Page 59

ŚWIADC ZENIA PRZEJA ZDOWE MIĘDZ YNARODOWE

Teczka+skrzydełka

Ś W I A D C Z E N I A P R Z EJ A Z D O W E Rollup 100 × 215 M I Ę DZ Y N A R O D O W E

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

ŚWIADC ZENIA PR ZEJA ZDOWE MIĘDZ YNARODOWE FIP (Zrzeszenie ds. Międzynarodowych Uprawnień Przejazdowych dla Personelu Kolejowego) – bezpłatne i ulgowe bilety na podróże służbowe i prywatne pociągami 37 przedsiębiorstw przewozowych Europy Międzynarodowa Książeczka Biletowa FIP: bezpłatne bilety na przejazdy kolejami Europy dla pracowników, ich dzieci i współmałPrezentacja 16:9 żonków oraz emerytów/rencistów DL 210 × 100 raz w roku Międzynarodowa Karta Zniżek dla Personelu Kolejowego FIP: 50 % ulgi dla pracowników, ich dzieci i współmałżonków oraz emerytów/ rencistów na nieograniczoną ilość przejazdów w ciągu roku 15 000 wydawanych w ciągu roku bezpłatnych biletów dla pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów/rencistów PKP S.A. i pozostałych spółek kolejowych OSŻD (Organizacja Współpracy Kolei) – bezpłatne bilety na podróże służbowe i prywatne pociągami 19 przedsiębiorstw przewozowych Europy Wschodniej i Azji bezpłatny bilet dla pracowników, ich dzieci i współmałżonków raz w roku

PKP S.A. wystawia dokumenty przejazdowe międzynarodowe dla pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów/ rencistów PKP S.A. i pozostałych spółek kolejowych. WZ AJEMNA W YMIANA BILETÓW N A P R Z E J A Z DY P O M I Ę D Z Y

37

PRZEDSIĘBIORSTWAMI PRZEWOZOWYMI EUROPY W RAMACH ZRZESZENIA FIP.

RE ALIZOWANE D Z I A Ł A N I A W Z A K R E S I E M I Ę D Z Y N A R O D O W YC H ŚWIADC ZEŃ P R Z E J A Z D O W YC H Udział w posiedzeniach Zgromadzenia Plenarnego i w pracach Grupy Roboczej Zrzeszenia FIP; zorganizowanie w Warszawie przez Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim posiedzenia Członków Grupy Roboczej; wystawianie dokumentów przejazdowych FIP dla pracowników PKP S.A. i członków ich rodzin, emerytów/rencistów oraz pozostałych spółek kolejowych; opracowanie nowych wzorów druków dokumentów FIP dla PKP i zakończenie prac nad ich wdrożeniem; aktualizacja przepisów FIP i ich przekazanie obsługiwanym przez KDK spółkom kolejowym; wystawianie bezpłatnych biletów OSŻD dla pracowników, członków ich rodzin, PKP S.A. oraz pozostałych spółek kolejowych; przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla osób uprawnionych; udział w spotkaniach informacyjnych dla nowozatrudnionych pracowników.

19

PRZEDSIĘBIORSTWAMI PRZEWOZOWYMI EUROPY WSCHODNIEJ I AZJI W RAMACH OSŻD.

59

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement