Infobulletin 2 (2019)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2019

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Verslag Algemene Ledenvergadering 2019 Zoals ieder jaar heeft het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek tijdens de Algemene Ledenvergadering de verantwoording over het reilen en zeilen van het voorafgaande jaar aan haar leden afgelegd. Deze vergadering vond plaats op dinsdag 7 mei 2019. Voordat de vergadering werd geopend, ontstond er een woordenwisseling over het lidmaatschap van de vereniging. Een mevrouw beweerde dat ze het recht had om bij de vergadering te zijn, omdat zij de contributie voor 2019 had betaald. In een e-mail van december 2018 heeft zij echter te kennen gegeven om het lidmaatschap per 1 januari 2019 op te zeggen. Deze mevrouw kwam verhaal halen over het opstappen van een van onze bestuursleden. Tijdens de rondvraag suggereerde zij, met stemverheffing, dat het bestuur deze bestuurder zou hebben weggejaagd. Het bestuur heeft mevrouw proberen duidelijk te maken dat zij ook de andere kant van het verhaal zou moeten aanhoren om een objectief oordeel te kunnen geven. Dit wilde mevrouw niet, waarna ze met haar aanhang is opgestapt, onder het uiten van onheuse opmerkingen naar andere leden. Voor alle duidelijkheid: leden die alsnog onze kant van het verhaal willen aanhoren, zijn welkom op ons kantoor, na telefonisch een afspraak gemaakt te hebben. Vanwege privacyredenen zijn hierboven geen namen genoemd. Hoewel de woordenwisseling heeft geleid tot ergernis onder de aanwezigen, kon de voorzitter de vergadering openen en de agenda afhandelen. De voorzitter deelde de leden mee dat onze voormalige secretaris, de heer Johan Lutke Schipholt, op 12 mei 2018 is overleden. Tevens komt mevrouw Jeanny Houtvast vanwege ziekte niet meer terug in het bestuur.

2


Verslag Algemene Ledenvergadering 2019 (vervolg) De notulen van onze secretaris en jaarverslag van 2018 werden goedgekeurd. Vervolgens werd het verslag van de kascontrolecommissie besproken. Deze werd uitgevoerd door mevrouw Rosalie Mestrom en mevrouw Francy Kessen. Zij hebben een verklaring voor akkoord getekend. Tevens zijn beide dames bereid om volgend jaar wederom de kascontrole uit te voeren. Het financieel jaarverslag 2018 van de penningmeester werd ook goedgekeurd. Het laatste punt voor de pauze was het rooster van aftreden. De heer Sjaak Mestrom was aftredend en herkiesbaar. Hij werd met akkoord van de vergadering herkozen. Ook werd de heer Harry Kessen, na een jaar aspirant bestuurslid te zijn geweest, benoemd tot bestuurslid. Toen volgde voor ons zeer geliefde ex-bestuurslid Fenny Spijker, de ‘zoveelste’ grote verrassing! Zij is benoemd tot erelid van onze huurdersbelangenvereniging. Ook al heeft zij zich bedankt als bestuurslid, wij kunnen altijd een beroep op haar doen. Fenny, bedankt! Na de pauze vond de rondvraag plaats. Er werden vragen gesteld over het afsluiten van de onderdoorgang naar de garages in de Hoofdstraat. De bewoners willen graag weten hoe het nu precies zit met de veiligheid. Bewoners van de Marktstraat hebben vragen gesteld m.b.t. het groot onderhoud dat eind 2019 kan beginnen. Zij bleken niet op de hoogte van hetgeen er staat te gebeuren. De voorzitter probeerde duidelijkheid te scheppen. In elk geval werd helder, dat de bewoners hier binnenkort nog eens goed over geïnformeerd willen worden. De voorzitter heeft de meeste vragen kunnen beantwoorden. Andere vragen zullen via onze HBV zo spoedig mogelijk schriftelijk naar Woonpunt worden doorgestuurd. Wij danken de aanwezige leden.

3


Nieuws uit Slakhorst

De voorbereidingen voor de herontwikkeling van de wijk Slakhorst zijn in volle gang. Een klankbordgroep denkt hierover mee. Daarin zitten zeven huurders, twee omwonenden, vertegenwoordigers van buurtstichting BROICH en HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. Op 28 mei kwam de klankbordgroep voor de derde keer bij elkaar. Wat is er tot nu toe besproken? Ideeën over straatbeeld en omgeving De leden van klankbordgroep denken mee over zaken als het groen in de wijk, de inrichting van de openbare ruimte, het parkeren, de voor- en achtertuinen, de beeldbepalende elementen en de nieuwbouwwoningen. Bij de laatste bijeenkomst waren medewerkers van Mecanoo architecten aanwezig. Dat is het bureau van de uit Sittard afkomstige architecte Francine Houben, die wereldberoemd is geworden met haar ontwerpen. Namens de gemeente Heerlen was projectleider Joep van Wijk erbij. Gemma Gerrits van Woonpunt presenteerde een samenvatting van de buurtvisie aan de hand van een ‘moodboard’. Ook Mecanoo gaf een presentatie over hun kijk op het straatbeeld en de omgeving van Slakhorst. Aandachtspunten zijn volgens Mecanoo: kleinschalige opzet van de buurt, het groen moet bewoners uitnodigen elkaar te ontmoeten, auto’s zoveel mogelijk weghalen uit het straatbeeld en het terugbrengen waardevolle historische elementen.

4


Nieuws uit Slakhorst (vervolg)

Tijdens de volgende bijeenkomst wordt er verder gepraat over deze onderwerpen. Deze wordt ergens in de zomer gepland. Ontwerp woningen Verschillende leden van de klankbordgroep zijn gaan kijken in de wijk Laurentiusplein in Voerendaal. Deze voormalige mijnwerkerskolonie is enkele jaren geleden volledig nieuw opgebouwd. Voor Slakhorst worden de plannen voor de woningen later uitgewerkt. Het architectenbureau gaat eerst aan de slag met het ontwerp van het straatbeeld en de omgeving.

Wekelijks spreekuur vanaf 15 juli aan het Horstplein 16 De leegstaande woning aan het Horstplein 16 wordt vanaf 15 juli 2019 gebruikt als infowoning. Bewoners kunnen er straks alle beschikbare informatie over de plannen bekijken. Ook zijn er regelmatig medewerkers van Woonpunt aanwezig om vragen te beantwoorden. Consulent maatwerk Emely Bergrath houdt er elke maandag een spreekuur tussen 09.30 en 12.30 uur. Om wachttijden te voorkomen, adviseren wij u vooraf een afspraak met haar te maken (088 – 050 60 70 of slakhorst@woonpunt.nl). Wordt vervolgd! 5


Even voorstellen: Emely Bergrath

In deze rubriek stellen we iedere keer een medewerker van Woonpunt voor die specifiek actief is voor de huurders in Hoensbroek. Dit keer is het de beurt aan Emely Bergrath, consulent maatwerk voor de wijk Slakhorst.

Foto: Philip Driessen Emely is getrouwd met haar jeugdliefde Sip, samen hebben ze twee volwassen kinderen, een dochter en zoon. In haar vrije tijd tuiniert ze graag of doet leuke dingen met haar vriendinnen. Andere hobby’s van Emely zijn sporten, muziek luisteren en lezen. Toen ze na haar VWO een opleiding tot directiesecretaresse succesvol afrondde, kon ze meteen aan de slag. Na verschillende banen – onder meer bij een groothandel voor muziekinstrumenten en bij een onderwijsbegeleidingsdienst – belandde Emely in de corporatiewereld. “Ik begon als directiesecretaresse bij het toenmalige Beter Wonen”, vertelt ze. “Dat was een superleuke tijd.” Van serviceteam naar callcenter “In 1995 kreeg ik de vraag of ik teamleider van het serviceteam wilde worden. Daaronder vielen verschillende afdelingen: de receptie, het secretariaat, de aanname van reparatieverzoeken en de verhuuradministratie. In 2000, bij het ontstaan van Woonpunt door een fusie met woningstichting St. Mathias, werd ik teamleider van een brede 6


Even voorstellen: Emely Bergrath (vervolg) klantenservice, eigenlijk de voorloper van het huidige klant contact center. Die functie heb ik tot februari 2018 met veel plezier gedaan.” Unieke kans bij renovatieproject In de tussentijd had Emely zich verder ontwikkeld: “Ik had de opleiding ‘Leergang Verhuurmakelaar’ gevolgd”, gaat ze verder. “Vanuit mijn jarenlange ervaring bij klantenservice wist ik van veel dingen een beetje, maar door de opleiding volgde een verdieping. Ik had hem nog maar net afgerond of kreeg de kans om het project rondom de renovatie van de Hermelijn- en Tiecelijnstraat in Maastricht te coördineren als contactpersoon voor bewoners. Daar kwam veel bij kijken: bewoners moesten in een jaar tijd twee keer verhuizen, ik moest woonwensen inventariseren, planningen maken, verhuizingen regelen, meterstanden opnemen, zorgen dat de wisselwoningen gebruiksklaar waren. En nog veel meer praktische zaken. Huurders vonden het heel fijn om één aanspreekpunt te hebben waar ze met al hun zaken terecht konden.” Aanspreekpunt voor bewoners Slakhorst Niet vreemd dus dat Woonpunt Emely vroeg om contactpersoon te zijn voor de herontwikkeling van Slakhorst. Wat houdt dit in? “Om te beginnen ga ik bij alle bewoners op huisbezoek om hun wensen in kaart te brengen. Ik heb ongeveer de helft van de huisbezoeken erop zitten; 1 juli ben ik terug van vakantie en plan ik de resterende huisbezoeken. Als deze zijn afgerond gaat Woonpunt kijken wat de input heeft opgeleverd en wordt duidelijk welke woningen wanneer aan de beurt zijn. Er zijn nu al vrij veel mensen die vooruitlopend daarop graag willen verhuizen. Omdat de huisbezoeken voorrang hebben, heb ik momenteel beperkt de tijd om te bemiddelen. Bewoners die zelf op zoek gaan naar een woning van Thuis in Limburg, krijgen via mij een speciale voorrangscode. Ze eindigt met een advies voor bewoners van Slakhorst die via Thuis in Limburg een nieuwe woning gevonden hebben: “Neem in dat geval even contact met mij op, zodat ik financieel alles in goede banen kan leiden.” Woont u in de wijk Slakhorst en heeft u vragen over de herontwikkeling? Neem dan contact op met Emely Bergrath via de klantenservice 088 – 050 60 70 of slakhorst@woonpunt.nl. Vanaf 15 juli 2019 kunt u ook terecht op het inloopspreekuur aan het Horstplein 16. Dat is elke maandag tussen 9.30 en 12.30 uur. 7


Op Mezelf

Op Mezelf is een kleine, jonge zorgaanbieder voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening of mensen die aan forensische zorg zijn onderworpen. Op Mezelf biedt groepswonen, zelfstandig begeleid wonen en ambulante begeleiding. Wij hebben op dit moment een groepswoning met 11 bewoners aan de Amstenraderweg - en een dertigtal appartementen aan de Hoofdstraat en Harmoniestraat en omgeving in Hoensbroek en bieden met een team van 29 medewerkers ondersteuning aan een veertigtal cliënten. Op Mezelf kent een zware cliëntgroep, veelal cliënten die in de reguliere zorginstellingen niet voldoende tot ontwikkeling zijn gekomen. De doelgroep bestaat voor het merendeel uit (jong) volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, met mogelijk een verslavingsverleden, en soms uit detentie met een beperkt of negatief eigen netwerk die willen leren samenwonen of die een kind of kinderen hebben of graag willen. Ons zorgaanbod is afgestemd op de intensiteit van de ondersteuningsbehoefte van onze cliënten op alle leefgebieden. De behoefte varieert van volledig intramuraal wonen met begeleiding en persoonlijke verzorging tot individuele ambulante begeleiding en/of dagbesteding. In het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (Wtzi) hebben wij een toelating voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. De toelating is afgegeven voor kleinschalige woonvoorzieningen. Op Mezelf heeft heel bewust er voor gekozen om vooralsnog geen behandeling aan cliënten aan te bieden maar deze zoveel mogelijk onder te brengen bij gespecialiseerde aanbieders om zodoende een ruimer aanbod te kunnen bewerkstelligen.

8


Op Mezelf (vervolg)

Bij Op Mezelf werken we vanuit de ontmoeting en de verbinding. Door met de ander echt verbinding te maken en het besef dat ieder mens in de kern gelijkwaardig is ontstaat een vertrouwensband en krijgen we inzicht waar de ander wel en niet van houdt, wat allemaal op zijn pad is gekomen en wat zijn drijfveren zijn voor zijn handelingswijze of voor zijn gedrag. Door verbinding met de ander te maken krijgen we ook inzicht wat de ander echt wil, welke invulling hij aan zijn leven wil geven en hoe wij hem daarin kunnen ondersteunen. We zien welke talenten al aanwezig zijn en welke ontwikkeluitdagingen de ander heeft. Hierdoor ontstaat een intrinsieke kracht, tussen medewerker en cliënt, die zorgt voor het ontwikkelen aan en met elkaar. Het leren omgaan met beperkingen of klachten, vertrouwen winnen op basis van kwaliteiten en ondanks beperkingen toch een betekenisvol leven hebben; dat zijn de uitgangspunten. Wij werken vanuit de antroposofische inspiratie. Dit betekent voor ons dat we de handelingsimpuls en de wilsrichting van de ander en in het bijzonder van onze cliënten centraal stellen. Hierdoor leren wij de ander te ‘lezen’ en kunnen wij aansluiten bij zijn ontwikkelingsbehoefte. Bij cliënten uit de ontwikkelingsbehoefte zich vaak in onbegrepen of storend gedrag. De kernwaarden vanuit de antroposofische inspiratie staan hierbij centraal. Deze kernwaarden zijn: - Gelijkwaardigheid - Dienstbaarheid - Tegenwoordigheid van geest Voor ons is ieder mens in de kern gelijkwaardig aan ieder ander, ongeacht de beperkingen. Ieder mens heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten. Wie een ander in zijn ontwikkeling helpt, is dienstbaar voor de ander, maar zeker ook voor zichzelf. Bij dienstbaarheid ben je meer gericht op geven dan op halen. Meer op waarde toevoegen voor het grotere geheel dan op het vervullen van je eigen behoeften. In 2019 zal Op Mezelf de dagbestedingsplek en de werkzaamheden van ‘Soek’ overnemen en starten met leren werken. Wij spreken liever van leren werken en niet van dagbesteding. De activiteiten die tot op heden door ‘Soek’ worden aangeboden zijn o.a. het repareren van fietsen en het verkopen van kleding. Welke invulling Op Mezelf precies aan ‘Soek’ gaat geven is afhankelijk van de ontwikkelingsbehoeften en wensen van onze 9


Op Mezelf (vervolg)

cliënten. Tevens bieden wij dagbesteding aan bij een zorgboerderij in Palemig en hebben wij de vergeten groentetuin aan de Hoofdstraat en de moestuin achter onze groepswoning in ons dagbestedingspakket. Voor komend jaar onderzoeken we of we een aantal ‘tiny houses’ kunnen plaatsen op de Amstenraderweg achter de groepswoning. Hier kunnen cliënten de eerste stap (met 24- uurs nabijheid van medewerkers) zetten naar zelfstandig wonen. Voor meerdere cliënten zal deze tussenstap noodzakelijke of wenselijk zijn omdat zelfstandig wonen nog niet zal lukken maar wel zodanige stappen in hun ontwikkeling hebben gezet dat de groepswoning ook niet meer echt passend is. Wij zijn met Woonpunt in nauw overleg om over 3 jaar 4 blokken met in totaal 80 appartementen te hebben omgevormd tot een hechte, positieve, veilige woongemeenschap met een voorbeeldfunctie voor de rest van de wijk en voor probleemwijken in Nederland. Op termijn gaan wij er van uit dat door de verbetering van de sociale cohesie in dit deel van deze wijk, het leefklimaat een dusdanig positieve ontwikkeling door zal maken dat ook mensen zonder acute hulpvraag weer graag hier willen komen wonen en deel uit willen maken van deze leefgemeenschap in ruimere zin; een inclusieve heterogene leefgemeenschap. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.opmezelf.nu.

10


Qwestie: nieuwe, onafhankelijke klachtencommissie Klachten van huurders zijn belangrijk voor Woonpunt. Ze zijn immers een bron van informatie voor de verbetering van hun dienstverlening. Om de kwaliteit van de klachtenafhandeling een boost te geven, is er sinds 1 maart 2019 een nieuwe, onafhankelijke klachtencommissie: Qwestie. Deze nieuwe klachtencommissie adviseert zowel Woonpunt als Maasvallei en Servatius. Een samenwerking op het gebied van klachtenafhandeling biedt praktische voordelen en is bovendien efficiĂŤnt. En, niet onbelangrijk: een onafhankelijke klachtencommissie kan objectiever adviseren. En dat komt de professionaliteit en de betrouwbaarheid ten goede. Het mooie is bovendien dat de aangesloten corporaties kunnen leren van elkaars klachten. Heeft u een klacht over Woonpunt? Woonpunt doet er alles aan om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een medewerker niet correct heeft gehandeld. Of omdat werkzaamheden volgens u niet goed zijn uitgevoerd, of afspraken niet zijn nagekomen. Als u het ergens niet mee eens bent, lost Woonpunt dat graag met u op. Laat het hen weten via het klachtenformulier op www.woonpunt. nl. Wat doet Qwestie? Qwestie neemt uitsluitend klachten in behandeling die eerst bij Woonpunt zelf zijn ingediend en behandeld. Bent u er samen niet uitgekomen, dan kunt u vervolgens kosteloos een klacht indienen bij Qwestie. De onafhankelijke commissie beoordeelt uw klacht en brengt een advies uit. Het voordeel is dat u uw klacht op een laagdrempelige manier kan laten beoordelen door een onafhankelijk en deskundig orgaan. Qwestie neemt geen klachten in behandeling die al aan de huurcommissie, de rechter of een andere instantie zijn voorgelegd. Kijk voor meer informatie op www.qwestie-limburg.nl.

11


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 of 06-15434119 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564 Openingstijden kantoor (spreekuur) Donderdag: 10.00 – 12.00 uur Daarnaast is het mogelijk om op afspraak langs te komen voor een gesprek. Maak een afspraak door te bellen of een e-mail te sturen (zie hierboven). Zomervakantie De HuurdersBelangenVereniging is van 6 juli tot en met 18 augustus met vakantie. In deze periode vindt er geen spreekuur plaats. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met onze bestuursleden (via 06-15434119) of een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. Adreswijziging Is uw adres gewijzigd? Geef dat dan zo snel mogelijk door aan ons, want vanwege privacyredenen krijgen wij deze gegevens niet van Woonpunt. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. Sjaak Mestrom Secretaris: Mevr. Annelies Vossen Penningmeester: Dhr. Jeu van der Lingen Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. Bjorn Teeuwen Aspirant bestuurslid: Dhr. Harry Kessen Fotografie Infobulletin: Dhr. Paul Welters

Sjaak

Annelies

Jeu

Bjorn 12

Harry

Paul