Infobulletin 4 (2020)

Page 1

Infobulletin Nummer 4 - 2020

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Ledenwerving 2021

Het bestuur van de HBV wil zich het komende jaar ook weer voor haar leden blijven inzetten. Wij willen een belangrijke invloed blijven houden met betrekking tot de sociale huurmarkt in Hoensbroek. Verder willen we ons, samen met de andere huurdersverenigingen van Woonpunt, ook volgend jaar inzetten voor zaken als veiligheid, milieu, leefbaarheid en de betaalbaarheid van de huurwoningen. Het is van groot belang dat wij continu kunnen teruggrijpen op voldoende ondersteuning van onze leden. Kortom, hoe meer leden, des te groter de invloed van onze HuurdersBelangenVereniging. U kunt volgend jaar lid worden of blijven door overschrijving van € 4,met behulp van de bijgeleverde acceptgiro of via internetbankieren naar bankrekening NL10INGB0009068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN Hoensbroek. Mocht u door omstandigheden niet in staat zijn uw contributie aan ons over te maken, dan kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden (zie achterzijde van dit Infobulletin). Wij maken dan met u een afspraak om de contributie bij u thuis te innen. Alvast bedankt voor uw medewerking! Het jaar 2020 was voor velen van ons een heel bijzonder jaar waar we te maken kregen met het beruchte coronavirus. Niets was vanzelfsprekend en we moesten vele knievallen maken om op de been te blijven. Het dagelijkse leven was totaal verstoord en men moest op zoek gaan om een goede uitlaatklep te vinden. Voor de onderzoekers om dit virus te bestrijden brak een zware tijd aan waar nu eindelijk een doorbraak schijnt gevonden te zijn in de vorm van een vaccin. Ons bestuur spreekt dan ook de wens uit dat 2021 een beter jaar wordt en dat we het oude leven weer kunnen oppakken. Wij wensen iedereen alvast een gelukkig, gezellig en gezond 2021 toe! Namens het bestuur, Annelies Vossen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 2


De voorzieningenwijzer

Een groep huishoudens in Hoensbroek heeft regelmatig moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Om hun koopkracht te vergroten, gaan medewerkers van Woonpunt met deze huishoudens aan de slag om het maximale te halen uit bepaalde regelingen, zoals toeslagen en kortingen. Daarvoor maken zij gebruik van de voorzieningenwijzer. De voorzieningenwijzer is een tool die aan de hand van een vragenlijst bekijkt of mensen hun koopkracht kunnen vergroten. Zo kunnen veel gezinnen geld besparen door een goedkopere zorgverzekering af te sluiten of te besparen op energiekosten. Ook maken mensen geen of onvoldoende gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De realiteit is dat deze kwetsbare groepen vaak toeslagen en regelingen missen. Om dergelijke gezinnen te helpen loopt een getrainde professional van Woonpunt, samen met de huurder, een vragenlijst door in maximaal 1,5 uur. Het mooie is dat mogelijke toeslagen in die 1,5 uur ook meteen worden aangevraagd. De voordelen voor de huurder zijn dus direct zichtbaar en in veel gevallen is een jaarlijkse besparing mogelijk tussen â‚Ź 450,- en â‚Ź 650,-. De voorzieningenwijzer wordt voor een groot deel gefinancierd vanuit de Regiodeal; een subsidie die het Rijk ter beschikking stelt voor het verbeteren van de sociaal-economische structuur en de leefbaarheid in Parkstad. Het geld is bedoeld voor verbeterprojecten waarbij overheid, inwoners, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen samen optrekken. De overige kosten worden betaald door deelnemende gemeentes, corporaties en de Provincie Limburg. De voorzieningenwijzer helpt dus mee om de juiste bijstand te bieden aan gezinnen die dit hard nodig hebben!

3


Wat doet de HBV voor u als lid?

We krijgen vaker de vraag wat de HBV doet voor de huurders van Woonpunt en dat lichten we in dit artikel graag toe. Waarmee kan ik als lid bij de vereniging terecht? Het bestuur van onze vereniging behartigt de belangen van de huurders van Woonpunt in de voormalige gemeente Hoensbroek en dit in de ruimste zin van het woord. De meeste leden die contact met ons opnemen, hebben problemen met de afhandeling door Woonpunt van technische klachten of bij het aanvragen van extra (vaak noodzakelijke) voorzieningen welke door Woonpunt niet gehonoreerd worden. Mocht een klacht door Woonpunt niet naar uw tevredenheid behandeld worden, dan nemen wij tijdens een intakegesprek de klacht ter harte. Vervolgens kijken we naar de mogelijkheden en zoeken we samen met Woonpunt naar een oplossing. In de meeste gevallen met succes, maar er wordt ook wel eens ‘nee’ verkocht. Woonpunt moet dan wel een duidelijke reden geven waarom de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Daarna kijken we, afhankelijk van de haalbaarheid, samen met de huurder naar een goed alternatief. Ook bij overlast, door bijvoorbeeld medebewoners of door zwerfvuil, kunnen wij, nádat een klacht door een huurder is ingediend bij een instantie, worden ingeschakeld om te bemiddelen. Verder kan er nog ontevredenheid ontstaan over de groenvoorziening en de openbare ruimte. Via een periodieke groenschouw, die wij samen met Woonpunt en de firma Balanz houden, worden eerder ontvangen klachten en knelpunten in het onderhoud van de groenvoorziening ter plekke besproken om tot een oplossing te komen. Overleg en bijeenkomsten met Woonpunt Vier keer per jaar heeft het bestuur van de HBV een zogenaamd regulier (participatie)overleg met Woonpunt op ons kantoor. Allerlei zaken worden besproken, zoals klachten m.b.t. werkzaamheden door derden (denk aan schilderbedrijven e.d.), matige communicatie naar huurders of tussen medewerkers van Woonpunt onderling en klachtenafhandeling in het algemeen. Verder maken we deel uit van het Centraal Huurdersoverleg Woonpunt (CHOW) waarin de huurders(belangen)verenigingen van Woonpunt samenwerken en gezamenlijk overleg voeren met Woonpunt als het gaat om onder andere beleidszaken (bijv. de jaarlijkse huurverhoging). Verder heeft het CHOW jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen van Woonpunt over knelpunten en beleidszaken. 4


Wat doet de HBV voor u als lid? (vervolg) En verder‌ Jaarlijks legt het bestuur van de HBV tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de leden over het voorgaande jaar. Tijdens de rondvraag krijgen de aanwezige leden uitgebreid de kans om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Vaak kunnen wij tijdens de vergadering een antwoord geven, maar in sommige gevallen lukt of kan dat niet en dan krijgt de vraagsteller het antwoord op een later tijdstip van ons. Verder komt het bestuur met initiatieven om de leefbaarheid voor de bewoners te verbeteren. Zo maken wij regelmatig een ronde met medewerkers van Woonpunt door bepaalde delen van buurten om te bekijken welke zaken er verbeterd kunnen worden. Dan komen we wel eens vervuilde ruimtes in complexen, gedumpt afval of slecht onderhouden groenvoorzieningen tegen. Woonpunt kan dan specifieke(re) opdrachten verstrekken aan bedrijven of in sommige gevallen bedrijven aanspreken dat ze hun werk niet naar behoren hebben uitgevoerd. Het bestuur van de HBV participeert in de meerdere buurtstichtingen in Hoensbroek. Tijdens hun participantenoverleg kunnen alle aanwezige instanties en stichtingen hun zegje doen en vragen stellen aan het bestuur van de buurtstichting over bepaalde onderwerpen. Dat zijn vaak onderwerpen die van belang zijn voor de huurders van Woonpunt, zoals de leefbaarheid in een bepaalde buurt. Daarnaast zijn wij betrokken bij overleggen met bewoners waar groot onderhoud, renovatie en/of sloop plaatsvindt, maken we deel uit van klankbordgroepen over schoonmaak en asbestbeleid Ên zijn we overlegpartner bij het maken van de zogenaamde prestatieafspraken (zie ook pagina 14 en 15). Infobulletin Tot slot ons Infobulletin dat vier keer per jaar wordt bezorgd bij al onze leden en in december zelfs bij alle huurders van Woonpunt. Bij het derde Infobulletin ontvangen alle leden een omslagkalender en bij het vierde Infobulletin een compacte kalender inclusief handige telefoonnummers. Via dit Infobulletin houden wij leden op de hoogte van het nieuws van en rond onze vereniging, om zichtbaar te maken wat we voor de leden doen. We hopen dat dit overzicht ons werk inzichtelijker maakt en wij (weer) op uw steunen kunnen (blijven) rekenen! 5


Renovatie Pannenberg

Even voorstellen Van de Kreeke en Habenu-van de Kreeke bundelen samen meer dan 140 jaar ervaring om haar klanten integrale bouwkundige en infrastructurele oplossingen te bieden. Van concept tot realisatie, service en onderhoud zijn wij een vooraanstaand bouwbedrijf dat veel aandacht schenkt aan het ‘ontzorgen’ van onze klanten. We realiseren grensverleggende concepten en projecten, telkens vertrekkend vanuit de kernwaarden van onze nieuwe organisatie: kennis, kwaliteit en passie voor de klant. Renovatie Pannenberg Namens opdrachtgever Woonpunt renoveren wij, Habenu-van de Kreeke Bouw, de 42 appartementen aan de Pannenberg. Zowel aan de buitenzijde van het gebouw als in de woningen zelf zal er gerenoveerd gaan worden. De buitenzijde krijgt een fris uiterlijk en aan de binnenzijde krijgen de bewoners, indien ze hiervoor in aanmerking komen, een nieuwe badkamer, toilet en/of keuken. Een hele organisatie komt eraan te pas om alles zo soepel en goed mogelijk in goede banen te leiden. Waarbij de grootste uitdaging is om de bewoners zo weinig als mogelijk te belasten en zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen werken. De gehele renovatie wordt namelijk uitgevoerd in bewoonde toestand. Bouwteam Om het project tot een mooi resultaat te brengen, werkt ons bouwteam, bestaande uit een projectleider, uitvoerder, werkvoorbereider en huurdersbegeleidster, nauw samen en voeren we wekelijks overleg met onze opdrachtgever Woonpunt. Problemen die tijdens de uitvoering naar voren komen, worden tezamen opgelost. Ook de architect speelt hierbij een belangrijke rol en sluit wekelijks aan bij het overleg. De bewoners De bewoners volgen de renovatiewerkzaamheden op de voet, want voor hen is dit uiteraard een heel spannende periode. In de normaal rustige straat Pannenberg is er nu volop bedrijvigheid. Vanaf het begin hebben we de bewoners actief benaderd door hen op te hoogte te houden van de voortgang en de start van de werkzaamheden. Gedurende de uitvoering worden er wekelijkse inloopmomenten gehouden in de uitvoerderswoning waar de bewoners met hun vragen terecht kunnen. Ook voor een babbeltje met de uitvoerder zijn ze te vinden en raakt men vertrouwd met elkaar. 6


Renovatie Pannenberg (vervolg)

Gedurende de renovatiewerkzaamheden aan hun eigen woning krijgen de bewoners de beschikking over een wisselwoning (een vrije woning) in het project alwaar ze gebruik kunnen maken van de sanitaire voorzieningen. Wanneer de renovatiewerkzaamheden zijn afgerond, komen de bewoners thuis in een fris ogend complex, gerenoveerd met duurzame materialen en mooie openbare ruimtes.

Corona Sinds dit jaar hebben we te maken met het coronavirus. Dit brengt ook in de bouw en vooral in deze situatie, waarmee we ook te maken hebben met bewoonde appartementen, een grote uitdaging met zich mee. Vooral in de omgang met elkaar en in de planning voor de werkzaamheden met de verschillende onderaannemers is dit een hele uitdaging. Aanvulling door bestuur HBV Dat bij dit grote renovatiewerk problemen ontstaan, is logisch en geheel te verklaren. Het duurt door allerlei omstandigheden langer om een woning te renoveren. Niet alles kan ineens afgewerkt worden en de bewoners zijn hier toch wel door getroffen. U kunt altijd contact opnemen met de contactpersoon van Woonpunt en van Habenu-van de Kreeke. Bent u niet tevreden met het antwoord of duurt de oplossing te lang? Dan staat het bestuur van de HBV voor u klaar! 7


Update van Woonpunt over SlakHorst: hoe staat het met de plannen? Zoals u misschien heeft gemerkt, is er de laatste tijd veel te doen geweest over de nieuwbouwplannen. Wat is er allemaal gebeurd? En wat zijn de gevolgen voor Slak-Horst? In dit artikel van Woonpunt leest u de laatste stand van zaken. Eerder dit jaar heeft u een krantje en een filmpje ontvangen met de ideeÍn voor het nieuwe Slak-Horst. Deze plannen heeft architect Mecanoo gemaakt in nauwe samenwerking met de klankbordgroep. Er kwamen heel veel positieve reacties op. Er waren ook tegenstanders. Zo startte een buurtbewoner een handtekeningenactie en ontstond de actiegroep SlakHorst. De gemeente liet een onderzoek uitvoeren naar de cultuurhistorische waarde van de wijk. Dat alles leidde ertoe dat de toekomst van Slak-Horst onderwerp van discussie werd in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Heerlen. Met als gevolg dat tijdens de volgende vergadering van de gemeenteraad enkele partijen een motie inbrachten. Als die werd aangenomen, zouden de plannen ernstig vertraagd kunnen worden. Wat hebben we in de tussentijd gedaan? We begrijpen de zorgen van de tegenstanders van de nieuwbouwplannen, maar dat neemt niet weg dat deze plannen zorgvuldig en in overleg met bewoners en omwonenden tot stand zijn gekomen. We vonden dat de gemeenteraad ook daar oog voor moest hebben. Vertegenwoordigers uit de klankbordgroep hebben tot twee keer toe hun standpunt verdedigd voor de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. En Woonpunt heeft een pittige brief geschreven aan de gemeenteraad. Tijdens de daaropvolgende vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling hebben we ons standpunt ook nog eens mondeling toegelicht. Ook hebben we toegezegd de gemeente tegemoet te komen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de motie voorlopig van tafel is. Afspraken met gemeente Heerlen Wat hebben we afgesproken met de gemeente? Drie dingen: • Woonpunt stopt met architect Mecanoo De huidige schetsen die zijn gemaakt voor de nieuwbouw gaan van tafel. Hoe jammer we dat ook vinden, maar als we hier aan vasthouden, komen we geen stap verder. Het stedenbouwkundig ontwerp dat door de Welstandscommissie is goedgekeurd, is uitgangspunt voor de volgende woningontwerpen. 8


Update van Woonpunt over SlakHorst: hoe staat het met de plannen? (vervolg) • •

Er komen geen appartementen aan het Horstplein De appartementen die voorzien waren aan het Horstplein komen te vervallen. Als we de nieuwbouw doen in de historische stijl, dan past daar geen appartementengebouw bij. Nieuwbouw in historische stijl Er komt een architect die ervaring heeft met nieuwbouw in historische stijl.

Wat betekent dit voor de planning? We willen proberen de verloren tijd in te halen. We denken nu samen met de gemeente na over hoe we dat kunnen bereiken. We richten ons erop dat we in het voorjaar met een nieuw plan komen. Of het totale project hierdoor vertraging oploopt, durven we nog niet te zeggen. We kunnen ons voorstellen dat dit vervelend nieuws voor u is. In de tussentijd doen wij ons best de buurt leefbaar te houden. Uiteraard houden we u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Heeft u vragen? Mail ons dan via slakhorst@woonpunt.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Verdere projecten die staan te gebeuren in Hoensbroek: • Nieuwbouw Aldenhofpark: oplevering 2021 Het gaat om 24 levensloopbestendige seniorenappartementen in het sociale huursegment. Ze zijn comfortabel, energiezuinig en betaalbaar. • Groot onderhoud Marktstraat: oplevering eind 2021, de bewoners zijn middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de plannen, die nog niet definitief zijn. • Start renovatie woningen Mariarade: einde 2021 of begin 2022. • Start renovatie woningen Buttingstraat en Nieuwenhofstraat: juni 2021. • Pannenberg: werkzaamheden zijn gestart in augustus 2020 en oplevering eind 2020 begin 2021.

9


Hoe komt uw huurprijs tot stand?

Woonpunt verhuurt vooral social huurwoningen. De huurprijzen van die woningen zijn aan allerlei regels en afspraken gebonden. Dat is prettig voor huurders, want die regels bieden zekerheid. De meeste huurders die in een sociale huurwoningen wonen, komen in aanmerking voor huurtoeslag. De huurtoeslaggrens is door de Rijksoverheid voor 2020 vastgesteld op â‚Ź 737,14. Boven dit bedrag is geen huurtoeslag mogelijk. Er zijn drie soorten huurpijzen: 1. Markthuur; de prijs die Woonpunt zou kunnen vragen op de vrije huurmarkt. 2. Maximaal redelijke huur; de prijs die Woonpunt op basis van het woningwaarderingsstelsel maximaal mag vragen. Deze is vaak hoger dan de feitelijke huur en soms gelijk. Soms ook lager doordat punten worden aangepast. In die gevallen compenseert Woonpunt dat. 3. Streefhuur; de huurprijs die Woonpunt uiteindelijk voor de woning wil vragen, zodra deze vrijkomt en opnieuw verhuurd wordt.

10


Hoe komt uw huurprijs tot stand? (vervolg) Omdat Woonpunt personen met huurtoeslag alleen mag huisvesten in woningen onder de tweede aftoppingsgrens (zijnde € 663,40) heeft 80% van de sociale huurwoningen van Woonpunt een streefhuur onder die tweede aftoppingsgrens. In de praktijk bracht Woonpunt in 2019 gemiddeld 78,1% van de maximaal redelijke huurprijs in rekening. Puntenwaarderingsstelstel De punten worden bepaald op basis van allerlei kenmerken van de woning: het energielabel, de staat van de badkamer en keuken, de oppervlakte, de grootte van de tuin of balkon, de WOZ-waarde, enzovoorts. Huurders kunnen de punten zelf checken op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl). Voor elk punt dat een woning scoort, staat een bepaald bedrag. Ga je het totaal aantal punten vermenigvuldigen met dat bepaald bedrag, dan kom je uit op het bedrag dat u als huurder maximaal zou moeten betalen. Vrijwel altijd is de werkelijke huur lager. Huurders met een laag inkomen kunnen mogelijk huurbevriezing of huurverlaging krijgen. Dit kan alleen als de bewoner veel huur betaalt in verhouding tot het inkomen. Huurders die hiervoor in aanmerking denken te komen, moeten zelf een verzoek indienen bij Woonpunt. Hieronder vindt u een tabel waar u in een oogopslag kunt zien of u eventueel in aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging. Huishouden Eénpersoons

Inkomen Tot € 15.500,-

Kale huur € 619,01 tot € 737,14

Wat is mogelijk? Huurbevriezing

Eénpersoons Tweepersoons Tweepersoons

Tot € 31.826,- (AOW € 31.346,-) Tot € 26.500,Tot € 39.223,- (AOW € 41.075,-)

Hoger dan € 737,14 € 619,01 tot € 737,14 Hoger dan € 737,14

Huurverlaging Huurbevriezing Huurverlaging

Driepersoons of meer Tot € 33.500,Driepersoons of meer Tot € 39.223,- (AOW € 41.075,-)

€ 663,40 tot € 737,14 Hoger dan € 737,14

Huurbevriezing Huurverlaging

11


Even voorstellen: Miriam Heuts

In deze rubriek stellen we iedere keer een medewerker van Woonpunt voor die specifiek actief is voor de huurders in Hoensbroek. Dit keer is het de beurt aan Miriam Heuts, manager Klant & Verhuur.

Foto: Philip Driessen Miriam (58, samenwonend) is ooit gestart bij een voormalige fusiepartner van Woonpunt. In de loop der jaren vervulde ze verschillende functies, maar sinds 2,5 jaar is ze manager Klant & Verhuur. “In die hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor twee zaken. Enerzijds de klantenservice, dus de collega’s die de telefoontjes en post van huurders afhandelen en klanten ontvangen bij de balie op kantoor. En ten tweede de afdeling verhuur, waar collega’s werken die alles regelen rondom de verhuur van een woning. Dat gaat van het contact met woningzoekenden via Thuis in Limburg tot en met het opnemen van woningen waarvan de huur is opgezegd. Daarnaast werken in mijn team ook mensen die bemiddelen bij geschikte woonruimte voor bijzondere doelgroepen.” Dienstverlening verbeteren Wat zijn de taken van een manager Klant & Verhuur? “Dat is heel divers”, antwoordt Miriam. “Op dit moment loopt er bijvoorbeeld een verbetertraject bij de klantenservice dat tot doel heeft de telefonische bereikbaarheid van Woonpunt te verbeteren. We realiseren ons hoe belangrijk dit is, want hier komen de vragen van huurders als eerste binnen. Tegelijkertijd proberen we ook de bereikbaarheid van mensen in onze organisatie te verbeteren. Daarnaast zorg ik voor de afstemming met de 12


Even voorstellen: Miriam Heuts (vervolg) diverse gemeentes in ons werkgebied. Iedere gemeente heeft wel eigen regels en afspraken. Dat is soms best lastig voor de verhuurconsulenten in mijn team, dus daar probeer ik oog voor te hebben.” Trots op HBV Ze gaat verder: “Ook werk ik mee aan een plan om de huisvesting van bijzondere doelgroepen in Heerlen naar rato van woningbezit te verdelen over de aanwezige woningcorporaties. Dat doen we samen met medewerkers van de andere corporaties en van de gemeente. Ik heb er veel vertrouwen in, want in Maastricht werken we zo al jaren naar tevredenheid. Dat we deze aanpak nu ook in Heerlen en Hoensbroek gaan toepassen, hebben we onder meer te danken aan HBV Groot Hoensbroek. Enkele jaren geleden weigerde het bestuur namelijk de prestatieafspraken met de gemeente te ondertekenen. Ze vonden het niet eerlijk dat Woonpunt een onevenredig groot deel van deze bijzondere doelgroepen huisvestte. Ze wezen erop dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle corporaties moet zijn. Ik ben er trots op dat dit nu wordt opgepakt.” Worstelen met coronamaatregelen Miriam vindt het jammer dat huurders vanwege de coronacrisis niet meer spontaan even ons kantoor kunnen binnenlopen. En dat niet alle huurders die de huur van hun woning opzeggen, een persoonlijke opname door de opzichter kunnen krijgen. “We worstelen bij Woonpunt ermee hoe we onze dienstverlening zo goed mogelijk kunnen houden, afgestemd op de richtlijnen van het RIVM. Daardoor is de doorlooptijd voor huuropzeggingen en het opnieuw verhuren van een woning op dit moment wel iets langer. We realiseren ons heel goed hoe lastig dit is voor huurders.” Werkgeluk Na al die jaren is Miriam nog steeds dol op haar werk. “Ik werk fulltime en dat geeft me een bepaalde mate van geluk, want ik vind het belangrijk dat wij mensen de woning kunnen bieden die ze graag willen hebben. Bovendien heb ik binnen Woonpunt altijd de kans gekregen mezelf te ontwikkelen, dus vandaar dat ik nooit de behoefte heb gevoeld om van werkgever te veranderen. Ik ontspan me door buiten te zijn. Zo ga ik elke dag wel wandelen of fietsen. Daarnaast houd ik van lezen en muziek luisteren. En waar ik écht van kan genieten? Op zaterdagochtend uitgebreid de krant lezen onder het genot van een lekker kopje koffie!” 13


Het bestuur van de HBV ondertekent de prestatieafspraken niet Sinds de nieuwe woningwet in 2015 in werking is getreden, zijn gemeentes, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen verplicht om elk jaar prestatieafspraken te maken. Dit houdt in dat de gemeente, vijf sociale woningcorporaties en negen huurdersbelangenverenigingen over heel wat onderwerpen afspraken maken, zoals leefbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid, woonruimteverdeling en duurzaamheid. In het verleden heeft het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek de prestatieafspraken niet ondertekend. Dat kwam omdat er toen tussen Voorzorg en HBV Groot Hoensbroek een behoorlijk verschil van mening was over het toewijzingsbeleid van de toenmalige Voorzorg en Woonpunt. Na twee jaar zijn we weer nader tot elkaar gekomen met Vincio, zoals Voorzorg nu heet. Het gevolg hiervan was dat we in 2018, 2019 en 2020 wel onze handtekening hebben gezet onder het document. Nu de onderhandelingen voor de afspraken voor 2021 voltooid zijn, willen wij u meedelen dat de HBV Groot Hoensbroek geen handtekening zal zetten onder deze prestatieafspraken. De reden hiervoor willen wij u uitleggen.

14


Het bestuur van de HBV ondertekent de prestatieafspraken niet (vervolg) Van de prestatieafspraken is het de bedoeling dat alle partijen een maximale inspanning verrichten om de afspraken ook mogelijk te maken. In de prestatieafspraken van 2019 en 2020 zijn afspraken gemaakt over herstructurering en sloop van de woningen in Slak-Horst. De nieuwe plannen voor Slak-Horst zijn door Woonpunt, de Gemeente, Buurtstichting, HuurdersBelangenVereniging en de Klankbordgroep enthousiast ontvangen. Slechts een enkele omwonende had problemen met de voorgestelde nieuwbouw aan het Horstplein en het parkeren. Tot onze verbazing constateerden wij eind van dit jaar dat de afspraken, die er al twee jaar liggen en zijn ondertekend door alle partijen, een plotselinge wending kregen, omdat een actiegroep zich had gemeld. En de gemeente heeft opeens een waardestellend onderzoek aangekondigd. Ook wilden enkele raadsleden een motie indienen om te voorkomen dat de plannen worden uitgevoerd. Deze raadsleden zijn van mening dat de herstructurering, waarvoor al gekozen was, dus sloop en nieuwbouw met een ruimere opzet, niet zou mogen doorgaan. Ondanks dat in de nieuwe plannen allerlei elementen waren teruggebracht die met respect herinneren aan het mijnverleden. De klankbordgroep heeft bij de commissievergadering spreektijd gevraagd. Sprekers van de klankbordgroep hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Wethouder Jordy Clemens heeft de ook door hem ondertekende prestatieafspraken op geen enkele wijze in de vergadering verdedigd. Ondanks dat er duidelijke afspraken over Slak-Horst in de prestatieafspraken stonden, zei de wethouder dat hij die afspraken niet had moeten ondertekenen. Wat is dan de waarde van zo’n afspraak?, vragen wij ons af. Die vraag hebben we in het overleg van de prestatieafspraken gesteld. Daar hebben wij geen duidelijk antwoord op gekregen. Het bestuur van de HBV tekent alleen documenten als de partijen ons er ook van overtuigen dat deze afspraken van waarde zijn en in de uitvoering ook ondersteund worden, want de huidige gang van zaken is helaas niet uit te leggen aan onze leden.

15


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 3000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 of 06-15434119 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564 Openingstijden kantoor (spreekuur) Donderdag: 10.00 – 12.00 uur (Let op: tijdelijk gesloten vanwege lockdown) Vanwege de huidige omstandigheden verzoeken we u om, ook na de lockdown, vooraf een afspraak te maken via telefoon of e-mail (zie hierboven), zodat het niet te druk wordt in ons kantoor. Uiteraard kunt u ons ook via telefoon of e-mail benaderen voor het indienen van een klacht. Adreswijziging Is uw adres gewijzigd? Geef dat dan zo snel mogelijk telefonisch of via e-mail aan ons door, zodat wij een Infobulletin bij u kunnen bezorgen. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. Sjaak Mestrom Secretaris: Mevr. Annelies Vossen Penningmeester: Dhr. Jeu van der Lingen Bestuurslid: Dhr. Harry Kessen Aspirant bestuurslid: Mevr. Christina van Avesaath Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. Bjorn Teeuwen Redacteur Infobulletin: Dhr. Peter Vossen Fotografie Infobulletin: Dhr. Paul Welters

Sjaak

Annelies

Jeu

Harry

Christina Bjorn

16

Peter

Paul