Infobulletin 2 (2015)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2015

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Het bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Dhr. J. Hilgers Dhr. N. Rademakers Aspirant bestuurslid: Mevr. A. van der Heijden Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl http://www.facebook.com/hbvgh http://twitter.com/hbvgh http://linkd.in/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Schuttersweide / De Beemden Mevr. F. Spijker Mevr. J. van Aken Marktstraat 139, 6431 LM Schuttersweide 26, 6433 AD 045-5220773 045–7506992 Nieuw Lotbroek Mevr. J. Houtvast Rector Weertsstraat 2, 6433 ER 06–11044543 2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Er ligt wederom een gloednieuw Infobulletin voor u. We hebben weer geprobeerd om de meest belangrijke nieuwtjes te verzamelen en te bundelen in deze editie. In dit Infobulletin vindt u op pagina 4 een terugblik op onze Algemene Ledenvergadering van 2015 met daarin informatie over de benoeming van twee nieuwe bestuursleden. Op pagina 5 staat nieuws over ons portiekenproject van Onze Buurt (zie ook www.hbvgroothoensbroek.nl/ onzebuurt). Verder vindt u op pagina 6 en 7 een uitgebreide update over de ontwikkelingen van het Aldenhofpark. Het eerste project in het Aldenhofpark is namelijk in zijn geheel gerealiseerd en er is nog meer nieuws te melden. Daarnaast kunt u op pagina 8 en 9 een artikel over de wijk Mariarade lezen. Dit jaar bestaat de wijk 100 jaar en daar staan we alvast bij stil. We bespreken het ontstaan van de wijk ĂŠn blikken vooruit op de festiviteiten in september ter ere van dit jubileum. Op pagina 10 kunt u het verslag van ons jaarlijks overleg met de Raad van Commissarissen van Woonpunt teruglezen. We zijn blij dat we hier ieder jaar voor worden uitgenodigd om zo concreet te kunnen overleggen met de commissarissen. Op pagina 11 staat kort nieuws met informatie over de digitale buurtwacht van Maria Gewanden en het succes van het ophalen van het oud papier door de cliĂŤnten van Philadelphia. Als laatste wil ik u namens het gehele bestuur een fijne zomer toewensen! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl 3


Verslag Algemene Ledenvergadering 2015 Het bestuur van onze HuurdersBelangenVereniging heeft haar verantwoording over het jaar 2014 aan haar leden afgelegd tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 mei. Na een welkomstwoord door de voorzitter en de behandeling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 mei 2014 kwam het ‘Jaarverslag secretaris 2014’ ter sprake. In dit verslag aandacht voor ‘Onze Buurt’, de betrokkenheid van de HBV bij de ontwikkelingen in het Aldenhofpark (voorheen LTS-buurt) en bij de sloop van de woningen aan de Margriet- en Christinastraat en de (voorlopig) verdere invulling van dit terrein. De kascontrolecommissie, bestaande uit de dames Boon en Mestrom, heeft een verklaring van akkoord afgegeven voor wat betreft de financiële boekhouding van de penningmeester. Beide dames zijn statutair dit jaar aftredend. Niemand is echter bereid gevonden hun plaats voor de kascontrole van volgend jaar in te gaan nemen, maar mevrouw Spaetjens vult vanaf nu de commissie aan en zo bestaat de kascontrolecommissie in het komende jaar uit de drie eerdergenoemde dames. Na de behandeling van het financieel jaarverslag van de penningmeester volgde het agendapunt ‘Benoemingen en rooster van aftreden’. Dit jaar was onze penningmeester aftredend. Laatstgenoemde heeft te kennen gegeven dat hij graag herbenoemd zou willen worden. Daarnaast waren onze aspirant bestuursleden John Hilgers en Arno Rademakers kandidaat om bestuurslid te worden. De aanwezige leden in de zaal gingen akkoord met zowel de herbenoeming van de penningmeester als met de benoeming tot bestuurslid van de twee aspirant bestuursleden. Tijdens de rondvraag waren er onder andere vragen en opmerkingen over nog niet geplaatste brandmelders in het complex Schuttersweide ondanks toezegging door Woonpunt; de afrekening van de servicekosten; de huurverhoging van dit jaar; de leefbaarheid in de wijken en het gemis van de daaraan verbonden sociale controle door zowel bewoners als politie, woningcorporatie en andere instanties; het energielabel van de woningen; de slechte toestand van het schilderwerk in complex Op den Theulder; de hoognodig aan vervanging toe zijnde verwarmingsketel in hetzelfde complex en het onderhoud van de tuinen door de bewoners. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging heeft een aantal leden uitgenodigd om hun vraag of opmerking tijdens het spreekuur nader toe te lichten. Andere vragen en opmerkingen worden door het bestuur van de HBV meegenomen en waar mogelijk wordt er uiteraard actie ondernomen. 4


Onze Buurt

Eind 2014 won het bestuur van de HBV de prijsvraag van Onze Buurt en ontving de vereniging € 45.000,- ten behoeve van het portiekenproject Hoofdstraat West en omgeving. Inmiddels zijn we ruim zes maanden verder. Wat is momenteel de stand van zaken? Om eerlijk te zijn; de meeste bewoners lopen niet over van enthousiasme en dat is zonde. Per complex krijgen alle bewoners een uitnodiging voor een portiekgesprek in de daarvoor door Woonpunt aan de HBV ter beschikking gestelde woonruimte aan de Hoofdstraat 167a. Weinig bewoners komen echter daadwerkelijk opdagen tijdens een dergelijk ‘portiekgesprek’. De hoge mutatiegraad in de flats in de wijk is een mogelijke oorzaak hiervan. Veel bewoners wonen er slechts voor een korte tijd en zijn misschien daarom niet zo geïnteresseerd in het project. Er zijn ook een aantal positieve ontwikkelingen. Om het project een positieve impuls te geven, hebben wij op 25 april jl. evenals in het afgelopen jaar een Buurttref georganiseerd op het parkeerterrein aan de Steenberglaan compleet met tent, koffie, thee, andere consumpties en speciaal voor de kinderen een springkussen. In samenwerking met Schoon GMS en met behulp van enthousiaste kinderen uit de buurt werd op deze dag een wens van de bewoners aan de Steenberglaan werkelijkheid: de plaatsing van een complete picknickset bestaande uit een tafel en twee banken. Eerder was er al een trappenhuis aan de Heuvelstraat ‘gepimpt’ met tegels en is een bank geplaatst aan de Harmoniestraat. Verder worden er binnenkort ook een zwembadje voor kinderen, eekhoornkastjes en drie AED’s (hartdefibrillatoren) geplaatst. Naast de hierboven beschreven initiatieven, heeft ook u de mogelijkheid om een idee aan te dragen om uw flat of woonomgeving een beter aanzien te geven. Indien u ideeën heeft, kunt u dit aan ons laten weten. Dat kan door een e-mail te sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of door tijdens kantooruren te bellen naar 045-5227671. Kijk voor meer informatie op www.hbvgroothoensbroek.nl/onzebuurt. 5


Nieuws over het Aldenhofpark

Zoals in de vorige Infobulletins willen wij u ook in dit Infobulletin op de hoogte houden over de stand van zaken met betrekking tot de realisering en de ontwikkelingen in het Aldenhofpark (voormalige LTS-buurt). De nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening is inmiddels voltooid. Omwonenden en andere belanghebbenden, zoals de toekomstige schoolkinderen en hun ouders, waren op uitnodiging van de gemeente Heerlen op 9 mei in de gelegenheid het nagenoeg voltooide gebouw te bezichtigen. De reacties waren doorgaans zeer positief, al vond men sommige kleuren van het schilderwerk in het gebouw nogal fel. Daarbij moet wel gesteld worden dat het gebouw ten tijde van de bezichtiging niet ingericht was en er hier en daar nog gewerkt werd aan de verdere afwerking. Ten tijde van de bezichtiging moest nog gewerkt worden aan de speelplaatsen en de overige directe omgeving. Inmiddels hebben ook de schoolkinderen hun intrek genomen in de nieuwe BMV. De andere nieuwe gebruikers, waaronder de Stichting Dem/ Hoensbroek-Centrum (buurtwerk), volgen binnenkort. Op 10 juli a.s. wordt de BMV officieel in gebruik genomen en is daarmee het eerste project in het Aldenhofpark dat daadwerkelijk in zijn geheel is gerealiseerd. De ingebruikname wordt onder andere muzikaal opgeluisterd door het ‘Aldenhofkoor’, een koor van vrijwilligers dat speciaal voor deze gelegenheid in het leven is geroepen.

6


Nieuws over het Aldenhofpark (vervolg) Ondertussen is men ook hard bezig met het realiseren van de eerste fase van het park, het gebied begrensd door de Aldenhofstraat, Mgr. Nolensstraat, Pastoor Habetsstraat en de Bakkerstraat. Spoedig wordt begonnen met de uitbreiding van het complex van woningstichting de Voorzorg. De vergunning voor deze uitbreiding is inmiddels verleend. Op 11 juni was er weer een informatieavond voor omwonenden en andere belanghebbenden in ontmoetingscentrum Butting Inn aan de Buttingstraat. Tijdens deze bijeenkomst hebben de omwonenden nogmaals hun ongenoegen geuit over het uitstellen door Woonpunt van de nieuwbouw van woningen in het gebied. De gemeente Heerlen stuitte bij veel aanwezigen ook op onbegrip met het voornemen om de Pastoor Habetsstraat tot aan de nieuwbouw op te heffen en deze in te zaaien met gras. Waarom deze straat opheffen? Deze straat bij de nieuwe school, kan goed van pas komen om kinderen af te halen en te brengen. Zoals eerder werd vermeld, is de aanleg van het park in volle gang. De nieuwbouw van de appartementen leunend aan het complex Grevengoed van woningstichting de Voorzorg staat inmiddels in de startblokken. Mede dankzij de inbreng van de omwonenden en het enthousiasme van de mensen die het project hebben ‘gevormd’, gaan wij er van uit dat Hoensbroek straks een prachtig park rijker is!

7


Mariarade 100 jaar

Dit jaar bestaat de wijk Mariarade 100 jaar. In dit beknopte artikel kijken we terug op de eerste jaren van de wijk én blikken we vooruit op de festiviteiten ter ere van dit jubileum. Door de opkomst van de mijnindustrie in het begin van de twintigste eeuw en de daardoor groeiende vraag naar mankracht uit zowel binnen- als buitenland deed zich in deze streek een explosieve groei van de bevolking voor. Woningen, véél woningen, moesten er gebouwd worden. Zowel de Staatsmijnen, het gemeentebestuur van Hoensbroek als de katholieke kerk, in Hoensbroek in de persoon van pastoor J.L. Röselaers, hielden zich bezig met tal van vraagstukken, die de te verwachten explosieve groei van de bevolking met zich meebracht. Niet alleen moesten de nieuwe bewoners gehuisvest worden, maar ook moesten er voorzieningen worden getroffen op het gebied van sociaal en geestelijk welzijn. In de periode 1907-1912 werden aan de Kastanjelaan en Akerstraat Noord de eerste woningen gebouwd voor onder andere opzichters en mijnwerkers. Op initiatief van pastoor Röselaers en in samenwerking met de gemeente werd in 1912 de woningvereniging Hoensbroek opgericht. Deze woningvereniging kwam in 1914 met het plan voor de bouw van een mijnwerkerswijk of -kolonie aan de toenmalige Weijenweg en in de directe nabijheid van de mijn. In totaal kwamen er 68 goedkope huurwoningen. De wijk zou naderhand de naam Kloosterkolonie krijgen. Het is nu inmiddels 100 jaar geleden dat de eerste nieuwe bewoners van Mariarade op 29 juni 1915 de sleutels van deze woningen aan de Emmastraat en aan het Wilhelminaplein, later veranderd in Emmaplein, overhandigd kregen. Dit heuglijk feit was, samen met de reeds bestaande woningen aan de Kastanjelaan en Akerstraat Noord, het begin van de ontwikkeling van de huidige wijk Mariarade. Na de Eerste Wereldoorlog kwam ook de particuliere woningbouw langs de Akerstraat Noord en de Hommerterweg op gang. 8


Mariarade 100 jaar (vervolg)

Op zondag 20 september a.s. wordt het 100-jarig bestaan van de wijk groots gevierd. Hoewel het officiële programma bij het ter perse gaan van dit Infobulletin nog niet bekend was, zijn er in de aanloop naar het feest een aantal activiteiten op papier gezet om in het programma te worden opgenomen. Het programma (onder voorbehoud): - Heilige Mis bij de Lourdesgrot - Onder begeleiding van showband Corio Collectief naar het gemeenschapshuis (koffie met vlaai) - Uitreiking van het jubileumboek Mariarade - Straatmarkt en stands rondom het Emmaplein met vertegenwoordiging van diverse verenigingen - Entertainmentprogramma en diverse optredens - Activiteiten voor de kinderen en een ladies corner - Tentoonstelling met films en foto’s over Mariarade van vroeger tot nu Daarnaast komt er een ‘mini-mijn’ en wordt er een woning uit de Emmastraat in de originele staat van vroeger nagebouwd. Wij hebben met betrekking tot de historie van Mariarade informatie betrokken uit het boek ‘Mariarade vroeger’, samengesteld door Fred Cammaert, Jan Stuurman en Roelof Braad. Kijk voor meer informatie over deze wijk op www.historischmariarade.nl.

9


Verslag van jaarlijks overleg met Raad van Commissarissen Woonpunt Jaarlijks worden de huurders(belangen)verenigingen van Woonpunt uitgenodigd voor een overleg met de Raad van Commissarissen van Woonpunt. Tijdens dit overleg kunnen de verenigingen knelpunten in de relatie met Woonpunt bespreken. Deze knelpunten worden vooraf bekend gemaakt en vervolgens in de agenda van het overleg opgenomen. Dit jaar vond het overleg plaats op 26 mei. Ten behoeve van dit overleg had de HBV Groot Hoensbroek onder andere twee aandachtspunten op de agenda laten zetten: ‘Communicatie Woonpunt, zowel in- als extern’ en ‘Bevoegdheden Klachtencommissie Woonpunt’. Het bestuur van onze HBV is zeer ontevreden over de communicatie zowel binnen Woonpunt alsook naar haar huurders en de HuurdersBelangenVereniging. Het probleem doet zich vooral voor bij klachten. Zo worden huurders bij afwezigheid van een medewerker vaak niet teruggebeld, ondanks een toezegging hiertoe. Verder loopt de afhandeling bij bemiddeling van klachten door de slechte communicatie vaak stroef. Het probleem leidt in veel gevallen tot irritatie bij de huurder en de HBV. Dit probleem werd overigens ook herkend door de bestuursleden van de andere huurdersverenigingen. De HBV heeft dit probleem in het verleden al aangekaart, maar van verbetering is feitelijk nog geen sprake. Mirjam Depondt, algemeen directeur Woonpunt die bij het overleg aanwezig was, erkent het probleem en wees erop dat dit knelpunt de aandacht heeft en dat er reeds maatregelen zijn getroffen en ook nog worden getroffen om hier verbetering in te brengen en het probleem op te lossen. Andere agendapunten die door de andere huurdersverenigingen op de agenda zijn gezet, waren onder andere ‘Beoordeling van het jaarplan Woonpunt’, ‘Huurbeleid geliberaliseerde woningen’ en het ‘Visitatierapport van 28 april jl.’. We hopen dat dit overleg wederom bijdraagt aan een verdere constructieve samenwerking met Woonpunt. 10


Kort nieuws

Digitale buurtwacht Maria Gewanden Een aantal bewoners in de wijk Maria Gewanden heeft, in samenwerking met onder andere de politie, het initiatief genomen om een digitale buurtwacht in de wijk op te richten. Het is dus een burgerinitiatief en dient als een moderne vorm van buurtwacht. Ten behoeve van deze buurtwacht zijn er op Facebook twee groepen opgericht; een ‘Facebookgroep’ en een ‘Messenger Groepsgesprek’. De ‘Facebookgroep’ is er voor nietacute meldingen en dient tevens als overlegplatform. Het ‘Messenger Groepsgesprek’ is er voor acute meldingen. Bij de laatstgenoemde groep worden de buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte persoon of personen in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en eventueel tot actie overgaan. Kijk voor meer informatie op: www.facebook.com/groups/DigitaleBuurtwachtMariaGewandenHoensbroek Ophalen oud papier De stichting Philadelphia is in samenwerking met Hogeschool Zuyd onder de naam ‘groene brigade’ in mei gestart met het ophalen van oud papier in onder andere de complexen Schuttersweide en De Beemden. Het bestuur van de HBV vond dit een prachtig initiatief en was van mening dat dit project navolging verdiende in meerdere complexen. Na uitvoerig overleg tussen de stichting Phiadelphia en het bestuur van de HBV is men in juni gestart in de complexen Op den Theulder en Aan de Stegel aan de Marktstraat. Er is overeengekomen dat het ophalen aan de Marktstraat geschiedt op de donderdagochtend. De bewoners kunnen op deze dag van 10.00 uur tot 11.30 uur het oud papier in de hal van hun complex aanbieden. Cliënten van Philadelphia verzamelen het oud papier en deponeren dat vervolgens in één van de papiercontainers van de gemeente. Dit project heeft als doel om voor de bewoners de moeite en de tijd te besparen van het wegbrengen van het papier, het voorkomen van overlast van reclamefolders, krantjes en dergelijke in de hal van een flat én het creëren van een zinvolle tijdsbesteding van de cliënten van de stichting Philadelphia. Indien dit project slaagt, wordt overwogen om deze dienstverlening ook in andere complexen te gaan toepassen en eveneens uit te breiden met het ophalen van glas. 11


Agenda en colofon

Zomervakantie 2015 Het kantoor is gesloten van 20 juli tot en met 31 augustus en er is in die periode geen spreekuur. Voor dringende gevallen zijn wij bereikbaar per telefoon (045–5233276), per e-mail (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl) of via onze sociale media-kanalen (twitter.com/hbvgh en facebook.com/hbvgh). Het bestuur wenst al haar leden een fijne vakantie toe! Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek Datum Tijd Zondag 5 juli 12.00 uur - 17.00 uur Zondag 6 september 12.00 uur - 17.00 uur Zaterdag 26 september 09.00 uur - 17.00 uur

(juli-september 2015) Evenement Koeltorenfestival Kunst- en Cultuurfestival Najaarsevenement

Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 exemplaren, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin oktober 2015. Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u, zonder afspraak, op spreekuur komen. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045–5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. 12