Infobulletin 2 (2010)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2010

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 www.hbvgroothoensbroek.nl bestuur@hbvgroothoensbroek.nl


Bestuur in beeld

Jeu van der Lingen Voorzitter / Penningmeester Contactpersoon Mariagewanden

Sjaak Mestrom Vice-voorzitter

Johan Lutke-Schipholt Secretaris Contactpersoon Gebrookerplein e.o.

Fennie Spijker Algemeen bestuurslid Contactpersoon LTS-buurt

Bjorn Teeuwen Webmaster HBVGrootHoensbroek.nl Hoofdredacteur Infobulletin

Marie-Louise Slegers Redacteur Infobulletin

Joop Groothand Aspirant-bestuurslid

Dieny Kruijning Contactpersoon Akkerweide

Astrid Soffner Aspirant-bestuurslid

Toos Dreessen Contactpersoon Akkerweide

Ton Cox Aspirant-bestuurslid

Jan Berend Bulle Aspirant-contactpersoon

2


Bestuur van HBV Groot Hoensbroek

Samenstelling Bestuur Voorzitter / Penningmeester: Vice-voorzitter: Secretaris: Algemeen bestuurslid: Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin: Redacteur Infobulletin: Aspirant-bestuursleden: Contactpersonen: Aspirant-contactpersoon:

Dhr. J. v. d. Lingen Dhr. J. Mestrom Dhr. J. Lutke-Schipholt Mevr. F. Spijker Dhr. B. Teeuwen Mevr. M. L. Slegers Dhr. J. Groothand Mevr. A. Soffner Dhr. T. Cox Mevr. D. Kruijning Mevr. T. Dreessen Dhr. J. Bulle

Kantooradres Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Onze contactpersonen in de wijk Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045 - 5 22 31 39

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045 - 5 23 32 76

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045 - 5 22 07 73

Akkerweide Mevr. D. Kruijning Akkerweide 220 T: 045 – 5 75 27 26

Akkerweide Mevr. T. Dreessen Akkerweide 216 T: 045 – 5 22 55 48

Pannenberg e.o. Dhr. J. Bulle Pannenberg 119 T: 045 – 5 23 22 91

3


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Met trots schrijf ik dit voorwoord van alweer een nieuwe editie van het Infobulletin. Uiteraard is er weer met veel zorg gewerkt om te zorgen dat u als lid weer snel op de hoogte bent van de belangrijkste zaken m.b.t. de HuurdersBelangenVereniging. Op de komende pagina’s vindt u onder andere een verslag van de Algemene Ledenvergadering en een verslag van de drukbezochte themabijeenkomst inzake het Masterplan. Daarnaast ook een artikel over het verzamelen van oud papier, een artikel over de doorberekening van de kosten van het groenonderhoud en verschillende informatie van diverse organisaties, zoals de Woonbond en VROM. Zoals u op de eerste pagina’s van dit Infobulletin kunt zien, is het bestuur behoorlijk aangevuld met maar liefst zes personen; drie bestuursleden en drie contactpersonen. Samen zullen wij ons inzetten om u als lid zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Mocht u ook interesse hebben in een functie binnen het bestuur, dan vindt u op de voorlaatste pagina een vacature waarop ook staat vermeld hoe u zich kunt aanmelden voor het bestuur. Wij zijn overigens nog steeds benieuwd naar uw mening over de inhoud en het uiterlijk van dit Infobulletin. Kortom; Wat vindt u goed en wat mist u nog aan het Infobulletin? Laat het ons persoonlijk weten of stuur een e-mail naar redactie@hbvgroothoensbroek.nl. Namens het gehele bestuur wens ik u veel plezier tijdens het lezen van dit Infobulletin en daarnaast wensen wij u een plezierige en ontspannen zomervakantie! Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl

4


Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2010 Op dinsdag 11 mei jongstleden heeft de HBV haar verantwoording afgelegd naar haar leden met betrekking tot haar financiën, activiteiten en besluitvorming over het jaar 2009. De opkomst tijdens de jaarvergadering was groot en mag daarom wederom een succes genoemd worden. Na de goedkeuring van de notulen van de vorige jaarvergadering, het secretarieel jaarverslag, het verslag van de Kascontrolecommissie en het financieel jaarverslag vond de herbenoeming van de aftredende bestuursleden mevr. Fennie Spijker en dhr. Sjaak Mestrom plaats. Vervolgens konden de aanwezigen van de koffie met Limburgse vlaai genieten en aansluitend had men de mogelijkheid om ‘vragen af te vuren’ op het bestuur. De meeste vragen hadden jammer genoeg toch weer betrekking op overlast. Verder kwamen er vragen aan bod met betrekking tot een nog te realiseren scootmobielruimte en automatische galerijdeuren aan de Marktstraat (‘In den Theulder’), automatische toegangsdeuren aan eveneens de Marktstraat (‘Aan de Stegel’), overlast van duiven, de groenvoorziening, ondergrondse afvalcontainers en enige technische klachten. Met de leden, die deze vragen stelden, zijn hierover inmiddels afspraken gemaakt. Tenslotte is het verheugend om te melden dat het bestuur van de HBV kan rekenen op drie nieuwe (aspirant-)bestuursleden en drie nieuwe (aspirant-) contactpersonen. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

5


Verzamelen oud papier

Sinds begin dit jaar zijn bij de meeste complexen ondergrondse containers geplaatst. De complexen waar nog geen containers zijn geplaatst, volgen later. Door het plaatsen van deze containers worden de bewoners genoodzaakt het afval te gaan scheiden in restafval, plastic afval en papier. In principe een goede zaak. Wij zijn het met u eens, dat er bij het nieuwe systeem nog enige kanttekeningen te plaatsen zijn. Waar wij het in dit artikel voornamelijk over willen hebben, is het oud papier. Het papier kan gescheiden op bepaalde dagen aan RD4 aangeboden worden door het aan de straat te zetten. Deze data staan vermeld op de afvalwijzer die iedereen van RD4 ontvangen heeft. Daarnaast is het ook mogelijk om het oud papier te deponeren in één van de afvalclusters op de diverse plaatsen in Hoensbroek. Echter krijgen wij nu, vanuit verschillende complexen klachten van bewoners over medebewoners die òf hun papier op de vloer van de entree achterlaten, òf deze gemakshalve in de brievenbus van een van de medebewoners deponeren, om er zo van af te zijn. Dit brengt niet alleen de nodige irritatie onder de bewoners met zich mee, het achterlaten van het papier in de entree levert ook nog de nodige (brand)gevaren op. Bij een aantal portiekflats is door ons geconstateerd dat bewoners het papier verzamelen door middel van het plaatsen van kartonnen dozen in de portieken waar de bewoners hun papier kwijt kunnen. Op sommige plekken staan de dozen met papier meters hoog opgestapeld. Dit is niet alleen verboden maar vooral ook levensgevaarlijk. Ontstaat er brand, helaas vaak door brandstichting, dan is het, door met name de rookontwikkeling, verlaten van het complex via het trappenhuis niet meer mogelijk, ook niet meer via de noodtrap. De rook dringt daarbij ook nog binnen in de woningen en voor veel bewoners, die dit in hun slaap niet merken komt daarna elke hulp te laat (koolmonoxidevergiftiging).

6


Verzamelen oud papier (vervolg)

Wij doen daarom een dringend beroep op de bewoners, zowel van de portiekflats als ook van de galerijflats, elk hun eigen verantwoording hierin te nemen en er zorg voor te dragen dat niet alleen u maar ook uw medebewoners veilig en zonder onderlinge irritaties kunnen wonen. Bij de Openbare Bibliotheek aan de Hoofdstraat zijn overigens gratis ‘Nee/Nee-’ of ‘Nee/Ja-’stickers voor op uw brievenbus te krijgen. U kunt op deze wijze veel ongewenste reclame in uw brievenbus voorkomen en de hoeveel papierafval beperken. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

Zomervakantie 2010

Tot en met het afgelopen jaar was u van ons gewend dat ons kantoor in de maand juli gesloten was en er in die maand ook geen spreekuren van onze HBV plaatsvonden. Echter nu de schoolvakanties van eind juli tot begin september plaatsvinden, hebben wij besloten ons hieraan aan te passen. Derhalve is ons kantoor dit jaar in juli geopend, maar in augustus gesloten. Er zullen in augustus tevens geen spreekuren plaatsvinden. In dringende gevallen kunt u bellen (045 – 5 23 32 76) of een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Het bestuur van de HBV wenst u een prettige vakantie! Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 7


Verslag themabijeenkomst: Masterplan Hoensbroek De op dinsdag 8 juni 2010 door onze HBV georganiseerde themabijeenkomst over het Masterplan Hoensbroek mag een groot succes genoemd worden. Circa 140 huurders hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en werden die avond geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het Masterplan. Aan de orde kwamen onder andere de krimp en vergrijzing van de bevolking, de plannen met betrekking tot de groengebieden, infrastructuur waaronder de toekomstige busen fietsroutes en voor de meeste huurders het belangrijkste: wat gaat er in de toekomst met mijn woning of complex gebeuren? Daar het Masterplan een visie is over de toekomst van Hoensbroek en de realisatie van dit plan zich uitstrekt over pakweg zo’n 20 jaar zijn er momenteel nog maar weinig concrete plannen met betrekking tot onder andere sloop. De plannen moeten uitgewerkt worden en zullen afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende jaren verder tot uitvoering worden gebracht. Over de uitvoering zal ook nog eens onderhandeld moeten worden. Diverse partijen zijn hierbij betrokken zoals gemeente, woningcorporaties en nog diverse andere partijen. Niemand kan op dit moment zeggen welke complexen of woningen in de toekomst zullen worden gesloopt en wanneer dit gaat gebeuren, dat blijft nog even ‘koffiedik kijken’. Mochten zich wat dat aangaande er in de toekomst ontwikkelingen voordoen dan houden wij u uiteraard daarvan op de hoogte. 8


Verslag themabijeenkomst: Masterplan Hoensbroek (vervolg) Wat wel concrete vormen begint aan te nemen, zijn de plannen met betrekking tot het winkelcentrum Hartje Hoensbroek. Zo zal binnen niet al te lange tijd begonnen worden met de sloop van het pand Wijshoff aan de Amstenraderweg en de realisatie (uitbreiding) van het winkelcentrum aan het Gebrookerplein.

Wij danken iedereen die wij bereid hebben gevonden om aan deze bijeenkomst met ons mee te werken, met name de gastsprekers de heren van Woerkom en Roelofsen (gemeente Heerlen), de heer Evers, (Centrummanager) en de heer Gijsen (Woonpunt). Als laatste ook een woord van dank aan dhr. en mevr. Outjers (Hotel-CafĂŠ Amicitia) voor de goede samenwerking en de gastvrijheid. Namens het bestuur, Johan Lutke Schipholt / Fennie Spijker / Marie-Louise Slegers bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

9


Geen doorberekening hogere kosten groenonderhoud met terugwerkende kracht Door een Europees besluit is het sinds 2009 verboden om gebruik te maken van het onkruidbestrijdingsmiddel Casaron. Bij het onderhoud van de groenvoorzieningen kan hierdoor het onkruid alleen nog maar handmatig bestreden worden. Deze methode levert niet alleen meer werk op voor de hoveniersbedrijven, het verhoogt daarbij ook nog eens de kosten van het onderhoud en deze extra kosten zullen vanaf 2009 dan ook in rekening worden gebracht bij de opdrachtgevers. Zo ook bij het onderhoud van de groenvoorzieningen bij de complexen van Woonpunt Parkstad. Aan onze HBV en de HV Coriovallum in Heerlen werd door Woonpunt dan ook voorgesteld om de verhoging van de kosten van het onderhoud met terugwerkende kracht (over 2009) bij de huurders van Woonpunt Parkstad in rekening te brengen. Daar wij over deze maatregel niet tijdig door Woonpunt Parkstad op de hoogte zijn gebracht en er hierdoor geen, naar onze overtuiging noodzakelijk, overleg vóóraf met Woonpunt Parkstad heeft plaatsgevonden, zijn wij met de voorgenomen maatregel niet akkoord gegaan en hebben Woonpunt Parkstad hierover schriftelijk in kennis gesteld en een negatief advies namens de beide verenigingen hierover uitgebracht. Tijdens het laatste overleg met de directie van Woonpunt Parkstad is er door laatstgenoemde aan de H(B)V’s medegedeeld dat men van de voorgenomen doorberekening van de verhoging over het jaar 2009, achteraf dus, dan ook afziet. De doorberekening van de verhoging zal hierdoor nu ingaan per 2010. Woonpunt Parkstad heeft haar groenvoorzieningen en het kostenplaatje van het onderhoud per groenvoorziening, per complex, geheel opnieuw in kaart gebracht, hetgeen door de H(B)V’s positief is ontvangen. De verhoging in 2010 is in veel gevallen minimaal en in een aantal gevallen is er zelfs sprake van een verlaging. Namens het bestuur, Johan Lutke Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl

10


Huurders zijn veel meer aan wonen kwijt dan kopers Huurders besteden 37% van hun inkomen aan wonen, terwijl dat percentage voor kopers 26% is. Dit blijkt uit het nieuwe WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON). De belangrijkste reden van dit verschil in woonlasten is volgens de onderzoekers dat het besteedbaar inkomen van huurders veel lager is dan dat van kopers. Huurders hebben jaarlijks gemiddeld € 23.200,- te besteden en kopers, oftewel de eigenaar-bewoners, € 43.300,-. Uit de cijfers blijkt volgens de Woonbond dat huurders nog steeds worden achtergesteld. Directeur Ronald Paping vindt het dan ook volkomen logisch dat er steeds meer stemmen opgaan om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken. “Het is onredelijk om in tijden van bezuiniging de hogere inkomens in de koopsector zwaar te blijven subsidiëren, terwijl huurders relatief veel hogere woonuitgaven hebben”, aldus Ronald Paping. Huurders ontvangen gemiddeld € 50,- per maand aan huurtoeslag. Kopers worden daarentegen met € 200,- per maand gesubsidieerd, via de hypotheekrenteaftrek. Daarbij hebben eigenaar-bewoners ook nog eens het voordeel dat zij meer toeslag krijgen voor zorg en kinderopvang. De hoogte van hun toeslag wordt namelijk berekend over hun inkomen, nadat de hypotheekrente daarvan is afgetrokken, waardoor de toeslag hoger uitvalt. Huurders maken maandelijks gemiddeld € 440,- aan huur over aan hun verhuurder, dat is 23% van hun netto-inkomen. Kopers zijn, vaak voor veel betere woningen, aan netto woonuitgaven gemiddeld € 490,kwijt, 16% van hun inkomen. Ook hier zijn huurders dus duidelijk slechter af. Kijken we wat verder terug in de tijd dan blijkt dat de woonquote van huurders sinds 1986 aanzienlijk is gestegen, terwijl die van kopers nagenoeg gelijk is gebleven. Overigens blijkt bij de bijkomende woonlasten vooral de stijgende uitgaven voor energie van grote invloed zijn op de woonlasten. Deze bijkomende kosten zijn de afgelopen drie jaar met 17% gestegen. De Woonbond is dan ook blij dat er de afgelopen jaren veel tijd en energie is gestoken in energiebesparing, met name in de corporatiesector. Het WoonOnderzoek Nederland 2009 is het resultaat van een samenwerking tussen het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws.php, 23-03-2010 11


Landelijke geschillencommissie overlegwet Er komt een landelijke geschillencommissie waar huurders en verhuurders terecht kunnen voor klachten over hun gezamenlijke overleg en het verschaffen van informatie. Daarmee hoeft niet langer direct de gang naar de kantonrechter te worden gemaakt. De ministerraad heeft, op voorstel van minister Van Middelkoop, voor Wonen, Wijken en Integratie ingestemd met het instellen van deze geschillencommissie die wordt ondergebracht bij de huurcommissie. De Wet op het overleg huurders verhuurder, de zogeheten Overlegwet, geldt voor alle sociale verhuurders en particuliere verhuurders die 25 of meer woningen bezitten. De wet geeft huurdersorganisaties het recht op overleg met de verhuurder bij belangrijke beslissingen over de huurwoningen. De commissie kan uitspraak doen in geschillen over: - het voeren van overleg en het verschaffen van informatie door verhuurder als bedoeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder; - het bevorderen van de werkzaamheden van een bewonerscommissie als bedoeld in die wet; - het vergoeden van kosten van een huurdersorganisatie; - overige verplichtingen die voortvloeien uit die wet. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=47982, 04-06-2010 12


Kieswijzer voor huurders: bewoners kiezen voor leefbare wijken en betaalbare woningen Woningcorporaties moeten niet alleen voor een goede woning zorgen, maar ook blijven investeren in de leefbaarheid van wijken en de duurzaamheid van woningen. De huurtoeslag moet blijven voor de mensen die deze nodig hebben en de huren mogen niet meer stijgen dan de inflatie. Dit vinden de kiezers die de kieswijzer voor huurders van Aedes en Woonbond hebben ingevuld. Ruim 2400 mensen hebben via de kieswijzer voor huurders hun eigen verkiezingsprogramma voor het wonen samengesteld. Zij selecteerden de standpunten van politieke partijen die het meest aansluiten bij hun eigen ideeën en mening over de woningmarkt. Leefbaarheid en wijkaanpak De helft van deze kiezers vindt dat het vergroten van de leefbaarheid bij de kerntaak van de corporaties hoort. ‘De woningcorporaties moeten zich richten op sociale huisvesting, leefbaarheid en wijkaanpak. Het is hun taak een bijdrage te leveren aan leefbare buurten en buurtvoorzieningen. De leefbaarheid in achterstandwijken moet worden vergroot door samenwerking van burgers, gemeenten, corporaties en andere organisaties’, vinden zij. Huurstijging en huurtoeslag Veertig procent vindt dat de gemiddelde huurstijging niet hoger mag zijn dan de inflatie. Meer dan een derde van de kiezers gaf aan dat de huurtoeslag mag veranderen zolang deze er maar blijft voor de mensen die het nodig hebben. Bijna twintig procent vindt dat de huurtoeslag moet blijven zoals deze is. Energiebesparing en duurzaamheid Ruim vijftien procent van de kiezers die een eigen programma voor de woningmarkt hebben samengesteld, vinden dat woningcorporaties samen met energiebedrijven moeten investeren in woningisolatie. Huurders met lage inkomens krijgen voorrang, zodat zij als eerste kunnen profiteren van de lagere energierekening.

Bron: http://www.woonbond.nl/nieuws.php, 08-06-2010 13


Buurtactie Heerlen

Via ‘Buurtactie Heerlen’ kunt u subsidie aanvragen om samen de buurt groener, veiliger of gezelliger te maken. Waar kan ik subsidie voor krijgen? Voor heel veel zaken kunt u subsidie krijgen. De bedoeling is wel dat u de buurt voor uzelf en andere bewoners wil verbeteren. Dat kan ook om sfeer gaan, bijvoorbeeld door een feest waardoor mensen elkaar eens beter leren kennen. U kunt een aanvraag doen voor bijvoorbeeld: - Bankjes of een picknicktafel - Samen een speeltuintje opknappen of inrichten - Samen bomen of bloemen planten - Een gezellige straatbarbecue organiseren - Een sportdag houden in de buurt - Een voetbalveldje aanleggen - Enzovoort, enzovoort Samen met de buurt aan de slag Uitgangspunt is dat al die goede ideeën ook door de buurtbewoners zelf worden opgepakt en uitgevoerd. Heeft u daar geen tijd voor? Durf eens op uw buurtgenoten af te stappen. Met een paar enthousiaste mensen krijgt u veel voor elkaar. U staat er niet alleen voor! De gemeente gaat dus niet alles voor u regelen, maar dat betekent niet dat u er alleen voor staat. Als het nodig is helpt de gemeente u bij uw plan of bij de uitvoering of zorgt voor de contacten die u verder helpen. Daarnaast staat ook uw buurtorganisatie voor u klaar als u ondersteuning nodig heeft bij uw aanvraag. Laat uw idee horen! Per post: Gemeente Heerlen, t.a.v. Buurtgericht Werken, Postbus 1, 6400 AA Heerlen. Per mail: buurtactie@heerlen.nl Per telefoon: secretariaat Buurtgericht Werken (045 – 5 60 39 23) Meer informatie vindt u op: www.buurtactie.heerlen.nl Bron: http://www.buurtactie.heerlen.nl, 10-06-2010 14


Vacature HBV Groot Hoensbroek

De HuurdersBelangenVereniging (HBV) Groot Hoensbroek is op zoek naar mensen die een paar uur per maand kunnen vrijmaken en onze HBV willen komen versterken als bestuurslid en/of contactpersoon van hun complex, straat of wijk. Als bestuurslid woont u onder andere onze maandelijkse bestuursvergadering bij en kunt u uw eigen inbreng doen. Als contactpersoon vertegenwoordigt u de wijk waarin u woonachtig bent. Uw leeftijd speelt overigens geen rol. Wel dient u huurder/huurster te zijn van Woonpunt Parkstad in het stadsdeel Hoensbroek en dient u lid te zijn van onze HuurdersBelangenVereniging.

Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur via het secretariaat (045 – 5 23 32 76) of bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. U kunt zich ook aanmelden tijdens onze spreekuren (zie de achterzijde van dit Infobulletin) op ons kantoor aan de Marktstraat 145. Nadat u zich heeft aangemeld, nodigen wij u uit voor een vrijblijvend gesprek. Namens het bestuur, Johan Lutke-Schipholt bestuur@hbvgroothoensbroek.nl 15


Agenda van HBV Groot Hoensbroek

Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek juli t/m oktober 2010 Datum Evenement Tijd Zondag 5 september Kunstfestival 12.00 uur – 17.00 uur Zaterdag 18 september Kinderrommelmarkt 09.00 uur – 17.00 uur Zondag 19 september Modekoopzondag i.c.m. 12.00 uur – 17.00 uur jongerenfestival Zaterdag 25 september Taptoe Hoensbroek 10.00 uur – 17.00 uur Zondag 17 oktober Kermis koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Het volgende Infobulletin ontvangt u begin oktober 2010. Dit Infobulletin, met een oplage van 900 stuks, is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Buiten kantooruren kunt u bellen (045 – 5 23 32 76) of een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Wij verzoeken u ’s avonds na 18.00 uur en in het weekend niet te bellen. Een e-mail sturen kan uiteraard altijd. Let op: In augustus 2010 is het kantoor gesloten.