Infobulletin 4 (2013)

Page 1

Infobulletin Nummer 4 - 2013

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Het bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. J. Groothand Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Social media http://www.facebook.com/hbvgh http://twitter.com/hbvgh http://linkd.in/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Kasteelbuurt Mevr. F. Spijker Dhr. J. Groothand Marktstraat 139, 6431 LM Wingerdweg 66, 6432 HK 045-5220773 06-47141592 Nieuw Lotbroek Schuttersweide / De Beemden Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Rector Weertsstraat 2, 6433 ER Schuttersweide 26, 6433 AD 06–11044543 045–7506992 2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Buiten dalen de temperaturen wederom en Sinterklaas is alweer het land uit. Dat kan maar één ding betekenen; het jaar zit er bijna weer op! We blikken op pagina 5, 6 én 7 van dit Infobulletin uitgebreid terug op het afgelopen jaar. Uiteraard is er ook veel nieuws te lezen. Zo kunt u weer een nieuwe editie van ‘Perikelen in de buurt’ lezen, is er een verslag van de afscheidsbijeenkomst in de LTS-buurt en daarnaast zijn er berichten over de vervanging van de kozijnen in complex ‘De Beemden’ en over de renovatie van woningen in Nieuw Lotbroek. Verder hebben we een artikel gemaakt over de mogelijkheid tot het beperken van stookkosten en bovendien vindt u op pagina 15 divers kort nieuws. Als laatste wil ik u namens het gehele bestuur fijne feestdagen en alvast een voorspoedig 2014 wensen! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl

3


Ledenwerving 2014

In 2013 waren er ongeveer 800 huurders van Woonpunt Parkstad in het stadsdeel Hoensbroek lid van onze HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, des te meer invloed wij hebben richting Woonpunt. U kunt lid worden of blijven door middel van een overschrijving van € 3,50 per acceptgiro of via internetbankieren naar girorekening NL101INGB0009068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN Hoensbroek. Naast dit Infobulletin heeft u een envelop met brief en acceptgiro ontvangen voor de betaling van het lidmaatschap 2014. In die brief vindt u belangrijke informatie voor rekeninghouders bij Rabobank. Een invulvoorbeeld van de acceptgiro hieronder:

Bij 1 vult u uw IBAN-nummer in. Dit nummer bestaat uit 18 tekens. - De eerste twee tekens (letters) betreft de landcode, dus altijd NL. - De volgende twee tekens (cijfers) betreft een controlecode. - De daaropvolgende vier tekens (letters) is de bankcode, bijvoorbeeld ‘ABNA’ (code ABN AMRO). - De volgende tien tekens (cijfers) betreft uw vertrouwde bank of girorekeningnummer, voorafgaand door één nul (bij een bankrekening) of drie nullen (bij een girorekening). U vindt uw IBAN-nummer op uw bank- of giroafschrift. Bij 2 vult u uw naam en het volledige adres met woonplaats in. Bij 3 plaatst u uw handtekening. Wij hopen dat wij het op deze manier voor u gemakkelijk gemaakt hebben en dat wij u in 2014 (ook weer) als lid mogen begroeten. 4


De HBV Groot Hoensbroek in 2013

Het jaar 2013 nadert langzaam het einde en net als in de afgelopen jaren het geval was, kijken wij ook nu weer terug op een aantal zaken die voor de HuurdersBelangenVereniging en uiteraard ook voor u als huurder in dit jaar van belang zijn geweest. In dit artikel vindt u een samenvatting van de belangrijkste zaken van het afgelopen jaar. Het CHOW (de gezamenlijke huurders(belangen)verenigingen van Woonpunt) heeft, voor wat het huurbeleid 2013 van Woonpunt betreft, gedeeltelijk een negatief advies afgegeven. Woonpunt houdt zich weliswaar aan de wettelijke richtlijnen met betrekking tot de huurverhoging; daar komen zij en ook de huurders(belangen)verenigingen niet onderuit. Het huurbeleid van deze regering heeft de woningcorporaties bovendien de mogelijkheid gegeven om een extra verhoging door te voeren bij huurders met een jaarinkomen van â‚Ź 33.614,- en hoger. Niet alle corporaties voeren deze verhoging door, Woonpunt echter wel. Het CHOW heeft zich hiertegen verzet en geprobeerd Woonpunt op andere gedachten te brengen, helaas zonder resultaat. Samen met Woonpunt heeft het CHOW ook overleg gehad en gediscussieerd over een aantal belangrijke onderwerpen zoals asbestinventarisatie en gebouwenveiligheid, sociaal plan bij ingrijpende renovatie en sloop en energiebesparende maatregelen. Daarnaast is er een dialoogsessie geweest met betrekking tot het toekomstbeleid van Woonpunt. Hierbij werd gediscussieerd over onderwerpen als kwaliteit, betaalbaarheid, wijkbeheer en leefbaarheid in de komende jaren. De huurders(belangen)verenigingen hebben in een discussie over deze onderwerpen hun eigen visie kunnen ventileren. Zij maken zich zeer sterk dat de huurders van Woonpunt ook in de toekomst tegen betaalbare huurprijzen opdat optimaal woongenot gegarandeerd wordt. Zij zullen ten aanzien van bovenstaande steeds alert blijven en reageren indien er knelpunten zijn of knelpunten dreigen te ontstaan. Door de krimp van de Hoensbroekse bevolking is de dreiging van leegstand en daardoor verpaupering erg groot en zijn er noodzakelijkerwijs maatregelen genomen om dit te voorkomen. Reeds in 2011 heeft het bestuur van de HBV na goed overleg met Woonpunt een positief advies afgegeven voor wat betreft de sloop van de flats in de LTS-buurt en de woningen aan de Margriet- en Christinastraat. 5


De HBV Groot Hoensbroek in 2013 (vervolg) Op 28 oktober jongstleden hebben wij tijdens een feestelijke bijeenkomst aan de Mgr. Nolensstraat samen met Woonpunt en in aanwezigheid van vele buurtbewoners het startsein gegeven voor de sloop van de flats aan deze straat. De flats maken plaats voor de nieuw te bouwen Brede Maatschappelijke Voorziening. De sloop van de woningen aan de Margriet- en Christinastraat in Nieuw Lotbroek is nagenoeg voltooid en was noodzakelijk geworden vanwege de zeer slechte technische staat van deze woningen. Overigens heeft de HBV vraagtekens gezet met betrekking tot andere sloopplannen. Het betreft hier voornamelijk flats die naar mening van het bestuur van de HBV nog in prima staat zijn en die na aanpassingen nog goed verhuurbaar zijn en jaren meekunnen. Mede doordat de krimp van de bevolking minder dramatisch verloopt dan oorspronkelijk werd verwacht, is Woonpunt hierin met ons meegegaan en zijn een aantal sloopplannen geschrapt of op de lange baan geschoven. Verder is Woonpunt het afgelopen jaar gestart met een aantal projecten. Hierover is vooraf overleg gepleegd met het bestuur van de HBV. Zo is er gestart met de vervanging van de CV-ketels aan het Gebrookerplein. De vervanging was noodzakelijk geworden vanwege de veiligheid voor de bewoners. Bovendien zullen de nieuwe HR-ketels zorgen voor energiebesparing en daardoor minder energiekosten opleveren voor de bewoners. Het bestuur van de HBV heeft op grond hiervan een positief advies afgegeven aan Woonpunt. Bestuursleden van de HBV hebben regelmatig contact met de projectleider en de aannemer en volgen de werkzaamheden. Zo zijn klachten en knelpunten bij de start van het project besproken en opgelost. Bij bezoeken aan een aantal bewoners is gebleken dat men over het algemeen tevreden is over de werkzaamheden en dat de overlast door deze werkzaamheden tot een minimum beperkt is gebleven. Een ander project is de vervanging van de kozijnen in het complex ‘De Beemden’. Dit project is na enige startproblemen onderhanden genomen en ook hier volgt het bestuur van de HBV de werkzaamheden op de voet en eventuele problemen bespreken met Woonpunt. Het groot onderhoud van de woningen in Nieuw Lotbroek is eveneens dit jaar voltooid. Hulp voor bemiddeling werd onder andere gevraagd bij de afrekening van de stookkosten in de complexen waar centraal gestookt wordt en het verbruik wordt geregistreerd via de bemetering van ista Nederland. 6


De HBV Groot Hoensbroek in 2013 (vervolg) Andere helaas veel voorkomende klachten waren overlast door medebewoners, overlast in de omgeving en het onderhoud van de groenvoorziening. In de meeste gevallen zijn de klachten met betrekking tot het onderhoud van de groenvoorziening naar tevredenheid van de bewoners opgelost. Overlast door medebewoners en overlast in de omgeving (b.v. hangjongeren) is moeilijker op te lossen. Het bestuur van de HBV is hierbij sterk afhankelijk van de bewoners, daardoor is het ook voor ons vaak niet eenvoudig om hierin te bemiddelen. Weliswaar kaart het bestuur van de HBV deze klachten aan bij Woonpunt en/of Politie en worden enkele van deze klachten opgelost, maar toch is het vaak een kwestie van lange adem. Overige klachten, waarvoor huurders onze hulp hebben ingeroepen, waren onder andere geluidsoverlast door een centrale CV-ketel aan de Marktstraat, onderhoud van gemeentelijke parkeerterreinen, schade aan woningen door verzakking, vocht en schimmel in met name badkamers, en verkeersoverlast. De meeste klachten zijn via bemiddeling met de verantwoordelijke instanties (Woonpunt, Gemeente, Politie) opgelost. Een aantal klachten is momenteel nog in behandeling. Verder is er met Woonpunt overleg geweest naar aanleiding van klachten van bewoners met betrekking tot de communicatie tussen de bewoners en Woonpunt. Deze communicatie verliep niet altijd perfect, hetgeen bij de bewoners nogal de nodige irritatie teweeg heeft gebracht. Dit probleem was onder andere onderwerp van gesprek tijdens het jaarlijkse overleg tussen het CHOW en de Raad van Commissarissen van Woonpunt op 23 april van het afgelopen jaar. Op 7 mei van het afgelopen jaar heeft het bestuur van de HBV haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De vragen en klachten van de aanwezigen betroffen onder andere de vervanging van de kozijnen in het complex ‘De Beemden’, de vervanging van de CV-ketels aan het Gebrookerplein, afvoer van een particulier zwembad aan de Harmoniestraat naar een parkeerplaats aan de Hoofdstraat en oneigenlijk gebruik van dit parkeerterrein. Alle vragen en klachten zijn òf tijdens de vergadering beantwoord òf meegenomen voor bemiddeling. 7


Perikelen in de buurt: Steenberg (Mariagewanden) Zoals in de vorige zeven edities van het Infobulletin volgt hier voor de achtste keer een artikel over perikelen in de buurt, deze keer over Steenberg, een deel van Mariagewanden. De rapportages worden gemaakt aan de hand van een interview (op basis van vijftien vastgestelde vragen) met een reeds in de wijk lang woonachtig persoon of gezin. De interviews geven de meningen van de ge誰nterviewde wijkpersonen weer en dat betekent dus ook dat de geschetste situatie niet de werkelijke situatie in die wijk hoeft te zijn. Dit zijn de vragen die wij voor alle interviews in de wijken gebruiken: 01. Hoe lang woont u in de wijk? 02. Welke voorzieningen zijn er in de wijk en welke zijn voor u belangrijk? 03. Welke voorzieningen mist u in de wijk? 04. Wat is er in de wijk t.o.v. vroeger veranderd? 05. Hoe vindt u het openbaar vervoer in de wijk? 06. Hoe is het gesteld met het verenigingsleven in de wijk? 07. Bent u zelf aangesloten bij een vereniging in uw wijk? 08. Hoe is het gesteld met de onderlinge contacten tussen de bewoners in de wijk? 09. Hoe zijn de medische voorzieningen in de wijk? 10. Hoe is het gesteld met de voorzieningen en activiteiten voor de gehandicapte en oudere bewoners van de wijk? 11. Is er veel overlast in de wijk door jongeren of andere groeperingen? 12. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid in de wijk? 13. Hoe is het gesteld met de algemene veiligheid en voelt u zich wel veilig in deze wijk? 14. Vindt u dat er voldoende wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen en te verbeteren? 15. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u geven voor het woongenot in deze wijk?

8


Perikelen in de buurt: Steenberg (Mariagewanden) (vervolg) De ge誰nterviewde personen wonen reeds 39 jaar in de wijk. In de wijk is er een prachtige speeltuin. Het speeltuingebouw biedt onder meer onderdak aan de Heemkundevereniging. Hetgeen er vooral gemist wordt, is een buurtwinkel. De bewoners zijn aangewezen op de winkels in het centrum. De afstand is vooral voor oudere bewoners vaak een hindernis. Het openbaar vervoer in de wijk is goed geregeld. Met de bushaltes nabij Adelante als vertrekpunt heeft men rechtstreekse verbindingen met onder andere Heerlen Centrum, Atrium Heerlen en Brunssum, Brunssum Centrum, Nuth, Valkenburg en Maastricht. Met het verenigingsleven is het goed gesteld. Zoals eerder vermeld, heeft de Heemkundevereniging haar onderdak in het speeltuingebouw. Verder is er nog de Stichting Buurt- en Wijkbeheer MariaGewanden. Deze stichting organiseert onder andere activiteiten voor ouderen. De ge誰nterviewde personen zijn zelf niet aangesloten bij een vereniging. De onderlinge contacten tussen de bewoners zijn prima. Met name in het gedeelte waar de ondervraagde bewoners woonachtig zijn, is er een sterke sociale cohesie. Bewoners helpen elkaar en bij vermeende onraad wordt onderling alert gereageerd. De medische voorzieningen zijn goed. Zo is Adelante in de directe nabijheid. Daar de ge誰nterviewde personen zelf nog goed ter been zijn en geen hulp behoeven, hebben zij aangegeven geen oordeel te kunnen vellen over de voorzieningen en activiteiten voor de gehandicapte en oudere bewoners van de wijk. Het afgelopen jaar hebben de bewoners geen last meer gehad van hangjongeren en andere groeperingen. Tevens ondervindt men geen last van verkeershinder. Er is daarbij regelmatig toezicht van Politie. De bewoners wonen graag in deze wijk en ondervinden het woongenot dan ook als geweldig. Het rapportcijfer dat zij voor deze wijk geven, is een 9.

9


Let op uw stookkosten!

Een aantal huurders van Woonpunt zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met een fors hogere eindafrekening van de servicekosten. Met name de afrekening van de stookkosten. Het betreft bewoners in complexen waar centraal wordt gestookt en waar de registratie van het verbruik plaatsvindt via bemetering van ista Nederland. In een aantal gevallen moesten huurders zelfs meer dan € 1000,- bijbetalen. Vaak gaat het daarbij ook nog om schrijnende gevallen; mensen met bijvoorbeeld een AOW- of WAO-uitkering die nauwelijks in staat zijn om aan de vordering te voldoen. Na klachten van deze huurders heeft het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging hierover overleg gehad met Woonpunt. Wij vroegen ons af of door een mankement (aan leidingen e.d.) of door werkzaamheden aan de centrale verwarmingsketel en/of leidingen de registratie van de meters wel correct was. In één geval bleek dit laatste inderdaad de oorzaak te zijn. Deze bewoonster was oplettend geweest. Na constatering van onregelmatigheden bij de meterstanden en in de wetenschap dat er werkzaamheden hadden plaatsgevonden aan de leidingen die naar haar woning leiden, heeft zij het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging ingeschakeld. Daarbij is gebleken dat de werkzaamheden niet correct zijn uitgevoerd. De meterstanden in haar woning zijn na bemiddeling door het bestuur van de HBV gecorrigeerd. Na verder overleg met Woonpunt zijn in een aantal overige woningen medewerkers van Woonpunt en ista Nederland op bezoek geweest om de oorzaak van het hoge verbruik te achterhalen. Daarbij is gebleken dat er geen sprake was van een mankement aan de bemetering of aan andere onderdelen van de verwarming. Volgens de informatie die aan ons is verstrekt, heeft de hoge afrekening van de stookkosten te maken met òf het stookgedrag van de bewoner òf de isolatie van de woning of een combinatie van beide. Daar wij als bestuurders van de HBV geen (technische) kennis van zaken op dit gebied hebben, is het voor ons moeilijk te beoordelen of bovenstaande conclusies correct zijn. Wij gaan in ieder geval wel van dit laatste uit. Onze ervaring is dat de bemetering door ista Nederland over het algemeen betrouwbaar is.

10


Let op uw stookkosten! (vervolg)

Wat kunt u als bewoner/bewoonster doen om te voorkomen dat u in de komende jaren voor onaangename verrassingen komt te staan bij de afrekening van de stookkosten? U kunt zelf een aantal maatregelen treffen om de koude lucht buiten te houden. Zoals het aanbrengen van tochtstrips. Indien u enkele beglazing heeft, adviseren wij u contact op te nemen met Woonpunt om de mogelijkheid te bekijken dubbele beglazing aan te brengen in ruimtes waar nu enkele beglazing is. U betaalt weliswaar hier een eigen bijdrage voor, maar dit zijn kosten die u uiteindelijk weer gemakkelijk terugverdient door energiebesparing. Tenslotte nog verdere tips (bron: www.istanederland.nl): - Gebruik radiatoren alleen als dit nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. - Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken toch enigszins te verwarmen. - Sluit uw gordijnen, maar laat ze niet voor de radiatoren hangen. De warmte blijft dan namelijk achter de gordijnen hangen en kan daardoor uw ruimte niet verwarmen. - Vrijstaande radiatoren verwarmen het best. Eventuele inbouw verkleint de warmtestraling. Ditzelfde geldt uiteraard voor drogend wasgoed op de radiator. - Ventileer regelmatig en goed. U kunt beter gedurende korte tijd alle ramen en/of deuren openzetten dan langdurig een luchtstroom veroorzaken door een open raam. - Verwarm gelijkmatig en sluit de deuren naar koelere ruimtes. U kunt eventueel ook de volgende websites bezoeken: - http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/ - http://www.milieucentraal.nl/themas/energie-besparen - http://www.consumentenbond.nl/test/woning-huishouden/woning/ energieleveranciers/extra/energie-besparen-in-huis/ - http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/top-10-bespaartips-zo-gaat-je- energieverbruik-omlaag

11


Afscheidsbijeenkomst LTS-buurt

Op maandag 28 oktober 2013 was er een afscheidsbijeenkomst van de LTS-buurt voor de (oud)bewoners en andere belangstellenden, daar de flats in deze wijk gesloopt worden in verband met de bouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening en de aanleg van een park. De bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met Woonpunt, Gemeente Heerlen en de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. Op deze dag zou er een tent worden opgezet door het bestuur van de HBV om de mensen te ontvangen met koffie en cake om hen daarna door te sturen naar een etagewoning waar een tentoonstelling was opgezet over het verleden, heden en toekomst van deze buurt. Vanwege de sterke wind is dit afgelast en is in samenspraak met Woonpunt naar een alternatief gezocht welke resulteerde in een ontvangstruimte in een tweede leegstaande woning. Twee bestuursleden van de HBV stonden aan de toegangsdeur om de mensen welkom te heten en door te sturen naar deze ontvangstruimte. Mevrouw Mirjam DepondtOlivers, algemeen directeurbestuurder van Woonpunt en mevrouw Riet de Wit, wethouder van Gemeente Heerlen, hielden daarbij voor alle aanwezigen een korte toespraak over de ontwikkeling van de LTS-buurt naar het Aldenhofpark. Hierna nodigde ons bestuurslid Fenny Spijker iedereen uit om een etage hoger te gaan alwaar de tentoonstelling over het verleden, het heden en de toekomst van de wijk werd gehouden. Ondanks het slechte weer en de emoties die er waren vanwege de sloop, was de opkomst goed en kijken wij terug op een geslaagde dag. 12


Vervanging kozijnen complex ‘De Beemden’ Na ruim een jaar van overleg tussen Woonpunt en het bestuur van de HBV en gesprekken met de bewoners van complex ‘De Beemden’ aan de Kasteel Hoensbroeklaan was het zover. Er kon dit najaar namelijk gestart worden met de vervanging van de kozijnen door kunststofkozijnen en met het vervangen van zonneschermen in deze voormalige aanleunflat. Door een aantal problemen is de start van de werkzaamheden vertraagd. In november zijn bestuurders van de HBV in het bijzijn van de projectleider van Woonpunt de heer Franssen zich een beeld gaan vormen van de voortgang van de werkzaamheden. Daarbij is ook een bezoek gebracht aan bewoners. Deze bewoners zijn over het algemeen tevreden over de gang van zaken. Er is echter gebleken dat in de nieuwe situatie de overstap naar het balkon een stuk hoger is dan in de oude situatie. Voor een aantal ouderen in het complex blijkt dit een grote hindernis op te leveren. Hoewel aan deze situatie niets veranderd kan worden, hebben wij met de projectleider overlegd hoe dit probleem eventueel op een andere manier opgelost kan worden. Bijvoorbeeld door middel van een beugel waar bewoners zich aan vast kunnen houden bij het naar buiten gaan. Daarnaast was er de optie van een kleine verhoging op het balkon, ter hoogte van de balkondeur. Wellicht zijn ook beide oplossingen in combinatie met elkaar realiseerbaar. Bij het samenstellen van dit Infobulletin was ons nog niet bekend of Woonpunt inderdaad voor beide oplossingen gekozen heeft. In ieder geval was er wel de toezegging dat de oude beugel weer teruggeplaatst zou worden. Tenslotte krijgt ook de entree nog een flinke opknapbeurt. Zo zal er onder andere een scheidingswand worden geplaatst tussen de ruimte waar zich de brievenbussen bevinden en de ruimte naar de liften en het trappenhuis. Vervolgens zullen schilders het werk in de entree afronden. 13


Renovatie woningen Nieuw Lotbroek

Eén van de grote projecten die het afgelopen jaar door Woonpunt zijn opgeleverd, is de renovatie van de woningen aan de Heerlerweg, Prins Willemstraat, Prins Mauritsstraat, Prins Hendrikstraat, Nassaustraat en Kerkplein in de wijk Nieuw Lotbroek. Bestuursleden van onze HBV zijn regelmatig een kijkje gaan nemen en hebben zich daarbij door de heer Sterck (projectleider Woonpunt) en de heer Muytjens (aannemer) op de hoogte laten stellen over de stand van zaken van de werkzaamheden. Zo werd tijdens één van de bezoeken kenbaar gemaakt dat de voortgang van de werkzaamheden voorspoedig verliep en dat men als gevolg hiervan anderhalve week voorlag op het schema, met uitzondering van de werkzaamheden buiten de woningen, zoals de groenvoorziening. Met betrekking tot dit laatste heeft men een extra ploeg ingezet zodat ook deze werkzaamheden voortvarend konden worden aangepakt en het volgens schema is opgeleverd.

De bewoners zijn ook nauw betrokken geweest bij het hele project. Voorafgaand aan het project werd bewoners van de wijk de mogelijkheid geboden om wensen zoals de voorkeur voor de kleur van het verfwerk aan kozijnen en voordeur en andere aanpassingen aan de woningen kenbaar te maken. Tijdens het gesprek hierover tussen de bewoners en Woonpunt waren eveneens bestuurders van de HuurdersBelangenVereniging aanwezig. Het bestuur van de HBV heeft na de oplevering van de werkzaamheden een schriftelijke enquête gehouden onder de bewoners. Hieraan hebben een groot aantal van de bewoners gehoor gegeven. Uit de enquête is gebleken dat het merendeel van de bewoners tevreden tot zeer tevreden was met de uitvoering van de werkaamheden en met de communicatie met de projectleider en aannemer. De heer Sterck heeft ons ook te kennen gegeven dat hij deze vorm van samenwerking zeer op prijs stelt. 14


Kort nieuws namens het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Herinrichting Centrum Hoensbroek Op maandag 2 december vond er in de aula van het Broeklandcollege een inloopavond plaats met als thema de plannen voor de herinrichting van het centrum en de plannen met betrekking tot de groenzones, zoals het voormalige mijnspoor en het dal van de Geleenbeek. De herinrichting van de Kouvenderstraat is inmiddels voltooid. Na de najaarskermis van 2014 wordt gestart met de herinrichting van de Markt en de Hoofdstraat (gedeelte Markt tot Gebrookerplein). In 2015 gaat de herinrichting van het Gebrookerplein plaatsvinden. Over het laatste project lopen momenteel onderhandelingen. Deze zijn noodzakelijk, aangezien een gedeelte van het plein in het bezit is van particuliere eigenaren (parkeerplaats van de supermarkt Plus en het pand Wijshoff). Het herdenkingsmonument op de Markt wordt verplaatst naar de achterzijde van het oude kerkje en op de hoek Hoofdstraat/Markt komt een ouderwetse waterpomp. Verder blijft de Markt parkeerterrein en blijft de Markt beschikbaar voor evenementen als de kermis en de braderie. De Hoofdstraat krijgt hetzelfde straatbeeld als de Kouvenderstraat. De plannen voor het Gebrookerplein moeten nog verder uitgewerkt worden. Prijswinnaar sudoku van Infobulletin 3 (2013) De winnaar van de sudokupuzzel uit Infobulletin 3 is mevrouw de Beer, woonachtig aan de Casimirstraat. Wij hebben haar cadeaubonnen van Hartje Hoensbroek ter waarde van â‚Ź 20,- overhandigd. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging wenst haar van harte proficiat! Social media Sinds enkele jaren zijn we als HuurdersBelangenVereniging actief op de diverse social media. Vanaf 2014 gaan we, naast de gebruikelijke nieuwsberichten op onze website, ook steeds meer communiceren via Facebook, Twitter en LinkedIn. Uiteraard kunt u via deze accounts contact met ons opnemen of klachten indienen over uw huurwoning of omgeving. Volg onze accounts en blijf zo op de hoogte van het nieuws rondom de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek: http://www.facebook.com/hbvgh http://twitter.com/hbvgh http://linkd.in/hbvgh 15


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 3.000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 www.hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek www.facebook.com/hbvgh 045-5227671 www.twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u zonder afspraak op spreekuur komen. In verband met de feestdagen is er van 23 december 2013 tot en met 5 januari 2014 géén spreekuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045-5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2014! 16