Infobulletin 4 (2016)

Page 1

Infobulletin Nummer 4 - 2016

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


De HuurdersBelangenVereniging in 2016 In dit artikel blikken we uitgebreid terug op 2016. Ledengroei Ondanks sloop, vergrijzing en krimp is het ons dit jaar gelukt het aantal leden fors te laten groeien. Wij zijn daarom niet alleen trots op onszelf maar ook op de huurders wiens vertrouwen wij genieten en die het afgelopen jaar lid zijn geworden. Onze oprechte dank! Klachtenbemiddeling Eén van de belangrijkste taken van een HBV is het bemiddelen bij ‘vastgelopen’ klachten, zoals reparaties die niet naar tevredenheid van de huurders zijn uitgevoerd of overlastsituaties. Daarbij proberen wij bij elke bemiddeling het onderste uit de kan te halen voor onze leden. Ook het afgelopen jaar hebben leden ons verzocht om te helpen bij bemiddeling naar Woonpunt. Een aantal van hen hebben wij naar tevredenheid kunnen helpen, alhoewel wij enkele keren de Klachtencommissie van Woonpunt hebben moeten inschakelen. Het is overigens opvallend dat het aantal klachten met betrekking tot overlast steeds meer toeneemt. Klantvriendelijkheid We hebben het afgelopen jaar geconstateerd dat veel huurders problemen hebben met de slechte communicatie van Woonpunt naar de huurder toe. Sommige huurders ondervinden niet altijd klantvriendelijkheid bij contact met Woonpunt. Het bestuur van de HBV heeft met betrekking tot dit probleem in 2016 meerdere malen overleg met Woonpunt en met de Raad van Commissarissen van Woonpunt gehad. Naar aanleiding hiervan is er door ons weliswaar verbetering merkbaar. We zijn van mening dat deze verbetering nog niet voldoende is, en het ziet er dan ook naar uit dat dit onderwerp ook in 2017 nog vaak ter sprake zal komen. Onze Buurt Het afgelopen jaar was het tweede jaar dat huurders initiatieven konden indienen voor het realiseren van projecten in de wijk Hoofdstraat West/ Harmoniestraat. Tot eind 2017 is er nog tijd om projecten te realiseren in die wijk. Heeft u zelf ook een goed idee voor de buurt? Neem contact met ons op via bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of 045-5227671. Wij maken dan met u een afspraak op ons kantoor om de ideeën te bespreken. 2


De HuurdersBelangenVereniging in 2016 (vervolg) Prestatieafspraken De prestatieafspraken zijn een geheel nieuwe uitdaging voor de huurdersvertegenwoordigingen in het land en dus ook voor onze HBV. Dit gaat over het feit dat er tussen gemeentes, woningcorporaties en huurders(belangen)verenigingen gezamenlijk en per gemeente afspraken worden gemaakt met betrekking tot zaken als bouw en sloop van woningen en complexen, bouw van zorgwoningen en woningtoewijzing aan bijzondere doelgroepen. Voorheen werden deze afspraken alleen gemaakt tussen de gemeentes en de woningcorporaties. De nieuwe Woonwet schrijft echter voor dat ook de huurders(belangen)verenigingen als medepartij bij de afspraken betrokken moeten zijn. Bovendien zetten zij hun handtekening onder de definitieve afspraken. Gezamenlijk met de andere huurdersverenigingen in Heerlen hebben wij geprobeerd om onze inbreng zoveel mogelijk ten goede van de huurders van Woonpunt in Hoensbroek te laten komen. We zijn overigens niet geheel tevreden over de huidige gang van zaken. De Gemeente Heerlen heeft namelijk bij het organiseren van diverse bijeenkomsten met betrekking tot de afspraken voor 2017 steken laten vallen en het bestuur van de HBV heeft kritiek geuit naar de Gemeente Heerlen. Mede hierdoor hebben we dit jaar voorlopig afgezien van deelname aan bijeenkomsten met betrekking tot het maken van regionale prestatieafspraken op Parkstadniveau. Wij zijn van mening dat eerst het overleg met betrekking tot het maken van prestatieafspraken op gemeentelijk niveau ‘goed op de rol’ moet staan alvorens wij verder onderhandelen op regionaal niveau. Themabijeenkomst onderhoud en veiligheid Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei en tijdens gesprekken met diverse huurders is duidelijk naar voren gekomen dat er bij de huurders van Woonpunt behoefte was om samen met vertegenwoordigers van Woonpunt, Gemeente Heerlen, Politie en Bureau Handhaving te praten over het onderhoud van onder andere de woningen, complexen, woonomgeving en de (on)veiligheid. We organiseerden daarom op 4 oktober een themabijeenkomst over deze onderwerpen. Verderop in dit Infobulletin vindt u een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst.

3


De HuurdersBelangenVereniging in 2016 (vervolg) Kritische leden Soms krijgen wij van leden of anders huurders te horen dat “zelfs de HBV niets bereikt�. Dat is (gelukkig) niet altijd waar. We boeken ook successen. Zo werden de cv-ketels in het complex Op den Theulder onder druk van de HBV na 42 jaar eindelijk vervangen en werden de palen voor het plastic afval aan de achterzijde van de complexen aan de Marktstraat geplaatst. Woonpuntbeleid De gezamenlijke huurders(belangen)verenigingen (CHOW) hebben ook het afgelopen jaar meerdere malen met Woonpunt rond de tafel gezeten en overleg en inspraak gehad over een aantal onderwerpen zoals het huurbeleid 2016, wensportefeuille (doelstellingen Woonpunt tot 2025) en de nieuwe aanbesteding groenonderhoud en onderhoud complexen. Verder is er door het CHOW een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen van Woonpunt namens de huurders voorgedragen, welke per 1 februari 2017 de heer Karel Majoor gaat opvolgen. De laatstgenoemde heeft dan zijn zittingstermijn erop zitten en kan niet meer herbenoemd worden. Tot slot Volgend jaar komt ongetwijfeld ook weer heel wat op ons af, maar mede door uw steun zien wij 2017 vol vertrouwen tegemoet!

4


Waar kan ik met mijn klacht terecht?

Voor een aantal leden van onze HBV is niet helemaal duidelijk waar naartoe met een klacht. Wij proberen het in dit artikel nogmaals uit te leggen. Heeft u een technisch probleem bijvoorbeeld een lekkage, een slecht sluitende deur of vocht en schimmel? Dan dient u in eerste instantie Woonpunt te bellen. Dit geldt ook bij overlast in uw wooncomplex of overlast veroorzaakt door uw buren. Bij storingen aan de cv-installatie belt u het betreffende installatiebedrijf die verantwoordelijk is voor het onderhoud van uw cv-ketel. In de meeste gevallen is dit de firma Breman. Wanneer neem ik contact op met het bestuur van de HBV? Mocht een technisch probleem door Woonpunt om welke reden dan ook niet verholpen worden of wordt deze wel opgelost, maar niet naar uw tevredenheid, dan kunt u contact met de HBV opnemen of naar ons spreekuur komen. Wij gaan dan voor u proberen te bemiddelen. De enige voorwaarde is wel dat u dan lid bent van onze vereniging. Dit geldt ook bij overlast. Blijft de overlast of onderneemt Woonpunt volgens u te weinig of geen actie tegen de overlastveroorzakers? Neem dan gerust contact met ons op. U moet wel eerst het probleem bij Woonpunt neerleggen en in sommige gevallen zoals bij geluidsoverlast ook bij de Politie. Indien u niet tevreden bent over het onderhoud van de groenvoorziening bij uw complex, dan kunt u dit ook aan Woonpunt laten weten. Mocht er dan alsnog niets veranderen, dan kunt u contact opnemen met de HBV. Dan is er nog de overlast en in de openbare ruimte. Hiervoor geldt de regel; altijd eerst de Politie bellen (eventueel anoniem). De betreffende telefoonnummers vindt u op de achterzijde van de kalender die wij bij dit Infobulletin hebben gevoegd.

5


Terugblik Themabijeenkomst onderhoud en veiligheid Al een aantal jaren krijgen wij signalen van huurders over slecht of achterstallig onderhoud, zoals bij schilderwerk aan de kozijnen en de groenvoorziening. Ook voelen huurders zich vaak niet meer veilig in hun wijk of in en om hun complex. Een aantal van deze huurders die lid zijn van de HBV weten ons kantoor dan wel te vinden en vragen dan om bemiddeling bij dit soort zaken. Ook op straat of in het complex worden onze bestuursleden steeds vaker geconfronteerd met vragen omtrent onderhoud en veiligheid. “Wanneer worden de kozijnen aan onze woning nu eens eindelijk geschilderd? Overal zijn rotte plekken in het houtwerk�. Dit en meer van dit soort vragen horen we steeds vaker en confronteren vervolgens Woonpunt ermee. Vaak zijn echter andere instanties zoals gemeente en politie verantwoordelijk voor zaken als de veiligheid in de woonomgeving en het onderhoud van de openbare ruimte. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei vroegen we de leden hoe zij denken over een themabijeenkomst over dit soort onderwerpen. De reactie van onze leden was overduidelijk; unaniem gingen de handen omhoog. Voor ons een duidelijk signaal dat bij onze leden en de overige huurders van Woonpunt de behoefte voor het houden van een bijeenkomst erg groot was. Uiteindelijk kozen we voor 4 oktober en nodigden we de algemeen directeur-bestuurder en andere medewerkers van Woonpunt uit, maar ook leden van de Raad van Commissarissen van Woonpunt, medewerkers van de gemeente Heerlen, de wijkagenten die actief zijn in Hoensbroek, medewerkers van Bureau Handhaving en verder nog enkele personen die actief zijn bij diverse organisaties in Hoensbroek, zoals de centrummanager en medewerkers van maatschappelijke organisaties als Alcander.

6


Terugblik Themabijeenkomst onderhoud en veiligheid (vervolg) Wij waren ervan overtuigd dat de belangstelling onder de huurders groot zou zijn, en we zijn uitgegaan van een opkomst van zo’n 100 huurders. Dat hadden we echter onderschat; meer dan 150 huurders waren tijdens de bijeenkomst aanwezig! De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de HBV, Sjaak Mestrom. Hij verwelkomde de huurders en dankte hen voor de geweldige opkomst om vervolgens de presentatoren van deze avond voor te stellen. Er werden presentaties verzorgd door mevrouw Mirjam Depondt, algemeen directeur-bestuurder Woonpunt, de heer Frank Hoedemakers, hoofd onderhoud Woonpunt, de heer Jo Kleyn, senior sociaal beheer Woonpunt, de heer Bart Vliegen, gebiedsregisseur Gemeente Heerlen en de heer Patrick van Loon, wijkagent te Hoensbroek. Alle presentatoren haakten in op de thema’s van deze bijeenkomst. Wat betreft het onderhoud lag de focus onder andere op: Wat zijn de financiële mogelijkheden, waar liggen de prioriteiten en welke keuzes moeten er gemaakt worden? Met betrekking tot veiligheid werd met nadruk gewezen op de verantwoordelijkheid van de burgers, dus ook de huurders van Woonpunt. Wat kunnen of moeten zij doen in geval van onveilige situaties, gevoel van onveiligheid of bij incidenten? Na de presentaties en de koffie met Limburgse vlaai was het woord aan de huurders. Zij werden in staat gesteld hun vragen zowel mondeling als schriftelijk te stellen. Van de bijeenkomst en ook de vragen die mondeling gesteld zijn, is door mevrouw Corinne Schut, notuliste namens Woonpunt, verslag gedaan. De schriftelijke vragen van deze avond zijn verzameld en vervolgens door mevrouw Gemma Gerrits per organisatie gebundeld en na behandeling via de HBV weer bij juiste personen terecht gekomen. De meeste huurders hebben dan ook inmiddels antwoord op hun vraag of vragen. De HBV heeft kosten noch moeite gespaard om deze bijeenkomst van de grond te krijgen. Daarom hopen wij dat bij de meeste huurders die de bijeenkomst hebben bijgewoond wat meer duidelijkheid is over de onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of is het antwoord van de door u tijdens de bijeenkomst gestelde vraag niet naar tevredenheid afgehandeld? Neem dan gerust contact op met onze HBV (bestuur@ hbvgroothoensbroek.nl of 045-5227671) of kom naar ons spreekuur op dinsdagen of donderdagen. 7


Nieuwe manier inzameling plastic afval In ons vorige infobulletin hebben wij u reeds geĂŻnformeerd dat het bestuur van de HBV een verzoek bij Rd4 heeft ingediend voor het plaatsen van palen aan de achterzijde van de drie complexen aan de Marktstraat ten behoeve van het inzamelen van het plastic afval door Rd4. Wij waren op dit idee gekomen na een bezoek aan de torenflats aan de Weyenbergstraat waar de palen al zijn geplaatst. Na goedkeuring van de gemeente Heerlen werden begin november ook aan de Marktstraat de palen geplaatst. Deze staan nu op de parkeerterreinen bij de drie complexen. Hierdoor liggen de zakken met plastic afval niet meer langs de straat en dat bevordert de verkeersveiligheid aan de Marktstraat. Het is uiteraard wel van belang dat de bewoners zich ook met het nieuwe systeem houden aan het afvalrooster van Rd4. Ook nu geldt dat de zakken op zijn vroegst zondagavond aan de palen gehangen dienen te worden. Het is tevens niet de bedoeling dat ander huisvuil bij de palen wordt gedeponeerd, want hiervoor dienen de ondergrondse containers. Voor alle duidelijkheid. De palen zijn alleen geplaatst ten behoeve van de bewoners van de flats aan de Marktstraat. Het is dan ook niet de bedoeling dat bewoners uit andere straten, wijken of complexen van deze palen gebruikmaken. Het probleem (trapje aan de achterzijde van de flat) met het wegbrengen van de zakken door de bewoners van het complex Aan de Stegel is ons bekend. Men zou de palen aan de voorzijde kunnen plaatsen, maar dan brengt men de verkeersveiligheid in gevaar en bovendien moedigt het mogelijk ook het dumpen van nog meer plastic afval door anderen aan. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging gaat zich nu inzetten voor de realisering van een hellingbaan. Deze hellingbaan heeft, naast het veilig wegbrengen van (plastic) afval, nog meer voordelen. Zo kan deze handig zijn bij verhuizingen, het uitladen van boodschappen, maar ook voor bedrijven die in de flat werkzaamheden moeten verrichten. Daarnaast kunnen taxichauffeurs dan eenvoudig passagiers veilig(er) thuisbrengen. Wij vinden de trap aan de achterzijde niet van deze tijd en gevaarlijk. Daarom dient deze trap vervangen te worden. Woonpunt is inmiddels al op de hoogte van ons voornemen en van de wens van de bewoners van het complex. Een eerste gedachtewisseling heeft inmiddels plaatsgevonden en wij hebben het voorzichtig optimistische gevoel dat Woonpunt begrip heeft voor de situatie en het ook met ons eens is, dat hier mogelijk iets gedaan moet worden. We gaan ervoor! 8


Afval en etensresten - zo moet het niet! Er zijn huurders in ons midden die het helaas niet zo nauw nemen met betrekking tot het verwijderen van afval. Heel veel huurders ergeren zich hier mateloos aan. Brieven van Woonpunt en acties van de HBV hebben slechts een mager resultaat opgeleverd. Lege dozen, meubels, lege blikjes, etensresten enzovoorts. Enkele huurders weten zich van dit soort afval te ontdoen door het simpelweg vanaf het balkon naar beneden in de groenvoorziening te gooien (zie foto).

Ook menen bewoners vogels aan hun dagelijkse kost te moeten helpen door brood en andere levensmiddelen voor de deur of van balkon te gooien. De enige dieren die hier baat bij hebben zijn ratten! In woonwijken en bij complexen worden ze al regelmatig gesignaleerd. Andere dieren zoals vogels vinden genoeg van hun gading in de vrije natuur, ook in uw tuin of in de algemene groenvoorziening. Zij hebben geen brood- of andere etensresten nodig om te overleven, ook niet in de winter. Sterker nog; het maakt de dieren op den duur zelfs ziek. Ook komt door deze onzorgvuldigheid (zo zullen we het maar noemen) de leefbaarheid in de wijken en de complexen in het gedrang. Wellicht is dit artikel ietwat confronterend en belerend, maar wij willen hiermee bereiken dat de leefbaarheid en het woongenot voor de bewoners, dus óók voor u, in uw wijk of complex niet verder wordt aangetast. 9


Buurtschouw Mariarade

Op 7 november zijn bewoners van Mariarade, vertegenwoordigers van Gemeente Heerlen, politie, Bureau Handhaving, Woningstichting De Voorzorg, Woonpunt, Alcander, HBV Groot Hoensbroek en bestuurders van de Stichting Buurtgerichtwerken Mariarade gezamenlijk door Mariarade gelopen om via een zogenaamde buurtschouw problemen in de wijk te inventariseren en daar waar mogelijk is deze aan te pakken en afspraken te maken over de mogelijkheden, en over de vraag wie de problemen gaat aanpakken. Bewoners storen zich aan allerlei vormen van overlast zoals hard rijden door de straten en hondenpoep. Beide problemen zijn moeilijk aan te pakken. Met betrekking tot te hard rijden, zoals ook in Mariarade, kunnen zogenaamde smileys tijdelijk een oplossing bieden. Overlast door hondenpoep is echter een ander verhaal. Er zijn (gelukkig) nog mensen die daadwerkelijk de uitwerpselen van hun huisdier meenemen in een hondenpoepzakje om deze daarna te verwijderen in een prullenbak. De gemeente heeft uit kostenoverweging helaas legio prullenbakken laten verwijderen. Indien bewoners zelf zorgdragen voor het legen van een prullenbak, dan herplaatst de gemeente weer enkele prullenbakken. Het is in principe een goed idee, alhoewel we twijfelen of veel bewoners die taak op zich willen nemen. De bewoners zien graag een hondenuitlaatplaats in de wijk, aangezien de huidige hondenuitlaatplaatsen te ver buiten de wijk liggen. Eén van de suggesties is een uitlaatplaats nabij de kerk en de gemeente kijkt nu naar de mogelijkheden. Bovenstaande en andere problemen die tijdens de buurtschouw de revue passeerden zijn herkenbaar voor de andere wijken. Verder kwamen een specifieke wijkproblemen in Mariarade aan de orde, zoals de leegstaande kerk aan de Hommerterweg en het verdwijnen van het openbaar vervoer in de wijk. Sinds de reconstructie van de Amstenraderweg en het Gebrookerplein en het verdwijnen van de busbaan aldaar blijft de wijk verstoken van elke vorm van openbaar vervoer. Bewoners, waaronder veel werkenden, ouderen en scholieren, die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zijn nu genoodzaakt zich òf helemaal naar het busstation aan de Akerstraat/Emmaweg te voet te begeven òf naar de overkant van de toch al erg drukke en gevaarlijke Pastoorskuilenweg. De beslissingsbevoegdheid voor wat betreft het openbaar vervoer ligt bij de provincie Limburg. 10


Buurtschouw Mariarade (vervolg)

De gemeente Heerlen heeft hier geen bevoegdheid in maar gaat wel kijken of zij bij de provincie enige invloed kan uitoefenen wat de bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor de inwoners van Mariarade betreft. Het bestuur van de HBV vroeg verder nog aandacht voor de ledverlichtingen bij de trapjes van drie woningen aan de Amstenraderweg. Na de reconstructie van de Amstenraderweg zijn de trapjes een gevaarlijk struikelblok geworden. Op verzoek van de HBV zijn er door de gemeente ter plaatse vier ledverlichtingen in het trottoir geplaatst om het risico van valpartijen te verminderen. Twee van deze ledverlichtingen zijn echter weer verdwenen. De gemeente gaat de situatie opnieuw bekijken. Andere aandachtspunten van onze HBV waren de slecht onderhouden tuinen bij een aantal duplexwoningen aan de Paadweg, waaronder een aantal leegstaande woningen en woningen die aan een organisatie zijn verhuurd. Ook de verpaupering van de woningen zelf heeft dringend aandacht nodig. Voor de bewoners van de overige woningen aan de Paadweg die zowel hun tuinen als ook hun woningen zelf goed onderhouden en waarvan de percelen er dan ook zeer netjes bijliggen, moet deze situatie een doorn in het oog zijn. Verder vroeg het bestuur van de HBV aandacht voor een verwaarloosde tuin aan de Emmastraat. Het onkruid in deze tuin verspreidt zich inmiddels naar de erachter gelegen volkstuintjes. De bij de schouw aanwezige vertegenwoordigers van Woonpunt hebben toegezegd aan deze problemen aandacht te gaan besteden. Een buurtschouw als deze in Mariarade is een probaat middel om problemen in de wijk extra onder de aandacht te brengen. De bewoners kunnen op deze manier en in het bijzijn van de verantwoordelijke organisaties en instanties zoals de gemeente, politie en woningcorporaties hun wensen en problemen direct en ter plekke aankaarten. 11


Renovatie mijnwerkerswoningen broodnodig Al meer dan 100 jaar zijn ze oud en staan inmiddels te boek als beschermd dorpsgezicht. We hebben het over de oude mijnwerkerswoningen in de Slak, aan de Emmastraat, Emmaplein en Amstenraderweg in de wijk Mariarade. Enerzijds getuigen zij van een lange periode van welvaart dankzij de mijnhistorie in onze regio en zijn zij om die reden dan ook best wel een monumentenstatus waard, anderzijds wordt er zeker ook in de ogen van de bewoners van deze te weinig gedaan om deze woningen voor het nageslacht te behouden. Omvangrijke renovatie kost geld en voor deze woningen kost het veel geld. Geld dat momenteel in de ‘geldbuidel’ van Woonpunt ontbreekt, want niet alleen deze woningen hebben een fikse opknapbeurt nodig. Er zijn andere woningen en complexen in Hoensbroek die hoognodig onder handen genomen moeten worden. Tijdens onze themabijeenkomst op 4 oktober is hier uitvoerig over gesproken en gedebatteerd. Enerzijds begrijpen wij heel goed de huidige situatie van Woonpunt en dat zij keuzes moet maken. Anderzijds zijn we van mening dat Woonpunt snel actie moet ondernemen, aangezien renovatie in de toekomst het veelvoud kan kosten van het bedrag dat de renovatie nu kost. Veel oude getuigen uit het mijnverleden zijn al de sloopkogel ten offer gevallen, waaronder de staatsmijn Emma. Laten we datgene wat nog overeind staat, koesteren en bewaren voor het nageslacht. En wat wellicht belangrijker is, is dat de bewoners in deze oude woningen met plezier, zonder dat zij geconfronteerd worden met gebreken, kunnen blijven wonen. Het bestuur van de HBV houdt ook wat dit betreft ‘druk op de ketel’.

12


Woontuin

We hebben in het vorige infobulletin aandacht besteed aan de Woontuin aan de Auvermoerstraat. Voor diegene die het artikel niet gelezen hebben hieronder in de eerste alinea een korte samenvatting: Aan de Auvermoerstraat 25 ligt het gebouw van de voormalige mulo Don Bosco. Dit is een oud schoolgebouw uit 1963 dat sinds 2016 wordt gebruikt voor een sociaal project. Binnen dit schoolgebouw bevinden zich onder meer dagbesteding voor geïndiceerde zorgvragers, een dagopvang voor de inloop van alle buurtbewoners en tien appartementen c.q. woonstudio’s. Hierdoor wordt de sociale betrokkenheid in de wijk vergroot. Tevens worden binnen dit project de pijlen gericht op zelfvoorziening. Zo wordt er in de tuin achter het pand fruit en groente geteeld, zal er honing worden gemaakt en zullen er kippetjes worden gehouden. Deze producten kunnen vervolgens worden verwerkt in de maaltijden die de bewoners zelf bereiden.

Wat is er in de afgelopen drie maanden verder ondernomen? Het schilderwerk aan de buitenkant van het gebouw is bijgewerkt en de tuin wordt momenteel aangevuld. Burgemeester Krewinkel van Heerlen heeft inmiddels de eerste fruitboom geplaatst en later worden er meer fruitbomen geplant. Al met al gaat het nu in een snel tempo en, wellicht al volgend jaar, kunnen de bewoners hier hun eigen fruit van de bomen plukken. In het gebouw hangen tekeningen van hoe een en ander uit gaat zien, dus het is zeker de moeite waard om eens langs te komen. Op werkdagen kunt u van 10.00 tot 17.00 uur terecht voor een kopje koffie of thee en op woensdag kunt u ook nog terecht voor handwerken. 13


De ‘Groene brigade’

Al geruime tijd halen de cliënten van de Stichting Philadelphia iedere donderdagochtend het oud papier van de bewoners in de complexen Aan de Stegel en Op den Theulder aan de Marktstraat op en brengen dat vervolgens naar de papiercontainer aan de Kloosterstraat. Het project is in samenwerking tussen de Stichting Philadelphia en de HBV Groot Hoensbroek tot stand gekomen. Het enthousiasme waarmee de cliënten van Philadelphia hun werk doen is van hun gezicht af te lezen. Voor deze mensen is het een leuke afwisseling en een zinvolle bezigheid en voor de bewoners van de complexen is het een comfortabele manier om van hun oud papier af te komen. Men hoeft nu niet meer zelf het oud papier weg te brengen. Veel bewoners zijn voor deze service erg dankbaar en dit laten ze dan ook vaker blijken. Het project onder de naam de ‘Groene brigade’ loopt al meer dan een jaar en verloopt tot nu toe redelijk voorspoedig. Desondanks worden er ook zaken aangetroffen die niets met oud papier te maken hebben; tetrapakken (van melk en vruchtensappen), papieren zakdoekjes, verpakkingen van vlees, enzovoorts. Het is overigens niet meer zoveel als in de beginperiode van het project. De dozen met een dergelijke inhoud worden dan ook niet meegenomen. Dit geldt trouwens ook voor te grote dozen, want die kunnen vanwege hun grootte niet in de papiercontainer gedeponeerd worden. De cliënten van Philadelphia zouden deze dan eerst in stukken moeten snijden zodat ze in de container passen. Dit laatste mogen ze echter niet. Na het succes bij de eerdergenoemde complexen kunnen nu sinds kort ook de bewoners van het complex Breukerhoes van deze service gebruikmaken. Het ophalen van het oud papier gebeurt hier elke maandagochtend. We wensen de Groene brigade een duurzame toekomst toe!

14


‘Gebrookerplein Plus’

Een aantal bewoners van het Gebrookerplein hebben naar aanleiding van de Nationale Burendag in september spontaan het initiatief genomen om ook op het Gebrookerplein een activiteit te organiseren voor de bewoners aldaar. Circa dertig bewoners van het complex boven de supermarkt Plus hebben op 24 september op het dakterras gezellig bij elkaar gezeten en met elkaar gepraat. Plus Supermarkt droeg haar steentje bij en zorgde voor de koffie en vlaai. Dit is nu typisch een mooi voorbeeld van hoe men voor meer sociale cohesie in een complex kan zorgen.

De initiatiefnemers Leon Deumens, Lilian Timmermans en Jan Poutsma, allen bewoners van het complex, willen het niet bij deze ene keer laten zitten. Zij willen ook weer in 2017 samen met de bewoners de Burendag vieren. Van Plus hebben zij al de toezegging dat deze ook in 2017 deze dag wil sponsoren. Verder is het nog de bedoeling dat ook Woonpunt en het Oranjefonds benaderd worden voor financiële ondersteuning. Dit is echter nog niet alles. Zij hebben in het complex een bewonersgroep onder de naam ‘Bewonersgroep Gebrookerplein Plus’ in het leven geroepen om gezamenlijk met de bewoners spontane, leuke en gezellige activiteiten te ondernemen. Verder willen zij de bloembakken die nu nog op het dak van de HEMA en drogisterij Etos staan (laten) verplaatsen naar het dakterras. Nu hebben deze bloembakken geen enkele toegevoegde waarde. Na de verplaatsing kunnen bewoners deze beplanten en onderhouden. Voorwaarde is wel dat er voldoende bewoners zijn die deze taak op zich willen nemen. De HBV heeft veel waardering voor dit initiatief en wenst daarom de initiatiefnemers heel veel succes! Tenslotte voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling de bewonersgroep bij geschillen met o.a. Woonpunt, klachten en algemene zaken te benaderen. Dit is en blijft een taak voor het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging. 15


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 3000 exemplaren, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh Openingstijden kantoor (spreekuur) Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Het kantoor van de HBV is gesloten van 19 december t/m 2 januari. Vanaf 3 januari is het bestuur weer aanwezig en vindt er een spreekuur plaats. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. A. Rademakers Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Dhr. J. Hilgers Mevr. A. van der Heijden Aspirant bestuurslid: Dhr. R. de Groot Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Schuttersweide / De Beemden Mevr. F. Spijker Mevr. J. van Aken 045-5220773 045–7506992 Nieuw Lotbroek Mevr. J. Houtvast 06–11044543 16