Infobulletin 4 (2018)

Page 1

Infobulletin Nummer 4 - 2018

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Straatmarkt Mariarade

In Mariarade werd er op 16 september weer een straatmarkt gehouden. Verenigingen konden zich presenteren op en rondom het Emmaplein. In de rest van de wijk stelde Stichting Buurtgericht Werk Mariarade gratis kramen beschikbaar voor zowel professionele en particuliere verkopers. Er werden maar liefst 100 kramen bemand. Het weer was prachtig. Eten en drinken, en ook de muziek was goed verzorgd.

Uiteraard werd er ook aan de kinderen gedacht. De scouting was aanwezig en er waren springkussens. Na het succes van vorig jaar hadden wij (bestuursleden met aanhang) besloten om wederom mee te helpen met het organiseren van een ballonnenwedstrijd. Tevens was wethouder Adriane Keulen aanwezig op deze straatmarkt. Op uitnodiging van de organisatie, heeft zij heel spontaan alles met veel interesse gevolgd. Ze hield een toespraak, en gaf het startsein om de ballonnen de lucht in te laten gaan. De lancering werd verricht door de prijswinnaars van vorig jaar. Samen met hun ouders waren zij daar speciaal voor uitgenodigd. Uiteraard maken wij alleen gebruik van biologisch afbreekbare ballonnen, kaartjes en linten. 2


Straatmarkt Mariarade (vervolg)

Winnaars ballonnenwedstrijd straatmarkt Mariarade 2018 1. Liv Meyer 125,4 km Cadeaubon t.w.v. 2. Jennifer Michiels 114,8 km Cadeaubon t.w.v. 3. Valentijn Waltmans 98,0 km Cadeaubon t.w.v. 4. Nele Wagemakers 95,7 km Cadeaubon t.w.v. 5. Suus Extra 57,5 km Cadeaubon t.w.v. 6. Jelte Linssen 57,5 km Cadeaubon t.w.v. 7. Britt Lendi 57,5 km Cadeaubon t.w.v. 8. Eline Smerecnic 57,5 km Cadeaubon t.w.v. 9. Imke Lendi 57,5 km Cadeaubon t.w.v. 10. Elia Mestrom 57,3 km Cadeaubon t.w.v.

€ € € € € € € € € €

25,20,15,10,10,10,10,10,10,10,-

Inmiddels zijn er weer gevonden kaartjes teruggestuurd naar de HBV en zijn we bij de prijswinnaars op bezoek geweest om een tegoedbon aan te bieden. Kijk voor meer foto’s op www.hbvgroothoensbroek.nl/fotos.

Liv Meyer 3

Nele Wagemakers

Elia Mestrom


De HBV in 2018

In dit artikel kijken we terug op 2018. Waar de HuurdersBelangenVereniging bijzonder trots op is, is het feit dat wij in 2018 een recordaantal huurders als lid van onze HBV mochten registreren. Meer dan 840 huurders hebben ons hun vertrouwen gegeven en zijn lid geworden van de HBV. Waar heeft de HBV zich in het afgelopen jaar voor ingezet en wat heeft zij bereikt? Huurverhoging Gezamenlijk met de andere drie huurdersverenigingen van Woonpunt, het CHOW (Centraal Huurders Overleg Woonpunt) hebben wij in het begin van het jaar overleg gehad met Woonpunt over de huurverhoging per 1 juli 2018. De maximale huurverhoging wordt door het kabinet elk jaar vastgesteld en alle woningcorporaties in het land mogen tot aan deze maximumgrens hun huren verhogen. Daarbij wordt wel, grofweg gezegd, onderscheid gemaakt tussen sociale huur en inkomensafhankelijke huur. Huurverhoging 2018 Ieder jaar verhoogt Woonpunt op 1 juli de huur van woningen, bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en bergingen. In 2018 is de huurverhoging gemiddeld 1,7% (0,3% + inflatie). Voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68 is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Inkomen tot € 41.056 - huurverhoging maximaal 2,6% Inkomen vanaf € 41.056 - maximaal 5,4% Vrije huurwoningen (geliberaliseerde): voor huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs vanaf € 710,68 is de huurverhoging maximaal 5,4%. Huurders die in een sloopwoning wonen, krijgen geen huurverhoging als het sloopbesluit is genomen en het Sociaal Plan Sloop van toepassing is verklaard. Groenschouw Om de twee maanden is er een bijeenkomst met Balanz, Woonpunt en HBV Groot Hoensbroek. Bij de besprekingen die wij voeren met bovengenoemde partijen worden verbeteringen toegezegd wat betreft groenonderhoud. Vervolgens constateerden wij als HBV Groot Hoensbroek dat er nagenoeg niets is veranderd. Balanz heeft nu toegezegd om Woonpunt en HBV Groot Hoensbroek een verbeterplan te laten toekomen. In afwachting hiervan, zien wij toe op de uitvoering in de praktijk. 4


De HBV in 2018 (vervolg)

Schoonmaken trappenhuizen Er zijn trappenhuizen in de complexen waar wordt schoongemaakt door Balanz mits de huurder daarvoor betaalt. Vroeger was het gebruikelijk dat de trappenhuizen gezamenlijk door de bewoners werden schoongemaakt, maar tegenwoordig zijn veel bewoners hier niet langer toe in staat vanwege hun leeftijd. Anderen zijn er nauwelijks voor in de gelegenheid in verband met een fulltimebaan. Het poetsen zal dus door een firma moeten gebeuren. Het probleem is dat in elk trappenhuis 70% van de bewoners hiermee akkoord moet gaan. Bij het poetsen van de trappenhuizen door Balanz is een kleine verhoging van de servicekosten noodzakelijk, maar uiteraard niet zonder toestemming van de bewoners. Woonpunt is verantwoordelijk voor het behalen van de 70%. Bij mutatie gaat de nieuwe huurder automatisch servicekosten betalen voor het poetsen, als na afloop van het boekjaar nog geen 70% is behaald worden de kosten terug berekend naar de huurder toe. Trappenhuizen en gemeenschappelijke ruimtes die niet door de firma Balanz worden gepoetst, blijken helaas te verloederen. Daar constateren wij sterke vervuiling van trappenhuizen en gemeenschappelijke ruimtes. Schouw Schoon, Heel en Veilig Deze bijeenkomsten vinden drie à vier keer per jaar plaats. Hier doen behalve de wijkbeheerder, en namens Woonpunt Denise Maas, (Consulente Participatie) ook bestuursleden van HBV Groot Hoensbroek aan mee. Wij zijn ontevreden over de resultaten van deze schouw, gezien de tijd die er zit tussen gemaakte afspraken en de uitvoering. Desondanks willen wij deze Schouw voortzetten. HBV Groot Hoensbroek legt niet meteen het bijltje erbij neer, ook niet als eerdere afspraken nog steeds dienen te worden nagekomen. Bemiddeling bij klachten Huurders van Woonpunt kunnen (nadat ze een klacht gemeld hebben bij Woonpunt en niet tevreden zijn met de behandeling of werkzaamheden e.d.) dat melden op ons spreekuur, dat één keer per week, op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur plaatsvindt. Wij proberen dan te bemiddelen en een goede oplossing te vinden. Meerdere leden van de HBV Groot Hoensbroek hebben ons het afgelopen jaar verzocht om bemiddeling bij vastgelopen klachten. In verreweg de meeste gevallen heeft de HBV deze bemiddeling met succes en naar tevredenheid van de bewoners kunnen afronden. 5


De HBV in 2018 (vervolg)

Algemene Ledenvergadering 2018 De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond het afgelopen jaar plaats op 8 mei jl. De opkomst tijdens deze vergadering was naar tevredenheid. Tijdens het laatste agendapunt van deze vergadering, de rondvraag, werden vragen gesteld over de parkeerproblemen achter de flat Marktstraat. Dit probleem was al bekend, en de HBV is hier dan ook mee bezig. Ook is er onduidelijkheid over telefoonnummers, en wie men nu moet bellen als er klachten zijn over de CV. Verder kwam er een vraag of er geen betere verlichting in de kelders van de flats aan de Marktstraat geplaatst kan worden. Wat gaat er gebeuren met de Slak? Indien er besloten wordt dat de Slak gesloopt gaat worden, dan zullen er eerst diverse commissies en de HBV ingelicht worden en zullen er gesprekken met bewoners plaatsvinden en afspraken gemaakt moeten worden, over bijvoorbeeld voorrang bij terugkeer en natuurlijk een vergoeding voor de bewoners. Sloop flats aan de Pastoor Schleidenstraat? Deze zullen de eerste 10 jaar niet gesloopt worden. Dan waren er nog vragen over groenvoorzieningen, aanpassingen van de woning, huurverhoging van een garage, en of het bedrag dat bewoners krijgen in geval van sloop belastbaar is? Dit laatste is niet het geval. Tot slot HBV Groot Hoensbroek is actief geweest bij het benoemen van twee leden voor de Raad van Commissarissen, door zitting te hebben gehad in de sollicitatiecommissie. Daarnaast heeft HBV Groot Hoensbroek geadviseerd in het benoemen van een nieuwe bestuurder van Woonpunt. (Zie infobulletin nummer drie. Daarin heeft mevrouw Dubbeldam zich voorgesteld). Tevens zijn wij bezig met de voorbereiding van de visitatie die plaats zal vinden in het voorjaar van 2019. Ook zijn wij tot overeenstemming kunnen komen voor wat betreft de prestatieafspraken. (Zie pagina’s 12 en 13 waar dit uitvoerig beschreven wordt.) Dan hebben we kwartaaloverleg met Woonpunt, en worden er gemeenschappelijke klachten m.b.t. communicatie, groenonderhoud, schoon, heel en veilig besproken. Een keer per jaar vindt een overleg plaats tussen de Raad van Commissarissen en de drie huurdersbelangenverenigingen. In dit overleg worden de visitatie, huurverhogingen en beleidsplannen, groot onderhoud, renovaties e.d. besproken.

6


Ledenwerving voor 2019

De hoogte van het contributiebedrag (€ 4,- per kalenderjaar) blijft ongewijzigd. Huurders die zich vanaf 1 juli van het kalenderjaar aanmelden als nieuw lid, kunnen voor een bedrag van € 6,- zowel voor het lopende kalenderjaar maar ook voor het hele daaropvolgende jaar lid worden. Vanaf 1 oktober geldt hetzelfde, alleen bedraagt dan als aanbod een contributiebedrag van € 4,-. Naast dit Infobulletin heeft u zoals elk jaar bij de laatste uitgave gebruikelijk is, een envelop met brief en acceptgiro ontvangen voor de betaling van het lidmaatschap 2019. Wij hopen dat wij het op deze manier makkelijk voor u hebben gemaakt, en dat wij u in 2019 (weer) als lid mogen begroeten. In 2018 waren er meer dan 840 huurders van Woonpunt in het stadsdeel Hoensbroek lid van onze vereniging HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, des te meer invloed wij hebben naar Woonpunt. Wij hebben uw steun en hulp nodig. Waarom leest u in de brief! U kunt lid worden of blijven door overschrijving van € 4,- per acceptgirokaart of via internetbankieren voor het jaar 2019 naar NL10INGB0009068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN Hoensbroek Vergeet bij overboeking niet uw naam en adres te vermelden! In de brief leest u ook waarom. Tevens vindt u in de separate brief die u bij dit Infobulletin heeft ontvangen (zie envelop) een invulvoorbeeld van de acceptgirokaart. De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek zegt u bij voorbaat hartelijk dank voor de continuering van uw lidmaatschap of aanmelding als nieuw lid! Een aantal van de huurders heeft de contributie voor het lidmaatschap 2019 reeds voldaan. Zij kunnen de brief als niet verzonden beschouwen. 7


Even voorstellen: Gerard Berndsen

In deze rubriek stellen we iedere keer een medewerker van Woonpunt voor die specifiek actief is voor de huurders in Hoensbroek. Dit keer is het de beurt aan Gerard Berndsen, opzichter planmatig onderhoud. Technische achtergrond Gerard Berndsen (56) is getrouwd en de trotse vader van drie kinderen. Zijn hele loopbaan heeft hij in de techniek gewerkt, onder meer bij een bouwkundig adviesbureau, een aannemer en een systeembouwer. In 1998 maakte hij de overstap naar de corporatiebranche: eerst bij St. Matthias en na de fusie in 2000 bij Woonpunt. “Ik ben gestart bij het Bedrijfsbureau, daarna kwam ik terecht op de afdeling Vastgoed”, vertelt hij. “Allebei waren het vooral technisch-administratieve banen, dus veel voorbereidend werk vanuit kantoor.” Meer naar buiten Vanaf 2002 ging Gerard aan de slag als opzichter. “Ik begeleidde toen projecten voor nieuwbouw en groot onderhoud. Toen de projecten business tijdelijk stilviel, werd ik planmatig opzichter. Aanvankelijk voor drie jaar, maar intussen heb ik ervoor gekozen dit werk te blijven doen. In deze functie heb ik meer contact met huurders. Dat geeft een extra dimensie, je weet dan waarvoor je het doet!” Zorg voor complexen Wat doet een planmatig opzichter allemaal? Hij antwoordt: “Ik heb circa 200 complexen onder mijn hoede in Hoensbroek, Heerlen en SittardGeleen. Iedere drie jaar doen wij een conditiemeting aan de buitenkant van die complexen om te bepalen waar onderhoud nodig is. Dit wordt het daaropvolgende jaar dan opgenomen in de onderhoudsbegroting voor het jaar erna. Vervolgens vraag ik offertes aan voor dit geplande onderhoud, zodat we de opdrachten kunnen aanbesteden. En bij de uitvoering zie ik erop toe dat de afspraken worden nagekomen en dat de planning gehaald wordt.” 8


Even voorstellen: Gerard Berndsen

Rondgang door de buurt “Ik houd me dus niet bezig met individuele reparatieverzoeken of klachten in de woning zelf, maar vooral met het onderhoud aan het hele complex”, gaat hij verder. “Denk dan aan het vernieuwen van daken, kozijnen, bestratingen en voegwerk. Maar ook het onderhoud aan cv-ketels en het groenonderhoud. Hierover voer ik regelmatig overleg met de HBV. Voor het groenonderhoud wordt ook regelmatig een rondgang door de buurt gehouden, samen met de HBV en het groenonderhoudsbedrijf. We bekijken dan waar problemen zijn en wat we ermee kunnen. Soms moet er een inhaalslag gebeuren of is een opruimactie nodig.” Vragen? Heeft u vragen over het onderhoud aan uw complex? Dan kunt u contact opnemen met Gerard Berndsen. U bereikt hem via het centrale nummer van Woonpunt, 088 – 050 60 70 of via info@woonpunt.nl.

Werkzaamheden Op onze website (www.hbvgroothoensbroek.nl) staan de werkzaamheden vermeld die Woonpunt gaat uitvoeren. We zijn in onderhandeling met Woonpunt om bij het einde van de werkzaamheden, zoals vermeld op onze website, er ook een melding van te maken als de werkzaamheden zijn opgeleverd. Zo zijn er in de wijk Mariarade oude cv-ketels vervangen (of worden deze nog vervangen) door nieuwe cv-ketels. Helaas is bij deze werkzaamheden niet alles goed verlopen, in overleg met HBV Groot Hoensbroek, heeft Woonpunt de bewoners een brief gestuurd waarin vermeld is dat per woning alles gecontroleerd zal worden, en dat er herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Helaas zorgt dit voor veel overlast. Het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek is bezig met dit probleem, en indien u ons hierover wilt spreken, kunt u naar ons spreekuur komen, of een afspraak maken tijdens kantooruren via 045- 5227671 of 06-15434119. 9


Verhuizen?

Vaak krijgen we vragen van bewoners die gaan verhuizen. Hoe moet ik de woning opleveren? Wat mag en wat mag niet achtergelaten worden in de oude woning. Woonpunt heeft door de jaren heen verschillend ZAV-beleid gevoerd. (Zelf Aangebrachte Voorzieningen) In 2003, 2013 en 2017 zijn de regels aangepast. Je moet je woning in de ‘beschreven staat’ (als er een opnamestaat is gemaakt) of een ‘goede staat’ (als er geen opname staat is gemaakt) opleveren. Wat je daarvoor moet doen, hoor je vaak bij de voorinspectie van de woning. Wettelijke regels blijven geldig. Je hoeft onderdelen van de woning die door normaal gebruik zijn versleten, niet te vervangen. Ook hoef je geen veranderingen ongedaan te maken waarvoor je schriftelijke toestemming hebt gekregen. Misschien heb je zelfs recht op een vergoeding (zie website Woonpunt), voor de zelf aangebrachte voorzieningen. Als je het niet eens bent met Woonpunt dan maakt het een groot verschil of je huurcontract van je woning voor of na 1 augustus 2003 is ingegaan. Bij contracten van vóór die datum ligt de bewijslast van een aan de woning gerelateerd conflict, bij jou. (Jij moet in dat geval bewijzen dat die verandering er al was bij aanvang van de huur.) Bij contracten na die datum ligt de bewijslast bij de verhuurder. Spullen overnemen De vorige huurder wil spullen achterlaten of heeft veranderingen aangebracht waarvoor hij een vergoeding vraagt (de overnamekosten). Het maakt verschil of er sprake is van ‘roerende’ of ‘onroerende’ goederen. Roerende zaken ‘zitten niet vast’ aan de woning, zij komen voor overname in aanmerking. (Je bent nooit verplicht om spullen over te nemen.) ‘Onroerende’ zaken komen niet voor overname in aanmerking, als de vorige huurder verhuist en ze laat zitten, worden ze automatisch eigendom van de verhuurder en daarmee onderdeel van de woning die je huurt.

10


Wist u dat..?

Nieuwe start Woonpunt per 1 november 2018 Woonpunt gaat van start met een nieuw bestuur en managementteam en in januari 2019 treden twee nieuwe leden in de Raad van Commissarissen aan. Klachtencommissie Woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt vinden klachten van huurders belangrijk. Ze zijn een bron van informatie voor de verbetering van de dienstverlening. Om de kwaliteit van de klachtenafhandeling een boost te geven, komt er medio 2019 een nieuwe, onafhankelijke klachtencommissie. Bank Marktstraat Het bestuur van de HBV heeft in oktober 2017, na vragen van bewoners van de flat ‘Aan de Stegel’ aan de Marktstraat, een aanvraag ingediend bij Woonpunt om een bank in de hal van de flat te vervangen. Deze bank was zodanig versleten, vervuild en onhygiënisch dat het nodig was om hem te vervangen. In eerste instantie werd deze bank door Woonpunt vervangen door een zware bank van roestvrijstaal. Dit naar ontevredenheid van de bewoners en HBV Groot Hoensbroek. Na opnieuw contact te hebben gezocht met Woonpunt werd ons toegezegd dat de nieuwe bank er snel zou komen. Tot onze verbazing duurde het zeer lang! Wij hadden niet verwacht dat Woonpunt zo stroperig is georganiseerd in het vervangen van gemeenschappelijk meubilair, dat het ruim een jaar kon duren. In onze ogen een futiliteit dat bij een goede organisatie binnen een maand gerealiseerd dient te zijn. Hier verdient Woonpunt geen schoonheidsprijs mee.

11


Prestatieafspraken

Zoals u wel zult weten, heeft het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek de prestatieafspraken voor 2017 en 2018 niet ondertekend. Binnen ons bestuur is besloten om het hier niet bij te laten. Wij zijn van mening dat we de gemeente in een brief te kennen moeten geven, hoe wij over het een en ander denken. In augustus jl. hebben wij in een brief ons ongenoegen en teleurstelling met betrekking tot de prestatieafspraken kenbaar gemaakt. In de 10 pagina’s tellende brief geven wij weer hoe het de afgelopen twee jaar in de onderhandelingen is verlopen. Hierbij doelen wij op het toewijzings- en inplaatsingsbeleid van de vijf woningcorporaties die in de gemeente Heerlen sociale huurwoningen bezitten en verhuren. Kijk maar eens naar het verschil in Hoensbroek tussen de Voorzorg en Woonpunt. In de brief gericht aan de Burgemeester en het College van Wethouders en specifiek aan de Wethouder ‘Wonen’ de heer J. Clemens, pogen wij duidelijk te maken dat wij graag de prestatieafspraken willen ondertekenen mits er aan een aantal voorwaarden door drie ondertekende partijen wordt voldaan. Deze 1. 2. 3.

drie partijen zijn: De gemeente Heerlen De vijf sociale corporaties De acht H(B)V’s

Als er een eerlijke en transparante verdeling plaatsvindt van het plaatsen van bijzondere doelgroepen met name MP’s (moeilijk plaatsbaar) en ZMP’s (zeer moeilijk plaatsbaar) naar rato van het woningbezit van de corporaties, dan zijn wij bereid om het document te ondertekenen. Wij gaan in dit artikel niet in op elk detail van hetgeen er in onze brief van 10 pagina’s verwoord is. Deze brief ligt op ons kantoor ter inzage, ook voor niet leden die wellicht nog onvoldoende aanleiding zagen om lid te worden van onze vereniging. Inmiddels zijn wij alweer enkele maanden verder en hebben er zich positieve ontwikkelingen voorgedaan. N.a.v. onze brief zijn wij geïnviteerd naar de Wethouder “Wonen” Jordy Clemens. Ook zijn wij uitgenodigd en opgenomen in het kernteam “prestatieafspraken Heerlen”. Ook de staf en directie van de Voorzorg wilde met ons aan tafel. Op al deze uitnodigingen zijn wij ingegaan, en onze brief van augustus jl. hebben 12


Prestatieafspraken (vervolg)

wij naar alle instanties ruimschoots kunnen toelichten, wat er vervolgens toe heeft geleid, dat we nu een betere onderhandelingspositie hebben in het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de directies van de vijf woningcorporaties. De tekst die nu in de prestatieafspraken staat wat betreft toewijzing en inplaatsing van de speciale doelgroep waar wij op duiden, is nu naar tevredenheid van de HBV Groot Hoensbroek. Bij deze afspraken zal de bewuste brief als bijlage meegestuurd worden naar het Ministerie van BZK (wonen) en naar het A.W. (Autoriteit Woningcorporaties). Omdat wij deze afspraken kunnen verantwoorden naar onze leden, zullen wij de prestatieafspraken van 2019 ondertekenen.

Prestatieafsprakenonderhandelaars Sjaak Mestrom en Arno Rademakers 13


Muizenoverlast

Muizen knagen aan etensvoorraden, maar ook aan kabels en isolatiemateriaal. Zij knagen door verpakkingen heen, kunnen met uitwerpselen en urine eten vervuilen en ziektekiemen verspreiden. Draag daarom altijd handschoenen als je muizen of hun uitwerpselen aanraakt, of was je handen heel goed. Muizen kunnen namelijk via hun uitwerpselen infecties overbrengen op de mens. Als je muizen aantreft, is het dan ook zaak om ze snel weer het huis uit te verdrijven. Maak je huis onaantrekkelijk voor muizen De milieuvriendelijkste, makkelijkste manier om een muizenplaag te voorkomen is: je huis ontoegankelijk en onaantrekkelijk maken voor muizen. Een gaatje van een halve centimeter breed is al groot genoeg voor een muis om binnen te komen. Dicht daarom naden en kieren, bijvoorbeeld met een speciale weringspasta of tijdelijk met staalwol, daar knagen muizen niet graag doorheen. Plaats fijn gaas voor ventilatieopeningen. Let ook op deuren die aan de onderkant niet goed aansluiten. Berg voedsel goed op Muizen komen af op voedsel. Je huis wordt een stuk minder aantrekkelijk als je etensresten goed opruimt, voorraden opbergt in afgesloten bussen en potten van metaal of hard plastic, en de vloer regelmatig stofzuigt. Een kat die actief op muizenjacht gaat, houdt het aantal muizen beperkt, maar is geen garantie voor een muizenvrij huis. Hoe - - - -

voorkomt u overlast? Strooi geen etensresten in de omgeving! Houd alles in en om uw huis goed schoon; zo is er voor ongedierte niets te halen. Stapel geen materiaal op langs de muren en voorkom zo schuilplaatsen. Breng uw vuilniszak direct naar de container en zorg dat uw gft- container vrij staat van muren en/of schutting.

Kijk voor meer tips op www.milieu-centraal.nl. 14


Kerstwens

HET BESTUUR VAN DE HBV WENST ALLE HUURDERS EEN GEZELLIG EN SFEERVOL KERSTFEEST EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR!

In verband met de kerstvakantie is ons kantoor gesloten van 21 december 2018 tot en met 4 januari 2019 en is er in deze periode geen spreekuur van de HBV.

15


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 3000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 of 06-15434119 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564

Openingstijden kantoor (spreekuur) Donderdag: 10.00 – 12.00 uur Daarnaast is het mogelijk om op afspraak langs te komen voor een gesprek. Maak een afspraak door te bellen of een e-mail te sturen (zie hierboven). Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. Sjaak Mestrom Secretaris: Mevr. Annelies Vossen Penningmeester: Dhr. Jeu van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. Arno Rademakers Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. Bjorn Teeuwen Aspirant bestuurslid: Dhr. Harry Kessen Fotografie Infobulletin:

Sjaak

Annelies

Jeu

Arno

16

Dhr. Paul Welters

Bjorn

Harry

Paul