Infobulletin 3 (2015)

Page 1

Infobulletin Nummer 3 - 2015

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Het bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. A. Rademakers Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Dhr. J. Hilgers Aspirant bestuurslid: Mevr. A. van der Heijden Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl http://www.facebook.com/hbvgh http://twitter.com/hbvgh http://linkd.in/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Schuttersweide / De Beemden Mevr. F. Spijker Mevr. J. van Aken Marktstraat 139, 6431 LM Schuttersweide 26, 6433 AD 045-5220773 045–7506992 Nieuw Lotbroek Mevr. J. Houtvast Rector Weertsstraat 2, 6433 ER 06–11044543 2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Er ligt weer een mooie editie van ons Infobulletin voor u. Na een zomervakantie met enerzijds rust en anderzijds vele overleggen heeft ons bestuur weer genoeg nieuwtjes voor u. Zo kunt u op de volgende pagina lezen over de ontwikkelingen in en rondom het complex ‘Op den Theulder’ aan de Markstraat. Daarnaast lichten wij onze plannen over een nauwere samenwerking met Huurdersvereniging Coriovallum uit Heerlen toe. Verder zijn we trots op het feit dat er ook een zeer uitgebreid interview met Peter van Zutphen, wethouder van de gemeente Heerlen, in dit Infobulletin is te vinden op pagina 6, 7 en 8. Verderop vindt u de stand van zaken omtrent het ‘Portiekenproject’ als onderdeel van Onze Buurt 2014 en een oproep aan al onze leden en andere lezers van dit Infobulletin om samen de rattenoverlast en schade door sigarettenpeuken te voorkomen. Als laatste stelt Annelies van der Heijden, ons nieuwste aspirant bestuurslid, zich aan u voor. Tot slot wil ik u namens het gehele bestuur veel leesplezier toewensen! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl

3


Ontwikkelingen complex ‘Op den Theulder’ Het bestuur van de HBV ontvangt al geruime tijd diverse klachten van bewoners van het complex ‘Op den Theulder’. In overleg met Woonpunt proberen we deze klachten met de nodige zorgvuldigheid te behandelen. Over een aantal klachten heeft de HBV al de toezegging van Woonpunt dat er op termijn aan gewerkt gaat worden. Het betreft onder andere de vervanging van de verwarmingsketels uit 1974. De ketel veroorzaakt al jaren geluidsoverlast. Aan dit probleem komt nu hopelijk een einde. Tegelijk met de vervanging van de ketel zullen ook de individuele meters aan de radiatoren in de woningen worden aangebracht. Iedere bewoner is dan zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen stookgedrag en wordt al naar gelang hierop afgerekend. De individuele meters zijn volgens de nieuwe Warmtewet verplicht in complexen met blokverwarming. Verder heeft Woonpunt toegezegd om zowel het hout- als betonwerk onder handen te nemen. De keukens en het sanitair worden in 2018 vervangen. Andere klachten die wij ontvingen, betreffen de groenvoorziening en dan met name in de voormalige waterpartij. Hier moeten kale plekken weer beplant worden en dient er iets aan de stankoverlast te worden gedaan. Het bestuur van de HBV vindt dat het onderhoud van de groenvoorziening beter gecontroleerd moet worden en verder zijn er klachten met betrekking tot de geluidsoverlast van de ventilatoren op het dak, verlichting in de kelder, de toegangsdeur aan de Polderstraat naar de kelder, en het probleem van het tegelijkertijd opengaan van beide toegangsdeuren bij één van de ingangen van het complex. Het complex ‘Op den Theulder’ is uiteraard niet het enige complex van Woonpunt in Hoensbroek. Het bestuur wil ook graag de eventuele problemen in de andere complexen van Woonpunt inventariseren. Hiervoor hebben wij wel dringend de hulp nodig van de bewoners. Laat ons weten wat er leeft in uw complex door een e-mail te sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of door langs te komen op ons kantoor tijdens onze spreekuren.

4


Intensievere samenwerking met Huurdersvereniging Coriovallum Het Centraal Huurdersoverleg Woonpunt (CHOW) bestaat, behalve onze HBV, uit de huurdersverenigingen Woonbelang (Maastricht en Mergelland), Swentibold (Sittard-Geleen) en Coriovallum (Heerlen). Het CHOW voert overleg met de directie van Woonpunt over huurbeleid, verkoopbeleid en meerjarenbeleid. Het CHOW wordt daarbij gevraagd om gezamenlijk een advies (positief of negatief) hierover uit te brengen. Dit advies wordt na overleg tussen de huurders(belangen)verenigingen onderling schriftelijk aan Woonpunt meegedeeld. Het CHOW wordt gevraagd om haar visie te geven op projecten van allerlei aard. Verder komt het CHOW eenmaal per jaar bij elkaar om samen met de Raad van Commissarissen van Woonpunt, om problemen en knelpunten met Woonpunt te bespreken.

In de regio Parkstad zijn Huurdersvereniging Coriovallum (Heerlen) en onze HBV actief. Momenteel zijn beide verenigingen in gesprek om tot een intensievere samenwerking te komen. Het eerste gesprek heeft in juli plaatsgevonden. In de nieuwe woningwet, die per 1 juli 2015 in werking is getreden, krijgen huurders(belangen)organisaties meer zeggenschap. Zo worden deze organisaties volwaardig partij bij het maken van afspraken tussen de gemeente en de woningcorporatie. Dit geeft de huurdersorganisatie de mogelijkheid invloed uit te oefenen op beslissingen die huurders raken, zoals afspraken met betrekking tot het aanbod van betaalbare huurwoningen. Samenwerking tussen de HBV Groot Hoensbroek en de Huurdersvereniging Coriovallum is daarbij van groot belang. Bij prestatieafspraken tussen de gemeente Heerlen en de woningcorporaties die in Heerlen actief zijn, dragen wij ons gezamenlijk standpunt uit. De andere huurdersorganisaties binnen de gemeente zullen daarbij dezelfde rol spelen. Het gaat immers niet alleen om prestatieafspraken met Woonpunt, maar met รกlle woningcorporaties die binnen de gemeente Heerlen woningen in beheer hebben. Zodra er meer nieuws is over onze intensievere samenwerking met Huurdersvereniging Coriovallum, vermelden wij dit in ons Infobulletin, op onze website en via social media. 5


Interview met wethouder Peter van Zutphen Peter van Zutphen, wethouder Welzijn, zorg, herstructurering en wonen, was bereid om enkele vragen van onze kant te beantwoorden. Het resultaat hiervan vindt u op de volgende pagina’s. Hoe denkt u het probleem van krimp, vergrijzing en ontvolking in Parkstad het hoofd te kunnen bieden, zonder dat de leefbaarheid wordt aangetast? Die woorden hebben een negatieve bijklank gekregen, wat mij betreft ten onrechte. De voorspellingen daarover wisselen voortdurend. De bevolkingsontwikkeling is zoals hij is, daar kun je als gemeente op korte termijn weinig aan veranderen. Wel op langere termijn, we moeten een aantrekkelijke stad zijn zodat jongeren na hun opleiding ook hier kansen hebben, en ook mensen van buiten hier heen komen. Ik heb daar vertrouwen in. Als je tegelijkertijd bij de planning van nieuwe woningen, scholen enzovoorts rekening houdt met de cijfers zoals ze nu zijn kun je je voorzieningenniveau op een redelijk peil houden en voorkom je dat je nu voor leegstand bouwt. Ten gevolge van de vergrijzing en bevolkingskrimp zijn er in Hoensbroek reeds sloopprogramma’s uitgevoerd. De vergrijzing zorgt daarbij ook nog voor een toename van de behoefte aan zorg- en seniorenwoningen in de sociale huursector. Hoe denkt u aan deze behoefte in de toekomst te kunnen voorzien? Duidelijk is dat er weer tekorten aan het ontstaan zijn bij sociale huurwoningen, onder andere doordat mensen langer thuis blijven wonen en er dus inderdaad behoefte is aan zorgwoningen. Grootscheepse sloop zal in deze situatie vooral optreden als de woningen bouwkundig gewoon op zijn, en niet wegens overschotten aan huurwoningen. Woningcorporaties hebben het door de verhuurdersheffingen financieel heel moeilijk, en zullen jammer genoeg dus niet zo snel nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen. Maar bij (goedkope) koopwoningen zijn er nog wel overschotten, en de woningcorporaties zouden wel kunnen denken aan het kopen, renoveren en verhuren daarvan. En aan het levensloopbestendig maken van woningen. 6


Interview met wethouder Peter van Zutphen (vervolg) Door de reeds uitgevoerde sloop van een aantal complexen en woningen ziet Hoensbroek er momenteel uit als een ‘gatenkaas’ . Door onder andere de nieuwbouwstop van Woonpunt de komende vijf jaar of zelfs nog een langere periode ziet het er naar uit dat aan deze situatie weinig verandering zal komen. Denk hierbij aan het terrein van het voormalige Broeklandcollege, Margriet- en Christinastraat in Nieuw Lotbroek, het terrein van de complexen aan de Uitweg en Pannenberg welke in de nabije toekomst zullen worden gesloopt en het braakliggend terrein in het Aldenhofpark welke bestemd is voor nieuwbouw door Woonpunt en nu voor een langere periode in de ijskast is gestopt. Hoe denkt het College van Burgemeester en Wethouders erover om tot een snellere invulling te komen aan deze braakliggende terreinen? We zijn allereerst heel teleurgesteld en ook wel boos over het uitstel in het Aldenhofpark, want daar hadden we echt beloftes over gekregen en die worden nu niet nagekomen. Verder is het zo dat we natuurlijk alleen echt iets te zeggen hebben over leegkomende plekken als die van de gemeente zijn. Invulling daarvan hangt mee af van de vraag of de economie weer wat aantrekt, en er weer geïnvesteerd wordt. In afwachting daarvan moet het wel een beetje redelijk uitzien. Dat verwachten we ook bij terreinen die niet van ons zijn, maar daar beslissen we zoals gezegd niet zelf over. Door de toename van het aantal particuliere kamerverhuurbedrijven neemt de overlast toe en de mensen in de omgeving voelen zich in toenemende mate onveiliger. Hoe denkt u erover om een beleid te maken om de overlast te verminderen en het veiligheidsgevoel weer te laten toenemen? Een goede vraag. Ik vind dat we samen met de woningcorporaties in de richting moeten gaan dat zij (de woningcorporaties) de mensen een behoorlijk alternatief bieden zodat mensen niet meer afhankelijk zijn van slechte kamerverhuurders. Waarom zouden woningcorporaties dat niet zelf kunnen, en dan op een nette manier? Daarnaast moeten we als gemeente natuurlijk ook handhavend optreden tegen wantoestanden, als we daar in ieder geval de wettelijke mogelijkheid voor hebben. Door de recente ontwikkelingen in de wereld is er een gigantische stroom vluchtelingen op gang gekomen, ook naar ons land. Ook de Gemeente Heerlen zal een bijdrage moeten leveren in de opvang van deze mensen. Hoe kijkt u aan tegen de verdeling van vluchtelingen als 7


Interview met wethouder Peter van Zutphen (vervolg) het gaat om huisvesting in de sociale huursector in Hoensbroek, met name de verdeling onder de verschillende woningcorporaties? Heerlen is een sociale stad. Dus ook voor vluchtelingen. Natuurlijk weet ik maar al te goed dat ook veel mensen hier het moeilijk hebben, en soms dringend een huis zoeken. Met beide belangen moeten we rekening houden. Maar nooit of te nimmer moet je de ene groep die het moeilijk heeft uitspelen tegen de andere. Het is niet de schuld van vluchtelingen dat er te weinig huurwoningen zijn gebouwd. Gelukkig is mijn ervaring dat de woningcorporaties in de regio, ook die in Hoensbroek, goed met elkaar samenwerken voor een eerlijke verdeling. Door de verhuurdersheffing hebben de woningcorporaties financiĂŤle problemen die men probeert op te vangen door jaarlijks maximale huurverhogingen toe te passen. Door deze maatregel is de verhouding tussen inkomen en woonlasten niet meer in balans waardoor steeds meer huurders in de financiĂŤle problemen komen. Daarbij ook nog aangetekend dat de hoogte van de huurtoeslag de laatste jaren verminderd is. Hoe denkt de gemeente hiermee in de toekomst om te kunnen gaan? Dat is iets van de landelijke politiek. Maar het komt wel op het bordje van de huurders hier, en ook op dat van de gemeente. Mensen kloppen daardoor immers ook vaker bij de gemeente aan voor hulp. Onze mogelijkheden zijn beperkt, maar we doen wat we kunnen. Het gemeentehuis van de voormalige Gemeente Hoensbroek staat al vele jaren leeg en verpauperd in ernstige mate. Veel, met name oud Hoensbroekenaren, doet de aanblik hiervan pijn. Hoe denkt de burgemeester dit probleem zo snel mogelijk op te lossen? Voor ons is dat ook een doorn in het oog. Maar het is allereerst de verantwoordelijkheid van de eigenaar om hier een invulling aan te geven. Ik blijf hoopvol! Is er verder nog iets wat u graag wilt melden aan de huurders van Woonpunt in Hoensbroek? Voordat ik in 2002 wethouder werd, ben ik heel vaak betrokken geweest bij acties van huurders rond de huurverhoging, servicekosten enzovoorts. Als gemeente gaan we daar niet over. Maar ik blijf een warm hart houden voor huurders die voor hun belangen vechten. 8


Stand van zaken Onze Buurt ‘Portiekenproject Hoofdstraat West en omgeving’ Hierbij volgt wederom een update over de stand van zaken met betrekking tot Onze Buurt 2014 waarmee onze vereniging € 45000,- won. We hebben nog relatief weinig verzoeken ontvange, en zullen op termijn proberen om meer initiatieven te realiseren; plaatsing van een picknicktafel en -banken geplaatst aan de Steenberglaan, het tegelproject aan de Heuvelstraat, de geveltuin aan de Harmoniestraat, en het maken én ophangen van eekhoornkastjes. Begin september vond de realisering plaats van een met een hekwerk afgesloten ontmoetingsplek achter één van de flats aan de Hoofdstraat, ten behoeve van de bewoners van deze flat. Verder is er in een complex aan de Hoofdstraat een AED (defibrillator) geplaatst met hulp van bewoners, Schoon GMS en ons bestuurslid Jolanda van Aken, die ook vrijwilliger van het Rode Kruis is. Enkele huurders gaan een reanimatiecursus volgen, zodat zij in eventuele noodgevallen mensenlevens kunnen redden.

In enkele complexen gaan wij nog ‘portiekgesprekken’ voeren, om samen met de bewoners nieuwe ideeën op te doen. Daarna dragen we het appartement aan de Hoofdstraat, dat wij in bruikleen hebben gekregen van Woonpunt, weer over. Vervolgens bekijken we op welke manier we het resterende bedrag optimaal kunnen besteden in de overgebleven periode van twee jaar. Heeft u een idee voor bijvoorbeeld het trappenhuis, voor de groenvoorziening rondom uw complex of voor een ander project in uw buurt? Laat het ons dan weten! Dat kan door een e-mail te sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of door langs te komen tijdens onze spreekuren (dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur) op ons kantoor aan de Marktstraat 145. 9


Overlast ratten bij complexen en sigarettenpeuken neemt toe Voornamelijk in de buurt van flats worden steeds vaker ratten gesignaleerd. Onlangs is er, op initiatief van Woonpunt en de HBV, een nieuwsbrief over dit onderwerp bezorgd bij de bewoners van de flats aan de Hoofdstraat/ Harmoniestraat en omgeving en het complex Op den Theulder. Helaas gooien sommige bewoners nog steeds etensresten van hun balkon af of plaatsen ze kommetjes met voer voor de zwerfkatten. Dit trekt echter ook ratten aan. Ratten zijn goede klimmers, waardoor niet alleen bewoners van de onderste verdieping het risico lopen om ratten in hun woning te krijgen. Reinigingsdienst RD4 verzorgt de bestrijding van ratten voor de gemeente Heerlen. De bestrijding gebeurt preventief. Het kan echter voorkomen dat er toch overlast is. In dat geval kan de gemeente alleen iets doen als bekend is waar de ratten hun nest hebben. Heeft u informatie hierover? Meld het dan bij de gemeente Heerlen via www.heerlen.nl/ ongediertebestrijding of door te bellen met 045-5605040. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de wijkbeheerder van Woonpunt, dhr. Willem van de Kraats, maar uiteraard ook bij het bestuur van onze HBV.

Een vergelijkbaar probleem waaraan bewoners zich in toenemende mate ergeren, zijn de sigarettenpeuken. Deze worden vanaf het balkon of de galerij op de groenvoorziening of de luifels bij de hoofdentrees gegooid. Dit is uiteraard slecht voor het milieu en ergerlijk voor de medebewoners. Verder komt het voor, dat sigarettenpeuken op zonneschermen of markiezen van andere bewoners belanden, waardoor er brandgaten kunnen ontstaan, of andere schade die op de dader verhaald kan worden. Wij willen bewoners met dit uitgebreide artikel niet beleren hoe zij zich dienen te gedragen, maar wij vragen u uit naam van veel andere bewoners om rekening te houden met de huisregels die voor alle bewoners gelden. Daar heeft uiteindelijk iedereen plezier van! 10


Bestuur van de HBV verwelkomt nieuw aspirant bestuurslid Sinds een paar maanden maakt Annelies van der Heijden als aspirant bestuurslid deel uit van ons bestuur. Zij wil zich via dit artikel in ons Infobulletin heel graag aan u voorstellen. Mijn naam is Annelies van der Heijden en ik ben geboren en getogen in Hoensbroek, in de wijk Mariarade. Een aantal jaren heb ik elders in Hoensbroek gewoond, maar sinds 2006 ben ik weer woonachtig in mijn oude wijk. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek heeft mij in het verleden heel erg goed geholpen bij de bemiddeling van een klacht en ik heb daarbij aangeboden: “Kan ik ook iets voor jullie betekenen?� Op mijn vraag heeft het bestuur mij aangeboden om als aspirant bestuurslid deel uit te maken van het bestuur. Aangezien er nog niemand uit de wijk Mariarade in het bestuur zat, zou dat goed uitkomen. Na een gesprek heb ik van dit aanbod dankbaar gebruik gemaakt. Het bestuur bestaat uit een leuke, hechte en vooral gemotiveerde groep mensen die elkaar helpen, en zich niet alleen met de problemen uit hun eigen wijk bezighouden, maar zich sterk maken voor alle huurders van Woonpunt in Hoensbroek. Ik hoop dat ik als aspirant bestuurslid ook iets kan betekenen voor de huurders van Woonpunt. U kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of uiteraard door mij aan te spreken in Hoensbroek!

11


Agenda en colofon

Agenda (oktober-december 2015) Er staan geen activiteiten gepland voor deze periode. Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek Datum Tijd Zaterdag 31 oktober 09.00 uur - 19.00 uur Woensdag 2 december 12.00 uur - 17.00 uur Zondag 13 december 12.00 uur - 17.00 uur Zondag 20 december 12.00 uur - 17.00 uur

(oktober-december 2015) Evenement Halloween Sinterklaas Kerst Koopzondag Kerst Koopzondag

Colofon Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 exemplaren, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Leden ontvangen het volgende Infobulletin eind december 2015. Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u, zonder afspraak, op spreekuur komen. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045–5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. 12