Page 1

Infobulletin Nummer 4 - 2017

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


De HuurdersBelangenVereniging in 2017 Het jaar zit er weer bijna op en het laatste nummer van ons Infobulletin van 2017 ligt bij de Hoensbroekse huurders van Woonpunt in de huiskamer. Tijd voor een terugblik. Recordaantal leden Waar de HuurdersBelangenVereniging bijzonder trots op is, is het feit dat wij in 2017 een recordaantal huurders als lid van onze HBV hebben mogen registreren. Meer dan 800 mensen hebben ons hun vertrouwen gegeven en zijn lid geworden van onze HBV. Dat is ruim een derde van het aantal huurders! Niet voor niets zijn wij daarom heel veel dank aan onze leden verschuldigd. Waar heeft de HBV zich in het afgelopen jaar voor ingezet en wat heeft zij allemaal bereikt? Gezamenlijk met de andere drie huurdersverenigingen van Woonpunt (het CHOW) hebben wij in het begin van het jaar overleg gehad met Woonpunt over de huurverhoging per 1 juli 2017. De maximale huurverhoging wordt door het kabinet elk jaar vastgesteld en alle woningcorporaties in het land mogen tot aan deze maximumgrens hun huren verhogen. Daarbij wordt wel, grofweg gezegd, onderscheid gemaakt tussen sociale huur en inkomensafhankelijke huur. Het CHOW heeft bereikt dat de huur in het sociale segment gemiddeld met slechts 0,8% is verhoogd. In het geliberaliseerde segment bedroeg de huurverhoging maximaal de inflatie van +4%. De extra opbrengsten uit deze laatstgenoemde verhoging worden gebruikt voor het waarborgen van de betaalbaarheid van de huren in de sociale huursector, zo is de wens van het CHOW. Alle vier bij het CHOW aangesloten huurders(belangen)verenigingen, dus ook wij, hebben uiteindelijk een positief advies t.a.v. de huurverhoging 2017 gegeven. Onze Buurt Het afgelopen jaar was het laatste jaar van onze activiteiten in het kader van het project ‘Onze Buurt’. Kijk voor meer informatie op pagina 7. Schoonmaken trappenhuizen Niet alle trappenhuizen in de complexen worden schoongemaakt door Balanz. Vroeger was het gebruikelijk dat de trappenhuizen gezamenlijk door de bewoners werden schoongemaakt, maar tegenwoordig zijn veel bewoners gezien hun leeftijd of een fulltimebaan hiertoe niet meer in staat. Het schoonmaken dient dus door een bedrijf gedaan te worden. Het probleem is dat in elk trappenhuis 70% van de bewoners hiermee 2


De HuurdersBelangenVereniging in 2017 (vervolg) akkoord moet gaan. Bij het poetsen van de trappenhuizen door Balanz is een kleine verhoging van de servicekosten noodzakelijk, vandaar de toestemming van de bewoners. Na verzoeken van een aantal bewoners heeft de HBV het afgelopen jaar het initiatief genomen om in een aantal complexen aan de Pannenberg en de Hoofdstraat de bewoners te vragen of zij bereid zijn om hun toestemming (schriftelijk en met handtekening) te verlenen voor het poetsen van het trappenhuis door Balanz. Overtuigingswerk was dus noodzakelijk. Na heel wat maanden op pad te zijn geweest, is het ons uiteindelijk gelukt om in een aantal trappenhuizen in de genoemde complexen voldoende handtekeningen op te halen. De formulieren met handtekening zijn daarna overhandigd aan Woonpunt. Na een eerste (gratis) grondige poetsbeurt worden de in aanmerking gekomen trappenhuizen vanaf december 2017 wekelijks gepoetst. Groenschouw In het bijzijn van Balanz en Woonpunt zijn we, op initiatief van ons bestuur, in 2016 begonnen met een periodieke ‘groenschouw’. Bij deze schouw worden knelpunten in het groenonderhoud besproken, ter plekke bekeken en wordt er gezamenlijk gekeken naar een oplossing. Veel van deze knelpunten komen bij ons op tafel na klachten van bewoners. Wij hebben mede door de groenschouw een aantal problemen weten op te lossen; bomen die overlast veroorzaakten werden gesnoeid of gekapt en verdorde beplanting werd vervangen door nieuwe beplanting. Schouw Schoon, Heel en Veilig In navolging van de groenschouw zijn we samen met Woonpunt ook begonnen met betrekking tot andere overlast, zoals het dumpen van afval. Tijdens de eerste schouw zijn we behoorlijk geschrokken. We troffen veel meubels en afval aan in de kelderruimtes, de groenvoorziening, op galerijen en in tuinen en brandgangen. Vaak gaat het hierbij om bewoners die reeds vertrokken zijn en de overbodige spullen en hun afval op deze manier hebben achtergelaten. Een deel hiervan is inmiddels opgeruimd, maar er is nog veel werk aan de winkel. Bemiddeling bij klachten In totaal hebben 21 leden (stand per 1 december 2017) het afgelopen jaar ons verzocht om bemiddeling bij ‘vastgelopen’ klachten. In de meeste gevallen heeft de HBV deze bemiddeling met succes en naar tevredenheid van de bewoner/bewoonster kunnen afronden. 3


De HuurdersBelangenVereniging in 2017 (vervolg) Openbare ruimte In 2017 hebben wij diverse malen contact gehad met de gemeente, Bureau Handhaving en de politie inzake de problemen in de openbare ruimte nabij woningen en complexen van Woonpunt. Het betreft zaken als overlast door hangjongeren, vandalisme, foutparkeren en het illegaal dumpen van afval. Zo hebben wij bereikt dat de parkeervakken aan de achterzijde van het complex Op den Theulder aan de Marktstraat duidelijker zichtbaar zijn, dat er op deze parkeerplaats duidelijk staat aangegeven waar wel en niet geparkeerd mag worden en dat Bureau Handhaving regelmatig op dit parkeerterrein komt controleren en eventueel ook bekeuringen uitdeelt. Algemene Ledenvergadering 2017 De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vond het afgelopen jaar plaats op 9 mei. De opkomst tijdens deze vergadering was naar tevredenheid. Tijdens het laatste agendapunt van deze vergadering, de rondvraag, waren er onder andere vragen en opmerkingen over de afrekening stookkosten door Ista, de brandveiligheid in het complex Breukerhoes, rookmelders in het complex Schuttersweide en het achterstallig onderhoud aan woningen en complexen. De HBV heeft geprobeerd op alle vragen en opmerkingen een naar tevredenheid van de aanwezige leden zo goed mogelijk antwoord of reactie te geven. Koeltorenproject Emmaplein In het vorige Infobulletin hebben wij uitvoerig verslag gedaan van de activiteiten rondom de plaatsing en de onthulling van de koeltoren. Inmiddels is door ihB-Lichtadvies verlichting in de koeltoren geplaatst. Verder vindt u in dit nummer een artikel met de prijswinnaars van de ballonnenwedstrijd. Tot slot Alle in dit artikel genoemde onderwerpen zijn slechts een deel van de activiteiten waar wij als HBV het afgelopen jaar mee van start zijn gegaan. We hebben hard gewerkt en mede daardoor succesvolle resultaten behaald, ook al bleek dat er voor de oplossing van veel zaken een behoorlijk lange adem nodig is. Wij hopen ook in 2018 weer meer dan 800 leden te kunnen registreren. Met zo’n grote achterban kunnen we wellicht ook het komende jaar de nodige successen boeken. Alvast bedankt voor uw vertrouwen in onze HuurdersBelangenVereniging!

4


Ledenwerving 2018

In 2017 waren er meer dan 800 huurders van Woonpunt in het stadsdeel Hoensbroek lid van onze HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, des te meer invloed wij hebben richting Woonpunt. U kunt lid worden of blijven door middel van een overschrijving van € 4,- per acceptgiro of via internetbankieren naar girorekening NL10INGB0009068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN Hoensbroek. Naast dit Infobulletin heeft u een envelop met brief en acceptgiro ontvangen voor de betaling van het lidmaatschap 2018. Een invulvoorbeeld van de acceptgiro vindt u hieronder:

Bij 1 vult u uw IBAN in. Dit nummer bestaat uit 18 tekens. - De eerste twee tekens (letters) betreft de landcode, dus altijd NL. - De volgende twee tekens (cijfers) betreft een controlecode. - De daaropvolgende vier tekens (letters) is de bankcode, bijvoorbeeld ‘ABNA’ (code ABN AMRO). - De volgende tien tekens (cijfers) betreft uw vertrouwde bankof girorekeningnummer, voorafgaand door één nul (bij een bankrekening) of drie nullen (bij een girorekening). U vindt uw IBAN op uw bank- of giroafschrift. Bij 2 vult u uw naam en het volledige adres met woonplaats in. Bij 3 plaatst u uw handtekening. Wij hopen dat wij het op deze manier voor u gemakkelijk gemaakt hebben en dat wij u in 2018 (ook weer) als lid mogen begroeten. Mocht u problemen ondervinden, dan kunt contact met ons opnemen via bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of 045 - 522 76 71. 5


Wingerdhuis weer ‘up to date’

Het Wingerdhuis aan de Wingerdweg in de Kasteelbuurt heeft eindelijk weer een functie. Na een periode van leegstand heeft een van de buurtbewoners het initiatief genomen om het Wingerdhuis een grote opknapbeurt te geven en geschikt te maken voor het houden van allerlei activiteiten. De handen werden in elkaar geslagen, de mouwen opgestroopt en het Wingerdhuis onderging een grote opruimactie, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Dit werd allemaal mogelijk gemaakt door de Stichting Buurt- en Wijkgericht Werken Mariagewanden. Na een gastvrije ontvangst in het Wingerdhuis mochten we met eigen ogen zien hoe buurtbewoners en enkele Syriërs, via Alcander, dit project aanpakten om zo voor de buurt een fijn buurthuis op te knappen. De hoofddoelgroep, die van het Wingerdhuis gebruik gaan maken, zijn de kinderen uit de buurt en de omgeving. In het Wingerdhuis kunnen de kinderen op woensdag- en zaterdagmiddag, ook tijdens vakanties, terecht voor allerhande activiteiten, zoals kienen voor kinderen, Halloween, Sinterklaas en kinderdisco. Bij mooi weer kan er ook buiten gespeeld worden. In november waren er al 34 aanmeldingen, niet alleen van kinderen uit de directe buurt, maar ook kinderen uit de rest van de omgeving, onder andere uit Mariarade, Vrieheide, de Steenberg en zelfs uit Landgraaf. Het enthousiasme onder deze kinderen is geweldig! Verder kan het Wingerdhuis gehuurd worden voor het vieren van kinderfeestjes. Dit initiatief is dan ook een teken van een goede sociale cohesie onder buurtbewoners. Gemotiveerde mensen die, als het gaat om de leefbaarheid in de buurt, veel voor hun buurt of wijk kunnen betekenen en er dan ook voor gaan. Alle lof voor hen!

6


Einde deelname aan Onze Buurt

Toen wij in november 2014 de prijs overhandigd kregen voor het project Portiekengesprek Hoofdstraat West en omgeving, en wij de mogelijkheid hadden om in drie jaar tijd € 45.000,- te besteden aan allerhande door de bewoners in deze wijk geopperde ideeën ter verfraaiing van de wijk en voor het opvijzelen van de sociale cohesie eveneens in deze wijk, waren wij erg trots op onszelf en zijn dan ook begin 2015 met veel motivatie aan de slag gegaan. We begonnen met een tentfeest aan de Steenberglaan, gevolgd door portiekgesprekken met de bewoners. Vervolgens hebben wij samen met deze bewoners een aantal mooie projecten kunnen realiseren; een picknicktafel met banken aan de Steenberglaan, een ‘eigen tuin’ voor de bewoners van een flat aan de Hoofdstraat, geveltuinen aan de Harmoniestraat, een AED (defibrillator) aan de Hoofdstraat, eveneens aan de Hoofdstraat bloembakken bij een aantal woningen, eekhoornen vogelkastjes voor in de bomen in de wijk, extra verlichting aan de achterzijde van een flat aan de Hoofdstraat/Alofsstraat, en nog een aantal projecten die wij overwegend samen met bewoners en met medewerking van Schoon GMS en in samenwerking met Woonpunt hebben kunnen realiseren. Het afgelopen en tevens laatste jaar waarin nog de mogelijkheid bestond om projecten te realiseren hebben wij, ondanks een oproep aan de bewoners via dit Infobulletin, weinig kunnen realiseren. Afgezien van carnavals- en kerstfiguren voor in lantaarnpalen en nog enkele eekhoornen vogelkastjes, allemaal gemaakt door één bewoner in de wijk, en verder nog de jaarlijks controle van de AED en de vervanging van de beplanting in de eerdergenoemde bloembakken, is er dit jaar niets meer gerealiseerd. Er was nog genoeg geld en een aantal projecten, zoals het plaatsen van maaskeien in de geveltuin aan een flat aan de Hoofdstraat, stond nog gepland. De HBV wilde met een deel van het geld de wens van de bewoners realiseren. Deze wens kon echter niet in vervulling gaan door toedoen van Woonpunt. Het bestuur van de HBV neemt dat Woonpunt dan ook kwalijk. Hoe dan ook, wij hebben een punt gezet achter het project en het resterende geld teruggeboekt naar het Oranjefonds. Wij danken de bewoners die meegewerkt hebben en de handen uit de mouwen hebben gestoken, de mensen van Schoon GMS en een aantal medewerkers van Woonpunt, voor hun hulp en medewerking. 7


Wat doet de HBV voor u als lid?

Bewoners, leden, maar ook niet-leden vragen ons wel eens “Wat doet de Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek voor de huurders van Woonpunt en wat houdt het lidmaatschap nu eigenlijk in?”. Ons hoofddoel is het behartigen van de belangen van de huurders van Woonpunt in de voormalige gemeente Hoensbroek. Klachtenafhandeling De meeste leden die contact met ons opnemen hebben problemen met de afhandeling door Woonpunt van technische klachten of bij het aanvragen van extra (vaak noodzakelijke) voorzieningen die door Woonpunt niet gehonoreerd worden. Nadat u hierover een klacht heeft gemeld bij Woonpunt en deze niet naar uw tevredenheid hierop reageert, neemt u contact op met de HBV. Via een intakegesprek nemen wij de klacht ter harte en gaan vervolgens via bemiddeling samen met Woonpunt kijken naar een oplossing. In de meeste gevallen met succes, maar er wordt ook wel eens ‘nee’ verkocht. Woonpunt moet dan een duidelijke reden geven waarom de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Mogelijkerwijs kijken wij daarna samen met u en met Woonpunt naar een goed alternatief. Naast technische klachten zijn er klachten die betrekking hebben op overlastsituaties. Dit kan het geval zijn in een complex, bijvoorbeeld door medebewoners of door zwerfvuil, en ook in de omgeving van uw complex of in uw straat of wijk, bijvoorbeeld door hangjongeren of vandalisme. Bij overlast door onder andere medebewoners gaan wij net als bij technische klachten naar Woonpunt bemiddelen. U neemt contact met ons op of komt naar het spreekuur voor een intakegesprek en wij gaan dan bemiddelen naar Woonpunt. Alle andere vormen van overlast maken wij kenbaar bij Politie, Bureau Handhaving en eventueel andere instanties en samen met deze instanties proberen wij een oplossing te vinden. U dient altijd eerst zelf contact op te nemen met de genoemde instanties. Dan is er nog een vorm van overlast. Deze heeft betrekking op het onderhoud van de groenvoorziening en openbare ruimte door Woonpunt en de gemeente. Ook hiervoor kunt u, als u geen gehoor vindt, terecht bij onze HBV. Indien de gemeente eigenaar is van het gebied waarover wij de klacht ontvangen, bemiddelen we uiteraard ook. Is een klacht naar uw tevredenheid afgehandeld? Laat het ons dan even weten, anders blijft het bij ons als ‘lopende klacht’ vermeld staan. 8


Wat doet de HBV voor u als lid? (vervolg) Overleg met Woonpunt Vier keer per jaar heeft de HBV een zogenaamd regulier (participatie) overleg met Woonpunt. Dit vindt plaats op het kantoor van de HBV. Er wordt dan gesproken over zaken als de klachten over werkzaamheden door derden (schilderbedrijven e.d.), slechte communicatie door medewerkers van Woonpunt en klachtenafhandeling in het algemeen. Verder is er het CHOW (Centraal Huurdersoverleg Woonpunt). Hierin werken de gezamenlijke huurders(belangen)verenigingen van Woonpunt samen en voeren zij gezamenlijk overleg met Woonpunt als het gaat om onder andere beleidszaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse huurverhoging. Het CHOW probeert tijdens deze overleggen het maximale voor de huurders te bereiken. Ligt het definitieve beleid na overleg vervolgens vast? Dan wordt het CHOW om advies hierover gevraagd. Verder heeft het CHOW een keer in het jaar overleg met de Raad van Commissarissen van Woonpunt. Ook tijdens dit overleg wordt gesproken over allerlei knelpunten, maar ook over beleidszaken en hoe wij, het CHOW, graag zouden zien dat Woonpunt hiermee omgaat. De Raad van Commissarissen moet hiermee aan de slag met de Raad van Bestuur van Woonpunt. Overleg met andere organisaties Het bestuur van de HBV participeert in de vier buurtstichtingen in Hoensbroek. Meerdere malen per jaar wordt er per buurtstichting een zogenaamd participantenoverleg gehouden, waarbij instanties en stichtingen hun zegje kunnen doen, vragen kunnen stellen aan het bestuur van de buurtstichting en onderling van gedachte kunnen wisselen over bepaalde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn vaak van belang voor de huurders van Woonpunt. Denk daarbij aan de leefbaarheid in een bepaalde buurt. De HBV participeert ook in het Centrummanagement Hoensbroek en Buurtsteun Mariagewanden. Sinds de invoering van de Woonwet zijn de huurders(belangen)verenigingen in Nederland ook overlegpartner en medeondertekenaar bij het maken van de prestatieafspraken per kalenderjaar tussen de gemeente en de woningcorporaties. Voor veel huurders is het inmiddels bekend dat de HBV het afgelopen jaar de prestatieafspraken over het jaar 2017 bewust niet heeft ondertekend. De in de tekst geschreven afspraak met betrekking tot het door alle woningcorporaties in de gemeente Heerlen toewijzen van woningen aan moeilijk en zeer moeilijk plaatsbare personen zonder begeleiding, was voor de HBV aanleiding om de afspraken niet 9


Wat doet de HBV voor u als lid? (vervolg) te ondertekenen. Tijdens het schrijven van dit artikel is de HBV in onderhandeling over de prestatieafspraken voor het jaar 2018. Het is dus nog niet bekend of deze door ons ondertekend worden. Algemene Ledenvergadering en themabijeenkomsten Even terug naar het Hoensbroekse. Elk jaar in mei houdt de HBV haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering legt de HBV aan haar leden verantwoording af over het reilen en zeilen van de HBV in het voorafgaande jaar. De aanwezige leden krijgen tijdens de rondvraag de tijd om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Wij proberen tijdens de vergadering vragen te beantwoorden. Mocht dat niet lukken, dan nemen wij zo’n vraag mee en krijgt de vraagsteller op een later tijdstip het antwoord van ons. Verder organiseren we themabijeenkomsten. Deze themabijeenkomsten gaan dan specifiek over een bepaald onderwerp. Zo had de HBV vorig jaar (2016) een bijeenkomst georganiseerd met als thema Veiligheid, Milieu en Onderhoud. Medewerkers van Woonpunt, Bureau Handhaving, politie en de Gemeente Heerlen werden daarbij uitgenodigd om een presentatie te geven en op vragen van de huurders een antwoord te geven. Leefbaarheid Ook komt de HBV met initiatieven om de leefbaarheid voor de bewoners te verbeteren. Denk daarbij aan onder andere de palen voor het plastic afval bij de complexen aan de Marktstraat, of het initiatief dat heeft geleid dat in een aantal trappenhuizen aan de Pannenberg en Hoofdstraat, waar in het verleden nog niet werd gepoetst door Balanz, dit nu wel gebeurd met akkoord van de bewoners. Aan onder andere deze initiatieven werken we samen en zijn we geregeld in overleg met de betrokken instanties zoals gemeente en Woonpunt. Infobulletin Vier keer per jaar krijgen alle leden van de HBV ons infobulletin in de bus. De editie van december wordt verstrekt aan alle huurders van Woonpunt in Hoensbroek. Wij willen zoveel mogelijk onderwerpen behandelen die voor de leden van belang kunnen zijn. Uiteraard proberen wij dat te bereiken met een gevarieerd aanbod aan artikelen. Kortom; genoeg redenen om in 2018 (weer) lid te worden van onze vereniging! 10


Nieuw Lotbroek

Nieuw Lotbroek is een van de wijken waar Woonpunt veel woningen, voornamelijk eengezinswoningen, in bezit heeft. De eerste woningen werden in 1917 ‘uit de grond gestampt’ en de wijk kreeg destijds de naam Stationskolonie. Een paar jaar later verrezen er scholen, winkels en de kerk van de paters Montfortanen aan de Oranjestraat. De wijk heeft in 2017 dan ook haar honderdjarig bestaan gevierd. Net als veel andere wijken heeft deze wijk in de loop der jaren diverse veranderingen ondergaan. In de jaren ’60 werd de wijk uitgebreid met honderden woningen in het gebied ten noorden van Nieuw Lotbroek. Dit gebied kreeg de naam Centrum Zuid. Ook hier verrezen naast woningen en flats verder nog een kerk, scholen en een winkelcentrum. In de jaren ’70 werden de oude Stationskolonie en veel scholen gesloopt. Nieuwe woningen en het MFC Gebrook werden gebouwd. Veel van de nieuwe woningen verrezen op het oude FCH-voetbalterrein. Deze buurt kreeg de naam Boshouwersweide. Een compacte en gezellige buurt, maar ook een buurt waar nog wat werk aan de winkel is. In het verleden is de busbaan die dwars door deze buurt liep, uit veiligheidsoverwegingen voor de kinderen verwijderd. Speelvoorzieningen en een voetbalkooi werden geplaatst. De aanwezigheid van de voetbalkooi op deze plek is met name de laatste tijd nogal wat problematisch gebleken. Tijd om te gaan kijken naar alternatieven. Voor de kleinere kinderen is er nu geen speelaccommodatie. Zodoende ligt er nu het vergevorderd plan om op de plek waar nu nog de voetbalkooi is, een dergelijke accommodatie te gaan realiseren. Verder is het de bedoeling, het hekwerk op deze plek te vervangen door een haag.

Op het braakliggende terrein aan de Christina- en Margrietstraat zou dan een voetbalveldje met goals gerealiseerd kunnen worden, dit als compensatie voor de verwijderde voetbalkooi. Prima initiatief! 11


Themabijeenkomst 2018

In het verleden hebben wij dikwijls signalen ontvangen van huurders die ons er op wezen dat er behoefte was om extra aandacht te besteden aan bepaalde thema’s die te maken hadden met huren en alles wat daar mee samenhangt. Om aan de wens van de huurders tegemoet te komen heeft de HBV voor de huurders van Woonpunt de themabijeenkomst in het leven geroepen welke meerdere malen, tenminste voor zover er behoefte aan was, zou kunnen plaatsvinden. Elke bijeenkomst had een bepaald thema als motto. Thema’s uit het verleden waren onder andere: Wonen en Zorg, Seniorenbeleid, en Masterplan Hoensbroek. Vorig jaar betrof het Veiligheid, Milieu en Onderhoud (zie foto). Dat deze thema’s bij veel huurders erg leefden en er veel vragen over deze onderwerpen waren, is gebleken uit de geweldige opkomst tijdens de bijeenkomsten. Om de vragen van de huurders zo duidelijk mogelijk beantwoord te krijgen, nodigden wij vertegenwoordigers van die instanties uit die met het thema te maken hadden. Zoals Woonpunt, Gemeente Heerlen, Politie en Bureau Handhaving.

Ook volgend jaar willen wij graag weer een dergelijke themabijeenkomst organiseren. Het bestuur van de HBV dubt momenteel over een thema, maar komt er niet helemaal uit. Daarom vragen wij nu aan u welk thema of onderwerp u momenteel erg aan het hart gaat. Waar zou u graag meer over willen weten en welke vragen zijn er bij u over dit thema gerezen? Het kunnen meerdere thema’s zijn die wij dan met elkaar combineren. Heeft u een thema voor ogen? Laat het ons dan weten per e-mail (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl) of bezoek ons kantoor aan de Marktstraat 145, of bel 045-5227671 tijdens onze spreekuren. 12


Winnaars ballonnenwedstrijd straatmarkt Mariarade Op 14 juni hebben wij de omgevingsvergunning voor de koeltoren van de gemeente Heerlen ontvangen. Op 30 juni hebben we met een aantal bewoners een deel van het groen weggehaald en zijn er gaten gegraven die vervolgens zijn gevuld met cement en voorzien van poeren waarop de koeltoren is bevestigd. Op 19 en 20 augustus hebben buurtbewoners, leden van de carnavalsvereniging Blauw-Wit, verkenners en Buurtgerichtwerk Mariarade de koeltoren schoongemaakt en geverfd in de kleuren van Mariarade (blauw en wit). De feestelijke onthulling van de koeltoren vond uiteindelijk plaats tijdens de gezellige jaarlijkse buurtdag in Mariarade op 17 september. De onthulling werd gedaan door Mirjam Depondt, voorzitter raad van bestuur van Woonpunt, en door drie voormalig mijnwerkers (zogenaamde ‘koempels’).

Verder vond er op 17 september een ballonnenwedstrijd voor de kinderen plaats. Vanuit de HBV hebben wij die wedstrijd ondersteund en we willen ‘De Bijzondere Ballon’ bedanken voor het leveren van de mooie ballonnen. Hieronder volgen de winnaars van de ballonnenwedstrijd. Achter de naam staat de afstand die hun ballon heeft afgelegd: 1e prijs Cadeaubon t.w.v. € 25,- Grace McLean 459 km 2e prijs Cadeaubon t.w.v. € 20,- Johan Krewinkel 444 km 3e prijs Cadeaubon t.w.v. € 20,- Ravenna Greeven 268 km 4e prijs Cadeaubon t.w.v. € 20,- Iris Wientjes 264 km 5e prijs Cadeaubon t.w.v. € 15,- Bryan Willekens 230 km 6e prijs Cadeaubon t.w.v. € 15,- Mindy Schulpen 47 km 7e prijs Cadeaubon t.w.v. € 15,- Mees Wijnen 40 km 13


Kort nieuws

Besluit over contributiebetaling Het bestuur van de HBV heeft in haar bestuursvergadering in november besloten dat (nieuwe) huurders, die zich vanaf 1 juli van het kalenderjaar aanmelden als nieuw lid, aangeboden krijgen om lid te worden voor een bedrag van € 6,-. Zij zijn dan niet alleen lid voor het nog lopende kalenderjaar, maar ook voor het gehele daaropvolgende jaar. Vanaf 1 oktober geldt hetzelfde, na contributie van € 4,-. Buiten dit aanbod blijft de hoogte van het contributiebedrag (€ 4,- per kalenderjaar) ongewijzigd. Samen zoeken naar oplossing voor problemen in complex Schuttersweide De stichting Philadelphia en de HBV onderhandelen momenteel over de problemen die er zijn tussen de reguliere bewoners van het complex en de in het complex gevestigde stichting en haar cliënten. De laatste jaren is er irritatie onder de bewoners ontstaan over de huisvesting van de stichting en de overlast die dat met zich meebrengt. De HBV en stichting Philadelphia willen dit samen met de bewoners proberen op te lossen en daarom vindt er in januari een bijeenkomst voor de bewoners, incl. koffie/thee en Limburgse vlaai, plaats in de Koffiepot. Zodra de definitieve datum en het tijdstip bekend zijn, ontvangen de bewoners een officiële uitnodiging.

14


Fijne feestdagen en een voorspoedig 2018! Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

In verband met de kerstvakantie is ons kantoor gesloten van 24 december tot en met 7 januari en is er in deze periode geen spreekuur van de HBV.

15


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 3000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564 Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u zonder afspraak op spreekuur komen. In verband met de kerstvakantie is ons kantoor gesloten van 24 december tot en met 7 januari en is er in deze periode geen spreekuur van de HBV. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. A. Rademakers Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Algemeen bestuurslid: Mevr. J. Houtvast Mevr. A. Vossen Onze contactpersonen in de wijk Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt 045-5233276 Mariagewanden Dhr. J. van der Lingen 045-5223139 Nieuw Lotbroek Mevr. J. Houtvast 06–11044543 16

Profile for HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek

Infobulletin 4 (2017)  

Het Infobulletin van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek

Infobulletin 4 (2017)  

Het Infobulletin van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek

Profile for hbvgh
Advertisement