Page 1

EU direktive i nacionalno zakonodavstvu u području energetske učinkovitosti

ENergy Efficiency and Renewables–SUPporting Policies in Local level for EnergY

Splitsko-dalmatinska županija

Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije – potpora kreiranju energetske politike na lokalnoj razini

Grad Labin

Međimurska županija

Energetski institut Hrvoje Požar Odjel za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost

1


Program

 EU direktive – energetska uÄ?inkovitost Implementacija u hrvatsko zakonodavstvo

2


EU direktive – energetska učinkovitost Akcijski plan za energetsku učinkovitost, 2007. Upravljanje i smanjenje potreba u potrošnji i opskrbi energijom s ciljem godišnje uštede od 20% primarne energije do 2020.g. ( ili 1,5% godišnje) Korištenje i razvoj energetski učinkovitih tehnologija, proizvoda i usluga, promjena navika u potrošnji uz zadržavanje kvalitete života Ciljevi ušteda: Stambeni i uslužni sektor od 27 do 30% Industrija do 25% Promet do 26% Poboljšanje energetskih karakteristika Eco-design i labelling standard Povećanje učinkovitosti u neposrednoj potrošnji Poboljšanje energetskih karakteristika zgrada  

Poboljšanje učinkovitosti u proizvodnji energije Smanjenje gubitaka u proizvodnji, prijenosu i distribuciji energije Promocija korištenja kogeneracije Promocija decentralizirane proizvodnje energije 3


EU direktive – energetska učinkovitost Direktiva o energetskim uslugama i učinkovitosti u finalnoj potrošnji energije 2006/32/EC Cilj: nacionalni cilj od 9% uštede u finalnoj potrošnji energije Energetska učinkovitost i predviđanje potrošnje za smanjenje potrošnje energije i zaštitu okoliša Korištenje ekonomskog potencijala od ostvarenih energetskih ušteda Obveze za javni sektor na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, distributere energije, operatere distribucijskog sustava, prodavatelje energije, tvrtke koje pružaju usluge povećanja energetske učinkovitosti Obaveza javnog sektora u gospodarenju energijom – uključivanje povećanja energetske učinkovitosti u vlastite investicije, amortizaciju troškova i operativni proračun Obaveza javnog sektora u postupku javne nabave – korištenje kriterija energetske učinkovitosti u sektoru energije, prometa, voda, javnim radovima, ugovorima o opskrbi i uslugama Mjere: pokretanje pilot projekata energetske učinkovitosti, stimulacija učinkovitog korištenja energije kod zaposlenika te promocija mjera kod građanstva i tvrtki na teritoriju 4


EU Direktive – energetska učinkovitost Direktiva o energetskim karakteristikama zgrada 2010/31/EC Od 2019.g. sve nove zgrade trebaju biti gotovo nul – enegetske (proizvoditi energiju na lokaciji) Nacionalni planovi za povećanje broja skoro nul-energetskih zgrada Uspostava financijskih mehanizama za povećanje energetske učinkovitosti na nacionalnom i europskom nivou uspostava općeg okvira za metodologiju proračuna energetskih svojstava zgrada i dijelova zgrada primjena minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za nove zgrade i nove dijelove zgrada primjena minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za: postojeće zgrade, dijelove zgrade i građevne dijelove pod većom rekonstrukcijom; građevne dijelove vanjske ovojnice zgrade koji imaju značajan utjecaj na energetska svojstva vanjske ovojnice zgrade kada se mijenjaju ili obnavljaju; tehničke sustave zgrade pri ugradnji, zamjeni ili nadogradnji energetska certifikaciju zgrada ili dijelova zgrada redovitu inspekciju kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama nezavisni sustav kontrole energetskih certifikata i izvještaja 5


Implemetacija u hrvatsko zakonodavstvo

  

Hrvatska u pretpristupnom periodu za punopravno članstvo u Europskoj uniji također preuzima obveze iz ciljeva 3 puta 20% do 2020 Hrvatska troši otprilike 12% više energije po jedinici BDP-a od prosjeka 27 članica EU Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije su strateški ciljevi energetske politike Republike Hrvatske MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA Udio obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji energije u 2020. godini iznosit će 20 %

6


Implemetacija u hrvatsko zakonodavstvo

VLASTITA OPSKRBLJENOST PRIMARNOM ENERGIJOM U HRVATSKOJ

7


Implemetacija u hrvatsko zakonodavstvo Emisije onečišćujućih tvari u zrak iz energetskog sektora - zabrinjavajući

rastući trend emisija CO2 uzrokovan povećanom potrošnjom fosilnih goriva Hrvatska je 27. travnja 2007. godine ratificirala i Protokol iz Kyota, prema kojem proizlazi obveza smanjenja emisije stakleničkih plinova iz antropogenih izvora za 5 posto, u razdoblju od 2008. do 2012. godine, u odnosu na referentnu 1990. godinu.

kt CO2-eq 45000 40000 35000 30000 25000 Scenarij s mjerama

20000

Scenarij s dodatnim mjerama

15000

Scenarij bez mjera

10000

Kyotski protokol Odluka (CoP 12)

5000 0 1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

8


Implemetacija u hrvatsko zakonodavstvo

 

Strategija energetskog razvitka RH (NN 130/09) Program energetske uÄ?inkovitosti za RH 2008. -2016. Prvi nacionalni akcijski plan za energetsku uÄ?inkovitost 2008. - 2010.

9


Implemetacija u hrvatsko zakonodavstvo Strategija energetskog razvitka RH (NN 130/09) Glavni ciljevi: Sigurnost u opskrbi energijom Otvaranje tržišta energijom Održivi energetski razvitak Ispunjavanje ratificiranih međunarodnih ugovora: Kyoto protocol, smanjenje finalne potrošnje energije za 9% do 2016.g., 20% udio OIE u finalnoj potrošnji energije, 10% udio OIE u sektoru prometa Glavni zadaci: Razvoj tržišta energijom i određivanje cijene energije prema tržišnim uvjetima Razvoj zakonodavnog i administrativnog okruženja za povećanje energetske učinkovitosti Uspostava institucija za povećanje energetske učinkovitosti na nacionalnoj razini kroz provođenje promotivnih i obrazovnih kampanja za javnost i specifične ciljne skupine Uspostava mehanizama financijske potpore za privatne i javne investicije u povećanje EE i korištenje OIE Uspostava energetskih indikatora i protokola za mjerenje i verifikaciju ušteda ostvarenih implementacijom mjera energetske učinkovitosti na razini sektora, posebno u projektima financiranim javnim sredstvima 10


Implemetacija u hrvatsko zakonodavstvo Program energetske učinkovitosti za RH 2008. -2016.g. Određuje se cilj od 9% uštede do 2016.g. Ispunjavanje glavnih zadataka Strategije energetskog razvitka kroz: Razvoj zakonodavstva usklađenog s EU, uspostava institucija za potporu i koordinaciju aktivnosti i uspostavu sustava oporezivanja za promociju EE, obaveza ugradnje kriterija energetske učinkovitosti u sustav javne nabave, koordinacija politike EE i klimatskih promjena, provođenje propisa u području graditeljstva, provođenje informacijskih i edukacijskih kampanja o mogućnostima, obavezama i kaznama u području energetske učinkovitosti, razvoj mehanizama financijske podrške za fizičke osobe Prvi nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost 2008. - 2010.g. Indikativni cilj ušteda: Nacionalni indikativni cilj za energetske uštede za 2016.g. 19.77 PJ Nacionalni indikativni cilj za energetske uštede za 2010.g. 6.59 PJ Planiranje uštede impelmentacijom preporučenih mjera Očekivane uštede Očekivane uštede energetske učinkovitosti do 2010 (PJ) do 2016 (PJ) Mjere u kućnastvima 2.62 7.17 Mjere u sektoru usluga 1.14 3.68 Mjere u industriji 1.24 4.05 Mjere u sektoru prometa 1.60 6.59 Ukupno očekivane uštede 6.60 21.49

11


Implemetacija u hrvatsko zakonodavstvo Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08) 

  

 

Programiranje i planiranje poboljšanja energetske učinkovitosti na svim razinama – instrument ostvarivanje ciljeva energetske politike i politike zaštite okoliša Ovlasti za provođenje politike energetske učinkovitosti – MINGORP i FZOEU Obaveze javnog sektora i velikih potrošača : izrada 3 – godišnjeg programa gospodarenja energijom i godišnjeg plana i izvješća o provedbi programa Obaveze energetskih subjekata: informiranje potrošača o mogućnostima ostvarivanja energetskih ušteda Obaveza mjerenja i verifikacija ušteda Mjere: energetske usluge, ugovor o ostvarenom učinku, obaveza ponude energetskih usluga, energetski pregledi, uređaji prema eko dizajn standardu, mjerenje i informativno obračunavanje potrošnje energije Ne obuhvaća energetske preglede u svrhu energetske certifikacije zgrada Ne obuhvaća energetsku učinkovitosti u proizvodnji, transformaciji, prijenosu i distribuciji energije 12


Implemetacija u hrvatsko zakonodavstvo Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (NN 97/09) ■ Provedbene mjere eko-dizajn direktive – za sada tri sustava (toplovodni kotlovi, hladnjaci, ledenice i njihove kombinacije, prigušnice za fluorescentnu rasvjetu): ■ Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost prigušnica za fluorescentnu rasvjetu (NN 32/09) ■ Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo (NN 135/05) ■ Pravilnik o zahtjevima za energetsku učinkovitost kućanskih električnih hladnjaka, ledenica i njihovih kombinacija (NN 135/05)

13


Implemetacija u hrvatsko zakonodavstvo Akcijski plan za implementaciju EU direktive o energetskim svojstvima zgrada EC 91/2002 i 31/2010 MZOPUG - izrađena i pripremljena 2 tehnička propisa, 2 pravilnika i 2 metodologije Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, NN110/2008 i Tehnički propis o izmjeni Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 89/09 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada, NN110/2008 Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada, NN 36/10 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, NN113/2008 i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada NN 89/09 Metodologija provođenja energetskih pregleda, MZOPUG – trenutno na izmjenama Studija primjenjivosti alternativnih sustava za opskrbu energijom u zgradama – još nije obavezna primjena 14


Implemetacija u hrvatsko zakonodavstvo Pravilnik o energetskoj certifikaciji zgrada (NN 36/10)     

Zgrade za koje je potrebno izdati energetski certifikat Energetske razrede zgrada Sadržaj i izgled energetskog certifikata Zgrade javne namjene za koje je potrebno javno izlaganje certifikata Obveze investitora i vlasnika zgrada Postupak energetskog certificiranja Registar certifikata Energetski razredi od A+ do G, dvije referentne klime: 2900 stupanj dana za kontinentalnu Hrvatsku i 1600 za primorsku Hrvatsku, granica na 2200 Zgrade javne namjene površine > 1000 m2 energetski certifikat javno izložen uz glavni ulaz, s preporukama za povećanje energetske učinkovitosti

15


Implemetacija u hrvatsko zakonodavstvo

16


ZAHVALJUJEMO NA PAŽNJI !

Margareta Zidar, dipl.ing.arh.

17

Zakoni Energetske Učinkovitosti  

Energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina ud...

Advertisement