Infobulletin 3 (2010)

Page 1

Infobulletin Nummer 3 - 2010

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 www.hbvgroothoensbroek.nl bestuur@hbvgroothoensbroek.nl


Bestuur in beeld

Jeu van der Lingen Voorzitter / Penningmeester Contactpersoon Mariagewanden

Sjaak Mestrom Vice-voorzitter

Johan Lutke-Schipholt Secretaris Contactpersoon Gebrookerplein e.o.

Fennie Spijker Algemeen bestuurslid Contactpersoon LTS-buurt

Bjorn Teeuwen Webmaster HBVGrootHoensbroek.nl Hoofdredacteur Infobulletin

Marie-Louise Slegers Redacteur Infobulletin

Joop Groothand Aspirant-bestuurslid

Dieny Kruijning Contactpersoon Akkerweide

Astrid Soffner Aspirant-bestuurslid

Toos Dreessen Contactpersoon Akkerweide

Ton Cox Aspirant-bestuurslid

Jan Berend Bulle Aspirant-contactpersoon

2


Bestuur van HBV Groot Hoensbroek

Samenstelling Bestuur Voorzitter / Penningmeester: Vice-voorzitter: Secretaris: Algemeen bestuurslid: Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Redacteur Infobulletin: Aspirant-bestuursleden: Contactpersonen: Aspirant-contactpersoon:

Dhr. J. v. d. Lingen Dhr. J. Mestrom Dhr. J. Lutke-Schipholt Mevr. F. Spijker Dhr. B. Teeuwen Mevr. M. L. Slegers Dhr. J. Groothand Mevr. A. Soffner Dhr. T. Cox Mevr. D. Kruijning Mevr. T. Dreessen Dhr. J. Bulle

Kantooradres Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045 - 5 22 31 39

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045 - 5 23 32 76

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045 - 5 22 07 73

Akkerweide Mevr. D. Kruijning Akkerweide 220 T: 045 – 5 75 27 26

Akkerweide Mevr. T. Dreessen Akkerweide 216 T: 045 – 5 22 55 48

Pannenberg e.o. Dhr. J. Bulle Pannenberg 119 T: 045 – 5 23 22 91

3


Voorwoord hoofdredacteur Beste lezer, U kunt wederom genieten van een nieuwe editie van het Infobulletin. Deze keer is het, mede vanwege de rustige zomervakantie, een minder uitgebreide editie dan u normaal van ons gewend bent. Toch staat het weer vol met interessante en actuele informatie. Zo kunt u op de volgende pagina’s lezen over de automatische liftdeuren in het complex ‘In den Theulder’, de start van de liftenbouw in het complex ‘Aan de Stegel’ en daarnaast een samenvatting van de werkzaamheden waarmee de HuurdersBelangenVereniging zich de komende maanden bezig gaat houden. Verder staan er ook weer diverse berichten van externe organisaties, zoals Aedes en de Woonbond, in dit Infobulletin. Ter ontspanning zijn er op twee pagina’s enkele interessante en leuke citaten van bekende personen toegevoegd die u misschien aan het denken zetten. Op de achterzijde vindt u een overzicht van alle contactgegevens van de HuurdersBelangenVereniging en de evenementen van winkelcentrum Hartje Hoensbroek. Hopelijk is deze editie weer even interessant als de voorgaande edities. De volgende, meer uitgebreide editie van het Infobulletin ontvangt u eind december 2010. Uiteraard kunt u uw op- en aanmerkingen altijd plaatsen door een email te sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of door te bellen met het secretariaat (045 – 5 23 32 76). Namens de redactie van dit Infobulletin wens ik u een ieder geval veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl

4


Automatische galerijdeuren in complex ‘In den Theulder’ Woonpunt heeft toegezegd dat de galerijdeuren in het complex Marktstraat ‘In den Theulder’ nog in 2010 voorzien worden van een automatische bediening. Dankzij het initiatief van een aantal bewoners om een handtekeningactie onder de bewoners van dit complex te houden kan de realisatie niet meer lang op zich laten wachten. De HBV heeft daarbij het initiatief ondersteund en hieraan ook haar medewerking verleend. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

Bouw van liften gestart in complex ‘Aan de Stegel’ Na jaren van onderhandelen komt er nu een einde aan het liftprobleem in het complex ‘Aan de Stegel’. Inmiddels is men gestart met de bouw van een tweede lift aan de achterzijde van het complex. Gedurende de bouw is de ingang aan de achterzijde niet bereikbaar. Dit geldt ook voor de ondergrondse afvalcontainer op het parkeerterrein. Bewoners zouden nu via de hoofdingang aan de voorzijde en vervolgens via ‘een rondje complex’ moeten gaan om hun afval te deponeren in de containers. Om de bewoners dit te besparen, gaat Woonpunt als tegemoetkoming gedurende de bouwperiode de afvalzakken bij de bewoners ophalen en draagt daarnaast zorg voor het deponeren hiervan. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 5


Woningzoekenden dupe van overhaaste invoering Europese richtlijn Ondanks veel bezwaren en onduidelijkheden wil Minister Van Middelkoop al op 1 oktober een Europese richtlijn over toewijzing van sociale huurwoningen invoeren. Daardoor dreigen meer dan 650.000 huishoudens met een middeninkomen niet langer in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, terwijl zij geen alternatieven hebben op huur- of koopmarkt. Aedes, Woonbond en VNG pleiten voor uitstel, wat in overleg met de Europese Commissie mogelijk is. Op basis van een nieuwe Europese richtlijn zouden huishoudens met een inkomen boven € 33.000,- niet langer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, tenzij er sprake is van een uitzonderingsituatie. Onderzoeksinstituut RIGO heeft berekend dat daardoor ruim 650.000 huishoudens in de problemen komen als zij een andere woning zoeken. Het meest in de knel komen mensen of gezinnen met een bescheiden middeninkomen, waaronder veel jongeren (tussen 25 en 35 jaar) en ouderen. Rekeninghoudend met daadwerkelijke verhuizingen, worden in het eerste jaar met een 43.000 huishoudens met dit probleem geconfronteerd. Ondanks alle bezwaren wil Minister Van Middelkoop de regeling toch op 1 oktober invoeren. Aedes, Woonbond en VNG vinden dat volstrekt onverantwoord: “Ruim 650.000 huishoudens worden aan hun lot op de woningmarkt overgelaten. Juist nu de urgentie van de situatie op de woningmarkt voor iedereen duidelijk is geworden, krijgen we te maken met een regeling die het allemaal nog veel erger maakt.” Geen huurhuis en koophuis onbereikbaar Deze huishoudens komen niet langer in aanmerking voor een huis van een woningcorporatie, maar tegelijkertijd maken zij in hun regio nauwelijks kans om een passende koopwoning te vinden. Het probleem speelt in het grootste deel van het land, zo blijkt uit het RIGOonderzoek. Ook hebben zij nauwelijks alternatieven op de huurmarkt. Slechts anderhalf procent van het commerciële huuraanbod is betaalbaar voor meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar.

6


Woningzoekenden dupe van overhaaste invoering Europese richtlijn (vervolg) Minder nieuwbouw en eenzijdiger wijken Als gevolg van de Europese richtlijn dreigt de nieuwbouwproductie terug te lopen en daarmee de werkgelegenheid in de bouw. Ook een eenzijdige samenstelling van wijken en een nog slechter functionerende woningmarkt liggen op de loer. Los van deze dramatische maatschappelijke effecten is invoering van de regeling op korte termijn praktisch onuitvoerbaar, het zou tot chaos in de toewijzing van huurwoningen leiden. Mensen die al jaren op de wachtlijst staan, zouden ineens niet meer in aanmerking komen voor een woning. Uitstel en meer ruimte mogelijk Middels een motie heeft de Tweede Kamer eerder de Minister gevraagd met betrokken partijen te overleggen over invoering van de regeling. Aedes, Woonbond en VNG hebben in het overleg met de Minister met klem gewezen op alle inhoudelijke en praktische bezwaren. Het ligt voor de hand de invoering van de Europese regels op een later tijdstip mee te nemen in de nieuwe Woningwet, stellen zij. Bron: http://www.aedesnet.nl/, 18-06-2010

Citaten Geld is als mest; het is alleen goed als het wordt verspreid. - Francis Bacon (1561-1626) - Engels filosoof en staatsman Geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt. - Gilbert Cesbron (1913-1979) - Frans schrijver Het beste wat er over de toekomst gezegd kan worden is dat ze gelukkig maar met ĂŠĂŠn dag tegelijk komt. - Abraham Lincoln (1809-1865) - Amerikaanse president Bron: http://www.citaten.net, 01-09-2010 7


Woonlasten Nederland hoogste van Europa Uit onderzoek voor de Europese Commissie blijkt dat de woonlasten in Nederland de hoogste van Europa zijn. In Nederland slokken de woonlasten gemiddeld 30,9% van het besteedbaar inkomen op, terwijl het Europese gemiddelde 22,2% is. Met name huurders hebben met een percentage van 38,7% een hoge woonlastenquote. Opvallend is ook de hoge woonlastenquote van de 20% huishoudens met de laagste inkomens in Nederland. Bij deze groep gaat bijna de helft (47,4%) van hun besteedbaar inkomen op aan woonlasten. Europees onderzoek In opdracht van de Europese Commissie hebben Erhan Özdemir en Terry Ward een internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar de woonlasten in Europa: Housing and social inclusion, European Commission, november 2009. Ze hebben hierbij gebruik gemaakt van de EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). De onderzoekers hebben gekeken naar de woonlasten in relatie tot het besteedbaar inkomen: de woonlastenquote. Onder woonlasten verstaan ze de kosten van huur (netto huur, energielasten en overige lasten) en koop (hypotheekrente minus aftrek, energielasten, belastingen en verzekeringen en onderhoud). De onderzoekers concentreren zich op armoederisico’s, die zich vooral voordoen bij hoge woonlasten. Het onderzoek vergelijkt de woonlasten vanuit verschillende invalshoeken: huur en koop, inkomensklassen, gezinsamenstelling, leeftijd. Voor Nederland blijft steeds één conclusie eruit springen: de woonlasten in Nederland zijn de hoogste in Europa! Verlaging woonlastenquote noodzakelijk Het onderzoek bevestigt de Nederlandse Woonbond in zijn opstelling dat de woonlastenquote in Nederland omlaag moet. De woningmarkt moet beter functioneren door het aanpakken van de prijsopdrijvende hypotheekrenteaftrek, aanbieders en verhuurders op de woningmarkt moeten de kosten fors reduceren, extra investeren in energiebesparing en een zeer gematigd huurbeleid. Bijzondere aandacht is nodig voor de betaalbaarheid van de laagste inkomens door de huurtoeslag op peil te houden.

8


Woonlasten Nederland hoogste van Europa (vervolg) De Woonbond vindt dat de huurverhoging de komende kabinetsperiode niet meer mag zijn dan maximaal 1% boven de inflatie. In deze 1% zit ook de huurverhoging als gevolg van nieuwe verhuringen (harmonisatieeffect), zodat voor zittende huurders de huren slechts maximaal met 0,5% mogen stijgen. Bovendien is een kleine huurverhoging alleen aanvaardbaar als tegelijk maatregelen genomen worden om de woningmarkt beter te laten functioneren: versobering van de fiscale behandeling van de eigen woning, verbetering van de betaalbaarheid voor de laagste inkomens en extra investeren in de volkshuisvesting. Het geld dat door deze 1% vrijkomt (in vier jaar tijd structureel een half miljard) is nadrukkelijk bedoeld voor extra investeringen. Investeringen die nodig zijn om in de toekomst de woonlasten naar beneden te kunnen bijstellen: sociale nieuwbouw, energiebesparing en aanpakken van de problematiek in wijken en krimpgebieden. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws, 27-08-2010

Citaten ________________________________ Om mijzelf te dwingen meer geld te verdienen, besloot ik meer uit te geven. - James Agate (1877-1947) - Britse schrijver Al de dingen die ik werkelijk graag doe zijn of immoreel, of bij de wet verboden, of slecht voor mijn figuur. - Alexander Woolcott (1887-1943) - Amerikaanse recensent Bij elk getrouwd paar is ten minste ĂŠĂŠn dwaas. - Henry Fielding (1707-1754) - Engels schrijver Woorden schieten te kort en dat al zo lang. - Aart Kok (1921-2009) - Nederlands dichter Bron: http://www.citaten.net, 01-09-2010 9


Huren bij huurderwisseling sterk omhoog Woningcorporaties zijn van plan de huren van vrijkomende woningen de komende jaren fors op te trekken. Dit blijkt uit onderzoek van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA). Een nieuwe huurder moet gemiddeld 14% meer betalen voor een woning. Op termijn leidt dit tot een forse reële stijging van het algehele huurniveau. De Nederlandse Woonbond is bezorgd over deze ontwikkeling. Het zet een forse rem op de gewenste doorstroming en de betaalbaarheid van het huren komt nog verder onder druk. Daarnaast moet de overheid hierdoor steeds meer uitgeven aan de huurtoeslag. Directeur Ronald Paping: “Uit een recent onderzoek blijkt dat de woonlasten van de Nederlandse huurder al de hoogste van Europa zijn. Daarom moet deze extra huurstijgingen worden beteugeld.” De grote corporaties in de regio Amsterdam spannen de kroon. Zij trekken de huren bij nieuwe verhuringen op naar 95 tot 100% van het wettelijk toegestane maximum. In het onderzoek is ook een uitsplitsing gemaakt naar krimp of groeiregio’s. In de regio’s waar sprake is van een bevolkingskrimp zijn de huren het laagst, maar zelfs daar willen de corporaties de huren bij huurderwisseling sterk optrekken. In Drenthe met gemiddeld 6,2%, in Groningen met gemiddeld 6,3% en in Friesland met 4,2%. Verhuurders hebben juridisch gezien de vrijheid om de huurprijs bij huurderwisseling op te trekken. De enige (wettelijke) beperking daarbij is, dat de huurprijs niet boven de maximaal toegestane huurprijs uitkomt. Deze maximumhuur wordt berekend aan de hand van het aantal punten volgens het Woningwaarderingsstelsel. Gezien de nadelige effecten op de betaalbaarheid, de doorstroming en het huurtoeslagbudget, vindt de Woonbond dat de huurverhogingen bij huurderwisseling moeten worden beteugeld. De Woonbond staat op het standpunt dat de huren de komende jaren (gemiddeld) met maximaal 1% boven het inflatiepercentage mogen stijgen. Door in dat ene procent zowel de jaarlijkse huurverhoging (per 1 juli) als de verhoging van de huurprijs bij huurderwisseling mee te nemen, wordt deze laatste aan banden gelegd. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws, 03-09-2010 10


Veel werk aan de winkel De zomervakantie is weer voorbij, de dagen worden weer korter en nog voor wij ons er zelf van bewust zijn, staan de feestdagen weer voor de deur. Daar het nog te vroeg is om terug te blikken op het jaar 2010 is het goed om eens te kijken naar wat er ons in de komende maanden staat te wachten. Het Masterplan Hoensbroek zal voor de HBV de grootste rol gaan spelen en ons de komende jaren flink bezig gaan houden. Niet alleen bij de sloop van woningen en complexen en de daaraan verbonden gevolgen voor de huurders, maar ook bij onderwerpen zoals aanpassing van de leefomgeving zal onze inzet vragen. Wij hebben u beloofd u via dit Infobulletin op de hoogte te houden van de meest recente ontwikkelingen op dit gebied. Op dit moment, zo vlak na de vakantieperiode, is er nog niets nieuws te vertellen. In het volgende Infobulletin van eind december komen wij hier ongetwijfeld weer op terug. Andere belangrijke zaken die de komende maanden van belang zijn, zijn de voordracht van een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen van Woonpunt die namens de huurders van Woonpunt zitting hierin gaat nemen. Deze voordracht wordt gedaan door de gezamenlijke H(B)V’s. Het organiseren van een themabijeenkomst in het komende jaar staat eveneens op het programma. De wensen en/of klachten van bewoners uit de verschillende complexen en wijken zullen uiteraard ook de nodige aandacht van de HBV blijven vragen. Kortom, genoeg werk aan de winkel! Daarbij is het bovengenoemde slechts een greep uit de vele activiteiten waar de HBV zich mee bezig houdt. We blijven onze schouders eronder zetten. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 11


Agenda van HBV Groot Hoensbroek

Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek okt. t/m dec. 2010 Datum Evenement Tijd Zondag 17 oktober Kermis-koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Zondag 21 november Intocht Sinterklaas 12.00 uur – 17.00 uur Zaterdag 27 november Pietendagen 09.00 uur – 17.00 uur Zaterdag 4 december Pietendagen 09.00 uur – 17.00 uur Zondag 12 december Kerst-koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Zondag 19 december Kerst-koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Op dinsdag 22 december en woensdag 23 december zijn de winkels open tot 20.00 uur. Op zaterdag 05 december, donderdag 24 december en donderdag 31 december zijn de winkels open tot 16.00 uur. Het volgende Infobulletin ontvangt u eind december 2010. Dit Infobulletin, met een oplage van 900 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Buiten kantooruren kunt u bellen (045 – 5 23 32 76) of een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Wij verzoeken u ’s avonds na 18.00 uur en in het weekend niet te bellen. Een e-mail sturen kan uiteraard altijd. In september 2010 is de website weer grotendeels aangevuld met nieuwe onderdelen. Bezoek dus regelmatig onze website: http://www.hbvgroothoensbroek.nl 12