Page 63

PL ANOWANIE

I ANALIZA

BARBARA WACH: Planowanie zatrudnienia jest pierwszym etapem w działaniach związanych z procesami zatrudniania, przemieszczania i zwalniania pracowników. Analizy zatrudnienia pozwalają zobrazować zasoby ludzkie na tle zadań realizowanych przez organizację dla osiągnięcia założonych celów.

A N A L I Z Y Z AT R U D N I E N I A I KO S Z T Ó W Z W I Ą Z A N E Z : c entralizacją wszystkich obszarów wsparcia, Programem Dobrowolnych Odejść uruchomionym w 2013 roku (Finanse), Programem Dobrowolnych Odejść uruchomionym w 2014 roku (Zespoły Utrzymania Nieruchomości). zmianami organizacyjnymi zachodzącymi w spółce, planowaniem i rozliczaniem planu zatrudnienia i wynagrodzeń, raportowaniem określonych grup informacji dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń zgodnie z zapotrzebowaniem Departamentów.

OBSZAR 1 OBSZAR 7

OBSZAR 6

OBSZAR 2

Centralizacja procesu sprawozdawczości GUS dotyczącego zatrudnienia i wynagrodzeń – jeden obszar zamiast siedmiu.

OBSZAR 5

Ustalony z Departamentami standard i cykl raportowania ze strony KDK - obecnie uzgodniono przekazywanie 20 rodzajów raportów

OBSZAR 4

OBSZAR 3

Centralizacja procesu zawierania umów cywilno-prawnych (ujednolicenie zasad zawierania umów) – przed centralizacją wydział obsługiwał 62 umowy z jednego obszaru, obecnie jest to ponad 400 umów.

Obsługa podmiotu zewnętrznego – spółki Xcity – w zakresie realizowanych zadań.

63

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement