Infobulletin 2 (2013)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2013

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek


Bestuur van de HBV

Samenstelling bestuur Voorzitter: Dhr. J. Mestrom Secretaris: Dhr. J. Lutke-Schipholt Tweede Secretaris: Dhr. J. Teeuwen Penningmeester: Dhr. J. van der Lingen Tweede Penningmeester: Dhr. J. Groothand Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Dhr. B. Teeuwen Redacteur Infobulletin: Mevr. M. L. Slegers Algemeen bestuurslid: Mevr. F. Spijker Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Contactgegevens Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Social media www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Gebrookerplein e.o. Dhr. J. van der Lingen Dhr. J. Lutke-Schipholt Heuvelstraat 26, 6432 EW Gebrookerplein 38, 6431 LX 045-5223139 045-5233276 LTS-buurt Kasteelbuurt Mevr. F. Spijker Dhr. J. Groothand Marktstraat 139, 6431 LM Wingerdweg 66, 6432 HK 045-5220773 06-47141592 Nieuw Lotbroek Schuttersweide / De Beemden Mevr. J. Houtvast Mevr. J. van Aken Rector Weertsstraat 2, 6433 ER Schuttersweide 26, 6433 AD 06–11044543 045–7506992 2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Het is weer zover; een nieuw Infobulletin! Vol met informatie van en omtrent onze vereniging. Deze keer heb ik hulp gekregen van een redactieteam bestaande uit de bestuursleden Fenny Spijker, Jolanda van Aken, Marie Louise Slegers, Joop Groothand, John Teeuwen en Johan LutkeSchipholt. Zo worden vele bestuursleden betrokken bij het samenstellen van het Infobulletin en word ik ondersteund in het redactiewerk. Na het verzamelen van de informatie en de bijbehorende foto’s worden de uiteindelijke artikelen geschreven en worden de teksten gecontroleerd op taal-, spel- en/of typefouten. Vervolgens verwerk ik het tot een Infobulletin, wordt het naar de drukkerij gestuurd, verspreid door onze bestuursleden en zo ontvangt u iedere drie maanden weer een nieuw Infobulletin. Ik wens u ook deze keer veel plezier tijdens het lezen van ons Infobulletin! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin info@hbvgroothoensbroek.nl

V.l.n.r.: B. Teeuwen, J. Mestrom, J. Teeuwen, J. van der Lingen, J. Groothand, F. Spijker, M. L. Slegers, J. Lutke-Schipholt. N.B.: J. Houtvast en J. van Aken ontbreken op deze foto. 3


Verslag Ontmoetingsdag LTS-buurt

Op zaterdag 13 april werd er in de LTS-buurt, net als in 2012, een ‘Ontmoetingsdag’ gehouden. Deze werd georganiseerd om de oude bewoners van de wijk nog eens bij elkaar te brengen en om deze oud bewoners en andere belangstellenden te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de toekomstplannen van dit gebied. Tevens konden de bezoekers aanwezig zijn bij de opening van het bijenkasteel voorafgegaan door een ‘optocht’ van imkers en de ‘graaf’ van Kasteel Hoensbroek. De opening werd gedaan door wethouder Riet de Wit. Na de opening van het bijenkasteel heeft de wethouder samen met enkele bezoekers een gedeelte van het park ingezaaid met zonnebloemen. Hierbij was ook de stadsboer aanwezig. In één van de te slopen flats had kunstenares Ester van der Pas, met medewerking van twee bestuursleden van de HuurdersBelangenVereniging, een toneelstuk opgevoerd met als naam ‘De Onzichtbare Stad’. Deze dag werd georganiseerd door de gemeente Heerlen, Woonpunt, buurtorganisatie SDHC en de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. Het bestuur van de HBV had, net zoals vorig jaar, een tent geregeld en geplaatst op de parkeerplaats aan de Aldenhofstraat. De bezoekers konden genieten van koekjes, broodjes, koffie, thee en frisdrank. De organisatie was positief verrast over de belangstelling van zowel bewoners, medewerkers van de gemeente, politiek en andere organisaties. 4


Verslag Algemene Ledenvergadering 2013 Op 7 mei jl. heeft het bestuur van de HBV haar jaarlijks terugkerende Algemene Ledenvergadering gehouden in Hotel-Café Amicitia. Naast de bekende ‘hamerstukken’ kwam dit jaar het periodiek aftreden van de bestuursleden mevrouw Fenny Spijker en de heer Joop Groothand aan de orde. Beiden stelden zich herkiesbaar en werden door de vergadering voor de volgende periode herkozen. Tevens werden mevrouw Jeanny Houtvast en mevrouw Jolanda van Aken als nieuwe bestuursleden voorgedragen. Beiden hebben afgelopen jaar gefungeerd als aspirant-bestuurslid. Met algemene stemmen werden zij benoemd tot bestuurslid.

De notulen van 5 juni 2012, het secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag 2012 werden door de vergadering na enige vragen betreffende de uitgaven goedgekeurd. De Kascontrolecommissie bestaande uit mevrouw Katrien Boon en mevrouw Rosalie Mestrom hadden in een eerder stadium de inkomsten en uitgaven over het jaar 2012 gecontroleerd en goedgekeurd. Beide dames zijn bereid om ook volgend jaar deze functie op zich te nemen. Ná de koffie en de vlaai was er tenslotte nog de rondvraag. Hierbij werden onder andere vragen gesteld over de vervanging van de CV-ketels op het Gebrookerplein, het plaatsen van nieuwe kozijnen met dubbele beglazing in het complex ‘De Beemden’, het plaatsen van zonnepanelen en de door Woonpunt te onderhouden groenvoorziening. 5


Bezoek van minister Blok

Op maandag 27 mei was Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst, in ZuidLimburg voor een uitgebreid werkbezoek. Het doel was om met eigen ogen de gevolgen van de bevolkingskrimp te aanschouwen. De bewindsman liet zich eerst door een aantal inwoners en wethouder Barry Braeken rondleiden in de Heerlense wijk Vrieheide. Vervolgens toog het gezelschap met onder meer met burgemeester Paul Depla en de gedeputeerden Noël Lebens en Erik Koppe per touringcar naar Hoensbroek om kennis te maken met de wijk Aldenhof. In deze wijk gaan een kleine tweehonderd gedateerde (flat)woningen tegen de grond om plaats te maken voor een brede maatschappelijke voorziening met school- en zorgcomplex, omzoomd door ongeveer negentig levensbestendige woningen. Minister Blok maakte er kennis wethouder Riet de Wit, enkele bestuursleden van onze HBV en de imker die midden in het park een aantal bijenkasten beheert. In het gesprek met de minister gaf Fenny Spijker aan hoe het in de LTS-buurt vroeger was, de ontwikkelingen in de buurt ná de mijnsluitingen en hoe het momenteel is. De minister hoorde alles aandachtig aan. “Hier krijg ik een goed beeld van de problematiek”, zei hij later. “Dit zijn dus de mensen voor wie we in Den Haag plannen maken en oplossingen proberen te bedenken”.

6


Vervanging ketels Gebrookerplein

Er zijn de afgelopen weken met betrekking tot de vervanging van de ketels op het Gebrookerplein enkele kritische vragen gericht aan het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging. Eén van de meest gestelde vragen was “Waarom hebben jullie hiermee ingestemd?”. Hierbij lag de focus vooral op de vergoeding van (slechts) € 150,- voor de ontstane overlast. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging heeft vooraf overleg gehad met Woonpunt over het project. Daarbij kwam de noodzakelijkheid van vervanging aan de orde. De vervanging is noodzakelijk en zelfs wettelijk verplicht vanwege de veiligheid voor de bewoners. Woonpunt heeft hiervoor een wettelijke onderhoudsplicht en op grond hiervan zijn ook de huurders wettelijk verplicht om de werkzaamheden in hun woning toe te laten. Wij beseffen terdege dat het voor een aantal huurders een problematische situatie oplevert, zoals voor huurders die overdag werken en daardoor niet eenvoudig aanwezig kunnen zijn tijdens de werkzaamheden in hun woning. Woonpunt heeft tijdens het overleg dan ook aangegeven om met de huurders vooraf een afspraak te maken over het voor hen meest geschikte tijdstip. Daarnaast brengt de vervanging van de ketels overlast met zich mee. Met betrekking tot die overlast zijn duidelijke afspraken gemaakt met zowel de bewoners als ook met het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging. Aangezien het hier om periodiek onderhoud gaat, is Woonpunt echter niet verplicht hier een vergoeding voor tegenover te stellen. De huurders hebben hierover al persoonlijk een brief ontvangen van Woonpunt waarin e.e.a. nogmaals wordt verduidelijkt. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging kan op grond van de wettelijke noodzakelijkheid van de vervanging en op grond van wettelijke bepalingen omtrent vergoedingen geen eisen stellen. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging heeft met het plan ingestemd op voorwaarde dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals afgesproken in het overleg hierover met Woonpunt. Indien bewoners van mening zijn dat deze afspraken niet of slechts gedeeltelijk worden nagekomen of wanneer er zich andere problemen voordoen, verzoeken wij hen hiervan melding te doen bij ons. Wij nemen dan contact op met de projectleider. 7


Perikelen in de buurt: De Beemden en Schuttersweide Zoals in de vorige vijf edities van het Infobulletin volgt hier voor de zesde keer een artikel over perikelen in de buurt, deze keer over de wijk rondom het complex ‘De Beemden’. De rapportages worden gemaakt aan de hand van een interview (middels vijftien vastgestelde vragen) met een reeds in de wijk lang woonachtig persoon of gezin. De interviews geven de meningen van de geïnterviewde wijkpersonen weer en dat betekent dus ook dat de geschetste situatie niet de werkelijke situatie in die wijk hoeft te zijn. Dit zijn de vragen die wij voor alle interviews in de wijken gebruiken: 01. Hoe lang woont u in de wijk? 02. Welke voorzieningen zijn er in de wijk en welke zijn voor u belangrijk? 03. Welke voorzieningen mist u in de wijk? 04. Wat is er in de wijk t.o.v. vroeger veranderd? 05. Hoe vindt u het openbaar vervoer in de wijk? 06. Hoe is het gesteld met het verenigingsleven in de wijk? 07. Bent u zelf aangesloten bij een vereniging in uw wijk? 08. Hoe is het gesteld met de onderlinge contacten tussen de bewoners in de wijk? 09. Hoe zijn de medische voorzieningen in de wijk? 10. Hoe is het gesteld met de voorzieningen en activiteiten voor de gehandicapte - en oudere bewoners van de wijk? 11. Is er veel overlast in de wijk door jongeren of andere groeperingen? 12. Hoe is het gesteld met de verkeersveiligheid in de wijk? 13. Hoe is het gesteld met de algemene veiligheid en voelt u zich wel veilig in deze wijk? 14. Vindt u dat er voldoende wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen en te verbeteren? 15. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u geven voor het woongenot in deze wijk? De geïnterviewde persoon woont al 27 jaar in de wijk (in het complex ‘De Beemden’). In de wijk is er één voorziening, namelijk ‘De Koffiepot’. De geïnterviewde persoon mist vooral de bakker en de buurtwinkel die voorheen aan de Ridder Hoenstraat gevestigd waren. Op de vraag wat er ten opzichte van vroeger is verslechterd of verbeterd, geeft de bewoner te kennen dat het wegvallen van de bushalte aan de Juliana Bernhardlaan ter hoogte van het bejaardencentrum een slechte zaak is. 8


Perikelen in de buurt: De Beemden en Schuttersweide (vervolg) Vele bewoners van ‘De Beemden’ die slecht ter been zijn, zijn nu gedwongen de bus te nemen bij de bushaltes ter hoogte van de Markt of ter hoogte van Kasteel Hoensbroek. Wat het openbaar vervoer betreft, zijn er directe busverbindingen naar o.a. Heerlen Centrum, de ziekenhuizen Atrium Heerlen en Atrium Brunssum en er is een directe verbinding naar onze Limburgse hoofdstad Maastricht. In de wijk zijn de ANBO, het IVN en diverse verenigingen actief die gebruik maken van ‘De Koffiepot’. De geïnterviewde persoon is zelf niet actief bij een vereniging. ‘De Koffiepot’ en het ‘Piuscentrum’ vervullen een bindende factor en bevorderen hierdoor de sociale contacten tussen de bewoners. Veel bewoners nemen regelmatig deel aan de activiteiten in beide centra en maken tevens gebruik van de maaltijdvoorziening. Gehandicapte bewoners kunnen overigens ook aan deze activiteiten deelnemen. Voor de medische voorzieningen zoals huisarts, apotheek en fysiotherapeut kan men terecht in het centrum van Hoensbroek. De bewoner ondervindt geen overlast van hangjongeren of andere groeperingen in de wijk. Met de verkeersveiligheid is het over het algemeen goed gesteld, deze is zelfs verbeterd. Alleen met de verkeersveiligheid op de Juliana Bernhardlaan is het niet zo goed gesteld. Wat betreft het algemene veiligheidsgevoel voelt de bewoner zich over het algemeen wel veilig. De geïnterviewde bewoner beoordeelt zijn woongenot met een 8.

9


Kort nieuws namens het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Zomervakantie Nog even en we trekken er weer op uit. Dagtochtjes in Nederland of naar de vakantiebestemming in het binnen- of buitenland. Laten we daarbij niet die mensen vergeten die graag op vakantie willen en dit ook nodig hebben, maar dit vanwege financiële redenen of gezondheidsredenen niet kunnen. De HuurdersBelangenVereniging maakt ook even pas op de plaats. Daarom is ons kantoor in de maand juli gesloten en is er in die maand geen spreekuur. Voor dringende gevallen zijn wij in juli telefonisch bereikbaar per telefoon (045–5233276), per e-mail (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl) of via de sociale media (www.twitter.com/hbvgh en www.facebook.com/hbvgh). Wat u ook doet tijdens uw vakantie, de HuurdersBelangenVereniging wenst u in ieder geval een hele fijne vakantietijd. Wij hopen u na de vakantie weer gezond en wel in ons midden te hebben! Telefonisch contact Woonpunt Voor vragen en klachten met betrekking tot uw woning kunt u terecht bij de volgende medewerkers van Woonpunt: Algemene klachten dhr. Paul Leenders 045–5615237 Algemene klachten dhr. Eddy Backus 045–5636633 Algemene klachten mevr. Helma Bannink 045–5615215 Klachten over leefbaarheid dhr. Jo Kleyn 045–5615215 Problemen van sociale aard dhr. Dennis Bertrand 045–5615215 Problemen van technische aard dhr. Arno Boersma 045–5615215 Bij vragen of klachten altijd éérst Woonpunt bellen. Mochten er met betrekking tot de afhandeling van uw vraag of klacht problemen ontstaan dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de HBV. Advies CHOW betreffende huurverhoging 2013 Het CHOW (Centraal Huurdersoverleg Woonpunt) heeft met betrekking tot de huurverhoging 2013 deels een negatief advies afgegeven aan Woonpunt. Het betreft hierbij de huurverhoging voor inkomens boven de € 31.000,-. Deze huurders worden extra belast met een huurverhoging tussen een 0,5% en 2,5%, boven op de normale huurverhoging die door het Rijk bepaald is. 10


Sudoku

De winnaar van de sudoku uit ons eerste Infobulletin van 2013 is de heer H. Haverkamp, woonachtig aan de Ridder Hoenstraat te Hoensbroek. De loting werd in het bijzijn van de drie bestuursleden verricht op 3 juni door Lotte Spijker, kleindochter van bestuurslid Fenny Spijker.

Vul de onderstaande puzzel volledig in en maak kans op een set van vier waardebonnen van € 5,- voor winkelcentrum ‘Hartje Hoensbroek’. Stuur uw oplossing uiterlijk 31 augustus naar info@hbvgroothoensbroek.nl of naar: HBV Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN Hoensbroek 6

8

7

9

9 8

1

3 1

2

3 1

6

9 5

8

7 6 5

9

2 7

5 2 11

1


Agenda en colofon

Agenda Er zijn geen activiteiten in juli tot en met september. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele agenda.

Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek (juli-september 2013) Datum Tijd Evenement Zondag 1 september 12.00 uur - 17.00 uur Kunstfestival Zaterdag 14 september 09.00 uur - 17.00 uur Kinderrommelmarkt Zaterdag 21 september 12.00 uur - 17.00 uur Modedag

Colofon Dit Infobulletin, met een oplage van 1000 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN, Hoensbroek 045-5227671 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl www.facebook.com/hbvgh www.twitter.com/hbvgh Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin oktober 2013. Openingstijden kantoor Let op: in de maand juli is het kantoor gesloten. Dinsdag: 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag: 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u, zonder afspraak, op spreekuur komen. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045–5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.