Page 24

Einde van het schooljaar: deliberatie, attesten en adviezen Op het einde van het schooljaar oordeelt de delibererende klassenraad, onder voorzitterschap van de directie, of je al dan niet bekwaam geacht wordt het volgende schooljaar je studie verder te zetten in een hoger leerjaar, zo nodig met uitsluiting van bepaalde onderwijsvormen of studierichtingen. De eindbeoordeling resulteert in de toekenning van het attest en de formulering van een advies.   

Een A-attest: je mag zonder voorbehoud naar het volgende jaar overgaan. Een B-attest: je mag mits bepaalde beperkingen (clausuleringen) overgaan; je mag ook het jaar overzitten. Een C-attest: je moet her leerjaar overzitten.

De eindbeslissing van de deliberatie is definitief. Een leerling(e) die bij een examen een oneerlijk middel gebruikt, verliest daardoor al de punten aan dit examen verbonden. Hij/zij moet bovendien tijdens de vakantie een bijkomende proef afleggen voor het betreffende vak. De eindbeoordeling van de delibererende klassenraad wordt verdaagd tot na deze bijkomende proef. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar een onderdeel van de leerstof van één of meerdere vakken tijdens de vakantie wat moet uitdiepen of op peil houden om volgend schooljaar goed voorbereid te kunnen starten, kan de klassenraad je een vakantietaak opleggen. In sommige gevallen kan je ondanks een (zeer) zwak resultaat voor een vak toch een A-attest toegekend krijgen, aangevuld met een waarschuwing naar het volgende schooljaar toe. Je krijgt dan één jaar tijd om onder begeleiding (met een opvolgingsverslag) dat vak bij te werken. Bij de deliberatie op het einde van het volgende schooljaar houdt de klassenraad dan rekening met het verslag van de vakleraar.

24

Infobrochure eerste graad 2015-2016