Infobulletin 3 (2017)

Page 1

Infobulletin Nummer 3 - 2017

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Prestatieafspraken 2018

Sinds de invoering van de Woonwet zijn gemeentes en woningcorporaties maar ook de huurdersorganisaties betrokken bij het maken van de prestatieafspraken. Er worden onder andere afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen, over het aantal te slopen woningen en over het toewijzen van woningen aan speciale doelgroepen. Tijdens de zogenaamde ‘Thematafelbijeenkomsten’ proberen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties gezamenlijk tot afspraken over eerdergenoemde en andere onderwerpen te komen over het volgende kalenderjaar. Dit jaar worden er dus afspraken gemaakt over het jaar 2018. Deze afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een officieel einddocument en dat wordt dan door alle partijen ondertekend. In 2016 moesten de afspraken voor het huidige jaar vastgelegd worden, maar dat document is niet door ons bestuur ondertekend. Het bestuur van de HBV wilde namelijk dat de woningtoewijzing aan moeilijk en zeer moeilijk plaatsbare personen, die niet onder begeleiding staan van een hulp- of zorginstantie, door alle in de gemeente Heerlen actieve woningcorporaties in hun beleid werd opgenomen. Deze personen hebben namelijk recht op een woning en elke woningcorporatie is dan ook verplicht deze mensen te helpen. Tot en met vorig jaar was het echter gebruikelijk dat een deel van de woningcorporaties bij de toewijzing ‘de krenten uit de pap’ haalden. Het gevolg daarvan was dat een klein aantal woningcorporaties, waaronder Woonpunt, geconfronteerd werd met vaak noodgedwongen toewijzing aan eerdergenoemde personen, waardoor de leefbaarheid in verschillende complexen en wijken sterk onder druk kwam te staan. In het einddocument met de prestatieafspraken voor dit jaar (2017) werd afgesproken dat elke woningcorporatie een evenredig deel van de toewijzing aan moeilijk en zeer moeilijk plaatsbare personen voor haar rekening neemt. Het bestuur van de HBV vindt ‘evenredig’ veel te vrijblijvend, aangezien het de overige woningcorporaties tot niets verplicht. In de tekst zou moeten staan ‘een naar rato toewijzing van het aantal woningen dat de corporatie in de gemeente bezit aan eerdergenoemde personen’. Het bestuur van de HBV heeft tevergeefs geprobeerd om de laatstgenoemde tekst (‘naar rato...’) in het einddocument vastgelegd te krijgen. Op grond hiervan heeft de HBV dan ook de prestatieafspraken met betrekking tot 2017 niet ondertekend. Het ziet er overigens naar uit dat deze tekst ook niet wordt opgenomen in het einddocument voor 2018, dus is de kans groot dat wij ook in dat geval geen handtekening zetten. 2


Koeltoren Emmaplein feestelijk onthuld Op 14 juni hebben wij de omgevingsvergunning voor de koeltoren van de gemeente Heerlen ontvangen en de koeltoren staat inmiddels op het Emmaplein in Mariarade. Op 30 juni hebben we met een aantal bewoners een deel van het groen weggehaald en zijn er vier gaten gegraven die vervolgens zijn gevuld met cement en voorzien van moeren waarop de koeltoren is bevestigd. De firma Stado heeft de koeltoren vanaf het ‘Gammaterrein’ naar het Emmaplein vervoerd en geplaatst. Een aantal bewoners heeft met de gemeente Heerlen een buurtdeal afgesloten (zie ook pagina 5). De gemeente heeft gezorgd voor de ondersteunende buitendienstmedewerkers, voor benodigde materialen en voor de afvoer van het groen. Verder hebben we van de gemeente worteldoek, kiezel en cement gekregen. Wij zorgen voor het onderhoud van het plein met materialen van de gemeente Heerlen. Op 19 en 20 augustus hebben buurtbewoners, leden van de carnavalsvereniging Blauw-Wit, verkenners en Buurtgerichtwerk Mariarade de koeltoren schoongemaakt en geverfd in de kleuren van Mariarade (blauw en wit). Daarbij mochten wij gebruikmaken van de tuin van één van de bewoners aan het Emmaplein, voor stroom en water, en voor een korte pauze met een kop koffie, vlaai en broodjes en bovendien heeft een andere bewoner voor soep en knakworsten gezorgd. De feestelijke onthulling van de koeltoren vond uiteindelijk plaats tijdens de gezellige jaarlijkse buurtdag in Mariarade op 17 september. De onthulling werd gedaan door Mirjam Depondt, voorzitter raad van bestuur van Woonpunt, en door drie voormalig mijnwerkers (zogenaamde ‘koempels’). Verder vond er een ballonnenwedstrijd voor de kinderen plaats. Vanuit de HBV hebben wij die wedstrijd ondersteund en we willen ‘De Bijzondere Ballon’ bedanken voor het leveren van de mooie ballonnen. Wij danken de buurtbewoners, leden van diverse verenigingen, Buurtgerichtwerk Mariarade, de firma Stado, de heer Harry Hertog (centrummanager), Woonpunt en de gemeente Heerlen voor hun medewerking om dit project mogelijk te maken! 3


Zelf aangebrachte voorzieningen in uw woning Veel huurders willen hun huurwoning zelf naar eigen smaak inrichten en niet zelden brengt dit ingrijpende maatregelen met zich mee. Het huidige ZAV-beleid (zelf aangebrachte voorzieningen) van Woonpunt is erop gericht om alle huurders te informeren hoe te handelen als u iets in uw woning wilt veranderen of aan uw woning wilt toevoegen. EĂŠn van de belangrijkste dingen die u moet doen, is Woonpunt vooraf in kennis stellen van de voorgenomen werkzaamheden. Meestal is schriftelijke toestemming van Woonpunt nodig. In een aantal gevallen mag de verandering blijven zitten, ook als u gaat verhuizen. In een aantal gevallen is de verandering toegestaan tijdens de huurperiode en dient u deze te verwijderen wanneer de huur wordt opgezegd. In sommige gevallen krijgt u geen toestemming. Een paar voorbeelden, volgens de nieuwe regels van Woonpunt: U krijgt toestemming en de verandering mag bij verhuizing blijven zitten bij onder andere het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk; het aanbouwen van de woning, volledig geĂŻsoleerd en afgewerkt; het bouwen van een bakstenen garage of bakstenen buitenmuur; het aanbrengen van een aansluiting t.b.v. elektrisch koken, vaatwasser of wasmachine. U krijgt toestemming, maar de verandering moet worden verwijderd als u gaat verhuizen bij onder andere het leggen van laminaat of houten vloer; het aanbrengen van een douchecabine. In deze en andere gevallen bestaat de mogelijkheid voor overname door de nieuwe bewoner. In nog andere gevallen is deze mogelijkheid er niet. Geen toestemming krijgt u bijvoorbeeld voor onder andere het bouwen van een carport of een tuinmuur van betonplaten. Wilt u meer weten en wilt u weten wat de voorwaarden zijn als u iets in uw woning gaat veranderen? Kijk dan op www.woonpunt.nl. Hier vindt u alle benodigde informatie en een uitgebreide lijst van alle mogelijke werkzaamheden, met de vermelding van de voorwaarden. Bent u niet in het bezit van een computer en bent u van plan iets in of aan uw woning te veranderen? Kom dan, voordat u met Woonpunt contact opneemt, tijdens het spreekuur even langs bij onze HBV, want dan kunnen wij alvast voor u kijken wat de voorwaarden zijn voor de voorgenomen werkzaamheden.

4


Buurtdeal gemeente Heerlen en Woon- of wijkwens Woonpunt Recent zijn er twee nieuwe initiatieven gestart om het leven in onze wijken aangenamer te maken. Buurtdeal gemeente Heerlen De gemeente Heerlen geeft de openbare ruimte voortaan op een andere manier vorm dan voorheen. De openbare ruimte wordt opgesplitst in een gemeentelijk deel, een participatief deel en een privĂŠdeel. Dat gemeentelijk deel en het privĂŠdeel waren er altijd al. Nieuw is het participatief deel. Voortaan zorgt de gemeente ervoor dat de basis op orde is, waarna de bewoners vervolgens zelf aan de slag kunnen om het beeld of de faciliteiten meer naar eigen wens te maken. En de gemeente faciliteert daarbij, bijvoorbeeld met materieel of mensuren. Enkele bewoners van de gemeente gaven al aan, bereid te zijn om hun handen uit de mouwen te steken voor een hoger onderhoudsniveau of voor de inrichting van hun buurt waarmee ze zich willen identificeren. Op dit moment zijn er al ruim 120 initiatieven waarbij de gemeente met de bewoners aan de slag gaat.

Woon- of wijkwens Woonpunt Heeft u een wens met betrekking tot uw woning, zoals het aanbrengen van een elektrische bediening voor het automatisch openen van de bovenluiken aan het keuken- of slaapkamerraam? Bezoek dan www.woonpunt.nl, ga vervolgens naar Woon- en wijkwens, en klik dan onder aan het formulier om het aanvraagformulier verder in te vullen. Hetzelfde geldt voor een wijkwens. Heeft u geen computer of is het invullen van het formulier voor u te ingewikkeld? Kom gerust dinsdagmiddag of donderdagochtend tijdens ons spreekuur langs. Dan vullen wij het formulier verder voor u in. 5


Meer trappenhuizen krijgen schoonmaakbeurt Op verzoek van een aantal bewoners van de Pannenberg en de Hoofdstraat is het bestuur van de HBV in juli in samenwerking met Woonpunt een actie gestart om te bewerkstelligen dat een aantal trappenhuizen (portieken) vanaf nu wekelijks wordt schoongemaakt door Balanz. Veel bewoners, die al langer in deze portiekflats wonen en de trappenhuizen in het verleden zelf hebben schoongemaakt, kunnen dit gezien hun leeftijd niet meer. Ook voor werkende huurders is het moeilijk hiervoor tijd vrij te maken. Dat veel van deze trappenhuizen er (gedeeltelijk) smerig en verloederd bijliggen, is niet zo vreemd. De trappenhuizen, de voorportalen, de gemeenschappelijke kelders en de ramen hebben betere tijden gekend. Het schoonmaken van de trappenhuizen door Balanz heeft wel een consequentie: de bewoners krijgen te maken met een kleine verhoging van de servicekosten. Een en ander houdt in dat in deze trappenhuizen 70% van de bewoners in elk trappenhuis akkoord moet gaan met verhoging van de servicekosten. Het was niet eenvoudig om telkens op pad te gaan en de mensen ‘warm te maken’, maar uiteindelijk is het ons gelukt om in de meeste trappenhuizen de bewoners hiervan te kunnen overtuigen. Er zijn zelfs bewoners geweest die ons bijgestaan hebben en bij medebewoners aan de deur geklopt hebben. Zij hebben er mede voor gezorgd dat deze bewoners voor akkoord hebben getekend. Wij zijn met oprecht veel dank verschuldigd aan de bewoners die ons meegeholpen hebben maar ook aan diegenen die getekend hebben en ervoor gezorgd hebben dat wij ons doel grotendeels bereikt hebben. Het is nu aan Woonpunt om de gemaakte afspraken na te komen, zodat er gestart wordt met het schoonmaken door Balanz. Ten tijde van het schrijven van dit artikel (augustus) was hierover nog niets bekend. 6


Kort nieuws

Onkruidbestrijding In het verleden kon het onkruid effectief bestreden worden door de inzet van chemicaliĂŤn, maar tegenwoordig is dat niet meer mogelijk vanwege de Europese wetgeving. Het wegbranden (bij bestrating) van het zichtbare onkruid of het schoffelen tussen de aanplanting is echter arbeidsintensiever en het onkruid laat zich op deze manier niet 100% verwijderen en is binnen enkele dagen weer zichtbaar. Bovendien is deze manier van verwijderen duurder, vanwege de inzet van mensen die de bestrijding moeten uitvoeren. Het is een situatie waarmee iedereen mee moet leren leven. Mocht u constateren dat het onkruid in de groenvoorziening of in de bestrating bij uw complex te hoog staat of te welig groeit, neem dan gerust contact op met het bestuur van de HBV. Wij houden namelijk periodiek met Woonpunt en Balanz een groenschouw waarbij wij knelpunten aankaarten. Afrekening waterverbruik Wij hebben vragen ontvangen over de afrekening van het waterverbruik in de complexen met centrale watermeters en wij hebben dan ook opheldering aan Woonpunt gevraagd. In het verleden werden kosten berekend op basis van het aantal personen per huishouden, maar de kosten van het waterverbruik worden nu rechtevenredig verdeeld over alle appartementen, ongeacht het aantal personen per huishouden. Volgens de aanbevelingen van de Huurcommissie (Servicekostenbeleid Huurcommissie januari 2014) is de huidige verdeelmethodiek, deze ‘gelijkelijke verdeling op basis van het aantal woonruimten’, in complexen met een centrale bemetering toegestaan. Wij hopen hiermee uw vraag te hebben beantwoord. Ledenwerving 2018 Aanstaande december ontvangen alle huurders van Woonpunt in Hoensbroek, zoals ieder jaar, weer een Infobulletin met daarbij een oproep om (wederom) lid te worden van onze HBV. De vorige keer is de ledenwerving uiterst succesvol verlopen. Ondanks bewonerskrimp en de sloop van een groot aantal woningen en complexen in de afgelopen jaren kunnen wij voor dit jaar (2017) een recordaantal leden melden. In augustus van dit jaar hebben wij het 800ste lid kunnen verwelkomen! Dat maakt ons trots, maar ook dankbaar richting de leden. Een aantal bewoners heeft reeds het lidmaatschap voor 2018 betaald en zij zijn dan ook als lid in 2018 ingeschreven. Wij hopen volgend jaar weer op uw inschrijving, zodat we het record van dit jaar op zijn minst kunnen evenaren! 7


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u zonder afspraak op spreekuur komen. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. A. Rademakers Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Algemeen bestuurslid: Mevr. J. Houtvast Mevr. A. van der Heijden Onze contactpersonen in de wijk Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt 045-5233276 Mariagewanden Dhr. J. van der Lingen 045-5223139 Nieuw Lotbroek Mevr. J. Houtvast 06–11044543

8