Infobulletin 3 (2011)

Page 1

Infobulletin Nummer 3 - 2011

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 www.hbvgroothoensbroek.nl bestuur@hbvgroothoensbroek.nl


Bestuur van HBV Groot Hoensbroek

Voorzitter: Vice-Voorzitter: Penningmeester: Tweede Penningmeester: Secretaris: Tweede Secretaris: Algemeen bestuurslid: Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Redacteur Infobulletin:

Dhr. J. Mestrom Mevr. A. Soffner Dhr. J. v. d. Lingen Dhr. J. Groothand Dhr. J. Lutke-Schipholt Dhr. J. Teeuwen Mevr. F. Spijker Dhr. J. Bulle Dhr. T. Cox Dhr. B. Teeuwen Mevr. M. L. Slegers

Kantooradres Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045 - 5 22 31 39

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045 - 5 23 32 76

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045 - 5 22 07 73

Kasteelbuurt Dhr. J. Groothand Wingerdweg 66 T: 06 - 47 14 15 92

Akkerweide Mevr. T. Dreessen en D. Kruijning T: 045 – 5 22 55 48 T: 045 – 5 75 27 26

Pannenberg e.o. Dhr. J. Bulle Pannenberg 119 T: 045 – 5 23 22 91

2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Voor u ligt een dunne editie van ons welbekende Infobulletin. Dat betekent echter niet dat het bestuur de laatste tijd stil heeft gezeten! Integendeel; vóór, tijdens en ná de zomervakantie is het bestuur aanwezig geweest bij vele kortere en langere vergaderingen en hebben de diverse bestuursleden meerdere informatiebijeenkomsten en overlegmomenten bijgewoond. De uitkomst van de meeste van deze activiteiten is echter nog niet concreet genoeg om te melden in deze editie. De volgende editie(s) van het Infobulletin zullen echter wel gevuld worden met de resultaten van de verschillende bijeenkomsten. Wat u in dit Infobulletin wel kunt lezen, is een verslag van het bezoek van dhr. Tom Schulpen aan Hoensbroek. Vervolgens kunt een uitgebreid verslag van de themabijeenkomst van 2011, met het thema ‘Wonen en Zorg’, lezen. Verder vindt u artikelen over de opening van het pand voor het buurthulpproject, een bericht van de Woonbond en een beknopt activiteitenoverzicht van buurtcentrum ‘De Koffiepot’. Ik wil u, namens het gehele bestuur, weer veel leesplezier wensen en ik hoop daarnaast dat u kunt genieten van een mooi najaar in 2011! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl

3


Bezoek van dhr. Schulpen aan Hoensbroek Op zaterdag 2 juli jongstleden heeft de heer Tom Schulpen samen met zijn echtgenote, op uitnodiging van het bestuur van de HBV, een bezoek gebracht aan Hoensbroek. De heer Tom Schulpen is recent op voordracht van de samenwerkende huurders(belangen)verenigingen van Woonpunt benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Woonpunt en hij vertegenwoordigt daarin, samen met de heer Karel Majoor, de huurders van Woonpunt.

Na verwelkoming op het kantoor van de HBV werd, samen met het Dagelijkse Bestuur van de HBV, de rondgang door Hoensbroek gestart. Tijdens deze rondgang werd er gekeken naar de complexen en wijken die op de nominatie staan om de komende jaren gesloopt te worden. De volgende wijken en straten werden daarbij bezocht: LTS-buurt, Nieuw Lotbroek, Slak/Horst/Metten, Steenberg, Kasteelbuurt, Mariarade, Akkerweide en Gebrookerplein en omgeving. Na een lunch in ‘De Eetkamer’ werd de rondgang te voet voortgezet met een bezoek aan de Marktstraat en omgeving, de Uitweg/ Pannenberg en omgeving en Hoofdstraat/Harmoniestraat en omgeving. Kortom het hele woningbezit van Woonpunt met betrekking tot het stadsdeel Hoensbroek is deze dag ruimschoots aan bod gekomen. 4


Bezoek van dhr. Schulpen aan Hoensbroek De HBV wil ervoor pleiten dat met name een aantal complexen voor de toekomst behouden blijft. De technische staat van deze complexen is nog van dien aard dat deze door het aanbrengen van voorzieningen, zoals het plaatsen van liften, beter bereikbaar worden voor een grotere doelgroep, daardoor beter verhuurbaar zijn, zo nog heel wat jaren meekunnen en voor Woonpunt qua exploitatie rendabel blijven. Een aantal van deze complexen werd door een bezoek te brengen aan een aantal bewoners in deze complexen nader onder de loep genomen.

In een gesprek met het voltallige bestuur op het kantoor van de HBV toonde de heer Tom Schulpen zich na afloop van de rondgang erg onder de indruk en zei veel begrip te hebben voor de zienswijze van de HBV en hij de HBV hierin graag wil ondersteunen. Tevens heeft hij daarbij toegezegd de zienswijze van de HBV onder de aandacht te brengen bij de overige leden van de Raad van Commissarissen. De HBV heeft na afloop van het gesprek te kennen gegeven alle vertrouwen te hebben in de samenwerking met en de steun van de Raad van Commissarissen van Woonpunt. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 5


Verslag Themabijeenkomst 2011: ‘Wonen en Zorg’ De door de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek georganiseerde themabijeenkomst ‘Wonen en Zorg’ op dinsdag 6 september jongstleden is net als de vorige themabijeenkomsten een groot succes gebleken. De belangstelling was, ondanks het slechte weer, enorm groot. Voor meer dan honderd huurders was het thema ‘Wonen en Zorg’ aanleiding om de bijeenkomst bij te wonen. De HuurdersBelangenVereniging had voor dit thema gekozen vanwege de toch wel ingrijpende veranderingen in de bevolkingssamenstelling de komende jaren in Hoensbroek en de vele vragen die er bij de mensen leven daar waar het gaat om het aanvragen van tal van voorzieningen. Overal slaat de vergrijzing om zich heen. Meer en meer oudere mensen hebben nu en straks op enigerlei wijze hulp nodig. Daar er naar gestreefd wordt dat deze doelgroep zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen is ook het beleid met betrekking tot wonen en zorg de laatste jaren sterk veranderd. Om een beetje te helpen de juiste weg te vinden had de HuurdersBelangenVereniging de Meander Zorggroep, de Gemeente Heerlen (WMO-loket) en Woonpunt Westelijke Mijnstreek/Parkstad bereid gevonden om op deze bijeenkomst een presentatie te geven om de aanwezigen in de zaal iets meer duidelijk te verschaffen. Na de inleiding en het voorstellen van de presentatoren door de voorzitter van de HBV, de heer Sjaak Mestrom, volgde de eerste presentatie door mevrouw Claasje Rabou en mevrouw Susan Gerards van de Meander Groep. De doelstelling van de Meander Groep is het zo lang mogelijk op een acceptabele manier thuis laten wonen van met name ouderen. De volgende diensten worden door de Meander Groep aangeboden: Hulp in het huishouden (ná indicatie door het WMO). Iedereen die hiervoor een aanvraag doet, betaalt een eigen bijdrage; Verder nog persoonlijke zorg en verpleging ná indicatie door het CIZ (telefoonnummer 088- 78916500); Nachtzorg; De uitleen van verpleegartikelen; Personenalarmering; Een maaltijdenservice (telefoonnummer 0900-6990699).

6


Verslag Themabijeenkomst 2011: ‘Wonen en Zorg’ (vervolg) De tweede presentatie was voor rekening van de heer Paul Renders namens het WMO. Bij het WMO kunnen bewoners terecht voor de aanvraag van een aantal individuele voorzieningen, zoals hulp in het huishouden, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen. Bij de beoordeling van de aanvraag gelden de volgende overwegingen: Is het medisch noodzakelijk of langdurig noodzakelijk? Welk traject wordt bij een aanvraag doorlopen? Allereerst is er de indiening van de aanvraag, dan volgt er een routebepaling, wordt met de aanvrager schriftelijk of mondeling een afspraak gemaakt en volgt het contact met de cliënt. Indien nodig wordt er een externe adviseur bij betrokken en vindt er nog een aanvullend onderzoek plaats indien ook dat nodig mocht zijn. Daarna volgt de (voorlopige) beschikking, dat kan een toewijzing, maar ook een afwijzing zijn. Tenslotte volgt de realisatie c.q. de levering van het aangevraagde en de controle hierop.

Een aanvraag indienen kan op de volgende plaatsen: Zorgloket WMO Heerlen (stadskantoor) Geopend: Werkdagen 10.00 uur - 12.00 uur Telefonisch: Werkdagen 08.30 uur - 17.00 uur, via 045-5605030 Gezondheidscentrum Hoensbroek Geopend: Donderdagmiddag 14.00 uur - 16.30 uur en Vrijdagochtend 08.30 uur - 12.00 uur Zorgloket WMO Hoensbroek (bibliotheek) Geopend: Maandag tot en met donderdag 09.00 uur tot 13.00 uur 7


Verslag Themabijeenkomst 2011: ‘Wonen en Zorg’ (vervolg) Na de bovengenoemde presentaties volgde er een pauze waarin de bezoekers Limburgse vlaai namens de HBV aangeboden kregen. De heer Peter Hofland, directeur Woonpunt Westelijke Mijnstreek/Parkstad, gaf een uiteenzetting over wat Woonpunt in de toekomst van plan is om aan de toenemende vraag van aangepaste woningen te voldoen. Zo wordt er onder andere overwogen de complexen aan de Marktstraat (‘Aan de Stegel’ en ‘In den Theulder’) en het complex ‘In de Beemden’ dusdanig aan te passen dat deze in de toekomst geschikt zijn als zorgcomplex.

Ter afsluiting van de bijeenkomst kregen de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen aan de presentatoren van deze avond. Er waren vragen over onder andere de achteruitgang van het complex ‘Aan de Stegel’ (trappen naar de afvalcontainer), over het verhuizen naar een serviceflat, over het ontbreken van automatische deuren aan de achterzijde van het complex ‘Breukerhoes’ en over de plannen met betrekking tot de verbetering van het complex ‘In de Beemden’. Na afloop van de bijeenkomst kregen de presentatoren als dank voor hun medewerking een fles wijn namens de HBV aangeboden en richtte de voorzitter nog een woord van dank aan de aanwezigen voor hun aanwezigheid. Al met al een bijzonder geslaagde bijeenkomst! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt en John Teeuwen bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 8


Opening pand buurthulp

Op donderdag 1 september jongstleden vond de officiÍle opening plaats van het pand voor het buurthulpproject (van Baanbrekend Werk). De opening werd verricht door wethouder Riet de Wit. Een delegatie van de HBV was bij deze opening aanwezig. Vanuit het pand, gelegen aan de Paludestraat 5, worden vanaf deze datum buurthulpen ingezet die daar waar dat nodig is de bewoners een handje helpen bij diverse werkzaamheden. Meestal gaat het hier om het doen van klusjes in en om het huis zoals het ophangen van een lamp of schilderij, het knippen van de heg of het snoeien van een struik. Verder behoort hulp bij het doen van boodschappen tot de mogelijkheden. Kortom, allerlei werkzaamheden waartoe bewoners door ziekte of andere omstandigheden niet of nauwelijks meer in staat zijn om deze zelf te verrichten. U kunt er terecht van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is 045 – 5 21 75 65. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

9


Kabinet benadeelt werknemers en huurders met verlagen overdrachtsbelasting De FNV en de Nederlandse Woonbond vinden het onterecht dat het kabinet werknemers en huurders wil laten betalen voor het verlagen van de overdrachtsbelasting. Terwijl het kabinet fors bezuinigt op allerlei terreinen, krijgt een groep mensen, namelijk huizenkopers, een cadeau. De rekening wordt betaald door mensen die nu gebruik maken van spaarloon. Bovendien zullen de banken ongetwijfeld de bankenbelasting doorberekenen aan hun klanten, dus aan alle Nederlanders. FNV en Woonbond vinden dat de overdrachtsbelasting bekeken moet worden in een integrale visie op de woningmarkt, waarbij ook de fiscale stimulering van de eigen woning aangepast wordt. Zoals het nu gebeurt, is het onevenwichtig en onrechtvaardig. Hiermee wordt de subsidie voor de eigen woningbezitter verhoogd, op kosten van alle belastingbetalers, ook huurders. Door de verlaging van de overdrachtsbelasting raakt een integrale hervorming van de woningmarkt verder uit beeld. Daar komt bij dat het kabinet een structurele bezuiniging op de huursector van bijna ĂŠĂŠn miljard euro invoert, onder andere door te korten op de huurtoeslag. De FNV en Woonbond pleiten voor een belasting op financiĂŤle transacties die vooral is gericht op de korte termijn speculaties die de crisis hebben veroorzaakt. Ze vrezen dat een bankenbelasting vooral op het bord van alle belastingbetalers, waaronder huurders, terechtkomt. De verlaging van de overdrachtsbelasting is ook niet effectief. Als het kabinet de woningsector wil stimuleren kan dit beter gebeuren door rechtstreeks te investeren in onder andere nieuwbouw en energiebesparing. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws/2506, 01-07-2011 10


Activiteitenoverzicht ‘De Koffiepot’

Hier volgt een activiteitenoverzicht van buurtcentrum ‘De Koffiepot’. Dag Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zondag

Activiteit Gymnastiek Kaarten Dansen Kegelen Pedicure Gymnastiek Yoga Biljarten en kaarten Speelkamer jeugdwerk Kegelen Kapster Biljarten en kaarten Handwerken Kienen 2x per mnd Jeugdwerk Kapster Pedicure Gymnastiek Biljarten en kaarten Ruilbeurs Belastingteam Kegelen Speelkamer jeugdwerk Open tafel 1x per mnd Kapster Kegelen Biljarten en kaarten Meditatie Tienerdisco 1x per mnd Koffie-uurtje 1x per maand

Tijdstip 10.30-11.30 uur 13.00-16.30 uur 13.00-16.30 uur 19.00-22.00 uur Op afspraak 10.30-11.30 uur 10.00-12.00 uur 13.00-16.30 uur 15.00-17.00 uur 19.00-22.00 uur Op afspraak 13.00-16.30 uur 13.00-16.00 uur 14.00-16.30 uur 15.00-17.00 uur Op afspraak Op afspraak 10.30-11.30 uur 13.00-16.30 uur 14.00-15.00 uur 14.00-15.00 uur 13.30-16.00 uur 15.00-17.00 uur 17.00-20.00 uur Op afspraak 14.00-16.00 uur 13.00-16.30 uur 19.00-22.00 uur 19.00-22.00 uur 14.00-19.00 uur

Contactinformatie: Buurtcentrum ‘De Koffiepot’ Kasteel Hoensbroeklaan 190 6433 AJ Hoensbroek Telefoon: 045-7111560

11

Ruimte Ontmoetingsruimte Vergaderruimte Ontmoetingsruimte Kegelbaan Ontmoetingsruimte Middenzaal Ontmoetingsruimte Kleine zaal Kegelbaan Ontmoetingsruimte Middenzaal Ontmoetingsruimte Kleine zaal Ontmoetingsruimte Ontmoetingsruimte Ontmoetingsruimte Spreekkamer Kegelbaan Kleine zaal Ontmoetingsruimte Kegelbaan Ontmoetingsruimte Ontmoetingsruimte Ontmoetingsruimte Ontmoetingsruimte


Agenda en colofon

Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek okt. t/m dec. 2011 Datum Evenement Tijd Zondag 16 oktober Kermis koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Zondag 20 november Intocht Sinterklaas 12.00 uur – 17.00 uur Zaterdag 26 november Pietendagen 09.00 uur – 17.00 uur Zaterdag 3 december Pietendagen 09.00 uur – 17.00 uur Zondag 11 december Kerst-koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Zondag 18 december Kerst-koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur

Dit Infobulletin, met een oplage van 900 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Het volgende Infobulletin verschijnt eind december 2011.

Openingstijden van het kantoor van de HuurdersBelangenVereniging Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

12