Infobulletin 3 (2012)

Page 1

Infobulletin Nummer 3 - 2012

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek

1


Bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. J. Groothand Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Tweede Secretaris: Dhr. J. Teeuwen Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Social media www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Kasteelbuurt Mevr. F. Spijker Dhr. J. Groothand Marktstraat 139, 6431 LM Wingerdweg 66, 6432 HK 045-5220773 06-47141592 Nieuw Lotbroek Schuttersweide / De Beemden Dhr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Rector Weertsstraat 2, 6433 ER Schuttersweide 26, 6433 AD 06–11044543 045–7506992

2


Bestuur van de HBV

Beste lezer, Het is weer zover. U leest de nieuwste editie van ons Infobulletin. Voor deze editie was het aanvankelijk nogal moeilijk om informatie te verzamelen voor u als lezer, aangezien de omgeving van de HuurdersBelangenVereniging tijdens de zomervakantie relatief rustig was. Toch denken wij dat dit Infobulletin weer goed gevuld is met relevante informatie rondom de HBV. Zo kunt u in deze editie lezen over de informatiemiddag ‘Veiligheid in en om het huis’ op 26 oktober, de themabijeenkomst van 25 september jongstleden en is er wederom een editie van ‘Perikelen in de buurt’. Daarnaast kunnen wij melden dat ons bestuur is aangevuld met twee aspirant contactpersonen, te weten dhr. Houtvast en mevr. Van Aken. Mocht u vragen, opmerkingen en/of tips hebben, dan kunt u uiteraard een e-mail sturen naar één van de genoemde e-mailadressen in dit Infobulletin of het laten weten via Facebook of Twitter. Rest mij verder niets dan u, namens het gehele bestuur, weer veel leesplezier te wensen! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl

3


Informatiemiddag ‘Veiligheid in en om het huis’ op vrijdag 26 oktober Werken aan een veilige samenleving is een taak van ons allemaal. In verband hiermee organiseert de Invalidenbond Hoensbroek op vrijdag 26 oktober 2012 in buurtcentrum ‘De Koffiepot’, gelegen aan de Kasteel Hoensbroeklaan 190, een middag die in het teken staat van ‘Veiligheid in en om het huis’. De informatiemiddag begint om 14.00 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur. Het thema ‘Veiligheid in en om het huis’ wordt aan de hand van voorbeelden, tips en handreikingen van deskundigen van Politie en Brandweer toegelicht. Daarbij komt ook de rol en waakzaamheid van de inwoners zelf aan de orde. Deze presentatie wordt verzorgd door dhr. Wiebe Veenstra, de wijkagent van Mariarade. Daarna krijgen de aanwezigen de kans om met de wijkagent te discussiëren over de veiligheid thuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 045–5221333. Alle informatie op een rijtje: Informatiemiddag ‘Veiligheid in en om het huis’ Vrijdag 26 oktober 2012 14.00 uur - 16.30 uur Buurtcentrum ‘De Koffiepot’ (Kasteel Hoensbroeklaan 190, Hoensbroek) We verheugen ons op uw komst! Met vriendelijke groet, Bertha Jongen en Wiebe Veenstra Voorzitter Invalidenbond Wijkagent Mariarade 4


Instapgeld abonnement serviceonderhoud Woonpunt Er is de afgelopen jaren nogal wat onduidelijkheid ontstaan over de hoogte van het bedrag dat betaald moet worden als instapgeld voor het abonnement serviceonderhoud van Woonpunt. We proberen aan de hand van dit artikel meer duidelijkheid te creëren met betrekking tot dit abonnement. Bij aanvaarding van een woning van Woonpunt kan de nieuwe bewoner lid worden van bovengenoemd abonnement ten behoeve van klein onderhoud in en om de woning van Woonpunt. Dit houdt in dat klusjes, die normaliter door de huurder zelf moeten worden gedaan, in dit geval door Woonpunt kunnen worden verricht zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. U kunt overigens ook later lid worden, maar dan zijn er instapkosten aan verbonden. Over deze instapkosten zijn er in het verleden onduidelijkheden ontstaan. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging heeft enkele huurders vanwege het verstrekken van onjuiste informatie door Woonpunt verkeerd ingelicht over de hoogte van het instapgeld. Het bestuur van de HBV ging er namelijk van uit dat het instapbedrag € 125,- per woning bedroeg. Dit blijkt achteraf niet juist te zijn. Het correcte instapbedrag bedraagt slechts € 20,per woning. Hopelijk helpt dit artikel om de onduidelijkheden wat betreft het instapgeld van bovengenoemd abonnement weg te nemen. Mocht u alsnog vragen hierover hebben, dan kunt u langskomen tijdens ons spreekuur (dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur of donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur) of een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

5


Perikelen in de buurt: Kasteelbuurt Zoals in het eerste en het tweede Infobulletin van 2012 volgt hier voor de derde keer een artikel over perikelen in de buurt, deze keer over de wijk Kasteelbuurt. De rapportages worden gemaakt aan de hand van een interview (middels vijftien vastgestelde vragen) met een reeds in de wijk lang woonachtig persoon of gezin. De interviews geven de meningen van de ge誰nterviewde wijkpersonen weer en dat betekent dus ook dat de geschetste situatie niet de werkelijke situatie in die wijk hoeft te zijn. Dit zijn de vragen die wij voor alle interviews in de wijken gebruiken: 01. Hoe lang woont u in de wijk? 02. Welke voorzieningen zijn er in de wijk en welke zijn voor u belangrijk? 03. Welke voorzieningen mist u in de wijk? 04. Wat is er in de wijk t.o.v. vroeger veranderd? 05. Hoe vindt u het openbaar vervoer in de wijk? 06. Hoe is het gesteld met het verenigingsleven in de wijk? 07. Bent u zelf aangesloten bij een vereniging in uw wijk? 08. Hoe is het gesteld met de onderlinge contacten tussen de bewoners in de wijk? 09. Hoe zijn de medische voorzieningen in de wijk? 10. Hoe is het gesteld met de voorzieningen en activiteiten voor de gehandicapte - en oudere bewoners van de wijk? 11. Is er veel overlast in de wijk door jongeren of andere groeperingen? 12. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid in de wijk? 13. Hoe is het gesteld met de algemene veiligheid en voelt u zich wel veilig in deze wijk? 14. Vindt u dat er voldoende wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen en te verbeteren? 15. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u geven voor het woongenot in deze wijk? De ge誰nterviewde persoon is sinds 2008 woonachtig in de wijk en woont er met veel plezier. Volgens de bewoonster zijn er voor kinderen voldoende voorzieningen: zoals een speeltuintje, een crossbaantje, een baan om te skaten en voldoende open ruimte. Wat betreft de opgroeiende jeugd zijn er weinig of geen voorzieningen. Een ontmoetingsplek voor deze jeugd zou wenselijk zijn. 6


Perikelen in de buurt: Kasteelbuurt (vervolg) Verder mist men in deze wijk een pinautomaat en een buurtwinkel. Voor deze voorzieningen moeten de bewoners naar het centrum van Hoensbroek. Dit geldt ook voor alle medische voorzieningen zoals huisarts en apotheek en onderwijs, maar dit wordt niet als hinderlijk ondervonden. Ook wat de voorzieningen voor de ouderen betreft is men afhankelijk van gelegenheden buiten de wijk zoals ‘De Koffiepot’ en het ‘Breukerhoes’. Wat het openbaar vervoer betreft, zijn er twee opstapplaatsen in de nabijheid aanwezig. Er zijn busverbindingen naar o.a. het centrum van Heerlen, de ziekenhuizen Atrium Heerlen en Atrium Brunssum en het centrum van Maastricht.

In de Kasteelbuurt zijn de contacten tussen de bewoners onderling redelijk tot goed te noemen. Daardoor ontstaat er tevens een soort sociale controle. Bewoners treden bijvoorbeeld zelf op als de jeugd vernielingen aanbrengt en worden spelende kinderen in de speeltuin geobserveerd. Hierdoor voelt men zich in het algemeen veilig in de wijk. De geïnterviewde bewoonster vindt dit laatste belangrijk in verband met de opgroeiende kinderen. Er wordt in de wijk helaas weinig georganiseerd, terwijl er volgens de bewoonster wel voldoende mogelijkheden zijn voor het organiseren van activiteiten in de speeltuin en het ‘Wingerdhuis’. Bewoonster vindt dat er weinig of geen overlast is van jongeren. De verkeersveiligheid laat op sommige plaatsen in de wijk te wensen over. Verkeerscontroles worden er weinig gedaan. Op de Markgravenstraat wordt de snelheid al afgeremd door de verkeersdrempels. Het door de geïnterviewde persoon gegeven rapportcijfer voor de leefbaarheid in de wijk is uiteindelijk een 7. 7


Verslag Themabijeenkomst 2012

Op dinsdag 25 september organiseerde de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek in samenwerking met welzijnsorganisatie Alcander een themabijeenkomst. Na een overleg met welzijnsorganisatie Alcander gaf deze organisatie aan bereid te zijn om invulling te geven aan deze themabijeenkomst. Alle onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde kwamen, hadden betrekking op de dienstverlening door Alcander.

Na de inleiding en het voorstellen van de sprekers door de voorzitter van de HuurdersBelangenVereniging, dhr. Sjaak Mestrom, volgde de eerste presentatie door dhr. Erik Hoesbergen, directeur van Alcander. Hierna volgde er een presentatie door mevr. Karina Sedki en mevr. Kim Creugers over Jongeren- en Jeugdwerk. Voor kinderen worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals het versieren van fietsen op Koninginnedag, een straatspeeldag en kindervakantiewerk. Daarnaast verleent Alcander opvoedingsondersteuning aan ouders van deze kinderen, indien daar behoefte aan is. Voor de oudere jeugd is er onder andere een educatief aanbod, zoals het leren koken. De locatie voor deze en andere activiteiten is jongerencentrum Max aan de Kastanjelaan. Verder bemiddelt Alcander bij overlast door bijvoorbeeld hangjongeren. Zij spreken de veroorzakende jongeren direct hierop aan en probeert samen met hen dit probleem op te lossen. Alcander geeft ook advies aan jongeren betreffende huisvesting en financiĂŤn. Deze adviezen geven ze rechtstreeks aan de jongeren zonder de ouders erbij te betrekken. 8


Verslag Themabijeenkomst 2012 (vervolg) Na deze presentatie volgde er een presentatie over Maatschappelijk Werk en het Bureau Sociale Raadslieden. De presentatie werd gegeven door dhr. Paul van Esburg. Men kan kosteloos met zijn of haar problemen terecht bij de maatschappelijk werkers van Alcander. Bij Bureau Sociale Raadslieden kunt u terecht voor hulp en ondersteuning wat betreft vragen aan gemeentelijke- en overheidsinstanties. Ze kunnen u bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het samenstellen van brieven aan deze instanties. Verder kan men hier terecht voor advies omtrent het treffen van betalingsregelingen. Het Bureau Sociale Raadslieden heeft spreekuur op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur in de Openbare Bibliotheek gelegen aan de Hoofdstraat te Hoensbroek. Na de bovengenoemde presentaties volgde er een pauze met koffie, thee en Limburgse vlaai, die namens de HuurdersBelangenVereniging werd aangeboden. Na de pauze kwam Ouderenadvies en Ouderenwerk aan bod. Deze presentatie werd verzorgd door mevr. Elmie Bastiaens en mevr. Finie Born. EĂŠn van doelstellingen is het bevorderen van het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen van onze oudere inwoners. Verder wordt er advies gegeven bij aanpassingen in huis en bij verhuizingen. Daarnaast geeft men advies bij de aanvraag voor maaltijdvoorzieningen, personenalarmering en hulp in het huishouden. Men biedt verder nog ondersteuning bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Bovendien kan men terecht voor begeleiding bij het omgaan met internet.

9


Verslag Themabijeenkomst 2012 (vervolg) De laatste presentatie was in handen van mevr. Jill Radoezzi en mevr. Anne Schutte en had als thema Vrijwilligerscentrale en Opbouwwerk. De Vrijwilligerscentrale heeft als hoofdtaak het bemiddelen van vrijwilligers. In een gesprek tussen de medewerker van de Vrijwilligerscentrale en de potentiĂŤle vrijwilliger wordt bekeken voor welk vrijwilligerswerk deze het meest geschikt is. Opbouwwerk geeft allerlei scholingen en voorlichtingen. Tevens organiseert het Opbouwwerk regelmatig themabijeenkomsten. Opbouwwerk is ook sterk betrokken bij het Buurt- en Wijkgericht Werken in de gemeente Heerlen. Zij adviseren tevens bij behoefte aan mantelzorg. Vragen die tijdens de rondvraag gesteld werden, hadden betrekking op de aanwezigheid van wietplantages in woningen en overlast door hangjongeren. Verder werd er een kritische vraag gesteld met betrekking tot de financiering van oplossingen geadviseerd door Alcander, zoals bij het aanvragen voor aanpassingen in huis. Ondanks het advies van Alcander wordt de aanvraag vaak afgewezen door het WMO loket. Hoe gaat Alcander hiermee om? Alcander kan slechts adviseren, maar heeft geen invloed op de verdere uitvoering van de aanvraag. Na afloop van de bijeenkomst kregen de presentatoren een bedankje en namens de HuurdersBelangenVereniging aangeboden en richtte de voorzitter nog een woord van dank aan de aanwezigen voor hun komst. Alle bezoekers kregen na afloop bij het verlaten van de zaal een tas met informatie over Alcander aangeboden. Ondanks de relatief lage opkomst was het al met al een leerzame avond die door de aanwezige huurders als zeer nuttig werd ervaren. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

10


Dag van de architectuur

Tijdens de succesvolle ontmoetingsdag, welke mede georganiseerd werd door het bestuur van de HBV, op zaterdag 14 april jongstleden in de LTS-buurt werden aan de bezoekers kaartjes uitgedeeld waar iedereen wens kon opschrijven voor een project in de buurt. Vele wensen voor diverse activiteiten werden kenbaar gemaakt door de vele bezoekers. Aan de hand van deze wensen is de ontwerper Roger Haan aan de slag gegaan en heeft hij op basis van deze wensen een presentatie en een maquette gemaakt. Deze maquette werd tentoongesteld op zondag 24 juni jongstleden in de Mgr. Nolensstraat 37 te Hoensbroek en bij het ‘SCHUNCK* Glaspaleis’ in Heerlen. De maquette werd heel bijzonder gepresenteerd; mede door het licht van boven kwam alles goed tot zijn recht. De maquette was gemaakt van piepschuim, de ‘poppetjes en de beestjes’ waren gemaakt van koperdraad. Het geheel had een professionele uitstraling. Daarnaast werd er een presentatie gegeven van de projecten die kenbaar gemaakt zijn door de bezoekers van de ontmoetingsdag via de ingevulde kaartjes. Veel mensen hebben deze middag bezocht en vonden de presentatie geweldig. Laten we hopen dat vele van deze projecten werkelijkheid worden, want dan zal het Aldenhofpark (voormalige LTS-buurt) er in de toekomst nog gezelliger uitzien. Namens het bestuur, Fenny Spijker bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

11


Hogere huurverhogingen dreigen

Uit de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat de komende jaren een veel hogere huurverhoging dreigt dan de afgelopen jaren. Deze huurverhogingen worden vervolgens afgeroomd met een verhuurdersheffing. Hierdoor kunnen de noodzakelijke investeringen niet plaatsvinden en zullen de wachtlijsten voor huurwoningen nog verder oplopen. De Woonbond roept politieke partijen op om de huren slechts gematigd te laten stijgen en de verhuurdersheffing te vervangen door een heffing voor een investeringsfonds. De berekeningen van het CPB gaan uit van een basispad, waarbij de huren al bijna 1% boven inflatie stijgen per jaar. In het basispad is immers al verwerkt dat huren stijgen door harmonisatie (hogere huren bij verhuizing) en de voorgenomen inkomensafhankelijke huurverhogingen. Veel partijen die tot nu toe altijd voor een gematigd huurbeleid zijn (GroenLinks, PvdA en ChristenUnie) verhogen de huren hier bovenop ook nog fors, met meer dan 1% per jaar. Voor huurders, die over het algemeen lage inkomens hebben, dreigt hiermee een extra aanslag op de koopkracht. PvdA en GroenLinks beschermen de koopkracht voor de huurders met de laagste inkomens gelukkig nog door een verbetering van de huurtoeslag, maar D66 wil de huurtoeslag fors korten (₏ 300 miljoen). Verhuurdersheffing In het basispad van het CPB is ook al de voorgenomen verhuurdersheffing van 760 miljoen opgenomen. Daarbovenop willen partijen de komende kabinetsperiode de heffing fors verhogen; zo willen VVD en PvdA de verhuurdersheffing zelfs verdubbelen. Het CDA wil dat verhuurders door middel van een huurkorting zorgen voor een verlaging van de huurtoeslaguitgaven met 1,6 miljard. Hiermee zullen de problemen op de woningmarkt (inzakkende investeringen) en de huurmarkt (wachtlijsten, te weinig onderhoud) alleen maar toenemen. 12


Hogere huurverhogingen dreigen (vervolg) Oproep Woonbond De Woonbond vraagt politieke partijen om de koopkracht van huurders niet verder onder druk te zetten door hoge huurverhogingen en aantasting van de huurtoeslag. In plaats van investeringen af te knijpen door extra heffingen, moeten investeringen in de huursector gestimuleerd worden. Door de verhuurdersheffing te vervangen door een investeringsfonds of niet-vrijblijvende investe-ringsafspraken kunnen we twee vliegen in ĂŠĂŠn klap slaan: stimulering van de bouw en oplossing van de problemen in de huursector (wachtlijsten, woningverbetering, energiebesparing). 7 september: Het grote huurdebat De Woonbond organiseerde op 7 september in Utrecht het grote huurdebat. Naast een discussie over het woningmarktplan Wonen 4.0 werd onder leiding van Pieter Hilhorst met politici gediscussieerd over het huurbeleid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Een uitgebreid verslag van dit debat is te vinden op website van de Woonbond: http://www.woonbond.nl/nieuws/2900. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws/2890, 04-09-2012

13


Klachten tijdens spreekuur

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging houdt iedere dinsdagmiddag en donderdagmorgen spreekuur op het kantoor gelegen aan de Marktstraat 145 te Hoensbroek. Dit is voor de meeste huurders inmiddels wel bekend. De klachten die tijdens deze spreekuren binnenkomen, kunnen zowel van technische als sociale aard zijn. Klachten die de afgelopen tijd behandeld zijn, hadden betrekking op onder andere: - Stalling van scootmobielen - Deponeren van huisvuil - Overlast van bomen - Onderhoud groenvoorziening - Onderhoud trappenhuizen - Overlast van zwerfvuil De klachten die momenteel nog in behandeling zijn, hebben betrekking op: - Verzakking van een woning aan de Kastanjelaan. - De eindafrekening servicekosten (stookkosten) van een aantal bewoners aan de Marktstraat. - Overlast van lindebomen aan de Hubertusstraat. Het bestuur van de HBV kan een klacht via bemiddeling veelal meteen oplossen door contact op te nemen met Woonpunt. In dat geval krijgt de huurder later telefonisch bericht over de stand van zaken. Vaak komt het voor dat wij huurders naar andere instanties (bijvoorbeeld de gemeente of de politie) moeten doorsturen. Het kan voorkomen dat huurder en verhuurder het niet met elkaar eens worden. In dat geval adviseert het bestuur van de HBV een brief naar de Klachtencommissie van Woonpunt te schrijven. Het bestuur van de HBV ondersteunt de huurder in dit geval met de procedure, zoals met het schrijven van de brief naar de Klachtencommissie. Wij hopen dat wij in de toekomst nog veel kunnen bemiddelen en zo vele klachten naar tevredenheid van de huurders kunnen oplossen. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 14


Moppen

Een moeder betrapt haar dochter in de slaapkamer met een vent er bovenop. “Wat doe je daar?” vraagt de moeder. “Oh niets bijzonders hoor! zegt de dochter. “Goh,” zegt de moeder, “dan ben je net je vader!” Bron: LachvandeDag.nl Een echtpaar had een tweeling van twee jaar. De één kon echter praten en de ander totaal niet. Alles hadden ze al geprobeerd. Uiteindelijk besloot de vader met het kind naar Lourdes te gaan. Daar aangekomen dompelde hij het kind onder in gewijd water. Het kind kwam proestend boven en gilde opeens: “Eikel!” De vader duwde het nog eens onder en het kind schreeuwde weer: “Eikel!”. De vader was in de zevende hemel, belde moeder thuis op en vertelde dat het kind “Eikel” had geroepen. “Dat ben je ook!”, zei de moeder. “Je hebt namelijk de verkeerde zoon meegenomen!” Bron: LachvandeDag.nl Een man neemt in een café de laatste slok van zijn koffie en roept de serveerster: “Juffrouw, wat heeft dat koffiedik in mijn kopje te betekenen?” Antwoordt het dienstertje: “Sorry meneer, ik ben serveerster, en geen waarzegster...” Bron: LachvandeDag.nl Werknemer: “Chef, mag ik vandaag twee uur eerder ophouden met werken? Mijn vrouw wil namelijk met me winkelen.” Chef: “Daar komt niets van in!” Werknemer: “Dank je wel, chef! Ik wist dat ik op je kon rekenen!” Bron: LachvandeDag.nl Een rijk jongetje heeft altijd thuis les gehad, maar nu gaat hij voor het eerst naar school. Zijn moeder heeft gezegd dat hij niet mag zeggen hoe rijk ze zijn. Op school moet iedereen een opstel schrijven over hoe het bij hen thuis is. Het jongetje schrijft: “Wij zijn arm, onze tuinman is arm en onze chauffeur van onze limousine is ook arm.” Bron: LachvandeDag.nl 15


Agenda en colofon

Agenda Er zijn geen activiteiten gepland gedurende de komende maanden.

Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek oktober-december 2012 Datum Tijd Evenement Zaterdag 24 november 09.00 uur - 17.00 uur Intocht Sinterklaas Zaterdag 1 december 12.00 uur - 17.00 uur Pietendag Zondag 16 december 12.00 uur - 17.00 uur Kerst Koopzondag Zondag 23 december 12.00 uur - 17.00 uur Kerst Koopzondag

Colofon Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Social media www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Leden ontvangen het volgende Infobulletin eind december 2012. Openingstijden kantoor Dinsdag: Donderdag:

14.00 uur – 16.00 uur 10.00 uur – 12.00 uur

Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. 16