Igra sporta i umjetnosti - Hrvatski Športski Muzej

Page 1

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI

USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG Å PORTSKOG MUZEJA


IGRA SPORTA I UMJETNOSTI USUSRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA 6. veljače – 22. ožujka 2020. / Galerija Prsten / Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika, Zagreb

A GAME OF SPORTS AND ART TOWARDS A PERMANENT EXHIBITION OF THE CROATIAN SPORTS MUSEUM February 6th – March 22nd 2020 / Prsten Gallery / Home of the Croatian Association of Fine Artists, Zagreb


SADRŽAJ —

3

UVOD

5

PRIMIJENJENA UMJETNOST U PODRUČJU SPORTA IZ ZBIRKI HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA 8 ZAHVALE

IZLOŽBENE CJELINE

— 10

30

46

JAČAJMO SE! Počeci sporta i sportske primijenjene umjetnosti u Hrvatskoj PROSVJETOM K SLOBODI Umjetnost Sokolskog pokreta SPORT I UMJETNOST U HRVATSKOJ IZMEĐU DVAJU SVJETSKIH RATOVA

OSNIVAJMO FISKULTURNA DRUŠTVA! Sport i umjetnost u Hrvatskoj u vrijeme socijalističke Jugoslavije 80

SPORT I UMJETNOST U SUVREMENOJ HRVATSKOJ

130

OLIMPIZAM I UMJETNOST

114


IGRA SPORTA I UMJETNOSTI USUSRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA —

TOWARDS A PERMANENT EXHIBITION OF THE CROATIAN SPORTS MUSEUM —

UVOD

INTRODUCTION

Hrvatski športski muzej kao mjesto spoja sporta, obrazovanja, kulture i umjetnosti u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika i Akademijom likovnih umjetnosti organizira izložbu ususret stalnom postavu koja svjedoči o povezanosti umjetnosti i sporta s ciljem prezentiranja vrijednosti muzejske građe kao nacionalne baštine. Hrvatski športski muzej djeluje preko 70 godina u raznim ustrojstvenim oblicima, od 2003. godine kao nacionalna muzejska institucija pod okriljem Ministarstva kulture i sustavno prikuplja najvrjedniju nacionalnu baštinu iz područja hrvatskog sporta i tjelovježbe.

The Croatian Sports Museum, as a place that brings together sports, education, culture and art, in cooperation with the Croatian Society of Fine Artists and the Academy of Fine Arts, is organizing the exhibition towards a permanent exhibition that bears witness to the connections of arts and sports, aiming to present the value of museum exhibits as a part of the national heritage. The Croatian Sports Museum has existed, in various organizational forms, for over 70 years and since 2003 as a national museum under the auspices of the Croatian Ministry of Culture. It has systematically gathered the most valuable items from Croatia’s heritage in sports and physical Izložba Igra sporta i umjetnosti prezentira exercise. međusobne odnose između umjetnosti i sporta kao važnih dijelova društva i The exhibition A game of sports and art svakodnevice. Hrvatski športski muzej presents the relationship between art and izlaže predmete iz vlastitog fundusa koji su sports as an important aspect of society and vrijedni primjeri primijenjene umjetnosti everyday life. The Croatian Sports Museum i dizajna u području sporta, prije svega is exhibiting items from its own collections medalje, plakate, diplome i skulpture koji that represent important examples of su se dodjeljivali kao nagrade. Njihovo applied art and design in the field of vizualno oblikovanje ostvarilo je snažan sports, primarily medals, posters, diplomas utjecaj na promociju pojedinih sportskih and sculptures given out as awards. Their događaja i općenito percepciju sporta visual form left a significant mark on the u društvu. Veliki broj predmeta nije bio promotion of particular sporting events,

3

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

A GAME OF SPORTS AND ART dostupan javnosti i izlaže se po prvi put, a mnogi od njih zauzet će istaknuto mjesto u budućem postavu koji će prezentirati razvoj i najveće uspjehe hrvatskog sporta i tjelovježbe.

as well as on the perception of sports in society. A large number of items has not previously been available to the public and are being exhibited for the first time, with many of them set to hold a prominent role in the future permanent exhibition U drugom dijelu izložbe Hrvatsko društvo presenting the development and the likovnih umjetnika i Akademija likovnih greatest successes of Croatian sports and umjetnosti izlažu radove suvremenih physical exercise. hrvatskih umjetnika na temu sporta koji je poslužio kao inspiracija za njihov nastanak. In the second part of the exhibition, the Ljudsko tijelo i pokret motivi su koji su Croatian Society of Fine Artists and the prisutni u umjetnosti od prapovijesnih Academy of Fine Art exhibit the works of skica na pećinskim zidovima preko antike modern Croatian artists on the subject of do suvremenih dana, što nam govori o sports which served as an inspiration for konstantnoj važnosti sporta i tjelovježbe the creation of their works. The human body u raznim vremenima i oblicima. Iza and movement are motives that have been promjena u načinu prikaza i stilu redovito present in arts since pre-historic sketches se kriju promjene u međudruštvenim on cavern walls, across antiquity all the way odnosima koje se reflektiraju u umjetnosti. to the modern age, which tells us about the Entuzijazam, strast, ustrajnost, kreativnost, constant importance of sports and physical vještina i imaginacija vežu se uz sport exercise in various times and forms. Behind i umjetnost te nam govore o njihovoj the changes in presentation and style lie povezanosti jer teško je odrediti gdje changes in inter-societal relations that završava umijeće, a počinje umjetnost. are reflected in arts. Enthusiasm, passion, endurance, creativity, skill and imagination are linked to sports and arts and tell us of their connections because it is difficult to tell where artistry ends and art begins.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

4


PRIMIJENJENA UMJETNOST U PODRUČJU SPORTA IZ ZBIRKI HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA

APPLIED ARTS IN THE FIELD OF SPORTS FROM THE COLLECTIONS OF THE CROATIAN SPORTS MUSEUM

Primijenjena umjetnost u području sporta specifična je po svojem razvoju jer na nju uvelike utječe uloga predmeta za koju je nastao i želja naručitelja koji njime šalje određenu poruku. Članovi sportskih klubova, saveza i organizatori natjecanja često imaju svoje stilske preferencije koje ne moraju biti u skladu s dominantnim stilom vremena ili umjetnika. Zbog velike uloge pojedinca ili organizacije koja ih naručuje nužno je poznavati društveni kontekst u kojem je djelo nastalo. Sport je od vlasti prepoznat kao snažan alat za promociju političkih poruka stoga mu se sudbina mijenjala s unutarnjim ustrojstvenim promjenama i državama koje su se osnivale i propadale. Društvene promjene često su bile nagoviještene sportskim događanjima, a u okvirima smanjenih političkih sloboda kroz sport se kanaliziralo nezadovoljstvo prema vlasti.

Applied arts in the field of sports is unique in its development, because it is greatly shaped by the role of the created items and the desires of the patrons to send a specific message. Members of sporting clubs and federations, and organizers of competitions often had their own preferences in style that might diverge from the dominant styles of the time or the artist. Due to the great influence of the individual or organization that is ordering the item, it is necessary to understand the social context of the work. Sports have been recognized by governments as a tool for the promotion of political messages, so its destiny changed with internal shifts in organization and nations that were founded or collapsed. Social changes were often heralded by sports events and in times of reduced political freedoms, it was sports that served as an outlet for public dissatisfaction with the government.

Pregled razvoja umjetnosti u području sporta u Hrvatskoj prezentiran je kronološki, od kraja 19. stoljeća, u četiri cjeline prema prekretnicama u hrvatskoj povijesti koje su imale presudan značaj za društvo, što se reflektiralo na sport i umjetnost. Za bolje razumijevanje promjena u sportu i umjetnosti, kao uvod u svaku cjelinu, dan je pregled društvenih i političkih zbivanja. Kao zasebna cjelina prezentirana je primijenjena umjetnost nastala za potrebe sokolskog pokreta koji ima vlastiti stilski izričaj uvjetovan nacionalnim idejama koje je promovirao u okvirima Austro-Ugarske Monarhije i kasnije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Izvan nacionalnog okvira u posebnoj cjelini prikazani su umjetnički radovi i projekti nastali za olimpijske igre u kojima su sudjelovali hrvatski umjetnici. Sa željom da prezentiramo što veći dio

5

An overview of the developments in the field of sports are presented chronologically, from the end of the 19th century, in 4 thematic units defined by turning points in Croatian history, which had immeasurable influence on society and which were reflected on both sports and arts. In order to better understand changes in sports and arts, as an introduction to each chapter, there is a brief overview of social and political events. As a separate chapter, applied arts created for the Falcon movement, whose unique style was founded on national identities it was promoting within the Austro-Hungarian monarchy and, later on, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. Outside of the national sphere, a separate chapter displays the works of art and projects created for Olympic events that Croatian artists created or participated in.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

bogatstva zbirki Hrvatskog športskog muzeja koje su skrivene od očiju javnosti, pregled sportske umjetnosti prezentiran je predmetima iz vlastitog fundusa. Osnovni kriterij odabira predmeta bila je njihova umjetnička vrijednost, zatim značaj događaja ili sportaša koje predstavljaju, tako da u sebi sjedinjuju umjetničku i povijesnu sportsku dimenziju. Prezentiranjem sportske primijenjene umjetnosti u Hrvatskoj nije se u muzejskoj struci bavilo cjelovito, a nadamo se da će ova izložba biti poticaj za buduće suradničke projekte.

As our desire is to present as much of the treasures contained within the collections of the Croatian Sports Museum hidden away from the eyes of the public, the overview of sporting art is presented with items from the collections. The basic criteria for the selection of items was their artistic value, followed by the importance of an event or sportsman they represented, so that they could unify artistic and historical sporting dimensions. The presentation of sporting applied arts in Croatian has not been a subject of systematic work in the Croatian museum community, so we hope that this exhibition will serve as an inspiration for Od vrsta predmeta na izložbi dominiraju future cooperative projects. sportske značke, medalje, plakete i plakati, a važan segment čine skulpture i diplome Dominant among the exhibited items are koje se dodjeljuju kao oblik priznanja u sports badges, medals, plaques and posters, sportu. Sportska fotografija korištena je but an important segment is composed of zbog njezine dokumentarne vrijednosti kao sculptures and diplomas issued as a form vizualizacija pojedinih sportskih događaja, of award in sports. Sporting photography uz iznimku ikoničkih fotografija Toše was used for its documentary value as Dabca. U pravilu se radi o multiplikatima visualization of specific sporting events, koji su rađeni u većem broju primjeraka with the notable exception of the iconic lijevanjem, kovanjem ili tiskom jer su photographs of Tošo Dabac. As a rule, nastali radi promocije sporta u čemu je these are parts of series created in larger kvalitetan dizajn i vještina umjetnika numbers by casting, forging or printing presudna. Iznimka je portret teškoatletičara as they were created for the promotion Rudolfa Vrhovca slikara Ivana Tišova koji of sports in which quality design and the je primjer sportske tematike i motiva u artist’s skill are vital. An exception to this is umjetnosti. the portrait of the athlete Rudolf Vrhovac by the painter Ivan Tišov, standing as an Na izložbi su prezentirani radovi preko example of sports subjects and sports as 50 umjetnika i dizajnera od kojih je an inspiration in art. većina obilježila svoje razdoblje u razvoju hrvatske umjetnosti, pa je zanimljivo The exhibition presents over 50 artists and promatrati njihove radove iz rakursa designers, most of whom left their mark on sportske tematike. U svakom periodu the development of Croatian arts so it is ističu se pojedini umjetnici koji su u interesting to observe their works dealing određenom mediju izašli iz nacionalnih with sporting subjects. Each period is okvira i postigli univerzalna remek-djela. marked by artists whose works in a specific Početke razvoja sportske medalje obilježili medium departed national boundaries su veliki hrvatski kipari Robert Frangeš and achieved the level of universal Mihanović i Ivo Kerdić, a slikar Menci masterpieces. The start of the development Klement Crnčić kao autor predložaka za of sports medals were marked by Croatia’s diplome i plakate. Jedan od naših najvećih major sculptors, Robert Frangeš Mihanović

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

6


and Ivo Kerdić, while the painter Menci Klement Crnčić outlined the foundations of diplomas and posters. One of Croatia’s most significant sculptors, Ivan Meštrović, is represented only by a single small U svjetskim razmjerima rijedak je primjer badge, but even in that form, he achieved umjetnika i vrhunskog sportaša Bojana a powerful sculptural effect and a level of Stranića koji je gotovo cijeli opus posvetio monumentality. sportu. Uz to što je bio vrstan medaljar, obilježio je razvoj sportskog plakata u From a global perspective, there is the 1960-ima i 1970-ima u kojima je uskladio rare example of an artist and exceptional najsuvremenije svjetske umjetničke athlete Bojan Stranić, whose entire ouevre tendencije sa zahtjevima sportske namjene. was dedicated to sports. Aside from being a skilled medallist, he marked the Od velikih sportskih natjecanja development of sporting posters in the oblikovanjem vizualnog identiteta i 1960s and 1970s in which he merged izgradnjom sportske infrastrukture ističu contemporary tendencies in art with the se Mediteranske igre 1979. u Splitu i requirements of their sporting purpose. Univerzijada 1987. u Zagrebu, a u novije vrijeme Svjetsko rukometno prvenstvo Major competitions that were shaped to a great extent by their visual identity and 2009. godine. the construction of infrastructure for sports Međunarodnu dimenziju izložbi daju were the Mediterranean games held in djela nastala prigodom olimpijskih Split, 1979, as well as the 1987 Universiade igara u sklopu kojih su održane velike in Zagreb, and more recently the World internacionalne izložbe, na kojima su Handball Championships in 2009. sudjelovali i hrvatski umjetnici, od kojih izdvajamo plakate Andyja Warhola, Henryja An international dimension to the Moora, Michelangela Pistoletta i skulpturu exhibition is given by the works created for Olimpijski lanac hrvatskog kipara Ante the Olympic games which comprised grand international exhibitions, some of which Guberine. saw the participation of Croatian artists. Among such items we can present posters by Andy Warhol, Henry Moore, Michelangelo Pistoletto, and the sculpture Olympic chain by the Croatian sculptor Ante Guberina. — kipara Ivan Meštrović zastupljen je tek jednom malom značkom, ali u tom formatu postigao je snažan skulpturalan efekt i monumentalnost.

ZAHVALE

SPECIAL THANKS

Prikupljanje i stručna obrada građe temeljni je muzejski posao koji prethodi njezinoj interpretaciji i prezentaciji. Preko 70 godina djelatnici muzeja marljivo su prikupljali i obrađivali građu, a među njima se ističu Živko Radan, Zdenko Jajčević, Zrinko Grgić i Đurđica Bojanić koji su čitavi radni vijek radili na osnivanju muzeja, što se konačno ostvarilo 2003. godine. Bez njih ove izložbe niti Muzeja ne bi bilo te im se zahvaljujemo na predanom stručnom radu i odajemo priznanje. Posebno se zahvaljujem kolegici Đurđici Bojanić koja je sudjelovala u odabiru predmeta za izložbu i koja je godinama sistematično prikupljala podatke o predmetima i njihovim autorima. Muzej nastavlja prikupljati nacionalnu sportsku baštinsku građu s ciljem prezentacije u stalnom postavu.

The collection and expert analysis of exhibits represents the foundation of museological work which precedes their interpretation and presentation. For more than 70 years museum staff have gathered and analysed items, notably Živko Radan, Zdenko Jajčević, Zrinko Grgić and Đurđica Bojanić, all of whom spent their entire careers working on the establishment of the Croatian Sports Museum which finally came to existence in 2003. Without them, this exhibition and the Croatian Sports Museum itself would not exist so we express our gratitude for their dedication and labour. I wish especially to give thanks to my colleague, Đurđica Bojanić, who participated in the selection of items for this exhibition and who has for years systematically gathered information about the items and their authors. The Museum continues to gather items of national sporting heritage with the aim to present it as part of a permanent exhibition.

1

The Sokol (from the Croatian word for falcon) movement is all age physical exercise organization first founded in Prague in the Czech region of The Austrian Empire in 1862 by Miroslav Tyrš and Jindrich Fügner. Primarily a fitness training center, the Sokol, through lectures, discussions, and group outings, provided what Tyrš viewed as physical, moral, and intellectual training for the nation. This training extended to men of all classes, and eventually to women. The movement spread across all the regions populated by Slavic nations. In Croatia, it was first founded in Zagreb in 1874.

7

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

8


JAČAJMO SE!

POČECI SPORTA I SPORTSKE PRIMIJENJENE UMJETNOSTI U HRVATSKOJ

U Hrvatskoj se kao i u drugim europskim zemljama najranije razvijaju sportovi koji su bili vezani za vojne vještine — streljaštvo, mačevanje i konjički sport. Još krajem 18. stoljeća osnivaju se streljačka društva u Osijeku i Zagrebu. Zagrebačka streljana na Tuškancu (današnje kino) bila je središte društvenih i sportskih događanja od svoje izgradnje početkom 19. stoljeća. Političke okolnosti u sklopu Austro-Ugarske Monarhije omogućile su 1874. godine osnivanje udruženja građana pa tako i sportskih klubova. Iste godine u Zagrebu se osnivaju Hrvatski sokol, Hrvatsko planinarsko društvo i Sklizački klub, a ubrzo Veslački klub Sava. U počecima broj sportaša nije bio velik, mnogi su bili članovi više klubova, a većinom su se sportom bavili građani kao oblikom razonode i rekreacije. Najpopularniji sport krajem 19. stoljeća bio je biciklizam, a prva utrka bila je održana na Zrinjevcu 1886. godine. Krajem 19. stoljeća iz Engleske se Europom šire danas popularni sportovi poput nogometa, tenisa, atletike, automobilizma i drugi. U to vrijeme najznačajnija osoba za razvitak sporta i tjelesnog odgoja u

LET’S STRENGTHEN OURSELVES! THE BEGINNINGS OF SPORTS AND APPLIED SPORTS ARTS IN CROATIA In Croatia, like in most other European countries, the first sports to develop were those tied to martial skills: shooting, swordsmanship, horsemanship. Near the end of the 18th century, shooting societies were established in Osijek and Zagreb. Zagreb’s shooting range at Tuškanac (a cinema today) was the heart of social and sporting events from its construction at the beginning of the 19th century. Political circumstances within the Austro-Hungarian monarchy allowed the establishment of civil societies from 1874 onward, including sports clubs. The same year saw the establishment of the Croatian Falcon, the Croatian Mountaineering Society and the Ice-skating Club, followed quickly by the Rowing club Sava. Initially, the number of sportsmen was not large and many of them were members of multiple clubs, with sports being practiced mostly by citizens as a form of recreation and relaxation. The most popular sport towards the end of the 19th century was cycling, with the first race held at Zrinjevac in 1886.

Detalj medalje Jačajmo se, Robert Frangeš Mihanović

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

10


Hrvatskoj bio je Franjo Bučar uz čije ime se veže epitet — otac hrvatskog sporta. Bučar je putem vladine stipendije, tijekom studija na Centralnom gimnastičkom zavodu u Švedskoj i putujući Europom, upoznao mnoge nove igre i sportove. Po povratku sa studija je po nalogu vladinoga odjelnog predstojnika Izidora Kršnjavog organizirao tečaj za učitelje tjelesnog odgoja u koji je uvrstio brojne novo upoznate sportove što je bilo od presudnog značaja za razvitak pojedinih sportova. Kao aktivan član Hrvatskog sokola, sportskih klubova i saveza Bučar je godinama marljivo radio na razvitku i afirmaciji sporta u društvu. Studenti zagrebačkog Sveučilišta 1903. godine osnivaju Hrvatski akademski športski klub (HAŠK) u sklopu kojeg su se bavili brojnim modernim sportovima te su zajedno s Prvim nogometnim i športskim klubom (PNIŠK) najzaslužniji za širenje nogometa. Sve veći broja klubova rezultirao je osnivanjem Hrvatskog športskog saveza 1909. godine i organizacijama prvenstava Hrvatske.

The end of the 19th century saw a proliferation of sports that had their origins in England across all of Europe — these are primarily the still-popular sports such as football, tennis, athletics, automobilism, etc. At this time, the most important individual for the development of sports and physical exercise in Croatia was Franjo Bučar, whose name is connected to the epithet — the father of Croatian sports. Thanks to a government-funded scholarship, Bučar studied at the Central Gymnastics Institute in Sweden and travelled across Europe, encountering a great number of new games and sports. Upon returning from his studies he organized, at the request of the government’s department head Izidor Kršnjavi, a course for physical education teachers which included numerous of the newly encountered sports which proved crucial to the development of several sports in Croatia. As an active member of the Croatian Falcon, as well as sports clubs and federations, Bučar tirelessly worked for years on the development and affirmation of sports in society.

označava početak sportskog medaljarstva u Hrvatskoj. Naručena je od vlade, a izlivena u Parizu jer do osnutka ljevaonice Akademije likovnih umjetnosti u Hrvatskoj nije bilo radionice koja je mogla postići tako visoku razinu tehničke izvedbe. Upravo je na Frangešovu inicijativu 1908. godine osnovana ljevaonica ALU. Motiv bacača kamena u malo izmijenjenom obliku godinama je poslije koristio HAŠK za svoje medalje i plakete.

The First Croatian Middle School Competition, organized by Franjo Bučar in 1905 and held on the elliptical field behind the Lower City Gymnasium (today’s Mimara building) was the first competition whose medals were produced by a Croatian artist, the noted sculptor Robert Frangeš Mihanović. The medal depicts a rock thrower at the moment of throwing underneath a laurel wreath and next to it the motto of the competition — Let’s strengthen ourselves. Frangeš was one of the first of Croatia’s sculptors to take up work on medals and his medal marked the beginning of medal making in Croatia. Though ordered by the government, it was cast in Paris as there was not a casting facility in the country until the establishment of the casting workshop at the Academy of Fine Arts that could achieve the required level of technical production. It was on Frangeš’s initiative that in 1908 the casting workshop of the Academy of Fine Arts was established. The rock thrower motive, with minor alterations, would be used for years to come by CASC for its own medals and plaques.

Najranija sportska odličja nastala su po uzoru na vojna i državna odlikovanja, ali su bila skromnija materijalima i izvedbom. U počecima su se medalje i pokali često nabavljali izvan Hrvatske, najčešće od njemačkih i austrijskih proizvođača zbog razvijenije proizvodnje.

In 1903, students of the University of Zagreb established the Croatian Academic Sports Club (CASC, in Croatian HAŠK) in which they practiced numerous sports and which, alongside the First Football and Sports Club (FFSC, in Croatian PNIŠK), is the most responsible for the popularity of football. An increasing number of clubs resulted in Prvo hrvatsko srednjoškolsko natjecanje the establishment of the Croatian Sports organizirao je Franjo Bučar 1905. godine na Federation in 1909 and the organization of igralištu elipsa iza Donjogradske gimnazije Croatian championships. (današnja zgrada Muzeja Mimara). To je bilo prvo natjecanje za koje je medalju The earliest sports awards were inspired izveo hrvatski umjetnik, čuveni kipar, by military and national awards, though Robert Frangeš Mihanović. Na medalji je composed of humbler materials and with a prikazan bacač kamena u trenutku izbačaja simpler form of production. Initially, medals ispod vijenca lovorovog lišća, a pored je and cups were acquired outside of Croatia’s geslo natjecanja — Jačajmo se. Frangeš borders, mostly from German and Austrian je bio jedan od prvih naših kipara koji se producers due to their more advanced bavio medaljarstvom, a njegova medalja industry.

11

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

12


Streljačka meta povodom 25. godišnjice Osječkoga građanskog streljačkog društva HŠPOM - ME004708 Joseph Rau, München, 1906. ulje na dasci, promjer 74 cm Meta nije služila za gađanje, a na njoj su prikazani portreti za Društvo zaslužnih osoba.

Streljačka meta povodom 25. godišnjice njemačkog Osječkoga građanskog streljačkog društva HŠPOM - ME004709 Joseph Rau, München, 1904. ulje na dasci, promjer 74 cm

13

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Pokal biciklističke utrke Ljubljana 1897. HŠPOM - ME001403 autor nepoznat metal, visina 46 cm, promjer 10.5 cm Pokal pobjednika biciklističke utrke gostiju Nikole Košćeca koji je nastupao pod pseudonimom Marcel Roza, a bio je član I. Hrvatskog kluba biciklista. Utrka je priređena povodom proslave 10. godišnjice Kluba slovenskih biciklistov Ljubljana i otvorenja trkališta u Tivoliju u Ljubljani 1897. godine.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

14


Medalja biciklističke utrke Zagreb–Karlovac 1893. HŠPOM - ME002239

metal, kovano, gravirano, promjer 2.8 cm Iz ostavštine biciklista Mirka Novaka.

Medalja biciklističke utrke Zagreb–Ljubljana na 200 km 1893. HŠPOM - ME002241 metal, srebro, kovano, gravirano, promjer 3 cm Dodijeljena biciklistu Mirku Novaku.

Fotografija biciklista Vilka Boršića HŠPOM - FT007580 autori braća Gjuro i Ivan Varga, Zagreb, 1888. albuminska fotografija, karton, 16x11 cm

Značka 1. Hrvatskog društva biciklista HŠPOM - ZN000130 autor nepoznat, nakon 1885. metal, kovano, emajlirano, pozlaćeno, 3.8x3.3 cm Značka 1. Hrvatskog društva biciklista u Zagrebu osnovanog 1885. godine. Iz ostavštine Franje Bučara.

Fotografija biciklista Mirka Novaka HŠPOM-FT006232 Svjetlotiskarski zavod Mosinger Zagreb, 1897. fotografija 14x10.5 cm, okvir 25x29 cm Mirko Novak prikazan je s brojnim medaljama koje je osvojio na domaćim i međunarodnim utrkama do 1897. godine.

15

Medalja međunarodne utrke Saveza hrvatskih biciklista u Zagrebu 1897. HŠPOM - ME002258 proizvođač Louis Abel, Beč metal, kovano, posrebreno, pozlaćeno, gravirano, 7.6x4.2 cm Medalja, "počastni znak" koji je dodijeljen Mirku Novaku za osvojeno drugo mjesto u utrci Saveza hrvatskih biciklista na 2000 m ili 4 okruga.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Medalja za prvo mjesto utrke na 1 sat u Zagrebu 1893. HŠPOM - ME002238 Metal, emajl, kovano, gravirano, pozlaćeno, posrebreno, širina 2.8 cm, visina 2.5 cm, igla 6.5 cm Medalja dodijeljena Mirku Novaku za osvojeno prvo mjesto u biciklističkoj utrci "na 1 sat" održanoj 1893. Medalja je izvedena od značke Hrvatskog kluba biciklista Sokol iz Zagreba.

Značka Saveza hrvatskih biciklista HŠPOM - ZN000131 autor nepoznat, nakon 1894. rips, metal, emajlirano, kovano, pozlaćeno, promjer značke 3.8 cm, ukupno promjer 6.5 cm Značka Saveza hrvatskih biciklista osnovanog 1894. godine, iz ostavštine Franje Bučara.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

16


Medalja biciklističkog kongresa u Eisenachu 1908. HŠPOM - ME001324

proizvođač Lindner Abzeichenfabrik, München svila, metal, konac, gravirano, kovano, 8.8x4.5 cm Iz ostavštine Milana Menige.

Fotografija biciklista Milana Menige HŠPOM -FT007329 Merčep i drug, Zagreb, oko 1925. albuminska fotografija, karton, 20.5x11 cm Milan (Emil) Meniga, hrvatski biciklist i sportski djelatnik (Zagreb, 1880. – Zagreb, 1959.). Ponajbolji hrvatski biciklistički natjecatelj na kraju 19. i početku 20. stoljeća. Višestruki državni prvak i pobjednik brojnih međunarodnih utrka. Na njegov poticaj osnovani su biciklistički klubovi u Bihaću, Kostajnici i Bjelovaru. Jedan je od osnivača i odbornik Jugoslavenskog olimpijskog odbora u Zagrebu 1919. godine.

Medalja biciklističke utrke Graz–Zagreb 1908. HŠPOM-ME001270

metal, prešano, gravirano, kovano, promjer 3.5 cm, visina 8 cm Medalja Milana Menige za osvojeno prvo mjesto na međunarodnoj utrci Graz–Zagreb od 240 km, koju je organizirao Zagrebački koturaški klub Orao 1908. godine.

Fotografija Franje Bučara u sokolskoj odori HŠPOM - FT007210 fotograf Mosinger, Zagreb, 1905. albuminska fotografija, karton, 20.4x11 cm Medalja biciklističke Sljemenske utrke 1907. HŠPOM-ME001260

emajlirani metal, kovano, pozlaćeno, gravirano, promjer 6.3 cm, visina 10 cm Medalja Milana Menige za osvojeno prvo mjesto na biciklističkoj utrci održanoj na Sljemenskoj cesti 15. rujna 1907. u duljini od 18 km.

17

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Život Franje Bučara (Zagreb, 1866. – Zagreb, 1946.) bio je vezan za razvoj i popularizaciju sporta, sokolstva, tjelesnog odgoja i olimpizma. Razvoj mnogih današnjih najpopularnijih sportova u Hrvatskoj započinje njegovim prevođenjem i tumačenjem osnovnih pravila i tehnike igre. Kao instruktor i organizator tečajeva, publicist, aktivan član klubova i društava, pedagog u školama svakom sportu nastojao je izboriti društveni status i afirmirati ga na međunarodnoj razini. Najzaslužniji je za osnivanje strukovnih sportskih saveza. Bio je jedan od osnivača i prvi predsjednik Jugoslavenskog olimpijskog odbora i član Međunarodnog olimpijskog odbora.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

18


Doktorska diploma Sveučilišta u Grazu Franje Bučara HŠPOM - ME001407 Graz, 1897. tisak, papir, gips, staklo, pozlaćeno, oblikovano, bojano, 71.5x59.5 cm Franjo Bučar studirao je povijest i zemljopis u Zagrebu i Beču. Već prije diplome počeo je predavati povijest, zemljopis i tjelesni odgoj u gimnaziji u Karlovcu. Godine 1895. stječe diplomu Sveučilišta u Zagrebu, a 1897. doktorirao je u Grazu s temom iz povijesti protestantizam u Hrvatskoj. Od 1898. sve do umirovljenja 1925. godine bio je profesor u zagrebačkim gimnazijama.

Fotografija tečaja za učitelje gimnastike 1894. – 1896. HŠPOM - 10683 fotograf Vaso Margetić, Zagreb, 1895. paspartu - karton, lijepljeno, 25.1x31.6 cm, fotografija - papir, albumin, 16.3x22.1 cm Fotografija prikazuje sat gimnastike u dvorani Gornjogradske gimnazije. Prikazani su polaznici Tečaja za učitelje gimnastike koji je organizirao Franjo Bučar od 1894. do 1896. godine. Među 30 polaznika bila je jedna žena Ivana Hirschmann. Dvoranu škole je na najmoderniji način po uzoru na švedski gimnastički sustav opremio Bučar u sklopu tečaja.

19

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Diploma Gospodarske izložbe Zagreb 1906. HŠPOM - DP006208 tisak Mosinger R. Svjetlotiskarski zavod Zagreb, autori predloška Menci Klement Crnčić i Branko Šenoa, Zagreb, 1906. litografija, 44x60 cm Veliku srebrnu kolajnu porota Hrvatsko-slavonske gospodarske izložbe dodijelila je dr. Franji Bučaru za izloženo grožđe i voće, a potpisao ban Pejačević . Bučar je imao imanje s voćnjakom i vinogradom na području zagrebačkog Zelengaja. Autor predloška za tisak je uz Crnčića slikar poznatih zagrebačkih veduta Branko Šenoa (Zagreb, 1879. – Zagreb, 1839.), sin književnika Augusta Šenoe. Završio je pravo i filozofiju, doktorirao povijest umjetnosti. Polazio privatnu slikarsku školu Otona Ivekovića i grafički tečaj kod Crnčića. Od 1907. godine je nastavnik, a potom i ravnatelj Više škole za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu, a kada je škola 1921. prerasla u Akademiju likovnih umjetnosti, bio je prvi njezin ravnatelj.

Diploma Prve izložbe Hrvatskog filatelističkog društva u Zagrebu HŠPOM-DP006202 Mijo Filipović, Zagreb, 1907. litografija, 45x55 cm Srebrna kolajna dodijeljena Franji Bučaru od porote izložbe. Mijo Filipović (Vinkovci, 1869. – Zagreb, 1948.) po struci vodoprivredni inženjer, bio je osnivač Hrvatskog filatelističkog društva 1898. godine, Zoološkog vrta u Zagrebu i jedan od pokretača Zagrebačkog zbora.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

20


Fotografija pobjedničke štafete HAŠK-a u Karlovcu 1913. HŠPOM - FT007497 autor nepoznat, 1913. 16.5x21 cm Na fotografiji je prikazana ekipa HAŠK-a u sljedećem sastavu (slijeva): Jovo Esapović, Đorđe Medaković, Rudolf Dimić i slikar Vladimir Kirin s prijelaznim pokalom dodijeljenim za pobjedu.

Prijelazna nagrada grada Karlovca za štafetno plivanje 1912. HŠPOM - ME006018 autor nepoznat, 1912. alpaca, posrebreno, gravirano, kovano, visina 38 cm, promjer dna 15.5 cm, promjer vrha 8 cm Pokal grada Karlovca plivačke utrke u disciplini olimpijske štafete, na natjecanju na Korani u Karlovcu 1912. godine. Pobjednik je 1912. bila ekipa HAŠK-a, 1922. osvaja ga po četvrti put čime ga dobiva u trajno vlasništvo. Visoki, elegantni, bogato ukrašen pokal u secesijskom stilu, vjerojatno je naručen izvana.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

22


Medalja 1. Prvenstva Hrvatske u plivanju u Karlovcu 1911. HŠPOM - ME000398 Lauer Ludvig Cristopher, Nurnberg metal, kovano, posrebreno, 5.5x3.7 cm, visina lanca 4 cm Medalja Bogdana Žagara, pobjednika u utrci na 50 m na 1. Prvenstvu Hrvatske u plivanju održanom u organizaciji HAŠK-a na rijeci Korani u Karlovcu 27. kolovoza 1911. godine.

Fotografija plivačke štafete HAŠK-a 1911. HŠPOM - FT007486 autor nepoznat, 1911. 7.4x10.8 cm Fotografija HAŠK-ove štafete u sastavu, slijeva: Đorđe Medaković, Dimić, Bogdan Žagar.

Plakat Prvog Internacionalnog lawn tennis turnira u Zagrebu 1911. HŠPOM - PL006255 autor nepoznat tisak, papir, 90x70 cm Prvi Internacionalni teniski turnir u organizaciji HAŠK-a na terenima prvoga Hrvatskog sklizalačkog društva na području današnjeg Hotela Esplanade. Plakat je iz Bučarove ostavštine. Signiran s K. Predložak za tisak je možda radio Miroslav Kraljević.

Fotografija skoka u vodu HŠPOM-FT007485 autor nepoznat, Karlovac, 1912. 5.5x7 cm Skok u rijeku Koranu, natrag na glavu, plivača HAŠK-a Ivana Lipovšćaka 1912. godine.

23

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

24


Fotografija Prvoga hrvatskog srednjoškolskog natjecanja u Zagrebu 1905. HŠPOM - 10447 autor nepoznat, Zagreb, 1905. 12.5x8.9 cm Iz Bučarove ostavštine.

Medalja Prvoga hrvatskog srednjoškolskog gimnastičkog natjecanja u Zagrebu 1905. HŠPOM - ME001642

Robert Frangeš Mihanović, Pariz, 1905. bronca, kovano, patinirano, 5.8x3.8 cm Medalja Roberta Frangeša Jačajmo se natjecatelja Branka Pliverića, učenika 7. razreda Kraljevske gornjogradske gimnazije za osvojeno 3. mjesto u skoku u vis (1.65 cm) na Prvom hrvatskom srednjoškolskom gimnastičkom natjecanju koje je održano na prvoj srednjoškolskoj gimnastičkoj svečanosti održanoj 23. lipnja 1905. godine na igralištu Donjogradskih srednjih zavoda u organizaciji Franje Bučara. Robert Frangeš Mihanović (Srijemska Mitrovica, 1872. – Zagreb, 1940.) završio je Obrtnu školu u Zagrebu 1889. godine, a školovanje je nastavio u Beču i usavršavao se u Parizu. Pionir modernoga hrvatskog kiparstva, jedan od osnivača Akademije likovnih umjetnosti u sklopu koje je pokrenuo ljevaonicu. Prvi se od hrvatskih kipara počeo baviti medaljarstvom, a njegova medalja Bacač kamena prva je sportska medalja u Hrvatskoj.

25

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Fotografija Prvoga hrvatskog srednjoškolskog natjecanja u Zagrebu 1905. HŠPOM - FT007273 autor nepoznat, Zagreb, 1905. 8x11 cm Vježba na igralištu Donjogradske gimnazije — elipsi. Na poleđini je Franjo Bučar zapisao 'Vježbe štapovima'. U pozadini se vidi moto natjecanja 'Jačajmo se'.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

26


Medalja lakoatletskog mitinga HAŠK-a u Zagrebu 1913. HŠPOM - ME000021 Robert Frangeš Mihanović metal, kovano, pozlaćeno, 3.8x5.8 cm Medalja Lea Golloba za osvojeno prvo mjesto u utrci balkanske štafete na lakoatletskom mitingu održanom na HAŠK-ovu igralištu u Maksimiru, u Zagrebu 1913. godine, povodom proslave 10. godišnjice kluba. U pobjedničkoj štafeti trčali su: N. Kolarević, Leo Gollob, Nikola Turković i Vilko Ebert.

Medalja lakoatletskog natjecanja HAŠK-a u Zagrebu 1914. HŠPOM - ME000027 Robert Frangeš Mihanović metal, kovano, gravirano, pozlaćeno, 6x4 cm Medalja iz ostavštine Lea Golloba za osvojeno prvo mjesto u juniorskoj utrci na 200 m na drugom HAŠKovu međuklupskom lakoatletskom mitingu održanom 1914. godine.

Medalja akademskog prvenstva u Zagrebu 1921.

HŠPOM - ME000195

Robert Frangeš Mihanović bronca, kovano, patinirano, 5.8x3.8 cm HAŠK-ova medalja dodijeljena Stjepanu Kaiseru za osvojeno 3. mjesto u utrci na 100 m na Akademskom prvenstvu održanom u Zagrebu 1921. godine.

27

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Medalja atletskog natjecanja u Zagrebu 1923. HŠPOM - ME000233

Robert Frangeš Mihanović metal, kovano, pozlaćeno, 8.2x6 cm Medalja Kalmana Schnellera za osvojeno prvo mjesto u utrci olimpijske štafete na 1600 m na atletskom natjecanju održanom u Zagrebu 1923. u organizaciji HAŠK-a.

HAŠK-ova plaketa Bacač kamena HŠPOM - ME001926 Robert Frangeš Mihanović bronca, drvo, lijevano, patinirano, plaketa 34x24.3 cm, podloga 48.5x31.5x12 cm Plaketa je izvedena povodom dvadesete obljetnice osnutka HAŠK-a. Iz ostavštine sportskog djelatnika Ivana Lipovščaka.

HAŠK-ova medalja Srednjoškolskoga atletskog natjecanja u Zagrebu 1923. HŠPOM - ME000863 Robert Frangeš Mihanović metal, kovano, patinirano, 8.2x6 cm Medalja iz ostavštine Aleksandra Valentekovića za osvojeno peto mjesto u srednjoškolskom troboju na natjecanju održanom 1923. godine.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

28


PROSVJETOM K SLOBODI UMJETNOST SOKOLSKOG POKRETA Sokolski pokret odigrao je važnu ulogu u razvoju tjelovježbe i sporta u Hrvatskoj, a imao je i mnogo širi društveni značaj. U okolnostima smanjenih političkih i ekonomskih sloboda u sklopu AustroUgarske Monarhije i poslije Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kroz Hrvatski sokol izražavale su se nacionalne ideje i osjećaji. Hrvatski sokol osnovan je 1874. godine u vrijeme kada je prihvaćanjem hrvatskougarske nagodbe na vlast došla Narodna stranka predvođena banom Ivanom Mažuranićem. U uvjetima ograničene samostalnosti nastojalo se pod geslom Prosvjetom k slobodi utemeljiti što veći broj kulturnih i prosvjetnih organizacija.

ENLIGHTENMENT TOWARDS FREEDOM THE ART OF THE FALCON MOVEMENT The Falcon Movement played an important role in the development of physical exercise and sports in Croatia, though it also had a much wider social effect. In the circumstances of reduced political and economic freedoms within the AustroHungarian monarchy and later on the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, it was through the Croatian Falcon that national ideas and feelings were expressed. The Croatian Falcon was established in 1874 in a time when the acceptance of the Croatian-Hungarian Settlement brought the People’s Party of Ivan Mažuranić to power. In the conditions of limited autonomy, the government took up the motto Enlightenment towards freedom and sought to establish as many cultural and educational organizations as possible.

Najveći naglasak u djelatnosti Sokola bio je na tjelovježbi i skupnim vježbama kojima se pokazivala brojnost i snaga za promicanje hrvatskih nacionalnih ideja i interesa. Sokolska organizacija vodila je brigu o nastavi tjelesnog odgoja u školama u vrijeme kada nije bilo dovoljno The Falcons emphasized physical exercise educiranog kadra. and group practice through which they Utjecaj na razvoj sporta ostvario je preko would demonstrate their numbers and odjela koji su se bavili biciklizmom, their strength to promote national ideas mačevanjem, nogometom, hrvanjem i and interests. The Falcon organization took drugim sportovima, a koji su se s vremenom care of physical education in schools at a osamostalili kao sportski klubovi. Kulturno- time when there were insufficient teachers.

Detalj značke sleta Sokolske župe Zagreb 1939, Frano Kršinić

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

30


prosvjetnu djelatnost provodili su s velikim žarom kroz vlastite orkestre tzv. fanfare, zborove, kazališne grupe, izdavanjem časopisa i udrugom žena — Hrvatske sokolice. Do Prvoga svjetskog rata prerastao je u masovan pokret sa 168 sokolskih organizacija u Hrvatskoj, dvadeset u BiH i dvadeset pet u SAD-u s ukupno 15 tisuća članova, a u mnogim gradovima izgrađeni su sokolski domovi. U vrijeme Prvoga svjetskog rata bilo je zabranjeno njegovo djelovanje, a nakon rata obnovljen je u sklopu Kraljevine SHS kada se pod geslom Jedan narod, jedna država, jedno sokolstvo ujedinjuje u zajedničku sokolsku organizaciju. Već 1922. godine istupaju iz Jugoslavenskoga sokolskog saveza jer su bili nezadovoljni njegovim radom i obnavljaju Hrvatski sokolski savez koji djeluje do raspuštanja 1929. godine kada kralj Aleksandar uvodi diktaturu i zabranjuje sve organizacije s nacionalnim predznakom. U vrijeme prije raspuštanja Hrvatski sokolski savez koordinirao je radom 228 sokolskih društava. Dio članova Hrvatskog sokola nastavlja aktivnost kroz Jugoslavenski sokol koji djeluje do kraja Drugoga svjetskog rata kada ga ukidaju komunističke vlasti, a sva imovina im je oduzeta.

Their influence on the development of sports came through sections that had taken by cycling, swordsmanship, football, wrestling and other sports, which over time became independent sports clubs. Their cultural and educational activities were conducted with a great deal of enthusiasm and energy though their own orchestras, so-called fanfares, choirs, theatre troupes, as well as through the publishing of magazines and the works of their women’s organization — the Croatian She-Falcons. Until the First World War, it had transformed into a true mass movement with 168 Falcon organizations in Croatia, 20 in Bosnia and Herzegovina, and 25 in the USA, counting a total of 15000 members, with many cities playing host to Falcon halls. During the First World War, the organizations were forbidden from operating, but following the war, they were restored under the auspices of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes when, under the motto One people, one nation, one falcon, the organization was unified under a common Falcon banner. This development lasts until 1922 when the Falcons depart the Yugoslav Falcon, dissatisfied with its work and re-establishing the Croatian Falcon which continued to function until its disbanding in 1929 when King Alexander established his dictatorship and banned all organizations with a national identity. In its time before the disbanding, the Croatian Falcon Federation coordinated a network of 228 Falcon societies. Part of the Croatian Falcon membership continued their activity through the Yugoslav Falcon which continued to function until the end of the Second World War when the new communist government disbanded it, taking away all of its properties.

Osnovna ideja sokolskog pokreta bila je promocija i buđenje nacionalnog identiteta tjelovježbom, a u premetima koje su radili za promociju ocrtava se jasan nacionalni zanos i snaga ljudskog tijela, koja izražava snagu pojedinca, čitavog pokreta i nacije. Dominiraju nacionalne boje crvena, bijela i plava, a čest motiv je hrvatski grb i zastava. Simbol čitavog pokreta — sokol gotovo je nezaobilazan. Sokol je odabran kao pandan i protuteža carskom i kraljevskom orlu, kao simbol otpora režimu. Od motiva još su česte vedute hrvatskih gradova u kojima su The basic idea behind the Falcon Movement održavani sletovi kao najznačajnije javne was the promotion and awakening of the manifestacije. Sokolski pokret prepoznao je national identity through physical exercise,

31

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

plakat kao moćno sredstvo propagande u komuniciranju poruka, a njihovim plakatima započinje razvoj sportskog plakata u Hrvatskoj. Za izvedbu su u pravilu birani hrvatski umjetnici, najistaknutiji u svojoj generaciji od kojih se ističu kipar Ivo Kerdić i slikar Menci Klement Crnčić. Nakon Prvoga svjetskog rata ističu se slikari Marko Rašica, Jozo Kljaković, Ljubo Babić i kipari Frano Kršinić i Ivan Meštrović. Na većini radova stil je određen sokolskom ikonografijom, a Kerdićev i Meštrovićev rad ju nadilaze i ostvaruju univerzalnu vrijednost u formatu sitne plastike.

and the items created by the Movement for promotion clearly communicate national enthusiasm and the power of the human body expressing the strength of the individual, the Movement itself and the nation. National colours of red, white and blue are dominant, with a common motive of the Croatian crest and flag. The symbol of the Movement, the falcon, is ever-present. The falcon was chosen as a counter to the imperial and royal eagle as a symbol of resistance towards the ruling regime. Other motives that are common are depictions of Croatian cities that were host to assemblies as the most notable public manifestations. The Falcon Movement understood the importance of posters in propaganda and the communication of messages to the public, with their posters serving as the starting point for the development of sports posters in Croatia. The work was typically entrusted to chosen Croatian artists, the most notable of their generation being the sculptor Ivo Kerdić and the painter Menci Klement Crnčić. After the First World War, there were also the painters Marko Rašica, Jozo Kljaković and Ljubo Babić, as well as sculptors Frano Kršinić and Ivan Meštrović. Most works are characterized by falcon iconography, but Kerdić’s and Meštrović’s work surpass it and achieve a universal value in the form of decorative arts.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

32


Medalja 1. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1906. HŠPOM - ME002218 Josip Radković, Zagreb, 1906. metal, kovano, promjer 3 cm

Dopisnica 1. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1906. HŠPOM - DK007363 autor predloška Mihovil Krušlin, izdavač Savez hrvatskih sokolskih društava, tisak Dionička tiskara, Zagreb, 1906. papir, tisak, 9x14 cm

Josip Radković (Zagreb, 1859. – 1924.) bio je drugi graver i medaljar koji je djelovao u Zagrebu, prvi je bio njegov učitelj Franjo Kares (Brno, 1818. – Zagreb, 1889.).

Mihovil Krušlin (Ključ, Hrvatsko zagorje, 1882. – Laduč, 1962.). Završio je Višu školu za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu 1911. godine, u klasi Crnčića.

Dopisnica 1. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1906. HŠPOM - DK007364 autor predloška Menci Klement Crnčić, izdavač Savez hrvatskih sokolskih društava, tisak Dionička tiskara, Zagreb, 1906. 9x14 cm Organizacijske sposobnosti na međunarodnom planu sokolska organizacija iskazala je prigodom organizacije hrvatskih svesokolskih sletova. Prvi hrvatski svesokolski slet koji je priređen u Zagrebu u rujnu 1906. bio je prva velika međunarodna tjelovježbena priredba u Hrvatskoj. Održan je na mjestu sajmišta na području današnje Martićeve ulice, a na njemu je sudjelovalo više od dvije i pol tisuće vježbača iz Hrvatske, Češke, Poljske, Bugarske, Slovenije i Srbije. Plakat Sleta je također izradio Crnčić s istim motivom.

Fotografija 1. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1906. HŠPOM - FT007365 autor nepoznat, Zagreb, 1906. 6.5x11 cm Iz ostavštine Franje Bučara.

Menci Klement Crnčić, slikar i grafičar (Brück na Muri, 1865. – Zagreb, 1930.). Slikarstvo studirao na Akademiji u Beču 1882. – 1884., a potom je nastavio studij u Münchenu. U Zagrebu je s Belom Čikošem Sesijom otvorio 1903. godine privatnu slikarsku školu, koja je prerasla u Višu školu za umjetnost i obrt, a zatim u Akademiju likovnih umjetnosti.

Fotografija 1. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1906. HŠPOM - FT006501 autor nepoznat, Zagreb, 1906. 5.8x8.5 cm Prikazana je velika grupa vježbača s palicama, u pozadini se vidi Petrova crkva u Vlaškoj. Iz ostavštine Franje Bučara.

33

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Program 1. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu HŠPOM - PU007699 autor naslovnice Kamil Vladislav Muttich, izdavač Savez hrvatskih sokolskih društava, tisak Dionička tiskara, Zagreb, 1906. papir, tiskano, 27x21 cm Autor naslovnice u tada suvremenom secesijskom stilu bio je češki slikar Kamil Vladislav Muttich (Prag, 1873. – Nymburk, 1924.) koji je radio više predložaka za potrebe češkog sokola. Hrvatski sokol imao je vrlo dobru suradnju s češkim po uzoru na koji je osnovan.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

34


Značka 2. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1911. HŠPOM - ZN000084 Ivo Kerdić rips, metal, kovano, promjer 3 cm, rips 4.5x3 cm Ivo Kerdić (Davor, 1881. – Zagreb, 1953.) je dugi niz godina surađivao s Hrvatskim sokolom na izradi plaketa, medalja i značaka te je svojim radovima uvelike utjecao na njegov vizualni identitet. Školovao se u Zagrebu i Beču, a na poziv Frangeša-Mihanovića 1913. dolazi u Zagreb i preuzima vođenje Ljevaonice umjetnina pri Akademiji likovnih umjetnosti. Bavio se svim kiparskim medijima, a najveće dosege postiže u metalu koji je predavao na Akademiji. Najzaslužniji je za razvoj medaljarstva kao zasebne discipline u Hrvatskoj.

Fotografija fanfara Hrvatskog sokola u Zagrebu 1911. HŠPOM - FT007298 autor nepoznat, Zagreb, 1911. 26.5x37.5 cm U sredini sjedi Vjekoslav Heinzel, poslije zagrebački gradonačelnik. Gornji red, drugi s lijeva: Andrija Hoffer iz Slavonske Požege, vlasnik fotografije.

Dopisnica 2. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1911. HŠPOM - DK007368 izdavač Savez hrvatskih sokolskih društava, tisak Dionička tiskara, Zagreb, 1911. tisak, papir, 9x13.5 cm Razinom organizacije i po broju sudionika nadmašio je 1. svesokolski slet. Na sletištu kod sajmišta, uređenom prema nacrtu arhitekta M. Pilara predviđenom za 2500 vježbača i 20 tisuća gledatelja, nastupilo je ukupno 4500 sokola i sokolica, predstavnika devet slavenskih naroda.

Fotografija 2. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1911. HŠPOM - FT007369 autor nepoznat, Zagreb, 1911. 9x14 cm

35

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Tiskani notni zapis Sletovke 1911. godine HŠPOM - PU007367 tekst Stjepan Širola, skladatelj Ivan pl. Zajc tisak Jos Eberle, Beč 1911, izdavač Knjižara u korist Kluba Ćirilo-Metodskih zidara, Lj. Šimunić papir, tisak, 32.5x26 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

36


Dopisnica 3. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1925. HŠPOM - DK007370 autor predloška Marko Rašica, tisak Tipografija Zagreb, 1925. papir, tisak, 14.3x9.5cm Slikar Marko Rašica (Dubrovnik, 1883. – Koločep, 1963.) studirao je na Akademiji u Beču 1903. – 1907. Radio je kao nastavnik u Zagrebu u Obrtnoj školi i u Višoj stručnoj školi.

Fotografija sokola za mogilu Hrvatskog sokola u Maksimiru

Fotografija 3. Hrvatskog svesokolskog sleta 1925.

Foto Firšt, Zagreb 1925. 16.8x12.8 cm Fotografija skulpture sokola koja je trebala biti postavljena na sokolsku mogilu u Zagrebu, u Maksimiru povodom proslave 1000. godišnjice Hrvatskog Kraljevstva i III. Hrvatskog svesokolskog sleta. Kraj skulpture stoje, slijeva na desno: Vjećeslav Zrnc, kipar Ivo Kerdić i arhitekt mogile Aleksandar Freudenreich.

autor nepoznat, Vinkovci, 1925. 11x17 cm Fotografija prikazuje vježbače Hrvatskog sokola u Vinkovcima koji na svom vježbalištu uvježbavaju nastup za 3. Hrvatski svesokolski slet u Zagrebu 1925 godine.

HŠPOM - FT007374

37

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plakat sokolske izložbe prigodom 3. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1925. HŠPOM - PL006026 autor predloška Marko Rašica, tisak Tipografija Zagreb, 1925. papir, tisak, 92x63 cm Plakat Izložbe Hrvatskog sokola održane u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu povodom 3. Hrvatskog svesokolskog sleta. Iz ostavštine Franje Bučara.

HŠPOM - FT007371

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

38


Diploma sokolske izložbe prigodom 3. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1925. HŠPOM - DP006066

autor nepoznat, 1925. papir, tisak, 35x64 cm Počasna diploma Hrvatskog sokolskog saveza dodijeljena Grgi Horvateku za izložene predmete na Sokolskoj izložbi III. Svesokolskog sleta u Zagrebu 1925. godine. Grga Horvatek bio je krojač i izrađivao je odjeću hrvatskim sokolima.

Plaketa 3. Hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 1925. HŠPOM - ME000346 Ivo Kerdić, 1925. drvo, metal, lijevano, plaketa 21x21 cm, drvena podloga 28x27.5 cm Plaketa 3. Hrvatskog svesokolskog sleta održanog povodom proslave 1000. godišnjice hrvatskog kraljevstva 1925. godine na igralištu Građanskog u Koranskoj ulici. Plaketu je 1926. godine dodijelio Hrvatski sokolski savez Franji Bučaru povodom 60. rođendana. Motiv plakete prema riječima autora Ive Kerdića: "...zamišljen je iz reminiscence hrvatskog romantizma“. Prikazuje kralja Tomislava na prijestolju. U lijevoj ruci drži državnu jabuku s križevima, a desnu je podigao i s tri prsta zaklinje se na križ i vjernost narodu.

39

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plakat sleta Hrvatskog sokola u Biogradu 1913. HŠPOM - PL006068 tisak C. Albrecht, Zagreb, 1913. papir, tisak, 123x95 cm Plakat s programom godišnjeg sleta Hrvatskog sokola Župe ban Paližana Zadar.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

40


Značka Hrvatskog sokola HŠPOM - ZN001169 Ivo Kerdić, Beč, 1910. metal, kovano, promjer 2.5 cm Ostavština, otkupljeno, Stanko Bučar, 26.11.1965. Značka Hrvatskog sokola izdana povodom Sokolskog sleta bugarskih junaka održanog u Sofiji 1910. godine. Iz ostavštine Franje Bučara. Prikaz sa značke korišten je na plakatima i iskaznicama Hrvatskog sokola.

Značka Hrvatskog konjičkog sokola HŠPOM - ZN001975 Robert Frangeš Mihanović, 1916. metal, kovano, promjer 2.2 cm Iz ostavštine Aleksandra Hella.

Plakat za koncert i ples u organizaciji Hrvatskog sokola i Hrvatske žene HŠPOM - PL006054 Rožankowski i drug d.d, Zagreb, 1923. papir, tisak, 126x95.5 cm Plakat Velikog koncerta Hrvatskog sokola u Zagrebu i društva Hrvatska žena 1923. godine u zgradi Hrvatskog sokola Zagrebu. Dopisnica Konjaničkog sokola 1924. HŠPOM - DK007407 tipografija Zagreb, 1924. papir, tisak, 14x9.3 cm Sokolska dopisnica prigodom posvete zastave Hrvatskog konjaničkog sokola 1924. godine.

Dopisnica Sokolskog sleta u Zagrebu 1924.

HŠPOM - 10844

autor predloška Oton Iveković, tisak Tipografija Zagreb, Zagreb, 1924. papir, tisak, 14.3x9.5 cm Plakat Sokolskog sleta u Chicagu 1923. HŠPOM - PL006062 tisak R. Mejderich & Co, Chicago, 1923. papir, tisak, 110x73 cm Plakat 1. sleta Jugoslavenskog sokola u Chicagu 1923. godine. Iz ostavštine Franje Bučara.

41

Plakat prigodom proslave 20 godina osnutka Hrvatskog sokola u Varaždinu 1923. HŠPOM - PL006028 Rožankowski i drug d.d, Zagreb, 1923. karton, litografija, 95x61 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Slikar Oton Iveković (Klanjec, 1869. – Zagreb, 1939.) učio je slikarstvo kod Ferde Quiquereza u Zagrebu, zatim u Beču, Münchenu i Karlsruheu. Radio je kao nastavnik crtanja u zagrebačkoj gimnaziji te u Obrtnoj školi, a od 1908. bio je predavač u Umjetničkoj školi, poslije Akademiji likovnih umjetnosti.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

42


Značka Sokolskog sleta u Splitu 1931. HŠPOM - ZN000101 Ivan Meštrović, 1931. rips, metal, prešano, promjer 3.5 cm, rips 4x1.8 cm Značka izdana je povodom Sleta sokolstva na Jadranu i ujedno 8. Sleta sokolske župe Split. Iz ostavštine Franje Bučara. Na njoj je prikazan poznati Meštrovićev motiv Domagojevi strijelci. Slet je držan u Splitu 1931. godine na Hajdukovu stadionu. Značka je omogućavala sljedeće sletske povlastice: besplatan ulaz na sve priredbe, 50 % popusta za posjet Akvariju, Zoološkom vrtiću i Prirodoslovnom muzeju te kupalištu na Bačvicama. U Arheološki muzej pristup je bio slobodan.

Značka Sokolskog sleta u Zagrebu 1934. HŠPOM - ZN001176

Autor Frano Kršinić, izrada Griesbach i Knaus, Zagreb, 1934. rips, metal, niklano, prešano, promjer 3.2 cm Kipar Frano Kršinić (Lumbarda, 1897. – Zagreb, 1982.) je rodom iz kamenoklesarske obitelji iz Lumbarde na Korčuli gdje je započeo obradu kamena. Školovao se u Zanatskoj školi u Korčuli, klesarsko-kamenarskoj školi u Hořicama u Češkoj te na Akademiji u Pragu. Kao profesor na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti i voditelj Majstorske radionice odgojio je naraštaje mladih kipara.

Ivan Meštrović (Vrpolje u Slavoniji, 1883. – South Bend, SAD, 1962.) školovao se u Splitu i Beču, a usavršavao u Parizu. Najistaknutiji hrvatski kipar prve polovice 20. stoljeća čija su djela doživjela priznanje u svjetskim razmjerima. Posebno se isticao u ekspresivnim prikazima ljudskog tijela.

Značka sleta Sokolske župe Zagreb 1939. HŠPOM - ZN000088

autor Frano Kršinić, izrada Griesbach i Knaus, Zagreb, 1939. metal, prešano, posrebreno, 2.8x2.5 cm

43

Plakat sleta Sokolske župe Zagreb 1939. HŠPOM - 10749 papir, tisak, 88x61.5 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Dopisnica Sokolskog sleta u Zagrebu 1934. HŠPOM - 10845 autor predloška A. Ćelap, tisak Rožankowski i drug d.d, Zagreb, 1934. papir, tisak, 14x9 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

44


SPORT I UMJETNOST U HRVATSKOJ IZMEĐU DVAJU SVJETSKIH RATOVA U međuratnom razdoblju nogomet je po popularnosti prestigao biciklizam, a počeli su se razvijati boks, jedrenje, golf, stolni tenis, vaterpolo, odbojka, košarka, rukomet i drugi. Osniva se sve veći broj klubova diljem Hrvatske, a sportom se počeo baviti širi društveni sloj poput obrtnika i radnika, ali je i dalje bio uglavnom vezan samo za gradove.

SPORTS AND ARTS IN CROATIA BETWEEN THE WORLD WARS

The interwar period saw football pass cycling in popularity, as well as the development of boxing, sailing, golf, table tennis, water polo, volleyball, basketball, handball and others. An increasing number of clubs are appearing across Croatia and more and more social strata are taking up Nakon Prvoga svjetskog rata u novo– sport, such as craftsmen and labourers, formiranoj Kraljevini Srba, Hrvata i though sports remain tied to the cities. Slovenaca iz sekcija Hrvatskog športskog saveza osnivanju se strukovni sportski Following the First World War, the newly savezi. Djelatnici saveza osnivaju središnju formed Kingdom of Serbs, Croats and sportsku organizaciju Jugoslavenski Slovenes, saw sections of the Croatian olimpijski odbor. Gotovo svi savezi imali Sports Federation becoming specialized su sjedište u Zagrebu, najrazvijenijem federations. Officials of the federation sportskom središtu, ali su ubrzo preseljeni u proceeded to establish a central sporting glavni grad države Beograd. Kraljevina SHS organization, the Yugoslav Olympic bila je politički i upravno centralizirana što Committee. Almost all federations were nije zaobišlo ni područje sporta, a presudno headquartered in Zagreb, the most je bilo što su se financije za razvoj sporta developed sporting centre, but quickly thereafter they were moved to the capital određivale u Beogradu.

Detalj naslovnice časopisa Svijet, Otto Antonini

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

46


Inicijativu za osamostaljenje hrvatskog sporta u Jugoslaviji pokrenuli su nogometaši, a prekretnica se dogodila osnivanjem Banovine Hrvatske 1939. godine u sklopu koje se osnivaju samostalni nacionalni hrvatski sportski savezi. U kratkom periodu do početka Drugoga svjetskog rata pod hrvatskim bojama na nastupima ističu se nogometaši i vaterpolisti. Za razvoj sportske primijenjene umjetnosti u međuratno vrijeme bio je ključan osnutak kovnice Griesbach i Knaus u Zagrebu koja je u serijama proizvodila vrlo kvalitetne sportske medalje, pehare, plakete i nagrade, a surađivala je s najznačajnijim medaljarima poput Kerdića, Hinka Juhna i Teodora Krivaka. Značajan dio medalja se i dalje uvozi, a po brojnosti i kvaliteti izrade ističe se kovnica braće Huguenin iz Švicarske.

of the nation, Belgrade. The Kingdom was politically and administratively centralized, which sport could not evade and the decisive factor was that financing for sports was determined in Belgrade. The initiative to establish Croatian sporting independence in Yugoslavia was initiated by football players, with the turning point being the establishment of the Viceroyalty of Croatia in 1939 which sees the establishment of Croatian sports federations. In the brief time until the Second World War reached Yugoslavia, football and water polo teams participate in events in Croatian colours. The key development of applied arts in sports in the interwar period was the establishment of the Griesbach and Knaus foundry in Zagreb, which produced series of high-quality sports medals, cups, plaques and awards, and which cooperated with noted medal-makers like Kerdić, Hinko Juhn and Teodor Krivak. A significant number of medals are still imported and the Brothers Huguenin foundry in Switzerland is notable for the quantity and quality of imported medals.

U vrijeme Drugoga svjetskog rata važnost sporta prepoznaju vlasti Nezavisne Države Hrvatske i partizanske jedinice na oslobođenim područjima, ali zbog ratnih okolnosti broj sportskih događanja bitno opada. Produkcija sportskih umjetničkih predmeta je zbog smanjenog broja manifestacija i otežane proizvodnje višestruko umanjena.

The Balkan Games of 1934 were the first major international sports competition held in Zagreb. The Games had a comprehensive visual identity established under the leadership of the architect Drago Korbar. The visual solution of the Games’ symbol, reduced to primary colours and geometric shapes, bears evidence of the influences spreading across Europe from the German Bauhaus school. During the Second World War, the importance of sports is recognized by both the Independent State of Croatia and the partisan formations operating in liberated areas, but wartime conditions saw the number of sporting events falling significantly. Due to a reduction in events and difficulty of production the production of sporting artworks was limited.

Posebnost međuratnog razdoblja je zagrebački časopis Svijet koji je uređivao i vizualno oblikovao Otto Antonini u svjetski raširenom art deco stilu. Antonini je ilustracijama prepoznatljivog stila pratio gradski društveni život, a nije zaobišao ni sport kao sve rašireniji društveni fenomen koji je čest motiv na njegovim naslovnica. A unique aspect of the interwar period is Zagreb’s magazine World (in Croatian Svijet), Balkanske igre 1934. godine bile su prvo which was edited and visually designed veliko međunarodno sportsko natjecanje by Otto Antonini in the art deco style održano u Zagrebu. Za igre je kreiran popular worldwide at the time. Antonini’s cjeloviti vizualni identitet pod vodstvom characteristic style of illustration depicted arhitekta Drage Korbara. Na rješenju the social life of the city, where sports could koje je izveo na znaku igara, koji se svodi not be avoided as they were an increasingly na osnovne boje i geometrijske likove, wide-spread social phenomenon and, as a evidentni su utjecaji koji se Europom šire iz result, a common theme for the title pages of the magazine. njemačke škole Bauhaus.

47

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

48


Zagrebačka tvrtka Griesbach i Knaus bila je najznačajniji proizvođač unikatne i serijske proizvodnje predmeta od metala u međuratnoj Jugoslaviji. Zlatar Ljudevit Griesbach se 1925. udružuje s bratom svoje supruge Dragutinom Knausom te se snažnije okreću serijskoj proizvodnji i marketingu. Značajan dio proizvodnje bio je sportske namjene. Kroz suradnju s umjetnicima poput Kerdića, Juhna i Krivaka unaprjeđuju domaću proizvodnju i dizajn čime su obilježili likovnu scenu, ali i obogatili ponudu kvalitetnih sportskih nagrada. Proizvodili su sve trofejne predmete od metala za potrebe sporta: pokale, plakete, medalje i skulpture. Tvrtka je poslovala do 1945. godine kada je nacionalizirana, a njezinu tradiciju i kalupe preuzela je novo osnovana kovnica IKOM.

Medalja atletskog prvenstva Jugoslavije u Zagrebu 1935. HŠPOM - ME000007 Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, promjer 4 cm Medalja iz ostavštine Božidara Jamnickog za osvojeno 2. mjesto u utrci na 200 m na atletskom prvenstvu Jugoslavije održanom 1935. godine.

Medalja atletskog prvenstva Zagreba 1941. HŠPOM - ME003122

Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, promjer 4.1 cm Medalja Josipa Miloša za osvojeno 2. mjesto u bacanju koplja na Prvenstvu Zagreba održanom 1941. u organizaciji Hrvatskog atletskog saveza.

Medalja atletskog prvenstva Jugoslavije u Varaždinu 1936. HŠPOM - ME003433 Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, promjer 4.1 cm Medalja Ferde Settera za osvojeno 1. mjesto u štafetnoj utrci od 800, 400, 200 i 100 m.

49

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Statua bacača kugle HŠPOM-ME006145 Griesbach i Knaus, Zagreb mramor, metal, lijevano, statua visina 14 cm, postolje 4x6.5x6.5 cm Iz ostavštine Ivana Donovala.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

50


Vijenac Zagrebačkog klizačkog društva HŠPOM - ME001408

Griesbach i Knaus, Zagreb, 1936. staklo, drvo, metal, srebro, lakirano, gravirano, kovano, 63x52 cm Priznanje dodijeljeno Franji Bučaru, počasnom predsjedniku Zabočkog klizačkog društva.

Statua bacača diska HŠPOM - ME006146 Griesbach i Knaus, Zagreb mramor, metal, lijevano, statua visina 11 cm, postolje 4x6.5x6.5 cm Iz ostavštine Ivana Donovala.

51

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Medalja teniskog prvenstva Karlovca 1951.

Medalja teniskog prvenstva Karlovca 1952.

HŠPOM - ME000576

HŠPOM - ME000578

Griesbach i Knaus, Zagreb metal, drvo, kovano, promjer 4.2 cm, podloga 14.5x9.3 cm

Griesbach i Knaus, Zagreb drvo, metal, kovano, promjer 5 cm, podloga 14.3x9.3 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

52


Medalja natjecanja u mačevanju 1939. HŠPOM - ME000437 Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, promjer 4.3 cm Medalja Vladimira Mažuranića za osvojeno 2. mjesto na mačevalačkom natjecanju održanom 1939. godine.

Medalja stolni tenis HŠPOM - ME002842 Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, promjer 4.2 cm Medalja iz ostavštine stolnotenisača Zdenka Uzorinca.

Plaketa Saveza lovačkih društava Zagreb

Medalja Prvenstva Jugoslavije u veslanju 1936.

Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, pozlaćeno, 5.7x4.1 cm

Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, gravirano, promjer 4.3 cm Medalja Prvenstva Jugoslavije u veslanju kormilara osmerca Veslačkog kluba Krka Šibenik Pavla Ljubičića.

Medalja Prvenstva Zagreba u klizanju 1945.

Medalja skijaškog natjecanja 1935. HŠPOM - ME001032 Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, gravirano, promjer 4.2 cm Medalja za osvojeno 3. mjesto u slalomu na juniorskom skijaškom natjecanju Zagrebačkog zimskog sportskog podsaveza. Iz ostavštine Viktora Šetine.

Medalja plivačkog natjecanja u Karlovcu 1940.

HŠPOM - ME003762

Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, gravirano, posrebreno, promjer 4.1 cm Medalja Radovana Lipovšćaka za osvojeno 3. mjesto na juniorskom Prvenstvu Zagreba održanom u siječnju 1945.

Medalja skijaški skokovi HŠPOM - ME001363 Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, promjer 4.2 cm Iz ostavštine Viktora Šetine.

53

HŠPOM - ME000909

HŠPOM - ME003535

Medalja vaterpolo natjecanja u Karlovcu 1940.

HŠPOM - ME002496

HŠPOM- ME001282

Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, promjer 4.3 cm Medalja Olge Fischer za osvojeno 1. mjesto u štafeti 3x100 m mješovito.

Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, promjer 4.2 cm

Medalja skijaškog prvenstva Samoborskog gorja 1935.

Medalja biciklističkog prvenstva Zagreba 1942.

Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, gravirano, 4.3x4.3 cm Medalja Ferde Settera za osvojeno 1. mjesto na skijaškom Prvenstvu Samoborskog gorja, ekipno u momčadi HAŠK-a.

Griesbach i Knaus, Zagreb metal, gravirano, kovano, promjer 5 cm Medalja Josipa Šolmana za osvojeno 4. mjesto na biciklističkoj utrci za Prvenstvo Zagreba, održanoj na 100 km.

Medalja 1. biciklističkog prvenstva Banovine Hrvatske 1940. HŠPOM - ME002312 Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, pozlaćeno, promjer 4.2 cm, visina ukupno 8 cm, 3.8x7 cm Medalja Josipa Šolmana za VI. mjesto u utrci na 158 km na 1. biciklističkom prvenstvu Banovine Hrvatske.

HŠPOM - ME003439

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

HŠPOM - ME002304

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

54


Medalja boksača Viktora Šikića HŠPOM - ME003730 Griesbach i Knaus, Zagreb metal, rips, kovano, gravirano, promjer 4.3 cm, vrpca 18x2.3 cm

Medalja Prvenstva Jugoslavije u hrvanju 1937.

Medalja Prvenstva Jugoslavije u hrvanju 1934.

Plaketa veslanje – povodom 400. godišnjice osnutka Karlovca HŠPOM - ME001665 kovnica IKOM prema kalupu naslijeđenom od Griesbacha i Knausa, Zagreb, 1979. metal, kovano, pozlaćeno, promjer 5 cm

HŠPOM - ME003742

Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, gravirano, promjer 4.2 cm Medalja iz ostavštine Ivana Markovića za osvojeno 3. mjesto na hrvačkom Prvenstvu Jugoslavije u velter kategoriji do 73 kg.

HŠPOM - ME003739

Griesbach i Knaus, Zagreb metal, kovano, gravirano, pozlaćeno, promjer medalje 4.2 cm, promjer s vijencem 5 cm Medalja Ivana Markovića za osvojeno 1. mjesto na Prvenstvu Jugoslavije u hrvanju 1937. godine.

Plaketa kluba AŠK Croatia iz Zagreba HŠPOM - ME002174 autor nepoznat, 1925. drvo, metal, lijevano, plaketa 14.8x13.8 cm, podloga 21.3x32 cm Plaketa AŠK Croatia prigodom prijelaza u 1.a razred 1925. godine.

55

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

56


Medalja prvenstva Jugoslavije u natjecanju u ljepoti tijela u Zagrebu 1920. HŠPOM - ME000722 autor nepoznat kovano, posrebreno, emajlirano, visina sva tri dijela 20 cm, vrpca 32 cm Medalja Rudolfa Vrhovca za osvojeno 1. mjesto u lakoj kategoriji na Prvenstvu u hrvanju kluba AŠK Croatia iz Zagreba, održanom 1921. godine.

Fotografija Rudolfa Vrhovca HŠPOM - 10647 autor nepoznat, nakon 1921. Klorbromsrebrna fotografija, karton, lijepljeno 12.8x6.2 cm Rudolf Vrhovec (1892. – 1977.) bio je svestrani sportaš, pobjednik natjecanja u hrvanju, dizanju utega i ljepoti tijela. Bio je učitelj tjelesnog odgoja i prednjak u Hrvatskom sokolu.

57

Medalja hrvačkog prvenstva kluba AŠK Croatia 1921.

Portret Rudolfa Vrhovca HŠPOM - 10491 Ivan Tišov, Zagreb, 1923. ulje na platnu, pozlaćeni drveni okvir, 157.5x73.5 cm

Hinko Juhn (?), Griesbach Zagreb (?) rips, metal, pozlaćeno, kovano, gravirano, visina sva tri dijela 16 cm, vrpca 34 cm Medalja Rudolfa Vrhovca za osvojeno 1. mjesto u lakoj kategoriji na hrvačkom Prvenstvu kluba AŠK Croatia iz Zagreba, održanom 1921. godine.

Ivan Tišov (Viškovci kraj Đakova, 1870. – Zagreb, 1928.) školovao se na Obrtnoj školi u Zagrebu, zatim na akademijama u Beču, Münchenu i Parizu. Od 1905. bio je profesor na Obrtnoj školi u Zagrebu. Pod utjecajem Kršnjavog u historicističkom stilu radi mnoge javne dekorativne narudžbe. Pod utjecajem Bukovca otvara paletu i postaje jedan od utemeljitelja hrvatske moderne.

HŠPOM - ME000723

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

58


Otto Antonini (Zagreb, 1892. – 1959.), otac mu je bio fresko slikar porijeklom iz Italije i sam se školovao u Italiji za fresko slikara stipendijom Društva umjetnosti. Po povratku iz Italije pokreće i ilustrira časopis Šišmiš. Kao urednik i glavni ilustrator časopisa Svijet obilježio je razdoblje od 1926. do 1932. godine svojim prepoznatljivim art déco stilom. U časopisu Svijet često objavljuje ilustracije sportske tematike. Dizajnirao je marke u vrijeme između dvaju ratova i za NDH. Bio je član Golf kluba Zagreb za koji je oblikovao plakat i logo.

Fotografija golfa u Maksimiru HŠPOM - 9960 autor nepoznat, 1931. fotografija, papir, 8.5x6.3 cm Fotografija prikazuje igrače na golf-terenu kod vidikovca u Maksimiru, desni u puloveru: Otto Antonini (?). Snimljeni kod šeste rupe označene golf-zastavicom. Iz ostavštine Strižić.

Plakat Golf kluba Zagreb HŠPOM - PL006064 Otto Antonini, Zagreb, oko 1930. karton, papir, kolaž, 66x39 cm Iz ostavštine Strižić.

59

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plaketa Golf kluba Zagreb HŠPOM - ME000057 dizajn Otto Antonini (?), kovnica Griesbach i Knaus, Zagreb, oko 1930. metal, kovano, emajlirano, pozlaćeno, 7.9x6 cm Iz ostavštine Strižić.

Oprema za golf Otta Antoninija HŠPOM - ULZ - 1/2019 Posuđeno iz obitelji Antonini.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

60


Naslovnice časopisa Svijet sa temom sporta Otto Antonini, Zagreb, 1926. – 1932. papir, tisak, 35x25 cm

61

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

62


63

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

64


Plaketa Zagrebačkog nogometnog podsaveza HŠPOM - ME000347 Frano Kršinić, 1929. lijevana bronca, patinirano, drvo, promjer 19.5 cm, podloga 25x26 cm Plaketa Zagrebačkog nogometnog podsaveza izvedena povodom proslave 10. godišnjice osnutka.

Plakat za otvorenje igrališta Građanskog 1928. HŠPOM - 10453/1 predložak Alfonso, tisak Tipografija, Zagreb, 1928. papir, tisak, 94.5x62.5 cm Igralište Prvoga hrvatskoga građanskog športskog kluba na području između današnje Koranske, Kupske i Vukovarske izgrađeno je 1924. godine, a više puta je dograđivano i uređivano. Igralište je moglo primiti 8000 gledatelja, a na njemu su, uz nogometna, održavana i natjecanja iz atletike, biciklizma, rukometa, hazene, motociklizma i hokeja na travi.

65

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plaketa povodom 25. obljetnice osnutka Concordije HŠPOM - ME000378 Hinko Juhn, 1931. lijevana bronca, promjer 25 cm, drvena podloga 28x28 cm Velika plaketa Hrvatskog športskog kluba Concordia dodijeljena zaslužnom članu Veljku Ugriniću.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

66


Biciklistička diploma 1. Hrvatskog građanskog športskog kluba HŠPOM - DP005608 tisak dr. E. Chappuis Bologna, Pietro Ferrea Genova, 1930. litografija, 30x41.3 cm Diploma 1. Hrvatskoga građanskog športskog kluba — geslo koturaške sekcije za sudjelovanje u utrci od 300 km, Zagreb–Ljubljana–Zagreb 1930. godine dodijeljena biciklistu Antonu Klobučaru iz Zagreba.

Pokal povodom 25. obljetnice osnutka Concordije HŠPOM - ME002056 autor nepoznat, 1931. mjedeni lim, iskucavanje, visina 38 cm, dno 16x16 cm, promjer vrha 25 cm Pokal prvoga Hrvatskog građanskog športskog kluba darovan Hrvatskom športskom klubu Concordiji povodom proslave 25. godišnjice osnutka kluba 1931. godine. Dvodnevna proslava u kolovozu 1931. održana je na igralištu HŠK Concordije u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu (današnje igralište NK Zagreb).

67

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Diploma Hrvatskog kluba biciklista Sokol u Zagrebu HŠPOM - DP005646 Menci Klement Crnčić (?), 1930. litografija, 48.2x32.3 cm Počasna diploma Hrvatskog kluba biciklista Sokol u Zagrebu dodijeljena biciklistu Mirku Šoštarku za predvođenje najvećeg broja krugova u utrci na trkalištu na Črnomercu.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

68


Dres biciklista Antuna Baneka HŠPOM - TP006107 autor nepoznat, oko 1927. pamuk, šivano, 64x40 cm Dres 1. Hrvatskoga građanskog športskog kluba. Iz ostavštine Banek.

Fotografija biciklista Antuna Baneka HŠPOM - FT007342 autor nepoznat, 1925. 9x13.8 Fotografija biciklista Antuna Baneka, višestrukoga državnog prvaka u cestovnom biciklizmu 1920-ih. Iz ostavštine Banek.

Diploma Zagrebačkog koturaškog kluba Orao HŠPOM - DP006218 autor nepoznat, 1939. litografija, 44x59.5 cm Diploma Zagrebačkog koturaškog kluba Orao dodijeljena Franji Bučaru povodom proslave 35. godišnjice djelovanja kluba 1939. godine.

69

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plaketa nogometne utakmice Hrvatska–Švicarska 1940. HŠPOM - ME006236 Ivo Kerdić, 1940. lijevana bronca, drvo, promjer 11.2 cm, podloga 17x17 cm Plaketa je izvedena povodom prve utakmice reprezentacije Banovine Hrvatske protiv Švicarske u Zagrebu 1940. godine. Hrvatska je pobijedila rezultatom 4:0. Plaketa je dodijeljena stoperu Građanskog Ivanu Oskaru Jazbinšeku koji je igrao na toj utakmici.

Fotografija nogometne utakmice Hrvatska–Švicarska 1940. HŠPOM - 10835 autor nepoznat, 1940. fotografija, 18x24 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

70


Pete Balkanske atletske igre održane su 1934. u Zagrebu, prvi put izvan Atene, u organizaciji Jugoslavenskoga lakoatletskog saveza pod vodstvom predsjednika Veljka Ugrinića. Unatoč financijskim poteškoćama organizirane su vrlo uspješno, a prigodno je uređen stadion na Maksimiru. Pročelnik propagandnog odbora bio je Walter Kratky, a vrhovni redatelj arhitekt Drago Korbar, koji je u suradnji sa studiom Tri Mirosavljevića i Kocmuta oblikovao vizualni identitet. Svi propagandni materijali i nagrade dizajnirani su i izvedeni u domaćoj produkciji.

Medalja Balkanskih igara u Zagrebu 1934. HŠPOM - ME002897

Značka Balkanskih igara u Zagrebu 1934. HŠPOM - ZN000182 dizajn Drago Korbar, kovnica Griesbach i Knaus Zagreb, 1934. metal, posrebreno, emajlirano, kovano, 1.8x1.8 cm Značka je pripadala Veljku Ugriniću.

Diploma Balkanskih igara u Zagrebu 1934. HŠPOM - DP005667 autor nepoznat, 1934. karton, tisak, pozlaćeno, 30x39.8 cm Diploma Jugoslavenskoga lakoatletskog saveza Walteru Kratkom za suradnju na Petim Balkanskim igrama u Zagrebu. Na diplomi je prikazan prvak u bacanju koplja, član zagrebačke Concordije Aleksa Kovačević.

71

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

autor predloška Hinko Juhn, kovnica Griesbach i Knaus Zagreb, 1934. metal, kovano, promjer 6 cm Medalja za osvojeno prvo mjesto u skoku u dalj atletičara Branka Kallaya.

Fotografija Branka Kallaya na Balkanskim igrama u Zagrebu 1934. HŠPOM - 10785 8x6.5 cm Branko Kallay bio je pobjednik u skoku u dalj.

Pokal Balkanskih igara u Zagrebu 1934. HŠPOM - ME002892

metal, visina 43 cm Pokal — nagrada Milana Marića pobjedniku u skoku u dalj na Balkanskim igrama 1934. atletičara Branka Kallaya.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

72


Fotografije ritmičko gimnastičke sekcije HAŠK-a Muzeju je darovala Antonija Sambolić Drageljević (1916. – 1996.), trenerica i voditeljica HAŠK-ove gimnastičke sekcije. Autor fotografija je možda Foto Tonka. Datiraju iz 1933. fotografije, karton, lijepljeno, tiskano, dimenzije 24x29.5 cm, karton 35x39 cm

HŠPOM - FT007561

HŠPOM - FT007564

HŠPOM - FT007566

HŠPOM - FT007565

HŠPOM - FT007567

HŠPOM - FT007560

73

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

HŠPOM - FT007562

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

74


Medalja Ples Hrvata u Beču 1912. HŠPOM - ME002920 Ivo Kerdić lijevana bronca. promjer 5.4 cm Plaketa je izdana povodom nastupa hrvatskih đaka i HPD Kola u Beču 1912. Iz ostavštine Ivane Tomljenović Meller.

Plaketa Josip Hanuš HŠPOM - ME000314 Ivo Kerdić, 1919. lijevana bronca, 7x6.3 cm Plaketa koju su Josipu Hanušu poklonili članovi Hrvatskog sokola na proslavi 50. obljetnice njegovog rada u Društvu.

Plaketa HAŠK-a povodom 25. godišnjice osnutka skijaške sekcije HŠPOM - ME001565 Turkalj Joza, 1934. lijevana bronca, drvo, plaketa 12.3x10 cm, podloga 20x16 cm Plaketa Hrvatskoga akademskog šport kluba izdana povodom 25. godišnjice osnutka skijaške sekcije. Iz ostavštine Pandaković.

Medalja pobjedniku HŠPOM - ME000572 Ivo Kerdić, 1940. lijevana bronca, promjer 9.8 cm

Reljef plivača Emila Laškarina HŠPOM - ME006185 Dragutin Laškarin, Karlovac, 1930-te (?) lijevana bronca, patinirano, drvo, reljef 46x35 cm, podloga 56x46 cm Dragutin Laškarin (Glina, 1884. – Karlovac, 1965.), karlovački učitelj i amaterski kipar, izveo je reljef svoga sina Emila koji je bio višestruki prvak u plivanju u Zagrebu i Karlovcu 1930-ih godina.

Medalja pobjedniku HŠPOM - ME000571 Ivo Kerdić, 1940. lijevana bronca, promjer 9.8 cm

Medalja atletskog mitinga kluba Marathon u Zagrebu 1923. HŠPOM - ME000235 Joza Turkalj lijevana bronca, 9.2x6.5 cm Medalja atletičara Kalmana Schnellera za osvojeno 1. mjesto u utrci teklića na 800 m na Internacionalnom atletskom mitingu održanom u Zagrebu 1923. u organizaciji kluba Marathon. Medalja pobjedniku HŠPOM - ME000570 Ivo Kerdić, 1940. lijevana bronca, promjer 9.8 cm

75

Joza Turkalj (Irig, Vojvodina, 1890. – Zagreb, 1943.) pohađao je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi Valdeca i Frangeš-Mihanovića. Usavršavao se u Beču.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plaketa Zagrebačke streljačke družine HŠPOM - 10544 Hinko Juhn, nakon 1926. lijevana bronca, patinirano, promjer 27.5 cm Darovao Dubravko Strukić. Hinko Juhn (Podgorač kraj Našica, 1891.– Zagreb, 1940.) završio je u Zagrebu Višu školu za umjetnost i umjetni obrt 1911. u klasi Frangeš-Mihanovića. Usavršavao se u Firenzi, Dresdenu i Beču. Vodio je Odsjek za keramiku na Akademiji likovnih umjetnosti i Obrtnoj školi u Zagrebu.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

76


Medalja mačevalačkog prvenstva Savske Banovine 1935. HŠPOM - ME000334 Teodor Krivak metal, drvo, gravirano, lijevano, plaketa 7x9 cm, podloga 14x14.5 cm Medalja iz ostavštine Vladimira Mažuranića za osvojeno 1. mjesto u kategoriji do 16 godina. Teodor Krivak (1900. – 1980.) bio je zagrebački medaljar, kovničar, graver i cizeler koji je surađivao s mnogim umjetnicima poput Kerdića. Bio je dugogodišnji suradnik kovnice Griesbach i Knaus, a imao je i vlastitu radionicu. Nakon Drugoga svjetskog rata okuplja predratne majstore i osniva kovnicu IKOM kojoj je bio prvi ravnatelj. Bio je suradnik Radionice primijenjene umjetnosti u Zagrebu.

Medalja Teniskog prvenstva Jugoslavije 1939. HŠPOM - ME000574 Krivak Teodor, Zagreb metal, kovano, drvo, plaketa 7.4x5 cm, podloga 15x10 cm Medalja Dragutina Friedricha za osvojeno 1. mjesto u paru s Mayerom na Prvenstvu Jugoslavije u tenisu održanom u organizaciji Zagrebačkog klizačkog društva 1939. godine.

77

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Skulptura Radnik HŠPOM - ME001405 Marijan Matijević, 1943. lijevana bronca, patinirano, visina 39 cm, postament 15x15.5x4 cm Skulpturu Radnik dodijelio je Hrvatski nogometni savez povodom 40. godišnjice osnutka HAŠK-a. Marijan Matijević (Grubišno Polje, 1907. – Beč, 1971.) polazio je akademiju u Zagrebu i Parizu u klasi Maillola. Suradnik Meštrovićeve umjetničke radionice. Predavao je u Obrtnoj školi u Zagrebu i na akademiji u Beču.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

78


OSNIVAJMO FISKULTURNA DRUŠTVA!

SPORT I UMJETNOST U HRVATSKOJ U VRIJEME SOCIJALISTIČKE JUGOSLAVIJE

Uspostavom komunističke vladavine u Jugoslaviji je preuzet sovjetski model upravljanja što se reflektiralo na sport i tjelovježbu. Ukinuti su svi prijašnji sportski klubovi i društva, a njihova imovina je nacionalizirana. Osnivaju se fiskulturna društva kojima je osnovna ideja masovnost i svestranost, a u sklopu njihovih sekcija prakticiraju se pojedini sportovi.

LET’S FOUND PHYSICAL EXERCISE SOCIETIES! SPORTS AND ART IN CROATIA DURING SOCIALIST YUGOSLAVIA The establishment of communist rule saw Yugoslavia adopting the Soviet model of management, which was reflected in sports and physical exercise. All earlier sports clubs and societies were disbanded and their property nationalized. New physical exercise societies are formed, guided by principles of mass appeal and general focus, with sections practising specific sports.

Središnje političke i sportske organizacije bile su u Beogradu, a u saveznim republikama pa tako i Hrvatskoj osnivaju se republičke organizacije. Hrvatski sportaši su do 1990. godine u međunarodnim natjecanjima nastupali u sastavima The centre of political and sports reprezentacije Jugoslavije. organizations was situated in Belgrade, federal republics, including U prvim poratnim godinama u sportskoj while primijenjenoj umjetnosti dominantan Croatia, saw the establishment of je socijalistički realizam. Do promjena state organizations. Croatian athletes u društvu došlo je nakon raskida odnosa participating in international competitions Jugoslavije sa Sovjetskim savezom 1948. did so as a part of Yugoslavian delegations godine, a od početka 1950-ih napušta se until 1990.

Detalj fotografije Ritmička gimnastika, Tošo Dabac

79

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

80


sovjetski model u sportu i socrealizam u The first years following the war were dominated by socialist realism. Major umjetnosti. changes came about following the breakup U vrijeme socijalističke Jugoslavije sport je in relations between Yugoslavia and the zahvaljujući državnim ulaganjima, postao Soviet Union in 1948, with the 1950s seeing široko rasprostranjen društveni fenomen the abandonment of the Soviet model of koji je zahvatio sve društvene slojeve sports and socialist realism in arts. i krajeve uključujući i ruralne sredine. Snažno se razvija radnički sport i sportska Due to national investment, socialist rekreacija uz podršku samoupravnih Yugoslavia saw sports becoming a widespread social phenomenon that affected poduzeća. all social strata and regions of the nation, Plakati kao nosioci posebne društvene including rural areas. Sport and sporting poruke u području sporta imali su važnu recreation were greatly strengthened ulogu, a najviša dostignuća u suvremenim through the work of self-managing europskim okvirima postignuta su u 60- companies. im i 70-im godinama, u kojima je snažan autorski trag ostavio Bojan Stranić. Rijedak Posters, as bearers of a special social je primjer vrhunskog sportaša i umjetnika message, played an important role in koji je razumio potrebe sportske produkcije sports, with the greatest achievements in koju je vješto uklapao u suvremena European terms being in the 60s and 70s umjetnička strujanja. Osim plakata, Stranić when Bojan Stranić left a powerful mark. He je vrhunske radove ostvario na medaljama is a rare example of an exceptional athlete and an artist who understood the needs i skulpturama. of sporting production which he skilfully U formatu medalje i plakete Želimir Janeš integrated into modern artistic styles. In postigao je najzanimljivije inovativne addition to posters, Stranić did exceptional kiparske eksperimente. Kao potpuno novi work in medals and sculptures. format uvodi plakete stajaćice i taktilne volumene kojima zalazi u treću dimenziju In the form of medals and sculptures, u dotad dominantno plošnoj formi reljefa Želimir Janeš achieved the most interesting medalje. Predratnu kovnicu Griesbach innovative sculpting experiments. As a i Knaus naslijedio je IKOM kojem je completely new format, he introduces selfprvi ravnatelj bio graver Teodor Krivak. standing plaques and tactile volumes which Značajan dio producira se u Sloveniji i reach into the third dimension in a hitherto Srbiji, a kvalitetom obrade i dizajna od dominantly two-dimensional form of relief uvoznih medalja ističe se Bertoni iz Milana. and medal. The pre-war foundry Griesbach and Knaus was inherited by IKOM whose Od 1970-ih i 1980-ih posebnim autorskim first director was the engraver Teodor rješenjima u izvedbi plakata ističu se Boris Krivak. A significant proportion of items Ljubičić i Boris Bućan. Boris Ljubičić sa were produced in Slovenia and Serbia, suradnicima za Mediteranske igre u Splitu though a number of imported medals from 1979. godine dizajnira najkompleksniji Milan’s Bertoni are noted for their quality vizualni identitet jednog natjecanja u and design.

81

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

From the 1970s and 1980s, unique solutions in posters were implemented by Boris Ljubičić and Boris Bućan. With colleagues, Boris Ljubičić designed the most complex visual identity of a competition in Croatia for the Mediterranean Games in Split 1979, with over 400 applications. In addition to the Mediterranean Games, a uniquely important place is held by the 1987 Universiade in Zagreb, as both competitions Sportska fotografija tema je koja zaslužuje saw complex urbanistic changes and the zasebnu izložbu, a fotograf Tošo Dabac construction of sports venues whose prepoznatljivim stilom postigao je visoke importance for their cities transcended the estetske vrijednosti i u sportskoj tematici. domain of sports. Hrvatskoj čiji su motivi izvedeni na preko 400 aplikacija. U organizaciji natjecanja posebno mjesto, uz Mediteranske igre 1979. godine, zauzima Univerzijada u Zagrebu 1987. jer su za ta natjecanja izvedeni složeni urbanistički zahvati i izgrađeni sportski objekti koji su imali daleko veći društveni značaj za razvoj grada od isključivo sportske dimenzije.

Sports photography is a subject that deserves an exhibition all of its own, while the photographer Tošo Dabac’s unique and recognizable style achieves a high level of aesthetic value in the field of sports.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

82


Tošo Dabac (Nova Rača, 1907. – Zagreb, 1970.) međunarodno je priznati fotograf koji je čitavu karijeru proveo u Zagrebu i bio njegov fotokroničar, iza njega je ostalo preko 200000 negativa. Najpoznatiji je po ciklusima ljudi s ulice snažne socijalne tematike iz 1930-ih. Izložene fotografije darovala je Muzeju Antonija Sambolić Drageljević (1916. – 1996.), trenerica i voditeljica gimnastičkog i plesnog studija. Snimljene su na savskom nasipu.

Plakat Osnivajmo fiskulturne organizacije u svim našim selima HŠPOM - 10457 Štamparski zavod Ognjen Prica, Zagreb, 1949. papir, tiskano, 100x70 cm Autor je možda Andrija Maurović.

Priznanje dana fiskulturnika NRH u Zagrebu 1948. HŠPOM - DP005651 autor nepoznat, 1948. papir, tisak, 44x34 cm Priznanje Glavnog odbora Fiskulturnog saveza Hrvatske dodijeljena kostimografkinji Ingi Kostinčer za zalaganje povodom sleta prigodom proslave Dana fiskulturnika NRH održanog u Zagrebu 1948. godine.

83

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Fotografija Ritmička gimnastika HŠPOM - FT007572 Tošo Dabac, Zagreb, 1946. fotografija 24.5x18.5 cm, karton 40x30 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

84


Fotografija Ritmička gimnastika HŠPOM - FT007573 Tošo Dabac, Zagreb, 1946. fotografija 19x25 cm, karton 40x30 cm

Fotografija Ritmička gimnastika HŠPOM - FT007570 Tošo Dabac, Zagreb, 1946. fotografija 24.5x18.5 cm, karton 40x30 cm

85

Fotografija Ritmička gimnastika HŠPOM - FT007571 Tošo Dabac, Zagreb, 1946. fotografija 24.5x18.5 cm, karton 40x30 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Fotografija Ritmička gimnastika HŠPOM - FT007569 Tošo Dabac, Zagreb, 1946. fotografija 24.5x18.5 cm, karton 40x30 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

86


Gimnaestrade su najveće međunarodne gimnastičke priredbe koje se održavaju približno svake četiri godine na kojima se prikazuju metode, oblici i postignuća tjelesnog vježbanja bez međusobnog natjecanja i ocjenjivanja. Po broju sudionika nadmašuju olimpijske igre. Prva je održana u Rotterdamu 1953., a posljednja u Austriji 2019. na kojoj je sudjelovalo preko 18 tisuća gimnastičara. U Zagrebu je 1957. održana druga Gimnaestrada na novouređenim stadionima na Šalati i Maksimiru, na kojoj je sudjelovalo oko 6000 sudionika iz 16 zemalja od kojih 1200 učenika srednjih škola, članova Saveza za tjelesni odgoj Partizan Hrvatske. Neposredno prije održavanja manifestacije na Sveticama je postavljena brončana skulptura Bacač diska Vanje Radauša po narudžbi Grada Zagreba kojim je upravljao Većeslav Holjevac. Najatraktivniji dio manifestacije bili su masovni grupni performansi, obilježeni zahtjevnim formacijama i skladom pokreta.

Zulejka Stefanini Tućan (1911.– 2005.) bila je svestrana sportašica, učiteljica tjelesnog odgoja i umjetnica. Završila je keramiku na Akademiji u Zagrebu u klasi Hinka Juhna. Osvajala je trofeje u čak 14 disciplina, a postavljala rekorde u kugli, koplju, troboju, skoku u vis i u više trkačkih disciplina. Bila je višestruka državna prvakinja u gimnastici, a nastupila je i na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. Život je posvetila pedagoškom radu u zagrebačkim gimnazijama u kojima je na mlade prenosila ljubav za sport i tjelesnu aktivnost. Rijedak je primjer žene, akademske umjetnice i vrhunske sportašice. Izloženi predmeti su dar njezine kćeri Milice Tućan Foretić.

Plakat Gimnaestrade u Zagrebu 1957. HŠPOM - 9884 Ferdo Bis, Ozeha tisak, papir, 95x68 cm Značka Gimnaestrade u Zagrebu 1957. HŠPOM - ZN002617 Ikom Zagreb metal, kovano, emajlirano, pozlaćeno, 3.5x2.5 cm Značka je pripadala atletičarki Veri Romanić.

Reljef Košarka HŠPOM - 10548 Zulejka Stefanini Tućan lijevana bronca, drvo, reljef 17.7x13.2 cm, podloga 25.5x18.5 cm

Ferdo Bis (Zagreb, 1910. – Zagreb, 1980.) završio je slikarstvo na Akademiji u Zagrebu u klasi Ljube Babića. Bavio se slikarstvom i grafičkim dizajnom. Jedan od začetnika reklamnog oblikovanja u Hrvatskoj. Reljef Košarka HŠPOM-10545 Zulejka Stefanini Tućan gips, bojano, 36.5x25.5 cm

autor nepoznat fotografija 9x5.7 cm

Fotografija Zulejke Stefanini Tućan HŠPOM - FT007683 nepoznat fotograf, foto Material Griesbach i Knaus, Zagreb, 1934. 9x13 cm Na fotografiji je prikazana na igralištu HAŠK-a.

87

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Fotografija Gimnaestrade u Zagrebu 1957. HŠPOM - 10790

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

88


Bojan Stranić (Medvode, 1921. – Zagreb, 1993.) završio je slikarstvo na Akademiji u Zagrebu u klasi Marina Tartaglie. Život je posvetio sportu i umjetnosti. Bavio se slikarstvom, grafičkim dizajnom, ilustracijom, izradom medalja i skulptura. Razvijao se od realizama, preko lirske i geometrijske apstrakcije do povratka stiliziranoj figuraciji. Jedan od osnivača, igrač i trener Akademskog odbojkaškoga kluba Mladost. Bio je reprezentativac, izbornik i trener odbojkaške reprezentacije. Kao trener Mladosti deset puta osvojio je državno prvenstvo. Od 1950-ih do 1970-ih obilježio je razvoj sportskog plakata u Hrvatskoj.

Reljef Košarka HŠPOM - 10546 Zulejka Stefanini Tućan gips, bojano, 37x24.5 cm

Reljef Nogomet HŠPOM - 10550 Zulejka Stefanini Tućan lijevana bronca, drvo, reljef 17.3x12.2 cm, podloga 25.5x18 cm

89

Reljef Rukomet HŠPOM - 10549 Zulejka Stefanini Tućan lijevana bronca, drvo, reljef 12.4x17, podloga 25x18 cm

Reljef Plivanje HŠPOM - 10551 Zulejka Stefanini Tućan lijevana bronca, drvo, reljef 12x17.1 cm, podloga 25.5x18.3 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plakat 10 godina sporta u NR Hrvatskoj HŠPOM - 10613 Bojan Stranić, 1955. papir, tisak, 48x32 cm

Fotografija Bojana Stranića HŠPOM - 10888 nepoznat fotograf 17.5x10.5 cm

Plakat 2. Europskoga stolnoteniskog prvenstva u Zagrebu 1960. HŠPOM - 10607 Bojan Stranić, Grafička škola, Zagreb papir, tisak, 100x70 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

90


Plakat Utrke kroz Jugoslaviju 1958. HŠPOM - 10458 Bojan Stranić, tisak Štamparski zavod Ognjen Prica, Zagreb, 1958. papir, tisak, 99x68.5 cm

Plakat Prvenstva Europe u umjetničkom klizanju u Zagrebu 1974. HŠPOM - 10482 Bojan Stranić, Interpublic, tisak ZGP Pomurski tisk, Murska Sobota, 1974. papir, tisak, 96x68 cm

91

Plakat Europskoga atletskog kupa Zagreb, 1965.

Plakat 30. Balkanskih atletskih igrara u Zagrebu 1971.

Bojan Stranić, Orbis, Zagreb, 1965. papir, tiskano, 100x69 cm

dizajn Bojan Stranić, priprema za tisak Marijan Jevšovar papir, tiskano, 101x69 cm

Plakat Atletskog kupa Europe Bruno Zauli u Zagrebu 1981. HŠPOM - 10605 Bojan Stranić (?), tisak Vjesnik papir, tisak, 99x70 cm

Plakat Prvenstva Europe u umjetničkom klizanju u Zagrebu 1974. HŠPOM - 10842 Bojan Stranić (?) nalijepljeno na karton, tisak, 99x70 cm

Plakat Prvenstva Europe u umjetničkom klizanju u Zagrebu 1974. HŠPOM - 10843 Boris Dogan (?) nalijepljeno na karton, tisak, kolaž, 100x70 cm

Plakat Prve savezne odbojkaške lige AOK Mladost–Monter HŠPOM - 10818 Bojan Stranić (?), Zagreb, 1983. offsetni tisak, papir, 99x69 cm

HŠPOM - 10456

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

HŠPOM - 10575

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

92


Plakat konjičke trke, Hipodrom, Zagreb, 1975. HŠPOM - 10793 Boris Bućan, tisak Studentski centar – Grafički Servis, Zagreb, 1975. sitotisak, papir, 140x97 cm Boris Bućan (Zagreb, 1947.) studirao je na akademijama u Ljubljani i Zagrebu. Međunarodno je priznat po plakatima posebnoga individualnog stila. Od kraja 1970-ih inovativnim pristupom i rješenjima mijenja tradicionalni pogled na formu plakata.

93

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plakat konjičke trke u Zagrebu 1976. HŠPOM - 10792 Boris Bućan, S. Tadić, tisak Studentski centar – Grafički Servis, Zagreb Sitotisak, papir, 98x64 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

94


Mediteranske igre u Splitu 1979. bile su sveobuhvatan projekt koji je urbanim i arhitektonskim intervencijama trajno izmijenio lice grada i okolice. Među brojnim izgrađenim sportskim objektima ističe se stadion na Poljudu izgrađen prema nacrtima Borisa Magaša. Jednako ambiciozan bio je projekt razrade, do tada najkompleksnijega, vizualnog identiteta sportskog natjecanja koji je promijenio standarde dizajna u Hrvatskoj, ali i šire. Znak igara koji se izvađa iz olimpijskih krugova uronjenih u more postao je trajni službeni znak Mediteranskih igara. Na čelu tima bio je danas međunarodno priznati dizajner Boris Ljubičić (Sinj, 1945.), koji je završio slikarstvu na Akademiji u Zagrebu, a karijeru posvećuje dizajnu i vizualnim komunikacijama.

Skulptura Ritmička gimnastika HŠPOM - ME006184 autor nepoznat metal, mramor, 28x11 cm U sredini obje strane statue izvedena su reljefna udubljenja koja formiraju tijelo gimnastičarke s loptom u pokretu. Statua je možda izvedena za gimnastičko Balkansko prvenstvo u Rijeci 1983. godine.

Plakat za Kup evropskih prvakinja, finale Lokomotiva– Spartak, 1975. HŠPOM-9125 tisak Studentski centar – Grafički Servis, Zagreb, 1975. sitotisak, papir, 68x48 cm

95

Plakat za 4. trofej Zagreb rukomet HŠPOM - 9087 autor nepoznat, Zagreb, 1966. offsetni tisak, papir, 100x70 cm

Plakat za Rukometni trofej Jugoslavije, Bjelovar, 1977. HŠPOM - 9108 Slavoljub Lacković, tisak NIŠP Prosvjeta Bjelovar, 1977. Papir, offsetni tisak, 97x68 cm Slavoljub Lacković, akademski slikar, grafički dizajner i ilustrator iz Bjelovara. Završio je slikarstvo na Akademiji u Zagrebu 1964. godine.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plakat za Mediteranske igre Split 1979. HŠPOM - 9262 dizajn Boris Ljubičić (CIO – Centar za industrijsko oblikovanje), tisak TK Gorenjski tisak, Kranj, Zagreb, 1979. papir, offsetni tisak, 119x84 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

96


Plakat za Mediteranske igre Split 1979. — Stolni tenis HŠPOM - 9257

dizajn Rajna Buzić, Stipe Brčić, Boris Ljubičić (CIO – Centar za industrijsko oblikovanje), tisak ČGP Delo, fotograf Radiša Mladenović Ljubljana, Zagreb, 1979. papir, offsetni tisak, 119x84 cm Na fotografiji je stolnotenisač Dragutin Šurbek. Diploma za Mediteranske igre Split 1979.

HŠPOM - DP005720

Boris Ljubičić, 1979. papir, tisak, 21x42 cm Spomen diploma sudionika Igara, biciklističkog djelatnika Stjepana Ljubića.

Plakat za Mediteranske igre Split 1979. — Jedrenje

HŠPOM - 9258

dizajn Rajna Buzić, Stipe Brčić, Boris Ljubičić (CIO – Centar za industrijsko oblikovanje), tisak ČGP Delo, fotografija WEREK Ljubljana, Zagreb, 1979. papir, offsetni tisak, 119x84 cm

97

Razglednica za sportske objekte MIS '79 HŠPOM - 10839 Zadružna štamparija u Zagrebu, 1979. papir, tisak, 10.5x21 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Tiskani materijali izvedeni za Mediteranske igre Split 1979. HŠPOM - 10718 do HŠPOM - 10739 Boris Ljubičić i suradnici tisak, papir Sudačka značka Mediteranskih igara Split 1979. HŠPOM - ZN002400 Boris Ljubičić i suradnici, kovnica IKOM, Zagreb aluminij, metal, kovano, niklano, bojano, 5.5x3 cm Značka-akreditacija Mediteranskih igara Split 1979. HŠPOM - ZN005241 Boris Ljubičić i suradnici, kovnica IKOM, Zagreb aluminij, metal, kovano, niklano, bojano, 5.5x3 cm Komplet značaka Mediteranskih igara Split 1979. HŠPOM - ZN005086, HŠPOM - ZN005087, HŠPOM - ZN005088 Proizvođač SJ Ribomaterijal metal, kovano, emajlirano, pozlaćeno, posrebreno, 1.1x1.4 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

98


Zagreb je, nakon Splita i Sarajeva, dočekao priliku da putem sportskog natjecanja doživi sveobuhvatnu obnovu. Grad je prigodom natjecanja studenata dobio mnoge sveučilišne, sportske i infrastrukturne objekte. Na igrama je nastupilo gotovo 6.5 tisuća sportaša iz 122 zemlje što ih čini sportskim događajem s najvećim brojem sudionika u Hrvatskoj. Baklju je na svečanom otvaranju zapalio, već proslavljeni košarkaš, Dražen Petrović. Vizualni identitet igara obilježila je nezaboravna maskota Zagi Nedeljka Dragića (Paklenica kod Novske, 1936.), animatora koji je bio jedan od najznačajnijih predstavnika Zagrebačke škole crtanog filma. Prijepori su nastali oko loga igara jer je trebao biti u obliku "nepoželjnog" slova U. Na kraju je prihvaćen logo zagrebačkog dizajnera Dušana Bekara (Zagreb, 1931. – 2019.) koji je pretvoren u stiliziranog čovjeka s podignutim rukama, odnosno u slovo Y, početno od Yugoslavia. Plaketa, Univerzijada Zagreb 1987. HŠPOM - ME006428 Kosta Angeli Radovani metal, kovano, niklano, promjer 6.6 cm Iz ostavštine Borisa Bakrača.

Plakat za Univerzijadu Zagreb 1987. HŠPOM - 10485 dizajn Dušan Bekar, tisak Velebit, Zagreb, 1987. papir, tiskano, 100x70 cm Iz ostavštine Borisa Bakrača.

Plakat za Univerzijadu Zagreb 1987. — Maskota Zagi HŠPOM - 10486 dizajn Nedeljko Dragić, Ozeha, tisak Studentski centar – Grafički Servis Zagreb, 1987. papir, tiskano, 100x70 cm Darovao Boris Bakrač. Iz ostavštine Borisa Bakrača.

99

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Uniforme za Univerzijadu Zagreb 1987. autor kolekcije Vladimir Stojanović proizvođač Vesna — ženska modna konfekcija, Zagreb Suknja s naramenicama model Amerikan HŠPOM - 10819 Sako s naramenicama HŠPOM - 10824 Suknja Duga VIII HŠPOM - 10821 Sako s naramenicama HŠPOM - 10822 Remen u bojama Univerzijade HŠPOM - 10825 proizođač VIS Varaždin Marama u bojama Univerzijade HŠPOM - 10826 proizvođač VIS Varaždin

Plaketa, Univerzijada Zagreb 1987, Boris Bakrač HŠPOM - ME006344

Sikirica Stipe metal, pozlaćeno, reljefno, oblikovano, posrebreno, kovano, promjer 6.5 cm Iz ostavštine Borisa Bakrača.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

100


Plakati za Univerzijadu Zagreb 1987., Maskota Zagi — Sportovi HŠPOM-10589. HŠPOM-10589-10600 Nedeljko Dragić Zagreb, 1987. papir, tiskano, 41.5x30.5 cm Iz ostavštine Borisa Bakrača.

Maskoti Zagiju Nedeljka Dragića dodan je šestinski šešir s hrvatskom trobojnicom prigodom 26. Europskog prvenstva u košarci. Reprezentacija Jugoslavije predvođena Petrovićem i Kukočem ostvarila je do tada neviđenu dominaciju i s lakoćom došla do zlata. Plaketu i medalje je izveo kipar i medaljar Damir Mataušić (Zagreb, 1954.) koji je završio Akademiju u Zagrebu, u klasi Janeša, na kojoj predaje na usmjerenju za medalju i malu plastiku.

Plaketa Eurobasket Zagreb '89 HŠPOM - ME002146 Autor Damir Mataušić, kovnica Ikom Zagreb metal, kovano, promjer 7.5 cm Ostavština Vladimira Anzulovića.

Plakat za Eurobasket Zagreb '89. HŠPOM - 9179 izdavač Organizacijski komitet 26. prvenstva u košarci za muškarce, tisak Turistkomerc offsetni tisak, papir, 100x68 cm

101

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plakat za Eurobasket Zagreb '89. HŠPOM - 9178 izdavač Organizacijski komitet 26. prvenstva u košarci za muškarce, tisak Turistkomerc offsetni tisak, papir, 100x68 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

102


Trofej Oskar Zagrebačkoga sportskog saveza HŠPOM - ME005026

Ivan Sabolić, Ljevaonica umjetnina ALU lijevana bronca, patinirano, visina 40 cm, postolje 7.3x8.3 cm Skulptura Oskar dodijeljena plivačkom djelatniku Borisu Volčanšeku 1994. godine. Skulpturu je dodjeljivao Savez sportova grada Zagreba od 1960. godine, a danas je dodjeljuje Zagrebački sportski savez.

Skulptura Trofej Sava 1960. HŠPOM - ME001676 Lujo Lozica, Radionica Akademije likovnih umjetnosti lijevana bronca, mramor, visina 13 cm, dužina 18 cm Trofej Sava dodijeljena je pobjedniku u skifu Anti Dulčiću na 3. regati Trofeja Sava priređenoj za mlade veslače 1960. godine. Lujo Lozica (Lumbarda, 1934. – Zagreb, 2019.) završio je kiparstvo na Akademiji u Zagrebu u klasi Radauša, bio je suradnik Augustinčićeve majstorske radionice. Nadahnut mediteranskom tradicijom stvorio je prepoznatljivi stil baziran na reduciranim formama, kompaktnim volumenima i glatkim površinama. U mladosti se i sam bavio kajakaštvom u klubu Vir.

103

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Skulptura Trofej Mladosti HŠPOM - ME002098 Ivan Sabolić, Zagreb 1963. metal, lijevano, visina 29.5 cm Skulptura Trofej Mladosti dodjeljuje se od kontinuirano od 1950. Danas ga dodjeljuje HAŠK Mladost, a nakon smrti autora Sabolića izvodi je Damir Mataušić. Dodijeljena je odbojkašu Rudolfu Kapku 1963. godine. Ivan Sabolić (Peteranec, 1921.– Zagreb, 1986.) završio je kiparstvo na Akademiji u Zagrebu u klasi Augustinčića, gdje je predavao i vodio majstorsku radionicu.

Trofej Vaterpolo saveza Hrvatske HŠPOM - ME002488 Bojan Stranić metal, plastika, kovano, niklano, visina 10 cm, podloga 13.5x10.5x2.5 cm Na prozirnoj podlozi postavljena je stilizirana ruka s loptom na dlanu. Trofej Vaterpolo saveza Hrvatske iz 1981. dodijeljen je Mirku Braidi.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

104


Pokal Sportskih novosti HŠPOM - ME004906 Zlatko Čular, Ikom Zagreb mesing, drukano, pjeskareno, pozlaćeno, gravirano visina 30 cm, promjer dna 7.5 cm, promjer vrha 14 cm Pokal Sportskih novosti dodijeljen najboljoj sportašici Hrvatske 1964. godine, rukometašici Lokomotive iz Zagreba Nadi Vučković. U kontinuitetu se dodjeljuje od 1952. za najbolje sportaše, sportašice i timove u Hrvatskoj.

Skulptura Skijaš HŠPOM - ME004501 Zdenko Šlibar, Zagreb, oko 1985. metal, visina 50 cm Skulptura Skijaš, akademskog kipara Zdenka Šlibara iz Zagreba (1949.). Dar autora Muzeju.

Zlatko Čular (Dubrovnik, 1935.) završio je kiparstvo na Akademiji u Zagrebu, bio je suradnik majstorske radionice Antuna Augustinčića. U njegovom radu usko su povezani kiparstvo i slikarstvo, a središte tog djela čini ljudski lik.

Skulptura Dren, 1985. HŠPOM - ME001731 Zdravko Ladiš, Radionica Akademije likovnih umjetnosti, Zagreb lijevana bronca, patinirano, visina 15.5 cm Skulptura Dren, najviše priznanje za razvoj i unapređenje sportske rekreacije u gradu Zagrebu, trofej Partizana Zagreb. Trofej se dodjeljuje pojedincima i organizacijama od 1981. Naziv proizlazi iz poslovice Zdrav kao dren. Pripadala je Pavlu Borevkoviću.

105

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Skulptura Bacač koplja HŠPOM - ME002748 Nikola Njirić lijevana bronca, patinirano, mramor, visina 36 cm, postolje 34.5x9x18 cm Nagradu je 1955. osnovao Savez sportova Hrvatske prigodom 10. obljetnice sporta u FNRJ. Dodjeljuje se kao najviše priznanje za sport u Hrvatskoj. Od 1992. do 2000. dodjeljuje je HOO pod nazivom Trofej Hrvatskog olimpijskog odbora. Skulptura je 1970. dodijeljena atletičarki Veri Romanić. Nikola Njirić (Ljubač kraj Dubrovnika, 1921. – Dubrovnik, 2002.) završio je kiparstvo na Akademiji u Zagrebu, bio je suradnik Majstorske radionice Antuna Augustinčića. Bavio se spomeničkom plastikom, medaljarstvom i sitnom plastikom.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

106


Plaketa biciklističke utrke kroz Hrvatsku i Sloveniju 1951. HŠPOM - ME000495 Ivan Jeger metal, kovano, gravirano 4.4x6 cm Plaketa je pripadala biciklistu Boži Gudleku. Ivan Jeger (Milwaukee, SAD, 1911. – Zagreb, 1973.) završio je kiparstvo na Akademiji u Zagrebu u klasi Kerdića, a specijalizirao se za medaljarstvo, cizeliranje i sitnu plastiku. Radio je u Kerdićevom ateljeu i u kovnici IKOM. Predavao je obradu kovina na Akademiji u Zagrebu.

Plaketa Streljačkog saveza Jugoslavije HŠPOM - ME002452

Frano Mengelo Dinčić lijevana bronca, patinirano, promjer 20.3 cm, podloga 33.2x26.5 cm Iz ostavštine strijelca Stjepana Prauhardta. Frano Mengelo Dinčić (Kotor, 1900. – Beograd, 1986.), podrijetlom s Korčule, završava Školu primijenjenih umjetnosti u Splitu i Akademiju u Pragu. Usavršava se u Parizu i Münchenu. Specijalizirao se za reljefe, medalje i sitnu plastiku. Surađivao je s kovnicom IKOM. Oblikovao je državne ordene.

Plaketa Teškoatletskog saveza Hrvatske 1951.

Plaketa Kuglačkog saveza Jugoslavije HŠPOM - ME000558 Grga Antunac, IKOM Zagreb metal, kovano, posrebreno, promjer 5.5 cm Spomen-plaketa Kuglačkog saveza Jugoslavije Franje Žingerlina.

HŠPOM - ME000801

Grga Antunac (Šibenik, 1906. – Zagreb, 1970.) završio je Obrtnu školu u Splitu i kiparstvo na Akademiji u Zagrebu. Usavršavao se kod Ivana Meštrovića. Predavao je na zagrebačkoj Akademiji, radio u raznim kiparskim medijima, a bio je specijalist za portretnu medalju.

Daniel Butala (Karlovac, 1943. – 2017.) završio je slikarstvo na Akademiji u Zagrebu u klasi Šebalja. Vrsni crtač, slikar i grafičar. Ravnatelj Gradskog muzeja i Galerije Karas u Karlovcu.

HŠPOM - ME001388

Ivan Jeger lijevana bronca, patinirano, drvo plaketa 17.3x22.4 cm, podloga 31x31 cm Plaketa Teškoatletskog saveza Hrvatske dodijeljena 1951. Veljku Ugriniću povodom 50. godišnjice njegova rada.

107

Plaketa Sportske igre Zagreba 1951. HŠPOM - ME004516 Ivan Jeger metal, lijevano, posrebreno, drvo plaketa 23.8x15.8 cm, podloga 30x31 cm Plaketa za osvojeno 1. mjesto u višeboju učenika 1951. godine.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plaketa Karlovačkog veslačkog kluba Korana

Daniel Butala, proizvođač Jugoturbina, Karlovac, 1975. lijevana bronca, 18.5x6.8 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

108


Fotografija Želimira Janeša HŠPOM - 10892 Saša Županović 18x23.5 cm Želimir Janeš (Sisak, 1916. – Zagreb, 1996.) kiparstvo je završio na Akademiji u Zagrebu u klasi Kršinića, a specijalizirao se kod Meštrovića i Augustinčića. Profesor na zagrebačkoj akademiji. Specijalizirao se za sitnu plastiku i medaljarstvo u koje je unosio strukturalne i oblikovne inovacije — medalje stajačice i taktile.

Plaketa Internacionalnog plivačkog mitinga, Zagreb, 1963. HŠPOM - ME001374 Želimir Janeš metal, kovano, posrebreno, 6x7.2 cm Srebrna plaketa Borisa Volčanšeka.

Plaketa grada Vukovara HŠPOM - ME003694 Želimir Janeš metal, posrebreno, 10.1x6.6 cm Darovao Pavle Borevković.

Plaketa Društva podvodnih sportova HŠPOM - ME002426 Želimir Janeš, Ljevaonica ALU, Zagreb, 1979. lijevana bronca, patinirano , širina 8 cm, visina 6.3 cm Medalja stajačica primjerena držanju na dlanu tzv. taktila. Izvedena je prigodom 25. godišnjice Društva. Iz ostavštine novinara Hrvoja Macanovića. Plaketa plivačkog saveza Jugoslavije HŠPOM - ME001377 Ante Despot metal, kovano, pozlaćeno, 6.8x4.8 cm Medalja Zlatka Šimenca za osvojeno 1. mjesto u vaterpolo ligi Jugoslavije sa ekipom Mladosti iz Zagreba 1967. godine.

HŠPOM - ME003002

Želimir Janeš metal, lijevano, promjer 8 cm, visina 10 cm Medalja izvedena povodom Memorijalnog košarkaškog turnira Ivan Arapović, vjerojatno 1975. godine. Pripadala je bratu Ivana Arapovića Dragi.

109

HŠPOM - ME003504

autori Ante Desopt, Dalibor Parać, ljevaonica Ivan Šikić metal, lijevano, pozlaćeno, 14x7 cm Dodijeljena Ferdi Setteru 1963. Plaketa se dodjeljivala od 1960. do 1990. godine za zasluge u fizičkoj kulturi. Prvih nekoliko godina izrađivao ih je Viktor Šikić, zvonar i ljevač, u Savskoj cesti. Ante Despot (Mandalina kraj Šibenika, 1919. – Zagreb, 2007.) kiparstvo je završio na Akademiji u Zagrebu, u klasi Kršinića. Suradnik Kršinićeve i Augustinčićeve majstorske radionice. Voditelj kiparskog odsjeka u Školi primijenjene umjetnosti i direktor Centra za likovni odgoj u Zagrebu.

Medalja stajačica Memorijalnog turnira Ivan Arapović

Ivan Arapović (1913. – 1974.) bio je jedan od osnivača i predsjednik kluba Industromontaža. Njegovom zaslugom započela je izgradnja sportske dvorane Kutija šibica na Trešnjevci 1969. godine.

Zlatna plaketa Saveza za fizičku kulturu Hrvatske

Plaketa Gimnastičkog društva Zagreb HŠPOM - ME006229 Želimir Janeš, Zagreb, 1963. lijevana bronca, 6.5x6.5 cm Iz ostavštine gimnastičara Marcela Markulina.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Dalibor Parać (Solin, 1921. – Zagreb, 2009.) završio je slikarstvo na Akademiji u Zagrebu. Suradnik Hegedušićeve majstorske radionice. Ravnatelj Škole primijenjene umjetnosti i kasnije profesor na zagrebačkoj Akademiji.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

110


Medalja Kuglačkog saveza Hrvatske HŠPOM - ME000729 Šimo Klaić, kovnica IKOM, Zagreb, 1980. metal, kovano, pozlaćeno, promjer 5 cm

Medalje Stolnoteniskog saveza Hrvatske

Plaketa Košarkaškog kluba Vuteks

Plaketa Biciklističkog kluba Lokomotiva Jugorapid

Šimo Klaić, kovnica IKOM Zagreb, 1981. metal, kovano, pozlaćeno, promjer 5 cm Dodijeljena Sportskim novostima povodom proslave 20. godišnjice kluba Vuteks 1984.

Šimo Klaić, kovnica IKOM Zagreb, 1980. metal, kovano, pozlaćeno, promjer 5 cm Dodijeljena Sportskim novostima povodom 30. jubilarne utrke i 5. Velike nagrade Jugorapida.

HŠPOM - ME001797

Šimo Klaić, kovnica IKOM Zagreb, 1980. metal, kovano, pozlaćeno, promjer 5 cm

Plaketa Partizan Hrvatske HŠPOM - ME001748 Josip Marinović, Radionica primijenjenih umjetnosti, Zagreb, 1971. lijevana bronca, patinirano, 12.3x11.5 cm, Plaketa Partizana — Saveza za sportsku rekreaciju SR Hrvatske za razvoj sportske rekreacije u Hrvatskoj. Izdana je povodom proslave 20. godišnjice osnutka Partizana. Josip Marinović (Skopje, 1937.) završio kiparstvo na Akademiji u Zagrebu u klasi Kršinića, kod kojeg je specijalizirao monumentalnu plastiku.

HŠPOM - ME003345

Plaketa Košarkaškog kluba Cibona HŠPOM - ME002150 Zdravko Brkić, Zagreb, 1977. lijevana bronca, patinirano, promjer 10 cm, visina 10.5 cm Medalja stajačica izvedena povodom 30. godišnjice košarkaškog kluba Lokomotiva Zagreb. Zdravko Brkić (Zagreb, 1962.) završio je kiparstvo na Akademiji u Zagrebu u klasi Michellija. Bavi se medaljarstvom, restauracijom, cizeliranjem i lijevanjem skulptura. Suradnik Ljevaonice umjetnina Zagreb.

111

Zlatna plaketa Sportskih novosti HŠPOM - ME005382 Ratko Petrić metal, lijevano, pozlaćeno 15x10 cm Zlatna plaketa Sportskih novosti iz 1969. godine za trenera najbolje momčadi. Prema usmenoj izjavi autora Ratka Petrića, nastala je 1966. – 1967., u vrijeme kada je radio u IKOM-u. Ratko Petrić (Zadar – Zagreb, 2010.) završio je Akademiju u Zagrebu u klasi Radauša i bio je suradnik njegove majstorske radionice. Suosnivač likovne grupe Biafra. Bio je profesor na zagrebačkoj Akademiji.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

HŠPOM - ME002790

Plaketa Atletskog saveza Hrvatske HŠPOM - ME003459

Bojan Stranić metal, kovano, posrebreno, 6.5x8 cm Plaketa Atletskog saveza Hrvatske s Internacionalnog atletskog mitinga 19. Vjesnikovog memorijala Borisa Hanžekovića održanog u Zagrebu 1969. godine, atletskog suca Ferde Settera.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

112


SPORT I UMJETNOST U SUVREMENOJ HRVATSKOJ Nakon pada Berlinskog zida, val društvenopolitičkih promjena zahvatio je istočnu Europu i pokrenuo demokratske procese koji su doveli do raspada višenacionalnih socijalističkih država. Raspadom Jugoslavije i osnivanjem samostalne Republike Hrvatske sport je dobio priliku za punu afirmaciju. Strukovni sportski savezi odvojili su se od jugoslavenskih i osnivaju se hrvatska udruženja na čelu s Hrvatskim olimpijskim odborom kao krovnom organizacijom. U najtežim prilikama Domovinskog rata hrvatski sportaši dobili su priliku nastupati pod nacionalnom zastavom te prvi put na olimpijskim igrama osvajaju i odličja, čime u svijetu promoviraju novonastalu samostalnu državu. Dizajn sportskih medalja i pokala vrlo je raznolik i ovisan o individualnim rješenjima, a u novije vrijeme domaću produkciju sve više potiskuje uvoz niske kvalitete. Još u sklopu Jugoslavije nogometaši organiziraju prvu utakmicu hrvatske reprezentacije protiv SAD-a na zagrebačkom Maksimiru u listopadu 1990. godine. Plakat za utakmicu i dres u prepoznatljivim

SPORTS AND ART IN CONTEMPORARY CROATIA In the aftermath of the fall of the Berlin Wall, a wave of social and political changes swept across eastern Europe, starting a series of democratic processes that led to the dissolution of multi-national socialist states. The collapse of Yugoslavia and the establishment of an independent Croatia allowed for complete affirmation of sports. Specialist sports federations broke away from Yugoslav ones and a series of Croatian federations were formed, with the Croatian Olympic Committee as an umbrella organization. Croatian athletes were given the chance to compete underneath the national flag during the hardest years of the Homeland War, when they participate in the Olympic Games for the first time, winning medals and, in so doing, promoting the newly independent country in the world. The design of sports medals and cups is quite diverse and dependent on individual solutions, though in recent years native production has increasingly been displaced by low-quality imports.

Detalj plakata Prvenstva Europe u atletici u Splitu, Boris Ljubičić

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

114


kockicama dizajnirao je slikar Miroslav Šutej. Nacionalne boje i hrvatski grb obilježavaju dizajn prezentiranih nogometnih plakata jer su rađeni s ciljem promocije nacionalnog identiteta.

While still formally part of Yugoslavia, the Croatian football team organized its first match as a representation, going up against the United States of America on Zagreb’s Maksimir stadium in October 1990. The poster for the match and the easily recognized jersey with its square fields were designed by the painter Miroslav Šutej. National colours and the Croatian crest mark the design of the exhibited football posters because their goal was to promote a national identity.

Najveća infrastrukturna investicija u novije vrijeme u hrvatskom sportu pokrenuta je prigodom organizacije Svjetskog prvenstva u rukometu 2009. godine. Prvenstvo je održano u sedam hrvatskih gradova, a po modelu javno-privatnog partnerstva izgrađene su suvremene polivalentne sportske dvorane u Zagrebu, Splitu i The largest infrastructural investments for Varaždinu. sports in more recent times took place in connection with the organization of the Uz najviša sportska priznanja dodjeljuju se World Handball Championships of 2009. skulpture i medalje hrvatskih akademskih The Championships, which took place in kipara. Državna nagrada za sport, koja nosi 7 Croatian cities, saw the construction of ime Franje Bučara, najviše je priznanje koje multi-functional sports venues in Zagreb, Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna Split and Varaždin utilizing the publicpostignuća i doprinos za razvoj sporta. private partnership financing model. Nagrada se dodjeljuje od 1991. godine u obliku medalje s likom Franje Bučara koju The highest sports awards are accompanied je oblikovao Kosta Angeli Radovani. Najviše by sculptures and medals of Croatian priznanje Hrvatskoga olimpijskog odbora academic sculptors. The national award for za životno djelo od 2001. godine nosi ime sports, bearing the name of Franjo Bučar, Matije Ljubeka. Uz nagradu se dodjeljuje is issued for exceptional achievements skulptura u bronci koju je oblikovao kipar and contributions to the development of Stipe Sikirica, a prikazuje stiliziranu figuru sports and is the highest award issued Matije Ljubeka u karakterističnoj pozi by the Republic of Croatia. The award has kanuista. been given out since 1991 in the form of a medal bearing the profile of Franjo Bučar sculpted by a Croatian famous artist Kosta Angeli Radovani. The highest award of the Croatian Olympic Committee for lifetime achievements has been given out since 2001 bearing the name of Matija Ljubek. The award is accompanied by a bronze sculpture made by the sculptor Stipe Sikirica, which depicts a stylized figure of Matija Ljubek in the characteristic pose a canoeist.

Prvenstvo Europe u atletici održano je u Splitu od 27. kolovoza do 2. rujna 1990. u vrlo napetim političkim okolnostima između demokratski izabaranih vlasti u Zgrebu i saveznih Jugoslavenskih u Beogradu. Nakon balvan revolucije pobunjenih hrvatskih Srba situacije je bila na rubu rata, a iz Beogarada se prijetilo povlačenjem zajedničke jugoslavenske reprezentacije sa Prvenstva. Unatoč svim poteškoćama igre su pod vodstvom Antuna Vrdoljaka održane na visokom nivou. Prvenstvo je dobilo izvanredne ocjene i pohvale na međunarodnoj razini, a Hrvatska je na nalijepši način promovirana u međunarodnoj javnosti. Reprezentacija Jugoslavije, iako uzdrmana događanjima u zemlji, ostvarila je izvanredne sportske rezultate sa četiri osvojene medalje. Vizualni identitet natjecanja potpisuje Studio International dizajnera Borisa Ljubičića, a znak igara izveden je iz stiliziranog broja 90. Akademski slikar Matko Trebotić (Milna na Braču, 1935.) autor je motiva plakata gdje u slojevima preklapa splitske motive u kojima dominira Dioklecijanova palača, a atletičare postavlja uz rub u gradski ambijent čime grad postaje kulisa za sportski događaj.

Plakat za Prvenstvo Europe u atletici, Split, 1990. HŠPOM - 10574 Dizjan Boris Ljubičić, Studio international fotografi Damir Fabijanić, Petar Dabac, tisak Grafika, Ilirska Bistrica, 1990. Papir, offsetni tisak, 100x70 cm

115

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

116


Plakat za Prvenstvo Europe u atletici, Split, 1990.

Plakat za Prvenstvo Europe u atletici, Split, 1990.

HŠPOM - 10459

HŠPOM - 10573

dizajn Boris Ljubičić, Studio international, tisak Grafika, 1990. papir, offsetni tisak, 100x70 cm

autor motiva Matko Trebotić, dizajn Studio international, tisak Likagraf papir, offsetni tisak, 98x68 cm

Plakat za Nogometnu utakmicu Hrvatska–SAD, Zagreb, 1990. HŠPOM - 10783 dizajn Miroslav Šutej, tisak Copygraf, Zagreb, 1990. 100x70 cm Utakmica je odigrana na stadionu u Maksimiru 17.10.1990., a Hrvatska je pobijedila 2:1.

Razglednica Hrvatske nogometne reprezentacije, Hrvatska–SAD, 1990. HŠPOM - 10820 tisak Copygraf, Zagreb, 1995. tisak, papir, 11x15 cm

Plakat za Završni turnir košarkaškog kupa Hrvatske Krešo Ćosić, Zadar, 1998. HŠPOM - 9194 autor nepoznat papir, offsetni tisak, 99x67 cm

117

Plakat za kvalifikacijsku utakmicu za Prvenstvo Europe Hrvatska–Litva HŠPOM - 9196 tisak Slobodna Dalmacija, Split, 1999. papir, offsetni tisak, 99x67 cm Plakat je nastao za posljednju službenu utakmicu košarkaške reprezentacije u Splitu. Ove godine će Split nakon više od 20 godina ponovno ugostiti reprezentaciju na kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju 2020.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Plakat za Hrvatski nogometni superkup Hajduk–Inter HŠPOM - 9003

autor FotoSofr, dizajn Copygraf, Zagreb, 1992. papir, offsetni tisak, 69x98 cm

Plakat za Kvalifikacijsku nogometnu utakmicu Hrvatska–Italija, Split, 1995. HŠPOM - 9011 dizajn Nikša Martinac, fotograf Feđa Klarić, tisak Copygraf, Zagreb, 1995. papir, offsetni tisak, 98x68 cm

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

118


Medalja za Hanžekovićev memorijal '90 HŠPOM - 10840 predložak Bojan Stranić metal, kovano, promjer 5 cm

Medalja za Hanžekovićev memorijal '95 HŠPOM - 10841 metal, kovano, promjer 6 cm Plakat za Međunarodni atletski miting, Zagreb, 1998. HŠPOM - 10606 dizajn Davor Jugović, Grafex international, tiskara Meić, Zagreb, 1998. papir, tiskano, 98x70 cm

Plakat za 16. svjetsko prvenstvo rukometašica HŠPOM - 9088 dizajn Boris Ljubičić, Studio international, 2003. offsetni tisak, papir, 98x67 cm

Davor Jugović (1956.) završio je Visoku tehničku školu u Zagrebu. Bavi se grafičkim, produkt i industrijskim dizajnom.

Plakat za Međunarodni atletski miting, Zagreb, 2005. HŠPOM - 10608 autor nepoznat papir, tiskano, 68x98 cm

119

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Vizual 16. svjetskog prvenstva u rukometu, Hrvatska, 2009. dizajn Danijel Popović Najveće sportsko natjecanje organizirano u Hrvatskoj u novije vrijeme koje je za sobom pokrenulo šire arhitektonske i urbane zahvate. Održano je u sedam gradova: Osijeku, Poreču, Puli, Splitu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu, a hrvatska reprezentacija je kao domaćin osvojila srebrnu medalju. Danijel Popović (Crni lug, 1948.) studirao je na Visokoj školi za dizajn u Helsinkiju. Nagrađivani je dizajner i autor brojnih poštanskih maraka.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

120


Nagrada Hrvatskoga olimpijskog odbora Matija Ljubek HŠPOM - ME007235 Stipe Sikirica lijevana bronca, mramor, visina 36 cm Statua kanuista Matije Ljubeka od 2000. godine dodjeljuje se kao najviše priznanje pojedincima od Hrvatskog olimpijskog odbora za životno djelo. Nastavak je nagrade Bacač koplja. Izložena nagrada dodijeljena je 2006. ragbijašu, treneru ragbi reprezentacije, kineziologu, povjesničaru sporta i ravnatelju Hrvatskog športskog muzeja Zdenku Jajčeviću (Zagreb, 1946. – 2011.). Stipe Sikirica (Jabuka kraj Sinja, 1933.) završio je kiparstvo u klasi Radauša na Akademiji u Zagrebu na kojoj je poslije predavao. Suradnik majstorske radionice Vanje Radauša. Izveo je brojne sportske nagrade i priznanja.

Fotografija Matije Ljubeka HŠPOM - 10833 autor nepoznat 20x14.8 cm Matija Ljubek (Belišće, 1953. – Valpovo, 2000.) osvajač je četiriju olimpijskih medalja, od kojih dviju zlatnih 1974. i 1984. godine. Višestruki je svjetski prvak u kanuu jednokleku i dvokleku.

121

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Skulptura Ikar Hrvatskog aerokluba HŠPOM - ME003968 Stipe Sikirica mramor, metal, lijevano, visina skulpture 28 cm Trofej Ikar Hrvatskog Aerokluba, dodijeljen je u Zagrebu 1994. godine Hrvatskom olimpijskom odboru za doprinos u razvoju sportskog zrakoplovstva.

Nagrada Večernjeg lista za vaterpolista godine HŠPOM - ME003303 Stipe Sikirica, Ljevaonica umjetnina ALU lijevana bronca, patinirano, dužina 60 cm, visina 15 cm Skulptura Vaterpolist Stipe Sikirice dodijeljena 2006. Mili Smodlaki po peti puta. Nagrada se dodjeljuje od 1988. Sikirica je napravio statue košarkaša i nogometaša koje se također dodjeljuju kao godinšje nagrade Večernjeg lista.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

122


Plaketa Hrvatskoga teniskog saveza HŠPOM - ME002347 Belizar Bahorić, Ljevaonica ALU, 1997. lijevana bronca, patinirano, 16.5x8x6 cm Plaketa Hrvatskoga teniskog saveza izvedena povodom proslave 85. godišnjice saveza. Dodijeljena višestrukoj državnoj prvakinji u tenisu Mariji Crnadak. Belizar Bahorić (Draga kraj Rijeke, 1920. – Zagreb, 2002.) završio je Akademiju u Zagrebu u klasi Augustinčića. Predavao je na Školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu.

Trofej podmlatka Hrvatskoag nogometnog saveza HŠPOM - 10450 Marijan Zaradić mjed, lijavano, mramor, dimenzije skulpture 32x19x14 cm, visina postamenta 10 cm Skulpturu Trofej podmlatka dodjeljuje HNS za razvoj i unaprijeđenje nogometne osnove, a 2009. je dodijeljna je Hrvatskom olimpijskom odboru. Marijan Zaradić (1933. – Zagreb, 2006.) akademski je kipar i autor nogometnih plaketa. Za HNS je još 1972. dizajnirao prepoznatljivi grb i značku. Autor je pokala Rabuzinovo sunce koji se dodjeljuje pobjedniku Hrvatskoga nogometnog kupa.

123

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Skulptura košarkaša – Dražen Petrović HŠPOM - 10451 Zlatko Čular, Zagreb gips, modelirano, bojano, 60x17x17 cm Skulpturu je napravljena za natječaj za javnu skulpturu Dražena Petrovića, nije izvedena. Dar autora Muzeju.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

124


Državna nagrada za sport Franjo Bučar osnovana je 1991. godine kao slijednica majske nagrade fizičke kulture i republičke nagrade fizičke kulture. Najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta. Pozlaćena medalja dodjeljuje se nagrađenima za životno djelo, a posrebrena dobitnicima godišnje nagrade. Izveo ju je kipar Kosta Angeli Radovani (London, 1916. – Zagreb, 2002.). Studirao je kiparstvo na akademiji Brera u Milanu i povijest umjetnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Usavršavao se kod Kršinića i Krizmana. Bavio se izradom portreta i figuralnim kompozicijama, medaljarstvom, spomeničkom plastikom, crtežom i grafikom. Predavao je na akademijama u Zagrebu i Sarajevu.

Nagrada Hrvatskoga olimpijskog odbora HŠPOM - ME003720 Aurea Celje, Heledis Celje, Radionica primijenjenih umjetnosti, Zagreb metal, kovano, pozlaćeno, visina 17x17x9 cm Dodjeljuje se godišnje za najuspješnije sportaše, sportašice, momčadi i za afirmaciju hrvatskog sporta. Izložena nagrada namijenjena je naivnom slikaru i predsjedniku Društva za olimpijsku filateliju Ivanu Lackoviću Croati. Proizvodila se u Radionici primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, Aurei i Heladisu, radionicama iz Celja.

125

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Državna nagrada za sport Franjo Bučar HŠPOM - ME005089 Kosta Angeli Radovani metal, kovano, pozlaćeno, promjer 6.5 cm Dodijeljena je 1996. godine Marijanu Maloviću.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

126


Medalje međufakultetskih utrka osmeraca Sveučilišta u Zagrebu Dar autora Muzeju posredstvom kiparice Anje Planinčić.

HŠPOM - ME002153

HŠPOM - ME002155

Irena Podvorac, Zagreb, 1998. lijevana bronca, promjer 7.5 cm

Domagoj Kačan, Zagreb, 1998. lijevana bronca, promjer 8.5 cm

HŠPOM - ME002156

HŠPOM - ME002154

HŠPOM - ME002152

Petar Dolić, Zagreb, 1998. lijevana bronca, 6.8x9.8 cm

Irena Podvorac, Zagreb, 1999. lijevana bronca, 7.5x6.7 cm

Anja Planinčić, Zagreb, 1998. lijevana bronca, patinirano, promjer 7.4 cm

127

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

128


OLIMPIZAM I UMJETNOST Pokretač modernih olimpijskih igara Pierre de Coubertin je po uzoru na antičke igre organizirao umjetnička natjecanja sa sportskim temama s ciljem povezivanja sporta i umjetnosti. Prva natjecanja održala su se prigodom Olimpijskih igara u Stockholmu 1912. godine. Nazivali su ih pentatlonom muza jer se nastupalo u pet umjetničkih disciplina: glazbi, književnosti, slikarstvu, kiparstvu i arhitekturi. Pobjednici u umjetničkim natjecanjima su kao i sportaši dobivali medalje za osvojena mjesta. Na prvom natjecanju pobijedio je upravo Coubertin Odom sportu, a rad je poslao pod pseudonimom. Natjecanja u umjetnosti održavala su se u raznim disciplinama u sklopu olimpijskih igara do OI u Londonu 1948. godine. Umjetnička natjecanja su ukinuta jer su umjetnici većinom bili profesionalci, a načelo olimpizma počivalo je na amaterizmu. Zamijenile su ih umjetničke manifestacije bez natjecateljskog karaktera koje se održavaju prigodom olimpijskih igara, a nastupi i izložbe vrhunskih umjetnika su s vremenom postali tradicija.

OLYMPISM AND ART Pierre de Coubertin, the man who founded the modern Olympic Games, drew inspiration from the Olympic Games of antiquity and sought to organize art competitions inspired by sports subjects with the aim of tying sports and arts together. The first competitions were held during the 1912 Stockholm Olympics. The competition bore the name of Pentathlon of muses as it covered five artistic disciplines: music, literature, painting, sculpting and architecture. The winners in the artistic competitions, like other athletes, won medals for their positions. The first competition was won by Coubertin himself with his Ode to sports, a work he submitted under a pseudonym. Arts competitions were held in varied disciplines during Olympic Games up to the 1948 London Olympics. Artistic competitions were abolished as most of the participants were professional artists, while Olympic principles lay in amateurism. They were replaced by artistic exhibitions without a competitive element, held alongside the Olympic Games. Over time, appearances and exhibitions of premier artists became a tradition.

Detalj skulpture Olimpijski lanac, Ante Guberina

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

130


Predstavljamo umjetničke projekte vezane za olimpijske igre u koje su bili uključeni hrvatski umjetnici i organizatori. U sklopu igara u Sarajevu 1984. godine organizirana je izložba Umjetnost i sport na kojoj su sudjelovali umjetnici svjetskog glasa: Andy Warhol, Henry Moore, Michelangelo Pistoletto i slovensko-hrvatski umjetnik Gabrijel Stupica. Iz grafičke mape u formatu plakata izlažemo odabir radova svjetskih najpoznatijih umjetnika, a posebnu seriju na temu zimskih sportova napravio je slikar Ismar Mujezinović. Kao član Međunarodnoga olimpijskog odbora Boris Bakrač se zalagao za dobivanje Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine, a u njihovo vrijeme bio je potpredsjednik Kulturne komisije Međunarodnoga olimpijskog odbora.

We are exhibiting artistic projects tied to the Olympic Games that involved Croatian artists and organizers. As part of the 1984 Sarajevo Olympics, an exhibition titled Art and sports saw the participation of world-renowned artists: Andy Warhol, Henry Moore, Michelangelo Pistoletto and the Slovene-Croat artist Gabrijel Stupica. A selection of works, taking the form of posters, of world-renowned artists are exhibited, as well as a special series on the subject of winter sports made by the painter Ismar Mujezinović. As a member of the International Olympic Committee, Boris Bakrač lobbied for Sarajevo to be awarded the Winter Olympics of 1984 and it was during this time that he was the vicepresident of the Cultural Commission of the International Olympic Committee.

Snažna umjetnička delegacija predvođena koordinatorom Antom Glibotom ostvarila je radove na Olimpijadi umjetnosti u Seulu za igre 1988. godine. Skulptura kipara Ante Guberine Olimpijski lanac pobijedila je na natječaju Međunarodnoga olimpijskog odbora Olimpijski sport i umjetnost prigodom igara u Sydneyju 2000. godine te je izlivena za Olimpijski muzej u Lausanni. Vezano za igre u Londonu 2012. godine izlažemo skulpturu Boxing Vedrana Rosandića.

A powerful delegation of artists led by the coordinator Ante Glibota created a number of works for the Olympics of art in Seoul, an event connected to the 1988 Seoul Olympics. The work titled the Olympic chain by the sculptor Ante Guberina won the International Olympic Committee competition Olympic sports and art during the 2000 Sydney Olympics and it came to be cast for the Olympic Museum in Lausanne. In connection to the 2012 London Olympics, we are exhibiting the sculpture Boxing of Vedran Rosanić.

Plakat za XIV zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. HŠPOM - 9302 dizajn H. Hadžić, Ć. Kostović, tisak Borba, Beograd, 1984. offsetni tisak, papir, 97x68 cm

131

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

132


Plakat s maskotom Vučko, Sarajevo, 1984. HŠPOM - 9295 dizajn maskote Jože Trobec, 1982. tisak NIŠPRO Oslobođenje, Sarajevo, 1984. offsetni tisak, papir, 97x68 cm

Plakat za Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984.

HŠPOM - 9299

dizajn Saša Levi, Lora Levi, Radmila Jovandić tisak NIŠPRO Oslobođenje, Sarajevo, 1984. offsetni tisak, papir, 97x56 cm

Fotografija Sande Dubravčić, Sarajevo, 1984. HŠPOM - FT007519 Sportske novosti, Zagreb, 1984. 18.5x13 cm Fotografija posljednje nositeljice olimpijskog plamena, klizačice Sande Dubravčić na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajavu 1984. godine. Olimpijska baklja ZOI Sarajevo 1984. HŠPOM - RE001637 Mizuno Corporation, Japan metal, lijevano, niklano, pozlaćeno, 58x14 cm

Plakat za XIV zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. HŠPOM - 9289 dizajn Ismar Mujezinović, tisak NIŠPRO Oslobođenje, Sarajevo, 1984. offsetni tisak, papir, litografija, 97x68 cm

133

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

134


Mapa svjetske grafike Sport and art napravljena prigodom Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine.

Dobrodošli HŠPOM - 9304 Howard Hodgkin, 1983. offsetni tisak, papir; jetkanica, mezotinta, 62x85 cm

Naslonjena figura HŠPOM - 9305 Henry Moore, 1983. offsetni tisak, papir, litografija, 85x62 cm

135

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

136


Pobjeda HŠPOM - 9306 Gabrijel Stupica, 1983. offsetni tisak, papir, litografija, 85x62 cm

Snježna pahuljica HŠPOM - 9317 James Rosenquist, 1983. offsetni tisak, papir, arches akvarel papir ručno rađen, 85x62 cm

137

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

138


Bob HŠPOM - 9308 Mimmo Paladino, 1983. offsetni tisak, papir, litografija, 85x62 cm

Slavlje HŠPOM - 9310 Michelangelo Pistoletto, 1983. offsetni tisak, papir, aluminijska folija, 85x62 cm

139

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

140


Snježna planina HŠPOM - 9313 Francesco Clemente, 1983. offsetni tisak, papir, 85x62 cm

Skije HŠPOM -9314 Jiri Kolar, 1983. offsetni tisak, papir, litografija, 85x62 cm

141

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

142


Brzi klizač HŠPOM - 9315 Andy Warhol, 1983. offsetni tisak, papir, sitotisak, 85x62 cm

Bez naziva HŠPOM - 9318 Cy Twombly, 1983. offsetni tisak, papir, grafiti, jetkanica, akvatinta, 85x62 cm

143

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

144


Vezano za Ljetne olimpijske igre u Seoulu 1988. godine pokrenut je veliki umjetnički projekt pod nazivom Olimpijada umjetnosti. Jedan od inicijatora i organizatora projekta bio je Ante Glibota (Slivno kraj Imotskog, 1945.) koji je osmislio i sam naziv projekta. U projektu je sudjelovalo 347 umjetnika iz čitavog svijeta u tri velika događaja: simpoziju skulpture, izradi skulptura na otvorenom u Olimpijskom parku na površini od gotovo dva četvorna kilometra i izložbi olimpijskog slikarstva u Nacionalnom muzeju u Seoulu. Jugoslaviju su predstavljali hrvatski umjetnici, slikari Ferdinand Kulmer i Edo Murtić te kipari Slavko Kopač, Zvonko Lončarić i Šime Vulas.

Poseban zadatak dobio je slikar Branimir Ćilić koji je realizirao dva murala u tehnici emajla prema crtežima američke umjetnice Elizabeth Franzheim i francuskog slikara Jean Messagiera, a radi se o jednom od najvećih izvedenih murala na svijetu. Umjetnike je povezao koordinator projekta Ante Glibota. Više od godinu dana Branko Ćilić je premjestio svoj atelje u tvornicu Rade Končar u Zagrebu gdje je u visokim pećima pekao kvadratne ploče za mural. Ideja konačnog izgleda murala, tehnika izvedbe i odabir boja su u potpunosti Ćilićevo autorsko djelo. Fotografije za prezentaciju na izložbi obradio je grafički dizajner Karlo Krezić prema uputama Branka Čilića. Antun Branimir Čilić (Zagreb, 1949.) završio je slikarstvo na Akademiji u Zagrebu u klasi Goldonija. Izlagao je na preko 30 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Osim slikarstvom bavi se različitim oblicima umjetničkog prezentiranja: inscenacijama, multimedijskim komuniciranjem i hepeninzima. Od 1988. u sklopu udruge Art 88 radi na ostvarenju multimedijskog prezentiranja art-projekta Hrvatska na križu, križ u Hrvatskoj, koji je započeo u mjestu Sv. Križ Začretje, a završio u Vukovaru. Inicijator suradnje između Muzeja i umjetnika Ćilića je pokojni knjižničar i jedan od osnivača Hrvatskog športskog muzeja Zrinko Grgić koji nažalost nije dočekao da vidi plodove suradnje.

Legenda oblika Šime Vulas, Olimpijski park, Seoul, 1988. kamen Iz kataloga projekta Olimpijada umjetnosti, urednik Ante Glibota, Paris Art Centar, 1988. Fotografija Branka Ćilića u tvornici Končar Zagreb, 1987./1988. digitalna obrada Karlo Krezić, Zagreb, 2019.

Tamno Nebo Edo Murtić, 1986. ulje na platnu, 190x240 cm Iz kataloga projekta Olimpijada umjetnosti, urednik Ante Glibota, Paris Art Centar, 1988.

145

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Fotografija murala Branka Ćilića prema crtežu Elizabeth Franzheim digitalna obrada Karlo Krezić, Zagreb, 2019.Fotografije su dar umjetnika Branka Ćilića Muzeju.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

146


LITERATURA — Art and Sport, katalog izložbe, ur. Planinka Mikulić, Organizacijski odbor 14. zimskih olimpijskih igara, Sarajevo, 1984. Josip Bratulić, Želimir Janeš, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1992. Zrinko Čustonja, Husain Pustaj Petra, Idemo na tjelesni, katalog izložbe, Hrvatski športski muzej, Zagreb, 2019. Enciklopedija likovnih umjetnosti, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1966. Marko Golub, Boris Ljubičić Singular to plural: Symbol, Sign, Logo, Brand, Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb, 2018. Renata Gotthardi Škiljan, Hrvatski sportski plakat, katalog izložbe, Kabinet grafike HAZU, Zagreb, 1987. Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, mrežno izdanje http://www.enciklopedija.hr/ Hrvatska likovna enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Vjesnik, Zagreb, 2005. Hrvatski biografski leksikon, Jugoslavenski leksikografski zavod / Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1988. –2013., sv. I–VIII Hrvatski sportski plakat, katalog izložbe, ur. Slavica Marković, Kabinet grafike HAZU, Zagreb, 2004. Zdenko Jajčević, Povijest športa i tjelovježbe, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2010. Skulptura Olimpijski lanac HŠPOM - ME006681 Ante Guberina, Ljevaonica ALU, Zagreb, 2000. aluminij, lijevano, mramor, 19x31x22 cm Ante Guberina dobio je prvu nagradu za skulpturu Olimpijski lanac na natječaju Olimpijska umjetnost i sport u organizaciji Međunarodnoga olimpijskog odbora i Olimpijskog muzeja u Lausanni povodom Olimpijskih igara u Sydneyju 2000. godine. Ante Guberina (Šibenik, 1973.) završio je kiparstvo na Akademiji u Zagrebu u klasi Stipe Sikirice. Radi kao restaurator za kamen u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu.

Arijana Koprčina, Griesbach i Knaus prva zagrebačka tvornica zlatne i srebrne robe (1925. – 1939.) – radionička i unikatna produkcija, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, No. 33, 2009. Gjuro Krasnov, Vesna Mažuran-Subotić, Dvanaest hrvatskih medaljara, katalog izložbe, Muzejski prostor, Hrvatsko numizmatičko društvo, Zagreb, 1988. Vesna Leiner, Željka Kolveshi, Tragom davnih zagrebačkih igrališta, katalog izložbe, Muzej grada Zagreba, Zagreb, 2002. Boris Ljubičić, Samo plakati, Muzej suvremene umjetnosti, Studio international, Zagreb, 2014. Zdenka Marković, Frangeš Mihanović, Zagreb, Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1954. Olimpijski sport i umjetnost 2012. – Hrvatska, katalog izložbe, ur. Danira Bilić, Saša Ceraj, Hrvatska olimpijska akademija, Zagreb, 2012. Olimpijski sport, br.1. 1934, Jugoslavenski lakoatletski savez, Zagreb Željka Kolveshi, Otto Antonini, Zagreb i Svijet / Svijet i Zagreb dvadesetih, katalog izložbe, Muzej grada Zagreba, Zagreb, 2018. Povijest sporta, časopis, Hrvatski olimpijski odbor, Zagreb Boris Prister, Odlikovanja zbirke Dr. Veljka Malinara, I. dio. Katalog izložbe Zagreb, Povijesni muzej Hrvatske, 1991. Robert Šola, Poljudski spektakl bio je velika pobjeda Hrvatske, Sportske novosti, br. 19956. Zagreb, 27. 8. 2019. Članak Stoljeće promjena, katalog izložbe, Zagreb, Hrvatski povijesni muzej, 2000. Ive Šimat Banov, Robert Frangeš Mihanović, prilog povijesti modernoga hrvatskoga kiparstva, Zagreb, Art studio Azinović, 2005.

Boxing HŠPOM - 10483 Vedran Rosandić, Rijeka, 2012. gips, bojano, 23.5x23.5x23.5 cm Skulptura Boxing napravljena je za natječaj Olimpijski sport i umjetnost u organizaciji Hrvatske olimpijske akademije i Hrvatskoga olimpijskog odbora povodom OI u Londonu 2012. godine. Varijanta za natječaj izvedena je u poliesteru u dimenzijama 85x90x92 cm, a izloženu manju varijantu umjetnik J napravio posebno za Muzej. Vedran Rosandić (Brežice, 1977.) studirao je kiparstvo na Akademiji u Rijeci.

147

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

Vinko Zlamalik, Memorijal Ive Kerdića, Osijek, Galerija likovnih umjetnosti / Zagreb, Strossmayerova galerija starih majstora JAZU / Društvo povjesničara umjetnosti SR Hrvatske, 1980. Vinko Zlamalik, Medalja u Hrvatskoj, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt / Numizmatičko društvo Zagreb, 1964.

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

148


IMPRESSUM —

LIKOVNI POSTAV IZLOŽBE _ EXHIBITION SETUP Sandro Đukić RESTAURATORSKI RADOVI _ RESTAURATION WORK

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI USUSRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA _ A GAME OF SPORTS AND ART TOWARDS A PERMANENT EXHIBITION OF THE CROATIAN SPORTS MUSEUM Izložba je održana od 6. veljače do 22. ožujka 2020. u Galeriji Prsten / Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika, Zagreb _ The exhibition was held between February 6th – March 22nd 2020 in Prsten Gallery / Home of the Croatian Association of Fine Artists, Zagreb

Irena Medić / Majda Begić / Neven Peko, Gradski muzej Sisak _ City Museum Sisak TEHNIČKI POSTAV _ TECHNICAL IMPLEMENTATION Mihael Pavlović / Vedran Grladinović / Jasna Čagalj / Marin Kovačević KOORDINATOR EDUKATIVNIH PROGRAMA _ EDUCATIONAL PROGRAM COORDINATOR Marijan Sutlović AUTORI EDUKATIVNIH PROGRAMA _ EDUCATIONAL PROGRAM AUTHORS

Vinka Mortigjija Anušić / Ana Popovčić, Hrvatska olimpijska akademija _ Croatian Olympic Academy / Ida Loher, Akademija likovnih umjetnosti _ Academy of Fine Arts / Čedo Josipović TISAK _ PRINT Kerschoffset d.o.o.

NAKLADNIK _ PUBLISHER

Hrvatski športski muzej _ Croatian Sports Museum Praška 2, 10000 Zagreb

NAKLADA _ EDITION 300 primjeraka

ISBN: 978-953-6835-09-6 ZA NAKLADNIKA _ FOR THE PUBLISHER

Danira Bilić, ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja _ the Director of the Croatian Sports Museum

CIP zapis je dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u zagrebu pod brojem 001052785 _ CIP entry is available in the digital catalogue of the National and University Library in Zagreb, under the number 001052785

RAVNATELJICA HDLU _ DIRECTOR Ivana Andabaka ORGANIZATORI _ ORGANIZERS

Tomislav Buntak, predsjednik _ president / Josip Zanki, dopredsjednik _ vice president / Ida Blažičko, dopredsjednica _ vice president / Fedor Fischer / Monika Meglić / Alen Novoselec / Melinda Šefčić

Hrvatski športski muzej _ Croatian Sports Museum / Hrvatsko društvo likovnih umjetnika _ Croatian Association of Fine Artists / Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu _ Academy of Fine Arts of the University of Zagreb

VODITELJICA GALERIJE PRSTEN I GALERIJE PM _ RING GALLERY AND PM GALLERY COORDINATOR Martina Miholić

UPRAVNI ODBOR HDLU _ EXECUTIVE BOARD OF CAA

AUTOR IZLOŽBE, TEKSTOVA I KATALOGA _ EXHIBITION, TEXT AND CATALOGUE AUTHOR Marijan Sutlović AUTORI KATALOŠKIH JEDINICA _ AUTHORS OF CATALOGUE RECORDS

Đurđica Bojanić / Zrinko Grgić / Martina Opačak / Petra Husain Pustaj / Marijan Sutlović / Martina Vargek / Ana Wild OBLIKOVANJE KATALOŠKIH JEDINICA _ FORMING OF CATALOGUE RECORDS Marijan Sutlović GRAFIČKO OBLIKOVANJE I PRIPREMA _ GRAPHIC DESIGN AND PREPRESS Jana Dabac DIZAJN NASLOVNICE _ COVER PAGE DESIGN Jana Dabac / Sandro Đukić

Zahvaljujemo se obitelji Antonini na posudbi predmeta i umjetniku Branku Ćiliću na darovanju predmeta prigodom izložbe _ We would like to thank the Antonini family for loaning the items and the artist Branko Ćilić for donating items for the exhibition

FOTOGRAFIJE _ PHOTOGRAPHS CCN–Images PRIJEVOD NA ENGLESKI JEZIK _ ENGLISH TRANSLATION Andrej Krbec

149

LEKTURA HRVATSKOG TEKSTA _ CROATIAN PROOFREADING Maja Trinajstić

REALIZACIJU IZLOŽBE FINANCIJSKI SU POMOGLI _ THE EXHIBITION WAS FINANCIALLY SUPPORTED BY

LEKTURA ENGLESKOG TEKSTA _ ENGLISH PROOFREADING Sonja Leboš

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske _ Ministry of Culture of the Republic of Croatia / Grad Zagreb _ City of Zagreb / Hrvatska elektroprivreda

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

IGRA SPORTA I UMJETNOSTI / USUSTRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA / HDLU 2020

150


IGRA SPORTA I UMJETNOSTI USUSRET STALNOM POSTAVU HRVATSKOG ŠPORTSKOG MUZEJA 6. veljače – 22. ožujka 2020. / Galerija Prsten / Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika, Zagreb A GAME OF SPORTS AND ART TOWARDS A PERMANENT EXHIBITION OF THE CROATIAN SPORTS MUSEUM February 6th – March 22nd 2020 / Prsten Gallery / Home of the Croatian Association of Fine Artists, Zagreb