__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 54

ZAKŁ ADOW Y FUNDUSZ ŚWIADC ZEŃ SOCJALNYCH

ANDRZEJ SOJECKI:

MAŁGORZATA PURCELEWSKA:

Wdrożenie jednolitego regulaminu zwiększyło poziom zadowolenia pracowników oraz znacznie poprawiło atmosferę w środowisku pracy.

Uporządkowanie i ujednolicenie zapisów Regulaminu ZFŚS było myślą przewodnią naszego obszaru działania.

Teczka+skrzydełka

Teczka+skrzydełka

KO R Z Y Ś C I D L A P R A CO W N I KÓ W

KO R Z Y Ś C I D L A P R A CO D A W C Y Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

JEDNOLIT Y REGUL A MIN od stycznia 2015 zamiast dotychczasowych ośmiu w poszczególnych jednostkach. Regulaminy zawierały różne katalogi świadczeń i różne wysokości dofinansowania.

J E D N O L I T Y K ATA L O G ŚWIADC ZEŃ, M.IN.:  ofinansowanie wczasów pod grud szą, wypoczynku pracownika, dzieci Prezentacja 16:9 pracownika, emeryta lub rencisty DL 210 × 100 dofinansowanie do zajęć sportowych, imprez okolicznościowych, kulturalnych i rozrywkowych dofinansowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych i rajdów pomoc rzeczowa i finansowa w postaci zapomóg pomoc finansowa zwrotna na cele mieszkaniowe

2

LATA TRWAŁY PRACE CZŁONKÓW ZESPOŁU ZŁOŻONEGO Z PRZEDSTAWICIELI PRACODAWCY I STRONY SPOŁECZNEJ

54

 ofinansowanie wczasów d Torba 240 × 305 Torba 240 × 305 pod gruszą wypłacane przed urlopem;

 stalanie kryterium u socjalnego jednorazowo dla wszystkich świadczeń przydzielanych pracownikowi w roku kalendarzowym;  świadczenie o dochodach o zamiast zaświadczeń, zapisy Prezentacja 16:9 regulaminu oparte na DL 210 × 100 zaufaniu do pracowników; z apewnienie pracownikom dostępu do tych samych świadczeń (dotychczas pracownicy dwóch Oddziałów nie mogli skorzystać z wykupu i dofinansowania zajęć sportowych zakupionych przez Pracodawcę); z większenie zadowolenia z ujednoliconych świadczeń pozapłacowych.

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

 rótszy czas obsługi ZFŚS, k poprzez standaryzację procesów tj. rejestrację świadczeń w systemie oraz przygotowanie wypłaty świadczeń przez pracowników administrujących Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded