Õ∫‰¥â·°à °“√‡®Á∫ªÉ«¬‡©’¬∫æ≈—π °“√∫“¥‡®Á∫ (‚¥¬‡æ‘¡Ë ‡√◊ÕË ß°“√∂Ÿ°∑”√⓬) °“√ ¥Ÿ·≈√—°…“ ÿ¢¿“æ·≈–°“√„™â∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢ ¿“«–‚¿™π“°“√ ‚≈À‘µ®“ß æƒµ‘°√√¡ ÿ¢¿“æ (°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ¥◊¡Ë  ÿ√“ 惵‘°√√¡∑“ß‡æ» °“√„™â¬“ °“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬) °“√ ”√«®´÷Ë ß‰¥â ¥”‡π‘π°“√„π§√—Èßπ’È·≈â« ·≈–§≥–ºŸâ ”√«®‡ÀÁπ«à“ Õ“®‰¡à ®”‡ªìπ®–µâÕߥ”‡π‘π°“√„π√Õ∫∂—¥‰ªÀ“°‰¡à¡’ªí®®—¬À√◊ÕÕ‘∑∏‘æ≈¥â“π ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ∑’®Ë –∑”„À⇰‘¥°“√‡ª≈’¬Ë π·ª≈߉¥â™¥— ‡®π §◊Õ °“√«—¥§«“¡¥—π‚≈À‘µ °“√µ√«®§≈◊πË ‰øøÑ“À—«„® °“√µ√«®√–¥—∫πÈ”µ“≈ ·≈–√–¥—∫‚§‡≈ ‡µÕ√Õ≈„π‡≈◊Õ¥ Õ“°“√ª«¥¢âÕ/À≈—߇√◊ÕÈ √—ß ≈¡™—°


5. ¢âÕ®”°—¥ ªí≠À“ ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–

1 8 3 ○

°‘µµ‘°√√¡ª√–°“» §≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ æ.». 2534 ¢Õ¢Õ∫æ√–§ÿ≥Àπ૬ߓπ∑ÿ° à«πÕ—π‰¥â·°à °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ √“™«‘∑¬“≈—¬  ¡“§¡«‘™“™’æµà“ßÊ  ”π—°Õπ“¡—¬ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∑ÿ°·Ààß ·≈–§≥– °√√¡°“√√–∫“¥«‘∑¬“·Ààß™“µ‘ ( ∂“∫—π«‘®—¬ “∏“√≥ ÿ¢‰∑¬) ∑’ˉ¥â‡Õ◊ÈÕ‡øóôÕ π—∫ πÿπ ∑—Èߥâ“π°”≈—ß§π °”≈—ß·√ßß“π °”≈—ß ¡Õß °”≈—߇ߑπ ·≈–∑’Ë ”§—≠§◊Õ°”≈—ß„®‡π◊ËÕß ¥â«¬°“√ ”√«®„π¢Õ∫‡¢µ∑—Ë«ª√–‡∑»π’ȇªìπ‡√◊ËÕ߬“°≈”∫“° ·≈–¬◊¥‡¬‘◊ÈÕ¬“«π“π ·¡â ®–„™â‡«≈“π—∫·µà‡√‘Ë¡µâπ‚§√ß°“√®π∂÷ß√“¬ß“π©∫—∫π’È ”‡√Á® ¡∫Ÿ√≥åÕÕ°‡º¬·æ√àµàÕ  “∏“√≥™π‡°◊Õ∫ 4 ªï ·µàº√Ÿâ «à ¡ß“π∑ÿ°§π°Á¡°’ ”≈—ß„® √—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–‡ ’¬ ≈–‡√àß√—¥ „Àâº≈°“√ ”√«®π’‰È ¥âª√“°Æ„π —ߧ¡‰∑¬ °”≈— ß  ”§— ≠ §◊ Õ ∑’ ¡ ºŸâ µ √«®„π∑ÿ ° ®— ß À«— ¥ ´÷Ë ß ·µà ≈ – à « π°Á ‰ ¥â ∑—È ß §«“¡√Ÿâ ª√– ∫°“√≥姫“¡∑ÿ°¢å¬“° §«“¡ πÿ° π“π §≈–‡§≈â“°—π‰ª π—∫«à“∑à“π‰¥âÕ∑ÿ »‘ µπ ‡ªìπ§ÿ≥Ÿª°“√µàÕ —ߧ¡‰∑¬Õ¬à“ß„À≠àÀ≈«ß ‰¥â‡ªî¥»—°√“™„À¡à¢Õß√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡‘‰¥â ‡ªìπ·µà‡æ’¬ß√—∫√“¬ß“πÕ¬Ÿà„π∑’˵—ÈßÕ¬à“߇¥’¬« ·µà‰¥â‡¢â“À“™ÿ¡™π‡æ◊ËÕ§âπÀ“ªí≠À“  ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π  ÿ¥∑⓬§≥–ºŸâ«‘®—¬À«—ß«à“¢âÕ¡Ÿ≈∑’ˉ¥âॗÈπ¥âπ‡ “–À“¡“π—Èπ ®–¡’ºŸâ𔉪„™â ª√–‚¬™πå„À⇰‘¥º≈¥’µÕà ª√–™“™π‰∑¬·≈– —ߧ¡‚¥¬ à«π√«¡

æ∫°—π„À¡à„π°“√ ”√«®√Õ∫Àπâ“ ªïæ.». 2539-2540


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 184 ○

¿“§ºπ«°À¡“¬‡≈¢ 1 √“¬≈–‡Õ’¬¥‚§√ß°“√·≈–§” —Ëß·µàßµ—Èß ‚§√ß°“√ ”√«®¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π (National Health Examination Survey of Thailand) ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√ 1. §≥–°√√¡°“√√–∫“¥«‘∑¬“·Ààß™“µ‘ 2.  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√¡«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å ·≈–°√¡°“√·æ∑¬å °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 3. √“™«‘∑¬“≈—¬Õ“¬ÿ√·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡·æ∑¬å‚√§À—«„®·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡ Õÿ√‡«™·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ √“™«‘∑¬“≈—¬æ¬“∏‘·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ 4. ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à ¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°àπ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å

À≈—°°“√·≈–‡Àµÿº≈ ¿“«–°“√¢“¥¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡√Ÿâ„π‡√◊ËÕß ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬∑’Ë·∑â®√‘ߢÕߪ√–™“™ππ—Èπ π—∫ ‡ªì π ‡√◊Ë Õ ß√’ ∫ ¥à « π‡©æ“–Àπâ “  ”À√— ∫‚§√ß°“√§«∫§ÿ ¡ ·≈–ªÑ Õ ß°— π‚√§µà “ ßÊ ´÷Ë ß °√–∑√«ß  “∏“√≥ ÿ¢√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√Õ¬Ÿà Õ“∑‘ ‚§√ß°“√§«∫§ÿ¡ªÑÕß°—π‚√§‰¡àµ¥‘ µàÕ ‚¥¬∑’¢Ë Õâ ¡Ÿ≈ à«π „À≠à´÷Ëß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢¡’Õ¬Ÿàπ—È𠇪ìπ√“¬ß“π°“√µ“¬®“°¡√≥∫—µ√ ´÷Ë߬—ߧ߇ªìπªí≠À“„π ‡√◊ËÕß°“√«‘π‘®©—¬°“√µ“¬ ·≈–°“√ªÉ«¬®“°‚√§µà“ßÊ ∑’ˇ¢â“√—∫°“√√—°…“„π‚√ß欓∫“≈„π —ß°—¥ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢‡∑à“π—πÈ ®–‡ÀÁπ«à“¬—ߢ“¥¢âÕ¡Ÿ≈°“√ªÉ«¬∑’‡Ë ¢â“√—∫°“√√—°…“„π‚√ß欓∫“≈ —ß°—¥ Õ◊πË Ê √«¡∑—ßÈ ¿“§‡Õ°™π¥â«¬ πÕ°®“°π’¿È “«–°“√‡®Á∫ªÉ«¬¥â«¬‚√§∑’µË Õâ ߇¢â“√—∫°“√™à«¬‡À≈◊Õ®“°  ∂“π欓∫“≈ °Á‡ªìπ‡æ’ ¬ ߥ— ™ π’ ∑’Ë ™’È „Àâ ‡ÀÁπ ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π„π·ßà¡ÿ¡‡¥’¬« ‡π◊ÕË ß®“°¬—ß¡’ ¿“æ°“√‡®Á∫ªÉ«¬Õ’°À≈“¬Õ¬à“ß∑’ªË √–™“™π· «ßÀ“°“√√—°…“欓∫“≈¥â«¬«‘∏°’ “√Õ◊πË Ê À√◊Õ·À≈àßÕ◊ËπÊ πÕ°®“°π’È°“√ª√–‡¡‘π¿“«– ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π‚¥¬„™â¢âÕ¡Ÿ≈°“√ªÉ«¬·≈–µ“¬ ®“°√“¬ß“π¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °Á¬ß— ‰¡àæՇ撬ß∑’®Ë –„™â„π°“√«“ß·ºπªÑÕß°—π·≈– à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ ·≈–‰¡àÕ“®®–‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õßªí®®—¬µà“ßÊ ∑’Ë à߇ √‘¡„À⇰‘¥¿“«–¥—ß°≈à“« §≥–°√√¡°“√ √–∫“¥«‘∑¬“·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–  ¡“§¡·æ∑¬å‡©æ“–∑“ßµà“ßÊ ®÷߇ÀÁπæâÕß°—π„𧫓¡®”‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß®—¥„Àâ¡’°“√ ”√«®¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π ‚¥¬ „™â√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬∑“ß√–∫“¥«‘∑¬“ ‡æ◊ËÕ„À≥ⵗ«·∑π¢Õߪ√–‡∑» ·≈–„™â«‘∏’°“√ Õ∫∂“¡ ·≈– µ√«® ¿“æ√à“ß°“¬„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡¿“«–∑’Ë ”§—≠Ê Õ—π®–𔉪 Ÿà°“√ª√–‡¡‘π ∂“π– ÿ¢¿“æ¢Õß ª√–™“™π‚¥¬ à«π„À≠à ·≈– °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¿“«– ÿ¢¿“æ°—∫ ∂“π–∑“߇»√…∞°‘®  —ߧ¡ ·≈–  ¿“æ™ÿ¡™π‡¡◊Õß°—∫™π∫∑ ‰¥âÕ°’ ª√–°“√Àπ÷ßË ¥â«¬ °“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π∑’Ë∑”°—π„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπ°“√ ”√«®‚¥¬„™â ·∫∫ Õ∫∂“¡‡ªìπÀ≈—° ‚¥¬‰¡à¡’°“√µ√«®√à“ß°“¬ À√◊Õ„™â‡§√◊ËÕßµ√«®„¥Ê ¥—ßπ—Èπ°“√ ”√«®∑’Ë ®–∑”¢÷Èπ„π‚§√ß°“√π’È π—∫‡ªìπ°“√ ”√«®§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬¡ÿàßÀ«—ß«à“®–‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈„π‡√◊ËÕß Õÿ∫—µ‘°“√ ·≈–§«“¡™ÿ°¢Õß¿“«–º‘¥ª°µ‘ „πª√–™“°√°≈ÿࡵà“ßÊ ·≈–ª√–¡«≈‡¢â“‡ªìπ ∂“π–


¿“§ºπ«°

185 ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π‰∑¬∑—Èߪ√–‡∑» ‚¥¬æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°°≈ÿà¡¢Õß°“√µ√«®µ“¡‡°≥±å„π‡√◊ËÕß °“√π”º≈‰ª„™â«“ß·ºπªÑÕß°—π‰¥â ‰¡à¡’ºŸâ‡§¬∑”„π‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ¡“°àÕπ ¡’§«“¡º‘¥ª°µ‘·≈–°“√‡®Á∫ ªÉ«¬¡“°·µà‡¢â“√—∫∫√‘°“√„π ∂“π∫√‘°“√πâÕ¬ ·≈– “¡“√∂®—¥∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢„À≥â

«—µ∂ÿª√– ߧå¢Õß‚§√ß°“√ 1. ‡æ◊ÕË ∑√“∫§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡√◊ÕÈ √—ß∫“ß™π‘¥∑’‡Ë ªìπªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢¢Õߪ√–‡∑» 2. ‡æ◊ËÕ∑√“∫Õÿ∫—µ‘°“√¢Õߧ«“¡º‘¥ª°µ‘∑’Ë “¡“√∂µ√«®æ∫‰¥â®“°°“√µ√«®√à“ß°“¬ ·≈–°“√ µ√«®∑“ßÀâÕߪؑ∫µ— °‘ “√ „π§π‰∑¬ 3. ‡æ◊ÕË ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¿“«– ÿ¢¿“æ°—∫ªí®®—¬∑“߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡ 4. ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√«“ß·ºπªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡ªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢∑’ Ë ”§—≠

«‘∏¥’ ”‡π‘π°“√ 1. ®—¥ª√–™ÿ¡ºŸâ·∑π ºŸâ‡™’ˬ«™“≠®“°Àπ૬ߓπµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ°”À𥂧√ß√à“ß°“√»÷°…“ ·≈–√“¬ ≈–‡Õ’¬¥„π°“√®—¥∑”‚§√ß°“√ 2. §≥–∑”ß“πœ ®—¥∑”·∫∫∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–§Ÿ¡à Õ◊ °“√µ√«®·≈–·ª≈º≈ 3. ®—¥ª√–™ÿ¡ºŸ·â ∑π®“°Àπ૬ߓπ‡æ◊ÕË æ‘®“√≥“°“√∫√‘À“√®—¥°“√„π¢—πÈ √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß ∂“π∑’«Ë ®‘ ¬— ·≈–°“√¥”‡π‘π°“√‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ 4. §≥–ºŸ·â ∑π√–¥—∫¿“§§—¥‡≈◊Õ°∑’¡«‘®¬— √–¥—∫®—ßÀ«—¥ 5. Ωñ°Õ∫√¡«‘∏°’ “√´—°ª√–«—µ‘ °“√∫—π∑÷° ·≈–¢—πÈ µÕπ°“√µ√«® 6. ¥”‡π‘π°“√ ”√«®„π®—ßÀ«—¥ 7. §≥–ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫¿“§ µ‘¥µ“¡ °”°—∫ ·≈–™à«¬‡À≈◊Õ„π°√≥’∑‡Ë’ °‘¥ªí≠À“ 8. ºŸªâ √– “πß“π¿“§ ·≈–ºŸªâ √– “πß“π à«π°≈“ß ¥”‡π‘π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈– ‘ßË  àßµ√«®µà“ßÊ „Àⷰງ⟠™’¬Ë «™“≠‡æ◊ÕË „Àâ°“√«‘π®‘ ©—¬ 9. ∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–«‘‡§√“–Àå‚¥¬§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 10. ®—¥ª√–™ÿ¡ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫¿“§ ·≈–ºŸ‡â ™’¬Ë «™“≠‡æ◊ÕË ·ª≈º≈¢âÕ¡Ÿ≈ 11. ®—¥∑”√“¬ß“π°“√»÷°…“ ·≈–®—¥∑”¢âÕ‡ πÕ·π–µàÕºŸ√â ∫— º‘¥™Õ∫∑—ßÈ „π·≈–πÕ°°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

√–¬–‡«≈“¥”‡π‘π°“√ ‡√‘¡Ë ‚§√ß°“√ ‡¥◊Õπ∏—𫓧¡ 2533 √–¬–‡«≈“¥”‡π‘π°“√ 18 ‡¥◊Õπ

1 2 3 4 5 ‡µ√’¬¡°“√ < > ®—¥∑”§Ÿ¡à Õ◊ < > ª√– “πß“π < > Ωñ°Õ∫√¡ < > ¥”‡π‘π°“√ < √«∫√«¡·≈–«‘‡§√“–Àå ‡¢’¬π√“¬ß“π ∑”¢âÕ‡ πÕ·π– ‚ª√¥»÷°…“‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡„π (√à“ß) ¢—πÈ µÕπ°“√¥”‡π‘πß“π

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

> <

> < <

> >


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 186

ß∫ª√–¡“≥ ‰¥â®“° 1. ß∫ª√–¡“≥ª°µ‘¢Õß°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ 2. ß∫ª√–¡“≥ ¡∑∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈– ¡“§¡·æ∑¬å‡©æ“–∑“ß 3. ß∫ª√–¡“≥«‘®¬— ®“°§≥–°√√¡°“√√–∫“¥«‘∑¬“·Ààß™“µ‘ „π«ß‡ß‘π 1,500,000 ∫“∑ §à“„™â®“à ¬ (‚ª√¥»÷°…“„π√à“ߢ—πÈ µÕ𥔇π‘πß“π ‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡) ºŸ√â ∫— º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√ ºŸÕâ πÿ¡µ— ‚‘ §√ß°“√

”‡π“∂Ÿ°µâÕß

(π .®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥)

(·æ∑¬åÀ≠‘ß®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥) (𓬷æ∑¬åÀ∑—¬ ™‘µ“ππ∑å)


¿“§ºπ«°

187

§” —Ëß °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë 91/2534 ‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«®  ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π ‡π◊ÕË ß¥â«¬°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ √à«¡°—∫ §≥–°√√¡°“√√–∫“¥«‘∑¬“·Ààß™“µ‘ §≥–·æ∑¬»“ µ√å ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬∑ÿ°·Ààß ·≈– ¡“§¡·æ∑¬å‡©æ“–∑“ßµà“ßÊ ‰¥â·°à √“™«‘∑¬“≈—¬Õ“¬ÿ√·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡·æ∑¬å‚√§À—«„®·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬  ¡“§¡Õÿ√‡«™·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ·≈–√“™«‘∑¬“≈—¬æ¬“∏‘·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ®–®—¥∑”‚§√ß°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ ¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ∑√“∫§«“¡™ÿ°¢Õß‚√§‡√◊ÈÕ√—ß∫“ß™π‘¥∑’ˇªìπªí≠À“  “∏“√≥ ÿ¢ Õÿ∫µ— °‘ “√¢Õߧ«“¡º‘¥ª°µ‘∑ Ë’ “¡“√∂µ√«®æ∫‰¥â®“°°“√µ√«®√à“ß°“¬ ·≈–°“√µ√«® ∑“ßÀâÕߪؑ∫µ— °‘ “√ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¿“«– ÿ¢¿“æ°—∫ªí®®—¬∑“߇»√…∞°‘®·≈– —ߧ¡ ´÷ßË ¢âÕ¡Ÿ≈∑—ßÈ À¡¥ π’È®–π”¡“„™â„π°“√«“ß·ºπªÑÕß°—𠧫∫§ÿ¡‚√§‡√◊ÈÕ√—ßµà“ßÊ µ≈Õ¥®π‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√®—¥‚§√ß °“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π°≈ÿ¡à µà“ßÊ Õ’°¥â«¬ °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢®÷߇ÀÁπ§«√„Àâ·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æ Õπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π ¥—ßπ’È 1. π“¬¡√°µ °√‡°…¡ ª√–∏“π°√√¡°“√ 2. §≥∫¥’§≥–·æ∑¬»“ µ√å ¡.¢Õπ·°àπ °√√¡°“√ 3. §≥∫¥’§≥–·æ∑¬»“ µ√å ¡.‡™’¬ß„À¡à °√√¡°“√ 4. §≥∫¥’§≥–·æ∑¬»“ µ√å ‚√ß欓∫“≈√“¡“∏‘∫¥’ °√√¡°“√ 5. §≥∫¥’§≥–·æ∑¬»“ µ√å »‘√√‘ “™æ¬“∫“≈ °√√¡°“√ 6. §≥∫¥’§≥–·æ∑¬»“ µ√å ¡. ß¢≈“π§√‘π∑√å °√√¡°“√ 7. §≥∫¥’§≥–·æ∑¬»“ µ√å ¡.∏√√¡»“ µ√å °√√¡°“√ 8. ª√–∏“π√“™«‘∑¬“≈—¬Õ“¬ÿ√·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√√¡°“√ 9. 𓬰 ¡“§¡·æ∑¬å‚√§À—«„®·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√√¡°“√ 10. 𓬰 ¡“§¡Õÿ√‡«™·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√√¡°“√ 11. ª√–∏“π√“™«‘∑¬“≈—¬æ¬“∏‘·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√√¡°“√ 12. ºŸ·â ∑π°√¡«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å °√√¡°“√ 13. ºŸÕâ ”π«¬°“√°Õß‚√ß欓∫“≈¿Ÿ¡¿‘ “§ °√√¡°“√ 14. ºŸÕâ ”π«¬°“√°Õß “∏“√≥ ÿ¢¿Ÿ¡¿‘ “§ °√√¡°“√ 15. ºŸÕâ ”π«¬°“√°Õß«‘™“°“√ °√¡°“√·æ∑¬å °√√¡°“√ 16. ºŸÕâ ”π«¬°“√°Õß√–∫“¥«‘∑¬“ °√√¡°“√ 17. ºŸÕâ ”π«¬°“√°Õß ∂‘µ ‘ “∏“√≥ ÿ¢ °√√¡°“√ 18. π“ß “«®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥ °√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√ 19. π“ß “« ÿæµ— √“ »√’«≥‘™™“°√ °√√¡°“√·≈–ºŸ™â «à ¬‡≈¢“πÿ°“√ „Àâ§≥–°√√¡°“√™ÿ¥π’¡È À’ πâ“∑’¥Ë ß— µàÕ‰ªπ’È 1. °”Àπ¥·π«∑“ß·≈–√–‡∫’¬∫«‘∏„’ π°“√ ”√«® 2. °”Àπ¥·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√°“√ ”√«® 3. ®—¥ √√∑√—欓°√ ·≈–¡Õ∫À¡“¬ß“π„Àâ·°àÀπ૬ߓπµà“ßÊ ∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß 4. ®—¥∑”¢âÕ‡ πÕ·π–®“°°“√ ”√«®‡æ◊ËÕ°“√«“ß·ºπªÑÕß°—π ·≈–§«∫§ÿ¡‚√§‡√◊ÈÕ√—ß∑’Ë


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 188

‡ªìπªí≠À“ “∏“√≥ ÿ¢ ·≈–«“ß·π«∑“ß„π°“√®—¥∑”‚§√ß°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ·°à ª√–™“™π°≈ÿ¡à µà“ßÊ 5. ®—¥µ—ßÈ Õπÿ°√√¡°“√™ÿ¥µà“ßÊ ‡æ◊ÕË  π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õߧ≥–°√√¡°“√œ ∑—ßÈ π’µÈ ß—È ·µà∫¥— π’‡È ªìπµâπ‰ª  —ßË ≥ «—π∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2534

(π“¬Õÿ∑¬— ÿ¥ ÿ¢) ª≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢

”‡π“∂Ÿ°µâÕß

(π .®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥)


¿“§ºπ«°

189

§” —Ëß °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë 142/2534 ‡√◊ËÕß ·µàßµ—ÈßÕπÿ°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ ¢Õߪ√–™“™π Õπÿ π∏‘®“°§” —ßË °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢∑’Ë 91/2534 ≈ß«—π∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2534 ‡√◊ÕË ß ·µàß µ—ßÈ §≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õߧ≥–°√√¡°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–√«¥‡√Á«¬‘Ëߢ÷Èπ ®÷ß Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§” —ßË ¥—ß°≈à“« ·µàßµ—ßÈ Õπÿ°√√¡°“√‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡¢÷πÈ 2 §≥– ¥—ßπ’È 1. Õπÿ°√√¡°“√®—¥∑”‡§√◊ÕË ß¡◊Õ §Ÿ¡à Õ◊ ·≈–‡°≥±å™«È’ ¥— ¢Õß°“√ ”√«® Õ—πª√–°Õ∫¥â«¬ 1.1 𓬷æ∑¬åÀ∑—¬ ™‘µ“ππ∑å ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√ 1.2 ºŸ·â ∑π√“™«‘∑¬“≈—¬Õ“¬ÿ√·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ Õπÿ°√√¡°“√ 1.3 ºŸ·â ∑π ¡“§¡·æ∑¬å‚√§À—«„®·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ Õπÿ°√√¡°“√ 1.4 ºŸ·â ∑π ¡“§¡Õÿ√‡«™·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ Õπÿ°√√¡°“√ 1.5 ºŸ·â ∑π°√¡«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å Õπÿ°√√¡°“√ 1.6 ºŸ·â ∑π«‘∑¬“≈—¬æ¬“∏‘·æ∑¬å·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ Õπÿ°√√¡°“√ 1.7 ºŸ·â ∑π√—ß ’«∑‘ ¬“ ¡“§¡·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ Õπÿ°√√¡°“√ 1.8 𓬷æ∑¬å “∏‘µ «√√≥· ß Õπÿ°√√¡°“√ 1.9 ·æ∑¬åÀ≠‘ß ¬¡æ√ »‘√π‘ “«‘π Õπÿ°√√¡°“√ 1.10 𓬷æ∑¬å»¿ÿ ™—¬ ƒ°…åß“¡ Õπÿ°√√¡°“√ 1.11 𓬷æ∑¬å¿√‘ ¡¬å °¡≈√—µπ°ÿ≈ Õπÿ°√√¡°“√ 1.12 ·æ∑¬åÀ≠‘ß ÿ°≠ — ≠“ »√’ª√—™≠“Õπ—πµå Õπÿ°√√¡°“√ 1.13 𓬷æ∑¬å ¡ÿ µ‘ √  ÿµ√“ Õπÿ°√√¡°“√ 1.14 ·æ∑¬åÀ≠‘ß©“¬»√’  ÿæ√»‘≈ªá™¬— Õπÿ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√ 1.15 𓬷æ∑¬å‰æ∫Ÿ≈¬å  ÿ√¬‘ –«ß»å‰æ»“≈ Õπÿ°√√¡°“√·≈–ºŸ™â «à ¬‡≈¢“πÿ°“√ „ÀâÕπÿ°√√¡°“√™ÿ¥π’¡È À’ πâ“∑’¥Ë ß— µàÕ‰ªπ’È 1. ®—¥∑”‡§√◊ÕË ß¡◊Õ §Ÿ¡à Õ◊ ·≈–‡°≥±å™«È’ ¥—  ”À√—∫°“√ ”√«® 2. ª√– “πß“π‡æ◊ÕË ®—¥‡µ√’¬¡‡§√◊ÕË ß¡◊Õ·≈–√–∫∫√Õß√—∫°“√µ√«®™—π Ÿµ√„π ∂“π∫√‘°“√µà“ßÊ 3. ‡ªìπ«‘∑¬“°√Ωñ°Õ∫√¡ºŸªâ Ø‘∫µ— ß‘ “π„πæ◊πÈ ∑’Ë ·≈–‡ªìπ∑’¡„Àâ¢Õâ ‡ πÕ·π–„π à«π°≈“ß 4. Àπâ“∑’ÕË πË◊ ∑’§Ë ≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬ 2. Õπÿ°√√¡°“√«“ß·ºπ ®—¥‡µ√’¬¡∫ÿ§≈“°√·≈–æ◊πÈ ∑’ Ë ”√«® ª√–°Õ∫¥â«¬ 2.1 𓬷æ∑¬å¡√°µ °√‡°…¡ ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√ 2.2 ºŸ·â ∑π§≥–·æ∑¬»“ µ√å »‘√√‘ “™æ¬“∫“≈ Õπÿ°√√¡°“√ 2.3 ºŸ·â ∑π§≥–·æ∑¬»“ µ√å ‚√ß欓∫“≈√“¡“∏‘∫¥’ Õπÿ°√√¡°“√ 2.4 ºŸ·â ∑π§≥–·æ∑¬»“ µ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õπÿ°√√¡°“√ 2.5 ºŸ·â ∑π§≥–·æ∑¬»“ µ√å ¡.¢Õπ·°àπ Õπÿ°√√¡°“√ 2.6 ºŸ·â ∑π§≥–·æ∑¬»“ µ√å ¡.‡™’¬ß„À¡à Õπÿ°√√¡°“√ 2.7 ºŸ·â ∑π§≥–·æ∑¬»“ µ√å ¡.∏√√¡»“ µ√å Õπÿ°√√¡°“√ 2.8 ºŸ·â ∑π§≥–·æ∑¬»“ µ√å ¡. ß¢≈“π§√‘π∑√å Õπÿ°√√¡°“√ 2.9 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ Õπÿ°√√¡°“√ 2.10 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥™—¬π“∑ Õπÿ°√√¡°“√ 2.11 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ Õπÿ°√√¡°“√


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 190

2.12 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ Õπÿ°√√¡°“√ 2.13 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥πà“π Õπÿ°√√¡°“√ 2.14 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥µ“° Õπÿ°√√¡°“√ 2.15 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å Õπÿ°√√¡°“√ 2.16 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥‡æ™√∫Ÿ√≥å Õπÿ°√√¡°“√ 2.17 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥‡≈¬ Õπÿ°√√¡°“√ 2.18 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥π§√æπ¡ Õπÿ°√√¡°“√ 2.19 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ Õπÿ°√√¡°“√ 2.20 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥¡À“ “√§“¡ Õπÿ°√√¡°“√ 2.21 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ Õπÿ°√√¡°“√ 2.22 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥™ÿ¡æ√ Õπÿ°√√¡°“√ 2.23 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ Õπÿ°√√¡°“√ 2.24 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“  Õπÿ°√√¡°“√ 2.25 ºŸ·â ∑π ”π—°Õπ“¡—¬ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ Õπÿ°√√¡°“√ 2.26 ºŸ·â ∑π°Õß‚√ß欓∫“≈¿Ÿ¡¿‘ “§ Õπÿ°√√¡°“√ 2.27 ºŸ·â ∑π°Õß “∏“√≥ ÿ¢¿Ÿ¡¿‘ “§ Õπÿ°√√¡°“√ 2.28 ºŸ·â ∑π°Õß ∂‘µ ‘ “∏“√≥ ÿ¢ Õπÿ°√√¡°“√ 2.29 ºŸ·â ∑π°Õß«‘™“°“√ °√¡°“√·æ∑¬å Õπÿ°√√¡°“√ 2.30 ºŸ·â ∑π°Õß√–∫“¥«‘∑¬“ Õπÿ°√√¡°“√ 2.31 𓬷æ∑¬å®µ‘ √  ‘∑∏’Õ¡√ Õπÿ°√√¡°“√ 2.32 π“¬Õ√ÿ≥ ®‘√«—≤πå°≈ÿ Õπÿ°√√¡°“√ 2.33 𓬷æ∑¬å«π‘ ¬—  «— ¥‘«√ Õπÿ°√√¡°“√ 2.34 𓬷æ∑¬å«∑‘ ¬“  «— ¥‘«≤ ÿ æ‘ ß»å Õπÿ°√√¡°“√ 2.35 𓬷æ∑¬å°“≠®π»—°¥‘Ï º≈∫Ÿ√≥å Õπÿ°√√¡°“√ 2.36 ·æ∑¬åÀ≠‘ß®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥ Õπÿ°√√¡°“√ 2.37 𓬷æ∑¬åÕ¡√ √Õ¥§≈⓬ Õπÿ°√√¡°“√ 2.38 ·æ∑¬åÀ≠‘ß ÿæµ— √“ »√’«≥‘™™“°√ Õπÿ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√ „ÀâÕπÿ°√√¡°“√™ÿ¥π’¡È À’ πâ“∑’¥Ë ß— µàÕ‰ªπ’È 1. ®—¥∑”√“¬≈–‡Õ’¬¥¢—πÈ µÕπ·≈–«“ß·ºπ¥”‡π‘πß“π ”√«®„πæ◊πÈ ∑’Ë 2. ®—¥‡µ√’¬¡∫ÿ§≈“°√·≈–æ◊πÈ ∑’ Ë ”√«® 3. ¥”‡π‘π°“√Ωñ°Õ∫√¡„À⺪⟠ؑ∫µ— ß‘ “π„πæ◊πÈ ∑’Ë 4. ®—¥∑’¡π‘‡∑»·≈–„À⧔™’·È π–„π√–À«à“ß°“√ ”√«®æ◊πÈ ∑’Ë 5. ∫√‘À“√¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–«‘‡§√“–Àåº≈ 6. Àπâ“∑’ÕË πË◊ ∑’§Ë ≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬ ∑—ßÈ π’µÈ ß—È ·µà∫¥— π’‡È ªìπµâπ‰ª  —ßË ≥ «—π∑’Ë 25 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2534 (π“¬¡√°µ °√‡°…¡) √Õߪ≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«®œ  ”‡π“∂Ÿ°µâÕß (π .®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥)


¿“§ºπ«°

191

§” —Ëß °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë 222/2534 ‡√◊ËÕß ·µàßµ—Èߧ≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ ¢Õߪ√–™“™π ‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡ Õπÿ π∏‘®“°§” —ßË °√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ∑’Ë 91/2534 ≈ß«—π∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2534 ‡√◊ÕË ß·µàß µ—ßÈ §≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π ‡π◊ÕË ß¥â«¬°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π ¬—ߢ“¥ºŸ¡â §’ «“¡ √Ÿ§â «“¡™”π“≠摇»… ¥—ßπ—πÈ ‡æ◊ÕË „Àâ°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√œ ‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬·≈–∫√√≈ÿ∂ß÷ «—µ∂ÿª√– ß§å ®÷ߢշµàßµ—ßÈ ∫ÿ§§≈µàÕ‰ªπ’‡È ªìπ§≥–°√√¡°“√‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡ §◊Õ 1. §≥∫¥’§≥–·æ∑¬»“ µ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ °√√¡°“√ 2. §≥∫¥’«∑‘ ¬“≈—¬·æ∑¬»“ µ√å æ√–¡ß°ÿƇ°≈â“ °√√¡°“√ 3. ºŸÕâ ”π«¬°“√ ”π—°Õπ“¡—¬ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ °√√¡°“√ 4. 𓬰√—ß ’«∑‘ ¬“ ¡“§¡·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√√¡°“√ 5. 𓬰 ¡“§¡·æ∑¬å√–∫∫∑“߇¥‘πÕ“À“√·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√√¡°“√ 6. 𓬰 ¡“§¡‚√§‰µ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√√¡°“√ 7. 𓬰 ¡“§¡µàÕ¡‰√â∑Õà ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√√¡°“√ 8. 𓬰 ¡“§¡√Ÿ¡“µ‘ ´—¡Ë ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ °√√¡°“√ ∑—ßÈ π’È µ—ßÈ ·µà∫¥— π’‡È ªìπµâπ‰ª  —ßË ≥ «—π∑’Ë 28 ¡’π“§¡ 2534

(π“¬¡√°µ °√‡°…¡) √Õߪ≈—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«®œ

”‡π“∂Ÿ°µâÕß

(π .®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥)


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 192 ○

¿“§ºπ«°À¡“¬‡≈¢ 2 √“¬π“¡∑’¡®—ßÀ«—¥·≈–µ“√“ß°“√Ωñ°Õ∫√¡ °”Àπ¥°“√Ωñ°Õ∫√¡ 炧√ß°“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™πé 1. ç°“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’˪ؑ∫—µ‘°“√¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õé (¬°‡«âπ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ∑§π‘§ª√–®”ÀâÕߪؑ∫µ— °‘ “√ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’≈Ë ß√À— ¢âÕ¡Ÿ≈) «—π»ÿ°√å∑Ë’ 19 - «—π®—π∑√å∑Ë’ 21 °√°Æ“§¡ æ.». 2534 1.1 «—π∑’Ë 19 °√°Æ“§¡ 2534 ‡«≈“ 08.00 -16.30 π. ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡»Ÿπ¬åΩ°ñ Õ∫√¡·≈–æ—≤π“°“√ “∏“√≥ ÿ¢¡Ÿ≈∞“π ®.¢Õπ·°àπ - Ωñ°Õ∫√¡‡√◊ÕË ß°“√„™â·∫∫ —¡¿“…≥å 1.2 «—π∑’Ë 20 °√°Æ“§¡ 2534 ‡«≈“ 08.00 - 16.00 π. - Ωñ°Õ∫√¡¿“§ªØ‘∫µ— ‘ - ®—ßÀ«—¥π§√æπ¡ - ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥ 1.3 «—π∑’Ë 21 °√°Æ“§¡ 2534 ‡«≈“ 08.00 - 16.00 π. - Ωñ°Õ∫√¡¿“§ªØ‘∫µ— ‘ - ®—ßÀ«—¥‡≈¬ - ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’

2. °“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’˪ؑ∫—µ‘°“√¿“§„µâé (¬°‡«âπ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ∑§π‘§ª√–®”ÀâÕߪؑ∫µ— °‘ “√ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’≈Ë ß√À— ¢âÕ¡Ÿ≈) 2.1 «—πæÿ∏∑’Ë 24 - «—πæƒÀ— ∫¥’∑Ë’ 25 °√°Æ“§¡ æ.». 2534 2.1.1 «—π∑’Ë 24 °√°Æ“§¡ 2534 ‡«≈“ 13.00 -16.00 π. ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡‚√ß欓∫“≈¡À“√“™π§√»√’∏√√¡√“™ ®.π§√»√’∏√√¡√“™ ª√–™ÿ¡π“¬·æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥ ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ·≈–µ—«·∑π®“°ºŸ¥â ”‡π‘π°“√µ√«®·≈– —¡¿“…≥å¿“§ π“¡Õ’°®—ßÀ«—¥≈– 2 ∑à“π 2.1.2 «—π∑’Ë 25 °√°Æ“§¡ 2534 ‡«≈“ 09.00 - 16.00 π. ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡‚√ß欓∫“≈¡À“√“™π§√»√’∏√√¡√“™ ®.π§√»√’∏√√¡√“™ ª√–™ÿ¡ºŸ¥â ”‡π‘π°“√µ√«®·≈– —¡¿“…≥å¿“§ π“¡ ¢Õß®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ 2.2 «—π®—π∑√å∑Ë’ 29 °√°Æ“§¡ 2534 ‡«≈“ 09.00 - 16.00 π. ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡‚√ß欓∫“≈π√“∏‘«“  ®.π√“∏‘«“  ª√–™ÿ¡ºŸ¥â ”‡π‘π°“√µ√«®·≈– —¡¿“…≥å¿“§ π“¡ ¢Õß®—ßÀ«—¥π√“∏‘«“  2.3 «—π®—π∑√å∑Ë’ 29 °√°Æ“§¡ 2534 ‡«≈“ 09.00 - 16.00 π. ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡‚√ß欓∫“≈™ÿ¡æ√ ®.™ÿ¡æ√ ª√–™ÿ¡ºŸ¥â ”‡π‘π°“√µ√«®·≈– —¡¿“…≥å¿“§ π“¡ ¢Õß®—ßÀ«—¥™ÿ¡æ√

3. ç°“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’˪ؑ∫—µ‘°“√¿“§°≈“ßé (¬°‡«âπ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ∑§π‘§ª√–®”ÀâÕߪؑ∫µ— °‘ “√ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’≈Ë ß√À— ¢âÕ¡Ÿ≈) «—π»ÿ°√å∑Ë’ 2 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑Ë’ 4  ‘ßÀ“§¡ 2534


¿“§ºπ«°

193 3.1

3.2

3.3

«—π»ÿ°√å∑Ë’ 2 ‘ßÀ“§¡ 2534 ‡«≈“ 08.00 -16.00 π. ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡„À≠à Õ“§“√ ∂“∫—π«‘®¬— «‘∑¬“»“ µ√å “∏“√≥ ÿ¢ (NIH) °√¡«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å ®.ππ∑∫ÿ√’ - Ωñ°Õ∫√¡‡√◊ÕË ß°“√„™â·∫∫ —¡¿“…≥å «—π‡ “√å∑Ë’ 3  ‘ßÀ“§¡ 2534 ‡«≈“ 08.00 -16.00 π. - Ωñ°Õ∫√¡¿“§ªØ‘∫µ— ‘ - ®—ßÀ«—¥™—¬π“∑ - ®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ «—πÕ“∑‘µ¬å∑Ë’ 4  ‘ßÀ“§¡ 2534 ‡«≈“ 08.00 -16.00 π. - Ωñ°Õ∫√¡¿“§ªØ‘∫µ— ‘ - ®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ - ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡

4. ç°“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’˪ؑ∫—µ‘°“√¿“§‡Àπ◊Õé (¬°‡«âπ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ∑§π‘§ª√–®”ÀâÕߪؑ∫µ— °‘ “√ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’≈Ë ß√À— ¢âÕ¡Ÿ≈) «—π»ÿ°√å∑Ë’ 2 - «—πÕ“∑‘µ¬å∑Ë’ 4  ‘ßÀ“§¡ 2534 4.1 «—π∑’Ë 2  ‘ßÀ“§¡ 2534 ‡«≈“ 08.00 -16.00 π. ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡ 0308 §≥–·æ∑¬»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à - Ωñ°Õ∫√¡‡√◊ÕË ß°“√„™â·∫∫ —¡¿“…≥å 4.2 «—π∑’Ë 3  ‘ßÀ“§¡ 2534 ‡«≈“ 08.00 -16.00 π. - Ωñ°Õ∫√¡¿“§ªØ‘∫µ— ‘ - ®—ßÀ«—¥πà“π - ®—ßÀ«—¥µ“° 4.3 «—π∑’Ë 4  ‘ßÀ“§¡ 2534 ‡«≈“ 08.00 -16.00 π. - Ωñ°Õ∫√¡¿“§ªØ‘∫µ— ‘ - ®—ßÀ«—¥π§√ «√√§å - ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫Ÿ√≥å 5. ç°“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’˵√«®∑“ßÀâÕߪؑ∫—µ‘°“√é (∑ÿ°®—ßÀ«—¥) «—π՗ߧ“√∑’Ë 23 °√°Æ“§¡ æ.». 2534 ‡«≈“ 08.30 -16.00 π. ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡ 204 Õ“§“√ ∂“∫—π«‘®¬— «‘∑¬“»“ µ√å “∏“√≥ ÿ¢ (NIH) °√¡«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å ®.ππ∑∫ÿ√’ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õ߇®â“Àπâ“∑’ˇ∑§π‘§ª√–®”ÀâÕߪؑ∫—µ‘°“√ ®–µâÕ߇ªìπ‡®â“Àπâ“∑’˪√–®”ÀâÕß ªØ‘∫—µ‘°“√¢Õß‚√ß欓∫“≈®—ßÀ«—¥ ∑’ˉ¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—µ‘ß“πµ√«®‡≈◊Õ¥¢Õߪ√–™“°√ ∑’∑Ë ”°“√ ”√«® ®”π«π 2 ∑à“π (°”À𥇮â“Àπâ“à ∑’‡Ë æ’¬ß 2 ∑à“π„À⮥— ‡«√°—π∑”°“√µ√«®∑ÿ° «—π∑’¡Ë °’ “√ ”√«®)

6. ç°“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’˵√«®§≈◊Ëπ‰øøÑ“À—«„®é (∑ÿ°®—ßÀ«—¥) «—πæƒÀ— ∫¥’∑Ë’ 25 °√°Æ“§¡ æ.». 2534 ‡«≈“ 08.00 -16.00 π. ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡ ∂“∫—π«‘®¬— ·≈–æ—≤π“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°àπ ®.¢Õπ·°àπ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õ߇®â“Àπâ“∑’˵√«®§≈◊Ëπ‰øøÑ“À—«„® ®–µâÕ߇§¬„™â‡§√◊ËÕßµ√«®§≈◊Ëπ‰øøÑ“À—«„® ·≈–Õ¬Ÿ„à π∑’¡ªØ‘∫µ— ß‘ “π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ®”π«π 2 ∑à“π

7. ç°“√Ωñ°Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’Ë≈ß√À— ·≈–∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√åé (∑ÿ°®—ßÀ«—¥) «—π®—π∑√å∑Ë’ 29 - «—π՗ߧ“√∑’Ë 30 °√°Æ“§¡ æ.». 2534 ‡«≈“ 08.00 -16.00 π. ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡¿“§«‘™“™’« ∂‘µ‘·≈–ª√–™“°√»“ µ√å §≥– “∏“√≥ ÿ¢»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¢Õπ·°àπ ®.¢Õπ·°àπ


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 194

√“¬π“¡ºŸâª√– “πß“πª√–®”¿“§ ª√–∏“π‚§√ß°“√ ª√–∏“π«‘™“°“√ ºŸªâ √– “πß“π‚§√ß°“√

𓬷æ∑¬å¡√°µ °√‡°…¡ 𓬷æ∑¬åÀ∑—¬ ™‘µ“ππ∑å 𓬷æ∑¬å ¡»—°¥‘Ï ™ÿ≥À√—»¡‘Ï ·æ∑¬åÀ≠‘ß®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥

¿“§‡Àπ◊Õ 1. ·æ∑¬åÀ≠‘ß®—π∑√å‡æÁ≠ ™Ÿª√–¿“«√√≥ 2. 𓬷æ∑¬åª√–¥‘…∞å «‘π®‘ ®–°Ÿ≈ 3. 𓬷æ∑¬å«∑‘ ¬“ «— ¥‘«Ï ≤ ÿ æ‘ ß»å 4. 𓬷æ∑¬å ¡»—°¥‘Ï ∏√√¡∏‘µ«‘ ≤ — πå 5. 𓬷æ∑¬åÕ“ππ∑å ·¡π¡πµ√’ ¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ 1. √».Õ√ÿ≥ ®‘√«—≤πå°≈ÿ 2. 𓬷æ∑¬å«π‘ ¬—  «— ¥‘«√ 3. 𓬷æ∑¬å°“≠®π»—°¥‘Ï º≈∫Ÿ√≥å 4. 𓬷æ∑¬åª¬î ∑—»πå ∑—»π“«‘«≤ — πå ¿“§°≈“ß·≈–°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 1. ·æ∑¬åÀ≠‘ß©“¬»√’  ÿæ√»‘≈ªá™¬— 2. ·æ∑¬åÀ≠‘ß ÿæµ— √“ »√’«≥‘™™“°√ 3. 𓬷æ∑¬å‰æ∫Ÿ≈¬å  ÿ√¬‘ –«ß»å‰æ»“≈ 4. 𓬷æ∑¬å‡°’¬√µ‘™¬— ¿Ÿ√ª‘ ≠ í ‚≠ ¿“§„µâ 1. 𓬷æ∑¬å ¡»—°¥‘Ï ™ÿ≥À√—»¡‘Ï 2. 𓬷æ∑¬åÕ¡√ √Õ¥§≈⓬ 3. ·æ∑¬åÀ≠‘ß√—µπ“ ®‘√°“≈«‘»≈— ¬å 4. ·æ∑¬åÀ≠‘ßæ‘™≠“ µ—𵑇»√≥’ 5. 𓬷æ∑¬å∏“¥“ ¬‘∫Õ‘π´Õ¬ ∑’ªË √÷°…“¥â“π√—ß ’«∑‘ ¬“ 𓬷æ∑¬å°«’ ∑—ß ÿ∫µÿ √ 𓬷æ∑¬å®µ‘ ‡®√‘≠ ‰™¬“§” ∑’ªË √÷°…“¥â“π°“√µ√«®‚≈À‘µ °Õß欓∏‘«∑‘ ¬“§≈‘π°‘

ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π ”√«®√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ¡À“ “√§“¡

1. 2. 3. 4. 5.

πæ.«‘π¬— πæ. ÿ√™—¬ πæ.∏«—™™—¬ πæ.‡∑‡«»πå π .Õÿ‰√«√√≥

«— ¥‘«√ µ‘ ¬“∏‘§¡ ∑«’¡πË— §ß∑√—æ¬å ∑Õßß“¡ ∫ÿ≠∂¡

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ·æ∑¬å ·æ∑¬å ·æ∑¬å 欓∫“≈


¿“§ºπ«°

195

π§√æπ¡

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

π“ß»‘√æ‘ √ 𓬫√‡™…∞å π .‰æ√«—≈¬å π . ÿππ— ∑å π .«‰≈æ√ π .≈–¡—¬ π . ÿ°≠ — ≠“ π .Õÿ¥¡≈—°…≥å π .æ—™√“«≈’ π .æ𑥓 π“ß»‘√æ‘ √ π .¿§‘π’ π .ª√“¡’ §ÿ≥®ß°≈≥’ §ÿ≥ª√“≥’ §ÿ≥‡°»¡ÿ°¥“ π .»ÿ¿«—≈¬å §ÿ≥§π÷ß π .¢π‘°≈ÿ π .™«¡—¬ π .«‘¿“¥“ π .‰√®Ÿπ 𓬠ÿ√–¡πµ√’ 𓬠¡»—°¥‘Ï π“ßæ®π’¬å π“ß¿—∑√æ√

‡«’¬ß‰∏ ß§å ‰ª¥ß ™¡¿Ÿæ“π π«°√√¡‘° »√’ “√§“¡ æ≈·°â« √—µπ· ß ¥«ß»√’ æ—π∏ÿ‚å ¬»√’ ©—µ√∏π–æ“π‘™¬å ‡À≈’¬ß°Õ∫°‘® »√’ “√§“¡ §”»‘√√‘ °— …å ≈“®âÕ¬ ®—π∑√å‡æÁß ‰µ√√—°…å À≈â“ ‘π »’√…–‚§µ√ °ÿ≈ ‘ßÀå ªîπ–‡° ¥à“πµ√ß ∫ÿ≠∂¡ Õÿª®—π∑√‚∑  ÿ∑∏‘‡®√‘≠ ®—π∑√å®√—  ‚°«‘∑“ß°Ÿ√

欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ 欓∫“≈ ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® æπ—°ß“π«‘∑¬“»“ µ√å æπ—°ß“π«‘∑¬“»“ µ√å æπ—°ß“π«‘∑¬“»“ µ√å ºŸ™â «à ¬‡≈¢“πÿ°“√

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

π“ß©«’«√√≥ π .«‘√–¡≈ πæ.æ’√– π“ß∫ÿ≠∂πÕ¡ π .√—™π’ π .‰æ«√√≥å π“ß°ÿ ¡ÿ “ π“ß∑«’æ√ π“¬æ‘™¬— 𓬪√–¥‘…∞å πæ.æ‘»…‘ ∞å πæ.«’√»—°¥‘Ï πæ.Õ≈ß°µ πæ.«√√≥™“¬

∏√√¡™“µ‘ °“ ’«ß»å Õ“√’√µ— πå ®—π∑√å«ß»å ‡µÁ¡Õÿ¥¡ ‡À≈à“æ—≤π“∂“«√  ÿ«√√≥‚¡√“ ®—π∑√∫ÿµ√ ∑Õß∏“√“¥≈ ‡Õ°Õ“¬– πà¡π§√ ·ææ“π‘™ ¡≥’°“» ‡°’¬√µ‘°≈ÿ «—≤πå

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ π—°«‘™“°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ 5 𓬷æ∑¬å 6 π—°«‘™“°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 π—°«‘™“°“√§«∫§ÿ¡‚√§ 5 ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 4 ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 5 ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å æπ—°ß“π¢—∫√∂¬πµå ºÕ°. √æ.π§√æπ¡ ºÕ°. √æ. ¡‡¥Á®æ√–¬ÿæ√“™∏“µÿæπ¡ ºÕ°. √æ.‡√≥Ÿπ§√ ºÕ°. √æ.π“·°


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 196

√âÕ¬‡ÕÁ¥

15. 16. 17. 18. 19. 20.

πæ.∫—≠™“ πæ.Õπÿ°≈Ÿ πæ.™‘…≥ÿ πæ.«’√¬ÿ∑∏ πæ.¿√“¥√ æ≠.„®∑‘æ¬å

√√æ‚  ‡Õ°°ÿ≈ «’√™π™“≠ ‡ «‘«≤ — πå ¡ß§≈®“µÿ√ß§å „® ÿ¢

ºÕ°. √æ.ª≈“ª“° ºÕ°. √æ.∑à“Õÿ‡∑π ºÕ°. √æ.‚æπ «√√§å ºÕ°. √æ.»√’ ß§√“¡ ºÕ°. √æ.∫â“π·æß ºÕ°. √æ.π“À«â“

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

πæ.®µÿ√ߧå πæ.√—ß √√§å πæ.∏π“°√ πæ.‡ πàÀå π . ”√“≠ π .π‘¿“ π .‡æ’¬ß„® π“ßπ—π∑‘æ“ π .‰æ≈‘π π .· ß®—π∑√å π“ßÕÿ∫≈«√√≥ π .¥√ÿ≥’ π .«√ ÿ¥“ π .™ÿ¡à ‡¡◊Õß π .≈–¡—¬ π .Õ—≠™π’¬å π“ß«π‘¥“ π“ß®‘√¿“ π“ß ÿ¢ —πµå π .®‘πµπ“ π“ß«π‘¥“ 𓬠¡∫Ÿ√≥å 𓬪√–‡π’¬π π .‡æÁ≠π’ π .Õ“√’ π“ßπ‘¿“æ√ 𓬠ÿ∑»— πå 𓬧”À«“π π“¬πæ√—µπå 𓬠”√Õß π“¬ ÿπ∑√ 𓬪√–®—°…å 𓬠ÿ«≤ — πå

∏’√–°π° ™—¬‡ «‘°≈ÿ ®‘√™«“≈“ ∫Ÿ√≥«√»‘≈ªá  ÿ«ß»å ¡“µ“¬– ’ «—≈¿Ÿ¡‘ ‡π“«∫ÿµ√ ºàÕß√“…’ ∑Õߥ’ ‡ π“‰™¬ Õÿ¥¡ƒ∑∏‘Ï ∑Õß√—°…å  “¬‡™◊ÕÈ ‡¡â“»√’ ªÿ√‚‘    ÿ®√‘µ ∏’√–°π° Õ‘π∑√«‘‡™’¬√ ¥’»√’·°â« √–‚¬∏’ ªí¥ªÕ°“√ «ß»åÕ“¡“µ¬å · π¥” ‡æÁ≠«√√≥ æ—π∏ÿ√– æ≈§™“  “¡’ ®Õ¡ ¡ “ ¡Ÿ≈√‘¢“ «√√≥§” ‰°√· π °—𬓧”

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ ∑’¡µ√«®¿“§ π“¡ æπ—°ß“π«‘∑¬“»“ µ√å æπ—°ß“π«‘∑¬“»“ µ√å æπ—°ß“π«‘∑¬“»“ µ√å ≈ߢâÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å


¿“§ºπ«°

197

‡≈¬

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

π“¬æ≈»—°¥‘Ï π“¬∫—≥±Ÿ√¬å π“ß¿—∑®‘√“ π“¬æ—≤æß…å π .Õÿ∫≈ πæ. ¡‚¿∑ πæ.ªî¬æß»å πæ.π‘«µ— ‘ πæ.Õ¥‘»√ πæ. ”‡√Á® πæ.Õÿª∑‘π πæ.∑«’»°— ¥‘Ï πæ.«—™√– πæ.«‘ ∑ÿ ∏‘Ï πæ.∏√√¡πŸ≠ πæ. ¡∫Ÿ√≥å πæ.∏“√“ πæ.°—¡ªπ“∑ πæ.™Ÿ™¬— πæ.®ÿ≈“ππ∑å

À™—¬°ÿ≈ æ—≤π«‘∫≈Ÿ ¬å °‘√¬‘ – ‡§√◊Õπ”⧔ Õÿπà ‡®√‘≠ ¡≥‡±’¬√Õ“ πå √—µπÕ“¿“ ∫—≥±Ÿµ¬åæ√√≥ «—≤π«ß»å ß‘ Àå ‚æ¥“æ≈ √ÿßà Õÿ∑¬— »‘√‘ ‡πµ√«ß»å ‡Õ’¬Ë ¡√—»¡’°≈ÿ ‡µ™–«‘∫≈Ÿ ¬å»°— ¥‘Ï °¡≈¡“µ¬“°ÿ≈ ∏√√¡√—ß√Õß √—µπÕ”π«¬»‘√‘ ‚°«‘∑“ß°Ÿ√ ‡µÁ¡∏π–°‘®‰æ»“≈ æ‘¡æå·æπ‰™¬

‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√ ºŸÕâ ”π«¬°“√

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

πæ.‡°√’¬ß»—°¥‘Ï πæ.«‘«√√∏πå π .æ¬Õ¡ π .»√’®µ‘ √“ π . «“ ¥‘Ï π“ß¿—∑√“¿√≥å π .‡¢¡“π—π∑å π .≈‘¢µ‘ 𓬠¡™“¬ π“ß ÿ∑π‘ π . ÿ√√’ °— …å π . “§√√—µπå π“¬Õπÿ√µ— πå π .«‘‰≈≈—°…≥å π .¬≈®‘µ π“ßÕ—®©√“ π“¬¡“‚π™ π .¥Õ°‰¡â π .«—π‡æÁ≠

«—™√–πÿ°≈Ÿ ‡°’¬√µ‘ °àÕ«‘√¬‘ °¡≈ ∫ÿ≠¬‡πµ√ °—ª‚° »√’‡¡◊Õß·°â« µ√’‡®√‘≠ ®—π∑√凮√‘≠ ‰™¬‡¥™ ÿ‚¢¬–™—¬ º≈‘µππ∑‡°’¬√µ‘ Õ”≈“ æ√À¡æ—π∏°√≥å ·´à≈¡È‘ ·°â«‰™¬– ∫ÿµ√‡«∑¬å ¥Ÿ¥¥◊¡Ë µπ–«—≤π“ «ß…“‡«’¬ß ·°â«»√’‚ 

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ·æ∑¬å À—«Àπâ“ΩÉ“¬·ºπß“π·≈–ª√–‡¡‘πº≈ 欓∫“≈«‘™“™’æ 欓∫“≈«‘™“™’æ 欓∫“≈«‘™“™’æ 欓∫“≈«‘™“™’æ 欓∫“≈«‘™“™’æ 欓∫“≈«‘™“™’æ 欓∫“≈«‘™“™’æ 欓∫“≈«‘™“™’æ 欓∫“≈‡∑§π‘§ 欓∫“≈‡∑§π‘§ 欓∫“≈‡∑§π‘§ 欓∫“≈‡∑§π‘§ 欓∫“≈‡∑§π‘§ ºŸªâ √– “πß“π¢âÕ¡Ÿ≈ ‡®â“Àπâ“∑’¢Ë Õâ ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡®â“Àπâ“∑’¢Ë Õâ ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 198

Õÿ∫≈√“™∏“π’

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

𓬂°»≈ π . ÿ«“√’ π .√–∫” π . ¡“æ√ π .π‘‚√∫≈ π“ߪ√–¬Ÿ√ π“ß«ß»åª√–¿“ π“¬æ—≤π“ 𓬇ª√¡¥’ 𓬠ÿ√ ‘∑∏‘Ï π“¬ ¡æß…å 𓬠¡∫—µ‘ π“ß ”≈’ π“ß©«’«√√≥ π“ß∂“«√ πæ.«‘™¬— πæ.™—¬√—µπå πæ. ÿ«™‘ “ πæ.‰¡µ√’ πæ.¿—°¥’ πæ. ÿ«∑‘ ¬å πæ.»√’»°— ¥‘Ï πæ.‡Õ°¬» 𓬠“§√ π“¬¡—ß°√

‡Õ’¬Ë ¡«‘∂«’ π‘™ ™¡¿Ÿ∏¡‘ “ √“™·¢Áß ª√–‡ √‘∞∂“«√»‘√‘ »‘√√‘ ™— µæß…å °ÿ≈∫ÿµ√ æ‘¡æå «— ¥‘Ï °—π ÿ∑∏‘ ¡“ ÿ¢ ·®âß «— ¥‘Ï ™“µ‘™”π‘ ‡ «‘ ∑‘ ∏‘ æ‘≈“  “¬«√√≥  “∏ÿ ∏√√¡∫«√ ‡µ™–‰µ√»—°¥‘Ï °‘µµ‘¡ß§≈¡“ ‚ µ“ß°Ÿ√  ◊∫πÿ°“√≥å ª√– ‘∑∏‘ÀÏ √‘ ≠ — µ—ßÈ ®‘µ∏√√¡ ¡ß§≈· ß ÿ√¬’ å ‡°µÿ𓧠‡¢Á¡®—π∑√å

‡®â“Àπâ“∑’ÀË Õâ ߪؑ∫µ— °‘ “√ ‡®â“Àπâ“∑’ÀË Õâ ߪؑ∫µ— °‘ “√ ‡®â“Àπâ“∑’µË √«®«—¥§≈◊πË ‰øøÑ“À—«„® ‡®â“Àπâ“∑’µË √«®«—¥§≈◊πË ‰øøÑ“À—«„® ‡®â“Àπâ“∑’µË √«®«—¥§≈◊πË ‰øøÑ“À—«„® ‡®â“Àπâ“∑’µË √«®«—¥§≈◊πË ‰øøÑ“À—«„® ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ºÕ°. √æ.‡≈¬ ºÕ°. √æ.‡™’¬ß§“π ºÕ°. √æ.ª“°™¡ ºÕ°. √æ.¿Ÿ‡√◊Õ ºÕ°. √æ. ¡‡¥Á®æ√–¬ÿæ√“™¥à“π´â“¬ ºÕ°. √æ.∑à“≈’Ë ºÕ°. √æ.π“·Àâ« ºÕ°. √æ.«—ß –æÿß æπ—°ß“π¢—∫√∂¬πµå æπ—°ß“π¢—∫√∂¬πµå

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

π“¬æ√ª√–‡ √‘∞ æ≠.«‘¿“¥“ æ≠.ª√–æ‘» πæ.«ÿ≤‰‘ °√ πæ. —𵑠æ≠.¡¬ÿ√’ πæ.‚Õ¿“  πæ.ªí≠≠“ πæ.æß…åæ ‘ ∑ÿ ∏‘Ï πæ. ¡“π πæ. ÿ„À≠à πæ.«ÿ≤‰‘ °√ π .Õ—≠™≈“ π“ß√—™™¥“

Õÿπà §” ‡™“«°ÿ≈ ‡∑æÕ“√—°…å°≈ÿ ¡ÿßà À¡“¬ »ÿ¿¿—∑√‡°…¡ ÀÕ¡ π‘∑ À«à“ππ“ ·´àÕßÈ÷ ®ßÕÿ¥¡ ÿ¢ ™—¬ ‘∑∏‘Ï À≈‘¡Ë ‚µª√–‡ √‘∞ ¡ÿßà À¡“¬ ÀπŸ ß‘ Àå Œ÷ß«—≤π“°ÿ≈

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ·æ∑¬å ·æ∑¬å 𓬷æ∑¬å 7 𓬷æ∑¬å 4 𓬷æ∑¬å 4 𓬷æ∑¬å 5 𓬷æ∑¬å 6 ºÕ°. √æ.µ√–°“√æ◊™º≈ ºÕ°. √æ. ¡‡¥Á®æ√–¬ÿæ√“™‡¥™Õÿ¥¡ ºÕ°. √æ.æ‘∫≈Ÿ ¡—ß “À“√ ºÕ°. √æ.Õ”π“®‡®√‘≠ 欓∫“≈«‘™“™’æ ≈ߢâÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å 欓∫“≈«‘™“™’æ 3


¿“§ºπ«°

199 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

π .≈¥“«—≈¬å π .‡¬“«≈—°…≥å π .À—∑¬“ π“ß≈–¡—¬ π“ß°—≈¬“ π .≈–ÕÕ π“ß ÿ¡µ‘ √“ π“ßæ√»√’ π“ßÕπߧå π“ß∞‘µ¡‘ “ π .¡≥’®π— ∑√å π“ß∑—°…‘≥“ π .¿Ÿ¡®‘ µ‘ √ π“ß√—»¡’·¢ π“ßÕÿ‰√ π“ß«“≥’ π .‡æ’¬ß„® π“ßæ√æ‘√≥ ÿ π .¡—∑√’ π“ßπß≈—°…≥å π“ß®—π∑√å®√Ÿ≠ π“ß»ÿ¿≈—°…≥å π .„∫»√’ π“ßÕ√ÿ≥’ π“ß«‘≈“«—≈¬å π“ßπ«≈ª√“ß π“¬‡√◊Õ߃∑∏‘Ï π“¬Õπ—πµ™—¬ π“ßπ«≈®—π∑√å π“ßπߧ√“≠ π“¬æ‘™µ‘ π“¬π‘§¡ π .π‘∏¡‘ “ π“¬π‡√»√—ß √√ π“ß ”π«π π .®√— »√’ 𓬪√–®—°…å

°—≈¬“√—µπå ·°â«À≈«ß ·´à·µâ π‘µ¬å· «ß ¿Ÿ√ ‘ µ— ¬å ®—π∑√å µÿ – ‰«¬æ—≤πå æ√À¡»√’ ‚°»—≈«—≤πå ‚°»—≈«‘∑¬å ®—π∑√噡 ‰°√≈“» ª√–§”∑Õß ¬‘ßË Õ«¬™—¬ ¡≥’¿“§ · π¡À“™—¬ µ—ßÈ µ√ß¡‘µ√  —πµ‘«ß»å ∑ÿ¡‡ π  ÿ«√√≥°ŸØ ∑Õßªπ ®—π∑√åÕÕà π ∑“∑– ÿ∑∏‘ ‚≈àÀ¥å ” ®—π∑√¿Ÿ¡’ §◊π¥’ ∏“π’ ¥”¡’ ¥”√ߧå∫π‘ ®—π∑√å ¢ÿ ∫ÿ≠¢®√ ¿Ÿ√ ‘ µ— ¬å Õÿ®®“πÿ∑»— πå °≈“ß¡√—¡¬å ∫ÿ≠‡≈‘» ≈—¡ªî∑ª’ √“°“√ ¡‘ßË  à«π

欓∫“≈«‘™“™’æ 4 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 4 欓∫“≈«‘™“™’æ 4 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 7 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈‡∑§π‘§ 5 欓∫“≈‡∑§π‘§ 5 欓∫“≈‡∑§π‘§ 4 ‡®â“Àπâ“∑’«Ë ∑‘ ¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å 3 ‡®â“Àπâ“∑’∫Ë √‘À“√ß“π “∏“√≥ ÿ¢ 5 ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 3 ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 3 π—°«‘™“°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ 5 ‡®â“Àπâ“∑’æË ¬“∫“≈ 4 欓∫“≈‡∑§π‘§ 4 π—°«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å 4 ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å 3 π—°«‘™“°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈ 3 ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ æπ—°ß“π¢—∫√∂¬πµå


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 200

°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

πæ.√–æ’¿∑— √å æ≠.πß≈—°…≥å æ≠. ¡„® πæ.æ—≤πå π“ߪî≈¬‘ “ π“ß ÿπ∑√’ π“ß ¡æ√ π“ß°—≠≠“ π“ßæ¬ÿß»√’ π“߇æÁ≠∑‘æ¬å π“ß°—π¬“≈—°…≥å π“ߪ√–®«∫ π .≈—¥¥“ π“ß ÿ¡“≈’ π“ß«—™√“¿√≥å π“ß«π‘¥“ π“ߥ«ßµ“ π“ß®‘𥓠π .™àÕ∑‘æ¬å π“ß¡—π∑π“ π“߇§√◊Õ«—≈¬å π“ß¡π— π‘µ¬å π“ßÕ√ “ π“ß “¬ ÿ≥¬’ å π“ß ¡æ‘» π“ß®—π∑°“πµå √.∑.«’√»—°¥‘Ï π“ß¿—  √ π .®‘𥓠π“ß™≈¥“ π“߇¬’¬Ë ¡«‘¡≈ π“ß ÿ«¿—§ 𓬬¡ π“ß®‘√æ√ π“ß ÿππ— ∑“ π .Õ“√¡≥å π“ßÕ”‰æ 𓬠¡»—°¥‘Ï π .≈–ÕÕß π“¬ ÿ√‡¥™

‡°…¡»ÿ¢ √√°”‡π‘¥  π·®âß æß»å«≤ — π°ÿ≈»‘√‘ »‘√√‘ µ— πå ∫ÿ≠»√’¿√‘ µ— πå ¥”√ߧå»≈‘ ªá ™Ÿ «— ¥‘™¬— ∑Õß∑—∫∂¡ ¬‘ßË ¬ß ∂‘√‚™µ‘ ‡µ™–æß…å«√™—¬ »‘√¬‘ “ππ∑å ‚¿§“«—≤π“  “¬øÑ“ µ—π °ÿ≈ ∑√—æ¬å‰æ»“≈ »√’»»‘ ‡ ° √√§«‘√¬‘ – √—ß…’«ß»å ∑Õߥ”√ß™—¬ Õ√√∂¬ÿµ‘ ‡«’¬ß‡°µÿ  ÿ«√√≥ “√ ∫ÿ…∫ß§å ‚Õ∞«“√’  àÕß «à“ß «‘ ¬— ¥’ √.π. ∏π–‚ ¿≥ «’√– «— ¥‘√°— …å ‡√’¬ß«‘‚√®πå°®‘ ∫ÿ…√“πÿ«ß»å π—π‚∑  ÿ¢ ¡®‘µ√ ∫ÿ≠°“≠®πå ‡Õ°æ—π∏å °√’«“√’ ‡°’¬√µ‘∑«’¡πË— §ß °≈’∫¡“≈—¬ »√’ «ÿ √√≥«‘‰≈ ª√–¥‘…∞∫“∑ÿ°“

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√


¿“§ºπ«°

201

√“™∫ÿ√’

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

π“ß√–æ’æ√√≥ π .¡ÿ°¥“ π“ßπ¿“ π .»‘√¡‘ ߧ≈ π .ª√“≥’ π .∫ÿ∫º“ π .Õ—¡æ√ π .≈—¥¥“«√√≥ π“ߥ“√“ «à“∑’√Ë µ. ª√–¥‘…∞å

Õ‡π°«√æß»å ¿Ÿæà ™‘ µ‘ «‘≈¬— °√«¥ »ÿ¿∏𓇻√…∞å µ—ßÈ µ“¡π‘¡µ‘ √–«—ßß“π ªí≠≠‡®√‘≠™—¬ ¥«ß‡πµ√ ®‘√“πÿ¿“æ ¡≥’‚™µ‘

∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∏ÿ√°“√ ∏ÿ√°“√ ª√–¡«≈º≈ ª√–¡«≈º≈

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

πæ.«’√æ≈ πæ.Õπ—πµå πæ.™≈∑‘» πæ.«‘™¬— π“ß®‘µ√“¿√≥å π“ß𑵬“ π .°—≈¬“ π .√Õß√—µπå π“ß≈—¥¥“ π .«√√≥ƒ¥’ π .«‘¿“ π .≈—¥¥“«—≈¬å π .ª√’¬“πÿ™ π .æ—™√“ π“ß ¡ª√– ß§å π“߃¥’ π .√—™¥“ π .∑—»π’ π . ¡»√’ π .«π‘¥“ π .πƒ¡≈ π“ß∏“√‘≥’ π .Õ—¡æ√ π“ßπ‘¡Ë π«≈ π“ß®‘πµπ“ π“ß ÿ¿“æ√ π“ßæ√æ‘¡≈ π“ß°‘ßË °“≠®πå π“ßÕ‘¡Ë „®

π‘∏æ‘ ß»å ‡¡π–√ÿ®‘ Õÿ‰√ƒ°…å°≈ÿ ©°“®π‚√¥¡ ∫ÿ≠æ“π‘™¬å «‘‚√®π– ‡Õ’¬Ë ¡»√’µ√–°Ÿ≈ ª√–‡ √‘∞ ÿ¢ §≈⓬§≈÷ß «ß…å∑Õß·∑â ∫ÿ≠π“§¢®√ ®—π∑‘¡“°√ ¡“§– ‘√– ¬◊ππ“π Õÿ‰√ƒ°…å°≈ÿ ‡π◊ÕË ßº“ ÿ¢ µ√“»√’»°— ¥‘Ï Àß…å “§√ª√–‡ √‘∞ ∫ÿ≠¬◊π  ‘ßÀ™“µ‘ª√’™“°ÿ≈ √◊πË  ÿ§π∏å Õ¬Ÿ‡à ¬Á𠇮’¬¡ª√– Ÿµ√  ÿ™«’ º“ ÿ¢ π“§ß“¡ Õ—§√§À ‘π  —®®“¿‘√µ— πå ∑√—æ¬å‡¬Áπ πà«¡¡–‚π

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ·æ∑¬å ºŸ√â ∫— º‘¥™Õ∫¿“§ π“¡ ºŸ√â ∫— º‘¥™Õ∫¿“§ π“¡ 欓∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§   ®.√“™∫ÿ√’ 欓∫“≈«‘™“™’æ √æ.¥”‡π‘π –¥«° 欓∫“≈«‘™“™’æ √æ.¥”‡π‘π –¥«° 欓∫“≈«‘™“™’æ √æ.¥”‡π‘π –¥«° 欓∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.«—¥‡æ≈ß æ¬“∫“≈«‘™“™’æ √æ.«—¥‡æ≈ß æ¬“∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.«—¥‡æ≈ß æ¬“∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.«—¥‡æ≈ß æ¬“∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.«—¥‡æ≈ß æ¬“∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.«—¥‡æ≈ß æ¬“∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.«—¥‡æ≈ß æ¬“∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.‡®Á¥‡ ¡’¬π 欓∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.‡®Á¥‡ ¡’¬π 欓∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.‡®Á¥‡ ¡’¬π 欓∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.‡®Á¥‡ ¡’¬π 欓∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.‡®Á¥‡ ¡’¬π 欓∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.∫“ß·æ 欓∫“≈«‘™“™’æ √æ.∫“ß·æ 欓∫“≈«‘™“™’æ √æ.∫“ß·æ 欓∫“≈«‘™“™’æ‡∑§π‘§ √æ.∫“ß·æ 欓∫“≈«‘™“™’æ √æ.‚æ∏“√“¡ 欓∫“≈«‘™“™’æ √æ.∫â“π‚ªÉß æ¬“∫“≈«‘™“™’æ √æ.∫â“π‚ªÉß æ¬“∫“≈«‘™“™’æ √æ.∫â“π‚ªÉß æ¬“∫“≈‡∑§π‘§ √æ.∫â“π‚ªÉß


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 202

ª∑ÿ¡∏“π’

30. 31. 32. 33. 34.

πæ. ¡§‘¥ π“ß≈¥“«—≈¬å 𓬻‘√»‘ °— ¥‘Ï π“ß»‘√≈‘ °— …≥å 𓬫—≤π™—¬

Õÿ¥¡°‘®¡ß§≈ ∫—«·°â« ≈‘¡È æ√«‘°≈ÿ »‘≈ª ‘∑∏‘Ï ª√‘°¡— »‘≈

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42 43. 44. 45. 46 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

π .Õ—≤√—µµå 𓬠ÿ¢ —πµå 𓬫‘«≤ — πå 𓬇¡◊Õß™—¬ π . ÿª√“≥’ π .æ‘¡æ«√√≥ πæ.¡ß§≈ πæ.«‘±√Ÿ ¬å 𓬙Ÿ™æ’ πæ.æπ—ß π“¬©—µ√™—¬ πæ.‡©≈‘¡æß…å π .∫ÿªº“ πæ.ª√– ‘∑∏‘Ï π“¬Õπ—πµå πæ.™≈∑‘» π .®µÿæ√ πæ.¡’™¬— π“¬Õ¿‘√°— …å πæ.™≈‘µ π .∫—«»√’ πæ.©—µ√™—¬ π“ß ¡®‘µ π“ß𓵬“ π . ÿππ— ∑å

‡≈â“«—≤π“°Ÿ≈ ∏”√ߧåª√–¥‘…∞å ¡—πË §ß ®‘√–»‘√‚‘ ™µ‘ ·«« °ÿ≈ π“¡§‘¥ ®‘µ«—≤π“°√ ¥“«ƒ°…å π“¡‡¥™ π‘™“ππ∑å °—®©¡“¿√≥å «‘‡»…»√’æß…å §ÿ¡â §√Õß Õ—π ¡ ∫—«ß“¡ Õÿ‰√ƒ°…å°≈ÿ ‡®√‘≠ ÿ¢‡°…¡ ™—¬√ÿßà ‚√®πåª≠ í ≠“ ‡√◊Õ߇¥™ ™—¬ª√– “∏πå ®—πÕ‘π∑√å ∑—ßË ·∂¡ ∏π°ÿ≈π—π∑å ∑√—æ¬å «ÿ √√≥ ‰ºà∑Õß

·æ∑¬å √æ.ª“°∑àÕ æ¬“∫“≈«‘™“™’æ √æ.ª“°∑àÕ æ¬“∫“≈«‘™“™’æ √æ.ª“°∑àÕ æ¬“∫“≈‡∑§π‘§ √æ.ª“°∑àÕ ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å‡®â“æπ—°ß“π«‘∑¬“»“ µ√å √æ.«—¥‡æ≈ß ‡®â“Àπâ“∑’ªË Ø‘∫µ— ß‘ “π∏ÿ√°“√ æπ—°ß“π¢—∫√∂¬πµå   ®.√“™∫ÿ√’ æπ—°ß“π¢—∫√∂¬πµå √æ.«—¥‡æ≈ß ºŸªâ Ø‘∫µ— ß‘ “π°“√≈ߢâÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ºŸªâ Ø‘∫µ— ß‘ “π°“√≈ߢâÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å √æ.√“™∫ÿ√’ ºÕ°. √æ.√“™∫ÿ√’ ºÕ°. √æ. ¡‡¥Á®æ√–¬ÿæ√“™ ®Õ¡∫÷ß ‡®â“à Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å √æ.¥”‡π‘π –¥«° ºÕ°. √æ.¥”‡π‘π –¥«° ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å √æ.∫“ß·æ ºÕ°. √æ.∫“ß·æ ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å √æ.∫â“π‚ªÉß ºÕ°. √æ.∫â“π‚ªÉß ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å √æ.«—¥‡æ≈ß ºÕ°. √æ.«—¥‡æ≈ß ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å √æ.ª“°∑àÕ ºÕ°. √æ.ª“°∑àÕ ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å √æ.‚æ∏“√“¡ ºÕ°. √æ.‚æ∏“√“¡ ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë’ ÕÁ°´‡√¬å √æ. «πº÷ßÈ ºÕ°.√æ. «πº÷ßÈ ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 3 ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 3 ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

π“ß≈¡—¬ πæ.æ‘∑¬“ æ≠.æ—™√‘π∑√å πæ. ¡æß…å πæ.Õπÿ™“ æ≠.¿—≥±‘≈“ π“ß√—≠®«π π“ߪ√–‰æ

¬ÿ«ª√’™“ ‰æ∫Ÿ≈¬å»√‘ ‘ ‡æÁ≠ ÿ√¬‘ – ™—¬‚Õ¿“ππ∑å π—π∑ª√’™“ ¥«ßÀ‘√≠ — ‡√◊Õ߃∑∏‘Ï «ÿ≤«‘ ≤ — πå

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ 𓬷æ∑¬å 6 𓬷æ∑¬å 5 𓬷æ∑¬å 5 𓬷æ∑¬å 4 𓬷æ∑¬å 4 欓∫“≈«‘™“™’æ 7 欓∫“≈«‘™“™’æ 6


¿“§ºπ«°

203

π§√ª∞¡

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1ÿ 6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

π“ß “≈’ π“ßæ“∑’ π .æ√»‘√‘ π .«√πÿ™ π“ß¡π— »√’ π .°π°æ√ π“¬∫ÿ≠∑—π π“ß»»‘æ√ π .π‘ “°√ π“ß∂πÕ¡»√’ π“ߺÿ ¥’ π“ßÕÿ¥¡≈—°…≥å π“ß ÿππ— ∑“ π“ߪ√–¿“¿√≥å π“ß ÿ¿“≥’ π“ß ÿ¡“≈’ 𓬠ÿ∑∏‘™¬— 𓬇®…Æ“ π .‡æ≈‘𵓠π“¬Õπ—πµå π“¬∏’√–»—°¥‘Ï π .√—»¡’ π“¬√—ß ’ πæ.«‘≠êŸ πæ.«‘π¬— πæ.°«’ πæ. ¡™“¬ π .‡æ≈‘𵓠π . ¡∂«‘≈ 𓬇≈Á° 𓬙Ÿ»°— ¥‘Ï

æ‘∑¬“¿“ ‚™§™—¬»‘√«‘ ≤ — πå ÿ∏√√¡“¿‘ππ— ∑å «—πª√–°Õ∫ ‰æ∫Ÿ≈¬å»√‘ ‘ µ√ÿ»∫√√®ß  ÿ¢ –Õ“¥ ‚≈®“¬– æ߅凮√‘≠ π√‘π∑√å √»—°¥‘Ï »√’∫»ÿ ¬°ÿ≈ ‡«™™æ‘∑°— …å ∑Õ߬àπ ª√–‡ √‘∞ ¡ ∏π ¡∫—µ‘ ∫”√ÿß»‘≈ªá æß»å¡πË— ®‘µ √“…Æ√催∏“  ’‡À≈◊Õß ¢πÿπ°âÕπ ¢—πµ‘∏√√¡“¿√≥å Õ¡√ƒ∑∏‘Ï  ÿ°≥ ÿ “ «‘π¬— «—≤πå ‡¿µµ√“πÿ«≤ — πå «‘√Ãÿ À»√’ ≈“¿‡®√‘≠  ’‡À≈◊Õß ‡®√‘≠ ÿ¢ √Õ¥·®à¡ º‘«¢”

欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 4 欓∫“≈«‘™“™’æ 3 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3 π—°«‘™“°“√ “∏“√≥ ÿ¢ 6 π—°«‘™“°“√ “∏“√≥ ÿ¢ 5 π—°«‘™“°“√§«∫§ÿ¡‚√§ 5 ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 5 ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 4 ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 3 ‡®â“Àπâ“∑’∫Ë √‘À“√ß“π 4 ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å ‡∑§π‘§°“√·æ∑¬å ‡®â“Àπâ“∑’ªË Ø‘∫µ— ß‘ “π∏ÿ√°“√ ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å ºÕ°. √æ.∏—≠∫ÿ√’ ºÕ°. √æ.ª√–™“∏‘ªµí ¬å ºÕ°. √æ.≈”≈Ÿ°°“ ºÕ°. √æ.ÀπÕ߇ ◊Õ ºŸªâ Ø‘∫µ— ß‘ “π°“√≈ߢâÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ºŸªâ Ø‘∫µ— ß‘ “π°“√≈ߢâÕ¡Ÿ≈§Õ¡æ‘«‡µÕ√å æπ—°ß“π¢—∫√∂¬πµå æπ—°ß“π¢—∫√∂¬πµå

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

πæ.™“≠™—¬ πæ. ÿ√™—¬ πæ.ª√–«‘∑¬å 𓬪√–¬ß§å πæ.æ—≤π– πæ. ‘∑∏‘æ√ πæ.™—¬√—µπå πæ.∂«—≈¬å

À≈‘¡ª√–‡ √‘∞»‘√‘ °Õª√–‡ √‘∞»√’  —¡æ—π∏å π— µ‘°≈ÿ π–‡¢‘π »√ÿµ“ππ∑å  √√§∫ÿ√“πÿ√°— …å ‡«™æ“π‘™ æ∫≈“¿

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ·æ∑¬å ·æ∑¬å ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 3 ºÕ°. √æ.π§√ª∞¡ ºÕ°. √æ.π§√™—¬»√’ ºÕ°. √æ.∫“߇≈π ºÕ°. √æ.°”·æß· π


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 204

™—¬π“∑

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

πæ. ‘∑∏‘™¬— πæ.‡°√’¬ß»—°¥‘Ï πæ. ¡»—°¥‘Ï π .§¡¢” π“ß摉≈«√√≥ π .Õ”¿“ π .§”æ√ π .¡“≈‘π’ π .𑵬“ π .°“≠®π“ π“¬‰æ±Ÿ√¬å 𓬫‘™¬— πæ. ÿ√™—¬ π . ÿππ— ∑“ π .ºÿ µ’ π“ߥ«ß®—π∑√å π“ßÕ“√¬“ π“ß™Ÿ®µ‘ µå π“ß°ƒ…≥“ π“ß»‘√æ‘ √ π“ß®‘πµπ“ π“ß∑—»π’¬å π .©—µ√«≈—¬ π .ª√–°Õ∫°“√ 𓬠¡®‘µ π“ß ÿ™“¥“

æ—≤π ÿ«√√≥ ‡À¡◊Õπ≈¡â“¬ √ÿ®™‘ “π—π∑°ÿ≈ ∫ÿµ√»√’¥«â ß ∑√—æ¬åæ≠“ °≈àÕ¡®‘µ√å ·°â«°—≈¬“ ¡ÿ¬â ¡’ √Õ¥º≈  Àƒ∑“π—π∑å  ÿ¢ ß«π  Àƒ∑“π—π∑å °Õª√–‡ √‘≠»√’ «‘∑¬“ ÿπ∑√«ß»å »√’‰æ√‘π∑√å ≈‘ªæî π— ∏å ‡°‘¥‚¿§“ »√’ª∞¡ «— ¥‘Ï «‘™¬— ≈—°…≥å ¿Ÿ‡®√‘≠»—°¥‘Ï °Õ∫°ÿ≈∏√ ∑‘æ¬å‰ ¬“ πå „®Õ“√’¬å  «πÕ‘π∑√å  –æ“π∑Õß æ—≤π ÿ«√√≥

ºÕ°. √æ. “¡æ√“π ºÕ°. √æ.¥Õ°µŸ¡ 𓬷æ∑¬å 4 欓∫“≈«‘™“™’æ 3 ‡®â“Àπâ“∑’æË ¬“∫“≈ 2 ‡®â“Àπâ“∑’æË ¬“∫“≈ 2 欓∫“≈‡∑§π‘§ 4 欓∫“≈‡∑§π‘§ 4 欓∫“≈‡∑§π‘§ 4 欓∫“≈‡∑§π‘§ 2 ‡®â“Àπâ“∑’«Ë ∑‘ ¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å 3 æπ—°ß“π¢—∫√∂¬πµå 𓬷æ∑¬å 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 4 ∏ÿ√°“√ π—°«‘™“°“√§«∫§ÿ¡‚√§ 5 ºŸªâ √– “πß“π

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

𓬰”®—¥ πæ. ÿ¢ —πµ‘Ï πæ. ÿ¿«ÿ≤‘ π“¬¿Ÿ¡»‘ °— ¥‘Ï π .»‘√æ‘ √√≥ π .∂Ÿ°∂«‘≈ π .»ÿ¿√“ π“߇ √‘¡∑√—æ¬å π“ßπ—π∑“ π“ß»»‘∏√ π .Õÿ∑¬— «√√≥ π“ß‚Õ¿“  π“ßπ߇¬“«å

®ÿ±“«ÿ≤°‘ ≈ÿ ∑‘æ∑— Õ‘π∑√‡°…µ√ ‡ª√¡ª√’™“≠“≥ 𓧖¿“°√ ™Ÿ™πË◊  ÿ¢§≈ÿ¡ æÿ¡à æÿ∑√“ ®‘µµ‘»°— ¥‘«Ï µ— √  “¬ «√√§å «—≤π»‘√‘ ‡ß‘π‡»… ∫ÿµ√ –æ√¡

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ºŸ‡â ™’¬Ë «™“≠摇»…¥â“π‡«™°√√¡ªÑÕß°—π 𓬷æ∑¬å 4 π—°«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 4 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 π—°«‘™“°“√§«∫§ÿ¡‚√§ 4 π—°«‘™“°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ 4 π—°«‘™“°“√ “∏“√≥ ÿ¢ 4 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3


¿“§ºπ«°

205

π§√ «√√§å

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

𓬇™π π . ¡ƒ∑—¬ π .摉≈«√√≥ π“ߪ“√‘™“µ π“¬Õ√ÿ≥™—¬ π“߇¬“«¿“ πæ.æŸ≈»‘≈ªá πæ.ª√–°“» πæ.∏«—™™—¬ πæ.≥√ߧå πæ.Õπÿ°≈Ÿ πæ. ¡™“¬ æ≠.æ√√≥∑‘æ¬å

°—π¿Ÿ¡‘ °≈—∫¥’ «—≤π–‚™µ‘ ¿Ÿ π’ Õâ ¬ ™◊πÈ π‘¡Ë Õÿ∫≈ –Õ“¥ °ÿÀ≈“∫·°â« µà“¬‡°‘¥ ·µâª√–¬Ÿ√ √ÿßà ‡√◊Õß æ‘π®‘ ®—π∑√å ÀƒÀ√√…«“ ‘π «‘®°— √®‘π¥“

‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢™ÿ¡™π 3 π—°°“√¿“√‚√ß ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å √æ.™—¬π“∑ ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å √æ. √√§∫ÿ√’ ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å √æ.«—¥ ‘ßÀå ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å √æ.À—𧓠ºÕ°. √æ.™—¬π“∑ ºÕ°. √æ.À—𧓠ºÕ°. √æ.«—¥ ‘ßÀå ºÕ°. √æ. √√§∫ÿ√’ ºÕ°. √æ. √√欓 ºÕ°. √æ.¡‚π√¡¬å  “¢“™—¬π“∑ ·æ∑¬å

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

πæ.∫—«‡√» πæ.æ‘™¬— πæ. ÿπ∑√ æ≠.∏πŸ æ≠.°—≠≠“ π .«‘‰≈«√√≥ π .™ÿµ¡‘ “ π“߇ “«≈—°…≥å π .æ—™√‘π∑√å π“ß»√’π«≈ π“ß°ƒ…≥“ π“ß°π°«≈’ π . ÿπ∑√’ π . ‘π ”Փߧå π“ß∏‘¥“ π“ß√—™π’ 𓬫—π™—¬ π“ßÕÿπà ‡√◊Õπ π“ß ÿ®µ‘ √“ π“ß®‘√æ—π∏å π .Õ√«√√≥ π .®—π∑√ π .√“µ√’ π .ª√–®‘π π .Õ”π«¬ π“ß»√‘π√—°…å

»√’ª√–∑—°…å Õ¡√ª√–‡ √‘∞°ÿ≈ ‰°√ ÿ«√√≥ ¬—ߥ”√ß§å ª√“π¡πµ√’ Õÿπà ª√–‡ √‘∞æß…å ¡“°√—µπå ¡ß§≈™—¬Õ√—≠≠“ π“§©Ë” Õ¿‘™“µ‘ ß“¡¢” ‡™◊ÕÈ ©≈“¥ «‘±µ‘ »‘√‘ »‘≈ªá«®‘ “√≥å π‘¡Ë ¡“ Õ‘∑∏‘«∫‘ ≈Ÿ ¬å √ÿßà ‡™â“  ÿ¢æ—π∏åÕ”Ë ®—π∑√å»√’  “√ƒ∑∏‘Ï æ«ß ¡∫—µ‘  —ߢ堫ÿ √√≥ ¿Ÿ¡à ßË— ∑—∫¡“° √ÿßà ·®âß ª√“π¡πµ√’

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 206

‡æ™√∫Ÿ√≥å

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

π“ßæ√ «√√§å π“ߪ√–¿—  √ π“ß«π‘¥“ π .¥√ÿ≥’ π .®ÿ‰√√—µπå π .™àÕøÑ“ π“¬∏«—™ π“ß™¡—¬æ√ π“ß°—≈¬“ 𓬙√‘π∑√å

∏√√¡“πÿ √≥å 𓫇À𒬫  ‘¡ π∏‘Ï  ÿ®√‘µ∏√√¡ ·°â«·®à¡ ‡»√…∞‘°≈ÿ »‘√√‘ µ— πå Õ”‰ææ—π∏ÿå §™ƒ∑∏‘Ï ‡°‘¥‡°“–

∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ª√–¡«≈º≈ ª√–¡«≈º≈ ª√– “πß“π

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

πæ.æ‘ ∑‘ ∏‘Ï πæ. —πµå πæ. —≠∑噬— πæ.«√“«ÿ∏ æ≠. ”√«¬ 𓬮“µÿ√ߧå π“ß«‘√¬‘ “ π“ß°‘µ¬‘ “ π .™≈“∑‘æ¬å π“ß¡¬ÿ√’ π“ßæ√√≥∑‘æ¬å π .√—™π’ π“ß»√’«‰‘ ≈ π .æ√√≥‘¿“ π“ß∏’√æ√ π“ß∫Ÿ√®‘µ√ π .‚ ¿‘µ π .æ√≥‘¿“ π“ß≈”‡®’¬√ π . ÿ√æ’ √ π .ª√–¿“»‘√‘ π“߬ÿæπ‘ π“ß ’«≈’ π .«—π‡æÁ≠ π .ªí≠®π“ π“ߪ√–¿“æ√ π .Õ”¡–≈“ π .°ÿ≈√—πµå π .¡≈‘«≈— ¬å

«—≤π«‘±√Ÿ °Ÿ≈ ∫ÿ≠∑√ß —𵑰≈ÿ ‡À≈à“ ÿ∑∏‘ °‘µµ‘«≤ — π“°ÿ≈ π«π Õ“¥ ®—π∑√«—µ «‘√“π—π∑å  “√‘ µÿ ®—π∑“æ√¡  ÿ¿“µ“  ÿ∑Õß  ÿ∑∏‘ “æ√ «√√§å ‡À√’¬≠∑Õß «‘¿“®—°…≥°ÿ≈ ∑Õßµ‘¥ ‡®‘≠»—°¥‘Ï ¬Õ¥§” ‡æ™√∫Ÿ√≥‘π π‘≈«‰≈°ÿ≈ Õπ—πµ√—¡æ√ °—ªµæ≈  ’√°— …“ ·ªÑπ‰¡â π“ Õπ„® ·´à «—  ¡«“π‘™ Õ‘π∑Õß ∫√‘√°— …å«“≥‘™¬å ªÑÕ¡‡¬Áπ

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ À—«Àπâ“∑’¡ 1 √æ.‡æ™√∫Ÿ√≥å À—«Àπâ“∑’¡ 2 √æ.‡æ™√∫Ÿ√≥å ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√


¿“§ºπ«°

207 30. 31. 32. 33. 34. 35.

π“ß ÿππ— ∑å π“ß«—π∑π“ π“߬ÿ«¥’ π .«√√≥“π‘¿“ πæ.æ‘ ∑‘ ∏‘Ï πæ.¿ÿ™ß§å

π‘¬¡‡æÁß √—»¡’®π— ∑√å ‡À¡◊ÕπΩíπ ®√— «™‘√°ÿ≈ «—≤π«‘∑√Ÿ °Ÿ≈ «’√æ≈‘π

∑’¡ªØ‘∫µ— °‘ “√ ∏ÿ√°“√ ∏ÿ√°“√ ª√–¡«≈º≈ ª√–¡«≈º≈·≈–ª√– “πß“π ª√– “πß“π

µ“°

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

πæ.«‘∑¬“ πæ.«ÿ≤™‘ ¬— π“ßæ‘¡æå‡æÁ≠ π .ªî¬–πÿ™ π“ß»√’¡“≈“ π“ß ÿ«√√≥“ π .Õ√«√√≥ π .∏𑵓 π .‡ “«≈—°…≥å 𓬃∑∏‘√ߧå π“ß ¡√ π . ¡∂«‘≈ π“¬Õ¥‘»√ π“߬ÿæπ‘ π . ÿª√“≥’ π“ß ÿ¡≈ π .¬ÿæπ‘ π“¬æ—™√æß…å π“ߪ√–∑ÿ¡ 𓬠ÿæ√ πæ.∏ß™—¬ π“¬Õπ—πµå π“ß°“≠®π“

«— ¥‘«≤ ÿ æ‘ ß»å ‚Õ¿“ ®‘√«‘‚√®πå ‡®πÕ—°…√  Õπ‡®√‘≠∑√—æ¬å µÿߧ–‡µ™– «™√ ‘π∏ÿå «√√≥·°â«  ÿ®√‘µ®—π∑√å ∫ÿ≠∏√√¡  ◊∫ “¬®—π∑√å ‡æ™√Õ”æ√ ∫ÿ≠¡’¡“  ¡‡®√‘≠ ‘π ‡°µÿ·°â« Õ‘πÀ≈«ß ‡∑槔Õ⓬ §”„® ‡À°“«’ Õÿπ«ß…凡◊Õß °“«‘π” ‡µ‘¡ª√– ‘∑∏‘Ï ·°â«§”ª“ ¥’‡¥™“

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ 𓬷æ∑¬å 4 π—°«‘™“°“√ à߇ √‘¡œ 5 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3 欓∫“≈‡∑§π‘§ 2 欓∫“≈«‘™“™’æ 3 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3 ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å 3 π—°«‘™“°“√ “∏“√≥ ÿ¢ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 欓∫“≈«‘™“™’æ 4 欓∫“≈«‘™“™’æ 3 欓∫“≈‡∑§π‘§ 4 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3 欓∫“≈‡∑§π‘§ 3 欓∫“≈«‘™“™’æ 3 ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´‡√¬å 5 ‡®â“æπ—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢œ 4 𓬷æ∑¬å “∏“√≥ ÿ¢®—ßÀ«—¥µ“° ‡®â“Àπâ“∑’«Ë ∑‘ ¬“»“ µ√å 4 ‡®â“Àπâ“∑’«Ë ∑‘ ¬“»“ µ√å 3

πà“π

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

πæ.ª√–¥‘…∞å πæ.§≥‘µ π“ß·æ√·°â« π“ߪ√“≥’ π“ß°—≈¬“ π . ¡æ√ π“߇®’¬¡®‘µ π“ߪ√–π¡ π“ßæ‘°≈ÿ

«‘π®‘ ®–°Ÿ≈ µ—𵑻√‘ «‘ ∑‘ ¬å §ŸÕ“√‘¬–°Ÿ≈ ∏πŸ π∏‘Ï º≈∫ÿ≠ ¥Õ𧔠· π»√’ °—ª°—≈ªá ‡Œß π—πË °ÿ≈

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 208

π§√»√’∏√√¡√“™

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

π“ß ÿ®π‘ ¥“ π .ªí∑¡“ π“߮ߥ’ π .‡©≈‘¡¢«—≠ π“ßπƒ¡≈ π .ªî¬æ√ 𓬉æ∫Ÿ≈¬å 𓬥ÿ æß…å 𓬇®π π“¬‡æ’¬√ π“ß°“𥓠π“ß»‘√‡‘ æÁ≠ π .°π°¿√≥å π“ßπÿ™π“√∂ π .°ƒ…Æ“ π“¬ ß°√“πµå π .Õ√ÿ≥√—µπå π .°“≠®π“ 𓬪√–∑’ª 𓬠ÿ‡™…∞å 𓬫‘‡™’¬√ 𓬉æ√—™æ≈ π“¬≈—¥¥“ π“¬Õ√√∂ ‘∑∏‘Ï π“¬¥‘‡√° 𓬮√Ÿ≠ π“ßæ‘¡æ√√≥ πæ.∫ÿ≠¬ß§å πæ.°‘µæ‘ ß…å πæ.æ‘»…‘ ∞å πæ.«‘√™— πæ.‡¥™«—π πæ.æ≈»—°¥‘Ï πæ.Õ¿‘™“µ‘ πæ.™≈πà“π πæ.™ÿ¡æ√

«√√≥«—µ√ ∏π“¡’ «‘π®‘ ®–°Ÿ≈ ¢—¥¢®√ «— ¥‘º≈ ‚𵓠∑π—π‰™¬ æ√¡‡ π æ√À¡¢—π∏å ¡À“π‘≈ ¬ÿ∫≈ ¡’∫≠ ÿ ‡°µÿæ√À¡ ‚æ∏‘ “√  ÿ‡∑ªî𠧔‡∑æ Õ√ÿ≥πÿ¡“» ≈Õ«‘≈“√ ‡§≈◊Õ∫æà«ß ≥ Ωí𠉙¬ ¡∫Ÿ√≥å „®º≈ æ√À¡¡’‡¥™ ‰™¬ ’µ∫Í‘  ÿ¥·¥π ´ÿ¬À“≠ ¡≥’·¥ß «ß»å√°— ¡‘µ√ ®√—≠≠“ »√’ª√–‡ √‘∞ ∏’√–¿‘≠‚≠ √“™µπ–æ—π∏ÿå Õπ—πµå√µ— π«‘¡≈ √Õ¥ ¡ »√’·°â« ≈—¿°‘µ‚√

∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ª√–¡«≈º≈ ª√–¡«≈º≈ ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´å‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´å‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´å‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´å‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´å‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´å‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´å‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´å‡√¬å ‡®â“Àπâ“∑’‡Ë ÕÁ°´å‡√¬å À—«Àπâ“∑’¡µ√«® À—«Àπâ“∑’¡µ√«® À—«Àπâ“∑’¡µ√«® À—«Àπâ“∑’¡µ√«® À—«Àπâ“∑’¡µ√«® À—«Àπâ“∑’¡µ√«® À—«Àπâ“∑’¡µ√«® À—«Àπâ“∑’¡µ√«® À—«Àπâ“∑’¡µ√«®

1. 2. 3.

π“ß«’≥“ 𓬻ÿ¿‚™§ æ≠.ª√–‰æ»√’

∏‘µª‘ √–‡ √‘∞ ·°â«ß“¡  ß°ÿ¡“√

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ∑’¡µ√«®


¿“§ºπ«°

209 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

πæ.ª√—™≠“æ—π∏å π“ß«√√≥’ π .∏“√∑‘æ¬å π“ßæ«ß‡æÁ≠ π .ª√–‰æ π .‡°…√ π“ß ÿ∑∏‘√µ— πå π“ß ¡„® 𓬠—®®– π“ߪ√–πÕ¡ 𓬠¡æ≈ πæ.æ’√–æß…å æ≠.∑‘æ¬å√µ— πå π . ¡®‘µ π .«—π∑‘æ¬å π .®√√¬“ π .‡©≈’¬« π .«—π‡æÁ≠ 𓬥ÿ µ‘ π .®‘µµ¡“» π .πß≈—°…≥å π“ß°“≠®π“ 𓬮”πߧå π .™«πæ‘» 𓬙“µ‘™“¬

‡æ™√™à«¬ ¬ÿ∑∏™—¬ «‘‡»∏∏“√ ©‘¡æ‘¡≈ ‡µÁ¡√—µπå ·°â« ÿ«√√≥ «‘√¬“ππ∑å »ÿ¿ƒ∑∏‘¥”√ß§å  ÿ√æ®πå »√’„À¡à Õÿ‰√√—µπå  ‘∑∏‘¬‚ÿ ≥ ∑Õß∫ÿ≠¬—ß ¥ÿ≈¬å‡¿√’ ß“¡¢” ‰Õ»Ÿπ¬å «‘‡™’¬√ ∏√“æ√ ‡°‘¥∑Õß¡’ æ√À¡¡“» æ≈‚∑æß…å ¥«ß ÿ«√√≥  ÿ¢ª≈—ßË æ‘» ÿæ√√≥ ¡À“∑”πÿ‚™§

∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ∑’¡µ√«® ª√–¡«≈º≈ ª√–¡«≈º≈

™ÿ¡æ√

1. 2. 3. 4. 5.

πæ.æ‘™¬— π“ßæ—π∑‘æ“ π“¬ ÿ√æ—π∏ÿå 𓬠ÿ∑»— πå 𓬫—≤π“

¥‘…∞å ∂“æ√‡®√‘≠ «‘‡™’¬√‡°◊ÕÈ ∑Õß„À≠à ¿Ÿ«ª√–¥‘…∞噬— ∑Õßπ“§

ºŸªâ √– “πß“π√–¥—∫®—ßÀ«—¥ ‡®â“Àπâ“∑’ Ë ∂‘µ‘ ‡®â“Àπâ“∑’ Ë ∂‘µ‘ ‡®â“Àπâ“∑’ Ë ∂‘µ‘ ‡®â“Àπâ“∑’ Ë ∂‘µ‘

π√“∏‘«“

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

πæ. “√’ πæ.√“™—¬ π“¬Õ—∫¥ÿ≈‡≈“– 𓬪√–°‘® π .«π‘¥“ π .πÿ™√‘π∑√å π .∫ÿ…¬“ π“ß ‘√¡‘ “

Õ¥ÿ≈µ√–°Ÿ≈ √“™¡ÿ°¥“ À–¡– ‡Õ°∏’√–¡ß§≈ ·°â« ÿ«√√≥å æß…åæ“π‘™ ®—π∑√åª√–‰æ  ÿ¢ ¡∫Ÿ√≥å

√æ. ÿ‰Àß‚°-≈° √æ.π√“∏‘«“  π—°«‘∑¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å 5 ‡®â“Àπâ“∑’«Ë ∑‘ ¬“»“ µ√å°“√·æ∑¬å 3 欓∫“≈«‘™“™’æ 6 √æ. ÿ‰Àß‚°-≈° π—°«‘™“°“√ à߇ √‘¡ ÿ¢¿“æ 5 √æ. ÿ‰Àß‚°-≈° 欓∫“≈«‘™“™’æ 4 √æ. ÿ‰Àß‚°-≈° 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 √æ. ÿ‰Àß‚°-≈°


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 210

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

π“ß°¡≈«√√≥ π .Õ√ “ π“ß»‘√¡‘ “ π .Õÿ…≥’ π .°“√åµπ‘ ’ π .´“°’‡√“– π“ßÕ√ÿ≥ 𓬠ÿæ≈ π“ßæ‘» π .æ𑥓 π“ß®√‘π π“ߥ—™π’¬å πæ.¬Õ√åπ

∫ÿ≠™Ÿ™«à ¬ ®ÿ≈°»‘≈ªá Õÿµ¡“√—µπå Õ‘ ¡“·Õ Õ‘ ¡“·Õ ∫ÕµÕ §≥“πÿ√°— …å µ√’∑»— πå æ÷ßË ∏√√¡‡¥™ ‡°‘¥æ‘¡æå ·°â«¡≥’ º≈°≈â“ ®‘√–π§√

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

π .∑“πµ–«—π π . ÿ«“√‘π∑√å π .‡ “«π‘µ¬å π“߬‘π¥’ π“߇¡∏’ π .≈–ÕÕ π .πŸ√Õ¬¥“ π“߬“√Õ¥– π“¬Õ√ÿ≥√—µπå 𓬂™§™—¬ π .æ«ßæ‘» 𓬻‘√«‘ ≤ — π“ π .¡“‡√’¬¡ 𓬠¡À¡“¬ 𓬇 √‘¡ π“¬∫ÿ≠π” 𓬠¡∫Ÿ√≥å 𓬮√√¬“ π“¬Õ«∫ π“¬æŸπ»—°¥‘Ï π“¬∫√√®ß π .°‘µµ‘¬“

®—π∑√凥‘¡ ‡°≈’¬È ߧ”À¡Õ ≈–¡ÿ≈ ·¥ßπâÕ¬ §≥“πÿ√°— …å ·´àµßÈ— ‡´ä– ´’‡´Áß Õ“·«À≈ß π«≈‡æ™√å ™π–¡≥’ µàÕ«‘«≤ — πå µ◊Õ√“‚°ä∫ —ߢ巰⫠‡À≈◊Õß«—≤πæß»å ≥  ß¢≈“ ÀπŸ‡æÁß »‘∏√“™ ‚§æ‘™¬— √—µπ√“√—≥±å «—™√’∫”√ÿß »√’®”πÕß

欓∫“≈‡∑§π‘§ 5 √æ. ÿ‰Àß‚°-≈° 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 √æ. ÿ‰Àß‚°-≈° 欓∫“≈«‘™“™’æ 5 √æ.π√“∏‘«“  欓∫“≈«‘™“™’æ 5 √æ.π√“∏‘«“  欓∫“≈«‘™“™’æ 4 √æ.π√“∏‘«“  欓∫“≈«‘™“™’æ 5 √æ.π√“∏‘«“  欓∫“≈‡∑§π‘§ 5 √æ.π√“∏‘«“  ‡®â“Àπâ“∑’æË ¬“∫“≈ 3 √æ.π√“∏‘«‘ “  欓∫“≈‡∑§π‘§ 5 √æ.π√“∏‘«“  ‡®â“Àπâ“∑’∏Ë √ÿ °“√ √æ. ÿ‰Àß‚°-≈° ‡®â“Àπâ“∑’æË ¬“∫“≈ 4 √æ.π√“∏‘«“  ‡®â“æπ—°ß“π ∂‘µ‘ 3   ®.π√“∏‘«“  ºŸ™â ”π“≠°“√摇»…¥â“π‡«™°√√¡ ªÑÕß°—π   ®.π√“∏‘«“  ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡¿“§ π“¡ ∑’¡ª√–¡«≈º≈ ‡®â“Àπâ“∑’√Ë ß—  ’‡∑§π‘§ √æ.π√“∏‘«“  ‡®â“Àπâ“∑’√Ë ß—  ’‡∑§π‘§ √æ. ÿ‰Àß‚°-≈° ‡®â“Àπâ“∑’√Ë ß—  ’‡∑§π‘§ √æ.√–·ß– ‡®â“Àπâ“∑’√Ë ß—  ’‡∑§π‘§ √æ.√◊Õ‡ “– ‡®â“Àπâ“∑’√Ë ß—  ’‡∑§π‘§ √æ.µ“°„∫ ‡®â“Àπâ“∑’√Ë ß—  ’‡∑§π‘§ √æ.·«âß ‡®â“Àπâ“∑’√Ë ß—  ’‡∑§π‘§ √æ. ÿ‰Àߪ“¥’ ‡®â“Àπâ“∑’√Ë ß—  ’‡∑§π‘§ √æ. ÿ§√‘ π‘


¿“§ºπ«°

211 ○

¿“§ºπ«°À¡“¬‡≈¢ 3 ·ºπ¿Ÿ¡‘°“√¥”‡π‘πß“π·≈–ª√– “πß“π„π√–¥—∫µà“ßÊ ·ºπ¿Ÿ¡‘°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ °“√ ”√«® ¿“«– ÿ¢¿“æ¢Õߪ√–™“™π∑—Ë«ª√–‡∑»‰∑¬ §≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√ ”√«®œ

§≥–Õπÿ°√√¡°“√®—¥‡µ√’¬¡‡§√◊ÕË ß¡◊Õ §Ÿ¡à Õ◊ œ

∑’¡¿“§‡Àπ◊Õ

- πà“π (201/20) - µ“° (192/18) - π§√ «√√§å (495/47) - ‡æ™√∫Ÿ√≥å (324/32)

∑’¡¿“§°≈“ß

- √“™∫ÿ√’ (444/41) - ™—¬π“∑ (126/14) - π§√ª∞¡ (309/30) - ª∑ÿ¡∏“π’ (237/22)

§≥–Õπÿ°√√¡°“√«“ß·ºπ ®—¥‡µ√’¬¡∫ÿ§≈“°√

∑’¡¿“§„µâ

∑’¡¿“§µ–«—π ÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ

- ™ÿ¡æ√ - ‡≈¬ (237/23) (189/19) - π§√»√’∏√√¡√“™ - π§√æπ¡ (537/52) (219/22) - π√“∏‘«“ - √âÕ¬‡ÕÁ¥ (279/26) (444/46) - ¡À“ “√§“¡ (330/34) - Õÿ∫≈√“™∏“π’ (702/70)

( / ) = ®”π«π§√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß∑’µË Õâ ß ”√«®/®”π«π®ÿ¥ ”√«®

°∑¡.

- (1,128)


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 212

·ºπ¿Ÿ¡‘°“√ª√– “πß“π√–À«à“ßÀπ૬ߓπµà“ßÊ ▲

à«π°≈“ß ▲

Feed back

ª√– “πß“π

π—∫ πÿπ/®—¥Õ∫√¡

ª√– “πß“π

¢âÕ¡Ÿ≈ EKG, x-ray LAB

∑’¡¿“§

√æ.∑—«Ë ‰ª/√æ.»Ÿπ¬å ▲

º≈

ª√– “πß“π/ π—∫ πÿπ /π‘‡∑» Feed back ▼

∑’¡®—ßÀ«—¥

àßµ√«®∑“ßÀâÕߪؑ∫µ— °‘ “√


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 256 ○

¿“§ºπ«°À¡“¬‡≈¢ 5 §Ÿà¡◊Õ°“√µ√«®«—¥æ—≤π“°“√‡¥Á°Õ“¬ÿ 2 ‡¥◊Õπ -5 ªï 1. °“√„™â°≈â“¡‡π◊ÈÕ¡—¥„À≠à 1.1 §Õ·¢Áß «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

®—∫‡¥Á°„ÀâπÕπÀß“¬ ®—∫¡◊Õ∑—Èß Õߢâ“ß ·≈â«©ÿ¥‡¥Á°„Àâ≈°ÿ π—ßË „Àâºà“π∂â“»’√…–¢Õ߇¥Á° ‰¡àÀâÕ¬Àß“¬ ‰ª¢â“ßÀ≈—ß

1.2 A πÕπ§«Ë”¬°»’√…–* «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

«“߇¥Á°„ÀâπÕπ§«Ë”≈ß∫πæ◊πÈ ‡√’¬∫ „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á°¬°»’√…–¢÷Èπ®“°æ◊Èπ®π §“ßæâπ®“°æ◊πÈ ™—«Ë §√Ÿà ‚¥¬‰¡à„™à‡ªìπ°“√ µ–·§ßÀπâ“ * „À⺓à π ∂â“æàÕ/·¡à À√◊Õæ’‡Ë ≈’¬È ß ∫Õ°«à“‡¥Á°∑”‰¥â 1.2 B ™—π§Õ 90 Õß»“ «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

«“߇¥Á°„ÀâπÕπ§«Ë”∫πæ◊πÈ ‡√’¬∫ „Àâ ºà “ π ∂â “ ‡¥Á ° ¬°»’ √ …–¢÷È π‰¥â ®π „∫Àπâ“∑”¡ÿ¡°—∫æ◊πÈ ‚µä–‰¥â 90 Õß»“

«‘∏∑’ ¥ Õ∫

®—∫‡¥Á°„ÀâπÕπÀß“¬À√◊Õ§«Ë”∫πæ◊Èπ√“∫ ·≈⫪≈àÕ¬¡◊ÕÕÕ° „Àâºà“π∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂æ≈‘°§«Ë”‰¥â‡Õß À√◊ÕÀß“¬‰¥â‡Õß

1.3 æ≈‘°§«Ë”À√◊ÕÀß“¬‰¥â‡Õß

°“√„À⧖·ππ


¿“§ºπ«°

257

1.4 π—ßË ‡Õ“¡◊Õ¬—π «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

®—∫‡¥Á°π—ßË ∫πæ◊πÈ √“∫ ®—∫¡◊Õ‡¥Á°¬—πæ◊πÈ ‰«â ·≈⫪≈àÕ¬¡◊ÕºŸµâ √«®ÕÕ° „Àâºà“π∂Ⓡ¥Á°π—Ë߉¥âµ“¡≈”æ—ß ‚¥¬„™â ¡◊Õ¬—π‰«â·≈–‰¡à≈¡â ‡ªìπ‡«≈“π“πÕ¬à“ßπâÕ¬ 10 «‘π“∑’ À√◊Õπ—∫ 1 ∂÷ß 10

1.5 ®—∫π—ßË ‰¥â «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

®—∫‡¥Á°π—ßË ∫πæ◊πÈ √“∫ ·≈⫪≈àÕ¬¡◊ÕÕÕ° „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°π—ßË ‰¥âµ“¡≈”æ—ß ‚¥¬‰¡à „™â¡Õ◊ ¬—π ·≈–‰¡à≈¡â ‡ªìπ‡«≈“π“π Õ¬à“ß πâÕ¬ 10 «‘π“∑’ À√◊Õπ—∫ 1 ∂÷ß 10

«‘∏∑’ ¥ Õ∫

—߇°µ«à“‡¥Á°π—Ë߉¥â‡ÕßÀ√◊Õ‰¡à ∂Ⓡ¥Á° ‰¡à ‰ ¥â π—Ë ß „Àâ ®— ∫ π—Ë ß ∫πæ◊È π √“∫ ·≈â « ª≈àÕ¬¡◊ÕÕÕ° „À⺓à π∂Ⓡ¥Á°π—ßË ‰¥â‡Õßπ“πÊ Õ¬à“ß¡—πË §ß

1.6 π—ßË ‡Õ߉¥â

°“√„À⧖·ππ 1.7 §≈“π «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

®—∫‡¥Á°„Àâπ—Ëß ·≈⫪≈àÕ¬„Àâ§≈“π∫πæ◊Èπ √“∫ „À⺓à π∂Ⓡ¥Á°§≈“π‰¥â

1.8 ‡°“–¬◊π «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

„À⇥Á°¬◊π‡°“–«—µ∂ÿ∑‰’Ë ¡à‡§≈◊ÕË π‰À« ‡™àπ ‚µä– „Àâºà“π∂Ⓡ¥Á°‡°“–¬◊π‰¥â Õ¬à“ßπâÕ¬ 5


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 258

«‘π“∑’ À√◊Õπ—∫ 1 ∂÷ß 5 1.9 ¬◊π‰¥â‡Õß «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

„À⇥Á°¬◊π∫πæ◊πÈ ª≈àÕ¬¡◊Õ∑’®Ë ∫— ‡¥Á° „À⺓à π∂Ⓡ¥Á°¬◊π‰¥â‡Õß Õ¬à“ßπâÕ¬ 5 «‘π“∑’ À√◊Õπ—∫ 1 ∂÷ß 5

«‘∏∑’ ¥ Õ∫

∫Õ°„À⇥Á°‡¥‘π‡Õß Õ¬à“ßπâÕ¬ 3 °â“« ¢÷πÈ ‰ª „Àâºà“π∂Ⓡ¥Á°‡¥‘π‰¥â‡Õß Õ¬à“ßπâÕ¬ 3 °â“« ‚¥¬‰¡à≈¡â

1.10 ‡¥‘π‰¥â‡Õß

°“√„À⧖·ππ

1.11 ¢«â“ߢÕ߉ª¢â“ßÀπâ“ «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

„À⇥Á°™Ÿ·¢π∑—Èß Õߢâ“ߢ÷Èπ‡Àπ◊Õ»’√…– ·≈â«¢«â“ߢÕß„π¡◊Õ‰ª¢â“ßÀπâ“ „À⺓à π∂Ⓡ¥Á°¢«â“߉ª¢â“ßÀπⓉ¥â

1.12 ‡¥‘π∂Õ¬À≈—ß «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∫Õ°„À⇥Á°‡¥‘π∂Õ¬À≈—ß À√◊Õ ≈“°¢Õß ‡¥‘π∂Õ¬À≈—ß „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂‡¥‘π∂Õ¬À≈—߉¥â 5 °â“«

1.13 ¬◊π¢“‡¥’¬« «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

∫Õ°„À⇥Á°¬◊π¢“‡¥’¬« ‚¥¬‰¡à¬÷¥‡°“– ‘Ë ß„¥Ê ºŸâ∑¥ Õ∫À√◊Õ·¡à¬◊π¢“‡¥’¬« · ¥ß„À⇥Á°¥Ÿ „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á°¬◊π¢“‡¥’¬«‰¥â‚¥¬‰¡à≈â¡ π“πÕ¬à“ßπâÕ¬ 3 «‘π“∑’ À√◊Õπ—∫ 1 ∂÷ß 3


¿“§ºπ«°

259

1.14 °√–‚¥¥¢“‡¥’¬« «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

1.15 ‡¥‘πµàÕ‡∑Ⓣª¢â“ßÀπâ“ (2 „π 3 §√—ßÈ ) «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

∫Õ°„À⇥Á°°√–‚¥¥¢“‡¥’¬« 2-3 §√—ßÈ „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂°√–‚¥¥¢“‡¥’¬« ‰¥âÕ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—ßÈ

ºŸâ∑¥ Õ∫· ¥ß„À⇥Á°¥Ÿ∂÷ß°“√‡¥‘ πµàÕ ‡∑â“‚¥¬„Àâ âπ‡∑â“¢â“ßÀπ÷ËßÕ¬Ÿà™‘¥°—∫À—« ·¡à‡∑â“Õ’°‡∑â“Àπ÷ßË „À⇥‘πª√–¡“≥ 8 °â“« ·≈â«∫Õ°„À⇥Á°∑”µ“¡ ∂Ⓡ¥Á°¬—ß∑” ‰¡à‰¥â „Àâ ∑”„À⥟„À¡àÕ’°§√—Èß „À⇥Á°¡’ ‚Õ°“ ∑”‰¥â 3 §√—ßÈ „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂‡¥‘πµàÕ‡∑Ⓣ¥â„π ·π«‡ âπµ√ß 4 °â“«¢÷πÈ ‰ª ‚¥¬∑’ Ë πâ ‡∑â“ Àà“߉¡à‡°‘π 1 π‘«È ®“°À—«·¡à‡∑â“Õ’°¢â“ß Àπ÷ßË ·≈–‡¥Á°µâÕß∑”‰¥â 2 „π 3 §√—ßÈ ¢Õß°“√∑¥ Õ∫

1.16 °√–‚¥¥¬“ß Ÿß·§à‡¢à“‡¥Á° «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

¢÷߬“ßÀ√◊Õ‡™◊Õ°„Àâ Ÿß√–¥—∫·§à‡¢à“‡¥Á° ∫Õ°„À⇥Á°°√–‚¥¥¢â“¡¬“ß À√◊Õ‡™◊Õ° ∑’¢Ë ß÷ ‰«â „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂°√–‚¥¥¢â“¡ ¬“ßÀ√◊ Õ ‡™◊ Õ °‰¥â ‚ ¥¬‡∑â “‰¡à  — ¡ º—   °— ∫ ¬“ßÀ√◊Õ‡™◊Õ°

1.17 ‡¥‘πµàÕ‡∑â“∂Õ¬À≈—ß (2 „π 3 §√—ßÈ ) «‘∏∑’ ¥ Õ∫

ºŸ∑â ¥ Õ∫∑”„À⇥Á°¥Ÿ°Õà π ‚¥¬‡¥‘π∂Õ¬ À≈—ß„Àâ âπ‡∑â“¢â“ßÀπ÷Ëß™‘¥°—∫À—«·¡à‡∑â“ ¢ÕßÕ’°‡∑â“¢â“ßÀπ÷Ëß ºŸâ∑¥ Õ∫‡¥‘π„À⥟ ª√–¡“≥ 8 °â“« ·≈â«∫Õ°„À⇥Á°∑”µ“¡ „À⇥Á°∑” 3 §√—ßÈ


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 260

°“√„À⧖·ππ

„Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂‡¥‘πµàÕ‡∑â“∂Õ¬ À≈—߉¥â‡ªìπ·π«‡ âπµ√ß 4 °â“«¢÷Èπ‰ª ‚¥¬∑’ Ë πâ ‡∑â“Àà“߉¡à‡°‘π 1 π‘«È ®“°À—« ·¡à‡∑â“¢ÕßÕ’°‡∑â“Àπ÷ßË ·≈–‡¥Á°µâÕß∑”‰¥â 2 „π 3 §√—ßÈ ¢Õß°“√∑¥ Õ∫

2. °“√¡Õ߇ÀÁπ·≈–°“√„™â°≈â“¡‡π◊ÈÕ¡—¥‡≈Á° 2.1 °“√¡Õßµ“¡«—µ∂ÿ∑‡’Ë §≈◊ÕË π‰À« «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

À“«—µ∂ÿ¡ ’  ’ ¥„  ‡™àπ ª≈“µ–‡æ’¬π 柰à π— ‡™◊Õ°ø“ß ºŸ°·¢«πÀ√◊Õ∂◊Õ„Àâ Ÿß‚¥¬„Àâ «—µ∂ÿÕ¬ŸÀà “à ß®“°µ“‡¥Á° 20 ‡´πµ‘‡¡µ√ 欓¬“¡ —߇°µÕ“°“√¡Õßµ“¡¢Õ߇¥Á° ¢≥–∑’·Ë °«àß«—µ∂ÿ‰ª¡“™â“Ê „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á°¡Õßµ“¡«—µ∂ÿ∑’ˇ§≈◊ËÕπ ‰À«π“π 4 «‘π“∑’

2.2 ‡Õ◊ÕÈ ¡¡◊Õ§«â“«—µ∂ÿ∑‡’Ë §≈◊ÕË π‰À« 2 ¡◊Õ «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

∂◊Õ«—µ∂ÿ∑„’Ë ™â„π°“√∑¥ Õ∫¢âÕ 2.1 Àà“ß ®“°‡¥Á°„π√–¬–∑’ˇ¥Á° “¡“√∂‡Õ◊ÈÕ¡®—∫ ‰¥âß“à ¬ „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂‡Õ◊ÕÈ ¡¡◊Õ 2 ¡◊Õ ®—∫«—µ∂ÿ

2.3A ‡Õ◊ÕÈ ¡¡◊Õ°”«—µ∂ÿ¥«â ¬ΩÉ“¡◊Õ‡¥’¬« «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

«“ß«—µ∂ÿ∑ªË’ ≈Õ¥¿—¬ ¢π“¥ª√–¡“≥‡∑à“ º≈¡–π“« ‰«â¢â“ßÀπⓇ¥Á° „π√–¬–∑’Ë ‡¥Á ° “¡“√∂À¬‘ ∫‰¥â °√–µÿâ π„Àâ ‡ ¥Á ° À¬‘∫«—µ∂ÿ „Àâºà“π∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂„™â¡◊Õ°”«—µ∂ÿ‰¥â ¥â«¬ΩÉ“¡◊Õ¢â“߇¥’¬«


¿“§ºπ«°

261

2.3B °”¢Õ߉«â„πΩÉ“¡◊Õ¢â“ß≈–™‘πÈ ‰¥âæ√âÕ¡Ê°—π «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

«“ß«—µ∂ÿ∑’˪≈Õ¥¿—¬¢π“¥‡∑à“º≈¡–π“« ‰«â¢â“ßÀπⓇ¥Á° „À⇥Á°∂◊Õ„π¡◊Õ ‡¡◊ËÕ ‡¥Á°∂◊Õ¢Õß„π¡◊Õ¢â“ßÀπ÷Ëß·≈â« ¬◊Ëπ«—µ∂ÿ Õ’°™‘πÈ Àπ÷ßË „π¡◊ÕÕ’°¢â“ß „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂°”«—µ∂ÿ‰¥â¢â“ß ≈–™‘πÈ æ√âÕ¡Ê°—π

2.4 ¢¬ÿ¡â À¬‘∫¢Õߥ⫬π‘«È ¡◊Õ «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

2.5A „™âπ«‘È À—«·¡à¡Õ◊ À¬‘∫‡¡≈Á¥∂—«Ë √à«¡°—∫π‘«È „¥π‘«È Àπ÷ßË «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ 2.5B „™âπ«‘È À—«·¡à¡Õ◊ °—∫π‘«È ™’ÀÈ ¬‘∫‡¡≈Á¥∂—«Ë ¥â«¬ª≈“¬π‘«È «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

«“ß°√–¥“… À√◊պⓇ™Á¥Àπâ“∫π‚µä– ‰«â ¢â“ßÀπⓇ¥Á° „π√–¬–∑’‡Ë ¥Á° “¡“√∂À¬‘∫ ‰¥â °√–µÿπâ „À⇥Á°À¬‘∫°√–¥“…À√◊պⓠ„Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á°„™â ¡◊ Õ À¬‘ ∫ ¥â « ¬π‘È « ¡◊ Õ (‰¡à„™àΩ“É ¡◊Õ)

«“߇¡≈Á¥∂—Ë«‰«â¢â“ßÀπⓇ¥Á° „π√¬–∑’Ë ‡¥Á ° “¡“√∂À¬‘ ∫‰¥â °√–µÿâ π„Àâ ‡ ¥Á ° À¬‘∫‡¡≈Á¥∂—«Ë „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂„™âπ‘È«À—«·¡à¡◊Õ °—∫π‘«È „¥π‘«È Àπ÷ßË À¬‘∫‡¡≈Á¥∂—«Ë ‰¥â ‡À¡◊Õπ 2.5A „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂„™âπ‘È«À—«·¡à¡◊Õ °—∫π‘«È ™’ È «à πª≈“¬π‘«È À¬‘∫‡¡≈Á¥∂—«Ë ‰¥â

2.6 ¢’¥‡¢’¬π‡≈àπµ“¡Õ¬à“ß «‘∏∑’ ¥ Õ∫

«“ß°√–¥“… ·≈–¥‘π Õ µ√ßÀπⓇ¥Á° 欓¬“¡¥÷ߥŸ¥§«“¡ π„®¢Õ߇¥Á° ·≈â« ºŸâ∑¥ Õ∫¢’¥‡¢’¬π‡≈àπ‡ªìπµ—«Õ¬à“߉ª ¡“∫π°√–¥“… ·≈â« àߥ‘π Õπ—Èπ„À⇥Á° æ√âÕ¡°—∫∫Õ° À√◊Õ · ¥ß∑à“∑“ß∑’Ë µâ Õ ß°“√„Àâ ‡ ¥Á ° ‡¢’ ¬ πµ“¡ºŸâ ∑ ¥ Õ∫ · ¥ß„À⥟


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 262

°“√„À⧖·ππ

À¡“¬‡Àµÿ

„Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂¢’¥‡¢’¬π≈ß∫π °√–¥“… À√◊Õ∫πæ◊Èπ¥‘π À√◊Õ∫πæ◊Èπ ∑√“¬‰¥â ‰¡à®”‡ªìπ«à“‡¥Á°®–∂◊Õ¥‘π Õ À√◊Õ‰¡à „π≈—°…≥–„¥ «—µ∂ÿ∑’Ë„™â¢’¥‡¢’¬πÕ“®„™â‰¡â‡≈Á°Ê ¢’¥≈ß ∫πæ◊πÈ ¥‘πÀ√◊Õ∫πæ◊πÈ ∑√“¬°Á‰¥â

2.7 ¥÷߉¡â°≈—¥ÕÕ°®“°ÀàÕ¢π¡ «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

àßÀàÕ¢π¡∑’¡Ë ‰’ ¡â°≈—¥µ‘¥Õ¬Ÿ„à À⇥Á° ·≈â« ∫Õ°„À⇥Á°‡ªî¥ÀàÕ¢π¡ „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°‡ªî¥ÀàÕ¢π¡‰¥â ‚¥¬°“√ ¥÷߉¡â°≈—¥ÕÕ°®“°ÀàÕ

2.8 ≈“°‡ âπµ√ß «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

„À⺟â∑¥ Õ∫ àß°√–¥“…„À⇥Á° ·≈⫺Ÿâ ∑¥ Õ∫≈“°‡ âπµ√ß„π·π«µ—È߇¢â“À“µ—« ‡¥Á° ·≈â«∫Õ°„À⇥Á°∑”µ“¡ºŸ∑â ¥ Õ∫ „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á°‡¢’¬π‡ âπµ√߉¥â ‰¡à«à“ „π·π«„¥

2.9 ≈Õ°·∫∫«ß°≈¡ «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

‰¡àº“à π À¡“¬‡Àµÿ

‡¢’ ¬ π«ß°≈¡¢π“¥‡ â π ºà “ »Ÿ π ¬å ° ≈“ß ª√–¡“≥ 5 ‡´πµ‘‡¡µ√ (2 π‘«È ) °√–µÿπâ „À⇥Á°«“¥µ“¡ „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂‡¢’¬π«ß°≈¡‰¥â ‚¥¬≈“°‡ âπ„Àâª≈“¬™π°—π „Àâ‚Õ°“  ‡¥Á° 3 §√—ßÈ

ºà“π ∂â“„™â‰¡â‡≈Á°Ê ‡¢’¬π«ß°≈¡∫πæ◊Èπ¥‘𠧫√‡¢’¬π«ß°≈¡¢π“¥„À≠à¢π÷È


¿“§ºπ«°

263

2.10 ≈Õ°·∫∫ ’‡Ë À≈’¬Ë ¡ «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

‡¢’¬π√Ÿª ’ˇÀ≈’ˬ¡„À⇥Á°¥Ÿ ∫Õ°„À⇥Á° ‡¢’¬πµ“¡ „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°‡¢’¬π√Ÿª ’‡Ë À≈’¬Ë ¡‰¥â ‡ âπ °√Õ∫√Ÿª‰¡à®”‡ªìπµâÕ߇ªìπ‡ âπµ√ß ·¡â ®–‡¢’¬π‡ªìπ√Ÿª ’‡Ë À≈’¬Ë ¡º◊πºâ“°Á„À⺓à π

‰¡àº“à π

ºà“π

3. °“√‰¥â¬‘π ¿“…“ ·≈–æ—≤𓧫“¡§‘¥√«∫¬Õ¥ 3.1 øí߇ ’¬ß查 «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

·¡à楟 °—∫‡¥Á° „À⺓à π∂Ⓡ¥Á°· ¥ß ’Àπâ“À¬ÿ¥π‘ßË øí߇ ’¬ß ‡ª≈’¬Ë π∑à“∑“ß

«‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

„Àâº∑Ÿâ ¥ Õ∫查°—∫‡¥Á° „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂ à߇ ’¬ßµÕ∫ À√◊Õ à߇ ’¬ß„π§Õ

«‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

„Àâ ß— ‡°µ‡¥Á° „Àâ ºà “ π ∂â “ ºŸâ ∑ ¥ Õ∫ — ß ‡°µ‡ÀÁ 𠇥Á ° À—«‡√“– ·≈– à߇ ’¬ß∑’Ë·µ°µà“ß°—π‡¡◊ËÕ æÕ„®À√◊Õ‰¡àæÕ„®

3.2 √—∫√Ÿ·â ≈– à߇ ’¬ßµÕ∫

3.3A À—«‡√“–·≈– à߇ ’¬ß∑’·Ë µ°µà“ß°—π


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 264

3.3B ∑”‡ ’¬ß ª“ª“ ¡“¡“ ‰¥â «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

„À⠗߇°µ‡¥Á° À√◊Õ —¡¿“…≥宓°·¡à/ ºŸ‡â ≈’¬È ß „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á°ÕÕ°‡ ’¬ß欗≠™π–®“° √‘¡Ω望° ‡™à𠪓ª“ ¡“¡“ ¥“¥“

3.4 ‡≈’¬π‡ ’¬ß查 «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

„Àâº∑Ÿâ ¥ Õ∫À√◊Õ·¡à楟 °—∫‡¥Á° „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á° à߇ ’¬ßµ“¡ ‡≈’¬π‡ ’¬ß À¡Ë”Ê ®ã“®ä–

«‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

„Àâ∂“¡·¡à«“à ‡¥Á°æŸ¥Õ–‰√‰¥â∫“â ß „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°æŸ¥§”«à“ çæàÕé ç·¡àé ç°‘πé œ≈œ ‰¥â§”„¥§”Àπ÷ßË

«‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∂“¡®“°·¡à „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°∫Õ° ‘ßË ∑’µË Õâ ß°“√‰¥â ‡™àπ πÈ” π¡ ‡∑’¬Ë « œ≈œ

«‘∏∑’ ¥ Õ∫

ºŸâ ∑ ¥ Õ∫§«√∫Õ°æà Õ ·¡à „Àâ Õ ¬Ÿà ‡ ©¬Ê ·≈â« àߢÕ߇≈àπÕ–‰√°Á ‰ ¥â „À⇥Á° ∫Õ° ‡¥Á°„Àâ∑”µ“¡§” —ßË ∑’≈–§” —ßË ç‡Õ“‰ª„Àâ§≥ ÿ ·¡àé ç‡Õ“‰ª«“ß∫π‚µä–é ç‡Õ“‰ª«“ß„µâ‚µä–é ç‡Õ“‰ª‰«â¢“â ßÀ≈—ߧÿ≥·¡àé ºŸ∑â ¥ Õ∫·≈–æàÕ·¡àµÕâ ߉¡à™«à ¬‡¥Á°

3.5 查‰¥â 1 §” ∑’¡Ë §’ «“¡À¡“¬

3.6 ∫Õ° ‘ßË ∑’µË Õâ ß°“√

3.7 ∑”µ“¡§” —ßË


¿“§ºπ«°

265

°“√„À⧖·ππ 3.8 ∫Õ°™◊ÕË —µ«å‡≈’¬È ß À√◊Õ ‡§√◊ÕË ß„™â„π∫â“π «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

„À⺓à π∂Ⓡ¥Á°«“ߢÕ߉¥â∂°Ÿ µâÕßµ“¡§” —ßË Õ¬à“ßπâÕ¬ 2 §√—ßÈ „Àâº∑⟠¥ Õ∫™’‰È ª∑’ Ë µ— «å À√◊Õ‡§√◊ÕË ß„™â„π ∫â“π ·≈â«∂“¡‡¥Á° „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á°∫Õ°™◊ËÕ —µ«å‡≈’È¬ß ‡™àπ À¡“ ·¡« ‰°à ¢—π À¡âÕ ∂⫬ œ≈œ

3.9 ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢π“¥«—µ∂ÿ„À≠à-‡≈Á° «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

«“ß¡◊Õ¢ÕߺŸâ∑¥ Õ∫ ¢â“ß¡◊Õ‡¥Á° ·≈â« ∂“¡«à“¡◊Õ‰Àπ„À≠à°«à“ ¡◊Õ‰Àπ‡≈Á°°«à“ „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á°∫Õ°¢π“¥¡◊Õ„À≠à‡≈Á° ‰¥â∂°Ÿ µâÕß

3.10 ∫Õ°‡æ» «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

∂“¡‡¥Á°«à“ ÀπŸ‡ªì π ºŸâ À ≠‘ ß À√◊ Õ ºŸâ ™ “¬ ·≈–∂“¡´È”∂÷ߧπÕ◊Ëπ ´÷Ë߇ªìπ‡æ»µ√ß ¢â“¡«à“ §ππ—πÈ ≈à– ‡ªìπºŸÀâ ≠‘ßÀ√◊ÕºŸ™â “¬ „Àâ ºà “ π ∂â “ ‡¥Á ° ∫Õ°‡æ»™“¬-À≠‘ ß ‰¥â∂°Ÿ µâÕß

3.11 ‡≈à“‡√◊ÕË ß «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∂“¡·¡à«à“‡¥Á° “¡“√∂‡≈à“‡√◊ËÕßµà“ßÊ„Àâ øí߉¥âÀ√◊Õ‰¡à „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°‡≈à“‡√◊ÕË ß‰¥â


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 266

3.12 ∫Õ°™◊ÕË ·≈–π“¡ °ÿ≈ «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∂“¡‡¥Á°«à“ÀπŸ™Õ◊Ë ·≈–π“¡ °ÿ≈Õ–‰√ „Àâºà“π∂Ⓡ¥Á°∫Õ°™◊ËÕ ·≈–π“¡ °ÿ≈ µ—«‡Õ߉¥â∂°Ÿ µâÕß

«‘∏∑’ ¥ Õ∫

ºŸ∑â ¥ Õ∫„À⇥Á°¥Ÿπ«‘È §√—ßÈ ≈– 3 π‘«È 5 π‘«È 8 π‘«È ∂“¡‡¥Á°«à“‡∑à“‰À√à „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°π—∫®”π«π‰¥â∂°Ÿ µâÕß∑—ßÈ 3 §√—ßÈ

3.13 √Ÿ®â ”π«π‡≈¢À≈—°‡¥’¬«

°“√„À⧖·ππ

4. À¡«¥æ—≤π“°“√°“√™à«¬‡À≈◊Õµπ‡Õß·≈– —ߧ¡ 4.1 ®âÕßÀπâ“ «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

·¡àÀ√◊ÕºŸâ∑¥ Õ∫®âÕßÀπⓇ¥Á°„π√–¬– Àà“ߪ√–¡“≥ 2 ΩÉ“¡◊Õ „À⺓à π∂Ⓡ¥Á°®âÕßÀπâ“·¡àÀ√◊ÕºŸ∑â ¥ Õ∫

4.2A ¬‘¡È √—∫* «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

¬‘¡È ·≈–查°—∫‡¥Á°‚¥¬‰¡à·µ–µâÕßµ—«‡¥Á° „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°¬‘¡È µÕ∫ ·µà∂“â ‡¥Á°¬—߇©¬ Õ¬Ÿà „Àâ ∂ “¡æà Õ /·¡à «à “ ‡¥Á ° ‡§¬¬‘È ¡„Àâ À√◊Õ‰¡à ‚¥¬‰¡à∂°Ÿ µ—«‡¥Á° * „À⺓à π ∂â“æàÕ/·¡à À√◊Õæ’‡Ë ≈’¬È ß ∫Õ°«à“‡¥Á°∑”‰¥â 4.2B ¬‘¡È ‡Õß* «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

— ß ‡°µ«à “ ¢≥–∑¥ Õ∫‡¥Á ° ‡§¬¬‘È ¡ °— ∫ ºŸ∑â ¥ Õ∫À√◊ÕæàÕ/·¡à ‚¥¬‰¡à¡ ’ ß‘Ë °√–µÿπâ ‡™àπ °“√∂Ÿ°µâÕßµ—« À√◊Õ„™â‡ ’¬ß ∫â“ß À√◊Õ‰¡à „Àâºà“π∂Ⓡ¥Á°¬‘È¡‡Õß „π¢≥–„¥°Áµ“¡ ∑’∑Ë ”°“√∑¥ Õ∫ ∂Ⓣ¡à‡ÀÁπ‡¥Á°¬‘¡È ≈Õß


¿“§ºπ«°

267

∂“¡æàÕ/·¡à«à“‡¥Á°‡§¬¬‘È¡‚¥¬‰¡à‰¥â∂Ÿ° µâÕßµ—« À√◊Õ查¥â«¬À√◊Õ‰¡à * „Àâºâ “à π ∂â“æàÕ/·¡à À√◊Õæ’‡Ë ≈’¬È ß ∫Õ°«à“‡¥Á°∑”‰¥â 4.3 À¬‘∫¢Õß„ ઓ° «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

—߇°µÀ√◊Õ∂“¡®“°·¡à „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂À¬‘∫¢Õß„ àª“° µπ‡Õ߉¥â ‰¡à«“à ®–„™â«∏‘ „’ ¥Ê

4.4 ¥÷ߢÕ߇≈àπ‰¡à¬Õ¡ª≈àÕ¬* «‘∏∑’ ¥ Õ∫

„Àâ¢Õ߇≈àπ‡¥Á° 1 ™‘πÈ ¢≥–∑’‡Ë ¥Á°°”≈—ß ‡≈àπ §àլʥ÷ߢÕ߇≈àπ®“°‡¥Á° °“√„À⧖·ππ „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á°¥÷ߢÕ߇≈àπ‰«â ‡¥Á°§«√ µàÕµâ“π°“√∂Ÿ°¥÷ߢÕ߇≈àπ‰ª®“°µπ * „À⺓à π ∂â“æàÕ/·¡à À√◊Õæ’‡Ë ≈’¬È ß ∫Õ°«à“‡¥Á°∑”‰¥â

4.5 ¡’∑“à ∑’µÕà §π·ª≈°Àπâ“ «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

—߇°µ∑à“∑’¢Õ߇¥Á°µàÕ§π·ª≈°Àπâ“ „Àâ ºà “ π ∂â “ ‡¥Á ° · ¥ßÕ“°“√∑’Ë ∫à ß «à “ ºŸâ∑¥ Õ∫‡ªìπ§π·ª≈°Àπâ“ ‡™àπ √âÕß ‡ª≈’¬Ë π ’Àπâ“ ∑à“∑“ß À√◊Õ Õ“¬

«‘∏∑’ ¥ Õ∫

ºŸâ ∑ ¥ Õ∫ ‡≈à π ®ä – ‡Õã °— ∫ ‡¥Á °‚¥¬π” °√–¥“…‡®“–√Ÿ µ √ß°≈“ß¡“∫— ß Àπâ “‰«â „Àâ°√–¥“…Õ¬Ÿ°à ∫— ∑’Ë ºŸ∑â ¥ Õ∫À≈∫Àπâ“ Õ¬Ÿ∑à ÀË’ ≈—ß°√–¥“… ·≈â«‚º≈àÀπâ“ÕÕ°¡“ ∑“ߥ⠓ π´â “ ¬¢Õß°√–¥“… „Àâ ∑”´È” ª√–¡“≥ 3 §√—ßÈ ·≈–·Õ∫¥Ÿ∑“ß√Ÿ°√–¥“… „Àâ ºà “ π ∂â “ ‡¥Á ° ¡ÕßÀ“ºŸâ ∑ ¥ Õ∫ „πµ”·Àπàß∑’ËÀπâ“¢ÕߺŸâ∑¥ Õ∫‡§¬‚º≈à ÕÕ°¡“

4.6 ‡≈àπ®ä–‡Õã

°“√„À⧖·ππ


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 268

4.7 ¥◊¡Ë πÈ”‰¥â‡Õß «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

¥Ÿ¥®“°À≈Õ¥ 4.8 · ¥ß∑à“∑“ߥ⫬¡◊Õ

—߇°µÀ√◊Õ∂“¡®“°·¡à „À⺓à π∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂¥◊¡Ë πÈ”‰¥â‡Õß

¥◊¡Ë ®“°·°â«

¥◊¡Ë ®“°¢—π

«‘∏∑’ ¥ Õ∫

∫Õ°„À⇥Á° µ∫¡◊Õ “∏ÿ œ≈œ ‚¥¬ · ¥ß∑à“„À⥟ „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂· ¥ß∑à“∑“ß ¥â«¬¡◊Õ‰¥â 1 Õ¬à“ß ‡™àπ µ∫¡◊Õ  “∏ÿ  ≈“¡ ∫⓬-∫“¬ √—°‡∑à“øÑ“ œ≈œ

°“√„À⧖·ππ

4.9 À¬‘∫¢π¡®“°¿“™π–∑√ß≈÷° «‘∏∑’ ¥ Õ∫

°“√„À⧖·ππ

„Àâ ºŸâ ∑ ¥ Õ∫∂“¡·¡à «à “ ‡¥Á ° À¬‘ ∫ ¢π¡ ®“°¿“™π–∑√ß≈÷ ° ‡™à π °√–ªÜ Õ ß ¢«¥‚À≈ œ≈œ ‰¥âÀ√◊Õ‰¡à „Àâºà“π ∂â“·¡àµÕ∫«à“ ‡¥Á°À¬‘∫¢π¡ ®“°¿“™π–∑√ß≈÷°‰¥â

4.10 °‘πÕ“À“√‡Õ߉¥â¥«â ¬™âÕπ «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∂“¡®“°·¡àÀ√◊Õ —߇°µ‡¥Á° „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°°‘πÕ“À“√‰¥â‡Õß Õ“®À° ‰¥â‡≈Á°πâÕ¬ ‚¥¬„™â™Õâ π

«‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∂“¡®“°·¡à À√◊Õ —߇°µ‡¥Á° „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°≈â“ß¡◊Õ‡Õ߉¥â

4.11 ≈â“ß¡◊Õ


¿“§ºπ«°

269

4.12 ≈â“ßÀπâ“ «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∂“¡®“°·¡à „À⺓à π ∂â“·¡à∫Õ°«à“ ‡¥Á°≈â“ßÀπⓉ¥â‡Õß

«‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∂“¡®“°·¡à „À⺓à π ∂â“·¡àµÕ∫«à“ ‡¥Á°ªÕ° ⡇¢’¬« À«“π‰¥â‡Õß

«‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

à߇»…°√–¥“…„À⇥Á°‡Õ“‰ª∑‘ßÈ „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°∑‘ßÈ ¢¬–∂Ÿ°∑’Ë

«‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∂“¡®“°·¡à À√◊Õ —߇°µ‡¥Á° „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á° «¡‡ ◊ÕÈ À√◊Õ°“߇°ß‰¥â‡Õß

4.13 ªÕ° â¡

4.14 ∑‘ßÈ ¢¬–∂Ÿ°∑’Ë

4.15 «¡‡ ◊ÕÈ À√◊Õ°“߇°ß

«¡‡ ◊ÕÈ

«¡°“߇°ß


√“¬ß“π°“√ ”√«® ∂“π– ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬¢Õߪ√–™“™π‰∑¬ 270

4.16 ≈â“ß°âπ «‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∂“¡®“°·¡à „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°≈â“ß°âπ‰¥â‡Õß

«‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∂“¡·¡à«“à ‡¥Á°‡§¬™à«¬‡À≈◊Õ„§√À√◊Õ‰¡à „À⺓à π ∂Ⓡ¥Á°„À⧫“¡™à«¬‡À≈◊Õ§πÕ◊πË ‚¥¬‰¡àµÕâ ß∫Õ° ‡™àπ ™à«¬æ¬ÿߧπÀ°≈â¡ ™à«¬À‘È«¢Õß À√◊Õ °“√°√–∑”Õ◊ËπÊ ∑’Ë · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“‡¥Á°√Ÿ®â °— ™à«¬‡À≈◊ÕºŸÕâ π◊Ë

«‘∏∑’ ¥ Õ∫ °“√„À⧖·ππ

∂“¡®“°·¡à „Àâºà“π ∂Ⓡ¥Á° “¡“√∂π—Ëß„πß“πæ‘∏’‰¥â π“π ‚¥¬‰¡à«ß‘Ë ‰ª¡“À√◊Õ à߇ ’¬ß√∫°«π

4.17 ™à«¬‡À≈◊ÕºŸÕâ π◊Ë

4.18 π—ßË Õ¬Ÿ‰à ¥âπ“π„πß“πæ‘∏’


¿“§ºπ«°

271

การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ครั้งที่ 1  

การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ครั้งที่ 1

การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ครั้งที่ 1  

การสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ครั้งที่ 1

Advertisement