__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


.) * #6 &. !/ !"#$%%&'#()%*+)&

,%%-./0&0&/#!" 102./2!'#$.32%4#5&'.&'


D1)8"

+YLVGXDOOHUHGHKDUO VW%,7=±'HVHMH )5'&8'$B0:%<$'P$B&17&8$7:$"'$(00&$'(##&1$"3$B(1$ EDUHJnLJDQJPHGNDSLWHO(OOHUVSU VHQWHUHU YLRVOLJHO\QKXUWLJW9LHUGH¿UH%,7=SLJHU

%HWW\±GHUK OGHUYDQGXGDI¡UHUQH D138?7±GHUKDUOXIWLPDYHQ Q";&±GHUKDUMRUGLKRYHGHW =LOOH±GHUKDULOGLU¡YHQ 7LOVDPPHQHUYLGH¿UHHOHPHQWHURJWLO$ VDPPHQHUYLXRYHUYLQGHOLJH2JGHWKDUYL$ RJVnEUXJIRUDWY UH 9LERUL0¡OOHUXSXGHQIRU.¡EHQKDYQRJHU OLJHEHJ\QGWLNODVVH(QKHOWQ\NODVVH GHUHUVDWVDPPHQDIRVIUD0¡OOHUXS6NROHRJ Vn¶E¡QGHUQH¶GHUNRPPHULQGIUDE¡KODQGHW Q8"&7&$;?9$4?3&$?17)?0$7&)$;?')&$'?3<$()$R%517&81&R$ HUE¡UQDIGHULJHRJEHU¡PWH2JVnHUGHWDOWVn


OLGWVY UWDWY UHGHVHMHVWHLGHQQ\HNODVVH 2;?0B&)$&00&8'$&8$#P0&)$#&7$;"8&'$B0:%@$$ %,7=±GHVHMHW¡VHUVNOXE .\VNQXVNUDP %HWW\,QJULG7RYH=LOOH


0LQVN\OG 'HWKHOHYDUPLQVN\OG0HVWLKYHUWIDOG2JVn OLGW,QJULGV0HQKYHPNXQQHRJVnKDYHYLGVW DWGHWYLOOHYLUNH"8SV8QGVN\OG1XJ¡UMHJGHW ?3&19$4(7&8$#:17&1$05%&9$S0)'P$'(3&1$&8<$()$;?$?$ %,7=KDUGHWEHGVWQnUGHUVNHUQRJHW6RP GHQJDQJYLWU QHGHLDWY UHVHMH'HQJDQJYL '"03)&$B(3&89$!)?00&7&$"=$)?0$!)M&81&)"''&)$&00&8$ ODYHGHYHUGHQVYLOGHVWHNU\EEHVSLO$OOHGHWLQJ KYRUYLNDQYLVHKYRUVHMHYLHU(OOHUJHUQHYLOOH Y UH0HQVnGDQWLOKYHUGDJKYRUYLEDUHJnU

7


LVNROHRJSDVVHURVVHOYGHUNDQGHWKHOHJRGW EOLYHOLGWIRUNHGHOLJW2JGHWYDUDOWVnEDUHIRU DWInQRJHWWLODWVNHDWMHJIRUHVORJ,QJULGDW KXQVNXOOHO UHRVGHWGHUPHGnQGHQLJODVVHW -HJWURHGHMRLNNHKXQNXQQH6HOYRPKXQJRGW QRNKDYGHPDQHWHWM\VNERQGHVS¡JHOVHLMRUGHQ GHQJDQJYLYDUSnOHMUVNROHL1HGHU6NRGE\ 1n,KYHUWIDOGVnHQGDJKYRUYLVDGRSSHKRV 7RYHRJNHGHGHRVIRUHVORJMHJDWYLVNXOOHOHJH P17&1$?$30(''&)9$>3$7&)$'B:00&$M&3$(078?3<$(078?3<$ DOGULJKDYHJMRUW$OGULJ $


2P17&1$=P$P17&1 ´%HV WWHOVHQ´VDJGH*RUPGHQ*DPOHRJNLJJHJ 7&$B?')&30(7$:7$";&8$B0(''&19 $ D13&1$8&(B)?"19 0HQGHWVnQXLNNHXGWLODWJHQHUHYRUHVJUnJ KnUHGHKLVWRULHO UHU*RUP2UOD*DPPHOJDDUG 'HWHUKDQVnYDQWWLO $ TD$7&$B"##&17&$7(3&$'B(0$(00&$H9J<$I9J$"3$ NODVVHUKDYHWHPDXJHRPEHV WWHOVHQ´ $ !)(7?3$?13&1$8&(B)?"19

9


 ´'HQW\VNHEHV WWHOVH"$I'DQPDUN"8QGHU$ YHUGHQVNULJ")UDWLO,YHG"´+DQ KROGWHQOLOOHSDXVH´%OLYHUGHWLNNHSUDJWIXOGW"´

10


 ´6XN´O¡GGHWIUD=LOOHGHUVDQNO QJHUHQHGL ')"0&19 8KDXKDXKDXKDXKDW QNWHMHJRJO QHGHPLJ RYHUWLO=LOOHV¡UH´-HJDQHULNNHHWNODSRP EHV WWHOVHU´ ´'HWJ¡UMHJKHOOHULNNH´KYLVNHGH=LOOHWLOEDJH 2JVnXGVRPRPKHQGHVLOGU¡GHKnUYDUJnHWXG ´2JIRUDWV WWHOLGWOLYLKLVWRULHQ´IRUWVDWWH *RUPXDQI JWHW´YLOYLJ¡UHHQPDVVHVS QJ 7&17&$)?139$O&11&$)&#(:3&$3P8$:7$=P<$()$%P7&$ O UHUHRJHOHYHUVNDOIRUV¡JHDWOHYHVLJLQGLGH RQGHnU3nJRGWRJRQGW´ ´3\K´KYLVNHGH%HWW\EDJRV´+DQNDQVDJJ )&1'9$2(1$;(8$(00&8&7&$3(##&0$?$-GN,9T ´0nMHJY UHIUL´*RUPVPLOHGHVnKDQV Q\GHOLJHJUnRYHUVN JYLSSHGH´1RNHUMHJ JDPPHOPHQVnJDPPHOHUMHJQXKHOOHULNNH -HJEOHYI¡GWSnNULJHQVVLGVWHGDJ6nOLGWU¡GJ GHUKDUPDQYHOLIRUWLGHQ´ (IWHUVNROHJLNYLIRUHQJDQJVVN\OGKMHPWLO ,QJULG%DUHIRUDIYHNVOLQJHQVVN\OGIRUYLSOHMHU

11


HOOHUVDOWLGDWKDYQHKRVPLJRJMHJYHGRJVn JRGWKYRUIRU)RUGLPLQPRUDOWLGOLJHKDUEDJW ´%DUHPLQPRULNNHKDUEDJW´KYLVNHGH,QJULG GDYLQ UPHGHRV/XIWNDVWHOOHW0HQDN'HW KDYGHKXQ2JVHOYRPYLSU¡YHGHDWVQLJHRVRS SnY UHOVHWO\NNHGHVGHW,QJULGVPRUDWVWLNNH RVHQEDNNHPHGQRJHWKXQNDOGWH¶O NNHULHU¶ 'HWYLVWHVLJDWY UHSDVWLQDNNLNVRJURHVDIWHJ YDQG0HGP¡MHRJEHVY UO\NNHGHVGHWPLJDW VOXJHHQHQNHOWNLNVRJEXQGHHWJODVURHVDIW 8KDXKDXKDKYRUGHWVPDJWHDINRVWDOG 'DDOOHYDUNRPPHWOHYHQGHJHQQHPO NNHULJ HUQHEOHYGHUVWLOOHOLGW/LGWIRUO QJHIDNWLVN (QGHOLJWRJ%HWW\RUGHW´1nPHQYLVNDO YHOEDUHY UHGHVHMHVWHVRPV GYDQOLJ(OOHU KYDG"´ ´+YDGVQDNNHUGXRP"´VDJGH=LOOH $ TS0)'P$?$#"83&19$Q?0$7&1$7&8$)&#(:3&$"#$ ELV WWHOVHQ´ ´'HWKHGGHUEHV WWHOVHQ´PXPOHGH,QJULG ´%LV WWHOVHQEHW\GHUEHJUDYHOVHQ´ ´-DMD´%HWW\WUDNSnVNXOGUHQH´0HQKYDG J¡UYL"´

12


 ´6nOLGWVRPPXOLJW´=LOOHVDQNO QJHUHQHG LV NNHVWROHQ´-HJPHQHUMHJHUIXOGVW QGLJ EODQN2JVnHUGHWDOWVnOLGWVY UWDWY UHVHM ,NNH7RYH"´ ´-RZ´VDJGHMHJ2JPHQWHGHWDIKHOHPLQ VM O =LOOHVnSn%HWW\RJ,QJULG´(OOHUKYDGPHG MHU"+DU,EDUHVW\USnGHW"´ $ TDBB&$7&)<$7&8$0?31&89T ´0HQGHWKDUE¡QGHUQHJDUDQWHUHW´ ´-HJRYHUJLYHUPLJ´JULQHGH=LOOHRJVSLOOHGH 7579 ´-D´VDJGHMHJ´6RP)OLSSHU)LHIUD8YHQQHU DOWLGVLJHUVnVNDOPDQY OJHVLQHNDPSHPHG RPKX2JGHQKHUNULJGHQNDQYLNXQWDEH´ 'DW¡VHUQHKDYGHInHWQLNNHWDIEOHYGHUVWLOOH ?3&19 5HWVnO QJH ´0HQKYDGVNDOYLVnODYH"´SLSSHGH=LOOHIUD EXQGHQDIVWROHQ ´9LNDQOHJHGHWnQGHGHJODV´VDJGH%HWW\ ´cQGHQLJODVVHW"´VSXUJWH,QJULG ´2JVnGHW´VDJGH%HWW\´+YLVHOOHUV,W¡U´

13


 ´2PYLW¡U´=LOOHU¡JRSDIV NNHVWROHQVRPHW NXJOHO\Q ´-RZ´VDJGHMHJRJUDNWHPLWWRPPHJODVWLO ,QJULGVnYLNXQQHInGHWRYHUVWnHW$OWVnGDQ QRJHWPHGnQGHUHULNNHOLJHQRJHWIRUHQMRUGJ Q UM\GHWDPSVRPPLJ /LGWHIWHUVDGYLLHQUXQGNUHGVRP,QJULGV RXLMDEU W ,QJULGOXNNHGH¡MQHQHRJWUDNYHMUHWG\EW (QGHOLJEHJ\QGWHKXQDWWDOHPHGVLQV UOLJH G\EHnQGHQLJODVVHWVWHPPH´(UGHUQRJHQ nQGHUWLOVWHGH"´ ´1HMRJGHUHUKHOOHULNNHQRJHQWHJQSnLQJ WHOOLJHQWOLY´KYLVNHGH=LOOHGHU¡MHEOLNNHWHIWHU GXNNHGHVLJIRU,QJULGVGU EHQGHEOLN 1 VWHJDQJJLNGHWEHGUH ´(UGHUQRJHQnQGHUWLOVWHGH"´JHQWRJ,QJULG 'HQQHJDQJJDYJODVVHWHWOLOOHVSM W ,QJULGVnVWUHQJWSnPLJ´+ROGKnQGHQSn 30(''&)<$Q";&9T ´2N8QGVN\OG´KYLVNHGHMHJRJVDWWHKnQGHQ )?0%(3&$=P$P17&19

15


 ´7DOWLOPLJnQG´IRUWVDWWH,QJULG´(UGX KHU"´ 1XU\NNHGHJODVVHWVLJ/DQJVRPWRJVNXUUHQJ GHEHY JHGHGHWVLJUXQGWSnSODGHQ7LOVLGVW ')"==&7&$7&)$=P$CS9 $ TU"7)<T$'(37&$D138?79$TV&0B"##&19$!?3$"'$1:<$ nKnQGKYHPHUGX"´ 'HQQHJDQJVDWWHJODVVHWVLJVWUDNVLEHY JHOJ '&9$QJ>JV$W$')(;&7&$7&)9 0LQKDOVVQ¡UHGHVLJVDPPHQRJEOHYW¡UVRP VDQGGDJODVVHWUDPWHHW(6nHIWHUHQOLOOH =(:'&<$')(;&7&$7&)$;?7&8&9 ´7RYH9HUQHU+DQVHQ"´VSXUJWH,QJULGGD 30(''&)$&17&0?3$')"7$')?00&9 -$VYDUHGHJODVVHW2JVnK¡UWHYLLNNHPHUH /LJHPHJHWKYRUPHJHW,QJULGVSXUJWHRJEDGRJ 0"BB&7&<$')"7$30(''&)$%"#')?00&9 ´‘Y´VDJGH=LOOHWLOVLGVWRJWUDNKnQGHQWLOVLJ ´-HJWURHGHHOOHUVOLJHYLKDYGHIDWLQRJHW´ ´'HWWURHGHMHJRJVn´VXNNHGH,QJULG´0nVNH KDUMHJPLVWHWHYQHQ"´ ´1HM´%HWW\NODSSHGHKHQGHN UOLJWSnVNXOGHJ UHQ´9HOKDUGXHM9LSU¡YHUEDUHLJHQRPOLGW´

16


 ´0nVNHHQDQGHQGDJ´VDJGH,QJULGRJUDNWH XGHIWHUHQSDVWLQDNNLNV 6HOYVDJGHMHJLNNHQRJHW+YLVMHJVNXOOHY UH  UOLJYDUMHJJODGIRUDWGHWYDURYHUVWnHW$OW GHWKHUPHGnQGHUHULNNHOLJHPLQNRSWH, VWHGHWWRJMHJPLWJODVRSIUDRXLMDEU WWHWRJ K OGWHGHQVLGVWHVMDWURHVDIWHYDQGRS-HJ %:17&7&$30(''&)$?$&1$')"8$'0:8B$W$"3$'P$%0&;$ (0)?13$#58B)$"3$)P3&)9$

17


3DQLN" C&3$1P&7&$0?3&$()$:178&$#?3$";&8<$()$Q";&$'P$ XGVRPRPKXQNXQQHOLGHPLQPRUVNODPPH URHVDIWHYDQGVnVDWWHKXQJODVVHWLERUGHWPHG HWVP OGRJVDJGH ´$KGHWYDUQRJHWGHUJMRUGHJRGWLHQW¡U JDPPHOKDOV´7RYHVWLUUHGHSnRVPHGHW VNUXSVN¡UWXGWU\NL¡MQHQH6nUHMVWHKXQVLJ$ RSRJJDYPLJKnQGHQ ´+¡UKRYYLHUGDYLVWLNNHEOHYHWSU VHQWHJ UHW´+XQWU\NNHGHPLQKnQGKMHUWHOLJW´0LW

18


QDYQHUIU¡NHQ+DQVHQ)U¡NHQ7RYH9HUQHU +DQVHQ*O GHUPLJDWP¡GH'HP´ +YLV=LOOHLNNHKDYGHJUHEHWPLJ$ YDUMHJU¡JHWLJXOYHW(OOHULOXIWHQ


+HUEDJHIWHUNDQMHJLNNHIRUVWnDWYLLNNHJLN LSDQLN0HQGHWJMRUGHYLDOWVnLNNH0nVNH IRUGLYLLNNHYDULWYLYORPKYDGGHUYDUVNHW VHOYRPGHWYLUNHGHKHOW«nQGHW9RUHV7RYH HUQHPOLJLNNHW\SHQGHUV\QHVGHWHUVMRYWDW VNU PPHOLYHWDIVLQHEHGVWHYHQQHU6nHIWHUDW KDYHWLOEUDJWHQKDOYHIWHUPLGGDJPHGGHQQ\H 7RYHYDUGHULQJHQWYLYO9RUHV7RYHYDUY N "3$)?0%(3&$;(8$7&8$1"3&)$(17&)9$X1<$7&8$0?31&7&$ 7RYHXGHQSnPHQKXQWDOWHLNNHVRP7RYHKXQ W QNWHLNNHVRP7RYHKXQRSI¡UWHVLJLNNHVRP Q";&9$2:1$;(8$?BB&$Q";&9 0HQVIU¡NHQ7RYH9HUQHU+DQVHQOLJHYDUXGH DWSXGUHQ VHQVRPKXQNDOGWHGHW¿NYLO\QJ KXUWLJWDUUDQJHUHWDWYLDOOH¿UHVNXOOHEOLYHKRV #?3$:17&8$)&#(:3&19$Y"8$;?$B:11&$M"$?BB&$'&17&$ GHWV UH7RYHY VHQKMHPWLOVLQHIRU OGUH, KYHUWIDOGLNNHI¡UYLKDYGHInHWGHQULJWLJH7RYH WLOEDJHL7RYHVNURS+HOGLJYLVKDYGHIU¡NHQ 2(1'&1$?BB&$1"3&)$?#"7$()$%0?;&9$2:1$'P$:7$)?0$ DWK\JJHVLJJHYDOGLJWPHGVnGDQHQÀRNV¡GH XQJHSLJHE¡UQVRPKXQVDJGH

20


 ´-HJWLOJLYHUDOGULJPLJVHOYKYLVYLLNNHInU 7RYHWLOEDJH´KYLVNHGHMHJWLO%HWW\RJ=LOOH PHQV7RYHWLQJHQYDUXGHSnEDGHY UHOVHWRJ 358&$'?3$B0(8$)?0$1())&19$!"#$7&1$'?7')&9 ´+YDGVnPHGPLJ"´MDPUHGH%HWW\´'HWYDU PLJGHUIRUHVORJDWYLVNXOOHOHJHnQGHQHU 3(''&)9T ´-DPHQGHWYDUPLJGHUKHQWHGHEU WWHW´ VDJGH=LOOH $ V?$':BB&7&$?$B"89 ´2ND\´VDJGHMHJVn´9LHUOLJHJRGHRPGHW PHQVnPnYLRJVnVWnVDPPHQRPDWIn7RYHXG DI7RYH´


 +¡MWLGHOLJWUDNWHYLK QGHUQHIUHPDOOHWUH "3$B1:3&7&$7&#9$2P87)9$>3$'P7(1$')"7$;?<$)?0$ 7RYHNRPWULVVHQGHLQGPHGSDSLOORWWHULKnUHW RJHWJODVYDQGLKnQGHQVRPKXQVWLOOHGHSn B"##"7&19 $ TF:$'B(0$7&)$358&$3"7)$#&7$&1$0?00&$Z1$=P$5M&)<T$ VDJGHKXQIRUQ¡MHW3nIRUPIXOGHQGWRYHUNODVVH$ QRUGN¡EHQKDYQVN6nVDWWHKXQVLJSnVHQJHJ NDQWHQRJWRJHWVROLGWWDJRPVLQHW QGHU±RJ U\NNHGHWLO´'HWYDUGRJEDQGVDWVRPGHWJHELV 78?00&8$?$7(39$FP9$!P$#P$#(1$;&0$'";&$#&7$7&)$ Sn9 NPLJKYLVMHJVOXJHUGHW´ (W¡MHEOLNHIWHUOnYLDOOHWUHRJVWLUUHGHSnGHQ ')"8'1"8B&17&$Q";&9$ -HJWURULNNHGHUYDUQRJHQDIRVGHU¿NVRYHW #&3&)$7&1$1()9 7LGOLJWQ VWHPRUJHQYnJQHGHMHJPHGHWVSM W RJKnEHGHGHWKHOHEDUHKDYGHY UHWHQGU¡P (QRQGGU¡P0HQQHM'HUOn=LOOHRJ%HWW\RJ VRYPHQV7RYHDOOHUHGHYDURSSHRJY N6n VWLOOHRJKXUWLJWVRPPXOLJWVWRGMHJRSRJEDG WLODWKXQLNNHKDYGHQnHWDWODYHXO\NNHU

22


$ S00&8&7&$7($M&3$B"#$:7$=P$)8(==&1<$B:11&$M&3$ K¡UHGHP0RURJ7RYHGHUVOXGUHGHVRPWR JDPOHYHQLQGHU+XUWLJWVQHJMHJPLJQ UPHUH ´8KP´VDJGH7RYHPHGPXQGHQIXOGDIPDG ´'HUHVPDGODYQLQJPLQGHUPLJRPEHV WWHOVHQ´ ´,KWDN´MXEOHGHPRU ´-DXQGHUEHV WWHOVHQGHUYDUGHWMRLNNHWLO DWInIDWLRUGHQWOLJHYDUHU´IRUWVDWWH7RYH´7LO JHQJ OGEORPVWUHGHKLWWHSnVRPKHGHQQnUGHW B"#$)?0$&8')()1?13'8&))&89$FP8$#(1$?BB&$B:11&$ InPDQGOHUVnODYHGHPDQPDUFLSDQDINRJWH NDUWRÀHUVRPPDQPRVHGHPHGÀRUPHOLVRJ PDQGHOHVVHQV8KP'HWYDUPDGIRU0RQV 5RVLQHUNXQQHPDQKHOOHULNNHInPHQVnODYHGH PDQEULNURVLQHULVWHGHW2JYHG'HDIKYDG"´ +XQO QHGHVLJIUHP 0RUU\VWHGHSnKRYHGHWPHGVWRUH¡MQH ´$IW¡UUHGHUDEDUEHUVnP QG´ ´6ROW¡UUHGHHOOHUOXIWW¡UUHGH"´VSXUJWHPRU RJWRJHQGQXHWVW\NNHSDSLUIUHPWLOVLQQ\H B8?3'B"3&%"39 ´+D´7RYHNODVNHGHVLJSnOnUHW´1 QHMOLOOH O&<$#(1$)588&7&$7&#$'B(#$=P$B(BB&0";1&1<$"3$

23


QnUGHUEOHYI\UHWPHGW¡UYVn¿NEULNURVLQHUQH GHQPHVWEHGnUHQGHELVPDJDIPRVH´7RYH W¡PWHVLQND̆HNRSLpQVOXUNRJUDNWHGHQIUHP #&7$&)$%0?1B$?$5M&)9$TO&$3?;&8$;&0$?BB&$&1$B"=$ O¡EHVRGWLO"´ 0RUVN QNHGHRS


 ´'HUYDURJVnHQEUDQGJRGRSVNULIWSnMXOHNDJ JHUL)OLWWLJH+ QGHU´IRUWVDWWH7RYHW QNVRPW PHOOHPWRVOXUNHND̆H´(QDIIUX)OLQNV-HJ VNDOSU¡YHDW¿QGHGHQWLO'HP1RJHWPHGHQ VROLGKnQGIXOGVDYVPXOGRPMHJKXVNHUGHWUHW´ %DJPLJNRP%HWW\RJ=LOOHWLORJOLJHVRPPLJ %0&;$7&$')P&17&$%"#')?00&9 (QGHOLJNLJJHGH7RYHY VHQHWRS´-DPHQ 3"7#"83&1<$3"7#"83&19$O&8$&8$;&0$?BB&$1"3&1$ DIG¶GDPHUGHUKDUVHWPLQHVW¡WWHVWU¡PSHU"´ 0HQVPLWKRYHGSODQODJGHDWJnLSDQLNEHJDY #?1$B8"=$'?3$";&8$)?0$%"87&)$'(##&1$#&7$ W¡VHUQHKYRUPRUVWUDNV¡VHGHHQRUGHQWOLJ VNXGHIXOGE\JYDQGJU¡GRSWLORV ´5RHPDUPHODGH"´VSXUJWHPRUIRUQ¡MHWRJ KROGWHQRUGHQWOLJNODWIXOGNODU $ TF&M$)(B<T$#:#0&7&$;?$?$B"89$ )RUERUGHQGHQVDG,YDQLVLQK¡MHVWRO0HG JU¡GLKHOHJU¡GKRYHGHW+DQYDUnEHQEDUW I UGLJPHGDWVSLVHIRUQXYDUKDQQnHWWLOGHW SXQNWKYRUKDQ¡YHGHVLJLDWNODVNHVNHHQ KnUGWQHGLPDGHQVnGHQI¡JWLODOOHVLGHU

25


$ T!?BB&$1:$&1$=:7'&05M&80?3<$0?00&$')(8:)<T$'(37&$ 7RYHRJGLNNHGHKDPXQGHUDOOHKDJHUQH ´3LE´VDJGH,YDQRJSU¡YHGHDWU\NNHVLJY N 'HW¿NEDUH7RYHWLODWU\NNHQ UPHUHRJ VWLNNHKRYHGHWKHOWRSLVPDVNHQSnKDP´1X LNNHVnNQLEVNPLQNQ¡V.RPKHURJJLYWDQWH 7RYHHWN\V´ 0HQ,YDQYHQGWHKRYHGHWGHQDQGHQYHMRJ GHWHUDOWVnV UWIRUKDQHUGHQVW¡UVWHOLOOH N\VVHJ¡MMHJQRJHQVLQGHKDUP¡GW ´+YD¶GHW"´VDJGHKDQRJSHJHGHEHWXWWHWSn Q";&9 ´-DGHWVLJHUMHJRJVn´PXPOHGH=LOOHQHG$ ?$3857&19 $ !&0;$";&8;&M&7&$M&3$%(8&<$"#$7&)$?BB&$'1(8)$$ ;(8$=P$)?7&$()$3P$?$=(1?B9 $

26


3DQLN TV&0$#57)<$7&$7(#&8<T$8P%)&$U"8#$7&1$U(#0&<$ GDYLNRPLQGLVNROHJnUGHQKYRUDOOHRJ G9JB0(''&81&$')"7$"3$'B:))&7&$'?39$TO&M0?3)$()$ '&<$()$7&8$&17&0?3$&8$1"30&<$7&8$)(3&8$"=3(;&1$ (0;"80?3)9T$U0(7$0&))&7&$U"8#$=P$'?1$'B58&$ B('B&)9$TC(<$:7$";&8$#?3$'&0;<$1():80?3;?'<$"3$'P$ 7KRUYDOG9DOGHPDU´+DQYLQNHGHRVQ UPHUH RJPRGYLOOLJWJLNYLRSIRUDQ7UHDIRVLKYHUW IDOG

27


 7RYHGHULPRGV\QWHVVHOYI¡OJHOLJDWGHWYDU ¶IMRQJ¶PHGVnGDQHWWHPDRPEHV WWHOVHQ ´8KMHJKXVNHUGHWVRPYDUGHWLJnU)DNWLVN KXVNHUMHJGHWEHGUHHQGMHJKXVNHULJnU´PXPJ OHGHKXQIRUVLJVHOYGDKXQWRJLPRG*RUPV LQYLWDWLRQRPDWVWLOOHVLJRSIRUDQKHOHVNROHQ


 ,QGHQYLKDYGHVHWRVRPVWRG*RUP7KRUJ ;(07JV(07&#(8$"3$Q";&$"3$7&#"1')8&8&7&$ GHUHVEHV WWHOVHVW¡M*RUPGHQ*DPOHOLJQHGH QRJHWGHUYDUO¡JQLI¡UWVL[SHQFHSOXVIRXUVRJ )[&&7M(BB&$=0:'$)&81&7&$')85#=&8$"3$'?1$#&J GDOMHIRUnUVWURWMHQHVWHSn0¡OOHUXS6NROH 7KRUYDOG9DOGHPDUKDYGHQRJHWWLOVYDUHQGHSn E(8&$#?1:'$#&7(0M&19 &HOHVWH5RVHNODVVHQVGURQQLQJU\NNHGH Q UPHUHVNDUSWIRUIXOJWDI,UPHOLQ5RVH ´2JGX7RYHYLVRVQXKYDGGXKDUIXQGHW IUHPLGDJHQVDQOHGQLQJ´VDJGH*RUP ´0LJHQIRUQ¡MHOVH´VDJGH7RYH´)UDNNHQHU DIFHOOXOG9DUPHUVN¡QWPHQNUDGVHUI OWVRP PDQVLJHU2JVNRHQHMDSU¡YRP,NDQJ WWH GHW´+XQVWDNNRNHWVLQNRQHGHWUDYHVNRIUHP ´.URNRGLOOH"´IRUV¡JWH&HOHVWH5RVHVLJ 7RYHU\VWHGHEHJHMVWUHWSnKRYHGHW ´(OOHUVODQJH"´VSXUJWH,UPHOLQ5RVH ´-DVnVNXOOHGHWGDY UHV¡VODQJH´OR7RYH ´1 QHMGHQGDPHGHWKHUHULQWHWPLQGUHHQG YDVNH JWHU¡GVS WWHVNLQG)UD¡YHUVWHVNX̆H +YD¶VLJHU'HVn"´

29


 ´-HJVLJHUDWGHWVNDOEOLYHKXVNHWWLOHNVDPHQ´ '(37&$U"8#$#&7$&)$')"8)$'#?09 ´-DKYLVHOOHUVKDQOHYHUWLOGHQWLG´KYLVNHGH %HWW\ 9HGI¡UVWHOHMOLJKHGVQHJYLRVY N,QJULG%HWW\ RJPLJ2PEDJF\NHOVNXUHW ´3DQLN´KYLVNHGHMHJ ´0nVNHVHQHUH´VDJGH,QJULGW¡UW´0HQI¡UVW PnYLIRUV¡JHRVPHGQRJHWDQGHW´ ´2ND\PHQKYDG"´ $ >3$7&)$;(8$7&)$')"8&$'=583'#P09 ´%DUH7RYHKDYGHY UHWKHU´MDPUHGH%HWW\ $ TC(<$'P$;(8$=8"%0&#&)$M"$05')9T ´1HMMHJPHQHUDWKYLV7RYHKDYGHY UHWKHU YLOOHKXQKDYHVDJWHWHOOHUDQGHWNORJW6nGDQ QRJHWVRP)OLSSHU)LHIUD8YHQQHUSOHMHUDWVLJH´ $ >3$'P$=0:7'&0?3$'0"3$7&)$#?3@$TC&3$;&7$3"7)<$ KYDG)OLSSHU)LHYLOOHKDYHVDJWKYLVHQDIKHQJ GHVYHQQHUYDUEOHYHWEHVDWDIHQnQG´ ´+YDG"´O¡GGHWLNRU ´$WYLVNXOOH¿QGHXGDIKYHPnQGHQHURJ KYRUIRUGHQHUNRPPHWWLOEDJH´

30


 ´=LOOHGXHUHWJHQL´,QJULGJDYVLJWLODWKRSSH DIEHJHMVWULQJ±DOWLQJYDUnEHQEDUWYHQGWSn KRYHGHWLGDJ´*RGWW¡VHUMHJKDUHQSODQ=LOOH GXVQLJHUGLJLQGRJJRRJOHU7RYH-HJVXVHUKMHP RJKHQWHUPLQHnQGHPDQHUE¡JHU2J%HWW\"´ ´-D"´ ´'XKROGHU¡MHPHG7RYHLPHQV9LP¡GHVKHU LJHQRPSU FLVHQWLPH´ $ /1$)?#&$'&1&8&$;(8$;?$=P$=0&))&1$(00&$)8&9 ´=LOOH"´VDJGH,QJULG ´-HJKDULNNHVnPHJHWDWIRUW OOH´VDJGHMHJ ´0nVNHHUMHJHQNORYQWLODWV¡JHPHQQnUMHJ '53&8$=P$Q";&$V&81&8$2(1'&1<$'P$'?3&8$U""30&$ EDUH0HQHUGX2YH9HUQHU+DQVHQ"2JVnInU M&3$&1$#(''&$"#$&1$&00&8$(17&1$3(##&0$"=&8(J$ VDQJHU0HQDOWGHWGHUPHGEULNURVLQHURJ U¡GVS WWHVNRGHQHUVJXJRGQRN´ ,QJULGJQHGVLJRYHUKDJHQ´'HWNXQQHJRGW O\GHVRPRPKHQGH7RYHKDUY UHWXQJXQGHU EHV WWHOVHQ´ 9LQLNNHGH2JVnVHOYRPGHWO¡GIXOGVW QGLJ ;(1;?))?3)9

31


 ´%HWW\"´ ´-DMHJKDUKHOOHULNNHVnPHJHWDWIRUW OOH 'HQVLGVWHWLPHKDUGHVXQJHWDOVDQJHOOHUVnGDQ QRJHW0HG*RUPYHGNODYHUHWRJPHG7RYH RJ7KRUYDOG9DOGHPDUVRPIRUVDQJHUHRJMHJ NDQJRGWDIVO¡UHDWGHQKHU7RYHLNNHHURSHUDJ VDQJHU0HQGHWVHUXGWLODWGHNHQGHUDOOHGH VDQJHPDQVDQJXQGHUEHV WWHOVHQ8GHQDG 1nMRRJVnNDOGHUKXQ*RUPGHQ*DPOHIRU R:13&$#(17R9T $ TO&)$&8$7&)<$M&3$'?3&8<T$'(37&$D138?79$TQ";&$&8$ nQGHQDIHQJDPPHOGDPHGHUYDUXQJXQGHU EHV WWHOVHQ6nKXQPnPLQGVWY UHnU JDPPHO+YLVKXQDOWVnHUG¡GIRUQ\OLJ´ ´-DPHQGHWIRUNODUHULNNHKYRUIRU7KRUYDOG$ 9DOGHPDURJVnNDQDOOHVDQJHQH´VDJGH%HWW\ ´1nPHQGHWNDQMHJOHWIRUNODUHGLJ´VDJGH ,QJULG´7KRUYDOG9DOGHPDUHUHWJHQL=LOOHRJ PLJKDUJnHWLE¡UQHKDYHNODVVHPHGKDP´ ´-DLFLUNDWUHNYDUWHU´VDJGHMHJ ´1HPOLJIRUHIWHUFLUNDWUHNYDUWHUEOHYKDQ U\NNHWHQNODVVHRS2JVHQHUHHQWLO2JHQWLO 6nQXHUKDQnUJDPPHORJJnULNODVVHRJ

32


GHUXGRYHUHUKDQ'DQPDUNVPHVWHULVNDNRJSn ODQGVKROGHWL0DWHPDWLN0DUDWRQ2JWRKRYHJ GHUPLQGUHHQGDOOHGHPKDQJnULNODVVHPHG´ ´:RZ´ ´-DZRZ2JGHWVNXOOHLNNHXQGUHPLJHQ EULNURVLQKYLVKDQRJVnHUVnGDQpQGHUYHGDOW RPYHUGHQVNULJ2JDOWPXOLJWDQGHW7KRUJ YDOG9DOGHPDU«KDQHUHQKMHUQHSnEHQ´ ´0nVNHNDQKDQUHJQHGHWXG«´IRUHVORJMHJ #&1$'P$)(%)&$M&3$)8P7&1<$7($&)$;?17:&$3?B$"=<$"3$ 7RYHY VHQHWVVWHPPHJLNNODUWLJHQQHP ´'HELQGHURVSnPXQGRJKnQG´VDQJKXQ ´0HQPDQNDQLNNHELQGHnQGYHO9DOGH$ 9DOGH"´ ´2JLQJHQHUIDQJQHQnUWDQNHQHUIUL´VDQJ 7KRUYDOG9DOGHPDUPHGKYLQHQGHIDOVNRYHUJ 3(13'')&##&9 ,QJULGIyUVDPPHQ6nVS UUHGHKXQ¡MQHQH RSWLOGREEHOWVW¡UUHOVH´-HJKDUGHW«´PXPOHJ GHKXQRJJDYVLJWLODWEODGUHLHQDIVLQHWXQJH E¡JHU´+HU´+XQSULNNHGHSnHQVLGHVnVW¡YHW OHWWHGH´)RUGHUWDJHUGXIHMOGLWW\YDJWLJH 7RYHY VHQ0DQNDQQHPOLJJRGWELQGHnQG

33


KYLVEDUHPDQYHGKYRUGDQ´+XQOXNNHGH ERJHQ´2JPDQL¡YULJWLNNHHUEDQJHIRUHYLJ IRUWDEHOVH0HQGHWHUYLMRKHOOHULNNHYHO"´ $


9RRGRRHOOHUNnOVNnO" 6NROHGDJHQYDUKHOGLJYLVNRUWVnVQDUWYDUYL$ SnYHMKMHPWLO,QJULG'HWUHDIRVLKYHUWIDOG Y"8$Q";&$;(8$%0&;&)$";8&$=P$'B"0&1$'(##&1$$ PHG7KRUYDOG9DOGHPDU&HOHVWH5RVHRJ$ ,UPHOLQ5RVH)RUDWVSLOOHEULGJH ´-DIRURVIUD/LOOH0¡OOHUXSVSLOOHUMRDOOH VDPPHQEULGJH´YU QJHGH=LOOHPHG,UPHOLQ$ 5RVHVVWHPPH´1n´WLOI¡MHGHKXQPHGVLQHJHQ VWHPPH´PHQRVIUD0¡OOHUXSYLVSLOOHUVnGDQ PHUH¿VN+YLVYLHOOHUVNDQ¿QGHXGDIGHW´

35


$ TO&)$&8$'0&#)$1"B$()$#?')&$Q";&<T$'(37&$M&39$ ´0HQDWPLVWHKHQGHWLOE¡QGHUQH´ $ TFP<$'P$3(0)$3P8$7&)$1"B$?BB&<T$'(37&$D138?7<$ GHQHYLJHRSWLPLVW´)RUMHJKDUHQSODQ´ 6WUDNVYLYDUVOXSSHWRSSn,QJULGVY UHOVHVDWWH ,QJULGSODQHQWLOY JV´9LVNDOEUXJHQRJHWDI 7RYHVW¡MRJOLGWDI7RYHVKnU´VDJGHKXQ ´+HU´UnEWH=LOOHRJNDVWHGH7RYHVEUXJWH :17&8%:B'&8$3&11&#$8:##&)9 ´2JKHU´VDJGHMHJRJJMRUGHGHWVDPPHPHG Q";&'$%58')&9 6nVDWWH,QJULGVLJQHGRJQ¡UNOHGHNRQFHQJ WUHUHWPHGKnUHWIUDE¡UVWHQXQGHUK\OHUQHRJ HQPDVVHVQRU´6nGDQ´VDJGHKXQOLGWHIWHURJ KROGWHQGXNNHIUHP ´9RRGRR"´XGEU¡GMHJIRUVNU NNHW ´9RRGRR´VYDUHGH,QJULGPHGHWJUXPWVPLO TF:$#(130&8$;?$%(8&$&1$B1?;<$&1$'(B'<$&1$'=(17$ "3$1"3&)$?079T $ Q(;'&$'(#0&7&$;?$)?13&1&$'(##&19$!P$'())&$;?$ RVLHQOLGWIRUOLOOHUXQGNUHGVRPNULQJ,QJULGV VNUDOGHVSDQGGHUYDUEOHYHWW¡PWWLOOHMOLJKHGHQ

36


 ,QJULGOXNNHGH¡MQHQHRJWUDNYHMUHWG\EW6n VDJGHKXQPHGVLQP¡UNHVWHVWHPPH´7RYH 9HUQHU+DQVHQMHJEHIDOHUGLJ«IDUXG´ +XQJMRUGHWHJQWLO=LOOHGHURPJnHQGHVWDN &1$B1?;$?$7:BB&19 $ !P$;(8$7&)$#?1$):89$TQ";&$V&81&8$2(1'&1<$M&3$ EHIDOHUGLJ«IDUYHO´VDJGHMHJRJNOLSSHGH KRYHGHWDIGXNNHQVnNURSSHQGXPSHGHQHGL VNUDOGHVSDQGHQPHGHQ NHOO\G $ TQ";&$V&81&8$2(1'&1<T$#&''&7&$;?$?$B"8<$T;?$ EHIDOHUGLJ«IDUXG´2JVnVDWWH,QJULGLOGWLO 7:BB&19 9LYDUKHOWVWLOOHPHQVYLVnKYRUGDQGXNNHQ ODQJVRPWEU QGWHRS)¡UVWJLNDUPHQHRSLU¡J 6nNU¡OOHGHNURSSHQVLJVDPPHQWLOHQK VOLJ SXNNHOU\J2JVnNRPWXUHQWLOGXNNHQVKRYHG 7&8$')?88&7&$(1B0(3&17&$"=$=P$"'$3&11&#$7&1$ VWLQNHQGHRV/DQJVRPW¿NLOGHQWDJ$QVLJWHW VRP,QJULGKDYGHWHJQHWRSPHGWXVFKÀ NNHJ GHLHWK VOLJWJULQRJ« 7UHEDQNSnG¡UHQ¿NRVWLODWIDUHVDPPHQ,QG B"#$Q";&9$U"7&<$3(#0&$Q";&9$

38


$ C&3$853$"=$"3$'B:00&$0?3&$)?0$()$B(')&$#?3$"#$ KDOVHQSnKHQGHGDKXQVDJGH´-DPHQKDOO¡M LJHQRJKDZKDZG¶GDPHU-HJKDUWLOODGWPLJ ()$)(3&$&)$=(8$%8?73&;&11&8$#&7<$'"#$3&81&$;?0$ OnQHOLGWJHYDQGWHUWLOPRUJHQGDJHQVIRUWU ̆HJ OLJKHGHU´ $ >3$?17$)8P7)&$\&0&')&J]"'&$"3$D8#&0?1J]"'&9 0HQV=LOOHKMDOS5RVHQSLJHUQHPHGDW¿QGH QRJHWN NWEHV WWHOVHVW¡M±LYRUHVXGV¡JWH1\H 6WLO±JLN,QJULGRJMHJXGHQIRU $ TC&3$;(8$&00&8'$'P$'?BB&8$=P<$()$7&)$;?00&$;?8B&<T$ ':BB&7&$D138?7$"3$)5#)&$'B8(07&'=(17&1$?$ FRQWDLQHUHQ ´+HMW¡VHU´VDJGH,QJULGVIDUGHUNRPIRUEL LGHWVDPPHPHG,YDQSnDUPHQ´+YRUIRU K QJHU,VnGDQPHGKRYHGHUQH"(UGHWPRQ 1"3&)<$7&8$?BB&$B(1$B:8&8&'$#&7$&1$8('B<$0?00&$):8$ LKRSSHJLUD̆HQ"´ ´'HWHUMHJEDQJHIRU´PXPOHGH,QJULGRJ VDWWHNXUVHQPRGGHQIMHUQHVWHHQGHDIKDYHQ $ O&8$'(7$;?$0?7)9

40


 ´-HJIRUVWnUGHWEDUHLNNH´VDJGH,QJULGLJHQ ´1nUHQnQGHUIDUHWLpQVNDOGHQU\JHVXG'HW ')P8$7&8$'&0;$?$%"3&19T ´-RPHQnQGHQHUKHOOHULNNHIDUHWSnKHQGH´ VDJGHMHJ´-HJWURUKXQGUDNGHQ´ ´'UDNGHQ"´ $ TC(9$!P$7:$?BB&<$()$P17&30(''&)$%0&;$)P3&)<$7($ 7RYHWLQJHQVWDYHGHVLWQDYQ"2JGDYLVnWURJ &7&<$7&8$?BB&$;(8$1"3&)$(00?3&;&0<$'P$78(B$Q";&<$ DOWVnYRUHV7RYHQRJHWVDIWHYDQGDIJODVVHW´ ´'XKDUUHW7RYHKDUGUXNNHWnQGHQLJODVVHW´ ,QJULGVSUDQJRS´-DPHQVnYHGMHJJRGWKYDG ;?$'B(0$358&9T ´+YDG"´ ´9LVNDOKDYHKHQGHWLODWVS\WWHGHQXGLJHQ´ ,QJULGPLPHGHKYRUGDQKXQYLOOHVWLNNHHQ¿QJ JHULKDOVHQSn7RYH´(OOHUInKHQGHWLODWNDVWH GHQRSKYLVGHWLNNHNDQY UHDQGHUOHGHV´ ´6nKDUMHJHWIRUVODJ´QnHGHMHJDWVLJHLQGHQ MHJ¿NW QNWPLJRP ´+YDG"´

41


$ TC"<$#&1$W$1:$#P$7:$(0)'P$?BB&$%0?;&$':89T$C&3$ VNDUHQJULPDVVH´9LNXQQHJLYHKHQGHHWVWRUW JODVDIGLQPRUVNnOVNnO´ ´*RGLGp´VDJGH,QJULGRJVWU¡JDIVWHGVRP HQKYLUYHOYLQG 0HQDN+HOOHULNNHGHWYLUNHGH2JYLEUXJWH &177($P17&30(''&)9 ´0XPV´VDJGH7RYHGDKXQKDYGHGUXNNHW KHOHJODVVHWPHGGHQNODPPHNOXPSHGH NOLVWUHGHJUnOLJHY VNHLpQODQJVOXUN´'HW VPDJHUVSLOPHIMRQJ1XVND¶GHWJ¡UHJRGWPHG HWO\VWPHQWROEROVMH2JHQOLOOHpQSn¡MHW´ $

42


%¡Q" 'HQQDWVRYMHJQ VWHQLNNH'HUYDULQJHQWYLYO RPDW7RYHYDUEHVDWDIHQnQG2JRYHQLN¡EHW DIHQVQXJDPPHOnQG-HJWURHGHMRMHJYDU VPDUWGDMHJEHJ\QGWHDWVQDNNHPHG7RYHY J VHQHWRPKYDGGHW¡QVNHGHVLJPHVW0HQKXQ VYDUHGHEDUHDWGHWKDYGHKXQDOOHUHGHInHWRJ EHJ\QGWHDWGDQVHUXQGWRJV\QJH´6LNNHW QJ GHUVLNNHEHQXKMHJHUHQY UUHHQ´6n¡Y 'HWJDYLNNHVYDUHWSnKYRUIRUKXQKDYGHEHVDW VWDNNHOV7RYHGHUPnWWHEH¿QGHVLJHWVWHGNXQ *XGYHGKYRUHU 43


 (IWHUDWKDYHYHQGWRJGUHMHWPLJLWLPHYLV PHQV7RYHWLQJHQVQRUNHGHVnG\QHQEODIUHGH OLVWHGHMHJQHGLN¡NNHQHWHIWHUHWJODVP ON (OOHUVRMDP ONVRPGHVY UUHHUGHWHQHVWHYL KDUKHULKXVHW 3nYHMWLOEDJHJHQQHPGHQP¡UNHVWXHYDUMHJ OLJHYHGDWO¡EHLQGLHWY VHQ (WVNULJVWLYQHGHLPLQKDOVLQGHQMHJQnHGH ()$'&<$()$7&)$%(8&$;(8$#"89$>3$'P$B(')&7&$M&3$#?3$ RPKDOVHQSnKHQGH $ TC(#&1<$D138?7J#:'9T$2:1$')853$#?3$";&8$ KnUHWRJMHJORGKHQGHJ¡UHGHW´+YDGHUGHU GRJPHGGLJ"´ ´,NNHQRJHW´,KYHUWIDOGLNNHQRJHWMHJQRJ JHQVLQGHNXQQHIRUW OOHKHQGH ´9HGGXKYDG"´0RUVWU¡JPLWKnUOLGWPHUH ´1RJOHJDQJHKM OSHUGHWDWEHGHRPKM OS´ $ T2##9T ´2JDQGUHJDQJHKM OSHUGHWDWEHGH´+XQ VWU¡JPLWKnUWLOVLGHQRJVnSnPLJ´6NDOYL"´ $ !"#$';(8$'())&$M&3$#?3$?$0"):'')?00?13<$"3$#"8$ JMRUGHGHWVDPPH2JVnEDGYLLIXOGNRPPHQ WDYVKHG-HJYHGLNNHKYHPPRUEDGWLO(OOHU

44


KYDGKXQEDGRP0nVNHRPDW,YDQLNNHYLOOH Y NNHKHQGHWUHJDQJHKYHUQDW0HQMHJYHG JRGWKYDGMHJEDGRP-HJEDG7RYHYRUHV 7RYHRPWLOJLYHOVH2JVnEDGMHJKHQGHRPDW NRPPHKMHP %DJHIWHUVDGYLRJGUDNVRMDP ONLVWLOKHG6n NRPPRUWLODWJULQHOLGWIRUVLJVHOY ´+YDG"´VDJGHMHJ ´'HWHUEDUH7RYH+XQHUQXIDQWDVWLVN+HU JnUPDQRJWURUKXQHUGHQKHUVWLOOHJHQHUWH


M\VNHSLJHRJVnYLVHUGHWVLJDWKXQKDUHQ VNXHVSLOOHULPDYHQ´0RUOROLGWPHUH´+HQGHV XGJDYHDIHQJDPPHOMRPIUXIUDGHQG\UHHQGH DI/LOOH0¡OOHUXSGHUJHQRSOHYHUVLQXQJGRP XQGHUEHV WWHOVHQHUYLUNHOLJEHnQGHW´ *\VVLJHUMHJEDUH1RJOHJDQJHWURUMHJJRGW MHJYHGKYRUMHJKDUPLQHV\QVNHHYQHUIUD


1 VWHPRUJHQLVNROHQYDUV\UHW+HUKDYGHYL JnHWRJGU¡PWRPDWDQGUHYLOOHIn¡MQHQHRS IRUKYRUVHMYRUHVVWLOHU'HQ1\H6WLO2JGD 7&)$'P$&17&0?3$'B&)&<$;?8B&7&$7&)$#&8&$'"#$&)$ #(8&8?7)9$ $OOHYDUP¡GWRSL%,7=W¡M*nUGHQ YULPOHGHPHGJDPOHNMROHURJJDNNHGHKDWWH


\&0&')&J]"'&$"3$D8#&0?1J]"'&$;(8$&177($3P&)$ VnYLGWDWGHKDYGHYRUHVW¡MSnRJVRPRPGHW ?BB&$;(8$1"B<$;?1B&7&$7&$"3'P$Q";&$";&8$)?0$'?39 ´. IWKYRUHUGHWEDUHW\SLVN´KY VHGH=LOOH ´'HVHUVNLGHJRGWXG'HVHUQRJHWVnXIRUVNDPJ PHWPRGE\GHOLJWJRGWXG,YRUHVVWLO´ 2JGHWJMRUGHGH'HVY UUH'HWVDPPHJMRUGH *RUPGHQ*DPOHRJ7KRUYDOG9DOGHPDUO\VWH RSVRPHQOLOOHVROVWUnOHGDKDQ¿N¡MHSn7RYH ´./803´UnEWH7RYHRJJLNYLQNHQGHRYHUWLO VLQQ\HYHQ ´./803´UnEWH9DOGH9DOGHWLOEDJH ´.OXPS"´VSXUJWH&HOHVWH5RVHRJKHYQRWHVJ ERJHQIUHP ´*XGMD./803´*RUPGHQ*DPOHVPLOHGH YHOIRUQ¡MHWXQGHUVL[SHQFHQ´'HWKDYGHMHJ Q UJOHPW'HWYDUHQKLOVHQPDQEUXJWHXQGHU EHV WWHOVHQ(QIRUNRUWHOVHGHUVWnUIRU«´ ´.RQJHQ/HYH8G0HG3DNNHW´VDJGH7RYHRJ V(07&JV(07&$?$B"89 ´1HPOLJ´ ´cKNRQJHQ«´7RYHVPLOHGHKHQI¡UWRJJDY 9DOGH9DOGHHQDOEXHLVLGHQ´+DP&KULVWLDQ

48


WLWDOKDQYDUQXVnGDQHQGHMOLJPDQGQnUKDQ UHGUXQGWEODQGWIRONHWcKMDGHWYDUWLGHU 'HQJDQJLGHRQGHnUGDKROGWIRONQXVDPJ PHQ+¡MVRPODY2JV UOLJWGHV UH´ $ D$%(338:17&1$')"7$(00&$%517&81&$"3$)"3$1")&8<$ #&1'$U"8#$7&1$U(#0&$'#?0&7&$%8&7)9$ ´$G´KY VHGH%HWW\´$GKYRUKDUGHEDUH UXQGVW\NNHUSnDOEXHUQH'HHQGHUVLNNHUWPHG DWInDOOHVDPPHQ´ ´1nXQJHU´*RUPK YHGHVWHPPHQRJYLIWHJ GHPHGHQEXQNHSDSLUHU´9LVNDOKDYHIRUGHOW 1"30&$"=3(;&89$2;&#$;?0$";&8$?$'B"0&B5BB&1&)$"3$ EDJHHUVWDWQLQJVURVLQEROOHU"´ ´'HQQXSSHUMHJ´UnEWH7RYHJODGVnGHW '(##&$3M"87&$1():80?3;?'$V(07&JV(07&$"3$(00&$7&$ PHVWVWU EVRPPHE¡QGHU´8KGHWVNDOEOLYH PRUVRPWDWYLVHGHKHUVNDEHUKYRUOHGHVPDQ WU\OOHUURVLQEROOHUIUHPXGHQDWEUXJHKYHUNHQ PHOVXNNHUP ONJ U±HOOHUURVLQHU´ ´+YLVKXQJLYHUGHQRSVNULIWWLOPLQPRU´ KYLVOHGHMHJ´VnVOnUMHJKHQGHLKMHO´ ´+XQHUDOOHUHGHG¡G´KYLVNHGH%HWW\W¡UW ´+YLVGHGDPHUHOOHUVKDUWLG´DIEU¡G*RUPRJ

49


JLNQHGWLOYRUHVJUXSSH´+YLONHQGHODIEHV WJ WHOVHQYLO,VnDUEHMGHPHG"´ $ T4?B;?7&8?13<T$'(37&$M&3$#&00&#$'(##&1%?7)&$ W QGHU´0LJRJ%HWW\RJ=LOOHYLOJHUQHWLOEXQGV LKYRUGDQPDQVODSDIPHGGHPGHUKDYGH Y UHWOLGWIRUW WSnEHV WWHOVHVPDJWHQ´)RUMHJ KDYGHQHPOLJInHWHQLGpVRPVNXOOHSU¡YHVDI OLJHVnVQDUWYL¿NFKDQFHQ (IWHUHQWLPHGHUI¡OWHVVRPRPGHQYDUHGH #?17')$)?<$8?13&7&$7&)$&17&0?3$:79$ $ TFP<$7&)$;(8$'(17&0?3$"3'P$=P$)?7&9T$Q";&$8&M')&$ VLJIRUQ¡MHWRJKHYHQ OGJDPPHOSDNNHFLJDUHWJ WHUIUHP´1XVNDOGHWJ¡UHJRGWPHGOLGWU¡JWRJ EDN.RPKU*DPPHOJDDUGPnMHJE\GHSnHQ 3RZKDWWDQ"(OOHUHQ3XKDGDVRPYL\QGHGHDW NDOGHGHP)ULVNIUDGH$ I\QVNHWREDNVPDUNHU´


cQGHQXGDIJODVVHW" ´-HJKDUGHW´UnEWH,QJULGVnVQDUWYLYDUEOHYHW (0&1&$=P$=?3&)"?0&))&)9$TV?$0(;&8$&1$"#;&17)$ nQGHQLJODVVHW´ ´(QnQGHQXGDIJODVVHW"´VSXUJWH%HWW\ ´<HV-HJHUIULVN´VDJGHMHJRJVPXWWHGHLQG LGHQIMHUQHVWHEnVRJVDWWHPLJLHQUXQGNUHGV (OOHULKYHUWIDOGLEHJ\QGHOVHQWLOHQ ,QJULG¿NKXUWLJW¿VNHWVLWRXLMDEU WIUHP VDPPHQPHGGHWnQGVVYDJHJODVGHUYDUVN\OGL KHOHEDOODGHQ

51


 %HWW\OnVWHG¡UHQRJVnJLNYLHOOHUVLJDQJ ´/ JK QGHUQHSnJODVVHW´PHVVHGH,QJULG PHGVLQG\EHVWHVWHPPH´6DPOWDQNHUQHRJ WU NYHMUHWG\EW«´ (WI OOHVKRVWHDQIDOGDIEU¡GVHDQFHQ ´2ND\´VDJGH,QJULGGDYLKDYGHInHWKRVWHW ORNXPVVWDQNHQXGDIOXQJHUQH´7U NYHMUHW NQDSVnG\EWRJVDPOWDQNHUQH´ 9LVDPOHGHDOWKYDGVDPOHVNXQQH $ TQ";&$V&81&8$2(1'&1<T$057$7&)$'P9$T/8$7:$)?0$ VWHGH"´ *ODVVHWVWRGERPVWLOOH,NNHHQO\GK¡UWHVERUWJ VHWIUDVXVHQLU¡UHQHRJGU\SSHQIUDKDQHUQH ´7RYH9HUQHU+DQVHQHUGXWLOVWHGH"´JHQWRJ D138?79 6WDGLJLNNHGHQPLQGVWHEHY JHOVH 6nK YHGH,QJULGVWHPPHQ´7RYH9HUQHU +DQVHQGURSVnGHWSLV-HJYHGKYRUGXERU«´ 6LWUHGHGHWLPLQ¿QJHUHOOHUYDUGHWEDUH QRJHWMHJELOGWHPLJLQG" $ TQ";&$V&81&8$2(1'&1<$%0&;$7&8$'(3)<$&8$7:$)?0$ VWHGHHOOHUKYDG"´U¡JGHWXGDIPXQGHQSn PLJRJVnVDWWHJODVVHWVLJHQGHOLJLEHY JHOVH

52


0HGHWU\NU¡JGHWUXQGWSnKHOHSODGHQLQGHQ 7&)$&17)&$=P$F/C9 ´6D\ZKDW"´UnEWHMHJRJYDUOLJHYHGDWUHMVHPLJ ´+XQNDQVJXGDLNNHVYDUHDWKXQLNNHHUKHU´ ´+XQEOX̆HU´KY VHGH%HWW\´0HQVnOHW VOLSSHUKXQLNNHYHO,QJULG"´ ´1HM´,QJULGSXVWHGHXGVnQ VHÀ¡MHQH EODIUHGH6nNQHEKXQ¡MQHQHVDPPHQWLOWR VPDOOHVSU NNHUO¡IWHGH¿QJHUHQIUDJODVVHWRJ KYLVNHGH´3nWUH«(QWRWUH´ $ $TQ>V/$V/]F/]$2SF!/F<$VD$E/YS4/]$ODU$ «)$58'´ $ U0(''&)$)"3$&1$8:17&$"3$&17)&$())&8$=P$F/C9 ´1HM´UnEWHMHJRJVNXEEHGHVnKnUGWWLO JODVVHWVRPMHJNXQQHIRUDWInGHWY NIUDGHW IRUG¡PWHIHOW 'HWU¡UWHVLJLNNHXGDIÀ NNHQ ´%HWW\,QJULGODGY UHPHGDWVWULWWHLPRG´ 'HO¡IWHGHEHJJHWR¿QJHUHQIUDJODVVHWPHQ '&0;"#$M&3$1:$;(8$7&1$&1&')&<$7&8$'B:%%&7&<$')"7$ 7&)$%"#')?00&9$ ´'¡´VNUHJMHJ´'¡GLQIRUG¡PWHnQG´2JVn VSDUNHGHMHJWLOJODVVHWGHWEHGVWHMHJKDUO UW

53


$ TO&)$&8$?BB&$#:0?3)9T$D138?7$B?33&7&$'"#$ K\SQRWLVHUHWSnJODVVHWGHUVW GLJWVWRGIDVWSn 1(-6nWRJKXQRXLMDEU WWHWRSRJYHQGWHGHW SnKRYHGHW*ODVVHWEOHYK QJHQGH ´0nVNHHUGHWURHVDIWHYDQGHW"´VDJGH%HWW\ KnEHIXOGW ,QJULGU\QNHGHEU\QHQH ´-DDOWVnPnVNHHUGHWUHVWHQDIGHWURHVDIWHJ YDQG7RYHGUDNGHUNOLVWUHU"´ $ >3$?17&1$M&3$B:11&$1P$()$'?3&$TO&)$B(1$;?$ KXUWLJW¿QGHXGDI´YDUMHJO¡EHWXGDIEnVHQRJ XGWLOKnQGYDVNHQHIRUDWK OGHV EHRJYDUPW YDQGXGRYHUJODVRJEU W %HWW\VSUDQJRSRJKMDOSPLJPHGDWVNUXEEH O¡VSnEU WWHWVnV EHVNXPPHWVWRGWLODOOH '?7&89$O&)$#P))&$;?8B&9$O&)$'B:00&$;?8B&$999 ´+YDGIRUHJnUGHUKHU"´%DJRVJLNG¡UHQRS #&7$&)$%8(39$>3$?17$)8P7)&$=&7&00&19 ´'HW¡K«´PXPOHGH%HWW\RJVnSnPLJ ´‘KGHW«´PXPOHGHMHJRJVnSn%HWW\ ´'HWVNDOMHJVLJHGLJ´,QJULGWRJEU WWHWXGDI K QGHUQHSn%HWW\RJPLJ´9LKDUWHPDXJHRP

54


EHV WWHOVHQRJYLVNDOEUXJHGHWKHUWLOYRUHV SU VHQWDWLRQ0HQQXKDUGHWGXPPHJODVVDW VLJIDVW´+XQUDNWHEU WWHWWLOSHGHOOHQ ´+P´VDJGHKDQRJNO¡HGHVLJLVN JJHW´2J KYDGKDU,SU¡YHWIRUDWInGHWIULXGRYHUYDQG RJV EH"´ ´$OWPHOOHPKLPPHORJMRUG´VYDUHGH,QJULG :7&1$()$%0?1B&9


 3HGHOOHQODJGHVLQEDUNHGHQ YHRPJODVVHWRJ WUDNWLO6nSU¡YHGHKDQDWGUHMHYULGHRJVOnGHW O¡V8GHQKHOG´,QWHUHVVDQW´VDJGHKDQRJVDWWH B:8'&1$#"7$'05M70"B(0&)9 9LIXOJWHODQJVRPWHIWHU7Y UVRYHUVNROHJnUGHQ$ 0HQYLNRPLNNHO QJHUHHQGWLOVNROHN¡NNHQHW KYRUYLQGXHUQHVWRGnEQH ´0LQHGDPHURJKHUVNDEHU´NDJOHGH7RYH$ #&1'$%517&81&$)"3$1")&89$TC&3$;?0$1:$7&#"1J VWUHUHKYRUGDQPDQWLOEHUHGHUPHNDQLNWRUVNL JDVEDJHIRUP´ ´'HWNRPPHUYLVWWLODWNQLEHPHGJDVEDJHIRUPHQ´ VDJGH*RUPGHQ*DPOHPHGHWO\NNHOLJWVPLO $ TC(<$#&1$'P$#P$;?$M"$=85;&$()$B0(8&$"'$#&7$&1$ K¡NDVVH´VDJGH7RYHRJJDYVLJWLODWSURSSH YLVNHVW\NNHULHQJDPPHOSDSNDVVHPHQVKXQ EOLQNHGHVN OPVNWLO*RUP´6PLGNOXGHQHXQJH #(179$!P$'B(0$O&$%(8&$'&$05M&89T ´9LEOLYHUQ¡GWWLODWVWRSSHKHQGH´KYLVNHGH %HWW\PHGWnUHUQHO¡EHQGHQHGDGNLQGHUQH ´,QGHQGHWHUIRUJDOW´ ´2JIRUVHQW´,QJULGODJGHDUPHQHRPKHQGH

56


 ´2JKYDGVNDOYLVLJHWLOKHQGHVIRU OGUH"´ KXONHGH%HWW\´'HKDULNNHDQGUHHQGKHQGH RJMHJWURUDOWVnLNNHGHYLOKDYHGHQKHU7RYH )?0%(3&9T ´'HWQ\WWHULNNHHQJDQJDWVOnKHQGHLKMHO´ '(37&$M&3$"3$0(37&$(8#&1&$"#$#?1&$)"$'?7')&$ %&7')&$;&11&89$ ´1HM´JU G,QJULG´9LEOLYHUQ¡GWWLODWIn nQGHQXGXGHQDWNURSSHQJnULVW\NNHU´ ´‘K´O¡GGHWEDJRV3HGHOOHQWRJVYHMVHEULOJ OHUQHDIVLWVRGVY UWHGHDQVLJW´1XKDUMHJInHW JODVVHWO¡V2JGHWV UHYDUDWGHQOXIWGHUYDU$ LQGHLJODVVHWGHQOXJWHGHDIFHUXWWHURJVXUH VW¡WWHVWU¡PSHU0HQ¡K«´+DQUDNWHGHWR KDOYGHOHDIJODVVHWIUHPPRG,QJULG ´1HM´VNUHJ%HWW\´,NNHJODVVHW´


 ´8QGVN\OG´PXPOHGHSHGHOOHQ´-HJWURHGH GHWYDUYLJWLJHUHPHGEU WWHWHQGPHGJODVVHW´ ´'HWHUGHWRJVn´VN\QGWH,QJULGVLJDWVLJH$ ´'HWHUEDUH%HWW\GHUHUOLGWXGHDIVLJVHOYLGDJ´ ´2JKXQHULNNHGHQHQHVWH´PXPOHGHMHJ $ ´+YDGQX"´VDJGHMHJGDSHGHOOHQYDUJnHWLJHQ ,QJULGNLJJHGHSnGHWÀ NNHGHJODVRJGHW VRGHGHRXLMDEU W6nWUDNKXQSnVNXOGHUHQRJ ')?00&7&$%0?BB&)$=P$:&17&0?3)9 %HWW\SU¡YHGHEDUHDW¿QGHQRJHWDWW¡UUH¡MQH RJQ VHL 6HOYVWRGMHJRJVSM WWHGHOLGW0nVNHYDUGHW QXYLVNXOOHJnLSDQLN"0HQLQGHQMHJQnHGHDW VLJHKYHUNHQEXKHOOHUE KVORJ,QJULGVLJVn KnUGWIRUSDQGHQDWKXQVNHOHGH ´+YRUHUMHJGRJGXP´UnEWHKXQ´6HOYI¡OJHOLJ 1XKDUMHJGHW´ $ D13&1$8&(B)?"19 ´-HJVDJGH-HJKDUGHW´ ´-DMD´PXPOHGHPLJRJ%HWW\ $ TC"<$7&11&$3(13$&8$M&3$'?BB&89$O&)$;(8$1"3&)<$ #?1$#"8$'(37&$?$1()9T

58


 ´+DUGXWDOWPHGGLQPRURP7RYH"´VSXUJWH %HWW\IRUI UGHW ´1HM(OOHUMRPHQMHJKDULNNHVDJWQRJHW´ ´.RPQXPHGGHW+YDGVDJGHKXQ"+YDG VDJGHKXQ"´ ´+XQNDOGWH7RYHIRUHQJDPPHOMRPIUX«´RJ DIVWHGU¡JKXQ2YHUSnELEOLRWHNHW /LGWHIWHUNRP,QJULGWLOEDJHPHGHQERJXQGHU DUPHQ6XSHUKHPPHOLJKHGVIXOG´-HJKDUHQ SODQ´VDJGHKXQVNXPPHOWRJUDNWHPLJERJHQ $ TV?0$7:$:778?;&$&1$"17$P17$#&7$&1$8"#(1)?'B$ XQJGRPVURPDQ"´VSXUJWHMHJ ´-D´,QJULGODJGHDUPHQHRYHUNRUV´'HW KDYGHMHJIDNWLVNW QNWPLJ2JSU¡YOLJHDW Y UHOLGWSRVLWLY´ ´2ND\RND\´PXPOHGHMHJ´'HHUYLGDRJVn 2;&8$3(139T 0HQGHQQHJDQJVNHWHGHUQRJHW1RJHWDIJ¡UHQJ GHIDNWLVN)RUGD,QJULGVHQHUHSnVQHGLJVWHYLV KDYGHODJWERJHQSn7RYHVVRYHSRVHRJSnHQGQX PHUHVQHGLJYLVKDYGHInHWKHQGHWLODWNLJJHSn 7&1<$'B&)&$7&8$&17&0?3$1"3&)<$;?$B:11&$%8:3&9 59


 7RYHWRJERJHQLKnQGHQRJO VWH´nURJ DOGULJN\VVHW+D3U¡Y´2JVnVPHGKXQGHQ IUDVLJPHGHWKnQOLJWIQ\V ´./803´MXEOHGH,QJULG´1XKDUYLKHQGH 2JVnHUGHW8G0HG3DNNHW´ ´‘KQXKDUGXWDEWPLJEDJDIHQYRJQLJHQ´ VDJGH%HWW\ ´.DQ,LNNHVHGHW"1XKDUYLKHQGHVPRWLY´ ´1nMD6HOYI¡OJHOLJ´%HWW\WDOWHVnKXUWLJWDW GHWQ VWHQLNNHYDUWLODWIRUVWnKYDGKXQVDJGH 0HQSRLQWHQYDUJRGQRN1XYLGVWHYLKYRUIRU Q";&$7&1$U(#0&$;(8$B"##&)$)?0%(3&$)?0$M"87=0(J QHW+XQKDYGHHQVDJGHULNNHYDUDIVOXWWHW +XQYDUDOGULJEOHYHWN\VVHW


nURJDOGULJN\VVHW ´+D´VDJGH%HWW\VnVQDUWN\VWHQYDUNODU´1X KDUYLGLJGLQnQGVVYDJHnQG1XVNDOYLEDUH KDYHQRJHQWLODWN\VVHGHWnQGVIRUP¡UNHGH 7RYHY VHQ«8SV3LJHUMHJWURUYLKDUHW =8"%0&#9T $ TC&3$)8"8<$M&3$&8$&1?3<T$'(37&$M&3$"3$'B(8$&1$ JULPDVVH´1nUVHOYLNNH,YDQYLON\VVHKHQGHVn EOLYHUGHWVY UW´ ´-HJPHOGHUPLJ´VDJGH=LOOHPHGHQHQGQX VW¡UUHJULPDVVH2JDIVWHGYDUKXQ

61


 /LGWHIWHUNRPKXQOXVNHQGHWLOEDJHXGHQDW VLJHQRJHWPHQVKXQJQHGVLJSnNLQGHQKYRU GHUVDGHWDIWU\NDIIHPÀDGH¿QJUH0HQGHU$ YDUYHOKHOOHULNNHVnPHJHWDQGHWDWVLJHHQG$ =P$7&1$?3&19 ´0nVNHVNDOGHWY UHHQGUHQJ"´IRUHVORJMHJ ´0nVNH´VDJGH%HWW\´0HQKYHPInUYLWLODW N\VVHKHQGH")ULYLOOLJW"´ ´+YHPVLJHUGHWVNDOY UHIULYLOOLJW"´UnEWH =LOOH2JDIVWHGYDUKXQ


/LGWHIWHUNRPKXQWU NNHQGHPHG$QGHUV !0(3)&8$!0(#%&8)'$S17&8'9 9LIRUNODUHGHKDPVDJHQ(OOHULKYHUWIDOGVn PHJHWVRPKDQKDYGHEUXJIRUDWYLGH ´.RUWVDJW´VOXWWHGH%HWW\´GHWHUHWVS¡UJVJ #P0$"#$0?;$&00&8$7579T ´2J"´VDJGHKDQ ´2JKYRUPHJHWVNDOGXKD¶IRUGHW"´VXNNHGH =LOOHRJYHQGWHYUDQJHQXGSnVLQHORPPHU ´'HUHULNNHSHQJHQRNLKHOHYHUGHQ´EHJ\QGJ )&$S17&8'9 ´NURQHURJHQWR¡UHIUD´VDJGH=LOOH TQ(B&$?)$"8$0&(;&$?)9T ´2ND\KYD¶IDQGHQ6nJ¡UMHJGHW0HQ,InU KHQGHKHUXG2JLNNHHWRUGWLOQRJHQ´ ,JHQYDUGHW=LOOHGHUU¡JDIVWHGVRPHQUDNHW #&7$?07$?$8:#=&))&19 ´*HOLQGHJHOLQGH´VDJGH7RYHGD=LOOHNRP KDOHQGHPHGKHQGH´-HJKnEHUVnVDQGHOLJGHW HUYLJWLJWIRU9DOGH9DOGHRJMHJVDGOLJHPHG NRUWHQHWLOHQOLOOHVOHP,KMHUWHUHQGGD´

63


 ´'HWKHUHUPHUHYLJWLJWHQGQRJHWDQGHW6HOY HQVWRUVOHP´VDJGH%HWW\RJQLNNHGHWLO$QGHUV $QGHUVSU¡YHGHDWODGHVRPRPKDQLNNH KDYGHVHWGHW ´(UGHUQRJHQDIGHKHUVNDEHUGHUNXQQH W QNHVLJHWO\VWPHQWROEROVMH"´7RYH¿VNHGHHQ IHGWHWSRVHIUHPRJE¡GUXQGW´1HM"1nPHQ 'P$)8"8$M&3$3:7757&#&<$M&3$1:==&8$8&')&1$'&0;9T$ +XQK OGWHGHVLGVWHEROVMHULJDEHWRJJDYVLJ WLODWNQDVHO\VWLJW´8KKYRUHUGHWGRJIRUWU\OJ OHQGHDWKDYHW QGHULJHQ´ ´.RPQX$QGHUV´KYLVNHGH=LOOHRJVNXEEHGH KDPQ UPHUH ´$QGHUVKDUQRJHWKDQJRGWYLOYLVHGLJ´ VDJGH%HWW\ ´0MD"´JXPOHGH7RYHIRUQ¡MHWRJW¡UUHGHOLGW EROVMHVQXOGHUDIKDJHQPHG UPHW =LOOHORVVHGHKDPRYHUEHQHWRJHQGHOLJNRP KDQLVYLQJ´/XN¡MQHQH´VDJGHKDQ 7RYHSOLUUHGHOLGWPHQVnNOXNORKXQRJOXNNHJ GH¡MQHQHKnUGWL ´6SLGVPXQGHQ´KYLVNHGH=LOOH

64


$ TFP$M(9T$S17&8'$85##&7&$'?3$"3$B1:3&7&$=&1J 3&1&$?$0"##&19$T4:B$5M1&1&<$"3$'=?7'$#:17&19T 7RYHVSLGVHGHPXQGHQPHGVnVWRUNUDIWDW GHUU¡JHWKDOYWEROVMHXG 2JVnHQGHOLJO QHGH$QGHUVVLJIUHPNQHE ¡MQHQHLKROGWVLJIRUQ VHQ±RJJDY7RYHHW RUGHQWOLJWVPDVNDIHWVP NN\VPLGWSnPXQGHQ


 ´6nGDQ´MXEOHGH=LOOHRJJDYVLJWLODWKRSSH 0HQ=LOOHVVSM WWHQJLNKXUWLJWLVWnGD7RYHV DQVLJWEHJ\QGWHDW QGUHVLJ ,QJHQDIRVYRYHGHDWWU NNHYHMUHWPHQVGHW SOLPVN¡UHXGWU\N7RYHKDYGHKDIWVLGHQEHV WJ WHOVHQEOHYDÀ¡VWDIQRJHWDQGHW2JPHUHInUHW 0HGU¡GPHQGHNLQGHUnEQHGHKXQ¡MQHQHRJVn VLJIRUYLUUHWRPNULQJ0HGY PPHOVHVS\WWHGH KXQEROVMHUQHXGRJW¡UUHGHPXQGHQPHGEDJ$ VLGHQDIKnQGHQ


 ´7RYH"´KYLVNHGHMHJRJUDNWHXGHIWHUPLQ DOOHUEHGVWH7RYHYHQLKHOHYHUGHQ 7RYHVnSnRVDOOHHQIRUHQPHGJO¡GHQGH YDUPHLEOLNNHWRJVnHQGHOLJWDOWHKXQ´)\I¡M IRUHQXO\NNH$W'HLNNHVNDPPHU'HPVnGDQ DWWU NNHHQDQVW QGLJJDPPHONRQHKHUXGWLO GHQVODJVW¡MHUL´+XQO¡IWHGHHQSHJH¿QJHUPRG S17&8'9$T>3$O&<$:13&$#(179T $ S17&8'$7:BB&7&$'?39$ ´0DJHQWLOQRNVDJWVNDOPDQOHGHO QJHHIWHU *n'HÀXNVXGRJYDVN'HUHVP¡JEHVNLGWH PXQGPHGV EHYDQG´2JVnPDUFKHUHGHKXQ HOOHUVDIIRUIXOGPXVLNPHQV$QGHUVVDWWH NXUVHQPRGGHQQ UPHVWHKnQGYDVN 9LVWRGOLGWRJJORHGHIRUWDEWSnKLQDQGHQ2J Vn6nVORJGHWPLJVRPHWO\QIUDHQVRPPHUJ KLPPHO ´-HJKDUGHW´UnEWHMHJ $ TC(<$M(<$M(<T$057$7&)9 ´1HMMHJPHQHUGHW1XKDUMHJGHW´2JVnJDY MHJPLJWLODWV\QJH´,¶YHEHHQGUHDPLQJRID )8:&$0";&R'$B?''9T

67


 ´2ND\QXKDUGXWDEWPLJSnJXOYHWLJHQ´ VDJGH%HWW\ ´.DQ,LNNHVHGHW"´VDJGHMHJ´'HWVNDOY UH  JWHN UOLJKHG/LJHVRPLHYHQW\UHQH(OOHUV J OGHUGHWLNNHVRPGHWI¡UVWHN\V´ ´*XGQHM´VDJGH=LOOH ´cK*XG1HM´VDJGH%HWW\´6nKDUYLLNNHHQ FKDQFH)RUKYRUGDQLDOYHUGHQRJKLPOHQPHG InUYLQRJHQWLODWIRUHOVNHVLJLGHWGHU"´+XQ SHJHGHRYHUPRGJ\PQDVWLNVDOHQKYRU7RYHYDU LIXOGJDQJPHGDWYLVH*RUPRJ9DOGH9DOGH KYRUGDQPDQGDQVHUVZLQJSMDW0HGK¡MWO¡IWHJ GHVN¡UWHUVnGHUYDUIULWXGV\QWLOKHQGHVODQJH :071&$:17&8%:B'&89 ´0nVNH*RUP"´IRUHVORJMHJ ´*RUPGHQ9DPOH"´XGEU¡G%HWW\ ´-D+DQHUGDKHOWYLOGPHGKHQGH´ ´*nÀXNVXGRJYDVNGLQKMHUQHPHGV EHJ YDQG´KY VHGH%HWW\RJJQHGVLJRYHUSDQGHQ IRUDWInGHWJULPPHELOOHGHY N ´1nKQHM'XKDUUHW0HQKYDGJ¡UYLVn"´ $ 2;?'$1"3&1$1P&7&$()$';(8&<$78:B1&7&$7&)$?$7&1$ PHVWLQIHUQDOVNHODUPGHUSOXGVHOLJEU¡GO¡V

68


VnPDQEDUH¿NO\VWWLODWVPLGHVLJÀDGWQHGSn MRUGHQRJNU\EHLIRVWHUVWLOOLQJ $OOLJHYHOO\NNHGHVGHW*RUPDWVNUXHRYHU$ O UHUVWHPPHQSnRJRYHUG¡YHVLUHQHUQHVVDQJ ´6nHUGHUOXIWDODUP´UnEWHKDQKLPPHOKHQU\NW ´$OOHPDQGLEHVN\WWHOVHVUXPPHW$IJDQJ)¡OJ PLJ1X´


8GPHGSDNNHW 0HG*RUP7RYHRJ9DOGH9DOGHLVSLGVHQJLNYL QHGLVNROHQVEHVN\WWHOVHVUXP'HWOnXQGHUHQ JU VG NNHWK¡MPLGWLVNROHJnUGHQRJVHOYRP MHJKDUO¡EHWRSRJQHGDGK¡MHQHQPLOOLRQ JDQJHKDUMHJDOGULJW QNWRYHUKYDGGHUOn :17&8$7&19$U"8#$P%1&7&$&1$):13<$3(##&0$758$ RJI¡UWHRVQHGDGHQVWHMOEHWRQWUDSSHRJQHGL HWDÀDQJWU¡UDIHQEHWRQJUDYPHGE QNHODQJV VLGHUQH(QGXQVWDIIXJWRJVWLOOHVWnHQGHOXIW VORJRVLP¡GH2YHUYRUHVKRYHGHUK\OHGHVLUHJ

70


QHQXO\NNHVYDUVOHQGHIUD*RUPVJKHWWREODVWHU VDPPHQPHGHQGQXHQO\G(QWXQJEXOGUHQGH EUXPPHQGHUO¡GVRPG¡GRJ¡GHO JJHOVH ´.DQ,K¡UHGHW"´UnEWH*RUP $ TC(<T$';(8&7&$V(07&JV(07&9$TO&)$&8$%8?)?'B&$ /DQFDVWHUV6WRUHWXQJH¿UHPRWRUHUVERPEHÀ\ PHGHQEHV WQLQJSnPDQG'HÀ¡MLIRUPDJ )?"1$";&8$O(1#(8B$"#$1())&19T ´1HGIRUDWERPEHW\VNHUQHV¡QGHURJVDPJ PHQ´WLOI¡MHGH7RYHIRUQ¡MHW+XQJLNÀ¡MWHQGH LQGRJVDWWHVLJSnHQE QNVRPRPKXQDOGULJ KDYGHEHVWLOWDQGHW 9LDQGUHIXOJWHQ¡OHQGHHIWHUPHQVO\GHQDI KHOYHGHVPDVNLQHUEOHYYHGRJYHG ´+ROGN IWKYRUHUGHWVSRRN\´KYLVNHGHHQ DIGHPIUDQLHQGH´2JVnVHOYRPGHWHUW\VNHUQH 7&)$3P8$:7$";&89T *RUP¿NKXUWLJWJHQQHWDOOHLQGRJSnSODGV 3nQ U=LOOHGHUEOHYVWnHQGHOLJHLQGHQIRU 758&19$]&)$"=$"3$1&79$!)?;$'"#$&)$=?17';?19$ ,QJULGRJMHJPnWWHQ UPHVWWU NNHKHQGHQHG SnE QNHQPHQV*RUPJLNIUHPRJWLOEDJH

71


PHOOHPGHWRE QNHUDGHURJIRUWDOWHO¡VRP VS UUHWLGRJRYHUÀ\YQLQJHU ´2JVnYDUGHUMRP¡UNO JQLQJHQ)RUDWXQGJn DWGDQVNHE\HUEOHYERPEHPnOEHRUGUHGHGHQ W\VNHEHV WWHOVHVPDJWDWDOWO\VVNXOOHY UH VOXNNHWHIWHUP¡UNHWVIUHPEUXG´*RUPVnXG RYHUIRUVDPOLQJHQ´(UGHUQRJHQGHUYHG KYRUQnUP¡UNO JQLQJHQEOHYLQGI¡UW"´ ´'HQDSULO´VYDUHGH7KRUYDOG$ 9DOGHPDU´3nEHV WWHOVHQVI¡UVWHGDJ´ *RUPVPLOHGHIUD¡UHWLO¡UH $ TO&8$3?B$0?3&$15M(3)?3$)"$)?#&8<$'P$;(8$(00&$ P¡UNO JQLQJVJDUGLQHUXGVROJW´WLOI¡MHGH7RYH ´2JVnPnWWHIRONHOOHUVLJDQJPHGDWG NNH YLQGXHUQHWLOPHGP¡UNWVWRIRJVRUWPDOHW SDSLU´+XQU\VWHGHOHHQGHSnKRYHGHW´.DQ 'HIRUHVWLOOH'HPHQEDOODGHGHUYDUVnGDQHQ YLQWHUDIWHQQnUJDGHUQHL.RQJHQV.¡EHQKDYQ YDUNXOVRUWH"+D1nUPDQVNXOOHPHGVSRUYRJJ QHQVnNXQQHPDQLNNHVHKYLONHWQXPPHUGHU ')"7$=P$7&19$>3$B"17:B)58&1$B:11&$?BB&$'&<$"#$ GHUYDUQRJHQGHUVNXOOHPHG6nKDQUnEWH¶(U KHUQRJHQ"¶IRULNNHDWJLYHVLJQDOWLODIJDQJIRU

73


WLGOLJW2JKYDGY UUHYDU«´+XQO QHGHVLJ IUHPRJNODSSHGH*RUPSnNQ HW´6nNXQQH NRQGXNW¡UHQKHOOHULNNHVHRPIRONVELOOHWWHU YDUIRUJDPOH´ ´-DVRP,QRNNDQIRUHVWLOOHMHUVnKDGHGH EHIRONQLQJHQP¡UNO JQLQJHQDIHWJRGWKMHUWH´ VDJGH*RUP´2JGDEHIULHOVHQHQGHOLJNRP GHQPDMMDVnW QGWHIRONO\VRYHUDOW2J GHÀnHGHDOOHP¡UNO JQLQJVJDUGLQHUQHQHG VO EWHGHPXGLJDGHUQHRJEU QGWHGHPLVWRUH JO GHVEOXV´ ´2JLPHQV´DIEU¡G7RYH´VnJLNGHNORJHVWH KDQGOHQGHLQGRJEHVWLOWHQ\HIRUV\QLQJHUDI P¡UNO JQLQJVJDUGLQHU)RUYHG'HKYDG"'HU JLNOLJHQ¡MDJWLJWRXJHUVnNRPIRONNU\EHQGH LJHQRJN¡EWHQ\HJDUGLQHU´ ´+YRUIRUGRJGHW"´VSXUJWH*RUP $ TY"87?$7&8&'$7:##&$:13&8$;P31&7&<$1P8$'"0&1$ VWRGRSNORNNHQIHPRJYLOOHKDYHKDYUHJU¡G´ $ F:$;(8$7&)$?BB&$%(8&$%517&81&<$7&8$'B8&;$05'9$ O&)$;(8$"3'P$U"8#9 ´0HQMDERUWVHWIUDGHWHUGHWULJWLJWDWGHU$ YDUIHVWLJDGHQ´VDJGH7RYHRJVnGLUHNWHSn

74


,QJULG=LOOHRJPLJ´)RUIRONYDUVnJODGHIRUDW Y UHLOLYH´ ´cKQHM´KYLVNHGH,QJULG´1XHUDOWWDEW´ ´+YRUIRUGHW"´ ´1nUnQGHQI¡UVWYHGYLHUXGHHIWHUGHQVnHU 7&8$?BB&$1"3&)$()$358&9T$D138?7$'(1B$'(##&1$=P$ E QNHQYHGVLGHQDIPLJ 3nPLQDQGHQVLGHVDG=LOOH6WLYEOHJWDYVRJ KHOWIRUNHUW ´'XPnGDKDYHHQLGpWLO"´VDJGHMHJ 0HQ,QJULGU\VWHGHEDUHSnKRYHGHW´1HM'HW &1&')&<$M&3$B(1$B"##&$=P$1:<$&8$()$3?;&$#?3$'&0;$ LE\WWHIRU7RYH´ ´6nGXEOLYHUEHVDWLVWHGHWIRUKHQGH"´ ´1HM6n7RYHVIRU OGUHInUPLJLVWHGHWIRU GHWGHU´+XQSHJHGHPHGY PPHOVHSn7RYH GHUYDULIXOGJDQJPHGDWXGEUHGHVLJRPDW P¡UNO JQLQJHQQRNRJVnYDUVN\OGLDWIRON ¿NVnPDQJHE¡UQXQGHUNULJHQ´-HJPHQHU« 7RYHVIDURJPRUKDUNXQ7RYHRJPLQHIRU OJ GUHKDUMRVWDGLJ,YDQ´,QJULGVDQNHQGQXPHUH '(##&19

75


 3nPLQDQGHQVLGHYDU=LOOHEHJ\QGWDWWU NNH YHMUHWLVPnNRUWHJLVS6QDUWYDUKHQGHVRYHUJ O EHG NNHWDIVYHGSHUOHU -HJNLJJHGHGHVSHUDWRSSn*RUPPHQKDQ VQDNNHGHEDUHO¡V2PKXVYDJWHURJJnUGYDJWHU RJWDJKXVDUHU2JKYDGY UUHYDU+DQOLJQHGH Z1<$7&8$B:11&$%0?;&$;&7$?$)?#&;?'9 ´,QJULG"´-HJPnWWHSX̆HKnUGWWLOKHQGHIRUDW InKHQGHXGDIVLQ6QHKYLGHV¡YQ´6HOLJH=LOOH´ C&3$=&3&7&9$T2:1$B(1$?BB&$)P0&$()$'?77&$')?00&9$ +XQInUNODXVWURIREL9LPnKDYHKHQGHXG KHUIUD1X´ $ TO&1$B0(8&8$M&3<T$'(37&$D138?7<$"3$M&3$B:11&$ KDYHN\VVHWKHQGH0HQQHMKXQEOHYEDUH VLGGHQGHKHOWVWLOOHXGHQDWJ¡UHQRJHWVRP KHOVW2JMHJNXQQHKDYHVNUHJHW0HQVnJOHG GHUHWNRQFHQWUHUHWXGWU\NRYHUKHQGHVDQVLJW RJHW¡MHEOLNHIWHUEHJ\QGWHHQVYRYOJXOGXQVWDW EUHGHVLJLGHWLQGHOXNNHGHUXP5HGVLJKYHP GHUNDQ«,QJULGKDYGHVOXSSHWHQOLVWH¿V 2SSHLGHQNORJHHQGHEHJ\QGWH&HOHVWH5RVH DWU¡UHSnVLJ´*RUP"´VDJGHKXQ´'XWURUGD YHOLNNHGHUHUJLIWJDVKHUQHGH"´

76


 ´'HWNXQQH UOLJWDOWJRGWYLUNHVnGDQ´+DQ VQXVHGHLQGVnRYHUVN JJHWYDUYHGDWU\JH PHG´0HQQHM*LIWJDVHUGHWLNNH´*RUPUHMVWH VLJKDOYWRSLGHWODYORIWHGHUXP´1n6NDOYL LNNHVLJHDWGHWYDUGHW"1XKDUYLRSOHYHWHQ


EULWLVNRYHUÀ\YQLQJSnHJHQNURSRJQ VWH =:1B)$=P$=8"38(##&)$&8$WT$2&8$B:11&$#(1$ Q VWHQK¡UHWURPPHKYLUYOHQ´(QRUGHQWOLJ RPJDQJVZLQJSMDW´ 5HVWHQDIDIWHQHQVWnUVWDGLJVRPHQGU¡PIRU PLJ'DYLNRPRSDIEXQNHUHQIDOGW,QJULG RJ=LOOHI¡UVWRPSnHQE QNRJVnRPKDOVHQ SnKLQDQGHQ+¡MWKXONHQGHRJLNNHWLODWInHW IRUQXIWLJWRUGXGDI.RUWVDJWYDUGHULNNHDQGUH HQGPLJWLODWO¡VHGHQXPXOLJHRSJDYH2JPLJ" -HJDQHGHLNNHKYDGMHJVNXOOHVWLOOHRS$OWVn IXOJWHMHJHIWHU*RUPLQGLJ\PQDVWLNVDOHQKYRU GHUYDUS\QWHWRSWLOIHVW ´7DNHLWHDV\ER\ER\´VNUDWWHGHGHWIUD K¡MWWDOHUQHGD*RUPVDWWHPXVLNSn (W¡MHEOLNHIWHUVWRG7RYHRJ7KRUYDOG9DOGHJ PDU±DIDOOH±VRPGHI¡UVWHSnGDQVHJXOYHW 'HJUHEKLQDQGHQVK QGHURJEHJ\QGWHDWYDOVH UXQGWPHGK¡MHEHQVSM W6nWRJNQ JWHQIDW RP7RYHVKRIWHRJVYLQJHGHKHQGHHQKHORPJ JDQJVnKXQK\OHGHDIIU\G´8KGHWYDUWLGHU GDPDQNXQQHJnXGRJK¡YOHSn'DQVHWWHQL

78


7LYROL0HQDNGHQERPEHGHGHMRSU¡MVHUQH´ UnEWHKXQKHQRYHUGHQSMDWWHGHNODYHUPXVLN ´+¡YOH"´VDJGH&HOHVWH5RVHGHUVWRGNODURJ )"3$1")&89 ´'HWEHW\GHUDWGDQVH´IRUNODUHGH9DOGH9DOGH PHGHWVPLOLQGHQKDQJDY7RYHHQVZLQJWXUWLO VRPRPKDQDOGULJKDYGHODYHWDQGHW ,QGHQMHJ¿NVHWPLJRPYDUGDQVHJXOYHWI\OGW PHGE¡QGHUGHUK¡YOHGHO¡VWLO/HR0DWKLVHQ$ RJ*OHQQ0LOOHU0HQKH\GHKDUMRRJVnDOOH '(##&1$3P&)$)?0$7(1'<$'?7&1$7&$'#&7$7&1$5B"0"J JLVNHEOH)RUGHWJ¡UYLMRKHUL/LOOH0¡OOHUXS LNNHVDQGW" 6HOYIDOGWMHJRPSnHQE QN8GHQDWDQH PLQHOHYHQGHUnG)RUKYRUGDQLDOYHUGHQVULJHU RJVWUDQGHVNXOOHPDQInQRJHQWLODWIRUHOVNHVLJ LGHQGHU7RYHWLQJ"1XKDYGHKXQJXOHU¡GHPLJ %:7)$U"8#$7&1$U(#0&$"=$)?0$7(1'9 ´3HQVLRQ"´UnEWHKDQPLGWLHWKDOVEU NNHQGH VYLQJ´+D0HGHOHYHUVRPGLVVHNRPPHU,WLO DWE UHPLJY NIUDPLQWDYOH0HGI¡GGHUQH I¡UVW´

79


 ´6nGDQVNDOGHWY UH´UnEWH7RYHWLOEDJH ´. PSIRUDOWKYDG'HKDUN UWXQJHPDQG´ 6QDUWYDU7RYHWLOEDJHKRVVLQIDVWHEULGJHRJ 7(1'&#(BB&89$O&1$0?00&<$1587&7&$V(07&JV(07&<$ GHUSOHMHGHDWY UHOLJHVnXV\QOLJVRPKDQYDU RYHUNORJ0HQLNNHLDIWHQ,DIWHQVWUnOHGHKDQ VRPHQV UOLOOHVROPHQVKDQVZLQJSMDWWHGH PHG7RYHVnKDQVVL[SHQFHOHWWHGH ´1XNXQQHMHJJRGWWU QJHWLOHQOLOOHSDXVHRJ &)$30('$0?#"1(7&<T$=:')&7&$Q";&9 ´0nMHJE\GHGHQOLJHGDPHPLQNUXPPH DUP"´VSXUJWH9DOGH9DOGHJDODQWRJI¡UWH7RYH XGDIGHQNRJHQGHJ\PQDVWLNVDO 6HOYVQHJMHJPLJHIWHUGHP6WDGLJXGHQDW (1&$&)$0&;&17&$8P79$/00&8$:8P79 8GHQIRUI¡UWH9DOGH9DOGH7RYHKHQXQGHU NDVWDQMHQPLGWLJnUGHQ+HUWRJKDQVLQWZHHGJ MDNNHDIRJODJGHGHQSnE QNHQVn7RYHNXQQH VLGGHEO¡GW2JXGHQDWInIXJOHORUWSnNMROHQ 'HVDWWHVLJVLGHRPVLGH8GHQDWVLJHQRJHW (QGHOLJU¡PPHGHKDQVLJRJWRJKHQGHVKnQG

80


$ TY85B&1$Q";&<T$'(37&$V(07&JV(07&$(0;"80?3)9$ ´-HJKDUDOGULJP¡GWQRJHQVRP'HP´ 6HOYSnDIVWDQGRJLP¡UNHWNXQQHMHJVHDW KXQU¡GPHGH ´7LOODGPLJ«´RJVnO QHGHKDQVLJIUHPRJ WU\NNHGHHWIRUVLJWLJWN\VSnIU¡NHQ7RYHVO EHU /LJHVnIRUVLJWLJWWUDNKDQVLJWLOEDJHRJHW RYHUMRUGLVNVXNIRUORG7RYHVPXQG


 *DQVNHEOLGWODJGHKXQVLQHK QGHUSnKDQV EXPVHSODJHGHNLQGHURJKYLVNHGH´cK9DOGH KYRUIRUP¡GWHMHJLNNHGLJIRUnUVLGHQ"´ ´cK7RYHKYRUIRUOHYHGHMHJLNNHIRUnU VLGHQ"´VDJGHKDQRJODJGHDQWLOHQGQXHWN\V 7RYHOXNNHGH¡MQHQHVXNNHGHG\EWRJVDJGH ´$G+YDGODYHUGXPDQG"´+XQU¡JRSIUD E QNHQPHGHWVSM W ´-DPHQ7RYH-HJWURHGH'HI¡OWHVRPMHJ"´ ´+YRUIRUVLJHUGX'HWLOPLJ"´7RYHWRJVLJWLO KRYHGHW´+YDGODYHUYLKHU"+YDGHUGHWIRU QRJHWWU OVPXVLNRJKYRUIRUG OHQKDUMHJ VW¡WWHVWU¡PSHUSn"´ ´7RYH"´VDJGHMHJRJWUnGWHIUHPEDJEXVNHQ ´-RZ"´VDJGHKXQSnEUHGWM\VNRJVnNDVWHGH MHJPLJRPKDOVHQSnPLQEHGVWHGHMOLJVWH Q";&J;&19

82


%HVDWXQGHUEHV WWHOVHQ 'HWVLGVWHMHJKXVNHGHYDUVPDJHQDIURHVDIWHJ YDQG6nEOHYDOWLQJWnJHW$OWÀ¡GXG0LQNURS PLQHWDQNHUKHOHYHUGHQ$OWYDUpWRJDOWYDU ¿QW 'HWQ VWHMHJKXVNHGHYDUVPDJHQDIOLPRQDJ GHSn7KRUYDOG9DOGHPDUVW¡UUHO EHU %HWW\,QJULGRJ=LOOHEUXJWHKHOHDIWHQHQSnDW IRUW OOHPLJKYDGGHUYDUVNHW2JGHWKDOYHDI QDWWHQSnDWInPLJWLODWWURSnGHW+YLVGHWLNNH

83


KDYGHY UHWIRUGHWVnUHGHEOLNL7KRUYDOG9DOJ GHPDUV¡MQHYLOOHMHJQRNLNNHKDYHWURHWSn GHP0HQVNROHQVNORJHVWHGUHQJVnPHUH &1'"#$:7$&17$1"3&1'?17&<$'P$7&)$;(8$1"B$'(17)9$ 'HVY UUH (QGHOLJKDYGHMHJY UHWVXSHUVHMRJVnNXQQH MHJLNNHKXVNHGHW+YRUXKHOGLJNDQPDQY UH" 1nGHUNRPQXHQJRGWLQJXGDIGHWHOOHU WRIDNWLVNPHQGHWVLJHUMHJLNNHWLOHQOHYHQGH VM O6HOYLNNHWLOW¡VHUQH)RUGHWI¡UVWHYHG MHJQXDWGHULNNHHUQRJHQJUXQGWLODWIU\JWH G¡GHQ)RUGHWDQGHWKDUMHJInHW¡MQHQHRSIRU QRJHWMHJNDQKDYHKHOWIRUPLJVHOY /\VHPHQWROEROVMHU«0XPVGHWHUPDGIRU 0RQV

84


!"#$%$&'%(&"%$)*%*#+()%,-.-/-0-12'


*O GGLJWLOGHQQ VWH%,7=ERJ

%HWW\HUI\URJÀDPPHGDGHUHULQGEUXGSnVNROHQ 1XNDQGH¿UHSLJHUL'HVHMHW¡VHUVNOXEJL¶GHQJDV VRPGHWHNWLYHURJRSNODUHP\VWHULHW0HQGHInUWUDYOW KYLVGHVNDONRPPHI¡UVWIRUNODVVHQVGURQQLQJ &HOHVWH5RVHRJUHVWHQDI)ULYLOOLJ)LOPKROGHWKDUInHW VDPPHLGp2J%HWW\VHYQHUWLODWO¡VHNULPLQDOJnGHUHU #P'B&$?BB&$7&$%&7')&9$ !"#$%&'()*+,-)./0(&11#$)2)34567


+DUGXRJVnO VWGHI¡UVWH"

7DOHQWVKRZHW6WMHUQHWRVVHWNRPPHUWLOE\HQRJGH¿UH SLJHUL'HVHMHW¡VHUVNOXEHUKHOWYLOGHIRUDWYLQGH0HQ SUREOHPHUQHVWnULN¡IRUKYDGVNDOGHRSWU GHPHG QnUGHHUOLJHVnIRUVNHOOLJHVRPYDQGOXIWMRUGRJLOG" 2JKYDGJ¡UPDQQnUNRQNXUUHQWHUQHHUEnGHEHGUHRJ VPXNNHUH±RJInUKM OSDIGHUHVVWHQULJHIRU OGUH"


;%*+ "#(, -./"#0 %;

!""#$%&'"()'#

NODVVHUQHInUWUHGDJHWLODWUHGGHVNROHQVNU\EEHVSLO RJPLUDNOHWVNHU6NROHQVQ\HVHMHGUDPDO UHUEHVOXWJ WHUDWGHVNDORSI¡UHNU\EEHVSLOOHWLEHGVWH%,7=VWLO $OOHHUPHGSnLGpHQ±VHOYNODVVHQVGURQQLQJ&HOHVWH$ 5RVH2JDOGULJI¡UKDU0¡OOHUXSRJRPHJQVHWQRJHWVn YDQYLWWLJWYLGXQGHUOLJWRJEORGGU\SSHQGH


!(3)$"#$C:0&#?8(B0&) $´(QSUDJWIXOGOLOOHKLVWRULHGHUYLOY UH$ DOOHWLGHUVWLOK¡MWO VQLQJ´ *#89):;<1/<<#8=)>?$28@<'#89$#9)) .920%A)!(&%#B2B%2&9#(#97 ´9HOVNUHYHWVMRYRJXQGHUKROGHQGHERJGHU OLJHVRPGH¡YULJHELQGYLOY NNHEHJHMVWULQJ %¡UQHQHVWnUKHOWVLNNHUWDOOHUHGHLN¡$ WLOGHWWHQ\HELQGLVHULHQ´ >#(9C$ ´%RJHQNDQVDJWHQVO VHVDIGUHQJHRJVn'HW EHK¡YHUVnP QGLNNHHQJDQJY UHMXOEDUH GXHUIULVNSnDWO VHQRJHWVN¡UWRJVMRYW´ ´'HWHUJRGWIXQGHWSnRJWHPPHOLJRULJLQDOW ±MHJKDULKYHUWIDOGLNNHI¡URSOHYHWMXOH$ HYDQJHOLHWKYRUUHNYLVLWWHUVRPU¡JERPEHU PHGLVWHUS¡OVHRJHQKRSSHERUJHUPHG´ D;8#)E80#$<#8=)*&@B%&@@#$ $

!(3)$"#$!)M&81&)"''&) TA;(0?)&)&1$&8$?$)"=$=PIRUPRJLOOXVWUDWLRQHU KYLONHWELGUDJHU\GHUOLJHUH$ WLOHQJRGO VHRSOHYHOVH´ >#(9C$


!"#$%&'()%$&*$+&*,$-+)%.&/(0%&1"#%$ 'HQ\GHUVWHGDJ-DFN6WXPS+DOORZHHQ6SHFLDO2+3&45$6570%$8%" 0D[6NU N±0HUHOHYHQGHHQGG¡G 

0D[6NU N±3nJUDYHQVUDQG0D[6NU N±.RUVODJWH.QRJOHU0D[6NU N±*HQQHPPDUYRJEHQ0D[6NU N±-RUGXQGHUQHJOHQH0D[6NU N±)HVWHOOHUNROHUD0D[6NU N±6NHOHWWHULVNDEHW0D[6NU N±+DOORZHHQIHVWHQ6YHQG6YRYO±'HVDPOHGHKLVWRULHU 

0HUHRP6YHQG6YRYO ±'HVDPOHGHKLVWRULHU$ $OWJRGWIUDKDYHW1¡NNHN UHW9LQWHUVRUJ

 

6NLQNHHNVSUHVVHQ
98-8:&2;&/<"#70%$8%" 6N¡ULEROGHQ+HNVHQVKXV+HOWWLOKHVW(QPDQGWLO0RQD0HQLQJHQPHGOLYHW'HQOLOOHIRUVNHO,IRUPLHQIDUW(QULJWLJIDUPDQG=;>;?;@;70%$8%" 6WMHUQHWRVVHW-XOHPLUDNOHWA+"08&A("%)+-70%$8%" 0RUGLNHWFKXSIDEULNNHQ/XVNRJODEUHOnUEDVVHU(QJRGGDJDWNO¡B%"&)$(""%&#%.%5.8C70%$8%" 'HQJU¡QQHGHWHNWLY5¡GDODUP
Profile for Forlaget Løse Ænder

B.I.T.Z. Som besat (Hele bogen)  

Gratis børnebøger sommerferien 2021

B.I.T.Z. Som besat (Hele bogen)  

Gratis børnebøger sommerferien 2021

Profile for he2011
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded