Page 1

affligem direct .

Informatieblad CD&V-Affligem - jaargang 11 nr.2- september 2011

www.affligem.cdenv.

Na jaren van onwil en misverstanden hebben de huidige goede contacten met het stadsbestuur van Aalst tot een puik resultaat geleid. De fonkelnieuwe Aalsterse Dreef mag gezien worden. De heraanleg met heel veel ruimte voor voetganger en fietser toont tot wat goed nabuurschap in staat is. Samen met het stadsbestuur van Aalst is Affligem er na heel wat jaren van blokkade in geslaagd om dit dossier te deblokkeren. De hogere overheid heeft de nodige subsidies ter beschikking gesteld en dit leidde tot een nieuw aangelegde weg met groenvoorziening en een stevige nadruk op het recreatieve karakter van de omgeving. Op toeristisch vlak is de Aalsterse Dreef van groot belang. Deze heraanleg past ook in het mobiliteitsplan van Affligem dat meer en meer plaats wil geven aan de zwakke weggebruiker. Er is met het stadsbestuur van Aalst afgesproken dat er ook in de nabije toekomst overleg zal zijn over mobiliteitsproblemen in het grensgebied. Zo is er heel binnenkort overleg over het snelheidsregime in de Domentstraat. Het eerste resultaat van de goede samenwerking, namelijk de nieuwe Aalsterse Dreef, werd feestelijk ingefietst door de burgemeesters van Affligem en Aalst, samen met een afvaardiging van beide colleges. Affligem dus letterlijk op goede weg !

opening van de vernieuwde Affligemdreef

Walter De Donder, burgemeester


Aan dit dossier wordt hard doorgewerkt om het beoogde resultaat binnen het voorziene tijdschema af te ronden. Kort voor het bouwverlof zaten de palen in de grond waarop het gebouw zal rusten. Onmiddellijk na het bouwverlof werd de eerste isolatielaag en de vloerplaat geplaatst en dus verloopt alles volgens plan. Een wekelijkse werfvergadering met de aannemer, de architect, de bouwheer en de gemeente houdt alles in een strikt schema. De bouwkraan is ondertussen geplaatst en het gebouw krijgt stilaan vorm. Zicht op de bouwput, aanleg van de vloerisolatielaag Ook de noodzakelijke verbouwing aan het huidige administratief centrum zit er aan te komen en de mogelijke hinder voor de dienstverlening aan de bevolking zal tot een minimum kunnen beperkt worden. We houden u regelmatig op de hoogte van deze werkzaamheden die uiteindelijk moeten lijden tot een optimale dienstverlening aan de Affligemse bevolking. Een dienstverlening waar onze Affligemse burgers meer dan recht op Walter De Donder, burgemeester hebben.

Recente onderhandelingen met NV De Montil en de gemeente hebben er toe geleid dat NV De Montil bereid gevonden is om een perceel grond met de gemeente te ruilen en een gratis grondafstand te doen ten voordele van de gemeente. Dit heeft als resultaat dat EMI Essene er een voetbalterrein bij heeft. NV De Montil ruilde met de gemeente immers het voetbalterrein dat in het verlengde ligt van het huidige voetbalterrein met het perceel bos gelegen tussen dit terrein en de oude villa Wambacq. Zo heeft de gemeente nu beide terreinen in eigendom en kan EMI Essene hier exclusief gebruik van maken. De grondafstand langsheen voetweg nr. 23 zal er toe leiden dat de nodige nutsleidingen (water, gas, telefoon) kunnen binnengebracht worden in de nieuwe kleedkamers van EMI Essene. Met de buur langs Het tweede gemeentelijk plein voor EMI Essene

De lang verwachte kleedkamers voor EMI Essene

de andere zijde van voetweg nr. 23 zijn, na jaren van conflict, constructieve gesprekken aan de gang om een voor iedereen aanvaardbare oplossing te vinden. Het is trouwens niet, zoals in het verleden al te vaak gebeurde, via een rechtszaak dat men zijn eigen grote gelijk kan opdringen. Het gemeentebestuur geeft er de voorkeur aan om met iedere belanghebbende in gesprek te gaan en samen, op een menselijke manier, naar een oplossing te zoeken. Deze manier van werken wordt geapprecieerd en zal ongetwijfeld haar vruchten afwerpen. Wij wensen in elk geval ook langs deze weg al diegenen te bedanken die samen met de gemeente op een constructieve wijze willen bouwen aan de toekomst van EMI Essene. Het gemeentebestuur investeerde bovendien de laatste jaren heel wat in aangepaste infrastructuur voor de voetbalclubs. Na Leeuwkens Teralfene mag nu ook Emi Essene gebruik maken van een nieuw gebouw waarin vier kleedkamers aangepast zijn aan de moderne normen. Boven de kleedkamers kunnen de spelers ook beschikken over een zeer ruim vergaderlokaal. Zo beschikken de drie voetbalclubs over een infrastructuur die vele clubs uit de omgeving hun benijden. Samen met EMI Essene zal de gemeente er naar streven om met de buren in goede verstandhouding te leven. Of zoals de club het zelf aangeeft :

Elk Met Ideaal !


Het gemeentebestuur heeft via aankoop 2 huizen verworven, één ervan diende ooit nog als het Hekelgemse gemeentehuis in de jaren mid 1800. Dit huis, naast de kerk van Hekelgem, dat onbewoonbaar verklaard is en bovendien bezwaard is door de rooilijn (staat praktisch de helft buiten zijn eigen eigendom) was een opportuniteit voor de gemeente. In het kader van de lange termijnvisie ter herwaardering van de dorpskernen past de plaats perfect in onze plannen om het dorp Hekelgem aangenamer en leefbaarder te maken. Het huis, dat er bouwvallig bijstaat, is een te grote kost om dit volledig te renoveren (bezwaard door de rooilijn). Dat was ten andere ook de reden waarom de enige andere kandidaat koper, het dienstenbedrijf ’t Sponsken, afzag van de koop. Wetende dat momenteel het dorp van Hekelgem reeds zwaar belast is met doorgaand verkeer, de drukte van de bloeiende school Sint-Vincentius, de kerkdiensten en daarbij binnenkort het nieuwe grotere rusthuis, spreekt het voor zich dat er iets moest gebeuren naar de toekomst toe. Het is dan ook de bedoeling het zwaar gehavende huis te slopen en de open ruimte op te nemen in de herwaardering van het dorp van Hekelgem. In tegenstelling met andere politieke De huizen naast de kerk van Hekelgem die moeten wijken voor een partijen in Affligem is CD&V van mening dat we moeten durven naar nieuwe leefbare dorpskern de toekomst kijken en de komende generaties de leefbaarheid bieden waar ze recht op hebben. Leefbaarheid is iets dat je niet bereikt met het kortzichtig en nostalgisch koesteren van het verleden.

Voor CD&V mag Affligem niet achterblijven bij wielerminnend Vlaanderen. Het goede voorbeeld werd reeds gegeven bij de opening van de vernieuwde Affligemdreef, dat al fietsend gedaan werd. Recreatief fietsen is zeer populair geworden, tevens stelt men vast dat bij de toeristische dienst van de gemeente gevraagd wordt naar mogelijkheden om fietsen te huren. Dit zowel door jeugdbewegingen die hier op kamp zijn als door groepen die onze gemeente wensen te bezoeken. Via de Gidsen en de Dienst Toerisme heeft de gemeente een proefproject opgestart met 'De Fietserij', een sociaaleconomisch project van De Kringwinkel Teleshop vzw uit Aalst om fietsen te huur aan te bieden ten behoeve van vakantiegangers. De regeling zal er in bestaan dat er een aantal fietsen ter beschikking staan op het gemeentehuis en in een volgende fase eveneens aan de Abdij. Fietsen kunnen dan op aanvraag ontleend worden bij de dienst Toerisme of de Sportdienst van de gemeente. De mensen van ‘De Fietserij’ zullen ook instaan voor het Paul Geeraerts, schepen van mobiliteit onderhoud.

De voorbije jaren heeft onze gemeente heel wat inspanningen gedaan op gebied van het openbaar vervoer. Voor minder mobiele personen, ouderen en/of personen in een sociale noodsituatie biedt het openbaar vervoer niet altijd een oplossing. Geschikt en betaalbaar vervoer is nochtans een recht voor iedereen. Het helpt om mensen te betrekken bij het sociale leven en preventief in te spelen op sociaal isolement. Binnen het lokaal sociaal beleidsplan werd gezocht naar de meest efficiënte verplaatsingsmogelijkheden. Er werd geopteerd om een mindermobielencentrale (MMC) op te richten, in samenwerking met Taxistop. De MMC werd opgestart op 1 september 2011 door het OCMW. Deze dienst werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen wagen mensen vervoeren tegen een kilometervergoeding. Gebruikers dienen zich aan te sluiten bij de MMC en hun inkomen mag niet hoger zijn dan twee keer het leefloon. Wenst u chauffeur te worden of hebt u nood aan dit sociaal vervoer, neem dan contact op (elke dag in de voormiddag) met: Nadine Cools, sociaal assistente OCMW, Driesstraat 11, Affligem, Tel 053/66.25.77. e-mail nadine.cools@ocmw. affligem.be Denise De Paepe,gemeenteraadslid


Nog een goede 12 maanden scheiden ons van de gemeenteraadsverkiezingen. Op 14 oktober 2012 verkiezen we met ons allen een nieuw gemeentebestuur. Deze keer zijn er 23 zitjes te verdelen gezien het aantal inwoners gedurende de laatste 6 jaar tot boven 12.000 inwoners is uitgegroeid. Na een moeilijke start in 2007 (herinner u de klachtenreeks van oud burgemeester Guns) heeft de meerderheid tot nu toe een prachtig parcours afgelegd. Na een jarenlange stilstand is onder het huidige bestuur een dynamiek losgekomen dat vele mede-inwoners aangenaam heeft verrast. Eindelijk is er schot gekomen in een sociaal bewogen Affligem, een Affligem met toekomstvisie en uitstraling, een Affligem met oog voor zijn inwoners. Politiek gezien is de tijd gekomen dat onze verschillende partijen en politiekers een zekere zenuwachtigheid beginnen te vertonen. Volgend jaar immers kijkt de kiezer naar wat er beloofd geweest is, wat daarvan terecht gekomen is en bovenal of we nu goed of slecht bestuurd werden. De partijen en hun potentiële kandidaten krijgen dan ook stilaan af te rekenen met een duidelijke profileringsdrang. Het is dan ook normaal dat her en der een eerste aanzet tot lijstvorming al heeft plaatsgehad en dat er voorzichtig wordt afgetast welke mogelijkheden er te vinden zijn in de politieke korf. In tegenstelling tot 2006 lijkt het weinig waarschijnlijk dat de kartels van toen nog zullen bestaan. N-VA heeft al duidelijk te kennen gegeven dat ze onder een eigen lijst naar de kiezer willen gaan. Wat CD&V betreft, mogen wij wel verklappen dat we ook niet stilzitten en al duidelijk een aantal mogelijkheden hebben onderzocht zowel met partijen als met individuen die een meerwaarde kunnen bieden voor een sterke lijst 2012. Het belangrijkste wat wij hierin voor ogen houden is om ook in een volgende bestuursperiode onze lopende projecten verder te kunnen uitbouwen en afwerken in het kader van onze lange termijnvisie voor onze gemeente. De huidige meerderheid heeft hiertoe een belangrijke stap in de goede richting gezet. Je kunt dit, bij een aperitiefje, samen met onze Burgemeester en Schepenen overlopen en u kunt uw visie kwijt op ons jaarlijks eetfestijn op zaterdag 24 en zondag 25 september. Wij nodigen jullie dan ook van harte uit om aan te schuiven aan ons buffet en om jullie daar te ontmoeten. Freddy Van Hecke, voorzitter

Voor de tweede keer organiseerde de gemeente een Taalplein voor anderstalige kinderen in Affligem. Dit Taalplein gaat door in de laatste twee weken van augustus, aan het eind van de grote vakantie dus, en heeft als doel die kinderen die thuis een andere taal dan het Nederlands praten net voor aanvang van het schooljaar nog vlug een taalbad te geven. Zo helpen we bij de Samen met de burgemeester op de foto problematiek in de scholen wanneer te veel kinderen in dezelfde klas een andere taal spreken. Dit zou namelijk kunnen leiden tot een algemene achterstand voor de hele klas. Heel wat van de anderstalige kinderen zullen hier een leven en een toekomst uitbouwen. Indien we met z’n allen op een comfortabele manier naast en met mekaar willen leven is het noodzakelijk dat we mekaars taal spreken. Mekaar niet begrijpen leidt tot onbegrip, angst, vooroordelen en misverstan-

Diploma’s voor de kinderen van het taalplein den. De begeleiders van dit Taalplein leveren hier schitterend werk en verdienen het om in de bloemetjes te worden gezet. Wat zij op korte tijd als resultaat halen is verbluffend. Hun bijdrage tot de ontwikkeling van een verdraagzame maatschappij die open staat voor de integratie van andere culturen zal er toe leiden dat ook de kinderen van het Taalplein hier ‘thuis ‘ kunnen zijn. Dat ze kunnen spelen en plezier maken met alle Affligemse kinderen. Wij hebben in elk geval genoten van het optreden van de kinderen van het Taalplein, terwijl hun ouders ons een middagmaal aanboden. Tijdens de hele middag werd enkel Nederlands gesproken, een bijzondere prestatie ! Leen Steenhoudt, schepen van sociale zaken

Verantw. uitg.: Harry De Rijck, De Mattein 26 1790 Affligem

cdenv direct  

infomagazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you