__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 59

ŚWIADC ZENIA PRZEJA ZDOWE MIĘDZ YNARODOWE

Teczka+skrzydełka

Ś W I A D C Z E N I A P R Z EJ A Z D O W E Rollup 100 × 215 M I Ę DZ Y N A R O D O W E

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

ŚWIADC ZENIA PR ZEJA ZDOWE MIĘDZ YNARODOWE FIP (Zrzeszenie ds. Międzynarodowych Uprawnień Przejazdowych dla Personelu Kolejowego) – bezpłatne i ulgowe bilety na podróże służbowe i prywatne pociągami 37 przedsiębiorstw przewozowych Europy Międzynarodowa Książeczka Biletowa FIP: bezpłatne bilety na przejazdy kolejami Europy dla pracowników, ich dzieci i współmałPrezentacja 16:9 żonków oraz emerytów/rencistów DL 210 × 100 raz w roku Międzynarodowa Karta Zniżek dla Personelu Kolejowego FIP: 50 % ulgi dla pracowników, ich dzieci i współmałżonków oraz emerytów/ rencistów na nieograniczoną ilość przejazdów w ciągu roku 15 000 wydawanych w ciągu roku bezpłatnych biletów dla pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów/rencistów PKP S.A. i pozostałych spółek kolejowych OSŻD (Organizacja Współpracy Kolei) – bezpłatne bilety na podróże służbowe i prywatne pociągami 19 przedsiębiorstw przewozowych Europy Wschodniej i Azji bezpłatny bilet dla pracowników, ich dzieci i współmałżonków raz w roku

PKP S.A. wystawia dokumenty przejazdowe międzynarodowe dla pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów/ rencistów PKP S.A. i pozostałych spółek kolejowych. WZ AJEMNA W YMIANA BILETÓW N A P R Z E J A Z DY P O M I Ę D Z Y

37

PRZEDSIĘBIORSTWAMI PRZEWOZOWYMI EUROPY W RAMACH ZRZESZENIA FIP.

RE ALIZOWANE D Z I A Ł A N I A W Z A K R E S I E M I Ę D Z Y N A R O D O W YC H ŚWIADC ZEŃ P R Z E J A Z D O W YC H Udział w posiedzeniach Zgromadzenia Plenarnego i w pracach Grupy Roboczej Zrzeszenia FIP; zorganizowanie w Warszawie przez Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim posiedzenia Członków Grupy Roboczej; wystawianie dokumentów przejazdowych FIP dla pracowników PKP S.A. i członków ich rodzin, emerytów/rencistów oraz pozostałych spółek kolejowych; opracowanie nowych wzorów druków dokumentów FIP dla PKP i zakończenie prac nad ich wdrożeniem; aktualizacja przepisów FIP i ich przekazanie obsługiwanym przez KDK spółkom kolejowym; wystawianie bezpłatnych biletów OSŻD dla pracowników, członków ich rodzin, PKP S.A. oraz pozostałych spółek kolejowych; przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla osób uprawnionych; udział w spotkaniach informacyjnych dla nowozatrudnionych pracowników.

19

PRZEDSIĘBIORSTWAMI PRZEWOZOWYMI EUROPY WSCHODNIEJ I AZJI W RAMACH OSŻD.

59

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded