Infobulletin 3 (2009)

Page 1

Infobulletin Nummer 3 - 2009

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 www.hbvgroothoensbroek.nl bestuur@hbvgroothoensbroek.nl


Bestuur in beeld

Jeu van der Lingen Voorzitter/Penningmeester Contactpersoon Mariagewanden

Sjaak Mestrom Vice-voorzitter

Johan Lutke-Schipholt Secretaris Contactpersoon Gebrookerplein e.o.

Liesbeth de Kort Algemeen bestuurslid Contactpersoon Lotbroek

Fennie Spijker Algemeen bestuurslid Contactpersoon LTS-buurt

Marie Louise Slegers Algemeen bestuurslid

Bjorn Teeuwen Webmaster HBVGrootHoensbroek.nl Hoofdredacteur Infobulletin

2


Bestuur van HBV Groot Hoensbroek

Voorzitter / Penningmeester: Vice-voorzitter: Secretaris: Algemene bestuursleden: Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin:

Dhr. J. v. d. Lingen Dhr. J. Mestrom Dhr. J. Lutke-Schipholt Mevr. E. de Kort Mevr. F. Spijker Mevr. M. L. Slegers Dhr. B. Teeuwen

Kantooradres Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Buiten kantooruren kunt bellen (045 – 5 23 32 76) of een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Wij verzoeken u ’s avonds na 18.00 uur en in het weekend niet te bellen. Een e-mail sturen kan uiteraard altijd. Onze contactpersonen in de wijk Lotbroek Mevr. E. de Kort Prins Mauritsstraat 29 T: 06 - 57 25 44 60

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045 - 5 22 07 73

Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045 - 5 22 31 39

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045 - 5 23 32 76

3


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Voor u ligt alweer het derde Infobulletin van dit kalenderjaar. Ook deze keer is er weer geprobeerd om een informatief en inhoudelijk Infobulletin samen te stellen om u als lezer op een toegankelijke manier te voorzien van informatie rondom de HBV Groot Hoensbroek. Het is wederom gelukt om twintig pagina’s te vullen met artikelen die voor u als lid van de HBV van belang kunnen zijn. Zo vindt u in dit Infobulletin weer informatie over de themabijeenkomst met betrekking tot het Masterplan Hoensbroek. Daarnaast actuele informatie over de nieuwe ondergrondse afvalcontainers, de vervanging van de waterpartij en de realisatie van een scootmobielruimte bij het complex ‘De Theulder’ en antwoorden op vragen over het onderhoud van brandgangen. Uiteraard is er in deze editie ook weer een interview met een persoon die nauw betrokken is bij het beleid van de HBV. Deze keer is het de beurt aan dhr. John Gijsen, die werkzaam is als directeur van Woonpunt Parkstad. In de tweede helft van dit Infobulletin vindt u de persberichten die wij voor u hebben verzameld van het Ministerie van VROM, de Woonbond en Alcander. Achterin vindt u uiteindelijk nog enkele moppen ter ontspanning en de agenda van de HBV voor de komende maanden. Natuurlijk zijn wij ook deze keer weer benieuwd naar uw mening over de inhoud en het uiterlijk van dit Infobulletin. Kortom; Wat vindt u goed en wat mist u nog aan het Infobulletin? Laat het ons persoonlijk weten of stuur een e-mail naar redactie@hbvgroothoensbroek.nl. Namens het gehele bestuur wens ik u veel plezier tijdens het lezen van dit Infobulletin. Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl

4


Themabijeenkomst Masterplan Hoensbroek uitgesteld Zoals u op onze website en in ons Infobulletin heeft kunnen lezen, had de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek voor 27 oktober aanstaande een bijeenkomst met als thema Masterplan Hoensbroek georganiseerd. De gemeenteraad van Heerlen zou op 7 juli jongstleden hierover een definitief besluit nemen, maar dit besluit werd na een aantal discussies wederom doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering in september. De voorbereidingstijd werd hierdoor te kort om iets concreets aan u te kunnen presenteren. De presentatoren van de Gemeente Heerlen, Centrummanagement Hoensbroek en Woonpunt Parkstad, die wij reeds voor deze bijeenkomst hadden uitgenodigd, stelden als eis dat er eerst een definitief besluit door de gemeenteraad moet zijn genomen. Daarnaast hebben zij hierna ook nog enige voorbereidingstijd nodig om tijdens de bijeenkomst een duidelijk verhaal aan u te kunnen presenteren en duidelijke antwoorden op de door u gestelde vragen te kunnen geven. Wij zien ons hierdoor helaas genoodzaakt de themabijeenkomst Masterplan Hoensbroek naar een later tijstip te verplaatsen. Wij wachten nu eerst het definitieve raadsbesluit af alvorens wij een nieuwe datum gaan vaststellen. Zodra deze datum vaststaat, brengen wij u hiervan op de hoogte. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

5


Gemeente Heerlen wil versneld ondergrondse afvalcontainers De Gemeente Heerlen wil versneld overgaan tot het plaatsen van afvalcontainers bij alle complexen in de gemeente en dus ook in Hoensbroek. Woonpunt heeft na overleg met de gemeente toegezegd hieraan mee te werken. De HBV is blij met deze ontwikkeling, aangezien er hierdoor op sommige plaatsen, waar zich nog geen ondergrondse containers bevinden, de overlast ten gevolge van illegaal dumpen van afval naast de containers en ook brandstichting beduidend zal afnemen. Bovendien zal het dumpen van afval in de containers door personen die niet woonachtig zijn in het betreffende complex grotendeels tot het verleden behoren.

Oude situatie

Nieuwe situatie

Alle bewoners van de complexen zullen een pasje krijgen waarmee zij de container kunnen openen en hun huisvuil kunnen deponeren. Binnen welke termijn de containers uiteindelijk allemaal zijn geplaatst, is nog niet bekend. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

6


Meerderheid De Theulder voorstander van vervanging waterpartij Een ruime meerderheid van de bewoners van het complex ‘De Theulder’ aan de Marktstraat heeft zich in een enquête, die de HuurdersBelangenVereniging in samenwerking met Woonpunt Parkstad heeft gehouden, uitgesproken vóór vervanging van de waterpartij aan de voorzijde van het complex door beplanting. De waterpartij was voor veel bewoners al jaren een doorn in het oog. Stank, achterstallig onderhoud, het feit dat de waterpartij regelmatig droogstond en voor passanten ook nog dienst deed als ‘afvalbak’ hebben ertoe bijgedragen dat de HBV regelmatig door de bewoners is benaderd om Woonpunt ertoe te bewegen actie te ondernemen. De HBV is al geruime tijd met Woonpunt in overleg om verandering in de situatie te krijgen. Tijdens de groenschouw in mei jongstleden heeft zij samen met Woonpunt de situatie ter plekke in ogenschouw genomen. Daarnaast is er in juni met Woonpunt een afspraak gemaakt om alvorens tot actie over te gaan eerst bij de bewoners van het complex te polsen hoe zij deze plek opnieuw ingevuld willen zien. Woonpunt komt nu tegemoet aan de wensen van de bewoners van het complex en met de HBV is onlangs in overleg afgesproken dat in het voorjaar van 2010 begonnen zal worden met de werkzaamheden, d.w.z. vervanging van de waterpartij door beplanting. Hoe de inrichting van dit gedeelte er straks komt uit te zien en voor welke beplanting men gaat kiezen, is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte indien er belangrijke voortgang plaatsvindt. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

7


Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandgangen bij de verkoop van een huurwoning? Afgelopen zomer hebben wij van meerdere bewoners vragen gesteld gekregen over het onderhoud van de brandgangen bij de verkoop van een woning in hun straat. Hieronder zetten we twee van de meest gestelde vragen, inclusief ons antwoord, op een rij: Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud bij verkoop van de woning? Wanneer een huurwoning wordt verkocht, geldt dat ook dat gedeelte van de brandgang die zich aan de achterzijde van de woning bevindt door de nieuwe eigenaar wordt meegekocht. Dit houdt echter wel in dat de nieuwe eigenaar zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van dit gedeelte van de brandgang. Bij slecht onderhoud is in dit geval Woonpunt dus niet meer de aanspreekpartner maar zult u de bewoner hierover zelf moeten aanspreken. Bij extreme overlast kunt u ook contact opnemen met de Milieupolitie. Mag de eigenaar zijn gedeelte van de brandgang afsluiten? Nee, de overige woningen moeten via de brandgang toegankelijk blijven, de eigenaar mag zijn gedeelte dus niet zomaar afsluiten waardoor de andere bewoners niet meer de mogelijkheid hebben hun woning via de achterzijde te bereiken (gebruikersrecht). Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

8


Scootmobielruimte voor complex De Theulder aan de Markstraat Op verzoek van onze HBV en enkele zorginstanties is er in het complex De Theulder door Woonpunt een scootmobielruimte gerealiseerd. De ruimte was dringend nodig aangezien een aantal bewoners in het complex afhankelijk zijn van een scootmobiel en niet de mogelijkheid hadden deze te stallen en op te laden. Het gaat voorlopig om een beperkt aantal stallingsmogelijkheden. In de toekomst zal het aantal van zes, zoals het in de huidige situatie is, zeer waarschijnlijk niet voldoende zijn om aan de behoefte te voldoen. Wanneer er in de toekomst inderdaad meer behoefte blijkt te bestaan aan nog meer stallingsruimte zal de HBV in overleg met Woonpunt gaan kijken naar een oplossing zodat meer bewoners die in de toekomst aangewezen zijn op een scootmobiel de mogelijkheid hebben deze te stallen en op te laden. Indien er noemenswaardige ontwikkelingen plaatsvinden, houden wij u hiervan uiteraard op de hoogte. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

9


Interview met Woonpunt: John Gijsen In dit tweede interview met Woonpunt komt John Gijsen, directeur Woonpunt Parkstad, aan bod. Wat vindt u van het Masterplan Hoensbroek? Ik ben blij dat er een Masterplan is. Het plan, dat qua inhoud voor ons geen verrassingen kent, biedt een duidelijke basis voor de verdere ontwikkeling van Hoensbroek. Nu komt het aan op de vervolgstappen, die vrij snel en krachtig ter hand genomen moeten worden. Ik hoop wel dat er straks een goede projectstructuur komt, zodat ook een duidelijke, integrale aanpak gewaarborgd wordt. Ik kan daarbij bijvoorbeeld verwijzen naar de aanpak die we met diverse partijen binnen de wijk MeezenbroekSchaesbergerveld-Palemig (MSP) hanteren. Daar werken we met een stuurgroep, een regiegroep en diverse projectgroepen met helder geformuleerde taakopdrachten. Dat werkt naar mijn mening goed. Hoe denkt u over het huidige seniorenbeleid van Woonpunt? Gezien de steeds groter wordende groep ouderen binnen onze samenleving, is het logisch dat deze groep als ĂŠĂŠn van onze speerpunten geldt. Zoals mijn collega John Bindels in het vorige interview al zei, heeft Woonpunt in Hoensbroek inmiddels veel gedaan op het gebied van huisvestiging voor senioren. Nu, bij de verdere invulling van het Masterplan, zullen we nog eens goed kijken naar ons huidig woningbezit en hoe we een deel van deze woningen voor ouderen geschikt kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan etagewoningen waar soms geen lift aanwezig is. Afhankelijk van de staat van deze woningen kan er een lift in aangebracht worden of kunnen etagewoningen vervangen worden door grondgebonden woningen. Dit vergt echter vooraf nog het nodige onderzoek en overleg. 10


Interview met Woonpunt: John Gijsen (vervolg) Wat kan er volgens u op het gebied van leefbaarheid verbeterd worden in Hoensbroek? Mocht straks bij de concretisering van het Masterplan naar voren komen dat er in Hoensbroek grootschalig moet worden ingegrepen, dan heeft dit zeker zijn invloed op de leefbaarheid in dit stadsdeel. Natuurlijk geldt voor de langere termijn dat de leefbaarheid verbeterd wordt, maar voor de tussenliggende periode komt deze toch tijdelijk onder druk te staan. Samen met de gemeente en andere betrokken partijen, waaronder de HBV Groot Hoensbroek, zullen we waken en investeren om de druk op de leefbaarheid in Hoensbroek zoveel mogelijk te beperken. Binnen Woonpunt zullen daartoe bijvoorbeeld het wijk- en buurtbeheer een hoge prioriteit krijgen. Wat is uw mening over de Huurdersbelangenvereniging Groot Hoensbroek? De HBV Groot Hoensbroek heeft zich ontwikkeld tot een positief kritisch klankbord voor het stadsdeel Hoensbroek. Zij wordt nauw betrokken bij plannen voor sloop, nieuwbouw en aanpassingen van woningen en complexen. Overleg is altijd open van beide kanten. Daar waar nodig is er ook een goede samenwerking met Coriovallum, de andere huurdersvereniging uit Heerlen. Al zou deze naar onze mening soms intensiever mogen zijn. Met dank aan: Dhr. John Gijsen en dhr. Guido Doijen

11


Ouderenadvies van Alcander helpt 55-plussers verder Het aanbod van voorzieningen, regelingen en activiteiten voor 55plussers is groot. Op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën zijn er vaak vele mogelijkheden, maar de informatie hierover is niet altijd even duidelijk. De ouderenadviseur van Alcander kan u helpen bij het maken van keuzes en staat u met raad en daad bij. Wie kan er bij het ouderenadvies terecht? De ouderenadviseurs zijn er voor alle inwoners uit Heerlen en Hoensbroek van 55 jaar en ouder. Ook de naaste omgeving van een oudere kan bij Alcander terecht. Zij helpen u met vragen op het gebied van: Wonen: aanpassing van de woning en aanleuningwoningen Zorg: maaltijdvoorziening, alarmering en WMO individuele voorzieningen Welzijn: activiteiten voor ouderen Financiële regelingen: huur- en zorgtoeslag, bijzondere bijstand en kwijtscheldingen Het gesprek met een ouderenadviseur kost u niets en is bovendien vertrouwelijk, dit geldt uiteraard ook voor de gegevens die u verstrekt. De ouderenadvieslijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 10.00 uur en te bereiken via 045 – 560 25 95.

Bron: http://www.alcander.nl 12


Kabinet versobert huurtoeslag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie besloten de stijging van de uitgaven van de huurtoeslag als gevolg van de verslechterde economische vooruitzichten voor een deel te compenseren via versobering van de huurtoeslag. De eigen bijdrage (opslag op de normhuur) wordt per januari 2010 verhoogd met €1,25 per maand voor alle huishoudens die huurtoeslag ontvangen. In 2011 en 2012 volgen nog twee kleinere stappen: de eigen bijdrage wordt in 2011 verhoogd met €0,86 per maand en een jaar later met nog eens €0,73 per maand. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=42484, 26-06-2009 13


Woonbond: nieuwe korting op huurtoeslag onacceptabel Het kabinet heeft vandaag besloten opnieuw een bezuiniging door te voeren op de huurtoeslag. Het gaat om een korting van €1,25 per maand in 2010, oplopend tot €2,85 in 2012. De Woonbond vindt deze bezuiniging onacceptabel. In een vorig kabinet Balkenende is immers al 600 miljoen euro op de huurtoeslag bezuinigd via een korting van €12,per maand per 1 juli 2004, oplopend naar €17,05 per 1 juli 2007. Door deze nieuwe bezuiniging stijgt de totale korting tot €18,30 per maand, ofwel bijna €220,- per jaar in 2010 oplopend tot €240,- in 2012. In het regeerakkoord is afgesproken dat “de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen moeten dragen.” In plaats daarvan worden door deze extra bezuinigingen van het kabinet de mensen met de zwakste schouders, de huurtoeslagontvangers, opnieuw hard getroffen. De Woonbond verwacht van de regeringspartijen CDA, PvdA en CU dat zij zich houden aan het regeerakkoord en hun voornemen “bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen” waarmaken. De Woonbond vindt dat deze onrechtvaardige bezuiniging van de baan moet en dat er door de regeringspartijen in ieder geval een stevig begin gemaakt moet worden met het ongedaan maken van de eerdere korting. De huurtoeslag is hét instrument om het wonen heel gericht betaalbaar te houden voor de laagste inkomensgroepen. Onder meer door een toename van het aantal mensen in de WW en de bijstand is een verhoging van de rijksuitgaven van de huurtoeslag noodzakelijk. De coalitie heeft de afspraak dat tegenvallers binnen het eigen departement moeten worden opgevangen. Dat betekent dat terwijl het kabinet elke discussie over de hypotheekrente uitsluit, dat deze extra rijksuitgaven voor de huurtoeslag als gevolg van de economische crisis afgewenteld worden op de huurders met huurtoeslag. De bezuinigingen op de huurtoeslag veroorzaken grote onrust onder de huurtoeslagontvangers. De koopkracht gaat volgend jaar gemiddeld met 0,5% achteruit. De Woonbond is woedend en roept de regeringspartijen op de reservering van koopkrachtgelden in de Miljoenennota 2010 aan te wenden om de nieuwe bezuiniging op de huurtoeslag ongedaan te maken en de eerdere korting te repareren. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws.php, 26-06-2009 14


Website energiebesparing voor huurders Huurders en huurdersorganisaties die actief aan de slag willen met energiebesparing vinden vanaf nu inspiratie en handige adviezen op de nieuwe website van de Woonbond: www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl. Op deze website staan voorbeelden van lokale overeenkomsten, tips voor het overleg met de verhuurder en projecten waarin al veel energie is bespaard. Het project ‘Bespaar energie met de Woonbond’ is in 2008 van start gegaan om huurdersorganisaties te ondersteunen bij het maken van afspraken met hun verhuurder over energiebesparing. In 2008 bereikten Woonbond, Aedes, het ministerie voor WWI en van VROM een akkoord over de landelijke doelstelling voor energiebesparing in de sociale huursector. Energielabel B of twee stappen is de landelijke ambitie. De partijen spraken af dat draagvlak onder huurders de basis is voor de lokale uitwerking van de afspraken. Om huurders te helpen in het gesprek met hun verhuurder heeft de Woonbond diverse activiteiten opgezet, ondersteund door het ministerie voor WWI. Op de website kunnen huurders ook terecht voor eenvoudige tips om zelf energie te besparen.

Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws.php, 13-07-2009 15


Van der Laan kent subsidie toe voor 15.000 woningen Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie heeft voor 100 miljoen euro subsidie toegekend voor de bouw van circa 15.000 koopen duurdere huurwoningen. Gemeenten met woningbouwprojecten die door de economische crisis stil dreigen te vallen, konden voor 15 juli aanvragen indienen voor de stimuleringsregeling woningbouw. 211 gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor 607 projecten van in totaal ruim 227 miljoen euro. De Minister heeft een selectie gemaakt op basis van onder andere de laagste bijdrage per woning. Door deze subsidie kunnen deze woningbouwprojecten alsnog dit jaar starten. De inzet van de subsidie is bedoeld om de teruggang in de bouwproductie door de economische crisis en terugval van werkgelegenheid te beperken. In totaal zijn er 155 gemeenten die subsidie ontvangen. De toegekende subsidie is voor 17% naar de vier grote steden gegaan. De G27 hebben een aandeel van 30% en de overige gemeenten een aandeel van 53% waarbij ook kleine gemeenten vertegenwoordigd zijn. Minister Van der Laan vindt de stimuleringsregeling voor de woningproductie succesvol omdat er massaal is ingetekend door gemeenten en de geografische spreiding van de projecten evenwichtig is. De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is onderdeel van het pakket crisismaatregelen uit het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009. Voor woningbouwprojecten is maximaal 395 miljoen euro gereserveerd. Na deze eerste tranche van 100 miljoen euro volgen later nog twee rondes waar gemeenten aanvragen voor kunnen indienen. De tweede ronde is voor dit najaar voorzien.

Bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=43610, 12-08-2009 16


Reportage brengt misstanden antikraak aan het licht Wonen in een kasteeltje in het Land van Ooit of op een mooie plek in het centrum van een Amsterdam. Wonen in een antikraak pand lijkt te mooi om waar te zijn. Op 20 augustus presenteerde Abel Heijkamp zijn reportage ‘Leegstand zonder zorgen’. In de reportage volgt hij antikraakbureaus en kijkt hij naar de keerzijde van antikraak: wonen zonder huurbescherming. Antikraakcontracten blijken vrijwel altijd in strijd met artikel 12 (huisvrede) van de grondwet en vaak in strijd met het huurrecht. Na de vertoning was er een debat met antikrakers en deskundigen. Al 30 jaar zijn er in Nederland antikraakbureaus maar tot nu toe is vrijwel niks bekend over antikraak. Duidelijk is wel dat het aantal antikrakers de afgelopen jaren spectaculair is gestegen naar circa 50.000. Volgens de indieners van het wetsvoorstel tegen kraken, moeten antikraakbureaus in de toekomst een nóg grotere rol gaan spelen op de woningmarkt. In de reportage ‘Leegstand zonder zorgen’ volgt Heijkamp zeven bewoners en interviewt hij de twee grootste antikraakbureaus, Camelot en Ad Hoc, om te kijken hoe antikraak in de praktijk werkt. Niet alleen private eigenaren maar ook woningcorporaties en overheden maken namelijk steeds vaker gebruik van antikraak in plaats van tijdelijke verhuur onder de leegstandswet. Feitelijk wordt hiermee de huurbescherming omzeild. Antikraakcontracten blijken structureel in strijd met artikel 12 (huisvrede) van de grondwet. Ook worden er vaak niet inzichtelijk gemaakte vergoedingen betaald zonder dat daar wettelijk gegarandeerde huurrechten tegenover staan. Het contract kan zonder opgaaf van reden worden opgezegd en bewoners worden gedwongen met twee weken opzegtermijn te verhuizen. Bewoners hebben geen recht op vervangende woonruimte. Daarnaast innen antikraakbureaus zonder rechtsgrond boetes, eisen ze dat bewoners als bewakers optreden en verbieden ze bewoners hun ervaringen openbaar te maken. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws.php, 13-08-2009 17


Aanpak bevolkingskrimp gaat regio's te boven De aanpak van bevolkingskrimp gaat de kracht van de regio te boven. Dat erkende minister Eberhard van der Laan tijdens een werkbezoek op 14 augustus aan Oost-Groningen en de Eemsdelta. “Maar we moeten uitkijken om krimpgebieden als probleemregio's neer te zetten”, waarschuwde de minister. “Bevolkingskrimp biedt namelijk ook kansen om de ruimte anders en beter in te richten.” Door de bevolkingsdaling is het minder prettig wonen en werken in die gebieden. Winkels, scholen en zorginstellingen gaan weg en woningen blijven leeg achter. Komende jaren blijft de bevolking krimpen, ook in de rest van Nederland. Dat gebeurt vooral aan de randen van ons land, zoals in Oost-Groningen. De gemeenten in deze regio hebben afgelopen jaren veel gedaan om dit tegen te gaan. Zo hebben zij veel sociale huurwoningen gesloopt. Daarvoor zijn kwalitatief betere woningen in de plaats gekomen. Toch is er meer nodig, zeggen de bestuurders. Zij willen dat het Rijk meer investeert om de leefbaarheid te helpen verbeteren. Minister Van der Laan stelt samen met gemeenten en provincies een actieplan op. Daarmee wil hij de gevolgen van de bevolkingsdaling op tijd kunnen opvangen. Dat plan moet in het najaar van 2009 klaar zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelt dat in de komende twintig jaar ruim de helft van de Nederlandse gemeenten met bevolkingskrimp te maken krijgt. Er zijn grote regionale verschillen omdat de steden wel (licht) groeien. Vanaf 2035 zou volgens het CBS de totale bevolking van Nederland afnemen. Een bevolking krimpt doordat er minder mensen worden geboren, meer mensen sterven en meer mensen ergens anders gaan wonen.

Bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=40334, 27-05-2009 18


Ontspanning

Deze rubriek is sinds dit kalenderjaar nieuw. In de komende Infobulletins wordt deze pagina gevuld met puzzels, moppen, raadsels en recepten. Mocht u zelf graag uw recept of mop geplaatst zien worden, dan kunt u het sturen naar de redactie (redactie@hbvgroothoensbroek.nl) of naar ons kantoor: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek.

Moppen “Wie van jullie weet hoeveel vijf maal vier is?” vraagt de onderwijzeres aan haar klas. Joep steekt zijn vinger op en roept: “Twintig, juf.” “Dat is inderdaad goed en als beloning geef ik je twintig snoepjes.” Waarop Joep moppert: “Als ik dat had geweten, had ik dertig gezegd.” “Ik zou je best een goed getuigschrift willen geven, maar je zult het met me eens zijn dat je werk altijd onder de maat was. Wat zal ik erin zetten?” “Schrijf maar dat het werk en het loon in overeenstemming waren!” Meneer Jansen ligt voor het eerst in zijn leven in het ziekenhuis en moet nog wennen. De tweede dag komt een verpleegster vragen: “Heeft u al ontlasting gehad?” “Nee zuster, alleen een bordje pap!” “Mijn landgoed is heel erg groot,” zei een rijke Amerikaan tegen een Ierse boer. “Als ik een rit maak in de auto om het hek rondom te inspecteren, duurt het twee dagen voordat ik weer thuis ben.” “Tja, zo’n auto heb ik ook gehad,” mompelt de Ier. Een jongetje staat in een museum te huilen voor een schilderij waarop bloeddorstige wolven een hert verslinden. Een dame ziet het jongetje huilen en probeert hem te troosten. “Het is werkelijk een verschrikkelijk tafereel,” zegt ze. “Ja,” huilt het joch, “dat kleine wolfje in de hoek heeft nog niets!”

19


Agenda van HBV Groot Hoensbroek

Themabijeenkomst Masterplan De datum van de themabijeenkomst wordt nader bekend gemaakt en zal plaatsvinden in Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek

Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek Najaar 2009 Datum Evenement Tijd Zondag 18 oktober Kermiskoopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Zondag 22 november Intocht Sint Nicolaas 12.00 uur – 17.00 uur Zaterdag 28 november Pietendagen Gehele dag Zaterdag 5 december Pietendagen Gehele dag Zondag 13 december Kerst-koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Zondag 20 december Kerst-koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur

Het volgende Infobulletin ontvangt u midden december 2009. Het Infobulletin, met een oplage van 850 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.