Igra sporta i umjetnosti - HDLU

Page 1

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI

USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG Å PORTSKOG MUZEJA

A GAME OF SPORTS AND ART TOWARDS A PERMANENT EXHIBITION OF THE CROATIAN SPORTS MUSEUM


IGRA SPORTA I UMJETNOSTI USUSRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA Galerija Prsten i Galerija PM / Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika, Zagreb / 6. veljače – 22. ožujka 2020.

A GAME OF SPORTS AND ART TOWARDS A PERMANENT EXHIBITION OF THE CROATIAN SPORTS MUSEUM Prsten Gallery and PM Gallery / Home of the Croatian Association of Fine Artists, Zagreb / February 6th – March 22nd 2020


SADRŽAJ —

3

6

IGRALIŠTE ŽELJA, SPORT I UMJETNOST A PLAYGROUND OF DESIRES, SPORTS AND ART Tomislav Buntak IGRE IZMEĐU SPORTA I UMJETNOSTI GAMES BETWEEN SPORT AND ART Željko Marciuš

UMJETNICI _ ARTISTS

— 11

GRGUR AKRAP

13

TOMISLAV BUNTAK

15

IVAN FIJOLIĆ

17

MARTINA GRANIĆ I MARTINA MIHOLIĆ

19

SVJETLAN JUNAKOVIĆ

21

MARIN MARINIĆ

23

BOJAN MRĐENOVIĆ I STIPAN TADIĆ

25

ZOLTAN NOVAK

27

IVAN POSAVEC

29

JOSIP RONČEVIĆ

31

MAJA ROŽMAN

33

MATKO VEKIĆ

35

MIO VESOVIĆ

37

ZLATAN VRKLJAN

39

BIOGRAFIJE UMJETNIKA _ ARTIST'S BIOGRAPHIES

39

IMPRESUM _ IMPRESSUM


IGRALIŠTE ŽELJA, SPORT I UMJETNOST Igra je kao kreativna čarolija koja nas psihički i fizički mijenja, a manifestira se kroz fizički izraz tijela te izoštreni fokus i koncentraciju. Govorimo li o umjetničkom procesu ili o sportskom gibanju? Umjetnička i sportska inteligencija u suvremenim istraživanjima otkrivaju mogućnosti ljudske kreativnosti i kvalitete na novi način. Pokazuju njihovu važnost u obrazovnom procesu i zbilji svakodnevice. Izložba u susret Muzeju sporta podijeljena je u dva povezana dijela. Prvi kreće od povijesnih činjenica pokretanja organiziranih sportskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj do sporta u suvremenom smislu, dok drugi dio pokazuje sport i kao profesiju i kao široko rasprostranjenu zdravu rekreaciju, a ujedno i inspiraciju kod nastajanja umjetničkih djela suvremenih likovnih i vizualnih umjetnika predstavljenih u drugoj cjelini ove izložbe. Na izložbi je predstavljen širok spektar izložaka — od muzejskih, koji spajaju tragove povijesti i pričaju ubrzanu priču o razvoju sporta, do umjetničkih djela koje komentiraju, opisuju osobna iskustva i govore o spoju mogućnosti različitih kreativnih igara i sporta i umjetnosti. Ova izložba, koja pokazuje različite aspekte i mogućnosti teme sporta, predstavlja želju i prvi korak u nastojanju otvaranja suvremenog prostora za interaktivni, živi Muzej sporta koji istražuje čaroliju gibanja i fenomena ushita i sreće koji dodir sa

3

A PLAYGROUND OF DESIRES, SPORTS AND ART A game is a creative kind of magic, one that changes us mentally and physically, which manifests itself through the physical motion of the body, as well as sharpened focus and concentration. Are we speaking of the artistic process or athletic motion? Artistic intelligence and sporting intelligence are, in modern research, revealing the full extent of human creativity and quality in new ways. It shows their importance in the education process and everyday life. This exhibition, paving the way towards a Museum of sports, is divided into two interconnected halves. The first has its roots in historical fact, the beginnings of organized sporting activities in the Republic of Croatia and leading up to sports in their modern form, while the other shows sports, both as a profession and a widely practices form of healthy recreation, as an inspiration in the creation of artistic works of modern artists represented in the second half of this exhibition. The exhibition presents a wide spectrum of items, from museum items, binding together traces of history and weaving a tale of the development of sports, to artistic works that provide commentary, describing personal experiences and speaking of the coming together of possibilities of various creative games of sports and art.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

sportom pobuđuje u ljudskoj zajednici. Taj se osjećaj tematski prenosi na različita polja i aktivnosti u suvremenoj civilizaciji, a na ovoj izložbi prikazan je kroz polje likovne umjetnosti. Od najmlađe generacije do akademika, umjetnici kroz svoje iskustvo sportske aktivnosti, kroz sportove koje su trenirali, kroz dnevnu sportsku rekreaciju u kojoj uživaju prenose iskustvo u svoja umjetnička djela koja govore o strasti, osobnim stavovima, rekreaciji, čarobnim sjećanjima na stare stadione, prijenosima sportskih natjecanja na crno bijelim televizorima, čaroliji natjecanja i čaroliji druženja. Predstavljena umjetnička djela govore o strasti i ushitu, koji povezuju odgovor na pitanje zašto su sport i umjetnost najvažnija kreativna zabava i unutarnja promjena u suvremenom civilizacijskom okruženju i europskoj tradiciji. Zdrav duh u zdravom tijelu, osebujan, na igralištu naših želja.

This exhibition, which represents varied aspects and possibilities contained within the subject of sports, represents a desire for and the first steps in the process aimed at the opening of a modern space for an interactive, living Museum of sports, which explores the magic of motion and the phenomena of elation and happiness, which are awakened by contact with sports in all peoples. These feelings are thematically reflected in various fields and activities in modern civilization and in this exhibition, they are displayed through the field of artistic expression. From the youngest generations of artists to renowned academics in the field express their experiences with sporting activities, the sports that they trained in, the daily sporting recreation that they enjoy, and embody them in their works that speak of passion, of personal expression, reaction, those magical memories of old arenas, transmissions of sporting events on black-and-white television sets, the magic of competition and the magic of companionship. The artistic works represented here speak of passion and elation, giving answer to the question that asks us, why are sports and arts the most important creative act and internal change in modern civilization and in the European tradition. A healthy mind in a healthy body, unique, in the playground of our desires.

Tomislav Buntak

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

4


IGRE IZMEĐU SPORTA I UMJETNOSTI Umjetnost i sport prožimaju sve segmente čovjekova bivanja. Sport uz to oblikuje tjelesnost homo sapiensa poput humanoidnog stroja koji iskazuje vlastite zakonitosti i vještine. Sport umjetnosti i umjetnost sporta ukrštavamo kroz kaleidoskop fantazijske unutar stvarne zbiljnosti — teoriju igre i ludensa života, promatrajući ih i kao natjecateljsku komponentu koja prožima, isprepliće i povezuje oba područja. Ona se raspršuju kroz prizmu stvaranja bolje slike ili zabijanja ljepšega gola u kojima se uživa, koji se ocjenjuju. Ponekad ih iz njih isijava neomeđena energija koja se rasplamsava u oba izričaja. Strastvena je s one strane intelekta reakcija i promatrača i navijača koji vrednuje umjetnika i sportaša, izdižući ih i odnašajući se prema njima pokatkad do razine idolopoklonstva. Obje igre satkane su od pravila koje ih definiraju i strukturiraju. Umjetnost i sport su život, mijenjaju kemiju mozga i tijela te stvaraju modele izgleda i ponašanja. Umjetnost i sport više su od igre — to je esencija libida koji drži na okupu sve što postoji. Koliko umjetnost djeluje na duhovno određenje čovjeka zna svatko tko se ikada prepustio snazi umjetnosti. Koliko pak sport djeluje na tijelo, um, psihu i duh čovjeka zna svatko tko je ikada vježbao, zaigrao na terenu, stazi, bazenu, šahovskoj ploči ili strastveno navijao. Sve te lude kombinacije u oba područja proizlaze iz vježbe, treninga, darovitosti, pokatkad genijalnosti, što se mukotrpnim radom

5

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

GAMES BETWEEN SPORT AND ART Art and sport permeate all segments of human existence. Sport also shapes the corporeality of Homo sapiens like a humanoid machine that displays its own laws and skills. We interweave the sport of art and art of sport through a kaleidoscope of fantasy within the real reality — game theory and the ludens of life, also seeing them as a competitive component that permeates, intertwines and connects both areas. They scatter through the prism of creating a better image or scoring a more beautiful goal, both of which one enjoys and evaluates. Sometimes they are infused with unlimited energy that flares up in both forms of expression. It is passionate, beyond the intellect of reactions both of the observers and fans that evaluate the artist and the athlete, sometimes elevating them to and treating them at the level of idolatry. Both games are made up of rules that define and structure them. Art and sport are life, they change the brain and body chemistry and create models of appearance and behaviour; they are more than games — the essence of libido that holds together everything that exists. How much art impacts the spiritual quality of man is known to anyone who has ever given in to the power of art. How much, however, does sport affect the body, mind, psyche and spirit of man is known to anyone who has ever worked out, played in the field, track,

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

6


s vremenom u pretaču u umijeće. Iz toga naposljetku proistječe neopisiva čarolija. I u vrhunskog sportaša i u vrhunskog umjetnika, kao i u istinskoj umjetnosti i umjetnosti sporta, izvanredne izvedbe izgledaju kao da to nisu; rezultati i predstave doimaju se izvedene same po sebi ukazujući da ono što se čini izgleda kao da je obavljeno prirodno i bez imalo truda i napora, i da samo tako može biti… To je obmana i vraška svrhovitost mita stvarnijeg i poticajnijeg od stvarnosti na koju se referira. Sve vrste i načini akcije i reakcije proistječu iz ljudskih potreba određenih kretanjem i mirovanjem, dinamikom igranja. I umjetnost i sport univerzalne su i transkulturalne ljudske tvorevine. Neotuđivo su pravo pojedinca i ljudske vrste u cjelini. Sport i umjetnost treba promatrati kroz lupu popularne kulture koja s druge strane teleskopa ili zaslona omogućuje stvaranje identiteta malog čovjeka izrazima spontane, mimetičke i naučene kreativnosti, što se hrani idiomima dominantne kulture i zabave bilo oponašanjem ili identifikacijom, ali i zanosom, kao i preformuliranjem sustava vrijednosti: od muzeja i galerija, stadiona i arena, staza i trkališta, sve preko složene ikonografije podskupina i subkulture te sportskih i likovnih igara u školi, kao i amatera u slobodno vrijeme koji preslikavaju ili oponašaju svoje idole. Nemoguće je u sumarnom, sažetom pregledu podrobnije analizirati izvanredne interpretacije mladih i renomiranih hrvatskih umjetnika, ali jasno je njihovo viđenje koje bitno određuje odnos umjetnika prema sportskome motivu. To viđenje je angažirano, često strastveno, nimalo neutralno ili indiferentno. Grgur Akrap posvećuje sklad prirode i tijela, a govorom i gestama lica — kojih ljudskome izražaju ima 300 — nogometaša proizašlih iz legendarnih albuma sa sličicama stvara svojevrsne psihološke profile. Zlatan

7

pool, chessboard or passionately cheered. All these crazy combinations in both fields come from practice, training, talent, sometimes genius, which translate to skill through painstaking work. This ultimately results in indescribable magic. Both in top athletes and top artists, as well as in true art and art of sport, exceptional performances do not seem like such; the results and performances seem to happen by themselves making what is being done seem natural and effortless and like the only possible way to do it… This is a delusion and the devilish purpose of a myth that is more real and stimulating than the reality it refers to. All types and modes of action and reaction arise from human need defined by movement and rest, the dynamics of play. Both art and sport are universal and transcultural human creations. The inalienable right of an individual and the human species in general. Sport and art should be viewed through the scope of popular culture that, on the other side of a telescope or screen, enables the creation of the identity of everyman through the expressions of spontaneous, mimetic and learned creativity that feeds on the idioms of dominant culture and entertainment, either by imitation or identification, but also by enthusiasm, as well as by reformulating the system of values: from museums and galleries, stadiums and arenas, tracks, racecourses, all through the complex iconography of subgroups and subculture and sports and visual art games at school, as well as leisure amateurs who copy or imitate their idols. A concise, summarised overview does not allow for an in-depth analysis of the extraordinary interpretations by young and renowned Croatian artists. However, their view, which significantly defines the artist’s attitude towards the sports motif, is clear. It is engaged, often passionate, not at all neutral or indifferent.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Vrkljan, Zoltan Novak i Matko Vekić provlače ostvareni prizor kroz deziluzionističko sito vlastitih stilova i vizualnih htjenja. Kod Vekića uočavamo ruinirane, ohlađene slikovne vizije (tereni, sportaši), uz dozu angažirane distance spram znakovne korporacijske ornamentalizacije i nečistih TV-opredmećenja. Novak sebi svojstvenom oporom stilizacijom, kao i analitičkom i brojevno-verbalno-vizualnom konstrukcijom, proširuje i usklađuje motiviku nekoliko sportskih igara. Iza zasićenih sumornih konstrukata izviru podsvjesni signali strasti, identifikacije i sportskoga ludila koje zorno izražava prizor s koncentriranim Magnusom Carlsonom — Mozartom šaha — prožetim Novakovim identifikacijskim modelom, šetačem na šahovskoj ploči. Vrkljan slikarskom citatnošću uzdiže svoje bicikliste u metafore viteza i vladara umijeća gdje se atributi biciklističke opreme preobražavaju srednjovjekovni akcesorij — kao važan dio poezije autorova imaginarija. Ivan Fijolić, Marin Marinić i Svjetlan Junaković ostvaruju kiparsku 3D slikovnost svojevrsnih hiperskulptura. Fijolićev iskaz odražava mladalačku zatravljenost antologijskim razmjerima filmske i popikone borilačkih vještina Bruce Leeja. Marin Marinić snažnim stiliziranim naturalizmom interpretira plemensku kulturu Maora s Novog Zelanda poznatu po haku ratničkom plesu koji autor posve slobodno vizualizira u ritmičnoj sceni raznovrsne i plesno lude gestikulacije lica i pokreta. Štoviše, Maori su dio All Blacks ragbi reprezentacije Novog Zelanda, a kipar Marin Marinić je Tarara (na maorskom Hrvat) koji je igrao ragbi. Nogometni ples začudne matiseovske magije i kolorita, neobične bestežinske sekvence nogometne igre predočene kao igre plesa izrasta, izdužuje i modelira Svjetlan Junaković. Na to antigravitacijsko viđenje plivačkih sportova i igre vaterpola nadovezuje se Tomislav Buntak, svojim prozirnim, lakim obojenim akvarelima s

Grgur Akrp consecrates the harmony of nature and body, and through speech and facial expressions — of which humans have 300 — of football players coming from the legendary sticker albums he creates some sort of psychological profiles. Zlatan Vrkljan, Zoltan Novak and Matko Vekić sift the achieved scene through a disillusioned sieve of their own styles and visual aspirations. In Vekić there are ruined, cold visual visions (fields, athletes), with a dose of an engaged distance towards semiotic corporate ornamentation and impure TVobjectification. In his own harsh stylisation, as well as analytical, often numerical, verbal and visual construction, Novak expands and harmonises the motifs of several sports games. Behind the saturated gloomy constructs emerge subconscious signals of passion, identification and sporting madness that vividly portray the scene with the focused Magnus Carlsen — The Mozart of Chess imbued with Novak’s identification model — a walker on a chessboard. With painterly citation, Vrkljan elevates his cyclists to the metaphors of knights and masters of skill, where the attributes of cycling gear transform into the medieval accessory — as an important part of the poetry of the artist’s imagery. Ivan Fijolić, Marin Marinić and Svjetlan Junaković create the sculptural 3D imagery of some sort of hyper sculptures. Fijolić’s expression reflects a youthful enchantment with the anthological proportions of the movie and pop-icon of martial arts, Bruce Lee. With an emphasized stylised naturalism, Marin Marinić interprets the Māori tribal culture from New Zealand, known for haka war dance which the artist quite freely visualises in the rhythmic scene of a diverse and crazy dance of facial expressions and movements. Moreover, the Māori are a part of the All Blacks rugby team of New Zealand, and Marin Marinić is a sculptor — Tarara (Croat in Māori) —

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

8


aluzijama i referencama koje se rasprostiru od Picabije i Delauneya do kulture i mode izgleda 1950-ih. Prozračnim, opuštenim uprizorenjima slika plivače poput djece u igri ili igre životinja nesvjesne svoga ponašanja. U transu sporta Buntakovi likovi plešu, izvijaju se, naginju u instinktivnoj i uvježbanoj mimikriji govora tijela, kao u Balu na vodi. Srodan tome je i plivački maraton Josipa Rončevića, posve filmičnog kolor uprizorenja i stripovske linearnosti na tragu strip-klasika Huppen Hermanna. Na to nadovezujemo itinerar, izvanredan, a nepretenciozan foto-verbalnovizualni-strip dnevnik biciklističkog putovanja Grčkom — gdje je iz davnina arhajske i klasične antike uobražavanje sporta idealnim skladom duha i tijela preobraženim u umjetnost i započelo — čiji su autori Stipan Tadić i Bojan Mrđenović. Prirodnu čaroliju sporta magijom fotografske slike ostvaruju Ivan Posavec i Mio Vesović zaleđujući isječkekadrove sportaša u 4D prostor-vremenu. Obojica u tipskome pronalaze atipično, u karakterističnome nekarakteristično, ovjekovječujući individualnu izvedbu sportaša: igru, pokret i geste. Posavec zaustavlja pokret i portretira suštinski, iza i iznad opne izglednog svaku snimljenu zvijezdu. Štoviše autorov izrez Sandre Perković potpuna je ekstaza fotografije. Mio Vesović iskazuje psihološki portret body-bildera kao i kult tijela i tjelesnosti humanoidnih strojeva izražen dubokim svjetlo-sjenama i izrazima od radosnog ponosa do sjetnog naklona. Martina Granić i Martina Miholić osmišljenim slojevitim i autoreferencijalnim prostornim konstruktom, koji se među ostalim sastoji i od plakatne vizualizacije samih umjetnica u sportskim pokretima i istezanjima, sociološko-kritički propituju i preispituju stereotipe o ženama i sportu. Uvriježenim predodžbama o ljepoti i seksizmu iz

9

who used to play rugby. Svjetlan Junaković expands and models a football dance of an extraordinary Matisse-like magic and colour scheme; an unusual weightless sequence of a football match portrayed as the play of dance. Tomislav Buntak builds on this anti-gravitational view of swimming sports and water polo with transparent, light coloured watercolours with the allusions and references that range from Picabia and Delaunay to the culture and fashion of the 1950s. With airy, relaxed staging he paints swimmers like children in play or play of animals unaware of their behaviour. Buntak’s characters dance in the trance of sport, they twist, bend in an instinctive and trained mimicry of body language, like Dancing in Water. Related to this is the swimming marathon of Josip Rončević with its completely cinematic colour staging and comic linearity along the lines of the comic classics of Hermann Huppen. To this we add the itinerary, an extraordinary, yet unpretentious photoverbal-visual comic diary of the cyclic trip around Greece — where in the ancient time of archaic and classical antiquity began the shaping of sport into art through the ideal harmony of body and mind — which is achieved by Stipan Tadić and Bojan Mrđenović. The natural magic of sport is portrayed through photography by Ivan Posavec and Mio Vesović by freezing the clips-frames of athletes in 4D space and time. Both of them find typical in the atypical, characteristic in uncharacteristic, by memorizing the individual performance of an athlete; game, movement and gestures. Posavec freezes the movement and portrays the essential, behind and beyond the membrane of the appearance of each recorded star. Moreover, the artist’s frame of Sandra Perković is a complete ecstasy of photography. Mio Vesović shows a psychological portrait of a bodybuilder as well as the cult of the body and physicality

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

muške i javne perspektive suprotstavljaju ženski pogled i dubinski utjecaj sporta na čovjeka, bez obzira na spolne uloge i orijentacije. Time dekonstruiraju medijsku i konzumnu mitomaniju. Maja Rožman pak ravnomjernim geo-obrisom stilizacije vlastitosti prekoračuje vrijeme i prostor vraćajući nas u djetinjstvo uprizorenjima igre kao esencije života s ovu i onu stranu zrcala. Fantazija unutar ja-forme ukazuje na vrijeme kada su se igre igrale na ulici, cesti, asfaltu i zemlji, što je memorijski zor koji priziva bezbrižna sjećanja, a posebice je važan uslijed suvremene totalne virtualizacije svega. Igre umjetnosti i sporta, od zamišljaja do realizacije, pridaju smislenost našim osjetima i umu; čine nas humanijima, čine nas ljudima. A to nije malo, zar ne?

of humanoid machines expressed in deep light-shadows and expressions ranging from joyful pride to melancholic bow. Martina Granić and Martina Miholić question and examine the stereotypes about women and sports in a sociological and critical manner through a deliberately layered and self-referential spatial construct, which, among other things, also contains the poster visualisation of the artists themselves in sporting movements and stretches. The traditional notions of beauty and sexism from male and public perspective are contrasted with a female view and the profound impact of sport on human beings, regardless of gender roles and sexual orientations. By doing so, they deconstruct the media and consumerist mythomania. Maja Rožman, on the other hand, with an even geo-trace of stylisation of the self transcends space and time and takes us back to our childhood through the scenes of play as the essence of life on this or the other side of the mirror. Fantasy within the first-person narrative points to the time when games were played on the street, road, asphalt or in dirt, which is a memory perception that evokes carefree memories and it is especially important due to contemporary total virtualisation of everything. The play of art and sport from imagination to realisation give meaning to our senses and mind; they make us more humane; make us human. And that’s something, isn’t it?

Željko Marciuš

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

10


GRGUR AKRAP — Kompozicija devet igrača (str. 11) _ Nine Player Composition (p. 11), 2014. ulje na platnu _ oil on canvas, 123 x 93 cm Spasilac (str. 12) _ Lifeguard (p. 12), 2019. ulje na platnu _ oil on canvas, 190 x 117 cm

11

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

12


TOMISLAV BUNTAK — Priprema za natjecanje _ Preparation for the Competition, 2009. bareljef na mediapanu, akril _ bas-relief on mediapan, acrylic, 3 x (190 x 390 cm) Rekreacija (nogomet) u parku Novog Jeruzalema _ Recreation (Football) at the New Jerusalem Park, 2009. bareljef na mediapanu, akril _ bas-relief on mediapan, acrylic, 3 x (190 x 390 cm) Nogomet pred vratima Novog Jeruzalema (str. 13) _ Football at the Door of the New Jerusalem (p. 13), 2009. sitotisak na papiru, 70 x 100 cm Serija "Sportske vježbe" (str. 14) _ Serial "Sport Exercises" (p. 14), 2019. akvarel, instalacija _ watercolor, installation, cca 50 x (30 x 42 cm) Sportska rekreacija _ Sports Recreation, 2019. crtež, tuš na papiru _ drawing, ink on paper, cca 30 x (100 x 70 cm)

13

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

14


IVAN FIJOLIĆ — Bruce Lee Show Off, 2008. poliester, drvo, elektromotor _ polyester, wood, electric engine, 170 x 110 x 115 cm

15

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

16


MARTINA GRANIĆ I MARTINA MIHOLIĆ — Samo jako _ Try Hard, 2019. prostorna instalacija _ spatial installation promjenjivo _ changeable

17

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

18


SVJETLAN JUNAKOVIĆ — Šampion lake kategorije _ Light Category Champion, 2017. bojana terakota _ painted terracotta, 62 x 17 x 22 cm Ples (str. 19, 20) _ Dance (pp. 19, 20), 2014. bojani acrystal _ painted acrystal, 60 x 45 x 45 cm

19

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

20


MARIN MARINIĆ — Tarare _ Tarara, 2012. patinirana stakloplastika _ patinated fiberglass, 8 x (200 x 80 x 60 cm)

21

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

22


BOJAN MRĐENOVIĆ I STIPAN TADIĆ — Grčki dnevnik _ Greek Diary, 2018. knjiga umjetnika, crtež tušem, fotografija _ artist book, ink drawing, photography, 11.5 x 17.2 cm digitalni ispisi _ digital prints, 30 x (23 x 17.2 cm)

23

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

24


ZOLTAN NOVAK — Mali, 2020. ulje na platnu _ oli on canvas, 140 x 115 cm

Julio, picigin, 2020. ulje na platnu _ oli on canvas, 140 x 130 cm

Mali 2, 2020. ulje na platnu _ oli on canvas, 140 x 115 cm

Julio, picigin, 2020. ulje na platnu _ oli on canvas, 140 x 130 cm

Magnus, 2019. (str. _ p. 25) ulje na platnu _ oli on canvas, 140 x 130 cm

Navijačice _ Cheerleaders, 2020. ulje na platnu _ oli on canvas, 140 x 130 cm

Kinez (str. 26) _ Chinese (p. 26), 2019. ulje na platnu _ oli on canvas, 140 x 130 cm

25

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

26


IVAN POSAVEC — Filip Ude (str. _ p. 27), 2012., inkjet print, 50 x 60 cm Filip Hrgović (str. _ p. 28), 2016., inkjet print, 50 x 60 cm Ivano Balić, 2012., inkjet print, 50 x 60 cm Neven i Nenad Žugaj, 2012., inkjet print, 50 x 60 cm Sandra Perković, 2012., inkjet print, 50 x 60 cm

27

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

28


JOSIP RONČEVIĆ — Maraton _ Marathon, 2019. ulje na drvo _ oil on wooden panel, 27 x 35 cm Maraton _ Marathon, 2019. ulje na drvo _ oil on wooden panel, 27 x 35 cm Picigin (str. _ pp. 30, 31), 2018. akril na platnu _ acrylic on canvas, 110 x 205 cm

29

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

30


MAJA ROŽMAN — Preskakanje konopca _ Jump Rope, 2013. digitalni ispis, papir Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m², 11 x 30 mm

Hoop, 2020. digitalni ispis, papir Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m², 11 x 30 cm

Nepoznata igra (str. 31, 32) _ Unknown Game (pp. 31, 32), 2013. digitalni ispis, papir Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m², 11 x 30 cm

Ball, 2020. digitalni ispis, papir Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m², 11 x 30 cm

Gumi-gumi (str. 32) _ Elastic (p. 32), 2013. digitalni ispis, papir Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m², 11 x 30 cm

Ribbon, 2020. digitalni ispis, papir Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m², 11 x 30 cm

31

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

32


MATKO VEKIĆ — Teniski teren _ Tennis Court, 2019. ulje i lak na platnu _ oil and varnish on canvas, 160 x 210 cm Tutnjava u džungli iz ciklusa "TV izbor" _ The Rumble in the Jungle from the cycle "TV Choice", 2010. ulje i lak na platnu _ oil and varnish on canvas, 75 x 81 cm Stadion _ Stadium, 2019. ulje i lak na platnu _ oil and varnish on canvas, 160 x 210 cm Prvaci od svijeta _ World Champions, 2004. ulje i lak na platnu _ oil and varnish on canvas, 270 x 340 cm Akropola (Stadion) _ Acropolis (Stadium), 1997. – 1998. ulje i lak na platnu _ oil and varnish on canvas, 195 x 250 cm Stadion (str. 33, 34) _ Stadium (pp. 33, 34), 2019. ulje i lak na platnu _ oil and varnish on canvas, 6 x (33 x 33 cm)

33

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

34


MIO VESOVIĆ / MO — Iz serije "Svjetski festival u Bodybuldingu u Beogradu" _ "World festival in Bodybulding, Belgrade" series, 1980. crno bijela fotografija _ black and white photo, 4 x (40 x 30 cm)

35

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

36


ZLATAN VRKLJAN — Ciklus radova "Biciklisti" _ The cycle of works "Cyclists", 2010. – 2011. ulje na platnu _ oil on canvas, 5 x (190 x 115 cm)

37

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

38


BIOGRAFIJE UMJETNIKA

39

ARTIST'S BIOGRAPHIES

GRGUR AKRAP

IVAN FIJOLIĆ

— Grgur Akrap rođen je 1988. u Zagrebu. Godine 2013. diplomirao je na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Damira Sokića. Član je HDLU od 2012., a HZSU od 2018. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada od kojih se posebno ističu Nagrada za mladog umjetnika na 3. bijenalu slikarstva, Nagrada Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu na 51. zagrebačkom salonu, Nagrada Iva Vraneković – umjetnik umjetniku na 4. bijenalu slikarstva i Grand Prix Erste Fragmenata 15. Živi i radi u Zagrebu.

— Rođen je u Zagrebu 1976. gdje završava školu primijenjene umjetnosti. Godine 2004. završava nastavnički odsjek Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Vuce. Izlaže na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i svijetu. Autor je više javnih skulptura u Hrvatskoj i BiH od kojih su značajnije Bruce Lee u Mostaru, Fontana "Dvije palme na otoku sreće" u Zagrebu i Franjo Tuđman u Glini. Dobitnik je nekoliko stručnih nagrada, a radi kao docent na Nastavničkom odsjeku Zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti.

Grgur Akrap was born in Zagreb in 1988. He graduated in Painting from the Academy of Fine Arts in Zagreb, Department of Art Education, in the class of Professor Damir Sokić, in 2013. Grgur Akrap has had several solo and numerous group exhibitions. He has won several awards, including the Best Young Artist Award at the 3rd Biennial of Painting, the Museum of Contemporary Art Award at the 51st Zagreb Salon, the Iva Vraneković Award – Artist to Artist and the 15th Erste Fragments Grand Prix Award. He lives and works in Zagreb.

TOMISLAV BUNTAK

MARTINA GRANIĆ

— Tomislav Buntak rođen je 1971. u Zagrebu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1997. u klasi Miroslava Šuteja. Od tada se aktivno bavi slikarstvom i pedagoškim radom: od 1997. – 1998. profesor je u XI gimnaziji u Zagrebu, a od 2010. docent na zagrebačkoj Likovnoj akademiji. Bavi se i organizacijom umjetničkog života: 1998. – 2010. bio je ravnatelj Centra za kulturu Maksimir u Zagrebu i organizirao različita kulturna događanja, radionice te manifestacije s naglaskom na vizualno-umjetničkim programima, kroz koje surađuje s profesionalnim likovnim umjetnicima i pedagozima. Od 2009. obnaša dužnost dopredsjednika Hrvatskoga društva likovnih umjetnika u Zagrebu, gdje je sudjelovao u osnivanju Bijenala slikarstva, a 2018. postaje predsjednik HDLU. Iste godine obnaša funkciju dekana Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Također, svake godine organizira likovni dio Festivala svjetske književnosti u Zagrebu. Od 1993. izlagao je na brojnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Oslikao je brojne interijere trgovina, klubova i javnih ustanova među kojima se ističe mural u dječjoj bolnici u Klaićevoj iz 2014. Dobitnik je nagrade Vladimir Nazor 2008. za ambijentalnu slikarsku instalaciju u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu te iste godine dobiva i nagradu Kabineta grafike HAZU za rad na 4. trijenalu crteža.

— Martina Granić, diplomirana je ekonomistica i dizajnerica, radi kao koreografkinja, redateljica, dramaturginja, plesna pedagoginja, izvođačica, dizajnerica i profesorica na Vernu. Dobitnica je SPAZIO, danceWEB i Be SpectACTive programa. Pokrenula je DENF, EKS BAUHAUS, SPQR i TASK platforme. Autorica je predstava: Nedjeljno popodne, Jato Utile, Eau de Performance, Arms, Botanike, Faun, Bouquets from the Finest Graves, Divine Blindness, High Spirits, Utopia. Godine 2016. sudjeluje na Londonskom bijenalu dizajna.

Tomislav Buntak was born in 1971 in Zagreb. He graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb in 1997 in the class of Miroslav Šutej. Since then he has been actively involved in painting and art education as a professor at XI gimnazija in Zagreb, and since 2010 as an Assistant Professor at the Academy of Fine Arts in Zagreb. Between 1998 and 2010 he was the director of the Maksimir Center for Culture in Zagreb where has organized various cultural events, workshops and events focusing on visual and artistic programs, which gave him opportunity to collaborate with professional visual artists and educators. In 2009, he become the Vice President of HDLU (Croatian Association of Fine Artists) in Zagreb, where he participated in the founding of the Biennial of Painting. In 2018 he become the President of the HDLU. In the same year he was appointed as Dean of the Academy of Fine Arts in Zagreb. Also, every year he organizes a visual part of the Zagreb World Literature Festival. Since 1993 he has exhibited at numerous exhibitions in Croatia and abroad. He has painted numerous interiors of shops, clubs and public institutions, including the mural at the Klaićeva Children's Hospital of 2014. He won the Vladimir Nazor Award in 2008 for an ambient painting installation at the Art Pavilion in Zagreb, and the same year he received the HAZU Graphic Cabinet Award for his work on the 4th Triennial of Drawings.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Ivan Fijolić was born in in 1976 in Zagreb, where he graduated from the School of Applied Arts. In 2004 he graduated from the teaching department of the Academy of Fine Arts in Zagreb in the class of prof. Vuce. He has exhibited at numerous solo and group exhibitions in Croatia and abroad. He is the author of several public sculptures in Croatia and BiH, notably Bruce Lee in Mostar, the Fountain Two Palms on the Island of Happiness in Zagreb and Franjo Tuđman in Glina. He has won several professional awards. He works as an assistant professor at the Teaching Department of the Zagreb Academy of Fine Arts.

Martina Granić, choreographer, dramaturge, dancer, university lecturer at Vern, dance pedagogue, designer in Zagreb, completed Master of Arts and MA Faculty of Economics and participated in SPAZIO, danceWEB and Be SpectACTive program. Author of DENF, EKS BAUHAUS, SPQR i TASK platforms. Author of performances: Sunday Afternoon, Jato Utile, Arms, Eau De Performance, Botanike, Faun, Bouquets from the Finest Graves, Divine Blindness, High Spirits, Utopia. Participated in the Croatian presentation at London Design Biennale 2016.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

40


SVJETLAN JUNAKOVIĆ — Svjetlan Junaković rođen je 1961. U Zagrebu. Diplomirao je kiparstvo na Accademia di Belle Arti di Brera u Milanu 1985. Od tada, kontinuirano se bavi crtežom, ilustracijom i skulpturom (prvih 25 godina kao samostalni umjetnik, a sada kao redovni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu). Samostalno izlaže u Hrvatskoj i inozemstvu: Firenca 2016., Bologna 2015., Mexico City 2011., Napulj 2008., Bruxelles 2009., Genova 2009., Lisabon 2007., Budimpešta 2001., Monza 1996., München 1994... Za izložbu skulptura (Gliptoteka HAZU, 2015.) nagrađen Nazorovom nagradom (najveća državna nagrada za umjetnost) 2016. Autor je brojnih autorskih knjiga za djecu, koje su izdane u više od 30 zemalja svijeta i koje su nagrađivane s desecima međunarodnih nagrada. Za knjigu Gran libro de los retratos de animales (OQO editora, Španjolska) nagrađen je nagradom Bologna Ragazzi Award u Bologni 2008. te za najbolju knjigu u Španjolskoj 2007. i u Italiji 2008. Dva puta je, kao hrvatski predstavnik, bio nominiran za Hans Cristian Andersen Illustrator Award, najznačajniju nagradu za dječju ilustraciju. Junakovićev animirani film Moj put, u produkciji Bold studija iz Zagreba proglašen je za najbolji film na Hrvatskom festivalu animiranog filma. Moj put sudjeluje na festivalu u Anecyu te na još stotinjak festivala diljem svijeta. Likovno je oblikovao, više puta nagrađenu, lutkarsku predstavu Ko je Šlemil šel v Varšavo za Mariborsko Lutkovno gledališče. Od 2016. godine eksluzivno objavljuje knjige za The Magic Elephant Books, izdavača iz Kine.

41

Svjetlan Junaković was born in Zagreb on 23 January 1961. In 1985 he graduated sculpture from the Accademia di Belle Arti di Brera in Milan. The first eleven books that he wrote, illustrated and designed were published by Franco Cosimo Panini from Modena (1992). Since then he has illustrated many books, book covers etc. He is also active and present on the art scene with paintings and sculptures. Junaković has shown his illustrations at almost all the major world exhibitions, and picture books that he wrote and illustrated have been published in over thirty countries (USA, Japan, Australia, France, Belgium, Canada, China, Switzerland, Israel, South Korea, Mexico, Spain, Italy, Finland, Holland, Austria, Germany, Brazil, Argentina,Portugal, Slovenia, Croatia, Czech Republic etc.). In 2001 the book Animagicals, published by Hand Print in New York, was listed among theTop 10 of Amazon.com (editor’s choice).He had solo exhibitions in Mexico City, Florence, Bologna, Brussels, Genova, Siena, Munich, Mantua, Monza, BustoArsizio, Lissone, Bari, Budapest, Lisbon, Modena, Naples, Zagreb, Ljubljana... In 2007 he had a solo exhibition in the Klovićevi dvori Gallery, Zagreb, at which he showed many sculptures, paintings and illustrations. The exhibition was also mounted in Naples in the prestigious Palazzo Arti Napoli, and in 2009 in the Modern Art Gallery in Genova, Nervi. In 2010 he won many prizes for the animated film My Way, in the production of Bold Studio in Zagreb (based on the book My Way, text and illustrations Svjetlan Junakovic, Algoritam, Zagreb, 2007). For his solo exhibition of sculptures in Gliptoteka HAZU, Zagreb, (2015) he won the most important Croatian award Vladimir Nazor. Svjetlan Junaković is professor at the Academy of Fine Arts in Zagreb, where he has been teaching illustration, drawing and graphic design since 2010. He has taught illustration at the International Summer School in Sarmede (Treviso, Italy) 2002 – 2015, and at many workshops in Rome (Museo nazionale delle arti e mestieri popolari), Verona (Galleria d’arte moderna), Padua (Artatelier), Monza, Mirano, and at the international school of Illustration in Valladolid in Spain. Junaković is a mentor in graduation works, as part of

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

master-studies, at the Academy of Fine Arts in Linz in Austria, and in 2009 – 2011 he taught illustration at the master studies at, Facolta di Scienze della Formazione dell’Universita di Padova, Italy, and at the master studies of illustration in Madrid (i-con), Spain. Since 2016 he has been publishing his books exclusively with The Magic Elephant Books, Guilin, China.

MARIN MARINIĆ — Akademski kipar Marin Marinić rođen je 1967. godine u Zagrebu. Pohađao je Školu primijenjene umjetnosti te Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao je 1993. godine na kiparskom odjelu Akademije, u klasi Profesora Šime Vulasa. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Autor je nekoliko javnih radova, između ostalih, skulpture novinarske rock nagrade Hrvatske Crni mačak 1998. i 1999. g. te spomenika punk ikoni Joeu Strummeru. Radio je, također, na restauriranju mnogih objekata nulte kategorije, uključujući Zagrebačku katedralu. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika.

An Academic sculptor, Marin Marinić was born in Zagreb, Croatia, in 1967. He attended the Zagreb School of Applied Arts and the Academy of Fine Arts in Zagreb, Department of Sculpture, from which he graduated in 1993 in the class of Professor Šime Vulas. Marinić employs all sculpting techniques, including iron welding and wood and stone carving. He has extensive experience in casting and in restoration of stone. He is a member of the Croatian Association of Visual Artists.

MARTINA MIHOLIĆ — Martina Miholić diplomirala je na grafičkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, 2004. godine, a 2011. magistrirala na Central Saint Martins College u Londonu. Od 2006. postaje umjetnička ravnateljica Međunarodnog festivala studentskog kazališta i multimedije Test! kojeg vodi do 2010. Od tada do 2012., unutar udruge ULAZ, u kolaboraciji s Veleposlanstvom RH u Londonu provodi projekt Export–Import. Godine 2016. s Miom Orsag bila je kustosica 33. salona mladih. Od 2015. voditeljica je Galerije PM i Galerije Prsten u HDLU. Sudjelovala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama, festivalima i rezidencijalnim programima u zemlji i inozemstvu.

Martina Miholić received two MA degrees, from Fine Arts at Central Saint Martins College of Art and Design – London in 2011 and from Graphic at Academy of Fine Arts – Zagreb in 2004. Since 2006 she has become creative director of Test! International Student Festival. In 2012 in collaboration with Croatian Embassy in London she was running an international project Export–Import. In 2016, she and Mia Orsag curated 33rd Youth Salon. Since 2015, she is the gallery coordinator at PM and Ring Gallery in HDLU. She has participated in numerous solo and group exhibitions, festivals and residential programs at home and abroad.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

42


BOJAN MRĐENOVIĆ — Bojan Mrđenović rođen je 1987. u Virovitici. Diplomirao je na preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti i informacijskih znanosti u Zagrebu. Godine 2012. diplomirao je na preddiplomskom, a 2015. godine na Diplomskom studiju filmskog i TV snimanje na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a na istom Odsjeku trenutno radi kao umjetnički suradnik. Bavi se filmom i fotografijom. Izlagao je fotografije na brojnim samostalnim i grupnim izložbama.

IVAN POSAVEC Bojan Mrđenović (born in Virovitica in 1987) graduated with an undergraduate degree in History of Art and Information Science in Zagreb. In 2012 he earned a B.A. in Art History and Information Sciences in Zagreb. In 2012 he also earned a B.A. and in 2015 M.A. in Film and TV Directing from the Academy of Dramatic Art in Zagreb. He is currently working as an art associate at that very same department. He works in field of film and photography and has exhibited in numerous solo and group exhibitions.

ZOLTAN NOVAK — Zoltan Novak rođen je 1963. u Zagrebu. Nakon završene srednje Grafičke škole upisao je studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje na Nastavničkom odsjeku studira kod profesora Nikole Koydla i Zlatka Kesera, a diplomira kod Zlatka Kauzlarića Atača 1997. Istaknute su njegove samostalne izložbe u Zagrebu: u studiju Moderne galerije Josip Račić (1992.), u Muzeju za umjetnost i obrt (1999.), Šetač u Galeriji Forum (1995.), izložba Noćne slike u Gliptoteci (2009.), Kontrola iluzije u Umjetničkom paviljonu (2015) te u Muzeju suvremene umjetnosti izložba Svijet bez mjere 2019. Sudjelovao je na europskim manifestacijama likovnih umjetnosti: u Parizu Munchenu, Pragu, Rimu, Bonnu, u Veneciji na 53. bijenalu… Od 1997. Do 2003. radio je kao profesor crtanja i slikanja u zagrebačkoj Umjetničkoj gimnaziji. Od 2004. profesor je slikarstva na ALU Zagreb. Od 1988. član je HDLU i HSZU, a od 2006. i Matice hrvatske. Za iznimnu djelatnost u kulturi odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Dobitnik je više nagrada za svoju izlagačku djelatnost (Nagrada Vladimir Nazor 2009.). Djela mu se nalaze u mnogim privatnim i javnim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Oženjen je i ima dvoje djece. Živi i radi u Zagrebu.

43

— Ivan Posavec rođen je 1951. u Dužici kraj Siska. Diplomirao je filmsko snimanje na zagrebačkoj Akademiji za kazalište, film i televiziju 1980., u klasi Nikole Tanhofera. Fotografiju je magistrirao 1984. kod Dragoljuba Kažića na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu. S Mijom Vesovićem 1979. je osnovao grupu MO (Meko okidanje). Nagradu "Tošo Dabac" dobio je 1992., a Nagradu Grada Zagreba 2003.

Ivan Posavec was born in 1951 in Dužica near Sisak. In 1980 he graduated in Filmmaking from the Academy of Theater, Film and Television in the class of Nikola Tanhofer. In 1984 he received his master's degree in Photography in the class of professor Dragoljub Kazić from the Faculty of Applied Arts in Belgrade. In 1979 he founded the group MO (Soft Trigger) with Mijo Vesović. He received the "Tošo Dabac" Award in 1992, and the City of Zagreb Award in 2003.

JOSIP RONČEVIĆ Zoltan Novak was born in Zagreb in 1963. After finishing the Graphic Design Secondary School he graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb under the mentorship of Zlatko Kauzlarić Atač, in 1989. His most noteworthy solo exhibitions are in Zagreb in the Josip Račić Modern Gallery Studio (1992), Museum of Arts and Crafts (1999), Forum Gallery (1995) and the exhibition titled Night Paintings at the Glyptotheque (2009), Illusion Control at the Art Pavilion in Zagreb and the exhibition at the Museum of Contemporary Arts "World Without Measure" in 2019. He has participated in art events all over Europe: in Paris, Munich, Prague, Rome, Bonn, in Venice at the 53rd Biennale, etc. Between 1997 and 2003 he worked as a professor of painting and drawing at Zagreb Art Gymnasium. Since 2004 he has been a professor of painting at the Academy of Fine Arts in Zagreb. He has been a member of the Croatian Association of Artists and Croatian Freelance Artists' Association since 1988, and since 2006 also of Matica hrvatska. He was awarded with the Order of the Croatian Morning Star with the image of Marko Marulić for his exceptional contribution to culture. He has won several awards for his exhibitions (Vladimir Nazor Award in 2009). His works are part of numerous private and public collections in the country and abroad. He is married with two children. Lives and works in Zagreb.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

— Josip Rončević rođen je 1991. u Zadru gdje završava gimnaziju. Godine 2015. diplomirao je na Grafičkom fakultetu u Zagrebu, a iste godine upisuje studij slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je trenutno na diplomskoj godini u klasi profesora Igora Rončevića. Sudjelovao je u uredništvu časopisa studenata ALU Skica. Izlagao na nekoliko skupnih i jednoj samostalnoj izložbi.

Josip Rončević was born in 1991 in Zadar, where he graduated from high school. In 2015, he graduated from the Faculty of Graphic Arts in Zagreb, and in the same year he enrolled in Painting studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb. Currently he is in the graduate year in class of professor Igor Rončević. He participated in the editorial of ALU student magazine "Sketch". He has exhibited in several group and one solo exhibition.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

44


MAJA ROŽMAN — Maja Rožman rođena je 1981. u Zagrebu. Diplomirala je 2006. na grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Stvara u području crteža, grafike, umjetničke knjige i instalacije. Njezini radovi obuhvaćaju širok raspon tema, a karakterizira ih proučavanje koncepata kao što su autentičnost i objektivnost. To su često fragmenti okoline koji obično ostaju neopaženi u svom izvornom kontekstu. Koristeći stalno rastuće spremište za stvaranje autonomnih umjetničkih djela, Rožman promišlja o blisko povezanim temama arhiva i memorije. Od 2003. se kontinuirano pojavljuje na likovnoj sceni; sudjeluje na 19 samostalnih i preko 90 skupnih izložbi. Dobitnica je mnogih priznanja i nagrada za svoj rad, npr. Nagrada HDLU na 6. hrvatskom trijenalu grafike; međunarodnih nagrada Essl Award CEE i VIG Special Invitation za mlade umjetnike centralne i istočne Europe. Živi u Zagrebu, gdje i radi kao docentica na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti.

MATKO VEKIĆ Maja Rožman was born in Croatia in 1981. She graduated at the Academy of Fine Arts in Zagreb in 2006. She works with various media (drawing, printmaking, installation), and often tends to address a wide scale of subjects in a multi-layered way. Her works are often an investigation of concepts such as authenticity and objectivity, and they usually respond to the surrounding environment; often these are framed instances (fragments) that would go unnoticed in their original context. By using an ever-growing repository to create autonomous artworks, Rozman reflects on the closely related subjects of archive and memory. Since 2003 Maja Rozman has been continuously appearing on the art scene and has participated in 19 solo and over 90 group exhibitions She received many acknowledgements, such as the CAA Award at the 6th Croatian Prints Triennial, and Essl Award CEE and VIG Special Invitation CEE presented to young artist in Central and East Europe. She lives and works in Zagreb where she works as an Assistant Professor at the Academy of Fine Arts.

— Matko Vekić rođen je 1970. u Zagrebu. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1995. u klasi prof. Đure Sedera. Izlagao je na više od četrdeset samostalnih izložbi od kojih valja istaknuti monografske: Životinjski krug-zodijak, 2005., Umjetnički paviljon, Zagreb; Simbol, znak, amblem, ornament i zločin, 2008., Gliptoteka HAZU, Zagreb; Orijenta(liza)cija, 2016., Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb te Dvojbe i komplementarnosti, 2019., Lauba, Zagreb. Izlagao je na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu te na međunarodnim likovnim manifestacijama predstavljao hrvatsku selekciju na 10. i 12. bijenalu u Kairu 2006. i 2010. te na 53. venecijanskom bijenalu 2009. Za svoj rad je višestruko nagrađivan. Živi u Zagrebu gdje radi kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti.

Matko Vekić was born in Zagreb in 1970. He graduated in Painting from the Academy of Fine Arts in Zagreb, under the mentorship of prof. Đuro Seder. He has exhibited in more than 40 solo exhibitions, including the following monographic ones: The Animal Circle – the Zodiac Circle, 2005, Art Pavilion, Zagreb; Symbol, Sign, Emblem, Ornament and Crime, 2008, Glyptotheque of the Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb; Orienta(lisa)tion, 2016, Museum of Arts and Crafts, Zagreb and Doubts and Complementarity, 2019, Lauba, Zagreb. He has exhibited in numerous group exhibitions in Croatia and abroad, and has represented Croatian selections at international art events: the 10th and 12th International Cairo Biennale, 53rd International Art Exhibition La Biennale di Venezia. He has won numerous awards for his work. He lives in Zagreb where he works as a professor at the Academy of Fine Arts.

STIPAN TADIĆ — Stipan Tadić rođen je 1986. u Zagrebu. Godine 2011. završava diplomski studij slikarstva u klasi profesora Kauzlarića-Atača na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2011. djeluje kao slikar, ilustrator, strip crtač i muralist pod Autonomnim kulturnim centrom Medika. Od 2013. godine je član Hrvatskog društva samostalnih umjetnika. Glavni je organizator izložbe Antisalon te potpredsjednik Udruge ilirskog zmaja. Dobitnik je nekoliko nagrada te sudjeluje na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Trenutno boravi i studira u New Yorku, na diplomskom studiju iz slikarstva na Columbia University School of The Arts.

45

Stipan Tadić was born in Zagreb in 1986. In 2011 he graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb, in the class of Professor Kauzlarić-Atač. Since 2011 he has been working as a painter, illustrator, comic book artist and muralist under the Autonomous Cultural Center "Medika". Since 2013 he is a member of the Croatian Society of Independent Artists. He is the main organizer of the exhibition "Antisalon" and vice-president of the Association of Illyrian Dragons. He has won several awards and has participated in numerous group and solo exhibitions in Croatia and abroad. He is currently resident and studying in New York at the Columbia University School of The Arts graduate studies in painting.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

46


ZLATAN VRKLJAN — Zlatan Vrkljan rođen je 1955. u Zagrebu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1979. u klasi prof. Šime Perića. Bio je suradnik Majstorske radionice Akademije znanosti i umjetnosti, pod vodstvom Ljube Ivančića i Nikole Reisera. Od 1987. do 1994. bio je asistent i docent na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a danas je izvanredni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti; jedan je od suosnivača Galerije Arterija u Zagrebu. Sudjelovao je na 65 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, među kojima treba posebno istaknuti sudjelovanje na Bijenalu u Kairu 1998. i Venecijanskom biennalu 1999. Dobitnik je 7 nagrada, među kojima se ističu: nagrada za slikarstvo na 9. salonu mladih, 1988. Zagreb, nagrada Josip Račić. Dobio je i odličje Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u hrvatskoj kulturi 1996.

Zlatan Vrkljan was born in 1955 in Zagreb. He graduated from the Academy of Fine Arts in Zagreb in 1979 in the class of prof. Šime Perić. He was an associate of the Master workshop of the Academy of Sciences and Arts, under the leadership of Ljubo Ivančić and Nikola Reiser. Between 1987 and 1994 he was an assistant professor and assistant professor at the Academy of Fine Arts in Zagreb, and today he is an associate professor at the Academy of Fine Arts. He is co-founder of the Arteries Gallery in Zagreb. He has participated in 65 group exhibitions in Croatia and abroad, including the Cairo Biennial in 1998 and the Venice Biennale in 1999. He has received seven awards, including the painting award at the 9th Youth Salon and the Josip Račić Award. He was awarded with the Order of Croatian Danica with the image of Marko Marulić for special merit in Croatian culture in 1996.

MIO VESOVIĆ — Milisav Mio Vesović rođen je 1953. u Gornjoj Dobrini kod Užičke Požege. Diplomirao je filmsko snimanje na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu u klasi Nikole Tanhovfera. Od kasnih sedamdesetih živi od novinske fotografije, a njegove fotografije objavljene su u svim značajnim novinama i časopisima ovog djela svijeta. Izlaže od 1979. godine na brojnim samostalnim i skupnim izložbama. Stotinjak njegovih fotografija nalazi se u fundusu Muzeja suvremene umjetnosti, Zagreb kao i drugim muzejima i galerijama u Hrvatskoj te privatnim zbirkama. S Ivanom Posavcem 1979. godine inicirao je studio MO, koji je tijekom 1987. i 1988. godine realizirao više od sto naslovnica tjednika Danas, a jedan je od najistaknutijih fotografa takozvane Poletove škole fotografije. Živi i radi u Zagrebu.

47

Milisav Mio Vesovic (1953) was born in Gornja Dobrina near Užička Požega. He graduated in Filmmaking from the Academy of Theater, Film and Television in Zagreb in the class of professor Nikola Tanhovfer. Since the 1970s he has been a profesional newspaper photographer, whose photographs have been published in all significant newspapers and magazines in this part of the world. He has been exhibiting since 1979 in numerous solo and group exhibitions. One hundred of his photographs are in the collections of the Museum of Contemporary Art, Zagreb, as well as other museums, galleries and private collections in Croatia. In 1979 in collaboration with Ivan Posavec he established studio MO. From 1987 to 1988, Mo studio realized more than 100 covers of the weekly ''Danas''.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

48


IMPRESUM / IMPRESSUM —

KATALOG / CATALOGUE UREDNICA KATALOGA / CATALOGUE EDITOR

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI USUSRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA A GAME OF SPORTS AND ART TOWARDS A PERMANENT EXHIBITION OF THE CROATIAN SPORTS MUSEUM

Martina Miholić

Izložba je održana od 6. veljače do 22. ožujka 2020. u Domu Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu, u Galeriji Prsten i PM The exhibition was held between February 6th and March 22nd 2020 in the Home of the Croatian Society of Fine Artists in Zagreb, the Ring Gallery and PM Gallery

UVODNI TEKST IGRA IZMEĐU SPORTA I UMJETNOSTI / GAMES BETWEEN SPORT AND ART

UVODNI TEKST IGRALIŠTE ŽELJA, SPORT I UMJETNOST / A PLAYGROUND OF DESIRES, SPORTS AND ART

Tomislav Buntak

Željko Marciuš PRIJEVOD NA ENGLESKI JEZIK / ENGLISH TRANSLATION

Andrej Krbec, Zana Šaškin NAKLADNIK / PUBLISHER

FOTOGRAFIJE RADOVA / PHOTOGRAPHS OF THE EXHIBITION SET UP AND REPRODUCTIONS

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika / Croatian Association of Fine Artists Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb hdlu@hdlu.hr, www.hdlu.hr

ustupili umjetnici i Lauba (str. 21, 22) / by courtesy of artists and Lauba (pp. 21, 22) GRAFIČKO OBLIKOVANJE KATALOGA / CATALOGUE DESIGN

Jana Dabac ZA NAKLADNIKA / FOR THE PUBLISHER

Tomislav Buntak, predsjednik HDLU / president of HDLU

TISAK / PRINTED BY

Kerschoffset d.o.o. RAVNATELJICA / DIRECTOR

Ivana Andabaka

NAKLADA / EDITION

300 UPRAVNI ODBOR HDLU / EXECUTIVE BOARD OF CCA

Tomislav Buntak (predsjednik / president) Josip Zanki (dopredsjednik / vice president) Ida Blažičko (dopredsjednica / vice president) Fedor Fischer, Monika Meglić, Alen Novoselec, Melinda Šefčić

ISBN: 978-953-8098-45-1

VODITELJICA GALERIJE PRSTEN I GALERIJE PM / RING GALLERY AND PM GALLERY COORDINATOR

ORGANIZATORI / ORGANIZERS

Martina Miholić

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika / Croatian Association of Fine Artists Hrvatski športski muzej / Croatian Sports Museum Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu / Academy of Fine Arts of the University of Zagreb

IZLOŽBA / EXHIBITION

CIP zapis je dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u zagrebu pod brojem 001053595 CIP entry is available in the digital catalogue of the National and University Library in Zagreb, under the number 001053595

UMJETNICI / ARTISTS

Grgur Akrap, Tomislav Buntak, Ivan Fijolić, Martina Granić i Martina Miholić, Svjetlan Junaković, Marin Marinić, Bojan Mrđenović i Stipan Tadić, Zoltan Novak, Ivan Posavec, Josip Rončević, Maja Rožman, Matko Vekić, Mio Vesović, Zlatan Vrkljan LIKOVNI POSTAV / EXHIBITION SET UP

Tomislav Buntak, Martina Miholić UZ POTPORU / SUPPORTED BY

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske / Ministry of Culture of the Republic of Croatia Gradski ured za kulturu Grada Zagreba / City of Zagreb, City Office for Culture Hrvatska elektroprivreda Turistička zajednica Grada Zagreba / Zagreb Tourist Board

49

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

50