Hjælp jeg er en snemand (LÆSEPRØVE)

Page 1
'HW KHOH EHJ\QGWH GHQ GDJ KYRU PLQ IDU WRJ PLJ !"#$%$&"'()"(*$+")$!,#("$-".$/")#"'0$01)"0("$$ -12"!3'#4$5.$63'$.3/$!%.$"($!3.%07$6-")("*

1HM GHW KHOH EHJ\QGWH GHQ GDJ KYRU VQHHQ

"'#"2%.$75!*$

!"


89"36:8$;22")"#"$#3$#"($<,)0("$0'"<'1.$<32#(4$/3)$ MHJ NODU -HJ O¡E KHQ RJ WU\NNHGH Q VHQ ÀDG PRG UXGHQ 3HUIHNWH NU\VWDOOHU GDOHGH VWLOOH QHG IUD #"'$!,)7"$3<("'6%!!"2*$="($/3)$#"'$>.("$/3)"*$ )URVWVQH 6nGDQ QRJHW GHU EOHY OLJJHQGH L GDJHYLV

´1n 1LV Vn NRP GHQ HQGHOLJ VQHHQ ´ )DU $

0(%22"#"$0%.$/"#$0%#"'$3<$!%.$5.$7%.."#"$!"#*$ $

?".$'%77"#"4$0@$!%'$'>0"(%A$23/"#"$0()%B")$A@$

)1#"'*$+/%0$#")$/3)$'5."(4$-".$"207"#"4$/3)$#"($ VQH 6QH RJ MXO RJ JDYHU 5HVWHQ DI nUHW JLN MHJ B3)"$5.$/"'("#"$A@4$3($#"($07122"$B2%/"$/%'(")*$?".$ JLGHU LNNH VRO RJ VRPPHU PHG P\J RJ KYHSVH -HJ YLO PHJHW KHOOHUH XG DW N ONH 6Wn Sn VNL /¡EH Sn VN¡MWHU %\JJH VQHP QG 9HUGHQ HU Vn VPXN QnU DOW HU KYLGW RJ VWLOOH 3U FLV VRP QX

´0n MHJ LNNH QRN NRPPH XG ´ -HJ Vn RS Sn IDU

´3OHDVH ´

´1L[ GHW HU VHQJHWLG RJ GX VNDO WLGOLJW RS RJ

L VNROH L PRUJHQ ´ )DU SMXVNHGH PLW KnU ´0HQ L !5)."'$"<(")$0752"4$#")$.%/")$/%$#"'$6"2"$3)!"'*8 !!


9L EOHY VWnHQGH OLGW RJ NLJJHGH Sn VQHHQ 0HQ

#")$/3)$%77"$'5."($3($.,)"*$C2577"'$/3)$!3'."4$ 5.$6")$%$610"($")$0"'."(%#$0"'."(%#*$D".."$!%'"$ <5)>2#)"$")$2>)")"4$5.$#"$(3.")$!,#"A2%.($!"."($ DOYRUOLJW ,NNH DOHQH VNDO PDQ PยกGH WLO WLGHQ 0DQ 0732$5.0@$!,#"$<)%07$5.$1#6/%2"($5A$13'0"($6/3#*$ $

=")<5)$2@$-".$75)($"<(")$%$!%'$0"'.$5.$7%.."#"$

1#$A@$0'""'*$="($/3)$71'$5!$05!!")"'4$-".$()37$ .3)#%'"($<5)*$E!$/%'(")"'$.-32#($#"($5!$3($652#"$ ยกMH PHG YHMUHW -HJ NU\GVHGH ยฟQJUH RJ ยกQVNHGH DOW 6/3#$-".$71''"F$D2%/$/"#4$B2%/$/"#*$=>7$#"'$$ JULPPH GยกGH MRUG PHG EMHUJH DI VQH 6OXW PHG UHJQ RJ WnJH 6OXW PHG JULPW RJ JUnW 1nU MHJ /@.'"#"$%$!5)."'4$/%22"$6%!2"'$/>)"$B2@4$5.$-5)#"'$ Vn KYLG DW GHW VNDU L ยกMQHQH 3OHDVH 3OHDVH 3OHDVH

!#

1 VWH PRUJHQ YnJQHGH MHJ WLO HQ K VOLJ O\G +RVWH G$!%'$"."'$6/>0"'#"$650("*$H6$'"-*$?".$03(("$!%.$ RS 5XPPHW VHMOHGH UXQGW 0LQ Q VH YDU VWRSSHW 6320"'$.-5)#"$5'#(4$5.$-".$63/#"$.3)3'(")"($5.0@$ <"B")*$ $

8+/%0$!3'$%77"$")$)307$'57$(%2$3($75!!"$%$$

0752"4$")$!3'$%77"$)307$'57$(%2$3($75!!"$1#$3($ 2"."*8$?".$B"6,/"#"$%77"$3($63/"$<3)$5.$!5)$%$ Y UHOVHW IRU DW YLGH KYDG GH YLOOH VLJH 0HQ MHJ 07122"$1#*$I%."$!"."($6/3#*$=")$/3)$71'$J'$(%'.$ DW J¡UH DW VSLOOH UDVN -HJ VN\QGWH PLJ XG Sn EDGHY UHOVHW $OHQH O\VHW JMRUGH RQGW L PLQH ¡MQH ?".$7%.."#"$%$0A"-2"(*$;#):$?".$2%.'"#"$"'$K5!B%"*$ L'$0'5(<5)7,2"($K5!B%"*$+1)(%.($/307"#"$-".$0'307$ DI ¡MQH RJ Q VH 6n E¡UVWHGH MHJ W QGHU 3OXV (1'."'4$#")$/3)$.12$5.$723!*$?".$.1).2"#"$6320$5.$ 23.#"$"'$%0752#$721#$A@$A3'#"'$<5)$3($<@$<"B")"'$ QHG 0LQH ¡MQH VNLQQHGH 'HW YDU GHU LNNH QRJHW DW J¡UH YHG 0HQ GH LOGU¡GH NLQGHU PnWWH Y N -HJ

!$


WRJ PRUV G\UH SXGGHU RJ N¡UWH HW RUGHQWOLJW ODJ Sn 6nGDQ 1X YDU GHW EDUH RP DW KROGH PDVNHQ $

?".$.%7$1#$%$7,77"'"(4$6/5)$!5)$5.$<3)$03#$!"#$

6/")$0%'$#"2$3<$3/%0"'*

´'HU HU KDYUHJU¡G L JU\GHQ ´ )DU SHJHGH Sn

75!<1)"($1#"'$3($0"$5A*

´2J P ON L N¡OHVNDEHW ´ 0RU SHJHGH OLGW WLO

6,-)"$<5)$7,2"073B"($1#"'$3($0"$5A$<)3$3/%0"'*$

%DUH WDQNHQ RP JU¡G JDY PLJ NYDOPH 0LQ

!1'#$0!3.("$322")"#"$3<$/@#$61'#*$?".$(5.$"'$723($ JU¡G RJ ORG VRP RP MHJ VSLVWH 0HG OLGW KHOG O VWH #"$'5."(4$#")$/3)$0@$0A>'#"'#"4$3($#"$%77"$23.#"$ !>)7"$(%2$!%.* $

C322"$0@$5A$A@$!%.$<)3$0%'$61'#"71)/$%$6-,)'"($

RJ ODJGH KRYHGHW Sn VNUn 6RP GHQ HQHVWH KDYGH 63'$23.($!>)7"$(%24$6/5)#3'$-".$63/#"$#"(* $

?".$03#$6"2($0(%22"$5.$/"'("#"$A@4$3($/%$07122"$

DI VWHG 0LQ KDOV NO¡HGH RJ JMRUGH RQGW -HJ XQGHUWU\NWH HW KRVWHDQIDOG RJ N PSHGH IRU LNNH DW V\QNH 7LO VLGVW YDU PLQ PXQG IXOG DI VS\W RJ MHJ !%


EOHY Q¡GW WLO DW V\QNH 'HW JMRUGH RQGW KHOH YHMHQ '"#$."''"!$6320"'*$="($6/%'"#"$5.$073)$%$,)")'"*$ 0RG PLQ YLOMH NRP MHJ WLO DW MDPUH OLGW

´0HQ V¡GH VNDW ´ 0RU Vn RS IUD DYLVHQ +XQ

23.#"$"'$6@'#$A@$!%'$A3'#"*$8=1$")$-5$B)>'#"'#"$ /3)!*8

-HJ SU¡YHGH DW SURWHVWHUH PHQ EOHY RYHU $

PDQGHW DI WR KRVW RJ HW Q\V

´3n KRYHGHW L VHQJ PHG GLJ ´

´0HQ «´

´,NNH QRJHW PHQ 'X HU V\J 'X VNDO EOLYH L GLQ

0"'.4$(%2$#1$")$)30748$3<.-5)#"$!5)*$

´0DQ JnU LNNH L VNROH PHG IHEHU 'X VPLWWHU MR

6"2"$72300"'48$(%2<,-"#"$<3)$!"#$5/")2>)")0("!!"'$ 5.$A"."#"$A@$#,)"'*$8;<.3'.:8

;2(0@$),.$-".$A@$65/"#"($%$0"'.$A@$#"'$<,)0("$#3.$ !"#$0'"*$M#"$%$7,77"'"($0A%22"#"$)3#%5"'$#"'$ 03'.4$-".$63#")$!"0($%$6"2"$/")#"'F

!&


(

)*(+,-.(/-01(,*(+,-.(/-02(3-4(5644-.(7-.(84(+-.(

/-02(9-,(:-4(;<(=>.-(6??@(?8;;-(*/1(A8./6(:-4(-.( A8.?B5-02(

-HJ GUDN WH PHG KRQQLQJ 6SLVWH KDOVSDVWLOOHU

6RY RJ GUยกPWH DW MHJ EOHY NORQHW Vn MHJ NXQQH VHQGH HQ NRSL DI PLJ VHOY XG L VQHHQ 9nJQHGH PHG HW VNULJ RJ GUDN PHUH WH 0HQ OLJH PHJHW KMDOS GHW -HJ YDU VWDGLJ V\J 'D IHEHUHQ HQGHOLJ IRUVYDQGW JMRUGH VQHHQ GHW VDPPH (IWHU V\Y GDJH L VHQJHQ /3)$-".$"'#"2%.$723)$(%2$3($75!!"$1#4$!"'$'1$/3)$ !%($0!177"$0'"23'#073B$<5)/3'#2"($(%2$'5.2"$ 0A)"#("$723((")$3<$6@)#4$05)($5.$!,.B"07%#($%0*$$ N/$!"#$,/$A@*

!'
6RP HW SODVWHU Sn VnUHW WRJ IDU PLJ PHG L FHQWUHW <5)$3($0"$-12"!3'#"'*$L."'(2%.$")$-".$<5)$.3!!"2$ WLO GHQ VODJV 0HQ GHW JMRUGH PLQ IDU JODG Vn MHJ JLN PHG Sn VS¡JHQ 6QH HU LNNH GHW HQHVWH MHJ HU /%2#$!"#*$?".$")$5.0@$/%2#$!"#$32(4$6/3#$#")$63)$ !"#$-12$3($.,)"F$.)%04$.)3'4$.1<$5.$."'1#0"'#"20")$ 3<$.5#"4$.3!2"$-12"732"'#")"*$O5)$%77"$3($(32"$5!$ JDYHU 1RJOH JDQJH YLOOH MHJ ¡QVNH MHJ YDU GHOH EDUQ 6n KDYGH MHJ IRU OGUH PHG GnUOLJ VDPYLWWLJ KHG RJ GREEHOW RS Sn JDYHU RJ JRGWHU 0HQ RND\ -".$")$"'"B3)'4$5.$#"($")$'1$6"22")$%77"$0@$#@)2%.(*$ O3)$5.$!5)$"207")$3($.%/"$.3/")*$E.$#"$63)$71'$!%.$ DW JLYH GHP WLO +R KR KR VLJHU MHJ EDUH

9L YDU QnHW KHQ WLO MXOHPDQGHQ )DU VNXEEHGH

!%.$A@$A23#0$%$7,"'* $

8+/%0$#1$B2%/")$6")48$03.#"$<3)4$80@$")$#")$

QRJHW MHJ OLLLJH VNDO RUGQH ´ +DQV ¡MQH O\VWH DI -12"6"!!"2%.6"#")*$?".$0(%22"#"$!%.$5A$%$7,"'$ <5)3'$-12"!3'#"'$5.$63'0$2%22"$6->2A")*$C,"'$/3)$ ODQJ RJ IXOG DI XQJHU GHU YDU PHJHW \QJUH HQG ##


PLJ 'HW YDU NXQ GHQ GHFHPEHU PHQ MXOH $ !3'#"'$0@$322")"#"$1#4$05!$5!$63'$,'07"#"$0%.$ 23'.($/>7*$+3'$0@$.3!!"2$5.$02%#($1#*$E!7)%'.$ 63!$/%!0"#"$"'$#)"'.$A@$!%'$32#")$)1'#($5.$ 0A%22"#"$32<$%<,)($.),'($(,-*

(Q OLOOH SLJH L O\VHU¡G SULQVHVVHNMROH NODWUHGH

<5)0%.(%.($5A$A@$-12"!3'#"'0$07,#*

´1n OLOOH YHQ ´ VDJGH MXOHPDQGHQ ´+DU GX Vn

/>)"($"'$3)(%.$#)"'.$%$@)P8

3LJHQ YDU IRU EHWXWWHW WLO DW VYDUH

´+R KR KR EOHY GHU VDJW ´ KY VHGH MXOH $

!3'#"'*$8+3)$#1$6,$%$,)")'"$5.$.),#$%$65/"#"(P8$

´0R DU ´ K\OHGH SLJHQ RJ VWDN DI

$

8="($(3.")$-".$05!$"($'"-48$03.#"$-12"!3'#"'$

5.$(5.$"'$05)($B5.$<)"!*$8Q'."'$.3/")$(%2$#%.$%$@)*$ 1 VWH ´

'HQ Q VWH SLJH L N¡HQ EHJ\QGWH DW JU GH RJ

PRUHQ ÀnHGH KHQGH WLO VLJ

)RUDQ PLJ W\QGHGH N¡HQ XG -HJ Vn PLJ RYHU

0712#")"'*$O3)$0"'#("$!%.$"'$5A3#/"'#($(5!!"2 #C


¿QJHU KHQQH IUD K\OGHQ PHG GH Q\HVWH FRPSXWHU $ 0A%2*$O"#(:$?".$!@(("$6"22")"$B2%/"$0(@"'#"$5.$.%/"$ 63!$.5#$(%#$(%2$3($/>2."$"'$R6"!!"2%.R$.3/"$(%2$ !%.*$+/%0$63'$%77"$71''"$B"021(("$0%.4$/3)$63'$ W\SHQ GHU N¡EWH HQ DI KYHU EDUH IRU HQ VLNNHUKHGV VN\OG

/LGW HIWHU YDU GHW PLQ WXU -HJ V\QHV MHJ YDU IRU

0(5)$(%2$3($0%##"$A@$-12"!3'#"'0$07,#4$0@$-".$03(("$ !%.$A@$3)!2>'"($3<$63'0$'%00"()5'"*

´+R KR KR ´ VDJGH MXOHPDQGHQ PHQV KDQ

URGHGH L DOOH ORPPHU IRU DW ¿QGH VLQH EULOOHU ´+DU #1$/>)"($"'$3)(%.$#)"'.$5.$32($#"($#")P8 $

8?3$-3*8

$

8+3)$#1$'5."'$,'07")P8

6RP VYDU IROGHGH MHJ PLQ ¡QVNHOLVWH XG 'HQ

/3)$B2"/"($)"($23'.*$O37(%07$'@"#"$#"'$6"2($'"#$(%2$ .12/"(*

´1n GX PHQ GHQ NDQ MHJ VWLNNH ´ -XOHPDQGHQ

()37$"'$"'#'1$2>'.")"$2%0("$<)"!$<)3$0%'$05)("$B5.*$ +DQ VWDN GHQ KHOW RS IRUDQ VLQH Q UV\QHGH ¡MQH #D


RJ O VWH K¡MW ´cUHWV XDUWLJKHGHU 1LV +YLLG -XKO S3/$0%'$<3)$5.$!5)$"'$.3/"4$63'$0"2/$63/#"$23/"(4$ 0"2/5!$#"$63/#"$.%/"($63!$A"'."$(%2$3($7,B"$.3/")$ <5)*$E.$B)1.("$A"'."'"$A@$0%.$0"2/*8$+3'$<',0$3<$ IRUDUJHOVH ´0DJH WLO IHGWHU¡Y ´

´0HQ GH EOHY JODGH IRU JDYHQ ´ IRUVYDUHGH MHJ

!%.*$8="$03.#"4$#"'$/3)$!"."($B"#)"$"'#$'5."($<)3$ "'$B1(%7*8 $

8C23)(4$#"$.-5)#"*$="$")$#%'"$<5)>2#)"*$="($$

HU GHUHV MRE DW EOLYH JODGH IRU HQ SLOVNÂ Y ERUG $ 07@'")*8

´0HQ VnGDQ J¡U DOOH E¡UQ GD"´ +YDG YDU GHW IRU

"'$-12"!3'#P$E.$6/5)$7"'#("$63'$!%($'3/'$<)3P

´0L PL PL PL PLK ´ -XOHPDQGHQ ODYHGH HQ

RQG SDURGL Sn HQ IRUN OHW P¡JXQJH ´0nVNH HU #"($B3)"$!%.4$!"'$-".$")$B2"/"($322").%07$5/")$<5)$ .)@#%."$B,)'4$#")$0A%22")$3)(%."$<5)$3($<@$"'#'1$ ÀHUH JDYHU 2J GX DQHU LNNH KYRU PDQJH MHJ !,#")$3<$#%'$023.0$6/")($@)*8

#E


-HJ YLGVWH LNNH KYDG MHJ VNXOOH VLJH 6n VOHPPH

/3)$/%$/"2$6"22")$%77"*

´1 GX ´ IRUWVDWWH KDQ ´GHU HU LNNH PHJHW VMRY

/"#$3($/>)"$-12"!3'#*$?".$")$B2"/"($.3!!"24$73'$ 6/")7"'$6107"4$0"$"22")$6,)"4$5.$'5."'$.@)$75'0(3'($ RJ VWMÂ OHU PLQH EULOOHU 0HQ GHW YÂ UVWH HU DW GHU %77"$")$'5."'4$#")$()5)$A@$!%.$!")"*8 $

?".$A"."#"$A@$7,"'*$=")$/3)$0(3#%.$!300")$3<$

B,)'4$#")$/"'("#"$A@$3($75!!"$(%2* $

8="!$#")$G$A,-:8$+3'$25#4$05!$5!$63'$$

VS\WWHGH HIWHU E¡UQHQH ´'H WURU LNNH Sn QRJHW VRP 6"20(*$="$/%2$B3)"$63/"$(%'.*$T%'.4$(%'.4$(%'.*$="$ NU YHU LQG ¶-HJ ¡QVNHU PLJ HQ SF RJ HQ SRQ\ RJ HQ Q\ PRELO ¶ (U GHW LNNH ULJWLJW $OI"´ -XOHPDQGHQ /"'#("$0%.$!5#$0%'$6->2A")* $

8?548$03.#"$#)"'."'$%$#"($.),''"$(,-$3)(%.(*$

8C)>/"4$7)>/"4$7)>/":8

´1HPOLJ ´ VDJGH MXOHPDQGHQ ´+YRUQnU KDU MHJ

0%#0($6,)($'5."'$,'07"$0%.$'5."($<5)'1<(%.(P$O)"#$ L YHUGHQ $W GHUHV V\JH JDPOH PRUPRU EOHY UDVN #$


;($%0"'$%77"$0!"2(")4$0@$%0B-,)'"'"$#,)*$;($<3((%."$ B,)'$%$;<)%73$75!!")$%$0752"*$;($%'."'$")$',#($(%2$ DW À\JWH IUD NULJHQ L HQ JXPPLEnG ´ +DQ VORJ XG !"#$3)!"'$5.$<5)(03(("F$8+")$0%##")$-".$5.$.%/")$ ,'07")$/>74$#14$,'07"):$E.$0@$B)>'#")$Q$#"!$3<$ A@$A-3(:8 $

+/3#$/3)$#"($<5)$"'$-12"!3'#P$?".$0@$5/")$A@$

63'0$6->2A")*$+3'$!@(("$#3$B377"$!%.$5A*$+/%0$ #")$07122"$0@$2%#($(%2$<5)$3($/>)"$13)(%.4$63/#"$-".$ %77"$"'$&63'&"*$L22")$'5."'$3'#)"* $

8I3#$50$0A,)."$;2<4$!%'$#)%22"'%00"48$03.#"$

MXOHPDQGHQ ´+YDG HU 1LV" $UWLJ HOOHU JUnGLJ"´ $

;2<$730("#"$"($B2%7$A@$2%0("'*$8S)@#%.*$I%."$<,)$

,'07"#"$63'$0%.$3($/>)"$#"2"B3)'4$0@$63'$71''"$<@$ #5BB"2($5A$A@$#"($6"2"*8 $

8+/3#P:8$?".$0A)3'.$'"#$<)3$0(52"'*$+/5)#3'$

71''"$#"$/%#"$#"(P$8="($/3)$-5$B3)"$'5."(4$-".$ (>'7("$G8 $

8E.$!3'$0732$A300"$A@$!"#4$6/3#$!3'$.@)$5.$

(>'7")48$03.#"$;2<$5.$0@$6"22%.$1#* #%


´9HG GX KYDG"´ -HJ YDU Vn YUHG DW MHJ Q VWHQ

%77"$71''"$<@$"($5)#$<)"!*$8+/%0$#1$0732$/>)"$ 0@#3'$"'$2"#$-12"!3'#4$/%2$-".$02"($%77"$63/"$'5."'$ .3/")*8

´7MHN ´ -XOHPDQGHQ VDWWH HQ VWRU W\N VWUHJ

5/")$!%($'3/'$%$0%'$05)("$B5.*

´2J L ¡YULJW V\QHV MHJ GX VNXOOH I\UHV 'LW MRE HU

3($073B"$-12"0("!'%'.4$5.$#1$.,)$B3)"$<527$7"#"$3<$ #"(*8 $

8+/3#$/"#$0@#3'$"'$0'5(630$05!$#%.$5!$!%($

-5BP$T)5)$#14$3($#1$73'$.,)"$#"($B"#)"$"'#$!%.P8 $

8C23)(4$-".$73':8$L'6/")$71''"$#3$.,)"$#"($

B"#)"$"'#$#"$(5$.),#65/"#")* $

8S5#(*8$?12"!3'#"'$(5.$'5."($5A$3<$25!!"'*$

1RJHW GHU LNNH YDU VW¡UUH HQG DW GHW NXQQH OLJJH %$63'0$6@'#*$+3'$)37("$6@'#"'$6"'$(%2$!%.$5.$ @B'"#"$#"'$23'.05!($5.$6,-(%#"2%.(*$8="(("$")$ 0"2/"$?12"'0$+-")("*8 $

?".$7%.."#"*$E.$#")$2@$#"(*$L($2%22"$),#($6-")("$G$

L ELOOLJ SODVWLF PHG LQGE\JJHW EOLQNO\V -HJ WRJ GHW #&


RS RJ NLJJHGH Q UPHUH Sn GHW 3n IRUVLGHQ YDU GHU HW ELOOHGH DI MXOHPDQGHQ 3n EDJVLGHQ VWRG GHU -XOHQ HU VSRQVRUHUHW DI ) WWHU %5 &RFD &ROD RJ 0F'RQDOG¶V

´0HQ «´ EHJ\QGWH MHJ IRUEO¡Ì†HW

$

8?34$-".$/"#$#"($.5#(48$03.#"$-12"!3'#"'$()>(*$

´-XOHQ HU EOHYHW HW UHQW UHNODPHVWXQW 0HQ GHW  QGUHU LNNH Sn PDJLHQ 'HWWH KMHUWH NDQ RSI\OGH GLQH LQGHUVWH ¡QVNHU 2J QX HU GHW GLW .DUO 6PDUW 6n NDQ GX MR SU¡YH DW J¡UH GHW EHGUH HQG ¶RV WR .),#65/"#")R*8

´0HQ IDU ´ XGEU¡G GULOOHQLVVHQ ´GHW YDU MR PLJ

#")$07122"$3)/"$?12"'0$+-")("*8

´0L PL PL PL PLK ´ YU QJHGH MXOHPDQGHQ RJ

)"/$0%.$%$07>.."(*$8="'$'>0("4$#")$7)>/")$'5."($3<$ PLJ InU HQ ÀDG ´ $

=)%22"'%00"'$#177"#"$0%.$5.$723AA"#"$%4$0"2/5!$

63'$/3)$0@$)30"'#"4$3($#")$75!$.),'$),.$1#$3<$ 63'0$,)")*

#'


$

?12"!3'#"'$23.#"$?12"'0$+-")("$%$!%'$6@'#$5.$

OXNNHGH GHQ ´1X HU KMHUWHW GLW +XUUD IRU GHW RJ JO GHOLJ MXO 6n VNDO YL EDUH KDYH PDJLHQ Sn SODGV 'HW NU YHU OLGW '1$ IUD RV KYHU 1RJHW SHUVRQOLJW GX YHG OLJHVRP ¿QJHUDIWU\N ´ $

$8;/:8$?".$(5.$!%.$(%2$'377"'4$6/5)$-12"!3'#"'$

63/#"$()177"($"'$(5($3<$!%($6@)$1#* $

?12"!3'#"'$25$B3)"$5.$()37$"'$(5($3<$0%($"."($

07>.$1#*$+"2($5AA"$/"#$'>0"'4$0@$#"($75!$2%#($ 0'5($!"#*

´6nGDQ GHU ´ -XOHPDQGHQ nEQHGH KMHUWHW RJ

VDWWH GH WR KnUSU¡YHU IDVW PHG HQ NODW VS\W ´+R KR KRNXV SRNXV RJ Vn YLGHUH 1X HU PDJLHQ Sn SODGV 0HG -XOHQV +MHUWH NDQ GX ¡QVNH OLJH KYDG #1$/%24$0@$2>'."$#1$")$3)(%.*$+/%0$#1$B2%/")$.)@#%.4$ "22")$6/%0$#1$,'07")$'5."(4$#")$.@)$1#$5/")$'5.2"$ DQGUH « Vn HU GHW I UGLJ EDVWD EDJKMXO 6n EUXJ #"($'1$725.(*8$+3'$2177"#"$6-")("($%."'4$)37("$ PLJ GHW RJ EHJ\QGWH DW Q\QQH ´FG>/(/*(B,+?-.1( HIJJJK(/*(A<28$ C"


$

?".$(,))"#"$6-")("($3<$%$B170"B"'"($5.$75!$#"($%$

25!!"'*$E.$0@$.%7$-".$5/")$(%2$!%'$<3)*$+3'$63/#"$ 0@$!3'."$A377")$%$<3/'"'4$3($63'$/3)$/"#$3($<32#"$ 5/")$0%'"$".'"$<,##")*

-HJ EUXJWH KHOH GDJHQ Sn DW ¿QGH Sn HW JRGW ¡QVNH 1RJHW GHU LNNH YDU JUnGLJW 1RJHW GHU LNNH JLN XG RYHU DQGUH 'HW YDU VY UW PHQ WLO VLGVW O\NNHGHV #"(*$L($2%22"4$B"07"#"'($,'07"4$#")$%77"$71''"$ 073#"$'5."'*

6DPPH DIWHQ On MHJ L PLQ VHQJ RJ Vn RS Sn VWMHUQH /)%!2"'$."''"!$!%($/%'#1"*$?".$(5.$?12"'0$+-")("$ <)"!$5.$!1!2"#"$!%($<,)0("$,'07"F$8I3#$#")$B2%/"$ VQH 0DVVHU DI VQH ´

-XOHQV +MHUWH O\VWH U¡GW RJ VWUDNV EHJ\QGWH

VQHHQ DW GDOH IUD HQ VN\IUL KLPPHO

´+XUUD ´ QnHGH MHJ OLJH DW MXEOH 6n O¡G GHU HW

B)3.$<)3$075)0("'"'$G

C!


!""#$%&'&'%()*(+)$$'(,'--'&(.'/0&'/12


!"#$%&"'(&')&'*&+*',-*. /&0123&4$$'*&!5$,65'&5(&78+'&9*.') 2:&;.(-<'=&2:&5%$-(=&0123 >,+$-(&5(&?$$;+@)-@?5*')A&7-++'&B'CC')&D'?*)'?EF *UD¿VN WLOUHWWHO JJHOVH 0HWWH 6FKRX JLS\V JUDSKLFV .RUUHNWXU /DUV &KULVWHQVHQ 'DQVN 6SURJUHYLVLRQ /LWWHU U VSDUULQJ 0RUWHQ ' UU RJ %R 6NMROGERUJ 7U\N /LYRQLD 3ULQW ,6%1 /L[

ZZZ O¡VH QGHU GN ł ZZZ HOOHQKROPERH GN