Page 1

Kulturaftale SønderjyllandSchleswig


Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa har skabt grundlaget for en europæisk kulturaftale, hvor et grænseløst kulturliv kan blomstre med mangfoldigheden som grobund, og hvor områdets kulturelle kvaliteter kan styrkes og videreudvikles i tæt samarbejde. Gennem de seneste 15 år har der været rigtig mange dansk-tyske kulturprojekter tværs over grænsen og kulturaftalen kan ses som kulminationen på dette arbejde. Hvad er en kulturaftale og en kulturregion? En kulturaftale er en formel, men frivillig aftale, der indgås mellem det danske kulturministerium og en række kommuner, kredse samt andre interessenter. Tanken bag kulturaftalerne er at understøtte det lokale engagement på kulturområdet og sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsdeling i kulturlivet. Formålet med en kulturaftale er, ifølge det danske kulturministerium, således at sætte fokus på kunst- og kulturlivet i det pågældende område og sammen højne kvaliteten af såvel nuværende som nye kulturtilbud og -institutioner. Tilsammen udgør kommunerne, byen og kredsene i aftalen det, der kaldes en “kulturregion”.

Totalteater på Trøjborg Slotsruin i dansk-tysk co-produktion

Hvem står bag Kulturaftale SønderjyllandSchleswig? Det er Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg og kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa samt Region Syddanmark, der sammen indgår aftalen med det danske Kulturministerium bakket op af Land Schleswig-Holstein. Hvorfor indgå en kulturaftale? Med en kulturaftale skaber partnerne i kulturregionen et formelt samarbejde på tværs af kommune- og landegrænse for at kunne udnytte ressourcerne bedst muligt. Sammen kan partnerne i aftalen iværksætte aktiviteter, som hver enkelt kulturaktør, hver enkelt forvaltning og hver enkelt kulturinstitution ikke med egen kraft kan løfte. Nøgleordet er med andre ord samarbejde, hvor så mange af de eksisterende kulturudbydere som overhovedet muligt inddrages. Det klare hovedformål med en kulturaftale er, at borgerne på sigt får et bredere og mere mangfoldigt kulturudbud.

3


Vision Politikerne i det dansk-tyske kulturudvalg har vedtaget denne vision for den kommende kulturaftale: “Vi vil med kulturen som mødested skabe en grænseoverskridende kulturregion, som med afsæt i mangfoldigheden og rummeligheden i regionen, styrker den kulturelle intelligens og bidrager til interkulturel dialog. Vi vil være rollemodel for tværgående kulturaftaler i Europa.”

Økonomi Grundlaget for finansieringen af kulturaftalens projekter bliver en fælles pulje til fordeling i hele kulturregionen. Til denne pulje bidrager kommunerne Tønder, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg, samt Land Schleswig-Holstein, Region Syddanmark og det danske Kulturministerium. Den samlede økonomiske ramme er ca. 4.500.000 kr. årligt fra 2013-2016. Alt i alt betyder den samlede finansiering, at der med en kulturaftale genereres væsentligt flere penge til kulturen i grænseregionen end der bliver investeret.

Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig, Skt.Nikolai Kirke i Flensburg

5


Indsatsområderne Politikerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig har valgt tre indsatsområder:

Fremme interkulturelle kompetencer hos børn, unge og voksne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig “Igennem kulturelle aktiviteter vil vi gøre børn, unge og voksne i stand til at skabe forståelse og synergi på tværs af kulturforskelle. I det grænseoverskridende samarbejde er interkulturelle kompetencer vejen til åbenhed, tolerance, rummelighed og forståelse.” Uddrag fra kulturaftaleteksten.

Effektmål: • Gennem samarbejde med relevante partnere vil vi opnå, at kulturen i grænselandet er et fokusområde på skolerne i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. • Ved at fremme de interkulturelle kompetencer vil vi opnå, at ungdoms- og undergrundskulturen er et positivt element i udviklingen af kulturregionen på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser. • Ved at styrke en fælles kulturforståelse vil vi opnå, at flere borgere interagerer med hinanden i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig. • Ved at bruge kulturaktiviteter som redskab vil vi skabe dialog på tværs af kulturelle, etniske, sociale og generationsmæssige skel.

Dansk-tysk messingblæserakademi

7


Indsatsområderne Styrke og forankre Kulturregion Sønderjylland-Schleswig som fælles kulturrum “Gennem fælles formidling, en fælles forståelse for vores kulturarv og en fællesskabsfølelse i det hele taget vil vi skabe samhørighed og stolthed omkring den region, som vi bor i.” Uddrag fra kulturaftaleteksten.

Effektmål: • Ved at skabe kreative miljøer vil vi styrke bosætnin gen og arbejdskraften i Kulturregion Sønderjylland Schleswig. • Ved at styrke samarbejdet mellem kultur og fag områder som sundhed, ældre, børn og unge, byplan lægning og turisme vil vi opnå, at kulturen får en central placering. • Ved at synliggøre effekten af grænseoverskridende kultursamarbejde vil vi opnå, at alle kulturinstitutioner i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig tænker det grænseoverskridende aspekt ind i deres kulturtilbud og deres formidling. • Gennem fælles markedsføring vil vi opnå øget op mærksomhed på kulturtilbuddene i kulturregionen, hvorved flere borgere, fra begge sider af grænsen, bevæger sig rundt i kulturregionen for at opleve kultur tilbuddene på begge sider af grænsen. • Gennem udvidet fælles formidling, ved brug af både traditionelle og nye medier, vil vi opnå, at vi kommer til en større forståelse af vores fælles kulturarv og historie, som muliggør en fællesskabsfølelse i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig.


Indsatsområderne Styrke talentudviklingen blandt børn og unge på tværs af kulturelle, sociale og geografiske grænser i Kulturregion Sønderjylland-Schleswig “Vi vil styrke børn og unges kreative og kunstneriske potentiale og danne grobund for at styrke fødekæden til de kunstneriske fag i hele Sønderjylland-Schleswig.” Uddrag fra kulturaftaleteksten.

Effektmål: • Gennem partnerskaber på både det udøvende og undervisningsmæssige plan mellem kulturaktører, kunstnere, lærere og pædagoger vil vi styrke miljøet omkring talentudvikling hos børn og unge. • Gennem undervisningstilbud til både undervisere, børn og unge som går på tværs af forskellige fagom råder samt geografiske, etniske og sociale skel vil vi skabe synergi, der skaber et levende og aktivt kulturliv. • Ved at øge synligheden omkring undervisningstilbud og aktiviteter i miljøet omkring talentudvikling vil vi opnå, at brugergruppen udvides og inddrages på tværs af geografiske, etniske og sociale skel.

9


Organisation: Det dansk-tyske kulturudvalg under Region Sønderjylland-Schleswig er Kulturregion SønderjyllandSchleswigs politiske styregruppe. Det er den politiske styregruppe, der sætter rammerne, ambitionsniveauet og bevilger penge til hvert indsatsområde og til projekterne. Den administrative styregruppe, som består af repræsentanter for de 9 partneres kulturforvaltninger, rådgiver og koordinerer en række fagråd, som er udpeget til at sætte handling på kulturaftalens indsatsområder. Fagrådene består af fagpersoner, som både vurderer indkomne projektforslag og selv udvikler projekter. Kultur aftale sekretariatet, under navnet Kulturfokus, sørger for kulturaftalens daglige drift, herunder projektkoordination og markedsføring.

Manfred Kühl, Dansk mindretal Margarethe Ehler, Kreis Nordfriesland, CDU Marion Petersen, Tysk mindretal Martin Lorenzen, Stadt Flensburg, SSW Max Stark, Stadt Flensburg, CDU – næstformand Povl Kylling Petersen, Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet (A) – formand Rita Höck, Kreis Schleswig-Flensburg, CDU Stephan Kleinschmidt, Sønderborg Kommune, Slesvigsk parti (S) Stig Bæk Andersen, Tønder Kommune, Venstre (V) Svend Erik Petersen, Sønderborg Kommune, Socialdemokratiet (A) Lasse Krull, Region Syddanmark (C) Susanne Bieler-Seelhoff, Ministerium für Justiz, Kultur und Europa Suppleanter :

Den politiske styregruppe for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig:

Christian Friis, Tønder Kommune, Venstre (V)

Allan Emiliussen, Haderslev Kommune, Venstre (V)

Jenny Jürgensen, Frisisk mindretal

Bernd Facklam, Kreis Nordfriesland, SPD

Jutta Weyher, Kreis Schleswig-Flensburg, CDU

Christian Panbo, Aabenraa Kommune, Socialdemokratiet (A)

Larissa Zierke, Stadt Flensburg, SPD

Edith Martensen, Kreis Nordfriesland, CDU

Gary Funck, Frisisk mindretal

Maria Damgaard, Haderslev Kommune, Socialdemokratiet (A)

Dr. Hans-Werner Johannsen, Kreis Schleswig-Flensburg, SPD

Michael Schlüter, Sønderborg Kommune, Fælleslisten (L)

Johan Kristensen, Tønder Kommune, Socialdemokratiet (A)

Tim Wulff, Aabenraa Kommune, Venstre (V)

Karl Gunnar Gregersen, Haderslev Kommune, Socialdemokratiet (A)

Gert Haack, Staatskanzlei Schleswig-Holstein

Dansk-tysk børnekunstfestival

Uwe Jessen, Tysk mindretal

11


Charlotte Helt Brunsgaard, kulturkoordinator, Aabenraa Kommune, T + 45 7376 7209, chb@aabenraa.dk Claudia Koch, Kulturstiftung, Kreis Schleswig-Flensburg, T + 49 4621 960119, claudia.koch@schleswig-flensburg.de Peter Kromann-Andersen, kulturkoordinator, Haderslev Kommune, T + 45 7434 1741, pjka@haderslev.dk Helle Barsøe, kulturkonsulent, Sønderborg Kommune, T + 45 8872 5467, hbar@sonderborg.dk Lotte Urfe, kulturkonsulent, Tønder Kommune, T + 45 7492 9410, lou@toender.dk Nathalie Gerstle, Kulturstiftung, Kreis Nordfriesland, T +49 4841 8973 102, nathalie.gerstle@nordfriesland.de Thomas Frahm, Kulturbüro, Stadt Flensburg, T+49 461 852194, frahm.thomas@stadt.flensburg.de Karin Fuhrmann, udviklingskonsulent, Region Syddanmark T +45 7663 1908 karin.fuhrmann@regionsyddanmark.dk Irena Scheicher, Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein, T +49 431 988 5881, irena.scheicher@jumi.landsh.de

Sekretariat Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig: Susanne Gram Skjønnemann, Kulturfokus, M + 45 7344 2241, sgs@region.dk Anne-Mette Olsen, KulturDialog, T +45 7467 0501, amo@region.dk

www.kulturfokus.dk Kulturfokus på Facebook: www.facebook.dk/kulturfokus

Sportpiraten Flensburg, Streetmekka Sønderjylland-Schleswig · Design: Headquarters 0413

Den administrative styregruppe

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig  

Europas første internationale kulturaftale, Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland,Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensbur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you