Infobulletin 4 (2010)

Page 1

Infobulletin Nummer 4 - 2010

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 www.hbvgroothoensbroek.nl bestuur@hbvgroothoensbroek.nl


Bestuur van HBV Groot Hoensbroek

Samenstelling Bestuur Voorzitter / Penningmeester: Vice-voorzitter: Secretaris: Algemeen bestuurslid: Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Redacteur Infobulletin: Aspirant-bestuursleden:

Contactpersonen:

Dhr. J. v. d. Lingen Dhr. J. Mestrom Dhr. J. Lutke-Schipholt Mevr. F. Spijker Dhr. B. Teeuwen Mevr. M. L. Slegers Dhr. J. Bulle Dhr. T. Cox Dhr. J. Groothand Mevr. A. Soffner Dhr. J. Teeuwen Mevr. D. Kruijning Mevr. T. Dreessen

Kantooradres Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045 - 5 22 31 39

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045 - 5 23 32 76

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045 - 5 22 07 73

Akkerweide Mevr. D. Kruijning Akkerweide 220 T: 045 – 5 75 27 26

Akkerweide Mevr. T. Dreessen Akkerweide 216 T: 045 – 5 22 55 48

Pannenberg e.o. Dhr. J. Bulle Pannenberg 119 T: 045 – 5 23 22 91 2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Voor u ligt het overvolle laatste Infobulletin van 2010. Het einde van het jaar betekent vaak ook terugblikken op alle gebeurtenissen van zo’n jaar. In mei vond de drukbezochte Algemene Ledenvergadering plaats en volgde in juni een zeer geslaagde themabijeenkomst over het ‘Masterplan Hoensbroek’. Het ledenaantal bereikte een record en in overleg met onder andere Woonpunt zijn diverse zaken afgehandeld. We hebben weer ons best gedaan om zoveel mogelijk zinvolle informatie te bundelen in dit Informatiebulletin, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen rondom de HuurdersBelangenVereniging. Uiteraard kunt u uw op- en aanmerkingen altijd plaatsen door een email te sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of door te bellen met het secretariaat (045 – 5 23 32 76). Namens het gehele bestuur (zie de foto hieronder) wens ik u fijne feestdagen en een voorspoedig 2011! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl

V.l.n.r.: Marie Louise Slegers, Ton Cox, Fennie Spijkers, Jan Berend Bulle, Astrid Soffner, Joop Groothand, Sjaak Mestrom, Johan LutkeSchipholt, Jeu van der Lingen, Bjorn Teeuwen (John Teeuwen ontbreekt) 3


De HBV Groot Hoensbroek in 2010

De oliebollen zijn weer besteld en de fles champagne staat in de koelkast te wachten om ontkurkt te worden. Nog even en dan is het weer zo ver, afscheid nemen van het oude jaar en het nieuwe jaar welkom heten. Tijd om even terug te blikken op het jaar 2010. De HuurdersBelangenVereniging kan terugblikken op een succesvol jaar. Het aantal leden bereikte een recordniveau en daarnaast konden wij ons verheugen op een aantal nieuwe bestuursleden en contactpersonen. Een aantal projecten die op het verlanglijstje stonden van de HBV en van de bewoners, konden worden gerealiseerd. Zoals het ‘droogleggen’ van de waterpartij aan de Marktstraat, het voorzien van automatische galerijdeuren in het complex Marktstraat ‘In den Theulder’ en na jaren van overleg is gestart met de bouw van een nieuwe (tweede) lift in het complex Marktstraat ‘Aan de Stegel’. Verder zijn er met Woonpunt afspraken gemaakt met betrekking tot het onderhoud van de groenvoorziening. Daarnaast hebben wij samen met de HuurdersVereniging Coriovallum bereikt dat er geen (met terugwerkende kracht over 2009) extra verhoging van de kosten voor het onderhoud van de groenvoorziening bij de huurders in rekening is gebracht. Een aantal leden heeft het afgelopen jaar ons verzocht te bemiddelen bij vastgelopen klachten. In de meeste gevallen zijn deze klachten na inschakeling van de HBV naar tevredenheid van de leden opgelost. In een aantal gevallen hebben wij leden geadviseerd een brief te schrijven naar de Klachtencommissie van Woonpunt. Wij hebben hen daarin ondersteund.

4


De HBV Groot Hoensbroek in 2010 (vervolg) Het thema dat de HBV het meest bezig heeft gehouden en dat ons de komende jaren wellicht nog meer gaat bezig houden, is het zogenaamde ‘Masterplan Hoensbroek’. Een van de aspecten die in het Masterplan een belangrijke rol spelen, is de krimp van de bevolking en de daarmee noodzakelijke sloop van complexen en woningen in de komende 10 à 20 jaar. Daar ook huurders van Woonpunt hiermee in de toekomst geconfronteerd zullen worden en de HBV deze huurders in geval van sloop en herhuisvesting ter zijde wil staan, zal dit thema een hoge prioriteit blijven genieten. Op 15 juni jongstleden hebben wij onder grote belangstelling van de huurders al een themabijeenkomst over dit onderwerp gehouden. Daarnaast blijven wij onze leden via dit Infobulletin op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot het Masterplan. U begrijpt dat zeker ten aanzien van bovenstaande een sterke HuurdersBelangenVereniging van enorm belang is. Daarom hopen wij dat wij ook in het komende jaar op u mogen rekenen en dat u zich als lid bij onze HBV aanmeldt. U steunt daarbij niet alleen uzelf of onze HBV, maar ook die huurders die onze hulp straks nodig hebben. Onze dank voor uw medewerking! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

5


Ledenwerving 2011

Naast dit Infobulletin heeft u een envelop met brief en acceptgiro ontvangen voor de betaling van het lidmaatschap 2011. Wij hopen dat wij het op deze manier voor u makkelijk gemaakt hebben en wij u in 2011 (ook weer) als lid mogen begroeten. In 2010 waren Âą 830 huurders van Woonpunt Parkstad in het Stadsdeel Hoensbroek lid van onze HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, hoe meer kracht wij hebben, des te meer wij voor u kunnen betekenen binnen Woonpunt. Wij hebben uw steun en hulp nodig. Wij vragen u de bijgevoegde acceptgiro bij uw bank af te geven of naar uw bank op te sturen. Een invulvoorbeeld van de acceptgiro hieronder:

U kunt ook lid worden of blijven door overschrijving per giro of bank van â‚Ź 3,50 voor het jaar 2011 naar girorekening 9068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek. Vergeet uw naam en adres niet. Indien dit namelijk niet correct vermeld is, kunnen wij niet achterhalen wie het bedrag heeft overgemaakt. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 6


Voorkom overlast door het voeren van duiven Regelmatig ontvangen wij klachten van bewoners over overlast van duiven. De overlast bestaat vooral uit de uitwerpselen die op balkons, galerijen of terrassen achterblijven, doordat deze dieren gevoerd worden. Alhoewel het goed bedoeld is, is het echter helemaal verkeerd. Niet zelden komt er op den duur op het voer ook ander ongedierte af zoals ratten en muizen. Duiven en andere vogels vinden ruimschoots voldoende voer in de vrije natuur, zelfs in de winter. Hierdoor is het voeren volstrekt overbodig. Tijdens een strenge winter kunnen met name kleinere vogels, zoals koolmezen, een handje geholpen worden d.m.v. bijvoorbeeld vetbollen of een netje met pinda’s. Daarom doen wij een dringend beroep niet meer te voeren, u voorkomt hierdoor niet alleen overlast, maar ook irritaties bij uw medebewoners. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

Barbecueën op het balkon

Het is misschien vreemd om het in deze tijd van het jaar te bespreken, maar toch besteden wij aandacht aan het barbecueën op het balkon, aangezien er in het afgelopen jaar onder een aantal bewoners hierover onduidelijkheid bestond. Woonpunt geeft echter aan dat het niet is toegestaan. Uiteraard willen wij niemand het plezier van het gebruik van de barbecue ontnemen, maar de stank en rook kan bij uw medebewoners de nodige overlast veroorzaken en daarbij ook nog eens voor de nodige irritaties zorgen. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 7


De aspirant-bestuursleden stellen zich aan u voor Het afgelopen jaar zijn er enkele personen tot het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek toegetreden. Deze personen kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2011 worden benoemd tot bestuurslid. Op deze twee pagina’s stellen de aspirant-bestuursleden zich aan u voor en geven zij onder andere aan waarom zij bestuurslid willen worden van de HuurdersBelangenVereniging. Mevr. Astrid Soffner Ik ben een paar jaar als vrijwilligster op het parochiesecretariaat van Hoensbroek werkzaam geweest. Vanwege mijn gezondheid moest ik pas op de plaats maken. Ik ben wel van plan, zodra ik kan, deze werkzaamheden weer op te nemen. In mei jongstleden heb ik de Algemene Ledenvergadering van de HBV Groot Hoensbroek bezocht. Op dat moment was er een vacature voor een aspirant-bestuurslid. De HBV sprak mij aan en na een kennismakingsgesprek was er wederzijdse interesse tot samenwerking. Ik vind Hoensbroek een fijne plaats om te wonen, maar ik heb wel gemerkt dat de normen en waarden de laatste tijden zijn veranderd. Ik zou dan ook dat met behulp van mijn inzet de samenhang in de gemeenschap willen verbeteren zodat deze weer socialer wordt. Dhr. Jan Berend Bulle Ik ben twee jaar geleden in Hoensbroek komen wonen, alhoewel 90% van mijn familie en bekenden al jaren in Hoensbroek woonde. Ik ben tijdens mijn jeugd en kinderjaren veel in Hoensbroek geweest. Zodoende liggen mijn roots ook voor een groot gedeelte in ‘Gebrook’. Wat mij in Hoensbroek opviel en waar ik mij heel erg aan stoor, zijn de volgende punten: Veel vernielingen aan de groenvoorzieningen. Vervuiling; vuilniszakken en restafval bij containers als ook gedumpt in de groenvoorzieningen. Slecht onderhoud aan de groenvoorzieningen. Daarom streef ik dan ook naar een schone, groene omgeving waar men zich niet ‘groen’ hoeft te ergeren. 8


De aspirant-bestuursleden stellen zich aan u voor (vervolg) Dhr. Ton Cox Ik ben geboren en getogen in Hoensbroek en heb jarenlang gewerkt als contactpersoon. Daarnaast heb ik bewoners begeleid bij renovatie en sloop van hun woning. Dit in samenwerking met o.a. met bewonerscomitĂŠs en allerlei mogelijke instanties. Mijn motivatie om als aspirant bestuurslid deel uit te maken van het bestuur van de HBV is: -Er mede voor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. -Mij in te zetten voor meer woongenot en een betere en veilige leefomgeving. Dhr. John Teeuwen Oorspronkelijk ben ik geboren en getogen in Jabeek, maar sinds oktober 2010 woon ik in Hoensbroek. Ik heb een zoon, Bjorn, bij u allen bekend als de webmaster en de hoofdredacteur van dit Infobulletin. Ik ben werkzaam als Quality-Engineer bij Licom Topwerk Bedradingen in Brunssum. Nadat ik als fotograaf al enkele activiteiten had bijgewoond, werd mijn interesse in een bestuursfunctie gewekt. Ik wil graag bijdragen aan de verbetering van de woonomstandigheden in de wijken en daarnaast wil ik proberen om mensen te helpen die wat betreft de woonomstandigheden om welke reden dan ook in de problemen geraken. Dhr. Joop Groothand Ik ben reeds 15 jaar woonachtig in Hoensbroek en verricht momenteel als vrijwilliger de taak van conciĂŤrge bij het Carbooncollege, locatie Broekland. Ik voel mij betrokken bij het sociale gebeuren in het Hoensbroekse en wil graag een steentje bijdragen aan de leefbaarheid binnen dit gebied en daarom ben ik als aspirant-bestuurslid tot de HBV toegetreden.

9


Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders VVD en CDA leggen in hun conceptregeerakkoord een forse rekening neer bij de huurders. Huishoudens met een jaarinkomen van meer dan â‚Ź 43.000,- moeten rekening houden met huurverhogingen van maar liefst 5% op inflatie. Daarnaast wordt het puntensysteem in regio's met schaarste aangepast, waardoor de wettelijke maximumhuur omhoog gaat. Huurders in Amsterdam en Utrecht moeten alleen daarom al rekenen op huurverhogingen van â‚Ź 120,- per maand. Het conceptregeerakkoord bevat overigens meer maatregelen op het terrein van wonen. Opmerkelijk is het voornemen om verhuurders met meer dan 10 woningen een heffing op te leggen, die gebruikt wordt om de huurtoeslag mee te bekostigen. Bewoners in verzorgingstehuizen zullen aparte huur en servicekosten moeten gaan betalen, wat er zeer waarschijnlijk toe leidt dat hun woonlasten stijgen. Daarnaast willen VVD en CDA de samenwerking tussen woningcorporaties, thuiszorg en andere maatschappelijke organisaties bevorderen. De Nederlandse Woonbond vindt de ongelijke behandeling van huurders ten opzichte van kopers onrechtvaardig. De hypotheekrenteaftrek blijft onaangetast, terwijl er wel een forse rekening wordt neergelegd bij de huurders. Om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken, zijn de maatregelen in dit conceptregeerakkoord volstrekt onvoldoende.

Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws.php?type=pers, 30-09-2010 10


Nederlanders willen grote huursector

De Nederlandse bevolking wil in meerderheid kunnen kiezen tussen een koopwoning en een huurwoning. Dat willen zowel huurders als kopers. Voor 83% van de mensen zijn huren en kopen gelijkwaardige woonvormen. Verder is 79% voor een grote brede huursector, die niet alleen onderdak biedt aan de laagste inkomens. Dit blijkt uit onderzoek van de Woonbond naar het imago van huren en kopen. Volgens de Woonbond geven de uitkomsten van het onderzoek aan dat er zo snel mogelijk een eind moet worden gemaakt aan de ongelijke behandeling van huren en kopen. “Er zijn geen argumenten om kopen te bevoordelen boven huren”, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. “Niet op grond van eventuele maatschappelijke voordelen van kopen ten opzichte van huren of omgekeerd en evenmin op grond van de publieke opinie.” De stelling wordt bevestigd door zowel het (opinie)onderzoek naar het imago van huren en kopen dat de Woonbond heeft uitgevoerd in samenwerking met ADV Market Research, als door een literatuurstudie naar de bevindingen van eerder onderzoek over de voordelen van huren en kopen. Zo wordt in de literatuurstudie ook de Commissie SociaalEconomische Deskundigen aangehaald, die onlangs tot de conclusie kwam dat er nauwelijks redenen zijn om “vanuit het publieke belang geredeneerd” koop te bevoordelen boven huur of omgekeerd. De achterban van de drie grote partijen VVD, PvdA en PVV blijkt het in grote meerderheid eens te zijn met de stelling dat mensen moeten kunnen kiezen of ze in een koopwoning of in een huurwoning wonen. Dat de overheid het kopen de laatste decennia sterk heeft gestimuleerd, heeft volgens onderzoeker Gerard Jager een ideologische basis. Hij wijst erop dat er twee ideologische stromingen zijn in het denken over de positie van huren ten opzichte van kopen in de woningmarkt. In het Angelsaksische model is de huurwoning vooral bedoeld om de laagste inkomensgroepen te huisvesten, de sociaal zwakkeren. In het Continentale model is er een grote huurmarkt waarbij de huurbescherming onderdeel is van een groter systeem van sociale zekerheid, wat een bepaald bestaansminimum moet garanderen. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws.php?type=kort, 19-11-2010 11


De Knoppenwinkel helpt u verder ________________________________ Misschien herkent u het volgende wel. U heeft net een nieuwe televisie gekocht of een DVD-speler, maar al op de eerste bladzijde van de handleiding weet u niet meer wat u moet doen. Of u zou graag eens e-mail of SMS naar de kinderen willen sturen? Bij deze en vele andere vragen over het bedienen van apparaten kan de Knoppenwinkel u helpen! Voor wie is de Knoppenwinkel bedoeld? Een bezoek aan de Knoppenwinkel staat open voor iedereen die graag beter wil leren omgaan met de apparaten in huis. Of het nu gaat om het instellen van de video, het aansluiten van de DVD-speler of de vraag of u nu wel of geen computer zult aanschaffen. De deskundige vrijwilligers van de Knoppenwinkel staan voor u klaar. Wat bieden wij u? Elke vrijdagmorgen kunt u van 10.00 tot 12.00 uur terecht in de bibliotheek in Hoensbroek met uw vragen over computer en mobiele telefoon. Elke dinsdagmorgen kunt u van 9.00 tot 12.00 uur terecht in de Luciushof in Heerlen met al uw vragen over de meest uiteenlopende apparatuur. De vrijwilligers van de Knoppenwinkel kunnen u helpen met: Het leren van de basisvaardigheden voor het bedienen van apparatuur; Een vrijblijvend advies over de aankoop van apparatuur. U kunt, begeleid door onze vrijwilligers, ook zelf oefenen in de Knoppenwinkel. Lukt het u niet om naar de Knoppenwinkel te komen? Dan komen wij ook bij u thuis om u te helpen.

12


De Knoppenwinkel helpt u verder (vervolg) Cursussen Wij geven niet alleen advies. U kunt ook een cursus bij ons volgen: Computer Ja! - Computer Nee! Maak kennis met de grondbeginselen van de computer of laptop. In twee of drie lessen leggen wij u op een eenvoudige manier de basis uit en u kunt op uw gemak oefenen op de aanwezige computers. GSM Na deze cursus heeft u geen vrees meer voor de mobiele telefoon. In twee lessen leren wij u de meest basale vaardigheden, zoals het aan- en uitzetten van uw toestel, beveiligen en uiteraard bellen. Daarnaast maakt u kennis met het gebruik van het telefoonboek in uw toestel en leert u SMS-en. Aanmelden cursus Als u deel wilt nemen aan ĂŠĂŠn van de cursussen kunt u zich aanmelden via de receptie van Alcander. De receptie is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op (045) 711 15 60 of via knoppenwinkel@alcander.nl. U kunt hier ook terecht voor meer informatie, de start van de cursussen en andere bijzonderheden.

Bron: http://www.alcander.nl/index.php?id=123, 01-12-2010 13


Activiteiten Alcander

Alcander organiseert op diverse locaties in Hoensbroek tal van activiteiten voor ouderen. Onderstaand leest u welke activiteiten er plaatsvinden in het buurtcentrum ‘De Koffiepot’: Gymnastiek: Biljarten:

maandag, dinsdag en donderdag 10.30u - 11.30u (55+!) maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 13.00u - 16.30u Kaarten: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 13.00u - 16.30u Dansen: maandag 13.30u – 16.00u Kegelen: maandag 19.00u - 22.00u (avondgroep), dinsdag 14.00u - 16.00u, donderdag 14.00u - 16.00u en 19.00u - 22.00u (avondgroep) vrijdag 10.30u - 12.30u en 19.00u - 22.00u (1x per maand) Yoga: dinsdag 9.45u - 12.00u en 11.00u - 12.00u (pas 55+!) Kienen: woensdag 14.00u - 16.30u (2x per maand) Handwerken: woensdag 14.00u - 16.00u Bits & Bites: woensdag 19.30u - 22.00u (1x per maand) Ruilbeurs: donderdag 14.00u - 16.00u Open tafel: donderdag 17.30u - 20.00u (1x per maand) Belastingteam: donderdag 14.00u -15.00u Pedicure: dinsdag en donderdag, op afspraak Kapster: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, op afspraak Tijdens het Carnaval 2011 is er op drie avonden een Carnavalsbal, tijdens de kermis (voor- en najaarskermis) is er een Kermisbal en zes keer per jaar is er een koffie-uurtje. Naast de bovenstaande activiteiten in ‘De Koffiepot’ vindt u de overige activiteiten op de andere locaties op www.alcander.nl; klik links op de link ‘senioren’, dan op ‘activiteiten’ en vervolgens op ‘senioractief’. Indien u niet over een computer beschikt, kunt u telefonisch contact opnemen met Alcander via 045 – 7 11 15 60. Bron: http://www.alcander.nl, 01-12-2010 14


Ontspanning

Moppen Boer Diekstra is ziek, zwak en misselijk en gaat naar de dokter. Deze onderzoekt hem enige tijd en zegt uiteindelijk: “Helaas meneer, ik kan niets vinden. Ik denk dat het van de drank komt!” “Nou,” zegt de boer: “Dan kom ik morgen wel terug als je nuchter bent!” Twee Hollanders zitten zich te bezatten. Zegt de een: “Ik moet er onderhand mee ophouden, want ik begin alles dubbel te zien.” Waarop de ander meteen een briefje van vijftig op tafel legt. “Hier zijn de honderd euro terug die ik vorig jaar van jou geleend heb.” “Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?”, vraagt de docent tijdens de natuurkundeles. Leerling Mark antwoordt; “Ik! De zomervakantie duurt wel zes weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen!” Een jongeman komt bij de vader van zijn vriendin om de hand van zijn dochter vragen. “En,” vraagt de vader, “heb je ook al wat gespaard voor het eventuele huwelijk.” “Ja,” zegt de jongeman, “ik heb bijna € 21.000,- euro bij elkaar.” “Dat is mooi,” zegt de vader, “want mijn dochter heeft ook al ruim twintigduizend euro gespaard.” “Ja,” zegt de jongeman, “maar die had ik al meegerekend.” Citaten Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen. - Plato Grieks (427 v.C. - 347 v.C.) - Filosoof Men droomt in ’t geheel niet, of interessant. Zo zou men ook moeten leren wakker te zijn: in ’t geheel niet of interessant. - Friedrich Nietzsche (1844-1900) - Duitse dichter en filosoof Wanneer mannen en vrouwen het eens worden, is het enkel in hun conclusies; hun redenen zijn altijd verschillend. - George Santayana (1863 – 1952) - Spaans-Amerikaans filosoof Bronnen: www.lachvandedag.com en www.citaten.net, 10-12-2010 15


Informatie HBV Groot Hoensbroek

Dit Infobulletin, met een oplage van 3100 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin april 2011. Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. In verband met de feestdagen is er van 24 december 2010 tot en met 9 januari 2011 géén spreekuur van de HBV Groot Hoensbroek. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045 – 5 23 32 76). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2011! 16