Page 54

ZAKŁ ADOW Y FUNDUSZ ŚWIADC ZEŃ SOCJALNYCH

ANDRZEJ SOJECKI:

MAŁGORZATA PURCELEWSKA:

Wdrożenie jednolitego regulaminu zwiększyło poziom zadowolenia pracowników oraz znacznie poprawiło atmosferę w środowisku pracy.

Uporządkowanie i ujednolicenie zapisów Regulaminu ZFŚS było myślą przewodnią naszego obszaru działania.

Teczka+skrzydełka

Teczka+skrzydełka

KO R Z Y Ś C I D L A P R A CO W N I KÓ W

KO R Z Y Ś C I D L A P R A CO D A W C Y Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

JEDNOLIT Y REGUL A MIN od stycznia 2015 zamiast dotychczasowych ośmiu w poszczególnych jednostkach. Regulaminy zawierały różne katalogi świadczeń i różne wysokości dofinansowania.

J E D N O L I T Y K ATA L O G ŚWIADC ZEŃ, M.IN.:  ofinansowanie wczasów pod grud szą, wypoczynku pracownika, dzieci Prezentacja 16:9 pracownika, emeryta lub rencisty DL 210 × 100 dofinansowanie do zajęć sportowych, imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych dofinansowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych i rajdów pomoc rzeczowa i finansowa w postaci zapomóg pomoc finansowa zwrotna na cele mieszkaniowe

2

LATA TRWAŁY PRACE CZŁONKÓW ZESPOŁU ZŁOŻONEGO Z PRZEDSTAWICIELI PRACODAWCY I STRONY SPOŁECZNEJ

54

 ofinansowanie wczasów d Torba 240 × 305 Torba 240 × 305 pod gruszą wypłacane przed urlopem;

 stalanie kryterium u socjalnego jednorazowo dla wszystkich świadczeń przydzielanych pracownikowi w roku kalendarzowym;  świadczenie o dochodach o zamiast zaświadczeń, zapisy Prezentacja 16:9 regulaminu oparte na DL 210 × 100 zaufaniu do pracowników; z apewnienie pracownikom dostępu do tych samych świadczeń (dotychczas pracownicy dwóch Oddziałów nie mogli skorzystać z wykupu i dofinansowania zajęć sportowych zakupionych przez Pracodawcę); z większenie zadowolenia z ujednoliconych świadczeń pozapłacowych.

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

 rótszy czas obsługi ZFŚS, k poprzez standaryzację procesów tj. rejestrację świadczeń w systemie oraz przygotowanie wypłaty świadczeń przez pracowników administrujących Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement