Page 1

C«ng ty TruyÒn t¶i ®iÖn 1

TruyÒn t¶i ®iÖn t©y b¾c - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

VÜnh Phóc, th¸ng 01 n¨m 2010 1


lêi më ®Çu Tr¹m biÕn ¸p 220 kV VÜnh Yªn (E25.2) ®­îc chÝnh thøc ®ãng ®iÖn tõ ngµy 03/11/2006 vµ ®­a vµo vËn hµnh c¸c ng¨n lé 271, 272, 273, 274, 131, 171, 172, 173, 174, 121, 231-1 vµ MBA AT1, ngµy 17/05/2007 ®­a thªm 02 ng¨n lé tô bï phÝa 110kV lé 101, 102, ngµy 16/10/2007 ®­a thªm MBA AT2, lé 132, 232-2 vµo vËn hµnh ThiÕt bÞ nhÊt thø cña tr¹m gåm cña nhiÒu h·ng kh¸c nhau: 01 m¸y biÕn ¸p tù ngÉu (AT1) lo¹i TRAFO STAR 225/115/23 kV - 125 MVA cña ABB Thái Lan, 01 m¸y biÕn ¸p tù ngÉu SND 6144 225/121/22 kV - 125 MVA cña AEG Thæ nhÜ kú. M¸y c¾t 271, 272, 273, 274, 171, 172, 173, 174, 131, 112 cña ABB Thuþ §iÓn, m¸y c¾t 132 cña Alstom §øc, m¸y c¾t 101, 102 cña AREVA §øc, m¸y c¾t tñ hîp bé 22kV cña ABB Malaysia. TU 272, 273, C21, C22, C11, C12, 171, 172, 173, 174, 131 cña ABB Thuþ §iÓn, TU 132 cña Aterchi T©y ban nha. TI c¸c lé 101, 102 cña Trung Quèc, TI c¸c lé 271, 272, 273, 274, 171, 172, 173, 174, 131, 112 cña ABB Thuþ §iÓn, TI 132 cña Ên ®é, TI phÝa 22kV cña ABB Malaysia. DCL lé 101, 102 cña AREVA §øc, 22kV cña ABB Malaysia, c¸c lé 271, 272, 273, 274, 231-1, 171, 172, 173,174, 131, 112 cña Italy, DCL 232-2, 132-1, 1323 cña Mexa Indonesia, DCL 132-1 cña Alstom. M¸y biÕn ¸p tù dïng 250 kVA 23/0,4 kV vµ 250 kVA – 22(10,5)/0,4 kV cña ViÖt Nam. ThiÕt bÞ nhÞ thø cña tr¹m gåm : §¹i bé phËn thiÕt bÞ nhÞ thø ®Òu cña h·ng ABB. C¸c tñ ®iÒu khiÓn b¶o vÖ 271, 272, 273, 274, AT1, 171, 172, 173, 174, 131, 112 cña h·ng ABB, c¸c tñ ®iÒu khiÓn 101, 102 cña Trung quèc, c¸c tñ ®iÒu khiÓn b¶o vÖ AT2, 132, 232-2 cña ViÖt Nam. ThiÕt bÞ ph©n phèi, ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t cña tr¹m gåm : Tñ ph©n phèi xoay chiÒu, mét chiÒu cña ABB. Tñ nghÞch l­u cÊp nguån cho hÖ thèng m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn, tñ n¹p cho 02 bé ¸c qui cña ABB, 02 dµn ¸c qui cña Thuþ ®iÓn, hÖ thèng m¹ng LAN Switch ghÐp nèi víi m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn cña ABB. C¸c mµn h×nh m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn cña Samsung, c¸c c©y CPU sys1, sys2, clien cña Dell. HÖ thèng th«ng tin viÔn th«ng cña Siemens. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b¶o vÖ kÕt nèi víi trung t©m ®iÒu ®é miÒn b¾c A1 b»ng hÖ thèng gi¸m s¸t SCADA. Do c¸c thiÕt bÞ trong tr¹m ®Òu lµ thiÕt bÞ míi vµ l¾p ®Æt t­¬ng ®èi ®ång bé nªn xÐt cho tíi thêi ®iÓm hiÖn t¹i toµn hÖ thèng tr¹m lµm viÖc rÊt hiÖu qu¶ vµ tin cËy. HiÖn nay tr¹m biÕn ¸p 220kV VÜnh Yªn ®ang lÊy ®iÖn tõ Trung Quèc, víi 02 m¸y biÕn ¸p lµm viÖc song song ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ c«ng suÊt cÇn thiÕt cho phô t¶i. Víi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh­ nhu cÇu vÒ ®iÖn ngµy cµng cao cña tØnh VÜnh Phóc t­¬ng lai tr¹m BA 220kV VÜnh Yªn cã thÓ më réng thªm c¸c ng¨n lé 220kV còng nh­ 110kV. 2


NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ tr¹m ®èi víi yªu cÇu nhiÖm vô vµ ph¸t triÓn cña toµn hÖ thèng ®iÖn, d­íi sù h­íng dÉn cña phßng KÕ ho¹ch kü thuËt TruyÒn t¶i ®iÖn T©y B¾c, ®Æc biÖt lµ phßng kü thuËt tr¹m C«ng ty TruyÒn t¶i ®iÖn 1, tËp thÓ CBCNV tr¹m 220 kV VÜnh Yªn ®· t×m hiÓu vµ nghiªn cøu hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ tr¹m 220 kV VÜnh Yªn ®Ó phôc vô tèt cho c«ng t¸c vËn hµnh ®¶m b¶o an toµn thiÕt bÞ. Qua thêi gian nghiªn cøu, chóng t«i ®· x©y dùng tµi liÖu: “HÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ tr¹m biÕn ¸p 220 VÜnh Yªn”. Tµi liÖu gåm cã 4 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Giíi thiÖu s¬ ®å tæng thÓ tr¹m 220 kV VÜnh Yªn. Ch­¬ng II: HÖ thèng ®iÒu khiÓn tr¹m 220 kV VÜnh Yªn. Ch­¬ng III: HÖ thèng b¶o vÖ tr¹m 220 kV VÜnh Yªn. Ch­¬ng IV: Nh÷ng chó ý trong qu¶n lý vËn hµnh. Do míi biªn so¹n lÇn ®Çu, kiÕn thøc tÝch luü ch­a nhiÒu nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, chóng t«i rÊt mong ®­îc chØ dÉn thªm cña c¸c quý phßng ban, c¸c c¸ nh©n trong C«ng ty TruyÒn t¶i ®iÖn 1 vµ b¹n ®äc ®Ó chóng t«i ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Qua ®©y, chóng t«i còng xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o, c¸c quý phßng ban, c¸c c¸ nh©n trong C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn 1 ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì chóng t«i hoµn thµnh tµi liÖu nµy.

3


Ch­¬ng I:

Giíi thiÖu s¬ ®å tæng thÓ tr¹m 220 KV VÜNH Y£N

A- S¬ ®å tæng thÓ toµn tr¹m: I. m« t¶ s¬ ®å Toµn bé thiÕt bÞ cña tr¹m 220KV VÜnh Yªn (tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i) gåm cã 01 m¸y biÕn ¸p tù ngÉu (AT1) lo¹i TRAFO STAR 225/115/23 kV - 125 MVA cña ABB Th¸i Lan, 01 m¸y biÕn ¸p tù ngÉu SND 6144 225/121/22 kV - 125MVA cña AEG Thæ nhÜ kú, 09 m¸y c¾t 110 kV, 04 m¸y c¾t 220 kV vµ 03 tñ hîp bé 22 kV, 20 TU pha 110 kV, 12 TU pha 220 kV, 29 TI pha 110 kV, 12 TI pha 220 kV, 10 DCL 220kV, 24 DCL 110kV, 02 dµn tô bï ngang 110kV, 04 bé chèng sÐt van 220kV, 06 bé chèng sÐt van 110kV, 02 bé chèng sÐt van 22kV, 01 m¸y biÕn ¸p tù dïng 250 kVA - 23/0,4 kV vµ 01 MBA tù dïng ®Þa ph­¬ng 250 kVA - 22(10,5)/0,4 kV cña ViÖt Nam víi s¬ ®å kÕt d©y c¬ b¶n nh­ sau: - PhÝa 220 kV: VËn hµnh theo s¬ ®å tø gi¸c, dïng m¸y c¾t 271, 272 lµm m¸y c¾t b¶o vÖ ®­êng d©y VÜnh Yªn - Sãc S¬n, MC 273, 274 lµm MC b¶o vÖ ®­êng d©y VÜnh Yªn - ViÖt Tr×. MC 271, 273 lµm m¸y c¾t tæng cña m¸y biÕn ¸p AT1 phÝa 220 kV. MC 272, 274 lµm m¸y c¾t tæng cña MBA AT2 phÝa 220kV. - PhÝa 110 kV: VËn hµnh theo s¬ ®å hÖ thèng 02 thanh c¸i (C11,C12) cã MC liªn l¹c: + MC 131: M¸y c¾t tæng m¸y biÕn ¸p AT1 phÝa 110 kV. + MC 132 : M¸y c¾t tæng m¸y biÕn ¸p AT2 phÝa 110kV. + MC 112: M¸y c¾t lµm nhiÖm vô liªn l¹c gi÷a 02 thanh c¸i (C11, C12). + MC 171: M¸y c¾t ®­êng d©y VÜnh Yªn - Phóc Yªn. + MC 172: M¸y c¾t ®­êng d©y VÜnh Yªn - VÜnh Yªn 1. + MC 173: M¸y c¾t ®­êng d©y VÜnh Yªn - VÜnh Yªn 2. + MC 174: M¸y c¾t ®­êng d©y VÜnh Yªn - ViÖt Tr×. + MC 101 : M¸y c¾t ng¨n lé tô bï ngang 101 + MC 101 : M¸y c¾t ng¨n lé tô bï ngang 102 - PhÝa 22 kV: VËn hµnh víi hÖ thèng 01 thanh c¸i (C41) bao gåm: + MC 431: M¸y c¾t tæng cña MBA phÝa 22 kV. + NAL 441-1: Dao phô t¶i cña MBA tù dïng TD 41. II. s¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh tr¹m biÕn ¸p 220 kV VÜnh Yªn

4


5

-2

-7

C24

CS2AT2

232-2

C21

C22

220KV

-1

-7

432

-75

-76

-24

TUC21

TD42

-28

231-1

-1

-7

CSC21

CSC22

I

22KV C41

431

-14

TUC41

-38

-1

TD41

-18

441-1

I

I

I

CS1AT1

CSC12

C12

TU131

I

CSC11

C11

I

CS4AT1

Trafo Star -125.000 KVA-225/115/23kV 125/125/25 MVA 320,8/627/627 A 225+8x1,25%/115/23 kV

AT1

231-18

-14

-15

271

-75

-76

C23

TU132

CS2AT1

-25

272

CS1AT2

-1

-7

-75

271Sãc S¬n E1.19

TU272

TUC22

442-2

C42

-15

273

TUC42

-38

-2

22KV

CS4AT2

AT2

232-28

-24

-25

274

-75

TU273

273 ViÖt Tr× E4.4

-7

171

-75 -76

E4.3 VÜ nh Yª n

TU172

-7

-2

-2

172

-15

-1 -15

173 E1.1 § «ng Anh E25.1 Phóc Yª n

TU171

-1

-76

-75

-1

-3

131

-2

-15

-38

-35 -7

173

-2

-15

E4.3 VÜ nh Yª n

TU173

-1

-76

-75

110KV

-7

174

-2

-15

-76

-75

E25.4 VÜnh Tuêng E4.1 ViÖt Tr×

TU174

-1

-2

-1

112

s ¬ ®å n h Êt t h ø t r ¹ m 220/110k v v Ün h y ª n (e25.2)

-24

-25

-15

-14 TUC12

TUC11

-2

-3

132

-1

-38

-35

-15

-1

TD22

101

-2

-2

Töølöôù i 22kV ñòa phöông

-25

-1

102

CSTBN102

(10/1A)

(10/1A)

CSTBN101

TBN102

TBN101

-25


III. ph­¬ng thøc thao t¸c 1. Thao t¸c t¸ch MBA AT1 ra khái vËn hµnh ®Ó söa ch÷a: ChuyÓn nguån tù dïng cña tr¹m sang nguån ®Þa 1 ph­¬ng (nÕu ®ang dïng tù dïng cña tr¹m) 2 C¾t MC 431 §­a MC ra khái vËn hµnh 3 C¾t MC 131 KiÓm tra c¾t tèt 3 pha 4 C¾t MC 271 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 5 C¾t MC 273 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 6 C¾t DCL 131-3 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 7 C¾t DCL 131- 1 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 8 C¾t DCl 231-1 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 9 C¾t TU 131 10 §ãng tiÕp ®Þa 231-18 11 §ãng tiÕp ®Þa 131-38 12 §ãng tiÕp ®Þa 431-38 13 §ãng MC 271 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 14 §ãng MC 273 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 2. Kh«i phôc MBA AT1 sau khi söa ch÷a 1 C¾t tiÕp ®Þa 231-18 2 C¾t tiÕp ®Þa 131-38 3 C¾t tiÕp ®Þa 431-38 KiÓm tra MBA AT1 kh«ng cßn tiÕp ®Þa di ®éng vµ 4 cè ®Þnh nµo 5 C¾t MC 271 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 6 C¾t MC 273 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 7 §ãng DCL 231-1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 8 §ãng DCL 131- 1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 9 §ãng DCL 131-3 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 10 §ãng TU 131 11 §ãng MC 271 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 12 §ãng MC 273 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 13 §ãng MC 131 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 14 §­a MC 431 vµo vÞ trÝ vËn hµnh 15 Uû quyÒn E25.2 kh«i phôc tù dïng cho tr¹m 3. T¸ch ®­êng d©y 271, 272 VÜnh Yªn - Sãc S¬n. 6


1 2 3 4 5 6 7 8

C¾t MC 271 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha C¾t MC 272 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha C¾t DCL 271-7 KiÓm tra c¾t tèt 3 pha C¾t DCL 272-7 KiÓm tra c¾t tèt 3 pha C¾t DCL 271-1 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha C¾t DCL 272-2 KiÓm tra c¾t tèt 3 pha C¾t TU 272 §ãng tiÕp ®Þa 271-76

4. Kh«i phôc ®­êng d©y 271, 272 VÜnh Yªn - 275 Sãc S¬n 1 C¾t tiÕp ®Þa 271-76 KiÓm tra thanh c¸i C23 kh«ng cßn tiÕp ®Þa di ®éng 2 vµ cè ®Þnh nµo KiÓm tra DCL 2 phÝa MC 271, 272 c¾t hÕt vµ c¸c 3 tiÕp ®Þa cho MC 271, 272 më 4 §ãng DCL 271-1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 5 §ãng DCL 271-7 KiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 6 §ãng DCL 272-2 KiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 7 §ãng DCL 272-7 KiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 8 §ãng MC 271 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 9 §ãng MC 272 KiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 5. T¸ch ®­êng d©y 171 1 C¾t MC 171 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 2 C¾t DCL 171-1 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 3 C¾t DCL 171-7 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 4 C¾t TU171 5 §ãng tiÕp ®Þa 171-76 6. Kh«i phôc ®­êng d©y 171 1 C¾t tiÕp ®Þa 171-76 2 §ãng DCL 171-1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 3 §ãng DCL 171-7 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 4 §ãng TU171 5 §ãng MC 171 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 7. T¸ch thanh c¸i C11 ra söa ch÷a C¸c lé 171, 173, 101,131 ®ang lÊy ®iÖn tõ thanh c¸i C11, MC 112 ®ang ®ãng. 7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kho¸ §KBV MC 112 §ãng DCL 171-2 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha C¾t DCL 171-1 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha §ãng DCL 173-2 KiÓm tra ®ãng tèt 3 pha C¾t DCL 173-1 KiÓm tra c¾t tèt 3 pha §ãng DCL 101-2 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha C¾t DCL 101-1 KiÓm tra c¾t tèt 3 pha §ãng DCL 131-2 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha C¾t DCL 131-1 KiÓm tra c¾t tèt 3 pha §­a §KBV 112 vµo lµm viÖc C¾t MC 112 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha C¾t DCL112-1 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha C¾t DCL 112-2 KiÓm tra c¾t tèt 3 pha C¾t TU C11 KiÓm tra thanh c¸i C11 c¸c DCL – 1 c¾t hÕt §ãng dao tiÕp ®Þa 112-14

8. Kh«i phôc thanh c¸i C11 1 C¾t dao tiÕp ®Þa 112-14 KiÓm tra thanh c¸i C11 kh«ng cßn tiÕp cè ®Þnh vµ 2 di ®éng nµo, c¸c DCL-1 c¾t hÕt 3 §ãng DCL 112-2 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 4 §ãng DCL 112-1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 5 §ãng TU C11 6 §ãng MC 112 kiÓm tra ®ãng tèt 3pha 7 Kho¸ §KBV MC112 8 §ãng DCL 131-1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 9 C¾t DCL 131-2 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 10 §ãng DCL 171-1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 11 C¾t DCL 171-2 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 12 §ãng DCL 173-1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 13 C¾t DCL 173-2 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 14 §ãng DCL 101-1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 15 C¾t DCL 101-2 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 16 §­a §KBV MC112 vµo lµm viÖc 9. T¸ch thanh c¸i C21 ra söa ch÷a 8


02 MBA ®ang vËn hµnh song song, C¸c MC 271, 272, 273, 274 ®ang ®ãng c¸c MC 131, 132 ®ang ®ãng cÊp nguån cho thanh c¸i C11 vµ C12. MBA AT1 ®ang lÊy ®iÖn tõ thanh c¸i C21, MBA AT2 ®ang lÊy ®iÖn tõ thanh c¸i C22. ChuyÓn nguån tù dïng cña tr¹m sang nguån tù dïng 1 ®Þa ph­¬ng nÕu ®ang dïng nguån tù dïng cña tr¹m 2 C¾t MC 431 ®­a MC 431 ra khái vÞ trÝ vËn hµnh 3 C¾t MC 131 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 4 C¾t MC 271 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 5 C¾t MC 273 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 6 C¾t DCL 271-7 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 7 C¾t DCL 271-1 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 8 C¾t DCL 273-7 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 9 C¾t DCL 273-1 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 10 C¾t DCL 231-1 kiÓm tra c¾t tèt 3 pha 11 C¾t TUC21 12 §ãng tiÕp ®Þa 271-14 10. Kh«i phôc thanh c¸i C21 KiÓm tra thanh c¸i C21 kh«ng cßn tiÕp ®Þa di ®éng 1 vµ cè ®Þnh nµo, c¸c DCL – 1 ®· c¾t hÕt 2 C¾t dao tiÕp ®Þa 271-14 3 §ãng DCL 271-1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 4 §ãng DCL 271-7 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 5 §ãng DCL 273-1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 6 §ãng DCL 273-7 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 7 §ãng DCL 231-1 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 8 §ãng TU C21 9 §ãng MC 271 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 10 §ãng MC 273 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 11 §ãng MC 131 kiÓm tra ®ãng tèt 3 pha 12 §­a MC 431 vµo vÞ trÝ vËn hµnh 13 §ãng MC 431 14 Uû quyÒn E25.2 kh«i phôc tù dïng cña tr¹m Ghi chó: - Ph­¬ng thøc thao t¸c t¸ch vµ kh«i phôc MBA AT2 t­¬ng tù nh­ ph­¬ng thøc thao t¸c t¸ch vµ kh«i phôc MBA AT1 - Ph­¬ng thøc thao t¸c t¸ch vµ kh«i phôc DZ 273,274 VÜnh Yªn – ViÖt Tr× t­¬ng tù nh­ ph­¬ng thøc thao t¸c t¸ch vµ kh«i phôc DZ 271,272. 9


-

Ph­¬ng thøc thao t¸c t¸ch vµ kh«i phôc c¸c DZ 172,173, 174 t­¬ng tù nh­ ph­¬ng thøc thao t¸c t¸ch vµ kh«i phôc DZ 171. - Ph­¬ng thøc thao t¸c t¸ch vµ kh«i phôc c¸c thanh c¸i C12 t­¬ng tù nh­ ph­¬ng thøc thao t¸c t¸ch vµ kh«i phôc thanh c¸i C11. - Ph­¬ng thøc t¸ch vµ kh«i phôc thanh c¸i C22 t­¬ng tù nh­ ph­¬ng thøc t¸ch vµ kh«i phôc thanh c¸i C21. - T¸ch vµ kh«i phôc thanh c¸i C23 vµ C24 tu¬ng tù nh­ t¸ch vµ kh«i phôc DZ 271, 272 vµ 273, 274.

B- Th«ng sè chÝnh c¸c thiÕt bÞ trong tr¹m: I- M¸y biÕn ¸p: 1- M¸y biÕn ¸p tù ngÉu TRAFO STAR (AT1) : - C«ng suÊt ®Þnh møc S®m = 125/125/25 MVA. - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 225 ± 8x1,25%/115/23 kV. - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 320,8/627,6/627,6 A. - TÇn sè ®Þnh møc f®m = 50 Hz. - S¬ ®å ®Êu d©y: Y0 TN/-11 - §iÖn ¸p ng¾n m¹ch: UNC-T = 11%; UNC-H = 27%; UNT-H = 14,8%. - Tæn thÊt c«ng suÊt kh«ng t¶i ë U®m: P0 = 45 kw. - Dßng ®iÖn kh«ng t¶i ë U®m: I0 = 0,07%.I®m - ChÕ ®é lµm m¸t: ONAN, ONAF1, ONAF2 - C«ng suÊt cña hÖ thèng lµm m¸t: ONAF1 = 1,78 kW. ONAF2 = 3,56 kW. - Giíi h¹n thêi gian cho phÐp MBA qu¸ t¶i dßng ®iÖn (U≤U®m, t0≤t0th): + Cho phÐp qu¸ t¶i dßng ®iÖn l©u dµi so víi ®Þnh møc 5% nÕu ®iÖn ¸p kh«ng v­ît qu¸ ®Þnh møc øng víi nÊc ®ã. + Cho phÐp qu¸ t¶i kh«ng liªn tôc so víi ®Þnh møc 30% ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau trong 1 ngµy ®ªm( qu¸ t¶i bï trõ non t¶i) nÕu ®iÖn ¸p cuén d©y kh«ng v­ît qu¸ ®Þnh møc øng víi nÊc ®ã vµ nhiÖt ®é dÇu kh«ng v­ît qu¸ 1000C, nhiÖt ®é cuén d©y kh«ng v­ît qu¸ 1050C. + Cho phÐp qu¸ t¶i so víi ®Þnh møc 50% nh­ng kh«ng qu¸ 30 phót so víi dßng ®iÖn ë nÊc ®ã nÕu ®iÖn ¸p cuén d©y kh«ng v­ît qu¸ ®Þnh mø, nhiÖt ®é dÇu kh«ng v­ît qu¸ 1000C vµ nhiÖt ®é cuén d©y kh«ng v­ît qu¸ 1050C. - Giíi h¹n thêi gian cho phÐp MBA qu¸ ®iÖn ¸p (I≤I®m, t0≤t0th): + Cho phÐp qu¸ ®iÖn ¸p l©u dµi so víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc 5% nÕu dßng ®iÖn kh«ng v­ît qu¸ dßng ®iÖn ®Þnh møc ë nÊc ®ã vµ nhiÖt ®é dÇu kh«ng qu¸ 1000C vµ nhiÖt ®é cuén d©y kh«ng qu¸ 1050C. 2- M¸y biÕn ¸p tù ngÉu SND 6144 (AT2) : - C«ng suÊt ®Þnh møc S®m = 125/125/20 MVA. 10


- §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 225 ± 8x1,25%/121/22 kV. - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 320,8/524,9/523,9 A. - TÇn sè ®Þnh møc f®m = 50 Hz. - S¬ ®å ®Êu d©y: Y0 TN/-11 - §iÖn ¸p ng¾n m¹ch: UNC-T = 11,8%; UNC-H = 6,72%; UNT-H = 4,0%. - Tæn thÊt c«ng suÊt kh«ng t¶i ë U®m: P0 = 44 kW. - Tæn thÊt mang t¶i ë 750C: PN = 340 kW. - Dßng ®iÖn kh«ng t¶i ë U®m: I0 = 0,057%.I®m - ChÕ ®é lµm m¸t: ONAN, ONAF, OFAF - C«ng suÊt cña hÖ thèng lµm m¸t: ONAF = 6,169 kW - C«ng suÊt b¬m dÇu: 1,53 kW - Giíi h¹n thêi gian cho phÐp MBA qu¸ t¶i dßng ®iÖn (U≤U®m, t0≤t0th): + Cho phÐp qu¸ t¶i dßng ®iÖn l©u dµi so víi ®Þnh møc 5% nÕu ®iÖn ¸p kh«ng v­ît qu¸ ®Þnh møc øng víi nÊc ®ã. + Cho phÐp qu¸ t¶i kh«ng liªn tôc so víi ®Þnh møc 30% ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau trong 1 ngµy ®ªm( qu¸ t¶i bï trõ non t¶i) nÕu ®iÖn ¸p cuén d©y kh«ng v­ît qu¸ ®Þnh møc øng víi nÊc ®ã vµ nhiÖt ®é dÇu kh«ng v­ît qu¸ 900C, nhiÖt ®é cuén d©y kh«ng v­ît qu¸ 1050C. + Cho phÐp qu¸ t¶i so víi ®Þnh møc 50% nh­ng kh«ng qu¸ 30 phót so víi dßng ®iÖn ë nÊc ®ã nÕu ®iÖn ¸p cuén d©y kh«ng v­ît qu¸ ®Þnh møc, nhiÖt ®é dÇu kh«ng v­ît qu¸ 900C vµ nhiÖt ®é cuén d©y kh«ng v­ît qu¸ 1050C. - Giíi h¹n thêi gian cho phÐp MBA qu¸ ®iÖn ¸p (I≤I®m, t0≤t0th): + Cho phÐp qu¸ ®iÖn ¸p l©u dµi so víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc 5% nÕu dßng ®iÖn kh«ng v­ît qu¸ dßng ®iÖn ®Þnh møc ë nÊc ®ã vµ nhiÖt ®é dÇu kh«ng qu¸ 900C vµ nhiÖt ®é cuén d©y kh«ng qu¸ 1050C. 3- M¸y biÕn ¸p tù dïng tr¹m TD41: - C«ng suÊt ®Þnh møc S®m = 250 KVA. - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 23 ± 2x2,5%/ 0,4 kV. - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 6,27/361 A. - TÇn sè ®Þnh møc f®m = 50 Hz. - S¬ ®å ®Êu d©y: / Y0-11 4- M¸y biÕn ¸p tù dïng ®Þa ph­¬ng TD42: - C«ng suÊt ®Þnh møc S®m = 250 KVA. - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 22 ± 2x2,5%/ 0,4 kV. - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 13,7/361 A. - TÇn sè ®Þnh møc f®m = 50 Hz. - S¬ ®å ®Êu d©y: / Y0-11 11


II- M¸y c¾t: 1-M¸y c¾t LTB – 245E1 ng¨n lé 271, 272, 273, 274: - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 245 kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 4000 A - Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc Ic®m = 31,5 kA - Dßng ®iÖn ®ãng ng¾n m¹ch ®Þnh møc I®®m = 2,5xIc®m = 78,8 kA - Thêi gian chÞu ®­îc dßng ®iÖn ng¾n m¹ch : 3 gi©y - Thêi gian ®ãng: 65 ± 6 ms - Thêi gian c¾t: 65 ± 6 ms - Thêi gian tÝch n¨ng lß xo : 15 gi©y - Chu tr×nh lµm viÖc ®Þnh møc: C - 0,3 gi©y – O,C - 3 phót – O,C - ¸p lùc khÝ SF6 ®Þnh møc (ë 200C): 7,0 bar - ¸p lùc khÝ SF6 b¸o tÝn hiÖu thÊp cÊp 1 (ë 200C): 6,2 bar - ¸p lùc khÝ SF6 b¸o tÝn hiÖu thÊp cÊp 2 (ë 200C): 6,0 bar 2- M¸y c¾t LTB - 145D1/B ng¨n lé 171, 172, 173, 174, 112, 131: - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 145 kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc : + I®m = 1250 A (ng¨n lé §Z 171, 172, 173, 174) + I®m = 2000 A (ng¨n lé 112, 131) - Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc Ic®m = 25 kA - Dßng ®iÖn ®ãng ng¾n m¹ch ®Þnh møc I®®m = 2,5xIc®m = 62,5 kA - Thêi gian chÞu ®­îc dßng ®iÖn ng¾n m¹ch: 3 gi©y - Thêi gian ®ãng: 55 ± 8 ms - Thêi gian më: 30 ± 4 ms - Thêi gian tÝch n¨ng lß xo: ≤15 gi©y - Chu tr×nh lµm viÖc ®Þnh møc: C - 0,3 gi©y - O,C - 3 phót -O,C - ¸p lùc khÝ SF6 ®Þnh møc (ë 200C): 7,0 bar - ¸p lùc khÝ SF6 b¸o tÝn hiÖu thÊp cÊp 1 (ë 200C): 6,2 bar - ¸p lùc khÝ SF6 b¸o tÝn hiÖu thÊp cÊp 2 (ë 200C): 6,0 bar 3- M¸y c¾t GL – 312F1 ng¨n lé 132, 101, 102 : - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 145 kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc : + I®m = 3150 A - Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc Ic®m = 40 kA - Dßng ®iÖn ®ãng ng¾n m¹ch ®Þnh møc I®®m = 2,5xIc®m = 100 kA - Thêi gian chÞu ®­îc dßng ®iÖn ng¾n m¹ch: 3 gi©y - Thêi gian ®ãng: 55 ± 8 ms - Thêi gian më: 30 ± 4 ms 12


- Thêi gian tÝch n¨ng lß xo: ≤15 gi©y - Chu tr×nh lµm viÖc ®Þnh møc: C - 0,3 gi©y - O,C - 3 phót -O,C - ¸p lùc khÝ SF6 ®Þnh møc (ë 200C): 6,4 bar - ¸p lùc khÝ SF6 b¸o tÝn hiÖu thÊp cÊp 1 (ë 200C): 5,4 bar - ¸p lùc khÝ SF6 b¸o tÝn hiÖu thÊp cÊp 2 (ë 200C): 5,1 bar 4- M¸y c¾t hîp bé VD4 /P (m¸y c¾t ch©n kh«ng): - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 24 kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 1250 A - Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc Ic®m = 25 kA - Dßng ®iÖn ®ãng ng¾n m¹ch ®Þnh møc I®®m = 2,5xIc®m = 63 kA - Thêi gian chÞu ®­îc dßng ®iÖn ng¾n m¹ch: 3 gi©y - Chu tr×nh lµm viÖc ®Þnh møc: C - 0,3 gi©y - O,C - 3 phót -O,C III- Dao c¸ch ly: 1- Dao c¸ch ly CBD 245 – 1600 ng¨n lé 271, 272, 273, 274, 231-1: - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 245 kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 1600 A - Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 trô ®ì dao cña 1 pha (chiÒu dµi DCL): 2700 mm 2- Dao c¸ch ly SGCT - 245 ng¨n 232-2 - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 245 kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 3150 A 3- Dao c¸ch ly CBD 123 – 1250 ng¨n lé 131, 112, 171, 172, 173, 174: - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 123 kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 2000 A (c¸c ng¨n lé 131, 112) - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 1250 A (c¸c ng¨n lé 171, 172, 173, 174) - Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 trô ®ì dao cña 1 pha (chiÒu dµi DCL): 1550 mm 4- Dao c¸ch ly S2DA ng¨n lé 101, 102 DCL 132-2: - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 123 kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 1250 A - Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 trô ®ì dao cña 1 pha (chiÒu dµi DCL): 1550 mm 5- Dao c¸ch ly SGCT - 123 ng¨n lé 132 - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 123 kV - Dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 3150 A (DCL 132-1 vµ 132-3) IV - M¸y biÕn ®iÖn ¸p (TU): 1- M¸y biÕn ®iÖn ¸p CPA – 245 ng¨n lé 272, 273, C21, C22: - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m = 245 kV - BiÕn ®æi ®iÖn ¸p :

225 0,11 0,11 / / kV 3 3 3

13


- TÇn sè ®Þnh møc: f®m = 50 Hz - C«ng suÊt ®Þnh møc: S®m = 200 VA - Tæ ®Êu d©y: Y/Y/Y - CÊp chÝnh x¸c: + §o l­êng: 0,5 + B¶o vÖ: 3P - §iÖn dung: + C1 = 8,2 μF + C2 = 73,3 μF 2- M¸y biÕn ®iÖn ¸p CPA – 123 lé 171, 172, 173, 174, 131, C11, C12: - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m = 123 kV - BiÕn ®æi ®iÖn ¸p:

115 0,11 0,11 / / kV 3 3 3

- TÇn sè ®Þnh møc: f®m = 50 Hz - C«ng suÊt ®Þnh møc: S®m = 200 VA - Tæ ®Êu d©y: Y/Y/Y - CÊp chÝnh x¸c: + §o l­êng: 0,5 + B¶o vÖ: 3P - §iÖn dung: + C1 = 17,8 μF + C2 = 73,3 μF 3- M¸y biÕn ®iÖn ¸p DDB – 123 - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m = 123 kV - BiÕn ®æi ®iÖn ¸p:

115 0,1 0,1 / / kV 3 3 1

- TÇn sè ®Þnh møc: f®m = 50 Hz - C«ng suÊt ®Þnh møc: S®m = 200 VA - Tæ ®Êu d©y: Y/Y/Y - CÊp chÝnh x¸c: + §o l­êng: 0,5 + B¶o vÖ: 3P - §iÖn dung: + C1 = 11 μF + C2 = 44 μF 4- M¸y biÕn ®iÖn ¸p TJP 6.0: - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m = 22 kV - BiÕn ®æi ®iÖn ¸p:

22 0,11 0,11 / / kV 3 3 3

- TÇn sè ®Þnh møc: f®m = 50 Hz - C«ng suÊt ®Þnh møc: S®m = 200 VA - Tæ ®Êu d©y: Y/Y/∆ hë - CÊp chÝnh x¸c: + §o l­êng: 0,5 + B¶o vÖ: 3P V- M¸y biÕn dßng ®iÖn (TI): 14


1- M¸y biÕn dßng ®iÖn IMB 245 lé 271, 272, 273, 274: - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 245 kV - TÇn sè ®Þnh møc: f®m = 50 Hz - Dßng ®iÖn s¬ cÊp: 400-800-1200 A - Dßng ®iÖn thø cÊp: 1A - C«ng suÊt ®Þnh møc: S®m = 30 VA - CÊp chÝnh x¸c: + §o l­êng: 0,5 + B¶o vÖ: 5P20 - Dßng ®iÖn bÒn c¬: Ibc = 79 kA - Dßng ®iÖn bÒn nhiÖt trong thêi gian 03 gi©y : Ibn = 31,5 kA 2- M¸y biÕn dßng ®iÖn IMB 123 lé 171, 172, 173, 174, 112, 131: - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m = 123 kV - TÇn sè ®Þnh møc: f®m = 50 Hz - Dßng ®iÖn s¬ cÊp: + Ng¨n lé 131, 112 : 800-1200-2000 A + Ng¨n lé ®­êng d©y 171, 172, 173, 174: 200-400-800 A - Dßng ®iÖn thø cÊp: 1 A - C«ng suÊt ®Þnh møc:S®m = 30 VA - CÊp chÝnh x¸c: + §o l­êng: 0,5 + B¶o vÖ: 5P20 - Dßng ®iÖn bÒn c¬: Ibc = 79 kA - Dßng ®iÖn bÒn nhiÖt trong thêi gian 03 gi©y : Ibn = 31,5 kA 3- M¸y biÕn dßng ®iÖn LCW-123W2 lé 101, 102: - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m = 123 kV - TÇn sè ®Þnh møc: f®m = 50 Hz - Dßng ®iÖn s¬ cÊp: 200-400-800 A - Dßng ®iÖn thø cÊp: 1 A - C«ng suÊt ®Þnh møc:S®m = 30 VA - CÊp chÝnh x¸c: + §o l­êng: 0,5 + B¶o vÖ: 5P20 - Dßng ®iÖn bÒn c¬: Ibc = 79 kA - Dßng ®iÖn bÒn nhiÖt trong thêi gian 03 gi©y : Ibn = 31,5 kA 4- M¸y biÕn dßng ®iÖn LVB-123W2 lé 101, 102: - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m = 123 kV - TÇn sè ®Þnh møc: f®m = 50 Hz - Dßng ®iÖn s¬ cÊp: 10 A - Dßng ®iÖn thø cÊp: 1 A - C«ng suÊt ®Þnh møc:S®m = 30 VA - CÊp chÝnh x¸c: + §o l­êng: 0,5 + B¶o vÖ: 5P20 15


- Dßng ®iÖn bÒn c¬: Ibc = 79 kA - Dßng ®iÖn bÒn nhiÖt trong thêi gian 03 gi©y : Ibn = 31,5 kA 5. M¸y biÕn dßng IOSK – 145/275/650 lé 132 - §iÖn ¸p ®Þnh møc: U®m = 145 kV - TÇn sè ®Þnh møc: f®m = 50 Hz - Dßng ®iÖn s¬ cÊp: 400, 800, 1200 A - Dßng ®iÖn thø cÊp: 5 A - C«ng suÊt ®Þnh møc:S®m = 30 VA - CÊp chÝnh x¸c: + §o l­êng: 0,5 + B¶o vÖ: 5P20 - Dßng ®iÖn bÒn c¬: Ibc = kA - Dßng ®iÖn bÒn nhiÖt trong thêi gian 03 gi©y : Ibn = kA 6- M¸y biÕn dßng ®iÖn TPU 65.23: - §iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 24 kV - TÇn sè ®Þnh møc: f®m = 50 Hz - Dßng ®iÖn s¬ cÊp: 800-1200-2000 A - Dßng ®iÖn thø cÊp: 1A - C«ng suÊt ®Þnh møc: S®m = 30 VA - CÊp chÝnh x¸c: + §o l­êng: 0,5 + B¶o vÖ: 5P20

Ch­¬ng II: hÖ thèng ®iÒu khiÓn tr¹m 16


Tr¹m biÕn ¸p 220 kV VÜnh Yªn ®­îc ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t bëi hÖ thèng SYS - 600 cña h·ng ABB, ®­îc kÕt nèi theo d¹ng m¹ng LAN gåm 06 chiÕc LAN Switch nèi vßng khÐp kÝn víi nhau. Vµ gåm cã 2 m¸y tÝnh (WS1,WS2) phôc vô ®iÒu khiÓn (gåm 4 mµn h×nh), 01 m¸y tÝnh kü thuËt (HIS600), 02 m¸y tÝnh chñ (SYS1,SYS2) lµm nhiÖm vô xö lý c¸c th«ng tin d÷ liÖu, 02 m¸y in d÷ liÖu th«ng tin sù cè, sù kiÖn, vµ 02 m¸y in. TÊt c¶ ®Òu ®­îc kÕt nèi vµo hÖ thèng m¹ng LAN Switch cña tr¹m. HÖ thèng nµy ®­îc kÕt nèi theo m¹ng vßng tíi c¸c r¬ le ®iÒu khiÓn REF545 (I/O Unit) cña tÊt c¶ c¸c ng¨n lé trong tr¹m. Th«ng qua tÝn hiÖu quang, hÖ thèng nµy cã kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t tr¹ng th¸i ®ãng, c¾t cña tõng thiÕt bÞ trong tr¹m nh­ MBA, MC, DCL, tiÕp ®Þa, …. Trªn mçi bé r¬ le ®iÒu khiÓn REF545 cã hÖ thèng ®Ìn LED ®­îc g¾n theo tõng chøc n¨ng gi¸m s¸t cña nã. HÖ thèng SYS600 cho phÐp gi¸m s¸t t¹i m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ trªn s¬ ®å vËn hµnh hiÖn cã cña tr¹m. Ngoµi ra, nã cho phÐp ta theo dâi ®­îc c¸c th«ng sè ®o l­êng U, I, P, Q cña c¸c ng¨n lé, gi¸m s¸t sù lµm viÖc b×nh th­êng còng nh­ khi cã sù cè cña hÖ thèng r¬le b¶o vÖ. Ngoµi ra ngµy 16/10/2007 tr¹m vËn hµnh thªm MBA AT2, ng¨n lé 132 víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn, gi¸m s¸t t¹i c¸c tñ b¶ng CP, PP ®Æt trong phßng r¬ le. HÖ thèng nµy ®éc lËp víi hÖ thèng Sys 600 cña ABB. s¬ ®å kÕt nèi hÖ thèng

17


I- Bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i mba at1 (OLTC): 1- Giíi thiÖu bé ®iÒu ¸p: 18


Bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i cña m¸y biÕn ¸p AT1 tr¹m 220 kV VÜnh Yªn lµ lo¹i UCG 500/550/C do h·ng MR cña §øc chÕ t¹o. Trong ®ã : U - KiÓu cña bé ®iÒu ¸p C - Sè pha (dïng cho 1 pha) G - Tæ ®Êu d©y cña m¸y biÕn ¸p 500 - Dßng ®iÖn lµm viÖc liªn tôc max 550 - §iÖn ¸p lµm viÖc max (®iÖn ¸p pha) C - KÝch th­íc cña bé ®iÒu ¸p M¸y biÕn ¸p AT1 cã 3 bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i ®Æt t¹i 3 pha ë cuén d©y nèi tiÕp phÝa 220 kV vµ cã 1 bé truyÒn ®éng chung cho c¶ 3 pha. Mçi bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i gåm cã bé tiÕp ®iÓm chän nÊc, tiÕp ®iÓm ®¶o n»m trong thïng m¸y biÕn ¸p, bé tiÕp ®iÓm dËp hå quang n»m trong khoang ng¨n c¸ch víi thïng m¸y biÕn ¸p. Tõ c¸c tiÕp ®iÓm cña bé dËp hå, bé ®¶o vµ bé chän cã c¸c ®Çu d©y nèi tíi c¸c nÊc vßng d©y quÊn cña c¸c cuén d©y m¸y biÕn ¸p. Bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i cã 19 nÊc ®iÒu chØnh, trong ®ã c¸c nÊc 9A, 9, 9B lµ c¸c nÊc ®Þnh møc (225 ± 8x1,25%). 2- Thïng thay ®æi nÊc ph©n ¸p : H×nh d¹ng vµ cÊu t¹o theo tiªu chÈn, thïng ®­îc g¾n chÆt víi thïng chÝnh MBA b»ng bu l«ng hoÆc hµn. Trong thïng cã c¸c phô kiÖn, ®­îc ®æ ®Çy dÇu MBA vµ ®­îc nèi víi ng¨n phô cña b×nh dÇu phô. Thïng chÕ t¹o chÞu ®­îc ¸p lùc ch©n kh«ng cùc ®¹i 100kPa ë nhiÖt ®é cùc ®¹i 600C. §é dß dØ cho phÐp kh«ng v­ît qu¸ 0,0001cm3/së ¸p suÊt 100kPa vµ nhiÖt ®é 200C. 3 – Khèi tiÕp ®iÓm lùa chän nÊc : Cã chøa c¸c tiÕp ®iÓm cè ®Þnh vµ mét hÖ thèng tiÕp diÓm ®éng. C¸c tiÕp ®iÓm cè ®Þnh ®­îc l¾p ®Æt cè ®Þnh trªn 1 gi¸. Mçi 1 tiÕp ®iÓm cè ®Þnh trªm mçi gi¸ cã hai mÆt tiÕp xóc. Mét phÇn cho tiÕp ®iÓm ®éng chÝnh vµ mét phÇn cho tiÕp ®iÓm ®iÒu chØnh ®éng. HÖ thèng tiÕp ®iÓm ®éng: cã chøa tiÕp ®iÓm chÝnh, tiÕp ®iÓm ®iÒu chØnh chÝnh vµ hai tiÕp ®iÓm t¹m thêi. HÖ thèng tiÕp ®iÓm ®­îc x©y dùng b»ng 1 khèi xoay v÷ng ch¾c xuyªn qua mét trôc truyÒn ®éng chung. ë vÞ trÝ vËn hµnh dßng t¶i ®­îc ®i qua tiÕp ®iÓm chÝnh ®éng, tiÕp ®iÓm nµy cã chøa hai ngãn tiÕp ®iÓm, hai ngãn nµy Ðp lªn tiÕp ®iÓm cè ®Þnh b»ng c¸c lß xo. C¸c tiÕp ®iÓm ®iÒu chØnh ®éng vµ c¸c tiÕp ®iÓm t¹m thêi t¹o thµnh c¸c rul«. C¸c rul« nµy chuyÓn ®éng qua mét ®­êng th¼ng víi c¸c tiÕp ®iÓm cè ®Þnh. T¹o thµnh c¸c vÞ trÝ ®ãng vµ më gi÷a c¸c tiÕp ®iÓm ®iÒu chØnh ®éng víi c¸c tiÕp ®iÓm ®iÒu chØnh cè ®Þnh. 4- C¸c tiÕp ®iÓm t¹m thêi : C¸c tiÕp ®iÓm nµy ®­îc t¹o ra trªn cuén d©y cuèn so¾n trªn èng c¸ch ®iÖn. Chóng ®­îc nèi gi÷a tiÕp ®iÓm chÝnh ®éng vµ tiÕp ®iÓm t¹m thêi. 5 - Khèi lùa chän thay ®æi : 19


§­îc sö dông cho viÖc ®¶o chiÒu cuén d©y ®iÒu chØnh hoÆc thay ®æi ®iÓm nèi trong ®iÒu chinhr th«/ tinh. Khèi lùa chän nµy cã chøa mét tiÕp ®iÓm ®éng vµ 2 tiÕp ®iÓm cè ®Þnh. TiÕp ®iÓm ®éng ®­îc cè ®Þnh víi mét trôc vµ ®­îc hç trî b»ng 1 ®Öm trong l¾p ®Æt. Dßng ®iÖn t¶i ®­îc truyÒn qua 4 tiÕp ®iÓm ngãn cña c¸nh tay ®ßn, vµ ®­îc truyÒn tíi c¸c tiÕp ®iÓm cè ®Þnh. Khèi lùa chän thay ®æi kh«ng t¹o ra ®ãng hoÆc më dßng trong thêi gian thao t¸c. 6 - Nguyªn lý bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i : Bé §AT ®­îc b¶o vÖ b»ng 3 r¬ le dßng dÇu. Khi cã sù cè ph¸t nhiÖt, ch¸y, næ trong khoang §AT sinh ra ¸p lùc t¹o ra dßng dÇu ch¶y ng­îc lªn th× c¸c r¬ le dßng dÇu nµy sÏ t¸c ®éng, göi lÖnh ®i c¾t c¸c m¸y c¾t 3 phÝa MBA.

H3

21 20 22

X3

Ry

Ru

y

u

x

v 30

S¬ ®å nguyªn lý bé §ADT vÏ 1 pha

20

N


Ru

Ry

220 KV

4 y

u

x

3

a

v

30 20 9; 21 8 7 6 5 4 3 2 1;22 30

2

6

3 8

6

1

20 5

22

h 4

1

v

9

N

r 21

10 2

5

7

8-H-v

9-V-x

16

17

7-V-x

6-H-v

5-V-x

3-V-x 4-H-v 20-22

2-H-v

10-H-v

9 9B

1-V-x

9-V-x 9A

30 8-H-v

7-V-x

7 8

15

13 14

20-22 10 11

12

6-H-v

20-21 5 6

4

3

2

1

T¨ng NÊc

5-V-x 20-21

3-V-x 4-H-v

2-H-v

1-V-x

Gi¶m

TiÕp ®iÓm ®¶o

TiÕp ®iÓm chän, tiÕp ®iÓm dËp hå

7

s¬ ®å nguyªn lý bé ®iÒu ¸p duíi t¶i 220kv lo¹i ucG 500/550/c

7 – Tr×nh tù nguyªn lý chuyÓn nÊc ph©n ¸p d­íi t¶i : Tr×nh tù ®iÒu chØnh ®­îc thiÕt kÕ mét chu kú ph¼ng ®èi xøng, ®iÒu nµy cã nghÜa tiÕp xóc ®iÒu chØnh chÝnh cña tiÕp ®iÓm ®iÒu chØnh lùa chän më tr­íc c¸c ®iÖn trë t¹m thêi vµ ®­îc nèi qua nÊc ®iÒu chØnh. 21


Thêi gian ®iÒu chØnh cho mét nÊc xÊp xØ 3s ( thêi gian hå quang xuÊt hiÖn kho¶ng 6ms ). Bé tiÕp ®iÓm dËp (4) hå gåm cã tiÕp ®iÓm ®éng A, tiÕp ®iÓm tÜnh x,v hai tiÕp ®iÓm trung gian y vµ u nèi víi 2 ®iÖn trë h¹n chÕ dßng Ry, Ru. Bé tiÕp ®iÓm ®¶o (5) gåm cã tiÕp ®iÓm ®éng R20, R10 vµ 2 tiÕp ®iÓm tÜnh 21 vµ 22 Bé tiÕp ®iÓm chän ch½n (6) gåm cã 5 tiÕp ®iÓm tÜnh lµ 2, 4, 6, 8, 10 vµ 1 tiÕp ®éng H. TiÕp ®iÓm ®éng cã thÓ tiÕp ë 1 trong 5 tiÕp ®iÓm tÜnh. Bé tiÕp ®iÓm chän lÎ 7 còng gåm cã 5 tiÕp ®iÓm tÜnh lµ 1, 3, 5, 7, 9 vµ 1 tiÕp ®iÓm ®éng V. TiÕp ®iÓm ®éng cã thÓ tiÕp ë 1 trong 5 tiÕp ®iÓm tÜnh. TiÕp ®iÓm ®éng cña bé dËp hå nèi víi cuèi cuén d©y chung ë ®iÓm ®Êu 30. TiÕp ®iÓm u, v cña bé dËp hå nèi víi tiÕp ®iÓm ®éng H cña bé chän ch½n. TiÕp ®iÓm x, y cña bé dËp hå nèi víi tiÕp ®iÓm ®éng V cña bé chän lÎ. TiÕp ®iÓm ®éng R cña bé ®¶o nèi víi ®Çu 10 vµ 20 (xem h×nh vÏ). TiÕp ®iÓm 21 vµ 22 cña bé ®¶o nèi t­¬ng øng víi ®Çu 9 vµ ®Çu 1 cña cuén d©y ®iÒu chØnh 2. C¸c tiÕp ®iÓm tÜnh 1,2,3,4,5,6,7,8,9 cña 2 bé chän nèi t­¬ng øng víi c¸c ®Çu 1,2,3,4,5,6,7,8,9 cña cuén d©y ®iÒu chØnh. C¸c mèi nèi trªn thùc hiÖn b»ng c¸c d©y c¸p ®ång bäc c¸ch ®iÖn. Trªn h×nh vÏ ta thÊy MBA ®ang vËn hµnh ë nÊc 9, m¹ch ®iÖn cuén d©y 220kV ®­îc nèi tõ sø trung tÝnh N qua cuén d©y chung 1, qua ®Çu 30 ®Õn tiÕp ®iÓm v cña bé tiÕp ®iÓm dËp hå (4) tíi bé chän ch½n (6) tiÕp ë H vµ qua ®Çu 20 tíi cuén d©y nèi tiÕp (3) tíi ®Çu ra sø 220kV. ë nÊc nµy cuén d©y ®iÒu chØnh 2 kh«ng tham gia vµo m¹ch ®iÖn nªn ®iÖn ¸p cuén 220 lµ nÊc trung b×nh. Khi MBA ë nÊc 1, m¹ch ®iÖn 220kV tõ N qua cuén d©y chung 1 qua ®Çu 30 ®Õn tiÕp ®iÓm x cña bé tiÕp ®iÓm dËp hå (4) ( tiÕp ®iÓm ®éng A cña bé dËp hå ®ang tiÕp bªn phÝa x,y) tíi bé chän lÎ 7 ®ang tiÕp ë V-1 (Lóc nµy bé chän ch½n tiÕp ë V-2) tíi nÊc 1 cña cuén d©y ®iÒu chØnh 2®i xu«i hÕt cuén d©y ®iÒu chØnh 2 lªn ®Çu 9 sau ®ã qua ®Çu 21 cña bé ®¶o vµ R (bé ®¶o ®ang tiÕp ë 20-R-21), ®Çu 20 råi qua cuén d©y nèi tiÕp (3) tíi sø 220kV. ë nÊc nµy cuén d©y ®iÒu chØnh 2 tham gia hoµn toµn vµo m¹ch ®iÖn, cïng cùc tÝnh víi cuén d©y chung vµ cuénn nèi tiÕp nªn ®iÖn ¸p cuén d©y 220kV ë møc lín nhÊt. Ng­îc l¹i ë nÊc 17, bé chän lÎ tiÕp V-9 vµ tiÕp ®iÓm ®éng R cña bé ®¶o ®ang tiÕp ë ®Çu 22 nªn cuén d©y ®iÒu chØnh còng tham gia hoµn toµn vµo m¹ch ®iÖn cuén 220, nh­ng ng­îc cùc tÝnh víi cuén d©y chung vµ cuén nèi tiÕpnªn ®iÖn ¸p cuén d©y 220 ë møc thÊp nhÊt. Khi ta thùc hiÖn chuyÓn t¨ng n¸c tõ 1 lªn 2, trôc cña BT§ quay ®­îc 1 sè vßng (2 bé chän kh«ng chuyÓn) th× tiÕp ®iÓm ®éng cña bé tiÕp ®iÓm dËp hå chuyÓn tõ A-x sang A-v nªn m¹ch ®iÖncuénn d©y 220 sÏ tõ N qua A → v → H→ 2 cña bé chän ch½n → 2-9 cña cuén d©y ®iÒu chØnh → ®Çu 21, R cña bé ®¶o → ®Çu 20 cuén nèi tiÕp råi 22


®i ra ®Çu sø 220kV. ë nÊc 2 nµy cuén d©y ®iÒu chØnh chØ tham gia 7/8 sè vßng d©y nªn cïng cùc tÝnh víi cuén d©y chung vµ cuén nèi tiÕp nªn ®iÖn ¸p cuén d©y 220 kV nhá h¬n ë nÊc 1. Khi ta thùc hiÖn chuyÓn nÊc tõ 2 lªn 3, trôc BT§ quay ®­îc 1 sè vßng th× tiÕp ®iÓm ®éng cña bé chän lÎ sÏ chuyÓn kh«ng t¶i tõ V-1 lªn V-3, sau ®ã tiÕp ®iÓm ®éng cña bé tiÕp ®iÓm dËp hå chuyÓn tï A-v sang A-x nªn m¹ch ®iÖn cuén d©y 220kV sÏ tõ N qua A→ x → V→ 3 cña bé chän ch¨n → 3-9 cña cuén d©y ®iÒu chØnh → 21, R cña bé ®¶o → ®Çu 20 cña cuén nèi tiÕp → ®Çu sø 220kV. ë nÊc 3 nµy cuén d©y ®iÒu chØnhchØ tham gia 6/8 sè vßng d©y nªn cïng cùc tÝnh víi cuénd©y chung vµ cuén nèi tiÕp nªn ®iÖn ¸p cuén d©y 220kV nhá h¬n ë nÊc 2. Qu¸ tr×nh chuyÓn t¨ng n¾c cø tiÕp tôc t­¬ng tù nh­ vËy cho ®Õn nÊc 17. Tõ nÊc 9B ®Õn nÊc 17, bé ®¶o tiÕp sang 22 ®¶o chiÒu cuén d©y ®iÒu chØnh ngùoc cùc tÝnhvíi cuén d©y chung vµ cuén nèi tiÕp. Khi ta thùc hiÖn chuyÓn gi¶m nÊc tõ 17 xuèng 1 qu¸ tr×nh diÔn ra theo tr×nh tù t­¬ng tù nh­ chuuyÓn nÊc tõ 1 lªn 17. Khi chuyÓn tõ 17 xuèng 16, c¸c bé chän ch½n, lÎ kh«ng chuyÓn, chØ cã bé tiÕp ®iÓm dËp hå chuyÓn tõ x sang y. Cßn ë c¸c nÊc tõ 16 vÒ 1 c¶ bé chän vµ bé tiÕp ®iÓm dËp hå ®Òu chuyÓn, bé chän chuyÓn kh«ng t¶i. Tõ nÊc 17 ®Õn nÊc 9, bé ®¶o tiÕp R vµ tiÕp ®iÓm 22, tõ nÊc 9A ®Õn nÊc 1, bé ®¶o chuyÓn sang R vµ ®Çu 21. 8 – C¬ cÊu chuyÓn nÊc vµ dËp hå quang cña bé tiÕp ®iÓm dËp hå nh­ sau : Khi MBA vËn hµnh ë nÊc lÎ, tiÕp ®iÓm ®éng A cña bé dËp hå tiÕp ë bªn tiÕp ®iÓm x. Khi ta thùc hiÖn chuyÓn nÊc tõ mét nÊc lÎ sang nÊc ch½n tiÕp theo, tiÕp ®iÓm ®éng A chuyÓn tõ x ,y → y → y, u → u → u, v. NghÜa lµ ban ®Çu tiÕp ®iÓm ®éng A t¸ch khái tiÕp ®iÓm x, lóc nµy dßng ®iÖn chØ ®I qua tiÕp ®iÓm y vµ u, lóc nµy dßng ®iÖn ®i qua c¶ 2 tiÕp ®iÓm y vµ u, tiÕp theo tiÕp ®iÓm ®éng A xÏ t¸ch ra khái tiÕp ®iÓm y vµ dßng ®iÖn chØ ®i qua u, b­íc cuèi cïng tiÕp ®iÓm ®éng A xÏ chuyÓn sang tiÕp víi tiÕp ®iÓm v, lóc nµy tiÕp ®iÓm A xe tiÕp xóc víi c¶ 2 tiÕp ®iÓm u,v nh­ng do tiÕp ®iÓm u nèi víi ®iÖn trë Ru v× vËy dßng ®iÖn qua tiÕp ®iÓm v gÇn nh­ b»ng kh«ng. Nh­ vËy qu¸ tr×nh chuyÓn cña tiÕp ®iÓm dËp hå lu«n liÒn m¹ch. Khi thùc hiªn chuuyÓn nÊc tõ ch½n sang lÎ, tiÕp ®iÓm ®éng A chuyÓn theo tr×nh tù ng­îc l¹i tõ v ,u → u → u, y → y → y, x. C¸c ®iÖn trë Ru, Ry lµm nhiÖm vô h¹n chÕ dßng nh­ng kh«ng g©y chªnh lÖch ®iÖn ¸p lín gi÷a c¸c tiÕp ®iÓm x,y, u, v. Khi tiÕp ®iÓm ®éng A tiÕp ë c¶ y vµ u, nã nèi t¾t c¸c vßng d©y gi÷a 2 nÊc ®iÒu chØnh liªn tiÕp qua 2 ®iÖn trë Ry, Ru. Nhê cã Ry vµ Ru mµ c¸c vßng d©y gi÷a 2 nÊc ®iÒu chØnh liªn tiÕp nµy kh«ng bÞ ng¾n m¹ch. Thùc tÕ khi c¸c tiÕp ®iÓm b¾t ®Çu tiÕp xóc hoÆc b¾t ®Çu ng¾t ra, do cã chªnh lÖch 1 chót ®iÖn ¸p gi÷a chóng nªn cã hå quang nhá ph¸t sinh. Nh­ng do tèc ®ä 23


chuyÓn nÊc 1 chu tr×nh cña bé dËp hå rÊt nhanh nªn hå quang nhá kh«ng duy tr× l©u. Do cã hå quang nhá nªn chÊt l­îng dÇu trong khoang dËp hå nhanh gi¶m, v× vËy c¸c bé dËp hå ®ù¬c ®Æt trong khoang riªng víi thïng m¸y. v

v

Ry

x

6

y u

4

7

6

y u

5

Ru

v

Ry

x

7

5

Ru

v h

h

Buíc 1

Buíc 4 v

v Ry

x

6 7

4

6

y u

5

Ru

v

Ry

x

y u

7 Ru

v

h

Buíc 2

Buíc 5 v Ry

x

6

y

v

v

Ry

u

4 5

h

x

4

7

4

6

y u

5

Ru

v

7

4 5

Ru

h

h

Buíc 6

Buíc 3

9 - C¸c chÕ ®é ®iÒu khiÓn cña bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i MBA AT1: Bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i lµ mét bé phËn quan träng cña MBA AT1 nªn nã còng cã c¸c tÝn hiÖu I/O ®Ó cã thÓ gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn t¹i chç (t¹i MBA) vµ tõ xa (t¹i RET521 cña AT1, m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn). Khi ®iÒu khiÓn ta ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó kh«ng ph¸ liªn ®éng, h­ háng thiÕt bÞ còng nh­ g©y ¶nh h­ëng tíi hÖ thèng l­íi ®iÖn. * HiÖn thÞ nÊc ph©n ¸p cña m¸y biÕn ¸p AT1 gåm cã 2 vÞ trÝ : + T¹i m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn vµo trang MBA. 24


` + T¹i tñ ®iÒu ¸p bªn thµnh m¸y biÕn ¸p AT1. * §iÒu kiÖn ®Ó ®iÒu khiÓn bé OLTC t¹i m¸y tÝnh: + MBA ®ang vËn hµnh b×nh th­êng. + MBA kh«ng bÞ qu¸ t¶i. + C¸c thiÕt bÞ cña bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i lµm viÖc b×nh th­êng. + C¸c chÕ ®é ®iÒu khiÓn ph¶i phï hîp víi vÞ trÝ thao t¸c. + HÖ thèng gi¸m s¸t, ®iÒu khiÓn SYS600 lµm viÖc tèt. + KiÓm tra vÞ trÝ nÊc ®ang vËn hµnh: §Ó kh«ng ®­îc Ên “t¨ng” khi MBA ®ang vËn hµnh ë nÊc 17 vµ kh«ng ®­îc Ên “gi¶m” khi MBA ®ang vËn hµnh ë nÊc 1. * Cã 3 vÞ trÝ ®Ó ®iÒu khiÓn bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i (OLTC) cña MBA AT1: + T¹i tñ ®iÒu ¸p cña m¸y biÕn ¸p AT1 (®iÒu ¸p chung c¶ 3 pha). + §iÒu khiÓn t¹i RET521 cña tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ AT1 ( D + 03RP1 ). + §iÒu khiÓn t¹i m¸y tÝnh ë phßng ®iÒu khiÓn. a)- §iÒu khiÓn t¹i m¸y tÝnh ë phßng ®iÒu khiÓn. Trªn mµn h×nh m¸y tÝnh tæng thÓ ( hoÆc ë trang mµn h×nh ng¨n FO5 “M¸y biÕn ¸p AT1-125MVA 225/115/23KV”) nh¸y chuét vµo biÓu t­îng cña MBA xuÊt hiÖn cöa sæ ®iÒu khiÓn “Tap changer control ”. Trªn cöa sæ ®ã cã c¸c chÕ ®é hiÓn thÞ nÊc ph©n ¸p vµ chÕ ®é ®iÒu khiÓn t¨ng, gi¶m ®iÖn ¸p : RAISE, LOWER. T­¬ng øng víi mçi chÕ ®é t¨ng, gi¶m ®ã cã 1 v¹ch chØ thÞ tr¹ng th¸i cña chÕ ®é ®ã khi ta t¨ng, gi¶m nÊc còng tù ®éng t¨ng, gi¶m theo. NÕu muèn ®iÒu ¸p d­íi t¶i m¸y biÕn ¸p AT1 t¹i m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn : + C¸c kho¸ chÕ ®é Local/Remote ë tñ truyÒn ®éng tñ ®iÒu ¸p bªn thµnh m¸y biÕn ¸p, RET521 cña tñ F05(D + 03RP1), ph¶i chuyÓn sang ®óng chÕ ®é. + Nh¸y chuét vµo biÓu t­îng AT1 xuÊt hiÖn cöa sæ ®iÒu khiÓn “Tap changer control ”. + Ta Ên vµo nót t¨ng RAISE (nÕu ta muèn t¨ng nÊc) hoÆc nót gi¶m LOWER (nÕu ta muèn gi¶m nÊc). Khi ta ®iÒu ¸p t¹i m¸y tÝnh th× hÖ thèng SYS600 sÏ truyÒn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®Õn tñ ®iÒu ¸p t¹i m¸y biÕn ¸p AT1 ®Ó thùc hiÖn ®iÒu nÊc theo lÖnh. Ngoµi ra trong 03 khoang ®iÒu ¸p m¸y biÕn ¸p AT1 cã 03 b¬m läc dÇu cho 3 pha vµ ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay ( ATM Q2 ) t¹i tñ ®iÒu ¸p bªn thµnh m¸y biÕn ¸p.Sau mçi lÇn ®iÒu ¸p ta sÏ cho khëi ®éng b¬m ch¹y ®Ó läc dÇu ( Kho¶ng tõ 10 – 15 phót ) b)- §iÒu ¸p t¹i RET521 t¹i tñ b¶o vÖ F05(D + 03RP1). Trong r¬ le RET521 cña tñ F05(D + 03RP1) ngoµi chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ vµ b¶o vÖ nh­ c¸c r¬ le cña c¸c ng¨n lé kh¸c th× nã cßn cã chøc n¨ng ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i m¸y biÕn ¸p AT1. Chøc n¨ng nµy ®­îc ®iÒu khiÓn th«ng qua 3 nót Ên ( E, C vµ c¸c nót di chuyÓn con trá lªn xuèng ).Muèn ®iÒu khiÓn t¹i ®©y ta thùc hiÖn nh­ sau: 25


+ C¸c kho¸ chÕ ®é Local/Remote ë tñ truyÒn ®éng ®iÒu ¸p bªn thµnh cña AT1 ph¶i chuyÓn sang chÕ ®é Remote. + Ta Ên phÝm E mµn h×nh cña RET521 sÏ s¸ng vµ xuÊt hiÖn c¸c khèi chøc n¨ng cña r¬ le RET521. + Di chuyÓn con trá (®iÓm s¸ng) xuèng chøc n¨ng ‘Command’ vµ Ên phÝm E + Di chuyÓn con trá ( ®iÓm s¸ng) tiÕp xuèng chøc n¨ng ‘Voltage control’ vµ Ên phÝm E. + Trong ‘Voltage control’ cã hai chÕ ®é SET , vµ ta ph¶i ®Ó ®óng c¸c chÕ ®é nµy cô thÓ nh­ sau: SET : Int / Ext , vµ SET : Man / Auto. Ta ph¶i ®æi l¹i nh­ sau : SET : Int / Int, vµ SET : Man / Man. + Sau ®ã muèn gi¶m nÊc ta di chuyÓn con trá (®iÓm s¸ng) xuèng ‘Lower voltage’ vµ Ên phim E, qu¸ trinh gi¶m nÊc ®­îc thùc hiÖn. + Sau ®ã muèn t¨ng nÊc ta di chuyÓn con trá (®iÓm s¸ng) xuèng ‘Raise voltage’ vµ Ên phim E, qu¸ trinh t¨ng nÊc ®­îc thùc hiÖn. Ngoµi ra trong 03 khoang ®iÒu ¸p m¸y biÕn ¸p AT1 cã 03 b¬m läc dÇu cho 3 pha vµ ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay ( ATM Q2 ) t¹i tñ ®iÒu ¸p bªn thµnh m¸y biÕn ¸p. Sau mçi lÇn ®iÒu ¸p ta sÏ cho khëi ®éng b¬m ch¹y ®Ó läc dÇu (Kho¶ng tõ 10 – 15 phót ) c)- §iÒu ¸p t¹i tñ ®iÒu ¸p cña MBA AT1. Tñ ®iÒu ¸p cña MBA AT1 lµ tñ trung gian ®Ó kÕt nèi bé OLTC c¸c pha vµ ®­îc ®iÒu khiÓn chung cho c¶ 3 pha. Trªn mÆt tñ bao gåm: + Mét lç quay ®iÒu nÊc b»ng tay quay c¬ khÝ. + Mét tay quay c¬ khÝ ®iÒu nÊc. + Mét ®ång hå hiÓn thÞ nÊc (1 -> 17). + Mét bé ®Õm sè lÇn ®iÒu nÊc. + Q1 (AC): CÊp nguån cho ®éng c¬ ®iÒu ¸p. + Q2 (AC): CÊp nguån cho ®éng c¬ b¬m läc dÇu. + Q14 (AC): Nguån ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÒu ¸p. +F1 (AC): Nguån sÊy. + S8 : Kho¸ vÆn dõng ®éng c¬ ®iÒu ¸p khÈn cÊp. + S1: Kho¸ vÆn chÕ ®é Local/Remote. + S2: Kho¸ t¨ng, gi¶m nÊc. Vµ vÞ trÝ chØ thÞ trong qu¸ tr×nh ®iÒu ¸p, c¸c kho¸ chÕ ®é (L/R) vµ kho¸ vÆn ®iÒu khiÓn dïng ®Ó ®iÒu nÊc MBA gåm : + Control point cã 3 chÕ ®é: Local, O, Remote + OLTC control cã 3 chÕ ®é: Raise, O, Lower. §iÒu khiÓn ®iÒu ¸p b»ng kho¸ vÆn ®iÒu khiÓn (b»ng ®iÖn). 26


Muèn ®iÒu khiÓn t¹i tñ ®iÒu ¸p th× ng­êi vËn hµnh chuyÓn kho¸ vÆn chÕ ®é vÒ vÞ trÝ phï hîp: + VÆn kho¸ Control point sang Local. + KiÓm tra vÞ trÝ nÊc ®ang vËn hµnh: §Ó kh«ng ®­îc Ên “t¨ng” khi MBA ®ang vËn hµnh ë nÊc 17, vµ kh«ng ®­îc Ên “gi¶m” khi MBA ®ang vËn hµnh ë nÊc 1. + VÆn kho¸ OLTC control sang Raise (nÕu muèn ®iÒu ¸p t¨ng nÊc) hoÆc sang Lower (nÕu muèn ®iÒu ¸p gi¶m nÊc). + Trong m¹ch ®iÒu ¸p OLTC control ®­îc b¶o vÖ b»ng mét chèt h·m, ®ã lµ tiÕp ®iÓm ng¾t m¹ch ®iÒu ¸p khÈn cÊp (S8) khi ng­êi vËn hµnh muèn dõng qu¸ tr×nh ®iÒu ¸p. vµ trong qu¸ tr×nh vËn hµnh tiÕp ®iÓm nµy lu«n lu«n ®ãng. §iÒu khiÓn ®iÒu ¸p b»ng tay quay( c¬ khÝ ). + §­a tay quay vµo lç vµ quay theo chiÒu ng­îc víi chiÒu quay kim ®ång hå (nÕu muèn gi¶m nÊc) hoÆc cïng víi chiÒu quay kim ®ång hå (nÕu muèn t¨ng nÊc). §Ó thùc hiÖn ®iÒu ¸p ®­îc 1 nÊc th× ta ph¶i quay tay quay kho¶ng 39 vßng th× tiÕp ®iÓm tiÕp xóc chÝnh gi÷a, khi quay kho¶ng 33 vßng th× tiÕp ®iÓm míi b¾t ®Çu tiÕp xóc nÊc míi. Khi ®­a tay quay vµo lç sÏ c¾t nguån ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®iÒu ¸p nhê 1 tiÕp ®iÓm S5. Ngoµi ra trong 03 khoang ®iÒu ¸p m¸y biÕn ¸p AT1 cã 03 b¬m läc dÇu cho 3 pha vµ ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng tay (ATM Q2) t¹i tñ ®iÒu ¸p bªn thµnh m¸y biÕn ¸p.Sau mçi lÇn ®iÒu ¸p ta sÏ cho khëi ®éng b¬m ch¹y ®Ó läc dÇu (Kho¶ng tõ 10 - 15 phót) II- Bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i mba at2 (OLTC): 1- Giíi thiÖu bé ®iÒu ¸p: Bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i cña m¸y biÕn ¸p AT2 tr¹m 220 kV VÜnh Yªn lµ lo¹i MI 501 – 170/C 10193 W do h·ng MR cña §øc chÕ t¹o. M- kiÓu cña bé diÒu ¸p I- sè pha (dïng cho 1 pha) 501- Dßng ®iÖn lµm viÖc liªn tôc Max 170- §iÖn ¸p lµm viÖc max lín nhÊt C- KÝch th­íc cña bé 10193W- S¬ ®å ®Êu bé ®iÒu chØnh M¸y biÕn ¸p AT2 cã 3 bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i ®Æt t¹i 3 pha ë cuén d©y nèi tiÕp phÝa 220 kV vµ cã 1 bé truyÒn ®éng chung cho c¶ 3 pha. Mçi bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i gåm cã bé tiÕp ®iÓm chän nÊc, tiÕp ®iÓm ®¶o n»m trong thïng m¸y biÕn ¸p, bé tiÕp ®iÓm dËp hå quang n»m trong khoang ng¨n c¸ch víi thïng m¸y biÕn ¸p. Tõ c¸c tiÕp ®iÓm cña bé dËp hå, bé ®¶o vµ bé chän cã c¸c ®Çu d©y nèi tíi c¸c nÊc vßng d©y quÊn cña c¸c cuén d©y m¸y biÕn ¸p. Bé ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p d­íi t¶i cã 19 nÊc ®iÒu chØnh, trong ®ã c¸c nÊc 9A, 9B, 9C lµ c¸c nÊc ®Þnh møc 225 kV. 2- Thïng thay ®æi nÊc ph©n ¸p : 27


H×nh d¹ng vµ cÊu t¹o theo tiªu chuÈn, thïng ®­îc g¾n chÆt víi thïng chÝnh MBA b»ng bu l«ng hoÆc hµn. Trong thïng cã c¸c phô kiÖn, ®­îc ®æ ®Çy dÇu MBA vµ ®­îc nèi víi ng¨n phô cña b×nh dÇu phô. 3 – Khèi tiÕp ®iÓm lùa chän nÊc : Cã chøa c¸c tiÕp ®iÓm cè ®Þnh vµ mét hÖ thèng tiÕp ®iÓm ®éng. C¸c tiÕp ®iÓm cè ®Þnh ®­îc l¾p ®Æt cè ®Þnh trªn 1 gi¸. Mçi 1 tiÕp ®iÓm cè ®Þnh trªn mçi gi¸ cã hai mÆt tiÕp xóc. Mét phÇn cho tiÕp ®iÓm ®éng chÝnh vµ mét phÇn cho tiÕp ®iÓm ®iÒu chØnh ®éng. HÖ thèng tiÕp ®iÓm ®éng: cã chøa tiÕp ®iÓm chÝnh, tiÕp ®iÓm ®iÒu chØnh chÝnh vµ hai tiÕp ®iÓm t¹m thêi. HÖ thèng tiÕp ®iÓm ®­îc x©y dùng b»ng 1 khèi xoay v÷ng ch¾c xuyªn qua mét trôc truyÒn ®éng chung. ë vÞ trÝ vËn hµnh dßng t¶i ®­îc ®i qua tiÕp ®iÓm chÝnh ®éng, tiÕp ®iÓm nµy cã chøa hai ngãn tiÕp ®iÓm, hai ngãn nµy Ðp lªn tiÕp ®iÓm cè ®Þnh b»ng c¸c lß xo. C¸c tiÕp ®iÓm ®iÒu chØnh ®éng vµ c¸c tiÕp ®iÓm t¹m thêi t¹o thµnh c¸c rul«. C¸c rul« nµy chuyÓn ®éng qua mét ®­êng th¼ng víi c¸c tiÕp ®iÓm cè ®Þnh. T¹o thµnh c¸c vÞ trÝ ®ãng vµ më gi÷a c¸c tiÕp ®iÓm ®iÒu chØnh ®éng víi c¸c tiÕp ®iÓm ®iÒu chØnh cè ®Þnh. 4- C¸c tiÕp ®iÓm t¹m thêi : C¸c tiÕp ®iÓm nµy ®­îc t¹o ra trªn cuén d©y cuèn so¾n trªn èng c¸ch ®iÖn. Chóng ®­îc nèi gi÷a tiÕp ®iÓm chÝnh ®éng vµ tiÕp ®iÓm t¹m thêi. 5 - Khèi lùa chän thay ®æi : §­îc sö dông cho viÖc ®¶o chiÒu cuén d©y ®iÒu chØnh hoÆc thay ®æi ®iÓm nèi trong ®iÒu chØnh th«/ tinh. Khèi lùa chän nµy cã chøa mét tiÕp ®iÓm ®éng vµ 2 tiÕp ®iÓm cè ®Þnh. TiÕp ®iÓm ®éng ®­îc cè ®Þnh víi mét trôc vµ ®­îc hç trî b»ng 1 ®Öm trong l¾p ®Æt. Dßng ®iÖn t¶i ®­îc truyÒn qua 4 tiÕp ®iÓm ngãn cña c¸nh tay ®ßn, vµ ®­îc truyÒn tíi c¸c tiÕp ®iÓm cè ®Þnh. Khèi lùa chän thay ®æi kh«ng t¹o ra ®ãng hoÆc më dßng trong thêi gian thao t¸c. 6 - Nguyªn lý bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i : Bé §AT ®­îc b¶o vÖ b»ng 3 r¬ le dßng dÇu. Khi cã sù cè ph¸t nhiÖt, ch¸y, næ trong khoang §AT sinh ra ¸p lùc t¹o ra dßng dÇu ch¶y ng­îc lªn th× c¸c r¬ le dßng dÇu nµy sÏ t¸c ®éng, göi lÖnh ®i c¾t c¸c m¸y c¾t 3 phÝa MBA. Bé tiÕp ®iÓm dËp hå 4 gåm cã tiÕp ®iÓm ®éng A, tiÕp ddieemr tÜnh ch½n 2, tiÕp ®iÓm tÜnh lÎ 1 vµ 2tiÕp ®iÓm trung gian 3 vµ 4 nèi víi 2 ®iÖn trë h¹n chÕ dßng R1 vµ R2. Bé tiÕp ®iÓm ®¶o 5 gåm cã tiÕp ®iÓm tÜnh K, +, - vµ tiÕp ®iÓm ®éng D cã thÓ nèi K víi + hoÆc víi -. Bé tiÕp ®iÓm chän ch½n 6 gåm cã 5 tiÕp ®iÓm tÜnh lµ 2, 4, 6, 8, K vµ 1 tiÕp ®iÓm ®éng II. TiÕp ®iÓm ®éng cã thÓ tiÕp 1 tronng 5 tiÕp ®iÓm tÜnh.

28


S¬ ®å nguyªn lý bé ®iÒu ¸p duíi t¶i ( VÏ mét pha) 1U/1V/1W

N ra sø trung tÝnh

1

3 1

2

3

7

8

9

ra sø 220 Kv

0

2 diverter switch 4

5

7 D

-

+

k

D

4

+

2

2u/2v/2w output terminal ra sø 110kv reversing switch

1. Cuén d©y chung 2. cuén d©y ®iÒu chØnh 3. cuén d©y nèi tiÕp 4. bé tiÕp ®iÓm dËp hå .bé tiÕp ®iÓm ®¶o

19

7. Bé tiÕp ®iÓm l\'f4a chän lÎ

19 17 3,5

18

9

16 4,6

17

16

7 8 15

4,6

3,5

15

5 6

13 14

12

4,6 3,5

10 11

3

K

1 2 3,5

4,6

9 9B

9 10 11 9

4,6 3,5

9A

7 8 7 8 3,5

4,6

7 8

4 4

4,6 3,5

5 6

3,5

4

5 6

k-

5 6

3 3

3

2 2 4,6

2

1 1 3,5

1

k+

VÞ trÝ tiÕp ®iÓm dËp hå

2

5

5

6 i/ii TAP SELECTOR PLANES

Sè vÞ trÝ

C¸c nÊc kh¸c nhau

8

6.bé tiÕp ®iÓm l\-ôa chän ch½n

17

VÞ trÝ nÊc ®¶o

Sè thø tù nÊc

VÞ trÝ nÊc bé chän

k

2

I

2

8

-

9

7

NÊc

II

2

7 9

C

C

II

3

13 14

1

4

L

I

6

6

6

4,6 3,5

L 1

4

4

3 5

12

3

Bé tiÕp ®iÓm chän lÎ 7 còng gåm 5 tiÕp ®iÓm tÜnh lµ 1,3,5 ,7, 9 vµ 1 tiÕp ®iÓm ®éng I. TiÕp ®iÓm ®éng cã thÓ tiÕp ë 1 trong 5 tiÕp ®iÓm tÜnh. TiÕp ®iÓm ®éng cña bé dËp hå nèi víi cuén d©y chung. TiÕp ®iÓm ch¨n cña bé dËp hå nèi víi tiÕp ®iÓm ®éng II cña bé ch½n. TiÕp ®iÓm lÎ cña bé dËp hå nèi víi tiÕp ®iÓm ®éng I cña bé chän lÎ. TiÕp ®iÓm K cña bé ®¶o nèi víi ®©ï 0 cña cuén nèi tiÕp 3. TiÕp ®iÓm + vµ - cña bé ®¶o nèi t­¬ng øng víi ®iÓm cuèi 9 vµ ®iÓm ®Çu 1 cña cuén d©y ®iÒu chØnh 2. C¸c tiÕp ®iÓm tÜnh1,2,3,4,5,6,7,8,9 cña 2 bé chän nèi t­¬ng 29


øngvíi c¸c ®Çu 1,2,3,4,5,6,7,8,9 cña cuén d©y ®iÒu chØnh. C¸c mèi nèi trªn thùc hiÖn b»ng c¸c d©y c¸p ®ång bäc c¸ch ®iÖn. Trªn h×nh vÏ ta thÊy MBA ®ang vËn hµnh ë nÊc 9B, m¹ch ®iÖn cuén 220 ®­îc nèi tõ sø trung tÝnh N qua cuén d©y chung 1, qua bé tiÕp ®iÓm dËp hå 4 tiÕp ë bªn ch½n 2 tíi bé chän ch½n 6 tiÕp ë II-K vµ qua tíi cuén d©y nèi tiÕp 3 tíi ®Çu ra sø 220kV. ë nÊc nµy, cuén d©y ®iÒu chØnh 2 kh«ng tham gia vµo m¹ch ®iÖn nªn ®iÖn ¸p cuén 220 lµ nÊc trung b×nh. Khi MBA ë nÊc 1, m¹ch ®iÖn 220 kV tõ sø N qua cuén d©y chung 1, bé tiÕp ®iÓm dËp hå 4 tiÕp ë bªn lÎ 1 tíi bé chän lÎ vµ qua bé chän lÎ 7 ®ang tiÕp ë I-1 (lóc nµy bé chän ch½n tiÕp ë II-2) tíi nÊc 1 cña cuén d©y ®iÒu hcØnh 2. Nhê bé tiÕp ®iÓm ®¶o tiÕp ë K+ nªn m¹ch ®iÖn qua hÕt cuén d©y ®iÒu chØnh 2 ë nÊc 9 tíi + vµ K r«×I ra cuén d©y nèi tiÕp 3 tíi sø 220kV. ë nÊc nµy cuén d©y ®iÒu chØnh 2 tham gia hoµn toµn vµo m¹ch ®iÖn, cïng cùc tÝnh víi cuén d©y chung vµ cuén nèi tiÕp nªn ®iÖn ¸p cuén d©y 220 ë møc lín nhÊt. Ng­îc l¹i ë nÊc 17, bé chän lÎ tiÕp I-9 vµ bé ®¶o tiÕp K- nªn cuén d©y ®iÒu chØnh còng tham gia hoµn toµn vµo m¹ch ®iÖn cuén 220, nh­ng ng­îc cùc tÝnh víi cuén d©y chung vµ cuén nèi tiÕp nªn diÖn ¸p cuén d©y 220 ë møc thÊp nhÊt. Khi thùc hiÖn chuyÓn t¨ng nÊc tõ 1 lªn 2, trôc cña BT§ quay ®­îc 1 sè vßng (2 bé chän kh«ng chuyÓn) th× tiÕp ®iÓm ®éng cña bé tiÕp ®iÓm dËp hå chuyÓn tõ A-1 sang A-2 nªn m¹ch ®iÖn cuén d©y 220 sÏ tõ N qua A--2---II---2 cña bé chän ch½n-29 cña cuén ®iÒu chØnh---+---K cña bé ®¶o – cuén nèi tiÕp. Ë nÊc 2 nµy cuén d©y ®iÒu chØnh chØ tham gia 7/8 sè vßng d©y nªn cïng cùc tÝnh víi cuén d©y chung vµ cuén nèi tiÕp nªn ®iÖn ¸p cu«n d©y 220 nhá h¬n nÊc 1. Khi ta thùc hiÖn chuyÓn nÊc tõ 2 lªn 3, trôc cña BT§ quay ®­îc 1 sè vßng th× tiÕp ®iÓm ®éng cña bé chän lÎ sÏ chuyÓn kh«ng t¶I tõ I-1 lªn I-3, sau ®ã tiÕp ®iÓm ®éng cña bé tiÕp ®iÓm dËp hå chuyÓn tõ A-2 sang A-1 nªn m¹ch ®iÖn cu«nd©y 220 sÏ tõ N qua A----1---I----3 cña bé chän ch½n - 3 – 9 cña cuén d©y ®iÒu chØnh -- + --K cña bé ®¶o - cuén nãi tiÕp. Ë nÊc 3 nµy cuén d©y ®iÒu chØnh chØ tham gia 6/8 sè vßnh d©y nªn cïng cùc tÝnh víi cuén d©y chung vµ cuén nèi tiÕp nªn diÖn ¸p cuén d©y 220 nhá h¬n nÊc 2. Qu¸ tr×nh chuyÓn t¨ng n¸c cø tiÕp tôc nh­ vËy cho ®Õn nÊc 17. Tõ nÊc 9C ®Õn nÊc 17, bé ®¶o tiÕp K- ®¶o chiÒu cuén d©y ®iÒu chØnh ng­îc cùc tÝnh víi cuén d©y chung vµ cuén nèi tiÕp. Khi ta thùc hiÖn chuyÓn nÊc tõ 17 xuèng 1 qu¸ tr×nh diÔn ra theo tr×nh tù t­¬ng tù nh­ khi chuyÓn nÊc tõ 1 ªn 17. Khi chuyÓn nÊc tõ 17 xuèng 16, c¸c bé chän ch½n, lÎ kh«ng chuyÓn, chØ cã bé tiÕp ®iÓm dËp hå chuyÓn tõ lÎ 1 sang ch½n 2. Cßn ë c¸c nÊc tõ 16 vÒ 1 c¶ bé chän vµ bé tiÕp ®iÓm dËp hå ®Òu chuyÓn, bé chän chuyÓn kh«ng t¶I. Tõ nÊc 19 ®Õn nÊc 9B, bé ®¶o tiÕp K-, tõ nÊc 9A ®Õn nÊc 1 bé ®¶o chuyÓn sang tiÕp K+. 30


VÞ trÝ c¸c tiÕp ®iÓm cña c¸c bé dËp hå, bé chän, bé ®¶o ë c¸c nÊc tõ 1-17 trong 2 qu¸ tr×nh t¨ng vµ gi¶m nÊc cho trªn b¶ng (h×nh vÏ) 7-C¬ cÊu chuyÓn nÊc vµ dËp hå quang cña bé tiÕp ®iÓm dËp hå 9

8

4

6

R2

7 6

8 2 7

5

ra 110

cuén ®iÒu chØnh 4 r1 3 5

3 2 1

cuén chung

n

Khi MBA vËn hµnh ë nÊc lÎ, tiÕp ®iÓm ®éng A cña bé dËp hå tiÕp ë bªn lÎ 1. Khi ta thùc hiÖn chuyÓn nÊc tõ mét nÊc lÎ sang nÊc ch½n tiÕp theo, tiÕp ®iÓm ®éng A chuyÓn tõ 1----3---2-----4. Khi chuyÓn ®éng tõ 1-----3 nã tiÕp xóc víi 3 xong míi ng¾t ë 1, sau ®ã tiÕp xóc víi 4 xong míi ng¾t ë 3, cuèi cïng tiÕp xóc víi 2 xong míi ng¾t ë 4. Nhê vËy dßng ®iÖn qua cuén d©y 220 lu«n liÒn m¹ch kh«ng bÞ ng¾t. Khi thùc hiÖn chuyÓn nÊc tõ ch½n sang lÎ, tiÕp ®iÓm ®éng A theo tr×nh tù ng­îc l¹i tõ 2---4----3----1. C¸c ®iÖn trë R1 vµ R2 lµm nhiÖm vô h¹n chÕ dßnh nh­ng kh«ng g©y chªnh ®iÖn ¸p lín gi÷a c¸c tiÕp ®iÓm 1, 3, 2, 4. Khi tiÕp ®iÓm ®éng A tiÕp ë c¶ 2 vµ 3, nã nèi t¾t c¸c vßnh d©y gi­òa 2 nÊc ®iÒu chØnh liªn tiÕp qua 2 ®iÖn trë R1 vµ R2, nhê cã R1 vµ R2 mµ c¸c vßng d©y gi÷a 2 nÊc ®iÒu chØnh liªn tiÕp nµy kh«ng bÞ ng¾n m¹ch.

31


Thùc tÕ khi c¸c tiÐp ®iÓm b¾t ®Çu tiÕp xóc hoÆc b¾t ®Çu ng¾t ra, do cã chªnh lÖch 1 chót ®iÖn ¸p gi÷a chóng nªn cã hå quang nhá ph¸t sinh. Nh­ng do tèc ®é chuyÓn 1 chu tr×nh cña bé dËp hå rÊt nhanh nªn hå quang nhá duy tr× kh«ng l©u. Do cã hå quang nªn chÊt l­îng dÇu trong khoang dËp hå nhanh gi¶m, v× vËy c¸c bé dËp hå ®­îc ®Æt trong khoang riªng víi thïng m¸y. 8 - C¸c chÕ ®é ®iÒu khiÓn cña bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i MBA AT2: Bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i lµ mét bé phËn quan träng cña MBA AT2 nªn nã còng cã c¸c tÝn hiÖu I/O ®Ó cã thÓ gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn t¹i chç (t¹i MBA) vµ tõ xa (t¹i tñ ®iÒu khiÓn AVR trong phßng r¬le). Khi ®iÒu khiÓn ta ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó kh«ng ph¸ liªn ®éng, h­ háng thiÕt bÞ còng nh­ g©y ¶nh h­ëng tíi hÖ thèng l­íi ®iÖn. * HiÖn thÞ nÊc ph©n ¸p cña m¸y biÕn ¸p AT2 gåm cã 2 vÞ trÝ : + T¹i tñ ®iÒu khiÓn AVR trong phßng r¬ le. ` + T¹i tñ ®iÒu ¸p bªn thµnh m¸y biÕn ¸p AT2. * §iÒu kiÖn ®Ó ®iÒu khiÓn bé OLTC + KiÓm tra vÞ trÝ nÊc ®ang vËn hµnh: §Ó kh«ng ®­îc Ên “t¨ng” khi MBA ®ang vËn hµnh ë nÊc 17 vµ kh«ng ®­îc Ên “gi¶m” khi MBA ®ang vËn hµnh ë nÊc 1. * Cã 2 vÞ trÝ ®Ó ®iÒu khiÓn bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i (OLTC) cña MBA AT2: + T¹i tñ ®iÒu ¸p cña m¸y biÕn ¸p AT2 (®iÒu ¸p chung c¶ 3 pha). + §iÒu khiÓn t¹i nót Ên ‘T¨ng’, ‘gi¶m’ trªn tñ ®iÒu khiÓn AT2 (AVR). a)- §iÒu ¸p t¹i nót Ên trªn tñ ®iÒu khiÓn (AVR) Muèn ®iÒu ¸p MBA AT2 t¹i vÞ trÝ nµy cÇn ph¶i ®¶m b¶o kho¸ chÕ ®é “Local, Remote” ®óng vÞ trÝ. Cô thÓ kho¸ chÕ ®é diÒu khiÓn OLTC trªn tñ ®iÒu khiÓn t¹i MBA ph¶i ®Ó ë vÞ trÝ “Remote”. Muèn t¨ng nÊc ta nhÊn nót “t¨ng” khi ®ã kim chØ nÊc trªn ®ång hå chØ vÞ trÝ nÊc t¹i tñ AVR sÏ quay vµ chØ ®óng vÞ trÝ nÊc hiÖn thêi cña AT2. Muèn gi¶m nÊc nhÊn nót “Gi¶m” trªn tñ AVR khi ®ã kim chØ thÞ nÊc sÏ quay ng­îc chiÒu kim ®ång hå vµ chØ \ ®óng vÞ trÝ nÊc hiÖn thêi cña AT2. b)- §iÒu ¸p t¹i tñ ®iÒu ¸p cña MBA AT2. Tñ ®iÒu ¸p cña MBA AT2 lµ tñ trung gian ®Ó kÕt nèi bé OLTC c¸c pha vµ ®­îc ®iÒu khiÓn chung cho c¶ 3 pha. Trªn mÆt tñ bao gåm: + Mét lç quay ®iÒu nÊc b»ng tay quay c¬ khÝ. + Mét tay quay c¬ khÝ ®iÒu nÊc. + Mét ®ång hå hiÓn thÞ nÊc (1 -> 17). + Mét bé ®Õm sè lÇn ®iÒu nÊc. + 01 nót Ên ‘T¨ng’ , 01 nót Ên ‘ Gi¶m’ trªn mÆt tñ + Ap t« m¸t cÊp nguån ®éng c¬. + Kho¸ vÆn chÕ ®é Local/Remote. 32


§iÒu khiÓn ®iÒu ¸p b»ng nót Ên ®iÒu khiÓn (b»ng ®iÖn). Muèn ®iÒu khiÓn t¹i tñ ®iÒu ¸p th× ng­êi vËn hµnh chuyÓn kho¸ vÆn chÕ ®é vÒ vÞ trÝ phï hîp: + VÆn kho¸ Local/Remote vÒ vÞ trÝ Local. + KiÓm tra vÞ trÝ nÊc ®ang vËn hµnh: §Ó kh«ng ®­îc Ên “t¨ng” khi MBA ®ang vËn hµnh ë nÊc 17, vµ kh«ng ®­îc Ên “gi¶m” khi MBA ®ang vËn hµnh ë nÊc 1. + NhÊn nót ‘T¨ng’ (nÕu muèn ®iÒu ¸p t¨ng nÊc) hoÆc sang “Gi¶m” (nÕu muèn ®iÒu ¸p gi¶m nÊc). §iÒu khiÓn ®iÒu ¸p b»ng quay tay: + §­a tay quay vµo lç vµ quay theo chiÒu ng­îc víi chiÒu quay kim ®ång hå (nÕu muèn gi¶m nÊc) hoÆc cïng víi chiÒu quay kim ®ång hå (nÕu muèn t¨ng nÊc). 2.2- §iÒu khiÓn m¸y c¾t: HÖ thèng ®iÒu khiÓn cña tr¹m cho phÐp ®iÒu khiÓn ®ãng, c¾t m¸y c¾t tõ xa hoÆc t¹i chç. - Khi ®iÒu khiÓn tõ xa ng­êi vËn hµnh cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc ë 4 vÞ trÝ : tõ m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn, r¬ le ®iÒu khiÓn REF545 hoÆc kho¸ vÆn EMERGCY t¹i tñ ®iÒu khiÓn, t¹i tñ truyÒn ®éng m¸y c¾t. - Khi ®iÒu khiÓn t¹i chç t¹i tñ truyÒn ®éng MC ng­êi vËn hµnh ph¶i chó ý chØ ®iÒu khiÓn ®ãng c¾t MC khi DCL 2 phÝa ®· më. VÞ trÝ thao t¸c nµy lµ chØ ®­îc thao t¸c khi thÝ nghiÖm. * §iÒu kiÖn ®Ó ®ãng ®­îc m¸y c¾t : + Kho¸ chÕ ®é Local/Remote t¹i tñ truyÒn ®éng m¸y c¾t, t¹i r¬le ®iÒu khiÓn REF545, b¶ng ®iÒu khiÓn Emergency vµ m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ph¶i phï hîp víi vÞ trÝ thao t¸c. + Lß xo tÝch n¨ng s½n sµng (tiÕp ®iÓm tÝch n¨ng S2 khÐp). + KhÝ SF6 ®ñ (tiÕp ®iÓm K14 khÐp). + TiÕp ®iÓm phô m¸y c¾t (S1) ®óng tr¹ng th¸i (m¸y c¾t ®ang c¾t). + ChÕ ®é hoµ ®ång bé n»m trong d¶i cho phÐp (f®m ± 0,1; U®m ± 5%). + ChÕ ®é liªn ®éng ph¶i ®óng. + Nguån cÊp ®ñ. + Cã lÖnh ®ãng m¸y c¾t. * §iÒu kiÖn ®Ó c¾t ®­îc m¸y c¾t : + Kho¸ chÕ ®é Local/Remote t¹i tñ truyÒn ®éng m¸y c¾t, t¹i r¬le ®iÒu khiÓn REF545, b¶ng ®iÒu khiÓn Emergcy vµ m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ph¶i phï hîp víi vÞ trÝ thao t¸c. + KhÝ SF6 ®ñ (tiÕp ®iÓm K14 khÐp). + TiÕp ®iÓm phô m¸y c¾t (S1) ®óng tr¹ng th¸i (m¸y c¾t ®ang ®ãng). + ChÕ ®é liªn ®éng ph¶i ®óng. 33


+ Nguån cÊp ®ñ. + Cã lÖnh c¾t m¸y c¾t. * Riªng ng¨n lé 132 chØ cã thÓ thao t¸c MC 132 t¹i 2 vÞ trÝ. T¹i kho¸ emergency vµ t¹i tñ truyÒn ®éng MC. - Khi ®iÒu khiÓn t¹i chç t¹i tñ truyÒn ®éng MC còng nh­ c¸c ng¨n lé kh¸c ng­êi vËn hµnh ph¶i chó ý chØ ®iÒu khiÓn ®ãng c¾t MC khi DCL 2 phÝa ®· më. VÞ trÝ thao t¸c nµy lµ chØ ®­îc thao t¸c khi thÝ nghiÖm. 2.2.1- §iÒu khiÓn m¸y c¾t 220 kV & 110 kV: TÊt c¶ c¸c m¸y c¾t cña tr¹m ë cÊp ®iÖn ¸p 220kV ®Òu lµ lo¹i m¸y c¾t LTB245E1 do h·ng ABB Thôy ®iÓn chÕ t¹o, cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc 245kV, ®Æt ngoµi trêi theo tiªu chuÈn IEC-62271-100. C¸c m¸y c¾t phÝa 110kV c¸c lé 171, 172, 173, 174, 131, 112 ®Òu lµ MC LTB145D1/B do h·ng ABB Thôy ®iÓn chÕ t¹o, cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc 123kV, ®Æt ngoµi trêi theo tiªu chuÈn IEC-62271-100. C¸c MC ng¨n lé 101, 102, 132 lµ lo¹i GL – 312F1 do h·ng AREVA vµ ALSTOM §øc chÕ t¹o cã ®iÖn ¸p 123kV, ®Æt ngoµi trêi. * §Æc ®iÓm kü thuËt : + M¸y c¾t dïng khÝ SF6 ®Ó c¸ch ®iÖn vµ dËp hå quang, buång dËp hå quang cã 2 ng¨n, nguyªn lý dËp hå quang theo kiÓu tù ®éng ®iÒu chØnh ¸p lùc thæi. + M¸y c¾t gåm cã 3 trô cùc vµ 1 bé truyÒn ®éng chung cho c¶ 3 pha, bé truyÒn ®éng lo¹i lß xo. Bé truyÒn ®éng ®· ®­îc l¾p r¸p vµ hiÖu chØnh toµn bé ë nhµ chÕ t¹o cïng víi c¸c trô cùc. + Mçi pha cña m¸y c¾t phÝa 220KV gåm 1 trô cùc vµ 1 lß xo c¾t, cßn phÝa 110KV mçi pha còng gåm 1 trô cùc nh­ng chung 1 lß xo c¾t . TÊt c¶ c¸c chi tiÕt trong trô cùc ®· ®­îc l¾p r¸p, hiÖu chØnh, thÝ nghiÖm xuÊt x­ëng vµ n¹p khÝ SF6 b¶o qu¶n tõ 0,3 - 0,5 Bar ë 200C. + M¸y c¾t cã 1 m¹ch ®ãng gåm 1 cuén ®ãng vµ 2 m¹ch c¾t gåm 2 cuén c¾t lµm viÖc song song. + M¸y c¾t cã m¹ch chèng ®ãng, c¾t l¹i nhiÒu lÇn ( m¹ch chèng gi· dß ): Tr¸nh cho m¸y c¾t kh«ng ®ãng, c¾t l¹i nhiÒu lÇn khi v× lý do nµo ®ã mµ duy tr× liªn tôc ®ång thêi c¶ lÖnh ®ãng vµ lÖnh c¾t. + M¸y c¾t cã trang bÞ bé sÊy chèng Èm (®ãng ®iÖn th­êng xuyªn) ®Æt t¹i tñ bé truyÒn ®éng. + C¸c m¸y c¾t phÝa 110KV cã 1 ®ång hå ®o ¸p lùc khÝ SF6 chung cho c¶ 3 trô cùc, cßn phÝa 220KV mçi trô cùc cã 1 ®ång hå ®o ¸p lùc khÝ SF6. + M¸y c¾t cã m¹ch tÝn hiÖu b¸o khi ¸p lùc khÝ SF6 xuèng thÊp cÊp 1 vµ kho¸ thao t¸c khi ¸p khÝ SF6 xuèng thÊp cÊp 2. + §iÒu kiÖn m«i tr­êng lµm viÖc cña MC: NhiÖt ®é m«i tr­êng tõ -300C tíi 550C §é cao so víi mùc n­íc biÓn ≤ 1000m. 34


* M« t¶ m¸y c¾t: + M¸y c¾t LTB145D1/B , LTB245E1 vµ GL – 312F1 cã 3 trô cùc øng víi 3 pha, 3 trô cùc n»m trªn 1 gi¸ ®ì chung, 01 bé truyÒn ®éng m¸y c¾t. Gi÷a c¸c pha AB, B-C vµ pha A víi bé truyÒn ®éng cã c¸c thanh truyÒn chuyÓn ®éng ®Ó truyÒn ®éng tõ bé truyÒn ®éng ®Õn c¸c trô cùc MC. + Lß xo ®ãng vµ lß xo c¾t n»m trong tñ truyÒn ®éng ®èi víi MC phÝa 110kV vµ lß xo ®ãng n»m trong tñ truyÒn ®éng, lß xo c¾t n»m d­íi mçi trô cùc cña mçi pha víi MC 220 kV.§Ó ®ãng ®­îc MC cÇn tÝch n¨ng cho lß xo ®ãng b»ng tay hoÆc b»ng ®éng c¬ n»m trong tñ truyÒn ®éng, lß xo c¾t ®­îc tÝch n¨ng trong qu¸ tr×nh ®ãng. + Trong mçi trô cùc cña m¸y c¾t ®Òu ®­îc l¾p khèi van 1 chiÒu dïng ®Ó n¹p khÝ SF6. Trªn khèi van cã ®ång hå ¸p lùc ®Ó theo dâi ¸p lùc khÝ SF6 trong 3 cùc MC. Mçi cùc 1 ®ång hå ®èi víi MC 220KV, 3 cùc 1 ®ång hå ®èi víi MC 110KV, vµ cã 1 bé gi¸m s¸t mËt ®é khÝ SF6, tõ ®©y cã ®Çu c¸p ®Ó b¸o tÝn hiÖu ®i xa vÒ ¸p lùc khÝ SF6 trong MC. + C¸c tÊm ®Êu ®Çu d©y cao ¸p ®Çu cùc MC b»ng nh«m, ®­îc chÕ t¹o thuËn lîi cho ®Êu d©y tõ 2 phÝa MC. * C¸c vÞ trÝ ®Ó ®iÒu khiÓn MC: - Cã 4 vÞ trÝ ®Ó ®iÒu khiÓn MC ®èi víi tÊt c¶ c¸c ng¨n lé trõ ng¨n lé 132. + §iÒu khiÓn t¹i tñ bé truyÒn ®éng cña m¸y c¾t ( chØ thao t¸c khi DCL 2 phÝa ®· më). + §iÒu khiÓn t¹i r¬ le ®iÒu khiÓn REF545. + §iÒu khiÓn t¹i b¶ng Emergcy n»m ë tñ ®iÒu khiÓn ( t¹i tñ CP cña c¸c ng¨n lé). + §iÒu khiÓn t¹i hÖ thèng m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ë phßng ®iÒu khiÓn. - §èi víi ng¨n lé 132 chØ cã 2 vÞ trÝ ®ãng c¾t + §iÒu khiÓn t¹i tñ bé truyÒn ®éng cña m¸y c¾t ( chØ thao t¸c khi DCL 2 phÝa ®· më). + §iÒu khiÓn t¹i b¶ng Emergcy n»m ë tñ ®iÒu khiÓn ng¨n lé 132 2.2.1.1- §iÒu khiÓn ®ãng m¸y c¾t : a)- §iÒu khiÓn tõ m¸y tÝnh trõ ng¨n lé 132: + C¸c kho¸ chÕ ®é Local/Remote ë tñ bé truyÒn ®éng MC, r¬ le ®iÒu khiÓn REF545 chuyÓn sang chÕ ®é Remote vµ kho¸ chÕ ®é Emergcy t¹i tñ ®iÒu khiÓn CP chuyÓn sang chÕ ®é Remote. + Vµo trang mµn h×nh cña ng¨n lé cã m¸y c¾t cÇn ®iÒu khiÓn (hoÆc cã thÓ ®iÒu khiÓn t¹i trang mµn hinh tæng thÓ cña tr¹m). + KiÓm tra l¹i t×nh tr¹ng cña m¸y c¾t vµ t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ng¨n lé ®ã t¹i thiÕt bÞ vµ trªn m¸y tÝnh. + §¶m b¶o ®iÒu kiÖn liªn ®éng vµ nguån cÊp ®ñ. + Thùc hiÖn lÖnh ®ãng. Khi cã lÖnh ®ãng tõ m¸y tÝnh th× tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ ®­îc truyÒn ®Õn r¬ le ®iÒu khiÓn REF545 (I/0) cña ng¨n lé ®ã vµ ®Õn REL511 lµm tiÕp ®iÓm B05 khÐp ®Ó 35


kiÓm tra ®ång bé. C¸c thiÕt tiÕp ®iÓm phô chØ thÞ tr¹ng th¸i cña c¸c dao c¸ch ly hai phÝa lu«n lu«n khÐp, chØ më khi c¸c dao c¸ch ly ë vÞ trÝ trung gian. nã + NÕu ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ®ång bé th× c¸c tiÕp ®iÓm B05 cña r¬ le REL511, vµ tÝn hiÖu r¬ le lockout (KJ1) ®· ®­îc gi¶i trõ khÐp l¹i ®­a nguån ®Õn cuén ®ãng, lóc ®ã cuén ®ãng Y3 cã ®iÖn thóc chèt lß xo tÝch n¨ng ®ãng ®Ó ®ãng m¸y c¾t. b)- §iÒu khiÓn tõ r¬ le ®iÒu khiÓn REF545 trõ ng¨n lé 132: + C¸c kho¸ chÕ ®é Local/Remote ë tñ bé truyÒn ®éng MC sang chÕ ®é Remote, khãa chÕ ®é b¶ng ®iÒu khiÓn Emergcy chuyÓn sang chÕ ®é Remote. + Kho¸ ®iÒu khiÓn chÕ ®é Local/Remote t¹i r¬ le ®iÒu khiÓn REF545 chuyÓn sang chÕ ®é Local. Cßn qu¸ tr×nh ®ãng th× hoµn toµn gièng nh­ ®ãng m¸y c¾t t¹i m¸y tÝnh. c)- §iÒu khiÓn b»ng Emergcy ë tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ : * Víi tÊt c¶ c¸c ng¨n lé trõ ng¨n lé 132 (tñ CP): + §­a kho¸ chÕ ®é ®iÒu khiÓn Emergcy vÒ vÞ trÝ Emergcy. + M¸y c¾t ®ang ë vÞ trÝ c¾t. + Thùc hiÖn vÆn kho¸ S0 vÒ vÞ trÝ ‘I’ ®­a nguån ®Õn cuén ®ãng, lóc ®ã cuén ®ãng Y3 cã ®iÖn gi¶i trõ chèt h·m lß xo tÝch n¨ng ®ãng, lß xo tÝch n¨ng ®ãng gi¶i trõ phãng n¨ng l­îng ®Ó ®ãng m¸y c¾t.. Trong ®ã c¸c tiÕp ®iÓm phô chØ thÞ tr¹ng th¸i cña c¸c dao c¸ch ly hai phÝa lu«n lu«n khÐp, nã chØ më khi c¸c dao c¸ch ly ë vÞ trÝ trung gian. * Víi ng¨n lé 132 Thùc hiÖn vÆn kho¸ emergency trªn tñ ®iÒu khiÓn ng¨n lé 132 vÒ vÞ trÝ ‘I’ lóc ®ã cuén ®ãng Y3 cã ®iÖn gi¶i trõ chèt h·m lß xo tÝch n¨ng ®ãng, lß xo tÝch n¨ng ®ãng gi¶i trõ phãng n¨ng l­îng ®Ó ®ãng m¸y c¾t. d)- §iÒu khiÓn t¹i bé truyÒn ®éng m¸y c¾t: + Kho¸ diÒu khiÓn chÕ ®é Local/ Remote chuyÓn vÒ vÞ trÝ Local. + M¸y c¾t ®ang ë vÞ trÝ c¾t. + Ên nót S1 ®­a nguån ®Õn cuén ®ãng, lóc ®ã cuén ®ãng Y3 cã ®iÖn thóc chèt lß xo tÝch n¨ng ®ãng ®Ó ®ãng m¸y c¾t. C¸c tiÕp ®iÓm phô chØ thÞ tr¹ng th¸i cña c¸c dao c¸ch ly hai phÝa lu«n lu«n khÐp, nã chØ më khi c¸c dao c¸ch ly ë vÞ trÝ trung gian. 2.2.1.2- §iÒu khiÓn c¾t m¸y c¾t : §èi víi lo¹i m¸y c¾t LTB145D1/B , LTB245E1 vµ GL – 312F1 cã 2 cuén c¾t vµ 2 m¹ch c¾t lµm viÖc song song. a)- §iÒu khiÓn tõ m¸y tÝnh trõ ng¨n lé 132: + C¸c kho¸ chÕ ®é Local/Remote ë tñ bé truyÒn ®éng MC, r¬ le REF545 chuyÓn sang chÕ ®é Remote vµ b¶ng ®iÒu khiÓn Emergcy chuyÓn sang chÕ ®é remote. 36


+ Vµo trang mµn h×nh cña ng¨n lé cã m¸y c¾t cÇn ®iÒu khiÓn ( hoÆc cã thÓ ®iÒu khiÓn t¹i trang mµn hinh tæng thÓ cña tr¹m ). + KiÓm tra l¹i t×nh tr¹ng cña m¸y c¾t vµ t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ng¨n lé ®ã trªn m¸y tÝnh. + §¶m b¶o ®iÒu kiÖn liªn ®éng vµ nguån cÊp ®ñ. + Thùc hiÖn lÖnh c¾t. Khi cã lÖnh c¾t tõ m¸y tÝnh th× tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ ®­îc truyÒn tíi r¬ le ®iÒu khiÓn REF545 (I/0) cña ng¨n lé ®ã vµ ®­a nguån ®Õn cuén c¾t Y1 lµm cuén c¾t Y1 cã ®iÖn sÏ gi¶i phãng lß xo c¾t ®Ó c¾t m¸y c¾t. C¸c tiÕp ®iÓm phô chØ thÞ tr¹ng th¸i cña c¸c dao c¸ch ly hai phÝa lu«n lu«n khÐp, nã chØ më khi c¸c dao c¸ch ly ë vÞ trÝ trung gian b)- §iÒu khiÓn tõ r¬ le ®iÒu khiÓn REF545 trõ ng¨n lé 132: + C¸c kho¸ chÕ ®é Local/Remote ë tñ bé truyÒn ®éng MC sang chÕ ®é Remote vµ b¶ng ®iÒu khiÓn Emergcy chuyÓn sang chÕ ®é Remote. + Kho¸ ®iÒu khiÓn chÕ ®é Local/Remote t¹i r¬ le ®iÒu khiÓn REF545 chuyÓn sang chÕ ®é Local. Cßn qu¸ tr×nh c¾t th× hoµn toµn gièng nh­ c¾t m¸y c¾t t¹i m¸y tÝnh. c)- §iÒu khiÓn b»ng kho¸ Emergency ë tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ: * TÊt c¶ c¸c ng¨n lé trõ ng¨n lé 132 + §­a kho¸ chÕ ®é Emergency vÒ vÞ trÝ Emergency. + M¸y c¾t ®ang ë tr¹ng th¸i ®ãng. Thùc hiÖn vÆn kho¸ S0 vÒ vÞ trÝ ‘O’ ®­a nguån ®Õn cuén c¾t, lóc ®ã cuén c¾t Y1 cã ®iÖn thóc chèt lß xo c¾t ®Ó c¾t m¸y c¾t. Trong ®ã c¸c tiÕp ®iÓm phô chØ thÞ tr¹ng th¸i cña c¸c dao c¸ch ly hai phÝa lu«n lu«n khÐp, nã chØ më khi c¸c dao c¸ch ly ë vÞ trÝ trung gian. * Ng¨n lé 132. + M¸y c¾t ®ang ë tr¹ng th¸i ®ãng + Thùc hiÖn vÆn kho¸ S 132 vÒ vÞ trÝ ‘O’ ®­a nguån ®Õn cuén c¾t, lóc ®ã cuén c¾t Y1 cã ®iÖn thóc chèt lß xo c¾t ®Ó c¾t m¸y c¾t. d)- §iÒu khiÓn t¹i bé truyÒn ®éng m¸y c¾t m¸y c¾t: + Kho¸ diÒu khiÓn chÕ ®é Local/Remote chuyÓn vÒ vÞ trÝ Local. + M¸y c¾t ®ang ë tr¹ng th¸i ®ãng. Ên nót S1 ®­a nguån dÕn cuén c¾t, lóc ®ã cuén c¾t Y1 cã ®iÖn thóc chèt lß xo c¾t ®Ó c¾t m¸y c¾t. Trong ®ã c¸c tiÕp ®iÓm phô chØ thÞ tr¹ng th¸i cña c¸c dao c¸ch ly hai phÝa lu«n lu«n khÐp, nã chØ më khi c¸c dao c¸ch ly ë vÞ trÝ trung gian. 2.2.2- §iÒu khiÓn m¸y c¾t phÝa 22 kV: Tñ hîp bé phÝa 22kV do h·ng ABB malaysia chÕ t¹o. M¸y c¾t 431 phÝa 22kV cña m¸y biÕn ¸p AT1 lµ lo¹i m¸y c¾t ch©n kh«ng lo¹i VD4 /P cã : 37


+ §iÖn ¸p ®Þnh møc : U®m = 24 kV. + Dßng ®iÖn ®Þnh møc : I®m = 1250A. + Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : Ic®m = 25kA. + Dßng ®iÖn ®ãng ng¾n m¹ch ®Þnh møc : I®®m = 2,5xIc®m. V× ng¨n tñ cña m¸y c¾t 431 cã tÝn hiÖu I/O ®­îc tÝch hîp trong bé b¶o vÖ REF543 (®Æt t¹i tñ) nªn MC 431 ®­îc gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn bëi hÖ thèng SYS600. Do vËy, MC431 ®­îc ®iÒu khiÓn ë 5 vÞ trÝ: + §iÒu khiÓn t¹i m¸y tÝnh. + §iÒu khiÓn b»ng kho¸ vÆn t¹i tñ CP ng¨n MBA + §iÒu khiÓn t¹i r¬ le ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ REF543. + §iÒu khiÓn b»ng nót Ên trªn ng¨n h¹ ¸p cña tñ. + §iÒu khiÓn ®ãng, c¾t b»ng nót Ên c¬ khÝ t¹i tñ. Víi ®iÒu kiÖn: Nguån cung cÊp ph¶i ®ñ, m¸y c¾t, r¬ le b¶o vÖ ®ñ ®iÒu kiÖn vËn hµnh khi lµm viÖc còng nh­ khi sù cè. 2.2.2.1- §iÒu khiÓn ®ãng m¸y c¾t: a)- §iÒu khiÓn t¹i hÖ thèng m¸y tÝnh: + C¸c kho¸ chÕ ®é S21 Local/Remote ë tñ hîp bé m¸y c¾t, ë r¬ le ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ REF543 chuyÓn sang chÕ ®é Remote. + Vµo trang mµn h×nh cña ng¨n lé cã m¸y c¾t cÇn ®iÒu khiÓn (hoÆc cã thÓ ®iÒu khiÓn t¹i trang mµn hinh tæng thÓ cña tr¹m). + KiÓm tra l¹i t×nh tr¹ng cña m¸y c¾t vµ t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ng¨n lé ®ã t¹i thiÕt bÞ vµ trªn m¸y tÝnh. + Thùc hiÖn lÖnh ®ãng m¸y c¾t t¹i m¸y tÝnh. Khi cã lÖnh ®ãng tõ m¸y tÝnh th× tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ ®­îc truyÒn tíi bé REF543 cña tñ m¸y c¾t 431 lµm cuén ®ãng (- MC) cã ®iÖn ®i ®ãng m¸y c¾t. b)- §iÒu khiÓn b»ng kho¸ vÆn t¹i ng¨n tñ CP cña ng¨n MBA ( F05 - CP): + C¸c kho¸ chÕ ®é S21 Local/Remote ë tñ hîp bé m¸y c¾t, ë r¬ le ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ REF543 chuyÓn sang chÕ ®é Remote. + KiÓm tra l¹i t×nh tr¹ng cña m¸y c¾t vµ t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ng¨n lé ®ã t¹i thiÕt bÞ vµ trªn m¸y tÝnh. + Thùc hiÖn lÖnh ®ãng m¸y c¾t b»ng kho¸ vÆn t¹i tñ CP t¹i ng¨n MBA ( F05 CP ). Khi cã lÖnh ®ãng tõ m¸y tÝnh th× tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ ®­îc truyÒn tíi bé REF543 cña tñ m¸y c¾t 431 lµm cuén ®ãng (- MC) cã ®iÖn ®i ®ãng m¸y c¾t. c)- §iÒu khiÓn t¹i r¬ le ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ REF543: + Kho¸ chÕ ®é S21 Local/Remote ë ng¨n h¹ ¸p cña tñ m¸y c¾t chuyÓn sang chÕ ®é Remote, kho¸ chÕ ®é t¹i bé REF543 chuyÓn sang chÕ ®é Local. + Thùc hiÖn lÖnh ®ãng: Khi cã lÖnh ®ãng tõ r¬ le ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ REF543 th× tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ khÐp, cuén ®ãng (- MC) cã ®iÖn ®i ®ãng m¸y c¾t. 38


d)- §iÒu khiÓn b»ng nót Ên ng¨n h¹ ¸p cña tñ MC 431: + Kho¸ chÕ ®é S21 Local/Remote ë ng¨n h¹ ¸p cña tñ m¸y c¾t chuyÓn sang chÕ ®é Local. + Thùc hiÖn lÖnh ®ãng: Ên nót ®ãng ‘SOC GREEN’ cÊp nguån ®Õn cuén ®ãng (- MC ) ®i ®ãng m¸y c¾t. e)- §iÒu khiÓn b»ng nót Ên c¬ khÝ t¹i tñ MC 431: Trªn mÆt cña cöa tñ cã s½n c¸c vÞ trÝ (c¸c nót Ên) ®ãng/ c¾t MC, v× vËy khi ta muèn ®ãng MC th× ®­a tay thao t¸c Ên nót ®ãng (I) hót chèt lµm chèt cuén ®ãng (MC) ®­îc gi¶i phãng, lß xo ®ãng ®i ®ãng m¸y c¾t. 2.2.2.2- §iÒu khiÓn c¾t m¸y c¾t: a)- §iÒu khiÓn t¹i hÖ thèng m¸y tÝnh: + C¸c kho¸ chÕ ®é S21 Local/Remote ë tñ hîp bé m¸y c¾t, ë r¬ le ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ REF543 chuyÓn sang chÕ ®é Remote. + Vµo trang mµn h×nh cña ng¨n lé cã m¸y c¾t cÇn ®iÒu khiÓn (hoÆc cã thÓ ®iÒu khiÓn t¹i trang mµn hinh tæng thÓ cña tr¹m). + KiÓm tra l¹i t×nh tr¹ng cña m¸y c¾t vµ t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ng¨n lé ®ã t¹i thiÕt bÞ vµ trªn m¸y tÝnh. + Thùc hiÖn lÖnh c¾t m¸y c¾t t¹i m¸y tÝnh. Khi cã lÖnh c¾t tõ m¸y tÝnh th× tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ ®­îc truyÒn tíi bé REF543 cña tñ m¸y c¾t 431 lµm cuén c¾t (- MO1) cã ®iÖn ®i c¾t m¸y c¾t do tiÕp ®iÓm cña MC (- BB2 ) lu«n ®ãng v× m¸y c¾t ®ang ë vÞ trÝ ®ãng. b)- §iÒu khiÓn b»ng kho¸ vÆn t¹i ng¨n tñ CP cña ng¨n MBA: + C¸c kho¸ chÕ ®é S21 Local/Remote ë tñ hîp bé m¸y c¾t, ë r¬ le ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ REF543 chuyÓn sang chÕ ®é Remote. + KiÓm tra l¹i t×nh tr¹ng cña m¸y c¾t vµ t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ng¨n lé ®ã t¹i thiÕt bÞ vµ trªn m¸y tÝnh. + Thùc hiÖn lÖnh c¾t m¸y c¾t b»ng kho¸ vÆn t¹i tñ CP t¹i ng¨n MBA. Khi cã lÖnh c¾t tõ m¸y tÝnh th× tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ ®­îc truyÒn tíi bé REF543 cña tñ m¸y c¾t 431 lµm cuén c¾t (- MO1) cã ®iÖn ®i c¾t m¸y c¾t do tiÕp ®iÓm cña MC (- BB2 ) lu«n ®ãng v× m¸y c¾t ®ang ë vÞ trÝ ®ãng. c)- §iÒu khiÓn t¹i r¬ le ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ REF543: + Kho¸ chÕ ®é S21 Local/Remote ë ng¨n h¹ ¸p cña tñ m¸y c¾t chuyÓn sang chÕ ®é Remote, kho¸ chÕ ®é t¹i bé REF543 chuyÓn sang chÕ ®é Local. + Thùc hiÖn lÖnh c¾t: Khi cã lÖnh c¾t tõ r¬ le ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ REF543 th× tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sÏ khÐp, cuén c¾t (- MO1) cã ®iÖn ®i c¾t m¸y c¾t do tiÕo ®iÓm cña MC (- BB2 ) lu«n ®ãng v× m¸y c¾t ®ang ë vÞ trÝ ®ãng. d)- §iÒu khiÓn b»ng nót Ên ng¨n h¹ ¸p cña tñ MC 431:

39


+ Kho¸ chÕ ®é S21 Local/Remote ë ng¨n h¹ ¸p cña tñ m¸y c¾t chuyÓn sang chÕ ®é Local. + Thùc hiÖn lÖnh c¾t: Thùc hiÖn lÖnh c¾t Ên nót c¾t ‘SOC RED’ cÊp nguån ®Õn cuén c¾t (- MO1 ) ®i c¾t m¸y c¾t do tiÕp ®iÓm cña MC (- BB2) lu«n ®ãng v× m¸y c¾t ë vÞ trÝ ®ãng. e)- §iÒu khiÓn b»ng nót Ên c¬ khÝ t¹i tñ MC 431: Trªn mÆt cña cöa tñ cã s½n c¸c vÞ trÝ (c¸c nót Ên) ®ãng/ c¾t MC, v× vËy khi ta muèn c¾t MC th× ®­a tay thao t¸c Ên nót c¾t (O) hót chèt lµm chèt cuén c¾t (- MO1 ) ®­îc gi¶i phãng, lß xo c¾t ®i c¾t m¸y c¾t. 2.2.3- §iÒu khiÓn dao phô t¶i phÝa 22 kV: ` Dao phô t¶i 441-1 dïng lo¹i NAL-24 cã: I®m= 800A; Ic®m=25kA. B¶o vÖ cho m¸y biÕn thÕ tù dïng TD41 b»ng cÇu ch× èng, thao t¸c ®ãng c¾t b»ng tay quay ë tñ cao ¸p. V× dao phô t¶i 441-1 kh«ng cã bé I/O ®Ó kÕt nèi víi hÖ thèng SYS600 nªn nã kh«ng thÓ ®iÒu khiÓn tõ xa ®­îc (chØ hiÓn thÞ tr¹ng th¸i ®ãng, c¾t cña dao phô t¶i) mµ chØ cã thÓ thao t¸c ®ãng/c¾t trùc tiÕp t¹i tñ. Khi ta muèn ®ãng dao phô t¶i 441-1, ®­a tay ®iÒu khiÓn thao t¸c c¬ khÝ vµo lç ®iÒu khiÓn ®ãng / c¾t quay xu«i chiÒu kim ®ång hå ( ®Èy lªn ), khi dao phô t¶i 4411sÏ ®­îc ®ãng l¹i. Khi DPT 441-1 ®· ®ãng l¹i ta quay ng­îc tay ®iÒu khiÓn thao t¸c theo chiÒu ng­îc chiÒu kim ®ång hå mét chót ®Ó tÝch n¨ng lu«n cho lß xo c¾t. Khi muèn c¾t dao phô t¶i 441-1, ®­a tay ®iÒu khiÓn thao t¸c c¬ khÝ vµo lç ®iÒu khiÓn ®ãng / c¾t quay ng­îc chiÒu kim ®ång hå (®Èy xuèng), khi ®ã sÏ cã nguån ®­a ®Õn cuén c¾t Y2 vµ cuén c¾t cã ®iÖn ®i c¾t dao phô t¶i 441-1 do tiÕp ®iÓm cña DPT441-1 (- BB ) lu«n ®ãng v× DPT441-1 ®ang ë vÞ trÝ ®ãng.

40


Ch­¬ng III: hÖ thèng b¶o vÖ tr¹m HÖ thèng b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ cña tr¹m ®­îc thiÕt kÕ nh­ sau: 3.1- B¶o vÖ m¸y biÕn ¸p AT1: 3.1.1- B¶o vÖ so lÖch MBA (RET521): B¶o vÖ so lÖch lµ lo¹i b¶o vÖ lµm viÖc dùa trªn nguyªn t¾c so s¸nh trùc tiÕp dßng ®iÖn ë 2 ®Çu phÇn tö ®­îc b¶o vÖ. B¶o vÖ so lÖch MBA AT1 sö dông r¬ le RET521 dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c d¹ng ng¾n m¹ch pha-pha, pha-®Êt trong ph¹m vi ®Æt m¸y biÕn dßng 3 phÝa MBA. §èi víi tr¹m biÕn ¸p 220 kV VÜnh Yªn, ®Ó t¨ng ®é tin cËy b¶o vÖ cho AT1, ®­îc dïng 2 bé b¶o vÖ so lÖch RET521(87T1) vµ RET521(87T2) lµm viÖc song song. 3.1.1.1- B¶o vÖ so lÖch RET521 ( 87T1): * Bé RET521(87T1) lÊy tÝn hiÖu dßng ®iÖn tõ TI ch©n sø 3 phÝa MBA AT1 víi tØ sè biÕn ®Æt t­¬ng øng lµ: + PhÝa 220kV lµ 800/1 A. + PhÝa 110kV lµ 800/1 A. + PhÝa 22kV lµ 1200/1 A. Lµ lo¹i r¬ le b¶o vÖ t¸c ®éng nhanh ®i c¾t c¸c m¸y c¾t tæng ba phÝa MBA AT1 c¾t 271, 273, 131, 431 víi c¸c trÞ sè chØnh ®Þnh: ; thêi gian c¾t = 0,0 gi©y. + Idmin = 30%Ir + Idunre = 1000%Ir ; thêi gian c¾t = 0,0 gi©y. + H¹n chÕ dßng qu¸ ®é cña sãng hµi bËc 2: I2 / I1 = 15%. + H¹n chÕ dßng qu¸ ®é cña sãng hµi bËc 5: I5 / I1 = 30%. Ph¹m vi b¶o vÖ : Toµn bé m¸y biÕn ¸p AT1 tÝnh tõ TI ch©n sø ba phÝa vµo trong m¸y biÕn ¸p. VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ RET521(87T1): T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ D + 03 RP2 trong phßng r¬ le. 3.1.1.2- B¶o vÖ so lÖch RET521( 87T2): * Bé RET521(87T2) lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI c¸c ng¨n lé tæng 3 phÝa MBA víi tØ sè biÕn ®Æt t­¬ng øng lµ: + PhÝa 220kV lµ 1200/1 A. + PhÝa 110kV lµ 800/1 A. + PhÝa 22kV lµ 1200/1 A.

41


Lµ lo¹i r¬ le t¸c ®éng nhanh ®i c¾t c¸c m¸y c¾t tæng 271, 273, 131, 431 víi c¸c trÞ sè chØnh ®Þnh: + Idiff = 30%Ir ; thêi gian c¾t = 0,0 gi©y. + Idunre = 1000%I r ; thêi gian c¾t = 0,0 gi©y. + H¹n chÕ dßng qu¸ ®é cña sãng hµi bËc 2: I2 / I1 = 15%. + H¹n chÕ dßng qu¸ ®é cña sãng hµi bËc 5: I5 / I1 = 30%. B¶o vÖ t¸c ®éng khi sÈy ra ch¹m chËp trong m¸y biÕn ¸p AT1, thanh c¸i C21, lÌo tõ TI 271, 273, 131 vÒ phÝa MBA, c¸p ngÇm 22 kV. VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ RET521(87T2) : T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ D + 03 RP1 trong phßng r¬ le. 3.1.2- B¶o vÖ qu¸ dßng phÝa 220 kV ( lo¹i r¬ le REF545 ): Lµ lo¹i b¶o vÖ dù phßng phÝa 220kV cho c¸c b¶o vÖ chÝnh cña MBA AT1, nã lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI ch©n sø MBA AT1 (víi tØ sè biÕn 800/1A) vµ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU thanh c¸i C21 (víi tØ sè biÕn 225/0,11 kV), göi tÝn hiÖu ®i c¾t c¸c MC 271, 273. Víi c¸c trÞ sè chØnh ®Þnh : + Qu¸ dßng pha : - Cã h­íng ( DOC6 High ): I >> = 1,0 In ; tc = 0,5s c¾t MC 271, 273. - Kh«ng h­íng ( NOC3 Low ): 3I >> = 0,7 In ; tc = 3,7s c¾t MC 271, 273. + Qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h­íng : * Cµi ®Æt Gruop1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam ( DEF2 High ): I0 >> = 250% ; tc = 0,5s c¾t MC 271, 273. = 130% ; tc = 1,0s c¾t MC 271, 273. ( DEF2 Low ): I0 > * Cµi ®Æt Gruop2 lÊy ®iÖn Trung Quèc ( DEF2 High ): I0 >> = 130% ; tc = 0,5s c¾t MC 271, 273. ( DEF2 Low ): I0 > = 70% ; tc = 1,0s c¾t MC 271, 273. L­u ý: H­íng ®Æt cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha, qu¸ dßng ch¹m ®Êt phÝa 220KV h­íng tõ thanh c¸i ra ®­êng d©y. C¸c cÊp cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha vµ qu¸ dßng ch¹m ®Êt ®Òu sö dông ®­êng ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp. 3.1.3- B¶o vÖ qu¸ dßng phÝa 110 kV (Lo¹i r¬ le REX 521 ): Lµ lo¹i b¶o vÖ dù phßng phÝa 110 kV cho c¸c b¶o vÖ chÝnh cña MBA AT1, nã lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI ch©n sø MBA AT1(víi tØ sè biÕn 800/1A) vµ lÊy tÝn hiÖu ®iÖn ¸p tõ TU thanh c¸i C11 hoÆc C12 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV), göi tÝn hiÖu ®i c¾t m¸y c¾t tæng 131. Víi c¸c trÞ sè chØnh ®Þnh : + Qu¸ dßng pha cã h­íng: - 3I > = 1,5 In ; tc = 3,5s c¾t MC 131. - 3I >> = 3,7 In ; tc = 1,0s c¾t MC 131. 42


+ Qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h­íng: - I0 > = 250%In ; tc = 1,5s c¾t MC 131. - I0 >> = 500%In ; tc = 1,0s c¾t MC 131. L­u ý: H­íng ®Æt cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha, qu¸ dßng ch¹m ®Êt phÝa 110KV h­íng tõ thanh c¸i ra ®­êng d©y. C¸c cÊp cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha vµ qu¸ dßng ch¹m ®Êt ®Òu sö dông ®­êng ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp. 3.1.4- B¶o vÖ qu¸ dßng phÝa 22 kV (Lo¹i r¬ le REX521 ): Lµ lo¹i b¶o vÖ dù phßng phÝa 22kV cho c¸c b¶o vÖ chÝnh cña MBA AT1, nã lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI ch©n sø MBA AT1 (víi tØ sè biÕn 1200/1A), göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 431. Víi c¸c trÞ sè chØnh ®Þnh : + Qu¸ dßng pha kh«ng h­íng : * Cµi ®Æt Gruop1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam - NOC3 High : 3I >> = 8,2 In ; tc = 0,5s c¾t MC 431. - NOC3 Low : 3I > = 0,9 In ; tc = 2,0s c¾t MC 431. * Cµi ®Æt Gruop2 lÊy ®iÖn Trung Quèc - NOC3 High : 3I >> = 3,5 In ; tc = 0,5s c¾t MC 431. - NOC3 Low : 3I > = 0,9 In ; tc = 2,0s c¾t MC 431. Ph¹m vi b¶o vÖ : sù cè ng¾n m¹ch pha - pha phÝa 22 kV MBA AT1. VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ: T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ ng¨n 131 trong phßng r¬ le. L­u ý: B¶o vÖ qu¸ dßng pha phÝa 22KV lµ kh«ng h­íng vµ ®Òu ®­îc sö dông ®­êng ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp. 3.1.6- R¬ le h¬i ( r¬ le ga): R¬ le h¬i ®Æt ë èng dÉn dÇu nèi gi÷a thïng dÇu chÝnh víi khoang chÝnh b×nh dÇu phô MBA AT1, cã 2 cÊp ®ã lµ b¸o tÝn hiÖu (khÝ nhÑ) vµ c¾t 0,0 gi©y ba phÝa m¸y biÕn ¸p (khÝ nÆng). T¸c ®éng khi sÈy ra sù cè trong thïng dÇu chÝnh MBA AT1 cã sinh khÝ theo ®­êng èng èng dÉn dÇu nèi gi÷a thïng dÇu chÝnh víi khoang chÝnh b×nh dÇu phô víi l­îng khÝ chiÕm 300cm3 th× b¸o tÝn hiÖu “h¬i nhÑ” vµ tÝn hiÖu ®i c¾t 3 phÝa MBA. Ngoµi ra khi tèc ®é dßng dÇu >1m/s hoÆc møc dÇu tôt thÊp kh«ng cã dÇu trong r¬ le h¬i th× dÉn ®Õn lµm tiÕp ®iÓm cña r¬ le h¬i khÐp ®­a tÝn hiÖu ®i c¾t m¸y c¾t 3 phÝa m¸y biÕn ¸p AT1. R¬ le h¬i t¸c ®éng c¾t 3 phÝa AT1 nhê r¬ le trung gian, tÝn hiÖu b¸o trªn m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn : “ Gas Relay Trip ”. Khi r¬ le h¬i t¸c ®éng th× nã kh«ng tù gi¶i trõ ®­îc, muèn ®­a r¬ le trë l¹i lµm viÖc th× ph¶i gi¶i trõ b»ng nót Ên trªn r¬ le h¬i. Bªn trªn r¬ le h¬i cã 1 nót Ên mµu tr¾ng bªn ngoµi cã nóm nhùa b¶o vÖ ®Ó thö xem r¬ le h¬i cã lµm viÖc tèt hay kh«ng, ta Ên 1/2 nót ®Ó thö h¬i nhÑ (b¸o tÝn hiÖu), 43


ta Ên hÕt nót ®Ó thö h¬i nÆng (t¸c ®éng c¾t 3 phÝa MBA), khi t¸c ®éng nóm nµy kh«ng tù trë vÒ vÞ trÝ cò, muèn gi¶i trõ ta Ên ng­îc l¹i. R¬ le h¬i cã khoang kÝnh ®Ó quan s¸t ®­îc vÞ trÝ c¸c phao vµ møc dÇu trong r¬ le. Ph¹m vi b¶o vÖ : Sù cè trong thïng chÝnh m¸y biÕn ¸p AT1 lµm sinh khÝ, tèc ®é dßng dÇu >1m/s hoÆc møc dÇu tôt thÊp kh«ng cã dÇu trong r¬ le h¬i. VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ: ®Æt ë èng dÉn dÇu nèi gi÷a thïng dÇu chÝnh víi khoang chÝnh b×nh dÇu phô MBA AT1. 3.1.7- R¬ le dßng dÇu: R¬ le dßng dÇu ®Æt ë èng dÉn dÇu nèi gi÷a khoang ®iÒu ¸p d­íi t¶i pha A, phaB, pha C víi khoang phô b×nh dÇu phô MBA AT1, khi tèc ®é dßng dÇu ®¹t ng­ìng chØnh ®Þnh (1,5 m/ s  Vd) khÐp tiÕp ®iÓm c¾t 0,0 gi©y ba phÝa m¸y biÕn ¸p AT1. Bªn thµnh r¬ le dßng dÇu còng cã « kÝnh ®Ó cã thÓ quan s¸t vÞ trÝ lµm viÖc cña r¬ le vµ møc dÇu trong r¬ le. Khi r¬ le dßng dÇu t¸c ®éng, con bµi mµu ®á hiÖn ra ë gi÷a « cöa kÝnh. Bªn trong hép ®Êu nèi cña r¬ le dßng dÇu cã 2 nóm trßn mµu ®ång ®Ó thö xem r¬ le dßng dÇu cã lµm viÖc tèt hay kh«ng, nóm bªn ngoµi ®Ó thö t¸c ®éng, khi t¸c ®éng nóm nµy kh«ng tù trë vÒ vÞ trÝ cò, muèn gi¶i trõ ta Ên nóm bªn trong . R¬ le dßng dÇu t¸c ®éng c¾t 3 phÝa AT1 nhê r¬ le trung gian, tÝn hiÖu b¸o trªn m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn : “ TC Oil Flow Trip ”. Sau khi r¬ le dßng dÇu t¸c ®éng th× nã sÏ tù gi÷ nguyªn vÞ trÝ t¸c ®éng, v× vËy tr­íc khi ®­a r¬ le dßng dÇu trë l¹i lµm viÖc th× ph¶i gi¶i trõ t¸c ®éng b»ng nót gi¶i trõ (trªn n¾p r¬ le dßng dÇu cã 2 nót: mét nót ®Ó thö t¸c ®éng vµ mét nót ®Ó gi¶i trõ t¸c ®éng cña r¬ le). Ph¹m vi b¶o vÖ : Sù cè trong khoang ®iÒu ¸p d­íi t¶i pha A, B, C m¸y biÕn ¸p AT1 VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ: dÇu ®Æt ë èng dÉn dÇu nèi gi÷a khoang ®iÒu ¸p d­íi t¶i pha A, pha B, pha C víi khoang phô b×nh dÇu phô MBA AT1. Sè l­îng r¬ le dßng dÇu: gåm cã 3 r¬ le dßng dÇu ®Æt ë 3 pha A, B, C. 3.1.8- R¬ le ¸p lùc: R¬ le ¸p lùc lo¹i Model 900 ®Æt ë mÆt trªn thïng dÇu chÝnh MBA AT1 vµ bªn s­ên MBA, khi ¸p lùc dÇu t¨ng ®ét ngét ®¹t ng­ìng chØnh ®Þnh khÐp tiÕp ®iÓm c¾t 0,0 gi©y ba phÝa m¸y biÕn ¸p AT1. Khi cã sù cè ch¸y næ trong néi bé MBA lµm ¸p lùc t¨ng ®ét ngét khi ¸p lùc ®¹t 7Psi, r¬ le ¸p lùc t¸c ®éng c¾t 3 phÝa AT1 nhê r¬ le trung gian, tÝn hiÖu b¸o trªn m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn : + §èi víi r¬ le ¸p lùc cña thïng dÇu chÝnh: “Rapid Press Trip”. + §èi víi r¬ le ¸p lùc cña ng¨n ®iÒu ¸p: “ TC Press dev Trip ”. Ph¹m vi b¶o vÖ: Sù cè trong thïng dÇu chÝnh vµ ng¨n ®iÒu ¸p m¸y biÕn ¸p AT1 VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ: §Æt ë mÆt trªn vµ 2 bªn s­ên MBA AT1. 44


3.1.9- Van tù x¶ ¸p lùc: R¬ le x¶ ¸p lùc ®Æt ë 2 bªn s­ên MBA. Lo¹i 208-007-04 cña h·ng Qualitrol Copration nh»m tr¸nh cho thïng MBA khái bÞ næ. CÊu t¹o cña van tù x¶ ¸p lùc gåm cã phÇn n¾p ®Ëy, lß xo lùc, mÆt bÝch cè ®Þnh van víi mÆt m¸y bëi c¸c bu l«ng b¾t vµ mét sè chi tiÕt kh¸c. Van tù x¶ ¸p lùc lµm viÖc khi cã sù cè trong thïng m¸y biÕn ¸p, lµm ¸p lùc trong thïng t¨ng cao, th¾ng ®­îc lùc lß xo cña van 0,8 Bar. Khi ®ã van më, dÇu trong thïng m¸y trµn ra ngoµi vµ ¸p lùc trong thïng m¸y ®­îc gi¶m xuèng, ®ång thêi göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 3 phÝa m¸y biÕn ¸p. Khi ¸p lùc trong thïng m¸y ®· gi¶m nhá h¬n lùc lß xo th× van trë vÒ tr¹ng th¸i ®ãng ban ®Çu. Khi t¸c ®éng th× trªn n¾p van cã nóm mµu vµng nh« lªn gióp ta quan s¸t dÔ dµng. Van x¶ ¸p lùc kh«ng tù gi¶i trõ ®­îc nªn khi ®­a MBA trë l¹i lµm viÖc ta ph¶i gi¶i trõ tiÕp ®iÓm nhÞ thø nhê tay ®ßn vµ nóm vµng chØ thÞ. N»m d­íi hép ®Êu nèi bªn h«ng van cã 2 cß mµu tr¾ng ®Ó thö van tù x¶ ¸p lùc cè lµm viÖc tèt hay kh«ng, Ên cß bªn ngoµi tõ ngoµi vµo trong ®Ó thö t¸c ®éng, khi t¸c ®éng cß nµy kh«ng tù trë vÒ vÞ trÝ cò, muèn gi¶i trõ ta kÐo cß bªn trong tõ trong ra ngoµi ®ång thêi kÐo cß cÇn gi¶i trõ ra. Van tù x¶ ¸p lùc t¸c ®éng c¾t 3 phÝa AT1 nhê r¬ le trung gian, tÝn hiÖu b¸o trªn m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn : “Press Relf Trip”. Ph¹m vi b¶o vÖ : Sù cè trong thïng dÇu chÝnh m¸y biÕn ¸p AT1. VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ: gåm cã 2 r¬ le x¶ ¸p lùc dÇu ®Æt hai bªn thïng dÇu chÝnh. 3.1.10- B¶o vÖ nhiÖt ®é dÇu: Sö dông ®¸t trÝch nhiÖt ®o nhiÖt ®é dÇu cña thïng dÇu chÝnh MBA qua èng m«i chÊt ®­a ®Õn ®ång hå ®o nhiÖt ®é dÇu, t¹i ®ång hå cã chØnh ®Þnh nhiÖt ®é b¸o tÝn hiÖu vµ c¾t 0,0 gi©y ba phÝa m¸y biÕn ¸p. + B¸o tÝn hiÖu : khi nhiÖt ®é dÇu ®¹t 1000C  t0d  1100C. + C¾t m¸y c¾t víi thêi gian 0,0 gi©y ba phÝa m¸y biÕn ¸p : khi nhiÖt ®é dÇu ®¹t 1100C  t0d. B¶o vÖ nhiÖt ®é dÇu cã 2 cÊp t¸c ®éng khÐp tiÕp ®iÓm nhê r¬ le trung gian, tÝn hiÖu b¸o trªn m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn : + B¸o tÝn hiÖu : “ OTemp High Alarm ”. + C¾t 3 phÝa AT1 : “ Oil or Wind TMP Trip ”. Ph¹m vi b¶o vÖ : Sù cè trong thïng dÇu chÝnh m¸y biÕn ¸p AT1 lµm nhiÖt ®é dÇu t¨ng cao. VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ: T¹i tñ trung gian m¸y biÕn ¸p AT1. 3.1.11- B¶o vÖ nhiÖt ®é cuén d©y 22kV, 110 kV vµ 220 kV: 45


Sö dông ®¸t trÝch nhiÖt ®o nhiÖt ®é cuén d©y 22kV, 110 kV vµ cuén d©y 220 kV m«i chÊt ®­a ®Õn ®ång hå ®o nhiÖt ®é cuén d©y 22kV, 110 kV vµ cuén d©y 220 kV, t¹i ®ång hå cã chØnh ®Þnh nhiÖt ®é b¸o tÝn hiÖu vµ c¾t 0,0 gi©y ba phÝa m¸y biÕn ¸p. + B¸o tÝn hiÖu : khi nhiÖt ®é cuén d©y ®¹t 1050C  t0cd  1150C. + C¾t m¸y c¾t víi thêi gian 0,0 gi©y ba phÝa m¸y biÕn ¸p : khi nhiÖt ®é cuén d©y 22kV, 110 kV vµ 220 kV ®¹t 1150C  t0cd. B¶o vÖ nhiÖt ®é cuén d©y cã 2 cÊp t¸c ®éng khÐp tiÕp ®iÓm nhê r¬ le trung gian, tÝn hiÖu b¸o trªn m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn : + B¸o tÝn hiÖu : “ Wind Temp Alarm ”. + C¾t 3 phÝa AT1 : “ Oil or Wind TMP Trip ”. Ph¹m vi b¶o vÖ : Ch¹m chËp cuén d©y 22kV, 110 kV vµ cuén d©y 220 kV m¸y biÕn ¸p AT1 lµm nhiÖt ®é cuén d©y t¨ng cao. VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ: T¹i tñ trung gian m¸y biÕn ¸p AT1. 3.1.12- B¸o tÝn hiÖu trªn m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn: 1- Møc dÇu khoang ®iÒu ¸p b¸o min vµ max : “ OLTC oil Alarm ”. 2- Møc dÇu thïng dÇu chÝnh : + B¸o tÝn hiÖu max : “ AT oil Max Alarm ”. + B¸o tÝn hiÖu min : “ AT oil Min Alarm ” 3.2- B¶o vÖ ®­êng d©y 220 kV VÜnh Yªn – SãC S¥N (271 – 272 ) : §­êng d©y 220 kV VÜnh Yªn - Sãc S¬n (271 - 272) dµi 27,5 km vµ sö dông d©y dÉn ACSR 500. PhÝa 220 kV Vinh - Yªn sö dông s¬ ®å tø gi¸c v× vËy b¶o vÖ cho mét ng¨n lé ®­êng d©y gåm cã 2 m¸y c¾t vµ 2 r¬ le kho¶ng c¸ch (REL511, REL521) lµm b¶o vÖ chÝnh lµm viÖc song song, 1 r¬ le REF545 lµm chøc n¨ng ®iÒu khiÓn, 1 r¬ le REB551 lµm chøc n¨ng chèng h­ háng m¸y c¾t (BFP), kiÓm tra ®ång bé (SYN) vµ tù ®éng ®ãng l¹i (AR). 3.2.1- B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y (r¬ le REL511,REL521): B¶o vÖ kho¶ng c¸ch lµ lo¹i b¶o vÖ ph¶n øng theo quan hÖ dßng, ¸p ®­a vµo r¬ le vµ gãc lÖch pha gi÷a chóng. Thêi gian t¸c ®éng cña b¶o vÖ tù ®éng t¨ng lªn khi kho¶ng c¸ch tõ chç h­ U

háng ®Õn chç ®Æt b¶o vÖ t¨ng lªn: t  f  r ,   Ir  NÕu chän s¬ ®å nèi d©y thÝch hîp vµ bá qua sù phô thuéc vµo gãc  th× ta U 

®­îc quan hÖ: t  f  r   f Z1  l   Ir  Trong ®ã l : Kho¶ng c¸ch tõ chç ®Æt b¶o vÖ ®Õn chç h­ háng. 46


B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y 271- 272 dïng bé r¬ le REL511, REL521 cña h·ng ABB s¶n xuÊt, lµ lo¹i b¶o vÖ t¸c ®éng nhanh, tin cËy vµ chän läc ë tÊt c¶ c¸c d¹ng sù cè ng¾n m¹ch pha - pha, pha - ®Êt. Bé r¬ le REL511, REL521 ®­îc sö dông víi c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ nh­ sau: a) B¶o vÖ kho¶ng c¸ch dïng r¬ le REL511,REL521 : ChiÒu dµi cña ®­êng d©y 271,272 lµ 27,5 Km, dïng d©y lo¹i ACSR 500. ®­îc lÊy tû sè biÕn TI lµ: 1200/1(A), vµ TU lµ: 225/0,11 (KV): B¶o vÖ kho¶ng c¸ch gåm cã c¸c vïng t¸c ®éng, chiÒu dµi c¸c vïng vµ thêi gian lµm viÖc t­¬ng øng nh­ sau: + Vïng Z1: Kho¶ng 80 % (22.0 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,0 gi©y. + Vïng Z2: Kho¶ng 125 % (34,375km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,5 gi©y. + Vïng Z3: Kho¶ng 370 % (101,762 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 2,0 gi©y. C¸c th«ng sè chØnh ®Þnh thµnh phÇn trë kh¸ng (X) vµ ®iÖn trë (R) cho c¸c vïng cô thÓ nh­ sau: Chó ý: TÝn hiÖu c¾t cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch cÊp 1 (0 gi©y) vµ cÊp 2 (0,5 gi©y) ®ång thêi ®­îc göi tíi khëi ®éng r¬ le tù ®éng ®ãng l¹i REB551 cña ®­êng d©y 271,272. b) B¶o vÖ qu¸ dßng; B¶o vÖ qu¸ dßng ®­êng d©y VÜnh Yªn - Sãc S¬n 271,272 ®­îc tÝch hîp lu«n trong 2 r¬ le kho¶ng c¸ch REL511,521 - B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h­íng thuËn (REL511) : B¶o vÖ ®­îc cµi ®Æt chØnh ®Þnh theo 2 cÊp Step1 vµ Step2: Ib = 1A + IN1 > =150%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,5 gi©y. + IN2 > =220%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,0 gi©y. - B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt kh«ng h­íng(REL521): B¶o vÖ ®­îc cµi ®Æt chØnh ®Þnh nh­ sau : Víi thêi gian t1 = 3,5 gi©y. + IN > = 8%Ib. c) B¶o vÖ chèng ®ãng vµo ®iÓm sù cè (SOTF, REL511, REL521): Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng ®ãng vµo ®iÓm sù cè ®­îc x©y dùng dùa trªn nhiÒu yÕu tè l«gic Chøc n¨ng nµy cã kh¶ n¨ng cho phÐp lµm viÖc bëi mét lÖnh ®ãng ®Õn m¸y c¾t (b»ng tiÕp ®iÓm phô ®Õn m¸y c¾t) kÕt hîp víi viÖc gi¸m s¸t dßng trªn ®­êng d©y, hoÆc bëi chøc n¨ng tù ®éng dß t×m ®­êng d©y chÕt kÐt hîp víi viÖc gi¸m s¸t dßng ®iÖn trªn ®­êng d©y. Chøc n¨ng nµy sÏ cho phÐp kÝch ho¹t vµ tù l­u l¹i ®Õn 1gi©y sau khi nã cho phÐp reset tÝn hiÖu ®ã. Chøc n¨ng nµy sÏ ®­îc kÝch ho¹t vµ duy tr× lÖnh c¾t trong suèt thêi gian chê bao gåm c¶ thêi gian trë vÒ cña r¬ le. §ã lµ ®iÒu kiÖn cho 47


phÐp khëi ®éng 1 chøc n¨ng nµo ®ã trong suèt qu¸ tr×nh chän lùa vµ sÏ cho kÕt qu¶ ngay lËp tøc lµ 1 lÖnh c¾t ë r¬ le ®Çu ra tõ chøc n¨ng SOTF. 1000ms

SOTF - BC 200m s

SOTF - DLCND SOTF - NDACC

≥1

15ms

SOTF - BLOCK

SOTF - TRIP

&

& & S¬ ®å Logic

d) B¶o vÖ vµ gi¸m s¸t hÖ thèng ®iÖn ¸p nguån (LOV. REL511, REL521) : Chøc n¨ng LOV ®­îc vËn hµnh trªn c¬ së ®o l­êng ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y, nã lµ 1 tæ hîp logic. Nã cã thÓ tù ®éng nhËn ra nÕu ®­êng d©y ®­îc phôc håi trë l¹i trong thêi gian tèi thiÓu lµ 3s tr­íc thêi gian khëi ®éng c¾t lµ 7s. TEST TEST - ACTIVE

& BlockLOV - Yes

LOV - BLOCK

≥1

15ms

Function Enable

150ms LOV - TRIP

&

BlockLOV - Yes

&

BlockLOV - Yes BlockLOV - Yes

only 1 or 2 phases are low for at least 10s ( not three)

Latched Enable

& 10ms

≥1 Reset Enable

LOV - CBOPEN

≥1

LOV - VTSU

&

3ms

≥1

Set Enable

≥1 Line restored for at least 3s

S¬ ®å Logic

Ngoµi ra, chøc n¨ng nµy cßn tù ®éng kho¸ nÕu ®iÖn ¸p cña 1 hoÆc 2 pha xuèng thÊp sau 10s. Chøc n¨ng LOV ®­îc vËn hµnh trë l¹i nÕu n¨ng l­îng trªn ®­êng d©y l¹i phôc håi trë l¹i. 48


Sù vËn hµnh cña chøc n¨ng LOV mÊt ®é tin cËy nÕu h­ háng m¹ch ¸p, th«ng tin tÝn hiÖu m¸y c¾t më, hoÆc b»ng mét kÕt nèi ®Çu vµo kh¸c cña khèi chøc n¨ng LOV. HÖ thèng r¬ le b¶o vÖ lu«n kÝch ho¹t chÕ ®é tù ®éng gi¸m s¸t ®iÖn ¸p nguån trªn ®­êng d©y víi th«ng sè cµi ®Æt chØnh ®Þnh UPE < = 70% U1b . e) Dß t×m ®­êng d©y chÕt: U< 70%U1b, Ip < 10%I1b h) Chøc n¨ng chèng dao ®éng l­íi: Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ nhËn biÕt ®­îc nh÷ng dao ®éng tho¸ng qua trªn l­íi vµ sÏ kh«ng göi lÖnh ®i c¾t m¸y c¾t. i) Ghi sù cè vµ kho¶ng c¸ch sù cè: Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ ®­a ra mµn h×nh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gióp ng­êi vËn hµnh x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè vµ c¸ch kh¾c phôc. J ) C¶nh b¸o mÊt ¸p ®­êng d©y: Chøc n¨ng nµy sÏ c¶nh b¸o cho ng­êi vËn hµnh biÕt ®­îc cã h­ háng m¹ch ¸p ®­a vµo r¬le, nh­ ¸p t« m¸t TU ®­êng d©y nh¶y vµ ®øt m¹ch ¸p. 3.2.2- Tù ®éng ®ãng l¹i F79, kiÓm tra ®ång bé, chèng h­ háng m¸y c¾t BFP (REB551): a) B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t (BFP, REB551) : TEST BlockBFP = Yes

t2

&

tp

≥1

TEST-ACTIVE

&

BFP - BLOCK

t1

tp

BFP - TRBU

&

STIL1

≥1

BFP - START BFP - STL1

≥1

BFP - TRRET

≥1

& t2

&

STIL2 BFP - START BFP - STL2

RETRIP=I>Check

t1

tp

&

BFP – TRRETL1

BFP – TRRETL2

≥1

BFP – TRRETL3 RETRIP = NoI>Check t2

&

STIL3

t1

&

BFP - START BFP - STL3

&

≥1

& S¬ ®å Logic

49

tp


Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t ®­îc khëi ®éng b»ng nh÷ng tÝn hiÖu c¾t tõ b¶o vÖ ë bªn trong néi bé r¬ le hoÆc tõ bªn ngoµi cña nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Khi ®ã tÝn hiÖu c¾t ®Çu tiªn sÏ ®­îc göi ®Õn khèi b¶o vÖ h­ háng m¸y c¾t (BFP), vµ 1 tÝn hiÖu c¾t sÏ ®­îc göi ®Õn ®Ó b¶o vÖ chÝnh m¸y c¾t ®ã (retrip) víi thêi gian t1 = 0.05s. NÕu dßng sù cè vÉn cßn tån t¹i th× 1 tÝn hiÖu c¾t (back-up) sÏ ®­îc ®Õn c¾t c¸c m¸y c¾t liªn quan sau 1 thêi gian t2 = 0.25s. b) Chøc n¨ng kiÓm tra ®ång bé (F25): Chøc n¨ng ®o l­êng kiÓm tra synchrocheck gi÷a 2 ®Çu lµ ®iÒu kiÖn so s¸nh chóng tíi trÞ sè giíi h¹n. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng ®ång thêi ®Òu ®¹t trÞ sè giíi h¹n ®· cµi ®Æt gi÷a chóng. Chøc n¨ng energizing check ®o l­êng ®iÖn ¸p gi÷a thanh c¸i vµ ®­êng d©y vµ so s¸nh chóng víi c¸c ng­ìng both, high vµ low. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng hiÖn t¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt. ENERGIZING CHECK

Auto Energ OFF Both

≥1

DLLB BDLL

50ms

≥1

0  60s AUTOENRG1

1

≥1 

UL High UL Low UB High UB Low UENRG1OK

Man Energ OFF Both

≥1 

DLLB BDLL

50ms

≥1

MANENRG1

≥1

1

0  60s

1

ManDBDL OFF ON

S¬ ®å L« gic

Chøc n¨ng synchronizing check ®o l­êng ®iÒu kiÖn gi÷a 2 ®Çu vµ còng x¸c ®Þnh sù thay ®æi gãc pha trong suèt qu¸ tr×nh ®ãng cña r¬ le tõ sù dao ®éng cña tÇn 50


sè. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra ®ång thêi khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt víi thêi gian lµ tèi ­u nhÊt. Chøc n¨ng kiÓm tra ®ång bé lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 271, 272 (víi tØ sè biÕn 225/0,11kV) vµ tõ TU thanh c¸i C21 (víi tØ sè biÕn 225/0,11kV) vµ thùc hiÖn kiÓm tra: U ≤ ± 5% f ≤ 0,1Hz φ ≤ 250 vµ ph¶i ®ång pha SYNCROCHECK

SYN1 OPERATION

OFF RELEASE

OFF

ON

SYN1- BLOCK UDiff 50ms 0  60s

UBusHigh

 ULineHigh

SYN1- AUTOOK

1

1

t Sync FreqDiff PhaseDiff SYN1- MANUOK

AUTOENERG1

MANUENERG1

UDIFF FRDIFF PHDIFF

S¬ ®å L« gic

c) Tù ®éng ®ãng l¹i ®­êng d©y (F79): Chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ®­îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng phÇn tö l«gic. Nã ®­îc vËn hµnh kÕt hîp víi nh÷ng tÝn hiÖu c¾t ®Çu ra tõ nh÷ng b¶o vÖ ®­êng d©y vµ kÕt hîp víi chøc n¨ng synchrocheck, energizingcheck. Chøc n¨ng AR cã kh¶ n¨ng lùa chän phèi hîp ®­a ra lÖnh ®ãng cho 1,2 hoÆc 3 pha cña m¸y c¾t. Tr­êng hîp kh«ng cho phÐp ®ãng l¹i MC lÇn thø hai x¶y ra nÕu lÖnh ®ãng lÇn ®Çu tiªn kh«ng thµnh c«ng, bëi v× khi ®ã MC ®· thùc hiÖn ®ãng vµo ®iÓm sù cè vÜnh cöu.

51


Operation: On Operation: Off Operation: Standby AR01- ON

AR01- OFF

≥1 AR01- SETON

& S R

≥1

AR01- START

INITIATE

≥1 Additition condition

AR01- TRSOTF

5s AR01- CBCLOSED

≥1

STARTAR

AR01- CBREADY

&

Blocking and

≥1

inhibit condition

AR01- READY

1

Blocked state INITIATE COUNT- 0

 & S R

Reclosing function reset

AR01- UNSUC

S¬ ®å l«gic

Chó ý: : - Tù ®éng ®ãng l¹i kiÓm tra ®ång bé: Thanh c¸i cã ®iÖn vµ ®­êng d©y cã ®iÖn. 3.3- B¶o vÖ ®­êng d©y 220 kV VÜnh Yªn - viÖt tr× (273 - 274 ) : §­êng d©y 220 kV VÜnh Yªn - ViÖt Tr× (273 - 274) dµi 40,2 km vµ sö dông d©y dÉn ACSR 500. PhÝa 220 kV tr¹m VÜnh Yªn sö dông s¬ ®å tø gi¸c v× vËy b¶o vÖ cho mét ng¨n lé ®­êng d©y gåm cã 2 m¸y c¾t vµ 2 r¬ le kho¶ng c¸ch (REL511, REL521) lµm b¶o vÖ chÝnh lµm viÖc song song, 1 r¬ le REF545 lµm chøc n¨ng ®iÒu khiÓn, 1 r¬ le REB551 lµm chøc n¨ng chèng h­ háng m¸y c¾t (BFP), kiÓm tra ®ång bé (SYN) vµ tù ®éng ®ãng l¹i (AR). 3.3.1- B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y (r¬ le REL511,REL521): B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y 273 - 274 dïng bé r¬ le REL511, REL521 cña h·ng ABB s¶n xuÊt, lµ lo¹i b¶o vÖ t¸c ®éng nhanh, tin cËy vµ chän läc ë tÊt c¶ c¸c d¹ng sù cè ng¾n m¹ch pha - pha, pha - ®Êt. Bé r¬ le REL511, REL521 ®­îc sö dông víi c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ nh­ sau: 52


a) B¶o vÖ kho¶ng c¸ch dïng r¬ le REL511, REL521 : ChiÒu dµi cña ®­êng d©y 273 - 274 lµ 40.2 Km, dïng d©y lo¹i ACSR 500. ®­îc lÊy tû sè biÕn TI lµ: 1200/1(A), vµ TU lµ: 225/0,11 (KV): B¶o vÖ kho¶ng c¸ch gåm cã c¸c vïng t¸c ®éng, chiÒu dµi c¸c vïng vµ thêi gian lµm viÖc t­¬ng øng nh­ sau: + Vïng Z1: Kho¶ng 80 % (32,16 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,0 gi©y. + Vïng Z2: Kho¶ng 125 % (50,29 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,5 gi©y. + Vïng Z3: Kho¶ng 380 % (152,66 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 2,5 gi©y. Chó ý: TÝn hiÖu c¾t cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch cÊp 1 (0 gi©y) vµ cÊp 2 (0,5 gi©y) ®ång thêi ®­îc göi tíi khëi ®éng r¬ le tù ®éng ®ãng l¹i REB551 cña ®­êng d©y 273,274. b) B¶o vÖ qu¸ dßng; B¶o vÖ qu¸ dßng ®­êng d©y VÜnh Yªn – ViÖt Tr× 273,274 ®­îc tÝch hîp lu«n trong 2 r¬ le kho¶ng c¸ch REL511, REL521 - B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h­íng(REL511) : B¶o vÖ ®­îc cµi ®Æt chØnh ®Þnh theo 2 cÊp Step1 vµ Step2 : Ib = 1A + IN1 > =120%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,5 gi©y. + IN2 > =230%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,0 gi©y. - B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt kh«ng h­íng(REL521): B¶o vÖ ®­îc cµi ®Æt chØnh ®Þnh nh­ sau : + IN > = 8%Ib. Víi thêi gian t1 = 3,5 gi©y. c) B¶o vÖ chèng ®ãng vµo ®iÓm sù cè SOTF ( REL511,REL521): c¬ chÕ lµm viÖc ®äc phÇn c môc 3.2.1 d) B¶o vÖ vµ gi¸m s¸t hÖ thèng ®iÖn ¸p nguån (LOV. REL511, REL521 ) :c¬ chÕ lµm viÖc ®äc phÇn d môc 3.2.1 e) Dß t×m ®­êng d©y chÕt: U< 70%U1b, Ip < 10%I1b h) Chøc n¨ng chèng dao ®éng l­íi Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ nhËn biÕt ®­îc nh÷ng dao ®éng tho¸ng qua trªn l­íi vµ sÏ kh«ng göi lÖnh ®i c¾t m¸y c¾t. i) Ghi sù cè vµ kho¶ng c¸ch sù cè Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ ®­a ra mµn h×nh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gióp ng­êi vËn hµnh x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè vµ c¸ch kh¾c phôc. J ) C¶nh b¸o mÊt ¸p ®­êng d©y Chøc n¨ng nµy sÏ c¶nh b¸o cho ng­êi vËn hµnh biÕt ®­îc cã h­ háng m¹ch ¸p ®­a vµo r¬le, nh­ ¸p t« m¸t TU ®­êng d©y nh¶y vµ ®øt m¹ch ¸p. 53


3.3.2- B¶o vÖ tù ®éng ®ãng l¹i F79, chèng h­ háng m¸y c¾t BFP ( REB551): a) B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t (BFP, REB551) : C¬ chÕ lµm viÖc ®äc phÇn a môc 3.2.2 L­u ý : Khi chøc n¨ng 50BF lµm viÖc sau thêi gian t1 göi tÝn hiÖu ®i c¾t l¹i m¸y c¾t ng¨n lé ®ã vµ sau thêi gian t2 göi tÝn hiÖu ®i c¾t c¸c m¸y c¾t liªn quan b) Chøc n¨ng kiÓm tra ®ång bé (F25): Chøc n¨ng ®o l­êng kiÓm tra synchrocheck gi÷a 2 ®Çu lµ ®iÒu kiÖn so s¸nh chóng tíi trÞ sè giíi h¹n. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng ®ång thêi ®Òu ®¹t trÞ sè giíi h¹n ®· cµi ®Æt gi­òa chóng. Chøc n¨ng energizing check ®o l­êng ®iÖn ¸p gi÷a thanh c¸i vµ ®­êng d©y vµ so s¸nh chóng tíi c¸c ng­ìng both, high vµ low. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng hiÖn t¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt. Chøc n¨ng synchronizing check ®o l­êng ®iÒu kiÖn gi÷a 2 ®Çu vµ còng x¸c ®Þnh sù thay ®æi gãc pha trtrong suèt qu¸ tr×nh ®ãng cña r¬ le tõ sù dao ®éng cña tÇn sè. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra ®ång thêi khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt vëi thêi gian lµ tèi ­u nhÊt. Chøc n¨ng kiÓm tra ®ång bé sÏ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 273, 274 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ tõ TU thanh c¸i C21 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ thùc hiÖn kiÓm tra: U ≤ ± 5% f ≤ 0,1Hz φ ≤ 250 vµ ph¶i ®ång pha S¬ ®å logic xem s¬ ®å logic phÇn b môc 3.2.2 c) Tù ®éng ®ãng l¹i ®­êng d©y (F79): Chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ®­îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng phÇn tö l«gic. Nã ®­îc vËn hµnh kÕt hîp víi nh÷ng tÝn hiÖu c¾t ®Çu ra tõ nh÷ng b¶o vÖ ®­êng d©y vµ kÕt hîp víi chøc n¨ng synchrocheck, energizingcheck. Chøc n¨ng AR cã kh¶ n¨ng lùa chän phèi hîp ®­a ra lÖnh ®ãng cho 1,2 hoÆc 3 pha cña m¸y c¾t. Tr­êng hîp kh«ng ®ãng l¹i ®­îc MC lÇn thø hai x¶y ra nÕu lÖnh ®ãng lÇn ®Çu tiªn kh«ng thµnh c«ng, bëi v× lÖnh ®ãng ®ã vµo ®iÓm sù cè vÜnh cöu. S¬ ®å logic xem s¬ ®å logic phÇn c môc 3.2.2 Chó ý: : - Tù ®éng ®ãng l¹i kiÓm tra ®ång bé: Thanh c¸i cã ®iÖn vµ ®­êng d©y cã ®iÖn. 3.4- B¶O VÖ SO LÖCH THANH C¸I 220 KV. Chøc n¨ng cña b¶o vÖ so lÖch thanh c¸i trong r¬ le RED521 lµ mét tæ hîp c¬ së d÷ liÖu thuËt to¸n ®­îc vËn hµnh kÕt hîp theo nguyªn t¾c so s¸nh ®é lín dßng vµ gãc pha cña tõng ng¨n lé. §ã lµ qu¸ tr×nh liªn hÖ nh÷ng vÐc t¬ dßng trong thuËt to¸n ®¹t ®­îc bëi sù ph©n tÝch b»ng chuçi Fourier bao hµm chñ yÕu bëi nh÷ng tÇn sè c¬ b¶n 54


Nguyªn t¾c ®o l­êng dßng trong thuËt to¸n lµ sù ®¸nh gi¸ ®o l­êng dßng riªng lÎ cña tõng pha vµ cña tõng thanh c¸i.

k=1

IDiff

Triping area kset = kst max

Restraint area

IKmin 0

IRest §Æc tÝnh c¾t

Nguyªn t¾c so s¸nh gãc pha trong thuËt to¸n c¬ b¶n dùa trªn dßng cña c¸c ng¨n lé. Tr­êng hîp nÕu sù cè bªn trong vïng cña thanh c¸i, dßng cña c¸c ng¨n lé sÏ h­íng vÒ phÝa cã sù cè. Bëi vËy chøc n¨ng so s¸nh pha sÏ ph¶i so s¸nh gãc pha tÊt c¶ c¸c dßng cña mçi pha vµ mçi vïng cña b¶o vÖ. Chøc n¨ng sÏ so s¸nh vµ ®­a ra lÖnh c¾t trong d¶i tõ 0  740.  1800 external fault 740

max = 740 internal fault

00 1 2 Chøc n¨ng so s¸nh pha

Idiff > Idiff

&

k = Idiff / Irestr > kset  < set s¬ ®å l« gic 55

trip


3.4.1- B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i I. C21 (RED521). B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i I. C21 phÝa 220 KV dïng bé r¬ le RED521 cña h·ng ABB s¶n xuÊt. §­îc lÊy tÝn hiÖu dßng TI ch©n sø MBA AT1 phÝa 220 KV víi tû sè 800/1 A, vµ tÝn hiÖu dßng TI271, TI273 víi tû sè 1200/1 A. Vµ khi t¸c ®éng c¾t c¸c MC 271,273,131,431. B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i I ®­îc chØnh ®Þnh nh­ sau : Id = 1000A vµ tc = 0 gi©y. 3.4.2- B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i II. C22 (RED521). B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i II. C22 phÝa 220 KV dïng bé r¬ le RED521 cña h·ng ABB s¶n xuÊt. §­îc lÊy tÝn hiÖu dßng TI272, TI274 víi tû sè 1200/1 A vµ TI ch©n sø phÝa 220 kV MBA AT2. Vµ khi t¸c ®«ng c¾t c¸c MC 272.274, 132. ( HiÖn t¹i ch­a lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI ch©n sø phÝa 220kV MBA AT2 nªn ®ang t¸ch m¹ch c¾t ®Çu ra cña r¬ le ) B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i I ®­îc chØnh ®Þnh nh­ sau : Id = 1000A vµ tc = 0 gi©y. 3.5- B¶o vÖ lé ®­êng d©y 110 kV vÜnh yªn - phóc yªn (171): 3.5.1- B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y (REL511): * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REL511: T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 01 RP trong phßng r¬ le. * B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y 171 dïng bé r¬ le REL511 cña h·ng ABB s¶n xuÊt, lµ lo¹i b¶o vÖ t¸c ®éng nhanh, tin cËy vµ chän läc ë tÊt c¶ c¸c lo¹i sù cè ng¾n m¹ch pha - pha, pha - ®Êt. Bé r¬ le REL511 ®­îc sö dông víi c¸c chøc n¨ng sau: a) B¶o vÖ kho¶ng c¸ch : ChiÒu dµi cña ®­êng d©y 171 lµ 7,50 Km, dïng d©y lo¹i ACSR 240. B¶o vÖ kho¶ng c¸ch gåm cã c¸c vïng t¸c ®éng, chiÒu dµi c¸c vïng vµ thêi gian lµm viÖc t­¬ng øng nh­ sau: * Cµi ®Æt Group 1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam vµ cµi ®Æt Group 2 lÊy ®iÖn Trung Quèc + Vïng Z1: - Kho¶ng 75 % (5,625 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,0 gi©y. + Vïng Z2: Kho¶ng 150 % (11,3 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,5 gi©y. + Vïng Z3: Kho¶ng 400 % (30 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 3,5 gi©y. Chó ý: TÝn hiÖu c¾t cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch cÊp 1, cÊp 2 ®ång thêi göi khëi ®éng chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i (F79) b) B¶o vÖ qu¸ dßng pha, qu¸ dßng ch¹m ®Êt : * Cµi ®Æt Group1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam - Cã h­íng: Ib = 1A 56


+ Step1: IN1 > = 250%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 1.0 gi©y. + Step2: IN2 > = 500%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,3 gi©y. - Kh«ng h­íng: + Step3: IN3 > = 10%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 3.5 gi©y. * Cµi ®Æt Group2 lÊy ®iÖn Trung Quèc - Cã h­íng: Ib = 1A + Step1: IN1 > = 150%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 1.0 gi©y. + Step2: IN2 > = 230%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,3 gi©y. - Kh«ng h­íng: + Step3: IN3 > = 8%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 3.5 gi©y. Chó ý: TÝn hiÖu c¾t cña b¶o vÖ qu¸ dßng cÊp 1, cÊp 2 ®ång thêi göi khëi ®éng chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i (F79) c) B¶o vÖ chèng ®ãng vµo ®iÓm sù cè (SOTF): Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng ®ãng vµo ®iÓm sù cè ®­îc x©y dùng dùa trªn nhiÒu yÕu tè l«gic vµ nã ®­îc hoµn thµnh dùa trªn chøc n¨ng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch. Chøc n¨ng nµy cã kh¶ n¨ng cho phÐp lµm viÖc bëi mét lÖnh ®ãng ®Õn m¸y c¾t ( b»ng tiÕp ®iÓm phô ®Õn m¸y c¾t ), hoÆc bëi chøc n¨ng tù ®éng dß t×m ®­êng d©y chÕt. Chøc n¨ng nµy sÏ cho phÐp kÝch ho¹t vµ tù g­u l¹i ®Õn 1gi©y sau khi nã cho phÐp reset tÝn hiÖu ®ã. Chøc n¨ng nµy sÏ ®­îc kÝch ho¹t vµ duy tr× lÖnh c¾t trong suèt thêi gian chê bao gåm c¶ thêi gian trë vÒ cña r¬ le. §ã lµ ®iÒu kiÖn cho phÐp khëi ®éng 1 chøc n¨ng nµo ®ã trong suèt qu¸ tr×nh chän lùa vµ sÏ cho kÕt qu¶ ngay lËp tøc lµ 1 lÖnh c¾t ë r¬ le ®Çu ra tõ chøc n¨ng SOTF. 1000ms

SOTF - BC 200m s

SOTF - DLCND SOTF - NDACC SOTF - BLOCK

≥1

15ms

&

&

SOTF - TRIP

& S¬ ®å Logic

d) KiÓm tra ®ång bé (F25) : Chøc n¨ng ®o l­êng kiÓm tra synchrocheck gi÷a 2 ®Çu lµ ®iÒu kiÖn so s¸nh chóng tíi trÞ sè giíi h¹n. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng ®ång thêi ®Òu ®¹t trÞ sè giíi h¹n ®· cµi ®Æt gi­òa chóng. Chøc n¨ng energizing check ®o l­êng ®iÖn ¸p gi÷a thanh c¸i vµ ®­êng d©y vµ so s¸nh chóng tíi c¸c ng­ìng both, high vµ low. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng hiÖn t¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt.

57


Chøc n¨ng synchronizing check ®o l­êng ®iÒu kiÖn gi÷a 2 ®Çu vµ còng x¸c ®Þnh sù thay ®æi gãc pha trtrong suèt qu¸ tr×nh ®ãng cña r¬ le tõ sù dao ®éng cña tÇn sè. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra ®ång thêi khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt vëi thêi gian lµ tèi ­u nhÊt. Chøc n¨ng kiÓm tra ®ång bé sÏ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 171 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ tõ TU thanh c¸i C11 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ thùc hiÖn kiÓm tra: U ≤ ± 5% f ≤ 0,1Hz φ ≤ 250 vµ ph¶i ®ång pha

SYNCROCHECK

SYN1 OPERATION

OFF RELEASE

OFF

ON

SYN1- BLOCK UDiff 50ms UBusHigh

 ULineHigh

0  60s SYN1- AUTOOK

1

1

t Sync FreqDiff PhaseDiff

SYN1- MANUOK

AUTOENERG1

MANUENERG1

UDIFF FRDIFF PHDIFF

S¬ ®å L« gic

58


ENERGIZING CHECK

Auto Energ OFF Both

≥1

DLLB BDLL

50ms

≥1

0  60s AUTOENRG1

1

≥1 

UL High UL Low UB High UB Low UENRG1OK

Man Energ OFF Both

≥1 

DLLB BDLL

50ms

≥1

MANENRG1

≥1

1

0  60s

1

ManDBDL OFF ON

S¬ ®å L« gic

e. Tù ®ãng l¹i (F79) Chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ®­îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng phÇn tö l«gic. Nã ®­îc vËn hµnh kÕt hîp víi nh÷ng tÝn hiÖu c¾t ®Çu ra tõ nh÷ng b¶o vÖ ®­êng d©y vµ kÕt hîp víi chøc n¨ng kiÓm tra ®iÖn ¸p. Chøc n¨ng AR cã kh¶ n¨ng lùa chän phèi hîp göi lÖnh ®ãng cho 1,2 hoÆc 3 pha cña m¸y c¾t. Tr­êng hîp kh«ng ®ãng l¹i ®­îc MC lÇn thø hai x¶y ra nÕu lÖnh ®ãng lÇn ®Çu tiªn kh«ng thµnh c«ng, bëi v× lÖnh ®ãng ®ã vµo ®iÓm sù cè vÜnh cöu. LÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 171 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV) vµ tõ TU thanh c¸i C11 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV) ®Ó kiÓm tra: L­u ý : - Tù ®ãng l¹i kiÓm tra ®iÖn ¸p : Thanh c¸i cã ®iÖn/ §­êng d©y kh«ng ®iÖn. - TÝn hiÖu c¾t bëi b¶o vÖ kho¶ng c¸ch cÊp 1 vµ 2, IN1>, IN2> ®ång thêi ®i khëi ®éng chøc n¨ng tù ®ãng l¹i (F79) 59


Operation: On Operation: Off Operation: Standby AR01- ON

AR01- OFF

≥1 AR01- SETON

& S R

≥1

AR01- START

INITIATE

≥1 Additition condition

AR01- TRSOTF

5s AR01- CBCLOSED

≥1

STARTAR

AR01- CBREADY

&

Blocking and

≥1

inhibit condition

AR01- READY

1

Blocked state INITIATE COUNT- 0

 & S R

Reclosing function reset

AR01- UNSUC

S¬ ®å l«gic

f) B¶o vÖ mÊt ¸p (LOV ) : Chøc n¨ng LOV ®­îc vËn hµnh trªn c¬ së ®o l­êng ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y, nã lµ 1 tæ hîp logic. Nã cã thÓ tù ®éng nhËn ranÕu ®­êng d©y ®­îc phôc håi trë l¹i trong thêi gian tèi thiÓu lµ 3s tr­íc thêi gian khëi ®éng c¾t lµ 7s. Ngoµi ra, chøc n¨ng nµy cßn tù ®éng kho¸ nÕu ®iÖn ¸p cña 1 hoÆc 2 pha xuèng thÊp sau 10s. Chøc n¨ng LOV ®­îc vËn hµnh trë l¹i nÕu n¨ng k­îng trªn ®­êng d©y l¹i phôc håi trá l¹i. Sù vËn hµnh cña chøc n¨ng LOV mÊt ®é tin cËy nÕu h­ háng m¹ch ¸p, th«ng tin tÝn hiÖu m¸y c¾t më, hoÆc b»ng mét kÕt nèi ®Çu vµo kh¸c cña khèi chøc n¨ng LOV. HÖ thèng r¬ le b¶o vÖ lu«n kÝch ho¹t chÕ ®é tù ®éng gi¸m s¸t ®iÖn ¸p nguån trªn ®­êng d©y víi th«ng sè cµi ®Æt chØnh ®Þnh UPE < = 70% U1b .

60


TEST TEST - ACTIVE

& BlockLOV - Yes

LOV - BLOCK

≥1

15ms

Function Enable

150ms LOV - TRIP

&

BlockLOV - Yes

&

BlockLOV - Yes BlockLOV - Yes

only 1 or 2 phases are low for at least 10s ( not three)

Latched Enable

& 10ms

≥1 Reset Enable

LOV - CBOPEN

≥1

LOV - VTSU

&

3ms

≥1

Set Enable

≥1 Line restored for at least 3s

S¬ ®å Logic

g) Dß t×m ®­êng d©y chÕt: U< 70%U1b, Ip < 10%I1b h) Chøc n¨ng chèng dao ®éng l­íi Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ nhËn biÕt ®­îc nh÷ng dao ®éng tho¸ng qua trªn l­íi vµ sÏ kh«ng göi lÖnh ®i c¾t m¸y c¾t. i) Ghi sù cè vµ kho¶ng c¸ch sù cè Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ ®­a ra mµn h×nh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gióp ng­êi vËn hµnh x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè vµ c¸ch kh¾c phôc. J ) C¶nh b¸o mÊt ¸p ®­êng d©y Chøc n¨ng nµy sÏ c¶nh b¸o cho ng­êi vËn hµnh biÕt ®­îc cã h­ háng m¹ch ¸p ®­a vµo r¬le, nh­ ¸p t« m¸t TU ®­êng d©y nh¶y vµ ®øt m¹ch ¸p. Chó ý: : - Tù ®éng ®ãng l¹i kiÓm tra ®iÖn ¸p: Thanh c¸i cã ®iÖn vµ ®­êng d©y kh«ng ®iÖn. - TÝn hiÖu c¾t cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch cÊp 1, cÊp 2, IN1>, IN2> ®ång thêi ®­îc göi ®i khëi ®éng chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i (F79) cña m¸y c¾t 173. 3.5.2- B¶o vÖ qu¸ dßng ®­êng d©y (REF 545): Bé r¬ le REF545 lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI ®­êng d©y 171 (víi tØ sè biÕn 800/1A) 61


vµ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 171 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV), göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 171. Víi c¸c trÞ sè chØnh ®Þnh: a) B¶o vÖ qu¸ dßng ba pha cã h­íng: * Cµi ®Æt nhãm Group 1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam + DOC6 High : I >> → = 3.7 In ; tc = 0,5 s. + DOC6 Low : I > → = 1,5 In ; tc = 3.0 s. * Cµi ®Æt nhãm Group 2 lÊy ®iÖn Trung Quèc + DOC6 High : I >> → = 2.9 In ; tc = 0,5 s. + DOC6 Low : I > → = 1,4 In ; tc = 3.0 s. b) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h­íng : * Cµi ®Æt nhãm Group 1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam + DEF2 High : I0 >> → = 500% In ; tc = 0,3 s. + DEF2 Low : I0 > → = 250% In ; tc = 1.0 s. * Cµi ®Æt nhãm Group 2 lÊy ®iÖn Trung Quèc + DEF2 High : I0 >> → = 230% In ; tc = 0,3 s. + DEF2 Low : I0 > → = 150% In ; tc = 1.0 s. c) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt kh«ng h­íng : * Cµi ®Æt nhãm Group 1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam + NEF2 Low : I0 > = 10% In ; tc = 3.0 s. * Cµi ®Æt nhãm Group 1 lÊy ®iÖn Trung Quèc + NEF2 Low : I0 > = 8% In ; tc = 3.0 s. Chó ý: : - H­íng ®Æt cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha, qu¸ dßng ch¹m ®Êt phÝa 110KV h­íng tõ thanh c¸i ra ®­êng d©y. C¸c cÊp cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha vµ qu¸ dßng ch¹m ®Êt ®Òu sö dông ®­êng ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp. - TÝn hiÖu c¾t cña c¸c cÊp b¶o vÖ I>>→, I0>>→, I0>→ ®ång thêi ®­îc göi ®i khëi ®éng chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ( F79 ) trong b¶o vÖ REL511 cña m¸y c¾t 171. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REF545 : T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 01 RP trong phßng r¬ le. 3.5.3 - B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t 50BF vµ b¶o vÖ so lÖch thanh c¸i ( REB500) : a) B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t 50BF: Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t ®­îc khëi ®éng b»ng nh÷ng tÝn hiÖu c¾t tõ b¶o vÖ ë bªn trong néi bé r¬ le hoÆc tõ bªn ngoµi cña nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Khi ®ã tÝn hiÖu c¾t ®Çu tiªn sÏ ®ùoc göi ®Õn khèi b¶o vÖ h­ háng m¸y c¾t (BFP), vµ 1 tÝn hiÖu c¾t sÏ ®­îc göi ®Õn ®Ó b¶o vÖ chÝnh m¸y c¾t ®ã (retrip) víi thêi gian t1 = 0.05s. NÕu dßng sù cè vÉn cßn tån t¹i th× 1 tÝn hiÖu c¾t (back-up) sÏ ®­îc ®Õn c¾t c¸c m¸y c¾t liªn quan sau 1 thêi gian t2 = 0,25s. 62


b) B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i ë møc ng¨n lé: B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i lµm viÖc dùa trªn viÖc so s¸nh vµ tæng hîp dßng ®iÖn vµo, ra trªn mét nót (thanh c¸i). ë møc ng¨n lé r¬le kh«ng tæng hîp vµ so s¸nh dßng, r¬ le thùc hiÖn nhiÖm vô là thiÕt bÞ c¾t ®Çu cuèi vµ lÊy tÝn hiÖu dßng tõ chÝnh ng¨n lé, tÝnh to¸n ®¹i l­îng v« h­íng, x¸c ®Þnh ng¨n lé ®ang lÊy ®iÖn ë thanh c¸i 1 hay thanh c¸i 2. R¬ le giao tiÕp víi b¶o vÖ so lªch thanh c¸i trung t©m b»ng c¸p quang. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REB500 : T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 01 RP trong phßng r¬ le. 3.6- B¶o vÖ lé ®­êng d©y 110 kv VÜNH Yªn - VÜNH Yªn1(172): 3.6.1- B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y (REL511): * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REL511: T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 02 RP trong phßng r¬ le. B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y 172 dïng bé r¬ le REL511 cña h·ng ABB s¶n xuÊt, lµ lo¹i b¶o vÖ t¸c ®éng nhanh, tin cËy vµ chän läc ë tÊt c¶ c¸c lo¹i sù cè ng¾n m¹ch pha - pha, pha - ®Êt. Bé r¬ le REL511 ®­îc sö dông víi c¸c chøc n¨ng sau: a) B¶o vÖ kho¶ng c¸ch : ChiÒu dµi cña ®­êng d©y 172 lµ 7,30 Km, dïng d©y lo¹i ACSR 240. B¶o vÖ kho¶ng c¸ch gåm cã c¸c vïng t¸c ®éng, chiÒu dµi c¸c vïng vµ thêi gian lµm viÖc t­¬ng øng nh­ sau: + Vïng Z1: Kho¶ng 75 % (5,46 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,0 gi©y. + Vïng Z2: Kho¶ng 150 % (10,92 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,5 gi©y. + Vïng Z3: Kho¶ng 600 % (43,8 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 3,0 gi©y. b) B¶o vÖ qu¸ dßng pha, qu¸ dßng ch¹m ®Êt : * Cµi ®Æt Gruop1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam - Cã h­íng: Ib = 1A + IN1 > = 250%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 1.0 gi©y. + IN2> = 500%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,3 gi©y. - Kh«ng h­íng: + IN3 > = 10%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 3.5 gi©y. * Cµi ®Æt Gruop2 lÊy ®iÖn Trung Quèc - Cã h­íng: Ib = 1A + IN1 > = 100%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 1.0 gi©y. + IN2> = 200%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,3 gi©y. - Kh«ng h­íng: 63


+ IN3 > = 8%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 3.5 gi©y. c) B¶o vÖ chèng ®ãng vµo ®iÓm sù cè (SOTF): Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng ®ãng vµo ®iÓm sù cè ®­îc x©y dùng dùa trªn nhiÒu yÕu tè l«gic vµ nã ®­îc hoµn thµnh dùa trªn chøc n¨ng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch. Chøc n¨ng nµy cã kh¶ n¨ng cho phÐp lµm viÖc bëi mét lÖnh ®ãng ®Õn m¸y c¾t ( b»ng tiÕp ®iÓm phô ®Õn m¸y c¾t ), hoÆc bëi chøc n¨ng tù ®éng dß t×m ®­êng d©y chÕt. Chøc n¨ng nµy sÏ cho phÐp kÝch ho¹t vµ tù l­u l¹i ®Õn 1gi©y sau khi nã cho phÐp reset tÝn hiÖu ®ã. Chøc n¨ng nµy sÏ ®­îc kÝch ho¹t vµ duy tr× lÖnh c¾t trong suèt thêi gian chê bao gåm c¶ thêi gian trë vÒ cña r¬ le. §ã lµ ®iÒu kiÖn cho phÐp khëi ®éng 1 chøc n¨ng nµo ®ã trong suèt qu¸ tr×nh chän lùa vµ sÏ cho kÕt qu¶ ngay lËp tøc lµ 1 lÖnh c¾t ë r¬ le ®Çu ra tõ chøc n¨ng SOTF. e) KiÓm tra ®ång bé (F25) : Chøc n¨ng ®o l­êng kiÓm tra synchrocheck gi÷a 2 ®Çu lµ ®iÒu kiÖn so s¸nh chóng tíi trÞ sè giíi h¹n. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng ®ång thêi ®Òu ®¹t trÞ sè giíi h¹n ®· cµi ®Æt gi÷a chóng. Chøc n¨ng energizing check ®o l­êng ®iÖn ¸p gi÷a thanh c¸i vµ ®­êng d©y vµ so s¸nh chóng tíi c¸c ng­ìng both, high vµ low. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng hiÖn t¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt. Chøc n¨ng synchronizing check ®o l­êng ®iÒu kiÖn gi÷a 2 ®Çu vµ còng x¸c ®Þnh sù thay ®æi gãc pha trtrong suèt qu¸ tr×nh ®ãng cña r¬ le tõ sù dao ®éng cña tÇn sè. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra ®ång thêi khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt vëi thêi gian lµ tèi ­u nhÊt. Chøc n¨ng kiÓm tra ®ång bé sÏ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 172 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ tõ TU thanh c¸i C12 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ thùc hiÖn kiÓm tra: U ≤ ± 5% f ≤ 0,1Hz φ ≤ 250 vµ ph¶i ®ång pha f) Tù ®éng ®ãng l¹i ®­êng d©y (F79): Chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ®­îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng phÇn tö l«gic. Nã ®­îc vËn hµnh kÕt hîp víi nh÷ng tÝn hiÖu c¾t ®Çu ra tõ nh÷ng b¶o vÖ ®­êng d©y vµ kÕt hîp víi chøc n¨ng synchrocheck, energizingcheck. Chøc n¨ng AR cã kh¶ n¨ng lùa chän phèi hîp göi lÖnh ®ãng cho 1,2 hoÆc 3 pha cña m¸y c¾t. Tr­êng hîp kh«ng ®ãng l¹i ®­îc MC lÇn thø hai x¶y ra nÕu lÖnh ®ãng lÇn ®Çu tiªn kh«ng thµnh c«ng, bëi v× lÖnh ®ãng ®ã vµo ®iÓm sù cè vÜnh cöu. LÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 172 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV) vµ tõ TU thanh c¸i C12 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV). g) B¶o vÖ vµ gi¸m s¸t hÖ thèng ®iÖn ¸p nguån (LOV ) : 64


Chøc n¨ng LOV ®­îc vËn hµnh trªn c¬ së ®o l­êng ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y, nã lµ 1 tæ hîp logic. Nã cã thÓ tù ®éng nhËn ranÕu ®­êng d©y ®­îc phôc håi trë l¹i trong thêi gian tèi thiÓu lµ 3s tr­íc thêi gian khëi ®éng c¾t lµ 7s. Ngoµi ra, chøc n¨ng nµy cßn tù ®éng kho¸ nÕu ®iÖn ¸p cña 1 hoÆc 2 pha xuèng thÊp sau 10s. Chøc n¨ng LOV ®­îc vËn hµnh trë l¹i nÕu n¨ng k­îng trªn ®­êng d©y l¹i phôc håi trá l¹i. Sù vËn hµnh cña chøc n¨ng LOV mÊt ®é tin cËy nÕu h­ háng m¹ch ¸p, th«ng tin tÝn hiÖu m¸y c¾t më, hoÆc b»ng mét kÕt nèi ®Çu vµo kh¸c cña khèi chøc n¨ng LOV. HÖ thèng r¬ le b¶o vÖ lu«n kÝch ho¹t chÕ ®é tù ®éng gi¸m s¸t ®iÖn ¸p nguån trªn ®­êng d©y víi th«ng sè cµi ®Æt chØnh ®Þnh UPE < = 70% U1b . h) Dß t×m ®­êng d©y chÕt: U< 70%U1b, Ip < 10%I1b i) Chøc n¨ng chèng dao ®éng l­íi Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ nhËn biÕt ®­îc nh÷ng dao ®éng tho¸ng qua trªn l­íi vµ sÏ kh«ng göi lÖnh ®i c¾t m¸y c¾t. j) Ghi sù cè vµ kho¶ng c¸ch sù cè Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ ®­a ra mµn h×nh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gióp ng­êi vËn hµnh x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè vµ c¸ch kh¾c phôc. k ) C¶nh b¸o mÊt ¸p ®­êng d©y Chøc n¨ng nµy sÏ c¶nh b¸o cho ng­êi vËn hµnh biÕt ®­îc cã h­ háng m¹ch ¸p ®­a vµo r¬le, nh­ ¸p t« m¸t TU ®­êng d©y nh¶y vµ ®øt m¹ch ¸p. Chó ý: : - Tù ®éng ®ãng l¹i kiÓm tra ®iÖn ¸p: Thanh c¸i cã ®iÖn vµ ®­êng d©y kh«ng ®iÖn. - TÝn hiÖu c¾t cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch cÊp 1, cÊp 2, IN1>, IN2> ®ång thêi ®­îc göi ®i khëi ®éng chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ( F79 ) cña m¸y c¾t 172. 3.6.2- B¶o vÖ qu¸ dßng ®­êng d©y ( REF 545): Bé r¬ le REF545 lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI ®­êng d©y 172 (víi tØ sè biÕn 800/1A) vµ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 172 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV), göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 172. Víi c¸c trÞ sè chØnh ®Þnh: a ) B¶o vÖ qu¸ dßng ba pha cã h­íng: * Cµi ®Æt Gruop1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam + DOC6 High : I >> = 3.0 In ; tc = 0,5 s. + DOC6 Low : I > = 1,5 In ; tc = 3.0 s. * Cµi ®Æt Gruop2 lÊy ®iÖn Trung Quèc + DOC6 High : I >> = 2,4 In ; tc = 0,5 s. + DOC6 Low : I > = 1,4 In ; tc = 3.0 s. b) B¶o vÖ qu¸ dßng pha kh«ng h­íng : 65


+ NOC3 High : 3I >> = 8.5 In ; tc = 0 s. c) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h­íng : * Cµi ®Æt Gruop1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam + DEF2 High : I0 >> = 500% In ; tc = 0,3 s. = 250% In ; tc = 1.0 s. + DEF2 Low : I0 > * Cµi ®Æt Gruop2 lÊy ®iÖn Trung Quèc + DEF2 High : I0 >> = 200% In ; tc = 0,3 s. + DEF2 Low : I0 > = 100% In ; tc = 1.0 s. d) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt kh«ng h­íng : * Cµi ®Æt Gruop1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam + NEF2 Low : I0 > = 10% In ; tc = 3.0 s. * Cµi ®Æt Gruop2 lÊy ®iÖn Trung Quèc + NEF2 Low : I0 > = 8% In ; tc = 3.0 s Chó ý: : - H­íng ®Æt cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha, qu¸ dßng ch¹m ®Êt phÝa 110KV h­íng tõ thanh c¸i ra ®­êng d©y. C¸c cÊp cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha vµ qu¸ dßng ch¹m ®Êt ®Òu sö dông ®­êng ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp. - TÝn hiÖu c¾t cña c¸c cÊp b¶o vÖ I>>→, I0>>→, I0>→ ®ång thêi ®­îc göi ®i khëi ®éng chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ( F79 ) trong b¶o vÖ REL511 cña m¸y c¾t 172. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REF545 : T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 02 RP trong phßng r¬ le. 3.6.3 - B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t 50BF vµ b¶o vÖ so lÖch thanh c¸i (REB500) : a) B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t 50BF: Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t ®­îc khëi ®éng b»ng nh÷ng tÝn hiÖu c¾t tõ b¶o vÖ ë bªn trong néi bé r¬ le hoÆc tõ bªn ngoµi cña nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Khi ®ã tÝn hiÖu c¾t ®Çu tiªn sÏ ®ùoc göi ®Õn khèi b¶o vÖ h­ háng m¸y c¾t (BFP), vµ 1 tÝn hiÖu c¾t sÏ ®­îc göi ®Õn ®Ó b¶o vÖ chÝnh m¸y c¾t ®ã (retrip) víi thêi gian t1 = 0.05s. NÕu dßng sù cè vÉn cßn tån t¹i th× 1 tÝn hiÖu c¾t (back-up) sÏ ®­îc ®Õn c¾t c¸c m¸y c¾t liªn quan sau 1 thêi gian t2 = 0,25s. b) B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i ë møc ng¨n lé: B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i lµm viÖc dùa trªn viÖc so s¸nh vµ tæng hîp dßng ®iÖn vµo, ra trªn mét nót (thanh c¸i). ë møc ng¨n lé r¬le kh«ng tæng hîp vµ so s¸nh dßng, r¬ le thùc hiÖn nhiÖm vô là thiÕt bÞ c¾t ®Çu cuèi vµ lÊy tÝn hiÖu dßng tõ chÝnh ng¨n lé, tÝnh to¸n ®¹i l­îng v« h­íng, x¸c ®Þnh ng¨n lé ®ang lÊy ®iÖn ë thanh c¸i 1 hay thanh c¸i 2. R¬ le giao tiÕp víi b¶o vÖ so lªch thanh c¸i trung t©m b»ng c¸p quang.

66


* VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REB500 : T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 02 RP trong phßng r¬ le. 3.7- B¶o vÖ lé ®­êng d©y 110 kv VÜNH Yªn - VÜNH Yªn2 (173): 3.7.1- B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y (REL511): * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REL511: T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 04 RP trong phßng r¬ le. B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y 173 dïng bé r¬ le REL511 cña h·ng ABB s¶n xuÊt, lµ lo¹i b¶o vÖ t¸c ®éng nhanh, tin cËy vµ chän läc ë tÊt c¶ c¸c lo¹i sù cè ng¾n m¹ch pha - pha, pha - ®Êt. Bé r¬ le REL511 ®­îc sö dông víi c¸c chøc n¨ng sau: a) B¶o vÖ kho¶ng c¸ch : ChiÒu dµi cña ®­êng d©y 173 lµ 5,08 Km, dïng d©y lo¹i ACSR 240. B¶o vÖ kho¶ng c¸ch gåm cã c¸c vïng t¸c ®éng, chiÒu dµi c¸c vïng vµ thêi gian lµm viÖc t­¬ng øng nh­ sau: + Vïng Z1: Kho¶ng 75 % (3,81 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,0 gi©y. + Vïng Z2: Kho¶ng 150 % (7,62 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,5 gi©y. + Vïng Z3: Kho¶ng 600 % (30,67 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 3,0 gi©y. b) B¶o vÖ qu¸ dßng pha, qu¸ dßng ch¹m ®Êt : * Cµi ®Æt Group1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam - Cã h­íng: + IN1> = 250%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 1,0 gi©y. + IN2 > = 500%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,3 gi©y. - Kh«ng h­íng: + IN3 > = 10%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 3,5 gi©y. * Cµi ®Æt Gruop2 lÊy ®iÖn Trung Quèc - Cã h­íng: + IN1> = 100%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 1,0 gi©y. + IN2 > = 200%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,3 gi©y. - Kh«ng h­íng: + IN3 > = 8%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 3,5 gi©y. c) B¶o vÖ chèng ®ãng vµo ®iÓm sù cè (SOTF): Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng ®ãng vµo ®iÓm sù cè ®­îc x©y dùng dùa trªn nhiÒu yÕu tè l«gic vµ nã ®­îc hoµn thµnh dùa trªn chøc n¨ng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch. Chøc n¨ng nµy cã kh¶ n¨ng cho phÐp lµm viÖc bëi mét lÖnh ®ãng ®Õn m¸y c¾t ( b»ng tiÕp ®iÓm phô ®Õn m¸y c¾t ), hoÆc bëi chøc n¨ng tù ®éng dß t×m ®­êng d©y chÕt. Chøc n¨ng nµy sÏ cho phÐp kÝch ho¹t vµ tù g­u l¹i ®Õn 1gi©y sau khi nã cho 67


phÐp reset tÝn hiÖu ®ã. Chøc n¨ng nµy sÏ ®­îc kÝch ho¹t vµ duy tr× lÖnh c¾t trong suèt thêi gian chê bao gåm c¶ thêi gian trë vÒ cña r¬ le. §ã lµ ®iÒu kiÖn cho phÐp khëi ®éng 1 chøc n¨ng nµo ®ã trong suèt qu¸ tr×nh chän lùa vµ sÏ cho kÕt qu¶ ngay lËp tøc lµ 1 lÖnh c¾t ë r¬ le ®Çu ra tõ chøc n¨ng SOTF. e) KiÓm tra ®ång bé (F25) : Chøc n¨ng ®o l­êng kiÓm tra synchrocheck gi÷a 2 ®Çu lµ ®iÒu kiÖn so s¸nh chóng tíi trÞ sè giíi h¹n. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng ®ång thêi ®Òu ®¹t trÞ sè giíi h¹n ®· cµi ®Æt gi­òa chóng. Chøc n¨ng energizing check ®o l­êng ®iÖn ¸p gi÷a thanh c¸i vµ ®­êng d©y vµ so s¸nh chóng tíi c¸c ng­ìng both, high vµ low. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng hiÖn t¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt. Chøc n¨ng synchronizing check ®o l­êng ®iÒu kiÖn gi÷a 2 ®Çu vµ còng x¸c ®Þnh sù thay ®æi gãc pha trtrong suèt qu¸ tr×nh ®ãng cña r¬ le tõ sù dao ®éng cña tÇn sè. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra ®ång thêi khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt vëi thêi gian lµ tèi ­u nhÊt. Chøc n¨ng kiÓm tra ®ång bé sÏ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 173 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ tõ TU thanh c¸i C11 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ thùc hiÖn kiÓm tra: U ≤ ± 5% f ≤ 0,1Hz φ ≤ 250 vµ ®ång pha f) Tù ®éng ®ãng l¹i ®­êng d©y (F79): Chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ®­îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng phÇn tö l«gic. Nã ®­îc vËn hµnh kÕt hîp víi nh÷ng tÝn hiÖu c¾t ®Çu ra tõ nh÷ng b¶o vÖ ®­êng d©y vµ kÕt hîp víi chøc n¨ng synchrocheck, energizingcheck. Chøc n¨ng AR cã kh¶ n¨ng lùa chän phèi hîp lÖnh ®ãng cho 1,2 hoÆc 3 pha cña m¸y c¾t. Tr­êng hîp kh«ng ®ãng l¹i ®­îc MC lÇn thø hai x¶y ra nÕu lÖnh ®ãng lÇn ®Çu tiªn kh«ng thµnh c«ng, bëi v× lÖnh ®ãng ®ã vµo ®iÓm sù cè vÜnh cöu. LÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 173 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV) vµ tõ TU thanh c¸i C11 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV) ®Ó kiÓm tra: g) B¶o vÖ vµ gi¸m s¸t hÖ thèng ®iÖn ¸p nguån (LOV ) : Chøc n¨ng LOV ®­îc vËn hµnh trªn c¬ së ®o l­êng ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y, nã lµ 1 tæ hîp logic. Nã cã thÓ tù ®éng nhËn ranÕu ®­êng d©y ®­îc phôc håi trë l¹i trong thêi gian tèi thiÓu lµ 3s tr­íc thêi gian khëi ®éng c¾t lµ 7s. Ngoµi ra, chøc n¨ng nµy cßn tù ®éng kho¸ nÕu ®iÖn ¸p cña 1 hoÆc 2 pha xuèng thÊp sau 10s. Chøc n¨ng LOV ®­îc vËn hµnh trë l¹i nÕu n¨ng k­îng trªn ®­êng d©y l¹i phôc håi trá l¹i.

68


Sù vËn hµnh cña chøc n¨ng LOV mÊt ®é tin cËy nÕu h­ háng m¹ch ¸p, th«ng tin tÝn hiÖu m¸y c¾t më, hoÆc b»ng mét kÕt nèi ®Çu vµo kh¸c cña khèi chøc n¨ng LOV. HÖ thèng r¬ le b¶o vÖ lu«n kÝch ho¹t chÕ ®é tù ®éng gi¸m s¸t ®iÖn ¸p nguån trªn ®­êng d©y víi th«ng sè cµi ®Æt chØnh ®Þnh UPE < = 70% U1b . h) Dß t×m ®­êng d©y chÕt: U< 70%U1b, Ip < 10%I1b i) Chøc n¨ng chèng dao ®éng l­íi Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ nhËn biÕt ®­îc nh÷ng dao ®éng tho¸ng qua trªn l­íi vµ sÏ kh«ng göi lÖnh ®i c¾t m¸y c¾t. j) Ghi sù cè vµ kho¶ng c¸ch sù cè Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ ®­a ra mµn h×nh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gióp ng­êi vËn hµnh x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè vµ c¸ch kh¾c phôc. k ) C¶nh b¸o mÊt ¸p ®­êng d©y Chøc n¨ng nµy sÏ c¶nh b¸o cho ng­êi vËn hµnh biÕt ®­îc cã h­ háng m¹ch ¸p ®­a vµo r¬le, nh­ ¸pt«m¸t TU ®­êng d©y nh¶y vµ ®øt m¹ch ¸p. Chó ý: : - Tù ®éng ®ãng l¹i kiÓm tra ®iÖn ¸p: Thanh c¸i cã ®iÖn vµ ®­êng d©y kh«ng ®iÖn. - TÝn hiÖu c¾t cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch cÊp 1, cÊp 2, IN1>, IN2> ®ång thêi ®­îc göi ®i khëi ®éng chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ( F79 ) cña m¸y c¾t 173. 3.7.2- B¶o vÖ qu¸ dßng ®­êng d©y ( REF 545): Bé r¬ le REF545 lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI ®­êng d©y 173 (víi tØ sè biÕn 800/1A) vµ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 173 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV), göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 173. Víi c¸c trÞ sè chØnh ®Þnh: a ) B¶o vÖ qu¸ dßng ba pha cã h­íng: * Cµi ®Æt Gruop1 dïng ®iÖn ViÖt Nam + DOC6 High : I >> = 3.0 In ; tc = 0,5 s. + DOC6 Low : I > = 1,5 In ; tc = 3.0 s. * Cµi ®Æt Gruop2 dïng ®iÖn Trung Quèc + DOC6 High : I >> = 2,4 In ; tc = 0,5 s. + DOC6 Low : I > = 1,4 In ; tc = 3.0 s. b) B¶o vÖ qu¸ dßng pha kh«ng h­íng : + NOC3 High : 3I >> = 8,5 In ; tc = 0 s. d) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h­íng : * Cµi ®Æt Group1 dïng ®iÖn ViÖt Nam = 500% In ; tc = 0,3 s. + DEF2 High : I0 >> + DEF2 Low : I0 > = 250% In ; tc = 1.0 s. 69


* Cµi ®Æt Group2 dïng ®iÖn Trung Quèc + DEF2 High : I0 >> = 200% In ; tc = 0,3 s. + DEF2 Low : I0 > = 100% In ; tc = 1,0 s. d) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt kh«ng h­íng : *Cµi ®Æt Guop1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam + NEF2 Low : I0 > = 10% In ; tc = 3,0 s. *Cµi ®Æt Group2 lÊy ®iÖn Trung Quèc + NEF2 Low : I0 > = 8% In ; tc = 3,0 s. Chó ý: : - H­íng ®Æt cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha, qu¸ dßng ch¹m ®Êt phÝa 110KV h­íng tõ thanh c¸i ra ®­êng d©y. C¸c cÊp cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha vµ qu¸ dßng ch¹m ®Êt ®Òu sö dông ®­êng ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp. - TÝn hiÖu c¸t cña c¸c cÊp b¶o vÖ qu¸ dßng I>>→, I0>>→, I0>→ ®ång thêi ®­îc göi ®i khëi ®éng chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ( F79 ) trong b¶o vÖ REL511 cña m¸y c¾t 173. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REF545 : T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 04 RP trong phßng r¬ le. 3.7.3 - B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t 50BF vµ b¶o vÖ so lÖch thanh c¸i (REB500) : a) B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t 50BF: Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t ®­îc khëi ®éng b»ng nh÷ng tÝn hiÖu c¾t tõ b¶o vÖ ë bªn trong néi bé r¬ le hoÆc tõ bªn ngoµi cña nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Khi ®ã tÝn hiÖu c¾t ®Çu tiªn sÏ ®ùoc göi ®Õn khèi b¶o vÖ h­ háng m¸y c¾t (BFP), vµ 1 tÝn hiÖu c¾t sÏ ®­îc göi ®Õn ®Ó b¶o vÖ chÝnh m¸y c¾t ®ã (retrip) víi thêi gian t1 = 0.05s. NÕu dßng sù cè vÉn cßn tån t¹i th× 1 tÝn hiÖu c¾t (back-up) sÏ ®­îc ®Õn c¾t c¸c m¸y c¾t liªn quan sau 1 thêi gian t2 = 0.25s. b) B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i ë møc ng¨n lé: B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i lµm viÖc dùa trªn viÖc so s¸nh vµ tæng hîp dßng ®iÖn vµo, ra trªn mét nót (thanh c¸i). ë møc ng¨n lé r¬le kh«ng tæng hîp vµ so s¸nh dßng, r¬ le thùc hiÖn nhiÖm vô là thiÕt bÞ c¾t ®Çu cuèi vµ lÊy tÝn hiÖu dßng tõ chÝnh ng¨n lé, tÝnh to¸n ®¹i l­îng v« h­íng, x¸c ®Þnh ng¨n lé ®ang lÊy ®iÖn ë thanh c¸i 1 hay thanh c¸i 2. R¬ le giao tiÕp víi b¶o vÖ so lªch thanh c¸i trung t©m b»ng c¸p quang. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REB500 : T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 04 RP trong phßng 3.8- B¶o vÖ lé ®­êng d©y 110 kV VÜNH Yªn - VIÖT TR× (174): 3.8.1- B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y (REL511):

70


B¶o vÖ kho¶ng c¸ch ®­êng d©y 174 dïng bé r¬ le REL511 cña h·ng ABB s¶n xuÊt, lµ lo¹i b¶o vÖ t¸c ®éng nhanh, tin cËy vµ chän läc ë tÊt c¶ c¸c lo¹i sù cè ng¾n m¹ch pha - pha, pha - ®Êt. Bé r¬ le REL511 ®­îc sö dông víi c¸c chøc n¨ng sau: a) B¶o vÖ kho¶ng c¸ch : ChiÒu dµi cña ®­êng d©y 174 lµ 27.2 Km, dïng d©y lo¹i ACSR 240. B¶o vÖ kho¶ng c¸ch gåm cã c¸c vïng t¸c ®éng, chiÒu dµi c¸c vïng vµ thêi gian lµm viÖc t­¬ng øng nh­ sau: + Vïng Z1: Kho¶ng 75 % (20,98 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,0 gi©y. + Vïng Z2: Kho¶ng 120 % (33.24 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 0,5 gi©y. + Vïng Z3: Kho¶ng 200 % (55,4 km) chiÒu dµi ®­êng d©y ®­îc b¶o vÖ. Khi ng¾n m¹ch x¶y ra trong vïng ®ã th× b¶o vÖ t¸c ®éng víi thêi gian 3,0 gi©y. L­u ý: TÝn hiÖu c¾t cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch cÊp 1, cÊp 2 ®ång thêi ®I khëi ®éng chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i (F79) cña m¸y c¾t 174 b) B¶o vÖ qu¸ dßng pha, qu¸ dßng ch¹m ®Êt : - Cã h­íng: * Cµi ®Æt Gruop1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam + IN1> = 120%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 1,0 gi©y. + IN2 > = 250%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,3 gi©y. * Cµi ®Æt Gruop2 lÊy ®iÖn Trung Quèc + IN1> = 120%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 1,0 gi©y. + IN2 > = 190%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 0,3 gi©y. - Kh«ng h­íng: * Cµi ®Æt Gruop1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam + IN3 > = 10%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 3,5 gi©y. * Cµi ®Æt Gruop2 lÊy ®iÖn Trung Quèc + IN3 > = 8%Ib : Thêi gian c¾t t1 = 3,5 gi©y. c) B¶o vÖ chèng ®ãng vµo ®iÓm sù cè (SOTF): Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng ®ãng vµo ®iÓm sù cè ®­îc x©y dùng dùa trªn nhiÒu yÕu tè l«gic vµ nã ®­îc hoµn thµnh dùa trªn chøc n¨ng b¶o vÖ kho¶ng c¸ch. Chøc n¨ng nµy cã kh¶ n¨ng cho phÐp lµm viÖc bëi mét lÖnh ®ãng ®Õn m¸y c¾t ( b»ng tiÕp ®iÓm phô ®Õn m¸y c¾t ), hoÆc bëi chøc n¨ng tù ®éng dß t×m ®­êng d©y chÕt. Chøc n¨ng nµy sÏ cho phÐp kÝch ho¹t vµ tù g­u l¹i ®Õn 1gi©y sau khi nã cho phÐp reset tÝn hiÖu ®ã. Chøc n¨ng nµy sÏ ®­îc kÝch ho¹t vµ duy tr× lÖnh c¾t trong suèt thêi gian chê bao gåm c¶ thêi gian trë vÒ cña r¬ le. §ã lµ ®iÒu kiÖn cho phÐp khëi ®éng 1 chøc n¨ng nµo ®ã trong suèt qu¸ tr×nh chän lùa vµ sÏ cho kÕt qu¶ ngay lËp tøc lµ 1 lÖnh c¾t ë r¬ le ®Çu ra tõ chøc n¨ng SOTF. 71


e) KiÓm tra ®ång bé (F25) : Chøc n¨ng ®o l­êng kiÓm tra synchrocheck gi÷a 2 ®Çu lµ ®iÒu kiÖn so s¸nh chóng tíi trÞ sè giíi h¹n. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng ®ång thêi ®Òu ®¹t trÞ sè giíi h¹n ®· cµi ®Æt gi­òa chóng. Chøc n¨ng energizing check ®o l­êng ®iÖn ¸p gi÷a thanh c¸i vµ ®­êng d©y vµ so s¸nh chóng tíi c¸c ng­ìng both, high vµ low. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng hiÖn t¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt. Chøc n¨ng synchronizing check ®o l­êng ®iÒu kiÖn gi÷a 2 ®Çu vµ còng x¸c ®Þnh sù thay ®æi gãc pha trtrong suèt qu¸ tr×nh ®ãng cña r¬ le tõ sù dao ®éng cña tÇn sè. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra ®ång thêi khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt vëi thêi gian lµ tèi ­u nhÊt. Chøc n¨ng kiÓm tra ®ång bé sÏ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 174 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ tõ TU thanh c¸i C12 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ thùc hiÖn kiÓm tra: U ≤ ± 5% f ≤ 0,1Hz φ ≤ 250 vµ ph¶i ®ång pha f) Tù ®éng ®ãng l¹i ®­êng d©y (F79): Chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ®­îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng phÇn tö l«gic. Nã ®­îc vËn hµnh kÕt hîp víi nh÷ng tÝn hiÖu c¾t ®Çu ra tõ nh÷ng b¶o vÖ ®­êng d©y vµ kÕt hîp víi chøc n¨ng synchrocheck, energizingcheck. Chøc n¨ng AR cã kh¶ n¨ng lùa chän phèi hîp lÖnh ®ãng cho 1,2 hoÆc 3 pha cña m¸y c¾t. Tr­êng hîp kh«ng ®ãng l¹i ®­îc MC lÇn thø hai x¶y ra nÕu lÖnh ®ãng lÇn ®Çu tiªn kh«ng thµnh c«ng, bëi v× lÖnh ®ãng ®ã vµo ®iÓm sù cè vÜnh cöu. LÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 174 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV) vµ tõ TU thanh c¸i C11 hoÆc C12 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV) ®Ó kiÓm tra: g) B¶o vÖ vµ gi¸m s¸t hÖ thèng ®iÖn ¸p nguån (LOV) : Chøc n¨ng LOV ®­îc vËn hµnh trªn c¬ së ®o l­êng ®iÖn ¸p trªn ®­êng d©y, nã lµ 1 tæ hîp logic. Nã cã thÓ tù ®éng nhËn ranÕu ®­êng d©y ®­îc phôc håi trë l¹i trong thêi gian tèi thiÓu lµ 3s tr­íc thêi gian khëi ®éng c¾t lµ 7s. Ngoµi ra, chøc n¨ng nµy cßn tù ®éng kho¸ nÕu ®iÖn ¸p cña 1 hoÆc 2 pha xuèng thÊp sau 10s. Chøc n¨ng LOV ®­îc vËn hµnh trë l¹i nÕu n¨ng k­îng trªn ®­êng d©y l¹i phôc håi trá l¹i. Sù vËn hµnh cña chøc n¨ng LOV mÊt ®é tin cËy nÕu h­ háng m¹ch ¸p, th«ng tin tÝn hiÖu m¸y c¾t më, hoÆc b»ng mét kÕt nèi ®Çu vµo kh¸c cña khèi chøc n¨ng LOV. HÖ thèng r¬ le b¶o vÖ lu«n kÝch ho¹t chÕ ®é tù ®éng gi¸m s¸t ®iÖn ¸p nguån trªn ®­êng d©y víi th«ng sè cµi ®Æt chØnh ®Þnh UPE < = 70% U1b . h) Dß t×m ®­êng d©y chÕt: 72


U< 70%U1b, Ip < 10%I1b i) Chøc n¨ng chèng dao ®éng l­íi Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ nhËn biÕt ®­îc nh÷ng dao ®éng tho¸ng qua trªn l­íi vµ sÏ kh«ng göi lÖnh ®i c¾t m¸y c¾t. j) Ghi sù cè vµ kho¶ng c¸ch sù cè Víi chøc n¨ng nµy r¬le sÏ ®­a ra mµn h×nh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gióp ng­êi vËn hµnh x¸c ®Þnh nguyªn nh©n sù cè vµ c¸ch kh¾c phôc. k ) C¶nh b¸o mÊt ¸p ®­êng d©y Chøc n¨ng nµy sÏ c¶nh b¸o cho ng­êi vËn hµnh biÕt ®­îc cã h­ háng m¹ch ¸p ®­a vµo r¬le, nh­ ¸p t« m¸t TU ®­êng d©y nh¶y vµ ®øt m¹ch ¸p. Chó ý: : - Tù ®éng ®ãng l¹i kiÓm tra ®iÖn ¸p: Thanh c¸i cã ®iÖn vµ ®­êng d©y kh«ng ®iÖn. - TÝn hiÖu c¾t cña b¶o vÖ kho¶ng c¸ch cÊp 1, cÊp 2, IN1>, IN2> ®ång thêi ®­îc göi ®i khëi ®éng chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ( F79 ) cña m¸y c¾t 174. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REL511: T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 05 RP trong phßng r¬ le. 3.8.2- B¶o vÖ qu¸ dßng ®­êng d©y (REF 545): Bé r¬ le REF545 lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI ®­êng d©y 174 (víi tØ sè biÕn 800/1A) vµ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU ®­êng d©y 174 (víi tØ sè biÕn 115/0,11 kV), göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 174. Víi c¸c trÞ sè chØnh ®Þnh: a ) B¶o vÖ qu¸ dßng ba pha cã h­íng: * Cài ®Æt Group1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam + DOC6 High : I >> = 2,5 In ; tc = 0,5 s. + DOC6 Low : I > = 1,5 In ; tc = 3,0 s. * Cài ®Æt Group 2lÊy ®iÖn Trung Quèc + DOC6 High : I >> = 1,9 In ; tc = 0,5 s. + DOC6 Low : I > = 1,4 In ; tc = 3,0 s. b) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h­íng : *Cµi ®Æt Group1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam = 250% In ; tc = 0,3 s. + DEF2 High : I0 >> = 120% In ; tc = 1,0 s. + DEF2 Low : I0 > Cµi ®Æt Group2 lÊy ®iÖn Trung Quèc + DEF2 High : I0 >> = 190% In ; tc = 0,3 s. + DEF2 Low : I0 > = 120% In ; tc = 1,0 s. c) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt kh«ng h­íng : *Cµi ®Æt Group1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam + NEF2 Low : I0 > = 10% In ; tc = 3,0 s. 73


*Cµi ®Æt Group2 lÊy ®iÖn Trung Quèc + NEF2 Low : I0 > = 8% In ; tc = 3,0 s. Chó ý: : - H­íng ®Æt cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha, qu¸ dßng ch¹m ®Êt phÝa 110kV h­íng tõ thanh c¸i ra ®­êng d©y. C¸c cÊp cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha vµ qu¸ dßng ch¹m ®Êt ®Òu sö dông ®­êng ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp. - TÝn hiÖu c¾t cña c¸c cÊp b¶o vÖ qu¸ dßng I>> →, I0>>→, I0>→ ®ång thêi ®­îc göi ®i khëi ®éng chøc n¨ng tù ®éng ®ãng l¹i ( F79 ) trong b¶o vÖ REL511 cña m¸y c¾t 174. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REF545 : T¹i tñ §K vµ b¶o vÖ J + 05 RP trong phßng r¬ le. 3.8.3 - B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t 50BF vµ b¶o vÖ so lÖch thanh c¸i (REB500) : a) B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t 50BF: Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t ®­îc khëi ®éng b»ng nh÷ng tÝn hiÖu c¾t tõ b¶o vÖ ë bªn trong néi bé r¬ le hoÆc tõ bªn ngoµi cña nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Khi ®ã tÝn hiÖu c¾t ®Çu tiªn sÏ ®ùoc göi ®Õn khèi b¶o vÖ h­ háng m¸y c¾t (BFP), vµ 1 tÝn hiÖu c¾t sÏ ®­îc göi ®Õn ®Ó b¶o vÖ chÝnh m¸y c¾t ®ã (retrip) víi thêi gian t1 = 0.05s. NÕu dßng sù cè vÉn cßn tån t¹i th× 1 tÝn hiÖu c¾t (back-up) sÏ ®­îc ®Õn c¾t c¸c m¸y c¾t liªn quan sau 1 thêi gian t2 = 0.25s. b) B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i ë møc ng¨n lé: B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i lµm viÖc dùa trªn viÖc so s¸nh vµ tæng hîp dßng ®iÖn vµo, ra trªn mét nót (thanh c¸i). ë møc ng¨n lé r¬le kh«ng tæng hîp vµ so s¸nh dßng, r¬ le thùc hiÖn nhiÖm vô là thiÕt bÞ c¾t ®Çu cuèi vµ lÊy tÝn hiÖu dßng tõ chÝnh ng¨n lé, tÝnh to¸n ®¹i l­îng v« h­íng, x¸c ®Þnh ng¨n lé ®ang lÊy ®iÖn ë thanh c¸i 1 hay thanh c¸i 2. R¬ le giao tiÕp víi b¶o vÖ so lªch thanh c¸i trung t©m b»ng c¸p quang. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REB500 : T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 05 RP trong phßng 3.9- B¶o vÖ m¸y c¾t ng¨n lé tæng Mba AT1 (131): 3.9.1- Chøc n¨ng hoµ ®ång bé (REF543): Chøc n¨ng ®o l­êng kiÓm tra synchrocheck gi÷a 2 ®Çu lµ ®iÒu kiÖn so s¸nh chóng tíi trÞ sè giíi h¹n. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng ®ång thêi ®Òu ®¹t trÞ sè giíi h¹n ®· cµi ®Æt gi÷a chóng. Chøc n¨ng energizing check ®o l­êng ®iÖn ¸p gi÷a thanh c¸i vµ ®­êng d©y vµ so s¸nh chóng tíi c¸c ng­ìng both, high vµ low. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng hiÖn t¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt. Chøc n¨ng synchronizing check ®o l­êng ®iÒu kiÖn gi÷a 2 ®Çu vµ còng x¸c ®Þnh sù thay ®æi gãc pha trtrong suèt qu¸ tr×nh ®ãng cña r¬ le tõ sù dao ®éng cña tÇn 74


sè. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra ®ång thêi khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt vëi thêi gian lµ tèi ­u nhÊt. Chøc n¨ng kiÓm tra ®ång bé sÏ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU131 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ tõ TU thanh c¸i C11 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ thùc hiÖn kiÓm tra: U ≤ ± 0.05 Un . f ≤ 0,1Hz . φ ≤ 250 vµ ®ång pha *Chó ý : Trong r¬ le REF543 chØ sö dông chøc n¨ng ®ãng hoµ ®ång bé b»ng tay ( F25 ) cho MC131. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REF543 : T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 03RP trong phßng r¬ le. 3.9.2 - B¶o vÖ qóa dßng dù phßng phÝa 110kV AT1 (REX 521) : * Cµi ®Æt Gruop1 lÊy ®iÖn ViÖt Nam - Qu¸ dßng 3 pha cã h­íng: + 3I> →: Dßng khëi ®éng: 1,5In ; Thêi gian c¾t : 3,5 s ; gãc pha 450 + 3I>> →: Dßng khëi ®éng: 3,7In ; Thêi gian c¾t: 1,0 s ; gãc pha 450 - Qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h­íng : + I0> →: Dßng khëi ®éng: 250%In ; Thêi gian c¾t : 1,5 s ; gãc pha -600 + I0>> →: Dßng khëi ®éng: 500%In ; Thêi gian c¾t: 1,0 s ; gãc pha -600 * Cµi ®Æt Gruop2 lÊy ®iÖn Trung Quèc - Qu¸ dßng 3 pha cã h­íng: + 3I> →: Dßng khëi ®éng: 1,4In ; Thêi gian c¾t : 3,5 s ; gãc pha 450 + 3I>> →: Dßng khëi ®éng: 1,9In ; Thêi gian c¾t: 1,0 s ; gãc pha 450 - Qu¸ dßng ch¹m ®Êt cã h­íng : + I0> →: Dßng khëi ®éng: 150%In ; Thêi gian c¾t : 1,5 s ; gãc pha -600 + I0>> →: Dßng khëi ®éng: 500%In ; Thêi gian c¾t: 1,0 s ; gãc pha -600 L­u ý: C¸c cÊp b¶o vÖ qu¸ dßng sö dông ®­êng ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp vµ ®Æt h­íng tõ thanh c¸i ra ®­êng d©y. 3.9.2 - B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t 50BF vµ so lÖch thanh c¸i (REB500) : a) B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t ®­îc khëi ®éng b»ng nh÷ng tÝn hiÖu c¾t tõ b¶o vÖ ë bªn trong néi bé r¬ le hoÆc tõ bªn ngoµi cña nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Khi ®ã tÝn hiÖu c¾t ®Çu tiªn sÏ ®ùoc göi ®Õn khèi b¶o vÖ h­ háng m¸y c¾t (BFP), vµ 1 tÝn hiÖi c¾t sÏ ®­îc göi ®Õn ®Ó b¶o vÖ chÝnh m¸y c¾t ®ã(retrip) víi thêi gian t1 = 0.05s. NÕu dßng sù cè vÉn cßn tån t¹i th× 1 tÝn hiÖu c¾t (back-up) sÏ ®­îc ®Õn c¾t c¸c m¸y c¾t liªn quan sau 1 thêi gian t2 = 0.25s. b) B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i ë møc ng¨n lé: 75


B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i lµm viÖc dùa trªn viÖc so s¸nh vµ tæng hîp dßng ®iÖn vµo, ra trªn mét nót (thanh c¸i). ë møc ng¨n lé r¬le kh«ng tæng hîp vµ so s¸nh dßng, r¬ le thùc hiÖn nhiÖm vô là thiÕt bÞ c¾t ®Çu cuèi vµ lÊy tÝn hiÖu dßng tõ chÝnh ng¨n lé, tÝnh to¸n ®¹i l­îng v« h­íng, x¸c ®Þnh ng¨n lé ®ang lÊy ®iÖn ë thanh c¸i 1 hay thanh c¸i 2. R¬ le giao tiÕp víi b¶o vÖ so lªch thanh c¸i trung t©m b»ng c¸p quang. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REB500 : T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J + 03RP trong phßng r¬ le. 3.10- B¶o vÖ ng¨n lé liªn l¹c 110 kV (112): 3.10.1- B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t vµ so lÖch thanh c¸i (REB500): a) B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t (50BF) : Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t ®­îc khëi ®éng b»ng nh÷ng tÝn hiÖu c¾t tõ b¶o vÖ ë bªn trong néi bé r¬ le hoÆc tõ bªn ngoµi cña nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Khi ®ã tÝn hiÖu c¾t ®Çu tiªn sÏ ®ùoc göi ®Õn khèi b¶o vÖ h­ háng m¸y c¾t (BFP), vµ 1 tÝn hiÖu c¾t sÏ ®­îc göi ®Õn ®Ó b¶o vÖ chÝnh m¸y c¾t ®ã(retrip) víi thêi gian t1 = 0.05s. NÕu dßng sù cè vÉn cßn tån t¹i th× 1 tÝn hiÖu c¾t (back-up) sÏ ®­îc ®Õn c¾t c¸c m¸y c¾t liªn quan sau 1 thêi gian t2 = 0.25s. b) B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i ë møc ng¨n lé: B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i lµm viÖc dùa trªn viÖc so s¸nh vµ tæng hîp dßng ®iÖn vµo, ra trªn mét nót (thanh c¸i). ë møc ng¨n lé r¬le kh«ng tæng hîp vµ so s¸nh dßng, r¬ le thùc hiÖn nhiÖm vô là thiÕt bÞ c¾t ®Çu cuèi vµ lÊy tÝn hiÖu dßng tõ chÝnh ng¨n lé, tÝnh to¸n ®¹i l­îng v« h­íng, x¸c ®Þnh ng¨n lé ®ang lÊy ®iÖn ë thanh c¸i 1 hay thanh c¸i 2. R¬ le giao tiÕp víi b¶o vÖ so lªch thanh c¸i trung t©m b»ng c¸p quang. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REB500: T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J06 + RP trong phßng r¬ le. 3.10.2- B¶o vÖ qu¸ dßng (REF545): Bé r¬ le REF545 lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI lé 112 (víi tØ sè biÕn 800/1A) göi tÝn hiÖu ®i c¾t MC 112. Víi c¸c trÞ sè chØnh ®Þnh: a) Cµi ®Æt Gruop 1 lÊy ®iÖn ViÖt nam *) B¶o vÖ qu¸ dßng ba pha kh«ng h­íng: + NOC3 High : 3I >> = 3.7 In ; tc = 0,7 s. + NOC3 Low : 3I > = 1,3 In ; tc = 3,3 s. *) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt kh«ng h­íng : + NEF1 High : I0 >> = 500% In ; tc = 0,7 s. + NEF1 Low : I0 > = 250% In ; tc = 1,3 s. b) Cµi ®Æt Gruop 2 lÊy ®iÖn Trung Quèc *) B¶o vÖ qu¸ dßng ba pha kh«ng h­íng: 76


+ NOC3 High : 3I >> = 2,9 In ; tc = 0,7 s. + NOC3 Low : 3I > = 1,4 In ; tc = 3,3 s. *) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt kh«ng h­íng : + NEF1 High : I0 >> = 250% In ; tc = 0,7 s. + NEF1 Low : I0 > = 150% In ; tc = 1,3 s. Chó ý: C¸c cÊp cña b¶o vÖ qu¸ dßng pha vµ qu¸ dßng ch¹m ®Êt ®Òu sö dông ®­êng ®Æc tÝnh ®éc lËp vµ kh«ng h­êng. 3.10.3- Chøc n¨ng hoµ ®ång bé (REF543): Chøc n¨ng ®o l­êng kiÓm tra synchrocheck gi÷a 2 ®Çu lµ ®iÒu kiÖn so s¸nh chóng tíi trÞ sè giíi h¹n. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng ®ång thêi ®Òu ®¹t trÞ sè giíi h¹n ®· cµi ®Æt gi­òa chóng. Chøc n¨ng energizing check ®o l­êng ®iÖn ¸p gi÷a thanh c¸i vµ ®­êng d©y vµ so s¸nh chóng tíi c¸c ng­ìng both, high vµ low. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra khi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng hiÖn t¹i phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt. Chøc n¨ng synchronizing check ®o l­êng ®iÒu kiÖn gi÷a 2 ®Çu vµ còng x¸c ®Þnh sù thay ®æi gãc pha trtrong suèt qu¸ tr×nh ®ãng cña r¬ le tõ sù dao ®éng cña tÇn sè. TÝn hiÖu ®Çu ra ®­îc ®­a ra ®ång thêi khi tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®o l­êng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®· cµi ®Æt vëi thêi gian lµ tèi ­u nhÊt. Chøc n¨ng kiÓm tra ®ång bé sÏ lÊy tÝn hiÖu ¸p tõ TU thanh c¸i C11 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ tõ TU thanh c¸i C12 (víi tØ sè biÕn 115/0,11kV) vµ thùc hiÖn kiÓm tra: U ≤ ± 0.05 Un . f ≤ 0,1Hz . φ ≤ 250 vµ ®ång pha . Chó ý : Trong r¬ le REF543 chØ sö dông chøc n¨ng ®ãng hoµ ®ång bé b»ng tay ( F25 ) cho MC112. * VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ REF545: T¹i tñ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ J06 + RP trong phßng r¬ le. 3.11- B¶O VÖ NG¡N Lé Tô Bï PHÝA 110 kv (101, 102). 3.11.1- B¶o vÖ ng¨n lé tô bï ngang TBN 101: Ng¨n lé tô bï ngang TBN 101 ®­îc thiÕt kÕ gåm 36 b×nh tô, cã c«ng suÊt ®Þnh møc 25.2MVAR, vµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc 127 kV, dïng bé b¶o vÖ REF545 lÊy tÝn hiÖu dßng víi tû sè 200/1 A, tÝn hiÖu ¸p víi tû sè 115/0.11 kV, b¶o vÖ sÏ c¾t m¸y c¾t MC101 vµ ®­îc chØnh ®Þnh nh­ sau: a) B¶o vÖ qu¸ dßng pha: 3I >> = 7In vµ tc = 0,05 gi©y. b) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt: I0 >> = 7In vµ tc = 0,05 gi©y. c) B¶o vÖ thÊp ¸p: 3U < = 0,2 Un vµ tc = 1,0 gi©y. 77


d) B¶o vÖ qu¸ ¸p: 3U > = 1,2 Un vµ tc = 0,3 gi©y. e) B¶o vÖ dßng kh«ng c©n b»ng: B¶o vÖ dßng kh«ng c©n b»ng lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI trung tÝnh víi tû sè 10/1A. I = 0,2 A b¸o tÝn hiÖu sau thêi gian t = 1,0 gi©y. I = 0,5 A c¾t m¸y c¾t MC101 sau thêi gian tc = 0,5 gi©y. f) B¶o vÖ qu¸ t¶i dµn tô: I = 120 A b¸o tÝn hiÖu sau htêi gian t = 9,0 gi©y. g) B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t (50BF) : Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t ®­îc khëi ®éng b»ng nh÷ng tÝn hiÖu c¾t tõ b¶o vÖ ë bªn trong néi bé r¬ le hoÆc tõ bªn ngoµi cña nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Khi ®ã tÝn hiÖu c¾t ®Çu tiªn sÏ ®ùoc göi ®Õn khèi b¶o vÖ h­ háng m¸y c¾t (BFP), vµ 1 tÝn hiÖi c¾t sÏ ®­îc göi ®Õn ®Ó b¶o vÖ chÝnh m¸y c¾t ®ã (retrip) víi thêi gian t1 = 0,05s. NÕu dßng sù cè vÉn cßn tån t¹i th× 1 tÝn hiÖu c¾t (back-up) sÏ ®­îc ®Õn c¾t c¸c m¸y c¾t liªn quan sau 1 thêi gian t2 = 0.25s. 3.11.2- B¶o vÖ ng¨n lé tô bï ngang TBN 102: Ng¨n lé tô bï ngang TBN 102 ®­îc thiÕt kÕ gåm 36 b×nh tô, cã c«ng suÊt ®Þnh møc 25.2MVAR, vµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc 127 kV, dïng bé b¶o vÖ REF545 lÊy tÝn hiÖu dßng víi tû sè 200/1 A, tÝn hiÖu ¸p víi tû sè 115/0.11 kV, b¶o vÖ sÏ c¾t m¸y c¾t MC101 vµ ®­îc chØnh ®Þnh nh­ sau: a) B¶o vÖ qu¸ dßng pha: 3I >>= 7In vµ tc = 0,05 gi©y. b) B¶o vÖ qu¸ dßng ch¹m ®Êt: I0 >>= 7In vµ tc = 0,05 gi©y. c) B¶o vÖ thÊp ¸p: 3U <= 0,2 Un vµ tc = 1,0 gi©y. d) B¶o vÖ qu¸ ¸p: 3U >= 1,2 Un vµ tc = 0,3 gi©y. e) B¶o vÖ dßng kh«ng c©n b»ng: B¶o vÖ dßng kh«ng c©n b»ng lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI trung tÝnh víi tû sè 10/1A. I = 0,2 A b¸o tÝn hiÖu sau thêi gian t = 1,0 gi©y. I = 0,5 A c¾t m¸y c¾t MC101 sau thêi gian tc = 0,5 gi©y. f) B¶o vÖ qu¸ t¶i dµn tô: I = 120 A b¸o tÝn hiÖu sau htêi gian t = 9,0 gi©y. g) B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t (50BF) : Chøc n¨ng b¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t ®­îc khëi ®éng b»ng nh÷ng tÝn hiÖu c¾t tõ b¶o vÖ ë bªn trong néi bé r¬ le hoÆc tõ bªn ngoµi cña nh÷ng thiÕt bÞ ®Çu cuèi. Khi ®ã tÝn hiÖu c¾t ®Çu tiªn sÏ ®ùoc göi ®Õn khèi b¶o vÖ h­ háng m¸y c¾t (BFP), vµ 1 tÝn hiÖu c¾t sÏ ®­îc göi ®Õn ®Ó b¶o vÖ chÝnh m¸y c¾t ®ã(retrip) víi thêi gian t1 = 0.05s. NÕu dßng sù cè vÉn cßn tån t¹i th× 1 tÝn hiÖu c¾t (back-up) sÏ ®­îc ®Õn c¾t c¸c m¸y c¾t liªn quan sau 1 thêi gian t2 = 0.25s. 3.12- B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i 110 kV vµ 50bf (reb500 central): 78


S¬ ®å kÕt nèi gi÷a REB 500 central vµ c¸c r¬le REB 500 Unit Bay REB500 Central C¸p quang

REB500 101

REB500 102

REB500 171

REB500 172

REB500 173

REB500 174

REB500 131

REB500 112

REB500 132

* B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i Chøc n¨ng cña b¶o vÖ so lÖch thanh c¸i trong r¬ le REB500 lµ mét tæ hîp c¬ së d÷ liÖu thuËt to¸n ®­îc vËn hµnh kÕt hîp theo nguyªn t¾c so s¸nh ®é lín dßng vµ gãc pha cña tõng ng¨n lé. §ã lµ qu¸ tr×nh liªn hÖ nh÷ng vÐc t¬ dßng trong thuËt to¸n ®¹t ®­îc bëi sù ph©n tÝch b»ng chuçi Fourier bao hµm chñ yÕu bëi nh÷ng tÇn sè c¬ b¶n Nguyªn t¾c ®o l­êng dßng trong thuËt to¸n lµ sù ®¸nh gi¸ ®o l­êng dßng riªng lÎ cña tõng pha vµ cña tõng thanh c¸i. IDiff

k=1 Triping area kset = kst max

Restraint area

IKmin 0

IRest §Æc tÝnh c¾t

Nguyªn t¾c so s¸nh gãc pha trong thuËt to¸n c¬ b¶n dùa trªn dßng cña c¸c ng¨n lé. Tr­êng hîp nÕu sù cè bªn trong vïng cña thanh c¸i, dßng cña c¸c ng¨n lé sÏ h­íng vÒ phÝa cã sù cè. Bëi vËy chøc n¨ng so s¸nh pha sÏ ph¶i so s¸nh gãc pha tÊt c¶ c¸c dßng cña mçi pha vµ mçi vïng cña b¶o vÖ. Chøc n¨ng sÏ so s¸nh vµ ®­a ra lÖnh c¾t trong d¶i tõ 0  740. 79


 1800 external fault max = 740

740

internal fault 0

0

1 2 Chøc n¨ng so s¸nh pha

§Ó b¶o vÖ lµm viÖc tin cËy vµ chÝnh x¸c ngoµi viÖc so s¸nh dßng th× r¬le cßn x¸c ®Þnh, tÝnh to¸n dßng h·m vµ kiÓm tra chÝnh x¸c vïng sù cè khi ®ã míi ®­a ra lÖnh c¾t.

Idiff > Idiff

&

k = Idiff / Irestr > kset

trip

 < set s¬ ®å l« gic

* B¶o vÖ chèng h­ háng m¸y c¾t 50BF Khi mét m¸y c¾t v× lý do nµo ®ã kh«ng thÓ c¾t ®­îc khi cã sù cè r¬le REB500 Unit Bay sÏ nhËn biÕt cßn dßng sù cè vµ m¸y c¾t vÉn ch­a c¾t khi cã lÖnh c¾t ®· ®­a ra. 1 tÝn hiÖu c¾t sÏ ®­îc göi ®Õn ®Ó b¶o vÖ chÝnh m¸y c¾t ®ã(retrip) víi thêi gian t1 = 0.05s. §ång thêi göi tÝn hiÖu ®Õn r¬le REB 500 Central. NÕu dßng sù cè vÉn cßn tån t¹i th× 1 tÝn hiÖu c¾t (back-up) sau 1 thêi gian t2 = 0.25s ®­îc REB500 central göi ®Õn c¸c REB500 cña c¸c m¸y c¾t liªn quan, khi ®ã lÖnh c¾t c¸c m¸y c¾t liªn quan sÏ ®­îc ph¸t ra tõ role REB500 Unit Bay vµ c¸c m¸y c¾t liªn quan sÏ ®­îc c¾t. 3.12.1- B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i I. C11 (REB500): B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i I. C11 ®­îc lÊy dßng tõ TI c¸c m¸y c¾t nèi vµo thanh c¸i I víi tû sè biÕn 800/1 A vµ c¾t c¸c m¸y c¾t nèi vµo thanh c¸i I.B¶o vÖ ®­îc chØnh ®Þnh nh­ sau : + Ik min = 800 A. +k = 0,8. 80


+ IDiff = 10% Ik min. 3.12.2- B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i II. C12 ( REB500 ): B¶o vÖ so lÖch thanh c¸i II. C12 ®­îc lÊy dßng tõ TI c¸c m¸y c¾t nèi vµo thanh c¸i II víi tû sè biÕn 800/1 A vµ c¾t c¸c m¸y c¾t nèi vµo thanh c¸i II. B¶o vÖ ®­îc chØnh ®Þnh nh­ sau : + Ik min = 800 A. +k = 0,8. + IDiff = 10% Ik min. 3.13- B¶o vÖ cho m¸y biÕn ¸p at2: 3.13.1- B¶o vÖ so lÖch MBA (7UT513) * Bé 7UT513(87T) lÊy tÝn hiÖu dßng tõ TI c¸c ng¨n lé tæng 3 phÝa MBA víi tØ sè biÕn ®Æt t­¬ng øng lµ: + PhÝa 220kV lµ 1200/1 A. + PhÝa 110kV lµ 800/1 A. + PhÝa 22kV Lµ lo¹i r¬ le t¸c ®éng nhanh ®i c¾t c¸c m¸y c¾t tæng 272, 274, 132, víi c¸c trÞ sè chØnh ®Þnh: + Idiff pick up = 0,3I/InTr + I pick up cña t¸c ®éng cµi ®Æt møc cao = 9,0 I/ InTr + §­êng dèc 1 cña ®Æc tÝnh c¾t = 0,25 + §iÓm thø 2 cho ®­êng dèc 2 cña ®Æc tÝnh c¾t = 2,5 I/ InTr + H¹n chÕ dßng qu¸ ®é cña sãng hµi bËc 2: I2 / I1 = 15%. + H¹n chÕ dßng qu¸ ®é cña sãng hµi bËc 5: I5 / I1 = 35%. + Thêi gian c¾t cña Idiff> = 0,0s + Thêi gian c¾t cña Idiff> = 0, 0s B¶o vÖ t¸c ®éng khi sÈy ra ch¹m chËp trong m¸y biÕn ¸p AT1, thanh c¸i C22, lÌo tõ TI 272, 274, 132 vÒ phÝa MBA VÞ trÝ ®Æt r¬ le b¶o vÖ 7UT513 : T¹i tñ b¶o vÖ PP trong phßng r¬ le. 3.13.2- B¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng phÝa 220 kV (7SJ61). M¹ch dßng lÊy tõ TI ch©n sø MBA AT2 cã tØ sè biÕn 600/5 Lµ lo¹i b¶o vÖ dù phßng phÝa 220kV cho MBA AT2 Sè m¸y c¾t 272, 274, 132 * 50 -2 khëi déng = 7,3 A thêi gian c¾t sau 1,5 s * 50 – 1 khëi ®éng = 5,5A thêi gian c¾t sau 4 s * 50N-2 khëi ®éng = 19,6A thêi gian c¾t sau 1,5s 81


* 50N-1 khëi ®éng = 5,9A thêi gian c¾t sau 2s 3.13.3- B¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng phÝa 110 kV (7SJ61). M¹ch dßng lÊy tõ TI ch©n sø MBA AT2 cã tØ sè biÕn 800/5 Lµ lo¹i b¶o vÖ dù phßng phÝa 110kV cho MBA AT2 Sè m¸y c¾t: 132 * 50 -2 khëi déng = 9,5 A thêi gian c¾t sau 1,0 s * 50 – 1 khëi ®éng = 7A thêi gian c¾t sau 3,5 s * 50N-2 khëi ®éng = 25A thêi gian c¾t sau 1,0s * 50N-1 khëi ®éng = 7,5A thêi gian c¾t sau 1,5s

82


Ch­¬ng IV: nh÷ng chó ý trong qu¶n lý vËn hµnh 1- vËn hµnh m¸y biÕn ¸p: * Khi MBA ®ang lµm viÖc b×nh th­êng, hÖ thèng b¶o vÖ vµ ®iÒu khiÓn tù ®éng ph¶i ë tr¹ng th¸i s½n sµng lµm viÖc. * Trùc ca ph¶i c¨n cø vµo c¸c ®ång hå ë c¸c tñ ®iÒu khiÓn vµ ®ång hå nhiÖt ®é MBA mçi giê mét lÇn ghi c¸c chØ sè dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, c«ng suÊt, nhiÖt ®é cña m¸y. NÕu MBA qu¸ t¶i th× cø 30 phót ghi chØ sè vµ nhiÖt ®é MBA mét lÇn. * Mçi ca trùc ph¶i kiÓm tra MBA theo c¸c néi dung sau: - KiÓm tra tiÕng kªu cña m¸y. - KiÓm tra møc dÇu trªn b×nh dÇu phô. KiÓm tra sù lµm viÖc cña ®ång hå ®o møc dÇu b»ng c¸ch xem sè chØ trªn ®ång hå ngµy vµ ®ªm (khi nhiÖt ®é thay ®æi) ph¶i kh¸c nhau. - KiÓm tra nhiÖt ®é cña dÇu MBA vµ nhiÖt ®é c¸c cuén d©y MBA. - KiÓm tra møc dÇu trªn c¸c ®Çu sø 220 kV vµ 110 kV nhê m¾t chØ thÞ møc dÇu. KiÓm tra t×nh tr¹ng c¸c sø 220kV, 110kV, 22kV, sø trung tÝnh xem cã vÕt r¹n nøt, ch¶y dÇu, vÕt phãng ®iÖn kh«ng (sö dông èng nhßm ®Ó kiÓm tra ®­îc chÝnh x¸c). - KiÓm tra mµu s¾c cña Silicagen trong c¸c b×nh thë, møc dÇu trong ®Üa dÇu ph¶i ë møc cho phÐp. - KiÓm tra xem cã vÕt rß dØ dÇu nµo trªn th©n m¸y, c¸c nóm x¶ dÇu vµ c¸c mÆt bÝch kh«ng. - KiÓm tra c¸c bé lµm m¸t: + C¸c van c¸nh b­ím 2 ®Çu c¸c c¸nh lµm m¸t ph¶i ë vÞ trÝ më (ë vÞ trÝ më khi n¾p nhùa mµu tr¾ng chôp bªn ngoµi chç thao t¸c van cã ®iÓm nh« ra n»m song song víi ®­êng èng dÉn dÇu mµ van c¸nh b­ím ®Æt t¹i ®ã. + ChiÒu quay, ®é rung, tiÕng kªu cña c¸c qu¹t giã. + C¸c mÆt bÝch, c¸nh lµm m¸t, c¸c nóm x¶ dÇu kh«ng bÞ rß dØ dÇu, sù l­u th«ng dÇu trong c¸nh tèt. - KiÓm tra r¬ le h¬i xem cã khÝ ë bªn trong kh«ng, nÕu cã khÝ ph¶i x¶ hÕt b»ng c¸ch më van x¶ n»m ë hép lÊy mÉu khÝ bªn d­íi (c¹nh bé ®iÒu ¸p pha A) hép nµy ®­îc nèi víi r¬ le h¬i nhê mét ®­êng èng b»ng ®ång. - KiÓm tra vÞ trÝ nÊc cña bé ®iÒu ¸p d­íi t¶i phÝa 220 kV. - KiÓm tra vÞ trÝ c¸c van dÇu cã ë vÞ trÝ trong vËn hµnh kh«ng. - KiÓm tra c¸c ®ång hå ®o l­êng vµ c¸c tÝn hiÖu m¸y. 83


- KiÓm tra t×nh tr¹ng c¸c thanh c¸i vµ c¸c ®Çu cèt b¾t d©y dÉn vµo m¸y (kiÓm tra vµo gi÷a tr­a c¸c ®Çu cèt nÕu cã ph¸t nhiÖt th× kh«ng khÝ xung quanh ®Çu cèt sÏ bÞ ®èt nãng vµ nh×n thÊy b»ng m¾t th­êng). - KiÓm tra c¸c tiÕp ®Þa th©n m¸y, tiÕp ®Þa trung tÝnh m¸y. - KiÓm tra c¸c chèng sÐt van 3 phÝa m¸y biÕn ¸p (chó ý kiÓm tra dßng rß, bé ®Õm sè lÇn t¸c ®éng, t×nh tr¹ng bªn ngoµi…). - KiÓm tra hÖ thèng cøu ho¶ vµ c¸c trang bÞ phßng ch¸y. * KiÓm tra MBA vµo ban ®ªm mçi ca mét lÇn. * KiÓm tra sù bÊt th­êng cña MBA trong c¸c tr­êng hîp sau: - Khi cã c¸c b¶o vÖ r¬le, b¶o vÖ nhiÖt ®é, r¬le ¸p lùc vµ van ¸p lùc t¸c ®éng. - Khi cã c¸c biÕn ®éng vÒ thêi tiÕt: M­a to, giã lín, b·o, sÐt, thay ®æi nhiÖt ®é m«i tr­êng. - Khi thay ®æi nhiÖt ®é m«i tr­êng lµm m¸t ph¶i kiÓm tra møc dÇu trªn b×nh dÇu phô vµ ®Çu sø 220 kV, 110 kV. * Trong tr­êng hîp MBA tù ®éng c¾t ra do t¸c ®éng bªn trong MBA (B¶o vÖ so lÖch, h¬i, ¸p lùc, nhiÖt ®é, r¬le dßng dÇu, van tù x¶ ¸p lùc) cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra t¹i MBA, thö nghiÖp m¸y vµ ph©n tÝch khÝ ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n c¾t MBA. ChØ cho phÐp ®ãng MBA sau khi ®· kh¾c phôc c¸c h­ háng vµ ®­îc sù ®ång ý cña Gi¸m ®èc hoÆc Phã gi¸m ®èc C«ng ty. Trong tr­êng hîp c¾t MBA do c¸c b¶o vÖ kh¸c kh«ng liªn quan ®Õn h­ háng bªn trong m¸y th× cho phÐp ®ãng MBA sau khi ®· kiÓm tra t×nh tr¹ng bªn ngoµi m¸y b×nh th­êng. * Khi r¬le h¬i t¸c ®éng b¸o tÝn hiÖu th× cÇn kiÓm tra bªn ngoµi m¸y vµ lÊy khÝ ®Ó ph©n tÝch, kiÓm tra mµu s¾c, tÝnh chÊt ch¸y cña khÝ. Khi ph¸t hiÖn vµ kiÓm tra thÊy c¸c dÊu hiÖu h­ háng râ rµng (r¹n nøt, ch¸y, ch¶y dÇu) cÇn ph¶i c¾t ngay MBA. NÕu kh«ng cã dÊu hiÖu h­ háng nh­ng kÕt qu¶ kiÓm tra khÝ thÊy khÝ ch¸y ®­îc hoÆc trong khÝ cã c¸c s¶n phÈm ph¸ huû líp c¸ch ®iÖn th× ph¶i c¾t ngay MBA. NÕu kiÓm tra thÊy kh«ng cã c¸c hiÖn t­îng trªn, cho phÐp MBA lµm viÖc nh­ng ph¶i theo dâi th­êng xuyªn, nÕu cã xuÊt hiÖn khÝ trong r¬le vµ b¶o vÖ tiÕp tôc b¸o tÝn hiÖu th× ph¶i b¸o ngay A1, B01, Gi¸m ®èc ®Ó cã ph­¬ng ¸n vµ t×m nguyªn nh©n. * MBA ph¶i c¾t ra khái vËn hµnh khi cã c¸c hiÖn t­îng sau: - Cã tiÕng kªu m¹nh, kh«ng ®Òu. - Sù ph¸t nãng cña m¸y t¨ng lªn bÊt th­êng vµ liªn tôc trong ®iÒu kiÖn lµm m¸t b×nh th­êng vµ phô t¶i ®Þnh møc. - NhiÖt ®é líp dÇu trªn cña m¸y t¨ng ®Õn 1050C hoÆc nhiÖt ®é cuén d©y 220 kV, 110 kV, 22 kV t¨ng ®Õn 1300C. - DÇu ch¶y ra ngoµi qua van tù x¶ ¸p lùc hoÆc thïng dÇu phô (Møc dÇu v­ît Max). 84


- Møc dÇu h¹ thÊp d­íi møc quy ®Þnh trªn b×nh dÇu phô (Møc Min) hoÆc dÇu tiÕp tôc h¹ thÊp mµ kh«ng cã kh¨ n¨ng ®Ó kh¾c phôc nÕu kh«ng c¾t ®iÖn m¸y. - Thay ®æi mµu s¾c cña dÇu ®ét ngét. - Cã chç vì vµ nøt ë c¸c sø, xuÊt hiÖn dÊu vÕt phãng ®iÖn bÒ mÆt. Cã vÕt nøt, phãng ®iÖn trªn bÒ mÆt m¸y, phång vá m¸y. * Sau khi ®· t×m ra nguyªn nh©n vµ kh¾c phôc c¸c hiÖn t­îng trªn, chØ cho phÐp vËn hµnh l¹i MBA khi cã lÖnh cña Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc C«ng ty. * TÊt c¶ mäi xö lý trong tr¹m MBA khi cã c¸c hiÖn t­îng kh«ng b×nh th­êng vµ trong sù cè ph¶i ghi vµo “NhËt ký vËn hµnh” vµ “Lý lÞch cña MBA”. * Phßng ch¸y ch÷a ch¸y MBA: - MBA dÇu rÊt dÔ x¶y ra ch¸y khi ng¾n m¹ch ph¸t sinh hå quang ®iÖn hoÆc khi tiÕp xóc víi löa. V× vËy khi vËn hµnh ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ phßng ch÷a ch¸y. - Khi MBA bÞ ch¸y ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh d­íi ®©y: + B¸o ngay cho lùc l­îng phßng ch÷a ch¸y cña tr¹m, ®¬n vÞ, C«ng ty vµ ®Þa ph­¬ng. + KiÓm tra c¸c m¸y c¾t cña MBA cã tù ®éng c¾t kh«ng nÕu ch­a c¾t th× ph¶i c¾t ngay c¸c m¸y c¾t vµ dao c¸ch ly cña c¸c m¸y c¾t ®ã. + NÕu löa vÉn ch¸y th× ng¨n c¸ch vïng bÞ ch¸y víi vïng löa cã thÓ lan tíi vµ cö ng­êi trùc ban b¶o vÖ trªn ®­êng qua l¹i vµ h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ ch÷a ch¸y ngoµi tr¹m vµo phèi hîp ch÷a ch¸y. + §ãng van dÇu trªn ®­êng èng víi b×nh dÇu phô nÕu cã thÓ, ®ång thêi dïng b×nh CO2, bét ho¸ häc vµ c¸t ®Ó cøu ho¶ (L­u ý: C¸c b×nh khÝ x¸ch tay, b×nh bét sö dông tr­íc). + Dïng thiÕt bÞ vßi phun n­íc cña hÖ thèng cøu ho¶ tr¹m ®Ó dËp t¾t ngän löa. - Khi dÇu trªn n¾p m¸y bÞ ch¸y, cÇn th¸o dÇu ë van x¶ dÇu sao cho dÇu trong m¸y thÊp h¬n bé phËn h­ háng, c¾t qu¹t m¸t. §Ó t¨ng tèc ®é lµm m¸t dÇu cÇn phun n­íc vµo thïng MBA. Khi m¸y cã kh¶ n¨ng næ cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p an toµn vÒ sö dông dông cô ¸o, mò, g¨ng,…, ®øng ë chç nÊp hoÆc c¸ch mét kho¶ng an toµn tõ ng­êi tíi m¸y khi ch÷a ch¸y. - NÕu khu vùc ch¸y cã nguy hiÓm cho thiÕt bÞ ®ùng dÇu ë gÇn cÇn ph¶i dïng t­êng ch¾n ®Êt, vËt ng¨n c¸ch b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y ®Ó ng¨n c¸ch ngän löa. NÕu vïng ch¸y cã ¶nh h­ëng tíi thiÕt bÞ cã ®iÖn cÇn c¾t ®iÖn ngay nh÷ng thiÕt bÞ ®ã. * Khi ®iÒu nÊc m¸y biÕn ¸p AT1 cÇn chó ý : - Khi ®iÒu nÊc m¸y biÕn ¸p th× b¬m läc dÇu khoang ®iÒu ¸p sÏ tù ®éng ch¹y ®Ó läc dÇu, mçi b¬m läc dÇu cã 1 ®ång hå ®o ¸p lùc, nÕu nh­ ¸p lùc v­ît qu¸ 3,5 bar th× 85


sÏ khÐp tiÕp ®iÓm b¸o tÝn hiÖu cho ng­êi vËn hµnh trªn m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn, ng­êi vËn hµnh ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra phin läc cña b¬m, van 2 ®Çu b¬m cã ®óng vÞ trÝ vËn hµnh kh«ng. - Khi nhËn lÖnh ®iÒu ¸p d­íi t¶i tõ 2 nÊc trë lªn, ng­êi vËn hµnh ph¶i ®iÒu ¸p tõng nÊc mét sau ®ã kiÓm tra t¹i bé truyÒn ®éng tõng pha vÞ trÝ chØ thÞ nÊc cña tõng pha xem cã ®óng vµ ba pha cïng nÊc víi nhau kh«ng, sau ®ã míi tiÕn hµnh ®iÒu nÊc tiÕp theo. NÕu nh­ ®Ó lÖch nÊc gi÷a c¸c pha tõ 2 nÊc trë lªn cã thÓ dÉn ®Õn b¶o vÖ MBA t¸c ®éng nhÇm. 2- vËn hµnh m¸y c¾t: * Khi MC ®· mang ®iÖn, chØ ®­îc phÐp thao t¸c nã tõ phßng ®iÒu khiÓn. * Kh«ng thao t¸c m¸y c¾t khi ¸p lùc khÝ SF6 trong trô cùc  3,0 bar. * Mçi ngµy mét lÇn vµo giê quy ®Þnh, nh©n viªn vËn hµnh ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc b×nh th­êng cña MC theo c¸c h¹ng môc sau: - T×nh tr¹ng sø : Xem cã vÕt phãng ®iÖn, søt mÎ hay kh«ng. - T×nh tr¹ng c¸c ®Çu cùc ch¾c ch¾n kh«ng bÞ ph¸t nhiÖt, nªn kiÓm tra ph¸t nhiÖt c¸c ®Çu cùc MC vµo ban ®ªm (xem mµu s¾c cña ®Çu cèt) hoÆc kiÓm tra vµo gi÷a tr­a (c¸c ®Çu cèt nÕu cã ph¸t nhiÖt th× kh«ng khÝ xung quanh ®Çu cèt sÏ bÞ ®èt nãng vµ nh×n thÊy b»ng m¾t th­êng). - T×nh tr¹ng tiÕp ®Þa: Ch¾c ch¾n, ®ñ. - T×nh tr¹ng lß xo ®ãng ®· ë vÞ trÝ tÝch n¨ng. - ¸p lùc khÝ SF6: §ñ theo nhiÖt ®é m«i tr­êng lóc kiÓm tra, nÕu ¸p lùc tôt 0,3 bar so víi ¸p lùc lÇn tr­íc (ë cïng nhiÖt ®é m«i tr­êng) ph¶i b¸o cho ng­êi cã tr¸ch nhiÖm ®Ó kiÓm tra xö lý rß dØ vµ n¹p l¹i ¸p lùc. - Tñ bé truyÒn ®éng ®ãng kÝn, tiÕp ®Þa cña tñ ch¾c ch¾n. * Ghi chÐp ®Çy ®ñ sè lÇn ®ãng c¾t MC, sè lÇn m¸y c¾t nh¶y do sù cè vµo sæ theo dâi m¸y c¾t. 3- vËn hµnh m¸y biÕn ®iÖn ¸p: * KiÓm tra møc dÇu trong bé ®iÖn tõ vµ møc dÇu trong bé chia ®iÖn ¸p cã ®ñ kh«ng. * KiÓm tra c¸c ®Çu nèi ®Êt cã an toµn vµ ch¾c ch¾n kh«ng. * KiÓm tra ®é kÝn cña n¾p c¸c hép ®Êu nèi nhÞ thø. * KiÓm tra c¸c ®iÓm b¾t bu l«ng ®Õ trô cã ch¾c ch¾n kh«ng. * KiÓm tra bÒ mÆt cña sø c¸ch ®iÖn cã s¹ch kh«ng. * KiÓm tra trô ®ì m¸y biÕn ®iÖn ¸p cã bÞ nghiªng, cã ch¾c ch¾n, nã ph¶i ®­îc nèi víi hÖ thèng tiÕp ®Êt. * KiÓm tra c¸c biÕn ®iÖn ¸p cã bÞ nghiªng so víi ph­¬ng th¼ng ®øng. * KiÓm tra dao nèi ®Êt P ph¶i ë vÞ trÝ më. * Nghe tiÕng kªu cña biÕn ®iÖn ¸p cã ©m thanh l¹ hay kh¸c th­êng kh«ng. 86


* KiÓm tra b»ng m¾t c¸c hµng kÑp m¹ch ¸p cña tñ trung gian, tñ ®iÒu khiÓn, tñ b¶o vÖ cã bÞ ng¾n m¹ch hay chËp m¹ch kh«ng. * KiÓm tra ®iÖn ¸p cña l­íi cã cao qu¸ ®iÖn ¸p cùc ®¹i cho phÐp cña m¸y biÕn ®iÖn ¸p kh«ng. 4- vËn hµnh m¸y biÕn dßng ®iÖn: * KiÓm tra b»ng m¾t c¸c môc sau: - KiÓm tra ®é ch¾c ch¾n cña c¸c ®Çu nèi nhÊt thø. - KiÓm tra møc dÇu cã ®ñ kh«ng. - KiÓm tra c¸c ®Çu nèi ®Êt cã an toµn vµ ch¾c ch¾n kh«ng. - KiÓm tra ®é kÝn cña n¾p hép ®Êu nèi nhÞ thø cã ch¾c ch¾n kh«ng. - KiÓm tra c¸c ®iÓm b¾t bu l«ng ®Õ trô cã ch¾c ch¾n kh«ng. - KiÓm tra bÒ mÆt cña sø c¸ch ®iÖn cã s¹ch kh«ng. - KiÓm tra trô ®ì m¸y biÕn dßng cã bÞ nghiªng kh«ng, cã ch¾c ch¾n, nã ph¶i ®­îc nèi víi hÖ thèng tiÕp ®Êt. - KiÓm tra c¸c biÕn dßng cã bÞ nghiªng so víi ph­¬ng th¼ng ®øng kh«ng. * Nghe tiÕng kªu cña biÕn dßng cã ©m thanh l¹ hay to kh¸c th­êng kh«ng. * KiÓm tra b»ng m¾t ®é tiÕp xóc c¸c hµng kÑp m¹ch dßng cña tñ trung gian, tñ ®iÒu khiÓn vµ tñ b¶o vÖ. * KiÓm tra phô t¶i cña m¸y biÕn dßng cã bÞ qu¸ t¶i hay kh«ng, m¸y biÕn dßng kh«ng ®­îc vËn hµnh l©u dµi trong tr­êng hîp qu¸ t¶i 120%. 5- vËn hµnh dao c¸ch ly: * KiÓm tra bÒ mÆt c¸c trô cùc dao c¸ch ly. * KiÓm tra ph¸t nhiÖt, tiÕp xóc t¹i c¸c ®Çu cùc vµ tiÕp ®iÓm m¸ dao c¸ch ly (xem cã th¼ng hµng kh«ng, ®é ngËm cña 2 m¸ dao c¸ch ly). * KiÓm tra hÖ thèng nguån sÊy, nguån cÊp cho ®éng c¬ dao, sù lµm viÖc cña c¸c bé sÊy trong tñ truyÒn ®éng cña dao. * KiÓm tra ®é ch¾c ch¾n, ®é kÝn cña c¸c tñ truyÒn ®éng dao c¸ch ly. * KiÓm tra sù tiÕp xóc, ch¾c ch¾n cña hÖ thèng tiÕp ®Þa tñ dao, tiÕp ®Þa trô ®ì dao c¸ch ly. * KiÓm tra c¸c kho¸ chÕ ®é cã t­¬ng øng víi tr¹ng th¸i ®ang vËn hµnh. * KiÓm tra b»ng m¾t th­êng c¸c hµng kÑp tñ ®iÒu khiÓn, tñ b¶o vÖ, tñ trung gian, tñ truyÒn ®éng. 6- vËn hµnh c¸c r¬ le ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ: - Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh trùc ca ph¶i kiÓm tra r¬ le lµm viÖc b×nh th­êng kh«ng, tr¹ng th¸i c¸c ®Ìn led cã ®óng kh«ng.

87


- Khi sù cè sÈy ra trùc ca vËn hµnh vµo khai th¸c r¬ le ph¶i chó ý c¸c ®Ìn led b¸o cã ®óng logic, trïng víi th«ng sè sù cè khai th¸c vµ cã ®óng theo phiÕu chØnh ®Þnh b¶o vÖ. - Khi khai th¸c sù cè trùc ca vËn hµnh ph¶i khai th¸c tÊt c¶ c¸c r¬ le b¶o vÖ cña ng¨n lé thiÕt bÞ cã sù cè môc ®Ých ®Ó ph©n tÝch xem b¶o vÖ lµm viÖc chÝnh x¸c hay kh«ng, c¸c bé b¶o vÖ cã b¸o cïng mét d¹ng sù cè hay kh«ng. - §èi víi mét sè lo¹i b¶o vÖ khi t¸c ®éng nã sÏ göi tÝn hiÖu cho r¬ le lockout (86) kho¸ m¹ch ®ãng. Nªn trùc ca vËn hµnh ph¶i kiÓm tra vµ gi¶i trõ nÕu r¬le lockout lµm viÖc ®Ó ®ãng ®­îc m¸y c¾t. - Nghiªm cÊm trùc ca tù ý thay ®æi th«ng sè chØnh ®Þnh cña r¬ le, t¾t nguån nu«i r¬ le khi ng¨n lé ®ã ®ang vËn hµnh. - Khi khai th¸c th«ng sè sù cè t¹i r¬ le b¶o vÖ trùc ca vËn hµnh ph¶i kiÓm tra sù cè gÇn kÒ víi sù cè ®ang khai th¸c ®Ó tr¸nh khai th¸c thiÕu th«ng tin sù cè. - Khi cã ®¬n vÞ c«ng t¸c vµo kiÓm tra thiÕt bÞ r¬ le, trùc ca vËn hµnh ph¶i b¸o cho A1, B01 vµ c¸c n¬i cã liªn quan, ®Æc biÖt nÕu cã thay ®æi chØnh ®Þnh ph¶i ®­îc phÐp cña A1 vµ B01. 7- C¸ch sö dông c¸c dông cô ®o : a- Mª g«m mÐt : - Th¸o ®Çu c¸p cÇn ®o c¸ch ®iÖn ra khái hµng kÑp hoÆc th¸o ®Çu cèt, sau ®ã ®o c¸ch ®iÖn: + D©y víi ®Êt: 1 ®Çu mª g«m mÐt víi d©y, 1 ®Çu víi ®Êt, quay mª g«m ta ®­îc trÞ sè c¸ch ®iÖn cÇn ®o. + D©y víi d©y: 1 ®Çu mª g«m mÐt víi d©y nµy, 1 ®Çu víi d©y kia, quay mª g«m ta ®­îc trÞ sè c¸ch ®iÖn cÇn ®o.

88


Phô lôc: nh÷ng tÝn hiÖu c¶nh b¸o trªn m¸y tÝnh i.ng¨n lé 271 ThiÕt bÞ VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REL521 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551 VINHYEN F01 REB551

Sù kiÖn ZM1-TRIP ZM2-TRIP ZM2-START ZM3-TRIP ZM3-START PHS-STFWL1 PHS-STFWL2 PHS-STFWL3 SOFT-TRIP PSD-START FUSE-VTSZ TEF-TRIP TEF-START DLD-START LOV-TRIP TRIP-TRIP TRIP-TRL1 TRIP-TRL2 TRIP-TRL3 BBP_OPEN_CT TCS2_MCB_TRIP INT-FAIL INT-WARN INT-CPUF INT-CPUW INT-ACD TIME-RTCERR TIME-SYNCER IO-ERROR TRIP-TRIP BFP-TRBU BFP-TRRET CTSU-FAIL CTSU-ALARM DLD-START DLD-STPH FUDE-VTSU AR01-1PT1 AR01-T1 AR01-T2 AR01-UNSUC AR01-P3P AR01-READY

89

ý nghÜa

Sù cè vïng 1 Sù cè vïng 2 BV vïng 2 khëi ®éng Sù cè vïng 3 BV vïng 3 khëi ®éng H­íng thuËn pha A H­íng thuËn pha B H­íng thuËn pha C SOFT t¸c ®éng Dao ®éng l­íi khëi ®éng Kho¸ b¶o vÖ kho¶ng c¸ch BVQD ch¹m ®Êt v« h­íng t.®éng BVQD ch¹m ®Êt v« h­íng k.®éng Dß t×m §Z chÕt khëi ®éng MÊt ¸p t¸c ®éng R¬le t¸c ®éng R¬le t¸c ®éng bëi sù cè pha A R¬le t¸c ®éng bëi sù cè pha B R¬le t¸c ®éng bëi sù cè pha C MÊt dßng BV so lÖch thanh c¸i MCB gi¸m s¸t m¹ch c¾t 2 nh¶y

Lçi ®ång bé thêi gian

H­ háng IO R¬le t¸c ®éng 50BF t¸c ®éng c¾t MC ng¨n lé 271 50BF c¾t l¹i lÇn thø 2 H­ háng m¹ch dßng C¶nh b¸o mÊt dßng Dß t×m §Z chÕt khëi ®éng Dß t×m §Z chÕt khëi ®éng pha MÊt ¸p AR ®ãng lai 1 pha AR khëi ®éng sau tg T1 AR khëi ®éng sau tg T2 AR thµnh c«ng AR ®ãng l¹i 3 pha AR s½n sµng


VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 F01

REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551

VINHYEN F01

REF545

VINHYEN F01

REF545

VINHYEN F01

REF545

VINHYEN F01

REF545

VINHYEN F01 VINHYEN F01

REF545 REF545

AR01-SETON AR01-CBREADY AR01-INHIBIT AR01-CLOSECB AR01-INPROGR AR01-START BFP-START SYNC_OFF SYNC-MANOK SYNC-AUTOOK SYNC-UB1FF SYNC-UF1FF CB_MAN_CLOSE CB_OPEN CB_CLOSED INT-FAIL INT-WARN INT-CPUF INT-CPUW INT-ACD TIME-RTCERR TIME-SYNCER IO-ERROR Lockout Relay Operated CB SF6 Gas Alarm Trip 1/2 & Close/SF6-Gas Block Motor MCB/CB Spring Charge Failure TCS1 Aux. Voltage MCB Trip TCS 1/2 Failure

AR ON cµi ®Æt MC s½n sµng AR bÞ ng¨n cÊm AR- ®ãng MC AR- ®ang trong qu¸ tr×nh lµm viÖc AR khëi ®éng 50BF khëi ®éng KiÓm tra ®ång bé OFF KiÓm tra ®ång bé b»ng tay OK KiÓm tra ®ång bé tù ®éng OK

MC ®ãng b»ng tay MC më MC ®· ®ãng

Lçi ®ång bé thêi gian

Lçi IO R¬ le lockout lµm viÖc KhÝ SF6 møc c¶nh b¸o SF6 kho¸ thao t¸c Nh¶y MCB ®éng c¬ tÝch n¨ng lß xo MCB m¹ch ¸p phô nh¶y H­ háng m¹ch c¾t 1 hoÆc 2

Ii.ng¨n lé 272 ThiÕt bÞ VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02

REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511

Sù kiÖn ZM1-TRIP ZM2-TRIP ZM2-START ZM3-TRIP ZM3-START GFC-STFWL1 GFC-STFWL2 GFC-STFWL3 GFC-TRIP

90

ý nghÜa Sù cè vïng 1 Sù cè vïng 2 BV vïng 2 khëi ®éng Sù cè vïng 3 BV vïng 3 khëi ®éng H­íng thuËn pha A H­íng thuËn pha B H­íng thuËn pha C GFC- t¸c ®éng


VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02

REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511

VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02

REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551

SOFT-TRIP PSD-START FUSE-VTSZ EF4-TRIP EF4-START DLD-START LOV-TRIP TRIP-TRIP TRIP-TRL1 TRIP-TRL2 TRIP-TRL3 LINE_VT_ MCB_TRIP INT-FAIL INT-WARN INT-CPUF INT-CPUW INT-ACD TIME-RTCERR TIME-SYNCER IO-ERROR TRIP-TRIP BFP-TRBU BFP-TRRET OVLD-TRIP LOV-TRIP CTSU-FAIL CTSU-ALARM DLD-START DLD-STPH FUDE-VTSU AR01-1PT1 AR01-T1 AR01-T2 AR01-UNSUC AR01-P3P AR01-READY AR01-SETON AR01-CBREADY AR01-INHIBIT AR01-CLOSECB AR01-INPROGR AR01-START BFP-START SYNC_OFF SYNC-MANOK SYNC-AUTOOK CB_MAN_CLOSE

91

SOFT t¸c ®éng Dao ®éng l­íi khëi ®éng Kho¸ b¶o vÖ kho¶ng c¸ch BVQD ch¹m ®Êt t¸c ®éng BVQD ch¹m ®Êt khëi ®éng Dß t×m §Z chÕt khëi ®éng MÊt ¸p t¸c ®éng R¬ le t¸c ®éng R¬ le t¸c ®éng bëi sù cè pha A R¬ le t¸c ®éng bëi sù cè pha B R¬ le t¸c ®éng bëi sù cè pha C MCB TU §Z nh¶y

Lçi ®ång bé thêi gian

H­ háng IO R¬ le t¸c ®éng 50BF t¸c ®éng c¾t MC ng¨n lé 272 50BF c¾t l¹i lÇn thø 2 Qu¸ t¶i t¸c ®éng MÊt ¸p t¸c ®éng H­ háng m¹ch dßng C¶nh b¸o mÊt dßng Dß t×m §Z chÕt khëi ®éng Dß t×m §Z chÕt khëi ®éng pha MÊt ¸p AR ®ãng lai 1 pha AR khëi ®éng sau tg T1 AR khëi ®éng sau tg T2 AR thµnh c«ng AR ®ãng l¹i 3 pha AR s½n sµng AR ON cµi ®Æt MC s½n sµng AR bÞ ng¨n cÊm AR- ®ãng MC AR- ®ang trong qu¸ tr×nh lµm viÖc AR khëi ®éng 50BF khëi ®éng KiÓm tra ®ång bé OFF KiÓm tra ®ång bé b»ng tay OK KiÓm tra ®ång bé tù ®éng OK MC ®ãng b»ng tay


VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02 F02

REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551 REB551

VINHYEN F02

REF545

VINHYEN F02

REF545

VINHYEN F02

REF545

VINHYEN F02

REF545

VINHYEN F02 VINHYEN F02

REF545 REF545

VINHYEN F02

REF545

CB_OPEN CB_CLOSED INT-FAIL INT-WARN INT-CPUF INT-CPUW INT-ACD TIME-RTCERR TIME-SYNCER TEST-ACT IO-ERROR Lockout Relay Operated CB SF6 Gas Alarm Trip 1/2 & Close/SF6-Gas Block Motor MCB/CB Spring Charge Failure TCS1 Aux. Voltage MCB Trip TCS 1/2 Failure Outdoor Heating Failure

MC më MC ®· ®ãng

Lçi ®ång bé thêi gian

Test ho¹t ®éng Lçi IO R¬ le lockout lµm viÖc KhÝ SF6 møc c¶nh b¸o SF6 kho¸ thao t¸c Nh¶y MCB ®éng c¬ tÝch n¨ng lß xo MCB m¹ch ¸p phô nh¶y H­ háng m¹ch c¾t 1 hoÆc 2 S¸y thiÕt bÞ ngoµi trêi lçi

L­u ý: Ng¨n lé 273, 274 chØ thÞ t­¬ng tù III. ng¨n lé at1 ThiÕt bÞ VINHYEN F05 VINHYEN F05 VINHYEN F05

RET521_1 RET521_1 RET521_1

VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1

F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05

Sù kiÖn

ý nghÜa

HV_CB_TRIP MV_CB_TRIP LV_CB_TRIP RET_TRIP_ LOCKOUT DIFF_TRIP DIFF_START_L1 DIFF_START_L2 DIFF_START_L3 TCS1_MCB_TRIP AC_SUPP_FAIL AC_CONT_FAIL DC_CONT_FAIL FAN_MCB_TRIP FAN_GRP1_ON FAN_GRP2_ON FAN_GRP1_OFF FAN_GRP2_OFF FAN_LOCAL FAN_REMOTE

C¾t MC phÝa 220kV AT1 C¾t MC phÝa 110kV AT1 C¾t MC phÝa 22kV AT1

92

R¬le RET t¸c ®éng - Lockout BV so lÖch 87T-1 t¸c ®éng BVSL 87T-1 khëi ®éng sù cè pha A BVSL 87T-1 khëi ®éng sù cè pha B BVSL 87T-1 khëi ®éng sù cè pha C MCB gi¸m s¸t m¹ch c¾t 1 nh¶y H­ háng HÖ thèng AC H­ háng ®iÒu khiÓn hÖ thèng AC H­ háng ®iÒu khiÓn hÖ thèng DC MCB cÊp nguån Qu¹t m¸t nh¶y Nhãm qu¹t 1 ch¹y Nhãm qu¹t 2 ch¹y Nhãm qu¹t 1 t¾t Nhãm qu¹t 2 t¾t §K qu¹t ë vÞ trÝ Local §K qu¹t ë vÞ trÝ Remote


VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05

RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1

VINHYEN F05

RET521_1

VINHYEN F05

RET521_1

VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 RET521_1 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5

F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05

TC_MCB_TRIP TC_INCOMPLETE TC_OIL_PUR_MCB VT_CONT_FAIL HV_EF_LS_TRIP HV_EF_HS_TRIP HV_EF_START HV_OC_LS_TRIP HV_OC_HS_TRIP HV_OC_START_L1 HV_OC_START_L2 HV_OC_START_L3 MV_EF_LS_TRIP MV_EF_HS_TRIP MV_EF_START MV_OC_LS_TRIP MV_OC_HS_TRIP MV_OC_START_L1 MV_OC_START_L2 MV_OC_START_L3 LV_EF_LS_I0_TRIP LV_EF_HS_I0_TRIP LV_EF_I0_START LV_OC_LS_TRIP LV_OC_HS_TRIP LV_OC_START_L1 LV_OC_START_L2 LV_OC_START_L3 OVERLOAD_TRIP OVERLOAD_ ALARM_1 OVERLOAD_ ALARM_2 OVERLOAD_ LOCKOUT INT-FAIL INT-WARN INT-NUMF INT-NUMW TIME-RTCERR TIME-SYNCER AIM1_ERROR AIM2_ERROR IO01_ERROR IO02_ERROR Io>-> start Io>-> trip Io>>-> start Io>>-> trip 3I>-> start 3I>-> trip 3I>>-> start

93

MCB bé ®iÒu ¸p nh¶y §iÒu n¾c ch­a hoµn thµnh MCB b¬m dÇu bé ®iÒu ¸p nh¶y Nh¶y MCB TU131 QD ch¹m ®Êt cÊp 1 c¾t phÝa 220 QD ch¹m ®Êt cÊp 2 c¾t phÝa 220 QD ch¹m ®Êt phÝa 220 khëi ®éng Qóa dßng cÊp 1 c¾t phÝa 220 Qóa dßng cÊp 2 c¾t phÝa 220 QD khëi ®éng sù cè pha A phÝa 220 QD khëi ®éng sù cè pha B phÝa 220 QD khëi ®éng sù cè pha C phÝa 220 QD ch¹m ®Êt cÊp 1 c¾t phÝa 110 QD ch¹m ®Êt cÊp 2 c¾t phÝa 110 QD ch¹m ®Êt phÝa 110 khëi ®éng Qóa dßng cÊp 1 c¾t phÝa 110 Qóa dßng cÊp 2 c¾t phÝa 110 QD khëi ®éng sù cè pha A phÝa 110 QD khëi ®éng sù cè pha B phÝa 110 QD khëi ®éng sù cè pha C phÝa 110 QD ch¹m ®Êt cÊp 1 c¾t phÝa 22 QD ch¹m ®Êt cÊp 2 c¾t phÝa 22 QD ch¹m ®Êt phÝa 22 khëi ®éng Qóa dßng cÊp 1 c¾t phÝa 22 Qóa dßng cÊp 2 c¾t phÝa 22 QD khëi ®éng sù cè pha A phÝa 22 QD khëi ®éng sù cè pha B phÝa 22 QD khëi ®éng sù cè pha C phÝa 22 BV qu¸ t¶i t¸c ®éng C¶nh b¸o qu¸ t¶i cÊp 1 C¶nh b¸o qu¸ t¶I cÊp 2 Qu¸ t¶i t¸c ®éng – lockout

Lçi ®ång bé thêi gian

Analog input modul 1 erro Analog input modul 2 erro Input, output 1 erro Input, output 2 erro QD ch¹m ®Êt cã h­íng cÊp 1 k.®éng QD ch¹m ®Êt cã h­íng cÊp 1 t.®éng QD ch¹m ®Êt cã h­íng cÊp 2 k.®éng QD ch¹m ®Êt cã h­íng cÊp 2 t.®éng QD pha cã h­íng cÊp 1 khëi ®éng QD pha cã h­íng cÊp 1 t¸c ®éng QD pha cã h­íng cÊp 2 khëi ®éng


VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05

F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5 F05_REF5

VINHYEN F05

REF545

VINHYEN F05

REF545

VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F05 F05 F05 F05

REF545 RET521_2 RET521_2 RET521_2

VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05

RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2

VINHYEN F05

RET521_2

3I>>-> trip Io> start Io> trip Io>> start Io>> trip 3I2f> start 3I> start 3I> trip 3I>> start 3I>> trip Busbar 1 Voltage MCB Triped Busbar 2 Voltage MCB Triped TCS1 Aux. Voltage MCB Trip HV_CB_TRIP MV_CB_TRIP LV_CB_TRIP RET_TRIP_ LOCKOUT DIFF_TRIP DIFF_START_L1 DIFF_START_L2 DIFF_START_L3 HV_EF_LS_TRIP HV_EF_HS_TRIP HV_EF_START HV_OC_LS_TRIP HV_OC_HS_TRIP HV_OC_START_L1 HV_OC_START_L2 HV_OC_START_L3 LV_EF_LS_I0_TRIP LV_EF_HS_I0_TRIP LV_EF_I0_START MV_EF_LS_TRIP MV_EF_HS_TRIP MV_EF_START LV_OC_LS_TRIP LV_OC_HS_TRIP LV_OC_START_L1 LV_OC_START_L2 LV_OC_START_L3 MV_OC_LS_TRIP MV_OC_HS_TRIP MV_OC_START_L1 MV_OC_START_L2 MV_OC_START_L3 OVERLOAD_TRIP OVERLOAD_ ALARM_1

94

QD pha cã h­íng cÊp 2 t¸c ®éng QD v« h­íng cÊp 1 khëi ®éng QD v« h­íng cÊp 1 t¸c ®éng QD v« h­íng cÊp 2 khëi ®éng QD v« h­íng cÊp 2 t¸c ®éng Khëi ®éng dao ®éng l­íi QD v« h­íng cÊp 1 khëi ®éng QD v« h­íng cÊp 1 t¸c ®éng QD v« h­íng cÊp 2 khëi ®éng QD v« h­íng cÊp 2 t¸c ®éng MCB TU thanh c¸i 1 nh¶y MCB TU thanh c¸i 2 nh¶y MCB cÊp nguån m¹ch c¾t 1 nh¶y MC phÝa 220kV c¾t MC phÝa 110kV c¾t MC phÝa 22kV c¾t R¬le RET t¸c ®éng - Lockout BV so lÖch 87T-2 t¸c ®éng BVSL 87T-2 khëi ®éng sù cè pha A BVSL 87T-2 khëi ®éng sù cè pha B BVSL 87T-2 khëi ®éng sù cè pha C QD ch¹m ®Êt cÊp 1 c¾t phÝa 220 QD ch¹m ®Êt cÊp 2 c¾t phÝa 220 QD ch¹m ®Êt phÝa 220 khëi ®éng Qóa dßng cÊp 1 c¾t phÝa 220 Qóa dßng cÊp 2 c¾t phÝa 220 QD khëi ®éng sù cè pha A phÝa 220 QD khëi ®éng sù cè pha B phÝa 220 QD khëi ®éng sù cè pha C phÝa 220 QD ch¹m ®Êt cÊp 1 c¾t phÝa 110 QD ch¹m ®Êt cÊp 2 c¾t phÝa 110 QD ch¹m ®Êt phÝa 110 khëi ®éng Qóa dßng cÊp 1 c¾t phÝa 110 Qóa dßng cÊp 2 c¾t phÝa 110 QD khëi ®éng sù cè pha A phÝa 110 QD khëi ®éng sù cè pha B phÝa 110 QD khëi ®éng sù cè pha C phÝa 110 QD ch¹m ®Êt cÊp 1 c¾t phÝa 22 QD ch¹m ®Êt cÊp 2 c¾t phÝa 22 QD ch¹m ®Êt phÝa 22 khëi ®éng Qóa dßng cÊp 1 c¾t phÝa 22 Qóa dßng cÊp 2 c¾t phÝa 22 QD khëi ®éng sù cè pha A phÝa 22 QD khëi ®éng sù cè pha B phÝa 22 QD khëi ®éng sù cè pha C phÝa 22 Qu¸ t¶i t¸c ®éng Qu¸ t¶i cÊp 1 c¶nh b¸o


VINHYEN F05

RET521_2

VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F05 F05 F05 F05

RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2

VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05

RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2

VINHYEN F05

RET521_2

VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05 F05

RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2 RET521_2

VINHYEN F05

RET521_2

VINHYEN F05

RET521_2

VINHYEN F05

RET521_2

OVERLOAD_ ALARM_2 OVERLOAD_ LOCKOUT OIL_LEVEL_AL TC_OIL_LEVEL_AL OIL_TMP_AL OIL_OR_WIND _TMP_TR WNDG_TEMP_AL GAS_RELAY_AL GAS_RELAY_TR PRESS_DEV_TR TC_OIL_FLOW_TR TC_LOCAL_OR_OFF TC_IN_PROGRESS TC_OIL_PURIF_AL TC_UPDOWN_HUNT TC_VTALARM TC_ERROR INT-FAIL INT-WARN INT-NUMF INT-NUMW TIME-RTCERR TIME-SYNCER TC_STATIONE_ MODE TC_IN_MIN_ POSITION TC_IN_MAX_ POSITION

Qóa t¶i cÊp 2 c¶nh b¸o Qu¸ t¶i t¸c ®éng - lockuot C¶nh b¸o møc dÇu thïng chÝnh C¶nh b¸o møc dÇu ng¨n K C¶nh b¸o nhiÖt ®é dÇu t¨ng cao C¾t MBA 3 phÝa bëi nhiÖt ®é dÇu hoÆc nhiÖt ®é cuén d©y C¶nh b¸o nhiÖt ®é cuén d©y t¨ng cao R¬le h¬i c¶nh b¸o R¬le h¬i t¸c ®éng ThiÕt bÞ ¸p lùc t¸c ®éng R¬le dßng dÇu t¸c ®éng DiÒu ¸p á Local hoÆc Off Bé ®iÒu nÊc ®ang ch¹y ¸p lùc b¬m dÇu bé ®iÒu nÊc c¶nh b¸o §ang t¨ng - gi¶m nÊc C¶nh b¸o kh«ng ®iÒu nÊc tù ®éng ®­îc H­ háng Bé chuyÓn nÊc

Lçi ®ång bé thêi gian

§K chuyÓn nÊc tai tr¹m Bé ®iÒu ¸p ë vÞ trÝ nÊc sè 1 Bé ®iÒu ¸p ë vÞ trÝ nÊc sè 19

IV. ng¨n lé 171 ThiÕt bÞ VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01

Sù kiÖn REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511

ZM1-TRIP ZM2-TRIP ZM2-START ZM3-TRIP ZM3-START GFC-STFWL1 GFC-STFWL2 GFC-STFWL3 GFC-TRIP SOTF-TRIP PSD-START FUSE-VTSZ EF4-TRIP EF4-START TOC-TRIP TOC-STL1

95

ý nghÜa Sù cè vïng 1 Sù cè vïng 2 Sô cè vïng 2 khëi ®éng Sù cè vïng 3 Vïng 3 khëi ®éng Khëi ®éng h­íng thuËn pha A Khëi ®éng h­íng thuËn pha B Khëi ®éng h­íng thuËn pha C GFC - t¸c ®éng SOTF t¸c ®éng Dao ®éng l­íi khëi ®éng MÊt ¸p §Z – kho¸ BV kho¶ng c¸ch BVQD ch¹m ®¸t t¸c ®éng BVQD ch¹m ®Êt khëi ®éng BVQD cã thêi gian t¸c ®éng Khëi ®éng sù cè pha A


VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5 VINHYEN J01_REF5

J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01

REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511 REL511

TOC-STL2 TOC-STL3 TOC-STN AR01-BLOCKED AR01-SETON AR01-UNSUC AR01-CLOSECB SYNC-AUTOOK SYNC-MANOK DLD-START TRIP-TRIP TRIP-TRL1 TRIP-TRL2 TRIP-TRL3 AR_OFF SC_OFF BB1_LS_TRIP BB2_LS_TRIP TC2_MCB_TR Spare_MCB_TR

Khëi ®éng sù cè pha B Khëi ®éng sù cè pha C Khëi ®éng sù cè ch¹m ®Êt AR01-bÞ kho¸ AR01-ON AR01 kh«ng thanh c«ng AR01 ®ãng m¸y c¾t KiÓm tra ®ång bé tù ®éng OK KiÓm tra ®ång bé b»ng tay OK Dß t×m ®­êng d©y chÕt khëi ®éng R¬ le t¸c ®éng Sù cè pha A Sù cè pha B Sù cè pha C AR - Off KiÓm tra ®ång bé Off BV sa th¶i phô t¶I thanh c¸i 1 t¸c ®éng BV sa th¶i phô t¶I thanh c¸i 2 t¸c ®éng MCB m¹ch c¾t 2 nh¶y MCB dù phßng nh¶y

Io>-> start

BVQD ch¹m ®Êt cã h­íng cÊp 1 khëi ®éng

Io>-> trip

BVQD ch¹m ®Êt cã h­íng cÊp 1 t¸c ®éng

Io>>-> start

BVQD ch¹m ®Êt cã h­íng cÊp 2 khëi ®éng

Io>>-> trip

BVQD ch¹m ®Êt cã h­íng cÊp 2 t¸c ®éng

3I>-> start

BVQD pha cã h­íng cÊp 1 khëi ®éng

3I>-> trip

BVQD pha cã h­íng cÊp 1 t¸c ®éng

3I>>-> start

BVQD pha cã h­íng cÊp 2 khëi ®éng

3I>>-> trip

BVQD pha cã h­íng cÊp 2 t¸c ®éng

Io> start

BVQD ch¹m ®Êt v« h­íng cÊp 1 khëi ®éng

Io> trip

BVQD ch¹m ®Êt v« h­íng cÊp 1 t¸c ®éng

Io>> start

BVQD ch¹m ®Êt v« h­íng cÊp 2 khëi ®éng

Io>> trip

BVQD ch¹m ®Êt v« h­íng cÊp 2 t¸c ®éng

3I> start

BVQD pha v« h­íng cÊp 1 khëi ®éng

3I> trip

BVQD pha v« h­íng cÊp 1 t¸c ®éng

3I>> start

BVQD pha v« h­íng cÊp 2 khëi ®éng

3I>> trip Lockout Relay Operated

BVQD pha v« h­íng cÊp 2 t¸c ®éng

J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01

VINHYEN J01

REF545

96

Ro le lockout lµm viÖc


VINHYEN J01

REF545

VINHYEN J01

REF545

VINHYEN J01

REF545

VINHYEN J01

REF545

VINHYEN J01

REF545

VINHYEN J01 VINHYEN J01

REF545 REF545

Busbar Protection Bay Unit IRF CB SF6 Gas Alarm Trip 1/2 & Close/SF6-Gas Block Motor MCB/CB Spring Charge Failure Heating Supply Failure TCS1/BBP/CBF Aux. Voltage MCB Trip TCS 1/2 Failure

H­ háng r¬ le BV 87B ng¨n lé171 (Internal relay fualt) KhÝ SF6 møc c¶nh b¸o KhÝ SF6 kho¸ thao t¸c MCB ®éng c¬ tÝch n¨ng lß xo nh¶y Nguån cÊp sÊy háng MCB cÊp nguån b¶o vÖ so lÖch 87B, 50BF, gi¸m s¸t m¹ch c¾t 1 nh¶y H­ háng m¹ch c¾t 1 hoÆc 2

L­u ý: ChØ thÞ c¶nh b¸o c¸c ng¨n lé 172, 173, 174 t­¬ng tù nh­ ng¨n lé 171 V. ng¨n lé 112 ThiÕt bÞ VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN VINHYEN

J06 J06 J06 J06 J06 J06 J06 J06 J06

J06_REF5 J06_REF5 J06_REF5 J06_REF5 J06_REF5 J06_REF5 J06_REF5 J06_REF5 J06_REF5

VINHYEN J06

REF545

VINHYEN J06

REF545

VINHYEN J06

REF545

VINHYEN J06 VINHYEN J06

REF545 REF545

VINHYEN J06

REF545

VINHYEN J06

REF545

VINHYEN J06

REF545

VINHYEN J06 VINHYEN J06

REF545 REF545

VINHYEN J06

REF545

VINHYEN J06

REF545

Sù kiÖn

ý nghÜa

Io> start Io> trip Io>> start Io>> trip 3I2f> start 3I> start 3I> trip 3I>> start 3I>> trip Lockout Relay Operated Synchronizing Check/Off Switch Busbar Protection Bay Unit IRF Busbar Protection Central Unit IRF CB SF6 Gas Alarm Trip 1/2 & Close/SF6 -Gas Block Motor MCB/CB Spring Charge Failure Heating Supply Failure TCS1/BBP/CBF Aux. Voltage MCB Trip TCS 1/2 Failure SCD Voltage MCB Trip SCD Voltage MCB Trip

BVQD ch¹m ®Êt v« h­íng cÊp 1 k.®éng BVQD ch¹m ®Êt v« h­íng cÊp 1 t.®éng BVQD ch¹m ®Êt v« h­íng cÊp 2 k.®éng BVQD ch¹m ®Êt v« h­íng cÊp 2 t.®éng Dao ®éng l­íi khëi ®éng BVQD pha v« h­íng cÊp 1 khëi ®éng BVQD pha v« h­íng cÊp 1 t¸c ®éng BVQD pha v« h­íng cÊp 2 khëi ®éng BVQD pha v« h­íng cÊp 2 t¸c ®éng

97

R¬le lockout lµm viÖc KiÓm tra ®ång bé Off H­ háng r¬le 87B møc ng¨n 112 Háng r¬le 87B trung t©m Çm6 c¶nh b¸o SF6 kho¸ thao t¸c MCB ®éng c¬ tÝch n¨ng nh¶y H­ háng sÊy MCB cÊp nguån 87B, 50BF, gi¸m s¸t m¹ch c¾t 1 nh¶y H­ háng m¹ch c¾t 1 hoÆc 2


BBP Trip BFP Trip Diff. Current BBP Blocked BFP Blocked Output Relays Blocked BBP Trip BFP Trip t1 BFP Trip t2

BV so lÖch thanh c¸i t¸c ®éng BV chèng h­ háng MC t¸c ®éng Dßng so lÖch Kho¸ BV so lÖch thnah c¸i Kho¸ b¶o vÖ 50BF Kho¸ ®Çu ra r¬ le B¶o vÖ so lÖch thnah c¸i t¸c ®éng B¶o vÖ 50BF c¾t lÇn thø nhÊt B¶o vÖ 50BF c¾t lÇn thø hai

VI. ng¨n lé 131 ThiÕt bi VINHYEN J03

REF545

VINHYEN J03

REF545

VINHYEN J03

REF545

VINHYEN J03

REF545

VINHYEN J03 VINHYEN J03

REF545 REF545

VINHYEN J03

REF545

VINHYEN J03

REF545

VINHYEN J03

REF545

Sù kiÖn Lockout Relay Operated SCD Voltage MCB Trip Synchronizing Check/Off Switch Busbar Protection Bay Unit IRF Block SCD Line VT MCB Trip CB SF6 Gas Alarm Trip 1/2 & Close/SF6-Gas Block Motor MCB/CB Spring Charge Failure TCS1/BBP/CBF Aux. Voltage MCB Trip BBP Trip BFP Trip BFP Remote Trip

98

ý nghÜa R¬le lockout lµm viÖc MCB kiÓm tra ®ång bé nh¶y KiÓm tra ®ång bé Off H­ háng role b¶o vÖ 87B møc ng¨n lé

SF6 møc c¶nh b¸o SF6 kho¸ thao t¸c MCB m¹ch tÝch n¨ng lß xo nh¶y MCB cÊp nguån TCS1/BBP/CBF nh¶y BV 87B t¸c ®éng 50BF t¸c ®éng 50BF tõ xa t¸c ®éng

Tai lieu boi huan Tram Vinh Yen  
Tai lieu boi huan Tram Vinh Yen  

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - C«ng ty TruyÒn t¶i ®iÖn 1 VÜnh Phóc, th¸ng 01 n¨m 2010 1 2 3 Giíi thiÖu s¬ ®å tæng thÓ tr¹m 220 KV...

Advertisement