Page 1

Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Pàgina 1 de 14

HISTÒRIA DE L’ART

PAU 2010

NO CANVIA EL TEMARI, NI LES OBRES A COMENTAR, però es valora la necessitat d’experimentar un altre tipus d’examen. La proposta de canvi d’una part de l’examen d’història de l’art, té la intenció de: • No canviar de cop i volta el model d’examen i donar temps a la reflexió del professorat durant el curs vinent. • Continuar prioritzant l’estudi de l’art contemporani, • Millorar la comprensió de l’alumnat, afavorint l’estudi de totes les èpoques de la història de l’art del passat . • Potenciar la redacció dels continguts a partir del suport d’imatges. • Facilitar una correcció més concreta i potenciar l’objectivitat dels correctors en la qualificació. És per aquesta raó que una de les opcions (opció A) mantindrà l’estructura de l’actual model i es canvia l’opció B.

Opció B 1. Un primer exercici en què es valorarà amb un 40% els coneixements de l’art del l’època contemporània. La imatge a comentar d’aquest primer exercici serà dels temes compresos entre el Neoclassicisme fins a les darreres tendències. [Bloc d’imatges d’Època contemporània I i Època contemporània II] 2. Un segon exercici en què caldrà comentar una altra imatge a comentar a escollir de les èpoques antiga, medieval o moderna. [Blocs Època Clàssica greco - romana; Època Medieval i Època Moderna] Es valorarà amb un 40% 3. Un tercer bloc s’estructurarà a partir de 4 preguntes curtes Es valorarà amb un 20% En aquesta opció el comentari de les dues imatges es farà contestant quatre preguntes. Aquestes es faran en funció de l’obra a comentar. A tall d’exemple donem aquests tipus de preguntes: a) Situa l’obra en el seu espai cronològic, històric i cultural (sempre igual) b) es centrarà en l’anàlisi formal c) es centrarà en l’anàlisi conceptual, variant els aspectes particulars. d) relacionarà l’obra amb el seu context cronològic o estilístic.


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Pàgina 2 de 14

Si l’obra és pictòrica: a) Situa l’obra en el seu espai cronològic, històric i cultural b) A quin estil pertany. Enumera les característiques formals [dibuix – color];compositives [estructura; línea de l’horitzó, perspectiva...] i tècniques [ oli, fresc, tremp....; suport ( tela, taula, mur...)] c) Explica el tema representat. Model literari. Significat i funció. d) Enumera tres autors i/o tres obres importants d’aquest estil. Si l’obra es escultòrica: a) Situa l’obra en el seu espai cronològic; històric i cultural b) A quin estil pertany. Enumera les característiques formals ( un sol bloc o varis blocs, tipus de relleu); estructurals(exempta, unifacial, multi facial) tècniques( talla, fosa...); materials( marbre, pedra, bronze....) c) Explica el tema representat. Model literari. Significat i funció. d) Enumera tres autors i/o tres obres importants d’aquest període Si l’obra es arquitectònica: a) Situa l’obra en el seu espai cronològic; històric i cultural b) A quin estil pertany. Tipus de planta. Parts de l’espai interior i exterior. Descripció dels elements sustentants ( pilars, columnes i els seus ordres) i sustentats (voltes, cúpules, cimboris, elements arquitravats.... Estructura de la façana o exterior. Elements ornamentals. c) Significat i funció d) Enumera tres autors i/o tres obres importants d’aquest període

Tercer Bloc. 4 Preguntes: Les preguntes poden ser de molts tipus. Donem una petita mostra a tall d’exemple: 1. 2.

Relacionar obres i autors Indicar sobre una planta, un alçat o una façana els noms de les parts numerades 3. Definir termes de vocabulari artístic (de 5 definir-ne 3) 4. Relacionar uns estils amb els seus autors 5. Analitzar dues obres en relació a la perspectiva; a les característiques formal; a les característiques conceptuals 6. Indicar les parts d’un temple grec o roma 7. Els ordres grecs 8. Dibuixar tres tipus d’arc indicant el seu nom 9. Quatre definicions amb verdader o fals 10. Ordenar cronològicament cinc istmes del segle XX o cinc estils 11. Cinc noms d’arquitectes d’època moderna 12. Tipus de cubisme/ de surrealisme/ tendències pictòriques de l’època del barroc;períodes de la escultura grega ......


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Pàgina 3 de 14

Recapitulant: Si s’opta per la OPCIÓ B s’haurà de contestar Examen. A) 4 preguntes en relació a una imatge d’art contemporani [4 punts/ 1 punt per cada pregunta] B) 4 preguntes en relació a una de les tres imatges [Art Antic; Art Medieval o Art Modern] [4 punts/ 1 punt per cada pregunta] C) 4 preguntes curtes de totes les parts del temari [2 punts; 0’5cada pregunta]

Creiem que d’aquesta manera la prova serà més fàcil de corregir i, alhora, més adient per saber els coneixements de l’alumnat.

Nota addicional: A la reunió de centres del mes de setembre parlarem de les proves del CURS 2010-2011. A partir d’ara pregaria a tots els responsables de la matèria d’Història de l’Art que per mail em facin arribar a mi com a coordinador o als sot coordinadors qualsevol indicació per poder preparar l’estructura de les proves del curs 2010-2011.


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

SÈRIE X

PAU. Curs 2009-2010

Pàgina 4 de 14

HISTÒRIA DE L’ART

Opció A Exercici 1 1. Resumiu o esquematitzeu el procediment que seguiu per comentar una obra escultòrica [1 punt] 2. Apliqueu aquest esquema de comentari a l’obra obra El profeta [4 punts]

Obra 1: El profeta, de Pau Gargallo


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Pàgina 5 de 14

Exercici 2 Trieu una de les tres obres que hi ha a continuació i responeu les qüestions que se us formulen. Si trieu una obra arquitectònica: a) Situeu !'obra triada en el temps i relacioneu-la breument amb el seu context històric. [1 punt] b) Digueu a quin estil pertany !'obra que heu triat i descriviu els elements més importants d’aquest estil. Comenteu-ne l’estructura i els espais. Utilitzeu els aspectes visibles de !'obra per donar suport a la vostra descripció. [2,5 punts] c) Resumiu el significat i la funció de !'obra triada. [1,5 punts] Si trieu una obra de l’art de la imatge: a) Situeu !'obra triada en el temps i relacioneu-la breument amb el seu context històric. [1 punt] b) Digueu a quin estil pertany !'obra que heu triat i descriviu els elements més importants d’aquest estil. Utilitzeu els aspectes visibles de l’obra per donar suport a la vostra descripció. [2 punts] c) Identifiqueu i comenteu la iconografia de l’obra que heu triat i resumiu-ne el significat i la funció. [2 punts]


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Obra 2: Partenó

Pàgina 6 de 14


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Obra 3: Majestat Batllò

Pàgina 7 de 14


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Obra 4: La lliçó d’anatomia del doctor Tulp, de Rembrandt

Pàgina 8 de 14


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Pàgina 9 de 14

OPCIÓ B Exercici 1 Responeu les qüestions que se us formulen.

Obra 1: Sol Ixent. Impressió, de Monet [4 punts]

a) Situa l’obra en el seu espai cronològic, històric i cultural [1punt] b) A quin estil pertany. Enumera les característiques formals (dibuix- color) ; compositives (estructura;línea de l’horitzó, perspectiva...) i tècniques( oli, fresc, tremp....; suport...) [1 punt] c) Explica el tema representat. Significat i funció. [1 punt] d) Enumera tres autors i/o tres obres importants d’aquest estil. [1 punt]


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Pàgina 10 de 14

Exercici 2 Trieu una de les tres obres que hi ha a continuació i responeu les qüestions que se us formulen.

Obra 1: August de Prima Porta [4 punts]

a) Situa l’obra en el seu espai cronològic; històric i cultural[1punt] b) A quin estil pertany. Enumera les característiques formals ( un sol bloc o varis blocs, tipus de relleu); estructurals(exempta, unifacial, multifacial) tècniques( talla, fosa...); materials( marbre, pedra, bronze....)[1 punt] c) Explica el tema representat. Significat i funció.[1punt] d) Enumera tres obres importants[arquitectòniques, escultòriques] d’aquest període[1punt]


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Pàgina 11 de 14

Obra 2: Santa Maria del Ma r [4 punts]

a) Situa l’obra en el seu espai cronològic; històric i cultural[1punt] b) A quin estil pertany. Tipus de planta. Parts de l’espai interior i exterior. Descripció dels elements sustentants( pilars, pilastres, columnes) i sustentats (voltes....) Estructura de la façana. Elements ornamentals i escultòrics.[1 punt] c) Significat i funció[1 punt] d) Enumera tres obres importants[arquitectura, escultura, pintura] d’aquest període [1 punt]


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Pàgina 12 de 14

Obra 3: Miquel Àngel: Volta de la Capella Sixtina [4 punts]

a) Situa l’obra en el seu espai cronològic, històric i cultural[1punt] b) A quin estil pertany. Enumera les característiques formals (dibuix- color) ; compositives (estructura;línea de l’horitzó, perspectiva...) i tècniques( oli, fresc, tremp....; suport...) [1 punt] c) Explica els temes i personatges representats. Model literari. Significat i funció [1 punt] d) Enumera tres autors i/o tres obres [arquitectòniques, escultòriques o pictòriques] importants d’aquest estil. [1 punt]


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Pàgina 13 de 14

Exercici 3 Preguntes [2 punts] Pregunta 1 [0’5 punts] Relaciona aquests autors amb les obres: Sandro Botticelli Peter Paulus Rubens Jean Honoré Fragonard Francesco Borromini Giotto Les tres Gracies El gronxador Naixement de Venus San Carlo alle Quattro Fontane Pintures de la Capella Scrovegni

Pregunta 2 [0’5 punts] Defineix tres d’aquests cinc termes Petxina Frontal dripping Capitell Retaule

Pregunta 3 [0’5 punts] Ordena cronològicament aquests moviments artístics del segle XX: surrealisme; fauvisme; abstracció; Dadà; cubisme


Estructura de l’examen i model de prova d’Història de l’art per a les PAU 2010

Pàgina 14 de 14

Pregunta 4 [0’5 punts] Indica les diferencies formals, conceptuals i estilístiques entre aquestes dos imatges

.

Pau  

Preguntes de historia de l'art

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you