Infobulletin 4 (2011)

Page 1

Infobulletin Nummer 4 - 2011

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Vice-Voorzitter: Mevr. A. Soffner Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. J. Groothand Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Tweede Secretaris: Dhr. J. Teeuwen Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Algemeen bestuurslid: Dhr. J. Bulle Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045-5223139

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045-5233276

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045-5220773

Kasteelbuurt Dhr. J. Groothand Wingerdweg 66 T: 06-47141592

Akkerweide Mevr. T. Dreessen en D. Kruijning T: 045–5225548 T: 045–5752726

Pannenberg e.o. Dhr. J. Bulle Pannenberg 119 T: 045–5232291

2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Met trots schrijf ik dit voorwoord voor deze bijzondere editie van het Infobulletin. Het is namelijk ons eerste Infobulletin dat in full color verschijnt. Dit zorgt voor een nog professionelere uitstraling en betere leesbaarheid. Vanaf deze editie wordt er dan ook meer gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Het einde van het jaar nadert en dat is een goed moment om terug te blikken op alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar. In juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats en in september volgde een zeer geslaagde en drukbezochte themabijeenkomst met als thema ‘Wonen en Zorg’. Door het jaar heen hebben er vele vruchtbare gesprekken met onder andere Woonpunt plaatsgevonden, waarvan we in de diverse Infobulletins en op onze website verslag hebben gedaan. We hebben weer ons best gedaan om de meest interessante en relevante informatie te bundelen in dit Informatiebulletin, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. Dit Infobulletin bevat naast een terugblik op 2011, een uitgebreid interview met dhr. Depla, burgemeester van de gemeente Heerlen, een interview met dhr. Otermans, voorman van Topwerk Groen, en een zeer uitgebreid artikel over de bibliotheek, ook wel bekend als ‘De huiskamer van Hoensbroek’. Ik hoop dat u deze informatie met veel plezier leest. Uiteraard kunt u uw op- en aanmerkingen of suggesties altijd doorgeven door een e-mail te sturen (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl) of door te bellen met het secretariaat (045–5233276). Namens het gehele bestuur wens ik u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2012! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl 3


In memoriam: Ton Cox

Op zaterdag 8 oktober jongstleden bereikte ons het schokkende nieuws dat ons bestuurslid Ton Cox tijdens zijn verblijf in Roemenië plotseling was overleden. Ton werd 67 jaar. Ton maakte sinds mei 2010 deel uit van ons bestuur. Wij hebben hem leren kennen als iemand met een groot sociaal hart. Hij ging vooral voor rechtvaardigheid. Zijn motto luidde: iedereen is gelijk ongeacht rang, stand of inkomen en daarom heeft ook iedereen evenveel recht op een gelijke, eerlijke en rechtvaardige behandeling. Mensen die het extra moeilijk hebben, hadden bij Ton een streepje voor. In zijn werk bij de HuurdersBelangenVereniging en in de talloze gesprekken die wij met hem hebben gehad, kwam dit duidelijk naar voren. Wanneer het nodig was, kon hij ook wel eens fel zijn. Dit hebben wij meerdere malen meegemaakt tijdens een betoog van hem in ‘het clubhuis’, zoals Ton het kantoor van de HBV noemde. Ton was ook een humoristisch mens en werkte bij menigeen behoorlijk op de lachspieren. Daarnaast kon hij eindeloos vertellen over zijn vroegere werkervaringen. De kennis die hij daarbij opgedaan had, was voor de HBV een extra steun in de rug. Ton, jouw inzet voor de huurders en de HuurdersBelangenVereniging in de korte periode die jij bij ons actief bent geweest, heeft bij ons de nodige indruk achter gelaten. Het is jammer dat wij jouw kennis wat betreft de problemen rondom sloop en renovatie en uiteraard jou als persoon zullen moeten missen. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

4


Ledenwerving 2012

Naast dit Infobulletin heeft u een envelop met brief en acceptgiro ontvangen voor de betaling van het lidmaatschap 2012. Wij hopen dat wij het op deze manier voor u gemakkelijk gemaakt hebben en wij u in 2012 (ook weer) als lid mogen begroeten. In 2011 waren er ± 810 huurders van Woonpunt Parkstad in het stadsdeel Hoensbroek lid van de HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, des te meer wij voor u kunnen betekenen. Lid worden of blijven kan door € 3,50 over te schrijven naar girorekening 9068564 t.n.v. HBV Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek. U kunt ook de bijgevoegde acceptgiro, na invulling van uw gegevens, naar uw bank opsturen of daar afgeven. Dat invullen gaat als volgt:

- Bij ‘1’ vult u uw bankrekeningnummer of gironummer in. - Bij ‘2’ vult u uw naam en het volledige adres met woonplaats in. - Bij ‘3’ plaatst u uw handtekening. Blijkt achteraf dat er toch problemen ontstaan bij de betaling met de acceptgiro of bij betaling via internet, dan kunt u tijdens de spreekuren van de HBV op het kantoor (Marktstraat 145) de contributie komen betalen. Als u slecht ter been bent, kunt u tijdens de spreekuren bellen naar de HBV (045-5227671) en een afspraak maken, zodat een bestuurslid de contributie bij u thuis komt innen. Mochten er nog vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u ons altijd bellen (045-5227671) of mailen (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Namens het bestuur, John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 5


De HBV Groot Hoensbroek in 2011

Binnenkort knallen de kurken en nemen we afscheid van het oude jaar en heten we het nieuwe jaar welkom. Tijd om terug te blikken op 2011. De HuurdersBelangenVereniging kan terugblikken op een succesvol jaar. We konden niet alleen teruggrijpen op een groot aantal leden, maar wij konden ons ook verheugen op een aantal nieuwe bestuursleden. Tijdens de jaarvergadering op 7 juni jongstleden werd Sjaak Mestrom benoemd tot nieuwe voorzitter van de HBV. Een aantal aspirantbestuursleden werd benoemd tot bestuurslid. Tijdens de daaropvolgende bestuursvergadering zijn een aantal bestuursfuncties opnieuw verdeeld. Helaas is één van onze bestuursleden, de heer Ton Cox, in oktober plotseling overleden. In januari hebben wij met onze collega’s van de huurdersverenigingen in Heerlen, Maastricht en Sittard/Geleen kennis mogen maken met de heer Tom Schulpen. De heer Tom Schulpen is op voordracht van de gezamenlijke huurders(belangen)verenigingen van Woonpunt benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Woonpunt. Hij vertegenwoordigt samen met de heer Karel Majoor de huurders van Woonpunt.

Een aantal projecten, die op het verlanglijstje stonden van de HBV en van de bewoners, konden worden gerealiseerd. Na jaren van overleg is de nieuwe (tweede) lift in het complex Marktstraat ‘Aan de Stegel’ opgeleverd. De oude lift wordt gerenoveerd. In het kader van het ‘Buurtactieplan’ van de gemeente Heerlen is in samenwerking met en op verzoek van bewoners met ondersteuning van de HBV een hondenuitlaatplaats gerealiseerd aan de Hoofdstraat/ Steenberglaan. Verder zijn we het afgelopen jaar gestart met een structureel overleg met Woonpunt met betrekking tot onder andere lopende klachten van onze leden. 6


De HBV Groot Hoensbroek in 2011 (vervolg) Een aantal leden heeft het afgelopen jaar ons verzocht te bemiddelen bij vastgelopen klachten. In de meeste gevallen zijn deze klachten na inschakeling van de HBV naar tevredenheid opgelost. In een aantal gevallen hebben wij leden geadviseerd een brief te schrijven naar de Klachtencommissie van Woonpunt. Het thema dat de HBV het meest bezig heeft gehouden en wat ons de komende jaren wellicht nog meer gaat bezighouden, is het Assetplan Hoensbroek. EĂŠn van de aspecten die in dit Assetplan een belangrijke rol spelen, is de noodzakelijke sloop van complexen en woningen in de komende jaren. Aangezien veel huurders van Woonpunt hiermee in de toekomst geconfronteerd worden en de HBV deze huurders in geval van sloop en herhuisvesting terzijde wil staan, geniet dit thema een hoge prioriteit. In 2011 participeerde de HBV verder nog in het Buurt- en Wijkgericht Werken, Klankbordgroep Veiligheid, Klankbordgroep Hoensbroek en het Centrummanagement. Een sterke HuurdersBelangenVereniging is enorm van belang. Daarom hopen wij dat wij ook in het komende jaar op u mogen rekenen en u zich als lid bij onze HBV aanmeldt. U steunt daarbij niet alleen uzelf en onze HBV, maar ook die huurders die onze hulp straks nodig hebben. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

7


Interview met burgemeester Depla

Paul Depla is sinds 1 april 2010 burgemeester van Heerlen. Wij legden hem enkele vragen voor met betrekking tot (huren in) Hoensbroek. Wat vindt u van (de werkzaamheden van) de HBV Groot Hoensbroek? De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is naar mijn mening een belangrijke partner voor de gemeente, corporatie en politie. Waar het gaat om leefbaarheid van een wijk, is het belangrijk om goed in gesprek te kunnen zijn met bewoners. Dat kan moeilijk met iedereen. Daarom is het goed dat er organisaties zijn die namens de bewoners kunnen spreken. De HuurdersBelangenVerenigng Groot Hoensbroek is zo’n organisatie. Zij zijn de oren en ogen in de wijken. Zij weten wat er speelt. Waar problemen liggen. Waar we kansen hebben. Als gemeente, corporatie en politie kunnen we veel minder bereiken wanneer er geen actieve huurdersorganisatie is. Hoe denkt u het probleem van de krimp, vergrijzing en ontvolking in Parkstad het hoofd te kunnen bieden, zonder dat de leefbaarheid wordt aangetast? Het antwoord op de krimp is het bieden van kwaliteit. Kwaliteit waar het gaat om de woningen. Kwaliteit waar het gaat om de leefbaarheid en veiligheid. Kwaliteit waar het gaat over voorzieningen. Kwaliteit waar het gaat over werk. Alleen dan kiezen mensen voor Hoensbroek en Heerlen. Gelukkig gaat het de laatste jaren steeds beter op deze terreinen en dat zie je aan de cijfers. De krimp is gestabiliseerd op dit moment. Vanwege de vergrijzing en bevolkingskrimp zijn er reeds sloopprogramma’s aangekondigd in Parkstad en dus ook in Hoensbroek. De vergrijzing zorgt ook voor een toename van de behoefte aan zorgen seniorenwoningen in de sociale huursector. Hoe denkt u aan deze behoefte in de toekomst te kunnen voorzien? Belangrijk is dat er levensloopbestendige woningen komen. Woningen waar ouderen nu in kunnen trekken, maar waar in de toekomst ook weer ruimte is voor andere groepen. Bij het maken van de plannen voor Hoensbroek gebeurt dit gelukkig op steeds meer plaatsen. Kijk bijvoorbeeld naar de plannen voor de Aldenhofstraat. Een mooi voorbeeld overigens waar wonen wordt gecombineerd met voorzieningen dicht bij huis. 8


Interview met burgemeester Depla (vervolg) Schuilt er niet het gevaar dat Hoensbroek er na de enorme sloopopgave er uit komt te zien als een ‘gatenkaas’? Of zijn hier al oplossingen voor bedacht? Het gevaar van een gatenkaas is aanwezig. Daarom is het ook zo belangrijk om een visie te hebben op de toekomst van Hoensbroek. Die visie ligt er nu. ‘Os Gebrook’ heet die visie. Die zal er voor zorgen dat juist het unieke karakter van Hoensbroek weer meer tot leven zal komen. Beter uit de verf zal komen. Zal, ondanks de crisis en de bezuinigingen, het ‘Masterplan Hoensbroek’ ten volle worden uitgevoerd? De crisis heeft zeker invloed op de uitvoering van het plan ‘Os Gebrook’. Het zal soms meer tijd kosten. Dat moeten we ons realiseren, maar we moeten ons er niet door van de wijs af laten brengen. Na deze crisis zal er ook weer een tijd van economische vooruitgang komen. De leegstand van woningen in de particuliere sector zorgt in onder andere Hoensbroek voor verpaupering. Dit veroorzaakt in veel gevallen in de omgeving ernstige overlast door drugsgebruik, drugshandel en andere vormen van overlast. Hoe denkt u dit probleem in de toekomst aan te pakken en deze aanpak in de huidige crisistijd te financieren? Aanpak van veiligheid staat heel hoog op onze agenda. Alleen nieuwbouw of alleen nieuwe voorzieningen zullen weinig zoden aan de dijk zetten als de veiligheid niet op orde is. Daarom zetten we nu zo sterk in op het verbeteren van de veiligheid en daarmee boeken we successen. Kijk naar de aanpak van de oude Passart of zie de aanpak van de illegale hennepteelt. Natuurlijk, we zijn er nog lang niet. Ook niet in Hoensbroek, maar we zetten wel belangrijke stappen. We zorgen dat de buurt weer voor de mensen en niet voor de overlastgevers en criminelen is. Is er verder nog iets dat u wilt melden aan de huurders in Hoensbroek? Ik wil alle mensen in Hoensbroek een goede kerst en een prachtig en gezond 2012 toewensen. Ik hoop dat we samen met elkaar Hoensbroek nog mooier, veiliger en gezelliger weten te maken. Met dank aan: Anna Sahertian en Paul Depla

9


Topwerk Groen

Topwerk Groen is, als onderdeel van Licom, verantwoordelijk voor het onderhoud van de groenvoorziening en begonnen als proef om de hoofdgroep Groen te ondersteunen. Deze hoofdgroep Groen is onder andere belast met het snoeiwerk, groenafval verwijderen en bladeren ruimen. Hieronder volgt een kort interview met de heer Frank Otermans, die sinds 2,5 jaar de voorman is van Topwerk Groen. In hoeveel wijken in Hoensbroek verrichten jullie deze werkzaamheden? De werkzaamheden vinden plaats in twee wijken die verdeeld zijn over twee groepen, elke groep met een eigen voorman. Mijn werkgebied beslaat Pannenberg/Uitweg, Kloosterstraat, Marktstraat, Nieuwstraat, Lindenhof, Schuttersweide, Burg. Slanghenstraat, Verzetstraat en de Burg. Willemsstraat. De andere groep is belast met het groenonderhoud aan de Harmoniestraat/ Hoofdstraat e.o. en de LTS-buurt. Beide groepen werken in teamverband indien een van de groepen hulp nodig heeft. Wat is de functie van degene die groene of blauwe werkkleding dragen? De mensen met groene werkkleding zijn onderdeel van de hoofdgroep Groen en zijn belast met het snoeiwerk. De mensen met de blauwe werkkleding zijn Topwerk Groen en zijn belast met andere werkzaamheden, zoals harken en schoffelen. Moeten de mensen alle werkzaamheden verrichten? Nee, wanneer de kwaliteiten van iemand niet zo zeer liggen bij bijvoorbeeld het schoffelen dan kan hij of zij ingezet worden bij andere werkzaamheden. Wat doet de groep tijdens de wintermaanden als het onderhoud van het groen stop ligt? De werkzaamheden aan het groen vinden plaats tussen maart en oktober, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de wintermaanden wordt de groep ingezet in de fabriek. 10


Buurtactie Heerlen succesvol

De gemeente Heerlen stopt met de subsidieregeling ‘Buurtactie’. De regeling, landelijk bekend als de ‘bewonersvouchers’, is van start gegaan in 2008 voor de duur van drie jaar. Het budget was jaarlijks € 300.000,- en was afkomstig van Het Rijk. De uitvoering van de regeling lag bij de gemeente. In totaal zijn er 277 aanvragen ingediend en is het budget helemaal opgemaakt. Buurt mooier of gezelliger De buurtactie was bedoeld om bewoners de kans te geven om hun buurt gezelliger of mooier te maken. Iedereen mocht met voorstellen komen, maar moest dan ook zelf de handen uit de mouwen steken, veelal samen met andere buurtbewoners, om zo de sociale samenhang in de buurt te versterken. Heerlens succes In Heerlen mogen we spreken van een succes. Na een wat voorzichtige start in 2008, wisten veel mensen de Buurtactie te vinden, voor (onder meer) buurtbarbecues, het opknappen van een kapelletje, het onderhoud van een rosarium, Halloweentochten en wandelingen, speeltuintjes, voetbalveldjes, jeu de boules-banen, sportactiviteiten of cursussen voor en door bewoners. Stimulans vanuit buurtorganisaties De buurtorganisaties hebben een grote rol gespeeld bij het promoten van de Buurtactie en hebben buurtbewoners geholpen met het uitwerken van hun plan. Hiermee werd het voor mensen ook gemakkelijker om een aanvraag in te dienen. Budget is op De Buurtactie zou officieel nog tot eind oktober 2011 lopen, maar aangezien het budget in Heerlen volledig is opgemaakt, heeft het geen zin meer voorstellen in te dienen. Het einde van de Buurtactie betekent overigens niet dat er helemaal geen buurtinitiatieven meer mogelijk zijn. Mensen met plannen of ideeën kunnen het beste contact opnemen met hun buurtorganisatie. Bron: http://www.heerlen.nl, 17-10-2011

11


De huiskamer van Hoensbroek

In april 2012 vindt het 5-jarig jubileum plaats van de nieuwe bibliotheek van Hoensbroek. De oplettende lezer zal meteen zeggen: “de bibliotheek bestaat toch al veel langer?” Dat is natuurlijk waar. Opgericht als parochiebibliotheek, verhuisde de bibliotheek in de zestiger jaren naar een gloednieuw pand aan de Pastoor Schleidenstraat. Deze bibliotheek zullen veel inwoners van Hoensbroek zich wellicht nog goed kunnen herinneren. Wat de meeste mensen echter niet weten is, dat deze bibliotheek een zeer bijzonder gebouw was. Zo bijzonder dat Madurodam besloot er een replica van te maken en deze aldaar tentoon te stellen. Daarmee werd een gedeelte van Hoensbroek onderdeel van de wereld van Madurodam. Vele bezoekers hebben het gebouw bewonderd, zonder wellicht ooit het echte gezien te hebben. Ondertussen staat de replica niet meer in Madurodam, die net zoals de originele bibliotheek helaas verdwenen is. Gelukkig staat er in Hoensbroek sinds vijf jaar een prachtige nieuwe bibliotheek, ‘de huiskamer van Hoensbroek’. In deze huiskamer kun je kranten, tijdschriften en boeken lezen. Je kunt internetten (voor leden een uur per dag gratis) en er is koffie. Iedereen is welkom. Verder worden er ook diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd, zoals de boekenweek, de kinderboekenweek, Nederland Leest, computercursussen voor senioren, voorlezen voor peuters, schoolklasontvangsten en nog veel meer. Blijf daarvoor onze website (www.schunck.nl) of onze blog (www.schunckleest.nl) in de gaten houden. Wat doet de bibliotheek? De bibliotheek in Hoensbroek is onderdeel van SCHUNCK*. De hoofdvestiging is het Glaspaleis in het centrum van Heerlen. De overige vestigingen van de SCHUNCK*bieb staan in Heerlerheide en Heerlerbaan. Verder staat er in Molenberg, op het voormalige Philips terrein, de BK1BK-vestiging. Deze zorgt voor de levering van boeken aan alle basisscholen van Heerlen. Het fundament van de SCHUNCK*bieb wordt gevormd door haar collectie boeken. Dat zijn er in totaal ongeveer 120.000, waarvan er een kleine 20.000 in Hoensbroek staan. Dit is inclusief 250 strips, 250 DVD’s, 500 grootletterboeken en 150 luisterboeken, plus een ruime collectie tijdschriften en kranten. Een collectie waar voor iedereen wel iets te vinden is. Staat het er niet, dan kan het besteld worden. Op die manier is er toegang tot alle boeken en overige media. Het grootste gedeelte van de collectie staat in het SCHUNCK*Glaspaleis in het centrum van Heerlen. 12


De huiskamer van Hoensbroek (vervolg) Hier is ook toegang tot een zeer ruim assortiment aan CD’s (via leendirect) en staan er veel gespecialiseerde collecties op het gebied van romans, architectuur, kunst, gezondheid en filosofie. Verder is er een zeer uitgebreide collectie art-house films. Ook hier geldt, staat het er niet, dan kan het besteld worden. Met uw abonnement kunt u in al deze vestigingen terecht, evenals in alle andere bibliotheken in Parkstad. Eén keer per jaar verkoopt de bibliotheek in Hoensbroek de afgeschreven boeken. Dat gebeurt gedurende de braderie tijdens Hemelvaart. Van het geld dat hiermee verdient wordt, kopen we nieuwe boeken. Buiten de collectie houdt de bibliotheek zich in principe met drie dingen bezig. Dit zijn de programma’s leesbevordering, info-service en culturele activiteiten. Wat doen deze programma’s? Leesbevordering richt zich op de leesvaardigheden van peuters, kleuters en basisschoolleerlingen. Voor de allerjongsten hebben we Boekstart. Voor peuters zijn er speciale collecties voor peuterspeelzalen. Voor de onderbouw van de basisschool is er de Boekenhut. De bovenbouw van de basisschool maakt gebruik van onze digitale boeken-bezorgservice BK1BK (die onlangs nog landelijke prijzen in de wacht heeft gesleept). Daarbovenop organiseren we school-klasontvangsten, waarbij scholieren met de bibliotheek kennismaken. Dit biedt mogelijkheden voor het leren lezen en het blijven lezen. Een leven lang leren vol leesplezier. Anderstaligen of mensen die een taal- of leesachterstand hebben opgelopen, zijn ook van harte welkom. Leesbevordering is van belang voor de ontwikkeling van burgers, het vergroten van de zelfstandigheid en voor de leefbaarheid. We doen dit door middel van het vergroten van het leesplezier, de leesvaardigheden en de promotie van het boek. Info-service zorgt ervoor dat iedereen alle informatie kan vinden die voor hem of haar van belang is. Informatie wordt steeds belangrijker en de bibliotheek is de plek waar u kunt vinden wat u zoekt. Dit doen we door middel van onze service tijdens openingsuren, maar ook door het bieden van cursussen, zoals onze internetcursus voor senioren. Deze cursussen zijn erop gericht dat mensen die nu een afstand tot informatie hebben, deze afstand kunnen overbruggen. De cursussen zijn een vervolg op de basiscursus zoals die door de Knoppenwinkel wordt aangeboden. Op vrijdag 20 januari 2012 start een nieuwe cursus ‘Zoeken op internet’. Elke vrijdagmorgen is er inloopspreekuur. 13


De huiskamer van Hoensbroek (vervolg) Wij vinden info-service van belang voor de emancipatie van burgers, waardoor ze in staat worden gesteld een kritische en actieve houding te ontwikkelen. We doen dit vanuit ons innovatieve karakter waarmee we een voorbeeld willen zijn. Het derde programma zijn de culturele activiteiten. Elke maand staat er bij SCHUNCK* een uitgebreid en gevarieerd programma. Dit kunt u bekijken op onze website of in onze maandfolder. Ook in de bibliotheek van Hoensbroek gebeurt er veel, voor jong en oud. Van tentoonstellingen tot lezingen en andere activiteiten. Zij dragen bij aan de promotie van het boek, van het lezen en aan de verdere sociale ontwikkeling. In november doen we mee aan de actie Nederland Leest, waarbij ieder lid een gratis boek krijgt. Verder organiseren we in november de week van de mediawijsheid, waarbij de nieuwe media en het gebruik daarvan centraal staan. Wie doet het? Uiteraard zijn het de medewerkers en medewerksters van de bibliotheek die het werk doen en voor u klaar staan. Hoe beleven zij de bibliotheek? Jolanda Schmitz - Medewerkster bibliotheek Al weer vijf jaar geleden dat de bibliotheek haar deuren opende aan Hoofdstraat 27. Lang hebben wij, inwoners, gebruikers, maar ook personeel moeten wachten op deze prachtige nieuwe bibliotheek. In 1989 ben ik in de bibliotheek van Hoensbroek komen werken, toen gelegen aan de pastoor Schleidenstraat. Dit gebouw voldeed niet meer aan de eisen van de huidige tijd en dus moest de bibliotheek verhuizen. In afwachting van nieuwbouw tijdelijk naar het gebouw aan de Hoofdstraat 33. Begin 2007 was het eindelijk zover en hebben we onze intrek genomen in het nieuwe gebouw aan de Hoofdstraat 27, samen met de Stadsdeelwinkel en het WMO-loket, als onderdeel van een gebouw waarin ook het Broeklandcollege gevestigd is. 14


De huiskamer van Hoensbroek (vervolg) Nu, vijf jaar later, kijk ik met een tevreden gevoel terug, maar ook vooruit. Terug, omdat ik nogal sceptisch was over de zelfbediening. Ik was bang dat de contacten met de klanten zouden verminderen, wat gelukkig niet is gebeurd. In tegendeel, omdat er aan de balie geen boeken meer uitgeleend en ingeleverd hoeven te worden, kan ik veel meer tijd en aandacht geven aan de klanten, jong en oud. Vooruit, want ook als bibliotheek moet je verder denken dan alleen maar boeken uitlenen. Men kan in de huidige bibliotheek voor meer terecht dan alleen maar boeken. Denk daarbij aan het lezen van kranten en tijdschriften, internet, het verkrijgen van informatie op velerlei gebieden. De bibliotheek biedt bijvoorbeeld een beginnerscursus computergebruik aan en voor onze allerjongste inwoners hebben wij een attentie wanneer zij gratis lid worden van de bibliotheek. Nieuwsgierig geworden? Loop eens binnen en zie het met eigen ogen. Corinna Quaden - Medewerkster bibliotheek Ik werk nu inmiddels 21 jaar bij de bibliotheek. Ik ben werkzaam geweest op verschillende plekken, ook in Hoensbroek, in het oude gebouw waar nu de nieuwe prachtige school en bibliotheek zijn. Sinds twee jaar ben ik weer vaste medewerker in de nieuwe bibliotheek van Hoensbroek. Hier ben ik zeer trots op. Mijn werk in de bibliotheek van Hoensbroek is afwisselend en boeiend. Het gebouw heeft een gezellige uitstraling. De klanten die ons bezoeken, zijn zeer vriendelijk en het is fijn om toch nog een nauwer contact met deze klanten te hebben, zeker in een tijd waar alles zelfstandig gaat en computergericht is. De collega’s in de bibliotheek zijn geweldig om mee samen te werken en onderling voelen we elkaar heel goed aan. Ik hoop dan ook nog een lange tijd deel uit te mogen maken van dit team en deze bibliotheek. Mirjam Jennekens - CoÜrdinator bibliotheek Het is alweer heel lang geleden dat ik bijna dagelijks op mijn fietsje naar Hoensbroek kwam. Ik zat namelijk op het Broekland College. In die tijd was ik lid van de bibliotheek in ons dorp en kwam ik er ongeveer iedere dag. De bibliotheek in Hoensbroek was mij dus niet bekend en destijds werd er 15


De huiskamer van Hoensbroek (vervolg) op school ook niet echt aandacht aan besteed. Hoe anders is het nu! Het Broekland College is verhuisd, de bibliotheek huist nu in datzelfde gebouw en ik werk inmiddels bij de bibliotheek. Als ik ’s ochtends de bibliotheek van Hoensbroek binnenkom, proef ik meteen de sfeer van een warme huiskamer. Aan de leestafel lezen mensen elke dag de krant, op de internetcomputers wordt stevig gesurfd, de stadsdeelwinkel heeft het gebruikelijke rijtje staan en in de bibliotheek lopen mensen rustig rond op zoek naar een boek of een DVD. Kortom, het is een plek waar je je meteen thuis voelt en waar voor iedereen, van jong tot oud, iets te vinden valt. Vanochtend ging al vroeg de verbindingsdeur van de school open en kwam een brugklas naar de balie om hun bibliotheek pasjes op te halen. Ook dat is tegenwoordig anders; iedereen van het Carbooncollege krijgt zomaar gratis een bibliotheekpasje voor hun gehele schooltijd. Het is een feestje om hen bezig te zien met boeken en DVD’s. We hopen hen natuurlijk regelmatig terug te zien. Niet alleen de scholieren, ook zou ik u, inwoners van Hoensbroek, graag willen ontvangen in de bibliotheek. Laat u verrassen door de ruime keuze boeken, de fijne selectie DVD’s en luisterboeken en neem dan gelijk uw kinderen mee, want er zijn al boekjes voor kinderen vanaf drie maanden! De bibliotheek is er voor iedereen! Kom gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen. U bent van harte welkom! Loni Scholtz - Medewerker bibliotheek Mijn naam is Loni Scholtz, ik ben 40 jaar en sinds 2,5 jaar werkzaam voor SCHUNCK*bieb Heerlen. Het lezen van boeken, luisteren naar muziek en het bezoeken van concerten zijn mijn grootste hobby’s. Het leuke van werken in de bibliotheek is het feit dat je in aanraking komt met mensen van alle leeftijden en met verschillende interesses. Het geeft voldoening om al deze mensen te helpen bij het zoeken naar media of andere informatie. 16


De huiskamer van Hoensbroek (vervolg) Het geven van rondleidingen aan jongeren of computerles aan senioren vind ik ook erg leuk om te doen. Enkele dagen per week werk ik met veel plezier in Hoensbroek. Doordat veel mensen gebruik maken van de leestafels (kranten en tijdschriften) en de computers, ontstaat er een knusse sfeer. Bovendien leer je in een kleiner filiaal, zoals Hoensbroek, sneller je klanten en hun interesses kennen, waardoor je ze beter kunt helpen. Wellicht dat ik u binnenkort van dienst mag zijn? Hopelijk tot snel! Willy Blom - Bureauspecialist Op 1 juli 1971, ruim veertig jaar geleden, deed ik als pas gediplomeerd bibliotheekassistente mijn intrede in de Rooms Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Pastoor Schleidenstraat 39 in Hoensbroek. Ik had daar al stage gelopen tijdens mijn opleiding tot ‘bibliotheekassistent’. Nu begon het dus écht! Wat ik me het meest uit die beginperiode herinner, is het nauwe persoonlijke contact met de klanten, jong en oud, het vele handwerk dat we zelf moesten doen vóórdat een boek in de kast stond en het alfabet dat een grote rol speelde in de ordening van de boeken en de catalogus. Het vak had soms veel weg van een ambacht. De woensdagmiddag, de vrijdag en de zaterdagochtend waren de drukste dagen van de week. Buiten ‘de centrale’ behoorden de filialen Mariarade, Nieuw-Lotbroek en de uitleenposten in het Piuscentrum en de Lucaskliniek tot mijn werkterrein. Gaandeweg deed ook in de bibliotheek de computer zijn intrede en werden de aangekochte boeken kant en klaar afgeleverd. Er kwam meer tijd vrij voor andere activiteiten. Bovendien trad de bibliotheek meer naar buiten en stelde zich steeds meer open voor samenwerking met andere organisaties. De bibliotheek veranderde hierdoor van een naar binnen gerichte organisatie naar een open organisatie, gericht op samenwerking met anderen. 17


De huiskamer van Hoensbroek (vervolg) De afbraak van het bibliotheekgebouw aan de Pastoor Schleidenstraat, geopend en ingezegend op 23 juni 1962, was het einde van een markant gebouw in het centrum van Hoensbroek. Gelukkig werd, na een periode van overbrugging in een voormalig bankgebouw op de hoek van de Hoofdstraat/ Zandstraat en in de voormalige LTS aan de Mgr. Nolensstraat, in april 2007 de huidige locatie betrokken. Eindelijk weer een eigentijds onderkomen! Wanneer is de bibliotheek open? De bibliotheek is van maandag tot en met zaterdag geopend, inclusief donderdagavond. Bekijk voor de precieze openingstijden onze website of nieuwsbrief of vraag het aan een van onze medewerkers. Deze staan altijd voor u klaar en kunnen u informeren over wat u bij de bibliotheek allemaal kunt vinden en waar. Mocht u meer willen, dan bent u welkom in onze vestiging in Glaspaleis, die zeven dagen per week geopend is en waar u, zoals eerder vermeld, ruimere collecties kunt vinden. Buiten dat kunt u er ook kunstexposities bekijken, muzieklessen volgen, film kijken of eten en drinken in CafĂŠ Peutz of Restaurant 5.0. Kortom, teveel om op te noemen. Nieuwsbrief Sinds vorig jaar hebben we een vernieuwde nieuwsbrief. Hierin staat passie voor lezen centraal. Elk kwartaal (lentelezen, zomerlezen, herfstlezen & winterlezen) vertellen medewerkers, onder invloed van de seizoenen, over de nieuwe of favoriete boeken en andere media. Dit is ook terug te vinden op onze blog via www.schunckleest.nl. Hier kunt u als lezer/liefhebber reageren en uw eigen passie delen. Uiteraard nodigen we uit om uw ideeĂŤn met ons te delen. We staan voor u klaar. Hopelijk tot ziens! Namens de SCHUNCK*bieb, Luc Peters Manager SCHUNCK*bieb 18


Ontspanning

Citaten Het huwelijk lijkt op een schaar, waarvan de beide delen zo aaneengevoegd zijn dat ze niet kunnen worden gescheiden; die dikwijls in tegenovergestelde richtingen bewegen, maar altijd iedereen straffen die tussen hen in komt. - Sidney Smith ’t Geluk is een vlinder en niet makkelijk te vangen. - Liesbeth Wittens Vrouwen dragen niet de kleren die zij mooi vinden, zij vinden de kleren mooi omdat zij ze dragen. - Christian Dior Niets is dwazer dan wijs te zijn op het verkeerde moment. - Erasmus De wereld is vol van uiterst bruikbare mensen, maar nergens iemand die de juiste man aanstelt. - Pestalozzi Een bank leent je geld als je kunt bewijzen dat je het niet nodig hebt. - Bob Hope Zwaartekracht is enkel een hulpmiddel om je aan de grond te houden als je van plan bent weg te vliegen van geluk. - Wouter Jaspers Alleen idioten denken van zichzelf dat ze intellectueel zijn. Daarom kijken intellectuelen zo somber. - Ellen Glasgow Geld is als mest. Je moet het verspreiden, want anders gaat het stinken. - Paul Getty Bron: www.citaten.net

19


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 3500 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin april 2012. Openingstijden kantoor Dinsdag: Donderdag:

14.00 uur – 16.00 uur 10.00 uur – 12.00 uur

Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. In verband met de feestdagen is er van 23 december 2011 tot en met 8 januari 2012 géén spreekuur van de HBV Groot Hoensbroek. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045–5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2012! 20