I klovnenes kløer (læseprøve)

Page 1


HENRIK EINSPOR

I KLOVNENES KLØER


1. TIVOLI

'HW YDU GHQ VRPPHU MHJ DUEHMGHGH L WLYROLHW XGH Sn PROHQ 'HW YDU GHW nU PHG 0LOR RJ %HOOD 2J GHW YDU RJVn GHW nU KYRU GH VWRUH EUDQGH EHJ\QGWH 'HW YDU LNNH QRJHW WLOI OGH 'HW KHOH KDQJ sammen. 7LYROLHW On YHG KDYHW 8GH IRU HQGHQ DI HQ EUHG PROH DI WU 2P VRPPHUHQ YDU GHU IXOG NQDOG Sn /\V RJ ODUP RJ PDVVHU af mennesker. Byen var kendt viden om for sin tivolimole. Og VHOYRP GHU RJVn YDU IRUO\VWHOVHU LQGH ODQJV VWUDQGSURPHQDGHQ YDU GHW PROHQ VRP YDU DIELOGHW Sn SRVWNRUW RJ EHVNUHYHW L WXULVW EURFKXUHUQH 'HW nU KDYGH MHJ MRE L HQ ERG GHU -HJ VWRG L ¿VNHGDPPHQ 'HW YDU QDWXUOLJYLV LNNH GHW PHVW SUHVWLJHI\OGWH MRE 1nU DOW NRP WLO DOW YDU GHW MR HQ ERG IRU VPnE¡UQ 0HQ YL NXQQH MR LNNH DOOH VDPPHQ VWn YHG UDGLRELOHUQH HOOHU SDULVHUKMXOHW 0LW MRE EHVWRG L DW MHJ VNXOOH VWn RJ WDJH LPRG SHQJH RJ JLYH VPn XQJHU ¿VNHVW QJHU DI EDPEXV 'H VNXOOH IDQJH QRJOH WU ¿VN VRP À¡G IRUEL L HW FLUNHOIRUPHW EDVVLQ +YHU ¿VN YDU IRUV\QHW PHG HQ PDJQHW VRP EOHY WLOWUXNNHW DI KHVWHVNRHQ Sn ¿VNHVQ¡UHQ 0DQ VNXOOH Y UH YLUNHOLJ GnUOLJ IRU LNNH DW In ELG PHQ WUR PLJ GHW VNHWH -HJ VWRG LQGH L PLGWHQ DI FLUNOHQ RJ VW\UHGH O¡MHUQH )LN E¡UQHQH ¿VN PHG EHVWHPWH WDO Sn NURJHQ YDQGW GH

5


RJ NXQQH Y OJH IUD K\OGHUQH (OOHUV YDU GHU WU¡VWSU PLH $OWLG HW HOOHU DQGHW SODVWLFEUDV 0HQ UROOLQJHUQH YDU MR JODGH Milo var ingen rolling, han var mindst ti, men han elskede min ERG +DQ NRP DOWLG DOHQH $OWLG EHVNLGW VRP RP KDQ KDYGH VRYHW L HQ D̆DOGVFRQWDLQHU $OWLG KDYGH KDQ OLGW VPnSHQJH 2J KDQ ¿VNHGH RJ ¿VNHGH , O¡EHW DI VRPPHUHQ O UWH MHJ KDP DW NHQGH -HJ IDWWHGH LNNH DW KDQ JDG EOLYH YHG $I RJ WLO YDQGW KDQ DQGUH JDQJH YDU GHU trøst. ´+YLV GX Vn JRGW NDQ OLGH DW ¿VNH KYRUIRU ¿VNHU GX Vn LNNH ULJWLJW"´ VSXUJWH MHJ KDP HQ GDJ RJ SHJHGH XG Sn KDYHW ´-HJ NDQ OLGH DW ¿VNH KHU ´ VDJGH KDQ EDUH RJ IRUV¡JWH PHG NRQFHQWUHUHW PLQH DW In HQ ¿VN Sn VLQ PDJQHW 8QGHU PROHQV SODQNHU On KDYHW 0DQ NXQQH K¡UH E¡OJHUQH UXOOH LQG PRG VWUDQGHQ XQGHU HQV I¡GGHU LV U QnU GHW EO VWH 0HQ IRU det meste hørte man kun musikken fra spillehallerne og lyden IUD IRUO\VWHOVHUQH RJ WLYROLHWV J VWHU 2J OXJWHQ DI SRSFRUQ RJ FDQG\ÀRVV RYHUG¡YHGH OHW KDYEULVHQ 6HOYH PROHQ VWRG Sn HQ KHO VNRY DI W\NNH VWROSHU VOLPHGH RJ JU¡QQH DI DOJHU 'H YDU EDQNHW QHG L KDYEXQGHQ RJ VWUDNWH VLJ HW SDU KXQGUHGH PHWHU XG L KDYHW 3n GLVVH VWROSHU KYLOHGH DOWLQJ $I RJ WLO W QNWH PDQ DW GHU EDUH VNXOOH HQ NUDIWLJ VWRUP WLO Vn YLOOH KHOH PROHYLWWHQ EUDVH VDPPHQ VRP HW SLQGHKXV RJ IRUVYLQGH L E¡OJHUQH 0HQ QX KDYGH VWROSHUQH EnUHW PROHQ L PHUH HQG KXQGUHGH nU 2J GH VLGVWH KDOYWUHGV PLQGVW KDYGH WLYROLHW OLJJHW herude.

6


2. DUKKEN

0HQ WLOEDJH WLO 0LOR 0LOR YDU IDVW J VW L WLYROLHW GHQ VRPPHU -HJ tror, han snød sig ind. Men han kom ikke for at prøve karruseller RJ UDGLRELOHU .XQ PLQ ERG KDYGH KDQV LQWHUHVVH (IWHUKnQGHQ JLN GHW RS IRU PLJ DW KDQ YDU XGH HIWHU HQ VSHFLHO SU PLH 'HQ Sn ¡YHUVWH K\OGH 'HW YDU HQ NORYQHGXNNH 7HPPHOLJ JULP KYLV PDQ VS¡UJHU PLJ 0HQ 0LOR YDU EHVDW DI GHQ GXNNH 'HQ YDU QDWXUOLJYLV VY U DW YLQGH 'HQ YDU MR HQ DI GH G\UH SU PLHU )DNWLVN VNXOOH PDQ EUXJH HQ PLQGUH IRUPXH IRU DW In SRLQW QRN WLO DW YLQGH GHQ .RUW VDJW IDQJH HQ PDVVH ¿VN 2J Vn O QJH JDG LQJHQ EOLYH YHG $OWVn ERUWVHW IUD 0LOR 0HQ 0LOR prøvede og prøvede. ´3U¡Y O\NNHQ ´ UnEWH MHJ WLO IRON VRP JLN IRUEL ´)DQJ WUH ¿VN RJ YLQG HQ SU PLH ´ 6HOYI¡OJHOLJ NXQ WLO GHP VRP KDYGH VPnE¡UQ YHG KnQGHQ ´7U¡VWSU PLHU WLO DOOH ´ ORNNHGH MHJ 'HW YDU PHVW VPn XQJHU VRP NRP 6DPPHQ PHG GHUHV IRU OGUH HOOHU OGUH VO JWQLQJH 'H YDU WLOIUHGVH PHG DW YLQGH VPn SODVWLFGLPVHU L SDQJIDUYHU HOOHU EROGH PHG JOLPPHUNRUQ L 0LOR YDU IDNWLVN DOW IRU VWRU WLO VnGDQ QRJHW SMDW ”Har du ingen far og mor?” spurgte jeg en dag. ”Rager ikke dig,” sagde han og stak tungen ud, mens han konFHQWUHUHW IRUV¡JWH DW In HQ ¿VN ¶Sn NURJHQ¶

7


-HJ WUDN Sn VNXOGUHQH -HJ NXQQH YHO RJVn Y UH OLJHJODG 6n O QJH KDQ VPHG P¡QW Sn GLVNHQ -HJ WDOWH SRLQW VDPPHQ Sn GH ¿VN KDQ KDYGH KDOHW RS ´'HW EOLYHU HQ WU¡VWSU PLH LJHQ ´ VDJGH MHJ ´%HKROG GHQ EDUH ´ VDJGH 0LOR VRP DOWLG ´-HJ JnU NXQ HIWHU dukken.” 'HW VNDO GRJ VLJHV DW 0LOR ÀHUH JDQJH RJVn YDQGW OLGW VW¡UUH JHYLQVWHU ± YDQGSLVWROHU RJ OHJHW¡M RJ HQGRJ HQ UHW VWRU EDPVH 0HQ KYHU JDQJ ´%HKROG GHW -HJ JnU NXQ HIWHU GXNNHQ ´ 2J Vn IRUVYDQGW KDQ XG IRU DW ¿QGH ÀHUH VPnSHQJH DW ¿VNH IRU +HOW UOLJW W QNWH MHJ +YLV KDQ Vn JHUQH YLOOH KDYH HQ NORYQHGXNNH NXQQH KDQ Vn LNNH EDUH Jn LQG L HQ OHJHW¡MVEXWLN RJ N¡EH HQ" 0HQ GHW NXQQH KDQ VHOYI¡OJHOLJ LNNH )RU GHU YDU NXQ HQ VRP GHQ Sn K\OGHQ 'HW EOHY MHJ VQDUW NODU RYHU 0DQ Vn RIWH 0LOR K QJH XG L VSLOOHKDOOHQ +DQ VWDN DOWLG VLQH EHVNLGWH JUDEEHU LQG L VSLOOHDXWRPDWHUQHV P¡QWVNX̆H IRU DW VH om folk havde glemt nogle mønter. Og tit var der gevinst. Han NXQQH VNUDEH HQ GHO VDPPHQ Sn GHQ PnGH 1nU KDQ KDYGH QRN YDU GHW WLOEDJH WLO ¿VNHGDPPHQ $QGUH JDQJH Vn PDQ KDP Sn VWUDQGSURPHQDGHQ LQGH Sn ODQG KYRU KDQ WLJJHGH WXULVWHUQH RP SHQJH LQGWLO KDQ EOHY MDJHW Y N NXQ IRU NRUW HIWHU DW GXNNH RS HW andet sted. 'HW YDU OLJH I¡U MHJ ¿N KHOW RQGW DI KDP ´+¡U KHU ´ VDJGH MHJ HQ GDJ KYRU GHU LNNH YDU QRJHQ L Q UKHGHQ ´'HW HU DOWVn WHPPHOLJ VY UW DW YLQGH GHQ NORYQ 'X VNDO IDQJH HQ KHO PDVVH ¿VN 0nVNH VNXOOH GX RSJLYH ´ 0LOR Vn Sn PLJ VRP RP MHJ YDU VN¡U 2SJLYH" $OGULJ

8


´'HW J OGHU OLY HOOHU G¡G ´ VDJGH KDQ ´-D GHW NDQ MHJ VH ´ VPLOHGH MHJ KRYHGU\VWHQGH RJ WRJ LPRG hans mønter.

9


3. SPØGELSESTOGET

0LQ ERVV VnV VM OGHQW L ERGHQ +DQ NRP IRU GHW PHVWH NRUW I¡U OXNNHWLG IRU DW W OOH SHQJH RS RJ VH RP GHU VNXOOH Q\H SU PLHU Sn K\OGHUQH 1 VWHQ KYHU GDJ PnWWH MHJ I\OGH GH QHGHUVWH K\OGHU 'HP PHG VPnWLQJ .XQ NORYQHGXNNHQ ¿N ORY DW IRUEOLYH Sn VLQ IDVWH SODGV Den sad med sit stive grin, som om den vidste, at den var urørlig. ”Der er en dreng, som er vild efter at vinde den klovn der,” IRUWDOWH MHJ ERVVHQ ”Det kan ikke lade sig gøre,” sagde han. ”Medmindre man VPLGHU HQ IRUPXH Sn ERUGHW 0HQ ODG EDUH XQJHQ IRUV¡JH -R ÀHUH JDQJH KDQ SU¡YHU MR ÀHUH SHQJH WMHQHU MHJ ´ ´'HW HU NXQ HW EDUQ ´ VDJGH MHJ ´'HW HU GHP YL OHYHU DI ´ VDJGH ERVVHQ ´*OHP DOGULJ GHW 'HP RJ LNNH PLQGVW GHUHV IRU OGUH ´ -HJ VDJGH LNNH WLO ERVVHQ KYDG MHJ KDYGH IRUWDOW 0LOR ± DW KDQ LNNH NXQQH YLQGH NORYQHQ 6n YDU MHJ EOHYHW I\UHW )LVNHGDPPHQ YDU HW VWHG IRU KnE RJ GU¡PPH VRP ERVVHQ YLOOH VLJH ,NNH QRJHQ JDYHERG +HOOHU LNNH VHOYRP YL GDJOLJW XGGHOWH HW SDU KXQGUHGH WU¡VWSU PLHU RJ L ZHHNHQGHUQH RIWH ÀHUH 1nU GHW NRP WLO VW\NNHW YDU GH G\UW EHWDOW %RVVHQ HMHGH RJVn DQGUH IRUO\VWHOVHU L WLYROLHW )RU HNVHPSHO VS¡JHOVHVWRJHW )RU VHOYI¡OJHOLJ YDU GHU RJVn HW VS¡JHOVHVWRJ /LJHVRP GHU YDU HQ VnNDOGW N UOLJKHGVWXQQHO

10


6S¡JHOVHVWRJHW YDU OLJH HIWHU ERJHQ 0DQ VDWWH VLJ L HQ YRJQ formet som et kranie. Der var plads til to personer i hver vogn. 6n UXOOHGH PDQ LQG L P¡UNHW +HUHIWHU IXOJWH HW SDU PLQXWWHU PHG VNULJ RJ VNUnO 2J LQGHQ PDQ ¿N VHW VLJ RP YDU PDQ XGH L O\VHW igen. +YLV GHW YDU XQJH SDU VRP WRJ WXUHQ KDYGH I\UHQ WLW InHW VLQ DUP RP SLJHQ QnU GH NRP XG LJHQ 2J KXQ NODPUHGH VLJ WLO KDP 'H Vn JODGH RJ OHWWHGH XG Sn VDPPH WLG 2J VnOHGHV UXVWHW JLN GH RIWH YLGHUH WLO N UOLJKHGVWXQQHOHQ 7XUHQ GHU YDUHGH OLGW O QJHUH RJ IRUHJLN L HW PHUH UROLJW WHPSR WLO WRQHUQH DI QRJHW QHZ DJH PXVLN 2J GHW NU YHU QRN LNNH QRJHQ VWRU IDQWDVL DW forestille sig, hvad der gik for sig i tusmørket derinde. 'HW YDU QX LNNH IRUGL GHU YDU Vn PHJHW DW EOLYH EDQJH IRU LQGH L VS¡JHOVHVWRJHW 1RJOH VOLGWH VNU N¿JXUHU 'UDFXOD RJ YDUXOYHQ ± RJ VHOYI¡OJHOLJ )UDQNHQVWHLQV PRQVWHU L IXOG ¿JXU PHG JU¡QEOHJ KXG RJ O\V L ¡MQHQH 'HU YDU RJVn HQ OLJNLVWH KYRU OnJHW YLSSHGH RS QnU YRJQHQH SDVVHUHGH , NLVWHQ On GHU HW VNHOHW VRP NXQQH K YH VLJ RJ U NNH XG HIWHU IRON PHG HQ KXO ODWWHU 2J HQGHOLJ YDU GHU KRYHGDWWUDNWLRQHQ GHULQGH HQ N PSHVWRU ORGGHQ HGGHUNRS VRP YLUNHOLJ NXQQH In W¡VHUQH WLO DW KYLQH 5HVWHQ YDU EDUH HQ PDVVH P¡UNH SOXGVHOLJH FKRNO\GH RJ EOLQkende lys. 'HW YDU %HOOD VRP SDVVHGH VS¡JHOVHVWRJHW +XQ YDU OLGW  OGUH HQG PLJ +XQ VDG L ELOOHWKXOOHW RJ WRJ LPRG SHQJH RJ PLQGHGH folk om, at de skulle holde armene inde i vognene. Og hvis nogen WDEWH JHELVVHW IRUGL GH VNUHJ HOOHU KDW RJ EULOOHU YDU GHW KHQGH VRP VNXOOH Jn LQG RJ KHQWH WLQJHQH

11


-HJ NXQQH JRGW KDYH W QNW PLJ KHQGHV MRE 'HW YDU VMRYHUH HQG DW VWn KHU RJ EOLYH YnG QnU XQJHUQH WDEWH ¿VNHQH HOOHU EOLYH UDPW DI PDJQHWHQ QnU GH EOHY IRU LYULJH 0HQ %HOOD KDYGH Y UHW L WLYROLHW L O QJHUH WLG HQG PLJ RJ KXQ KDYGH VHOYI¡OJHOLJ LNNH O\VW WLO DW E\WWH VS¡JHOVHVWRJHW XG PHG GHQ SDWWHGH ¿VNHGDP 6S¡JHOVHVWRJHW YDU GHQ  OGVWH IRUO\VWHOVH L WLYROLHW 2J GHW YDU RJVn WLW L VW\NNHU $OWLG YDU GHU QRJHW VRP VNXOOH UHSDUHUHV GHULQGH PHQ GHW YDU %HOOD RJVn PDQG IRU +XQ NHQGWH IRUO\VWHOVHQ XG RJ LQG SnVWRG KXQ ± HOOHU GHW WURHGH KXQ KXQ JMRUGH 0HQ KXQ NHQGWH LNNH nEQLQJHQ GHULQGH (OOHU VOXVHQ 0HQ GHW YHQGHU MHJ VWUDNV WLOEDJH WLO )RU QX NRPPHU YL WLO GHW PHG 0LOR

12


4. PENGE NOK

En dag skete det utrolige. Pludselig stod Milo foran mig. Et U YHVPLO VDG NOLVWUHW Sn KDQV DQVLJW +DQ OLJQHGH KHOW NORYQHGXNNHQ RSSH Sn K\OGHQ 6HOY KnUHW VWRG WLO DOOH VLGHU -HJ UDNWH XG HIWHU HQ ÂżVNHVWDQJ JMRUGH PLJ NODU WLO DW WDJH imod hans mønter. Business as usual. Men nej, det var ikke, som det plejede. Milo klaskede en stor seddel ned i disken. ´, GDJ VNDO GHU ÂżVNHV LJHQQHP ´ VDJGH KDQ ´(U GX ULJWLJ NORJ"´ XGEUÂĄG MHJ ´+YRU KDU GX Vn PDQJH SHQJH fra?â€? ´-D KYRU KDU PDQ Vn PDQJH SHQJH IUD"´ VDJGH KDQ EDUH 'HW YLOOH MHJ KHOVW LNNH W QNH Sn 6OHW LNNH QnU GHW KDQGOHGH RP 0LOR (QWHQ KDYGH KDQ IXQGHW HQ WDEW WHJQHERJ VWMnOHW GHP HOOHU QRJHW KHOW WUHGMH -HJ NHQGWH KDP LNNH QRN WLO DW EHGÂĄPPH KDP men jeg havde mine anelser. â€?Glem nu den dukke, Milo,â€? sagde jeg. â€?Der er andre ting i livet.â€? Men han lyttede ikke. ´'HW J OGHU OLY HOOHU GÂĄG +LW PHG HQ VWDQJ ´ -HJ WRJ WÂĄYHQGH LPRG GHQ VWRUH VHGGHO ´(U GX VLNNHU Sn DW GX YLO EUXJH GHW KHOH"´ VSXUJWH MHJ HQ VPXle utilpas. ´-HJ VNDO YLQGH GHQ GXNNH ´ VDJGH KDQ PHG IDVW VWHPPH

13


´0nVNH GX KHOOHUH VNXOOH DÀHYHUH SHQJHQH ´ IRUV¡JWH MHJ ´0nVNH InU GX ¿QGHO¡Q ´ ´%ODQG GLJ XGHQRP RJ VWLN PLJ HQ EDPEXVSLQG ´ -HJ JMRUGH VRP KDQ VDJGH 0LOR YLUNHGH Q VWHQ GHVSHUDW Som om det virkelig gjaldt liv eller død. ´'HW HU EDUH HQ GXNNH 0LOR ´ IRUV¡JWH MHJ 0HQ KDQ YDU DOOH UHGH L JDQJ PHG DW ¿VNH ,QJHQ KDYGH QRJHQVLQGH EUXJW HQ WXVVH L ¿VNHGDPPHQ , KYHUW fald ikke i min tid. Ikke engang fulderikkerne, som af og til skulle VSLOOH VPDUWH RJ IDQJH ¿VN IRU DW LPSRQHUH GHUHV GDPHU 'HQ VODJV NRP PDQ RJVn XG IRU PHQ GH VPHG K¡MVW HQ KDOYWUHGVHU -HJ VSHNXOHUHGH Sn RP GHU RYHUKRYHGHW YLOOH Y UH ¿VN QRN 0LOR YLOOH W¡PPH EDVVLQHW RJ MHJ YLOOH EOLYH Q¡GW WLO DW VPLGH ¿VNHQH WLOEDJH L YDQGHW HIWHUKnQGHQ VRP KDQ JMRUGH GHW Vn KDQ NXQQH starte forfra. )MROOHW PHQ RND\ GXNNHQ YDU Vn JRGW VRP KDQV )DNWLVN NXQQH MHJ OLJH Vn JRGW EDUH JLYH KDP GHQ 0HQ KDQ YDU RSVOXJW DI DW KLYH ¿VN L ODQG .RQFHQWUHUHW RJ PHG WXQJHQ OLJH L PXQGHQ -HJ VN YHGH RS WLO GHQ 'HQ VDG EDUH PHG VLW V GYDQOLJH VPLO 0HQ PnVNH YDU GHQ LNNH Vn XU¡UOLJ PHUH

14


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.