__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 30

BADANIE Z A ANGA ŻOWANIA

N A J W Y Ż EJ I N A J N I Ż EJ O C E N I O N E O B S Z A R Y W F I R M I E

1

L iczby na wykresie reprezentują procent pozytywnych odpowiedzi pracowników, czyli wskazania 5 i 6 w kwestionariuszu na skali sześciostopniowej.

P O Z O S TA J E

LUDZIE

PR

100%

80%

2 60%

40% MÓWI

DZIAŁ A

 ajsilniej reprezentowana wśród N pracowników PKP S.A. postawa zaangażowania to postawa „Pozostaje” zaś najsłabiej „Działa”.  ozostaje: 62% pracowników P deklaruje, że musiałyby zaistnieć poważne powody, żeby zrezygnowali z pracy w firmie.  ziała: 38% pracowników jest D zdania, że firma motywuje ich do dawania z siebie więcej, niż określa to zakres obowiązków.

30

OBSZAR

45%

50%

59%

22%

58%

41%

Kierownictwo

Współpracownicy

Orientacja na ludzi

Zadania

Samorealizacja

3

56%

Zarząd

48% Zaangażowanie

0%

Satysfakcja

20%

42

DEFINICJA

Współpracownicy

Czynnik bada, na ile współpracownicy szanują wzajemne opinie i odczucia; na ile są otwar

Zadania

Czynnik bada, na ile wykonywane zadania są ciekawe, interesujące, rozwijające dla pracow

Warunki pracy

Czynnik bada, na ile fizyczne warunki pracy są dogodne, czy miejsce/stanowisko pracy jes

Czynniki o najwiekszym wpływie na obniżenie zaangażowania: Procesy

Czynnik bada, czy obowiązujące w firmie procesy pozwalają pracownikowi na efektywną p

Reputacja pracodawcy

Czynnik bada postrzeganie firmy przez pracownika jako odpowiedniego miejsca pracy dla

Kariera

Czynnik bada, czy w firmie istnieją możliwości rozwoju kariery, awansów poziomych i pion

Orientacja na ludzi

Czynnik bada, na ile pracownicy mają przeświadczenie, że ludzie stanowią „najcenniejszy z

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded