Page 1

Ă…rsrapport 2013 2010 Ă…rsrapport


Indhold

Ledelsesberetning

side side side side side side side side side

Hovedaktivitet Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet andelsselskab, med det formål at etablere energiproduktionsanlæg samt distribuere energi til opvarmning og varmt brugsvand. I 2013 blev der fremstillet ialt ca. 1.203.000 GJ-varme, svarende til 334.000 MWh. ca. samme niveau som 2012.

2-6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning og revisionspåtegning 7 Nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10-12 Noter 13 Anvendt regnskabspraksis 14 Miljøforhold og teknisk set 15 Resultatbudget

Fotos: side 2 - 3 Indvielse af flis- og det geotermiske anlæg side 4 - 5  Ledningsarbejde i Kær side 6 Nyt flisanlæg i Vollerup Visualisering udført af JUULS ARKITEKTER

Selskabsoplysninger: CVR-nr. 35 60 23 13 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 ∙ 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 E-mail: post@sonderborg-fjernvarme.dk www.sonderborg-fjernvarme.dk Revision: DELOITTE

Navne øverst fra venstre: Erik Andersen, Erik Wolff (direktør), Ole Stenderup, Claus Plum (formand), Jens Erik Nielsen, Adam Vest, Torben A. Sørensen og Gerhard Christensen.

2

Jubilæum I april 2013 blev selskabets 50 års jubilæum afholdt. Det blev fejret samtidig med indvielsen af flis­ anlægget på Vestermark. Jubilæet blev gennemført den 6. april 2013 i høj solskin, med musikoptog, startende fra Rådhustorvet i Sønderborg, med rundvisning og åbningsceremoni på flisanlægget på Vestermark, hvor flisværk og varmepumper er placeret, samt rundvisning på geotermianlægget i Spang. Det blev en dejlig dag med rigtig god tilslutning, der var mødt ca. 700 interesserede op som fik en gennemgang af anlæggene samt en pølse og/eller en øl/vand. Geotermianlægget Den første indkøring og den tekniske aflevering af geotermianlægget blev gennemført inden fyrings­ sæsonen sluttede i april 2013. Som følge af tekniske udfordringer med både varmepumperne leveret fra Kina, samt leverandørforsinkelser på selve geo­ termipumperne fra U.S.A. skete aflevering og indkøring væsentlig senere end forventet. De foreløbige vurderinger af geotermianlægget var, at vi sandsynligvis kunne indvinde ca. 10-12 megawatttimer varme. Som led i indkøringen i foråret 2013 opnåede vi ca. 4 MW kapacitet heraf, som resultat af de samvirkende konsekvenser med varmepumperne samt pumperne vedrørende de geotermiske boringer. Opstartsperioden blev som følge af indkøringstidspunktet på sæsonen kort. Det stod således klart efter anlægget blev lukket ned i foråret, at sommeren skulle benyttes til den normale revision og klargøring af anlægget med henblik på fortsat indkøring når fyringssæsonen startede i efteråret.


Ved opstart af fyringssæsonen efteråret 2013, er opstart af flisværk med de tilhørende varmepumper, sket med succes efter nogen justeringsvanskeligheder, og fliskedler og varmepumper kører nu ganske stabilt. Indkøringen af geotermi-delen ved boringerne i Spang har krævet større udfordringer end forudset, idet vi hen over efterår og vinter 2013 har oplevet et meget højt modtryk i selve den geotermibrønd, hvor vandet pumpes tilbage i undergrunden. Det er forsøgt at udsyre boringerne for at få sænket trykket, så der kan pumpes mere vand ned og dermed øge effekten, desværre pt. uden virkning. I skrivende stund er opnået ca. 40% af den forventede kapacitet, svarende til 5 MW. Der arbejdes fortsat på højtryk med at få problemerne klarlagt, og få disse løst, så effekten kan øges. I mellemtiden må vi glæde os over anlægget kører stabilt med den nuværende ydelse, og således bidrager til varmeforsyningen. Anlægget er det tredje af sin slags herhjemme og vil fortsat afkræve stor opmærksomhed med henblik på at få driftsresultatet optimeret for at opnå en større varmeudvinding. Samlet set, har flis- og geotermi­ anlægget i 2013 leveret ca. 27 % af varmen til Sønderborg Fjern­varmes net. Fjernvarmeforsyning Nordals På generalforsamlingen 2012 opnåede bestyrelsen generalforsamlingens samtykke til at arbejde for etablering af en Als-ledning, med henblik på fjernvarme­ forsyning fra Sønderborg til Nordals. Als-ledningen har haft sit afsæt i Sønderborg Kommunes varmeplan fra december 2009 og var et væsentlig bidrag i realiseringen af varmeplanens mål om at reducere C02-forureningen i kommunen med mindst 75% inden 2020 og fuldstændig fjerne C02-belastningen af atmos­færen fra Sønderborgområdet senest 2029, svarende til ProjectZero målsætningen. Forhandlingerne med Danfoss, Danbo, (der ejer 3 fjernvarmecentraler i Nordborg), samt Sønderborg Forsyning, (der ejer Nordborg Kraftvarmeværk og en fjernvarmecentral i Nordborg) har været gode og givtige. Som led i arbejdet og beregningerne for ledningen må det desværre konstateres, at forudsætningerne for de beregninger, der lå til grund for Als-ledningen, er væsent-

ligt ændret. Bl.a. på grund af Energistyrelsens forventning til brændselsomkostningerne og varmeaftaget i området. Der er regnet på forskellige alternativer, men vi er ikke på nuværende tidspunkt klar til at fremlægge et konkret forslag. På det grundlag har bestyrelsen besluttet at fremsætte forslag på generalforsamlingen i år om, at projektforslaget vedr. Als-ledningen trækkes igen. Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. agter at fortsætte samarbejdet med Danbo samt Sønderborg Forsyning og Danfoss, med henblik på en afklaring af mulighederne for et samarbejde om en fjernvarmeløsning på Nordals, alt i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes varmeplan. Der er således ikke med selskabets beslutning om at trække projektforslaget vedr. Als-ledningen tilbage, truffet beslutning om, at Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a skal ophøre med en fortsat involvering i udviklingen og udmøntningen af Sønderborg Kommunes varmeplan. Solvarme Bioolieanlægget og Solparken i Vollerup med 8.815 m2 solpaneler, har i 2013 leveret 9.633 GJ varme, svarende til årsforbruget i ca. 150 standardhuse incl. varmt vand. Udbygningen af fjernvarmenettet i Vollerup, Hørup og Kirke Hørup etc. betyder, at vi mangler effekt i området, så solanlægget ikke længere kan forsyne området i sommerperioden. Derfor er det besluttet, at solvarmeanlægget og bioolie­ kedlerne i Vollerup skal suppleres af et biomasseanlæg, beliggende ved Glansager ved siden af Solparken. Solparken vil fortsat skulle producere mest muligt og i det omfang det ikke er nok – (og selvfølgelig i vinterhalvåret) - vil biomasseanlægget supplere produktionen. De eksisterende biooliekedler vil stå som reserve. Biomassekedlen som er valgt, er et helt nyt design som er blevet tildelt både nationale og internationale priser, da den kan udnytte et bredere spektrum af biomasse og samtidig har en større reguleringsevne og forurener mindre. Planlægningen og projekteringen og det nødvendige forarbejde hermed, er iværksat i 2013 med henblik på etablering af anlægget hen over sommeren, så det kan tages i brug i varmesæsonen 2014/2015.

3


Øvrige centraler Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a har p.t. 6 kedel­ centraler: - Vestermark med flisanlæg, samt de 4 gasfyrede kedelcentraler på - Sundquistsgade - Kløvermarken - Nørrekobbel - Bøffelkobbelvej, samt - den biooliefyrede central ved solparken i Vollerup I forbindelse med nybygning af bolig og erhvervs­om­ råder anvendes små flytbare varmecentraler af midlertidig karakter - der fjernes når fjernvarmeledningen er udlagt i disse områder. Sønderborg Fjernvarmes samlede kapacitet er dermed 145 MW. Udbygninger på ledningsnettet Vi renoverer løbende eksisterende ledningsnet og brønde, samt tilslutter nye områder. I 2013 er renovering af brønde afsluttet, så vi nu ikke har flere af de gamle betonbrønde tilbage. Selve fjernvarmenettet har vi fortsat med at udbygge i Hørup området, hvor vi nu er nået op på ca. 50 % tilslutning målt på antal forbrugere, og lidt højere målt i m2. I 2013 er der lagt fjernvarme ud til Kær, hvor ca. 40 % af husstandene er tilsluttet. Lufthavnen forsynes allerede nu af Sønderborg Fjernvarme via en af de før nævnte midlertidige satellit centraler. I foråret 2014 graves der så en ledning ud til lufthavnen. I 2013 er der nedlagt ca. 12 km nye ledninger inkl. stik, så vi nu har i alt 321 km ledninger og stikledninger. Antallet af forbrugere er i skrivende stund ca. 9.980, så vi runder givet vis 10.000 forbrugere i løbet af april/maj 2014. Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S ejes af Sønderborg Kommune og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.. Kraftvarmeværkets driftsomkostninger i 2013 fordeles således: - Fjernvarmen betaler alle nettoomkostninger for drift af gasturbinen samt dampturbinen - Fjernvarmen og kommunen betaler hver til driften af affaldsforbrændingen, men Fjernvarmens bidrag til driften af affalds­forbrændingen er dog væsenligt større end kommunens bidrag.

4

Procentsatserne for udgiftsfordelingen i 2013 mellem Sønderborg Fjernvarme og kommunen har ændret sig, på grund af at der i 2013 ikke er kørt med gasturbinen som følge af lave el-priser. De direkte udgifter til nettoomkostninger for drift af gasturbinen er ikke til stede på Sønderborg Kraftvarmeværk I/S i samme omfang som tidligere. Dette begrundes i, at den anvendte gas alene anvendes til testkørsler på gasturbinen, og at disse sparede udgifter i væsentligt omfang er erstattet af de direkte omkostninger hos Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., til drift af flis samt geotermianlæg. Der har været normal drift på kraftvarmeværket i 2013, dog var det nødvendigt at tage anlægget ud af drift en uge i februar 2013, som følge af mangel på affald, og i sensommeren var anlægget i en kort periode ude af drift, da der skulle installeres et nyt kontrolanlæg. Der er forbrændt ca. 63.000 tons affald og 12.500 tons biobrændsel. Biobrændsel benyttes til at supplere den aftagende affaldsmængde, så anlæggets kapacitet udnyttes bedst muligt. Det er en god idé, dels kan anlægget brænde have-/park affald som er billigere end flis, dels opnåes et ekstra tilskud til el produceret på biobrændsel. Der er fremstillet ca. 580.000 GJ varme, svarende til ca. 48 % af fjernvarmens totale varmeproduktion i 2013-tal. Stort set al varmen fra kraftvarmeværket er i 2013 fremstillet på affaldsforbrændingsanlægget, idet behovet for at benytte kraftvarmeværkets gasturbine er blevet mindre, på grund af fjernvarmens produktionsbidrag fra indkøring af geotermi og flisanlæg. Derfor er kraftvarmeværkets nettoudgift (dvs. udgifter modregnet el-indtægt) i 2013 faldet til kr. 65 mill. mod kr. 84 mill. i 2012. Det er væsentligt for kraftvarmeværket, at gastur­ binen til enhver tid står driftsklar og hurtig kan kobles ind i normal drift, såfremt der måtte være behov herfor. Af nettoudgiften i 2013 på kr. 65 mill. skal Sønderborg Fjernvarme betale 57,5% svarende til kr. 37,2 mill. og Sønderborg Kommune 42,5%, svarende til kr. 27,7 mill. I Sønderborg Fjernvarmes regnskab, indgår dog et samlet varmekøb på kr. 77,8 mill. Forskellen skyldes indkøbt gas, flis og bio-olie til de 6 kedelcentralers forbrug.


Driftsaftale I efteråret 2013 blev der indgået en driftsaftale mellem Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. og Sønderborg Kraftvarmeværk I/S. Resultatet af aftalen er, at Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. med virkning pr. årsskiftet 01.01.2014 har overtaget driften af Sønderborg Kraftvarmeværk I/S. Den reelle ledelsesmæssige overtagelse er sket 01.12.2013. Driftsaftalen har været et naturligt skridt, som led i at sikre en højere optimeringsgrad mellem værkerne Sønderborg Kraftvarmeværk I/S og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., mellem specielt geotermianlægget, flisværket og affaldsforbrændingen. Driftsaftalen har den betydning at Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.’s direktør med virkning pr. 01.01.2014 er direktør for både Sønderborg Kraftvarmeværk I/S samt Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Det gode personale på Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er med virkning pr. årsskiftet ansat hos Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Forventningerne til resultatet af driftsaftalen er en omkostningsbesparelse ved en større sammendrift mellem de 2 værker, og en bedre fordeling af de arbejdsmæssige ressourcer, med en optimering omkring indkøb, herunder brændsels­ indkøb samt forbrug heraf. Regnskab 2013 Det positive resultat fra 2012, der blev overført til 2013 regnskabet var på kr. 5,7 mill. kr. hvilket var medvirkende til, at vi kunne fastholde varmeprisen i 2013. Som nævnt tidligere, har indkøringen af geotermi og flisanlæg taget længere tid end planlagt. Det har resulteret i at en større del af vores varme end planlagt har måttet produceres på naturgas. Naturgassen er et væsentligt dyrere brændsel end flis og geotermi, og har dermed forøget vores produktionsomkostninger, specielt vores udgifter til varmekøb, som i 2013 ender væsentlig over budgettet. Resultatet i 2013 bliver et underskud på 9.690.000 kr. Kravet om, at budgettet skal gå i 0 er fastholdt af Energitilsynet, som har det statslige tilsyn med fjernvarmeværker i Danmark. Underdækningen for 2013 føres derfor over i 2014 budgettet. Antallet af tilsluttede forbrugere steg med 423 fra 2012 til 2013. Selvom der var et lille fald i antal graddage, resulterede det i at omsætningen fra effektbidrag og salg af varme er steget med ca. 5% fra 2012 til 2013.

Budget 2014 For at budgettet for 2014 kunne gå i 0 (som er krav fra Energitilsynet) har bestyrelsen, på budgetmøde i december 2013, besluttet, at regulere varmeprisen for 2014. Grundlaget for reguleringen er som følger: Regeringens varslede nye forsyningssikkerhedsafgift til ikrafttræden pr. 1. juli 2014 samt den af Sønderborg Byråd, i oktober 2012, vedtagne garantiprovision til betaling i 2014. De beregnede udgifter for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. for både regeringens forsyningssikkerhedsafgift samt kommunens garantiprovision udgør samlet ca. kr. 7,20 pr. GJ varme, svarende til en merudgift årligt på ca. kr. 600. for et standardhus. (Et standardhus er et hus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MW (65 GJ). Det er defineret sådan, for at gøre det muligt at sammenligne forskellige opvarmnings­former). Af de kr. 600 udgør forsyningssikkerhedsafgiftens virkning kr. 200 (beregnet for et halvt år) for et standardhus på 130 m2, medens den kommunale garantiprovisionen udgør kr. 400 for et standardhus. Det er i budgettet forudsat at forsyningssikkerheds­ afgiften vedtages med virkning fra 01.07.2014, og uanset vi ikke kender slutresultatet af de politiske drøftelser der pågår om afgiften, er det vor vurdering at udgiften bliver vedtaget i en eller anden form og derfor skal der budgetteres hermed. Som nævnt i beretningen fra forrige år har Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. valgt at bestride kommunens grundlag for at kunne opkræve garantiprovision med tilbagevirkende kraft. Garantiprovisionen er af byrådet besluttet i oktober 2012, og det er af kommunen besluttet at afgiften skal opkræves med tilbagevirkende kraft - dvs. også for låneoptagelsen til brug for inve­ steringen i geotermi/flisanlægget på de ca. kr. 440 mill. Garantiprovisionen er på 1% og udgør således alene for denne låneportefølje kr. 4,4 mill. det første år. I bestyrelsen betragter vi byrådets beslutning om at pålægge os en garantiprovision som en ekstra skat, der pålægges vore forbrugere, reelt med tilbage­ virkende kraft.

5


Provisionen skal betales med virkning pr. januar 2013, men vil første gang påvirke varmepriserne i 2014, og medfører, som nævnt, en stigning på ca. kr. 400,00 årligt incl. moms for en standardbolig. Retssagen er, som også meddelt sidste år, anlagt sammen med Gråsten Varme A/S. I første omgang er byretssagen berammet til domsforhandling i maj måned 2014.

Det kommende år Det kommende år er planerne at arbejde med en fortsat og øget markedsføring af fjernvarmen med henblik på opnåelse af nye forbrugere. Desto flere forbrugere, desto flere til at betale de faste omkostninger til gavn for alle. Vi skal fortsat benytte resourcer på at optimere geotermi og flisværk på Vestermark.

Uanset ovenstående prisstigninger vil Sønderborg Fjernvarmes priser for 2014 fortsat ligge blandt de 10 % billigste varmeforsyninger i Danmark. I det omfang forsyningssikkerhedsafgiften eller garantiprovisionen måtte bortfalde, vil det selvsagt komme forbrugerne til gode, da fjernvarmen drives som et hvile-i-sig-selv selskab.

I 2014 iværksættes etableringen af biomasseanlægget i Glansager.

Selskabets ledelse/bestyrelse I 2013 har direktør Steffen B. Moe efter 25 års ansættelse valgt at stoppe som direktør i selskabet med virkning pr. 31.10.2013. Som meddelt på sidste års generalforsamling har selskabet som ny direktør med virkning pr. 01.09.2013 ansat direktør Erik Wolff. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne udtrykke bestyrelsens tak til Steffen Moe for det udførte lange og gode arbejde og byde direktør Erik Wolff velkommen og ser frem til et godt samarbejde fremover. I samme ombæring har selskabets formand, Frede Thuesen i efteråret 2013 (valgt for de private) valgt at stoppe som formand i selskabet. Frede Thuesen har ligesom Steffen Moe været tilknyttet Sønderborg Fjernvarmes bestyrelse siden 1984, heraf langt de fleste år som formand. Jeg vil gerne på selskabets vegne takke Frede Thuesen for hans store indsats for selskabet. Varmeregnskab/priser På selskabets hjemmeside www.sonderborg-fjernvarme. dk kan de enkelte forbrugere følge deres aktuelle forbrugsoplysninger, varmeregnskab, herunder styringstabel samt priser. A conto betalingerne sker i januar, marts, maj, august, november. Ved spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger kontakt vort flinke personale i administrationen.

6

Vi skal fortsætte med implementering af driftsaftalen med tilhørende organisationsændringer i mellem Sønderborg Kraftvarmeværk I/S og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., og ikke mindst at arbejde videre med at afsøge mulighederne, herunder selskabets involvering, i udmøntningen af Sønderborg Kommunes varmeplan, samt afklaring med hensyn til fortsat involvering af varmeforsyningen på Nordals. På bestyrelsens vegne Claus Plum


Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstem­ melse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets

aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god­kendelse.

Sønderborg, den 5. marts 2014

Claus Plum

Jens Erik Nielsen

Adam Vest

Gerhard Christensen

Formand, privatforb.

Næstformand, boligforening

Bestyrelsesmedl., privatforb.

Bestyrelsesmedl., boligforening

Torben Sørensen

Ole Stenderup

Erik Andersen

Erik Wolff

Bestyrelsesmedl., boligforening

Bestyrelsesmedl., privatforb.

Bestyrelsesmedl., privatforb.

Direktør

Revisionspåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Til andelshaverne i Sønderborg Fjernvarme Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter (side 8-13). Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. De i regnskabet anførte budgettal er ikke revideret, hvorfor vi ikke ud trykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsens har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser vor nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herudner vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede.

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stillling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Selskabet har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget budgettal. Budgettet har som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen. Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Sønderborg, den 5. marts 2014

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Skovgaard – Simonsen

Lone M. Hansen

statsautoriseret revisor                   statsautoriseret revisor

Nøgletal

2009 2010 2011 2012 2013

Tilsluttede målere.......................................................... 8.317 8.522 8.977 9.525 9.948 Tilsluttede m2 bolig og erhverv (1.000).......................... 2.044 2.092 2.158 2.260 2.340 Effektbidrag: kr/m2 bolig/erhverv.................................... 20 20 20 20 20 Solgt til sygehuset (1.000 GJ)......................................... 56 68 60 66 68 Solgt til andelshavere (1.000 GJ).................................... 752 903 788 831 861 Energiforbrug i (1.000 GJ) ............................................ 1.022 1.215 1.093 1.199 1.203 Pris pr. GJ (kr.)................................................................ 70/75 75 80 80 82 Variable bidrag (1.000 kr.).............................................. 55.403 69.636 64.703 67.863 71.959 Årets over/underdækning (1.000 kr.)............................. 24.267 (1.313) 15.835 5.670 (9.690) Egenkapital ekskl. henlæggelser (1.000 kr.)................... 66.763 42.496 36.812 10.075 24.562 Henlæggelser (1.000 kr.)................................................ 36.843 48.843 41.343 37.543 21.202 Langfristet gæld (1.000 kr.)............................................ 106.762 230.903 343.582 504.112 473.895 Graddage (iflg. Teknologisk Institut)............................... 2.838 3.490 2.732 2.918 2.890

7


Resultatopgørelse for tiden 1. januar 2013 - 31. december 2013

(1.000 kr) Resultat Budget Resultat Note 2013 (ikke revideret) 2012 2013

1 Nettoomsætning........................................................................................................ 149.826 136.375 137.360 2 Produktionsomkostninger.......................................................................................... (72.294) (70.189) (65.763) Bruttoresultat............................................................................................................. 77.532 66.186 71.597 3 Distributionsomkostninger......................................................................................... (47.452) (41.536) (43.366) 4 Administrationsomkostninger og energibesparelser.................................................. (10.471) (9.630) (6.833) Driftsresultat............................................................................................................... 19.609 15.020 21.398 5 Finansielle poster........................................................................................................ (19.609) (15.020) (16.198)

Resultat før henlæggelser og beregnet skat..............................................................

0

0 5.200

6 Henlæggelser............................................................................................................. 0 0 (5.200) Beregnet skat............................................................................................................. 0 0 0

Årets resultat.............................................................................................................. 0 0 0

Underdækning jf. note 1.................................................................................................. 9.690 Takstmæssig regulering, garantiprovision......................................................................... (4.231) Underdækning til opkrævning i næste års priser.............................................................. 5.459

8


Balance pr. 31. december 2013

(1.000 kr) Pr. 31. 12. Pr. 31. 12. Note 2013 2012 Aktiver 7 Materielle anlægsaktiver......................................................................................................................... 302.864 148.564 7 Geotermi................................................................................................................................................. 194.638 330.624 7 Flisanlæg Vollerup Glansager under opførelse......................................................................................... 5.879 0 503.381 479.188 Finansielle anlægsaktiver Andelskapital i dff-edb og Dansk Geotermiselskab og dfp....................................................................... 45 45 Aktier...................................................................................................................................................... 29 16 Obligationer............................................................................................................................................ 49.961 99.861 50.035 99.922 Anlægsaktiver......................................................................................................................................... 553.416 579.110 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg......................................................................................................................... 1.322 Andre tilgodehavender............................................................................................................................ 5.856 Årets over/underdækning........................................................................................................................ 9.690 Periodeafgrænsningsposter..................................................................................................................... 1.112 17.980 Varebeholdninger Beholdning af brændselsolie og flis......................................................................................................... 3.661 Beholdning af materialer......................................................................................................................... 3.404 7.065 Likvide beholdninger Bankindestående..................................................................................................................................... 13.890 Omsætningsaktiver................................................................................................................................. 38.935 Aktiver i alt............................................................................................................................................. 592.351

1.493 7.985 0 19.731 29.209

2.771 4.879 7.650

33.687 70.546 649.656

Passiver 8 Investeringsplan og egenkapital.............................................................................................................. 24.562 10.075 Langfristede gældsforpligtelser Lån Kommunekredit................................................................................................................................ 411.425 423.151 9 Sønderborg Kraftvarmeværk I/S............................................................................................................... 62.470 71.826 473.895 494.977 Kortfristede gældsforpligtelser Henlæggelser.......................................................................................................................................... 21.202 37.543 Lån Kommunekredit................................................................................................................................ 11.726 9.135 Leverandørgæld...................................................................................................................................... 16.004 30.832 Mellemværende med forbrugere............................................................................................................. 2.275 5.703 Årets over/underdækning........................................................................................................................ 0 5.670 Anden gæld............................................................................................................................................ 22.409 34.953 Periodeafgrænsningsposter..................................................................................................................... 20.278 20.768 93.894 144.604 Gældsforpligtelser................................................................................................................................... 567.789 639.581 Passiver i alt............................................................................................................................................ 592.351 649.656 10 Personaleomkostninger 11 Kautions og eventualforpligtelser

9


Noter til årsrapporten

(1.000 kr) Budget 2013 2013 2012 (ikke revideret)

Note 1 Nettoomsætning Abonnementsbidrag.............................................................................. 5.911 5.780 5.581 Effektbidrag........................................................................................... 45.026 45.000 43.642 Varmesalg til forbrugere......................................................................... 71.959 70.200 67.863 Varmesalg sygehuset.............................................................................. 11.570 9.725 10.109 Overdækning 01.01.2013...................................................................... 5.670 5.670 15.835 Underdækning 31.12.2013.................................................................... 9.690 0 (5.670) 149.826 136.375 137.360 Note 2 Produktionsomkostninger Varmekøb.............................................................................................. (77.769) (65.740) (78.403) El........................................................................................................... (355) (1.560) (173) Vedligeholdelse og rådgivning............................................................... (5.269) (8.300) (3.613) Leje af lokaler........................................................................................ (56) (100) (56) Udlejning af lokaler og skorstene........................................................... 677 660 657 Autodrift................................................................................................ (213) (175) (129) Lokaleomkostninger............................................................................... (217) (145) (201) Personaleomkostninger.......................................................................... (4.434) (2.840) (2.621) Afskrivninger ........................................................................................ (6.189) (11.774) (3.589) (93.825) (89.974) (88.128) Gadeledningstab overført til distributionsomkostning............................ 21.531 19.785 22.365 (72.294) (70.189) (65.763) Note 3 Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab...................................................................... (21.531) (19.785) (22.365) Vedligeholdelse af gadeledninger........................................................... (2.483) (1.770) (1.745) Vedligeholdelse af husmålere................................................................. (1.990) (2.060) (1.657) Konsulenthonorar.................................................................................. (525) 0 0 El og vand............................................................................................. (4.633) (2.000) (2.424) Kemikalier og analyser........................................................................... (225) (145) (310) Autodrift og entreprenørmaskiner.......................................................... (482) (320) (496) Lokaleomkostninger............................................................................... (632) (565) (576) Personaleomkostninger.......................................................................... (2.874) (3.595) (3.307) Afskrivninger......................................................................................... (12.167) (11.296) (10.486) Gevinst ved salg af driftsmidler.............................................................. 90 0 0 (47.452) (41.536) (43.366) Note 4 Administrationsomkostninger og energibesparelser Revision................................................................................................. (145) (142) Regnskabs- og rådgivningsmæssig assistance......................................... (396) (318) IT omkostninger..................................................................................... (309) (362) Juridisk rådgivning................................................................................. (195) (128) Forsikringsrådgivning............................................................................. (67) (66) Telefon................................................................................................... (124) (67) Porto og fragt........................................................................................ (93) (94) Kontorartikler........................................................................................ (64) (59) Energibesparelser................................................................................... (78) (47) Kontingenter......................................................................................... (679) (315) Generalforsamling, forbrugerinformation mv......................................... (554) (443) Tab på debitorer..................................................................................... (58) (187) Lokaleomkostninger mv......................................................................... (304) (296) Organisationsændringer......................................................................... (29) 0 Personaleomkostninger.......................................................................... (7.226) (4.187) Afskrivninger (150) (122) (10.471) (9.630) (6.833)

10


Noter til årsrapporten

(1.000 kr) Budget 2013 2013 2012 (ikke revideret) Note 5 Finansielle poster Renter af bankindestående.................................................................... 228 352 Urealiseret kursgevinst obligationer........................................................ 52 0 Renter af obligationer............................................................................ 1.574 745 Renter og gebyrer vedr. debitorer........................................................... 308 298 2.162 1.395 Gebyr formuepleje og finansiering......................................................... (186) (77) Renteudgift lån...................................................................................... (17.307) (16.895) Garantiprovision..................................................................................... (4.232) 0 Urealiseret kurstab på obligationer......................................................... 0 (560) Realiseret kurstab på obligationer.......................................................... (46) (61) (21.771) (17.593) (19.609) (15.020) (16.198) Note 6 Henlæggelser Nytilslutninger........................................................................................ 0 0 (5.200) 0 0 (5.200) Note 7

Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger

Gade­ledninger

Maskiner og kedler

Driftsmidler

2012

Samlet kostpris 01.01.13......................... Overført ................................................... Tilgang i årets løb..................................... Afgang i årets løb..................................... Samlet kostpris 31.12.13.........................

44.757 (9.059) 72.598 0 108.296

154.317 0 17.215 0 171.532

27.872 6.426 77.777 0 112.075

47.195 0 8.388 (615) 54.968

249.385 0 26.788 (20) 276.153

Samlede af- og nedskrivninger 01.01.13 Årets af- og nedskrivninger...................... Tilbageførsel af afskrivninger ved afgang Samlede af- og nedskrivninger 31.12.13

(27.529) (3.079) 0 (30.608)

(58.117) (8.720) 0 (66.837)

(8.964) (2.090) 0 (11.054)

(31.203) (5.139) 615 (35.727)

(112.859) (14.729) (1) (127.589)

Bogført værdi 31.12.13...........................

77.688

104.695

101.021

19.241

148.564

Offentlig vurdering..............................

46.451

Ombygning lejede lokaler

Geotermi

Flisanlæg Vollerup

2.012 0 0 0 2.012

330.624 2.633 13.580 (152.199) 194.638

0 0 5.879 0 5.879

Samlede af- og nedskrivninger 01.01.13 Årets af- og nedskrivninger...................... Samlede af- og nedskrivninger 31.12.13

(1.776) (17) (1.793)

0 0 0

0 0 0

Bogført værdi 31.12.13......................

219

194.638

5.879

Samlet kostpris 01.01.13......................... Overført.................................................... Tilgang i årets løb..................................... Afgang i årets løb..................................... Samlet kostpris 31.12.13.........................

(Under opførsel)

11


Noter til årsrapporten

Anlægssum Idriftsættelsesår Henlæggelser til og med 2013 Note 8 Investeringsplan og egenkapital Geotermianlæg *................................................................................... 4.000 2014 19.660 Flisanlæg Vollerup **............................................................................. 52.121 2015 0 Nytilslutninger........................................................................................ 10.100 2014 1.542 66.221 21.202 Egenkapital Egenkapital 01.01.13............................................................................. 42.496 42.496 Swapaftale Sønderborg Kraftvarmeværk................................................ (4.771) (7.721) Swapaftale Sønderborg Fjernvarme........................................................ (13.163) (24.700) Egenkapital 31.12.13............................................................................. 24.562 10.075 * tidligere afholdt investeringer er opført under aktiver side 9 med 194.638 t.kr. ** tidligere afholdt investeringer er opført under aktiver side 9 med 5.879 t.kr. 2013 2012 Note 9 Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Grund, bygninger og tekniske anlæg .................................................... 546.094 546.094 Tilgang ................................................................................................. 10.215 0 Anvendte henlæggelser......................................................................... (63.994) (63.994) Akk.afskrivninger................................................................................... (273.594) (262.227) Årets afskrivninger................................................................................. (11.834) (11.367) Overtagne afskrivninger......................................................................... (114.143) (114.143) Regulering afskrivninger ny kontrakt...................................................... (2.400) (1.957) Reduktion aktiver................................................................................... (16.463) (16.463) Bogført værdi........................................................................................ 73.881 75.943 Likvide beholdninger og tilgodehavender m.v........................................ 11.873 35.950 Aktiver ialt............................................................................................. 85.754 111.893 Nettoindskud ........................................................................................ 9.488 12.168 Gæld..................................................................................................... (157.712) (195.886) Nettoandel............................................................................................. (62.470) (71.825) Note 10 Personaleomkostninger Honorar til bestyrelse............................................................................. (289) (298) Lønninger.............................................................................................. (13.767) (9.043) Overført til gadeledninger...................................................................... 2.212 1.927 Pensionsbidrag....................................................................................... (1.961) (1.956) Andre sociale bidrag.............................................................................. (71) (63) Kursus- og personaleomkostninger........................................................ (614) (653) Kørselsudgifter....................................................................................... (44) (29) (14.534) (10.115) og er fordelt således: Produktionsomkostninger...................................................................... (4.434) (2.621) Distributionsomkostninger..................................................................... (2.874) (3.307) Administrationsomkostninger................................................................ (7.226) (4.187) (14.534) (10.115) Gennemsnitligt antal medarbejdere....................................................... 25 24 Note 11 Kautions- og eventualforpligtelser Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg kommune hæfter solidarisk for Sønderborg Kraftvarmeværks I/S’s forpligtelser Sønderborg Kommune har afgivet kommunegaranti for selskabets anlægslån hos Kommunekredit (restgæld t.kr. 423.151).

12


Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt varmeforsyningsloven. Herudover er der tilvalgt bestemmelser fra regnskabsklasse C af hensyn til årsrapportens informationsværdi. Tilvalg omfatter reglerne omkring ledelsesberetning. Selskabet har i overensstemmelse med Erhvervsog Selskabsstyrelsens vejledende fortolkning ændret regnskabspraksis fra 2011 vedrørende takstmæssige over-/underdækninger. Praksis vedrørende takstmæssige over-/underdækninger. Ændringen betyder at takstmæssige over-/underdækninger, opgjort på baggrund af lov om varme­ forsyning, indregnes som en korrektionspost til nettoomsætningen. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forud­ sigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Resultatopgørelsen Indtægter Nettoomsætning ved salg til forbrugere indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang har fundet sted. Varmesalg til forbrugere er opgjort på baggrund af måling. Selskabet er omfattet af Lov om Varmeforsyning. Dette medfører, at selskabets over- eller underdækning opgjort efter varmeforsyningens regler skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er årets over- eller underdækning indregnet i nettoomsætningen. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte og in­d­ direkte omkostninger til produktionsapparatet, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I produktionsomkostninger indregnes omkostninger til råvarer, energikøb, el, vedligeholdelse, afskrivninger, leje af lokaler og udlejning af lokaler samt løn til driftspersonale. Under produktionsomkostninger indgår endvidere omkostninger vedrørende varme­køb fra kraftvarmeværket - som indeholder fjernvarmens andel af kraftvarme­ værkets driftsresultat. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distributionsopgaven.

Gadeledningstab betragtes som en distributionsomkostning og beregnes som en forholdsmæssig andel af de samlede produktionsomkostninger. Distributionsomkostninger omfatter reparation og vedligeholdelse af gadeledninger og brønde, samt vedligeholdelse af målere og unitter, personale­ udgifter og afskrivninger på ledningsnettet og målere. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændringer af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatte­aktiver. Henlæggelser Henlæggelser foretages efter afskrivningsbekendtgørelse nr. 175 af 18.03.1991 til Lov om Varme­ forsyning. Dette medfører, at der kan henlægges til fremtidige investeringer med op til i alt 75% i op til 5 år før idriftsdriftsættelse af anlægget. Henlæggelserne udgiftsføres i resultatopgørelsen i henlæggelsesåret og modregnes i anlæggets afskrivningsgrundlag i driftssættelsesåret. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulede af- og nedskrivninger. Gadeledninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilslutningsbidrag modregnes i omkostninger for nyanlæg og nettoværdien afskrives. Maskiner, kedler, driftsmidler og ombygning af lejede lokaler på Central Nord måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris og der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider: Solvarmeanlæg.................................................. 25 år Flisanlæg............................................................. 25 år Grunde................................................................ 15-20 år Ombygninger og bygninger............................ 15-20 år Ombygning lejede lokaler................................ 15 år Maskiner og kedler........................................... 9 år Gadeledninger................................................... 15 år Driftsmidler......................................................... 5 år

Aktier og obligationer Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Beholdningen af obligationer henstår til dækning af fjernvarmeselskabets andel af kraftvarmeværkets lån. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgræningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Mellemværende med forbrugere Årets resultat (over- eller underdækning) skal i henhold til Lov om Varmeforsyning indregnes i taksterne for det kommende år. Årets over- eller underdækning er indregnet som mellemværende under henholdsvis kortfristede gældsforpligtelser og omsætningsaktiver i balancen. Sønderborg Kraftvarmeværk Andelen af Sønderborg Kraftvarmeværk I/S er medtaget på grundlag af kraftvarmeværkets årsrapport pr. 31.12.2013, dog korrigeret for Sønderborg Fjernvarmes regnskabspraksis. Aktiver og gæld i Sønderborg Kraftvarmeværk I/S indregnes i Sønderborg Fjernvarme med 88%. Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Kommune hæfter solidarisk for Sønderborg Kraftvarmeværk I/S’ forpligtelser. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenue efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

13


Miljøforhold for tiden 1. januar 2013 - 31. december 2013 2013 2012

Naturgasforbrug Millioner normalkubikmeter..................................................................................................................... 4,95 9,10

Emissioner i luften Ton CO2 .............................................................................................................................................. 11.100 20.500 Ton SO2 (svovl) ........................................................................................................................................ 0,059 0,1000 Ton NOx (kvælstof) .................................................................................................................................. 8,2 15,1 Til sammenligning er SO2 indholdet 1.000 gange mindre og NOx indholdet 3 gange mindre end ved olieforbrænding

Vandforbrug Ton spædevand ...................................................................................................................................... 85.000 18.900

El-forbrug MWh .............................................................................................................................................. 4,57 1,40

Kemikalieforbrug Ton Hydro-X (til modvirkning af tæring i rør)............................................................................................ 11.980 13.300

Kraftvarmeværket Der er ikke redegjort for den del af fjernvarmen, som kommer fra forbrændning af ca. 63.000 ton affald og naturgasproduceret el og varme. Et kraftvarmeværk fremstiller elektricitet og varme samtidigt.

Elektricitet fra Sønderborg Kraftvarmeværk erstatter elektricitet fra et kulfyret kraftværk. Det reducerer udledning af kultveilte (drivhuseffekt) og svovlforbindelser (sur regn) væsentligt til gavn for miljøet.

Teknisk set Bedre varmeøkonomi Vores serviceteknikere er din direkte indgang til Sønderborg Fjernvarme, når du har spørgsmål om vedligeholdelse af dit anlæg, problemer med varmeforsyningen, eller f.eks. ønsker gode råd til bedre varmeøkonomi. Vore dygtige teknikere rykker ud, hvis der opstår problemer med din unit, og de er altid klar med gode råd og praktiske oplysninger om dit anlæg og dit varmeforbrug. Det koster ikke ekstra, fordi du som fjernvarme­bruger har abonnement på vedligeholdelse. Har du spørgsmål, så ring gerne. Forsyningssikkerheden er en af fjernvarmens store fordele. På billedet er vores teknikerne ved at installere en fjernvarme unit, der er en komplet varme installation, som aldrig tømmes for varmt vand. Unitten er en én gangs investering, og for et årligt abonnement slipper du helt for uforudsete udgifter.

14


Resultatbudget for tiden 1. januar 2014 - 31. december 2014

(1.000 kr.) Indtægter Abonnementsbidrag................................................................................................................................ 6.160 Effektbidrag............................................................................................................................................. 46.300 Variable bidrag........................................................................................................................................ 80.600 Varmesalg sygehuset............................................................................................................................... 12.015 Overdækning/underdækning sidste år..................................................................................................... (5.459) Årets overdækning/underdækning........................................................................................................... 0 139.616 Produktionsomkostninger Varmekøb................................................................................................................................................ (55.921) El ............................................................................................................................................................ (2.971) Vedligeholdelse........................................................................................................................................ (5.973) Leje af lokaler.......................................................................................................................................... (100) Udlejning af lokaler og skorstene............................................................................................................. 680 Autodrift.................................................................................................................................................. (175) Lokaleomkostninger................................................................................................................................. (170) Personaleomkostninger............................................................................................................................ (3.675) Afskrivninger........................................................................................................................................... (16.986) (85.291) Overført til gadeledningstab.................................................................................................................... 19.681 (65.610) Distributionsomkostninger Overført gadeledningstab........................................................................................................................ (19.681) Vedligeholdelse af gadeledninger............................................................................................................. (2.070) Vedligeholdelse af husmålere................................................................................................................... (1.060) Konsulenthonorar udbud......................................................................................................................... (360) Vand og el............................................................................................................................................... (4.100) Kemikalier og analyser............................................................................................................................. (390) Autodrift og entreprenørmaskiner........................................................................................................... (480) Lokaleomkostninger................................................................................................................................. (660) Personaleomkostninger............................................................................................................................ (3.126) Afskrivninger........................................................................................................................................... (10.593) (42.520) Administrationsomkostninger og energibesparelser........................................................................ (8.899) (117.029) Resultat før henlæggelser og finansielle poster........................................................................................ 22.587 Finansielle indtægter og -omkostninger netto.......................................................................................... (22.587) Årets resultat .......................................................................................................................................... 0 Årets nettoresultat................................................................................................................................... 0

15


grafisk arbejde

Årsrapport 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you