Infobulletin 4 (2009)

Page 1

Infobulletin Nummer 4 - 2009

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 www.hbvgroothoensbroek.nl bestuur@hbvgroothoensbroek.nl


Bestuur in beeld

Jeu van der Lingen Voorzitter/Penningmeester Contactpersoon Mariagewanden

Sjaak Mestrom Vice-voorzitter

Johan Lutke-Schipholt Secretaris Contactpersoon Gebrookerplein e.o.

Liesbeth de Kort Algemeen bestuurslid Contactpersoon Lotbroek

Fennie Spijker Algemeen bestuurslid Contactpersoon LTS-buurt

Marie Louise Slegers Algemeen bestuurslid

Bjorn Teeuwen Webmaster HBVGrootHoensbroek.nl Hoofdredacteur Infobulletin

2


Bestuur van HBV Groot Hoensbroek

Voorzitter / Penningmeester: Vice-voorzitter: Secretaris: Algemene bestuursleden: Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin:

Dhr. J. v. d. Lingen Dhr. J. Mestrom Dhr. J. Lutke-Schipholt Mevr. E. de Kort Mevr. F. Spijker Mevr. M. L. Slegers Dhr. B. Teeuwen

Kantooradres Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Buiten kantooruren kunt bellen (045 – 5 23 32 76) of een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Wij verzoeken u ’s avonds na 18.00 uur en in het weekend niet te bellen. Een e-mail sturen kan uiteraard altijd. Onze contactpersonen in de wijk Lotbroek Mevr. E. de Kort Prins Mauritsstraat 29 T: 06 - 57 25 44 60

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045 - 5 22 07 73

Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045 - 5 22 31 39

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045 - 5 23 32 76

3


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Voor u ligt het laatste Infobulletin van 2009, uitgegeven door de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. Dit is meteen een mooi moment voor mij om terug te blikken op het afgelopen jaar. Begin 2009 werd mij gevraagd om als hoofdredacteur te fungeren om zo de leesbaarheid en de kwaliteit van het Infobulletin te verbeteren. Met veel plezier heb ik het werk als hoofdredacteur uitgevoerd en, mede door de vele positieve reacties, ben ik trots op de voorgaande edities. De leden van de HBV hebben in de vorige edities, naast de vele mededelingen vanuit het bestuur, ook de persberichten van VROM, de Woonbond, Alcander en andere organisaties kunnen lezen. Daarnaast vonden er diverse interviews plaats met personen van Woonpunt en de gemeente Heerlen die nauw betrokken zijn bij het beleid van de HBV Groot Hoensbroek. Ook dit keer is het Infobulletin weer rijkelijk gevuld met belangrijke informatie. Op de komende pagina’s vindt u onder andere een artikel over het afscheid van Wilma Bröcheler en informatie van diverse organisaties, zoals Alcander en Roos. Daarnaast kunt u meedoen aan de buurtactie van de gemeente Heerlen middels het ideeënformulier dat elders in Infobulletin wordt getoond. Bovendien wil ik verwijzen naar het grote interview met Mirjam Depondt dat onlangs plaatsvond. Hopelijk is deze editie weer even interessant als de voorgaande edities. Uiteraard kunt u uw op- en aanmerkingen altijd plaatsen door een email te sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of door te bellen met het secretariaat (045 – 5 23 32 76). Namens de redactie van dit Infobulletin wens ik u fijne feestdagen en een voorspoedig 2010! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl 4


Ledenwerving 2010

Naast dit Infobulletin heeft u een envelop met brief en acceptgiro ontvangen voor de betaling van het lidmaatschap 2010. Wij hopen dat wij het op deze manier voor u makkelijk gemaakt hebben en wij u in 2010 (ook weer) als lid mogen begroeten. In 2009 waren Âą 750 huurders van Woonpunt Parkstad in het Stadsdeel Hoensbroek lid van onze HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, hoe meer kracht wij hebben, des te meer wij voor u kunnen betekenen binnen Woonpunt. Wij hebben uw steun en hulp nodig. Wij vragen u de bijgevoegde acceptgiro bij uw bank af te geven of naar uw bank op te sturen. Een invulvoorbeeld van de acceptgiro hieronder:

U kunt ook lid worden of blijven door overschrijving per giro of bank van â‚Ź 3,50 voor het jaar 2010 naar girorekening 9068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek. Vergeet uw naam en adres niet! Indien dit namelijk niet correct vermeld is, kunnen wij niet achterhalen wie het bedrag heeft overgemaakt. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 5


De HBV Groot Hoensbroek in 2009

Nu binnenkort de kurken weer gaan knallen en de wereld een nieuw jaar inluidt is het ook voor de HBV weer even tijd om terug te kijken naar het afgelopen jaar. We zetten een aantal feiten op een rijtje. Allereerst de mededeling dat wij ons in het afgelopen jaar konden verheugen op de groei van het aantal leden. Tevens is ook het aantal leden dat ons kantoor tijdens het spreekuur hebben bezocht gestegen, in de meeste gevallen ging het daarbij om advies en om verzoek om bemiddeling bij vastgelopen klachten. Verreweg de meeste klachten hebben wij door bemiddeling tot tevredenheid van de leden kunnen oplossen. In een aantal gevallen hebben wij de leden geadviseerd de Klachtencommissie van Woonpunt in te schakelen, wij hebben hen hierbij ondersteund. Verder hebben een aantal leden ons verzocht te bemiddelen in klachten die betrekking hadden op de woon- en leefomgeving. De bemiddeling in de meeste van dit soort klachten loopt via politie, gemeente en/of het buurtwerk. Onder andere gaat het hierbij om overlast van hangjongeren. Het oplossen van dit soort problemen is en blijft helaas moeilijk. Dit komt vooral door te weinig meldingen van omwonenden naar de politie. Het afgelopen jaar zijn wij weer gestart met het regelmatig houden van een groenschouw. Hierbij zijn knelpunten in de groenvoorziening bezocht en afspraken gemaakt met Woonpunt om deze op te lossen. De samenwerkende huurders(belangen)verenigingen Groot Hoensbroek, Woonbelang Maastricht, Coriovallum (Heerlen) en Swentibold (Sittard/Geleen) hebben in het afgelopen jaar een aantal malen op concernniveau overleg gehad. Hierbij ging het met name om beleidsplannen waarvoor aan de H(B)V’s om advies werd gevraagd. Het beleidsplan Duurzaamheid noemen wij hier met name, verder in dit Infobulletin leest u hier meer over.

6


De HBV Groot Hoensbroek in 2009 (vervolg) Verder hebben onze HBV en de HV Coriovallum een aantal malen op directieniveau overleg gehad met Woonpunt Parkstad. Aan de orde kwamen onder andere knelpunten in het onderhoud van de groenvoorziening en het Masterplan Hoensbroek met daaraan vastgekoppeld het toekomstige beleid van Woonpunt met betrekking tot de krimp en vergrijzing van de bevolking. Momenteel is onze HBV nog in onderhandeling met Woonpunt Parkstad over een aantal plannen. Het betreft hier de upgrading (opwaardering) van een aantal complexen en planmatig (groot) onderhoud aan woningen. In het complex ‘De Theulder’ aan de Marktstraat is mede op verzoek van de HBV een scootmobielruimte gerealiseerd. Er is na een enquête onder de bewoners afgesproken dat de waterpartij vervangen wordt door groenvoorziening. Verder is ons door Woonpunt toegezegd dat in het komend jaar in het complex Marktstraat ‘Aan de Stegel’ een nieuwe lift zal worden gerealiseerd. Er wordt nog onderhandeld over de vraag of beide complexen voorzien gaan worden van automatische toegangsdeuren ofwel automatische galerijdeuren. Helaas hebben wij de themabijeenkomst over het Masterplan Hoensbroek moeten uitstellen. Dit had te maken met het telkens weer verdagen van het raadsbesluit hierover. Nu afgelopen september de gemeenteraad akkoord is gegaan met het Masterplan kunnen wij hier verder mee aan de slag. Wij hopen dat wij u in het komend voorjaar een uitnodiging voor deze themabijeenkomst kunnen doen toekomen. Het jaar 2009 was voor ons als HuurdersBelangenVereniging wederom een mooi jaar waarin wij enkele zaken effectief hebben kunnen behandelen en wij hopen dat 2010 ons hetzelfde gaat brengen. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

7


Afscheid Wilma Bröcheler

Eén van de vele activiteiten van de HuurdersBelangenVereniging is het participeren in diverse organisaties, zoals het buurt- en wijkgericht werken, klankbordgroepen en centrummanagement. Dit doen wij omdat er in de verschillende organisaties onderwerpen aan de orde komen die ook voor u als huurder van belang kunnen zijn en wij zodoende ook hier invloed kunnen uitoefenen. Eén van de personen waar wij als HBV regelmatig mee te maken hadden was mevrouw Wilma Bröcheler van Alcander. Wilma zette zich onder andere in voor de ouderen in Hoensbroek. Mede door haar kennis en inzet heeft zij bereikt dat veel ouderen in Hoensbroek uit hun isolement zijn geraakt. Haar inzicht heeft ook de HBV geholpen bij het vormen van een zienswijze over hoe wij ons voor de ouderen kunnen blijven inzetten en hoe wij deze zienswijze kunnen vertalen in het overleg met Woonpunt als het gaat om het seniorenbeleid. Wilma heeft om gezondheidsredenen haar functie moeten neerleggen. Op 20 november jongstleden hebben wij afscheid van haar genomen tijdens een feestelijke receptie in Buurtcentrum ‘De Koffiepot’. Wij willen Wilma bedanken voor de samenwerking en wij zullen ook in de toekomst de samenwerking met Alcander blijven opzoeken. Wij wensen Wilma en haar gezin het allerbeste voor de toekomst! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

8


Duurzaamheid

De samenwerkende huurders(belangen)verenigingen, waaronder de HBV Groot Hoensbroek, hebben naar Woonpunt een positief advies afgegeven met betrekking tot het Duurzaamheidsbeleid. Wat houdt duurzaamheid eigenlijk in? Duurzaamheid heeft alles te maken met de kwaliteit van ons milieu. Het gaat hier niet alleen bij om energie, maar ook onder andere om onderwerpen als materiaalkeuze bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en veiligheid en kwaliteit van wijk en woning. De meest gebruikte definitie luidt als volgt: “Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekomende generaties de mogelijk in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien”. Wij beperken ons tot energie en kwaliteit van de woning. Wat zijn de doelstellingen van Woonpunt? Woonpunt gaat de komende jaren investeren in onder andere de verbetering van de ‘energieprestatie’ van bestaande woningen. Hierbij moet men denken aan energiebezuiniging door woningaanpassing (b.v. isolatie en dubbele beglazing), maar ook aan het gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen en warmtepompen. Ook bij nieuwbouwprojecten zal reeds in de ontwerpfase aandacht besteed worden aan duurzaamheidaspecten. Hierbij speelt, naast energie ook materiaalkeuze een belangrijke rol. De H(B)V’s hebben een positief advies afgegeven, zij het met een aantal kritische kanttekeningen en dan vooral wanneer het gaat om de financiële consequenties voor de huurders. Aan bovengenoemde maatregelen zit immers een kostenplaatje. De H(B)V’s gaan ervoor zorgen dat bovengenoemde maatregelen niet leiden tot een verhoging van de woonlasten en zullen daarom de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten blijven houden. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 9


Interview met Woonpunt: Mirjam Depondt In dit derde interview met Woonpunt komt Mirjam Depondt, directeur Woonpunt, aan bod. Hoe denkt u het probleem van de krimp, vergrijzing en ontvolking met name in Parkstad het hoofd te kunnen bieden, zodanig dat de leefbaarheid niet wordt aangetast? Parkstad is niet uniek als het gaat om bevolkingskrimp. Binnen nu en tien jaar zien we in heel Nederland een daling van de bevolking, behalve in de Randstad; die groeit. In Parkstad heeft die daling wel veel eerder ingezet en is er nu al een overschot aan woningen. Het siert Parkstad dat zij de krimp als eerste regio in Limburg op de politieke agenda plaatste. Omdat we in Parkstad de gevolgen van de krimp al ondervinden, is het voor ons een urgent en actueel probleem, waar het voor andere regio’s nog theorie is. Hier is het tijd voor een concrete oplossing. En wat is nou de oplossing? Tienduizenden mensen van elders hierheen lokken? Meer kinderen krijgen? Nee, de oplossing is het aanpassen van onze woningvoorraad. Dat klinkt simpeler dan het is. Parkstad heeft nu al te veel woningen en dat overschot wordt steeds groter. En als het aanbod groter is dan de vraag, dalen de prijzen. Als mensen de waarde van hun woning zien dalen zullen ze er minder snel in investeren en dat komt de kwaliteit van woningen niet ten goede. Het woningoverschot leidt ook tot meer leegstand en een verslechtering van het woonklimaat. Er is dus maar één oplossing, en dat is ervoor zorgen dat het teveel aan woningen weggehaald wordt. Dus, slopen en niet terugbouwen. Dan blijft de waarde van het resterende bezit op peil en voorkomen we verloedering. Maar welke woningen worden gesloopt? Een particulier zal z’n eigen woning niet slopen. Commerciële verhuurders evenmin. Moeten de corporaties dan alle lasten dragen? Dat is hét discussiepunt.

10


Interview met Woonpunt: Mirjam Depondt (vervolg) Een ander probleem zijn de voorzieningen. Als in wijken steeds minder mensen wonen, kunnen voorzieningen niet blijven bestaan. Immers, een winkel kan alleen blijven bestaan als er genoeg omzet is, een school alleen als er genoeg kinderen zijn. We ontkomen er dus niet aan op met een andere bril naar het begrip ‘wijk’ te kijken. Bestaande wijken zullen we gaan samenvoegen tot nieuwe wijken. Dat doen we al in MSP (dat één nieuw hart krijgt voor de drie oorspronkelijke wijken). Dat is voor bewoners lastig, en praktisch betekent het vaak dat de afstand tot de voorzieningen groter wordt. Het alternatief is echter veel erger: lege woningen, lege winkels, lege scholen en een leefbaarheid van niks! Dus, kortom, ik denk dat we in Parkstad met minder inwoners de leefbaarheid alleen maar overeind kunnen houden als we overtollige woningen slopen en voorzieningen op een groter geografisch schaalniveau organiseren. Dat leidt tot een andere visie op het begrip ‘buurt’ en misschien grotere afstanden tussen wonen en voorzieningen, maar kan ook heel veel opleveren in de sfeer van meer groen en meer openheid. Wat vindt u van de HBV Groot Hoensbroek? Ik vind het uitermate waardevol wanneer huurders zich organiseren en meedenken over de manier van functioneren van hun corporatie. Ook geeft het me altijd weer een warm gevoel wanneer ik zie hoeveel mensen in die HBV’s zich in hun vrije tijd inzetten voor hun collegahuurders. Met de HBV’s van Woonpunt, vier in totaal, bestaat een hechte en open band waarin we naar mijn mening alles tegen elkaar kunnen zeggen. We staan immers voor eenzelfde belang: onze huidige én toekomstige huurders moeten zich prettig voelen in hun woning en woonomgeving. Natuurlijk verschillen we wel eens van mening over de manier waarop we dat belang het beste dienen, maar dat hoort bij een gezonde relatie. Met je partner kibbel je immers ook wel eens. Samen zullen we het in Heerlen en Hoensbroek de komende jaren niet gemakkelijk krijgen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen uit zullen blijven komen.

11


Interview met Woonpunt: Mirjam Depondt (vervolg) Wij missen een uniform beleid m.b.t. de toewijzing van woningen in de drie werkgebieden van Woonpunt. Hoe denkt u deze in de toekomst beter op elkaar af te stemmen? Woonruimteverdeling is heel erg regiogebonden en afhankelijk van afspraken met gemeenten en collega-corporaties. Bijvoorbeeld: in Maastricht hebben de drie corporaties en de gemeente samen het Woningburo opgericht dat de toewijzing van sociale huurwoningen van alle drie de corporaties voor heel Maastricht volgens uniforme criteria regelt. In de Westelijke Mijnstreek en Parkstad bestaat zo’n Woningburo niet. In Sittard-Geleen heeft Woonpunt vooral zorgwoningen en middeldure woningen; voor die zorgwoningen leveren instellingen vaak bewoners, en de middeldure huurwoningen worden op de vrije markt aangeboden. In Parkstad is een overschot van vrijwel elk type woningen en dus is het geen probleem grondgebonden woningen aan tweepersoonshuishoudens te verhuren. In Maastricht zijn er nog wachtlijsten voor grondgebonden woningen en krijgen gezinnen dus nog voorrang. Kortom, uniformering zou te weinig rekening houden met de specifieke regionale omstandigheden. Wordt de prijs-kwaliteitverhouding van de woningen van Woonpunt niet verstoord door de economische crisis, door bijvoorbeeld uit- of afstel van kwaliteitsinvesteringen? Of we wel of niet investeren in de kwaliteit van woningen is afhankelijk van verschillende factoren. De crisis speelt zeker mee. Banken zijn immers kritischer over wat ze corporaties lenen. Een andere factor is het inflatievolgend huurbeleid van de regering. Voor huurders is het fijn dat hun huur met niet meer dan inflatie stijgt, maar onze bouwkosten stijging wel meer dan inflatie! Het belangrijkste vraagstuk is echter de krimp: hoelang zullen woningen nog blijven staan? Wat kunnen we in een krimpende markt aan huur vragen? Wat leveren ze bij een eventuele verkoop op? De uitkomst daarvan bepaalt mede hoeveel we in die woning investeren. Dat lijkt erg financieel gedacht, maar het idee dat corporaties veel geld hebben is slechts ten dele waar: het vermogen zit in de woningen. Het wordt pas geld als je die woningen verkoopt en dat gaat ook bij ons de laatste tijd nogal moeilijk. Met dank aan: Mevr. Mirjam Depondt en dhr. Roel Haanen 12


Aantasting huurdersrechten bij energiebesparing tegengehouden De eis dat 70% van de huurders in moet stemmen met renovatieprojecten blijft ook bij energiebesparingprojecten onverkort gehandhaafd. Deze eis wilde het kabinet in het kader van de crisis- en herstelwet onder voorwaarden tijdelijk afschaffen. Dankzij een tegenvoorstel van Woonbond en Aedes, steunde een nipte meerderheid in de Tweede Kamer (GL, PvdA, SP, CU, PvdD en D66) het amendement om de 70%-eis ook bij energiebesparing te handhaven. Ronald Paping, directeur Woonbond, is blij met het bereikte resultaat: “Woonbond en Aedes zullen zich nu extra inspannen om sneller draagvlak te verkrijgen en knelpunten op te lossen. Huurderdraagvlak blijft onverminderd belangrijk, ook bij energiebesparing.� De Kamer stemde op 17 november 2009 in met de crisis- en herstelwet. Deze wet is bedoeld om (bouw)projecten versneld uit te voeren en zo werkgelegenheid te stimuleren. Voor deze versnelling worden allerlei procedures ingekort. In plaats van de afschaffing van de 70%-eis, stelden Woonbond en Aedes voor om huurders en woningcorporaties met interventieteams te ondersteunen. Zij spannen zich in om voldoende draagvlak voor energiebesparingplannen te behalen en zo sneller tot uitvoering van plannen over te kunnen gaan.

Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws.php?type=pers, 18-11-2009. 13


Roos regelt prettiger wonen!

Onlangs hebben alle huurders van Woonpunt een brief ontvangen met daarin een gratis persoonlijke Roospas voor 2010. Maar wat is Roos eigenlijk voor een organisatie? En met wat voor vragen kan ik er terecht? Eén van de medewerkers, Laurie Claessens, laat u kort kennismaken met Roos. Extra service Laurie legt uit: “Roos is een samenwerkingsverband tussen de woningcorporaties Woonpunt en Maasvallei en de RIBW Heuvelland & Maasvallei. Drie partijen die hetzelfde doel nastreven, namelijk hun klanten extra service bieden in de vorm van aanvullende diensten en producten. Die diensten en producten zijn heel divers, maar hebben altijd te maken met wonen en ondersteuning.” Veel ervaring Waarom zouden huurders dit soort zaken door Roos laten regelen? “Veel mensen zijn niet in de gelegenheid om dit zelf te doen. Omdat de oprichters van Roos veel ervaring hebben op het gebied van wonen en ondersteuning kennen onze medewerkers als geen ander de weg in het oerwoud van regelingen, zorgaanvragen en subsidies,”aldus Laurie. Hij vervolgt: “Bovendien beschikken we over een ruim netwerk van betrouwbare partners, die hun diensten extra voordelig aanbieden. Van dit extra voordeel profiteren onze klanten, want Roos heeft geen winstoogmerk.” Roos regelt Het aanbod van Roos is heel divers. Het heeft betrekking op allerlei regelzaken rondom wonen, die vaak veel tijd en moeite kosten. Laurie geeft enkele voorbeelden: “Roos kan bijvoorbeeld een complete verhuizing regelen, een belastingaangifte, een woningaanpassing, een subsidieaanvraag of een zorgaanvraag. Maar ook als mensen een schilder nodig hebben, of hun tuin op willen laten knappen, nemen wij hen deze zaken graag uit handen. Uiteraard tegen aantrekkelijke prijzen.”

14


Roos regelt prettiger wonen! (vervolg) Korting met Roospas “Maar dat is nog niet alles,” vervolgt Laurie. “Roos regelt ook korting bij bedrijven in de buurt. Op vertoon van de Roospas profiteren klanten direct van deze korting en van speciale aanbiedingen. Natuurlijk zitten we niet stil, maar proberen we steeds weer nieuwe kortingen en acties te regelen.” Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwste aanbiedingen, kan kijken op de website of zich aanmelden voor de speciale nieuwsbrief (kijk voor contactgegevens onderaan dit artikel). Voor iedereen Werkt Roos alleen voor huurders van Woonpunt en Maasvallei en voor klanten van het RIBW? Laurie: “In principe kan iedereen lid worden van Roos. Wel is het zo dat huurders van Woonpunt minder betalen voor een jaarabonnement (€ 12,- per jaar). Bovendien krijgen zij het lidmaatschap voor 2010 gratis, zodat ze kunnen uitproberen of deze service bevalt. Zo niet, dan eindigt het abonnement automatisch.” De kosten voor de diensten van Roos verschillen, maar de tarieven zijn altijd aantrekkelijk. Sommige diensten worden zelfs betaald door de gemeente of de AWBZ. Meer informatie Als u na het lezen van dit artikel nog behoefte heeft aan meer informatie of een vraag heeft over de diensten en producten van Roos, kijk dan op de website www.roosregelt.nl of neem contact op met een van de Roos consulenten, via 043 – 3440932 en na 1 januari 2010 via 088 – 0104555 (lokaal tarief).

Bron: Laurie Claessens en http://www.roosregelt.nl, 01-12-2009 15


Activiteiten Alcander

Alcander organiseert op diverse locaties in Hoensbroek tal van activiteiten voor ouderen. Onderstaand leest u welke activiteiten er plaatsvinden in Buurtcentrum ‘De Koffiepot’: maandag en donderdag 10.30u - 11.30u (pas 55+!) maandag 13.00u - 16.30u woensdag, donderdag en vrijdag 13.00u - 16.30u woensdag, donderdag en vrijdag 13.00u - 16.30u maandag 13.00u – 16.00u maandag en dinsdag 14.00u - 16.00u en 19.00 -22.00u donderdag 13.30u - 16.00u en 19.00u - 22.00u vrijdag 10.30u - 12.30u en 19.00u - 22.00u Engelse les: dinsdag 10.30u - 11.30u (pas 55+!) Yoga: dinsdag 10.00u - 11.00u en 11.00u - 12.00u (pas 55+!) Kienen: 1e en 3e woensdag van de maand 13.30u - 16.30u Handwerken: woensdag 14.00u - 16.00u (Rode Kruis) Computerclub: 2e woensdag van de maand 19.30u - 22.00u Ruilbeurs: donderdag 14.00u - 16.00u Open tafel: 3e donderdag van de maand 17.00u - 19.00u Gymnastiek: Kaarten: Biljarten: Kaarten: Dansen: Kegelen:

Naast de bovenstaande activiteiten in Buurtcentrum ‘De Koffiepot’ vindt u de overige activiteiten op de andere locaties op www.alcander.nl; klik op de link ‘senioren’, dan op ‘activiteiten’ en vervolgens op ‘Hoensbroek’. Indien u niet over een computer beschikt, kunt u telefonisch contact opnemen met Alcander via 045 – 7 11 15 60.

Bron: Alcander, 10-12-2009 16


IdeeĂŤnformulier Buurtactie gemeente Heerlen

17


18


Vacature

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is op zoek naar mensen die een paar uur per maand kunnen vrijmaken en onze HBV willen komen versterken als (aspirant)bestuurslid en/of contactpersoon. Als (aspirant)bestuurslid woont u onder andere onze maandelijkse bestuursvergadering bij en kunt u uw eigen inbreng doen. Als contactpersoon vertegenwoordigt u de wijk waarin u woonachtig bent. Uw leeftijd speelt overigens geen rol. Wel dient u huurder/huurster te zijn van Woonpunt Parkstad in het stadsdeel Hoensbroek en dient u lid te zijn van onze HBV.

Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur via het secretariaat (045 – 5 23 32 76) of bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. U kunt zich ook aanmelden tijdens onze spreekuren (zie de achterzijde van dit Infobulletin) op ons kantoor aan de Marktstraat 145. Nadat u zich heeft aangemeld, nodigen wij u uit voor een vrijblijvend gesprek. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 19


Informatie HBV Groot Hoensbroek

Dit Infobulletin, met een oplage van 3200 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin april 2010. Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. In verband met de feestdagen is er van 21 december 2009 tot en met 5 januari 2010 géén spreekuur van de HBV Groot Hoensbroek. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045 – 5 23 32 76). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2010!