Page 1

affligem.cdenv.be INFORMATIEBLAD CD&V - JAARGANG 12 - NR 1 - JANUARI 2012

Mevrouw, Mijnheer, Eerst en vooral wens ik U en uw familie het allerbeste voor 2012 ! Ik hoop dat U mag genieten van een goede gezondheid, thuis in familiekring de nodige warmte mag vinden en dat U kan steunen op trouwe vrienden en aangename buren. Ik hoop dat U in uw job de nodige passie vindt en in uw vrije tijd kan genieten van het gevarieerd aanbod van het Affligemse verenigingsleven.

Onze stille sociale kracht Op politiek vlak komen we stilaan in het zicht van de volgende gemeenteraadsverkiezingen. In 2006 heeft CD&V Affligem U een verkiezingsprogramma voorgesteld waarin veel aandacht ging naar sociale voorzieningen voor diegenen die het in onze samenleving wat moeilijker hebben. Op het vlak van bijvoorbeeld preventieve gezondheidszorg, mantelzorg, huisvestingsproblemen, kinderopvang enzovoort zijn heel wat initiatieven genomen. Er is, vaak in stilte, hard gewerkt om ons Lokaal Sociaal Beleid vorm te geven. Deze inspanningen haalden niet de pers maar werden gedragen door tientallen vrijwilligers met het hart op de juiste plaats. Ik kreeg hiervoor vaak een warme handdruk, een schouderklop of een dankbare glimlach. Het doet deugd dat de inspanningen van al deze anonieme vrijwilligers waardering genieten.

Zorgen voor een nieuwe Woon- en zorgcentrum Het belangrijkste luik van ons Lokaal Sociaal Beleid, de bouw van een Woon- en zorgcentrum, krijgt stilaan vaste vorm. Vijf jaar lang heeft CD&V gezwoegd om dit vastgeroest dossier los te wrikken en er beweging in te brengen. Gedurende de afgelopen vijf jaar heeft CD&V alle moeite gedaan om de moeilijke procedures te doorlopen en weerstand te bieden aan politieke vertragingsmanoeuvers. Ook hier is CD&V steeds doorgegaan met één doel voor ogen : onze Affligemse senioren die niet langer zelfstandig kunnen wonen een aangepaste leefomgeving aanbieden in hun eigen dorp, dicht bij familie en vrienden.

Doen en luisteren CD&V gaf ook meer aandacht aan de zwakke en kwetsbare weggebruiker. Heel wat voetwegen, voetpaden, fietspaden, straten en buurten werden heraangelegd of opgesmukt. CD&V was in de afgelopen vijf jaar de drijvende kracht in heel wat beleidsdomeinen zoals ondermeer senioren, onderwijs, ruimtelijke ordening, cultuur, financiën, Noord - Zuid, gelijke kansen en ga zo maar door. In elk domein dienden zich spontaan heel wat vrijwilligers aan die, aangespoord door het enthousiasme van onze CD&V -ploeg, mee aan de kar duwIk kreeg hiervoor vaak een den. Op tal van domeinen is er heel warme handdruk, een wat veranderd of zijn de bakens uitgeschouderklop of een dankbare zet voor de toekomst.

Op naar de toekomst

glimlach.

In dit laatste jaar van de verkiezingen zullen heel wat spelers op het politieke toneel verschijnen waarvan U het bestaan niet eens wist. Weet dat CD&V Affligem ondertussen tot de laatste dag zal verder werken om het voor U in Affligem nog aangenamer en steeds beter te maken. Het zal dan aan U zijn om te beoordelen of we ons best deden en op de ingeslagen weg verder kunnen. Ik wens alle stille werkers zowel in CD&V als daar buiten van harte te bedanken voor hun inzet en gedrevenheid om van Affligem een aangename warme gemeente te maken. Het deed echt deugd om hier getuige van te zijn. Het werk is natuurlijk nooit af maar geloof me, er zijn in Affligem genoeg mensen van goede wil om samen met CD&V op dit elan verder te gaan.

Walter De Donder Uw burgemeester


AAN WAT MOGEN WE ONS IN 2012 VERWACHTEN Dit was de laatste begroting van deze legislatuur. Men kan niet ontkennen dat in deze legislatuur het College van Burgemeester en Schepenen steeds de begroting tijdig aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Dit was en blijft een breuk met het verleden. Dank gaat uit naar de administratie die hierin zeker een belangrijke rol heeft gespeeld. Maar betePaul Geeraerts, eerste schepen kent ook dat het beleid tijdig de noodzakelijke beslissingen heeft genomen en dit na een ruime consultatie van de gemeentelijke diensten. Begroting met oog op de toekomst Naast de voorziening in het pensioenfonds voor mandatarissen, is de zelffinanciering van de bibliotheek en het administratief gebouw aan de Bellekouter een investering waarvan de toekomstige generaties mee zullen kunnen profiteren. De lopende uitgaven worden niet alleen minder bezwaard door het wegvallen van bijkomende leningen maar ook de pensioenlasten uit de gewone uitgaven verdwijnen. Besparingen in de uitgaven - afschaffen van premies De premies voor zonnepanelen worden afgeschaft. Gelet op het neveneffect dat diegenen die niet over de middelen beschikken om deze investering wel moeten opdraaien voor de bijkomende kosten van de netbeheerder Eandis, lijkt het ons sociaal verantwoord om deze maatregel met gerust gemoed te nemen. Ook de subsidie voor regenwaterputten wordt afgeschaft gezien deze voorzieningen nu verplicht werden en er geen reden meer bestaat om deze investeringen aan te moedigen. Nieuw initiatief Het laatste jaar van de legislatuur is traditioneel niet het ogenblik om gauw gauw nog initiatieven te nemen. Behalve wanneer er zich een opportuniteit voordoet. De recente aankoop van het Pelinkbos biedt de mogelijkheid om in samenwerking met Rand van het Pelinkbos Zenne, Zuun en Zonien, onze partner in natuurbeheer, een mooi project uit te werken. Het is de bedoeling om met de sociale werkplaats Econet een speelbos, boomgaard, knuppelpad en hooiweide tot stand te brengen in dit prachtig natuurgebied. Een mooi initiatief in Essene.

Investeringen Bibliotheek en uitbreiding gemeentehuis Het bestuur streeft er naar om eind 2012 de nieuwe bibliotheek en de gebouwen voor de administratie en het OCMW te kunnen betrekken. Hiervoor worden de nodige middelen voorzien. In het oog springt de investering voor de informatisering van de Bib-balie

Aanpassing elektriciteitscabines De elektriciteitscabines dateren respectievelijk van 1960 en 1980. Het is dus noodzakelijk dat de hoogspanningscabine voor de ganse site en de cabines voor de voorbouw en voor het werkliedenarsenaal worden vernieuwd. Aanpassing ICT- server en telefooncentrale Ingevolge de uitbreiding van de Bellekoutersite. Fietspad Nieuwe Kassei. Deze investering kadert in het fietsbeleid en past in het provinciaal fietsnetwerk. Hierdoor kan een subsidie van 80% worden toegekend. Studie omgeving dorpscentrum Hekelgem De nieuwe elementen in het dorpscentrum van Hekelgem zoals de bouw van het nieuwe woon- en zorgcentrum, de aankoop van de woningen naast de kerk en de verwerving van een lapje grond naast de school zijn van aard om vooraleer particuliere initiatieven worden genomen, eerst een globale visie wordt uitgewerkt voor het ganse centrum. Afwerking Gildenhuis Het bestuur opteert om van het vernieuwd Gildenhuis een ontmoetingsplaats te maken voor woord en muziek. Voor de afwerking van de zaal werden de nodige opdrachten gegeven. Ook het huidige sanitair moet worden vernieuwd. Uitbesteding RUP's Na de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuur Plan(RUP) kunnen de verschillende RUP's worden aangepakt. Het RUP Bellekouter moet ons toelaten om verdere initiatieven te nemen zoals de uitbreiding van het containerpark, uitbreiding parking, bouwen van werkliedenloods....

BIZAR, VINDT U OOK NIET ? Wie onlangs het krantje van lijst Guns las, kon alweer lezen dat het huidige bestuur al het gemeentegeld terug zou hebben opgesoupeerd. Daar zij reeds vorige keren meldden dat de kas leeg was, kan men zich de vraag stellen hoe men er telkens weer kan in slagen om een lege kas keer op keer terug leeg te maken. Bovendien heeft deze partij een ongelooflijk onbegrip voor investeringen die de laatste vijf jaar gedaan zijn. Zij zien geen nut in de noodzakelijke vernieuwing van de bibliotheek, het aanpakken van het plaatsgebrek voor de administratie en de totaal verouderde en onveilige locatie voor het OCMW-personeel. De afscheidsruimte op de kerkhoven is hun een doorn in het oog. Het nieuwe woon- en zorgcentrum “Van Lierde� hoeft voor hen al helemaal niet, onze ouderen en bejaarden in omliggende gemeenten droppen is voor hen een makkelijker oplossing. Eigenlijk zijn zij tegen alles maar zonder eigen alternatief. Dertig jaar heeft deze partij nagelaten om voor onze gemeente iets te doen. Nu er eindelijk iets verwezenlijkt wordt, is de afgunst bijzonder groot. OpenVLD wil onder leiding van de familie Guns terug naar de stilstand en dus achteruitgang. Iedereen heeft met de crisis kunnen zien wat het ongebreideld harde liberalisme ons heeft gebracht. De uitgesproken haat tegen alles wat sociaal genoemd wordt, is echt stuitend. Dat hun kopman nu over een verrijkende oppositiekuur durft spreken is al helemaal hilarisch, deze man heeft tenslotte maar 3 keer op deze 6 jaar een gemeenteraad bijgewoond!


WERKEN ONDER DE KERKTOREN VAN ESSENE

Essenaren mogen terecht fier zijn op hun kerkplein. De O-L-V. Bezoekingkerk en de vroegere pastorie en bastaertshoeve maken deel uit van het cultureel erfgoed van België. De papeter, het door het handelscomité geschonken bronzen beeld van kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck, siert sinds 2007 het plein. Ook het beeld van SintAntonius, de bescherRaadsleden Denise De Paepe en Karen D’haeseleer mer van mens en vee, getuigt van een eeuwenoude religieuze traditie. Toch mist het plein enige uitstraling. De kasseien zijn op veel plaatsen verzakt. De gemeente wil in het voorjaar van 2012 het plein verfraaien en herinrichten. De kasseien op het plein worden heraangelegd. In het parkeer- en wandelgedeelte en in het gedeelte voor de Kerlemeers worden ze in waaiervorm geplaatst. Het gedeelte vóór de Kerlemeers wordt ingericht als woonerf. Hier komen het voetpad en het rijvak op eenzelfde niveau. De kasseien in de Assestraat worden vervangen door asfalt. De parking tegenover de boerenschuur zal enkel nog toegankelijk zijn van op het kerkplein. De parkeerplaatsen op deze parking worden naar de straatkant gekeerd en de parking wordt van het voetpad gescheiden door een haag en middelhoge boompjes. Op de parking wordt een fietsstalling voorzien. In de Ternatsestraat wordt de verkeerstafel doorgetrokken langsDe parking wordt enkel toegankelijk vanaf het heen deze parking. Het kerkplein bushokje wordt vervangen door een halfopen paviljoen . De papeter krijgt een plekje dichtbij dit paviljoen. Tenslotte wordt de kerk toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers door het aanbrengen van een licht hellend vlak. Vermits bij dit project geen rioleringswerken voorzien zijn, kan de duur van de werken beperkt worden tot een viertal maanden. De werken zullen worden uitgevoerd door de firma Frans Maes uit Lendelede voor de prijs van 572.942,95 euro. Ook in de kerk worden in de eerstkomende maanden grote werken gepland. In afwachting van de terugkeer van het beschermde orgel van Charles Van Peteghem, wordt een aangepaste verwarmingsinstallatie geplaatst, die het behoud van het orgel moet vrijwaren. Tijdens de eerste fase van de werken zal de kerk gesloten worden. Evolutie gemeentekas deze legislatuur jaar

bedag

2006

€ 5.531.419,45

2007

€ 8.142.727,00

2008

€ 9.944.426,23

2009

€ 12.055.425,19

2010

€ 14.264.489,84

2011

€ 12.202.753,01

Wie nauwkeurig kijkt, ziet dat onze gemeentekas een stijgend verloop kent. De daling tussen 2010 en 2011 ligt aan de eigen financiering van de investeringen. Hierdoor wordt er geen schuld opgebouwd. Dit vrijwaart ons van hogere belastingen.

PIKANT en INTERESSANT Een organisatie van

PiKANTE TaalKRoNKELS Door Carine Caljon Vrijdag 17 februari om 20u In het Jeugdheem abdij Affligem Inkom: Inkom: € 5 Over (n)iets aan de verbeelding overlatende uitdrukkingen in de LiEFDE Nadat hij zijn koeketiene “Scheetje” had genoemd, verscheen ze in haar negligé en jartellen, waarna zijn klokkenspel haar deed dromen van een beefcake met avocado, ja zelfs van orchideeën VERNIEUWDE SENIORENGIDS 2012

Op 9 februari 2010 overhandigde de werkgroep “lokaal sociaal beleid senioren” de eerste seniorengids van Affligem aan de gemeenteraad en OCMWraad. In de loop van 2010 werd aan elk gezin met een gezinslid van 60 jaar of ouder een seniorengids gratis toegestuurd. Ondanks het feit dat we leven in een tijd van computer, internet, GSM en digitale informatie werd deze brochure positief onthaald door de Affligemse bevolking. Deze gids is een leidraad om de senior op een efficiënte wijze te voorzien van sociale informatie. Intussen is men bijna door de voorraad heen en sommige informatie dient geactualiseerd te worden. In het voorjaar van 2012 zal de werkgroep een vernieuwde gids aanbieden waarin, in de mate van het mogelijke, rekening zal gehouden worden met de opmerkingen die door de lezers geformuleerd werden Ook de uitbreiding van de gemeentelijke site Bellekouter zal hierin opgenomen worden. Wij hopen dat deze vernieuwde gids voor alle inwoners van Affligem een welkome bron van informatie mag zijn. Denise De Paepe, gemeenteraadslid

BRUNCH

voor Leden en sympathisanten

CD&V Affligem staat voor vernieuwing en afwisseling, dat heeft U al gemerkt ! Onze nieuwjaarsreceptie kon er niet aan ontsnappen en steekt in een nieuw kleedje ! Deze keer gaan we voor leuk entertainment. zondag 5 februari vanaf 10 uur tot 13 uur in de Dr.Tistaertzaal, Bellekoutersite, Bellekoutersite Affligem Niet te missen


AAN HET WOORD : PAUL GEERAERTS - 40 JAAR POLITIEK Schepen Paul Geeaerts heeft dit jaar 40 jaar onafgebroken een politiek mandaat bekleed in onze gemeente. Dit is op zijn minst uitzonderlijk te noemen! Het getuigt van een groot politiek en maatschappelijk engagement voor Affligem. Als dank voor zijn inzet voor de gemeente werd hem tijdens de gemeenteraad van december reeds een mooie attentie overhandigd vanuit de CD&V-fractie. De voorzitter van de gemeenteraad, Karen D'haeseleer, nam ook een interview met Paul Geeraerts af: Wat zijn voor jou ging er soms zo hilarisch aan toe dat de memorabele toenmalige burgemeester alleen maar hopehoogtepunten in loos kon toekijken. je lange politieke Op welke verwezenlijkingen ben je het carrière? meest trots? Mijn eerste verkieOp financieel vlak ben ik nog steeds trots zing als gemeenteop de sanering van de gemeentelijke financiraadslid vergeet ik en in 1983-1986. Wat openbare werken benatuurlijk nooit. treft, zijn er toch enkele projecten waar ik Enerzijds was ik erg fier op ben: de vernieuwing van het cenwel verdrietig omtrum van Teralfene met de aanleg van de dat mijn partij – parking en het behoud van groen rond de de Driespartij – kerk; de aanleg van fietspaden langs de Beldestijds had verlo- Viering op de provincie voor 40 jaar politieke inzet lestraat in Essene en Hekelgem en het fietsren en anderzijds pad langs de Aalsterse Dreef; de vernieuwas ik zeker ook fier omdat ik binnen Herinner je je een bepaalde leuke wing van de Brusselbaan met oog voor aanonze lijst de derde meeste stemmen had anekdote? genamer winkelen, wonen en verkeersveiligvergaard. Een tweede hoogtepunt voor Ik heb al vele leuke momenten gekend, heid en tenslotte de bouw van de uitvaartpamaar de periode mij was de eerste aanduiding als scheviljoenen op de met Frank Rospen. Samen met Yvan T’ Kint en Aldrie kerkhosignol in de bien Van Holsbeek belandden we als ven – gedurfd drie jonge gasten in het college, vol ammeerderheid en vernieukomt me bitie en werklust. Ook de laatste verkiewend. meteen voor de zing was zeer memorabel: zoveel Welke goede geest. Hij zorg(jonge) vrouwen waren opeens verkoraad zou je de nogal voor zen – de toekomst was verzekerd! mij of de jonambiance in de Ongetwijfeld heb je ook dieptepunge generatie raadzaal. Zijn ten gekend? willen meegetegenspelers uit Zeker! Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan ven? de oppositie wade hetze tegen mij vanuit Essene in verAan politiek Paul Geeraerrts met politieke tijdsgenoten mogen doen, is ren Mark Touband met de verhaalbelastingen Ternatchant en Frans sestraat, alhoewel ik slechts het regleeen grote gunst ment, goedgekeurd door een vorige coVan Den Borre. Het die de bevolking je geeft. Kijk rond in de alitie, moest toepassen. Dit ontaardde wereld en bedenk dan hoe wij vrij mogen zelfs in de vernietiging van een deel van denken en handelen. Besef steeds dat je de mijn tuin door een paar heethoofden centen van de burgers zo zuinig mogelijk die dachten mij en mijn familie te moemoet beheren. Toets elke uitgave met de ten intimideren. Wat ik ook als dieptevraag “zou ik dat ook voor mezelf uitgepunt heb ervaren, is het gesjacher met ven?”. Durf innovatief te zijn. Durf mandaten na verkiezingen, de hebzucht risico's te nemen. Laat je niet afleiden van sommige verkozenen die hun ziel door wanklanken van enkele burgers die verkochten aan de meest biedende slechts hun eigenbelang willen zien. Werk waardoor er gedurende jaren geen stasteeds in het algemeen belang. biele besturen mogelijk waren. Hartelijk dank, Paul! Huldiging bij laatste gemeenteraad

Verantw. uitg.: Harry De Rijck, De Mattein 26 1790 Affligem

CD&V Direct Jan 2012  
CD&V Direct Jan 2012  

on-line direct jan 2012

Advertisement