__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 63

PL ANOWANIE

I ANALIZA

BARBARA WACH: Planowanie zatrudnienia jest pierwszym etapem w działaniach związanych z procesami zatrudniania, przemieszczania i zwalniania pracowników. Analizy zatrudnienia pozwalają zobrazować zasoby ludzkie na tle zadań realizowanych przez organizację dla osiągnięcia założonych celów.

A N A L I Z Y Z AT R U D N I E N I A I KO S Z T Ó W Z W I Ą Z A N E Z : c entralizacją wszystkich obszarów wsparcia, Programem Dobrowolnych Odejść uruchomionym w 2013 roku (Finanse), Programem Dobrowolnych Odejść uruchomionym w 2014 roku (Zespoły Utrzymania Nieruchomości). zmianami organizacyjnymi zachodzącymi w spółce, planowaniem i rozliczaniem planu zatrudnienia i wynagrodzeń, raportowaniem określonych grup informacji dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń zgodnie z zapotrzebowaniem Departamentów.

OBSZAR 1 OBSZAR 7

OBSZAR 6

OBSZAR 2

Centralizacja procesu sprawozdawczości GUS dotyczącego zatrudnienia i wynagrodzeń – jeden obszar zamiast siedmiu.

OBSZAR 5

Ustalony z Departamentami standard i cykl raportowania ze strony KDK - obecnie uzgodniono przekazywanie 20 rodzajów raportów

OBSZAR 4

OBSZAR 3

Centralizacja procesu zawierania umów cywilno-prawnych (ujednolicenie zasad zawierania umów) – przed centralizacją wydział obsługiwał 62 umowy z jednego obszaru, obecnie jest to ponad 400 umów.

Obsługa podmiotu zewnętrznego – spółki Xcity – w zakresie realizowanych zadań.

63

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded