Infobulletin 2 (2016)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2016

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Nieuwe verwarmingsketels complex Op den Theulder Na jarenlang veel klachten van bewoners van genoemd complex aan de Marktstraat, na evenveel aanhoudende druk van het bestuur van de HBV richting Woonpunt ĂŠn bijna een jaar vertraging, is op 13 juni eindelijk gestart met het plaatsen van twee nieuwe centrale verwarmingsketels in de flat aan de Marktstraat. De oude ketels uit 1974 waren al geruime tijd bron van ergernis, met name vanwege het lawaai. In de loop der jaren zijn onderdelen vervangen, maar dat bood geen oplossing voor de overlast. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 24 mei werd de vraag gesteld waarom niet alle maar slechts enkele radiatorkranen worden vervangen in het complex Op den Theulder. Wij hebben bij Woonpunt navraag gedaan en het blijkt dat alsnog alle radiatorkranen worden vervangen op het moment dat de nieuwe ketels worden geplaatst. Zo is alles weer in orde voordat het koudere seizoen aan het einde van 2016 begint. De nieuwe Warmtewet verplicht bewoners individueel af te rekenen op het gasverbruik aan de hand van warmtemeters op de radiatoren. Door de kapotte radiatorkranen en het feit dat hierdoor de radiatoren warm bleven, zouden veel bewoners onevenredig belast worden. Hierover heeft het bestuur van de HBV vooraf overleg gehad met Woonpunt met als resultaat dat tot aan de vernieuwing van de ketels en de vervanging van de radiatorkranen de afrekening van het gas nog op de oude manier plaatsvindt. Bij het samenstellen van dit artikel waren de werkzaamheden nog in volle gang en daarom kunnen wij nog niet melden wat het exacte eindresultaat is. 2


Prestatieafspraken met de gemeente Heerlen In de vorige Infobulletins hebben wij u al op de hoogte gebracht over de nieuwe Woningwet. In deze wet is onder meer vastgelegd dat huurders(belangen)verenigingen medezeggenschap krijgen bij het maken van prestatieafspraken tussen de woningcorporaties en de gemeente. Dat is een hele nieuwe uitdaging voor de huurdersverenigingen, dus ook voor ons. Waar gaat het om als we over prestatieafspraken spreken? Tussen gemeentes, woningcorporaties en sinds kort ook de huurdersverenigingen worden afspraken gemaakt op het gebied van onder andere nieuwbouw, woningaanpassing voor mindervaliden en ouderen, plaatsing van zmp’ers (zeer moeilijk plaatsbaren) en sloop van woningen. De afspraken worden per gemeente gemaakt. Binnen de gemeente Heerlen zijn vijf woningcorporaties en acht huurders(belangen)verenigingen actief. Zij zullen dus gezamenlijk en samen met de gemeente Heerlen tot afspraken moeten komen over de eerdergenoemde onderwerpen. Op 11 mei vond in Heerlen een bijeenkomst plaats waarbij alle partijen in een zogenaamde ‘thematafeloverleg’ hebben geprobeerd om voor het jaar 2017 tot een gezamenlijk standpunt te komen met betrekking tot de genoemde onderwerpen. Onze voorzitter en secretaris hebben zich tijdens de bijeenkomst vooral sterk gemaakt om te komen tot een betere verdeling van zmp’ers. Momenteel is het zo dat deze groep door het toewijzingsbeleid van de andere woningcorporaties niet aan bod komt, waardoor Woonpunt te veel wordt belast met deze groep mensen. De gevolgen van het beleid zijn de verpaupering van het woningbestand van Woonpunt, en de overlast die de huidige huurders ook ondervinden. Op basis van de resultaten van de bovenstaande bijeenkomst en andere gesprekken doet Woonpunt een bod naar de gemeente Heerlen dat ook ondertekend is door het bestuur van onze HBV n het bestuur van Huurdersvereniging Coriovallum uit Heerlen. Het bod bevat een voorstel van Woonpunt over hoe zij denkt in 2017 om te gaan met het woningbezit. Denk daarbij aan nieuwbouw, sloop, renovatie en een juiste verdelingen van doelgroepen. Woonpunt vraagt daarbij om medewerking van de gemeente. De komende periode proberen we onze leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom deze prestatieafspraken. 3


Verslag Algemene Ledenvergadering 2016 Op dinsdag 24 mei stond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze HBV op onze agenda. Gelukkig was er wederom een goede opkomst van onze leden. Na het welkomstwoord en de opening door onze voorzitter werden de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2015 en het jaarverslag van 2015 van de secretaris besproken. De leden stelden vragen over de brandmelders waarvan Woonpunt had aangegeven dat deze geplaatst zouden worden in complex Schuttersweide. Ons bestuur bespreekt dit op korte termijn met Woonpunt. Daarnaast werden er vragen gesteld over de plaatsing van camera’s in complex De Beemden. Dat wordt vanwege de hoge investering niet door Woonpunt gerealiseerd. De kascontrolecommissie deed verslag van haar positieve bevindingen tijdens de kascontrole. Overigens heeft de huidige commissie haar maximale zittingsperiode erop zitten. Vanaf volgend jaar wordt de commissie gevormd door mevrouw Crombach en mevrouw Ploeg.

4


Verslag Algemene Ledenvergadering 2016 (vervolg) Dan was er nog de benoeming van ons aspirant bestuurslid Annelies van der Heijden tot bestuurslid, en de herbenoeming van de in dit jaar aftredende secretaris Johan Lutke Schipholt. Beiden werden met akkoord van de aanwezige leden benoemd respectievelijk herbenoemd.

Tijdens de rondvraag werden er vragen gesteld over de vervanging van de centrale verwarmingsketels en radiatorkranen in complex Op den Theulder aan de Marktstraat, over de parkeerproblemen aan de Emmastraat, over achterstallig schilderwerk en over de leefomgeving aan de Marktstraat en de jaarlijkse huurverhoging. Het bestuur van de HBV neemt alle vragen en opmerkingen, voor zover deze tijdens de Algemene Ledenvergadering niet zijn beantwoord, mee naar het regulier overleg met Woonpunt.

5


Onze Buurt: Op de helft

Wij hebben u ruim 18 maanden via ons Infobulletin op de hoogte gehouden van de plannen, de ontwikkelingen en de laatste stand van zaken met betrekking tot het ‘Portiekenproject’ Hoofdstraat West. U weet het vast nog wel; het project dat met initiatief van het bestuur van de HBV in gang werd gezet en in november 2014 bekroond werd met de hoofdprijs van € 45.000,-in het kader van de provinciale prijsvraag Onze Buurt. Het is een jaarlijkse prijsvraag uitgeschreven door de Limburgse woningcorporaties met steun van L1 en het Oranjefonds met als doel de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Bewoners zullen dus zelf met ideeën moeten komen en ook zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Het bestuur van de HBV heeft voor de uitvoering van het project drie jaar de tijd gekregen en de helft van de tijd zit er nu dus op. Even de balans opmaken. Welke projecten zijn er met inzet van de bewoners van de wijk reeds gerealiseerd? De gerealiseerde projecten zijn onder andere een picknickset aan de Steenberglaan, een geveltuin aan de Harmoniestraat, een mozaïekmuur in een trappenhuis aan de Heuvelstraat, een met een hekwerk afgesloten achtertuin inclusief geveltuin aan een complex aan de Hoofdstraat ten behoeve van de bewoners van het complex, verlichting aan de achterzijde van twee complexen aan de Hoofdstraat en Hoofdstraat/Alofsstraat, een AED (defibrillator) aan de Hoofdstraat en het plaatsen van bloembakken aan de Hoofdstraat.

6


Onze Buurt: Op de helft (vervolg)

De wijk kent vele groene delen en trekt daardoor allerlei soorten dieren aan, zoals eekhoorns en diverse vogels. Dat bracht enkele bewoners op het idee om voor deze dieren nestgelegenheden te bouwen. Bewoner Bert Boon weet al vanaf het begin van het project, met veel enthousiasme en liefde, het een en ander te realiseren. Hij is begonnen met het opknappen van oude banken die gered zijn van de sloop van de voormalige LTS-buurt en momenteel is hij al geruime tijd bezig met het maken van nest en – voerkastjes voor eekhoorns, mussenflats, nestkastjes voor koolmezen en voerplekken voor allerlei vogels.

Met een aantal projecten wordt binnenkort gestart. Zo wordt aan de Hoofdstaat de gevelbeplanting van een van de complexen vervangen door (maas)keien. Er is nog voldoende financiële ruimte en tijd om prachtige projecten in deze wijk te realiseren. Het bestuur van de HBV kan bewoners aan de hand van concrete voorbeelden, inzichtelijk maken welke ideeën te financieren zijn met de ‘prijzenpot’. Maar de keuze voor bepaalde ideeën ligt natuurlijk bij de wijkbewoners zelf. Uiteraard kunnen ook de huurders in de wijk ons bestuur daarvan in kennis stellen. Heeft u een idee voor de buurt? Laat het ons weten! Wij kijken dan samen met u wat de mogelijkheden zijn. Bel ons, stuur een e-mail of kom langs tijdens onze spreekuren op ons kantoor aan de Marktstraat 145. 7


Steunpunt voor Mantelzorg Parkstad en Ruggesteun Zorgt u voor een dierbare; partner, ouder of kind of misschien wel een goede vriend? Biedt u iemand al maandenlang onbetaald wekelijkse zorg? Dan bent u mantelzorger... De krant staat tegenwoordig vol met artikelen over mantelzorgers en vrijwilligers. De politieke koers is helder, er wordt verwacht dat we langer thuis blijven wonen en dat de hulp dicht bij huis wordt gezocht en georganiseerd. Mantelzorgers krijgen een zwaardere taak en zonder vrijwilligers konden we al niet, en de toekomst voorspelt hiervore geen verbetering. Het mooiste scenario is natuurlijk dat buren elkaar spontaan helpen, zonder tussenkomst van een organisatie of een andere bemiddelaar. Toch is dat kleine zetje in de richting van de hulpverlening vaak wel nodig, want mantelzorgers vragen niet snel om hulp; zorgen voor je naaste doe je gewoon. Daarom is het belangrijk om te weten dat er ook voor mantelzorgers individuele of groepsgerichte ondersteuning is. Vaak gaat er veel aandacht naar de zorgvrager en cijfert de mantelzorger zich min of meer vanzelfsprekend weg. Maar die taak moet je tegenwoordig lang volhouden, omdat mensen veel minder snel kunnen worden opgenomen in een beschermde woonomgeving. 8


Steunpunt voor Mantelzorg Parkstad en Ruggesteun (vervolg) Het steunpunt voor mantelzorgers kan voor de mantelzorger de ondersteuning bieden op het gebied van informatie en advies, zoals hulp bij het aanvragen van zorg of hulpmiddelen. Er kan echter ook emotionele ondersteuning geboden worden. Er worden gespreksgroepen en cursussen voor mantelzorgers georganiseerd. Ruggesteun is een organisatie die geschoolde vrijwilligers inzet in de thuissituatie en kan bijvoorbeeld praktische hulp bieden. De ondersteuning verschilt van mens tot mens en wordt ‘op maat’ ingevuld waarbij de regie nadrukkelijk bij de hulpvrager en (eventueel) zijn mantelzorger ligt. Steunpunt voor mantelzorgers organiseert tevens, maandelijks in bijna elke gemeente binnen Parkstad, inloopdagen om contact met andere mantelzorgers te bieden. Tijdens een inloopbijeenkomst wordt er een thema besproken en komen vragen voorbij zoals: Hoe kun je de mantelzorg blijven bieden en het zo lang mogelijk volhouden en welke keuzes kun je daarin maken? Daarnaast tref je tijdens de inloopbijeenkomst andere mantelzorgers. In dat lotgenotencontact vindt de mantelzorger de herkenning en de erkenning die hij of zij vaak zoekt.

De maandelijkse (gratis) inloopbijeenkomst in Hoensbroek wordt elke tweede donderdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur georganiseerd in ‘De Koffiepot’ (Kasteel Hoensbroeklaan 190). Men hoeft zich niet aan te melden voor de bijeenkomst en kan elkaar treffen, informatie ophalen of luisteren naar een lezing waar een bepaald thema (zoals ‘grenzen stellen’) belicht wordt. De consulenten van het Steunpunt voor Mantelzorg Parkstad en Ruggesteun informeren u desgewenst uitvoerig over alles wat zij voor mantelzorgers en hulpvragers kunnen betekenen. Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgparkstad.nl. Heeft u vragen? Bel dan naar 045-2114000 of stuur een e-mail naar info@mantelzorgparkstad.nl. 9


Onderhoudstoestand woningen en complexen van Woonpunt miserabel Het bestuur van de HBV wordt de laatste tijd meer en meer geconfronteerd met bewoners die klagen over de slechte onderhoudstoestand van hun woning. Eén van de grootste problemen waar de bewoners over klagen betreft het houtwerk. Op veel plaatsen is het houtwerk dermate verrot dat volgens onze bevindingen reparatie of schilderwerk geen soelaas meer biedt. De betreffende kozijnen en ander houtwerk moeten vervangen worden. Slechte of zelfs ontbrekende controle op het schilderwerk door schildersbedrijven ligt volgens ons hier aan ten grondslag. Onlangs is één van onze bestuursleden met twee leden van de Raad van Commissarissen van Woonpunt de woningen aan de Boshouwersweide gaan bezichtigen. De beide commissarissen zijn geschrokken van de toestand van de woningen en bevestigden onze zorgen. Zij hebben daarbij toegezegd om de situatie bij Woonpunt onder de aandacht te brengen en hebben dat inmiddels ook gedaan. Niet alleen op de Boshouwersweide spelen deze problemen, maar ook in andere wijken en complexen aan de Marktstraat, op het Gebrookerplein en de Pannenberg. We hebben ons in dit artikel beperkt tot het schilderwerk. Dat is volgens ons helaas niet het enige waar het aan schort. Andere problemen zijn vocht (schimmel) en de slechte toestand van het beton in verschillende complexen. We houden dit in de gaten en proberen dit zoveel mogelijk aan te kaarten bij Woonpunt, zodat de leefbaarheid er op vooruit kan gaan.

10


Kort nieuws

Themabijeenkomst over veiligheid en onderhoud Enkele jaren geleden heeft het bestuur van de HBV een themabijeenkomst georganiseerd over veiligheid en milieu. De opkomst was destijds hoog en de avond werd een succes. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en zien wij dat de actualiteit ons heeft ingehaald. Oude problemen maar deels ook nieuwe problemen steken de kop op. Dat bleek vooral tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 mei 2016. De behoefte aan een dergelijke themabijeenkomst blijkt groot. We hebben echter het thema ‘milieu’ vervangen door ‘onderhoud’, maar de themabijeenkomst komt er dit jaar dus weer; op dinsdag 4 oktober vanaf 19.00 uur in Amicitia aan de Markt in Hoensbroek. Op deze avond worden medewerkers van Woonpunt, Gemeente Heerlen en Politie uitgenodigd die, zij het in onderlinge samenwerking maar ook in samenwerking met de bewoners en onze HBV, oplossingen zullen moeten aandragen. Zij presenteren op deze avond hun visie met betrekking tot veiligheid (Politie en Gemeente) en onderhoud (Woonpunt en Gemeente). Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. In de loop van september ontvangen álle huurders van Woonpunt in Hoensbroek een persoonlijke uitnodiging. Heeft u echter een vraag over deze avond? Stuur dan een e-mail naar ons bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Zomervakantie 2016 Ons kantoor is deze zomervakantie gesloten van maandag 25 juli tot en met zondag 4 september.

Er vindt in deze periode geen spreekuur van de HBV plaats. In dringende gevallen zijn wij echter bereikbaar per telefoon (045-5233276), per e-mail (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl) of via www.facebook.com/hbvgh en http://twitter.com/hbvgh. We wensen iedereen een fijne vakantie toe! 11


Colofon en overige informatie

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 hbvgroothoensbroek.nl 6431 LN, Hoensbroek facebook.com/hbvgh 045-5227671 twitter.com/hbvgh bestuur@hbvgroothoensbroek.nl linkd.in/hbvgh Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u zonder afspraak op spreekuur komen. Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. A. Rademakers Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Dhr. J. Hilgers Mevr. A. van der Heijden Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Schuttersweide / De Beemden Mevr. F. Spijker Mevr. J. van Aken 045-5220773 045–7506992 Nieuw Lotbroek Mevr. J. Houtvast 06–11044543 12