Infobulletin 4 (2014)

Page 1

Infobulletin Nummer 4 - 2014

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Het bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Aspirant bestuursleden: Dhr. J. Hilgers Dhr. N. Rademakers Mevr. D. Vrolings Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl http://www.facebook.com/hbvgh http://twitter.com/hbvgh http://linkd.in/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Schuttersweide / De Beemden Mevr. F. Spijker Mevr. J. van Aken Marktstraat 139, 6431 LM Schuttersweide 26, 6433 AD 045-5220773 045–7506992 Nieuw Lotbroek Mevr. J. Houtvast Rector Weertsstraat 2, 6433 ER 06–11044543 2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, De buitentemperaturen dalen wederom en Sinterklaas is het land uit. Kortom, het einde van het jaar 2014 is in zicht! We blikken op pagina 4, 5 én 6 uitgebreid terug op het afgelopen jaar. Verder kunt u lezen over de afloop van onze deelname aan de wedstrijd ‘Onze Buurt 2014’, is er uitleg over de nieuwe warmtewet en divers kort nieuws. Als laatste wens ik u namens het gehele bestuur fijne feestdagen en alvast een voorspoedig 2015! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl

3


De HBV Groot Hoensbroek in 2014

Nog even en we duiken met z’n allen weer in een nieuw jaar. Hèt moment om even stil te staan bij de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Huurbeleid Het was een bewogen en zeker niet altijd even positief jaar. Voor veel huurders wordt het steeds moeilijker om financieel rond te komen. Door onder andere het beleid van de huidige regering, leven steeds meer mensen onder de armoedegrens en komen steeds meer van hen in betalingsproblemen. Door stijgende kosten zoals de premie van de ziektekostenverzekering en de jaarlijkse huurverhoging komen steeds meer mensen in een sociaal isolement. Het CHOW (Centraal Huurdersoverleg Woonpunt), waar ook onze HBV deel van uitmaakt, heeft zich met assistentie van de Nederlandse Woonbond dit jaar stevig verzet tegen de nieuwe huurverhoging van 4% (voor de hogere inkomens lag dit percentage nog hoger) en na onderhandeling hierover met Woonpunt dan ook een negatief advies hierover afgegeven. Woonpunt heeft dit advies naast zich neergelegd en de wettelijk maximale huurverhoging toegepast. In september heeft het CHOW, tijdens een themasessie betaalbaarheid, bij Woonpunt erop aangedrongen om in het komende jaar maatregelen te nemen om zo de pijn bij huurders te verzachten. Aldenhofpark

De herstructurering van het Aldenhofpark (voormalige LTS-buurt) is in volle gang. In januari werd er gestart met de sloop van de flats aan de Mgr. Nolensstraat. In april startte de bouw van de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening. Deze start werd gestalte gegeven door het begraven van een ‘schatkist’ (zie foto). De nieuwbouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening vordert inmiddels gestaag en zal in het komend voorjaar opgeleverd worden. Problemen zijn er gerezen door bodemverontreiniging in het gebied tussen de Pastoor Schleidenstraat en de Aldenhofstraat. 4


De HBV Groot Hoensbroek in 2014 (vervolg) Tijdens een aantal ontmoetingsavonden georganiseerd door de Gemeente Heerlen en in bijzijn van onder andere Woonpunt en de HBV zijn de omwonenden niet alleen geïnformeerd over de stand van zaken van de voortgang van het project. Daarnaast heeft men een toelichting gegeven over de aard van de verontreiniging, hoe men van plan is deze grond te saneren en welke maatregelen er getroffen worden om overlast en gezondheidsrisico’s bij de omwonenden te voorkomen. Er bleek nogal onrust te heersen bij de omwonenden. Overleg met Woonpunt Tijdens overleg met Woonpunt heeft het bestuur van de HBV haar ongenoegen laten blijken over onder andere de slechte communicatie naar de bewoners en de HBV; het niet nakomen van afspraken met de bewoners en het bestuur van de HBV en het niet terugbellen van medewerkers van Woonpunt ondanks toezegging. In dit (overigens constructief) overleg zijn er door beide partijen afspraken gemaakt die, naar wij hopen, leiden tot een betere en soepelere verstandhouding tussen Woonpunt aan de ene kant en bewoners en het bestuur van de HBV aan de andere kant. Verder is er enkele keren overleg geweest waarbij lopende klachten van bewoners aan de orde zijn gekomen. De meeste klachten zijn inmiddels naar tevredenheid van de bewoners verholpen en een aantal klachten zijn nog lopende. Algemene Ledenvergadering Op 13 mei vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens deze drukbezochte vergadering zijn er naast de bekende ‘hamerstukken’ diverse andere onderwerpen aan de orde gekomen. Zo werd het voorstel tot verhoging van de contributie van € 3,50 naar € 4,- besproken en door de aanwezige leden akkoord bevonden. Een belangrijk gesprekspunt waren de huurverhoging, de kelderbrand aan de Marktstraat (in complex Op den Theulder) en de nasleep daarvan en de overlast van hangjongeren bij datzelfde complex. Verder waren er vragen over het onderhoud van de groenvoorziening, het toewijzingsbeleid van Woonpunt, het drogen van wasgoed op balkons en het zonnepaneelproject van Woonpunt. 5


De HBV Groot Hoensbroek in 2014 (vervolg) Onze Buurt 2014 Ter bevordering van de leefbaarheid en de sociale cohesie in de flats aan de Hoofdstraat en Harmoniestraat en omgeving heeft het bestuur van de HBV dit jaar deelgenomen aan de prijsvraag Onze Buurt van L1 TV. U leest hier meer over op pagina 8, 9 en 10. Overige feiten Het afgelopen jaar is de HBV ook vertegenwoordigd geweest en heeft het bestuur van de HBV zich ingezet bij vergaderingen van het buurtwerk in Nieuw Lotbroek, Dem/Hoensbroek Centrum en MariaGewanden; bij vergaderingen van het Centrummanagement; Klankbordgroep Veiligheid Heerlen en de activiteiten van verschillende maatschappelijke instanties, zoals Alcander. Leefbaarheid en betaalbaarheid zijn en blijven onze belangrijkste speerpunten. Door in gesprek te blijven met de verhuurder, de gemeente, het buurtwerk en andere instanties, kunnen we veel bereiken. De samenwerking en het gesprek met de huurders is daarbij van essentieel belang. Wij zijn ook voor het komende jaar weer zeer gemotiveerd om verder aan de slag te gaan. Wij rekenen daarom ook in 2015 op uw steun en inbreng, waarvoor alvast onze welgemeende dank!

6


Ledenwerving 2015

In 2014 waren er ongeveer 750 huurders van Woonpunt Parkstad in het stadsdeel Hoensbroek lid van onze HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, des te meer invloed wij hebben richting Woonpunt. U kunt lid worden of blijven door middel van een overschrijving van € 4,- per acceptgiro of via internetbankieren naar girorekening NL101INGB0009068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN Hoensbroek. Naast dit Infobulletin heeft u een envelop met brief en acceptgiro ontvangen voor de betaling van het lidmaatschap 2015. Een invulvoorbeeld van de acceptgiro vindt u hieronder:

Bij 1 vult u uw IBAN in. Dit nummer bestaat uit 18 tekens. - De eerste twee tekens (letters) betreft de landcode, dus altijd NL. - De volgende twee tekens (cijfers) betreft een controlecode. - De daaropvolgende vier tekens (letters) is de bankcode, bijvoorbeeld ‘ABNA’ (code ABN AMRO). - De volgende tien tekens (cijfers) betreft uw vertrouwde bankof girorekeningnummer, voorafgaand door één nul (bij een bankrekening) of drie nullen (bij een girorekening). U vindt uw IBAN op uw bank- of giroafschrift. Bij 2 vult u uw naam en het volledige adres met woonplaats in. Bij 3 plaatst u uw handtekening. Wij hopen dat wij het op deze manier voor u gemakkelijk gemaakt hebben en dat wij u in 2015 (ook weer) als lid mogen begroeten. Mocht u problemen ondervinden, dan kunt contact met ons opnemen via bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of 045 - 522 76 71. 7


Onze Buurt 2014

In onze twee vorige Infobulletins hebben wij er al aandacht aan besteed: Onze Buurt. Deze prijsvraag is een jaarlijks initiatief van een aantal Limburgse woningcorporaties waarbij buurtverenigingen, bewonersorganisaties, huurdersverenigingen enzovoorts een plan kunnen indienen ter verbetering van de leefbaarheid en de sociale cohesie in de straat of in de wijk. Aan deze prijsvraag hebben in totaal 48 organisaties uit Limburg deelgenomen. Aan de prijsvraag is een hoofdprijs verbonden van € 45.000,-, geld wat kan worden besteed aan allerhande projecten die zoals eerder genoemd de leefbaarheid en de sociale cohesie ten goede komen. De bedoeling daarbij is met name de bewoners in de voorbereiding en de uitvoering te betrekken. Op deze manier komt men met elkaar in contact en leert men elkaar als buurtbewoner beter kennen. Men gaat zich op deze wijze meer betrokken voelen met de buurt. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek heeft in het begin van dit jaar besloten om aan deze prijsvraag mee te doen. Aanleiding voor deze beslissing was het mozaïekproject in het trappenhuis van één van de complexen aan de Hoofdstraat. Op initiatief van de heer Paul Leenders (Woonpunt) is dit trappenhuis met medewerking van Schoon GMS en de bewoners voorzien van mozaïektegels. De bestuurders van de HBV vonden dit een prachtig initiatief en vonden dat dit project navolging verdiende. De wijk Hoofdstraat/Harmoniestraat en omgeving is de laatste jaren sterk achteruit gegaan qua leefbaarheid en sociale omgang.

8


Onze Buurt 2014 (vervolg)

Om het tij te keren, heeft het bestuur van de HBV het initiatief genomen en zich aangemeld voor Onze Buurt. Op 24 mei organiseerden wij een zogenaamde ‘buurttref’ in de wijk. In een daarvoor speciaal gehuurde tent konden de bewoners in de wijk via een enquête en aan de hand van voorbeelden zelf aangeven wat hun behoeften waren en wat zij zich graag voor hun buurt of complex wensten. Dat varieerde van mozaïektegels in het trappenhuis, een bank en picknickplek, speeltoestellen voor de kinderen tot kunstzinnige verlichting in de groenvoorziening. Met de uitslag van die enquête zijn we vervolgens aan de slag gegaan. Hoe gaan we het plan straks presenteren? Hoe benaderen we de bewoners en wie betrekken wij er nog meer bij? Gezien de positieve ervaring met Schoon GMS was ons al vanaf het begin duidelijk dat wij, naast de bewoners, ook deze organisatie zouden betrekken bij de uitvoering van de plannen. De heer Jacques Starreveld, coördinator van Schoon GMS, gaf aan te willen meewerken, mits wij de hoofdprijs naar Hoensbroek zouden gaan halen. Om goed voor de dag te komen, zijn er op 16 juli filmopnames in de buurt gemaakt ten behoeve van een promotiefilmpje welke begin oktober door L1 TV is uitgezonden. In dit filmpje kreeg het bestuur van de HBV de mogelijkheid om haar initiatief te motiveren. In aanloop naar het project zijn, na inspanningen van mevrouw Séverine Louf (Woonpunt), een aantal banken uit de voormalige LTS buurt ‘gered’ van de sloop, vervolgens opgeslagen in één van de garages achter de flats aan de Hoofdstraat en met veel enthousiasme opgeknapt door buurtbewoner de heer Bert Boon. Overigens hebben ook een aantal bewoonsters uit de buurt hun medewerking hieraan verleend middels het aanbrengen van sjablonen aan de banken. Uiteindelijk werd op 22 oktober aan de Harmoniestraat de eerste bank officieel onthuld. Dit in bijzijn van het bestuur van onze HBV, medewerkers van Woonpunt en uiteraard ook bewoners uit de buurt. Als slotstuk heeft het bestuur van de HBV haar plannen tijdens een presentatie in het Luciushof te Heerlen mondeling mogen toelichten aan de jury. Bij zo’n mondelinge toelichting horen natuurlijk ook kritische vragen vanuit de jury die eveneens beantwoord moesten worden. Aan deze jury was uiteindelijk de beslissing welke organisatie er op 28 november met de eerste prijs (€ 45.000,-) naar huis zou mogen gaan. 9


Onze Buurt 2014 (vervolg)

Op vrijdag 28 november volgde dan uiteindelijk de ontknoping. Vol positieve verwachting, maar ook met een verhoogd hartritme, toog een delegatie van ons bestuur en SĂŠverine Louf naar Noord Limburg. De prijs zou worden uitgereikt in het ontmoetingscentrum van de winnaars van vorig jaar in het dorpje Heide (gemeente Venray). Na een welkomstwoord passeerden alle vijf genomineerde projecten nogmaals de revue aan de hand van een presentatie door de voorzitter van de jury, de heer Bert Vrolijk. Na een muzikaal intermezzo volgde de bekendmaking van de winnaar. De voorzitter van de jury zette uiteen waarom de winnaar de hoofdprijs verdiende en maakte de definitieve uitslag bekend: het portiekenproject in Hoensbroek! De voorzitter van de jury overhandigde de cheque van â‚Ź 45.000,- aan de bestuurders van de HBV (zie foto). Wij zijn uiteraard enorm trots en vereerd dat wij de hoofdprijs in de wacht gesleept hebben. Uiteraard zijn ook de bewoners van de complexen aan de Hoofdstraat en Harmoniestraat en de omgeving de winnaars van deze prijs. Wij gaan er nu tegenaan en we starten op korte termijn met gesprekken met de bewoners over wat hun precieze wensen per portiek zijn. We garanderen dat we er iets moois van gaan maken!

10


De nieuwe warmtewet

Per 1 januari 2014 is in Nederland de nieuwe warmtewet ingegaan. Voor wie is deze wet bedoeld en wat houdt deze in? Voor wie is de wet bedoeld? De wet is bedoeld voor verbruikers in complexen met blokverwarming (collectieve verwarming) en verbruikers van stadsverwarming (niet van toepassing). Deze verbruikers kunnen zelf niet hun eigen energieleverancier kiezen. Waarom deze wet? De wet is in het leven geroepen om deze verbruikers te beschermen tegen te hoge tarieven, onacceptabele storingen en een niet transparante werkwijze. Wat houdt deze wet in? - Een maximumtarief. Als de kosten hoger zijn dan het maximaal redelijke tarief, dan komen die hogere kosten voor rekening van de verhuurder. - Minimumeisen aan de kwaliteit van warmtelevering. - Een goede en transparante dienstverlening. Wat gaat er voor de verbruikers veranderen? De verbruikers hebben inmiddels een brief van Woonpunt ontvangen met daarin de mededeling dat de betaling van het voorschot niet meer via de betaling van de huur, maar separaat gaat plaatsvinden. Het voorschot dat tot nu toe via de huur werd betaald, wordt uiteraard bij de huur in mindering gebracht. De eindafrekening vindt eveneens separaat plaats en wordt dus niet meer met de eindafrekening van de servicekosten van Woonpunt verrekend. Door de warmtewet wordt de woningcorporatie gezien als energieleverancier en is zij verplicht de zittende huurders op de hoogte te stellen van de leveringsvoorwaarden en moet zij met nieuwe huurders een leveringsovereenkomst aangaan. Vragen? Wilt u meer weten of zijn er nog specifieke vragen? Kom dan gerust eens langs tijdens ons spreekuur.

11


Nieuwe (voorlopige) bestemming Margriet- en Christinastraat De woningen van Woonpunt aan de Margriet- en Christinastraat zijn nagenoeg allemaal gesloopt. Alleen aan de Christinastraat staan nog enkele woningen overeind en één van de panden wordt nog steeds bewoond. Voor de bewoner van dit pand wordt naar een passende oplossing gezocht. Het terrein biedt op dit moment een trieste aanblik. De vertrouwde huizen aan beide straten en de speeltuin die mede kenmerkend waren voor de wijk Nieuw Lotbroek zijn er niet meer. De woningen moesten worden gesloopt vanwege de zeer slechte technische staat en de renovatie was helaas niet meer mogelijk. Het bestuur van de HBV heeft destijds na onderhandeling met Woonpunt en na het inzien van de technische rapporten, waarin duidelijk was dat de woningen niet meer te redden waren, een positief advies voor de sloop afgegeven. Niet lang daarna werd het sloopbesluit genomen en een sociaal plan voor de bewoners opgesteld. Na verhuizing van de bewoners is men stapsgewijs begonnen met de sloop. Nu de meeste woningen zijn gesloopt, is men gaan kijken hoe dit braakliggende terrein voorlopig benut kan gaan worden. Inzet daarbij was de bewoners in de wijk te betrekken bij de invulling. Hiervoor is de Stichting Cuttin’ Class ingehuurd die het project We Fresh in het leven heeft geroepen; een project voor buurtbewoners die in verschillende buurten een locatie onderhanden gaat nemen. Eén van deze projecten gaat van start op bovengenoemde locatie in Nieuw Lotbroek. Het is de bedoeling om in de wijk bewoners, ondernemers en professionals bij elkaar te krijgen om samen in zes stappen aan de uitvoering en oplevering te werken. Hoe het terrein er uiteindelijk komt uit te zien, weten we nu nog niet, maar we wensen de betrokkenen uiteraard veel succes bij de realisatie van het project.

12


Problemen Marktstraat lopen uit de hand Al geruime tijd zijn er problemen met hangjongeren bij het complex ‘Op den Theulder’ aan de Marktstraat. Deze houden zich voornamelijk op bij de onderdoorgang van de parkeerplaats richting Marktstraat. Regelmatig zijn wij hierover geconfronteerd met de bewoners die hier overlast van ondervinden. In zo’n situatie valt niet alleen het woon- en leefgenot ernstig te betwijfelen, maar ook de veiligheid van bewoners. Wij hebben de problemen meerdere malen aangekaart, maar echter ook vele malen het antwoord gekregen dat er te weinig meldingen zijn van de bewoners van het complex om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Het bestuur van de HBV staat dan ook met lege handen en kan weinig ondernemen. De laatste maanden zijn de problemen zo hoog opgelopen (aantal hangjongeren, zwerfvuil, mogelijk handel in drugs) dat het bestuur van de HBV heeft gemeend hierover een brief te moeten schrijven naar het College van B&W van de Gemeente Heerlen. Afschriften van deze brief zijn verder naar verschillende instanties als Woonpunt, Gemeenteraad, Politie en Bureau Handhaving, Alcander, SDHC Buurtgericht Werken en het Centrummanagement gestuurd. Van verschillende van deze instanties hebben wij inmiddels de toezegging dat zij samen met de HBV willen gaan werken aan een oplossing. Bij het schrijven van dit artikel (midden december) weten wij helaas nog niet exact om welke oplossingen het gaat. Wij hebben al vaker gemeld dat het voor ons moeilijk is om bij overlast te bemiddelen. We hebben daar dringend de medewerking van de bewoners bij nodig. Dat wil zeggen dat bewoners bereid moeten zijn om de Politie te bellen. Vaak is het zo dat twee of drie bewoners wel regelmatig bellen, maar dat dit bij lange na niet afdoende is. Hoe u verder dient te handelen bij diverse klachten leest u op de volgende pagina. 13


Hoe te handelen bij klachten?

Vaak krijgen wij vragen met betrekking tot klachtenafhandeling en daarom besteden we dit artikel om u te informeren over de beoogde handelswijze wanneer u een klacht wilt indienen. Wat moet u doen als u met een technische klacht wordt geconfronteerd? Allereerst belt u Woonpunt (088-0506070). Vervolgens geeft u de aard van de klacht door. Probeer deze zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Daarna wordt de klacht door een medewerker zo spoedig mogelijk verholpen. Het kan ook wel eens voorkomen dat de afwikkeling van de klacht om de ĂŠĂŠn of andere reden niet zo soepel verloopt als door u gewenst. Neem dan nog eens contact op met Woonpunt, vraag naar de verantwoordelijke medewerker en leg hem of haar de situatie uit. Vraag overigens altijd met wie u gesproken heeft en noteer wie en wanneer u belde. Mocht er daarna nog geen schot in komen, schakel dan de HuurdersBelangenVereniging in. Als u lid bent van onze vereniging kunt u tijdens onze spreekuren uw verhaal kwijt en vervolgens proberen wij in de zaak te bemiddelen. Wij houden dan een zogenaamd intakegesprek. Tijdens dat gesprek vullen wij een intakeformulier in met daarop uw gegevens en de omschrijving van de klacht. Deze gaat vervolgens naar Woonpunt en wordt, indien nodig, in overleg met Woonpunt besproken om naar een oplossing te zoeken. Voor klachten over overlast door medebewoners in het complex is de handelswijze hetzelfde. Een medewerker van Woonpunt gaat dan in eerste instantie met de overlastveroorzaker praten. De afwikkeling van dit soort klachten gaat moeizamer en kan, gezien de aard van de klacht, lang duren. Hier geldt ook dat u uw klacht kunt neerleggen bij onze HBV indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van de klacht door Woonpunt. Daarbij is het van belang dat u bij overlast een melding doet bij de Politie. Bij overlast buiten het complex of in uw straat dient u de Politie (telefoon 14045) te bellen. Vraag altijd naar een meldingsnummer! Meld dat de gemeente en andere instanties weten van de situatie. Vraag met wie u gesproken heeft en noteer de naam. Vermeld tevens datum en tijd van gedane melding. 14


Kort nieuws

Nieuw telefoonnummer Woonpunt Sinds 1 december 2014 heeft Woonpunt ĂŠĂŠn nummer: 088 - 050 60 70. Dit nummer vervangt de 0900-, 043- en 045-nummers. Op dit nieuwe telefoonnummer kunt u terecht met al uw vragen en reparatieverzoeken. De kosten voor het bellen naar dit nieuwe 088-nummer zijn hetzelfde als bellen naar een gewoon vast telefoonnummer. Wat dat betreft verandert er dus niets. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.woonpunt.nl/vragen. Open dag BMV Aldenhof

Op zaterdag 22 november konden omwonenden, verenigingen, scholieren en andere belangstellenden voor het eerst een kijkje gaan nemen in de in aanbouw zijnde Brede Maatschappelijke Voorziening aan de Mgr. Nolensstraat in het nieuwe Aldenhofpark. De belangstelling was groot. De werkzaamheden zijn reeds flink gevorderd en de bezoekers kregen deze dag een eerste indruk hoe het complex er straks na voltooiing uit komt te zien. Als alles volgens plan verloopt, wordt de BMV in mei van het komend jaar in gebruik genomen. Social media Sinds enkele jaren zijn we als HuurdersBelangenVereniging actief op de diverse social media. Sinds het begin van 2013 communiceren we, naast de gebruikelijke nieuwsberichten op onze website, ook steeds meer via Facebook, Twitter en LinkedIn. Uiteraard kunt u via deze accounts contact met ons opnemen of klachten indienen over uw huurwoning of omgeving. Volg onze accounts en blijf zo op de hoogte van het nieuws rondom de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek: http://www.facebook.com/hbvgh http://twitter.com/hbvgh http://linkd.in/hbvgh 15


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 3.000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 http://www.hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek http://www.facebook.com/hbvgh 045-5227671 http://twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl http://linkd.in/hbvgh Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u zonder afspraak op spreekuur komen. In verband met de feestdagen is er van 22 december 2014 tot en met 4 januari 2015 géén spreekuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045-5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2015! 16