Page 1

Generalforsamling

2019


Indholdsfortegnelse Dagsorden

Formanden har ordet...

Resultatopgørelse for koncernen

Balance for koncernen

Budget for 2019

Investeringsbudget

PrĂŚsentation af bestyrelsen

2

3 4 8 9 10 11 14


Dagsorden DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE § 7.5: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens pris- bestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering 5. Fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år til orientering 6. Forslag fra bestyrelsen 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere Der er modtaget følgende forslag til vedtægtsændring: Tilføjelse af nyt afsnit 7.4.1.: Ved Generalforsamling, ordinær såvel som ekstraordinær, har pressen adgang 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen Der er ingen suppleanter på valg 10. Valg af revisor 11. Eventuelt

3


Formanden har ordet... Årets generalforsamling er ganske særlig, da det er første generalforsamling efter sammenlægningen af Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme. Sammenlægningen og selskabskonstruktionen betyder, at vi alle står på tærsklen til noget nyt, med de forandringer det også må medføre. Men formålet med generalforsamlingen er dog uforandret, at vi håber på nogle gode drøftelser omkring vores fælles fjernvarmeselskab. SAMMENLÆGNING AF GRÅSTEN FJERNVARME OG SØNDERBORG FJERNVARME Året 2018 har været præget af et langt og intens forløb med arbejdet for at opnå en sammenlægning af Sønderborg Fjernvarme og Gråsten Fjernvarme. Hen over foråret blev der opnået en enighed om en model, der kunne bane vejen og som alle kunne se sig selv i. Det betyder, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i en overgangsperiode blev udvidet fra 9 til 10 medlemmer, for senere igen at blive reduceret til 9 medlemmer, hvor 4 vælges blandt lejerne i de almene boligorganisationer, og resten blandt de private. I begge selskaber fik bestyrelserne på generalforsamlinger mandat til at gennemføre sammenlægningen, hvilket førte til, at de to bestyrelser den 27. november 2018 underskrev en endelig sammenlægningsaftale, hvor de to selskaber blev sammenlagt med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2018. Det var en stor dag for begge selskaber og et godt punktum efter et langt forløb. Det nye selskab består af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. som moderselskab og eneaktionær i datterselskabet Sønderborg Varme A/S, som udgør den platform, hvor aktiviteterne drives fra.

4

Direktør Erik Wolff udgør den daglige ledelse i begge selskaber, mens Direktør Peter Mikael Kjer Stærdahl som planlagt er fratrådt ved årsskiftet. Han skal have tak for hans indsats. Som et led i processen konstaterede man, at forbrugerne fra Gråsten Fjernvarme skulle betale et harmoniseringsbidrag i 2019, for at priserne på varme kunne blive ens fra starten. Der har været, og er til stadighed, et stort arbejde at få de to selskaber lagt driftsmæssigt sammen, og vi skylder personale begge steder og ledelsen en tak for den store indsats hermed. Vort fælles mål er uforandret at arbejde for, at vore forbrugere har en billig, stabil og miljøvenlig varme, så fjernvarmen også fortsat vil være kundernes foretrukne valg. PRODUKTION Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet andelsselskab, som har til formål at etablere energiproduktionsanlæg samt distribuere energi til opvarmning og varmt brugsvand. Selskabet drives efter hvile-i-sig-selv princippet, og må derfor ikke give hverken over- eller underskud. I 2018 har selskabet fremstillet i alt ca. 1.341.000 GJ-varme (373.000 MWh). Salget til forbrugerne var 1.038.000 GJ (289.000 MWh) og forskellen udgør varmetabet i gadeledningerne og stilstandsvarme på vore centraler. Det samlede salg i 2018 var således næsten det samme som i 2017, mens ledningstabet på 22,5 % var næsten 0,5 %-point lavere end i 2017. Det er glædeligt, at vores fokus på gadeledningstabet nu også resulterer i en reduktion.


Kraftvarmeværket og flis/geotermianlægget på Vestermark samt biomasseanlægget på Glansager udgør de væsentligste produktionssteder i område øst, medens halmkedlen og solvarmen på Sønderborg Landevej i Gråsten udgør hjørnestenene i produktionen i område vest. Antallet af forbrugere er fra 2017 til 2018 steget med 96 til 12.292 i alt, men hvad der er endnu vigtigere, så har vi haft en netto tilgang på ca. 39.000 m2, så vi nu forsyner mere end 2,9 mio. m2 med fjernvarme. Selvom det ikke kan ses på tallene, har produktionen i 2018 budt på flere udfordringer. Både halm og flis markedet var påvirket af vejret i 2017 og 2018. Det våde vejr i 2017 og starten af 2018 medførte knaphed på både flis og halm. Det blev så afløst af et meget tørt forår og sommer 2018, som igen betød væsentlige ændringer i brændselskvaliteten, hvilket medførte, at produktionsanlæggene ikke kørte så stabilt som vanligt. Så alt i alt har det krævet en ekstra indsats af vores personale at sikre, vi også i 2018 havde varme i radiatorerne, når der var brug for det. Sammenlægningen betyder, at den største del af den nødvendige energimængde, nemlig ca. 48,5 %, nu produceres på biomasse og geotermi, medens ca. 40,5 % produceres af affaldsforbrændingen på kraftvarmeværket. Derudover bidrager solvarme med 5 % og naturgas på vore spidslastcentraler med de resterende 6 %. Det betyder også, at vi er nået meget langt i rejsen mod en grøn varmeproduktion. Affaldet til forbrænding har vi i 2018 fået fra Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Halm leveres fra lokalområdet via aftaler med bl.a. landmænd og maskinstationer, og skovflis køber vi i nærområdet fra anerkendte leverandører, så vi har sikkerhed for kvalitet og herkomst. I 2018 er ca. 90 % af den leverede flis dokumenteret som bæredygtig.

5


Geotermianlægget i Spang byder desværre stadig på udfordringer. Vi har i 2018 fortsat vores arbejde på at optimere anlægget, med desværre har vi ikke kunnet fortsætte den positive udvikling i produktionen, som derfor endte ca. 10% lavere i 2018 end i 2017.

Ønsker Augustenborg senere, ud fra et reelt ønske om fælles løsninger, at genoptage dialogen, så er vi naturligvis klar til at se på det igen, men lige nu må det være sådan. KRAFTVARMEVÆRKET

Ved slutningen af 2018 måtte vi konstatere, at modtrykket i anlægget nu var så højt, at vi ikke kunne fortsætte produktionen, og sammen med vore rådgivere undersøger vi nu, hvad det næste skridt skal være. Udskiftningen af varmevekslere på kraftvarmeværket har betydet, at vi kan udnytte ledningen under Alssund bedre og få mere varme transporteret fra kraftvarmeværket til Dybbøl-siden, så gaskedlen på Frydendall i 2018 kun sporadisk har været i drift. Generelt har vi, trods de nævnte udfordringer, oplevet en stabil produktion, hvilket er meget tilfredsstillende. SAMARBEJDSRELATIONER TIL NABOSELSKABER Udover sammenlægningsprocessen med Gråsten, har vi igennem de seneste år haft en samarbejdsaftale med Augustenborg Fjernvarme A.m.b.a., hvor hensigten fra starten var, at vi skulle arbejde for et stadig tættere samarbejde. Vi har haft en tæt dialog om en driftsaftale, en sammenlægningsaftale og sidst, men ikke mindst, projekteringen af en ledning fra Sønderborg Kraftvarmeværk, over Glansager til Augustenborg for at udnytte overskudsvarme fra kraftvarmeværket og fortrænge gassen i Augustenborg. Men desværre har vi flere gange oplevet, at man fra Augustenborgs side alligevel ikke ønsker at gå videre, og når det forholder sig sådan, tjener det alle bedst at være fri af forpligtigende aftaler. Vi har derfor valgt at opsige samarbejdsaftalen med Augustenborg.

6

Sønderborg Kraftvarmeværket ejer vi fortsat sammen med Sønderborg Kommune og igen det forløbne år, har vores samarbejde været rigtigt godt. Værket er i fin stand og kører stabilt, og vi har løbende arbejdet med at sikre, det lever op til dagens standard, selvom det nu har ca. 23 år på bagen. El-tilskuddet, det såkaldte grundbeløb, er bortfaldet her med virkning pr. 1 januar 2019. Som der også har været skrevet en del om i pressen, har tilskudsbeløbet udgjort en væsentlig indtægt for mange fjernvarmeselskaber, men vi har indrettet os efter, at det ville forsvinde, og derfor er det lykkedes at begrænse prisstigningen. Sønderborg Kommune opsagde i september 2016 interessentskabskontrakten omkring kraftvarmeværket, da de mente, den kunne være i strid med EU’s statsstøtteregler, og vi er fortsat i forhandling med Sønderborg Kommune om en løsning, som vi håber kan falde på plads her hen over sommeren. BESTYRELSENS ARBEJDE OG HONORERING Bestyrelsen består i dag af 9 medlemmer, hvoraf nogle sidder i både bestyrelsen for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og bestyrelsen for I/S Sønderborg Kraftvarmeværk. I årets løb har der i både Gråsten og i Sønderborg været er stort merarbejde som følge af sammenlægningsprocessen.


Det samlede honorar til bestyrelsen i Sønderborg Fjernvarme udgjorde i 2018 samlet ca. 513 t.kr. for de to bestyrelser. Bortset fra mødediæter er honoraret, uanset arbejdsbyrden alene reguleret med udviklingen i forbrugerprisindekset. Honoraret dækker tid til forberedelse af møder, deltagelse i møder samt efterfølgende evalueringer – og det er vores opfattelse, at honoraret for arbejdet er fornuftigt og rimeligt, set i forhold til selskabets balance og det ansvar man har som bestyrelsesmedlem. TARIFFER Fra 1. januar 2017 blev tarifferne suppleret med en motivationstarif, som stiller krav til den temperatur fjernvarmevandet skal returneres med. I 2018 er kravene strammet yderligere, for at give vores forbrugere en endnu større motivation til at sikre en lav returtemperatur, som får en positiv effekt for os alle. Vi mener stadig, det er et skridt i den rigtige retning, og det underbygges også af, at vi nu begynder at kunne se en tydelig tendens til, at gennemsnitstemperaturen på det fjernvarmevand, der kommer tilbage til os, er lavere. OVERSKUDSVARME FRA DATACENTRE Både Apple og Google har reserveret store arealer til opførelse af datacentre ved Kassø vest for Aabenraa. Mængden af overskudsvarme fra de to datacentre er enorm, og vil kunne give varme nok til store dele af Sønderjylland og Flensborg. Derfor har vi også loyalt indgået i en grundig undersøgelse af om overskudsvarmen kunne bringes i spil som fjernvarme i Sønderborg og Gråsten.

Men de foreløbige konklusioner er, at set i forhold til investeringens størrelse, kombineret med en usikkerhed om leveringssikkerheden af overskudsvarmen, så bliver varmen fra datacentrene for dyr i forhold til vores alternativer. RESULTAT OG BUDGET Resultatet for 2018 i henhold til varmeforsyningsloven ender med en overdækning på ca. 14,4 mio. kr. Et resultat, vi finder både godt og tilfredsstillende. En væsentlig årsag til denne overdækning er, at vi nu har indregnet hele det beløb, vi mener at have til gode som følge af den afgiftssag kraftvarmeværket i 2017 vandt over SKAT. Desværre trækker sagsbehandlingen i langdrag, da SKAT har ikke godkendt vores krav endnu. Overdækningen fra 2018 er indregnet i vores budget for 2019, hvor der også er taget højde for at grundbeløbet nu er ophørt. Alligevel har vi kunnet begrænse prisstigningen til ca. 300 kr. pr. år for et standardhus. Fjernvarmen oplever stigende konkurrence i disse år, og derfor har vi som noget nyt introduceret et kampagnetilbud, som gør det endnu mere attraktivt at blive fjernvarmeforbruger. Flere forbrugere på samme net vil alt andet lige betyde flere til at dække omkostningerne, og derfor er det også en fordel for eksisterende forbrugere, at vi bliver flere. Til slut en tak til vores ansatte for en stor og dedikeret indsats, og til vores eksterne samarbejdspartnere for et godt samarbejde.

7


Resultatopgørelse for koncernen KONCERNEN Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a Moderselskab

Sønderborg Varme A/S Driftsselskab

Årsregnskab 2018 Resultatopgørelse (1.000 kr.)

2018

2017

Nettoomsætning

140.335

117.362

Produktionsomkostninger

-56.656

-51.542

83.679

65.820

Distributionsomkostninger

-45.315

-33.429

Adm. omkostninger og energibesparelser

-14.585

-11.555

23.779

20.836

-23.889

-20.836

110

0

0

0

Bruttoresultat

Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Skat af årets resultat Årets resultat

Bemærk 2017 er for tidligere Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a alene.

8


Balance for koncernen Balance pr. 31. december 2018 (1.000 kr.)

2018

2017

618.072

475.631

29.835

28.696

647.907

504.327

Tilgodehavende

54.287

44.921

Varebeholdning

4.098

4.178

53.510

28.330

Omsætningsaktiver i alt

111.895

77.429

Aktiver i alt

759.802

581.756

PASSIVER Egenkapital

28.156

27.446

Langfristede gældsforpligtigelser

583.549

466.978

Kortfristede gældsforpligtigelser

148.097

87.332

Gældsforpligtigelser i alt

731.646

554.310

Passiver i alt

759.802

581.756

AKTIVER Materielle anlægsaktiver Finansielle aktiver Anlægsaktiver i alt

Likvide beholdninger

Vidste du:

400 km.

71.614 ton

Dobbeltrør forbinder vores forbrugere med vores centraler.

Affald blev i 2018 brugt til el og varme på Sønderborg Kraftvarmeværk.

9


Budget for 2019 Resultatbudget (1.000 kr.) 2019 Indtægter Abonnementsbidrag Faste bidrag

7.834 55.636

Variable bidrag

104.929

Motivationstarif

750

Forrige års over- / underskud 14.448 183.597 Udgifter Produktionsomkostninger Varmekøb

-73.649

Vedligehold

-11.713

Personale

-6.551

Øvrige omkostninger

-5.676

Afskrivninger Gadeledningstab overført til distribution

-19.811 25.480

Total

-91.920

Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab

-25.480

Vedligehold ledningsanlæg og brønde

-4.911

Personale

-5.480

Øvrige omkostninger

-1.280

Afskrivninger -19.046 Total -56.197 Administrationsomkostninger Personale

-5.222

Øvrige omkostninger

-3.601

Energibesparelser

-3.188

Total

-12.011

Resultat før henlæggelser og finansielle poster

23.469

Finansielle poster

-23.259

Årets resultat Henlæggelser og tilbagebetalinger

-210

Årets nettoresultat 10

210 0


Investeringsbudget Investeringsbudget 2019 (1.000kr.)

Produktionsanlæg 4.111 Målere 758

Gadeledninger, renovering 9.670

Småanskaffelser 482

Total 39.435

Ledningsanlæg, nye 24.414

Vidste du:

12.292 2,9 mio. m

2

Målere er tilsluttet fjernvarmen ved udgang af 2018.

Opvarmes med fjernvarme ved udgangen af 2018.

11


Vidste du:

Kr.

11.512,-

Koster det i 2019 at opvarme et standardhus p책 130 m2 med et forbrug p책 18.1 MWh. 12

Kr.

8.840,-

Koster det i 2019 at opvarme en standardlejlighed p책 75 m2 med et forbrug p책 15 MWh.


fjernvarmevandet godt, bliverregning. Hvis du udnytter HvisSå du udnytter Fra 1. januar får regning. du større Fra 1. januar det billigere. følg din bliver re får du - større fjernvarmevandet godt, fjernvarmevandet turtemperatur detgodt, kan du det billigere. din bliver re Vidste du:Så-- følg billigere. din re og regning. Hvis dudet udnytter regning. Hvis du -udnytter gøre på bådeSå mobil, tablet turtemperatur - følg det kan du turtemperatur - det kan du og godt, bliver fjernvarmevandet godt, blivermobil, fjernvarmevandet computer. gøre på både tablet på både tablet og det billigere. Så gøre følg din re mobil, det - billigere. Så følg din re computer. turtemperatur -computer. det kan - det kan du Hjælp digduselv turtemperatur gøre på både mobil, tablet og gøre på både mobil, tablet ogUnder 10 % af den og fællesskabet Hjælp dig selv nødvendige energi produceres computer. på fossile brændsler. Hjælp dig selv computer. - fortæller, hvor godt og Din fællesskabet returtemperatur

Fjernvarme er grøn energi

du fjernvarmen. Jo lavere og fællesskabet Dinudnytter returtemperatur fortæller, hvor den godt er, jo bedre. fjernvarmen. Jo lavere Hjælp dig selv - du Hjælp dig selv Dinudnytter returtemperatur fortæller, hvor den godt er, jo bedre. du udnytter fjernvarmen. Jo lavere den og fællesskabet og fællesskabet

Følg din returtemperatur - og få din fjernvarme billigere

En lavbedre. returtemperatur kommer alle til er,fortæller, jo Din returtemperatur hvor godt Din returtemperatur fortæller, hvor godt Fradrag i varmeprisen gode, fordi den sparer energi: Den En lav returtemperatur kommer allegiver til din gennemsnitlige Fradrag i varmeprisen retur du udnytter fjernvarmen. Jo lavere den du udnytter fjernvarmen. Jo lavere den Er mindre varmetab i ledningsnettet, et gode, fordi den sparer energi: Den giver En lav returtemperatur kommer alle temperatur lavere end retur 30 °C, Få større indflydelse på Hvistildu udFradrag ii varmeprisen Er din gennemsnitlige Fradrag varmeprisen er, jo bedre. er,dinjovarmeregning. bedre. mindre elforbrug til vores pumper og nytter fjernvarmevandet godt, bliver det billigere. Så Er du din gennemsnitlige returtemperatur mindre varmetab i ledningsnettet, et en gode, fordi den sparer energi: Den giver får et fradrag i varmeprisen. temperatur lavere end retur 30 °C, Er din gennemsnitlige følg din udnyttelse returtemperatur -vores det kanproduktionsdu gøre på både lavere end 30 °C, får du et fradrag i bedre af mindre elforbrug til vores pumper og en varmetab i ledningsnettet, et får du et fradrag i varmeprisen. end 30 °C, En lav returtemperatur kommer alle til En lav returtemperatur kommer alle til temperatur mobil, tablet og varmeprisen. lavereFradrag Fradrag i varmeprisen i varmeprisen anlæg. Det vilcomputer. komme alleproduktionstil gode.og en bedre udnyttelse af vores mindre elforbrug til pumper Neutral varmepris får du et fradrag i varmeprisen. gode, fordi den sparer energi: Den giver gode, fordi den sparerErenergi: Den giver din gennemsnitlige retur Er din gennemsnitlige retur anlæg. Det komme alleproduktionstil gode. udnyttelse af vores Er din gennemsnitlige retur Hjælp dig selvvil - og Neutral varmepris Neutral varmepris mindre varmetab i bedre ledningsnettet, etfællesskabet mindre varmetab i ledningsnettet, et temperatur lavere end 30 gennemsnitlige °C, temperatur lavere end 30 °C, Din returtemperatur fortæller,alle hvortilgodt du udnytter Er din returtemperatur Hold øje Detmed vil komme gode. temperatur 30 -45 °C, får du Er din gennemsnitlige retur Neutral varmepris mindre elforbrug tilanlæg. vores pumper ogmindre en elforbrug til vores og en får dupumper et fradrag i varmeprisen. får du eteller fradrag i varmeprisen. fjernvarmen. Jo lavere den er, jo bedre. En lav retur30-40 °C, får du hverken tillæg hverken tillæg fradrag. Hold med bedre 30 eller -45 °C, får du Er din gennemsnitlige retur bedre udnyttelse afreturtemperaturen voresøje produktionsudnyttelse af vores produktions- temperatur temperatur kommer alle til gode, fordi den sparer fradrag. Hold øje med hverken tillæg eller°C, fradrag. energi: giver varmetab i vil ledningsnettet, et til gode. får du returtemperaturen Du kan nemt semindre ditanlæg. forbrug din re - Neutral anlæg. Det vil komme alleDen til gode. Detog komme alle varmepris temperatur 30 -45Neutral varmepris Tillæg til varmeprisen mindre elforbrug til vores pumper og en bedre udnytTillæg til varmeprisen hverken tillæg eller fradrag. turtemperatur på vores app,og der hedder returtemperaturen Du kan nemt se dit forbrug din re Er din gennemsnitlige retur Er din gennemsnitlige retur telse af vores produktionsanlæg. Det vil komme alle Erdin din gennemsnitlige Er gennemsnitlige Tillæg til varmeprisen retur turtemperatur vores app, der hedder Hold øje med Du øjeog med kan nemt sepå ditHold forbrug din re - temperatur 30 -45 °C,returtemperatur får du 30 -45 °C, får du til gode. over temperatur 40 °C, temperatur over 45 °C, retur skal Er dindugennemsnitlige Tillæg til varmeprisen gerne på vores hjemmeside under skal betale et tillæg. turtemperatur på vores app, der hedder hverken tillæg eller fradrag. hverken tillæg eller fradrag. returtemperaturen returtemperaturen du betale etover tillæg. Hold øje returtemperaturen temperatur 45 °C, retur skal Er din gennemsnitlige Mine sider. gerne påmed vores hjemmeside under Du kan nemt se dit forbrug ogse din Du - kan nemt se dit forbrug og din re - du Du kan nemt ditre forbrug og din returtemperatur betale et tillæg. temperatur over 45 °C, Mine sider. gerne påapp, vores hjemmeside under Tillæg varmeprisen Tillægskal til varmeprisen på vores hedder eForsyning. Dupå kan også turtemperatur på vores app, derderhedder turtemperatur vores app,til der hedder Er din returtemperatur du betale et tillæg. finde oplysningerne på vores hjemmeside under Er din gennemsnitlige Mine sider. Er din returtemperatur - retur - for høj? Er din gennemsnitlige retur ”Mine sider”. for høj? Er din returtemperatur Læs mere om Hent temperatur over 45 °C,motivationstariffen skal temperatur over 45 °C, skal gerne på vores hjemmeside under gerne på vores hjemmeside under på vores hjemmeside www.sfjv.dk. Er din returtemperatur for høj? eForsyning du betale et tillæg. du betale et tillæg. Hent Mine sider. Mine sider. Her finder du også gode spareråd. vores hjemmeside www.sfjv.dk. Her for høj? app'en her: eForsyning Hent Hent eForsyning vores hjemmesideErwww.sfjv.dk. Her Er din returtemperatur din returtemperatur app'en her: app’en her: eForsyning vores hjemmesidefor www.sfjv.dk. Her app'en her: Download for høj? høj? Download Hent Hent eForsyning app'en her:

app’en til eForsyning iPhone

app’en til Android

app'en her: vores hjemmeside www.sfjv.dk. Her vores hjemmeside www.sfjv.dk. Her

Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Nørrekobbel 54

13


Bestyrelsen

14

Claus Plum Formand

Torben A. Sørensen Næstformand

- Privat andelshaver - Advokat, selvstændig - Valgt første gang 2012 - Formand siden 2013 - Bestyrelsesmedlem Sønderborg Kraftvarmeværk

- Varmeaftager hos B42 - Pædagog, pensioneret - Valgt første gang 2013

Ole Stenderup Bestyrelsesmedlem

Erik P. Andersen Bestyrelsesmedlem

Frank G. Neidhardt Bestyrelsesmedlem

- Privat andelshaver - Ingeniør - Valgt første gang 2005 - Bestyrelsesmedlem Sønderborg Kraftvarmeværk

- Privat andelshaver - Revisor, selvstændig - Valgt første gang 2011 - Bestyrelsesmedlem Sønderborg Kraftvarmeværk

- Varmeaftager hos SAB - Projektleder, Danfoss - Valgt første gang 2014


Adam Vest Bestyrelsesmedlem

Erling Jürgensen Bestyrelsesmedlem

Morten Sommer Bestyrelsesmedlem

- Privat andelshaver - Manager, Danfoss - Valgt første gang 2014

- Varmeaftager hos SØBO - Pensioneret - Valgt første gang 2018

- Privat andelshaver - Elektriker & Ingeniør - Valgt første gang 2013

Flemming M. Vestergaard Bestyrelsesmedlem - Privat andelshaver - Chauffør - Valgt første gang 2010

Ledelse

Erik Wolff Direktør - Ansat 2013 som direktør - Ingeniør - Tillige direktør for Sønderborg . Varme A/S og Sønderborg Kraftvarmeværk

15


Headquarters

Sønderborg Varme · Tlf. 7343 5000 · www.sfjv.dk

Profile for Headquarters

Sønderborg Varme 2018 - beretning  

Sønderborg Varme, www.sfjv.dk, billig fjernvarme, grøn fjernvarme

Sønderborg Varme 2018 - beretning  

Sønderborg Varme, www.sfjv.dk, billig fjernvarme, grøn fjernvarme

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded