Page 1

Abstract II

Abstract II | Masterstudiet i Design | Hans Christian Asmussen 12.03.2009

1


Abstract II

Indhold Problemformulering ........................................................................................................3 P책stand .................................................................................................................................3 Dokumentation af p책stand ..........................................................................................3 Metodediskussion og forbehold ................................................................................4 Empiri.....................................................................................................................................4 Litteraturliste ........................................................................................................4 Skitse til disposition ........................................................................................................5

2


Abstract II

Problemformulering Bryan Lawson analyserer designprocessen med udgangspunkt i arkitekternes arbejdsform. Jeg ønsker at undersøge om Lawsons konklusioner også gør sig gældende for (danske) grafiske designere. Grafiske designere har længere end nogen anden designdisciplin haft computeren helt tæt på den faktiske skabende process. Har dette skabt et ændret designparadigme for den grafiske designer? Det skal præciseres at jeg blot ønsker at undersøge den “intime” process som forgår i dialog mellem den enkelte grafiske designer og papiret eller skærmen. Jeg har ingen ambition om at beskrive et “cradle to grave”-forløb i stil med fx. Bryan Lawson. Schön er på mange måder med sin “reflektion i handling”(2001) begrebsmæssigt tættere på hvad jeg forventer at afdække, men Lawson står meget stærkt i sine skarpe fagspecifikke beskrivelser. Med baggrund i undersøgelsen beskrevet herover vil jeg starte en diskussion om hvorvidt mine konklusioner kan bruges til at skabe en praktisk arbejdsmodel/ procesbeskrivelse for grafiske designere.

Påstand Man kan med udgangspunkt i Bryan Lawsons analyser af arkitekters arbejdsmåde kun delvist beskrive den grafiske designeres metode. Med afsæt i Lawson og min egen undersøgelse af problematikken, vil jeg med rimelig sandsynlighed kunne hævde at Lawsons beskrivelse ikke er dækkende for grafiske designere. Lawson selv har følgende at sige om sin model for designprocessen: “ …may in many cases be sufficiently generic to apply at least in part to graphic design…(side 83)” – Man bemærker et vist forbehold. Jeg vil gennem analyse af egen empiri undersøge dette forhold.

Dokumentation af påstand Udover at benytte mig af Lawson og Schön, vil jeg foretage en undersøgelse af en række grafiske designeres arbejdsmetode. Denne undersøgelse vil have form af et spørgeskema lavet på baggrund af bogen Spørgeskemaundersøgelser (2008). Jeg vil herudover foretage en visuel etnografisk undersøgelse af flere grafiske designeres arbejdssteder/flader, samt gennemføre interviews med afsæt i Steinar Kvales metoder. Af andre teoretikere vil jeg kort komme ind på Nigel Cross, Victor Margolin, Silje Kamille Friis og Richard Sennet

3


Abstract II

Metodediskussion og forbehold ER Lawson relevant i hht grafikere? Bruges en computer på en så tilpas anderledes måde af den grafiske designer at en sammenligning af disciplinerne i fremtiden er irrelevant? Er det overhovedet relevant at kigge på grafikerens arbejdsprocess, er den ikke lig enhver anden designers? Er den grafiske designers hurtigt omsættelige produkt genstand for et grundlæggene anderledes designparadigme som gør denne undersøgelse helt og aldeles irrelevant.

Empiri Spørgeskemaundersøgelse blandt et antal grafiske designere i danmark. SPørgeskemaet vil adressere en række specifikke problematikker i Lawsons model Interviews blandt grafiske designere i danmark. Visuel etnografisk undersøgelse blandt grafiske designere.

Litteraturliste Lawson, Bryan (2006). How Designers Think (4th ed.). Oxford: Elsevier. Lawson, Bryan (2006). What Designers Know. Oxford: Elsevier Schön, Donald (2001). Den reflekterende praktiker. Århus: Klim. Cross, Nigel (207). Designerly Ways of Knowing. Basel: Birkhäuser Verlag AG Margolin, Victor and Buchanan, Richard. (Eds.). (1995). The Idea of Design. Cambridge MA: The MIT Press. Friis, Silje Kamille (2006). Conscious Design Practice as a Strategic Tool. København: PhD afhandling. Print on demand. Sennet, Richard (2008). The Craftsman. London: Penguin. Watt Boolsen, Merete (2008). Spørgeskemaundersøgelser. København: Hans Reitzel. Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend (2009). Interview (2. udg.). København: Hans Reitzel Pink, Sarah (2007). Doing Visual Ethnography (2nd ed.). London: Sage.

4


Abstract II

Skitse til disposition Executive summary .............................................................................................................1/2 side Ide, formĂĽl og baggrund ......................................................................................................2 sider Problemformulering ...............................................................................................................1 side Metoder til dataindsamling ...............................................................................................4 sider PrĂŚsentation af resultater...............................................................................................10 sider Analyse af resultater .........................................................................................................10 sider Sammenligning af designprocesser .............................................................................10 sider Skitse af en model til beskrivelse af den grafiske designers arbejdsform .....5 sider Konklusion og diskussion ................................................................................................10 sider

SAMLET SIDEANTAL ......................................................................................52 1/2 sider

5

Abstract_2_Asmussen  
Abstract_2_Asmussen  

Abstract II 1