Infobulletin 2 (2009)

Page 1

Infobulletin Nummer 2 - 2009

HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 www.hbvgroothoensbroek.nl bestuur@hbvgroothoensbroek.nl


Bestuur in beeld

Jeu van der Lingen Voorzitter/Penningmeester Contactpersoon Mariagewanden

Sjaak Mestrom Vice-voorzitter

Johan Lutke-Schipholt Secretaris Contactpersoon Gebrookerplein e.o.

Liesbeth de Kort Algemeen bestuurslid Contactpersoon Lotbroek

Fennie Spijker Algemeen bestuurslid Contactpersoon LTS-buurt

Marie Louise Slegers Algemeen bestuurslid

Bjorn Teeuwen Webmaster HBVGrootHoensbroek.nl Hoofdredacteur Infobulletin

2


Bestuur van HBV Groot Hoensbroek

Voorzitter / Penningmeester: Vice-voorzitter: Secretaris: Algemene bestuursleden: Webmaster / Hoofdredacteur Infobulletin:

Dhr. J. v. d. Lingen Dhr. J. Mestrom Dhr. J. Lutke-Schipholt Mevr. E. de Kort Mevr. F. Spijker Mevr. M. L. Slegers Dhr. B. Teeuwen

Kantooradres Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Buiten kantooruren kunt bellen (045 – 5 23 32 76) of een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl). Wij vragen u in het weekend en ’s avonds na 18.00 uur niet meer te bellen. Een e-mail sturen kan uiteraard altijd. Onze contactpersonen in de wijk Lotbroek Mevr. E. de Kort Prins Mauritsstraat 29 T: 06 - 57 25 44 60

LTS-buurt Mevr. F. Spijker Mgr. Nolensstraat 33 T: 045 - 5 22 07 73

Mariagewanden Dhr. J. v.d. Lingen Heuvelstraat 26 T: 045 - 5 22 31 39

Gebrookerplein e.o. Dhr. J. Lutke-Schipholt Gebrookerplein 38 T: 045 - 5 23 32 76

3


Voorwoord hoofdredacteur

Beste lezer, Trots schrijf ik dit voorwoord van het tweede Infobulletin. Dit tweede Infobulletin heeft enkele noemenswaardige toevoegingen ten opzichte van het eerste Infobulletin van dit kalenderjaar. Zo heeft er onder andere een grote uitbreiding van het aantal pagina’s plaatsgevonden. Deze editie is namelijk van twaalf naar twintig pagina’s uitgebreid. Uiteraard betekent dat inhoudelijk gezien ook een vooruitgang. U vindt verderop in de Infobulletin informatie over de hervatte groenschouw, de themabijeenkomst over het Masterplan Hoensbroek, diverse artikelen van VROM en de Woonbond en een verslag van de Algemene Ledenvergadering 2009. Bovendien is er met ingang van dit Infobulletin iedere editie een interview te vinden met personen van Woonpunt en de gemeente Heerlen die nauw betrokken zijn bij het beleid van de HBV Groot Hoensbroek. Naar aanleiding van het vorige Infobulletin is ons ter ore gekomen dat de lezers graag meer afbeeldingen zien, zodat het geheel beter leesbaar is. Als reactie daarop zijn in dit Infobulletin een tal van afbeeldingen ter illustraties te zien. Uiteraard staan wij open voor kritiek op ons Infobulletin of onze vernieuwde website en horen wij dit graag persoonlijk of via redactie@hbvgroothoensbroek.nl. Als laatste wil ik u nog wijzen op het feit dat er in verband met de zomervakantie in de maand juli geen spreekuur van de HBV Groot Hoensbroek zal plaatsvinden. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met het secretariaat (045 – 5 23 32 76) of een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. Met vriendelijke groet, Bjorn Teeuwen Hoofdredacteur Infobulletin redactie@hbvgroothoensbroek.nl

4


Complex Markstraat ‘Aan de Stegel’

De HuurdersBelangenVereniging is al geruime tijd in overleg met Woonpunt Parkstad over de upgrading van het complex ‘Aan de Stegel’ aan de Marktstraat in Hoensbroek. Wij hebben in ons Infobulletin hier al eerder aandacht aan besteed. Eén van de vurige wensen van de bewoners en een van de belangrijkste items waar de HBV zich voor heeft ingezet, was de plaatsing van een nieuwe lift. Dit gaat nu eindelijk gebeuren, aangezien deze toezegging nu door Woonpunt aan de HBV is gedaan. Indien alles mee zit, zal nog dit jaar een tweede lift worden gerealiseerd. Binnenkort zal de aanvraag voor een bouwvergunning de deur uitgaan. Een andere wens van de bewoners is het aanbrengen van een automatische bediening aan de toegangsdeuren van het complex. Het overleg hierover is in een ver gevorderd stadium. Wij zijn optimistisch dat deze toezegging door Woonpunt en de realisatie hiervan ook niet al te lang op zich laat wachten. Een exacte datum kunnen wij echter momenteel nog niet noemen. Tijdens de themabijeenkomst ‘Masterplan Hoensbroek’, die de HBV voor medio oktober aanstaande heeft gepland, zal Woonpunt onder andere ook op de verdere ontwikkeling van dit complex terugkomen.

5


Themabijeenkomst: Masterplan Hoensbroek In juli aanstaande buigt de Heerlense gemeenteraad zich over het Masterplan Hoensbroek om uiteindelijk tot een besluit te komen. Waarom een Masterplan Hoensbroek? Nå de mijnsluitingen in de jaren zeventig en de herindeling in 1982 is dit stadsdeel op het gebied van leefbaarheid sterk achteruitgegaan. Zo steeg het werkloosheidpercentage, daalde het inkomensniveau van de bewoners en door allerlei oorzaken deed verloedering zijn intrede. Hierdoor is onder andere de leefbaarheid in Hoensbroek zwaar onder druk komen te staan. Bijkomend probleem is ook nog de vergrijzing en ontgroening en hierdoor krimp van het aantal inwoners. Naar schatting zal het aantal inwoners in Hoensbroek de komende 30 jaar dalen van ca. 20.000 momenteel naar 16.000. Om deze negatieve spiraal een halt toe te roepen en een antwoord te vinden op de krimp is er een aantal jaren geleden door de gemeente Heerlen opdracht gegeven voor het opstellen van een zogenaamd Masterplan. Wat houdt het Masterplan Hoensbroek in? In het Masterplan worden voorstellen gedaan om te komen tot een verbetering van de woon- en leefkwaliteit. Daarnaast wordt er een oplossing gezocht voor de krimp. Daarbij gaat het om de herinrichting op het gebied van: infrastructuur, wonen, werken, winkelen, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen, gezondheidzorg, groengebieden, sport en recreatie. Wat zijn de gevolgen van het Masterplan voor ons als huurders? Door de krimp zijn er in de toekomst naar schatting zo’n 2.000 woningen minder nodig. In het Masterplan wordt dan ook rekening gehouden met sloop van 3.000 (voornamelijk hoogbouw) en nieuwbouw van 1.000 woningen op korte, middellange en lange termijn. Geen paniek dus, u hoeft nu niet al meteen verhuisdozen te gaan bestellen. De uitvoering hiervan strekt zich uit over een periode van naar schatting 30 jaar. Bovendien hebben ook de woningcorporaties nog een aardig woordje in te brengen als het gaat om sloop en nieuwbouw van woningen en complexen.

6


Themabijeenkomst: Masterplan Hoensbroek (vervolg) Welke rol speelt de HuurdersBelangenVereniging in het Masterplan? Als participant bij de Klankbordgroep Stadsdeel Hoensbroek is de HBV nauw betrokken geweest bij de samenstelling van het plan. Tijdens de vele bijeenkomsten van de Klankbordgroep heeft de HBV haar visie kenbaar kunnen maken en is zij gehoord vooral als het ging op het gebied van wonen. Verder zal de HBV door Woonpunt nauw worden betrokken bij plannen voor sloop, nieuwbouw en aanpassingen van woningen en complexen, daarbij maakt de HBV gebruik van het gekwalificeerd adviesrecht en heeft zo inbreng in de plannen. Waar gaat de HuurdersBelangenVereniging voor? De HBV ziet er onder andere op toe dat er ook in de toekomst voldoende betaalbare woningen beschikbaar blijven, dat er voldoende woningen zijn die geschikt en bereikbaar zijn voor ouderen en minder validen, dat de woningen kwalitatief voldoen aan de eisen van de tijd en dat de leefbaarheid zowel in de woning als ook in de woonomgeving gegarandeerd is. Bij eventuele sloop zal de HBV er op toe zien dat de betrokken bewoners volgens de richtlijnen van het Sociaal Plan een goed alternatief aangeboden krijgen. Hoe houdt de HuurdersBelangenVereniging haar leden op de hoogte van de verdere ontwikkelingen? De HBV zal haar leden via het Infobulletin regelmatig op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en van eventuele besluitvormingen. Verder organiseert de HBV op 27 oktober aanstaande in Hotel-CafĂŠ Amicitia (Markt 9 te Hoensbroek) een themabijeenkomst over het Masterplan Hoensbroek. Hierbij wordt u op de hoogte gebracht van de verdere details met betrekking tot het Masterplan, daarbij krijgt u tevens de gelegen vragen te stellen. Tijdens de themabijeenkomst zullen afgevaardigden van Gemeente Heerlen, Centrummanagement en Woonpunt Parkstad elk een presentatie geven en uw vragen beantwoorden. 7


Interview met Woonpunt: John Bindels Met ingang van dit Infobulletin volgen er een aantal interviews met personen die op zakelijk niveau van belang zijn voor de HBV. Dit eerste interview werd gehouden met John Bindels, Manager Bedrijfsvoering bij Woonpunt Parkstad. Wat vindt u van het Masterplan Hoensbroek? Ik ben blij met deze ontwikkeling. Met het formuleren van een duidelijk kader en structuur zijn we af van de ad hoc aanpak. Dat zal de verdere ontwikkeling van Hoensbroek alleen maar ten goede komen. De inhoud van het Masterplan is voor ons herkenbaar. Ik mis echter nog één belangrijk item in het plan: de financiële vertaalslag en de rol van de diverse partijen hierin. Daar is het nu wellicht nog te vroeg voor, maar ik hoop wel dat deze vertaalslag alsnog gemaakt wordt, anders is er volgens mij een te groot risico dat het plan te vrijblijvend wordt. Hoe denkt u over het huidige seniorenbeleid van Woonpunt? Senioren gelden als één van de speerpunten binnen het Woonpuntbeleid. Samen met collega woningstichting De Voorzorg hebben we in Hoensbroek tot nu toe al veel gedaan op het gebied van huisvestiging voor senioren. Zo heeft Woonpunt dit jaar zorgvoorziening Akkerweide opgeleverd. Daarnaast hebben we in samenspraak met Cicero Zorggroep een onderzoek gedaan naar de zorgbehoefte voor senioren (met name 70+). Vooral het geschikt maken van bestaande wooncomplexen ten behoeve van de zorg heeft hierbij de aandacht. We moeten echter opletten dat we ons niet alleen op deze doelgroep focussen.

8


Interview met Woonpunt: John Bindels (vervolg) Wat kan er volgens u op het gebied van leefbaarheid verbeterd worden in Hoensbroek? In Hoensbroek dragen we met een derde deel van het totale Hoensbroekse woningbezit een stevige verantwoordelijkheid in deze problematiek. Maar we zien het wel als een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen alle betrokken partijen, waaronder de HBV Groot Hoensbroek. Zo verdient ons inziens de problematiek een centrale regie, waarbij alle instanties betrokken worden en elkaar daardoor versterken in de aanpak hiervan. Ook de bewoners zelf hebben hierbij een belangrijke taak waarbij we als instantie ervoor moeten waken dat we de zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid van mensen in ere houden. Wat is uw mening over de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek? Na een moeizame start (ombouw Contactraad naar HBV) heeft de HBV Groot Hoensbroek zich snel ontwikkeld naar een positief kritisch klankbord. Een lijn die ze volgens mij hebben weten vast te houden. Met dank aan: Dhr. John Bindels en dhr. Guido Doijen

Vakantie

In verband met (zomer)vakantie is er in de maand juli geen spreekuur van de HBV Groot Hoensbroek. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de contactpersoon in uw wijk, met het secretariaat (045 – 5 23 32 76) of een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl. Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek wenst u een fijne vakantie toe! 9


Hervatting groenschouw

Na een periode van één jaar is er, in samenwerking met Woonpunt Parkstad, op verzoek van de HBV Groot Hoensbroek op donderdag 14 mei jongstleden weer gestart met het houden van een groenschouw. Na het pensioen van dhr. Hens Lux, voormalig opzichter groen van Woonpunt Parkstad, hebben er geen groenschouwen meer kunnen plaatsvinden. Wij hebben dhr. Paul Steenbakkers van Woonpunt bereid gevonden om samen met hem deze groenschouw te hervatten. Gedurende een groenschouw worden knelpunten zoals te hoge begroeiing, kale plekken in de groenvoorziening en hiaten in het onderhoud bekeken en besproken. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over herstel en/of verbetering van de betreffende groenvoorziening. Tijdens de groenschouw op 14 mei werd op een aantal plaatsen gekeken naar de staat van de groenvoorziening en afspraken gemaakt over de verbetering en/of wijziging hiervan: -

Waterpartij Marktstraat (zie foto’s) Deze schreeuwt al jaren om een oplossing. Er is nu dan ook toegezegd dat er nu zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht gaat worden, wellicht in de vorm van beplanting.

-

Pannenberg Op een aantal plaatsen vertoont de groenvoorziening bij de toegangen van de flats kale plekken, ook hier de toezegging dat er bijgeplant gaat worden. 10


Hervatting groenschouw (vervolg)

-

Heuvelstraat De struiken bij de containers zijn te hoog en daardoor is het gebied erg onoverzichtelijk en onveilig. Licom heeft nu inmiddels de opdracht gekregen deze te snoeien en tevens worden er in de groenvoorziening een aantal zieke bomen verwijderd.

-

Flat hoek Hoofdstraat/Steenberglaan De struiken bij de kelderramen aan de achterzijde van de flat veroorzaken overlast vanwege ongedierte in de kelders en nemen tevens het licht weg. Momenteel is men bezig met het aanleggen van een drainage. Er is inmiddels afgesproken dat de struiken niet meer herplant worden. De goot die hier ligt, zal worden verlegd tot tegen de gevel van de flat. Het overige gedeelte wordt ingezaaid met gras.

Is er bij u ook iets in de groenvoorziening wat een probleem is voor de woonomgeving? Meld dit dan direct bij ons. Wij nemen dit dan mee bij de volgende groenschouw.

Computerbegeleiding Openbare Bibliotheek Hoensbroek In samenwerking met Alcander en de Knoppenwinkel kunt u bij de Openbare Bibliotheek Hoensbroek terecht voor computerbegeleiding. Zo is er elke vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur een (gratis) inloopspreekuur voor al uw computervragen. Op afspraak kunt u terecht voor een persoonlijke computerbegeleiding. De kosten hiervan bedragen â‚Ź 5,- per uur. Verder kunt u op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur terecht voor een computercursus. De kosten hiervan bedragen â‚Ź 15,- voor vier bijeenkomsten. Voor meer informatie kunt u terecht in de bibliotheek aan de Hoofdstraat. 11


Woonbond opent Energielijn

Huurders kunnen voortaan met al hun vragen op het gebied van energiebesparing bellen naar de Energielijn. De Woonbond biedt deze service vanwege het grote aantal telefoontjes dat de laatste maanden binnenkomt van individuele huurders en bewonersorganisaties. De Energielijn is maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 020-5517722. Huurders kunnen bij de Energielijn terecht met uiteenlopende vragen. Vragen over effectieve maatregelen om energie te besparen en comfortabeler te wonen. Over zelf te nemen maatregelen om de energierekening te verlagen, over de energierekening, het energielabel van de woning, enzovoort. Zo weet een huurder vaak niet of er toestemming nodig is van de verhuurder om zelf voorzieningen in de woning aan te brengen. Ook kunnen de vragen gaan over afspraken tussen bewonerscommissie (of huurdersorganisatie) met de verhuurder over aanpassingen aan de woningen. Voor de Woonbond is energiebesparing een speerpunt van beleid. Energiebesparing is zowel goed voor de portemonnee van huurders als voor het milieu. Daarom plaatste de Woonbond in oktober 2008 zijn handtekening onder het Convenant Energiebesparing Corporatiesector. Samen met de vereniging van woningcorporaties Aedes en het rijk. Een groot succes, omdat woningcorporaties nu samen met hun huurders, ondersteund door het rijk, bezig zijn om een aantal zeer ambitieuze doelstellingen te realiseren. Er moet over tien jaar maar liefst twintig procent energie worden bespaard door de huurders van woningcorporaties. Uitgangspunt daarbij is dat energiebesparende maatregelen tot lagere woonlasten voor de huurders leiden. Centraal in de aanpak staat dat het draagvlak onder huurders voor energiebesparing moet worden vergroot. Bron: http://www.woonbond.nl/, 24-03-2009 12


Eén landelijke Huurcommissie

Vanaf 1 januari 2010 komt er één landelijke Huurcommissie. Huurders en verhuurders zijn daardoor bij een zaak niet gebonden aan de Huurcommissie in hun eigen regio, maar kunnen ook in een nabijgelegen regio terecht. Op deze manier kan de drukte beter verspreid worden. Op voorstel van minister Van der Laan is het wetsvoorstel Instellingswet ZBO Huurcommissie naar de Tweede Kamer gestuurd. De landelijke Huurcommissie wil klantgerichter, sneller en efficiënter gaan werken. Dit heeft meer kans van slagen als vanuit één organisatie wordt gewerkt die eenduidig wordt aangestuurd. De landelijke Huurcommissie wordt in de nieuwe opzet een zelfstandig bestuursorgaan en komt daarmee meer op afstand te staan van de minister. De Huurcommissie krijgt ook meer vrijheid om efficiënt invulling te geven aan de geschillenbeslechting. De verwachting is dat door deze maatregelen het werk duidelijker en eenvoudiger te organiseren is. Belangrijkste voorwaarde is dat bij deze organisatorische verandering en kwalitatieve verbeteringsslag de geschillenbeslechting van de huurprijs laagdrempelig en onafhankelijk blijft. Op dit moment bestaan er 59 afzonderlijke Huurcommissies waarin, naast een voorzitter, huurders- en verhuurdersleden gelijkelijk vertegenwoordigd zijn. De 59 Huurcommissies zijn verdeeld over regio's in het land en houden daarbinnen zitting. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over huurprijs, servicekosten en onderhoud van huurwoningen. In 2008 werden ongeveer 11.000 verzoeken door de Huurcommissies behandeld.

Bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39293, 02-04-2009 13


Meldpunt integriteit woningcorporaties open Het meldpunt integriteit woningcorporaties is vanaf vandaag elke dag onder kantoortijden bereikbaar onder telefoonnummer 070 339 4975. Dat heeft minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie aan de Tweede Kamer gemeld. Bij het meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijke fraude of zelfverrijking van medewerkers, management of bestuurders van corporaties. Iedereen kan, desgewenst anoniem, meldingen bij het meldpunt doen: burgers, huurders, werknemers en interne toezichthouders van corporaties, bedrijven, overheden, belangenorganisaties en brancheverenigingen. De melder wordt, voor zover de situatie dat toelaat, geïnformeerd over de stand van zaken en resultaat van de behandeling van de melding. De VROM-Inspectie beheert het meldpunt en voert als het nodig is nader onderzoek uit op basis van de meldingen. Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende gewoon bij een corporatie kan melden, zoals klachten over onderhoud van de woning of de wijk. Het meldpunt kent een eigen mailadres: meldpuntcorporaties@minvrom.nl en een postadres: Meldpunt Integriteit Woningcorporaties, Postbus 16191, ipc 525, 2500 BD Den Haag Minister Van der Laan denkt dat het meldpunt ook kan bijdragen aan een groter vertrouwen in de corporaties en een herstel van de opgelopen imagoschade. Het imago van de sector lijkt meer bepaald te worden door de 1 à 2% waar iets mis mee is, dan door de 98 à 99% die oprecht en solide is. Maar hoe dan ook: iedere fraudezaak is er één teveel. Meer informatie is te vinden op www.vrom.nl/meldpuntcorporaties Bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=39360, 07-04-2009 14


Praktische handreiking verhuur via Leegstandwet De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. Een groot deel van de huurbescherming geldt dan niet. In een vandaag verschenen brochure voor gemeenten staat praktische informatie over de regelgeving rond de uitvoering van de Leegstandwet. De brochure is coproductie van De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VROM/WWI en bevat voorbeelden, een stappenplan, voorbeeldvergunningen en geeft antwoorden op veelgestelde vragen. De brochure is ook geschikt voor particulieren die hun woning willen verhuren. De verhuurder moet als hij tijdelijk wil verhuren een vergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente kan de vergunning afgegeven voor maximaal twee jaar, te verlengen tot een periode van vijf jaar. In de vergunning is een maximale huurprijs opgenomen. De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden. De huurder kan met een maand de huur opzeggen. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=40021, 07-05-2009 15


Minister van der Laan verdeelt dertig miljoen euro voor leefbaarheid wijken Vijftien gemeenten krijgen elk 2 miljoen euro voor de verbetering van de leefbaarheid in een door hen aangewezen wijk. De bijdrage komt uit het Budget 40+ wijken waaruit gemeenten de aanpak voor een ‘nietVogelaarwijk’ kunnen betalen. Dat schrijft minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) in een brief aan de Tweede Kamer. Met de selectie van de vijftien wijken is nu de eerste helft van de in totaal 60 miljoen euro uit het Budget 40+ wijken verdeeld. Het budget staat open voor wijken die geen deel uitmaken van de 40-wijken aanpak, maar wel kampen met vergelijkbare problemen op het gebied van de leefbaarheid. Een speciale commissie onder voorzitterschap van dhr. Doekle Terpstra adviseerde de minister over het nut en de haalbaarheid van de voorstellen. Belangrijke voorwaarde was dat de verbeterplannen moesten gaan over een wijk met een ernstige opeenstapeling van problemen en dat naast de gemeente ook andere lokale partijen meebetalen. Op verzoek van de Kamer krijgen gemeenten binnen de G31 met hooguit een aandachtswijk voorrang. 26 gemeenten dienden aanvragen in voor een totaalbedrag van 50 miljoen euro. De adviescommissie Terpstra adviseerde vijftien wijkplannen budget toe te kennen. De minister heeft deze voordracht integraal overgenomen. Hier volgt een overzicht van de geselecteerde gemeenten en de wijken: Ossenkoppelerbroek (Almelo), Liendert (Amersfoort), Haagse Beemden (Breda), Boschveld (Den Bosch), Emmermeer (Emmen), Zomerzone (Haarlem), Passart (Heerlen), Helmond-West (Helmond), Berflo Es (Hengelo), Slaaghwijk (Leiden), Boswijk Zuid (Lelystad), Sanderbout (Sittard-Geleen), Kruidenbuurt (Tilburg), Leutherberg en Vogelhut (Venlo), Diezerpoort (Zwolle). Op Heerlen en Amersfoort na, hebben de gemeenten die een bijdrage krijgen geen wijken die vallen onder de lopende wijkenaanpak. De commissie gaat later nog adviseren over de voorstellen die vanaf dit najaar bij de opening van de tweede tranche van 30 miljoen euro binnenkomen. Anders dan nu het geval is, krijgen bij deze selectie de gemeenten buiten de G31 voorrang. Bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=40334, 27-05-2009 16


Kabinet: stimulering woningbouw van start De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie ingestemd met de start van de laagdrempelige stimuleringsregeling voor de woningbouw. Voor de eerste ronde heeft het kabinet besloten om 100 miljoen euro in te zetten. In die ronde kunnen gemeenten voor 15 juli 2009 projecten op het gebied van herstructurerings- en uitbreidingsnieuwbouw aanmelden die zijn vertraagd of stilgevallen door de economische crisis. Hiermee wordt een stevige impuls gegeven aan belangrijke bouwprojecten, die door de economische crisis stil dreigen te vallen. De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 maakt onderdeel uit van de crisismaatregelen van de minister voor WWI uit het aanvullend beleidsakkoord van 25 maart 2009 en bestaat in totaal uit drie rondes (zomer 2009, tweede helft 2009 en voorjaar 2010) waarbij gemeenten projecten kunnen aanmelden. In totaal gaat het om maximaal 395 miljoen euro. Koopwoningen en/of huurwoningen boven de liberalisatiegrens komen in aanmerking voor een bijdrage. Daarbij is het van belang dat andere partijen (inclusief marktpartijen) bereid zijn ook extra middelen in te zetten (b.v. door verlaging van de grondkosten), zodat de bijdrage van het Rijk daadwerkelijk een aanvulling is. Voorwaarde voor de subsidie is verder dat de bouwvergunning voor 25 maart 2009 is aangevraagd en dat het project in 2009 start. Het ministerie van VROM/WWI beoordeelt de aanvragen en keert, bij positieve beoordeling, in de tweede helft van augustus subsidie uit aan de gemeente, met een maximum van 10.000 euro per woning. Circa 13 miljoen euro van het budget wordt ingezet voor de restauratie van monumenten. In die sector is eveneens sprake van een (dreigend) werkgelegenheidsverlies en terugval van productie. Het kabinet heeft voor deze eerste ronde een selectie gemaakt van rijksmonumenten. Daarbij is als criterium gehanteerd dat het gaat om rijksmonumenten met een herbestemming tot woningen, gelegen in een herstructureringsgebied, waarbij de restauratie in 2009 kan starten. Bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=41784, 12-06-2009 17


Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2009 Op 15 juni jongstleden heeft de HBV haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De belangstelling was groot, ruim 40 leden waren aanwezig bij deze vergadering. Na de bekende ‘hamerstukken’ en de pauze werden er tijdens de rondvraag nogal wat vragen en klachten tot het bestuur van de HBV gericht. De meeste hiervan hadden betrekking op de geplande ruimte voor scootmobielen in het complex Marktstraat ‘de Theulder’. Een aantal bewoners van dit complex hebben reeds een scootmobiel of hebben hier een aanvraag voor gedaan. Een ruimte om deze te kunnen stallen en op te laden is er helaas nog niet. De HBV is momenteel in overleg met Woonpunt en probeert te bewerkstelligen dat de ruimte voor scootmobielen zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. Verder kwamen wateroverlast, overlast van hangjongeren en klachten met betrekking tot groenvoorziening aan bod. Van al deze vragen en klachten is door de HBV notitie gemaakt en deze zullen worden meegenomen in het overleg met Woonpunt, buurtwerk en de andere betrokken partijen. Wij proberen onze leden zo spoedig mogelijk over de stand van zaken met betrekking tot hun vragen en klachten op de hoogte te brengen. De uitkomsten worden gepubliceerd op website en de komende Infobulletins.

18


Ontspanning

Deze rubriek is nieuw. In de komende Infobulletins zal deze pagina gevuld worden met puzzels, moppen, raadsels en recepten. Mocht u zelf graag uw recept of mop geplaatst zien worden, dan kunt u het sturen naar de redactie (redactie@hbvgroothoensbroek.nl) of naar ons kantoor: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN te Hoensbroek. Moppen Rechter: “Waarom hebt u een valse naam opgegeven toen u gearresteerd bent?” Verdachte: “Edelachtbare, ik was zo woedend toen men mij arresteerde en als ik woedend ben, ken ik mezelf niet.” Een vrouw komt thuis en zegt tegen haar man: “De auto start niet meer en ik weet waar het aan ligt: er zit water in de carburateur.” Verbaasd zegt de man: “Sinds wanneer heb jij verstand van auto’s? Ik zal zelf maar eens kijken. Waar is de auto?” De vrouw antwoordt: “In het kanaal.” De 5-jarige Kees komt thuis met het nieuws dat de buren drie nieuwe katjes hebben: twee jongens en één meisje. Moeder vraagt: “Hoe weet je dat?” Kees antwoordt: “De buurman keerde de katjes om en keek op hun buik. Daar zal het wel geschreven staan.” Ferdinand en Gerrit zitten aan het ontbijt. “Waarom vallen boterhammen altijd met de gesmeerde kant op de grond?” vraagt Ferdinand. Gerrit zegt: “Nou, dat is niet altijd zo. Ze kunnen op elk van beide kanten vallen. Ik zal het je laten zien.” Hij gooit een besmeerde boterham omhoog en deze valt met ongesmeerde kant op de grond. “Zie je wel?!”, zegt hij triomfantelijk, maar Ferdinand reageert: “Nee hoor, je hebt de verkeerde kant besmeerd!” Janus komt bij de dokter om zich te laten onderzoeken. “En,” vraagt zijn vrouw als hij thuis komt, “heeft de dokter je goed onderzocht?” “Welnee, hij heeft alleen mijn pols vastgehouden en gekeken of zijn horloge nog liep.”

19


Agenda van HBV Groot Hoensbroek

Themabijeenkomst Masterplan Dinsdag 27 oktober 2009 vanaf 19.00 uur Hotel-Café Amicitia, Markt 9 te Hoensbroek

Evenementen Winkelcentrum Hartje Hoensbroek 2009 Datum Evenement Tijd Zondag 6 september Kunstfestival 12.00 uur – 17.00 uur Zaterdag 19 september Kinderrommelmarkt Gehele dag Zondag 20 september Modekoopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Zondag 18 oktober Kermis-koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Zondag 22 november Intocht Sint Nicolaas 12.00 uur – 17.00 uur Zaterdag 28 november Pietendagen Gehele dag Zaterdag 5 december Pietendagen Gehele dag Zondag 13 december Kerst-koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur Zondag 20 december Kerst-koopzondag 12.00 uur – 17.00 uur

Het volgende Infobulletin ontvangt u begin oktober 2009. Het Infobulletin is een uitgave van: HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek Marktstraat 145 6431 LN te Hoensbroek 045 - 522 76 71 bestuur@hbvgroothoensbroek.nl www.hbvgroothoensbroek.nl Openingstijden Dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur Tijdens deze openingstijden kunt u op het spreekuur komen. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken.