Infobulletin 2 (2014)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2014

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Het bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Aspirant-bestuursleden: Dhr. J. Hilgers Dhr. N. Rademakers Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl http://www.facebook.com/hbvgh http://twitter.com/hbvgh http://linkd.in/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Schuttersweide / De Beemden Mevr. F. Spijker Mevr. J. van Aken Marktstraat 139, 6431 LM Schuttersweide 26, 6433 AD 045-5220773 045–7506992 Nieuw Lotbroek Mevr. J. Houtvast Rector Weertsstraat 2, 6433 ER 06–11044543 2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Er ligt wederom een gloednieuw Infobulletin voor u. We hebben geprobeerd om de meest belangrijke nieuwtjes te verzamelen en te bundelen in deze editie. In dit Infobulletin vindt u onder andere een terugblik op onze Algemene Ledenvergadering van 2014, een verslag van de geslaagde Buurttref en nieuws over de nieuwe wijze van klachtenafhandeling door Woonpunt. Daarnaast kunt u op pagina 10 een samenvatting lezen van het negatief huuradvies dat het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek samen met haar collega huurdersverenigingen heeft afgegeven met betrekking tot de huurverhoging per 1 juli 2014. Vlak voordat dit Infobulletin naar de drukker ging, kregen we nog leuk nieuws te horen dat ik hier meteen met u wil delen. In maart 2014 is er namelijk een nieuwe ronde van Onze Buurt van start gegaan. Dorpsraden, buurtverenigingen, straatcomites, sportorganisaties, vriendenclubs en andere organisaties konden tot 15 juni hun plan indienen voor een financiĂŤle steun in de rug van maximaal â‚Ź 50.000,-. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging heeft een idee ingestuurd om portieken en de omgeving van flats door bewoners en verslaafden samen te laten opknappen in het Portiekproject Hoofdstraat West. De jury heeft daar de beste zes van deze 48 inschrijvingen gekozen en daar zit het ingestuurde idee van de HBV Groot Hoensbroek ook bij! In september besteden onder andere L1 en A & C Media aandacht aan de zes finalisten. In november moeten de initiatiefnemers hun verhalen toelichten bij de jury en eind november wordt bekend wie de uiteindelijke winnaar is van Onze Buurt 2014. Meer informatie en een uitgebreidere beschrijving van deze actie kunt u vinden op www.hbvgroothoensbroek.nl/nieuws/finaleonzebuurt2014. Als laatste wil ik u namens het gehele bestuur een fijne zomer toewensen! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl 3


Verslag Algemene Ledenvergadering 2014 Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 mei jongstleden in HotelCafé Amicitia in Hoensbroek heeft de HBV alle stukken, waaronder het secretarieel jaarverslag over 2013, het financieel jaarverslag over 2013 en de notulen van de Algemene Ledenvergadering in 2013 voorgelegd aan haar leden. In zijn openingswoord bedankte de voorzitter de aanwezigen voor de grote opkomst; in totaal circa vijftig leden. Tevens bedankte hij de heer Karel Majoor voor zijn belangstelling voor en zijn aanwezigheid bij deze vergadering. De heer Majoor is lid van de Raad van Commissarissen van Woonpunt en hierin benoemd op voordracht van de gezamenlijke huurders(belangen)verenigingen. Zowel het secretarieel jaarverslag als ook de notulen werden door de aanwezige leden goedgekeurd. Het financieel jaarverslag van de penningmeester werd eveneens goedgekeurd. Er kwam wel één vraag vanuit de aanwezigen naar voren met betrekking tot accountantscontrole: “Waarom is er een dure accountantscontrole als er al een controle is van de Kascontrolecommissie?”. Aangezien de HBV financieel mede wordt ondersteund door Woonpunt verlangt laatstgenoemde ieder jaar van de HBV een zogenaamde accountantsverklaring. Wat betreft de controle door de Kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw Mestrom en mevrouw Boon, valt te melden dat zij na controle van de financiën de penningmeester decharge hebben verleend. Beide dames zijn ook voor het komende kalenderjaar (2015) benoemd als lid van de Kascontrolecommissie. Zij worden daarbij vergezeld door mevrouw Spaetgens die op haar verzoek toegevoegd is aan de commissie. Bij het agendapunt ‘Benoeming (aspirant) bestuursleden, rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures’ werd de heer John Hilgers met goedkeuring van de vergadering benoemd tot aspirant-bestuurslid. 4


Verslag Algemene Ledenvergadering 2014 (vervolg) De heer Mestrom, dit jaar aftredend als bestuurslid en als voorzitter, heeft zich voor beide functies herkiesbaar gesteld en is als zodanig eveneens met goedkeuring van de vergadering voor een volgende periode benoemd. Gezien de teruggang van het aantal wooneenheden en hierdoor ook een vermindering van de financiële bijdrage van Woonpunt heeft het bestuur van de HBV het punt ‘Voorstel contributieverhoging’ op de agenda van deze vergadering geplaatst. Het gaat daarbij om een verhoging van € 0,50 waardoor de contributie met ingang van het komende jaar € 4,- zal gaan bedragen. De aanwezige leden hadden met deze maatregel geen enkel probleem. Daarom werd dit voorstel ook goedgekeurd. Na koffie, thee en Limburgse vlaai kwam de rondvraag aan de orde. Er waren vragen over de problemen in het complex ‘Op den Theulder’ aan de Marktstraat (brandveiligheid, dubbele toegangsdeuren, overlast jongeren enzovoorts) en over de kelderbrand aldaar (lees hier meer over op pagina 11). De secretaris heeft met twee bewoners van het complex afgesproken hen te ondersteunen bij het opstellen van een brief aan Woonpunt. Verder waren er vragen over waslijnen op de balkons, het plaatsen van schotelantennes en over het zonnepaneelproject van Woonpunt. Het al dan niet toestaan van het ophangen van wasgoed op de balkons wordt meegenomen in het volgend overleg met Woonpunt. Het plaatsen van schotelantennes is niet meer toegestaan. Schotelantennes, die reeds meer dan een jaar geleden zijn geplaatst, vallen hier buiten. Tenslotte is het zonnepaneelproject van Woonpunt inmiddels gestopt vanwege te geringe interesse. Na de rondvraag bedankte de voorzitter de aanwezige leden en was er nog een dankwoord van de heer Karel Majoor. Al met al was het wederom een geslaagde vergadering.

5


Geslaagde Buurttref

Hoe bevorder je de leefbaarheid, de samenhang en de sociale cohesie in een wijk en tevens het woongenot voor jong en oud? Er zijn meerdere mogelijkheden te bedenken. Welke mogelijkheid is echter de meest voor de hand liggende en hoe pak je dit aan? Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is al jaren bezig om de wijk Hoofdstraat West (Hoofdstraat/Harmoniestraat e.o.) nieuw elan te geven. Er is regelmatig overleg geweest met Woonpunt over dit voornemen. In eerste instantie leek het Assetplan voor Hoensbroek een forse streep door de rekening te halen. Door de krimp van de bevolking leek het erop dat een groot aantal complexen in de nabije toekomst zouden moeten worden gesloopt, zoals de betreffende complexen in de omgeving van de Hoofdstraat en de Harmoniestraat. Nu de krimp van de bevolking minder dramatisch verloopt dan verwacht, is ook het Assetplan aangepast. De sloop is voor een deel op de lange baan geschoven, zodat er wellicht enkele complexen voor de toekomst behouden blijven. In de wetenschap dat dit ook geldt voor de wijk Hoofdstraat West is het bestuur van de HBV aan het werk gegaan. Mevrouw Severine Louf van Woonpunt droeg ons daarbij een grandioos idee aan: deelname aan het project van woningcorporaties ‘Onze Buurt’. Buurtverenigingen, vriendenclubs, bewonersplatformen en andere instanties kunnen een plan indienen voor hun wijk en uiteindelijk meedingen naar de hoofdprijs: een startkapitaal van € 50.000,- ten behoeve van de wijk. Het project wordt ieder jaar georganiseerd, dit jaar voor de derde keer.

6


Geslaagde Buurttref (vervolg)

Om naar de hoofdprijs mee te dingen, hebben wij met ondersteuning van Woonpunt op zaterdag 24 mei jongstleden een Buurttref georganiseerd in een daarvoor speciaal ingerichte tent aan de Steenberglaan. Onder het genot van een kop koffie en cake hadden de buurtbewoners aan de hand van 26 foto’s de mogelijkheid om via een ideeënformulier hun voorkeur te uiten. Dat resulteerde in vele ideeën: zitgelegenheden voor de volwassenen, speelgelegenheden voor de kinderen, opfleuren van trappenhuizen, beschilderingen van de zijwanden van de complexen, windschermen voor de balkons of mozaïekmuren. De bedoeling is dat de bewoners, indien deze projecten gerealiseerd worden, worden betrokken bij de uitvoering. Daarnaast heeft het bestuur van de HBV het idee opgevat om ook ‘Schoon GMS’ bij de uitvoering te betrekken. Zij hebben samen met de bewoners het mozaïekproject in het trappenhuis in één van de complexen aan de Hoofdstraat gerealiseerd. De bestuursleden van de HBV hebben de ideeën geëvalueerd en de betreffende aanvraag verzonden. Het is nu afwachten hoe de jury beslist. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat we een goed plan hebben ingediend. Ook als niet lukt om de hoofdprijs in de wacht te slepen, proberen wij in overleg met Woonpunt, een aantal ideeën te realiseren. Wij danken Severine Louf voor haar ondersteuning en de bewoners die tijdens de Buurttref hebben bijgedragen. Daarnaast danken we de heren Jan Chappin (Woonpunt), Karel Majoor en Tom Schulpen (Raad van Commissarissen Woonpunt) en mevrouw Doenja Urlings (Gemeente Heerlen) voor hun aanwezigheid en hun interesse.

7


Problemen met contributieinning

De inning van de contributie over het jaar 2014 is niet zonder problemen verlopen. Enerzijds hebben veel mensen moeite met het nieuwe IBANrekeningnummer en anderzijds hebben wij van de banken op onze rekeningafschriften geen adresgegevens van veel van onze leden ontvangen. Dit leverde ons een behoorlijke berg werk op (het traceren van de adressen via de namen op de afschriften) en daarnaast ontvingen veel leden, die het lidmaatschap voor 2014 reeds hadden voldaan, alsnog een herinneringsbrief van de HBV voor betaling van de contributie over het jaar 2014. Veel van de leden die reeds betaald hadden, hebben naar aanleiding van deze herinneringsbrief gereageerd. Verreweg de meesten hadden wel begrip voor de situatie. We hebben mede dankzij de reacties uiteindelijk wel de meeste adressen kunnen achterhalen. Een klein aantal adressen hebben wij helaas niet kunnen traceren. Deze mensen zijn wel lid, maar zijn door het ontbreken van de adresgegevens niet als lid bij ons geregistreerd. Zij hebben mede hierdoor dit Infobulletin niet van ons ontvangen. Mocht u bij u in de buurt iemand kennen die ervan overtuigd is dat hij/zij betaald heeft maar desondanks van ons begin april een herinneringsbrief heeft ontvangen, vraag hem of haar dan contact op te nemen met het bestuur van de HBV. Er wordt ons wel eens gevraagd waarom wij de acceptgirokaarten niet voorzien van naam en adres en een kenmerk. Aangezien de kosten hiervan hoger zijn dan de baten is dit helaas geen optie voor onze verenging. Toch doen wij er verder alles aan om problemen in de toekomst te voorkomen. Het bestuur van de HBV gaat zich nu beraden over de eventuele mogelijkheden van een andere wijze van de contributie-inning. Mochten wij hierin slagen dan houden wij u hier natuurlijk van op de hoogte. Uiteraard zijn alle opties en ideeĂŤn van harte welkom.

8


Afhandeling klachten

Nรก de reorganisatie bij Woonpunt is ook de werkwijze bij bemiddeling rondom klachten gewijzigd. Voorheen konden wij ons wenden tot de sociaal consulent en/of wijkbeheerder en het hoofd wijkbeheer. Tegenwoordig leggen wij de klachten ter bemiddeling neer bij de heer Jo Kleyn, senior consulent leefbaarheid bij Woonpunt. Hij overlegt met de betreffende medewerkers in hoeverre de klacht kan worden opgelost en vervolgens wordt er contact gezocht met de huurder. Het bestuur van de HBV krijgt hierover verslag. Het kan zijn dat dit enige tijd in beslag neemt. Mocht dit te lang gaan duren dan nemen wij contact op met Woonpunt. Het is daarbij wel belangrijk dat de huurder, indien het antwoord van Woonpunt te lang op zich laat wachten, contact opneemt met de bestuurders van de HBV.

Daarnaast overleggen wij met de heer Jo Kleyn en het hoofd sociaal beheer en participatie, de heer Jan Chappin. Naast de algemene zaken worden in dit overleg ook de nog lopende klachten besproken. Mocht de huurder niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht dan staat het hem of haar vrij een brief naar de Klachtencommissie van Woonpunt te sturen. Het bestuur van de HBV ondersteunt de huurder graag bij het opstellen van een dergelijke brief. Mocht ook dit geen soelaas bieden dan gaat het bestuur van de HBV kijken of verdere acties zinvol zijn (rechtshulp e.d.). Het bestuur van de HBV is bereid om leden die dat wenselijk vinden, hierin bij te staan. Voor Woonpunt en de bestuursleden van de HBV was het een kwestie van wennen aan de nieuwe werkwijze. De onderlinge contacten zijn goed en het bestuur van de HBV voelt zich dan ook serieus genomen, ook al zijn wij het natuurlijk niet altijd met Woonpunt eens. 9


Negatief huuradvies

De HBV Groot Hoensbroek heeft samen met haar collega huurdersverenigingen bij Woonpunt (CHOW) een negatief huuradvies afgegeven met betrekking tot de huurverhoging per 1 juli 2014 en daarover in samenwerking met de Nederlandse Woonbond een persbericht doen laten uitgaan met de titel ‘Steeds meer huurders in de knel door huurverhogingen’. Daarin staat onder andere: Voor het tweede jaar op rij wil Stichting Woonpunt de maximale huurverhogingen doorvoeren. De stijgende huren zorgen dat steeds meer huurders meer huur moeten betalen dan volgens de Nibud-normen verantwoord is. Ook het aantal huurders dat volgens de definitie van het SCP / Nibud in armoede leeft, stijgt. Woonpunt claimt de huuropbrengsten nodig te hebben om de verhuurder- en saneringsheffingen te kunnen betalen, maar analyse van de financiën van Woonpunt leert, dat Woonpunt de ruimte heeft voor andere keuzes. De huurderorganisaties bij Woonpunt – HV Coriovallum, HBV Groot Hoensbroek, HV Swentibold en HV Woonbelang – vinden de huurstijgingen onaanvaardbaar, omdat steeds meer huurders de huur niet meer op kunnen brengen en een groeiende groep leeft onder de armoedegrens. Als reden om de huren maximaal te verhogen, geeft Woonpunt de verhuurderheffing en de saneringsheffing aan. Die verplichte afdrachten beperken inderdaad de financiële speelruimte, maar een analyse van de financiële gegevens van Woonpunt op basis van de verscherpte normen van de toezichthouders (Centraal Fonds Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) laat zien dat er enige ruimte is om de huurverhogingen te matigen. Het CHOW vindt dat Woonpunt haar eigen belang boven de betaalbaarheid voor huurders stelt. Als wij de ontwikkeling van het huishoudboekje van de huurders vergelijken met dat van Woonpunt, dan constateren wij dat een flink deel van de huurders nu al in de knel is gekomen en dat deze groep steeds groter zal worden. Wij vinden dat het tempo waarin de financiële positie van Woonpunt wordt versterkt onevenredig ten koste gaat van de betaalbaarheid voor de huurders. Kijk voor meer informatie op http://www.hbvgroothoensbroek.nl/?p=664. 10


Kort nieuws

Brand in kelder flat Marktstraat Zondagavond 4 mei jongstleden is er brand uitgebroken in één van de kelderruimtes in het complex ‘Op den Theulder’ aan de Marktstraat. De brand is volgens een aantal bewoners aangestoken. Door de brand was er vooral veel schade door roetaanslag in de overige kelderruimtes. Wij doen daarom een dringend beroep op de bewoners, niet alleen op de bewoners van bovengenoemd complex, maar ook van de overige complexen, om bij onregelmatigheden de politie te bellen. De politie kan na een telefoontje niet altijd ter plekke gaan controleren, maar bij voldoende meldingen wordt er van de overlast een dossier gemaakt en wordt er actie ondernomen. Dit is de enige adequate manier om een einde te maken aan de overlast. Helaas wordt er zelden of nooit door de bewoners gebeld. Het bestuur van de HBV kan in dit geval dan ook weinig voor deze bewoners betekenen. In geval van overlast kaarten bestuurders van de HBV het probleem aan bij politie en Woonpunt. Zo proberen wij, samen met u, de buurt veiliger te maken en de leefbaarheid op een aangenaam niveau te houden. Oplevering nieuwe cv-ketels Gebrookerplein Na ruim één jaar van werkzaamheden zijn alle cv-ketels aan het Gebrookerplein vervangen door HR-ketels. Tevens werd iedere woning voorzien van een eigen ventilatiesysteem. Het bestuur van de HBV heeft met het uitvoerende bedrijf en de heer Theo Franssen (opzichter van Woonpunt) enkele opstartproblemen besproken. De werkzaamheden verliepen verder voorspoedig. Alles op de voet volgend, heeft het bestuur van de HBV zich laten informeren door een aantal bewoners, die praktisch allemaal (zeer) tevreden waren over het verloop van de werkzaamheden in hun woning. Het voordeel van de nieuwe HR-ketel is vooral het lagere energieverbruik en daarmee lagere energiekosten. We wensen alle huurders veel plezier met deze nieuwe ketels! Plastic afval Nog vaak worden zakken met plastic afval veel te vroeg aan de straat gezet. Dit leidt niet alleen dit tot grote ergernis bij medebewoners, maar het levert ook nog levensgevaarlijke situaties op. De zakken waaien de straat op en kunnen ernstige ongevallen veroorzaken. Wij doen daarom nogmaals een dringende oproep aan alle bewoners deze afvalzakken niet eerder dan in de ochtend van de ophaaldag aan straat te zetten. Alvast bedankt! 11


Agenda en colofon

Zomervakantie 2014 Het kantoor van de HuurdersBelangenVereniging is in juli gesloten en er is in die maand geen spreekuur. Voor dringende gevallen zijn wij bereikbaar per telefoon (045–5233276), per e-mail (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl) of via de sociale media (twitter.com/hbvgh en facebook.com/hbvgh). Wat u ook doet tijdens uw vakantie, het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging wenst u een hele fijne vakantie toe en wij hopen u daarna weer gezond en wel in ons midden te hebben! Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek (juli-september 2014) Datum Tijd Evenement Zondag 7 september 09.00 uur - 19.00 uur Fashion & Lifestyle Event Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin oktober 2014. Openingstijden kantoor Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u, zonder afspraak, op spreekuur komen. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045–5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

12