Infobulletin 2 (2018)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2018

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


In memoriam: Johan Lutke Schipholt

Helaas hebben wij vernomen dat ons zeer gewaardeerde bestuurslid en secretaris Johan Lutke Schipholt na een kort ziekbed is overleden. Hij heeft zich ruim 30 jaar(!) voor de huurders van Woonpunt in Hoensbroek en de leden van de HBV Groot Hoensbroek ingezet. Johan, jij was er altijd; wij konden je bellen en je kwam dan meteen naar ons toe, je zorgde dat iedereen de notulen op tijd had en regelde alle secretariĂŤle zaken. Een bespreking, een klacht of het benaderen van de klachtencommissie; jij deed het allemaal. Op vergaderingen of bijeenkomsten op ons kantoor was jij er als eerste om te zorgen dat de koffie en thee klaarstond. Jij ging altijd vol energie voor de HBV aan de slag. Alleen als je de kans kreeg om naar je geliefde Thailand te gaan, moesten wij je taken overnemen. Gelukkig ben je in 2017 nog gegaan om daar te kunnen genieten. Toen je terugkwam, bleef je echter een hele periode verkouden en kreeg je pompjes, pillen en kuren voorgeschreven. Maar dat hielp niet. Een paar maanden geleden moest je voor onderzoeken naar het ziekenhuis, je lieve vriendin (en ons oudbestuurdlid) Fenny, met wie je graag uitstapjes maakte, was bij jou toen je de uitslag kreeg. Helaas was deze uitslag niet goed. Je kwam vanuit het ziekenhuis weer naar huis, maar dat bleek snel teveel, waardoor je naar het verzorgingshuis in Brunssum bent gegaan. Snel daarna werd je toch weer naar het ziekenhuis in Sittard gebracht waar je op 12 mei op veel te jonge leeftijd bent overleden. Johan; bedankt voor alles!

2


Nieuw aspirant bestuurslid: Harry Kessen Ik ben geboren en getogen in Hoensbroek, tot mijn zestiende jaar woonden wij in de Kasteelkolonie en daarna zijn wij verhuisd naar de Dem, een woonwijk midden in Hoensbroek. Vervolgens heb ik zeventien jaar in Nieuw Lotbroek gewoond en woon ik nu alweer zestien jaar in het centrum van Hoensbroek. Ik ben in 1969 in de bouw begonnen met werken; op de Markt in Hoensbroek heb ik destijds meegeholpen met de bouw van de Rabobank. Na drie jaar in de bouw heb ik het straatwerk geleerd bij de Firma Slegers. Omstreeks 1976 ben ik als monteur bij PTT (tegenwoordig KPN) gaan werken en na een periode van 22 jaar ben ik omgeschoold tot ICT-er. Helaas waren er vanwege de crisis weinig banen en daardoor ging ik verder als beveiliger in de gezondheidszorg. Verder doe ik vrijwilligerswerk bij het Reumafonds waar ik alle ICT en netwerken beheer. Op de werkplaats van het SGLHeerlen help ik cliĂŤnten met ICT-problemen. Ook help ik met het maken van werkstukken van hout, keramiek en ijzer, zoals vogelhuisjes en kerststallen. Naar aanleiding van de eerdere nieuwsbrief heb ik me aangemeld als aspirant bestuurslid. Ik ben altijd op zoek naar uitdagingen en een bestuursfunctie bij de HBV is voor mij een grote uitdaging. In de korte tijd die ik nu meeloop, zie ik pas echt hoeveel werk er wordt verzet. Ook ontmoet ik veel interessante mensen en kijk ik ervan op hoe welwillend zij tegenover de ideeĂŤn van de HBV staan. Ik hoop dan ook dat ik veel nuttigs voor de vereniging kan doen. Hopelijk tot ziens in Hoensbroek!

3


Verslag Algemene Ledenvergadering

Zoals ieder jaar heeft het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek tijdens de Algemene Ledenvergadering de verantwoording over het reilen en zeilen van het voorafgaande jaar aan haar leden afgelegd. Deze vergadering begon op dinsdag 8 mei met het openingswoord van voorzitter dhr. Sjaak Mestrom en daarna volgden de zogenaamde ‘hamerstukken’: de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2017 en het jaarverslag 2017 van de secretaris. Beide stukken werden door de vergadering goedgekeurd. Vervolgens werd het verslag van de kascontrolecommissie besproken. De kascontrole werd dit jaar uitgevoerd door mevrouw Rosalie Mestrom en mevrouw Sabrina Ploeg en zij hebben een verklaring voor akkoord ondertekend. Vervolgens werden mevrouw Francie Kessen en mevrouw Rosalie Mestrom benoemd tot de Kascontrolecommissie 2019. Verder werd ook het financieel jaarverslag 2017 van de penningmeester goedgekeurd. Het laatste agendapunt voor de pauze was het rooster van aftreden. Dhr. Arno Rademakers was dit jaar aftredend en herkiesbaar, waardoor hij met akkoord van de vergadering werd herkozen. Na de pauze vond de rondvraag plaats. Een aantal vragen had betrekking op de flats Pastoor Schleidenstraat, een aantal ging over de woningen in de Slak en over het schoonmaakonderhoud en het groenonderhoud. Deze en andere vragen hebben wij tijdens de vergadering beantwoord. Andere (schriftelijk) gestelde vragen proberen wij snel te beantwoorden of via Woonpunt te laten afhandelen. Wij danken de aanwezige leden!

4


Oude foto’s Hoensbroek

Op deze pagina tonen we foto’s ‘uit de oude doos’. Heeft u zelf oude foto’s? Dan ontvangen wij die graag en plaatsen we die in een later Infobulletin.

5


Huurverhoging 2018

Ieder jaar verhoogt Woonpunt op 1 juli de huur van woningen, bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en bergingen. In 2018 is de huurverhoging gemiddeld 1,7% (0,3% + inflatie). In dit artikel staat informatie over de huurverhoging. Tot 1 juli 2018 kunt u bezwaar maken. Heeft u een vraag over de huurverhoging? Bezoek de pagina met de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van Woonpunt. Sociale huurwoningen Voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 710,68 is de maximale huurverhoging afhankelijk van het huishoudinkomen van de huurder. Inkomen tot € 41056,- maximaal een huurverhoging van 2,6%* Inkomen vanaf € 41056,- maximaal een huurverhoging van 5,4%* Vrije huurwoningen Voor huurwoningen in de vrije sector met een huurprijs vanaf € 710,68 is de huurverhoging maximaal 5,4%*. Huurders die in een sloopwoning wonen, krijgen geen huurverhoging als het sloopbesluit is genomen en het Sociaal Plan Sloop van toepassing is verklaard. *Bij het vaststellen van de huurverhoging per woning kijkt Woonpunt naar de kwaliteit, de huidige huurprijs en de huurprijs die Woonpunt zou willen vragen als ze de woning opnieuw zouden verhuren. Bezwaar maken Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u in de onderstaande gevallen bezwaar maken: - De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging. - De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijsgrens volgens het puntensysteem te liggen. - Het voorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten, zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs. - Het voorstel is minder dan twee maanden voor de ingangsdatum verstuurd. - De huur is door de huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken en de gebreken zijn nog niet verholpen. - Er is sprake van all-in huur (geen splitsing in kale huur en servicekosten, waardoor de kale huurprijs niet bekend is) 6


Huurverhoging 2018 (vervolg)

Bezwaar tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging Daarnaast kunt u tegen de (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging bezwaar maken als één van de volgende gevallen van toepassing is: - uw huishoudinkomen over 2017 is lager dan het huishoudinkomen over 2016 (onder de grens van € 41056,-); - de samenstelling van het huishouden (het aantal personen met een inkomen) is vóór 1 juli 2018 gewijzigd; - in uw huishouden heeft vóór 1 juli 2018 één of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (geboren voor 1 juli 1952); - uw huishouden bestaat vóór 1 juli 2018 uit vier of meer personen; - u bent chronisch ziek of gehandicapt; - uw gezamenlijk inkomen (huishoudinkomen) op de inkomensverklaring klopt niet. Hoe maak ik bezwaar? Wilt u bezwaar maken? Ga dan naar de website van Woonpunt en vul het betreffende formulier in. Indien u denkt dat de huurverhoging niet klopt dan kunt u dit controleren via www.woonbond.nl/huurverhoging. Meer informatie over de Huurcommissie en het maken van bezwaar vindt u op www.huurcommissie.nl.

7


HBV weer actief tijdens Buurtfeest Mariarade Zondag 16 september 2018 vindt weer het jaarlijkse Buurtfeest plaats in de straten van Mariarade. Het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek organiseert, in samenwerking met SBWM, weer een ballonnenwedstrijd. Vorig jaar was dit een groot succes. De ballonnen zijn ongeveer 460 km ver gekomen. Ook hebben wij zes kinderen een leuke prijs kunnen aanbieden. Verenigingen kunnen zich presenteren met behulp van de gratis marktkramen die beschikbaar gesteld worden op het Emmaplein. Bovendien is er besloten dat iedereen die iets te koop wil aanbieden geen marktkramen hoeft te huren, maar dat deze gratis ter beschikking worden gesteld. Dit jaar wil de Stuurgroep Buurtfeest Mariarade er een grotere en professionelere straatmarkt van maken. Zij hopen dat professionele handelaren zich presenteren. Verder zullen er artiesten optreden gedurende het Buurtfeest. Aan de kinderen wordt uiteraard ook gedacht, zodat jong en oud een leuke dag kunnen beleven. Deze feestelijke dag begint met een Heilige Mis in de Lourdesgrot om 09.30 uur en van 11.00 uur tot 16.00 uur is de markt geopend en kan iedereen zijn of haar spullen aanbieden. Vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur is er livemuziek met een hapje en een drankje. De organisatie is druk bezig om een grotere en professionele invulling te geven aan deze dag. Let dus op dagbladen en posters voor de definitieve invulling. Dit jaar is er gekozen voor ĂŠĂŠn contactpersoon en dat is Math de Smet (mmsmetde@kpnmail.nl of 06-22485027). Hopelijk tot ziens op 16 september!

8


Ruggesteun zoekt vrijwilligers voor twee à drie uurtjes per week! Mantelzorgers krijgen een steeds zwaardere taak. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers bieden onder andere ondersteuning aan mantelzorgers in Parkstad. Daarom is Ruggesteun op zoek naar vrijwilligers die de mantelzorger een paar uurtjes per week wil vervangen. Ondersteuning op maat

Bij Ruggesteun worden allerlei vormen van ondersteuning geboden, dus er is genoeg keuze. Zo zijn er veel mensen die snakken naar ondersteuning, behoefte hebben aan een luisterend oor of op zoek zijn naar iemand die even mee naar buiten kan gaan als dit zelfstandig niet meer lukt. Een kaartje leggen op bijvoorbeeld woensdagmiddag of een keer per week een kopje koffie drinken en praten over vroeger kan een enorm verschil maken voor hen. De ondersteuning verschilt dan ook van mens tot mens en wordt ‘op maat’ ingevuld, waarbij de regie nadrukkelijk bij de hulpvrager en zijn eventuele mantelzorger ligt. Ook de vrijwilliger heeft een keuze en wordt ‘op maat’ ingezet. De aard van het vrijwilligerswerk waar uiteindelijk voor gekozen wordt, moet bij de persoon passen. Liever niet structureel ingezet worden maar incidenteel en flexibel? Ook dit kan bij Ruggesteun. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand begeleiden naar het ziekenhuis. Spreekt deze vorm van vrijwilligerswerk jou aan? Neem dan contact op met een consulent van het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad en Ruggesteun (045-2114000 of info@mantelzorgparkstad.nl) of kijk op de website www.mantelzorgparkstad.nl.

9


Nieuwe bestuursleden welkom bij de HBV Verenigingen, zoals sportverenigingen en maatschappelijke organisaties hebben het op dit moment moeilijk om vrijwilligers te vinden. Door onder andere de vergrijzing en de krimp in onze regio is de spoeling dun geworden. Het voordeel hierbij is wel dat zij vaak beroep kunnen doen op de Vrijwilligerscentrale die hen kan helpen bij het selecteren van een geschikte kandidaat. Onze HuurdersBelangenVereniging heeft dit voordeel niet. Zij moet nieuwe bestuursleden putten uit het huurdersbestand van Woonpunt in Hoensbroek. De laatste jaren hebben wij van een aantal bestuursleden afscheid moeten nemen en is het bestuur snel gekrompen. De HBV Groot Hoensbroek is een actieve huurdersvereniging met een hoeveelheid leden boven het gemiddelde percentage. Mede hierdoor moet het bestuur alle zeilen bijzetten om al haar taken te kunnen vervullen. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die zich geroepen voelen om als bestuurslid van onze vereniging een aantal uren per maand van hun vrije tijd te willen besteden aan onze vereniging om ons zo te assisteren. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op of kom eens langs tijdens ons spreekuur op donderdagochtend op het kantoor van de HBV aan de Marktstraat 145. Wij maken dan een afspraak met u voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Alvast welkom in ons midden!

10


Kort nieuws

HBV gaat tijdelijk op een lager pitje Door omstandigheden is het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek uitgedund en kunnen wij tijdelijk niet meer de service bieden die u van ons gewend bent. Daarom bieden we vanaf nu nog maar één keer per week een spreekuur aan; op donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Buiten dat spreekuur kunt u uiteraard een e-mail sturen naar bestuur@ hbvgroothoensbroek.nl of, in dringende gevallen, bellen naar 06-15434119. Ons bestuur is inmiddels wel aangevuld met het nieuwe aspirant bestuurslid Harry Kessen, maar hij heeft de komende periode logischerwijs nog nodig om in te werken. Vernieuwing Raad van Commissarissen Woonpunt Een deel van het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek heeft voor de derde keer zitting genomen in de selectiecommissie en sollicitatiecommissie om een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonpunt voor te dragen en te benoemen. Twee personen uit de vier HBV’s zijn hiervoor gevraagd. De RvC is een onafhankelijke raad die toeziet op het beleid en functioneren van Woonpunt op allerlei vlakken en bovendien de raad van bestuur benoemt. Volgens de regels van de woningwet zijn de HBV’s bevoegd om twee commissarissen voor te dragen. Een lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar met eventueel een herbenoeming van vier jaar. Eind 2018 is één van de twee commissarissen, die door de HBV’s is voorgedragen, acht jaar commissaris en dient er dus een nieuwe kandidaat voorgedragen te worden. Samen met de leden van RvC en het externe bureau Rieken & Oomen wegen wij de komende periode secuur af wie de meest geschikte kandidaat is. Zodra er meer nieuws is, melden we dit in ons Infobulletin. Algemene Verordening Gegevensbescherming De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 in werking getreden en deze wet is niet vrijblijvend. Het is verplicht om privacyzaken goed te regelen en vast te leggen en dat geldt dus ook voor de HBV Groot Hoensbroek. Wij gaan, conform de wet AVG, vertrouwelijk met uw gegevens om.

11


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 of 06-15434119 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh NL10INGB0009068564 Openingstijden kantoor (spreekuur) Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Mevr. A. Vossen Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. A. Rademakers Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Algemeen bestuurslid: Mevr. J. Houtvast Aspirant bestuurslid: Dhr. H. Kessen Fotografie Infobulletin:

Dhr. P. Welters

Zomervakantie De HuurdersBelangenVereniging is van 9 juli tot en met 19 augustus met vakantie. In deze periode vindt er geen spreekuur plaats. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met onze bestuursleden (via 06-15434119) of een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. Het bestuur wenst haar leden een fijne vakantie toe. Wij hopen u na de vakantie weer gezond en wel te mogen begroeten!

12