Infobulletin 2 (2011)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2011

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 www.hbvgroothoensbroek.nl bestuur@hbvgroothoensbroek.nl


Bestuur van HBV Groot Hoensbroek

Voorzitter: Vice-Voorzitter: Penningmeester: Tweede Penningmeester: Secretaris: Tweede Secretaris: Algemeen bestuurslid: Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Redacteur Infobulletin:

Dhr. J. Mestrom Mevr. A. Soffner Dhr. J. v. d. Lingen Dhr. J. Groothand Dhr. J. Lutke-Schipholt Dhr. J. Teeuwen Mevr. F. Spijker Dhr. J. Bulle Dhr. T. Cox Dhr. B. Teeuwen Mevr. M. L. Slegers

Kantooradres Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045 - 5 22 31 39

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045 - 5 23 32 76

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045 - 5 22 07 73

Kasteelbuurt Dhr. J. Groothand Wingerdweg 66 T: 06 - 47 14 15 92

Akkerweide Mevr. T. Dreessen en D. Kruijning T: 045 – 5 22 55 48 T: 045 – 5 75 27 26

Pannenberg e.o. Dhr. J. Bulle Pannenberg 119 T: 045 – 5 23 22 91

2


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Wederom begin ik met gepaste trots aan dit voorwoord. Het is weer gelukt om een goed gevuld Infobulletin samen te stellen met de meest belangrijke informatie omtrent de HuurdersBelangenVereniging voor u als lid. Op de komende pagina’s vindt u onder andere een verslag van de Algemene Ledenvergadering. Zoals u op pagina 2 kunt lezen, is de bestuurssamenstelling tijdens deze Algemene Ledenvergadering drastisch gewijzigd en zijn enkele aspirant-bestuursleden benoemd tot bestuurslid. Samen zullen wij ons inzetten om u als lid ook komend jaar weer zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Verder vindt u in dit Infobulletin ook een aankondiging voor de themabijeenkomst op dinsdag 6 september, artikelen van de Woonbond, een artikel over tien jaar HuurdersBelangenVereniging en een artikel over de nieuwe hondenuitlaatplaats, op initiatief van een bewoner. Wij zijn overigens nog steeds benieuwd naar uw mening over de inhoud en het uiterlijk van dit Infobulletin. Kortom; Wat vindt u goed en wat mist u nog aan het Infobulletin? Laat het ons persoonlijk weten of stuur een e-mail naar redactie@hbvgroothoensbroek.nl. Namens het gehele bestuur wens ik u veel plezier tijdens het lezen van dit Infobulletin en daarnaast wensen wij u een plezierige en ontspannen zomervakantie! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl

3


Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2011 Jaarlijks legt de HuurdersBelangenVereniging verantwoording af over haar activiteiten en haar inkomsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op 7 juni jongstleden, werd verantwoording afgelegd over het jaar 2010. Naast de bekende ‘hamerstukken’ kwamen dit jaar ook de benoeming van een nieuwe voorzitter en de benoeming van nieuwe bestuursleden aan de orde. Dhr. Sjaak Mestrom werd voorgedragen als nieuwe voorzitter. De benoeming tot voorzitter werd met algemene stemmen van de aanwezige leden aangenomen. Dhr. Mestrom volgt hiermee dhr. Jeu van der Lingen op. Laatstgenoemde was tevens aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Ook deze benoeming werd door de vergadering met algemene stemmen aangenomen. Verder was er nog de benoeming van een aantal nieuwe bestuursleden, die tot aan deze vergadering aspirant-bestuursleden waren. Dit zijn mevr. Astrid Soffner, dhr. Jan Berend Bulle, dhr. Joop Groothand, dhr. Ton Cox en dhr. John Teeuwen. Deze benoemingen werden ook met algemene stemmen aangenomen. De vernieuwde bestuurssamenstelling is na te lezen op pagina 2 van dit Infobulletin. Ná de pauze met koffie en vlaai was er tenslotte nog de rondvraag. Vragen en klachten waren er o.a. over de isolatie van woningen, onderhoud van de groenvoorziening, plaatsing van papier- en glascontainers en plaatsing van individuele watermeters. De HBV heeft hiervan notitie gemaakt en zal, voor zover de vragen en klachten tijdens de vergadering niet zijn beantwoord, deze meenemen en deze alsnog beantwoorden. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 4


Themabijeenkomst Wonen en Zorg

Evenals de afgelopen jaren organiseert de HuurdersBelangenVereniging ook dit jaar weer een themabijeenkomst voor de huurders van Woonpunt in het stadsdeel Hoensbroek. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Wonen en Zorg’. Waarom hebben wij voor dit thema gekozen? Door de toenemende vergrijzing bestaat er in de toekomst meer en meer behoefte aan voorzieningen die noodzakelijk zijn om de levenskwaliteit van ouderen en minder valide mensen te waarborgen. Daarbij valt niet alleen te denken aan woningaanpassingen en oplaadstations voor scootmobielen, maar ook aan zaken als hulpverlening, thuiszorg en bereikbaarheid. Daarbij zijn een heel scala van partijen betrokken zoals de gemeente (WMO-loket), de verhuurder en de thuiszorgorganisaties. Voor veel mensen is het moeilijk hierbij de juiste weg te vinden. Daarom vinden wij het belangrijk de huurders van Woonpunt wat meer duidelijkheid te verschaffen en vragen die er zijn te beantwoorden. Op deze avond worden presentaties verzorgd door Woonpunt, de gemeente Heerlen (WMO) en de thuiszorgorganisatie Meander. Tijdens de rondvraag kunt u uw vragen stellen aan deze partijen. De themabijeenkomst is niet alleen bedoeld voor de huidige en toekomstige senioren, maar ook voor die mensen die een handicap met zich meedragen of die een familielid, zoals een gehandicapt kind, in huis hebben en deze moeten verzorgen en nog met vragen omtrent dit onderwerp rondlopen en niet weten waar ze met deze vragen terecht kunnen. De themabijeenkomst vindt dit jaar plaats op dinsdag 6 september vanaf 19.00 uur in de benedenzaal van Hotel-Café Amicitia aan de Markt in Hoensbroek. Alle huurders van Woonpunt in Hoensbroek zullen persoonlijk nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen. Wij hopen op uw komst! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 5


De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is al ruim tien jaar actief Tien jaar geleden, in juni 2001, werd de oprichtingsakte van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek ondertekend. De fusie tussen de HBV’s Hoensbroek Centrum, Nieuw Lotbroek en de Contactraad van de Woningstichting Hoensbroeck was noodzakelijk geworden nå de invoering van de wet BBSH. Vanaf die datum beschikte de HBV over een eigen kantoor, toen nog gevestigd aan de Mgr. Nolensstraat. Hier kon de HBV haar bestuursvergaderingen houden, overleg plegen met de Woningstichting en voor het eerst beschikte de HBV over de mogelijkheid een spreekuur te houden voor haar leden. Al snel bleek dit kantoor te klein. Bovendien lag er een verzoek van de huisartsenpraktijk Nieuwstraat om dit pand te mogen gebruiken als ondersteunde praktijk. Uiteindelijk verhuisde de HBV in november 2003 naar het huidige adres aan de Marktstraat en kwam hierdoor ook in een wat ruimer jasje te zitten. Wij kijken tevreden terug op de afgelopen tien jaar, al hebben wij soms ook door een zure appel heen moeten bijten. De meest moeilijke beslissing was het positief advies van de HBV m.b.t. de fusie van de Woningstichting Hoensbroeck met de Woningstichting de Volkswoning in Heerlen en Woonpunt Maastricht. Er zijn echter ook veel positieve dingen te vermelden, zoals de goede samenwerking met de huidige Huurdersverenigingen in Heerlen, Maastricht en Sittard/Geleen. Wanneer we naar Hoensbroek kijken, kunnen we constateren dat wij veel leden door middel van bemiddeling hebben kunnen helpen met hun klachten. Ook zijn er dankzij de HBV, via overleg met Woonpunt een aantal projecten gerealiseerd die tot verbetering van het leef- en woonklimaat hebben geleid, vaak met actieve ondersteuning door de bewoners. Wij beseffen dat er nog veel wensen open staan, deze blijven onder onze aandacht.

6


De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is al ruim tien jaar actief (vervolg) Een ander paradepaardje van de HBV was en is nog steeds de organisatie van de themabijeenkomsten. De thema’s die de afgelopen jaren aan de orde zijn gekomen, waren o.a. het Masterplan Hoensbroek en het thema Leefbaarheid, Veiligheid en Milieu. De HBV wilde hiermee de huurders van Woonpunt in het stadsdeel Hoensbroek verregaand informeren over deze thema’s en hen tevens daarbij de gelegenheid geven om vragen over de betreffende onderwerpen te stellen aan de betrokken partijen zoals Woonpunt, de gemeente, politie en milieupolitie. Zo staat ook voor dit jaar weer een themabijeenkomst op het programma. Meer daarover kunt u lezen op pagina 5 van dit Infobulletin. Wij kijken met tevredenheid terug op de afgelopen tien jaar zonder daarbij te vergeten dat wij heel veel bereikt hebben mede dankzij de steun van onze leden. Deze zullen wij ook de komende tien jaar en de jaren daarna hard nodig hebben aangezien er heel wat op ons afkomt. Daarbij valt onder meer te denken aan de ontwikkelingen die nu reeds begonnen zijn, zoals de krimp, de vergrijzing van de bevolking en de daarmee gepaard gaande mogelijke sloop van complexen en woningen. Veel huurders zullen hier straks mee worden geconfronteerd. De HBV wil wat dat betreft de ontwikkelingen zeer kritisch blijven volgen. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

7


Van hoefsmid tot allround kwaliteit

Woonpunt besteedt regelmatig werkzaamheden uit aan externe bedrijven. Of het nu het schilderwerk aan uw woning betreft of bouwtechnische werkzaamheden. Eén van deze bedrijven is de firma ‘Las- en Constructiewerk Wiel Peters’ uit Hoensbroek. Voor veel ouderen in Hoensbroek is deze naam nog steeds een begrip. Ongeveer zestig jaar geleden begon Jo Peters een bedrijf als hoefsmid op de Muisberg/Kloosterstraat. Daarbij verrichtte hij hand- en spandiensten voor de toenmalige Woningvereniging Hoensbroek. Naderhand heeft één van de zonen het bedrijf overgenomen en deze is begonnen met las- en constructiewerkzaamheden. Vanwege gezondheidsredenen is het bedrijf in 2001 overgenomen door zijn broer Wiel die het bedrijf runt met zeer goede medewerkers. In verband met het Muisbergplan moest het bedrijf noodzakelijkerwijs verhuizen naar de Slakkenstraat. Momenteel is het bedrijf gevestigd aan de Economiestraat. Het bedrijf doet ook veel voor het verenigingsleven in Hoensbroek. Het belangrijkste hiervan was het oprichten van speeltuin de Smidse. Momenteel sponsort zijn bedrijf onder andere het Paludakoor en de carnavalsoptocht, die opgericht is in de Smidse. Tevens is het bedrijf gespecialiseerd in kwaliteit onder andere in het bewerken van koper en de restauratie van kruisbeelden, zoals het kruis op het kerkhof. Voor Woonpunt verricht het bedrijf alle werkzaamheden gerelateerd aan staal, zoals beveiliging, hekwerken, relingen en balkons. Onlangs heeft de firma, in samenwerking met dhr. Bertrand van Woonpunt, in het kader van de beveiliging een hekwerk met poort op de Pannenberg geplaatst (zie foto). Dit zeer tot tevredenheid van de omringende bewoners. We willen dit bedrijf dan ook bedanken voor de jarenlange goede samenwerking. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt, Astrid Soffner en Jan Berend Bulle bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

8


Nieuwe hondenuitlaatplaats op initiatief van een buurtbewoner Op de hoek van de Steenberglaan en de Hoofdstraat is dit voorjaar een nieuwe hondenuitlaatplaats gerealiseerd. De realisatie kwam tot stand op initiatief van een bewoner (zie foto). Na een handtekeningenactie in de buurt kon in samenwerking met de HuurdersBelangenVereniging en de gemeente Heerlen het project gerealiseerd worden. Door de aanleg komt er een einde aan de overlast van hondenpoep in de groenvoorzieningen bij de flats aan de Hoofdstraat, de Harmoniestraat en omgeving. Bovendien hoeven de hondenbezitters nu niet meer met hun honden naar de hondenuitlaatplaats aan het voormalige mijnspoor. Deze werd, gezien de ligging, door veel bewoners als onveilig bevonden en hierdoor nauwelijks gebruikt. De realisatie was mogelijk door een verzoek in te dienen bij de gemeente Heerlen. Deze biedt bewoners de mogelijkheid om via het zogenaamde ‘Buurtactieplan’ (zie http://bit.ly/buurtactie) projecten te realiseren die de leefbaarheid en de veiligheid in hun straat of wijk ten goede kunnen komen, zoals het plaatsen van extra verlichting, het aanleggen van een crossbaantje voor de jeugd of het organiseren van een straatbarbecue. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

9


Intentieverklaring Brede Maatschappelijke Voorziening Hoensbroek In 2014 wordt op het Aldenhof-terrein in Hoensbroek een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) opgeleverd. Onderwijsstichting Movare, Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen, Kinderopvang Humanitas, GGD Zuid-Limburg, Alcander, Meander en gemeente Heerlen tekenden op 25 maart 2011 een intentieverklaring om te komen tot een BMV op het Aldenhofterrein in Hoensbroek. De betrokken instellingen stellen samen een programma van eisen voor de nieuwbouw op. Dat moet leiden tot een voorlopig ontwerp en een begroting. Vervolgens moeten partijen zich definitief binden in een realisatieovereenkomst. De bedoeling is dat het gebouw in 2014 in gebruik wordt genomen. In ieder geval krijgen basisschool de Heyster en OBS Theo Thijssen, locatie De Dem, er een nieuw onderkomen. Verder wordt gedacht aan kinderopvang, een peuterspeelzaal en een CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Het terrein is eigendom van de gemeente Heerlen. De Aldenhoflocatie ligt centraal in het stadsdeel Hoensbroek en op loopafstand van het winkelcentrum. Door het samenbrengen van functies ontstaat er een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bron: http://www.heerlen.nl, 25-03-2011

10


Subsidie elektrische fiets is al weer op De fietssubsidie van de gemeente Heerlen voor 60-plussers is inmiddels al weer op. Het heeft voor inwoners geen zin meer om een aanvraag in te dienen, aangezien de gemeente door het budget heen is. Sinds de start op 21 maart 2011 is er een ware stormloop geweest op de aanschaf van een elektrische fiets. Bij de gemeente zijn ruim 300 aanvragen binnengekomen. De regeling is een groot succes gebleken. Op maandag 21 maart 2011 ging de fietssubsidieregeling in. Iedere inwoner van Heerlen van 60 jaar of ouder kon hiermee maximaal â‚Ź 400,- aan subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrische fiets. De gemeente had â‚Ź 100.000,- aan subsidie weg te geven onder het motto 'op = op' en wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bron: http://www.heerlen.nl, 28-03-2011

11


Kabinet veroorzaakt huurexplosie

De Nederlandse Woonbond, de landelijke vereniging van huurders, vindt het schandalig dat het kabinet de maximale huren met € 120,per maand wil verhogen. Door deze maatregel dreigt een huurexplosie, waardoor huren in veel regio’s onbetaalbaar worden. De doorstroming zal volledig stokken. Starters en huurders die moeten verhuizen, worden geconfronteerd met torenhoge huren. De Woonbond zal alles op alles zetten om deze heilloze maatregel te voorkomen. Woonbonddirecteur Ronald Paping: “Dit kabinet maakt zich vooral zorgen om de koopkracht van rijke woningbezitters, maar zadelt huurders op met hogere huren. Wij beraden ons op acties die we samen met onze achterban van ruim zes miljoen mensen in een huurwoning willen voeren.” Het voorstel komt uit het regeerakkoord, waarin staat dat het aantal woningswaarderingspunten in regio’s met schaarste met maximaal 25 punten omhoog gaan. Het kabinet wil dit al per 1 juli 2011 invoeren. Dit plan leidt in verschillende regio’s tot een extreem hoog huurniveau en is desastreus voor de doorstroming. Het voornemen uit het regeerakkoord om inkomenshuren te introduceren door een extra huurverhoging van 5% te vragen aan huurders met een inkomen boven de € 43.000,- wordt door het kabinet in de koelkast gezet tot 1 juli 2012. Wat de Woonbond betreft, gaat ook dit plan in de prullenbak. Deze maatregel gaat gepaard met hoge administratieve lasten, vervelende bijeffecten (bijvoorbeeld minder arbeidsaanbod) en schending van de privacy van huurders. De maximale huurverhoging voor zittende huurders per 1 juli 2011 is 1,3%. Dat is op zichzelf gematigd, maar door andere maatregelen zullen de huren de komende jaren de pan uit rijzen. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws/2407, 29-03-2011 12


Woonbond, FNV en FNV Bouw roepen op tot sociaal huurbeleid De Nederlandse Woonbond, FNV en FNV Bouw roepen politieke partijen op tot een sociaal koopkracht- en woonbeleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Door het beleid van het kabinet daalt de koopkracht van lage en bescheiden middeninkomens. Van 2010 t/m 2012 komt dat neer op gemiddeld ruim 2%. De koopkracht daalt door de economische situatie, terwijl de bezuinigingen leiden tot lastenverzwaringen. Het kabinetsbeleid leidt door een optelsom van maatregelen tot een forse aantasting van de koopkracht van lagere inkomens, waaronder relatief veel huurders. De Woonbond en FNV pleiten daarom voor het volgende: 1. Geen verdere korting op de huurtoeslag Het kabinet wil korten op de huurtoeslag. De afgelopen jaren is de korting al opgelopen tot € 18,- per maand en zal het verder oplopen tot € 33,- in 2015. Voor een minimuminkomen gaat het om een extra aantasting van de koopkracht van 1 tot 1,5%. 2. Houd de sociale huursector bereikbaar voor bescheiden middeninkomens Sinds 1 januari 2011 moet 90% van de sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.614,- per jaar. Huishoudens die hier boven zitten zijn aangewezen op de koopmarkt, of op de particuliere huurmarkt. Beide zijn onbetaalbaar voor bescheiden middeninkomens. 3. Geen huurexplosie Het kabinet wil op korte termijn de maximale huren verhogen met wel € 120,- per maand. Grote delen van de woningmarkt worden hierdoor onbetaalbaar voor starters en verhuizers. Er komen minder woningen beschikbaar voor lage inkomens. Mensen zullen minder snel verhuizen en van baan veranderen. 4. Investeren in woningen in plaats van heffen Het kabinet legt de huursector een korting van 760 miljoen euro per jaar op om de huurtoeslag mee te financieren. Dat is slecht voor de bouw en slecht voor de woningmarkt. Omdat de nieuwbouwproductie al vrijwel stil ligt, werken er nu ruim 25.000 mensen minder in de bouw dan twee jaar geleden. Daarom ook moet de verlaagde BTW op arbeid in de bouw worden verlengd. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws/2430, 18-04-2011 13


Woonbond blij met afschieten kabinetsplannen huurbeleid Volgens berichten in de media is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor de huurplannen van het kabinet. De Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenbehartiger voor huurders, heeft daar met blijheid kennis van genomen. Vanmiddag wordt een voorstel in de Tweede Kamer besproken om de maximale huren in heel Nederland met â‚Ź 123,- per maand te verhogen. Deze maatregel zou leiden tot hogere huren, het volledig stokken van de doorstroming op de woningmarkt en aantasting van de betaalbaarheid. Op 17 mei 2011 meldde het NOS Journaal dat het CDA tegen de plannen is en op 18 mei 2011 deelde de PVV mee het kabinetsvoorstel niet te steunen. Ook de voltallige oppositie is tegen het voorstel om 25 extra woningwaarderingspunten voor elke woning te geven. Dat betekent dat de uitkomst van de kamerbehandeling vanmiddag niet anders kan zijn dan een afwijzing van het kabinetsvoorstel. De afwijzing van het kabinetsvoorstel geeft de mogelijkheid om na te denken over sociale en intelligente hervormingen om de huurmarkt beter te laten functioneren. De Woonbond heeft al uitgewerkte ideeĂŤn om binnen een gematigd huurbeleid meer differentiatie aan te brengen in de jaarlijkse huurstijging (huursombenadering). Daarnaast is het volgens de Woonbond mogelijk om binnen het woningwaarderingstelsel verbeteringen aan te brengen, zonder dat dit leidt tot een huurexplosie. Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws/2459, 18-05-2011

14


Zomervakantie

Je amuseren in een bungalowpark, uitwaaien aan de Nederlandse kust, zonnen aan de Costa del Sol, het Vrijheidsbeeld in New York beklimmen, een tempel in Thailand bezichtigen of gewoon lekker thuisblijven! Geen twijfel mogelijk, de vakantie staat weer voor de deur. Tijd om op andere gedachten te komen, tijd om weer nieuwe energie te tanken voor de maanden daarna. Wat u ook doet tijdens uw vakantie en waar u ook heen gaat, het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging wenst u een hele fijne vakantietijd. Wij hopen u na de vakantie weer gezond en wel in ons midden te hebben. Laten wij daarbij niet die mensen vergeten die graag op vakantie willen en dit ook hard nodig hebben, maar die hetzij om financiële redenen of hetzij om gezondheidsredenen hiertoe niet de mogelijkheid hebben. Ook de HBV maakt even pas op de plaats. Daarom is ons kantoor in de maand augustus gesloten en is er in die maand géén spreekuur. In dringende gevallen kunt u bellen (045 – 5 23 32 76) of een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

15


Agenda en colofon

Themabijeenkomst Wonen en Zorg Dinsdag 6 september 2011 vanaf 19.00 uur Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek (Zaal geopend vanaf 18.30 uur)

Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek juli-oktober 2011 Datum Evenement Tijd Zondag 4 september Kunstfestival 12.00 uur – 17.00 uur Zaterdag 10 september Kinderrommelmarkt 09.00 uur – 17.00 uur Zondag 18 september Modekoopzondag 12.00 uur – 17.00 uur

Dit Infobulletin, met een oplage van 800 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Leden ontvangen het volgende Infobulletin begin oktober 2011. Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard ook altijd een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. 16